7 Mei 2009

Pengenalan Morfologi
Bidang Morfologi Morfologi ialah bidang ilmu bahasa yang mengkaji struktur, bentuk dan penggolong kata. Struktur kata bermaksud susunan bunyi ujaran atau lambang yang menjadi unit tatabahasa yang bermakna. Bentuk kata pula ialah rupa unit tatabahasa sama ada bentuk tunggal atau hasil daripada proses pengimbuhan, pemajmukan dan penggandaan. Penggolongan kata pula ialah proses menjeniskan perkataan berdasarkan keserupaan bentuk dan latar fungsi dengan anggota lain dalam golongan yang sama. Definisi Morfologi Menurut Kamarudin Hj.Husin dan rakan rakannya dalam bukuPengajian Melayu 1, Ilmu Bahasa dan Kecekapan Berbahasa,1997 : 83,morfologi ialah disiplin ilmu bahasa yang mengkaji struktur, bentuk dan penggolongan kata.Bentuk kata ini merujuk bentuk bunyi atau ujaran sesuatu kata itu. Manakala Abdullah Hassan juga menyatakan definisi morfologi dalambuku Linguistik Am,2007 : 117 , morfologi ialah bidang linguistik yang mengkaji bagaimana perkataan dibina.Kajian ini dilakukan terhadap unsur-unsur yang membentuk perkataan, proses-proses membentuk perkataan dan bentuk bentuk perkataan ialah morfem dan kata. Nik Safiah Karim dan rakan rakannya dalam buku Tatabahasa Dewan Edisi Baharu , 2004 :43 berpendapat morfologi ialah bidang ilmu bahasa yang mengkaji struktur , bentuk dan penggolongan kata.Dengan struktur kata dimaksudkan susunan bentuk bunyi ujaran atau lambang yang turut menjadi unit bahasa yang bermakna. Sehubungan itu, Siti Hajar Hj.Husin Abdul Aziz, dalam bukunyaTatabahasa Bahasa Melayu ( Perkataan ), 1996 : 17 telah menyatakan teori morfologi iaitu morfologi satu cabang daripada ilmu linguistik yang mengkaji soal soal yang berkaitan dengan kemungkinan adanya perubahan kata, golongan kata, dan makna kata akibat daripada perubahan bentuk kata.Morfologi mengkaji selok belok bentuk kata dan fungsi gramatik atau semantik perubahan kata itu.Beliau juga telah merumuskan bahawa morfologi adalah bidang mengkaji bagaimana morfem morfem itu bergabung untuk membentuk ayat.

Menurut Raminah Hj.Sabran dan Rahim Syam dalam buku Kajian Bahasa Untuk Pelatih Maktab Perguruan ,1985 :152, bidang morfologi merupakan bidang dalam kajian bahasa yang mengkaji tentang perkataan dan cara cara pembentukkannya.O`Grady & Guzman juga menyatakan pendapat pada tahun 2000 :121 dalam buku yang disediakan oleh Radiah Yusoff dan rakan rakannya,2004:36 iaitu morfologi adalah merujuk kepada kajian tentang pembentukan kata dan struktur kata. Manakala ahli bahasa juga iaitu Leonard Bloomfield dalam bukunyaLanguage yang telah diterjemahkan oleh Alias Mahpol, Kamaruzaman Mahayiddin dan Noor Ein Mohd.Noor,menyatakan bahawa Morfologi adalah konstruksi yang mengandungi bentuk bentuk terikat antara konsituen konsituennya. Morfologi meliputi konstruksi kata kata dan bahagian kata .
07 Mei 2009

Apakah itu "Sintaksis"
Sintaksis merupakan satu bidang bahasa yang tugasnya mengkaji rumus-rumus yang menerbitkan ayat-ayat gramatis sesuatu bahasa serta hukum-hukum tentang susunan kata yang menyebabkan terjadinya ayat sebagai sesuatu bentuk binaan bahasa yang sempurna.Terdapat pelbagai definisi yang telah diberikan untuk bidang ini.Antaranya definisi dari aspek makna dalam sesuatu bahasa yang lain seperti bahasa Yunani, iaitu sun yang bererti ³dengan´ dan tattein yang bererti ³menempatkan bersama ± sama´. Oleh yang demikian, secara etimologi, sintaksis dapatlah diertikan sebagai ³menempatkan kata ± kata secara bersama-sama untuk menjadi kelompok kata atau ayat.

PERKEMBANGAN BAHASA MELAYU Asal usul orang-orang Melayu (penutur asli bahasa Melayu) amat kaburkerana sejarah kuno Asia Tenggara masih belum diselidiki dengan mendalam. Walaubagaimanapun, kita dapat mengetahui secara kasar latar belakang dan pergerakanmasyarakat Melayu kuno iaitu nenek moyang orang-orang Melayu. Penutur-penutur asal bahasa Melayu berasal daripada

golonganAustronesia. Mereka dating dari daerah Yunan dan terdapat dalam beberapa bentukgelombang pergerakan manusia yang menduduki wilayah Asia Tenggara. Ini berlakusejak tahun 2500 sebelum masihi dengan kedatangan golongan pertama yang disebutMelayu Proto.

Kemudian datang pula golongan kedua yang dikenali sebagai MelayuDeutro yang menduduki daerah pantai dan tanah lembah di Asia Tenggara. Oleh sebab masyarakat Austronesia tersebar luas di seluruh kepulauanMelayu dan Lautan Pasifik, maka berkembanglah tiap-tiap bahasa di daerah masing-masing. Walau bagaimanapun, antara bahasa-bahasa yang berlainan hari ini masih dapatdilihat unsur-unsur persamaannya. Bahasa Melayu sekarang menghadapi masa depan yang amat

cerah.Kedudukannya sebagai bahasa utama negara Malaysia sudah terjamin dari segipenggunaan yang luas dan diperakui oleh rakyat Malaysia. Dasar Pendidikan KebangsaanNegara juga telah menghasilkan murid-murid yang mendapat keseluruhan pendidikandalam bahasa Melayu. Mereka telah menerima pendidikan dengan menggunakan bahasaMelayu sebagai bahasa pengantar. Bahasa Melayu juga berupaya dan bersaing denganbahasa-bahasa moden yang lain di dunia ini seperti bahasa Inggeris, bahasa Perancis,bahasa Rusia dan bahasa-bahasa lain. Mungkin yang masih perlu dilakukan terhadap bahasa Melayu

ialahmeningkatkan status penggunaannya, iaitu dari segi menimbulkan unsur-unsurkeindahan. Demi menjaga kedaulatannya, kita harus berusaha mengindahkannya,mewujudkan unsur-unsur yang menjadikannya lebih murni, supaya apa-apa yangdiperkatakannya bukan sahaja tepat tetapi juga dalam bentuk yang menarik da

sama ada berbentuk tunggal atauhasil daripada proses pengimbuhan. Morfem pula boleh bersifat bebas atauterikat. pemajmukan dan penggandaan. bentuk danpenggolongan kata dalam bahasa Melayu. Unit-unit ini tidak boleh wujud tanpa kata dasar. huraikan jenis-jenis perkataan dalam bahasa Melayu.perlu wujud bersama-sama dalambersekolah dan±an dalamlautan.Morfem ialah unit terkecil dalam bahasa yang berfungsi gramatis atau menjalankan tugasnahu. Bentuk kata pula ialah rupa unit tatabahasa. . Contohnya imbuhanb er. Sebaliknya morfen terikat ialah morfem yang hanya wujud bersama-sama morfem lain. PENGENALAN MORFOLOGI Morfologi ialah bidang ilmu bahasa yang mengkaji struktur. Penggolongan kataialah proses menjeniskan perkataan berdasarkan keserupaan bentu dan fungsi dengananggota lain dalam golongan yang sama. Morfem bebas ialah forfem yang dapat wujud bersendirian contohnyasekolah dan laut. Perkataan juga adalah bentuk bahasa yang terkecil tetapi mengandungi makna yanglengkap dan dapat berdiri sendiri dalam ayat. Struktur bahasa yang dimaksudkan ialahsusunan bentuk bunyi ujaran atau lambing (tulisan) yang menjadi unit bahasa yangbermakna. Unit-unit tatabahasa yang menjadi unsur perkataan disebut morfem.Bahagian A Soalan 1 Dengan memberikan contoh yang sesuai.

maka berkembanglah tiap-tiap bahasa di daerah masing-masing. antara bahasa-bahasa yang berlainan hari ini masih dapatdilihat unsur-unsur persamaannya. Ini berlakusejak tahun 2500 sebelum masihi dengan kedatangan golongan pertama yang disebutMelayu Proto.bahasa Rusia dan bahasa-bahasa lain. Mereka telah menerima pendidikan dengan menggunakan bahasaMelayu sebagai bahasa pengantar. Penutur-penutur asal bahasa Melayu berasal daripada golonganAustronesia. Walaubagaimanapun. PERKEMBANGAN BAHASA MELAYU Asal usul orang-orang Melayu (penutur asli bahasa Melayu) amat kaburkerana sejarah kuno Asia Tenggara masih belum diselidiki dengan mendalam.Kedudukannya sebagai bahasa utama negara Malaysia sudah terjamin dari segipenggunaan yang luas dan diperakui oleh rakyat Malaysia. ialahpenyusunan morfem proses pembentukan sistem kata dalam sesuatu itu. bahasa Dalam menurut peraturan morfologi bahasa kebanyakanbahasa. Mungkin yang masih perlu dilakukan terhadap bahasa Melayu ialahmeningkatkan status penggunaannya. iaitu dari segi menimbulkan unsur-unsurkeindahan. Bahasa Melayu sekarang menghadapi masa depan yang amat cerah. Oleh sebab masyarakat Austronesia tersebar luas di seluruh kepulauanMelayu dan Lautan Pasifik. Bahasa Melayu juga berupaya dan bersaing denganbahasa-bahasa moden yang lain di dunia ini seperti bahasa Inggeris. Mereka dating dari daerah Yunan dan terdapat dalam beberapa bentukgelombang pergerakan manusia yang menduduki wilayah Asia Tenggara. kita dapat mengetahui secara kasar latar belakang dan pergerakanmasyarakat Melayu kuno iaitu nenek moyang orang-orang Melayu.Kesimpulannya. proses pembentukan perkataan melibatkan pengimbuhan. Dasar Pendidikan KebangsaanNegara juga telah menghasilkan murid-murid yang mendapat keseluruhan pendidikandalam bahasa Melayu. Kemudian datang pula golongan kedua yang dikenali sebagai MelayuDeutro yang menduduki daerah pantai dan tanah lembah di Asia Tenggara. . Walau bagaimanapun. bahasa Perancis.

Perkataan dimulai dandiakhiri oleh sempadan perkataan.makan . Inilah cabaran yang harus diterima oleh rakyat Malaysia pada tahun-tahun akan datang. baikdalam tulisan atau pun pertuturan. kita harus berusaha mengindahkannya.sungguh . Ia tidak menerima apa-apa bentuk imbuhan atau kata dasar yang lain. iaitu hanyawujud dalam fikiran kita. Kata tunggalterbahagi kepada dua jenis.mewujudkan unsur-unsur yang menjadikannya lebih murni. Iaterdiri daripada satu atau gabungan beberapa bentuk bunyi bahasa. Perkataan mengandungi berbagai-bagai bentuk yangdapat dijeniskan seperti berikut: i) Kata tunggal ii) Kata terbitan iii) Kata majmuk iv) Kata ganda i) Kata Tunggal Kata tunggal ialah bentuk kata yang terdiri daripada hanya satu bentukdasar. Ia tidak ditandai apabila kita menggunakan perkataan. Sempadan perkataan ini bersifat abstrak.bahaya ______________________________________________________________________________ ______________________________ .sihat . Jenis yang pertama merupakan unit yang bebas dan berdiri sendiri sebagai satu ayat.saya . JENIS-JENIS PERKATAAN DALAM BAHASA MELAYU Perkataan ialah satu unit ujaran yang bebas dan mengandungi makna. supaya apa-apa yangdiperkatakannya bukan sahaja tepat tetapi juga dalam bentuk yang menarik dan menyentuh cita rasa yang tinggi. .Demi menjaga kedaulatannya. Contohnya.

tadika bermaksud taman didikan kanak-kanak . Ia terdiri daripada satu suku kata.untuk siapa? .cerpen bermaksud cerita pendek . Sesuatu suku kata pula boleh dibentukoleh satu vokal (V) sahaja atau satu vokal disertai konsonan (K) atau beberapa konsonan.______________________________________________________________________________ _____________________________ Jenis kedua ialah kata tugas iaitu unit-unit yang tidak dapat berdiri dengan sendiri tetapi memerlukan sekurang-sekurangnya satu unit yang bebas untuk melaksanakan tugas nahunya.Konsonan demikian hadir sama ada di hadapan vokal atau di belakangnya secaraserentak.jentolak bermaksud jentera tolak . Jenis akronim ialah bentuk yang dihasilkan umumnya melalui pencatumanbunyi-bunyi pertama dalam sejumlah perkataan atau pencantuman bahagianbahagiandaripada beberapa perkataan untuk membentuk satu perkataan baharu. tiga suku kata. Contohnya: .Petronas bermaksud Petroleum Nasional .di mana? . Contohnya: .Proton bermaksud Perusahaan Otomobil Nasional ii) Kata Terbitan Kata terbitan ialah bentuk kata yang mengandungi kata dasar yangmendapat atau menerima imbuhan iaitu satu proses yang menambahkan ataumenggandingkan imbuhan . dua suku kata. boleh mengandungisatu suku kata atau lebih daripada satu suku kata. empat suku kataatau lebih dan akronim.ke Johor? Kata tunggal yang dilihat dari segi persukuana kata.

pada kata dasar yang kemudiannya melahirkan kata terbitan. Imbuhan ialah bentuk morfem yang tidak boleh hadir bersendirian dalamayat. .meN + ketepi + kan = mengetepikan ii) imbuhan dengan kata dasar majmuk.. Prosespengimbuhan juga boleh berlaku pada kata dasar daripada jenis terbitan dan katamajmuk.Sama ada imbuhan itu di awal. sisipan. Contoh perkataan yang mengandungi kata dasar daripada jenis kata terbitan dankata majmuk ialah: i) imbuhan dengan kata dasar terbitan. Contoh kata terbitan yang mempunyaikata dasar daripada morfem bebas sepertiberjalan dan lukisan. akhiran atau apitan. . ______________________________________________________________________________ ______________________________ HBML2103 PEMBELAJARAN MORFO SINTAKSIS BAHASA MELAYU 4 NOR BAHIYAH) ______________________________________________________________________________ _____________________________ Kebanyakan kata dasar yang menerima imbuhan ialah morfem bebassementara imbuhan merupakan morfem terikat. Ia harus diimbuhankan pada bentuk yang lain yang merupakan kata dasar.peN + ketua = pengetua .peN + kuat kuasa + an = penguatkuasaan .ber+darah panas = berdarah panas .

ustazah dan sebagainya. terjebak. Awalan dalambahasa Melayu yang wujud dalam kata kerja terbitan pula contohnya seperti melawan.Proses pembentukan kata majmuk berlaku dalam banyak bahasa.terendah. Berdasarkan jenisnya. disusun dan sebagainya. Kata terbitan akhiran dalam bahasa Melayu hanya wujud dalam kata namaterbitan dan kata kerja terbitan sahaja. diperdengarkan dan sebagainya. Dalam bahasa Melayu. terputih. ______________________________________________________________________________ ______________________________ Manakala contoh apitan kata adjektif pula seperti kearaban. kata kerja dan kataadjektif. gunakan. Manakala sisipan kata adjektif pula seperti selerak. Contoh akhiran kata nama ialah pakaian. seniwati. kata majmuk dieja terpisah.membawa. Caramengeja katamajmuk berbezabeza antara satu bahasa dengan bahasa lain.sasterawan. Manakalaawalan yang wujud dalam kata adjektif pula contohnya seperti terbesar.pendatang. hadirin. belajar. keinggerisan dan sebagainya. Contoh apitan kata kerja ialah memainkan. Kata terbitan berapitan wujud dalam kata nama. berbantalkan. Akhir sekali kata terbitan bersisipan wujud dalam sisipan kata nama dansisipan kata adjektif. Manakala contoh akhiran katakerja pula ialah buatkan.penggunaan. telunjuk. pelajar.mentakrifkan. kata majmuk dapat dipisahkan . jahitan. secantik. secerah. serabut. Contoh sisipan kata nama seperti kelengkeng. tetapi terdapat beberapa kecualian oleh sebab kelaziman penggunaan. tatacara dan sebagainya. berjalan. kedukaan dan sebagainya. mahasiswa. dekati dan sebagainya. pendapatan.gemilang dan sebagainya. besarkan duduki.Kata terbitan awalan dapat wujud dalam kata nama terbitan seperti pelari. pembuatan. mendaki. digunakan. iii) Kata Majmuk Kata majmuk ialah bentuk kata yang wujud apabila dua kata dasar ataulebih dirangkaikan menjadi satu kesatuan sintaksis yang membawa makna tertentu. setebal dan sebagainya.seruling dansebagainya. menggunakan. kecinaan. gelembung. juruterbang. Contoh apitan kata nama ialah pelaksanaan.

kata kunci . contohnya: .kepada tiga kelompok seperti berikut: a) Kata majmuk yang terdiri daripada rangkaian kata bebas.Raja Muda .anak emas .Perdana Menteri .sudut tepat .meja makan .cari gali .Ketua Setiausaha Negara ______________________________________________________________________________ ______________________________ NOR BAHIYAH) ______________________________________________________________________________ _____________________________ b) Kata majmuk yang berbentuk istilah khusus.kaki ayam . Contoh kata majmuk yang lazim: .hati batu Termasuk juga bentuk kata yang digunakan sebagai gelaran contohnya: .Profesor Madya .air mata .garis pusat .kertas kerja .segi tiga .mata pelajaran c) Kata majmuk yang mendukung maksud kiasan iaitu simpulan bahasa. contohnya: .hak milik .Setiausaha Politik .

Penggandaan separa ialah proses yang menggandakan sebahagian katadasar sahaja.bumiputera .manis mulut . besar-besar dan sebagainya. dan dengan imbuhan atau tanpa imbuhan. jejari. guru-guru. sesiku dansebagainya.tanggungjawab iv) Kata Ganda Kata ganda ialah bentuk kata yang dihasilkan dengan menggandakan ataumengulangi kata dasar sama ada kata ganda tersebut diulang secara keseluruhan ataupada bahagian-bahagian tertentu..tumbuk rusuk .kakitangan . Contoh kata gandapenuh termasuk imbuhan seperti pemimpin-pemimpin. Penggandaansepara yang berlaku pada kata dasar tunggal lazimnya melibatkan pengulangan suku katapertama. ______________________________________________________________________________ ______________________________ HBML2103 PEMBELAJARAN MORFO SINTAKSIS BAHASA MELAYU Penggandaan penuh ialah proses yang menggandakan keseluruhan katadasar sama ada kata dasar itu mengandungi imbuhan atau tidak. persatuan-persatuan dan lain-lain lagi.antarabangsa .Penggandaan separa boleh berlaku di hadapan atau di belakang kata dasar. Kata dasar boleh merupakan kata tunggal ataupun kata terbitan.pilih kasih Terdapat sebilangan kecil bentuk kata majmuk yang diberi pengecualian dan dianggap sudah mantap sebagai satu perkataan walaupun bentuk kata tersebut nyata mengandungi dua kata dasar. Contoh kata majmuk yang kecualian: . Contoh penggandaanpenuh seperti negara-negara.jawatankuasa . Contoh penggandaan separa adalah seperti lelaki. rerama. . pelatih-pelatih.berat tulang .

Pemilihan strategi dan teknik juga amat penting untukmerealisasikan pengajaran anda. . alat atau apa sahajabahan lain yang bersesuaian. Penggunaan bahan bantumengajar tersebut boleh disokong dengan penggunaan rajah.Bahagian A Soalan 2 Pilih salah satu bahan mengajar yang sesuai untuk mengajarkan jenis-jenis perkataandalam bahasa Melayu kepada murid-murid tahun enam.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

Tuliskan perkataan yang diberi ke dalam kategorinya yang betul. .

NOR BAHIYAH) ______________________________________________________________________________ _____________________________ .

selain kehadiran unsur seperti subjek dan predikat sebagai penentu pembentukan sesuatuayat serta urutan perkataan.Guru memaparkan rajah jenis-jenis perkataan. . Kita juga dapat memahami bidangsintaksis sebagai kajian tentang hokum atau rumus tatabahasa yang mendasari kaedahpenggabungan dan penyusunan perkataan atau kelompok perkataan untuk membentuk ayat dalam sesuatu bahasa. Setiapkumpulan dikehendaki mengisikan jadual dengan perkataan-perkataan yang disediakanke dalam kategori masing-masing. Sintaksis dapat melahirkan pelbagai jenis ragam dan ayat sertapembentukannya. Murid-murid meneliti rajah yangdisediakan oleh guru. struktur dan binaan atau konstruksi ayat. murid diminta memberikan contoh-contoh lain. Sebenarnya. Guru bersoaljawab dengan murid selepas diberikan penerangan untukmenguji kefahaman mereka. Dengan bimbingan guru. Soalan 1 Dengan memberikan contoh yang sesuai. Kita perlu mematuhi peraturan atau rumus pembinaannya. bahasaRusia dan bahasa Turki. Penanda kasus memainkan peranan penting bagi menentukankegramatisan sesuatu ayat. Kumpulan yang cepat dan betul diberikan penghargaan. Antara penanda tatabahasa yang sering terdapatdalam pembinaan ayat termaksuklah penanda kasus. murid-murid dibahagikan kepada empat kumpulan. Ciri-ciri lain yang dimaksudkan ini sering dinyatakan dalam bidangsintaksis sebagai penanda tatabahasa. Kemudian. Guru memberi penjelasantentang jenis-jenis perkataan dan contoh-contohnya. Perlu diingat bahawa dalam bahasa Melayu tidak terdapatpenanda kasus sebagaimana yang berlaku pada bahasa Inggeris. huraikan apakah yang dimaksudkan dengan ragam ayat aktif dan ayat pasif dalam bahasa Melayu. terdapat juga ciri-ciri lain yang harus diberi perhatian danpertimbangan dalam pembinaan ayat. SINTAKSIS Sintaksis dapat ditakrifkan sebagai bidang ilmu bahasa yang mengkajibentuk. kala dan unsur keserasian. bahasa Arab.

Ayat mengandungi unsur klausa yang terdiri daripada frasa dan frasa pula terbentuk daripada bentuk-bentukperkataan. satu aspek lain yang juga termasuk dalam analisis ataupersoalan sintaksis ialah ayat-ayat yang tidak menentukan maknanya atau terdapat binaanyang menghasilkan ketaksaan ayat. samaada akan. struktur dan binaan ayat. Oleh sebab bilangan ayat yang dapat dibentuk dalam sesuatu bahasa itu tidakterhad. Unsur keserasian antara kata nama subjek dengan __________________________________ kata kerja adalah penting. iaitu penanda atau perubahanyang terjadi pada bentuk kata kerja sebagai menentukan kala atau waktu kejadian. ayat yang terbentuk tidak akan menjadi gramatis. jelaslah bahawa bidang sintaksis yang mengkajipersoalan bentuk. Dalam hubungan ini juga daya pengetahuan ataukecekapan berbahasa yang ada pada seseorang penutur tentang struktur unsurmembolehkannya mengatasi masalah ketaksaan ayat yang berlaku. ayat-ayat tunggal dalam bahasa Melayuterdiri daripada ayat aktif dan ayat pasif. Unsur keserasian juga menjadi salah satu ciri penanda tatabahasa dalam pembentukan ayat sesetengah bahasa. Akhir sekali. i) Ayat Aktif Jika dilihat dari segi ragamnya. Kesimpulannya. merupakan bidang yang amat penting dalam penganalisisan sesuatu bahasa. Bilangan klausa yang terkandungdalam sesuatu ayat itu menentukan sama ada ayat tunggal atau ayat majmuk. sedang atau sudah berlaku.Satu lagi penanda tatabahasa yang terdapat dalam proses pembentukanayat dalam beberapa banyak bahasa ialah penanda kala. maka dapat diduga bahawa binaan-binaan ayat yang wujud dalam sesuatu bahasaitu terdiri daripada berbagai-bagai jenis dan ragam. Ayat aktif ialah ayat yang mengandungi katakerja yang . sebab tanpa mempertahankan keserasian. RAGAM AYAT Ayat terbentuk daripada konstituen klausa.

Contohnya: A-i)Kanak-kanak sedang mandi di kolam itu. Unsur pelengkap ini berfungsi sebagai frasa keterangan yang tidak boleh digugurkan. ii) Beberapa orang pengunjung masih bersiar-siar. Contohnya: . ii) Ayat aktif tak transitif dengan keterangan yang tidak boleh digugurkan. . Ayat aktif tak transitif dengan keterangan yang tidak boleh digugurkan ialah ayat yang mengandungi kata kerja yang mesti diikuti oleh unsur pelengkap untuk menyempurnakan maksud ayat. ii) Dia menangis. Ayat aktif tak transitif ialah ayat yang mengandungi kata kerja tak transitifiaitu yang tidak diikuti oleh objek sebagai penyambutnya. Ayat aktif tak transitif dengan keterangan yang boleh digugurkan ialahayat yang mengandungi kata kerja tak transitif yang mengandungi frasa keterangansecara pilihan.Ali menendang bola. Ayat aktif terdiri daripada ayat aktif transitif dan ayat aktif tak transitif Ayat aktif transitif ialah ayat yang mengandungi kata kerja transitif yangdiikuti oleh frasa nama atau klausa komplemen sebagai objek atau unsur penyambutnya. C-i) Beberapa orang pengunjung masih bersiar-siar pada waktu senja. Contohnya: A-i)Dia berada di Kuala Lumpur. ayat aktif transitif yang bersifat ayat tunggal terbentuk hanyadaripada ayat yang mengandungi frasa nama subjek asal sebagai judul dan frasa namaobjek sebagai unsure penyambut kata kerjanya.Anjing itu mengejar kucing. B-i) Dia menangis sepanjang hari. ii)Kanak-kanak sedang mandi. ii) *Dia berada.mengutamakan subjek asal sebagai judul atau unsur yang diterangkan. .Walau bagaimanapun. Ada dua jenis ayat aktif taktransitif iaitu: i) Ayat aktif tak transitif dengan keterangan yang boleh digugurkan.

. ii)*Bas itu menuju. iii) Ayat pasif dengan perkataan kena yang hadir sebelum kata kerja. Contohnya . ii) Ayat Pasif Ayat pasif pula terbentuk asalnya daripada ayat aktif transitif.Bola ditendang oleh Ali. Ayat pasif dalam bahasa Melayu boleh dibahagikan kepada: i) Ayat pasif dengan imbuhan kata kerja pasif. Ayat pasif dengan imbuhan kata kerja pasif ini merupakan ayat yang kata kerjanya mengandungi imbuhan kata kerja pasifdi. ii) *Kebanyakan penganggur tinggal. .dan ter. .B-i) Kebanyakan penganggur tinggal di rumah setinggan.Kucing itu dikejar oleh anjing. C-i) Bas itu menuju ke utara. Contohnya: .Buku itu saya baca. Ia mengandungi kata kerja yang mengutamakan objek asal sebagai judul atau unsur yang diterangkan. ii) Ayat pasif dengan kata ganti nama diri pertama dan kata ganti nama dirikedua.

NOR BAHIYAH) ________________________________________________________________________ ___________________________________ Subjek Kata kerja pasif oleh + frasa nama Keterangan Barang itu sudah diambil oleh Ali .

Ayat pasif dengan kata ganti nama diri orang pertama dan kedua.Sampah-sarap dibakar pagi tadi ayah.Barang itu sudah diambil semalam Ali. kataganti nama diri diletakkan di hadapan kata kerja dasar. . Contohnya: . Baju itu berjahit dengan benang sutera. Hal ini demikian kerana kata gantinama diri orang pertama dan kedua tidak boleh menerima kata kerja dengan imbuhanpasif di-. Sekiranya binaanoleh+FN yang letaknya selepas kata kerja. . Kata ganti nama diri orang . kata sendi oleh boleh digugurkan tanpa menjejaskan makna atau struktur ayat. Tembok itu terlanggar oleh lori pada bahagian bawahnya. .danke-«-an.Barang itu sudah diambil Ali semalam.semalam. bahagianoleh+FN biasanya tidakdiperlukan. makaoleh tidak boleh digugurkan. Seluruh kampung kegemparan.Sampah-sarap dibakar ayah pagi tadi. Dalam ayat-ayat begini. Contohnya: i) Barang itu sudah diambil semalamoleh Ali. Istana raja terbina oleh rakyat dalam masa satu tahun. Sekiranya binaanoleh+FN itu terletak jauh daripada kata kerja. Contohnya: Subjek Predikat Mereka kehujanan sepanjang hari. Ayat pasif juga boleh dibentuk dengan kata kerja yang mengandungiimbuhanb er. ii) Sampah-sarap dibakar pagi tadioleh ayah. Sampah-sarap dibakar oleh ayah pagi tadi.

dan kau bagi engkau. Tugas ini mesti kami pikul Terdapat juga bentuk pasif songsang seperti: . Manakala bentuk kataringkas ialah ku bagi aku. aku. Hutang itu akan engkau jelaskan sepenuhnya. .Saya tendang bola itu. Kata ganti diri yang berbentuk penuh adalah seperti saya. engkau. anda. Makanan itu belum kurasai lagi. Contohnya: Subjek Frasa kerja dengan kata ganti nama diri pertama/kedua Keterangan Kerja itu sudah saya selesaikan semalam. kami dan kita. awak.pertama dan kedua yang hadir di hadapan kata dasar itu boleh berbentuk kata penuh ataupun kata ringkas.

Saya tendang bola itu.Ia berasal daripada ayat pasif susunan biasa: . Ia berasal daripada ayat pasif susunan biasa: . . Binaanoleh+FN boleh secarapilihan digugurkan seperti dalam contoh berikut Terdapat juga bentuk pasif songsang seperti: .Bola itu saya tendang.Bola itu saya tendang.. Ayat pasif dengan kata bantu pasif kedua mengandungi perkataan kena dihadapan kata kerja dasar yang tidak menerima awalan. Binaan oleh+FN boleh secara pilihan digugurkan seperti dalam contoh berikut dengan sepenuh tenaga. Ayat pasif dengan kata bantu pasif kedua mengandungi perkataan kena dihadapan kata kerja dasar yang tidak menerima awalan.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful