You are on page 1of 27

P3

P2 P4

F H P5

P1 B

A C D E B

3 3 3 3

DIKETAHUI :

P1 : 4 TON P4 : 2 TON

P2 : 6 TON P5 : 4 TON

P3 : 6 TON

A. Metode persamaan titik simpul

Sudut sisi miring terhadap sumbu batang


arc tan : 4,00
6,00
: 33,69
Sin : 0,555
Cos : 0,832
Mencari reaksi tumpuan

RA : P1(12)+P2(9)+P3(6)+P4(3)+P4(0)

12

: 4(12)+6(9)+6(6)+2(3)+4(0) = 144 = 12 TON

12 12
RB : P1(0)+P2(3)+P3(6)+P4(9)+P5(12)

12

: 4(0)+6(3)+6(6)+2(9)+4(12) = 120 = 10 TON

12 12

(KONTROL)

∑ KV = 0
RA+RB - (P1+P2+P3+P4+P5) = 0
12 + 10 - (4+6+6+2+4) = 0
22 - 22 = 0
0 = 0 (OK)

 GAYA BATANG

SIMPUL (A)

S1 SIN

S1

P1

RA S2 S1 COS

∑KV = 0
RA – P1+S1 SIN = 0
12-4 + S1 (0,555) = 0
8 + S1(0,555) = 0
S1 = -14,414 TON (TEKAN)

∑KH = 0
S2 + S1 COS = 0
S2 + (-14,414). (0,832) = 0
S2 – 11,992 = 0
S2 = 11,992 TON (TARIK)
SIMPUL (C)

S3

S2 S4

∑KV = 0
S3 = 0
∑KH = 0
-S2 + S4 = 0
-11,992 + S4 = 0
S4 = 11,992 TON (TARIK)

SIMPU (F)

∑KV = 0
S6 SIN -S1. SIN- S5 .SIN – S3 – P2 + S6. SIN = 0
S6 - (-14,414). 0,555 – S5. SIN – 0 – 6 + S6. SIN = 0
S1 COS P2 S6 COS 8 – S5. 0,555 – 6 + S6. 0,555 = 0
S5 COS - 0,555 S5 + 0,555 S6 = -2
S3
S5 SIN S5 ∑KH = 0
-S1 COS + S5. COS + S6. COS = 0
S1 S1 SIN - (-14,414). 0,832 + S5. 0,832 + S6. 0,832
11,992 + 0,832 S5 + 0,832 S6 = 0
0,832 S5 +0,832 S6 = - 11,992

0,555 S5 + 0,555 S6 = -2 X. O,832 - 0,462 S5 + 0,462 S6 = - 1,664


0,832 S5 + 0,832 S6 = - 11,992 X. 0,555 - 0,462 S5 + 0,462 S6 = - 6,656
- 0,924 S5 + 0 = 4,992
S5 = 4,992
-0,924
S5 = -5,402 TON ( TEKAN)

-0,555 S5 + 0,555 S6 = 2
- 0,555(-5,402) + 0,555 S6 = 2
2,998 + 0,555 S6 = 2
S6 = - 4,998
0,555
S6 = - 9,005 TON (TEKAN)

SIMPUL (G)

∑KH = 0
- S6. COS + S8 COS = 0
- (-9,005). 0,832 + S8. (0,832) = 0
7,492 + S8 . (0,832) = 0
S6 P3 S8 COS S8 = -7,492
0,832
S7 S8 = -9,005 TON (TEKAN)

S6 S6 SIN

S8 SIN S8 ∑KV= 0
-P3- S7- S6 SIN – S8 SIN = 0
- 6 – S7 – (-9,005). (0,832) – (-9,005). (0,832) = 0
- 6 – S7 + 4, 998 + 4,998 = 0
3,996 – S7 = 0
S7 = 3,996 TON (TARIK)

SIMPUL (D)

S5 S5 SIN ∑KV = 0
S9 SIN S9 S7 + S9 SIN + S5 SIN = 0
S7 3,996 + S9 (0,555) + (-5,402). 0,555 = 0
S5 COS 3,992 + S9. 0,555 – 2,998 = 0
S9 = -0,998
S4 S10 S8 COS 0,555
S9 = -1,798 TON ( TEKAN)

∑ KH = 0
- S5. COS- S4 + S10 + S9 COS = 0
- (-5,402) .0,832 – 11,992 + S10 + (-1,798) . 0,832 = 0
4,494 – 11.992 + S10 – 1,496 = 0
- 8,994 + S10 = 0
S10 = 8,994 TON (TARIK)

SIMPUL ( E)

S11 ∑KV = 0
S11 = 0
S10 S12 ∑KH = 0
- S10 + S12 = 0
- 8,994 + S12 = 0
S12 = 8,994 TON ( TARIK )

SIMPUL (H)

S8 S8 SIN ∑KV = 0
S8 . SIN – P4 –S11 –S9. SIN- S13. SIN = 0
S8 COS P4 S13 COS (-9,005).0,555-2 – 0 – (-1,798). 0,555 – S13. 0,555 = 0

S9 COS -4,998 – 2 + 0,998 –S13 . 0,555 = 0


S11 - 6 – S13. 0,555 = 0
S13 SIN S13 S13 = 6
-0,555
S9 S9 SIN = -10,811 TON (TEKAN)

∑KH = 0
-S8. COS – S9. COS + S13. COS = 0
- (-9,005). 0,832 – (-1,798). 0,832 + S13. 0,832 = 0
7,492 + 1,495 – S13. 0,832= 0
8,987 – S13. 0,832 = 0
S13 = - 10,804 TON (TEKAN)

SIMPUL (B)

S13 S13 SIN ∑KV = 0


RB-P5 + 13. SIN = 0
S13 COS P5 10 – 4 + (-10,811). 0,555 = 0
6–6 =0
S12 RB 0 =0

∑KH = 0
- S13. COS – S12 = 0
- (-10,811).0,832 – 8,994 = 0
8,994 – 8,994 = 0
0 =0
*HASIL REKAPITULASI DENGAN CARA PERSAMAAN TTIK SIMPUL*

BATANG TEKAN TARIK

1 14,414 -

2 - 11,992

3 0 0

4 - 11,992

5 5,402 -

6 9,005 -

7 - 3,996

8 9,005 -

9 1,798 -

10 - 8,994

11 0 0

12 - 8,994

13 10,811 -
*HASIL REKAPITULASI DENGAN CARA CREMONA*

BATANG TEKAN TARIK

1 7,2 X 2 = 14,4 -

2 - 6 X 2 = 12

3 - -

4 - 6 X 2 = 12

5 2,7 X 2 = 5,4 -

6 4,5 X 2 = 9,0 -

7 - 2X2=4

8 4,5 X 2 = 9,0 -

9 0,9 X 2 = 1,8 -

10 - 4,5 X 2 = 9,0

11 - -

12 - 4,5 X 2 = 9,0

13 5,4 X 2 = 10,8 -
q = 1,5 T/M P1= 8 T P2 = 9 T

600

A B
C D
6M 2M 2M

*MENCARI REAKSI TUMPUAN*

RAV = q. (6).7 + P1. 4 + P2. SIN. 2 = 1,5. (6). 7 + 8. 4 + 9. SIN 600. 2

10 10
= 63 + 32 + 15,588

10
= 11,059 TON

RBV= q. (6). 3 + P1. 6 + P2. SIN. 8 = 1,5.(6).3 + 8. 6 + 9. SIN 600. 8


10 10
= 27 + 48 + 62,354

10
= 13,735 TON

*KONTROL*
∑KV = 0
RAV + R – (q. 6 + P1 + P2. SIN 600) = 0
11,059 + 13,735 – (1,5. 6 + 8 + 9. SIN 600) = 0
24,794 - 24,794 = 0
0 = 0 (OK)

*MENGHITUNG GAYA NORMAL*


MISAL : RAH
RAH – P2. COS 600 = 0
RAH – 9. COS 600 = 0
RAH – 4,5 = 0
RAH = 4,5 TON
*GAYA LINTANG*

DA = RA = 11,059 TON
DC1 = RA – Q
= 11,059 – (1,5). 6 = 2,059 TON

DC 2= RA – Q – P1
= 11,059 – 1,5. (6) – 8
= - 5,941 TON
DD = RA – Q – P1 – P2. SIN 600
= 11,059 – 1,5. (6)- 8 – 9. SIN 600
= -13,735
DB = RA – Q – P1 – P2. SIN 600+ RB
= 11,059 – (1,5). 6 – 8 – 9. SIN 600 + 13,735
=0

*GAYA MOMEN*

MA = 0
Bila potongan sejauh x dari titik a
MX = RAV. X – Q.X . 1 X
2
= 11,059.X – 1,5 X. 1 X
2
= 11,059 X – 0,75 X
DMX = 0
DX
11,059 – 1,5 X = 0
X = - 11,059 = 7,3 (TIDAK MEMILIKI MOMEN MAX)
-1,5
MC = RAV. 6 – Q. 3
= 11,059. 6 – (1,5. 6). 3
= 39,354 TON M
MD = RAV. 8 – Q. 5 – P1. 2
= 11,059. 8 – (1,5. 6). 5 – 8. 2
= 27,472 TON M
MB = RAV. 10 – Q. 7 – P1. 4 – P2. SIN 600. 2
= 11,059. 10 – (1,5. 6). 7 – 8. 4 – 9. SIN 600. 2
=0
*PERHITUNGA TEGANGAN LENTUR*

Olt atas = N _ Mmax Olt bawah = N _ Mmaxa


F wa F WB
= 4500 _ 3.935.400 = 4500 _ 3.935.400
3625 3625 92.233,30
= 1,25 – 31,39 = 1,24 + 42,67
= -30,15 (kg/cm 2) = 43,91 (kg/cm2)

*PERHITUNGAN TEGANGAN GESER*


DITINJAU DARI ATAS

80 CM

A1 18 CM 20 CM

20 CM

A3 28,74 CM
(38,74 CM)
A2 ( 14,37 CM)

51,26 CM

15 CM

S = ( 80 X 20 ) X 10 = 16.000 CM 3

IX1 total = 6110. 715,88 CM4


B1 = 80 CM
B2 = 15 CM
SMAX = ( 80 X 20 ) X 38,74 = 61984 CM3
= ( 15 X 28,74) X 14,37 = 6,1949 CM3
61984 + 6,1949 = 68,178,9 CM3
T1 = DXS TMAX = D X SMAX
IXTOTAL X B1 IX1TOTAL X B2
= 11059 X 16000 = 0,36 KG/CM2 = 11059 X 68178,9
6.11.715,88 X 80 6110715,88 X 15
T2 = DXS = 8,24 KG/CM2
IXTOTAL X B2
= 11059 X 16000 = 1,93 KG/CM2
6110715,88 X 15

*DITINJAU DARI BAWAH*

15 CM

28,74 CM

25,63 CM A2

58,76 CM A3 51,26 CM

7,5 CM A1 15 CM

55 CM

S = (55 X 15) X 7,5 = 6.187,5 CM3

IX 1
TOTAL = 6.110.715,88 CM4
B1= 556 CM
B = 15 CM

SMAX = (55X15) X 58,76 =48.477 CM3


( 15 X 51,26) X 26,63 = 19.701,9 CM3
HASIL = 68.178,9 CM3
T3 = DxS
IX1TOTAL
X B1
= 11059 X 6.187,5
6.110.715,88 X 55
= 0,20 KG/CM2

T4 = DXS
IX1TOTAL
X B2
= 11059 X 6.187,5
6.110.715,88 X 15
= 0,75 KG/CM2

TMAX = D X SMAX
IXTOTAL X B2
= 11059 X 68.178,9
6110.715,88 X 15
= 8,24 KG/CM2