You are on page 1of 28
# ASUL VERDE © Supliment lunar de terapii si viata naturista, al revistei “FORMULA AS” Cum sé tréim naturist - DOSAR MEDICAL Anter'via cu ie, loana Constanta Chebac Remedi naturiste e TERAPIL ALTERNATIVE Tratamente pentru pir H FARMACIA NA’ Tener eeiedasde eh Ream Bie ae tl a atl Sa Se eee Pe nse mee pentru a-gi recipata puterile si a-gi see re rice ee ee ‘Franta, la inceputul secolului, se instalau ee eS eee es pentru a-gi extrage puterile din insaisi ini- fa epli alr mera na ee eae ae Tage nig et ae eagee Se ee ae Ean ce ha naire feet cael ‘Stiinta ultimului secol confirma intr-o salleeh eset ae ace : Pra sate Tne ag al Me ‘padurii exercitdi asupra noas- Mmconjurator existd o permanenta influen- ee aE eee aon cena Gore doar prin neasemuita ei frumuse(e, ci mai Lawrence, electronist la o intreprindere de panes ennai Se ee | migcare gi freamét, meareata: SUA, a izbutit 84 misoare fe- ‘de taine si de mister. Pédu- ‘nomeénul de aceelerare a pro- fue ee Be slung Cato ue eee Sn ae ae ee See seca ea ce ee E plantelon Bi a sooporie pre eee ee ae cos ones ee ae ee eee ns ee Senne te Paice omer nee fond un incr ‘evolutions punand mai multe persoane BB fied acest experiment a abservat. cf la uncle dintre tle’ produces acserarea proveselor de erestere gi Te fearane, jae Tn ale wvand la dispocitie 0 apara- fara de detectare a emotilor I plante (un fal de detector de mineiund), el @ tras con tluzia ca fonomencl so pro- duce in funetio de gradul de {a scunsa a paduri In. hime, copa era conse: "au Hit cu peronalitat Droprie, eu emo, en sent | Toute’ ant ase slau stl iispatie pe care manifesta ae Se tale osptea sub plano ath de iver crpetientatns see isucl maniacs Mat precis, plandelo aa preterit pent Safe betepeased Gtas perscanele care le tubese a inerefor in ie pitoarceest ma Gases fle, Tefusind in schimb colaborarea cu ame upiictani septic $i nefncresstors. De si a0 put tub nus, pentru cee vor ‘age cu usuringh condluile de rigoare: eae a aan uabdseh wpe mea Gel seanigl Pile era atte, ened pee noel Gaee e fdihng, "sd giseases "un utacaeufletl, Numa aga se pot produce Se eee da Gat aealanuiitiodle tenes ao Coamiec ca rear ercee penracsSt onetgie st de vetaitate lutte planta om Fevapata, enera, Com LIE TUDOR Gea taneeetage eat a queue ules coe Greta ca acum Tnereant et mma tates eulturlor popular Pe alo lanl repent eovae™ ig Grave a reeapatan ore {eter a echilbrela sulle: Be ose pyin intermedi aro. PS io. es Scotia, veeite la- TUF nobiliare aveau feeare cate Um copee de egulitun more ola 91 batran, In eare ttergeat la memon ingen ca af se spo- Gh do ln cop pl Ia bats, pleciod toa de la copa peta po! despovarafi gai de langd ftnicl citore, care bg pecan footo,tonsinnde ‘AS verde ~ Anu Il 2, ile 2006 © 2 Luna si plantele din gradina — Dacé vreti si aveti o gridin’ de vis, plantati florile in functie de fazele lunii ~ ore de vari, care trajesc doar fun an, irebuie se- ndnate cand funa este in cregtere: gilbondle, pet caprif rile care triese doi ani, deci . care sunt. semd nate primavara, dar inflorese abia fn vara anului vis itor, rehuie plan- tate cand luna| gate tn. deecres- tere: malva, gare fia de. grading, cilddrusa si micgunelele Florile care trtese mai mul an sunt rezistente trebuie insdmanta- te tot cand luna este in descrestere:| nargarete, omag, flox, toporasi. Flore cu bulb tebuieplantate luni In descres- error ere: ghiocet crit, [ae fhiacint, lalele, nareise, dali, Taste forte eu orole bitte (indi- ferent daca sunt Jauale sau pere- ine) trebuie semi fnate cand luna este. in eregtere: crizantemele, hortensile, bujori in cazul plantelor eafiratoare, de- pinde de ccea co doriti. Dack vreti Same sé aiba flor) fu ‘ase, seminati-le cand luna se allé fn zodia Fecioare. Dac& vreti si creased tn ta Scorpion. Dacd vrei ca. plantole leataratoare si dea o recolta bogat| semana{i-le cand luna se afla tn zodia Pestilor. Pasolea, pepenliy castraveti si dovlecit vor oreste din Jabundenti. ‘tn ce priveste stropitu, panaéntel /absoarbe cel mai hine apa cénd lu-| jaa se afla intr-un sem tot de api Hac, Pesti sau Scorpion, cel mai Dine in perioade cu iuna i deseres- cere, pentru ed atunci glia respira Jadane, dupa cum spuneau altadata ‘taranii °-3-10 iulie ~ Luna in crestere #11 iulie~ Luna pliné 12-24 iulie— Lund in descrestere a. vena 26-31 iulie— Lund fn crostere ————_—_ T+ Mipcarea sf > Ppperina Anclier « implinit 60 de BR cr agenda intainor ei siptimanale eave foarte incarcat®, Us Pesto d0 de ani, radu Beligan esto inet fin stip al sconel.,. Atri, tings 100- lderni reuseste si expice to mai bine fue co-uncle persoane au ominto ascu- itd pand la adie bAtranag in vreme ele altele,sctivitatea ereierulal este fot mai redusé po ace treee. Un aera este cert: creierul. nostra poste. si Finetioneze bine, dec! sa fie perfor- tant, iadiderent, de varsté, Cam, si in co metode poate ft el meni “in forms pe durata lung ne spune — in cole co urmeund ~ doctorul psthiatra Cornel Buzdugan. * ="Ce se Intimpl co ereeral nostra ind inbatehnim? “S Multa vreme Sa crezut ci la per- | soanele adults, ereiorul incateaza 3 se mal dezvolte, & performantele tui Sunt 4ot mal redase data cu varsta ‘Astivi, ins8, oe gti cu cortitudine cl ‘elulele nervoase continua sh se re- Brot pink io irs avaneat, lar oh peniru asta, creleral are nevole | de‘ontrenament [Secor trebul sf facem pentru 2 avea tun Grete “performant pans Ia 6 varsta inland = Si facem migeare, si fim activi gi rai ales 6 avem contact eocial, Aces- fe Jucrunt ar trebui si ne preocupe, | indierent de-vacsta, ; = Care este sportal ce! mai potrivit | peso ieronare bun eer | | Important nu este ce sport prac: tact, oe facem en piacere: Col mai bine ae ak impugedim dol iepuri dete dad, adiea ea face migearea in grup, pentru ef astfel realizimn $i contactal Bocial atat de necesar, * Decee aga de important contactal social? = Contactul uman, diseulile inci ante, intrebarile interesante ajuta ia | prodticerea de. celule nervoase. noi fatul meu pentru persoanele in vars- | ta este tursittorul nu stat niciodatd Sgr pinay mi Pee in altd parte. Petreceti-vd tipul Tiber cu copii, nepogi sat prevent Contactul acesta ajuti creierul sisi | péstrero flexbilitatea in ultima, oanseni se peasionea- 2 ul derreme dee aint ste | progres apa cum susp anil? e"Gigur cA munca fizick grea, fn | schimburi sat la banda ralanté, ni in- fluenjeazs port starea singh gi | macest ead, iesirea ~ mai devreme = Ta pensie este recomandabila, Ca total difert pau insd luerurie in cat pro- festunilor care solicita mat mult mine | fea dest frupal: At pulem spune ct | Oactivtate interesanth acfonenza bee CUM SA TRAIM NATURIST Creierul si varsta Cum of ae pilstrin assufign! sing pint ta odined ‘contactul social imbundiitese activitetea creferulul, chiar $i 18 0 varsté inaintata « nfic asupra_performangolor ereiera- Ta Age Be ot pecooelb acts pana fa. 9 vareth avansats Ambuird: fhego mai trump’ deed cele inactive, sedentare, Se spune ci televizorul timpeste si te imbitrneste mai repede. E aderarat? = Cel care, urmigese le nesiarst propramele TV ae miged mai pulin's! Se ingragi. Un studi ampli eleciuat recent confirmé, de asemenea, faptl ca statal fara limita la televizor pros- feste, Nefiind solicitat, ereleral se Srnolegeste”. Formarea elulelor ner~ voase noi ineeteazé, cova ce entra persoanele in varsté, core nua fac alt= Sova toatl ziua, este fatal amar un amin care sta oe fafa computeralal? = Depinde ce far cu el. Cel care smenin prin e-mail coplactal eu prie- fenitsau care cautd pe Internet infor ‘ai interesante igi antrencaza creie= Ful Situalia esto, ins, total diferit in ‘arch calor eare sunt interesati doar de Jocuri ~ mereu si mere teleast Actic ‘itatea creierulut ior nu este eobotta- 1s, coon co este gray. “Alcoa impulsoneazi crterul? = Depindle ce alcool si in ce canti- tate, Un panar va vin rogu pe zi 1/8 1) are un elect pouitiv, dar cantitate fai mare ai mai ales béuturile tari distrug celtilele nervoase si impiedica producerea altora noi. O informatie Uke pentru cel care beau mult §1 vor BH se"lase de bauturd: duplo abst Tr Ceuta verde si cafea- ua slimuleazt actvilaton Sreierail Bite ou ittust miei, ele mont ah as, eal verde ne proiejeazi ie radicali liberi, molecule. sgresive de axigen, care. pot afecta si vasele ‘sanguine din creier “ 2. Apa este itl pentru fumetionarea cre- ena, Se beat 2 Ibe ate in cont >| t2t8 dimineata, pentru a BH cchilibra defictul de lichide produs peste noapic ‘3. Broceull ne. poate. leash de radical liberi cu ‘ajurorul substanielor sale vogetale secundate, “4. Afineleimpulsionea- 7A transmitores de informati intre ceute sunlit asl ier je Toaclie gi capacitate| decindke : F E enti de doar cateva siptimaai, celu- ele nervoase incop si se refacé. | — Ce efect an euvintele inerucisate sa sudoku? ~ “Antrenamentul” pentru creler a devenit un euvant la moda in ultima | vreme, dar eu personal sunt mai de- Brabl Seentic, fiinded majoritatea cu- Vintolor inerucigate au un nivel eet aut. Bu recomand, ined, lectura sau finvi{area unei limbi stesine, Metodele moderme de investigatie au relevat faptul ed la persoanele bilingve, o anu- Sie ens eee dere wrezinta o densitate mai mare de ce) file decat 1a cele care nu vorbose decat Jimba matern: = Bste adevirat ct in prezent se Iu ‘rea ia un medicament care si combat ierderea memoriel? Cum apreciafi wcest | fap? | ~ Cred cit este un pas inainte pen- | tru poi, Dash #e va reas, va 0 bine- eavintare, 4, Aleoolul in cantitati ja, adiek peste un pa hhar de vin pe i, distruge celulele nervoase din reir. i Impedich for= marea de noi neuron 2. Fumatul diminiea- i pertermania ere: | ierului. La. gobolanii de laborator “tratatl” u nicotind, cantitatea de celule nervonse nou create 3 fost cu 50% mai redusi decat la cei “netratat ‘3. Grasiolle animale din mezelur gi learne sporese riscul in- Haxetului 1 al atacului cerebral si ~ fn plus elena suat “combus {abilul” potrivit pentra ereier, deoarecs pro die Teenascer, in, alimentatia optima fae parti ule- jurile vegelale inciusv esle de acd), benefice atat pentru creier, cat gi pen-| tra inima.