You are on page 1of 3

"Language" "polish

"
"Tokens"
{
"SteamBootstrapper_UpdatingSteam" "Aktualizowanie %appname%..."
"[english]SteamBootstrapper_UpdatingSteam" "Updating %appname%..."
"SteamBootstrapper_ElevationPrompt" "%appname% musi zostać zaktualizowany przed
uruchomieniem."
"[english]SteamBootstrapper_ElevationPrompt" "%appname% needs to self-update
before launching."
"SteamBootstrapper_ReadOnlyInstallOSX" "%appname% nie może zapisać w katalogu
instalacji. Upewnij się, że nie uruchamiasz z obrazu dysku."
"[english]SteamBootstrapper_ReadOnlyInstallOSX" "%appname% is unable to write to
its folder. Make sure you're not trying to run from the disk image."
"SteamBootstrapper_ReadOnlyInstall" "%appname% nie może zapisać w katalogu
instalacji."
"[english]SteamBootstrapper_ReadOnlyInstall" "%appname% is unable to write to
its folder."
"SteamBootstrapper_InsufficientDiskSpace" "%appname% potrzebuje %nMegaBytes% MB
wolnego miejsca na dysku do celów aktualizacji."
"[english]SteamBootstrapper_InsufficientDiskSpace" "%appname% needs %nMegaBytes
%MB of free disk space to update."
"SteamBootstrapper_FailedManifestLoad" "Błąd wczytywania wykazu pakietu."
"[english]SteamBootstrapper_FailedManifestLoad" "Failed to load package manifest."
"SteamBootstrapper_FailedManifestVerify" "Błąd weryfikacji wykazu pakietu."
"[english]SteamBootstrapper_FailedManifestVerify" "Failed to verify package
manifest."
"SteamBootstrapper_FailedManifestSave" "Błąd zapisu wykazu pakietu."
"[english]SteamBootstrapper_FailedManifestSave" "Failed to save package manifest."
"SteamBootstrapper_FailedPackageRead" "Błąd odczytu pakietu (%pkgName%)."
"[english]SteamBootstrapper_FailedPackageRead" "Failed to read package (%pkgName
%)."
"SteamBootstrapper_CorruptPackageFile" "Uszkodzony plik pakietu (%pkgName%)."
"[english]SteamBootstrapper_CorruptPackageFile" "Corrupt package file (%pkgName%)."
"SteamBootstrapper_FailedPackageUnzip" "Błąd rozpakowania pakietu (%pkgName%)."
"[english]SteamBootstrapper_FailedPackageUnzip" "Failed to unzip package (%pkgName
%)."
"SteamBootstrapper_UpdateApplyFail" "Błąd aktualizacji, przywracanie..."
"[english]SteamBootstrapper_UpdateApplyFail" "Failed to apply update,
reverting..."
"SteamBootstrapper_UpdateCleanup" "Czyszczenie..."
"[english]SteamBootstrapper_UpdateCleanup" "Cleaning up..."
"SteamBootstrapper_UpdateCleanupFail" "Błąd czyszczenia po aktualizacji,
kontynuowanie..."
"[english]SteamBootstrapper_UpdateCleanupFail" "Failed to clean up after update,
continuing..."
"SteamBootstrapper_UpdateFinalizeFail" "Błąd zapisu wykazu instalacji."
"[english]SteamBootstrapper_UpdateFinalizeFail" "Failed to write installation
manifest."
"SteamBootstrapper_UpdateComplete" "Aktualizacja zakończona, uruchamianie %appname
%..."
"[english]SteamBootstrapper_UpdateComplete" "Update complete, launching
%appname%..."
"SteamBootstrapper_UpdateChecking" "Wyszukiwanie dostępnych aktualizacji..."
"[english]SteamBootstrapper_UpdateChecking" "Checking for available updates..."
"SteamBootstrapper_UpdatePrepare" "Przygotowanie do aktualizacji..."
"[english]SteamBootstrapper_UpdatePrepare" "Preparing to update..."
"SteamBootstrapper_UpdateDownload" "Pobieranie aktualizacji..."
"[english]SteamBootstrapper_UpdateDownload" "Downloading update..."
"SteamBootstrapper_UpdateDownloading" "Pobieranie aktualizacji (%bytes% z %size
% KB)..."
"[english]SteamBootstrapper_UpdateDownloading" "Downloading update (%bytes% of
%size% KB)..."
"SteamBootstrapper_UpdateExtractingPackage" "Rozpakowywanie pakietu..."
"[english]SteamBootstrapper_UpdateExtractingPackage" "Extracting package..."
"SteamBootstrapper_UpdateInstalling" "Instalowanie aktualizacji..."
"[english]SteamBootstrapper_UpdateInstalling" "Installing update..."
"SteamBootstrapper_InstallVerify" "Weryfikowanie instalacji..."
"[english]SteamBootstrapper_InstallVerify" "Verifying installation..."
"SteamBootstrapper_DownloadComplete" "Pobieranie zakończone."
"[english]SteamBootstrapper_DownloadComplete" "Download complete."
"SteamBootstrapper_NoNetwork" "%appname% musi przejść w tryb online. Sprawdź
połączenie z siecią i spróbuj ponownie."
"[english]SteamBootstrapper_NoNetwork" "%appname% needs to be online to update.
Please confirm your network connection and try again."
"SteamBootstrapper_FailedMkdir" "Nie można utworzyć katalogu %dirname%,
wystąpił błąd: %errno%"
"[english]SteamBootstrapper_FailedMkdir" "Couldn't create directory %dirname%, got
error %errno%"
"SteamBootstrapper_FailedDownloadHTTPError" "Błąd pobierania: błąd http %errno
%"
"[english]SteamBootstrapper_FailedDownloadHTTPError" "Download failed: http error
%errno%"
"SteamBootstrapper_MoveContentDir_DestExists" "Aplikacja %appname% zmieniła
miejsce zapisu zawartości gier z „~/Documents/Steam Content” na
„~/Library/Application Support/Steam/SteamApps”. W pierwotnej lokalizacji znajdują
się pliki gier, których aplikacja %appname% nie mogła przenieść, ponieważ istnieją
już w nowej lokalizacji. Może być konieczne przeniesienie plików ręcznie lub
usunięcie starych plików i ponowne pobranie gier. Czy mimo to kontynuować?"
"[english]SteamBootstrapper_MoveContentDir_DestExists" "%appname% has changed
where it stores game content from '~/Documents/Steam Content' to
'~/Library/Application Support/Steam/SteamApps'. You have game files in the
original location, and %appname% was not able to move the files because files
already exist at the new location. You may need to move the files manually, or
delete the old files and download your games again. Continue anyway?"
"SteamBootstrapper_MoveContentDir_CopyError" "Aplikacja %appname% zmieniła
miejsce zapisu zawartości gier z „~/Documents/Steam Content” na
„~/Library/Application Support/Steam/SteamApps”. W pierwotnej lokalizacji znajdują
się pliki gier, których aplikacja %appname% nie mogła przenieść. Może być konieczne
przeniesienie plików ręcznie lub usunięcie starych plików i ponowne pobranie gier.
Czy mimo to kontynuować?"
"[english]SteamBootstrapper_MoveContentDir_CopyError" "%appname% has changed where
it stores game content from '~/Documents/Steam Content' to '~/Library/Application
Support/Steam/SteamApps'. You have game files in the original location, and
%appname% was unable to move the files. You may need to move the files manually,
or delete the old files and download your games again. Continue anyway?"
"SteamBootstrapper_InstallDirNotASCII" "%appname% nie może zostać uruchomiony z
folderu o ścieżce posiadającej znaki inne niż angielskie. Przeinstaluj %appname% do
folderu domyślnego."
"[english]SteamBootstrapper_InstallDirNotASCII" "%appname% cannot run from a folder
path with non-English characters. Please re-install %appname% to the default
folder."
"SteamBootstrapper_PercentComplete" "%percent%%% ukończono"
"[english]SteamBootstrapper_PercentComplete" "%percent%%% complete"
"SteamBootstrapper_OK" "OK"
"[english]SteamBootstrapper_OK" "OK"
"SteamBootstrapper_Cancel" "Anuluj"
"[english]SteamBootstrapper_Cancel" "Cancel"
"SteamBootstrapper_Error_Title" "%appname% - błąd krytyczny"
"[english]SteamBootstrapper_Error_Title" "%appname% - Fatal Error"
"SteamBootstrapper_Warning_Title" "%appname% - ostrzeżenie"
"[english]SteamBootstrapper_Warning_Title" "%appname% - Warning"
"SteamBootstrapper_RunFromDiskImageOSX" "Przed uruchomieniem należy przeciągnąć
%appname% do folderu Aplikacje."
"[english]SteamBootstrapper_RunFromDiskImageOSX" "Please drag %appname% into
your Applications folder before launching it."
"SteamBootstrapper_InstallDirIncompatible" "Aplikacja %appname% nie może
zostać uruchomiona z folderu o ścieżce posiadającej znaki spoza zakresu ASCII na
tej wersji systemu Windows. Zainstaluj ponownie %appname% do domyślnego folderu lub
zainstaluj na systemie Windows 7 lub nowszym."
"[english]SteamBootstrapper_InstallDirIncompatible" "%appname% cannot run from a
folder path with non-ASCII characters on this version of Windows. Please re-install
%appname% to the default folder, or install on Windows 7 or later."
"SteamBootstrapper_AlreadyRunningError" "Aplikacja %appname% została już
uruchomiona na tym komputerze z wykorzystaniem innego konta użytkownika."
"[english]SteamBootstrapper_AlreadyRunningError" "An instance of %appname% is
already running on this computer, under a different user account."
}