Bahasa Melayu Sebagai Bahasa Perpaduan Maksud fungsi perpaduan ialah menimbulkan sikap bersatu terhadap

kesetiaan bahasa. Misalnya, apabila orang berlainan bangsa bertemu, mereka dapat mengeratkan kebangsaan. Selain itu,setiap anggota masyarakat yang berbilang keturunan ini bernaung di bawah satu bahasa yang dapat mewujudkan kesepaduan masyarakat majmuk negara ini. Hal ini pasti akan dapat menimbulkan kecintaan dan semangat kebangsaan yang merupakan nadi dan tunjang keutuhan sesebuah negara. Jelasnya,penggunaan bahasa Melayu di negara kita berperanan sebagai penyatu masyarakat majmuk, pembangun inspirasi negara yang bermatlamatkan keharmonian sejagat. Bahasa Melayu Sebagai Bahasa Pengantar Keseluruhan usaha untuk menjadikan bahasa Melayu sebagai bahasa ilmiah yang berkesan bagi melahirkan bangsa Malaysia yang intelek tidak akan berjaya selagi rakyat itu sendiri tidak dapat menguasai bahasa Melayu dengan baik. Usaha untuk mencapai matlamat ini seharusnya bermula di peringkat sekolah lagi kerana sistem persekolahan di negara kita menggunakan Melayu sebagai bahasa pengantarnya. Kurikulum Bersepadu Sekolah (KBSR) yang dilaksanakan di sekolah -sekolah sepenuhnya mulai tahun 1983 telah menitikberatkan penguasaan kemahiran asas membaca, menulis mengira dengan pengantar bahasa Melayu, di samping memberi pendidikan untuk pembinaan sahsiah diri serta pemupukan kemahiran berfikir. la juga bertujuan melahirkan pelajar yang aktif, berketrampilan, berbahasa, bersedia menimba ilmu dan mempunyai akhlak yang tinggi. hubungan di antara satu sama lain dengan penggunaan bahasa

bacaan dan penulisan untuk memenuhi tujuan -tujuan perseo rangan. Dalam konteks negara Malaysia yang menggunakan bahasa Melayu sebagai bahasa pengantar dalam keseluruhan peringkat persekolahan. Tumpuan dan penekanan adalah untuk menjuruskan pelajar ke arah pemupukan semangat kewarganegaraan dan mengamalkan nilai murni masyarakat Malaysia yang universal. matlamat ini hanya akan tercapai apabila seseorang itu dapat menguasai bahasa Melayu sebagai bahasa pengantar dengan baik. . Kebolehan pelajar menggunakan dan menguasi bahasa pada had ini adalah berbeza dengan amalan lama yang hanya menganggap bahasa itu sebagai sat u mata pelajaran sahaja. menghayati dan menghargai pengalaman mereka serta mengetahui bagaimanakah bahasa itu digunakan untuk mempengaruhi perkembangan kognitif dan afektif seseorang indiv idu. Pelajar juga diharap dapat menggunakan bahasa untuk memahami. sistem bahasa dan gaya bahasa yang indah serta unsur dan nilai budaya yang tinggi. sosial dan pendidikan. kecekapan berbahasa dan kepekaan terhadap variasi bahasa Melayu dalam pelbagai situasi. Hal ini dinyatakan dengan jelas dalam konsep Bahasa Merentas Kurikulum yang menitikberatkan kebolehan pelajar menggunakan dan menguasai ketrampilan berbahasa dalam hal lisan. Matlamat dan objektif Sukatan Pelajaran Bahasa Melayu KBSM ini lebih memberatkan penguasaan bahasa Melayu yang bermu tu bersandarkan ketepatan tatabahasa.Asimilasi ilmu ini diteruskan lagi dalam Kurikulum Bersepadu Sekolah Menengah (KBSM) yang mula dilaksanakan pada tahun 1988 melalui pembelajaran pelbagai disiplin ilmu dengan pengantar bahasa Melayu.

sebutan dan seumpamanya. alat komunikasi masyarakat serta sebagai alat perpaduan dalam negara berbilang bangsa dan agama (Dato' Hj. Hassan Ahmad. Dalam hubungan ini. Sebagai bahasa ilmu. Sistem tatabahasa pula dimaksudkan dengan segala aspek tatabahasa sama ada dari segi ayat. iaitu sebagai bahasa yang mampu mendukung perkembangan ilmu dan pemikiran bangsa dalam segala lapangan dan sebagai alat yang dapat membentuk dan mengembangkan identiti kebangsaan. iaitu keintelektualan bahasa dan kesempurnaan bahasa (Havranek dalam Garvin. klausa. Bagi menangani perkara ini terutamanya dari aspek sebutan. bahasa Melayu telahpun digunakan sebagai bahasa ilmu sejajar dengan peranannya sebagai pendukung perkembangan ilmu dan sekaligus telah menjadi bahasa penting dan utama dalam hakikat keilmuan moden pada hari ini. 1986:72). bahasa Melayu harus dapat berperanan sebagai bahasa pengantar ilmu pengetahuan moden dalam bidang sains dan teknologi. Penekanan juga harus diberikan kepada aspek imbuhan dan ejaan kerana kesilapan dalam penggunaannya boleh mengubah maksud sebenar sesuatu ayat yang dihasilkan itu. Jika dahulu perbendaharaan kata bahasa Melayu banyak dipengaruhi oleh perkataan daripada bahasa Arab dan Sanskrit. ejaan. Ini adalah untuk meletakkan bahasa Melayu sebagai bahasa bertaraf tinggi dan ada keselarasan dalam penggunaannya. Oleh itu. Sebagai bahasa ilmu. sifat perbendaharaan kata b ahasa Melayu juga turut mengalami perubahan. kini perkataan-perkataan daripada bahasa Inggeris sering digunakan. frasa. 1984). . Bahasa Melayu pada hari ini dapat memperkatakan tentang bidang yang berbeza daripada apa yang mampu dilakukan oleh bahasa Melayu suatu masa dahulu. Dari segi penggunaan ayat misalnya. ia harus betul strukturnya agar maksud yang hendak disampaikan dapat difahami. bahasa Melayu mempunyai dua peranan penting. terutamanya dalam bidang ilmu pengetahuan moden. perancangan dan pelaksanaan bahasa baku dijalankan. sesuatu bahasa itu perlu mempunyai dua ciri penting.Bahasa Melayu Sebagai Bahasa Ilmu Sebagai bahasa kebangsaan dan bahasa rasmi negara. Keintelektualan bahasa ini dapat d icapai terutamanya melalui per-bendaharaan kata dan sistem tatabahasa.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful