You are on page 1of 4

Συμβολή για την 1η Συνδιάσκεψη της ΑΝΤΑΡΣΥΑ

ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ και ΠΟΛΙΤΙΚΟ
ΜΕΤΩΠΟ ΑΓΩΝΑ
ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΤΡΟΠΗ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ
ΚΑΙ ΤΗΣ ΧΟΥΝΤΑΣ ΕΕ-ΔΝΤ

ΑΝΤΙΚΑΠΙΤΑΛΙΣΤΙΚΟ ΠΟΛΙΤΙΚΟ ΜΕΤΩΠΟ-ΠΟΛΟΣ
l
ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΤΡΟΠ
Η,
l
ΤΗΝ ΕΠΑΝΑΣΤΑΣ
Η,
l
ΤΗΝ ΑΛΛΗ ΚΟΙΝΩ
ΝΙΑ

ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΚΡΙΣΗ πρώτη φορά το μαζικό κίνημα δεν αποσκοπούσε
μόνο στο να μην περάσουν τα μέτρα, αλλά περ-
ΤΟΥ ΚΑΠΙΤΑΛΙΣΜΟΥ νούσε, λίγο πολύ συνειδητά, στο αίτημα να ανα-
τραπούν κυβέρνηση και τρόικα, να μην περάσει

Ο υπαρκτός καπιταλισμός βρίσκεται εν μέσω
μιας ιστορικών διαστάσεων κρίσης, η οποία
αγκαλιάζει ολόκληρο τον πλανήτη με «αδύνατο
η επίθεση, ν’ ανοίξει ο δρόμος για μια άλλη κοι-
νωνική και πολιτική προοπτική.

κρίκο» την Ελλάδα αλλά και την Ευρωζώνη. Σε Ωστόσο, η πείρα έδειξε ότι, παρά την άνοδο του
αυτό το καινούριο τοπίο και η ταξική πάλη αποκτά κινήματος, η προγραμματική ενοποίηση, συνεί-
νέα στοιχεία. «Πρόκειται για μια ιστορική περίοδο δηση και οργάνωσή του, το περιεχόμενο και οι
που θα χαρακτηρίζεται από πολλαπλές κοινωνικές μορφές πάλης του υστερούν σε σχέση με την
εκρήξεις, απρόβλεπτες λαϊκές εξεγέρσεις, ακόμη ποιότητα και το στρατηγικό βάθος της επίθεσης,
και επαναστατικά γεγονότα», όπως αναφέρεται και πράγμα που δίνει την δυνατότητα στον αντίπαλο
στην εισήγηση της Συνδιάσκεψης. να διατηρεί την πρωτοβουλία των κινήσεων.
Σε αυτά τα πλαίσια η απεργία στις 19-20 Σε αυτές τις συνθήκες, απαιτείται η συμβολή
Οκτώβρη αποτέλεσε ένα ανώτερο ποιοτικό μας σε μια αλλαγή σελίδας στο κίνημα και την
βήμα σε σχέση με τα προηγούμενα, αφού για αριστερά.

www.narnet.gr
1
ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ και ΠΟΛΙΤΙΚΟ τα κινήματα «Δεν χρωστάμε-δεν πουλάμε-δεν
πληρώνουμε».
ΜΕΤΩΠΟ ΑΓΩΝΑ ΓΙΑ ΤΗΝ Σε αυτό το στόχο καλούμε να στρατευθούν
ΑΝΑΤΡΟΠΗ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ενωτικά και με κοινή δράση όλα τα ρεύματα του
ΚΑΙ ΤΗΣ ΧΟΥΝΤΑΣ ΕΕ-ΔΝΤ αγώνα, όλη η Αριστερά. Μέσα από ένα τέτοιο
δρόμο η αριστερά μπορεί κυριολεκτικά να αναγεν-
ΜΕ ΚΕΝΤΡΟ ΕΝΑ ΤΑΞΙΚΑ νηθεί και να περάσει σε νικηφόρα πολιτική και ιδε-
ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΜΕΝΟ ΕΡΓΑΤΙΚΟ ολογική αντεπίθεση.
ΚΙΝΗΜΑ
ΙΣΧΥΡΗ ΑΝΤΑΡΣΥΑ
Γ ια να ανατραπεί η επίθεση αυτό που απαιτεί-
ται τώρα είναι ένα κοινωνικό μέτωπο αγώνα
και ανατροπής της άθλιας ταξικής κυβέρνησης
ΓΙΑ ΕΝΑ ΙΣΧΥΡΟ
ΑΝΤΙΚΑΠΙΤΑΛΙΣΤΙΚΟ
ΠΑΣΟΚ και συνολικά του μαύρου μετώπου
ΠΑΣΟΚ-ΝΔ-ΛΑΟΣ, για να σαρωθεί η χούντα κυ- ΠΟΛΙΤΙΚΟ ΜΕΤΩΠΟ
βέρνησης–ΕΕ–ΔΝΤ-κεφαλαίου, για την απαλ-

Μ
λαγή από τη δικτατορία των αγορών, των έσα στους εργαζόμενους και την κοινωνία
τραπεζιτών, του κέρδους και της ΕΕ. συντελούνται τεράστιες πολιτικές διεργα-
σίες. Νέες πρωτοπορίες γεννιούνται μέσα στους
Κοινωνική βάση αυτού του μετώπου είναι η αγώνες. Το ΠΑΣΟΚ έχει μπει σε μια ανεπίστρεπτη
συμμαχία της εργατικής τάξης με τους αυτοαπα- κρίση με αποτέλεσμα η εργατική του βάση να
σχολούμενους, τους μικρούς ελευθεροεπαγ- αποσαρθρώνεται. Αλλά και ο χώρος της ρεφορ-
γελματίες, τους μικρομεσαίους αγρότες που μιστικής αριστεράς είναι σε κίνηση. Το κύριο χα-
ρίχνονται στη φτώχια από την κυρίαρχη πολιτική ρακτηριστικό αυτής της κίνησης είναι ότι χιλιάδες
και βλέπουν πως το μέλλον τους βρίσκεται όχι στο αγωνιστές κα νέα ρεύματα προσεγγίζουν την
χτες της κοινωνίας της αγοράς αλλά στη συμπαρά- ανάγκη της αντικαπιταλιστικής πάλης, εκείνων των
ταξη με την εργαζόμενη πλειοψηφία, η φοιτητική λύσεων που έρχονται σε σύγκρουση με τον καπι-
και εργαζόμενη νεολαία που καλείται να ζήσει ταλισμό και οδηγούν έξω από αυτόν.
χειρότερα από τους γονείς της, με εργατική ηγεμο-
νία και πυρήνα ένα ταξικά ανασυγκροτημένο ερ- Όχι τυχαία! Σήμερα που η κρίση του καπιταλι-
γατικό κίνημα. σμού είναι πιο βαθιά από ποτέ και ο βασιλιάς στέ-
κει γυμνός μπροστά στους λαούς καμιά σοβαρή
Η ταξική ανασυγκρότηση του εργατικού κινή- «λύση» για τον λαό δεν μπορεί να προκύψει στα
ματος αφορά στο περιεχόμενο, την πολιτική κα- πλαίσιά του.
τεύθυνση, τον τρόπο οργάνωσης και τις μορφές Η ΕΕ σήμερα είναι η προμετωπίδα της βαρβα-
πάλης, την υπέρβαση του γραφειοκρατικού και ρότητας και πλέον ταυτίζεται με το καθεστώς της
αστικοποιημένου συνδικαλισμού των ΓΣΕΕ- διεθνούς «εποπτείας» στο οποίο εισερχόμαστε.
ΑΔΕΔΥ αλλά και πολλών ομοσπονδιών, τα βή- Ο αντιιμπεριαλισμός δεν είναι μόνο οι «αμερι-
ματα πέρα από την αναποτελεσματική πρακτική κάνοι» και οι «βάσεις», αλλά και η ΕΕ, το ΔΝΤ, η
του ΠΑΜΕ. διεθνής του κεφαλαίου και των πολυεθνικών με
την οποία ταυτίζεται η ελληνική ολιγαρχία.
Ένα τέτοιο μέτωπο αγώνα και ανατροπής θα Το πρόβλημα της δημοκρατίας δεν οφείλεται σε
πρέπει να οικοδομεί τα δικά του όργανα και κάποιου είδους «εκτροπή» από την κοινοβουλευ-
μορφές συντονισμού. Θα χτίζεται με τη συμπα- τική δημοκρατία, αλλά στην αντιδραστική μετεξέ-
ράταξη στον αγώνα όλων των μαχόμενων συλ- λιξή της, στην αφαίρεση κάθε περιεχομένου.
λογικοτήτων από τα πρωτοβάθμια σωματεία και τις Το ζήτημα της «λαϊκής κυριαρχίας» αποκτά μια
επιτροπές αγώνα, έως τις λαϊκές συνελεύσεις και νέα επικαιρότητα με ένα άλλο, βαθύ αντικαπιταλι-

2 www.narnet.gr
στικό περιεχόμενο αντίθεσης στο πέρασμα όλων νάμεις του Μετώπου ΑΑ, εξωκοινοβουλευτική
των αποφάσεων στους πιο σκοτεινούς μηχανι- Αριστερά. Ειδικότερα η ανάπτυξη μάχιμων πολι-
σμούς του πολυεθνικού κεφαλαίου και της ΕΕ. τικών πρωτοβουλιών με πιο συγκεκριμένο πε-
ριεχόμενο, που θα σπάνε το περιοριστικό πλαίσιο
Αυτό λοιπόν που μπορεί να σώσει τον λαό από της συζήτησης κορυφών και της «γενικής συζήτη-
τα δεινά της κρίσης του καπιταλισμού είναι μια πο- σης» και θα εμπλέκουν τον αριστερό κόσμο της
λιτική και ένα μέτωπο με αντικαπιταλιστικό, βάσης σε μια λογική πολιτικής συντροφικής κοινής
αντικυβερνητικό, αντιΕΕ, αντισυ-
στημικό, με ανατρεπτικό περιεχό-
μενο και ορίζοντα έξω από τον
καπιταλισμό, για την επανάσταση
και την εξουσία των εργαζόμενων.
Ούτε τα αντιμνημονιακά, αντινε-
οφιλεύθερα, ούτε τα «πατριωτικά»,
ούτε τα μέτωπα για την «λαϊκή
εξουσία» μπορούν να απαντήσουν.
Ούτε μπορεί να υπάρχει «ενδιά-
μεση πρόταση», ανάμεσα στην αν-
τικαπιταλιστική πολιτική μας
πρόταση και τις άλλες. Αφετηρία
και ελάχιστο σημείο αναφοράς ενός
τέτοιου μετώπου αποτελεί το πρό-
γραμμα της ΑΝΤΑΡΣΥΑ και η ενί-
σχυσή της, όχι όμως σαν αυτο-
σκοπός, αλλά σαν καταλύτης επίδρασης στις μεγά-
λες ανακατατάξεις που βρίσκονται σε εξέλιξη. δράσης (όπως η πρωτοβουλία κατά της ΕΕ), μπο-
ρούν να ωριμάζουν πραγματικά μέσα στον
κόσμο του αγώνα και της Αριστεράς την ανάγκη
ενός ευρύτερου κοινωνικοπολιτικού ρεύματος
ΝΑ ΚΑΝΟΥΜΕ ΤΩΡΑ ΤΑ ΒΗΜΑΤΑ
ανατροπής, και ενός μαζικού πολιτικού αντικα-
ΠΟΥ ΑΠΑΙΤΟΥΝ ΟΙ ΚΑΙΡΟΙ! πιταλιστικού μετώπου-πόλου.
Ως ΑΝΤΑΡΣΥΑ χρειάζεται να κινηθούμε αποφα-

Α παραίτητη προϋπόθεση για την επίτευξη του
παραπάνω στόχου και σε στενή αλληλεπί-
δραση μαζί του είναι και ο στόχος για την ενίσχυση
σιστικά σε τέτοια κατεύθυνση. Xωρίς ταλαντεύσεις
και ξεστρατίσματα σε αμφίσημες τακτικές «αριστε-
ρού μετώπου», που τείνουν να αποψιλώνουν και
της ΑΝΤΑΡΣΥΑ, για την εδραίωση μιας Άλλης Αρι- να ξεκόβουν το άμεσο πολιτικό πρόγραμμα της
στεράς, ανατρεπτικής και επαναστατικής. Για το ΑΝΤΑΡΣΥΑ για την αντικαπιταλιστική ανατροπή
ΝΑΡ, η ΑΝΤΑΡΣΥΑ είναι το εφαλτήριο για ένα της επίθεσης από την προοπτική της ανατροπής
αποφασιστικό βήμα προς μια μαζική, αντικαπιτα- του καπιταλισμού και της εργατικής εξουσίας και
λιστική, επαναστατική Αριστερά σύγχρονης κομ- έτσι αφυδατώνουν το ίδιο το σημερινό της πρό-
μουνιστικής αναφοράς. γραμμα. Xωρίς να εγκλωβιζόμαστε σε τακτικές
Η ενίσχυση της ΑΝΤΑΡΣΥΑ, μαζί με την προ- που υποτιμούν την ανάγκη για μαζικές, μετωπικές
ώθηση της κοινής δράσης της Αριστεράς στο κί- πολιτικές πρωτοβουλίες ανώτερης συγκρότησης
νημα για την απόκρουση-ανατροπή της επίθεσης. του αντικαπιταλιστικού δυναμικού και για βήματα
H προώθηση πολιτικών και ιδεολογικών πρω- στην κατεύθυνση ενός μαζικού διακριτού πόλου
τοβουλιών κοινής δράσης και διαλόγου -ειδικά με της αντικαπιταλιστικής επαναστατικής Αριστεράς,
τις δυνάμεις αντικαπιταλιστικής κομμουνιστικής με συμμετοχή, πέραν της ΑΝΤΑΡΣΥΑ, ενός όσο γί-
αναφοράς από ΚΚΕ, Αριστερό Ρεύμα ΣΥΝ, δυ- νεται μεγαλύτερου τμήματος του δυναμικού αυτού

www.narnet.gr
3
που, εν μέρει ή συνολικά, έχει ή θα βρει και τους όλου του δυναμικού και στις αποφάσεις μας, και
δικούς του δρόμους συγκρότησης. κυρίως ένα βήμα στην πράξη με τη συγκρότηση
ισότιμων κλαδικών επιτροπών, ανάπτυξης της
Η ΑΝΤΑΡΣΥΑ δεν χρειάζεται ούτε περιχαρά- ΑΝΤΑΡΣΥΑ σε όλους τους χώρους δουλειάς και
κωση, ούτε μια πρόταση «πολιτικής απεύθυνσης», σπουδών.
που τελικά το περιεχόμενο της καθορίζεται από τα Η ΑΝΤΑΡΣΥΑ είναι ανάγκη να μετασχηματιστεί
όρια των πολιτικών δυνάμεων που απευθύνεται. σε ένα πραγματικό πολιτικό μέτωπο, με τοπικές και
κλαδικές συλλογικότητες βάσης, με πλήρη δυνα-
τότητα να αποφασίζουν με ενισχυμένη πλειοψηφία
ΓΙΑ ΜΙΑ ΙΣΧΥΡΗ ΕΠΑΝΑΣΤΑΤΙΚΗ 3/5 για όλα τα ζητήματα, με εκλεγμένο Κεντρικό
Συντονιστικό, που θα εξασφαλίζει την παρουσία
ΑΝΤΑΡΣΥΑ ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ όλων των δυνάμεων και όλων των αγωνιστών, με
διαδικασίες που θα ευνοούν και θα απελευθερώ-

Η Συνδιάσκεψη αποτελεί ένα μεγάλο βήμα στην
ανώτερη, δημοκρατική συγκρότηση της ΑΝ-
ΤΑΡΣΥΑ. Με τη συμμετοχή όλων των αντιπροσώ-
νουν τη δημιουργική συμμετοχή και το ζωτικό
ρόλο του ανεξάντλητου και πολύτιμου δυναμικού
που στηρίζει την ΑΝΤΑΡΣΥΑ. Δεν υπάρχει άλλος
πων, μπορεί και πρέπει ν’ αποτελέσει συντροφικό δρόμος, δεν υπάρχει άλλη προοπτική.
εργαστήρι για την ενίσχυση ενός νέου εργατικού
πολιτισμού, για μια νέα ηθική του αγώνα και της Όλοι εμείς, αγωνιστές και αγωνίστριες της ΑΝ-
αλληλεγγύης. Ενάντια στον πολιτισμό της «μικρής ΤΑΡΣΥΑ πήραμε μέρος και δώσαμε με αυταπάρ-
ιδιοκτησίας» και των «εμφύλιων συγκρούσεων» νηση τις μάχες του προηγούμενου διαστήματος.
που καταδυναστεύει ακόμη όλη την Αριστερά, Μας αξίζει μια ΑΝΤΑΡΣΥΑ των μελών της, με δύ-
αλλά συχνά και το μετωπικό μας εγχείρημα, παρά ναμη και παρουσία στους τόπους δουλειάς, σπου-
τα βήματα που έχουμε κάνει. Με επίγνωση ότι τα δών, στις γειτονιές, παντού, που δεν θα είναι πια
μεγάλα ή «μικρά» πολιτικά, προγραμματικά και «άθροισμα» και «συμπαράταξη», αλλά ενιαίο,
οργανωτικά ζητήματα δεν λύνονται ποτέ με πάλη συλλογικό, πρωτότυπο μετωπικό, πολιτικό υπο-
μηχανισμών, άθροισμα «κουκιών» ή με άγονες αν- κείμενο της επόμενης περιόδου, των μεγάλων
τιπαραθέσεις. αγώνων, των μεγάλων ελπίδων και ανατροπών.
Είναι αποφασιστικό και πολιτικά ώριμο να
λυθεί στη Συνδιάσκεψη το θέμα των «τοπικών» ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2011
ή/και «κλαδικών» επιτροπών, όπου πρέπει και
μπορεί να γίνει ένα ακόμα βήμα στη συγκρότηση www.narnet.gr

...και να γιατί είμαι το πνεύμα
της ανταρσίας
γιατί στα ιδανικά των κόσμων
που γκρεμίζονται
φέρνω τα ιδανικά των κόσμων
που γεννιούνται
Είμαι κάθε φορά το μέλλον...

Κ. Βάρναλης

4 www.narnet.gr