You are on page 1of 2

AKADEMSKO PISANJE

Klasične autore redovito treba navesti u skraćenom obliku, pa i prvi put. Treba navesti ime autora (redovito skraćen), naslov djela (kurziv i obično
skraćen), broj knjige, poglavlja, paragrafa, eventualno redaka, tako da bude jasno gdje tekst započinje i gdje završava. Slijede prezime uređivača izvora
(kritičkoga izdanja) ili zbirke u kojoj je izvor izdan, broj sveska ako je potreban, zatim stranica početka i završetka teksta.
Knjige Svetoga pisma Staroga i Novoga zavjeta citiraju se tako da se naslov knjige piše općevažećim skraćenicama, u kurzivu, s početnim velikim
slovom, a zatim slijedi broj poglavlja i retka, navedeni arapskim brojevima i međusobno odvojeni zarezom (Mk 3,5-7; Job 2,12).

NASLOV KNJIGE- KURZIV


NASLOV ČLANKA IZ: (knjige, časopisa, novina..) –NAVODNI ZNAKOVI
NAZIV KNJIGE, ČASOPISA ILI NOVINA U KURZIVU

*PRVI PUT NEKU KNJIGU*:


1.prezime i ime autora (ako ih je više, do tri se pišu svi autori, a iznad tri piše se samo prvi autor i kratica: i dr. ili et. al.),
2. naslov djela (u kurzivu!) ako ima podnaslov, odvaja se točkom (tada se obično naslov stavlja u kurziv i bold, a podnaslov samo u kurziv)
3. broj knjige ili sveska, ukoliko je djelo podijeljeno u dva ili više toma ili volumena
4. izdanje djela (ako se ne radi o prvom izdanju)
5. mjesto izdanja,
6. izdavač,
7. godina izdanja
8. stranica
Primjer: ARALICA, Ivan: Konjanik, Zagreb, Mladost, 1990., str. 111. // ZELENIKA, Ratko: Metodika i tehnologija, četvrto izdanje, Rijeka, Ekonomski
fakultet u Rijeci, 2000., str. 487.

CITIRANJE ČLANKA IZ KNJIGE:


1. prezime i ime autora (do tri se pišu svi, iznad tri samo prvi i oznaka i dr. ili et. al.),
2. naslov članka u navodnim znacima
3. u (in):
4. PREZIME, Ime
5. naslov knjige u kurzivu
6. mjesto izdanja
7. izdavač
8. godina
9. stranica
Primjer: KUSALIĆ, Marija: „Politika i društvo“, u: BALABAN, Stjepan (ur.): Kršćanstvo i politika, Zagreb, CDP, 1999., str. 17.

CITIRANJE ČLANKA IZ ČASOPISA:


*Isti je redoslijed i kod citiranja članka iz zbornika.
1. prezime i ime autora
2. naslov članka u navodnim znacima
3. u (in):
4. naziv časopisa u kurzivu
5. mjesto izdanja
6. izdavač (ako je časopis manje poznat; nije nužno)
7. volumen ili godište (rimskim brojevima)
8. godina izdanja
9. broj časopisa ili sveska (arapskim brojevima)
10. stranica.
Primjer: KEŠINA, Ivan: „Evolucija u Z“,u: Obnovljeni zivot, Zagreb, god.LIV(1999.), br.2, str. 15

CITIRANJE ČLANKA IZ NOVINA:


1. prezime i ime autora
2. naslov članka u navodnim znacima
3. u (in):
4. mjesto izdanja
5. dan, mjesec i godina izdanja
6. stranica
Primjer: KUSALIĆ, Marija: „Pao snijeg“, u: Slobodna Dalmacija, Split, 11.prosinca 2014., str.12.

CITIRANJE ČLANKA IZ ENCIKLOPEDIJE I LEKSIKONI:


1. prezime i ime autora (ako postoji)
2. naziv natuknice ili odrednice koju citiramo (u navodne znakove)
U:
3. ime(naziv djela) enciklopedije ili leksikona u kurzivu
4. mjesto izdanja
5. izdavač, godina.,
6. broj sveska
7. stranica
Primjer: «Tehnika», u: Enciklopedija zavoda, Zagreb, Jugoslavenski leksikografski zavod, 1959., sv. 6., str. 378.
*Pazi na rječnik je drugačiji! Npr- KLAIĆ, Ivo : «Tehnika», Rječnik stranih riječi, Zagreb, Nakladni zavod Matice, 2002., str. 1332.

CITIRANJE PROPISA
1. naziv propisa (bold)
2. ime ili naziv službenoga glasila (u navodne znakove)
3. godina izdanja
4. broj službenoga glasila (uključujući i izmjene i dopune)
5. članak (umjesto uobičajenih stranica)
Primjeri: Konvencija un o prijevozu robe, 1978. (Hamburška pravila), «Međunarodni ugovori – Narodne novine», 1992., 1, čl. 4
Zakon o visokim učilištima, «Narodne novine», 1993., 96, čl. 35.
CITIRANJE ČLANKA S INTERNETA:
1. ime autora (ako je poznato)
2. potpuni naslov dokumenta u navodnicima
3. naslov rada u kurzivu (ako postoji)
4. datum publiciranja i posljednjih prepravaka
5. potpunu adresu unutar kutnih zagrada
6. datum «posjeta» web stranici u zagradama
Primjer: «Povijest Hrvata: Hrvatski kralj Dmitar Zvonimir», Kralj Dmitar Zvonimir, 15. 10. 2003. http://www.hrvati.virtualave.net/hr/vladari/zvo.html
(17. 1. 2004.).