You are on page 1of 17

Компьютерийн сүлжээ Designed by Loon_ettes

JavaScript

JavaScript гэдэг нь client application ба server application –д
зориулагдсан обьектод үндэслэгдсэн Script-ийн хэл юм. Script-ийн хэл
гэдэг нь хөрвүүлэлт ( no compile ) хийхгүйгээр биелэгдэх боломжтой.
JavaScript –ээс гадна LiveScript , AppleScript, CGI script, VBScript, ActiveX
script гэх зэрэг скриптийн хэлүүд байдаг. JavaScript-ийг Client-side
JavaScript, Server-side JavaScript гэж 2 ангилдаг.
Srever-side JavaScript, Client-side JavaScript-ийг холбож мөн Client-side
JavaScript -ийг ямар нэгэн Web Server application – тэй хамт ашигласнаар
Client/Server программ бичих боломжтой. JavaScript дээр хэрэглэгчийн
оруулсан мэдээллээр файл, обьект, холбоотой өгөгдлийн сангуудтай
ажиллаж илүү динамик , интерактив, сонирхолтой, үзэмжтэй HTML
хуудас үүсгэж болно.

Java болон JavaScript –ийн ялгаа

Java болон JavaScript –ийн нэр нь бараг адилхан боловч
Интернетийн программчлалын 2 өөр технологи юм. Java гэдэг нь обьект
хандалтат программчлалын хэл бөгөөд server дээр compiler хийгдэнэ.
Java дээр бичсэн программыг хөрвүүлж “ applet ” үүсгээд HTML
хуудаснаас ажилуулж болно. Харин JavaScript нь обьектэд
суурилагдсан HTML хуудас дотор агуулагддаг скриптийн хэл юм. Өөрөөр
хэлбэл Java- ааг ашиглаж программ бичиж болно. Харин программ
бичихгүйгээр ямар нэгэн үйлдэл хийх бол JavaScript –ийг ашиглаж
болно. Энэ нь JavaScript ойлгох болон хэрэглэхэд хялбар бөгөөд
тохиромжтой хэл гэсэн үг. JavaScript сурахад амархан ,мөн код шалгах ,
боловсруулагдсан мэдээллийн үр дүн харах , өөрчлөлт хийхэд маш
хялбар .

Page 1
Компьютерийн сүлжээ Designed by Loon_ettes

JavaScript яаж ажилладаг вэ?

JavaScript-ийг анх хэрэглэж эхэлсэн броузер бол Netscape
Navigator 2.0 байсан бөгөөд үүнээс хойшхи бүх хувилбарууд нь
JavaScript-ийг ашигладаг. Мөн Internet Explorer 3.0 ба түүнээс дээшхи
хувилбарууд агуулдаг. Мэдээжийн хэрэг JavaScript –ийг ашиглахийн тулд
HTML- ийн тухай тодорхой мэдлэгтэй байх хэрэгтэй. HTML хуудсан
дотроо JavaScript оруулахдаа < Script >...< / Script > tag-ийг ашиглана.
Энэ HTML хуудсанд агуулагдсан Client –side JavaScript satement-үүд нь
ямар нэгэн даруул дарснаар, ( link ) холболт хийж өгснөөр эсвэл
JavaScript-ийн боловсруулалтын үр дүнгээс хамаарч хэрэглэгчдэд
мэдээлэл өгөхөөс гадна Server- рүү мэдээлэл дамжуулна. Хэрэв Server-
side JavaScript ашиглах бол < Server >...< / Server > tag дотор
командуудаа бичиж өгнө. Функцүүд нь < head >...< / head > tag –ийн
хооронд тодорхойлогдвол нэлээд тохиромжтой байдаг. Функцүүд нь
хэрэглэгчийн хийсэн ямар нэг үйлдлийн дагуу дуудагддаг. Өөрөөр
хэлбэл хэрэглэгч ямар нэгэн үйлдэл хийхээс өмнө функцүүд нь
ачаалагддаг гэсэн үг. Скрипт нь мөн JavaScript агуулаагүй броузерт ямар
нэгэн алдаа гарахаас сэргийлж ихэвчлэн тайлбарыг агуулсан tag дотор
бичигддэг. JavaScript нь client, server application үүсгэх хангалттай
боломжуудаар хангадаг өгөгдлийн төрөл, method, property, үндсэн
обьектуудыг агуулдаг. Обьектууд нь тэдгээрийн property –тэй ажиллахад
зориулагдсан method – уудаар хангана.

JavaScript- ийн үндсэн обьектууд :

‰ Navigator : Идэвхтэй browser ийн тухай мэдээллийг агуулдаг property-
ээр хангана.
‰ Window : Идэвхтэй Navigator цонхтой харьцах method, property- үүдээр
хангана.
‰ Location : Тухайн нээлтэй URL буюу Website - тай ажиллах method,
property -үүдээр хангадаг.
‰ History : History- ийн тухай мэдээллэр хангана.

Page 2
Компьютерийн сүлжээ Designed by Loon_ettes

‰ Document : Форм, ( link ) холболт, anchor, applet- үүдийг агуулдаг
документийн элементүүдтэй ажиллахад зориулагдсан method,
property, обьектуудийг багтаана.
‰ String : Text-ийн тэмдэгт мөртэй ажиллах боломжтой.
‰ Math : Тригнометр , математик функцүүд гүйцэтгэх method-уудаар
хангана.
‰ Date : Date обьектийг агуулсан программ нь идэвхтэй огноотой
ажиллах, мөн огноо тодорхойлж үүсгэх боломжтойгоос гадна Date
обьект нь цагтай ажиллах, хоёр өдрийн хоорондох ялгаануудыг
тооцоолоход зориулсан method –уудаар хангана.
Script –д өөрийнхөө обьектийг үүсгэж болно. Дараах хэлбэрээр
тодорхойлогдоно.

Object-name.property-name

Жишээлбэл : car.model
Method дараах хэлбэртэй тодорхойлогдоно.
car.takeoff( ) Мөн car.model.takeoff( ) гэж болно.
HTML хуудсан дотор Script агуулагдах нь маш энгийн .
<SCRIPT>

JavaScript program

</SCRIPT>
< SCRIPT > tag нь 2 үндсэн аттрибут агуулна. Үүнд:
™ Language : Script- д ашиглагдсан хэл тодорхойлно. Жишээ: JavaScript,
LiveScript, VBScript гэх мэт .
™ Src : JavaScript source code агуулах файлд URL тодорхойлно. Жишээ
:
Бусад хэрэглэгчдээс документийн JavaScript-ийн source code –ийг
нууцлахдаа < !-- and --> tag ашиглана. Өөрөөр хэлбэл < !-- and -->
хоорондох мэдээлэл өөр хэрэглэгчдэд харагдахгүй гэсэн үг. Мөн
тайлбарыг // -( мөрөөр ) эсвэл / * ... * / ( блок ) хийж өгнө.

Page 3
Компьютерийн сүлжээ Designed by Loon_ettes

Жишээлбэл :
<SCRIPT LANGAUGE="JavaScript"
SRC=URL>
<!-- HIDE FROM OTHER BROWSERS

More JavaScript code

// STOP HIDING FROM OTHER BROWSERS -->
</SCRIPT>

Эсвэл :

<SCRIPT LANGUAGE="JavaScript"
SRC=URL>
</SCRIPT>

<SCRIPT LANGUAGE="JavaScript">
<!-- HIDE FROM OTHER BROWSERS

More JavaScript code

// STOP HIDING FROM OTHER BROWSERS -->
</SCRIPT>

Page 4
Компьютерийн сүлжээ Designed by Loon_ettes

JavaScript кодчлол

JavaScript-ийн бүтэц, үндсэн синтакс нь бусад C, C++, Java
хэлүүдийнхтэй адилхан. Блок содыг { ... } хооронд бичнэ. Мөн
командуудыг ; -тэмдэгтээр тусгаарлаж бичнэ. Жишээлбэл:

document.writeln("It Works!<BR>");

:Дээрх жишээ нь document обьектийн write( ) or writeln( ) method буюу
дэлгэцэнд текст мөр хэвлэнэ. Document object-ийн бусад method-уудыг
тайлбарлая. Үүнд :
™ alert("Click OK to continue."); - дэлгэцэнд dialog box хэвлэнэ.
™ prompt("Enter Your favourite color:","Blue"); дэлгэцэнд хэрэглэгчээс
мэдээлэл оруулах талбартай dialog box харуулна.
™ confirm(“Are you sure ? ”)- дэлгэцэнд OK, Cancel даруултай dialog box
хэвлэнэ. Жишээлбэл:

<HTML>
<HEAD>
<TITLE> Example </TITLE>
</HEAD>
<BODY>
<SCRIPT LANGUAGE="JavaScript">
<!-- HIDE FROM OTHER BROWSERS
document.write('<IMG SRC="welcome.gif">');
document.write("<H1>Greetings, ");
document.write(prompt("Enter Your Name:","Name"));
confirm(“ Are you sure ? ”) ;
document.write(". Welcome to Netscape Navigator</H1>");
// STOP HIDING FROM OTHER BROWSERS -->
</SCRIPT>
</BODY>
</HTML>

Page 5
Компьютерийн сүлжээ Designed by Loon_ettes

Дээрх жишээг ажилуулбал welcome.gif зургийг хэвлээд Prompt method –
ийн Name талбарт хэрэглэгчээс мэдээлэл оруулсны дараа дэлгэцэнд
дараах мэдээлэл хэвлэнэ.

Greetings, Zaya . Welcome to Netscape Navigator

JavaScript өгөгдлийн үндсэн 4 төрлийдг агуулдаг. Үүнд:
1. Numbers - 17, 21.5, or 54e7
2. Strings - " Заяа !" эсвэл ' Хичээл '
3. Boolean- true or false
4. Null – Ямар ч утга тодорхойлогдоогүй үед авна.
JavaScript- ийн арифметик, логик үндсэн операторууд С++, С
хэлнийхтэй ижилхэн.
Хэрэглэгчйин функцийг дараах байдалтай тодорхойлно.
function function_name (parameters, arguments)
{
command block
}
Жишээлбэл :
function cube(number) {
var cube = number * number * number;
return cube;
}
Хувьсагчийг функцийн гадна зарлавал глобал, функц дотроо зарласан
тохиолдолд локал хувьсагч болно.
Жишээлбэл:
<HTML>
<HEAD>
<TITLE>Example </TITLE>
<SCRIPT LANGUAGE="JavaScript">
<!-- HIDE FROM OTHER BROWSERS
// DEFINE FUncTION testQuestion()
function testQuestion(question) {

Page 6
Компьютерийн сүлжээ Designed by Loon_ettes

// DEFINE LOCAL VARIABLES FOR THE FUncTION
var answer=eval(question);
var output="What is " + question + "?";
var correct='<IMG SRC="correct.gif">';
var incorrect='<IMG SRC="incorrect.gif">';
// ASK THE QUESTION
var response=prompt(output,"0");
// chECK THE RESULT
return (response == answer) ? correct :
testQuestion(question);
}
// STOP HIDING FROM OTHER BROWSERS -->
</SCRIPT>
</HEAD<
<BODY>

<SCRIPT LANGUAGE="JavaScript">
<!-- HIDE FROM OTHER BROWSERS
//ASK QUESTION AND OUTPUT RESULTS
var result=testQuestion("10 + 10");
document.write(result);
//STOP HIDING FROM OTHER BROWSERS -->
</SCRIPT>
</BODY>
</HTML>
Дээрх жишээнд testQuestion( question) гэсэн рекурсив функц
тодорхойлогдсон байна.
Eval( “ ” )- method нь арифметик үйлдэл бодно. Дээрх жишээнд eval( “
10+10 ” ) буюу answer=100 гэсэн утга онооно.

JavaScript массив тодорхойлохдоо Array ( ) method ашиглаж дараах 2
байдлаар тодорхойлно.
arrayName = new Array() эсвэл
arrayName = new Array(arrayLength).

Page 7
Компьютерийн сүлжээ Designed by Loon_ettes

Жишээлбэл:
var sampleArray = new Array();
sampleArray[49] = " 50th Element ";
Эсвэл дараах байдалтай тодорхойлж болно.
var sampleArray = new Array("1st Element", 2, "3rd Element);
Мөн
sampleArray[0] == "1st Element"
sampleArray[1] == 2
sampleArray[2] == "3rd Element"

Properties
• length: Массив дах элементийин тоо буюу массивийн урт.
• рrototype: Array обьект дах property нэмэх механизмийг хангана.

Methods
• join(string): Тусгаарлах тэмдэгтээр тусгаарлагдсан тэмдэгт мөрийн
элемент бүрт агуулагдах тэмдэгт буцаана.
• reverse(): Массивийн дугаар хөрвүүлнэ.
• sort (function): Массив эрэмбэлнэ.

this түлхүүр үг ашиглан тухайн обьектийг төлөөлж болно.
function student(name,age, grade) {
this.name = name;
this.age = age;
this.grade = grade;
}
Ер нь JavaScript-ийн синтакс, функц процедур обьектууд маш энгийн.

Page 8
Компьютерийн сүлжээ Designed by Loon_ettes

Events in JavaScript

• click( ): Mouse дарахад хйигдэх үйлдэл
• reset( ): Reset даруул дарахад хэрэглэгчийн оруулсан
• submit( ): Формын submit даруул дарахад мэдээлэл
• select( ): Формын өгөгдөл оруулах талбар сонгох
• onAbort: Хэрэглэгч ямар нэгэн зургийн дуудалтыг буцаахад биелэгдэх
үйлдлийг тодорхойлно.
• оnLoad: Хуудас дуудаж дуусахад хийгдэх үйлдлийг тодорхойлно.
• onUnload: Хэрэглэгч шинэ URL буюу Website нээхэд хийгдэх үйлдэл
тодорхойлно.
• Math.random( ): 0-1 хооронд санамсаргүй утга авна.
• Math.sqrt( ): Тодорхойлогдсон тооноос язгууо гаргана.
• window.open( ): Тодорхойлогдсон URL нээнэ.
• Math.round( ): Бодит тоог бүхэл тоонд шилжүүлнэ.
• onFocus: Хэрэглэгч формын талбар эсвэл цонхны фокус тодорхойлох
үед биелэгдэх үйлдэл.
• OnBlur: Хэрэглэгч формын талбар эсвэл цонхны фокус устгах үед
хйигдэх үйлдэл тодорхойлно.
• OnMouseOut: Хэрэглэгч ямар нэг холболт эсвэл дарагдах боломжтлй
зургийн орчноос mouse авахад хийгдэх үйлдэл тодорхойлно.
• OnMouseOver: Хэрэглэгч ямар нэг холболт эсвэл дарагдах боломжтой
зургийн орчин дээр mouse байрлуулахад хийгдэх үйлдэл
тодорхойлно.
• OnError: Документийн дуудалт, зураг үүсгэхэд алдаа гарах үед
хийгдэх үйлдэл тодохойлно.
• OnChange: Хэрэглэгч формын талбар өөрчлөхөд хийгдэх үйлдэл
тодорхойлно.

Page 9
Компьютерийн сүлжээ Designed by Loon_ettes

Жишээлбэл :
<HTML>
<HEAD>
<TITLE>Example </TITLE>
<SCRIPT LANGUAGE="JavaScript">
<!-- HIDE FROM OTHER BROWSERS
// DEFINE GLOBAL VARIABLE
var name = "";
function hello() {
name = prompt('Enter Your Name:','Name');
alert('Greetings ' + name + ', welcome to my page!');
}

function goodbye() {
alert('Goodbye ' + name + ', sorry to see you go!');
}
// STOP HIDING FROM OTHER BROWSERS -->
</SCRIPT>
</HEAD>
<BODY onLoad="hello();" onUnload="goodbye();">
<IMG SRC="title.gif">
</BODY>
</HTML>
Дээрх жишээнд хуудас дуудахад hello( ) функцийг дуудаж тухайн
мэдээллийг хэвлэх бөгөөд өөр хуудас нээхэд goodbye( ) функц
дуудагдана.

The document Object

Document object нь JavaScript, дэх HTML документийн аттрибутуудыг
илэрхийлнэ.
Properties
♦ AlinkColor: Идэвхтэй холболтын мэдээллийн өнгө тодорхойлно.

Page 10
Компьютерийн сүлжээ Designed by Loon_ettes

♦ applets: HTML хуудсан дотор тодорхойлогдсон applet object –уудын
массив тодорхойлно. Applets.length -ийг ашиглаж докутент дэх applet
– ийн тоог авч болно.
♦ bgColor: Документийн арын фоны өнгө тодорхойлно.
♦ cookie: Идэвхтэй документэд агуулагдах cookie утгуудын string утга.
♦ embeds: HTML документ дотор тодорхойлогдсон plugin object –уудын
массив тодорхойлно. Embeds.length –ээр документ дэх plugin
обьектуудийн тоог тодорхойлж болно.
♦ fgColor: Документийн foreground-ийн өнгө.
♦ forms: HTML файлд тодорхойлогдсон form object –уудын массив
тодорхойлно . forms.length документ дэх forms –уудын тоог
тодорхойлно.
♦ images: HTML хуудсан дотор тодорхойлогдсон image object –уудын
массив тодорхойлно.
♦ lastModified: Докутентийн хамгийн сүүлд өөрчлөлт хийгдсэн утга.
♦ LinkColor: Холболт хийгдэх мэдээллийн өнгө.
♦ links: HTML хуудсанд тодорхойлогдсон гипертекст жагсаалт дах link
object –уудын массив тодорхойлно.
♦ location: Идэвхтэй документийн URL –ийг тодорхойлно.
♦ referrer: Хэрэглэгч холболт хийхэд дуудагдаж буй документийн URL
агуулах string утга.
♦ title: Идэвхтэй документийн толгой
♦ URL: Идэвхтэй документийн URL-ийг агуулах string утга.
♦ vlinkColor: Өмнө холбогдсон мэдээллийн өнгө.

Methods

♦ clear(): Докцтентийн цонх цэвэрлэнэ.
♦ close(): Нээлттэй мэдээллийг хаана.
♦ open(mimeType): text/html, image/gif гэх мэт mimeType төрлийн
мэдээлэл дэлгэцэнд харуулна.
♦ write(): HTML документэд тодорхойлогдсон текст мэдээллийг хэвлэнэ.

Page 11
Компьютерийн сүлжээ Designed by Loon_ettes

♦ writeln(): HTML документэд тодорхойлогдсон текст мэдээллийг мөр
шилжүүлж хэвлэнэ.
Жишээ :
<HTML>
<HEAD>
<SCRIPT LANGUAGE="JavaScript">
<!-- HIDE FORM OTHER BROWSERS
function display(form) {
doc = open("","output");
doc.document.write ('<BODY BGCOLOR="' +
form.bg.value);
doc.document.write ('" TEXT="' + form.fg.value);
doc.document.write ('" LINK="' + form.link.value);
doc.document.write ('" ALINK="' + form.alink.value);
doc.document.write ('" VLINK="' + form.vlink.value);
doc.document.writeln ('">');
doc.document.write("<H1>This is a test</H1>");
doc.document.write("You have selected these colors.<BR>");
doc.document.write('<A HREF="#">
This is a test link</A>');
doc.document.write("</BODY>");
doc.document.close();
}
// STOP HIDING SCRIPT -->
</SCRIPT>
</HEAD>
<BODY>
<CENTER>
<SCRIPT LANGUAGE="JavaScript">
<!-- HIDE FROM OTHER BROWSERS
document.write('<H1>The Colour Picker</H1>');
document.write('<FORM METHOD=POST>');
document.write('Enter Colors:<BR>');
document.write('Background: <INPUT TYPE=text NAME="bg"

Page 12
Компьютерийн сүлжээ Designed by Loon_ettes

VALUE="' + document.bgColor + '"> ... ');
document.write('Text: <INPUT TYPE=text NAME="fg"
>VALUE="' + document.fgColor + '"><BR>');
document.write('Link: <INPUT TYPE=text NAME="link"
VALUE ="' + document.linkColor + '"> ...');
document.write('Active Link: <INPUT TYPE=text NAME="alink"
VALUE="' + document.alinkColor + '"><BR>');
document.write('Followed Link: <INPUT TYPE="text" NAME="vlink"
VALUE ="' + document.vlinkColor + '"><BR>');
document.write('<INPUT TYPE=button VALUE="TEST"
onClick="display(this.form);">');
document.write('</FORM>');
display(document.forms[0]);
// STOP HIDING FROM OTHER BROWSERS -->
</SCRIPT>
</CENTER>
</BODY>
</HTML>

Methods of the string object

♦ big( ): Тэмдэгт мөрийг томоор бичнэ.
♦ blink(): Тэмдэгт мөрийг анивчуулна.
♦ bold(): Тэмдэгт мөрийг тод бүдүүнээр бичнэ.
♦ charAt(): Аргументийн индексийг өгөхөд тодорхойлогдсон индексийн
тэмдэгт буцаана.
♦ fixed(): Тэмдэгт мөрийг бичгийн машинаар бичсэнд юм шиг
харагдуулна.
♦ fontcolor(): Тэмдэгт мөрийн өнгө тодорхойлно.

Page 13
Компьютерийн сүлжээ Designed by Loon_ettes

♦ fontsize(): Тэмдэгт мөрийн шрифтийн хэмжээ тодорхойлно.
♦ indexOf(): Тэмдэгт мөрийн эхний индекс өгөхөд тухайн индексийн
дараагийн индекс буцаана.
♦ italics(): Тэмдэгт мөрийг налуугаар бичнэ.
♦ lastIndexOf(): Тэмдэгт мөрийн эхний индексийг өгөхөд тухайн
тэмдэгтийн сүүлийн индекс буцаана.
♦ link(): Өгөгдсөн URL ийг тодрхойлогдсон тэмдэгт мөрөнд гипертекст
холбоос хийж өгнө.
♦ small(): Тэмдэгт мөрийг жижгээр бичнэ.
♦ split(): Тусгаарлах тэмдэгтээр зааглагдсан тэмдэгтүдийн массив
буцаана.
♦ strike( ) : Тэмдэгт мөрийг бичгийн машинаар бичсэн юм шиг
харагдуулна.
♦ substring( ): Эхлэл, төгсгөлийн индекс өгөгхөд тухайн индекст
харгалзах дэд тэмдэгт мөр буцаана. Хэрэв эхлэл, төгсгөлийн индекс
тэнцүү үед хоосон утга буцаана.
♦ toLowerCase(): Тэмдэгт мөрийг жижгээр сольж бичнэ.
♦ toUpperCase(): Тэмдэгт мөрийг томоор сольж бичнэ.

Жишээлбэл :
<HTML>
<HEAD>
<TITLE> HTML method example</TITLE>
</HEAD>
<BODY>
<SCRIPT LANGUAGE="JavaScript">
<!-- HIDE FROM OTHER BROWSERS
var sample = "hello";
document.write(sample.italics());
document.write(sample.blink());
document.write(sample.anchor("test"));
document.write(sample.fontsize(7));

Page 14
Компьютерийн сүлжээ Designed by Loon_ettes

document.write(sample.bold().strike());
document.write(sample.fontcolor("iceblue").big().sup());
document.write(sample.link(“http://202.131.167.5/web/page.html ”));
// STOP HIDING FROM OTHER BROWSERS -->
</SCRIPT>
</BODY>
</HTML>

The window Object
Properties

♦ DefaultStatus: Төлөв байдлын мөрөн дэх дэлгэцэнд харагдсан string
утга.
♦ frames: Цонхон дах хүрээ бүрийн object- уудын массив.
♦ length: Үндсэн цонхон дах хүрээнүүдийн тоо
♦ name: Цонх эсвэл хүрээний нэрийг илэрхийлэх string утга.
♦ parent: Хүрээ агуулах цонхны нэрийг илэрхийлсэн string утга.
♦ self: Идэвхтэй цонхны нэрний сонголт
♦ status: Төлөв байдлын мөрөн дээр мэдээлэл дэлгэцэнд харуулна.
♦ window: Идэвхтэй цонхны нэрний сонголт.

Methods

♦ alert(message): Дэлгэцэнд dialog box харуулна.
♦ blur(): Цонхны focus устгана.
♦ close(): Цонх хаана.
♦ confirm(message): Дэлгэцэнд OK , CancEL даруултай dialog box
харуулна.
♦ focus(): Цонхонд focus тодорхойлно.
♦ navigator(url): Цонхонд URL дуудна.
♦ open(url,name,features): Тодорхойлогдсон URL –ийг цонхонд нээнэ.
Жишээ:

Page 15
Компьютерийн сүлжээ Designed by Loon_ettes

function newwindow() {
newWindow = open("","New_Window");
newWindow.document.write("<H1>Testing
...</H1>");
newWindow.document.writeln("1... 2...
3...");
newWindow.document.close();

Properties and methods of the Math object.

♦ abs(number): Тооны абсолют утга бодно.
♦ acos(): Arc cos утга тооцоолно.
♦ asin(): Arc sin утга тооцоолно.
♦ atan(): Arc tan утга тооцоолно.
♦ ceil(): Бодит тоог тухайн тооноос их хамгийн бага бүхэл тоонд
хувиргах.
♦ cos(): Тооны cos утга бодно.
♦ exp(): Тоог e тоогоор илэрхийлнэ.
♦ floor(): Тухайн тооноос бага хамгийн их бүхэл тоонд хувиргах..
♦ log(): Тооны натурал логирифм бодно.
♦ max(): Хоёр тооны хамгийн ихийг буцаана.
♦ min(): Хоёр тооны хамгийн багыг буцаана.
♦ pow(): Тодорхойлогдсон тоог өгөгдсөн зэрэг дэвшүүлнэ.
♦ random(): 0-9 хүртэлх тооны санамсаргүй утгыг буцаана.
♦ round(): Тоог ойролцоолсон утгаар нь илэрхийлнэ.
♦ sin() : Тооны sin утга бодно.
♦ sqrt(): Тооноос квадрат язгуур гаргана.
♦ tan(): Тооны tan утга тооцоолно.

Page 16
Компьютерийн сүлжээ Designed by Loon_ettes

Properties and methods of the history object

♦ length: History жагсаалтын урт.
♦ back(): History жагсаалтан дахь идэвхтэй URL –ийн дараагийн URL –
ийг дуудна.
♦ forward(): History жагсаалтан дахь идэвхтэй URL –ийн өмнөх
дараагийн URL –ийг дуудна.
♦ go(): History жагсаалтан дахь идэвхтэй URL –ээс хойшхи
тодорхойлогдсон дугаар дахь URL –ийг дуудна.

Link object

Link object нь документийн гипертекст холболтыг хангана.

Properties
• host: URL –ээс host нэр мөн портийн дугаар агуулах тэмдэгт мөр .
• hostname: URL –ээс domain нэр эсвэл IP хаяг агуулах тэмдэгт мөр .
• href: Өгөгдсөн URL-д агуулагдах тэмдэгт мөр.
• pathname: URL-ийн замын хэсэгт тодорхойлогдсон тэмдэгт мөр.
• port: URL-ээс портийн дугаар агуулах тэмдэгт мөр.
• protocol: URL-ээс протокол агуулах тэмдэгт мөр.
• search: (?)-ийн ард бичигдсэн мэдээлэл буюу server-рүү явуулсан
ямар нэг мэдээллийг агуулах тэмдэгт мөр.

Event Handlers
• moveMouse: (link) холболтон дээр mouse байрлуулахад биелэгдэх
JavaScript код.
• onClick: (link) холболтон дээр дарахад биелэгдэх JavaScript код.
• onMouseOver: Гипертекст холболтон дээр mouse байрлуулахад
биелэгдэх JavaScript код.

Page 17