You are on page 1of 2

ΑΝΤΑΡΣΥΑ δυνατή

,
δύναμη νίκης
για το εργατικό κίνημα
Τ
ο Σοσιαλιστικό Εργατικό Κόμμα χαιρετίζει τις χιλιάδες η κυβέρνησή του αλλά νέο γύρο λεηλασίας σε βάρος της ερ-
συντρόφους και συντρόφισσες που ανταποκρίθηκαν στο γατικής τάξης με ορίζοντα δεκαετίας μέσα σε μια μακρόσυρ-
κάλεσμα της ΑΝΤΑΡΣΥΑ, συμμετείχαν στις τοπικές συνε- τη και «ελεγχόμενη» (όπως ελπίζουν οι άρχουσες τάξεις) χρε-
λεύσεις της και τις οδήγησαν μαζικά στην Α΄Πανελλαδική Συν- οκοπία. Το περιβόητο «κούρεμα» θα το υποστούν τα ασφαλι-
διάσκεψή της. Μια Συνδιάσκεψη που καλείται να συνεχίσει και στικά ταμεία, οι ΔΕΚΟ, οι μισθοί και οι συντάξεις, οι δουλειές
να δυναμώσει τον ξεχωριστό ρόλο της Αντικαπιταλιστικής Αρι- και οι συνθήκες εργασίας των εργαζόμενων και η επιβίωση
στεράς μέσα στις πιο κρίσιμες για το κίνημα συνθήκες. των ανέργων.
Είναι όμως εξίσου σαφές ότι η άρχουσα τάξη στην Ελλάδα
Στήριγμα έχει πολιτικό πρόβλημα σταθεροποίησης της κυβέρνησης
Η ΑΝΤΑΡΣΥΑ μέσα στο σύντομο διάστημα της ύπαρξης που θα διαχειριστεί αυτή τη λεηλασία. Η κυβέρνηση του ΠΑ-
της βοήθησε στην ανάπτυξη της εργατικής αντίστασης, στη ΣΟΚ βγήκε πολιτικά αποκαμωμένη από το τελευταίο εξάμη-
δημιουργία αριστερόστροφου ρεύματος μέσα στην κοινωνία νο. Έφτασε στα πρόθυρα της παραίτησης στην προηγούμε-
και στην ενίσχυση της Αριστεράς συνολικά και της αντικαπι- νη Πανεργατική έκρηξη του Ιούνη και μέσα σε λίγους μήνες
ταλιστικής της πτέρυγας ιδιαίτερα. εξάντλησε τα αποθέματα που της έδωσε η τοποθέτηση του
Βενιζέλου στην αντιπροεδρία και στο υπουργείο Οικονομίας.
Δεν ξεχνάμε ούτε στιγμή ότι πριν δυο χρόνια οι εκτιμήσεις
Η νέα Πανεργατική έκρηξη του Οκτώβρη την αφήνει να κρέ-
της αριστεράς για την κρίση του καπιταλισμού ήταν από ανύ-
μεται από μια κλωστή, χωρίς να διαφαίνεται εύκολη αντικατά-
παρκτες μέχρι λαθεμένες και χρειάστηκε μεγάλη προσπάθεια
στασή της από ισχυρότερη κυβέρνηση με ή χωρίς εκλογές.
για να αρχίσει να αντιμετωπίζεται αυτή η αδυναμία που μπο-
ρούσε να είναι καταστροφική μέσα στις σημερινές συνθήκες. Μέσα σε αυτές τις συνθήκες, η Συνδιάσκεψη της ΑΝΤΑΡ-
Ιδιαίτερα στα ζητήματα αντιμετώπισης του χρέους, η συμβο- ΣΥΑ μπορεί να τη βοηθήσει να ενισχύσει τον προωθητικό ρό-
λή της ΑΝΤΑΡΣΥΑ ήταν κρίσιμη για να μπει στην ημερήσια λο της αντικαπιταλιστικής αριστεράς.
διάταξη το ζήτημα της διαγραφής ως εναλλακτική εργατική
απάντηση στους διαχειριστές της «αναδιάρθρωσής» του πά- Χωρίς εκπτώσεις
νω στις πλάτες των εργατών.
Ένα βήμα σε αυτή την κατεύθυνση θα είναι η έγκριση των
Δεν ξεχνάμε επίσης τη συμβολή αυτού του χώρου στην εν- πολιτικών θέσεων της εισήγησης του Κεντρικού Συντονιστι-
θάρρυνση, στήριξη και συγκρότηση των ανταρσιών της βά- κού χωρίς εκπτώσεις. Υπάρχουν πιέσεις για να υποβαθμιστεί
σης που ξεδίπλωσαν την εργατική αντίσταση με αλλεπάλλη- η ΑΝΤΑΡΣΥΑ σε συνιστώσα ενός νέου μετώπου, με πιο μίνι-
λες πανεργατικές απεργίες και σκληρές απεργιακές μάχες, μουμ πρόγραμμα, το οποίο υποτίθεται ότι με την ευρύτητά
κάθε μια πιο προχωρημένη από την προηγούμενη, μέχρι την του θα δώσει απάντηση στο ερώτημα «ποιος φορέας θα κά-
τελευταία 48ωρη πανεργατική και τα προχωρημένα χαρακτη- νει πράξη όλα αυτά τα ωραία αιτήματα». Πρέπει να είμαστε
ριστικά της με καταλήψεις υπουργείων και δημαρχείων, με ξεκάθαροι στην απόρριψη αυτής της λογικής. Η ΑΝΤΑΡΣΥΑ
κλάδους που την «ξεχείλωσαν» σε οκταήμερη και δεκαήμερη είναι ανοιχτή στην κοινή δράση μέσα σε συγκεκριμένους
και με ανάδειξη απεργιακών επιτροπών βάσης σε πολλούς αγώνες για τα άμεσα αιτήματα που αναδεικνύει η εργατική
χώρους. Τίποτε από όλα αυτά δεν έπεσε από τον ουρανό, πάλη. Αλλά η ΑΝΤΑΡΣΥΑ πρέπει να διατηρήσει την ανεξαρτη-
χρειάστηκαν δυνατές πολιτικές μάχες για εμπιστοσύνη στις σία της απέναντι σε κάθε «μέτωπο» που υπόσχεται να λύσει
δυνάμεις της τάξης μας, για απεργίες διαρκείας κόντρα στο το ζήτημα της νίκης του κινήματος μέσα από την ανάδειξη
συντηρητισμό των συνδικαλιστικών ηγεσιών και για μορφές αυτού του «μετώπου» στην εξουσία.
οργάνωσης της βάσης.
Υπάρχουν πολλές προτάσεις για τέτοια μέτωπα. Υπάρχει η
Αυτόν τον προωθητικό ρόλο καλείται σήμερα η ΑΝΤΑΡΣΥΑ πρόταση του Μίκη Θεοδωράκη για ένα πατριωτικό μέτωπο.
να τον περιφρουρήσει ως πολιτική κατάκτηση και να τον ενι- Υπάρχει η πρόταση του ΣΥΡΙΖΑ για ένα αντιμνημονιακό-αντι-
σχύσει μέσα σε συνθήκες όπου η οικονομική, πολιτική και νεοφιλελεύθερο μέτωπο. Και υπάρχει η πρόταση του ΚΚΕ για
κοινωνική κρίση του ελληνικού καπιταλισμού οξύνεται. ένα μέτωπο λαϊκής οικονομίας και εξουσίας. Πέρα από τις
Είναι σαφές ότι η νέα συμφωνία της Συνόδου Κορυφής όποιες προγραμματικές αποκλίσεις τους, όλες στηρίζονται
της Ευρωζώνης τη νύχτα της Τετάρτης 26 Οκτώβρη δεν απο- στη συλλογιστική μιας εκλογικής νίκης ενός τέτοιου μετώπου
τελεί «βελτίωση της 21 Ιουλίου», όπως ισχυρίζεται ο ΓΑΠ και με το κίνημα σε ρόλο στήριξης της κυβέρνησής «του».
Ορθά οι Θέσεις για τη Συνδιάσκεψη τονίζουν ότι η ΑΝΤΑΡ- τω μέσα σε όλα τα σωματεία ανεξάρτητα από το ποιός ελέγ-
ΣΥΑ δεν θα αντιμετωπίσει μια τέτοια κυβέρνηση της αριστε- χει τη συνδικαλιστική ηγεσία και να βοηθήσουμε στον συντο-
ράς, όποτε προκύψει, με τον ίδιο τρόπο όπως τις αστικές κυ- νισμό τους. Η συγκρότηση κλαδικών επιτροπών της ΑΝΤΑΡ-
βερνήσεις. Αλλά και δεν θα καλλιεργήσει αυταπάτες για τα ΣΥΑ χρειάζεται να λογοδοτεί σε αυτή την προσπάθεια και όχι
όρια αυτού του δρόμου, ιδιαίτερα τη στιγμή που βλέπουμε να χάνεται σε οργανωτίστικες διαμάχες για την εκλογή αντι-
ακόμη και τις πιο ριζοσπαστικές τέτοιες κυβερνήσεις της Λα- προσώπων στις συνδιασκέψεις μας.
τινικής Αμερικής, όπως του Μοράλες στη Βολιβία, να στρέ- Αυτός ο προσανατολισμός συνδέεται άρρηκτα με την ενί-
φονται ανοιχτά ενάντια στο κίνημα που τις ανέδειξε.
σχυση της αντιρατσιστικής και αντιφασιστικής πάλης. Η δρά-
Το ζήτημα της οριστικής νίκης και της κατάληψης της ση και οι πρωτοβουλίες της Κίνησης Ενωμένοι Ενάντια στο
εξουσίας θα τεθεί μόνο όταν οι συνθήκες θα είναι ώριμες για Ρατσισμό και τη Φασιστική Απειλή έχουν ανοίξει δρόμους για
να μεταφράσουμε στην περίπτωσή μας το «Όλη η εξουσία την ΑΝΤΑΡΣΥΑ σε αυτόν τον τομέα και χρειάζονται πιο απο-
στα Σοβιέτ» της Οκτωβριανής Επανάστασης. Η αντικαπιταλι- φασιστική στήριξη.
στική αριστερά που αγωνίζεται για την ανατροπή του καπιτα-
Χρειαζόμαστε επίσης εμβάθυνση στα ζητήματα του διεθνι-
λισμού έχει χρέος να προστατεύει την πολιτική ανεξαρτησία
σμού στις πολιτικές μάχες του κινήματος. Είναι σωστή η δια-
των πιο προχωρημένων τμημάτων της εργατικής τάξης από
πίστωση ότι η ΑΝΤΑΡΣΥΑ έχει ανάγκη καλύτερες επεξεργα-
οποιεσδήποτε «ενδιάμεσες» λύσεις που πάντοτε ιστορικά κό-
σίες στις προγραμματικές της θέσεις και πουθενά αλλού αυ-
στισαν ακριβά στο κίνημα.
τό δεν είναι τόσο ορατό όσο στα ζητήματα που αφορούν τις
ελληνοτουρκικές σχέσεις και την Κύπρο. Την ώρα που μια
Πολιτικές μάχες κυβέρνηση της αριστεράς στην Κύπρο συνεργάζεται στενά
Αυτό δεν σημαίνει ότι σταυρώνουμε τα χέρια και προσδο- με τον Παπανδρέου για τη σφυρηλάτηση του αντιδραστικού
κούμε τη «Δευτέρα Παρουσία» όπως μόνιμα μας κατηγορεί η άξονα με το Ισραήλ, είναι αδυναμία της αριστεράς στην Ελ-
ρεφορμιστική αντίληψη. Σημαίνει πολιτικές μάχες εδώ και λάδα να είναι τόσο ασαφής και σιωπηλή, τόσο φειδωλή σε
τώρα, βήμα-βήμα και με επιμονή για να χτίσουμε τη δύναμη κριτική στον Χριστόφια. Αυτές οι αδυναμίες είναι προάγγελοι
του κινήματος. των υποχωρήσεων που θα κάνουν τα μέτωπα που ευαγγελί-
Σημαίνει ανάδειξη (και όχι εξαφάνιση) του αιτήματος για ζονται οι ηγεσίες του ΚΚΕ και του ΣΥΡΙΖΑ.
εργατικό έλεγχο. Την ώρα που εργατικοί αγώνες λένε στην
πράξη ότι π.χ. ο έλεγχος των λογαριασμών της ΔΕΗ δεν ανή- Καμπάνιες
κει στην τρόικα ή στους ιδιώτες αλλά στους ίδιους τους ερ- Το ΣΕΚ αγωνίζεται για να βοηθήσει την ΑΝΤΑΡΣΥΑ να βα-
γαζόμενους, είναι καθήκον της αριστεράς να αναδεικνύει και δίσει αυτό το δρόμο της ενίσχυσης και αναβάθμισής της.
να γενικεύει τα όποια στοιχεία εργατικού ελέγχου. Τα παρα- Προχωρήσαμε συναινετικά στην ΑΝΤΑΡΣΥΑ των μελών και
δείγματα πολλαπλασιάζονται καθώς π.χ. οι υπάλληλοι της φάνηκε πόσο ώριμη είναι η αρχική πρόταση για αναλογική
κατάληψης του υπουργείου Εσωτερικών δήλωναν ότι αρ- εκπροσώπηση όλων των τάσεων, οργανώσεων ή ρευμάτων
νούνται να προωθήσουν διατάξεις που χτυπούν τους απερ-
στη συνδιάσκεψη και στα όργανα της ΑΝΤΑΡΣΥΑ. Ας φροντί-
γούς των Δήμων και οι απεργοί των Δήμων αρνούνται να πα-
σουμε η επόμενη συνδιάσκεψη να κάνει και αυτό το βήμα.
ραδώσουν την καθαριότητα στα αρπακτικά της «διαχείρισης
των απορριμάτων». Πρόταση του ΣΕΚ είναι να αναλάβει το Μέχρι την επόμενη Συνδιάσκεψή μας είναι πιθανό ότι θα
νέο Συντονιστικό που θα εκλέξουμε μια καμπάνια για την χρειαστεί να δώσουμε ξανά τη μάχη των εκλογών. Πρέπει να
προώθηση του αιτήματος του εργατικού ελέγχου, όπως κά- τη δώσουμε με ξεκάθαρο πολιτικό στόχο για ενίσχυση της
ναμε για το αίτημα της διαγραφής του χρέους. αριστεράς συνολικά και ιδιαίτερα του αντικαπιταλιστικού
κομματιού της έτσι ώστε καμιά κυβέρνηση που θα προκύψει
Μια τέτοια πρωτοβουλία συνδέεται με τις προσπάθειες
να μην μπορεί να σταθεροποιήσει την πολιτική διαχείριση της
ενίσχυσης και συντονισμού των απεργιακών επιτροπών και
χρεοκοπίας στις πλάτες των εργατών. Η είσοδος της ΑΝΤΑΡ-
των επιτροπών αγώνα που αναδεικνύονται μέσα από το
ΣΥΑ στη Βουλή μπορεί να είναι ένας στόχος που θα δώσει δυ-
απεργιακό κίνημα. Μέσα στη φωτιά της τελευταίας Πανεργα-
νατό μήνυμα ότι το κίνημα και μπορεί και θέλει να μην αφήσει
τικής ακόμη και το ΠΑΜΕ έκανε βήματα πέρα από την «αυ-
τους διαχειριστές της κρίσης σε χλωρό κλαρί.
τάρκεια» των «δικών μας» σωματείων. Η ΑΝΤΑΡΣΥΑ δεν πρέ-
πει να προσβλέπει στη μετατροπή των συντονισμών πρωτο- Μια προεκλογική εκστρατεία με τέτοιους στόχους μπορεί
βάθμιων σωματείων σε μικρογραφίες του ΠΑΜΕ που συγ- να συνδυαστεί και να ενισχυθεί από άμεσες πρωτοβουλίες
κρούονται χωροταξικά για το ποιος ελέγχει τις συγκεντρώ- σαν αυτές που αναφέραμε πιο πάνω για την ανάδειξη του αι-
σεις και τις πλατείες. Διεκδικούμε την ενότητα όλου του ερ- τήματος για εργατικό έλεγχο, για τη συγκρότηση εργατικών
γατικού κινήματος στις απεργιακές μάχες του και ενισχύου- επιτροπών βάσης, για την αντίσταση στο ρατσισμό και τις
με τις εργατικές επιτροπές βάσης όπου κι αν ξεφυτρώνουν. φασιστικές επιθέσεις. Και να φέρει την ΑΝΤΑΡΣΥΑ στην πρώ-
Μπορούμε να οικοδομήσουμε ισχυρές επιτροπές από τα κά- τη γραμμή εκεί που τη θέλουμε όλοι.

www.sekonline.gr τηλ. 210 5241001

Σοσιαλιστικό Εργατικό Κόμμα