You are on page 1of 6

E-REPORTER

ZUMM
KURESSAARE PARGI LASTEAIA AJALEHT NR 48 OKTOOBER 2018

UUELE LASTEAIALE PANDI
NURGAKIVI SISUKORD
Uuele 1
lasteaiale
pandi nurgakivi
Pargi lasteaia uus hoone sai nurgakivi
31. augustil 2018. a. Meie, Mõmmid, 2
oleme
koolieelikud

Uued sõbrad - 2
Pääsusabad

„Kiusamisest 3
vabaks
teabepäev“
Nurgakivi panemisel esinesid
Väärtus on 3
Mõmmirühma laululapsed - Romiina, see, mis on
Kiur, Erik-Elias, Pärli, Laureen. südames

Õppeaasta 4
eesmärk

MTÜ „Maagia 4
Nurgakivi sisse asetati lasteaia aia mängukool“
kronoloogia, loitsu sõnad, laste
joonistused, kohalik ajaleht, õnneraha, Hoolekogu ja 4
vanemate-
vallavanema lipsunõel, mälupulk. kogud

Tänunurk 5

Lasteleht 6

TOIMETAJA
Lasteaednike eestvedamisel KÜLLI POOM
loitsiti uue maja müüride sisse 4533890
head sõnad ja soovid. kylli.poom@
gmail.com

1
MEIE, MÕMMID, OLEME KOOLIEELIKUD!
Lausa lennates on möödunud Mõmmipere 4 aastat lasteaias, arvutamise selgeks saama. Selle jutu peale tundsime tõesti
need aastad on meid muutnud julgemaks ja iseseisvamaks. endid koolilastena. Hinge aga puges ka väike kahtlus, kas me
Väikesi Pääsusabasid vaadates tundub,et me küll nii enam mängida ja õues olla ei saagi? Kuu ajaga oleme aga
väikesed ja abitud ei olnud. Oleme unustanud, kuidas selgeks saanud, et me ei pea sugugi ainult laua ääres istuma
harjutasime koos ema-isaga lasteaias olemist. ja tuupima. Lasteaias toimub õppetöö mänguliselt: nii vaibal
Sellest sügisest oleme meie, Mõmmid, Pargi lasteaia kõige legodega ehitades, täringu-, numbri- ja tähemängu mängides.
vanemad lapsed. Kahjuks peame olema oma lasteaia teistest Õues saab samuti liivakastis tähti ja numbreid harjutada ning
rühmadest eraldi Ida-Niidu lasteaias. Kuid oleme tublid loodusest tarkusi koguda. Lisaks tegeleme robootikaga ning
kõndijad ja püüame osa võtta kõigist Pargi lasteaia kohtume igal neljapäeval oma karudega, kes õpetavad meile
ühisüritustest. Sel aastal öeldakse, et te oleme koolieelikud. viisakat käitumist. Lasteaias oleme oma rühmast häid sõpru
Naljakas sõna see koolieelikud. Pärast suve pole me siis leidnud. Õhtuti on päris raske mänge pooleli jätta ja
enam tavalised lasteaiajütsid? Pidevalt tuletatakse meelde, sõpradest lahkuda. Mida siis Mõmmiperel meeldib lasteias
et te olete nüüd väiksematele eeskujuks, see tähendab kõige teha? Tublid “nukuemad” on meil Heleen, Gretel, Katriin,
viisakamad ja abivalmid lapsed lasteaias. Simone, Maria-Andra. Suured joonistajad ja meisterdajad
Lota, Aneta, Pärli, Kätlin, Romiina, Laureen, Emma Eliise.
Tarkusepäeval andis meie lasteaia direktor igale Võib-olla tulevased kunstnikud, mine tea? Eerik Elias on
lapsele kaks töövihikut ja ütles, et sel aastal peate huvitatud loodusest. Kiur, Kaspar, Kristofer huvituvad
kõik lugemise ja erinevatest raamatutest. Tublid legodega ehitajad on Osvald,
Tristan Remy, Robert, Andreas. Keith- Gregor on huvitatud
autodest. Robinile meeldib mängida täringumänge. Kõik
lapsed on meil abivalmid nii õpetaja Urvet abistades kui ka
sõpru aidates.
Soovime kogu lasteaiaperele head õppeaasta jätku. Kui teil
on mure või abi vaja, siis võite meie poole pöörduda, sest
Mõmmidel jätkub taibukaid ja töökaid lapsi.
Mõmmirühma õpetaja
Hanna Tiirik

UUED SÕBRAD - PÄÄSUSABAD
Kes me oleme? Oleme laululembeline rühm. Koostöös Koos siilipoiss Siimuga uurime läbi looduse ja muinasjuttude
lastega sündis Pääsusaba laul. meid ümbritsevat elu. Oleme juba tublid tänaval liiklejad.
Õuealale sõidame „ rongiga“, millel on igal korral erinev juht.
Pääsusaba olen ma, Magamistoas tehakse igasuguseid vigureid…lõpuks „murrab“
mul on käed ja tiivad ka. uni ka kõige tugevama. Ärgates on suur rõõm nähes emmet-
Lendan lillelt lillele, issit. Pääsusabad lahkuvad rühmast kallistades ja üksteisele
Pargi õuele. head soovides.Meie rühma väärtused on sõbralikkus,
Pääsusaba olen ma, abivalmidus, austus, sallivus ja HEA SÕNA!
Mul on käed ja tiivad ka. Suured Pääsusabad tänavad oma vanemaid usalduse,
Olen sõbraks Sinule, mõistmise, abivalmiduse ja koostöö eest!
Sina minule

Meie rühmas on 13 toredat last, 10 poissi ja 3 tüdrukut-
Roomet, Oskar, Märten, Romet, Hugo, Charly Oliver,
Horre, Brent, Johann Gregor, Gregor Gustav, Greteli, Liise
ja Ariana Isabella. Lasteaeda tulevad nad lusti ja rõõmuga.
Eriti meeldivad hommikutervitused saalis, kus kohtume
maja suurte sõpradega. Pääsusabadel on väga hea söögiisu-
aitäh kokatädidele! Suured Pääsusabad:
õpetaja Kaire, õpetaja Hille, õpetaja abi Piret

2
„Kiusamisest vabaks“ teabepäev
12. oktoobril toimus Kuressaare Pargi Lasteaias  Uus õpikäsitus väärtustab laste loovuse arendamist.
„Kiusamisest vabaks” programmi rakendamise info- ja Lapsed julgevad oma ideid välja ütelda, küsimusi
teabepäev Saaremaa lasteaedadele. Koolituse korraldas Pargi esitada ning iseseisvalt ja loovalt olukordi lahendada.
Lasteaed koostöös Lastekaitse Liiduga ning koolitajaks oli Oluline on arendada lastes koostööoskust, mille
Põlva Lasteaed Lepatriinu direktor Ene Tigas. Üle Saaremaa tulemusena valmib koosloome.
tulid kokku kümnest lasteaiast 26 töötajat sooviga jagada  Olles järjepidev väärtuste kujundamisel saavad need
kogemusi ja saada uusi mõtteid. Oli ka neid, kes alles elustiiliks.
soovisid tutvuda programmiga.  Uus põlvkond kasvab kiiresti areneva tehnoloogia
ajastul ja täiskasvanu ülesanne on suunata lapsi
Päevast jäid kõlama järgmised mõtted: tegema selles valdkonnas õigeid valikuid.
 „Kiusamisest vaba” haridustee alus on väärtused Lapsevanema ja õpetaja ülesanne on arvutimaailmas
lasteaias ja iga inimese isiklikud väärtushinnangud. toimuvaga kursis olla ning võimalusel püsida lastest
 „Kiusamisest vaba lasteaed” metoodika väärtused samm eespool.
on hoolivus, austus, julgus, sallivus. Pargi lasteaia  Lapsevanemad vajavad rohkem teadmisi ja kaasamist
väärtused on lapsesõbralikkus, koostöö, pädevus ja programmi „Kiusamisest vaba lasteaed”.
looduslähedus. „Kiusamisest vaba lasteaed“  Täiskasvanutel on vaja teadvustada isikliku eeskuju
metoodika väärtused on eeldusteks Pargi lasteaia olulisust.
väärtuste elluviimisel.
 Kõigiga ei saa olla lähedane sõber, aga me saame Teabepäeval osalemine andis lasteaednikele võimaluse
olla head kaaslased. omavahel kogemusi jagada, mõtteid vahetada ja tunda õlg-õla
 Lasteaed paneb aluse lapse haridusteele ning toetavat tunnet. Kohalviibijad said kinnitust, et tegeleme väga
väärtuste pagas tuleb luua juba koolieelses eas, mil vajaliku teemaga.
õpitakse esmaseid eluks vajalikke sotsiaalseid
oskusi. Lastkaitse Liidu esindaja Viive Rull tänas Pargi lasteaia
meeskonda sõnadega: „Olete meie erilised head kaaslased
sellel imepärasel teekonnal, mida me koos käime!”

direktor Kai Jürlau õppealajuhataja Külli Poom

„Väärtus on see, mis on sul südames“
„Karukene mängunurgas üksi vaikselt magab....” Mõned näited laste ütlemistest: väärtus on laulmine,
nii algavad laulusõnad, mida laulab kogu lasteaed üksteisele „tere” ja „head aega” ütlemine, olla viisakas,
oma armsale mõmmikule! üksteise käest kinni hoidmine, kallistamine, märkamine,
ilusate sõnade ütlemine kaaslastele jne. Lapsed olid avatud
„Kiusamisest vabaks” teabepäevalt sain vahva idee, et ja üllatasid oma ilusate mõtetega.
koos lastega mõelda muusikatunni väärtused lisaks
neljale programmi põhiväärtusele. Arutlesime Lepatriinu Kui Liblikarühma tund hakkas läbi saama, hüüdis Loreen :
- ja Liblikarühma lastega, mis on väärtus ja kuidas seda „Aga muusikaõpetaja Evelin, Sina oled ka meie väärtus!
hoida. Kui Sind ei oleks, kes siis meiega laulaks!”

„Väärtus on see, mis on sul südames”: nii ütles Nora Ei ole oluline, milline laulu- ja tantsuoskus on –
Org Liblika rühmast. olulisism on ISE laulust ja muusikast rõõmu tundmine!

Muusikaõpetaja
Evelin Kask

3
Õppeaasta eesmärk ja tegevused!
2018/2019 õppeaasta teema Tegevused eesmärgi täitmiseks:
 Iga rühm esitab oma etenduse lasteaia lastele õppeaasta
„MUINAJUTT JUTUSTAB...“
jooksul
 Toimub muinasjutu (k.a. laste ilukirjandus) raamatute
Üldeesmärk: Laps õpib läbi muinasjutu:
näitus saalis - märtsis
 oskab muinasjuttu kuulata
 Uurimus perede hulgas – „Meie laste lemmikraamatud“ -
 leiab muinasjutust üles õpetliku osa
märtsis
 osaleb muinasjutu esitamisel
 Toimub koolitus töötajatele „Muinasjutt lasteaias“
 on ise muinasjutu looja
-oktoobris
 oskab teatris viisakalt käituda
 Töötajate näitering esitab muinasjutu „Kolm põrsakest“-
 Kaasata lapsevanemaid jutustama muinasjutte ja osalema
teatrietendustes.

MTÜ „Maagi aia mängukool“
MTÜ „Maagi aia mängukool“ on asutatud 2013. Mtü ootab uusi liikmeid
aastal Pargi lasteaia töötajate poolt lasteaia oma ridadesse.
tegevuste toetamiseks projektide kaudu. Mtü Rohkema info
liikmeteks on lapsevanemad ja lasteaia töötajad. saamiseks pöörduda
Üleelmisel õppeaastal saime rahastuse projektilt mtü juhatuse liikme
„Igal lapsel oma pill“ lastele ksülofonide Evelin Kase poole.
soetamiseks. Eelmisel õppeaastal taotlesime
samalt projektilt raha digiklaveri ostmiseks.
Seekord projekt rahastamist ei saanud.
Sellel 2018-2019. õppeaastal rahastab mtü
projekti lastele „Kutsu külla jänes Valter ja
sõbrad“.

Hoolekogu ja vanematekogud
HOOLEKOGU MESIMUMMIDE PÄÄSUSABADE
Merili Vares- Pääsusabad VANEMATEKOGU VANEMATEKOGU
Skaidrid Nahkur- Mesimummirühm Erica L Huda Stella Raamat
Katrina Kingsepp- Lepatriinud Riine Lootus Liina Allik
Riine Lootus- Liblikarühm Silva Pahapill Kadri Riis
Merle Rekaya- Mõmmirühm Kristi Mägi-Sepp Kerstin Plank
Õilme Salumäe- valla esindaja Hanna Kuusk
Külli Poom- õpetajate esindaja LEPATRIINUDE Reelika Seema
Kai Jürlau- lasteaia direktor VANEMATEKOGU
Jaanika Niklas MÕMMIDE
LIBLIKATE Triinu Schmuul VANEMATEKOGU
VANEMATEKOGU Eneli Raaper Pille Valdmets
Marek Vits Grete Karvak Sirli Mõik
Silva Pahapill Piret Hiie- Kivi Mari Arro
Kristina Juursoo Triin Hiis
Priit Kivi

4
ZUMMI TÄNUNURK
LASTEAED TÄNAB: PÄÄSUSABAD TÄNAVAD:
-Tublisid abilisi Astridit, Tiinat, Annelit, Evelini kes on -Märteni peret legode, raamatute, autode, lillede eest!
olnud asendajateks õpetajate haiguste korral! -Rometi peret taskurätikute ja lillede eest!
-Sinu Cateringi lasteaiale nõude kinkimise eest! -Greteli peret lillede ja taskurätikute eest!
-Saare Fotot meeldiva koostöö eest pildistamise päeval! -Brenti peret lillede eest!
-Lastekaitse Liitu „Kiusamisest vabaks“ teabepäeva -Ariana peret tarkusepäeva tordi eest!
korraldamise eest meie lasteaias! -Horre peret kiletaskute ja taskurätikute eest1
-Raivo Paasmat Kaitseliidust lastele tervislikust ja -Roometi vanaema laste une valvamise eest!
sportlikust eluviisist rääkimise eest! -Oskari peret lillede eest!
-Lasteaia lapsi ja töötajaid evakueerimisõppusel õigesti -Liise peret lillede eest!
tegutsemise eest! -Kõiki vanemaid toetava ja mõistva suhtumise eest!

LEPATRIINUD TÄNAVAD:
-Elisabethi ema meisterdamisvahendite eest!
MÕMMID TÄNAVAD: -Johannese, Keroni, Kristo peresid õunte eest!
-Keith-Gregori ja Eerik Eliase peresid õunte eest! -Anette ema kunstitööde aluste eest!
-Kasperi ja Osvaldi peresid kõrvitsate eest! -Keroni isa meisterdamise torude eest!
-Eerik Eliase pere kastanite eest! -Remii ema suurte käbide eest!
-Keith Gregori pere tammetõrude eest! -Oskari ema raamatute eest!
-Osvaldi, Kristoferi, Robini, Laureeni, Katriini ja Keith -Kristo ema abi eest rühmas õpetajate päeval!
Gregori peresid puulehtede ja okste eest! -Pärteli isa vahva ekskursiooni eest lossis!
-Katriini ema laste valvamise eest une ajal! -Täname maitsvate ja ilu täis õnnesoovide eest
õpetajate päeval!

TÄNULIKUD VILVE, TIINA, HEILI

MESIMUMMID TÄNAVAD: LIBLIKAD TÄNAVAD:
-Friida ema unejuttude raamatute, meisterdamiseks -Jarveni, Nora O., Mariliis Säde, Mihkli, Hanna Rica
jääkmaterjali eest! emasid lillede eest!
-Laura isa kommide, maasikate, õunte eest! -Cristiini, Saskia, Mihkli, Hanna Rica emasid puuviljade
-Friida vanaema õunte ja pirnide eest! eest!
-Harlet Marini ema pirnide, ploomide, aedviljade eest! -Rego isa klotsimängu eest!
-Alexandri vanemaid töölaua kokkupanemise ja -Mihkli ema värviraamatute ja mee eest!
õpetajatele üllatuse eest! - Alani ema õunamahla eest!
-Lisanna ja Leeni emasid lillede ja puuviljade eest! -Johannese ema rooside eest!
-Maribeli ema laste une valvamise eest! -Loreeni ema laste une valvamise eest!
-Friida isa lillede eest õpetajatele! -Aitäh kõikidele emadele-isadele õpetajate päeval
-Jasper L. peret lillekimpude eest õpetajatele! meelespidamise eest!
-Theroni ema kommide ja kastanite eest! -Rego isa plastiliinide eest!
-Lumi ema nimesiltide ja pusle eest! Cristiini peret pusle eest!
-Täname vanemaid aktiivse osalemise eest
lastevanemate koosolekul!

MUUSIKAÕPETAJA TÄNAB:
-Tublisid Mõmmirühma laululapsi: Romiinat, Kiuri,
Erik-Eliast, Pärlit ja Laureeni, kes esinesid Pargi lasteaia ZUMMMM
nurgakivi panemisel!
-Tublisid õpetajajaid, kes aitasid pesta laste istepatju!
-Õpetajaid Vilvet ja Tiinat vahva tarkusepäeva peo eest!
-Õpetajaid Hillet ja Kairet muinasjutulise sügispeo eest! ZUMMMM
-Õpetajaid Marvet ja Hannat spordipäeva läbiviimise
eest!
-Direktor Kaid teatrikülastuste organiseerimise eest!
-Lasteaia juhtkonda „Kiusamisest vabaks“ teabepäeva
ZUMM
korraldamise eest!
-Soovin lasteaiaperele ja lastevanematele põnevat uut TÄNAB!
muinasjutulist õppeaastat!
L ASTELEHT
MILLISEID LINDE TUNNED?
LOENDA LINDE JA LEIA ÕIGE NUMBER !

Lastelehe koostas Külli Poom
6