You are on page 1of 1

Ang mga kahalagaan ng mga kagamitang panturo

1.Nakapagpapalaki at nakapagpapaliit ng mga bagay .

Ang mga kagamitang pangmidya tulad ng projector,slide,at filmstrip ay


nakapagpapalaki ng bagay upang lalong makita at maunawaan ang konseptong
bumabalot dito.Gayundin, ang mga malalaking bagay ay maaring mapaliit upang
maiangkop sa talakayan at aralin.Ang mga guhit,larawan,at modelo ay nagagamit
ding representasyon ng maliit o malalaking tunay na bagay.

2.Napaghahambing ang pagkakatulad at pagkakaiba ng mga bagay.

Napakikita nito ang bawat bahagi ng mga bagay kaya madaling makita at
maihambing ang pagkakatulad at pagkakaiba ng bawat isa.

3.Nailalahad ang mga hakbang na maaring gamitin sa pagsasagawa ng mga


gawain.

Ang maayos n pagkakasunod-sunod ng mga kagamitang biswal ay nakakatulong


upang maisa-isa ang mga hakbang sa paggawa ng isang bagay.

4.Nailalarawan ang pag-iba at paglaki ng isang bagay.

Ang larawan o guhit ay nakapagpapakita ng pagbabagong naganap o


magaganap sa isang bagay.

5.Nagiging batayan para sa talakayan.

Kadalasan,ang kagamitang biswal ay nakatutulong upang maitatag ang dimension


ng pagunawa at pagkatuto ng mga mag-aaral.

6.Nakatutulong sa pansariling pagkatuto ng mag-aaral.

Ang mga poster, bulletin board, mga exhibit, at iba pang kagamitang biswal ay
nakapaghahatid ng mensahe kahit minimal ang paliwanag ng guro.Sa pamamagitan
ng mga ito,lalong mahahamon ang imahinasyon ng mga mag-aaral upang
magpakahulugan at mag-ugnay na syang daan upang mapunyaging matuto sa
sariling pamamaraan.

7.Nakapaghahandog ng tuwirang karanasan.

Ang aktwal na pakikisalamuha ng mag-aaral sa komunidad at aktwal na pakikipag-


ugnayan sa mga bagay-bagay sa paligid ay nakatutulong nang malaki upang lalong
matuto ang mga-aaral.

8.Nakatutulong sa paglutas ng problema.

Sa tulong ng mga kagamitan,nahihikayat ang mga mag-aaral na bumuo ng desisyon


at kasagutan sa kanyang problema.

9.Nakapagpapaliwanag ng mga abstraktong kaisipan.

Ang mga abstraktong kaisipan at mahihirap na konsepto ay maaaring ipaliwanag


ng mga bagay-bagay na nakikita,nahahawakan,at nasusuri ng mag-aaral.