ad publicum scholarum usum propositae

a magistro linguae Latinae
ANNO MMVII

на один слог больше. но на -um – среднего. alb ō l прилагательных смешанное corpus is corpor is ī corpor ī em corpus e corpor e P ros ae ros ārum ros īs Nom. существительные на –us. poēta doctus Aegyptus antīqua. alb um Abl alb ō е nigr a alb ae alb ae alb am alb ā alb ī alb ō nigr ae nigr ae ū corpor ibus corpor a corpor ibus е чет вер т о е с u l nāv nāv nāv nāv nāv is is ī em e r ā у ā щ пятое гласное е r с т в i s ars art is art ī art em art e turr turr turr turr turr is is ī im ī l s i и т mar mar mar mar mar e is ī e ī е л ь cās cās cās cās cās us ūs uī um ū н ы corn corn corn corn corn х ū ūs ū ū ū n i nigr ae n g nigr um altior nigr ī nigr ō nigr a turr ēs mar ia cās ūs corn ua turr ium mar ium cās uum cornuu m nāv ibus art ibus turr ibus mar ibus cās ibus cornibu s nāv ēs art ēs turr ēs mar ia cās ūs corn ua nāv ibus art ibus turr ibus mar ibus cās ibus cornibu s a) равносложные. на -ū – среднего рода. согласных звуков Имена прилагательные Сра вн ит ел ьн ая ст еп ень m f n altiōr is altiōr ī altiōr alb ūm nigr um nigr am nigr ūm em nigr ō nigr ā nigr ō alb ō altiōr e nigr ī н g неравносложные (имеющие в gen. женского рода. имеющие в существительные среднего рода. Gen.sg. оканчивающиеся в nom. b) с основой на два или больше al. av ī av ōrum av īs agr ī agr ōrum agr īs dōn a dōn ōrum dōn īs Acc. на ē. ar. чем в nom. но pōpulus alta. на -a женского рода. но manus dextra. alb ī Dat. Acc. ēs. на -us в voc. sg.LYCEVM PVSHKINIANVM Склонения LINGVA имен существительных С В О Д Н А Я первое с к л о н е согласное н и е и S Nom. sg. Gen. Gen. nom. Abl ros ros ros ros ros a ae ae am ā av av av av av us ī ō um ō ager agr ī agr ō agr um agr ō dōn dōn dōn dōn dōn um ī ō um ō i rēx rēg reg rēg rēg Dat. sing. alb ī е r ēs r ērum S nigr ī nigr ō р rēg ēs corpor a nāv ēs art ēs rēg um corpor um nāv ium art ium Имена прилагательные первого и второго склонения m f n m f Nom alb us . окончание is. окончание -e.-er мужского рода. Abl ros ās ros īs av ōs av īs agr ōs agr īs dōn a dōn īs существительные 1 скл. с основой на один согласный звук alb um niger alb a ь r r r r r ēs eī eī em ē r ēbus alb a alb ae т rēg ibus rēg ēs rēg ibus P Nom. Только у слов 2 скл. Acc. но diēs fēstus Participium praesentis āctīvī m f n s altior altius ācer ācr is ācr e ōrāns ōrāns ōrāns altiōr is altiōr ī altiōr is altiōr ī ācr is ācr ī ācr is ācr ī ōrānt is ōrant ī ōrānt is ōrant ī ōrānt is ōrant ī altiōr e altiōr e ācr is ācr ī ācr em ācr ī r l s altiōr em altius ā altiōr ēs altiōr ēs i altiōr a ācr em ācr e ōrant em ōrant em ōrāns ācr ī ācr ī ōrant e ōrant e ācr ia ōrant ēs ōrant ēs ōrant ia ācr ēs ācr ēs ōrant e . м n имен Т А Б Л И Ц А т в т о р о е и LATINA l ū u l ā r трерьего склонения Положительная степень m f n i существительные на -us мужского. Dat. sing. domus parva r ēs r ēbus имена 5 скл.

albōru albāru m m alb ōrum nigr ōrum nigr ārum nigr ōrum Dat.LYCEVM PVSHKINIANVM LINGVA Gen. alb īs alb īs alb īs nigr īs nigr īs nigr īs Acc. alb ōs alb ās alb a nigr ōs nigr ās nigr a Abl alb īs alb īs alb īs nigr īs nigr īs nigr īs altiōr altiōr um altiōr altiōr ibus altiōr ēs altiōr altiōr altiōr ibus altiōr um altiōr ibus ibus ēs altiōr a altiōr ibus ibus um acr ium ācribu s ācr ēs ācribu s acr ium ācr ibus ācr ēs ācr ibus acr ium ācr ibus ācr ia ācribu s LATINA ōrant ium ōrant ibus ōrant ēs ōrant ibus ōrant ōrant ium ium ōrant ōrant ibus ibus ōrant ēs ōrant ia ōrant ōrant ibus ibus .

Gen.LYCEVM PVSHKINIANVM LINGVA LATINA P R O N O M I N A Местоимения P R Ō N Ō M I N A Л И Ч Н Ы Е P E R S Ō N Ā L I A Singulāris 1. f n mea. ea. то же eadem idem eīdem eaedem eadem Gen. vestra. она. quod который. illum illō illam illā Acc. Abl. ista. ps. Gen. которое quae quae Nōm quī quae quod quī Gen. tuus. Dat. та. eiusdem eiusdem eiusdem eōrundem eārundem eōrundem eīdem eīdem eīdem eīsdem eīsdem eīsdem eadem eīsdem nihilī МЕСТОИМЕННЫЕ tōtō eāsdem eīsdem М Е С Т О И М Е Н И Я nēminī. сама. īdem īdem. cui cui reī Nōm. um . ps. hic. ОТРИЦАТЕЛЬНЫЕ tōtā tōtō tōtae tōta tōtāru tōtōrum m tōtīs tōtīs tōtās tōta tōtīs tōtīs Также склоняются ūnus. это Nōm. некий aliqua aliquod aliquī aliquae aliquae Nōm. quō quā P Nōm aliquī R Ō N Ō M I N A illud illō illōs illīs illās illīs illa illīs Также склоняются iste. ps. Acc. quae. nihilō Dat. quem quid quō quā rē quōcu m PRŌNŌMINA P R Ō N Ō M I N A P O S S E S S Ī V A ПРИТЯЖАТЕЛЬНЫЕ 1. та. Dat. Acc. Gen. a. nostra. эта. 1. ps. tū ты nōs мы tuī nostrī mihi mē mē P REFLEXĪVUM М Е С Т О И М Е Н И Я m P l ū r ā l i s f n quis? кто? quid? что? quis quid cuius cuius reī Dat. он. Abl. которая. eōsdem eīsdem N E G Ā T I V A nēmō никто. Abl. Gen. istud тот. tōtīs Адъективные Субстантивные PRŌNŌMINĀLIA ПРИЛАГАТЕЛЬНЫЕ tōtus. ps. um один. tōtī tōtōrum eundem eandem idem eōdem eādem eōdem Dat. noster. nūllī nūllī reī nēminem nihil. huius huic hunc huius huic hanc huius huic hoc hōrum hīs hōs hārum hīs hās hōrum hīs haec Abl. nūllīus rēī. illa. Acc. R E L Ā T Ī V U M ОТНОСИТЕЛЬНЫЕ m suus. hōc hāc hōc hīs hīs hīs Nōm. a. meī Dat. sibi sē sē tēcum nōbīscum vōbīscu m m М Е С Т О И М Е Н И Я S i n g u l ā r i s f n ----suī себя PRŌNŌMEN INTEROGĀTIVUM ВОПРОСИТЕЛЬНОЕ МЕСТОИМЕНИЕ D Ē M Ō N S T R Ā T Ī V A УКАЗАТЕЛЬНЫЕ m 2. она. 2. meum tuum nostrum vestrum suum мой твой P vester. m meus. haec. is eius eī eum eō is. idem тот же. МЕСТОИМЕНИЯ 1. Dat. tua. Dat.оно ea id eī (iī) eae eius eius eōrum eārum eī eī eīs (iīs) eīs eam id eōs eās eā eō eīs (iīs) eīs Nōm. Gen. cui cui quās quae Acc. illud тот. tōta. tōtī tōtī tōtī tōtum tōtam tōtum Acc.оно illa illud illī illae illa illīus illīus illōrum illārum illōrum illī illī illīs illīs illīs Acc. ps. sua. nil nūllō. que quam quod quōs m quō quibus quibus quibus Abl. aliquae. то. ps. nīl nūllīus. Abl. ADIECTĪVA Nōm. eadem. весь Nōm. Abl. Acc. ille illīus illī ille. то и ipse. cuiu cuius cuius quōrum quāru quōrum s m cui quibus quibus quibus Dat. nēmine nūllā rē. vōs вы vestrī nostrum vestru m nōbīs vōbīs nōs vōs nōbīs vōbīs tibi tē tē с … mēcu R Ō N Ō M I N A ВОЗВРАТНОЕ Plūrālis 2. Acc. ea eōrum eīs ea eīs nēminis Nōm. он. tōtus tōta tōtum tōtīus tōtīus tōtīus Gen. свой I N D Ē F Ī N Ī T A НЕОПРЕДЕЛЕННЫЕ МЕСТОИМЕНИЯ aliquī. Abl. tōtum целый. aliquod какой-то. Acc. ps.то. 2. наш ваш R Ō N Ō M E N МЕСТОИМЕНИЯ Singulāris f n Plūrālis m f n quī. sōlus. Abl. hic haec hoc hī hae haec Gen. та. tōtīs tōtōs Abl. та же. id тот. ipsum сам. hoc этот. Dat. ipsa. само. nihil ничто nēmō nihil. ego я Gen. Nōm.

erum quīlibet. любой другой(из двух). quodpiam какой-нибудь s LINGVA s alicui . uter. a. quidque каждый один. era.LYCEVM e PVSHKINIANVM LATINA Gen alicuius alicuiu alicuius aliquōru aliquāru aliquōru quisque. aliquō Acc quisque. quidpiam кто-нибудь neuter neutra. ни другой alique m Abl. ud другой. quaeque. quodque каждый m m m alicui aliquibus aliquibu aliquibus quīdam. quidlibet кто угодно.utra. a. единственный. alius. utrum который (из двух). ūllus. quaedam. quiddam кто-то um какой-н. alter. quoddam какой-то s aliqua aliquod aliquōs aliquās aliquae quīlibet. Dat. quispiam. m никакой.любой aliquā aliquō aliquibus aliquibu aliquibus quispiam. quaelibet. a. neutrum ни тот. quodlibet какой m угодно. quaepiam.. nūllus. alicui quisdam.

LYCEVM PVSHKINIANVM īnfīnītivus praesentis āctīvī LINGVA FORMAE PRINCIPALES VERBORUM .sg perfectum indicātīvī āctīvī LATINA Supīnum ōrnā-re monē-re mitt-e-re tang-e-re esse ōrnāv-ī monu-ī mīs-ī tetig-ī fu-ī ōrnāt-um monit-um miss-um tāct-um --- ОСНОВА ИНФЕКТА ОСНОВА ПЕРФЕКТА ОСНОВА СУПИНА PRAESENTA времена системы инфекта действительного и страдательного залога PERFEKTA времена системы инфекта действительного залога PARTICIPIUM PERFECTĪ PASSĪVĪ PARTICIPIUM FUTŪRĪ ĀCTĪVĪ ĪNFĪNĪTĪVUS PERFECTĪ ĀCTĪVĪ PERFEKTA времена системы перфекта страдательного залога описательное спряжение действительного залога ĪNFĪNĪTĪVUS PERFECTĪ PASSĪVĪ ĪNFĪNĪTĪVUS FUTŪRĪ ĀCTĪVĪ ĪNFĪNĪTĪVUS PRAESENTIS ĀCTĪVĪ ĪNFĪNĪTĪVUS PRAESENTIS PASSĪVĪ IMPERĀTĪVUS PRAESENTĪS FUTŪRĪ ĀCTĪVĪ ET PASSĪVĪ ĀCTĪVĪ ET PASSĪVĪ PARTICIPIUM PRAESENTIS ĀCTĪVĪ GERUNDIUM ĪNFĪNĪTĪVUS FUTŪRĪ PASSĪVĪ GERUNDĪVUM описательное спряжение страдательного залога . 1.

praesentis āctīvī (ōrn-ō) ōrnā-re (monemonēō) re (mitt-ō) mitt-e-re (tang-ō) tang-e-re (capi-ō) cape-re audī-re es-se 1.перед прочими согласными. 3. praesēns indicātīvī всегда окончание -ō в действительном и окончание –ōr в страдательном залоге. 2. praesēns indicātīvī перед окончанием -nt соединительный гласный краткий -u-. 3 соединительный гласный краткий -e. 7 соединительный гласный краткий -e. 4 конечный гласный основы первого спряжения -ā.ч. praesēns indicātīvī сливаются с окончанием -ō или -or. -t. 9 у глаголов 3 спряжения с основой на краткий -i. indic. конечный гласный основы первого спряжения -ā. capi-(e)re 4. мн. Plūr. 3. ед. 6 в 1. 1. -r -ris -tur -mur -minī -ntur конечные долгие гласные основы (или суффикса) перед окончаниями -ō/-m.стоит краткий гласный -e-. 4.LYCEVM PVSHKINIANVM LINGVA LATINA FORMAE PRINCIPALES VERBORUM 1.sg. 8 у глаголов 3 и 4 спряжений в 1 л. соединит. ед.используется суффикс -ā-. audī-re времена praesēns imperfectum futūrum I i n d i c ā t ī v ī -2 -bā-b(-*-)3 -(-*-)7 (-*-)9 (-*-)10 -ēbā- -ē-8 praesēns imperfectum c o n i ū n c t ī v ī -ē-4 -ā- -rē5- лицо число Sing. 5 у глаголов 3 спряжения в imperfectum coniūnctīvī перед суффиксом –rē. краткий -i.перед прочими согласными. 1. monē-re 3.ч.sg perfectum indicātīvī āctīvī (audi-ō) (su-m) основа инфекта + -(e)re Supīnum ōrnāv-ī monu-ī ōrnāt-um monit-um mīs-ī tetig-ī cēp-ī miss-um tāct-um capt-um audīv-ī fu-ī audīt-um --- основа перфекта + -ī основа супина +um Образование временных форм глагола от основы инфекта (времена системы инфекта действительного и страдательного залогов) основа инфекта 1.перед -nt. л.в 1.re 2.ч.перед -nt. краткий -i.перед -r. futūrum I indicātīvī вместо суффикса -ē. ōrnā. 3. īnfīnītivus 1. краткий -u. л. 2.перед -r. -nt. окончание -m или -r после гласного.в praesēns coniūnctīvī сливается с суффиксом -ē. 3b . -ntur становятся краткими. л. гласный (-*-) -i/e-i-i-i-u- личные окончания1 āctīvī -ō.в 3.ч. 1 2 . во всех остальных временах окончание -ō или -or после согласного. ед. краткий -u. 2. -or/-r. dūc-(e)re statu-(e)re 3b.-m6 -s -t -mus -tis -nt passīvī-or.

ч. 3. 1. 4. praesēns indicātīvī перед окончанием -nt соединительный гласный краткий -u. dūx-ī statu-ī cēp-ī 4. 1.-m -s -t -mus -tis -nt Образование временных форм глагола от основы супина (времена системы перфекта страдательного залога) perfectum participium perfecti passīvī 1. monu-ī 3. ae. 2. audīv-ī perfectum plūsquamperfectum i n d i c ā t ī v ī времена futūrum II лицо число perfectum plūsquamperfectum c o n i ū n c t ī v ī Sing. um duct-us. a. 2. мн. a. л. суффикса -erā- -eri-1 -eri- -issē- нет личные окончания в прочих indicātīvī временах perfectum -ī -istī -it -imus -istis -ērunt -ō.используется суффикс -er- 10 1 ōrnāt-us. Sing. futūrum II perfectum plūsquamperfectum coniūnctīvī это сложная форма которую образует вспомагательный глагол ESSE praesēns imperfectum i n d i c ā t ī v ī futūrum I praesēns imperfectum c o n i ū n c t ī v ī sum es est eram erās erat ero eris erit sim sīs sit essem essēs esset sumus estis sunt erāmus erātis erant erimus eritis erunt sīmus sītis sint essēmus essetis essent у глаголов 4 спряжения в 3. 3. a. 2.по образцу 3 спряжения. a pūnīt-ī. 2. ae. 1. futūrum II indicātīvī вместо суффикса -eri.ч. ōrnāv-ī 2. в 1. a. a duct-ī. um monit-us. 1. 3. a monit-ī. 3.LYCEVM PVSHKINIANVM LINGVA LATINA Образование временных форм глагола от основы перфекта (времена системы перфекта действительного залога) основа перфекта fu-ī 1. л. 1. 2. 3. 3.us. ae. um pūnīt. a и в plūsquamperfectum i n d i c ā t ī v ī . ae. 2. um ōrnāt-ī. 4. Plur. ед. Plūr.

LYCEVM PVSHKINIANVM LINGVA LATINA VERBA INFINITIVA Gerundīvu m (participium futūrī passīvī) Participium perfectī passīvī Participium futūrī āctīvī p.)-e-re(3. -a. -a. -a.4. -a. -a.(3.entis mittēns.) основа супина Participium praesentis āctīvī основа инфекта Основа PARTICIPIA ornātmonitmisscaptaudīt- ōrnāns. -um ōrnāt-us. -ее. -a. ntis) monēns. -a. INFINITIVI ПРИЧАСТИЯ ИНФИНИТИВЫ Суффикс Окончание -nt(1.4. украшая Время Īnfīnītīvu s praesentis Infīnītīvu s perfectī Īnfīnītīvu s futūrī Āctīvum Основа инфекта + -re(1. -um esse audit-us. -a.4. -um esse audīt-ūr-us. -um audiend-us. -um esse Passivum Основа инфекта + -rī (1.p. -um monit-ūr-us.) audī. -antis (ns.. -um capt-ūr-us. -entis ) capiēns. -um esse capt-ūr-us. -a. -um capiend-us. -um monend-us. -a.) monē(2. -a. -um audīt-ūr-us. -a. -a. -um miss-us. -um esse miss-us. -a. -a. -um ōrnāt-ūr-us. -um capt-us. -um esse capt-us.. -um esse Supīnum & īnīnītīvus ĪRĪ laudātum īrī doctum īrī missum īrī captum īrī audītum īrī .) mitt. -a.) laudā-rī docē-rī mitt-ī cap—ī audī-rī Participium perfectī passīvī & īnfīnītīvus ESSE laudāt-us. ōrnantis ( нет) -ūr- Paraugi ōrnāns. -ая. -um mittend-us. -a. -a.. -a. -a. entis ōrnand-us.a) -ndcapi.a. -um esse miss-ūr-us.2.) -ent(3. -um monit-us.b) (1. -um miss-ūr-us. -entis audiēns. -a.-um esse doct-ūr-us.4) ōrnā.2.(1.2. -a..) laudā-re docē-re mitt-e-re cape-re audī-re Основа перфекта + -isse laudāv-isse docu-isse mīs-isse cēp-isse audīv-isse Participium futūrī āctīvī & īfīnītīvus ESSE laudāt-ūr-us.. -um -us. -entis s (ēns. -a. -um украшающий.. -a..(4.) -end(3.(3. -um audīt-us. -um esse doct-us.) -ī (3.2. -a. -a..

um PVSHKINIANVM украшаемый. ое. будучи украшен намеревающийся. –аяся. -a.LYCEVM g-vum ōrnandus. -a. -um p. -ееся украсить LINGVA LATINA .f.p.p. (= должен быть украшен) украшенный.a. -a. ōrnātūrus. -um p. -ое. -ая. ая. ōrnātus.

мочь esse Praesēns indicātīvī Imperfectum indicātīvī Futūrum I indicātīvī Praesēns coniūnctīvī Imperfectum coniūnctīvī posse sum es est sumus estis sunt eram erō eris sim essem fuī fueram fuerō fueris fuerim Perfectum coniūnctīvī Plūsquamperf. um . . entis lātus. volō. a. voluī.быть posse. . -. fīō. ntis R T I S īre ferre īsse tulisse ītūrus esse lātūrus esse E S ī īte C nōlēns. a. māluī. potuī. itum идти ferre. indicātīvī Futūrum II indicātīvī velle M P E Perfectum īre ferre fierī nōlō nōn vīs nōn vult nōlumus nōn vultis nōlunt nōlēbam nōlam nōlēs nōlim nōllem mālō māvīs māvult mālumus māvultis mālunt mālēbam mālam mālēs mālim māllem eō īs it īmus ītis eunt ībam ībō ībis eam īrem ferō fers fert ferimus fertis ferunt ferēbam feram ferēs feram ferrem feror ferris fertur ferimur feriminī feruntur ferēbar ferar ferēris ferar ferrer fīō fīs fit fīmus fītis fīunt fiēbam fīam fīēs fīam fierem potuī potueram potuerō potueris potuerim potuissem voluī volueram voluerō volueris voluerim voluissem nōluī nōlueram nōluerō nōlueris nōluerim nōluissem māluī mālueram māluerō mālueris māluerim māluisse m iī ieram ierō ieris ierim īssem tulī tuleram tulerō tuleris tulerim tulissem lātus sum lātus eram lātus erō lātus eris lātus sim lātus essem factus sum factus eram factus erō factus eris factus sim factus essem ferrī lātus esse lātum īrī fīerī factus esse factūrus esse R Ā N F velle voluisse T Ī Ī N Ī T nōlle nōluisse V U es este Ī V U mālle māluisse S P R A nōlī nōlīte P Praesēns происходить mālle volō vīs vult volumus vultis volunt volēbam volam volēs velim vellem esse posse fuisse potuisse futūrus esse I Singulāris Pluralis nōlle fierī. sum. possum. .не хотеть mālle.LYCEVM PVSHKINIANVM LINGVA LATINA VERBA ANOMALA velle. fuī. um factus. eō. lātum нести nōlle. iī (< īvī). ntis I P I U E N T I S fer ferte fī fīte M iēns.хотеть esse. coniūnctīvī fuissem Perfectum indicātīvī Plūsquamperf. nōluī. . factus sum possum potes potest possumus potestis possunt poteram poterō poteris possim possem Ī Praesēns Perfectum Futūrum īre. nōlō.предпочитать A volēns. euntis ferēns. tulī. mālō.

LYCEVM Futūrum PVSHKINIANVM futūrus.a. um LINGVA ītūrus.um lātūrus. a.u m . a. um LATINA faciendus. a.

Кто-то.sg.sg.LYCEVM PVSHKINIANVM LINGVA LATINA MODUS CONIUNCTIVUS СВОДНАЯ ТАБЛИЦА употребления форм конъюнктива в независимых предложениях Название и значение praesēns (ad)hortātīv us 1..(pl.pl. Возможно.sg. prohibitīvus запрещения 2. === === === [nē] === == === === === nē === == 3.pl 3. pl Пример Videāmus! Nē eāmus! Давайте посмотрим! Давайте не пойдем! Audiās mē! Taceās! Taceat! Nē dīcas! Nē Выслушай меня! Молчи (Молчал бы ты)! Пусть он замолчит! Не говори! Не спрашивайте! dīxeris! Nē rogētis! Utinam sciat utinam. может быть.pl..2. sānē Fuerit hoc iter === === [nē] в прошлом difficile! 1. может быть. [nōn] неопределенное Dīcat aliquis.sg.sg. (scīverit!) velim [nē] исполнимое mālim. nōlim Velim scrībās! utinam. предположим. веришь. неисполнившееся nōllem Utinam scīvisset! в прошлом ut.) в прошлом в в прошлом настоящем === в настоящем вопросительно Quid faciāmus? е слово Quid facerāmus? [nōn] === 1.pl optātīvus желания исполнимое concessīvus в уступка. приказания Времена конъюнктива отриц сопутствующие ание слова imperfectum perfectum plūsquamperf. кто-то скажет. certe Sit hoc vērum! licet...sg.. побуждения iussīvus 2. настоящем допущение dubitātīvus 1.. Crēdās. .(pl) недоумение в настоящем potentiālis возможность 2.sg. неисполнимое vellem Utinam scīret! в настоящем mallem. что …) Что нам делать? Что нам было делать? Ты. сказал.sg. = Перевод на русский язык местоимение Dīxerit aliquis. О если бы я знал! О если бы ты написал! О если бы он (все же) знал! О если бы он (тогда) знал! Пусть (допустим) это правда Пусть этот труд был труден. (допустим.