1

Þaae | 1
F0T0 AlßuH STARlH
CRt0 ßFllH
F0T06RAFlJA
PRlPA0tlKA
lt0lJAtSKlH
PlFHFtA
KOMAZLC DARKO2

Þaae | 2
|OTOGRA||]A STAR| |ND|]ANK| |ZRAD]|N| 1910 GOD|N| U DRZAV| VAS|NGTON . USA.3

Þaae | 3
!OG|AV|CA !||M|NA N|Z !|RC| TR| OR|A . 1910 GOD|NA4

Þaae | 4


RATN|K !||M|NA CROl VUK . 1908 GOD|NA.3

Þaae | 3

!R|!ADN|C| !||M|NA HU KA|AVA S|]UKSA |S!R|D O|TARA 8|ZONSK| |O8AN]| S!OR|
8|K. !|]UVACKA | |G||NO DRVO. 1907 GOD|NA.
8RU|A |ND|]ANC| NA RATN|CK|M |GRAMA. 1907 GOD|NA.


6

Þaae | 6
!OG|AV|CA 8A|A|O |ND|]ANACA ]|DNA !|AVA !|R|A. 1908 GOD|NA.


7

Þaae | 7
GRU!A NAVAHO !U|8|O |ND|]ANACA | DVA TRA!|RA. 1905 GOD|NA.
C|R|MON|]A C|||T||]SK|H !||SOVA AR|KARA RATN|KA. 1908 GOD|NA.


8

Þaae | 8
STARA VRANA HRA8R| RATN|K !||M|NA CROl . 1908 GOD|NA.9

Þaae | 9
RATN|K !||M|NA S|UX V|||KA !RO||CNA USTA SA SKA|!OM NA SVOM D|SNOM
RAM|NU. 1910 GOD|NA.


10

Þaae | 10
MA]KA | D|T| |Z !||M|NA C|M|HU|V| . 1910 GOD|NA.


11

Þaae | 11

!R|!ADN|C| !||M|NA N|Z !|RC| ZA VR|M| A]DAHO |ND|]ANSKOG RATA. 1877 GOD|NA.12

Þaae | 12
!OG|AV|CA DAKOTA |ND|]ANACA MA|A VRANA SA SVO]|M RATN|C|MA. 1899 GOD|NA.
%! LOCOR LAKO%A DAACA, &ZA DAKO%A 1891 CODA


13

Þaae | 13
!R|!ADN|K AR|KAR| !||M|NA U M|DV|D]|M KRZNU. 1908 GOD|NA.14

Þaae | 14
8||| ST|T !OG|AV|CA |ND|]ANSKOG !||M|NA AR|KARA. 1908 GOD|NA.13

Þaae | 13
MA|A |ND|]ANSKA D|VO]C|CA AH CH|| |O |Z !||M|NA MAR|KO!A. 1905 GOD|NA.


16

Þaae | 16
VRAC !||M|NA CROl VRANA. MONTANA 1908 GOD|NA.17

Þaae | 17
!OROD|CA |SK|MO |ND|]ANACA. SASKAC|V|N 1929 GOD|NA.
OTAC MA|A !|R]AN|CA | S|N ZUT| 8U8R|G |Z !||M|NA !||GAN U N]|HOVOM DOMU.
1910 GOD|NA.


18

Þaae | 18
8|K KO]| S|D| ||G|NDARN| !OG|AV|CA HUNK!A!A |AKOTA S|]UKS |ND|]ANACA. 1885 GOD|NA.


19

Þaae | 19

!OG|AV|CA OG|A|A |ND|]ANACA CA||CO. 1890 GOD|NA.


20

Þaae | 20

D|VO]KA |Z !||M|NA CAHU|||A |ND|]ANACA. 1924 GOD|NA.


21

Þaae | 21

KROl RATN|K SNAZN| N|!R|]AT||] | N]|GOV S|NC|C. 1908 GOD|NA.


22

Þaae | 22

|ND|]ANSK| !||M|NSK| !OG|AV|C|. 1900 GOD|NA.
D|||GAC|]A OTO |ND|]ANACA U VAS|NGTONU 1881 GOD|N|. (gcrnji rcd s|cjc s |cta na dcsnc)
HVATAC RAKOVA. ]AM|S ARK|K|TAH. (dcnji rcd scdc s |cta na dcsnc) ONA] KO]| ]| UDA|]|N.
STO]|C| ]||| | HAR|KARA 8|K KO]| STO]|.


23

Þaae | 23

!OCLAVCL S&A A KOMA, 19O5 CODA
|ND|]ANC| |Z !||M|NA C|]|N U RAZGOVARU SA 8|||M COV|KOM. 1891 GOD|NA.


24

Þaae | 24
||G|NDARN| !OG|AV|CA A!ACA DZ|RON|MO (SA D|SN| STRAN|) U DRUSTVU SVO]|H
DRUGOVA RATN|K . 1884 GOD|NA.
D|VO]C|C| |Z !||M|NA S!OKAN|. 1899 GOD|NA.


23

Þaae | 23
]AKAMAVA RATN|K NA KON]U U RATN|CKOM !OK||CU. 1913 GOD|NA.


26

Þaae | 26
!OROD|CA 8ANNOCK |ND|]ANACA. 1906 GOD|NA.
D|||GAC|]A SAHA!T|N |ND|]ANACA NA !R|GOVOR|MA SA ADM|N|STRAC|]OM USA. 1890
GOD|NA.27

Þaae | 27
CORCOA VRAC MLSKALLRO A!ACA, 1886 CODA28

Þaae | 28
OG|A|A |ND|]ANC| SA !R|DSTAVN|C|MA AM|R|CK| V|AD| (s |cta na dcsnc). CRV|N| M|DV|D.
NOS|C| 8U8AN] | STARAC KO]| S| 8O]| SVOG KON]A. 1868 GOD|NA.
]UZN| C|]|N| (s |cta na dcsnc). 8||A ANT||O!A. COV|K U O8|AC|MA | MA|| !OG|AV|CA. 1851
GOD|NA.


29

Þaae | 29
RATN|K 8|ACK|OOT !||M|NA KA|NA|. 1880 GOD|NA.30

Þaae | 30

STAR| !OG|AV|CA S|KANGU |AKOTA |ND|]ANACA S|OM|]|NA RUKA. 1896 GOD|NA.


31

Þaae | 31

RATN|C| TR| |ND|]ANSKA !||M|NA NA OKU!U. 8|AK|OOT. CROl | N|Z !|RC|A. 1899
GOD|NA.
Z|NSK| C|ANOV| ]|DN| OD !OROD|CA !||M|NA CR||. 1906 GOD|NA.


32

Þaae | 32
!R|!ADN|C| OG|A|A |AKOTA !||M|NA. CRV|NA SOVA (s|cji) | AM|R|CK| KON] (scdi). 1889
GOD|NA.


33

Þaae | 33
M|AD| !R|!ADN|C| 8|ACK|OOT !||M|NA. (sa |cta na dcsnc) NOCN| ]AHAC. OGRTAC | CRNA
|AS|CA. 1898 GOD|NA.


34

Þaae | 34

D|||GAC|]A OG|A|A |AKOTA |ND|]ANACA U VAS|NGTONU 1877 GOD|N| SA !R|DSTAVN|C|MA
AM|R|CK| V|AD| (gcrnji rcd sa |cta na dcsnc s|cjc)!AS. MA|A RANA. AM|R|CK| KON]. MA|| V|||K|
COV|K. M|AD|C KO]| S| 8O]| SVO]|H KON]A. DZORDZ MAC. (dcnji rcd scdc razdtcjcni |rcjiccn oc|aca
sa |ctc na dcsnu s|ranu) ZUT| M|DV|D | TR| M|DV|DA.
8|ACK|OOT !OROD|CA |S!R|D SVOG T|!| SATORA. 1909 GOD|NA.


33

Þaae | 33
!OG|AV|C| OG|A|A |AKOTA | !AVN|| |ND|]ANACA |ZM|D]U KO]|H STO]| V|||AM.|.CODY
!OZNAT|]| KAO 8U|A||O 8||| ||G|NDA D|V|]|G ZA!ADA.
!OG|AV|C| OG|A|A |AKOTA |ND|]ANACA. 1899 GOD|NA (s|cjc s |cta na dcsnc) CRNA !T|CA.
CVRSTO SRC|. USAM|]|N| M|DV|D. !OS||DN]| KON]. M|DV|D]A STO!A. (scdc s |cta na dcsnc)
CRN| M|DV|D. DZ|K CRV|N| O8|AK. MA|A RANA. M|DV|D KO]| NA!ADA | M|TAK U OKU.


36

Þaae | 36
D|VO]KA |Z !||M|NA S|KANGU |AKOTA VATRA. 1913 GOD|NA.37

Þaae | 37

KA!|TAN DZ|M |Z !||M|NA SOSONA. 1880 GOD|NA.


38

Þaae | 38

STAR| !OG|AV|CA S|V|RN|H C|]|NA CRV|NA V|SN]A. 1906 GOD|NA.


39

Þaae | 39

D|VO]K| |Z !||M|NA ]UZN|H C|]|NA. 1895 GOD|NA.


40

Þaae | 40

!OG|AV|CA ]ANKTONA| DAKOTA !||M|NA V|||K| NOZ. 1872 GOD|NA.


41

Þaae | 41
!R|!ADN|C| !||M|NA K|OVA (gcrnji rcd s |cta na dcsnc) 8||| M|DV|D. MA|O SRC|. VUK
SAMOTN]AK. ZUT| M|DV|D. ZUT| VUK. (dcnji rcd s |cta na dcsnc) KO| Z|NA 8||OG M|DV|DA |
|T|A Z|NA USAM|]|NOG VUKA. 1863 GOD|NA.
GRU!A |AKOTA S|]UKS |ND|]ANACA !OR|D U|OV|]|N| D|V|]AC|. 1887 GOD|NA.


42

Þaae | 42
!AR ||ATH|AD |ND|]ANACA | N]|HOVA 8|8|CA. 1888 GOD|NA.
GRU!A SAN HUAN |ND|]ANACA. 1898 GOD|NA.


43

Þaae | 43
GRU!A V|C|TA |ND|]ANACA. 1898 GOD|NA.
D|||GAC|]A !OG|AV|CA SAUK |OKSA | KAV |ND|]ANACA U VAS|NGTONU. 1867 GOD|NA.


44

Þaae | 44
!OG|AV|C| !||M|NA |OlA | SAUK |OKSA (s |cta na dcsnc) ]|||NSKA 8UT|NA (|OlA). V|||KA
R|8A (SAUK |OKSA s|cji). 8R|TANAC (|OlA) | M|DV|D (|OlA). 1866 GOD|NA.


43

Þaae | 43
!OG|AV|CA !AVN|| |ND|]ANACA !|TA-|A-SA-RA. 1858 GOD|NA.46

Þaae | 46
RATN|K OTO |ND|]ANACA RAK. 1880 GOD|NA.47

Þaae | 47
KA!O|AS RATN|K MODOC !||M|NA. 1874 GOD|NA.


48

Þaae | 48
!OROD|CA ARA!AHO |ND|]ANACA SA !OZNAT|M TRA!|ROM | TRGOVC|M V|||AMOM
8|NTOM. (sa |cta na dcsnc) MA|| GAVRAN KO]| U KR||U DRZ| SVO]U UNUKU Z|NU SA
TRAVOM. V|||AM 8|NT. MA|| M|DV|D | ST|T S|NOV| MA|OG GAVRANA. 1869 GOD|NA.
D|||GAC|]A CROl |ND|]ANACA U VAS|NGTONU 1880 GOD|NA. (gcrnji rcd drugi s |cta) DVA
TR8UHA. (dcnji rcd s |cta na dcsnc) KRA|] VRANA. VRAC VRANA. DUG| |OS. MNOSTVO UDARACA |
||!| ORAO.


49

Þaae | 49
D|||GAC|]A !OG|AV|CA !ONCA |ND|]ANACA U VAS|NGTONU 1877 GOD|N| (s|cjc sa |cta na dcsnc)
V|||KA ZM|]A. DZON 8AT|ST 8ARNA8| (O|c/!aunc). 8||| ORAO. CAR|S || C||R (|rancuz/!cn|a).
!OG|AV|CA. (scdc sa |cta na dcsnc) CRNA VRANA. V|||K| |OS. STO]|C| M|DV|D. STO]|C| 8A|A|O
8|K. 8||| |A8UD (|rancuz/!cn|a). S!RAV|]AC D|MA. (isprcd njin |czi ispruzcn) D|AKAV| GR|Z||
M|DV|D.
GRU!A TONKAlA |ND|]ANACA. 1898 GOD|NA.


30

Þaae | 30
V|ASAV M|AD| !R|!ADN|K !||M|NA SOSONA. 1899 GOD|NA.31

Þaae | 31

D|CAK |Z !||M|NA KOMANCA 8A|A|O SA GR8OM. 1872 GOD|NA32

Þaae | 32

RATN|K !||M|NA KOMANCA GOM||A VUKOVA. 1872 GOD|NA


33

Þaae | 33

RATN|K !||M|NA OSAGA H|TR| O8|AK. 1875 GOD|NA.34

Þaae | 34

!R|!ADN|K !||M|NA |ROK|ZA. 1871 GOD|NA.


33

Þaae | 33

ZUT| M|DV|D !R|!ADN|K ARA!AHO |ND|]ANACA. 1875 GOD|NA.36

Þaae | 36

!OG|AV|CA ARA!AHO |ND|]ANACA SOKO SA V|||K|M K|]UN|M. 1872 GOD|NA.


37

Þaae | 37

!R|!ADN|C| !||M|NA ASS|N|8O|N|. (s|cji) ZUT| D|CAK. (scdi) CRV|N| !AS. 1898 GOD|NA.


38

Þaae | 38

D|CAK |Z !||M|NA YANKTON DAKOTA ||!A ST|NA. 1867 GOD|NA.39

Þaae | 39

M|AD| 8RACN| !AR SU!RUGA ONA KO]A OSTA]| SA KON]|MA | MUZ M|DV|D VUK |Z !||M|NA
CROl. 1873 GOD|NA.


60

Þaae | 60

D|VO]C|CA |Z !||M|NA NAVAHO. 1904 GOD|NA.


61

Þaae | 61

STAR| |ND|]ANSK| KROl RATN|K O8RUC ZA C||O. 1908 GOD|NA.


62

Þaae | 62

!OG|AV|CA AR|KARA |ND|]ANACA STO]|C| M|DV|D. 1908 GOD|NA.


63

Þaae | 63

!R|!ADN|C| !||M|NA C|]|NA. 1879 GOD|NA.64

Þaae | 64
GRU!A |ND|]ANACA OMAHA. 1898 GOD|NA
S|KANGU |AKOTA Z|N| | D|CA. 1868 GOD|NA.


63

Þaae | 63
RATN|C| !||M|NA SOSONA. 1872 GOD|NA.

TRO]|CA KOMANCA NA KON]|MA. 1892 GOD|NA.


66

Þaae | 66
KAM! !||M|NA SOSONA. 1868 GOD|NA.


67

Þaae | 67
MA|| D|CAC|C |Z !||M|NA CROl. 1889 GOD|NA68

Þaae | 68
TRC|CA ANT||O!A STAR| RATN|K HUNK!A!A S|]UKSA. 1890 GOD|NA.69

Þaae | 69
D|||GAC|]A |ND|]ANSK|H !OG|AV|CA |AKOTA S|]UKS !||M|NA NA !R|GOVOR|MA 8||ZU
R|Z|RVATA 8OROV|H GR|8|NA 1891 GOD|N| !OVODOM DOGOVORA SA AM|R|CKOM
V|ADOM KO]U ]| !R|DVOD|O G|N|RA| MA]|S OKO !R|STANKA RATN|H SUKO8A |ZM|D]U T|
DV| STRAN|. (gcrnji rcd s|cjc s |cta na dcsnc) STO]|C| 8|K. M|DV|D KO]| TRC| G||DA]UC|
OT!OZAD|. V|||K| 8||| KON]. 8||| R|!. M|DV|D KO]| VO|| ]|TRU. (dcnji rcd scdc s |cta na dcsnc)
MA|| GROM. 8|K !AS. V|SOK| SOKO. HROM| | OR|OV K|]UN.
70

Þaae | 70
!OG|AV|CA OG|A|A |ND|]ANACA MA|| SA TOMAHAVKOM. 1890 GOD|NA71

Þaae | 71

TR| |AKOTA D|CAKA O8UC|N|H !O MOD| 8|||H |]UD| . 1891 GOD|NA.
CROl |ND|]ANC| NA ODMOR|STU NAKON ]AHAN]A. 1905 GOD|NA.


72

Þaae | 72
D|VO]KA |Z !||M|NA T|VA. 1905 GOD|NA.73

Þaae | 73
STAR| !OG|AV|CA ASS|N|8O|N |ND|]ANACA CRN| ORAO OGRNUT U KRZNO OD 8|KA. 1908
GOD|NA.74

Þaae | 74
D|CAK |Z !||M|NA V|SAM KASH|||A. 1910 GOD|NA.73

Þaae | 73
!OG|AV|CA NAKOAKTOK |ND|]ANACA MAG|OV|TO ]UTRO. 1910 GOD|NA.
76

Þaae | 76
VRAC DAKOTA S|]UKS |ND|]ANACA S!OR| 8|K |S!R|D SVOG SATORA U MO||TV|. 1907 GOD|NA.77

Þaae | 77
A!AC 8|8|CA U NOS||]C|. 1903 GOD|NA.78

Þaae | 78

STAR| A!ACK| RATN|K |SKAD|. 1903 GOD|NA.79

Þaae | 79


!OG|AV|C| S|V|RN|H C|]|NA MA|| KO]OT (s|cji) | TU!| NOZ (scdi). 1873 GOD|NA.80

Þaae | 80
||G|NDARN| !OG|AV|CA A!ACA DZ|RON|MO. 1887 GOD|NA.


81

Þaae | 81
NA]CUV|N|]| !OG|AV|CA MODOK |ND|]ANACA KA!|TAN DZ|K. 1864 GOD|NA82

Þaae | 82

R|8A KO]A !|OV| KA O8A|| RATN|K SAUK |OKS |ND|]ANACA. 1867 GOD|NA.83

Þaae | 83

 

9f– $ 

% #$%## &# '' % &$   

9f– $

! '!!#%# #    

9f– $ 

#%!# '&     9f– $ !#!!&'$&$$!# %# $ $! # !&' #'   #&#% #    .

 9f– $ ! ' !'!#    .

 9f– $ #&!' !& '%#!#   # %$!$ '###%    .

 9f– $ $%#'####%!#     .

 9f– $ #% ! $& ' !#  &$% $ $!   $'  $ #&    .

 9f– $ %! &'    .

 9f– $ !#!!!#'# $ #%    .

 9f– $ ! ' %'#$$' #%  %! # % & %   .

 9f– $ !#!##!&'#&    .

 9f– $ $%%! '$ !##    .

 9f– $ $'  !# !    .

 9f– $ '# !# '# %    .

 9f– $ ! # $ $$ '  %!#$&%&#!!& ' &    .

 9f– $ $#! '&!! %$&$   .

  9f– $ ! '    .

  9f– $ ' !&   .

  9f– $ # #%$ !#% '$    .

..  9f– $ $!$! '   %  & ' % &   473 70/ 8940 8 0. 3. /0834 '% # ' $ #% /43 70/ 80/0 8 0. /0834   & $% ## $%   . 3.

  9f– $ ! '$&   !&# '#&$ '    .

 9f– $ #! '!#  $$$%# &#&$%'&$' #& '#%  ' !$!    .

 9f– $ '#% &&#% ! &   .

 9f– $ ! #    $!%  !# ' # $ $%# &$     .

 9f– $ # '# $# !    .

 

9f– $ 

$!#$%'# ' 80;,3,/0834 #''  $ &$%# $ $'   

& 80;,3,/0834 % !  

'& ! '  

9f– $

#%

%!    

9f– $

$%#! '$& %$ #&   

9f– $

#%%#$! &!&  

% # !# 

$ ' ! # !#    9f– $ !#!   % ! #' $ ' 894  #  80/   .

 /0834   #%   #  . 9f– $ !#! $  % ! 8.. 0. 3.

 8.03.3.0.0..3: &%'%#'  %! # $!#$' %! % #    ../08348940 !$ # #  ' '  $ $'  #  /4370/80/07.  9f– $  %&' % & $!#$%' # ' 47370/8..403974.42-0././083:897.

 3. /0834 #' #' # ' !%& &  . 3.. /0834 # !% '#$% $# &$ ' ! $  ' $% ! 80/0 8 0.. 9f– $ ! '  %  !'  &  $% '  ! % & '! ! '  %   8940 8 0.

 9f– $ ' !$& %'%#    .

  9f– $ !% !    .

  9f– $ $%#! '$'# #''    .

  9f– $ ' !&    .

  9f– $ ! '% %!'   .

 9f– $ !#! ! ' 473 70/ 8 0. 3... /0834    ' % &$ '&  #&! %$&$! #& ''    . /0834  '  $# '& $ % &% ' &% '& /43 70/ 8 0. 3.

 9f– $ !#% '  #&!$&   .

 9f– $ #&!' %  ! '$& $'&' % &   .

. 9f– $ ! '! $& $ 80./0834 $&%  ' # $& $894 #%  '    .3.

 9f– $ ! '!'!%  #    .

 9f– $ #% % #    .

 9f– $ ! $#% !   .

 0... 9f– $ ! # #!  $ ! % %#!#  %# ' ' %  8.3.. /0834  '#   & #& # $' & &&& & $ %#' '% '$%%$ ' '#   #  & '$% &   473 70/ /7: 8 0. 3./0834 #'# '# '# & $ %' &# ! #  . ' %#& /4370/80.

0. 9f– $ ! '! &'$% & 89408../0834 '   %$% # 94.3.

!.:.3.30  # #$ # 7.

/0834 #'# ' $ $% ' $%    & 7.. ! ' 80/08.3.!43.3.0.:.

 $!#'  8570/ 3 0 857: 03 ' # ' #&!%    .!43.

 9f– $ '$'!#!!    .

  9f– $ !  $#    .

  9f– $ #%!  '& '   .

  9f– $ #%! $%#    .

  9f– $ !#!!#    .

  9f– $ &%'!#!#!    .

  9f– $ ! '#! $ $'&   .

  9f– $ !#!!$$  894 &%  80/ #'!$   .

  9f– $ !% %!$%    .

  9f– $ # !#$&!#&  $%$ & ''&! #    .

  9f– $ ' !'    .

  9f– $ $%#$# #% #&     .

  9f– $ ! '##$% '    .

  9f– $ !#!!    .

 9f– $ #&!  $& %    .

 9f– $ #%!   %#     .

 9f– $ !!    .

 9f– $  !#    .

 9f– $ %# % !$%##%&!!$&$    .

. /0834 $%   '  %# & %!  '   #! '  ' %#& /43 70/ 80/0 8 0. 9f– $ $ ! ' % $&$ ! !# ' # & ##'% # ' #  ! '   ' # $ #  ' &!#' #$ !#$%#%$& &% ' $%# 473 70/ 8940 8 0.. /0834 # !$ '$ $ # # '&   . 3. 3.

 9f– $ ! ' $% '    .

  9f– $ %# % & ! &  #  # %&    .

 9f– $ ' !%'    .

 9f– $ $%# ! ' $$  #   # #&% & #     .

 9f– $ !' $    .

 9f– $ ! ' % '% &%#     .

 9f– $ '# %$&$$! #$!#$' $% #& %'    .

 9f– $ ! & $    .

  9f– $ $%#! #%$    .

  9f– $ ! '$'#  % 894 %&!  80/   .

 9f– $ #! '! #    .

 9f– $ &'! ' !%    .

  9f– $ # ! ' #%$& $    .

  9f– $  .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful