CAPITOLUL IV Desfiinţarea căsătoriei 119. Precizări prealabile.

Nerespectarea condiţiilor cerute de lege pentru valabila încheiere a căsătoriei, ca act juridic, se sancţionează, ca şi în dreptul comun, cu nulitatea. Cu toate acestea, în materia căsătoriei legea instituie însă unele dispoziţii derogatorii de la dreptul comun, având în vedere importanţa căsătoriei şi gravitatea consecinţelor pe care le implică desfiinţarea ei. Particularităţile nulităţii căsătoriei se regăsesc în cazurile de nulitate a căsătoriei, regimul juridic al nulităţilor şi efectele acestora. Secţiunea 1 Cazurile de nulitate (desfiinţare) a căsătoriei 120. Reglementare. Codul familiei prevede cazurile de nulitate a căsătoriei în art. 19 şi 21. De asemenea, art. 7 din Legea nr. 119/1996 cu privire la actele de stare civilă, prevede nulitatea căsătoriei pentru necompetenţa materială a ofiţerului de stare civilă. 121. Clasificare. Din examinarea acestor dispoziţii legale pot fi identificate două criterii de clasificare, potrivit cărora de nulităţile pot fi clasificate după cum urmează: a) după modul cum sunt reglementate de lege, nulităţile sunt – de regulă – exprese, dar există şi nulităţi virtuale, care nu sunt expres prevăzute de lege. În literatura juridică şi în jurisprudenţă s-au admis două asemenea cazuri de nulitate, şi anume: căsătoria între persoane al căror sex nu este diferenţiat şi căsătoria fictivă; b) din punctul de vedere al interesului ocrotit, nulităţile căsătoriei sunt absolute şi relative. Subsecţiunea 1 Nulităţi absolute ale căsătoriei. Regim juridic Paragraful 1: Nulităţi absolute exprese 122. Reglementare. Nulităţile absolute exprese sunt prevăzute de art. 19 din C. fam. şi de art. 7 din Legea nr. 119/1996.

1

deoarece s-a dovedit astfel că. privind vârsta matrimonială. la încheierea căsătoriei. fam. 124. fiind prevăzută expres ca atare de art. deoarece textul nu face nici o distincţie. Nulitatea căsătoriei nu se acoperă. 2 . spre deosebire de dreptul comun poate fi acoperită. De asemenea... soţii au fost apţi să aibă relaţii conjugale normale. 53 C. b) până la declararea nulităţii. Încheierea căsătoriei de către o persoană căsătorită (art. până la desfiinţarea căsătoriei prin hotărâre judecătorească. Nulitatea căsătoriei se acoperă pentru aceste motive nu numai atunci când femeia nu a avut vârsta matrimonială. Nulitatea căsătoriei apără în acest caz principiul monogamiei. Existenţa unei căsătorii anterioare a unuia dintre soţi este un impediment absolut şi dirimant la încheierea unei noi căsătorii. fam. Deşi această nulitate este absolută. dacă se obţine dispensa ulterior. dacă soţului impuber i se aplică prezumţia de paternitate (potrivit art. atunci când soţia a dat naştere unui copil sau a rămas însărcinată. imediat după declararea nulităţii căsătoriei pe acest motiv.123. care este unul de ordine publică. chiar dacă între timp ea a încetat prin decesul oricăruia dintre soţi. Căsătoria este nulă şi în cazul în care femeia care a împlinit 15 ani s-a căsătorit fără să obţină în prealabil dispensa de vârstă. 20 din C. Încălcarea dispoziţiilor art. Momentul în funcţie de care se analizează starea de bigamie este acela al încheierii celei de-a doua căsătorii şi până la constatarea nulităţii ei. fam. sau a fost desfăcută prin divorţ. atunci trebuie să se aplice şi prezumţia de pubertate. chiar dacă prima căsătorie este desfăcută prin divorţ sau încetează (prin moarte) după data încheierii celei de a doua căsătorii.5 C. nu avea vârsta matrimonială a împlinit-o. cea de a doua căsătorie poate fi declarată nulă. Desfiinţarea căsătoriei în acest caz ar fi pur formală. soţia a dat naştere unui copil sau a rămas însărcinată. 4 C. foştii soţi se pot recăsători. fam. respectiv încuviinţarea preşedintelui consiliului judeţean sau a primarului general al Municipiului Bucureşti. dar şi atunci când bărbatul este cel care nu a avut împlinită vârsta matrimonială la încheierea căsătoriei. deoarece. 19 C. inclusiv al soţului bigam. potrivit art. În plus. în următoarele două ipoteze: a) până la declararea nulităţii de către instanţă soţul care. în pofida vârstei impubere. Căsătoria se menţine chiar dacă s-a născut un copil mort sau dacă femeia a întrerupt cursul sarcinii.). Dar şi această nulitate se acoperă. iar cea de a două căsătorie este nulă. Această cauză de acoperire a nulităţii a fost prevăzută în interesul copilului născut sau care urmează să se nască. fam).

Avem în vedere căsătoria încheiată între rudele prevăzute de art. caz. 125.G. a fost de rea-credinţă la încheierea celei de a doua căsătorii. numai până la gradul IV. şi adoptat ori descendenţii acestuia. obţinând anularea hotărârii declarative de moarte. dacă soţul celui ce fusese declarat mort şi care a reapărut. Încheierea căsătoriei între cel care adoptă sau ascendenţii lui.De exemplu. cât şi al rudeniei rezultate din adopţia cu efecte depline. pe de altă parte (art.). fam. este obţinută dispensa de rudenie. pe de o parte. soţul bigam a decedat. cât şi între adoptat şi descendenţii acestuia. aceasta dând naştere la raporturi de rudenie doar între adoptat şi descendenţii acestuia. art. 4 din Legea nr. 126. şi rudele sale fireşti. dar fără obţinerea prealabilă a dispensei. li se aplică. Rudenia este un impediment relativ şi dirimant. până la declararea nulităţii. 3 . În cazul prevăzut de art. între timp. deoarece art. fam. necunoscând cauza de bigamie. pe de altă parte. pe de o parte. Încheierea căsătoriei între persoane care sunt rude în gradul prohibit de lege (art 6 C. respectiv a încuviinţării preşedintelui consiliului judeţean sau a primarului general al Municipiului Bucureşti. fam. 22 din C. păstrează calitatea de soţ până la desfiinţarea căsătoriei. 6 C. însă. care reglementa adopţia cu efecte restrânse. cât şi cel din cea de a doua căsătorie. şi persoanele cu care a devenit rudă prin efectul adopţiei. există bigamie şi cea de a doua căsătorie este nulă. a C. pe de o parte. prima căsătorie se consideră desfăcută pe data încheierii celei de a doua căsătorii. şi în linie colaterală. Dacă. soţul din prima căsătorie are tot interesul să ceară desfiinţarea celei de a doua căsătorii pentru bigamie. 273/2004 privind regimul juridic al adopţiei prevede că „impedimentul la căsătorie izvorât din rudenie există. impedimentul prevăzut de art. pe de altă parte.. fam. potrivit legii. inclusiv). şi adoptator. nr. pe de o parte. fam. fam). nulitatea căsătoriei pentru bigamie poate fi declarată chiar dacă.” Căsătoria este nulă şi în cazul în care s-a încheiat între rudele colaterale de gradul IV. pe de altă parte. În acest. 7 lit.. astfel încât la moştenirea soţului bigam va veni atât soţul supravieţuitor din prima căsătorie. (în linie directă. În măsura în care mai există astfel de adopţii. 25/1997. în condiţiile C. 7 lit. indiferent de grad.U. a C. Dacă a fost de bună-credinţă. Această cauză de nulitate – care constituie un impediment dirimant şi relativ – se mai aplică doar în cazul adopţiilor cu efecte restrânse încheiate anterior O. pentru a înlătura de la moştenire pe soţul supravieţuitor din cea ce a doua căsătorie. atât între adoptat şi descendenţii acestuia. atât în cazul rudeniei fireşti. 50 alin. acesta din urmă a fost de bună-credinţă. Această nulitate se acoperă însă dacă.

potrivit legii. Potrivit art. Aceasta este o sancţiune excesivă impusă de legiuitor. Căsătoria încheiată cu încălcarea dispoziţiilor 13¹ C. deoarece căsătoria se încheie pe viaţă şi presupune drepturi şi îndatoriri a căror exercitare. Ar fi fost suficient să se prevadă sancţiuni pentru ofiţerul de stare civilă care nu a afişat declaraţia de căsătorie. pentru constatarea nulităţii căsătoriei trebuie să se facă dovada că la momentul încheierii căsătoriei nu avea discernământul faptelor. Căsătoria încheiată de alienatul mintal. consacră un impediment dirimant şi absolut. În schimb. în cazul celui lipsit vremelnic de discernământ. De aceea. respectiv executare se realizează în timp. 9 C. hipnoză etc. 19 C. debilul mintal şi cel vremelnic lipsit de facultăţile sale mintale (art. în mod public şi la sediul serviciului de stare civilă. discernământul. căsătoria este nulă. dar faţă de regula de interpretare potrivit căreia unde legea nu distinge. astfel cum a fost modificat prin Legea nr. în cazul celui vremelnic lipsit de facultăţile mintale. atât în cazul celui care suferă de alienaţie sau debilitate mintală.. a declaraţiei de căsătorie. deoarece. în prezenţa viitorilor soţi şi a doi martori. respectiv prevenirea procreării unor copiii cu deficienţe psihice. aceasta fiind o obligaţie care-i revine lui. Fostul Tribunal Suprem s-a pronunţat în acest sens. lipsa discernământului atrage doar nulitatea relativă a căsătoriei.fam. nici interpretul nu trebuie să distingă. Căsătoria încheiată cu încălcarea dispoziţiilor art. este nulă căsătoria încheiată fără respectare formalităţii privind afişarea. starea de luciditate pasageră la încheierea căsătoriei nu are importanţă. interdicţia încheierii căsătoriei îşi găseşte justificare într-un interes de ordin social. deşi ulterior Curtea Supremă de Justiţie a considerat că. 129. sancţiunea este nulitatea relativă. Într-adevăr. fam. Căsătoria este nulă când lipseşte consimţământul viitorilor soţi ori când acesta nu a fost exprimat cu respectarea formalităţilor prevăzute de lege: în faţa ofiţerului de stare civilă. 128. în extras. datorită unei boli grave – alta decât alienaţia sau debilitatea mintală –. la sediul de stare civilă competent. este nulă căsătoria încheiată cu încălcarea art. ar trebui să considerăm că sancţiunea este şi în acest caz nulitatea absolută. Art.. starea de alienaţie sau debilitate mintală este incompatibilă cu statutul de persoană căsătorită. 9 C. 19 C. fam).127. De asemenea. stării de beţie. 16 C. iar starea de boală psihică exclude. Nu există nici un argument pentru care 4 . fam. fam. chiar dacă a fost încheiată într-un moment de luciditate pasageră. potrivit dreptului comun. cât şi în cazul celui vremelnic lipsit de facultăţile sale mintale. fam. Rezultă de aici că nulitatea absolută se aplică în ambele ipoteze. fam. 23/1999. de regulă. 9 C. De asemenea. Potrivit art. În cazul alienaţiei sau debilităţii mintale nu are importanţă dacă cel în cauză este sau nu pus sub interdicţie judecătorească. atâta timp cât acesta este excepţională.

fără să urmărească.1. 130. Ca natură juridică. în condiţiile în care nu a existat nici un impediment la încheierea căsătoriei. 119/1996. creând o aparenţă de legalitate care a determinat o eroare comună şi invincibilă (error communis facit ius). celălalt soţ fiind sincer la încheierea căsătoriei. 7 din L. Nulitatea prevăzută de art. eventual pentru inducerea în eroare a terţilor. public părţile declară că înţeleg să se căsătorească – iar apoi că sunt căsătorite –.neîndeplinirea acestei obligaţii trebuie suportată de către soţi prin desfiinţarea căsătoriei. Or. 132. Acest caz de nulitate nu este reglementat în legislaţie. care nu sunt specifice căsătoriei. să întemeieze o familie. 132. dar care nu pot fi obţinute în alt mod. Natură juridică. căsătoria fictivă pare a fi o simulaţie (reglementată în dreptul comun de art. Definiţie. precum hermafroditismul. dar – în realitate – convin că nu înţeleg să întemeieze o familie şi să aibă relaţii de soţ şi soţie (actul secret. în realitate. care împiedică posibilitatea de procreare şi relaţiile normale dintre soţi. practic nu mai poate fi vorba de o simulaţie în sensul tehnic al noţiunii. Cu toate acestea. Nulitatea a fost constatată în practică în cazul unor malformaţii genitale grave. Cu alte cuvinte. civ. simulaţia presupune întotdeauna aşa-numitul acord simulatoriu. 2. Căsătoria fictivă. Căsătoria fictivă se încheie în scopul de a realiza unele efecte secundare. deoarece: a) în ceea ce priveşte structura acestor operaţiuni juridice. 5 . Nulitatea se acoperă. adică o convenţie a părţilor în sensul că actul public se încheie doar aparent. însă. în practica judecătorească s-a decis că fictivitatea căsătoriei poate să fie şi unilaterală. deoarece numai aparent. căsătoriei fictive nu i se aplică regimul juridic specific simulaţiei.): bărbatul şi femeia încheie o căsătorie în mod public (actul aparent. ci este o creaţie a doctrinei şi a jurisprudenţei. Lipsa diferenţierii de sex. 132. ocult). iar nu pentru a produce efecte reale între părţi. mincinos). atunci când persoana a exercitat în mod public atribuţiile respective. Căsătoria fictivă poate fi definită ca fiind acea căsătorie care a fost încheiată în alt scop decât acela al întemeierii unei familii. Este nulă căsătoria celebrată de o persoană care nu are calitatea de ofiţer de stare civilă. 1175 C. Paragraful 2: Nulităţi absolute virtuale ale căsătoriei 131. adică numai unul dintre soţi să fi încheiat căsătoria în alt scop decât acela al întemeierii unei familii. în cazul căsătoriei fictive consimţământul la căsătorie nu este sincer. Într-o asemenea situaţie.

Este soluţia admisă şi în jurisprudenţă: s-a constat că. fiind opozabilă erga omnes. Dovada căsătoriei fictive. părţile încheie o asemenea căsătorie atunci când urmăresc să eludeze o normă imperativă. ci devine doar un mijloc licit pentru a obţine un rezultat ilicit. în sensul că nu s-au stabilit relaţii conjugale. iar starea civilă este de ordine publică. Se remarcă. Deci inopozabilitatea. 1175 C. în temeiul art. reală care nu este în sensul întemeierii unei familii. însă. proba este foarte dificilă. chiar dacă la încheierea căsătoriei nu au urmărit întemeierea unei familii. Prin urmare. s-a arătat că nulitatea poate fi acoperită dacă. unică şi indivizibilă. 4.b) din punctul de vedere al naturii actului simulat şi al sancţiunii: în principiu. este incompatibilă cu natura juridică a căsătoriei ca act de stare civilă. ca sancţiune specifică simulaţiei. De aceea. după încheierea căsătoriei. fiind vorba de împrejurări de fapt. de asemenea. sau cauza ilicită – deoarece se urmăreşte un alt scop (contrar legii) decât întemeierea unei familii. în sensul că există doar voinţa declarată la încheierea căsătoriei. civ. care nu mai poate fi declarată nulă pe motiv de fictivitate. deşi la prima vedere s-a părea că cele două noţiuni sunt întro relaţie de la parte (căsătoria fictivă) la întreg (simulaţia). Această nulitate este justificată. cum se sancţionează. nu se pot aplica în materia căsătoriei efectele specifice simulaţiei: între soţi să se considere că nu există căsătoria. c) temeiul nulităţii îl constituie fraudarea legii. în realitate există deosebiri între căsătoria fictivă şi simulaţie. soluţia trebuie să fie aceeaşi dacă s-au născut ori au fost concepuţi copii dintr-o asemenea căsătorie. terţii de bună-credinţă să aibă un drept de opţiune între actul public şi cel secret. respectiv soţii duc o viaţă conjugală normală. Cu atât mai mult. dar raportat la perioada ulterioară. Dovada fictivităţii se poate face cu orice mijloc de probă. iar faţă de terţi că există. În realitate. Căsătoria nu este un scop în sine. dar nu şi o voinţă internă. O asemenea căsătorie este lovită de nulitate absolută. simulaţia este o operaţiune întâlnită în cazul actelor patrimoniale. pentru a se putea declara nulitatea căsătoriei. Sancţionarea căsătoriei fictive. că fictivitatea poate să fie unilaterală numai la momentul încheierii căsătoriei. aşadar. în mod diferit: a) temeiul nulităţii îl poate constitui lipsa cauzei necesare. determinante a căsătoriei – adică întemeierea unei familii. în practică. deoarece trebuie să se dovedească faptul că soţii nu au dorit să 6 . căsătoria este un act de stare civilă.. 132. respectiv. b) temeiul nulităţii îl poate constitui chiar lipsa consimţământului. În măsura în care temeiul nulităţii îl constituie fraudarea legii. se stabilesc în fapt relaţii de familie. nu se poate admite nici ca. fictivitatea trebuie să fie bilaterală. Dacă inopozabilitatea nu poate fi admisă ca fiind o sancţiunea adecvată se pune problema de a stabili care sunt efectele căsătoriei fictive şi. Or. 3. 132.

precum şi a circumstanţelor în care s-au cunoscut.întemeieze o familie. 132. g) încheierea căsătoriei a fost condiţionată de plata unei sume de bani între soţi. să obţină un rezultat ilicit. 197 a fost abrogat. e) unul dintre soţi a mai încheiat căsătorii de convenienţă. cu scopul exclusiv de a fi exonerat de răspundere penală. precum şi în cazul în care unul dintre soţi. 64 din acest act normativ: „(1) Când dreptul de şedere este solicitat în baza căsătoriei. va fi refuzată prelungirea acestuia în cazul căsătoriilor de convenienţă. trebuie dovedită intenţia frauduloasă. 5 al art. stabilea o cauză de nepedepsire a făptuitorului în ipoteza căsătoriei cu victima. 357/2003. cu excepţia sumelor primite cu titlu de dotă. definită ca fiind căsătoria încheiată cu singurul scop de a eluda condiţiile de intrare şi de şedere a străinilor în România şi de a obţine dreptul de şedere pe teritoriilor României. ci au urmărit ca. 197/2000 pentru modificarea şi completarea Codului penal. fiind preot. aprobată prin Legea nr. prin încheierea căsătoriei. 5. s-a căsătorit în scopul exclusiv de a dobândi calitatea pentru a fi promovat În prezent. c) date obţinute cu ocazia realizării interviului sau a unor verificări suplimentare. (2) pot rezulta din: a) declaraţiile celor în cauză sau ale unor terţe persoane.” 7 . 194/2002 privind regimul juridic al străinilor. Un caz întâlnit frecvent în practică era acela al încheierii căsătoriei între autorul infracţiunii de viol şi victimă. 197 C. O. pe care nu îl puteau atinge pe altă cale. 5 al art. b) înscrisuri. b) soţii nu s-au întâlnit niciodată înaintea căsătoriei. În jurisprudenţa recentă s-a constatat nulitatea căsătoriei fictive când soţii au urmărit prin încheierea căsătoriei dobândirea calităţii legale pentru a beneficia de facilităţile prevăzute de lege tinerilor căsătoriţi la achiziţionarea de locuinţe. republicată. pen. Prin urmare.U. în condiţiile în care. din punct de vedere legal. alin. Cazuri de căsătorie fictivă. Potrivit art. f) soţii sunt inconsecvenţi în declararea datelor cu caracter personal. şi anume „căsătoria de convenienţă”.G. prevede o formă specială de căsătorie fictivă. (2) Elementele pe baza cărora se poate stabili faptul că o căsătorie este de convenienţă pot fi următoarele: a) coabitarea matrimonială nu există. cu modificările ulterioare. nr. acest caz de fictivitate a căsătoriei nu mai poate fi întâlnit. astfel încât. c) lipsa unei contribuţii efective la îndeplinirea obligaţiilor născute din căsătorie. (3) Elementele prevăzute la alin. alin. d) soţii nu vorbesc o limbă înţeleasă de amândoi. Prin Legea nr.

în condiţiile art. Însă. dacă unul dintre soţi este pus sub interdicţie sau este dispărut. analiza regimului juridic al nulităţii absolute a căsătoriei presupune determinarea cercului de persoane care pot să o invoce. sunt cazuri în care nulitatea absolută poate fi acoperită. O. Este explicabilă atitudinea legiuitorului. 167/1958. Ca şi în dreptul comun. 136. după cum sunt unele în care încălcarea legii este atât de gravă şi raţiunile instituirii regulii încălcate sunt atât de importante. În principiu. Caracterizare generală. valori care pot prevala asupra ideii formale de sancţionare a nulităţii cu orice preţ. De aceea. Fiind o acţiune în constatarea nulităţii absolute. Ea poate fi formulată.U. Paragraful 3: Regimul juridic al nulităţii absolute a căsătoriei 133.Din punctul de vedere al dreptului familiei. aceasta nu are incidenţă asupra regimului juridic al nulităţii absolute a căsătoriei. Judecătorul nu poate invoca din oficiu nulitatea absolută a căsătoriei (de exemplu. nr. 134. 135. Posibilitatea acoperirii nulităţii absolute a căsătoriei. în dreptul comun. Imprescriptibilitatea acţiunii. dacă acţiunea este sau nu prescriptibilă şi dacă nulitatea poate ori nu să fie acoperită. care nu s-a preocupat în contextul reglementării regimului juridic al străinilor de valabilitatea acestei căsătorii. dar poate pune în discuţia părţilor eventuala cauză de nulitate. potrivit art. 2 din Decretul nr. indiferent dacă nulitatea este sau nu prevăzută de lege. 45 alin. În ce priveşte distincţia dintre nulitatea absolută expresă sau virtuală. Titularul acţiunii. care o pot invoca. în general. în cadrul unui proces de divorţ în care ar sesiza existenţa unei astfel de nulităţi). civ. care este identic. Acţiunea în constatarea nulităţii absolute a căsătoriei poate fi pornită de orice persoană care justifică un interes. 8 . nulitatea absolută nu poate fi acoperită nici măcar prin manifestarea de voinţă expresă a părţilor actului juridic lovit de nulitate sau a altor persoane. o asemenea căsătorie este fictivă şi ar trebui sancţionată cu nulitatea. şi de Ministerul Public (adică de către procuror). 194/2002 prevede însă numai o sancţiune administrativă. încât acoperirea nulităţii nu poate fi acceptată. pr. respectiv refuzarea prelungirii dreptului de şedere. este imprescriptibilă. Situaţia este diferită în dreptul familiei.. 1 C. deoarece menţinerea căsătoriei şi a familiei poate fi impusă de necesitatea ocrotirii interesului superior al copilului şi a vieţii de familie. potrivit principiilor dreptului familiei – şi mai ales potrivit aceluia care spune că o căsătorie se încheie în scopul întemeierii unei familiei – şi căsătoria de convenienţă este o căsătorie fictivă şi va fi sancţionată cu nulitatea absolută ori de câte ori va fi descoperită.G.

chiar după încheierea căsătoriei. 9 teza I C.. 119/1996. Din prima categorie fac parte următoarele cazuri de nulitate: a) cele determinate de încălcarea vârstei matrimoniale (în condiţiile art. 19. c) cel prevăzut de art. soţii ajung să întreţină relaţii normale de familie. prevăzute de art. 20 C. fam. raportat la art. 19. potrivit art. ci să menţină căsătoria. iar ulterior înţelege să nu invoce această împrejurare. b) în cazul impedimentului la căsătorie constând în rudenia în linie directă sau colaterală până la gradul III inclusiv (art. este nulă căsătoria celebrată de o persoană care nu are calitatea de ofiţer de stare civilă. soluţia ar trebui să fie aceea a acoperirii acestei cauze de nulitate absolută. fam. fam.). f) în cazul căsătoriei între persoane de acelaşi sex sau al căror sex nu este suficient diferenţiat. 5 C. d) căsătoria fictivă: aceasta se poate „transforma” într-o adevărată stare de căsătorie atunci când. a C.A.). 19. de către ofiţerul de stare civilă a obligaţiei de a afişa declaraţia de căsătorie. 16 C.). caz în care – în mod evident – nu se mai impune declararea nulităţii absolute a căsătoriei pentru fictivitate. 2 din Legea nr. fam. fam. e) în cazul încălcării condiţiilor de formă ale căsătoriei. de aceea. raportat la art. aduc pe lume copii etc. 19.. fam.. dacă s-a obţinut. dar nulitatea se acoperă dacă persoana a exercitat în mod public atribuţiile respective.). creând o aparenţă de legalitate care a determinat o eroare comună şi invincibilă (error communis facit ius). f) nulitatea prevăzută de art. B. raportat la art. 131 C. ori de câte ori s-ar constata neîndeplinirea acestei formalităţi. b) cele impuse de nesocotirea impedimentului la căsătorie rezultând din gradul IV de rudenie. d) în cazul impedimentului la căsătorie constând în alienaţia sau debilitatea mintală (art. raportat la art. în ciuda şi dincolo de scopul iniţial urmărit de părţi (altul decât acela al întemeierii unei familii. fam. Nulitatea absolută a căsătoriei nu poate fi acoperită în următoarele situaţii: a) în cazul bigamiei (art. a încheiat căsătoria într-un moment de lipsă pasageră a discernământului. Subsecţiunea 2 9 . este mai mult decât excesivă. adică situaţia celui care.: am afirmat mai sus că sancţiunea nulităţii absolute a căsătoriei pentru neîndeplinirea. 28 alin. raportat la art. 7 lit. lipsit vremelnic de facultăţile sale mintale. 19. 131 C. e) nulitatea prevăzută de art. fam. fam. 119/1996: după cum am mai arătat. c) în cazul impedimentului la căsătorie rezultând din adopţia cu efecte restrânse (art.).. 7 din L. 9 teza a II-a C. dar s-ar dovedi că soţii au o viaţă de familie firească şi nu există nici un alt impediment la căsătorie. 6 C. dispensa de rudenie prevăzută de art.

fam. strict şi riguros reglementate de lege. dolul şi violenţa (mai puţin leziunea. care – având o determinare patrimonială predominantă – nu îşi poate găsi locul printre cauzele de anulare a căsătoriei. Eroarea. violenţa fizică este. violenţa poate fi fizică sau morală. 2 al aceluiaşi text reglementează regimul juridic specific al nulităţii relative a căsătoriei. împrejurare aproape imposibil de întâlnit în practică. ca şi în dreptul comun: eroarea. apt să siluiască voinţa celui care consimte la căsătorie. nivelul de educaţie etc.. Reglementare. Jurisprudenţa a identificat o serie de împrejurări de fapt constitutive de dol (inclusiv prin reticenţă) la încheierea căsătoriei. 1 C. eroarea nu constituie viciu de consimţământ la căsătorie decât dacă poartă asupra identităţii fizice a celuilalt soţ (art. ascunderea stării de graviditate de către viitoarea soţie. gravă. 21 alin. 21 alin. desigur. mai probabilă poate fi existenţa unei cauze de violenţă morală. starea sa psihică. în aprecierea existenţei şi impactului violenţei – indiferent de natura sa – asupra viitorilor soţi trebuie să fie avută în vedere situaţia concretă a victimei. el trebuie să aibă un anumit grad de intensitate ori gravitate. Paragraful 1: Regimul juridic al nulităţii relative a căsătoriei 10 . determinată – evident – de relaţiile intime cu un alt bărbat decât viitorul soţ etc. alte rude care ar putea exercita presiuni asupra viitorilor soţi pentru încheierea căsătoriei. eventual. aproape imposibil de întâlnit în această materie. după cum vom vedea mai jos. Nulitatea relativă a căsătoriei este determinată de aceleaşi cauze. Alin. act juridic prin esenţa lui nepatrimonial). viclenia (dolul) şi violenţa. Ca şi în dreptul comun. datorită condiţiilor de formă extrem de riguroase prevăzute de lege pentru încheierea căsătoriei. determinant pentru luarea deciziei privind căsătoria. 139. Datorită aceloraşi condiţii de formă ale căsătoriei. În ceea ce priveşte acest viciu de consimţământ. 140. Elementul asupra căruia poartă dolul trebuie să fie. Violenţa. Consideraţii generale. care instituie şi unele specificităţi faţă de dreptul comun: eroarea – dar numai dacă poartă asupra identităţii fizice a celuilalt soţ –. cum ar fi: ascunderea stării de boală cronică.Nulităţi relative ale căsătoriei. dar aceasta nu poate să constea în simpla temere reverenţiară faţă de părinţi sau. Paragraful 1: Cauzele de nulitate relativă a căsătoriei 138. Aceste cauze sunt expres prevăzute de art.). Regim juridic 137. În orice caz. 1 C. După cum am evocat deja. practic. în sensul că acela al cărui consimţământ a fost viciat nu ar fi încheiat-o dacă ar fi cunoscut realitatea ascunsă prin manoperele dolosive. fie ele comisive ori omisive. Dolul (viclenia). fam.

167/1958) unde este prevăzut. dar poate pune în discuţia părţilor eventuala cauză de nulitate de acest fel pe care o sesizează. spre deosebire de termenul general de 3 ani. 21 alin. 2 din Decretul nr.. 9 alin. respectiv „cel mult 18 luni de la data încheierii actului”. Acelaşi art. acesta nu poate invoca din oficiu nulitatea relativă a căsătoriei. 2 C. şi nulitatea relativă a căsătoriei poate fi confirmată expres. dol sau violenţă poate fi cerută numai de soţul al cărui consimţământ a fost viciat. prin declaraţia în acest sens a soţului îndrituit să o invoce. Secţiunea 2 Aspecte de drept procesual 11 . următoarele aspecte au caracter special. în materia căsătoriei. alături de momentul subiectiv al descoperirii cauzei de anulare. fam. acţiunea în anularea căsătoriei. prevede că termenul de prescripţie a acţiunii în anularea căsătoriei este de 6 luni şi începe să curgă de la încetarea violenţei sau de la data descoperirii erorii ori a dolului. dacă unul dintre soţi este pus sub interdicţie sau este dispărut. iar dacă unul dintre soţi a formulat-o. Confirmarea nulităţii. chiar dacă eroarea sau dolul se descoperă după ani de zile de la încheierea căsătoriei. 45 alin. Acesta înseamnă că. unde se poate trece şi peste unele cauze de nulitate absolută. Aşadar. termenul de prescripţie de 6 luni curge întotdeauna de la data descoperirii lor. 142. civ. şi un moment obiectiv. pr. rezultă că anularea căsătoriei pentru eroare. prin neintroducerea acţiunii în anulare în termenul legal de prescripţie. Titularul acţiunii. Ca orice nulitate relativă – şi cu atât mai mult în dreptul familiei. Din art. derogatoriu faţă de dreptul comun: a) există un termen special de prescripţie de 6 luni. iar apoi a decedat.141. 142. 1 C. b) în ceea ce priveşte momentul de la care începe să curgă termenul de prescripţie. În ciuda caracterului ei strict personal Ministerul Public (procurorul) poate formula . fam. moştenitorii săi nu o pot continua. spre deosebire de dreptul comun (art. 2 C. sau tacit. în interesul menţinerii familiei şi a ocrotirii copiilor –. în materia prescripţiei. acţiunea în anularea căsătoriei are un caracter strict personal. 21 alin. Cât priveşte judecătorul. Rezultă aici că. Prescriptibilitatea acţiunii. în cazul erorii şi al dolului s-a prevăzut doar un moment subiectiv – data descoperirii erorii sau dolului. în condiţiile art. astfel încât moştenitorii soţului nu o pot introduce.

Nulitatea căsătoriei are caracter judiciar. 119/1996 cu privire la actele de stare civilă. nulitatea căsătoriei produce efecte retroactive. ceea ce înseamnă că se consideră că drepturile şi obligaţiile personale şi patrimoniale dintre soţi nu au existat niciodată. Subsecţiunea 1 Efectele retroactive ale nulităţii 146. 144. nulitatea căsătoriei implică întotdeauna o acţiune în justiţie. expresă ori virtuală. indiferent dacă este absolută sau relativă. Menţiunea se înscrie din oficiu. este opozabilă erga omnes.143. Precizări prealabile. capacitatea de exerciţiu. apel şi recurs. pronunţată de instanţa judecătorească. unde nulitatea unui act juridic poate fi invocată fie pe care de acţiune. 48 din Legea nr. Nulitatea căsătoriei produce aceleaşi efecte. însă. relaţiile lor patrimoniale. sau. după caz. 12 . unele excepţii. Secţiunea 3 Efectele nulităţii 145. fie pe cale de excepţie. Hotărârea este supusă căilor de atac prevăzute de lege. Caracterul judiciar al nulităţii. Fiind o hotărâre pronunţată în materia stării civile a persoanei. pe baza comunicării hotărârii irevocabile care a constatat nulitatea ori a dispus anularea sau la cererea persoanei interesate. potrivit art. În principiu. Domeniile de aplicare a efectelor retroactive ale nulităţii căsătoriei. Hotărârea judecătorească privind anularea căsătoriei. Căsătoria este desfiinţată din ziua rămânerii irevocabile a hotărârii. care are un caracter personal nepatrimonial (este o acţiune în contestare de stare civilă). De la această regulă există. în sensul că aceasta trebuie să fie constatată. după cum se va vedea mai jos. Despre hotărârea definitivă şi irevocabilă a instanţei se face menţiune pe actul de căsătorie şi pe cele de naştere ale foştilor soţi. Retroactivitatea efectelor nulităţii – similară celei din dreptul comun – trebuie analizată pe diverse domenii: relaţiile personale dintre soţi. Spre deosebire de dreptul comun.

dacă acesta se schimbase prin căsătorie. căci se consideră că ei nu au fost niciodată căsătoriţi. b) Soţii redobândesc numele avut înainte de încheierea căsătoriei. astfel încât. deoarece se consideră că nu a fost căsătorită şi nu a avut această capacitate nici pentru trecut. până la desfiinţarea căsătoriei. însă. dacă unul dintre soţi s-a recăsătorit până la data desfiinţării primei căsătorii. Relaţiile patrimoniale dintre soţi. Această problemă se poate pune. raportat la art. în temeiul plăţii lucrului nedatorat sau al îmbogăţirii fără justă cauză. 86 şi urm. Subsecţiunea 2 13 . 14 alin. 4051 alin. Dacă în perioada cuprinsă între încheierea căsătoriei şi declararea nulităţii căsătoriei s-au dobândit anumite bunuri.147. b) Între soţi nu a existat obligaţia de întreţinere. Relaţiile personale dintre soţi. 148. 31/1954. Efectele nulităţii asupra relaţiilor patrimoniale dintre soţi privesc regimul matrimonial. nu au avut nici una din obligaţiile rezultând dintr-o astfel de situaţie. 1 C. neconstituind un caz de bigamie. ca în cazul divorţului. cea de a doua căsătorie rămâne valabilă. pr. pe cale de consecinţă. Efectul retroactiv al nulităţii căsătoriei afectează relaţiile personale nepatrimoniale ale soţilor după cum urmează: a) Soţii nu au avut niciodată calitatea de persoane căsătorite şi. dacă unul dintre ei a prestat întreţinere celuilalt poate să ceară restituirea contravalorii prestaţiilor sale. 1 C. 167/1958). 149. şi nici nu permite aplicarea prin asemănare a dispoziţiilor de la divorţ în această materie. potrivit art. numai în cazul în care nulitatea căsătoriei se pronunţă după decesul unuia dintre soţi. după caz. c) Între soţi nu a avut loc suspendarea cursului prescripţiei extinctive a dreptului la acţiune. 41 alin. soţia nu a împlinit vârsta de 18 ani. şi a dreptului de a cere executarea silită (art... Capacitatea de exerciţiu. obligaţia de întreţinere şi dreptul de moştenire. civ. Dacă. 167/1958. 3 din Decretul nr. 8 alin. c) Soţul supravieţuitor nu are drept de moştenire. se vor aplica dispoziţiile dreptului comun în materia proprietăţii comune pe cote-părţi. 14 alin. după desfiinţarea căsătoriei nu poate păstra capacitatea deplină de exerciţiu dobândită la încheierea căsătoriei. fam. 3 din Decretul nr. prevăzută de art. şi art. deoarece legea nu prevede posibilitatea păstrării numelui. potrivit art. a) Regimul comunităţii de bunuri nu a existat. De aceea. 3 din Decretul nr.

prevede că relaţiile personale şi patrimoniale dintre părinţi şi copii vor fi reglementate. Secţiunea 4 Căsătoria putativă 14 . Potrivit art. Se pune întrebarea care este relevanţa acestui text faţă de faptul că. Inexistenţa efectelor nulităţii căsătoriei asupra situaţiei copiilor. 24 alin. fam. Prin urmare. pronunţând nulitatea căsătoriei. deoarece – sub aspectul statutului său legal – nu există deosebiri între copilul din căsătorie şi cel din afara căsătoriei. Pentru că art.excepţie de la efectul retroactiv al nulităţii 151. fam. desfiinţarea căsătoriei nu are nici un efect în privinţa copiilor. art. unul sau ambii soţi să fie de bună credinţă la încheierea căsătoriei afectate de o cauză de nulitate. copilul din afara căsătoriei are aceeaşi situaţie legală ca şi copilul din căsătorie. Aceasta înseamnă că instanţa. deşi căsătoria este desfiinţată. ci la modul de stabilire a filiaţiei. instanţa este obligată să stabilească buna sau reaua credinţă a soţilor la încheierea căsătoriei. fam. în sensul că a ignorat ori au ignorat cu inocenţă existenţa acelei cauze de nulitate. potrivit dispoziţiilor din materia divorţului. Prin urmare. care îşi păstrează situaţia de copii din căsătorie. 2 C. aplicând prin asemănare art. 63 C. potrivit art.. fam. fam.. 23 alin. în practică.. se pronunţă nulitatea căsătoriei. acestui copil i se va aplica prezumţia de paternitate. Textul trebuie interpretat în sensul că se referă nu la drepturile acestor copii. 53 C. 2 din C. 23 şi 24 C. reglementată de art. trebuie să dispună încredinţarea copilului şi să stabilească şi contribuţia fiecăruia dintre foştii soţ la întreţinerea copilului. din capitolul referitor la divorţ. Paragraful 2: Căsătoria putativă . după caz. filiaţia copiilor născuţi şi concepuţi până în momentul desfiinţării căsătoriei se stabileşte ca şi pentru copiii din căsătorie. Consideraţii generale. prin aceeaşi hotărâre prin care se constată sau. prevăd un regim juridic special al căsătoriei încheiate în asemenea condiţii. oricum. prin asemănare. fam. chiar dacă ar fi considerat din afara căsătoriei. Este posibil ca.Excepţiile de la efectul retroactiv al nulităţii căsătoriei Paragraful 1: Situaţia copiilor născuţi dintr-o căsătorie nulă sau anulată 150. Pentru că în această materie nulitatea nu produce efecte decât pentru viitor. potrivit căreia „soţul mamei este tatăl copilului”. 42 C.

Căsătoria putativă este o creaţie a dreptului canonic. fam. dimpotrivă. Eroarea poate fi de de fapt (de exemplu. ca şi în dreptul comun (art. Buna-credinţă de prezumă. revenind celui ce afirmă existenţa relei credinţe sarcina să o dovedească. De asemenea.). Deci. În ceea ce priveşte buna credinţă. b) Buna-credinţă trebuie să existe la momentul încheiererii căsătoriei. unul dintre soţi poate să invoce dolul . produce anumite efecte faţă de soţul care a fost de bună-credinţă. Definiţie. 1899 C. 15 . Când soţii au fost de bună-credinţă. căsătoria rămânând lovită de nulitate şi fiind supusă desfiinţării. civ. eroarea are altă semnificaţie în această materie decât eroarea . prin excepţie de la principiul nemo censetur ignorare legem.Subsecţiunea 1 Consideraţii generale 152. aceasta trebuie să îndeplinească următoarele condiţii: a) Buna credinţă presupune o eroare din partea unuia dintre soţi ori a ambilor. deşi lovită de nulitate absolută sau relativă. în sensul că nu au cunoscut cauza de nulitate. 1 C. dar efectele nulităţii se vor produce doar pentru viitor. pentru trecut. căsătoria a existat doar în imaginaţia soţului de bună credinţă. care a apărut în secolul al XII-lea (matrimonium putativum). Condiţiile şi dovada bunei credinţe. în această materie buna credinţă nu acoperă cauza de nulitate.ca viciu de consimţământ la încheierea căsătoriei şi să aibă şi beneficiul putativităţii căsătoriei. n-au cunoscut că sunt rude) sau de drept (n-au cunoscut faptul că legea opreşte căsătoria între veri – rude colaterale de gradul IV).eroarea provocată .viciu de consimţământ. efectele căsătoriei lovite de nulitate. Noţiunea de căsătorie putativă evocă ideea că. iar nu şi pentru trecut. Pornind de la prevederile art. pentru a menţine. 153. desfiinţarea căsătoriei nu schimba convieţuirea faptică de până atunci într-un „păcat de neiertat”. Putativitatea (caracterul putativ al căsătoriei) poate fi bilaterală (când ambii soţi au fost de bună credinţă) sau unilaterală (când numai unul dintre ei a fost de bună credinţă). căsătoria putativă poate fi definită ca acea căsătorie care. Deci eroarea de drept are valoare juridică în această materie. fiind menţinute efectele căsătoriei până la data desfiinţării ei prin hotărâre judecătorească. care a ignorat în mod inocent existenţa cauzei de nulitate. De aceea. Eroarea ca viciu de consimţământ se invocă pentru a obţine anularea unui act.. 23 alin. în timp ce eroarea ca şi cauză a caracterului putativ al căsătoriei se invocă. de fapt.

dispoziţiilor privind divorţul. 3 din Decretul nr. 4051 alin. Acestea trebuie analizate din următoarele perspective: a) Între soţi au existat obligaţiile reciproce specifice căsătoriei: obligaţia de sprijin moral... până la data când hotărârea instanţei judecătoreşti rămâne irevocabilă. pe care le vom analiza separat: când ambii soţi au fost de bună credinţă şi când numai unul dintre ei a ignorat în mod inocent existenţa cauzei de nulitate. b) Soţul care a luat numele de familie al celuilalt soţ la încheierea căsătoriei nu-l poate însă menţine după desfiinţarea căsătoriei. 167/1958) şi a dreptului de a cere executarea silită (art. Efecte cu privire la capacitatea de exerciţiu. În cazul în care declararea nulităţii are loc înainte ca soţia să fi împlinit vârsta de 18 ani. c) Între soţi a operat suspendarea cursului prescripţiei extinctive a dreptului la acţiune (art. fam. art. situaţia unui soţ dintr-o căsătorie valabilă. 1 C. aceste raporturi vor fi soluţionate după cum urmează: 16 . obligaţiile conjugale. 1 din C. deoarece art. 157. Potrivit art. fam. obligaţia de a locui împreună. civ. nu trimite la materia divorţului şi în ceea ce priveşte numele. 3 din Decretul nr. Efecte asupra raporturilor personale dintre soţi. 167/1958). obligaţia de fidelitate etc. Efecte cu privire la raporturile patrimoniale. După cum arătam şi mai sus. îşi menţine capacitatea deplină de exerciţiu şi pentru viitor. ceea ce înseamnă că acest soţ va reveni la numele avut înainte de căsătorie. pr. 23 alin. De asemenea. în practică se pot întâlni două situaţii. fam. 14 alin. 14 alin. 24 alin.. soţul care a fost de bună-credinţă la încheierea căsătoriei. 1 C. 24 alin. 24 alin. păstrează.Subsecţiunea 2 Efectele căsătoriei putative 154. prin asemănare. prevede că cererea de întreţinere a soţului de bună-credinţă şi raporturile patrimoniale dintre bărbat şi femeie sunt supuse. 1 C. Potrivit art. 156. 1 C. fam. raportat la art. declarată nulă sau anulată. Paragraful 1: Ambii soţi au fost de bună-credinţă (putativitate bilaterală): 155. Consideraţii generale. deoarece aceasta nu se poate pierde decât în cazurile şi în condiţiile expres prevăzute de lege.

Soluţia este însă ilogică. după caz. ci va fi tratat ca un concubin: dacă pretinde că a contribuit la dobândirea bunurilor de către soţul de b-c va trebui să facă dovada dreptului său. de asemenea. efectele analizate cu privire la relaţiile personale şi capacitatea de exerciţiu se vor produce numai în persoana acestuia. dacă decesul celuilalt soţ a avut loc înainte de desfiinţarea căsătoriei prin hotărâre judecătorească. fam. b) A existat. atunci cu cine este el codevălmaş. În legătură cu aceste raporturi. C. b) pentru bunurile dobândite de soţul de bună credinţă. soţul de rea credinţă nu va putea invoca prezumţia de comunitate. 159. deşi judicioasă. problema obligaţiei de întreţinere şi cea a dreptului de moştenire. care va fi natura juridică a bunurilor dobândite în timpul unei asemenea căsătorii? Mai multe răspunsuri sunt posibile: A. 1. Dacă numai unul dintre soţi a fost de bună credinţă. Aceasta ar însemna să se facă distincţie după cum bunurile au fost dobândite în timpul căsătoriei de soţul de bună-credinţă sau de rea-credinţă. A treia soluţie este în sensul că beneficiază de comunitatea de bunuri şi soţul de rea-credinţă. Precizare prealabilă. care va fi. iar împărţirea acestora se va face potrivit dispoziţiilor din materia divorţului. astfel: a) pentru bunurile dobândite de soţul de rea credinţă. Dacă proprietatea devălmaşă presupune doi titulari şi dacă numai soţul de bună credinţă beneficiază de aceasta.). după caz. obligaţia de întreţinere între soţi şi în viitor va putea exista obligaţia de întreţinere între foştii soţi. Trebuie examinate aici raporturile dintre soţi cu privire la bunurile dobândite în timpul convieţuirii. deoarece faţă de cel de rea credinţă nulitatea produce efecte retroactive. Această soluţie. S-ar putea considera că beneficiază de comunitatea de bunuri doar soţul de bună-credinţă. c) Fiecare soţ beneficiază de dreptul la moştenire. Altfel spus. s-a pus problema dacă va beneficia de comunitatea de bunuri şi soţul de rea-credinţă. 2-5 C. dacă soţul de rea-credinţă nu beneficiază şi el de comunitate? B. ridică numeroase dificultăţi în practică. deoarece: 17 . considera că numai soţul de bună credinţă se poate prevala de prezumţia comunităţii de bunuri. ca şi în cazul soţilor divorţaţi (art. o proprietate pe cote părţi sau un drept de creanţă. Raporturile patrimoniale. soţul de bună credinţă se va putea prevala de prezumţia de comunitate. 159. 41 alin. de asemenea. Raporturile cu privire la bunurile dobândite în timpul convieţuirii. S-ar putea.a) Între soţi a existat comunitatea de bunuri. Paragraful 2: Doar unul dintre soţi a fost de bună credinţă (putativitate unilaterală) 158.

dacă soţul de bună credinţă a prestat. nici măcar în condiţiile prevăzute de art. În schimb. fam. prevede că. 1 C. o dată ce s-a invocat comunitatea de bunuri de către un soţ. întreţinere în favoarea celui de rea credinţă. 2-5 C. soţul de bună credinţă a avut dreptul la întreţinere din partea celui de rea credinţă. totuşi. 41 alin. ceea ce înseamnă că. fam. B. pe când în privinţa raporturilor patrimoniale nu mai prevede că beneficiază de prevederile legale privind aceste raporturi numai soţul de bună credinţă. respectiv pentru cea de după rămânerea irevocabilă a hotărârii de desfiinţare. dacă acesta din urmă decedează până la desfiinţarea căsătoriei. În privinţa obligaţiei de întreţinere după desfiinţarea căsătoriei. după caz. b) în fapt. 159. 24 alin. iar pentru celălalt un alt regim juridic. 1 C. aceasta se răsfrânge şi asupra celuilalt soţ. 2. 159.). Altfel ar însemna să se recunoască existenţa unui regim matrimonial sui generis. Obligaţia de întreţinere. 3. el poate cere restituirea prestaţiilor în temeiul plăţii nedatorate sau al îmbogăţirii fără just temei.). Soţul de rea credinţă nu are dreptul la întreţinere după desfiinţarea căsătoriei. de unde rezultă că beneficiază de comunitatea de bunuri şi soţul de rea credinţă. 2 C. ceea ce înseamnă că soţul de bună credinţă va beneficia de întreţinere în aceleaşi condiţii ca şi soţul divorţat care nu a avut nici o culpă în desfacerea căsătoriei. pentru soţul din a cărui vină s-a desfăcut căsătoria (art. A. De aceea. Soţul de bună credinţă beneficiază de dreptul la moştenire a soţului de rea credinţă. În prima situaţie. se aplică dispoziţiile din materia divorţului în ceea ce priveşte pensia de întreţinere între foştii soţi (art. fam.a) art. nu poate exista regimul juridic matrimonial prevăzut de C. fam nu-l reglementează. de acelaşi drept. Această soluţia a fost împărtăşită şi în jurisprudenţă. soţul de rea credinţă nu se bucură de acelaşi drept în raport cu soţul de bună credinţă. fam. în ceea ce priveşte pensia de întreţinere numai soţul de bună credinţă. pe care C. Dreptul de moştenire. beneficiază de dispoziţiile privitoare la divorţ. 41 alin. în mod reciproc. 18 . 24 alin. pentru un soţ. Situaţia obligaţiei de întreţinere trebuie analizată distinct pentru perioada convieţuirii dinainte de desfiinţarea căsătoriei. fam. fără ca acesta din urmă să se bucure.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful