You are on page 1of 133

Ðãng Thái-Vãn Huy

1-Nguêi ®Çu tiªn trªn tr¸i ®Êt bay vµo vò trô? C«ng d©n Liªn X« ng-êi mü:Luri Gagarin vµo ngµy 12-4-1961, anh bay vßng quanh tr¸i ®Êt víi thêi gian 108 phót. 2-Ai lµ ng-êi ®Çu tiªn b-íc vµo kho¶ng kh«ng vò trô? Alecxei leonov vµo ngµy 18-3-1965 3-Sinh vËt ®Çu tiªn bay vµo vò trô? §ã lµ chó chã Laika trªn vÖ tinh spunik 2 cña Liªn X« 4-X-ëng phim ho¹t h×nh lín nhÊt thÕ giíi? Walt Disney 5-§¹i d-¬ng nµo s©u nhÊt? Th¸i B×nh D-¬ng 6-VÖ tinh ®Çu tiªn bay ra ngoµi tr¸i ®Êt? Sputnik1 7-Con s«ng nµo ch¶y qua xÝch ®¹o hai lÇn? C«ng-g«. 8-§µn bÇu cßn cã tªn gäi nµo kh¸c? §µn ®éc huyÒn (tøc ®µn mét d©y). 9-NghÒ lµm giÊy b¾t nguån tõ ®©u? ë Trung Hoa vµo thÕ kû II tr-íc c«ng nguyªn. 10-Ai lµ ng-êi ph¸t minh ra m¸y quay phim? Anh em nhµ Lumieri vµo n¨m 1895. 11-Phim ho¹t h×nh ®Çu tiªn ®-îc c«ng chiÕu vµo thêi gian nµo? §ã lµ phim ho¹t h×nh “Pier« nghÌo khæ” ®-îc c«ng chiÕu vµo ngµy 28-101892 t¹i paris.
HN Architectural University Spidermandhkt999@yahoo.com

12-Tiger cup lÇn ®Çu tiªn ®-îc tæ chøc ë ®©u? Vµo thêi gian nµo? §-îc tæ chøc t¹i Singapore vµo n¨m 1996. 13- Ai lµ cha ®Î cña thuyªt t-¬ng ®èi? A. Anhstanh( A. Einstein). (1879-1955). 14-D·y nói dµi nhÊt thÕ giíi? D·y Andes. 15-Ai lµ ng-êi ®Çu tiªn nghÜ ra tæng c¸c gãc trong mét tam gi¸c b»ng 180 ®é? Nhµ to¸n häc ph¸p Pitagore. 16-VËn tèc ¸nh s¸ng? 299792,458 km/s( xÊp xØ 300000km/s). 17-B¸o ThiÕu Niªn TiÒn Phong thµnh lËp ngµy, th¸ng, n¨m nµo? Ngµy 1-6-1954. 18 Hµnh tinh nµo lín nhÊt trong Th¸i D-¬ng hÖ ? Méc tinh. 19-Phim ®Çu tiªn cña c¸ch m¹ng ViÖt Nam lµ phim g×? Chung Mét Dßng S«ng ( ®¹o diÔn NguyÔn H«ng Nghi vµ Ph¹m HiÕu Xu©n). 20-Cã bao nhiªu ng«n ng÷ trªn thÕ giíi? 8064 gåm ph-¬ng ng÷ vµ thæ ng÷. 21-S«ng dµi nhÊt trªn thÕ giíi? S«ng Nil 22-Tæng bµn th¾ng ghi ®-îc ë tiger cup 1998? 55 bµn th¾ng. 23-Dßng s«ng lín nhÊt thÕ giíi? S«ng Amazon víi diÖn tÝch 671 km2. 24-Lo¹i c©y cao nhÊt mµ cã hoa vµ lo¹i c©y thÊp nhÊt mµ cã hoa? -c©y B¹ch §µn Australia
HN Architectural University Spidermandhkt999@yahoo.com

- c©y BÌo chøng mµ toµn th©n lµ mét khèi h×nh xoan ch-a ®Çy 1 cm. 25-ViÖt Nam ®-îc chÝnh thøc x¸c nhËn lµ n-íc CNXH vµo thêi gian nµo? 2-7-1976, 26-Thêi gian nµo trong n¨m tr¸i ®Êt xa mÆt trêi nhÊt? Ngµy 5-7. 27-N-íc V¹n Xu©n do ai thµnh lËp vµ ®Æt tªn? LÝ BÝ hay cßn gäi lµ Lý Nam §Õ 28-Thµnh Thng Long cßn cã tªn gäi nµo kh¸c? §«ng ®«, §«ng Quan, §«ng Kinh. 29-Thµnh Cæ Loa cßn cã tªn gäi nµo kh¸c? Thµnh cæ Loa x-a thuéc vÒ B¾c Ninh cßn cã tªn lµ Tö Long Thµnh, ng-êi §-êng gäi lµ C«n Lu©n Thµnh. 30-Ai lµ ng-êi ®Çu tiªn t×m ra ch©u Mü? Crixtop Colombo vµo n¨m 1492. 31-Mét c¸i tªn kh¸c cña chïa mét cét? Chïa Diªn Hùu. 32-Quèc gia nµo cã quèc kú x-a nhÊt thÕ giíi? §an M¹ch. 33-D©n téc ®Çu tiªn tÝnh sè Pi tíi 4 ch÷ sè thËp ph©n? Trung quèc 34-¤ng lµ nhµ sö gia thêi Lª Th¸nh T«ng lµm quan tíi chøc lÔ bé thÞ lang kiªm sö viÖn tu so¹n-«ng lµ t¸c gi¶ bé §¹i ViÖt Sö ký toµn th-. H·y cho biÕt «ng lµ ai? -Ng« SÜ Liªn 35-N¨m 1285 tr-íc thÕ m¹nh cña qu©n nguyªn, TrÇn Quèc TuÊn ®· kh¼ng kh¸i nãi nªn “nÕu ®Çu hµng xin h·y chÐm ®Çu t«i tr-íc ®·” lµ nãi víi ai? Th-îng hoµng TrÇn Th¸nh T«ng. 36-Hßn ®¶o lín nhÊt n-íc ta? Phó quèc
HN Architectural University Spidermandhkt999@yahoo.com

37-¤ng tæ cña nÒn y häc cæ truyÒn ViÖt Nam? TuÖ TÜnh. 38-Nhµ th¬ lín cña ViÖt Nam, t¸c gi¶ l¸ quèc kú? Xu©n DiÖu 39-Hå lín nhÊt ch©u phi? Hå Victoria 40-Bµi h¸t tiÕn qu©n ca ®-îc nh¹c sÜ V¨n Cao s¸ng t¸c vµo n¨m nµo? -th¸ng 10-1944 t¹i Hµ Néi. 41-Ai ë n-íc ta ®-îc liªn ®oµn cê vua thÕ giíi trao danh hiÖu “®¹i kiÖn t-íng”? NguyÔn ThiÖn H¶i vµ Tõ Hoµng Th«ng. 42-con c¸ thë b»ng mang, con mùc thë b»ng g×? Mùc còng thë b»ng mang nh-ng mang cña nã n»m trong khoang bông nªn ta kh«ng nh×n thÊy nã. 43-N¨m 1358 thÇy Chu V¨n An d©ng thÊt tr¶m sí bÈy tªn gian thÇn nªn vua nµo? TrÇn Dô T«ng. 44-Ai lµ ng-êi ®Çu tiªn ®Æt ch©n lªn mÆt tr¨ng? Amstrong nhµ du hµnh vò trô ng-êi Mü vµo ngµy 21-7-1969. 45-ChiÒu dµi cña v¹n lý tr-êng thµnh? 6788km ®-îc x©y dùng thêi xu©n khu chiÕn quèc(770-221 tr-íc c«ng nguyªn). 46-Nhµ v¨n Andersen lµ ng-êi n-íc nµo? -§an m¹ch. 47-Trong c¸c lo¹i vËt liÖu, lo¹i nµo cøng nhÊt? Kim c-¬ng 48-Bøc tranh ®¸m c-íi chuét cã bao nhiªu con chuét? 12 con chuét. 49-“¥reka” lµ c©u nãi næi tiÕng cña ai? Nhµ b¸c häc Hy L¹p cæ ®¹i Acsimet.
HN Architectural University Spidermandhkt999@yahoo.com

50-§iÓm cùc nam cña n-íc ta n»m ë vÜ tuyÕn bao nhiªu? -8 ®é 30 phót 51-Trong Th¸i D-¬ng HÖ hµnh tinh nµo xa mÆt trêi nhÊt? Diªm V-¬ng tinh. 52-Ai lµ cha ®Î cña tia X? -nhµ vËt lý ng-êi §øc Wihelm Konrad Ronghen(1845-1923) 53-Ai lµ nhµ sö häc næi tiÕng ®Çu tiªn cña ViÖt Nam? Lª V¨n H-u (ng-êi §«ng s¬n Thanh Hãa). 54-Ai ph¸t minh ra ®Ìn ®iÖn? Edison(1847-1931) nhµ ph¸t minh vÜ ®¹i ng-êi mÜ mµ 12 tuæi ®· ph¶i bá nhµ ®i kiÕm sèng. 55-Ai lµ t¸c gi¶ cña thuyÕt tiÕn hãa vµ di truyÒn? Nhµ b¸c häc anh Darwin 56-Ai lµ ng-êi t×m ra ®Þnh luËt v¹n vËt híp dÉn? Newton( nhµ b¸c häc Anh) 57-Ai lµ ng-êi t×m ra ®Þnh luËt “b¶o toµn vµ chuyÓn hãa n¨ng l-îng”? -nhµ b¸c häc ng-êi Nga Lomoloxop 58-L¨ng B¸c Hå ®-îc b¾t ®Çu x©y dùng vµo n¨m nµo vµ kÕt thóc vµo n¨m nµo? §-îc b¾t ®Çu x©y dùng vµo n¨m 1973 vµ hoµn thµnh n¨m 1975. 59-Ngµy sinh cña Cao B¸ Qu¸t? N¨m 1908-1855.

HN Architectural University

Spidermandhkt999@yahoo.com

60-§Þa danh næi tiÕng cßn cã tªn lµ D©m §µm? Hå Ngäc Hµ. 61-Ai lµ ng-êi ®Çu tiªn ph¸t minh ra kÝnh thiªn v¨n? Nhµ b¸c häc ng-êi ý G.Galileo. 62-Ngµy 8-2-1941 lµ ngµy diÔn ra sù kiÖn g× ®¸ng ghi nhí? Lµ ngµy b¸c Hå trë vÒ hang P¾c Bã( Hµ Qu¶ng –Cao B»ng). 63-N-íc nµo cã chung ®-êng biªn giíi víi Indonexia? Papuaniughine vµ Malaysia 64-L¸ cê ®á sao vµng xuÊt hiÖn lÇn ®Çu tiªn vµo thêi gian nµo? Trong khëi nghÜa Nam Kú 23-11-1940 65-Ai lµ t¸c gi¶ cña l¸ cê ®á sao vµng? Nhµ b¸o ®¶ng viªn céng s¶n NguyÔn H÷u TiÕn quª ë Tr¸c V¨n-Duy Tiªn-Hµ Nam 66-Loµi thùc vËt nµo kh«ng cã rÔ? Kh«ng kÓ vi khuÈn vµ nÊm th× ®ã lµ t¶o mét loµi thùc vËt kh«ng cã rÔ. 67-Kho¶ng c¸ch tõ tr¸i ®Êt tíi mÆt trêi lµ bao nhiªu? 149670000km 68-qu¶ sung vµ qu¶ døa cã ph¶i lµ qu¶ kh«ng? Kh«ng, phÇn ¨n ®-îc cña qu¶ døa lµ do b¾p cña côm hoa ph¸t triÓn mµ thµnh, cßn qu¶ sung lµ do ®Õ cña côm hoa ph¸t triÓn mµ thµnh. 69-Loµi thùc vËt nµo nhá nhÊt? T¶o ®¬n bµo ph¶i dïng kÝnh hiÓn vi míi nh×n thÊy 70-¸nh s¸ng mµu ®á cã b-íc sãng bao nhiªu micromet? 0,76micromet 71-Nguyªn tö cacbon cã bao nhiªu electron? 12 72-Hµnh tinh nhá nhÊt trong hÖ mÆt trêi? Diªm v-¬ng tinh.
HN Architectural University Spidermandhkt999@yahoo.com

73-Cleopatre lµ n÷ hoµng n-íc nµo? Ai cËp 74-H-ng ®¹o v-¬ng TrÇn Quèc TuÊn ph¸ qu©n nguyªn n¨m 1285 ë ®©u? -V¹n kiÕp 75-Vua Quang Trung lóc nhá cã tªn lµ g×? Hå Th¬m 76-Cét cê Hµ Néi x©y dùng vµo n¨m nµo? 1804 77-§Þa danh Lª Lîi dùng cê khëi nghÜa Nam S¬n? X· Nam Kinh, huyÖn Thä xu©n, tØnh Thanh hãa. 78-Vòng Tµu cßn cã tªn gäi nµo kh¸c? Vòng Tµu thêi Ph¸p thuéc cßn cã tªn lµ ¤ cÊp. 79-§Êt n-íc ta n¬i hÑp nhÊt lµ ë ®©u? Tõ ®«ng sang t©y réng bao nhiªu km? Chç hÑp nhÊt lµ §«ng Híi(Qu¶ng B×nh) tõ ®«ng sang t©y ch-a tíi 50 km 80-Nh¹c sÜ nµo cã nhiÒu c¸c bµi h¸t hay ca ngîi c¸c anh hïng liÖt sÜ? §¹i t¸, nh¹c sÜ NguyÔn §øc Toµn. 81-¤ng tæ nghÒ ®óc sóng thÇn c«ng cña ViÖt Nam lµ ai? Hå Nguyªn Chõng con trai cña Hå Quý Ly(1336-1407). 82-Hai nhµ v¨n ch©u ¢u mÊt cïng ngµy 24-4 vµ cïng n¨m 1616. Hä lµ ai? Shakespeare vµ Cervantes. 83-Phè cæ Héi An cßn cã tªn gäi nµo kh¸c? H¶i phè, Hoµi phè vµ Hai phè 84- ViÖt Nam x-a kia cßn cã tªn gäi nµo kh¸c? V¨n Lang, ¢u l¹c, V¹n xu©n, §¹i cæ viÖt, §¹i viÖt, §¹i Ngu, §¹i nam. 85-Ai ph¸t minh ra ®Ìn ®iÖn b¸o? Häa sÜ ng-êi mÜ s.f.b MoocSo(1791-1872). 86-Ai lµ ng-êi kÐo cæ thÇn sÐt tõ trªn trêi xuèng ®Êt? Bengiamin Franclanh ng-êi MÜ (1706-1790).
HN Architectural University Spidermandhkt999@yahoo.com

87-Ngµy 7-8-1992 tÊt c¶ c¸c m¸y ®iÖn tho¹i n-íc mü ®Òu ngõng ho¹t ®éng ®Ó vÜnh biÖt ng-êi ph¸t minh ra m¸y ®iÖn tho¹i, ng-êi ®ã lµ ai? Alech Xang Gdo Aramhan Ben(1847-1922). Ng-êi gèc Scotlen 88-Th©n c©y nµo võa m¶nh võ dµi nhÊt trong giíi thùc vËt? Theo s¸ch kØ lôc Guiness 1986 th× loµi t¶o biÓn cã chiÒu dµi tõ 200-300m sèng ë vïng ®Êt nöa Nam mü. 89-Tæng bÝ th- ®Çu tiªn cña ®¶ng céng s¶n viÖt nam? TrÇn Phó 90-R¹p chiÕu bãng ®Çu tiªn cñ ViÖt Nam? Parthe khai tr-¬ng n¨m 1920 t¹i Hµ Néi 91-C¸ lµ ®éng vËt m¸u nãng hay m¸u l¹nh? M¸u l¹nh 92-Trong bèn h×nh cã cïng diÖn tÝch: tam gi¸c ®Òu, h×nh vu«ng, ngò gi¸c ®Òu, lôc gi¸c ®Òu, h×nh nµo co chu vi nhá nhÊt? Lôc gi¸c ®Òu. 93-Kho¶ng c¸ch trung b×nh tõ tr¸i ®Êt tíi mÆt trêi ®-îc tÝnh b»ng ®¬n vÞ g×? Km(150 triÖu km) 94-Trªn b¶n ®å ®Ønh nói Ba v× cao 1281m, ng-êi ta ®o ®é cao cña ®Ønh nói nµy nh- thÕ nµo? §©y lµ kho¶ng c¸ch tÝnh tõ ®Ønh nói tíi ®é cao trung b×nh cña mùc n-íc biÓn ®«ng 95-X¾p xÕp c¸c ®¹i d-¬ng theo diÖn tÝch t¨ng dÇn? B¾c b¨ng d-¬ng-Ên ®é d-¬ng-®¹i t©y d-¬ng-Th¸i b×nh d-¬ng. 96-Khu vùc §«ng Nam ¸ cã bao nhiªu v-¬ng quèc? Cã ba ®ã lµ : v-¬ng quèc Campuchia, Bruney, vµ Thailand 97-ë n-íc ta vô lóa vµo th¸ng 5 vµ th¸ng 10 gäi lµ g×? LÇn l-ît ®-îc gäi lµ: vô chiªm vµ vô mïa. 98-ë thó cö ®éng h« hÊp tØ lÖ nh- thÕ nµo víi kÝch th-íc cña nã? TØ lÖ nghÞch
HN Architectural University Spidermandhkt999@yahoo.com

99-T¸c gi¶ bµi h¸t “Mïa thu Hµ Néi”? Vò Thanh. 100-Nhµ h¸t cung thiÕu nhi Hµ Néi n»m trong phè nµo? Lý Th¸i Tæ 101-TÕt 3-3 ©m lÞch cßn gäi lµ tÕt g×? TÕt Hµn Thùc. 102-S«ng ch¶y ch¶y qua tØnh nµo? Lµo cai-Yªn B¸i 103-§µn nguyÖt cã bao nhiªu gi©y? 2 d©y 104-MÌo nghe ®-îc ©m thanh tÇn sè tèi ®a lµ bao nhiªu? 40000 hz. 105-Ai lµ chñ tÞch quèc héi ®Çu tiªn cña ViÖt Nam? Tr-êng Trinh

106-§¹i d-¬ng nµo hÇu nh- cã rÊt Ýt tµu ®i l¹i? B¾c b¨ng d-¬ng 107-Chñng téc M«-g«-l«-it lµ cña ng-êi cã mµu da g×? Da vµng 108-N-íc nhá m¾t sau khi më n¾p cã thÓ ®Ó ®-îc tèi ®a bao nhiªu ngµy? 15 ngµy 109-C«ng viªn ®éc ®¸o th-êng ®-îc gäi lµ “Thñy V©n” lín nhÊt thÕ giíi n»m ë quèc gia nµo? Hµ Lan 110-M«n bãng ræ xuÊt xø tõ n-íc nµo? The United States Of America 111-Trong thÇn tho¹i Hy L¹p thÇn mÆt trêi cã tªn lµ g×? Hªliot. 112-Nh÷ng c©u chuyÖn vÒ thñy thñ Simbad n»m trong tËp truyÖn nµo?
HN Architectural University Spidermandhkt999@yahoo.com

Ngh×n lÎ mét ®ªm 113-Quª h-¬ng cña ®iÖu nh¶y Flamenco? T©y Ban Nha 114-Nhµ th¬ nµo ®· vÝ “Th©n em nh- qu¶ mÝt trªn c©y”? Hå Xu©n H-¬ng 115-V¸cxin Sabin dïng ®Ó phßng bÖnh g×? B¹i liÖt 116-§µn guitarbass cã mÊy d©y? 4 d©y 117-V¾cxin Bcg dïng ®Ó phßng bÖnh g×? BÖnh Lao 118-Khi ph¶n øng h¹t nh©n tæng hîp hÕt khÝ hidro thµnh khÝ hªli th× mÆt trêi trë thµnh c¸i g×? Sao Lïn Tr¾ng 119-V¨n miÕu ë HuÕ cã bao nhiªu bia tiÕn sÜ? 32 120-C¸ch m¹ng t- s¶n ph¸p diÔn ra vµo n¨m nµo? 1789 121-c©y ¤liu ®Æc ch-ng cho vïng nµo trªn thÕ giíi? §Þa Trung H¶i 122-Mét sµo b¾c bé b»ng bao nhiªu m2? 360m2

HN Architectural University

Spidermandhkt999@yahoo.com

123-Cê vua cßn cã tªn gäi nµo kh¸c? Cê Dams 124-§¶o lín nhÊt NhËt B¶n? Honsu 125-TiÒn th©n cña m¹ng internet? M¹ng ARPAnet 126-Ngµy l-¬ng thùc thÕ giíi? Ngµy 16/10 127-§Êt n-íc nµo ë ch©u ¸ lÇn ®Çu tiªn tæ chøc thÕ vËn héi? NhËt B¶n 128-Ngµy quèc phßng toµn d©n? 22/12 129-Ng«n ng÷ cã nhiÒu ch÷ c¸i nhÊt? Liªn Bang Nga(33 ch÷ c¸i) 130-ViÖt Nam trë thµnh thµnh viªn cña Liªn Hîp Quèc vµo n¨m nµo? 1976 131-N÷ hoµng ®Õ duy nhÊt cña Trung Quèc? Vâ T¾c Thiªn 132-§ên ca tµi tö ë nam bé cßn cã tªn lµ g×? C¶i l-¬ng 133-B¶n Sonate ¸nh tr¨ng næi tiÕng do ai ®Æt tªn? Do kh¸n gi¶ ®Æt tªn 134-Con s«ng nµo cã mét bê thuéc ch©u ¸, mé bê thuéc ch©u ¢u? S«ng Curan 135-ë ph-¬ng t©y ng-êi ta kiªng kÞ con sè nµo nhÊt? 13 136-Con mùc b×nh th-êng cã bao nhiªu d©u? 10
HN Architectural University Spidermandhkt999@yahoo.com

137-Hå lín nhÊt ch©u ¸? Caxpi 138-N¨m 1689 thµnh phè HCM cã tªn gäi lµ g×? Phñ Gia §Þnh 139-NghÖ thuËt c¾m hoa cña nhËt b¶n ®-îc gäi lµ g×? Ikebana 140-Hå lín nhÊt §«ng Nam ¸? BiÓn hå 141-§éng vËt ®Þnh h-íng trong kh«ng gian nhê nh©n tè v« sinh nµo? ¸nh s¸ng 142-§¬n vÞ tiÒn tÖ cña Lµo? Kip 142-Bé trang phôc cæ truyÒn cña NhËt B¶n cã tªn gäi lµ g×? Kimono 143-Trang phôc truyÒn thèng cña ng-êi Hµn Quèc? Hanbook 144-Tªn mãn d-a muèi cña ng-êi Hµn Quèc? Kim chi 145-Ngµy thµnh lËp hiÖp héi c¸c n-íc §«ng Nam ¸(Asian)? 8/8/1967 146-M¹ng th«ng tin toµn cÇu Internet ®-îc thµnh lËp vµo n¨m nµo? N¨m 1984 147-C©y hoa hång d¹i cßn cã tªn lµ g×? C©y TÇm Xu©n 148-Kho¶ng vËt chñ yÕu cña c¸t ë ven s«ng, ven biÓn gäi lµ g×? Th¹ch anh 149-ThiÖp chóc mõng ra ®êi ®Çu tiªn ë ®©u?
HN Architectural University Spidermandhkt999@yahoo.com

Anh(1843) 150-§©y lµ con s«ng g¾n liÒn víi cuéc khëi nghÜa cña Hai Bµ Tr-ng? S«ng H¸t 151-VÞnh lín nhÊt thÕ giíi? VÞnh Bengan 152-§©y lµ n-íc ®Çu tiªn thùc hiÖn thµnh c«ng viÖc thô tinh trong èng nghiÖm ®èi víi ng-êi? Anh 153-N-íc cã l·nh thæ dµi vµ hÑp nhÊt trªn thÕ giíi? ChiLe 154-Nh©n vËt thÞ në trong phim “Lµng Vò §¹i ngµy Êy” g¾n liÒn víi tªn diÔn viªn nµy? N÷ diÔn viªn §øc L-u 155-Ngµy thµnh lËp tæ chøc Unesco( tæ chøc V¨n hãa, khoa häc vµ gi¸o dôc cña liªn hiÖp quèc)? 11/4/1945 156-T¸c gi¶ cuèn tiÓu thuyÕt “Ba chµng ngù l©m ph¸o thñ”? Alech-Xang-Duy-ma-Tra 157-Qu©n ta ®· ®Æt mËt danh nµy cho chiÕn dÞch §iÖn Biªn Phñ? TrÇn §×nh 158-B¸n ®¶o lín nhÊt thÕ giíi? Arap 159-ChÊt cã vÞ ch¸t trong chÌ gäi lµ chÊt g×? -Ta-lanh 160-Tªn mét hßn ®¶o mang tªn mét ng-êi ë quÇn ®¶o Tr-êng Xa? -Phan Vinh( Ng-êi chiÕn sÜ trªn con tµu kh«ng sè). 161-HÖ sè nµo ®-îc dïng ®Ó ®o ®¼ng cÊp cña vËn ®éng viªn cê vua? -Elo
HN Architectural University Spidermandhkt999@yahoo.com

162-Gen ng-êi vµ gen Tinh Tinh kh¸c nhau bao nhiªu phÇn tr¨m? 1,3% 163-Tr¹m kh«ng gian ®Çu tiªn cña thÕ giíi cã tªn lµ g×? Chµo Mõng 164-Chuån chuån bay víi tèc ®é kho¶ng bao nhiªu? 50km/h 165-Trong ®«ng y mì tr¨n vµ cao ch¨n ®-îc dïng ®Ó ch÷a bÖnh g×? Mì tr¨n ch÷a pháng da, cßn cao ch¨n ch÷a bÖnh nhøc x-¬ng cét sèng

166-Virut HIV cã kÝch th-íc kho¶ng bao nhiªu? 100-120 nanomet 167-ChiÕn dÞch §iÖn Biªn Phñ diÔn ra trong bao nhiªu ngµy ®ªm? 56 ngµy ®ªm 168-NghÒ träng tµi bãng ®¸ chÝnh thøc ra ®êi vµo n¨m nµo? ThÕ kØ XIX (6/10/1863) 169-ChÊt g©y cay ë h¹t tiªu lµ chÊt g×? -Piperin 170-Ng-êi ta b¾t ®Çu dïng ®iÖn th¾p s¸ng c¸c ngän ®Ìn h¶i ®¨ng vµo n¨m nµo? 1852 171-§Ønh nói cao nhÊt ë nam bé(n-íc ta)? Nói Bµ ®en(T©y ninh) cao 986 m 172-§©y lµ t-íc v-¬ng mµ nh©n gäi TriÖu ThÞ Trinh tøc bµ TriÖu? LÖ H¶i Bµ V-¬ng 173-Danh häa ViÖt Nam Phan Ch¸nh lµ ng-êi ®Çu tiªn vÏ c¸i nµy? Con tem 174-Trong c¸c b¶n ®å x-a cña thÕ giíi ng-êi ta ghi tªn vÞ thÇn nµo? Atlat
HN Architectural University Spidermandhkt999@yahoo.com

175-Cã bao nhiªu c¸ch mäc l¸ trªn c©y? Cã ba c¸ch: C¸ch, ®èi, vßng 176-C¸c muèi cña kÏm cã mµu g×? Mµu tr¾ng 177-H×nh chiÕc huy hiÖu ®oµn lµ do häa sÜ nµo vÏ? Huúnh V¨n ThuËn 178-Hå lín nhÊt ch©u ¢u thuéc n-íc nµo? Liªng Bang Nga 179-Ng«i sao trªn l¸ cê CuBa cã mµu g×? Mµu tr¾ng 180-Lo¹i hãa chÊt kh«ng thiÕu ®-îc ®Ó s¶n xuÊt giÊy vµ cao su? L-u Huúnh 181-Mèi quan hÖ gi÷a Nh¹n biÓn vµ Cß? Hîp t¸c 182-Chµ lµ vµ Cam Chanh ®-îc trång ë n¬i nµo trong hoang m¹c? C¸c èc ®¶o(lµ n¬i cã n-íc) 183-TØnh duy nhÊt cña n-íc ta co chung ®-êng biªn giíi víi Lµo vµ Campuchia? Kontum 184-Tªn qu¶ bãng ®-îc dïng trong trËn chung kÕt bãng ®¸ world cup 2002 ? Phi-von-no-va 185-§¹i lôc nµo ®-îc ph¸t hiÖn muén nhÊt? Ch©u Nam Cùc

HN Architectural University

Spidermandhkt999@yahoo.com

186-Ng-êi x¸c ®Þnh ®-îc sím nhÊt chu vi tr¸i ®Êt lµ ng-êi n-íc nµo? Ai cËp 187-Ng-êi ®Çu tiªn gi¶i thÝch ®-îc hiÖn t-îng cÇu vång? Issac Newton 188-Theo §«ng y th× rÔ c©y g× cã kh¶ n¨ng lµm ®en tãc? Hµ Thñ ¤ ®á hay tr¾ng? Hµ Thñ ¤ ®á 189-KiÖt t¸c “ChiÕn tranh vµ hßa b×nh “ ®-îc viÕt trong bao nhiªu n¨m? 7 n¨m 190-G©n suèt cuéc ®êi cña m×nh Karl-max sèng vµ lµm viÖc ë ®©u? N-íc Anh 191-Ai lµ ng-êi ph¸t hiÖn ra H¶i V-¬ng tinh ®Çu tiªn? Ga-Li-Lª 192-ChiÕc qu¹t xÕp(qu¹t giÊy) cã nguån gèc tõ n-íc nµo? Trung Quèc 193-V-ên quèc gia C¸t Tiªn n»m trªn ®Þa phËn mÊy tØnh? 4 tØnh 194-V-ên quèc gia C¸t Bµ n»m ë ®Þa phËn nµo n-íc ta? Thµnh phè H¶i Phßng 195-ë n-íc nµo ®· cã b¶n sao cña th¸p epphen? Anh tuy nã chØ cao cã 170m 196-Nh©n vËt nµo tù x-ng lµ Mü hÇu vu¬ng? T«n Ngé Kh«ng 197-Tªn thËt cña Lý Th-êng KiÖt? Ng« TuÊn 198-§µn Guitar cßn cã tªn gäi nµo kh¸c? §µn t©y d-¬ng cÇm 199-Ng· ba §ång Léc thuéc tØnh nµo?
HN Architectural University Spidermandhkt999@yahoo.com

Hµ tÜnh 200-Con tem b-u chÝnh c¸ch m¹ng ®Çu tiªn cña n-íc ta ra ®êi vµo n¨m nµo? 1946 201-Ng-êi ta ph¸t hiÖn ra kim c-¬ng c¸ch ®©y bao l©u? C¸ch ®©y kho¶ng 200 n¨m 202-§Ó chØ thêi gian tr-íc vµ sau c«ng nguyªn, trong tiÕng anh ng-êi ta dïng ch÷ c¸i g×? Tr-íc c«ng nguyªn:B.C Sau c«ng nguyªn:A.D 203-Quèc gia ®Çu tiªn sö dông tem th-? V-¬ng quèc Anh 204-Ngµy 29-8-1945 t¹i sè nhµ 48 phè Hµng Ngang –Hµ Néi B¸c Hå ®· so¹n th¶o v¨n kiÖn lÞch sö g×? B¶n tuyªn ng«n ®éc lËp 205-Diªm an toµn ®-îc ph¸t minh tõ n-íc nµy? Thôy §iÓn 206-Nguyªn tè nµo ®-îc ph¸t hiÖn ®Çu tiªn kh«ng ph¶i ë trªn tr¸i ®Êt? Heli 207-§oµn thÓ thao ViÖt Nam tham dù thÕ vËn héi Olympic lÇn ®Çu tiªn vµo n¨m nµo? 1980 208-V× sao s«ng Hång ®o¹n ch¶y tõ ViÖt Tr× tíi Hµ Néi, ngµy x-a l¹i cã tªn lµ NhÞ Hµ? Bëi v× ®o¹n s«ng ®ã cã h×nh gièng vµnh tai, ®Çu tiªn gäi lµ NhÜ Hµ sau ®ã ®äc lÖch ®i thµnh NhÞ Hµ. 209-Héi ch÷ thËp ®á ®-îc thµnh lËp vµo ngµy, th¸ng, n¨m nµo? 8/5/1863, ë ViÖt Nam lµ 23/11/1946. 210-Lo¹i kÝnh nµo xuÊt hiÖn tr-íc, viÔn thÞ hay cËn thÞ ? ViÔn thÞ
HN Architectural University Spidermandhkt999@yahoo.com

211-Hai yÕu tè nµo cÇn thiÕt nhÊt cho sù sèng? N-íc vµ kh«ng khÝ 212-ChiÒu cao cña bøc t-îng n÷ thÇn tù do? 46m 213-Ng-êi s¸ng lËp ra triÒu ®¹i nhµ NguyÔn? Hèt TÊt LiÖt ch¸u cña Thµnh C¸t T- H·n 214-Trong lÞch sö cê t-íng cña Trung Quèc qu©n cê nµo ®-îc thªm vµo sau cïng? §ã lµ qu©n Ph¸o 215-Nh÷ng bµi vÌ do trÎ em truyÒn miÖng th-êng ®-îc gäi lµ g×? §ång Dao 216-S¾t trong m¸u cã hãa trÞ mÊy? Hãa trÞ II 217-S«ng MªKong ch¶y qua s¸u n-íc nh-ng chØ ch¶y qua thñ ®« cña nh÷ng n-íc nµo? Campuchia-Lµo 218-Kim lo¹i cã nhiÒu nhÊt trong Sß biÓn? KÏm(Zn) 219-Trung Quèc cã bao nhiªu d©n téc? 56 d©n téc, nhiÒu h¬n ViÖt Nam hai 220-Cã nguyªn tè hãa häc nµo mang tªn nhµ b¸c häc Einstein kh«ng? Cã, lµ Einsteinium, Z=99 221-Khai gi¶ng ®Çu tiªn cña häc sinh ViÖt Nam vµo n¨m nµo? 1945 222-Bé tr-ëng bé gi¸o dôc ®Çu tiªn cña n-íc ta? Nguyªn V¨n Huyªn 223-Vµo thËp niªn nµo cña thÕ kû XX bét ngät ®-îc ®-a vµo n-íc ta? ThËp kû 60
HN Architectural University Spidermandhkt999@yahoo.com

224-VÞ chóa TrÞnh cuèi cïng cña n-íc ta lµ ai? TrÞnh Bång 225-ChÊt g©y ra c¶m gi¸c ®au cña läc con ong hay con kiÕn lµ chÊt g×? Axit Fomic 226-Theo c¸ch nãi cña ng-êi Trung Quèc x-a th× tõ Vò Trô bao gåm hai yÕu tè nµo? Kh«ng gian vµ thêi gian 227-Trong thµnh phÇn m¸u cña B¹ch tuéc cã chÊt g× mµ lµm cho nã cã mµu xanh? Muèi ®ång 228-Chïa Bµ ë Hå ChÝ Minh cßn ®-îc gäi lµ g×? Chïa Thiªn HËu 229-N-íc nµo cã nhµ m¸y ®iÖn h¹t nh©n ®Çu tiªn phôc vô cho hßa b×nh? N-íc Nga 230-Nhµ b¸c häc nµo cã c©u nãi næi tiÕng “ Con ng-êi lµ c©y SËy yÕu nhÊt trong thiªn nhiªn, nh-ng lµ c©y SËy biÕt t- duy” ? Pascal 231-NhËt B¶n lµ mét quÇn ®¶o gåm bao nhiªu hßn ®¶o lín nhá? 4000 hßn ®¶o 232-Ng«n ng÷ nµo ®-îc sö dông réng r·i ë Philipinne? TiÕng Anh 233-TØnh nµo ë n-íc ta cã ch÷ H¶i ®Çu tiªn nh-ng kh«ng cã biÓn? H¶i D-¬ng 234-Cèi xay giã lµ ph¸t minh cña n-íc nµo? Iran 235-Ng-êi ch©u ¸ ®Çu tiªn ®o¹t gi¶i v¨ng ch-¬ng lµ ai? Rabindranat Tago -1913 236-N-íc nµo ®· khëi x-íng ®-a bét ngät vµo b÷a ¨n gia ®×nh? NhËt B¶n
HN Architectural University Spidermandhkt999@yahoo.com

237-C¸c nhãm m¸u A,B,O lµ do b¸c sÜ ng-êi n-íc nµo t×m ra ? ¸o 238-Mumbai lµ tªn gäi míi cña mét thµnh phè næi tiÕng nµo ë Ên §é? BomBay 239-§Þa danh R¹ch GÇm –Xoµi Mót thuéc tØnh nµo n-íc ta? TiÒn Giang 240-VÒ mÆt ®Þa lý th× VÞnh H¹ Long, vÞnh B¾c Bé, vÞnh nµo lín h¬n? VÞnh B¾c Bé 241-Nam Cao vµ Hµn MÆc Tö cã cïng quª vµ cïng tªn, hay cïng tuæi? Cïng tªn-ChÝ 242-DÇu thùc vËt mì heo, mì bß, lo¹i nµo cã chøa hµm l-îng chÊt bÐo Ýt nhÊt? Mì bß 243-Khi virut HIV x©m nhËp vµo m¸u, chóng g©y nhiÔm h¹i b¹ch cÇu ? Limphote 244-Trong Th¸i D-¬ng HÖ hai hµnh tinh nµo kh«ng cã vÖ tinh? Sao thñy vµ sao Kim 245-Trong tÕ bµo cã mÊy chÊt h÷u c¬ chÝnh? 4 chÊt lµ Gluxit, Protein, lipit, Axit Nucleic 246-Ai lµ ng-êi ®Çu tiªn ph¸t hiÖn ®-îc quy luËt chuyÓn ®éng cña c¸c electron? Nhµ b¸c häc Borh

HN Architectural University

Spidermandhkt999@yahoo.com

247-Kh¸i niÖm to¸n häc m« t¶ sù phô thuéc ®¹i l-îng nµy vµo ®¹i l-îng kia? Hµm sè 248-Sù kh¸c nhau c¬ b¶n gi÷a t¸c gi¶ d©n gian vµ t¸c gi¶ v¨n häc hµnh v¨n? TËp thÓ kh«ng cã tªn-vµ c¸ nh©n cã tªn tuæi 249-§iÓm cùc b¾c cña ViÖt Nam thuéc tØnh nµo? Hµ giang 250-H×nh thøc ca trï ë Nam Bé b¾t nguån tõ thÓ lo¹i v¨n häc nµy? H¸t nãi 251-Trong truyÖn KiÒu, NguyÔn Du ®· m-în h×nh ¶nh loµi hoa nµo ®Ó miªu t¶ nµng KiÒu? Hoa h¶i ®-êng 252-C¸i l«i cña nÒn n«ng nghiÖp lóa n-íc? §«ng Nam ¸ 253-Sao chæi Haley ®-îc biÕt ®Õn c¸ch ®©y bao nhiªu n¨m? 320 n¨m 254-Ngµy ©m lÞch th-êng ®i sau ngµy d-¬ng lÞch bao nhiªu ngµy? 20-50 ngµy 255-§Ønh nói Anapurna ë Nªpan cao bao nhiªu m? Cao 4070m 256-Cuéc sèng trªn ®Êt liÒn xuÊt hiÖn c¸ch ®©y? 300 triÖu n¨m 257-L-îng muèi trung b×nh trong mét lit n-íc biÓn? 25g/l 258-C«ng thøc hãa häc cña hµn the? Na2B4O7 259-HÖ thèng cung cÊp n-íc b»ng träng lùc ®Çu tiªn ®-îc ph¸t minh ra ë ®©u? La m· cæ ®¹i 260-hÖ mÆt trêi cña chóng ta n»m trong thiªn hµ nµo?
HN Architectural University Spidermandhkt999@yahoo.com

Gi¶i ng©n hµ 261-Nguån gèc cña c©y B¹ch ®µn? Cã nguån gèc tõ Austraulia 262-Lo¹i tÕ bµo nµo trong c¬ thÓ kh«ng cã kh¶ n¨ng sinh s¶n? Noron thÇn kinh( tÕ bµo n·o) 263-Nhµ th¬ Tè H÷u ®· tõng gäi ai lµ Th¹ch Sanh cña thÕ kû XX? C¸c chiÕn sÜ gi¶i phãng qu©n trong cuéc kh¸ng chiÕn chèng mü 264-N-íc cã h»ng sè ®iÖn m«i lín, t¹i sao ng-êi ta kh«ng dïng n-íc lµm ®iÖn m«i gi÷a c¸c tô ®iÖn? V× n-íc dï tinh khiÕt tíi ®©u còng dÉn ®iÖn 265-Häc sinh ViÖt Nam ®Çu tiªn ®o¹t huy ch-¬ng vµng trong cuéc thi to¸n Olympic quèc tÕ? Lª Hoµng Minh-IMO16 266-§oµn häc sinh ViÖt Nam tham dù Olympic to¸n ®Çu tiªn vµo n¨m nµo? 1974 267-NguyÔn Träng ChÝ lµ tªn thËt cña nhµ th¬ nµo? Hµn MÆc Tö 268-ChÊt diÖp lôc cã mÊy s¾c tè? 4 s¾c tè trong ®ã diÖp lôc A chiÕm tØ lÖ cao nhÊt 269-Bé phËn nµo cña c©y x-¬ng rång lµm nhiÖm vô quang hîp? Th©n c©y 270-NhiÖt ®é thÝch hîp nhÊt cho c©y quang hîp? 25-300C 271-Thµnh phè nµo cã hÖ thèng nµo cã hÖ thèng giao th«ng ngÇm ®Çu tiªn trªn thÕ giíi? LonDon 272-H·y cho biÕt ®©y lµ s¾c lÖnh nµo? - ®-îc ban hµnh vµo ngµy 8/9/1945 -Chñ tÞch Hå ChÝ Minh kÝ s¾c lÖnh nµy
HN Architectural University Spidermandhkt999@yahoo.com

-gåm 7 ®iÒu, ®iÒu mét nãi r»ng “sau mét thêi gian ng¾n n÷a sÏ tiÕn hµnh mét ho¹t ®éng rÊt cã ý nghÜa” ? §ã lµ s¾c lÖch vÒ tæng tuyÓn cö bÇu ®¹i biÓu quèc héi lÇn ®Çu tiªn ë n-íc ta 273-Cho biÕt ®©y lµ ch©u lôc nµo? Ngän nói næi tiÕng ®-îc mÖnh danh lµ “H¶i §¨ng thiªn nhiªn” thuéc ch©u lôc nµy, vµ cã vïng hå lín “ngò hå”? Lµ ch©u mü 274-Rõng ngËp mÆn lín nhÊt thÕ giíi mang tªn con s«ng nµo? Amazon 275-Nhµ m¸y läc dÇu ®Çu tiªn ë n-íc ta Dung QuÊt thuéc tØnh n¶o? Qu¶ng Ng·i 276-ë lôc ®Þa nµo ®é cao trung b×nh so víi mùc n-íc biÓn lµ thÊp nhÊt? Ch©u Nam cùc 277-B¹ch M· lµ v-ên quèc gia thuéc tØnh nµo? Thõa Thiªn HuÕ 278-Nhµ b¸o ®Çu tiªn cña ViÖt Nam lµ ai? Tr-¬ng VÜnh KÝ («ng th«ng th¹o 26 thø tiÕng) 279-Ng-êi ®øng ®Çu mçi bé cña nhµ n-íc V¨n Lang? L¹c t-íng 280-C¸ chuèi cßn cã tªn gäi nµo kh¸c? C¸ qu¶, c¸ tr¸u, c¸ lãc 281-Nãn Quai Thao cßn cã tªn gäi nµo kh¸c? Nãn Ba TÇm 282-Ng«i chïa cæ nhÊt ë n-íc ta thuéc tØnh nµo? Qu¶ng Nam 283-Quª h-¬ng cña Tr¹ng Tr×nh ? H¶i Phßng 284-Tªn gäi cæ x-a nhÊt cña s«ng Hång lµ g×? S«ng C¸i
HN Architectural University Spidermandhkt999@yahoo.com

285-tõ “Bonsai” cã nghÜa lµ c©y c¶nh cã nguån gèc tõ ®©u? TiÕng Ph¸p 286—Tªn gäi ®Çu tiªn trong lÞch sö cña hå T©y lµ g×? D©m ®µm, X¸c C¸o 287-Ai lµ ng-êi chØ ®¹o viÖc ®¾p lòy thÇy næi tiÕng? §µo Duy Tõ 288-B¶n giao h-ëng ®Çu tiªn cña ViÖt Nam ? §ã lµ b¶n giao h-ëng “Quª H-¬ng” cña nh¹c sÜ Hoµng ViÖt. 289-§-êng s¾t ®Çu tiªn ë n-íc ta ®-îc x©y dùng ë miÒn nam hay miÒn b¾c? ë miÒn nam, ®ã lµ tuyÕn ®-êng s¾t Sµi gßn-Mü tho (1881). 290-Bé luËt nµo mµ ®-îc sö dông suèt bèn thÕ kØ ë n-íc ta (15-18)? Bé luËt Hång §øc 291-kim lo¹i nµo lµ kim lo¹i ®Çu tiªn mµ con ng-êi luyÖn ®-îc? §ång(Cu) 292-Ai ®· tõng lµm hoµng hËu cña hai vua §inh Tiªn Hoµng vµ Lª §¹i Hµnh? D-¬ng V©n Nga 293-Th¸c n-íc Xantoden Engio víi ®é cao lµ 979m ®-îc coi lµ mét trong nh÷ng th¸c n-íc cao nhÊt thÕ giíi, nã thuéc quèc gia nµo? Venezulea 294-Nhò ®¸ trong hang ®éng ®-îc chÕ t¹o tõ chÊt g×? C¸c kho¸ng chÊt, chñ yÕu lµ ®¸ v«i 295-V-ên quèc gia B¹ch M· thuéc tØnh nµo? Thõa Thiªn HuÕ 296-Vua TrÇn Nh©n T«ng lªn ng«i trÞ v× ®Êt n-íc n¨m nµo? 1278-Nhµ v¨n ®Çu tiªn ®· nghiªn cøu vµ dÞch t¸c phÈm cña Lç TÊn sang tiÕng viÖt lµ ai? §Æng Thai Mai

HN Architectural University

Spidermandhkt999@yahoo.com

297-§©y lµ mét thiÕt bÞ ®iÖn tö hiÖn ®¹i, mµ tªn gäi cña nã trïng víi mét dông cô lµm bÕp quªn thuéc, nã ho¹t ®éng theo nguyªn t¾c sù ph¶n x¹ c¸c tia, nhê nã mµ chØ cÇn ngåi ë nhµ chóng ta còng cã thÓ biÕt ®-îc tÊt c¸c sù kiÖn s¶y ra trªn thÕ giíi? Ch¶o Parapol hay ¡ng ten Parapol 298-Tõ khi ra ®êi ®¶ng céng s¶n ViÖt Nam ®· bao nhiªu lÇn ®æi tªn? §· cã bèn lÇn ®æi tªn ®ã lµ c¸c n¨m: -®¶ng céng s¶n §«ng D-¬ng( ®Çu n¨m 1930) -®¶ng céng s¶n ViÖt Nam (Th¸ng 10/1930) -®¶ng lao ®éng ViÖt Nam (1951) -n¨m 1976 th× l¹i ®æi tªn thµnh ®¶ng céng s¶n ViÖt Nam 299-Quèc gia nµo ë ch©u phi ®-îc gäi theo tªn cña mét c¸i hå lín? Céng hßa SÐc 300-§-êng kÝnh h¹t nh©n th-êng ®-îc ®o b»ng ®¬n vÞ g×? Fecmi 301-Nhµ b¸c häc nµo ®· ®-îc nhËn gi¶i th-ëng v× c¸c c«ng tr×nh: lªn men r-îu, lªn men dÊm… Louis Pasteur 302-Ai lµ ng-êi ®Çu tiªn thùc hiÖn ®-îc ph¶n øng h¹t nh©n vµo thÕ kØ XIX? Nhµ vËt lý häc E.Rutherford 303-Nguyªn tè nµo trong nhãm Halogen ®-îc mÖnh danh lµ nguyªn tè chÕt chãc? Flo 304-Hai phi kim nµo ®-îc biÕt tíi sím nhÊt? L-u huúnh vµ Cacbon

HN Architectural University

Spidermandhkt999@yahoo.com

305-§Êt n-íc nµo cã nhiÒu ®Ønh nói cao nhÊt? Nªpan 306-Con s«ng nµo ®-îc coi lµ biªn giíi tù nhiªn gi÷a ch©u ¸ vµ ch©u ¢u? S«ng Uran 307-Ai lµ ng-êi viÕt t¸c phÈm “Chñ NghÜa M¸c” vµ “V¨n Hãa ViÖt”? Tr-êng Chinh 308-M¸y biÓn ®æi c¬ n¨ng thµnh ®iÖn n¨ng cã tªn gäi lµ g×? M¸y ph¸t ®iÖn 309-C¸ Tr¾m ®en sèng ë tÇng n-íc nµo? TÇng ®¸y 310-§¹i lôc nµo duy nhÊt chØ cã mét quèc gia? óc 311-thµnh phè nµo ë nhËt b¶n cã nghÜa lµ “Kinh ®« phÝa ®«ng”? Tokyo 312-C©y mÝa thuéc lo¹i th©n c©y g×? Thuéc lo¹i th©n cá 313-Tªn viÕt t¾t cña tæ chøc hµng kh«ng d©n dông quèc tÕ? ICAO 314-Tªn viÕt t¾t cña tæ chøc y tÕ thÕ giíi? WHO (World Health Organization) 315-Tªn viÕt t¾t cña quü ho¹t ®éng d©n sè cña liªn hîp quèc? UEA 316-Nguyªn tè nµo cã hµm l-îng Ýt nhÊt trong kh«ng khÝ? Atatin 317-Ngµ voi do bé phËn nµo ph¸t triÓn mµ thµnh? R¨ng lanh hµm trªn 318-Nguyªn tè nµo ®-îc coi lµ nguån gèc cña sù sèng? Nito
HN Architectural University Spidermandhkt999@yahoo.com

319-Con trai vµ con g¸i cña vua Hïng vµ vua Thôc ®-îc gäi lµ g×? Con trai lµ: Quan Lang Con g¸i lµ: Mþ L-¬ng 320-NguyÔn Du ®· nãi tíi con s«ng nµo trong bµi Ph¶n Chiªu Hån? MÞch La 321-Nguyªn tè nµo ë tr¹ng th¸i r¾n ®-îc t×m thÊy ®Çu tiªn? Vµng(Au) 322-Hai kim lo¹i ®-îc coi lµ vua cña c¸c kim lo¹i? §ã lµ Vµng vµ B¹ch kim 323-ë n-íc ta ®· cã nh-ng ai ®-îc c«ng nhËn lµ danh nh©n v¨n hãa thÕ giíi? Cã ba ng-êi ®ã lµ: NguyÔn Tr·i, NguyÔn Du, vµ Hå ChÝ Minh 324-ChiÕn th¾ng nµo cña NguyÔn HuÖ ®· tiªu diÖt 5 v¹n qu©n Xiªm? §ã lµ chiÕn th¾ng R¹ch GÇm-Xoµi Mót 325-Hai nguyªn tè phi kim nµo tån t¹i ë thÓ r¾n? L-u huúnh vµ Phètpho 326-H·y kÓ c¸c cuéc khëi nghÜa tiªu biÓu cña n-íc ta chèng qu©n x©m l-îc ph-¬ng b¾c? -Khëi nghÜa hai bµ Tr-ng(40) -Khëi nghÜa bµ TriÖu(248) -Khëi nghÜa LÝ BÝ (542) chèng qu©n L-¬ng -TriÖu Quang Phôc (550) -Mai Thóc Loan(722) -Phïng H-ng(766-779) 327-§¶ng céng s¶n ViÖt Nam ®-îc thµnh lËp ngµy th¸ng n¨m nµo? 3/2/1930 t¹i H-¬ng C¶ng, Trung Quèc do Hå ChÝ Minh chñ tr× 328-Cho biÕt khèi l-îng riªng cña Proton? Kho¶ng 50 triÖu tÊn/cm3 329-Con s«ng nµo lµ biªn giíi tù nhiªn gi÷a Lµo va Campuchia? S«ng Mªkong
HN Architectural University Spidermandhkt999@yahoo.com

330-Sãng ®iÖn tõ cßn ®-îc gäi theo tªn nhµ b¸c häc nµo? Nhµ b¸c häc Hertz 331-®Ó x¸c ®Þnh nhiÖt ®é cña c¸c ng«i sao ng-êi ta ph¶i x¸c ®Þnh c¸i g× cña nã? Quang phæ 332-Dßng h¶i l-u nµo nãng vµ lín nhÊt thÕ giíi? Crulf Stream 333-héi Tao §µn do vua lª th¸nh t«ng tæ chøc cã bao nhiªu ng-êi tham dù? 28( nhÞ thËp b¸t tó) 334-Vua TrÇn Nh©n T«ng lªn ng«i trÞ v× ®Êt n-íc vµo n¨m nµo? N¨m 1278 335-Ai lµ ng-êi ®øng ®Çu ban l·nh ®¹o quèc tÕ lÇn thø nhÊt? Cac-Mac 336-N¨m nµo kh¸m ph¸ ra ®ång vÞ phãng x¹? 1903 337-N¨m nµo ch-¬ng tr×nh truyÒn h×nh ®Çu tiªn trªn thÕ giíi ®-îc ph¸t? N¨m 1932 338-Tªn viÕt t¾t cña tæ chøc th-¬ng m¹i thÕ giíi? WHO 339-Ng-êi ®Çu tiªn ®o ®-îc ¸p xuÊt khÝ quyÓn? Nhµ b¸c häc Italy Torricelli 340-Tªn mét hßn ®¶o ë vÞnh H¹ Long mang tªn mét vÞ anh hïng? G.Titop( mét nhµ du hµnh vò trô) 341-cÆp biÓu t-îng s«ng nói cña tØnh Nam §Þnh lµ g×? Non c«i –s«ng VÞ

342-Bµi h¸t “Du kÝch s«ng Thao” lµ s¸ng t¸c cña nh¹c sÜ nµo? §ç NhuËn
HN Architectural University Spidermandhkt999@yahoo.com

343-T¹i sao trong lßng sóng l¹i cã r·nh xo¾n? §Ó viªn ®¹n ra khái lßng võa bay võa quay trßn, sù bay nµy lµm æn ®Þnh ®-êng bay cña viªn ®¹n, ®¹n dÔ tróng ®Ých 344-§Ó cuèn b¨ng ghi ©m hay cuèn b¨ng video gÇn côc nam ch©m th× cuèn b¨ng sÏ bÞ háng lµ t¹i sao? Cuén b¨ng bÞ háng lµ v× tõ tr-êng cña nam ch©m lµm rèi lo¹n c¸c ®-êng tõ ghi trªn b¨ng. 345-T¹i sao n-íc ®· næi trong n-íc? N-íc ®ãng b¨ng cá tØ träng nhÑ h¬n n-íc nªn næi trªn n-íc, phÇn næi cã khæi l-îng b»ng 1/9 khèi l-îng b¨ng. 346-Con ruåi cã mÊy c¸nh? Ruåi cã bèn c¸nh 347-ThÕ vËn héi(olympic) ®Çu tiªn diÔn ra ë ®©u? Vµo n¨m nµo? DiÔn ra ë thµnh phè Olympia, vµo n¨m 776 tr-íc c«ng nguyªn. 348-Kinh tuyÕn Greenwich ë ®©u? Kinh tuyÕn greenwich ®-îc coi lµ kinh tuyÕn gèc, ®i qua ®µi thiªn v¨n cïng tªn ë thñ ®« n-íc anh. 349-TuyÕn ®-êng s¾t dµi nhÊt thÕ giíi? TuyÕn ®-êng s¾t xuyªn liªn quèc gia b¾t nguån tõ Lisbon(Bå §µo Nha) tíi Moscow(Nga) tíi tËn Nakhotca ë phÝa ®«ng cña Vladivostok(Nga) dµi 14200 km. 350-T¹i sao trªn má cña gµ con míi në l¹i cã mét côc sõng rÊt nhá, gäi lµ h¹t g¹o? H¹t g¹o gióp cho gµ con mæ ®Ó lµm nøt vá trøng vµ b¸o hiÖu cho gµ mÑ biÕt ®Ó gióp nã chui ra khái vá. 351-Ai lµ ng-êi phô n÷ ®Çu tiªn trªn thÕ giíi nhËn ®-îc hai lÇn gi¶i th-ëng Nobel? Nhµ hãa häc, nhµ vËt lý häc Marie curie 352-kim lo¹i nµo nhÑ h¬n n-íc, næi trªn mÆt n-íc ? Natri, kali, liti 353-Trong bông chóng ta co lo¹i axit nµo?
HN Architectural University Spidermandhkt999@yahoo.com

Axit clohydric(HCl) 354-B¶y kim lo¹i nµo con ng-êi biÕt tíi tõ thêi th-îng cæ? Ch×, vµng, b¹c,®ång, thiÕc, s¾t, thñy ng©n. 355-Ba nguyªn tè phæ biÕn trªn hµnh tinh chóng ta? Nh«m, «xy, silic 356-Mét ng«i chïa ®éc ®¸o nhÊt ë ViÖt Nam ®-îc x©y dùng sau mét giÊc m¬ cña mét vÞ vua, ®ã lµ ng«i chïa nµo, vµ ®-îc x©y dùng vµo n¨m nµo? §ã lµ chïa Mét cét, ®-îc x©y dùng vµo n¨m 1049 vµo thêi Lý 357-Qu¶ng tr-êng nµo ch©u ¸, cã c¸i tªn mang nghÜa” Cöa b×nh yªn trªn trêi” ? Thiªn An M«n(Trung Quèc ) 358-§©y lµ c©u nãi cña nh©n vËt nµo” chí thÊy viÖc thiÖn nhá mµ kh«ng lµm, chí thÊy ®iÒu ¸c nhá mµ lµm”? L-u BÞ 359-Tªn gäi hai ch÷ “ViÖt Nam “ vµ quèc hiÖu ViÖt Nam cã tõ bao giê? Tªn gäi hai tiÕng ViÖt Nam xuÊt hiÖn kh¸ sím trong c¸c th¬ tØnh cæ c¸ch ®©y 5 thÕ kØ, nh-ng chÝnh thøc cã quèc hiÖu ViÖt Nam lµ vµo thêi t©y s¬n liªn hiÖu Quang Trung liªn hiÖu thø 5 n¨m 1792. 360-N-íc Italia cã thµnh phè V¬nido víi hÖ thèng s«ng ngßi ch»ng chÞt, nh-ng ë b¾c ©u còng cã mét thµnh phè ®-îc mÖnh danh lµ thµnh phè Vonido ®ã lµ thµnh phè nµo? Stockolm(Thôy §iÓn). 361- Ai lµ ng-êi ®Çu tiªn ®Ò ra thuyÕt: “tr¸i ®Êt vµ c¸c hµnh tinh quay xung quanh mÆt trêi”? Niconai copecnich nhµ to¸n häc ng-êi Ba Lan (1473-1543)

HN Architectural University

Spidermandhkt999@yahoo.com

362-Lùc g× ®· buéc tr¸i ®Êt chØ quay quanh mÆt trêi mµ kh«ng ®i níi kh¸c? Ai kh¸m ph¸ ra lùc ®ã? “lùc v¹n vËt hÊp dÉn” do Issac Newton (1643-1724) nghÜ ra( t-¬ng truyÒn lµ sau khi bÞ qu¶ t¸o r¬i vµo ®Çu) 363-Ng-êi ViÖt Nam ®Çu tiªn bay vµo vò trô? Anh hïng Ph¹m Tu©n 364-con ®om ®ãm ph¸t s¸ng lµ con ®ùc hay con c¸i? Lµ ®om ®ãm c¸i ph¸t s¸ng ®Ó dô ®om ®ãm c¸i tíi. 365-Ch÷ viÕt ®Çu tiªn cña nh©n lo¹i lµ lo¹i ch÷ nµo? ë ®©u? Ch÷ t-îng h×nh Ai cËp 366-Kim tù th¸p ®Çu tiªn ®-îc x©y dùng vµo n¨m nµo, cã tªn lµ g×? Kim tù th¸p Zoser ®-îc x©y dùng vµo n¨m 2650 tr-íc c«ng nguyªn 367-Th¸p kªop lµ kim tù th¸p lín nhÊt ®-îc x©y dùng c¸ch kim tù th¸p Zoser bao nhiªu n¨m ? 50 n¨m tøc lµ n¨m 2600 T.CN 368-La bµn lµ ph¸t minh cña n-íc nµo? Kho¶ng 300 n¨m T.CN ng-êi Trung Quèc ph¸t hiÖn ra nam ch©m tõ tÝnh vµ chÕ t¹o ra la bµn. 369-RÕt cã bao nhiªu ch©n? 22 ®«i ch©n tøc lµ 44 chiÕc ch©n 370-V× sao Hµ Lan cã tªn lµ miÒn ®Êt thÊp? V× toµn bé l·nh thæ Hµ Lan lµ vïng ®Êt thÊp, # diÖn tÝch Hµ Lan thÊp h¬n mùc n-íc biÓn. 371-§¬n vÞ cña ®iÖn dung lµ g×? F( fara) 372-ChØ mét n¬i duy nhÊt trªn tr¸i ®Êt cã th©n vu«ng ®ã lµ ë ®©u? N¬i ®ã lµ kªnh ®µo Panama 373-Cao nguyªn cã diÖn tÝch lín nhÊt thÕ giíi? Cao nguyªn Braxin(nam mü) réng h¬n 500000 km2 374-Ng«i sao nµo s¸ng nhÊt trong ®ªm, nã ë c¸ch chóng ta bao xa?
HN Architectural University Spidermandhkt999@yahoo.com

§ã lµ ng«i sao Thiªn Lang lµ ng«i sao s¸ng nhÊt trong c¸c v× sao, nã ë c¸ch chóng ta 8,65 n¨m ¸nh s¸ng. 375-Bµi th¬ ®uîc coi lµ “B¶n tuyªn ng«n ®éc lËp ®Çu tiªn cña tæ quèc ta do ai viÕt? Bµi th¬ “Nam Quèc S¬n Hµ” do Lý Thuêng KiÖt viÕt. 376-VÞ vua nµo ®· lµm hai c©u th¬ “X· t¾c hai phen bon ngùa ®¸ Non s«ng ngµn thña v÷ng ©u vµng.” ? Vua TrÇn Nh©n T«ng lµm trong lÔ d©ng th¾ng trËn, cuéc kh¸ng chiÕn chèng qu©n Nguyªn lÇn thø III. 377-§©y lµ c©u nãi cña ai :” Trong x· giao ®õng ®æi b¹n thµnh thï mµ h·y ®æi thï thµnh b¹n”? Pitagore 378-Bé téc nµo lïn nhÊt thÕ giíi? Bé téc Mu-bu-ri( céng hßa sec). 379-Nhµ v¨n næi tiÕng nguêi mü mµ thêi ®iÓm «ng sinh ra vµ mÊt ®i trïng víi hai lÇn sao chæi Halley xuÊt hiÖn trªn l·nh thæ hoa k×, «ng lµ ai? Mac-Tuen(1835-1910) 380-Quèc gia cã nhiÒu quÇn ®¶o nhÊt thÕ giíi? Indonexia ®Êt n-íc cña h¬n 13000 hßn ®¶o 381-§¶o Ti-Top n»m ë ®©u? VÜnh H¹ Long- ®ã lµ tªn cña mét nhµ du hµnh vô trô. 382-ThÎ ®á, thÎ vµng trong bãng ®¸ cã tõ bao giê? Sau sù cè do bÊt ®ång ng«n ng÷ s¶y ra t¹i trËn tø kÕt ë wembley n¨m 1966. 383-chó Sam(uncle Sam) lµ nh©n vËt ®iÓn h×nh ë nuíc MÜ, vËy ë Anh nh©n vËt ®iÓn h×nh lµ ai? Jonh Bull 384-Nh÷ng ®iÒu thó vÞ vÒ con sè 12? Lµ biÓu t-îng cña sù hoµn h¶o Lµ 12 chiÕn c«ng cña Hecqueyn, lµ 12 con gi¸p, lµ 12 th¸ng trong mét n¨m. 385-v× sao sîi lynon cã thÓ treo ®uîc c¶ mét chiÕc « t« con ?
HN Architectural University Spidermandhkt999@yahoo.com

Lùc t-¬ng t¸c gi÷a c¸c ph©n tö trong lynon rÊt m¹nh, khiÕn ph©n tö dÔ ®Þnh huíng vµ x¾p xÕp cã trËn tù, tao lªn hîp chÊt cao ph©n tö cã lùc liªn kÕt rÊt cao

386-Móa rèi n-íc xuÊt hiÖn ë ViÖt Nam vµo thêi gian nµo? Móa rèi n-íc chØ cã ë ViÖt Nam vµ Trung Quèc, xuÊt hiÖn ë ViÖt Nam vµo n¨m 1121 hiÖn nay chØ cßn cã ë viÖt nam. 387-ba n-íc nµo ë ch©u Phi mµ trong mçi tªn n-íc ®Òu cã tõ G«? C«ng-g«, Ang-G«-La, T«-G« 388-Nam cùc vµ b¾c cùc, n¬i nµo l¹nh h¬n? D-íi líp b¨ng cña Nam cùc lµ lôc ®Þa cßn b¾c cùc lµ ®¹i du¬ng, kh¶ n¨ng gi÷ nhiÖt cña ®¹i du¬ng lín h¬n cña lôc ®Þa v× vËy c©u tr¶ lêi ë ®©y lµ Nam Cùc. 389-X-¬ng dµi nhÊt ë ng-êi lµ x-¬ng g×? -X-¬ng ®ïi 390-Phè T«n §øc Th¾ng tr-íc kia cã tªn lµ g×? -phè Hµng Bét 391-Hå Ba bÓ thuéc tØnh nµo n-íc ta? -B¾c K¹n 392-Cuéc khëi nghÜa H-¬ng Khª do ai cÇm ®Çu? Phan §×nh Phïng 393-Gièng Lîn thuÇn ViÖt gäi lµ g×? Lîn Ø 394-Con s«ng nµo cã l-u l-îng n-íc lín thø hai thÕ giíi? S«ng c«ng g« 395-Lo¹i b¸o mµ ph¸t hµnh mçi th¸ng mét tê? NguyÖt san 396-N¬i con s«ng hång ch¶y vµo lßng ®Êt ViÖt? Lµo cai
HN Architectural University Spidermandhkt999@yahoo.com

397-Con s«ng dµi nhÊt ch©u ¸? Tr-êng giang 398-N-íc cã diÖn tÝch ®ång b»ng lín nhÊt thÕ giíi? Mü 399-N-íc s¸n xuÊt ®-êng lín nhÊt thÕ giíi? Cuba 400-“N-íc ®æ ®Çu vÞt” lµ nãi tíi hiÖn t-îng vËt lý nµo? Sù kh«ng dÝnh -ít cña n-íc 401-Ng-êi trung quèc ®Çu tiªn bay vµo vò trô ? D-¬ng Lîi VÜ trªn con tµu ThÇn Ch©u 5 402-Cao nguyªn lín nhÊt n-íc ta thuéc tØnh nµo? Méc ch©u –s¬n la 403-Mú t«m cã nguån gèc tõ n-íc nµo? NhËt b¶n 404-Tø bÊt tö cña th¨ng long? Chö §ång Tö, LiÔu H¹nh, T¶n Viªn(s¬n tinh), Th¸nh Giãng 405-Singapo lµ quÇn ®¶o gåm bao nhiªu hßn ®¶o? 54, ®¶o lín nhÊt lµ Singapore víi 512km2, chØ 20 ®¶o cã ng-êi ë 405- Ng-êi ®-îc coi lµ «ng tæ cña nghÒ Trµm B¹c ViÖt Nam ? NguyÔn Kim L©u, quª tØnh Th¸i B×nh 406-Ai lµ t¸c gi¶ c©u nãi “ Tiªn häc lÔ hËu häc v¨n”? Khæng tö 407-Trong ®ång hå b¸o thøc kim nµo kh«ng ch¹y? Kim hÑn giê 408-Ng-êi më ®Çu trµo l-u v¨n häc hiÖn thùc x· héi chñ nghÜa? Mac-xim-gor-ki 409-Hå nãng nhÊt thÕ giíi lµ hå nµo? Hå Phu-m«-r«n-n«i-e nãng tíi 500C
HN Architectural University Spidermandhkt999@yahoo.com

410-Quèc gia nµo ®-îc mÖnh danh lµ sø së cña hoa hång? Bungari 411-Ai ®-îc coi lµ mÆt trêi cña thi ca nga? Puskin 412-Gi¶i th-ëng lín nhÊt cña ®iÖn ¶nh ViÖt Nam cã tªn lµ g×? B«ng sen vµng 413-S«ng dµi nhÊt ch©u ¢u? Volga 414-TrÇn Quang Kh¶i lµ con trai thø mÊy cña vua TrÇn Th¸nh T«ng? Thø 3 415-BiÓn nµo Êm nhÊt thÕ giíi? Hång h¶i 416-§¶o nµy lµ ®¶o g×? -nã cã h×nh con c¸ ®ang b¬i -lµ ®¶o lín nhÊt ë ViÖt Nam ? §ã lµ ®¶o Phó Quèc 417-“Ng-êi ta t¹o ra vËn mÖnh chø kh«ng ph¶i vËn mÖnh t¹o ra con ng-êi” lµ c©u nãi næi tiÕng cña ai? Nhµ b¸c häc Lª Quý §«n 419-T¸c gi¶ bøc tranh næi tiÕng “ThiÕu n÷ bªn hoa huÖ”? Ho¹ sÜ T« Ngäc V©n

HN Architectural University

Spidermandhkt999@yahoo.com

420-N¨m 2000 ®-îc ghi b»ng ch÷ c¸i La M· nµo? MM 421-Nguyªn tè nµo ë tr¹ng th¸i r¾n ®-îc ph¸t hiÖn sím nhÊt? Vµng 422-Tªn viÕt t¾t cña liªn ®oµn ®iÒn kinh ViÖt Nam ? VAAF 423-¤ng tæ cña nghÒ trång ng«? Phïng Kh¾c Khoan 424-Mét kim lo¹i quý ®-îc dïng trong nhiÕm ¶nh? B¹c 425-¤ng tæ nghÒ thªu ViÖt Nam ? Lª C«ng Hµnh 426-Rªu lµ thùc vËt bËc? BËc cao 427-§Þa Y th-êng ®-îc thÊy ë ®©u? Trªn th©n c©y vµ trªn c¸c t¶ng ®¸ 428-Bøc tranh B¸c Hå ®Çu tiªn do ho¹ sÜ nµo vÏ? Do £-rich-gi«-Hans¬n ng-êi Thôy §iÓn vÏ t¹i Liªn X« vµo ngµy 19-9-1924 429-Ng«i sao gÇn tr¸i ®Êt nhÊt lµ ? MÆt trêi 430-V¨n MiÕu Quèc Tö Gi¸m cßn cã tªn gäi nµo kh¸c? Quèc häc viÖn, Th¸i häc viÖn 431-Lîn rõng cã nguån gèc tõ ®©u? Ch©u ¢u 432-Nguyªn tè nµo lµ phi kim m¹nh nhÊt? Flo 433-L¸ th«ng cã bao nhiªu g©n? 1 g©n
HN Architectural University Spidermandhkt999@yahoo.com

434-Nh÷ng ®ång tiÒn b»ng giÊy ®Çu tiªn cña n-íc ta ra ®êi vµo thÕ kØ nµo? thÕ kØ 14 435-Loµi chim nµo ®Î chøng lín nhÊt so víi th©n h×nh cña chóng? Chim KiWi 436-Quèc hiÖu ®Çu tiªn cña n-íc ViÖt Nam ? V¨ng Lang 437-Ai lµ chñ tÞch ®Çu tiªn cña héi nhµ b¸o ViÖt Nam ? Xu©n Thñy 438-Con s«ng Danuyp ch¶y vµo biÓn nµo? BiÓn ®en 439-Nhµ cña con h¶i ly gäi lµ g×? Hang 440-Hoa lóa lµ lo¹i hoa l-ìng tÝnh hay ®¬n tÝnh? L-ìng tÝnh 441-Th«ng th-êng nhÞp tim cña n÷ giíi hay nam giíi ®Ëp nhanh h¬n? N÷ giíi 442-Nguyªn tè nµo chiÕm nhiÒu nhÊt trong kh«ng khÝ? Nit¬ 443-con ng-êi nhËn ®-îc vitamin nµo tõ mÆt trêi? Vitamin D 444-Hai phi kim nµo mµ con ng-êi biÕt ®Õn tõ thêi tiÒn sö? Cacbon vµ l-u huúnh 445-Ai lµ ng-êi ®Çu tiªn ®Æt cho Hµ Néi c¸i tªn §«ng Kinh? Lª Lîi 446-Ai lµ ng-êi ®Çu tiªn quan s¸t ®-îc tr¸i ®Êt tõ ngoµi vò trô? GaGarin

HN Architectural University

Spidermandhkt999@yahoo.com

447-Thuý KiÒu mang hä g×? V-¬ng 448-Ai ®-îc coi lµ nhµ n÷ to¸n häc ®Çu tiªn trªn thÕ giíi? Hypatie 449-Cuèn s¸ch ®Çu tiªn NguyÔn Tr·i viÕt dïng ®Ó d¹y vua cã tªn lµ g×? D- ®Þa chÝ 450-Ng-êi ta s¶n xuÊt nh«m trong c«ng nghiÖp b»ng ph-¬ng ph¸p nµo? §iÖn ph©n 451-Cê vua xuÊt hiÖn lÇn ®Çu tiªn ë ®©u? Ên ®é 452-L-ìng tiªm cã mµu g×? Trong suèt 453-§ång b»ng nµo lín nhÊt n-íc ta? §ång b»ng s«ng cöu long 454-Tªn viÕt t¾t cña giê quèc tÕ? GMT 455-Trïng AmÝt sinh s¶n v« tÝnh b»ng c¸ch nµo ? Ph©n ®«i 456-§Þa h×nh n-íc ta thÊp dÇn vÒ phÝa nµo? §«ng nam 457-LuËt bãng ®¸ ®Çu tiªn ®-îc so¹n th¶o ë ®©u? Vµo n¨m nµo? §-îc so¹n n¨m 1863 t¹i London( anh) 458-Tai cña ch©u chÊu n»m ë ®©u? ë khíp x-¬ng ®Çu gèi ch©n tr-íc 459-QuÇn ®¶o Hoµng Sa thuéc tØnh nµo n-íc ta? §µ N½ng 460-C¸ tr¾m cã mÊy ®«i d©u? Kh«ng cã ®«i nµo
HN Architectural University Spidermandhkt999@yahoo.com

461-§Ønh nói nµo ®-îc coi lµ nãc nhµ b¸n ®¶o t©y d-¬ng? §Ønh Phan si pang 462-Tr¸i ®Êt quay tõ h-íng nµo sang h-íng nµo? T©y sang ®«ng 463-Thuû ®iÖn th¸p bµ ®-îc x©y dùng trªn con s«ng nµo? S«ng ch¶y 464-con s«ng nµo cã l-îng n-íc lín nhÊt thÕ giíi? S«ng Amazon 465-V× sao nhÖn kh«ng ph¶i lµ c«n trïng? C¬ thÓ c«n trïng ph¶i cã ®Çu, ngùc, bông ph©n ®èt, vµ cã 6 ch©n. NhÖn chØ cã ®Çu , ngùc, bông kh«ng ph©n ®èt , cã 8 ch©n. 466-Lo¹i ®éng vËt nµo ë c¹n cã träng l-îng c¬ thÓ lín nhÊt? Voi ch©u phi 467-PhÇn nµo cña m¾t khóc x¹ ¸nh s¸ng mÆt trêi nhiÒu nhÊt? Gi¸c m¹c 468-Cuéc khëi nghÜa cña Lª Lîi kÐo dµi bao nhiªu n¨m? 10 n¨m 469-VÖ tinh tù nhiªn cña tr¸i ®Êt? mÆt tr¨ng 470-Sau hÖ thèng s«ng hång vµ hÖ thèng s«ng Cöu Long th× hÖ thèng s«ng nµo lín thø 3 n-íc ta? hÖ thèng s«ng §ång Nai 471-NguyÔn T-êng Vinh lµ tªn thËt cña nhµ v¨n nµo? Th¹ch Lam 472-Loµi ho½ng th-êng rông sõng vµo mïa nµo? Mïa ®«ng 473-Ngµnh thùc vËt nµo chiÕm -u thÕ nhÊt trong giíi thùc vËt? Thùc vËt h¹t kÝn
HN Architectural University Spidermandhkt999@yahoo.com

474-§©y lµ c¸i g×? -Nã cã thÓ ®i b»ng ch©n, b»ng « t«, b»ng m¸y bay, tµu háa. -Cã nguån gèc tõ n-íc Anh Con tem 475-Ngµy, th¸ng, n¨m ®µi truyÒn h×nh ViÖt Nam ph¸t sãng lÇn thö nghiÖm ®Çu tiªn? 7-9-1976 t¹i 58 Qu¸n Sø- Hµ Néi 476-Sè ng-êi tham dù mÝt tinh ®éc lËp ngµy 2/9 lµ bao nhiªu? Trªn nöa triÖu ng-êi. 477-Hµnh tinh lín thø hai trong th¸i d-¬ng hÖ? Thæ tinh 478-Cã bao nguyªn tè ho¸ häc ®-îc biÕt tõ thêi th-îng cæ? Cã 9 nguyªn tè 479-Bao nhiªu n¨m con h-¬u thay sõng mét lÇn? 1 lÇn mét n¨m 480-QuÇn ®¶o Tr-êng Sa thuéc tØnh nµo? Kh¸nh hßa 481-M¹ch m¸u nhá nèi gi÷a tÜnh mach vµ ®éng m¹ch gäi lµ g×? Mao m¹ch 482-TØnh nµo n-íc ta cã ba mÆt gi¸p biÓn ? Cµ mau.

HN Architectural University

Spidermandhkt999@yahoo.com

483-Ngùa vµ chuét nh¾t loµi nµo cã nhÞp thë lín h¬n? chuét nh¾t. 484-Trong nghµnh ®éng vËt cã x-¬ng sèng nghµnh nao cã sè l-îng lín h¬n? líp chim. 485-Mïa v¶i vµ mïa nh·n mïa nµo ®Õn tr-íc ? Mïa v¶i. 486-Khi gÆp Thuý KiÒu th× Kim Träng ®· trao cho Thuý KiÒu c¸i gÝ? Kh¨n hång. 487-§íi n»m gi÷a nhiÖt ®íi vµ «n ®íi gäi lµ? CËn nhiÖt ®íi. 488-C©y cao su cã nguån gèc tõ ®©u? Ch©u MÜ. 489-T¶o n©u sèng ë vïng n-íc ngät hay n-íc mÆn? N-íc mÆn 490-§¬n vÞ cña thÕ ®iÖn ®éng mang tªn mét ng-êi b¸c häc ng-êi ý? V«n. 491-Nhµ b¸c häc nµo t×m ra cÊu t¹o cña n-íc vµo n¨m 1871? Cavendish. 492-Nguyªn tö tiÕng Hy L¹p nghÜa lµ g×? Astomos nghÜa lµ kh«ng thÓ ph©n chia ®-îc. 493-ThÕ vËn héi Olympic mïa ®«ng lÇn ®Çu tiªn vµo n¨m nµo? 1924. 494-§¸ h×nh thµnh ®Çu tiªn trªn tr¸i ®Êt lµ lo¹i ®¸ nµo? §¸ macma 495- Hå Victoria lµ hå n-íc ngät lín thø hai trªn thª gií víi diÖn tÝch 68.800 km2. Hå lµ n¬i cung cÊp n-íc cho s«ng Nil.Nã l»m trªn l·nh thæ nø¬c nµo? Trung Phi. 496-G.Gralilei , nhµ vËt lý vµ nh©n v¨n Italia ®· t×m ra ®Þnh luËt chuyÓn ®éng cña c¸c vËt thÓ r¬i tù do.Vµo n¨m nµo? 1602.
HN Architectural University Spidermandhkt999@yahoo.com

497-¤ng lµ nhµ vËt lý lçi l¹c cña n-íc Ph¸p ®· cïng víi vî m×nh kh¸m ph¸ ra hiÖn t-îng phãng x¹.T×m chÊt radium. ¤ng lµ ai? Pierre curic. 498-§¬n vÞ ®o khèi l-îng b»ng 1/1triÖu(g).Gäi lµ g× ? Gamma. 499-Ba kim lo¹i duy nhÊt nµo ®-îc xÕp lo¹i vµo nhãm kim lo¹i ®en? Fe, Mg, Cr 500-H-¬u cao cæ ¨n cá nh- thÕ nµo ? H-¬u cao cæ kh«ng ¨n cá. 501-Ch× nguyªn chÊt cã mÇu g×? Tr¾ng ¸nh b¹c 502-TØnh Trµ Vinh khi cßn lµ phñ cã tªn lµ g×? Phñ Trµ Vang. 503-§Ó ®i hÕt mét vßng trªn quü ®¹o tr¸i ®Êt ph¶i quay bao nhiªu vßng ? 365 vßng # 504- TØnh nµo n-íc ta cã bÒ ngang hÑp nhÊt ? Qu¶ng B×nh. 505-MÆt trêi chøa bao nhiªu phÇn tr¨m nguyªn tå H2? 90% 506-Ai ®-îc coi lµ nhµ tù nhiªn häc ®Çu tiªn cña nh©n lo¹i? Aristop. 507-Em d©u cña Thuý KØÒu mang hä g×? hä Trung. 508-TØnh nµo n-íc ta cã biªn giíi víi hai n-íc l¸ng giÒng lµ Campuchia vµ Lµo. TØnh Komtum. 509-Trong ngµnh ®éng vËt cã x-¬ng sèng líp ®éng vËt nµo cã x-¬ng chËu ®Çu tiªn? Líp l-ìng tiªm, Õch nh¸i.
HN Architectural University Spidermandhkt999@yahoo.com

510- Träng lùc bÒ mÆt tr¸i ®Êt nÆng gÊp mÊy l©n träng lùc bÒ mÆt tr¨ng? GÊp 6 lÇn. 511-HuyÕt cÇu kh«ng mÇu gióp c¬ thÓ chèng l¹i c¸c vi khñ©n gäi lµ? b¹ch cÇu. 512-Trong quÇn ®¶o Tr-êng S¬n hßn ®¶o nµo cã diÖn tÝch lín nhÊt? §¶o Ba B×nh(kho¶ng 0,6 km2) 513-Cuèn s¸ch ®Çu tiªn ®-îc in ë ch©u ¢u cã tªn lµ g×? Kinh th¸nh. 514-Õch nh¸i sinh s¶n vµo mïa nµo ? Mïa hÌ(mïa m-a) 515-Dông cô ®Ó ®o khèi l-îng riªng cña chÊt láng lµ g×? Phï kÕ. 516-Trong 4 yÕu tè sinh th¸i, ¸nh s¸ng, nhiÖt ®é, giã, ®é Èm yÕu tè nµo ¶nh h-ëng ®Õn c¸c yÕu tè cßn l¹i? ¸nh s¸ng 517-Trong ngµnh ®éng vËt h¹t kÝn loµi c©y nµo cã cÊu t¹o nhá nhÊt vµ ®¬n gi¶n nhÊt? C©y bÌo tÊm. 518-Lo¹i sîi tæng hîp ®Çu tiªn ®-îc chÕ t¹o tõ khÝ thiªn nhiªn, dÇu má, nhiÖt ®é, n-íc vµ kh«ng khÝ? Lo¹i sîi thiªn nhiªn tæng hîp ®ã lµ nilon 519-Hîp chÊt cña kim lo¹i hoÆc phi kim víi cacbon gäi lµ g×? Gäi lµ cacbua. 520-PhÇn d¹ dÇy cña c¸c loµi chim gäi lµ g× ? MÒ. 521-ChØ sè th«ng minh ®-îc viÕt t¾t lµ g×? IQ hoÆc QI. 522-Giao cña mÆt ph¼ng vµ h×nh cÇu gäi lµ g×?
HN Architectural University Spidermandhkt999@yahoo.com

H×nh trßn. 523-TØnh nµo cã ®-êng biªn giíi dµi nhÊt n-íc ta? Lai Ch©u 524-Khñng long ph¸t triÓn m¹nh nhÊt vµo ®¹i nµo? §¹i trung sinh 525-§©y lµ ng-êi ®Ò ra thuyÕt l-îng tö vµo n¨m 1900 ? Mac Pl¨ng 526-N¬i nµo nhËn ¸nh s¸ng ban mai sím nhÊt n-íc ta? Kh¸nh hßa 527-H·y cho biÕt ®©y lµ chÊt g×?Nã lµ chÊt khÝ mµu xanh nh¹t cã kh¶ n¨ng ph¶n øng rÊt cao, lµ mét d¹ng h×nh thï cña «xy? ¤z«n 528-H·y cho biÕt ®©y lµ ai? ng-êi ta vÉn gäi «ng lµ «ng tiªn cña trÎ em, trªn thÕ giíi cã rÊt nhiÒu c«ng viªn mang tªn «ng? Waltdisney 529-§éng vËt ®¬n bµo ®Çu tiªn lµ ®éng vËt nµo? Bät biÓn 530-Trong mét vßng tuÇn hoµn m¸u ®i qua tim mÊy lÇn? 2 lÇn 531-Tªn viÕt t¾t cña tæ chøc th-¬ng m¹i thÕ giíi? WTO 532-TØnh nµo n-íc ta cã ®-êng biªn giíi gi¸p víi tØnh b¹n Lµo dµi nhÊt? NghÖ an 533-TØnh nµo lµ quª h-¬ng cña ®éi qu©n tãc dµi? BÕn tre 534-§-êng gåm nhiÒu ®o¹n th¼ng kh«ng cïng n»m trªn mét ®-êng th¼ng gäi lµ g×? §-êng gÊp khóc
HN Architectural University Spidermandhkt999@yahoo.com

535-¤ng lµ mét c«ng thÇn cña nhµ TrÇn, ¤ng tõng gi÷ chøc th¸i s-, vµ lµ ng-êi cã c«ng lín g©y dùng lªn triÒu ®¹i nµy, «ng còng lµ ng-êi cã c«ng lín trong cuéc chèng qu©n m«ng nguyªn n¨m 1258, «ng lµ ai? TrÇn Thñ §é 536-T¾t ®Ìn lµ mét t¸c phÈm g©y ®-îc tiÕng vang lín trong v¨n ®µn ViÖt Nam tr-íc c¸ch m¹ng th¸ng 8 víi viÖc miªu t¶ ch©n thùc bøc trang x· héi thêi thùc d©n phong kiÕn. T¸c phÈm ®-îc xuÊt b¶n lÇn ®Çu tiªn vµo n¨m nµo? N¨m 1939 537-Lµng Phñ §æng quª h-¬ng cña th¸nh Giãng, ng-êi anh hïng cã c«ng chèng giÆc ©n x©m l-îc, theo truyÒn thuyÕt hiÖn vÉn cßn nhiÒu dÊu tÝch cña vÞ th¸nh bÊt tö nµy. Lµng Phñ §æng thuéc quËn huyÖn nµo cña thµnh phè Hµ Néi ? HuyÖn Gia L©m 538-Thµnh phè Hµ Néi cã tªn gäi ®Çu tiªn trong lÞch sö lµ Tèng B×nh. Tªn gäi nµy xuÊt hiÖn tõ thÕ kØ thø mÊy? Thø V

539-Nhµ sµn B¸c Hå, n¬i l-u gi÷ nhiÒu di tÝch cña vÞ l·nh tô mu«n vµn kÝnh yªu, ng«i nhµ nµy hoµn thµnh vµo n¨m nµo? 1958 540-Ai lµ ng-êi ®Çu tiªn ph¸t minh ra kÝnh hiÓn vi ®Çu tiªn? L¬venhuc (ng-êi thî mµi kÝnh ng-êi Anh vµo cuèi thÕ kû XIV). 541-§¬n vÞ ph©n lo¹i d-íi hä, trªn loµi gäi lµ g×? Chi

HN Architectural University

Spidermandhkt999@yahoo.com

542-§¬n vÞ ph¸t ©m nhá nhÊt trong ng«n ng÷ lµ g×? ¢m tiÕt 543-Ngµ voi do bé phËn nµo ph¸t triÓn thµnh ? R¨ng lanh hµm trªn 544-ThÕ vËn héi dµnh cho nh÷ng ng-êi tµn tËt gäi lµ g×? Paralympic 545-§¹i lôc nµo cã ®é cao trung b×nh lín nhÊt ? Nam cùc 546-Giã Lµo cßn cã tªn gäi lµ g×? Giã ph-¬ng t©y nam 547-Niªn hiÖu cña §inh Tiªn Hoµng gäi lµ g×? Th¸i B×nh 548-Ai lµ ng-êi viÕt t¸c phÈm chñ nghÜa M¸c vµ v¨n ho¸ ViÖt Nam ? Tr-êng Trinh 549-C¸ tr¾m ®en sèng ë tÇng n-íc nµo? TÇng ®¸y 550-§¹i lôc nµo chØ cã mét quèc gia? Ch©u óc 551-Thµnh phè nµo ë NhËt B¶n cã nghÜa lµ kinh ®« ë phÝa ®«ng ? Tokyo 552-C©y mÝa thuéc hä nµo? C©y th©n cá 553-Tªn viÕt t¾t cña tæ chøc hµng kh«ng d©n dông thÕ giíi ? TCACO 554-Tªn viÕt t¾t cña tæ chøc y tÕ thÕ giíi? WHO ( World Trade Organization) 555-Tªn viÕt t¾t cña quü ho¹t ®éng d©n sè cña liªn hiÖp quèc? UNFPA
HN Architectural University Spidermandhkt999@yahoo.com

556-Tªn viÕt t¾t cña tæ chøc héi quèc tÕ ng÷ quèc tÕ? UEA 557-Ng-êi ®Çu tiªn häc ë tr-êng v¨n miÕu Quèc Tö Gi¸m? Lý Cµn §øc ( sau nµy lµ vua Lý Nh©n T«ng ) 558-Sù l©n quang th-êng x¶y ra ®èi víi chÊt nµo? chÊt r¾n 559-N¨m quèc tÕ ®¹i d-¬ng lµ n¨m bao nhiªu? N¨m 1998 560-§-êng xÝch ®¹o ®i qua mÊy n-íc? Qua s¸u n-íc 561-Kho¶ng c¸ch gi÷a c¸c thiªn hµ gÊp mÊy lÇn gi÷a c¸c thiªn hµ? 10 lÇn 562-Cã ®Æc ®iÓm chung g× gi÷a con ng-êi vµ tr¸i ®Êt? 3 / 4 lµ n-íc 563-Cµ mÌ sèng ë tÇng n-íc nµo? TÇng gÇn mÆt n-íc 564-ThÕ vËn héi Olympic lÇn ®Çu tiªn ®-îc tæ chøc ë ®©u? XuÊt hiÖn n¨m 776 tr-íc c«ng nguyªn 565-Ng-êi cïng Amstrong chinh phôc mÆt tr¨ng? Onring 566-Lo¹i ®¸ ®-îc h×nh thµnh tõ x¸c ®éng, thùc vËt gäi lµ g×? Than ®¸ 567-Kim lo¹i nãng ch¶y sÏ ph¸t ra lo¹i quang phæ nµo? Quang phæ liªn tôc 568-Amin nµo trong ph©n tö cã vßng benzen? Amin th¬m 569-Muèn hÊp thô ¸nh s¸ng th× vËt hÊp thô ¸nh s¸ng ph¶i cã nhiÖt ®é nh- thÕ nµo ®èi víi vËt ph¸t s¸ng? ThÊp h¬n
HN Architectural University Spidermandhkt999@yahoo.com

570-ChÝnh quyÒn v« s¶n nµo chØ tån t¹i trong 72 ngµy nh-ng thùc sù lµ chÝnh quyÒn do d©n vµ v× d©n? C«ng x· Paris 571-Con s«ng nµo lín nhÊt b¸n ®¶o ®«ng d-¬ng? S«ng Mªk«ng 572-§¶o lín nhÊt ®Þa trung h¶i ? §¶o Xixin 573-§¹i d-¬ng nµo nhá nhÊt thÕ giíi? B¾c b¨ng d-¬ng

574-Trong cñ tái cã chÊt g× lµm cho nã ch÷a ®-îc bÖnh? ChÊt kh¸ng sinh Alixin 575-Ai lµ ng-êi ®Çu tiªn b¾n ph¸ nguyªn tö? E.Rutherford 576-Hîp chÊt giµu n¨ng l-îng chøa trong ti thÓ gäi lµ g×? ATP 577-Lo¹i thuèc kh¸ng sinh nµo mµ theo tiÕng la tinh cã nghÜa lµ “C¸i bót l«ng” ? Pªlixªlin 578-CÆp biÓu t-îng s«ng nói cña tØnh nam ®Þnh cã tªn lµ g×? Non C«i-S«ng VÞ 579-Ai lµ nhµ ngo¹i giao ®Çu tiªn cña ViÖt Nam ®i sø sang Mü? Bïi ViÖn 580-Phong Thñy lµ mét lo¹i tÝn ng-ìng thÇn bÝ Trung Quèc, ®-îc kÕt hîp gi÷a thuËt tö vi vµ tËp qu¸n d©n gian. ë §µi Loan, cã nhiÒu trô së cña c¸c c«ng ty lín ®· sö dông c¸c biÓu t-îng cña tÝn ng-ìng nµy víi hy väng sÏ ®em l¹i nhiÒu ®iÒu tèt lµnh. Trong c¸c kiÕn tróc sau, kiÕn tróc nµo sÏ ®em l¹i ®iÒm gë? a. C¸c cöa xoay vßng b. C¸c gãc trßn. c. C¸c s©n trßn.
HN Architectural University Spidermandhkt999@yahoo.com

d. C¸c cét chèng vu«ng. d.C¸c cét chèng vu«ng. 581-N¨m chÕ t¹o ra m¸y tÝnh c¬ häc ®iÖn tö ®Çu tiªn? N¨m 1943 582-BÖnh AIDS ®-îc ph¸t hiÖn vµo n¨m nµo? N¨m 1981 583-con s«ng dµi nhÊt ch©u ¸? S«ng Tr-êng Giang (Trung Quèc) dµi h¬n 6000 km 584-Con s«ng nµo ë ch©u ¸ ch¶y qua nhiÒu n-íc nhÊt? S«ng Mªk«ng 585-Lo¹i c©y c«ng nghiÖp nµo ®-îc ®-a vµo ViÖt Nam n¨m 1907 ? C©y cao su 586-N¨m nµo ch-¬ng tr×nh truyÒn h×nh ®Çu tiªn trªn thÕ giíi ®-îc ph¸t hµnh? 1932 587-N¨m nµo kh¸m ph¸ ra ®ång vÞ phãng x¹? N¨m 1903 588-BiÓn kÝn nµo lín nhÊt thÕ giíi? §Þa trung h¶i 589-C¸i g× ®· lµm cho n-íc ®¸ trong tñ l¹nh hãa ®ôc? Bät kh«ng khÝ 590-Tô ®iÖn cæ nhÊt do nhµ b¸c häc nµo ph¸t minh ra? L©y-§en 591-ChiÕn dÞch §iÖn Biªn Phñ b¾t ®Çu diÔn ra vµo ngµy th¸ng n¨m nµo? 13/3/1954 592-N¨m nµo chÕ t¹o ra m¸y bay ph¶n lùc? N¨m 1939
HN Architectural University Spidermandhkt999@yahoo.com

593-Tr¸i ®Êt ®-îc bao bäc bëi nh÷ng tÇng khÝ quyÓn nµo? TÇng ®èi l-u, tÇng b×nh l-u, tÇng trung l-u, tÇng ®iÖn li, tÇng khuÕch t¸n. 594-Tªn mét hßn ®¶o ë vÞnh H¹ Long mang tªn mét vÞ anh hïng? G.Titèp ( nhµ du hµnh vò trô) 595-Ai lµ ng-êi ®øng ®Çu ban l·nh ®¹o quèc tÕ lÇn thø nhÊt? Cac-mac 596-Thµnh phè nµo cña Campuchia s«ng Mekong chia lµm ba nh¸nh ? Phnompenh 597-Ng-êi ®Çu tiªn ®o ®-îc ¸p xuÊt khÝ quyÓn? Nhµ b¸c häc Italia Torricelli(1608-1647) 598-Con s«ng nµo lµ biªn giíi tù nhiªn gi÷a Lµo vµ Campuchia? S«ng mªk«ng 599-N-íc nµo ë ch©u mü cã h×nh d¸ng gièng qu¶ ít? Chilª 600-§©y lµ bøc t-îng g×? -nã bÞ côt hai tay -t-îng tr-ng cho vÎ ®Ñp cña ng-êi phô n÷ Bøc t-îng thÇn vÖ n÷ Milo 601-C¬ thÓ ng-êi cã bao nhiªu cÆp x-¬ng s-ên? -12 cÆp

HN Architectural University

Spidermandhkt999@yahoo.com

602-Vïng n-íc gianh giíi gi÷a n-íc ngät vµ n-íc mÆn( gi÷a cöa s«ng vµ c¸c vïng ven biÓn) gäi lµ g×? N-íc lî 603-Hoa UÊt Kim H-¬ng cßn cã tªn gäi nµo kh¸c? Hoa Tuy Lip 604-Lµ n-íc cã ®-êng biªn giíi gi¸p víi nhiÒu quèc gia nhÊt? Trung quèc 605-V-ên quèc gia lín nhÊt viÖt nam? V-ên quèc gia C¸t Tiªn 606-BiÓu t-îng cña ngµnh y d-îc? Con r¾n 607-T«n lµ hîp chÊt cña nh÷ng kim lo¹i nµo? KÏm vµ s¾t 608-Nhµ b¸c häc Nobel lµ ng-êi n-íc nµo? Thôy §iÓn 609-Bé tr-ëng bé c«ng an ®Çu tiªn cña n-íc ta? §ång chÝ TrÇn Quèc Hoµn 610-Häa sÜ vÏ tranh B¸c Hå vµ 3 thiÕu nhi Trung, Nam, B¾c trªn lôa b»ng m¸u cña m×nh? DiÖp Minh Ch©u 611-Thæ nhÜ kú tr-íc ®©y cã tªn gäi lµ g×? Ottoman 612-C¸ chÐp cßn cã tªn gäi nµo kh¸c? C¸ G¸y

613-Nasa lµ tªn viÕt t¾t cña c¬ quan nµo cña Mü? C¬ quan hµng kh«ng vò trô Mü 614-Lµng Chuyªn Mü (Hµ T©y) næi tiÕng vÒ nghÒ g×? Kh¶m trai
HN Architectural University Spidermandhkt999@yahoo.com

615-Lµng Kiªu Kú (ngo¹i thµnh Hµ Néi) næi tiÕng víi nghÒ truyÒn thèng nµo? D¸t vµng quý 616-Trong m«n ®iÒn kinh cù ly ch¹y ng¾n nhÊt lµ bao nhiªu? 60m 617-Th¸c Angel cao nhÊt thÕ giíi n»m ë quèc gia nµo? Venezulea 618-CÇu ThÞ N¹i, c©y cÇu v-ît biÓn dµi nhÊt n-íc ta thuéc tØnh nµo? B×nh §Þnh 619-§iÖu Sa LÖch Chªnh thuéc lo¹i nh¹c nµo? ChÌo 620-ë miÒn trung chim S¬n Ca cßn ®-îc gäi lµ chim g×? -Chim Cµ L¬i 621-Thùc d©n Ph¸p ®· vu cho vua NguyÔn nµo lµ vua “®iªn” ? -Vua Thµnh Th¸i 622-Bé gâ ®-îc chia ra lµm mÊy lo¹i? -Hai lo¹i: §Þnh ©m vµ kh«ng ®Þnh ©m 623-Trong nh¹c giao h-ëng, lo¹i nh¹c cô nµo nhá nhÊt mµ cã ©m thanh cao nhÊt ? -S¸o Picono 624-Ngµy sinh viªn ViÖt Nam lµ ngµy nµo? -9/1 625-Con La c㠮Π®-îc con kh«ng? -kh«ng 626-Th¸p truyÒn h×nh cao nhÊt ch©u ¸ n»m ë quèc gia nµo? -Trung quèc 627-S«ng Ba( s«ng §µ R»ng) ch¶y qua tØnh nµo? -Phó Yªn
HN Architectural University Spidermandhkt999@yahoo.com

628-Ai lµ ng-êi ph¸t minh ra chiÕc nåi h¬i? -Danis Papin 629-S«ng Thu Bån ch¶y qua tØnh nµo? -Qu¶ng Nam 630-VËn ®éng viªn ®Çu tiªn mang vÒ huy ch-¬ng vµng thÕ vËn héi cho n-íc ta lµ ai? -VËn ®éng viªn b¾n sóng TrÇn Oanh 631-Di s¶n v¨n hãa næi tiÕng thÕ giíi nµo ë Italya ®-îc x©y dùng trong vßng 200 n¨m? -Th¸p Nghiªng Pizza 632-Loµi hoa ®Çu tiªn xuÊt hiÖn trªn hµnh tinh chóng ta c¸ch ®©y bao nhiªu triÖu n¨m? -130 triÖu n¨m 633-HÖ thèng lòy ThÇy(§µo Duy Tõ) nay cßn di tÝch ë tØnh nµo? -Qu¶ng B×nh 634-LÔ héi ®ua voi ë B«n-§«n(§¾c L¾c) lµ cña d©n téc nµo? -M’ N«ng 635-Tµu ph¸ b¨ng nguyªn tö ho¹t ®éng theo nguyªn t¾c nµo? -Lµm tan b¨ng nhê ¸p suÊt 636-Nói Ên-s«ng Trµ lµ biÓu t-îng thiªn nhiªn cña t×nh nµo n-íc ta? Qu¶ng Ng·i 637-N-íc m¾m Phó Quèc næi tiÕng ®-îc chÕ t¹o tõ lo¹i c¸ nµo? C¸ C¬m 638-Nhµ v¨n £-Xª-Nhin ®· dïng h×nh ¶nh “¸nh n¾ng diÖu kú” ®Ó viÕt vÒ ai? MÑ cña «ng 639-Theo thÇn tho¹i trung quèc bµ n÷ Oa ®· dïng lo¹i ®¸ nµo ®Ó v¸ trêi ? -§¸ Ngò S¾c 640-Nh÷ng Hacker thiÖn trÝ ®ãng gãp cho sù ph¸t triÓn cña quèc gia ®-îc gäi víi c¸i tªn g×?
HN Architectural University Spidermandhkt999@yahoo.com

Hacker mò tr¾ng 641-C«ng thøc hãa häc cña khÝ c-êi? N20 642-Ng«i sao Diªm v-¬ng ®· bÞ lo¹i ra khái hÖ mÆt trêi, nªn hµnh tinh nµo trong th¸i d-¬ng hÖ xa mÆt trêi nhÊt? H¶i v-¬ng tinh 643-Lo¹i ®Êt nµo chiÕm diÖn tÝch chñ yÕu ë ®ång b»ng s«ng Cöu Long? §Êt PhÌn 644-th- viÖn lín nhÊt thÕ giíi n»m ë quèc gia nµo? Thñ ®« Wasinton-Hoa kú 645-Trong bèn h×nh cã cïng diÖn tÝch: tam gi¸c ®Òu, h×nh vu«ng, h×nh ngò gi¸c ®Òu, lôc gi¸c ®Òu, h×nh nµo cã chu vi nhá nhÊt? H×nh lôc gi¸c ®Òu 646-Kho¶ng c¸ch trung b×nh tõ mÆt trêi tíi tr¸i ®Êt ®-îc tÝnh b»ng ®¬n vÞ g× ? Km( 150 triÖu km) 647-trªn b¶n ®å ®Ønh nói Ba V× cao 1281m, ng-êi ta ®o ®é cao cña ®Ønh nói nµy nh- thÕ nµo? §©y lµ ®é cao trung b×nh tÝnh tõ ®Ønh nói tíi mùc n-íc biÓn ®«ng 648- Tæng thèng thø 30 cña Mü (1923 - 1929), ng-êi tin r»ng "c«ng viÖc chÝnh cña Mü lµ kinh doanh" ? Calvin Coolidge 649-Tõ ®Ó chØ nh÷ng ng-êi phô n÷ NhËt B¶n h¸t vµ nh¶y móa chuyªn nghiÖp thêi x-a ? Geisha 650-Nhµ th¸m hiÓm Bå §µo Nha, ng-êi ®Çu tiªn tíi Ên §é b»ng ®-êng biÓn? Vasco de Gama 651-Trong thÇn tho¹i Hy L¹p, con qu¸i vËt cã ®Çu vµ ngùc ng-êi phô n÷, m×nh s- tö vµ mét ®«i c¸nh chim ? Nh©n sHN Architectural University Spidermandhkt999@yahoo.com

652-Thñ ®«, thµnh phè lín nhÊt Ethiopia ? Addis Ababa 653-Theo truyÒn thuyÕt, hai anh em bÞ bá r¬i, Romulus vµ (?) thiÕt lËp Rome vµo n¨m 753 tr-íc C«ng nguyªn. Remus 654-Khæng Tö vµ L·o Tö sèng vµo thÕ kû nµo tr-íc c«ng nguyªn? 6 655-Nh÷ng ng-êi ¶rËp ph¸t ®éng Th¸nh chiÕn t¹i ch©u ¢u vµo thÕ kû nµo? ThÕ kû thø 8 656-Columbus mÊt vµo n¨m nµo? 1506 657-Stephenson chÕ t¹o thµnh c«ng tµu háa h¬i n-íc n¨m nµo? 1825 658-Morse ph¸t minh ra ®iÖn tÝn vµo n¨m nµo? 1837 659- Drake khoan thµnh c«ng giÕng dÇu ®Çu tiªn vµo n¨m nµo? 1859 660-Ng-êi nghÜ ra côm tõ United Nations (Liªn Hîp Quèc)? Theodore Roosevelt

HN Architectural University

Spidermandhkt999@yahoo.com

661-Pasteur t×m ra vacxin ch÷a bÖnh d¹i vµo n¨m nµo? 1888 662-Bell ph¸t minh ra ®iÖn tho¹i vµo n¨m nµo? 1876 663-Trong gèc Hy L¹p, (?) ®-îc ph¸t ©m lµ electron vµ ®ã lµ nguån gèc cña tõ electricity, nghÜa lµ ®iÖn. Hæ ph¸ch

664-Nhµ to¸n häc Tarlet trë nªn næi tiÕng v× ®· ®o¸n ra quü ®¹o h×nh elip cña (?). MÆt trêi 665-¥clit (Euclide), nhµ to¸n häc Hy L¹p, lµ ng-êi viÕt cuèn s¸ch (?) ®Çu tiªn vµ «ng ®-îc coi lµ ng-êi s¸ng lËp ra ngµnh khoa häc nµy. H×nh häc 666-§Þa chÊn kÕ, mét c«ng cô ®Ó ph¸t hiÖn nh÷ng chÊn ®éng cña tr¸i ®Êt, ®Çu tiªn ®-îc s¶n xuÊt t¹i quèc gia nµo vµo thÕ kû thø nhÊt TCN. Trung quèc 667-Galilee lµ ng-êi ®Çu tiªn sö dông kÝnh thiªn v¨n trong thiªn v¨n häc. ¤ng còng lµ ng-êi ®Çu tiªn m« t¶ chÝnh x¸c ®Þa h×nh (?) vµ c¸c vÕt ®en cña mÆt trêi. MÆt tr¨ng 668-Leonardo da Vinci sinh ra t¹i thÞ trÊn (?), Italy, n¨m 1452. Vinci 669-Bøc tranh Mona Lisa cßn ®-îc biÕt ®Õn víi c¸i tªn (?). La Gioconda 670-Theo phong tôc n-íc (?), ®a phÇn c¸c vÞ vua ®Òu lÊy chÞ hoÆc em g¸i m×nh. Ai cËp 671-Kim tù th¸p ®Çu tiªn lµ chiÕc cã h×nh (?) t¹i Saqqarah, Ai CËp, do kiÕn tróc s- Imhotep x©y dùng vµo kho¶ng n¨m 2800 TCN. BËc thang
HN Architectural University Spidermandhkt999@yahoo.com

672-Pharaon Amenophis IV b·i bá tôc thê còng nhiÒu thÇn th¸nh, chØ t«n thê thÇn(?), cßn gäi lµ thÇn Aton. MÆt trêi 673-Ng-êi Assyrie sèng ë phÝa b¾c (?) ngµy nay. §Õ chÕ cña hä tån t¹i tõ n¨m 2900 ®Õm 600 TCN. Iraq 674-Lo¹i gÆm nhÊm cã giÊc ngñ l©u nhÊt lµ chuét Nam Cùc? §óng hay Sai? Sai-lµ Sãc b¾c cùc, ngñ 9 th¸ng ®Õn 1 n¨m, sèng ë Canada, Alaska 675-Ng«n ng÷ nµo ®-îc sö dông nhiÒu nhÊt thÕ giíi? TiÕng Trung Quèc 676-Kh¸i niÖm nµo kh«ng cïng nhãm ? Bãng ®¸, quÇn vît, cÇu l«ng, bãng nÐm -cÇu l«ng 677-Mét khèi ®a diÖn cã 20 ®Ønh vµ 12 mÆt th× cã bao nhiªu c¹nh ? 30 c¹nh 678-t×m sè tiÕp theo cña d·y sè: 3,3,6,18,72… 360 679-Bé phËn quan träng nhÊt cña m¸y quang phæ lµ g×? L¨ng kÝnh 680-C©n ®-îc ph¸t minh ®Çu tiªn bëi c¸c c- d©n n-íc nµo ? Ai cËp 681-Th¸ng 9/1939 chiÕn tranh thø hai bïng næ b»ng sù kiÖn §øc tÊn c«ng n-íc nµo ? Ba Lan 682-Nh¹c sÜ nµo ®· s¸ng t¸c bµi “Ng-êi vÒ cuèi phè” ? NguyÔn NhÊt Huy 683-Nhµ to¸n häc Blaise Pascal lµ ng-êi n-íc nµo ? Ph¸p 684-C«ng ty phÇn mÒm nµo ®øng thø hai trªn thÕ giíi sau Microsoft ?
HN Architectural University Spidermandhkt999@yahoo.com

Oracle 685-Nh¹c sÜ TrÞnh C«ng S¬n quª ë ®©u ? HuÕ 686-Bµi h¸t may ¸o cña nh¹c sÜ nµo ? Xu©n H-ng 687-Cha ®Î cña m¸y vi tÝnh lµ ai ? Tr-¬ng Träng Thi 689-Tæng hîp c¸c kÝ tù tõ 0-9 vµ tõ A-F gäi lµ g× ? HÖ thËp lôc ph©n 690-Mon Mual lµ tªn th-êng gäi cña d©n téc nµo ë n-íc ta? D©n téc M-êng 691—Cã bao nhiªu lµn b¬i trong cuéc thi Olympic? 8 lµn b¬i 692-T¹i Olympic 2008 m«n thÓ nhao nµo, ViÖt Nam cã sè vËn ®éng viªn tham dù nhiÒu nhÊt ? §iÒn kinh 693-Ng-êi Ai CËp coi vÞ thÇn nµo lµ ®Êng sinh thµnh cña c¸c Pharong? ThÇn MÆt Trêi 693- “V©n §µi Lo¹i Ng÷”, bé b¸ch khoa toµn th- ®Çu tiªn cña ViÖt Nam ®-îc biªn so¹n bëi? Lª Quý §«n 694- Trong ©m nh¹c nèt Mi ®-îc ký hiÖu bëi ch÷ g×? Ch÷ E 695- Chi tiÕt h×nh trô chuyÓn ®éng tíi lui trong ®éng c¬ xi lanh? Pittong 696- Hidrosunfua cã mïi g×? Mïi trøng thèi 697- Loµi ®éng vËt l-ìng c- lín nhÊt sèng ë ch©u Phi, ®óng hay sai? Sai, ®ã lµ loµi kú nh«ng khæng lå Trung Quèc.
HN Architectural University Spidermandhkt999@yahoo.com

698-Mét Inch b»ng bao nhiªu cm? 2,54cm 699-ChiÕn binh Giacobanh lµ ng-êi n-íc nµo? N-íc Ph¸p 700-B¶n giao h-ëng cña nh¹c sü nµo ®-îc ®-a vµo vò trô? Bethoven, nhµ so¹n nh¹c ng-êi §øc 701- Lç hæng Ozon lín nhÊt ë tr¸i ®Êt n»m ë cùc nµo? Nam Cùc 702- LÔ héi dµi nhÊt trong n¨m ë ViÖt Nam? Héi chïa H-¬ng 703-D©n H¶i Phßng gäi t-¬ng ít lµ? ChÝ Ch-¬ng. 704-Tr-êng ®¹i häc nµo ë Hµ Néi cã h¬n 100 n¨m tuæi? §¹i häc Y vµ ®¹i häc D-îc (tiÒn th©n lµ Y D-îc §«ng D-¬ng) 705-ViÕt “v« h×nh chung”, “v« h×nh trung”, c¸ch nµo sai? V« h×nh chung 706-Héi kháe Phï §æng lÇn ®Çu tiªn ®-îc tæ chøc ë ®©u? Hµ Néi 707-NguyÔn Kim Thµnh lµ tªn thËt cña nhµ th¬ nµo? Tè H÷u 708-Cuéc c¸ch m¹ng t- s¶n diÔn ra ®Çu tiªn ë n-íc nµo? N-íc Anh 709-Bµi h¸t “ChÞ t«i” cña nh¹c sü Träng §µi s¸ng t¸c cho phim nµo? Phim “Ng-êi Hµ Néi” 710-Gi¶i v« ®Þch bãng ®¸ thÕ giíi ®Çu tiªn cã bao nhiªu ®éi tham gia? 13 ®éi 711- Trong ©m nh¹c, nèt Rª ký hiÖu b»ng ch÷ c¸i g×?
HN Architectural University Spidermandhkt999@yahoo.com

Ch÷ D 712- Nèt §« ®-îc ký hiÖu bëi ch÷ g×? Ch÷ C 713-KhÝ cô cã h×nh gièng qu¶ cÇu lín chøa khÝ Heli vµ Hydrogen? Khinh khÝ cÇu 714-Cuéc c¸ch m¹ng t- s¶n ngoµi ch©u ¢u diÔn ra ë n-íc nµo? N-íc Mü 715-TrËn chung kÕt bãng ®¸ thÕ giíi lÇn ®Çu tiªn diÔn ra gi÷a 2 ®éi bãng nµo? Uruguay vµ Argentina 716-C«ng x· Paris tån t¹i trong bao nhiªu ngµy? 72 ngµy 717-Vò kÕ lµ dông cô ®o g×? L-îng m-a 718-NguyÔn Sen lµ tªn thËt cña nhµ v¨n nµy, «ng lµ ai? T« Hoµi 719-Tæng ®éng n¨ng vµ thÕ n¨ng lµ g×? C¬ n¨ng 720-§¬n vÞ ®o ®éng ®Êt? Rich-te 721-Cao su tæng hîp ®-îc t¹o ra tõ nguyªn liÖu chÝnh nµy? DÇu má

HN Architectural University

Spidermandhkt999@yahoo.com

722-Trong tiÕng Hy L¹p tõ Vita trong Vitamin nghÜa lµ g×? Cuéc sèng 723-Phètpho tr¾ng vµ Phètpho ®á lo¹i nµo dïng lµm diªm? Phètpho ®á 724-VËt nµo trong tiÕng Hy L¹p cã nghÜa lµ nh×n thÊy nh÷ng vËt nhá? HiÓn vi 725-ChÊt láng cã h×nh g× khi kh«ng chÞu t¸c ®éng cña träng lùc? H×nh cÇu. 726-Tr-êng ®¹i häc cña NguyÔn Siªu ë Th¨ng Long cã h×nh g×? H×nh vu«ng ( Ph-¬ng §×nh) 727- Ai lµ ng-êi ®· dÑp lo¹n 12 sø qu©n? §inh Tiªn Hoµng. 728-§¬n vÞ tiÒn tÖ cña Ên §é? Rupee 729- Cao nguyªn L©m Viªn, ®Ønh Lang Byan lµ nãi tíi ®Þa danh nµo? Thµnh phè §µ L¹t ( L©m §ång) 730- Tr-êng ®¹i häc ®-îc thµnh lËp ngay sau khi Hµ Néi gi¶i phãng? §¹i häc B¸ch Khoa 731- ViÖt Nam cã ®-êng biªn giíi víi mÊy n-íc, n-íc nµo dµi nhÊt? 3 n-íc, dµi nhÊt lµ Trung Quèc víi 1300km, thø 2 lµ Cambodia víi 1140km vµ Lµo lµ 2070km 732- T¹i c¸c tr¹m khÝ t-îng thñy v¨n c¸c lÒu quan s¸t ph¶i s¬n mµu tr¾ng, t¹i sao? §Ó t¨ng kh¶ n¨ng ph¶n quang, c¸c th«ng sè kü thuËt chuÈn x¸c nhÊt. 733-Quèc gia nµo cã tØ lÖ tãc vµng tù nhiªn cao nhÊt? Finland. HiÖn nay gene tãc vµng trªn thÕ giíi ®ang gi¶m dÇn 734-Chocolate cã nguån gèc tõ n-íc nµo? Mexico. Lóc ®Çu Chocolate ®-îc dïng lµm thøc uèng, ®Õn thÕ kû XVI, ng-êi T©y Ban Nha ®em vÒ Ch©u ¢u vµ lµm thµnh kÑo.
HN Architectural University Spidermandhkt999@yahoo.com

735-Vµo thêi T©y S¬n, Hµ Néi cã tªn gäi lµ g×? Phñ Hoµi §øc. 736-TØnh cã s¶n l-îng tiªu lín nhÊt n-íc ta? TØnh B×nh Ph-íc. 737-N-íc nµo nhá nhÊt thÕ giíi? Vatican City. 0,4 km, ®©y võa lµ thµnh phè võa coi lµ mét n-íc 738-N¬i nµo s¶n sinh ra ®iÖu móa Flamenco? T©y Ban Nha 739-Vò ®iÖu Samba hµng n¨m ®-îc tæ chøc ë n-íc nµy? Brazil 740- Ai ®· ph¸t minh ra ®Ìn ®iÖn? Thomas Edison, nhµ ph¸t minh ng-êi Mü 741-ThiÕu Vitamin g× g©y cßi x-¬ng? Vitamin D 742-N¬i ph¸t hiÖn ra trèng ®ång §«ng S¬n n»m ë ®©u? §«ng S¬n-Thanh Hãa 743-D·y nói dµi nhÊt thÕ giíi? D·y Andes 744-Khi ë trong phßng l¹nh, n¬i nµo trªn c¬ thÓ l¹nh tr-íc? Bµn ch©n 745-Bµn cê vua cã bao nhiªu «? 64 « 746-Ai ®· thay vua Quang Trung viÕt “ChiÕu khuyÕn häc”? Ng« Th× NhËm 747-HuÊn luyÖn viªn n-íc ngoµi ®Çu tiªn cña tuyÓn bãng ®¸ ViÖt Nam? Tavares 748-Ai ®éi ®¸ v¸ trêi theo tiÓu thuyÕt? N÷ Oa
HN Architectural University Spidermandhkt999@yahoo.com

749-Bé phËn g× gi÷ cho sãc th¨ng b»ng khi chuyÒn tõ c©y nµy sang c©y kh¸c? C¸i ®u«i 750-Nh÷ng chiÕc xe ®¹p ®Çu tiªn s¶n xuÊt ra vµo n¨m 1820 thiÕu bé phËn nµy? Pedal (bµn ®¹p) 751-Chßm sao §¹i Hïng vµ TiÓu Hïng cã h×nh gièng vËt dông nµy? GÇu sßng 752-Nguån n¨ng l-îng nµo ®Õn tõ vò trô? MÆt trêi 753-TØnh nµo n-íc ta võa gi¸p biÓn võa gi¸p Trung Quèc? Qu¶ng Ninh 754-Mét t¸c phÈm cña Amatop co thÇy gi¸o Dduuyssen vµ c« häc trß Atunai? Ng-êi thÇy ®Çu tiªn 755-Sè nµo khi céng nã víi 1,5 b»ng nã nh©n víi 1,5? Sè 3 756-Trong “TruyÖn KiÒu” khi KiÒu tiÔn Thóc Sinh h×nh ¶nh vÇng tr¨ng cã sù thay ®æi g×? BÞ xÎ lµm ®«i (VÇng tr¨ng ai xÎ lµm ®«i Nöa in gèi chiÕc nöa soi dÆm tr-êng) 757-Trong c¬ thÓ ng-êi tÕ bµo nµo kh«ng cã kh¶ n¨ng sinh s¶n? TÕ bµo thÇn kinh 758-V× sao s«ng ngßi ë B¾c Trung Bé vµ Trung Bé chñ yÕu ch¶y theo h-íng T©y B¾c-§«ng Nam? T©y B¾c lµ rõng nói cao, §«ng Nam lµ ®ång b»ng, d·y nói thÊp dÇn vÒ phÝa §«ng Nam 759-TrÇn Lùc vµ TiÕn Hîi ®ãng vai B¸c Hå ë 2 bé phim nhùa nµo? TrÇn Lùc ®ãng ë “NguyÔn ¸i Quèc ë Hongkong” cßn TiÕn Hîi ®ãng ë “Hµ Néi mïa ®«ng 1946” 760-Khèi l-îng 1 ®¬n vÞ thÓ tÝch gäi lµ g×?
HN Architectural University Spidermandhkt999@yahoo.com

Khèi l-îng riªng 761-Lo¹i t¶o phæ biÕn nhÊt trªn thÕ giíi? T¶o lôc 762-Hå n-íc mÆn lín nhÊt thÕ giíi? BiÓn chÕt 763-ThÇy gi¸o ®-îc thê trong Quèc Tö Gi¸m? Chu V¨n An 764-Ng«n ng÷ ®-îc sö dông nhiÒu nhÊt trªn thÕ giíi? TiÕng Trung Quèc 765-Lµng nghÒ B¸t Trµng n»m ë huyÖn nµo ë ngo¹i thµnh Hµ Néi? HuyÖn Gia L©m 766-Ai lµ ng-êi ®Çu tiªn ®· chinh phôc ®Ønh Everest? Edmund Hillary, ng-êi New Zealand vµ Tenzing Norgay, ng-êi Nepal. Hä ®· chinh phôc ®Ønh Everest vµo n¨m 1953 767-Ng-êi phô n÷ ®Çu tiªn chinh phôc ®Ønh Everest? Junko Tabei, mét phô n÷ NhËt ®Õn tõ Hokkaido, ®-îc thùc hiÖn n¨m 1975 768-Sao B¾c §Èu lµ chßm sao cã h×nh con vËt g×? Con gÊu lín (the Great Bear) 769-Ch©u lôc cã ®é cao trung b×nh cao nhÊt? Nam Cùc 770-VËt liÖu nh©n t¹o ®Çu tiªn loµi ng-êi t¹o ra? §å gèm 771-C¸ mËp nguy hiÓm nhÊt víi con ng-êi lµ loµi nµo? C¸ mËp tr¾ng 772-ThiÕt bÞ ®o c-êng ®é dßng ®iÖn? Ampe kÕ 773-Tªn mét vÞnh n»m ë T©y Nam n-íc ta? VÞnh Th¸i Lan
HN Architectural University Spidermandhkt999@yahoo.com

774-Ng-êi ch©u ¸ ®Çu tiªn du hµnh vò trô? Anh hïng NguyÔn Tu©n 775-T¸c gi¶ Quèc ca? Nh¹c sÜ V¨n Cao 776-N-íc Colombia ®Æt theo tªn nhµ hµng h¶i nµo? Cristop Colombo 777-Nguyªn tè cã thÓ t¹o ra nhiÒu hîp chÊt nhÊt? Cacbon 778-§-êng xÝch ®¹o gÇn nh- c¾t ngang ch©u lôc nµo? Ch©u Phi 779-ë ®©u trªn tr¸i ®Êt nãng tíi 100 ®é C? T©m tr¸i ®Êt 780-Cã kho¶ng bao nhiªu ng-êi ë kinh tuyÕn ®èi diÖn nh×n thÊy ng«i sao nh- b¹n? Kh«ng cã 781-M«n nµy ®-îc coi lµ ng-êi mÑ sinh ra c¸c m«n nghÖ thuËt kh¸c? V¨n häc 782-PhÐp to¸n thø 5 trong to¸n häc lµ g×? Lòy thõa 783-Tõ thÕ kû XIX c¸i nµy ®· ®-îc dïng nhËn d¹ng téi ph¹m? DÊu v©n tay

HN Architectural University

Spidermandhkt999@yahoo.com

784-Nhãm thùc vËt nµo cã h×nh thøc thô tinh kÐp? C©y h¹t kÝn 785-Tõ 6hAM ®Õn 6PM kim giê vµ kim phót trïng nhau mÊy lÇn? 11 lÇn 786-R·nh s©u nhÊt ë §Þa Trung H¶i gäi lµ g×? R·nh Rava 787-C©y Olive ®Æc tr-ng cho vïng nµo trªn thÕ giíi? §Þa Trung H¶i 788-Th- viÖn cæ Alexandria n»m ë ®©u? Ai CËp 789-Ngµy H¹ chÝ lµ ngµy nµo? 22/6 790-“TruyÖn KiÒu” viÕt b»ng lo¹i ch÷ g×? Ch÷ N«m 791-T¸c gi¶ bót ký “Hµ Néi 36 phè ph-êng”? Th¹ch Lam 792-“V¨n häc lµ nh©n häc” lµ c©u nãi cña ai? M.Gorki 793-“TiÕn qu©n ca” ®-îc chän lµm quèc ca khi nµo? Kú häp quèc héi n¨m 1946 794-Ngµy §«ng chÝ lµ ngµy nµo? 22/12 795-“Ai t- v·n” lµ t¸c phÈm c«ng chóa Ngäc H©n khãc cho ai? Anh hïng ¸o v¶i Quang Trung 796-V¨n miÕu ë HuÕ cã bao nhiªu bia tiÕn sÜ? 32 bia 797-§éng nµo ®-îc mÖnh danh lµ “Nam Thiªn §Ö NhÊt §éng”?
HN Architectural University Spidermandhkt999@yahoo.com

§éng H-¬ng S¬n hay H-¬ng TÝch ë Mü §øc-Hµ Néi ( Thuéc ®Þa phËn Hµ T©y cò). §éng n»m ë d·y nói H-¬ng S¬n, trªn nói cã chïa H-¬ng. 798-Bµi h¸t “Nh- cã B¸c Hå trong ngµy vui ®¹i th¾ng” ra ®êi vµo n¨m nµo? 1975 799-Gi¶i ch¹y viÖt d· hµng n¨m mang tªn mét tê b¸o? Gi¶i ch¹y b¸o Hµ Néi míi 800-Vaccine BCG phßng chèng bÖnh g×? BÖnh lao 801-Ngµy thu ph©n lµ ngµy nµo? Ngµy 23/9 802-Ng-êi ViÖt Nam ®Çu tiªn qu¶n lý mét tê b¸o? Tr-¬ng VÜnh Ký 803-§µn Ghita bass gåm mÊy d©y? 4 d©y 804-§¹i T©y D-¬ng vµ Th¸i B×nh D-¬ng nèi víi nhau b»ng kªnh ®µo nµo? Kªnh ®µo Panama. 805-Nhµ th¬ nµo ®· tù vÝ “Th©n em nh- qu¶ mÝt trªn c©y”? Hå Xu©n H-¬ng 806-1 l¹ng b»ng bao nhiªu hoa? 10 hoa 807-“Ca ngîi Hå Chñ TÞch”lµ s¸ng t¸c cña nh¹c sÜ nµo? L-u H÷u Ph-íc 808-Gi¶i bãng bµn hµng n¨m mang tªn mét tê b¸o? B¸o Nh©n D©n 809-Lôc ®Þa l¹nh nhÊt trªn tr¸i ®Êt? Nam Cùc 810-B¶o tµng nµo n»m d-íi ch©n cét cê Hµ Néi? B¶o tµng Qu©n §éi
HN Architectural University Spidermandhkt999@yahoo.com

811-1010 Lý C«ng UÈn dêi ®« tõ ®©u vÒ Th¨ng Long? Hoa L- (Ninh B×nh) 812-T¸c gi¶ bµi th¬ “L¸ diªu b«ng”? Hoµng CÇm 813-Australia cã bao nhiªu bang? 6 bang 814- Ngän nói biÓu t-îng cho ®Êt n-íc mÆt trêi mäc? Nói Fuji 815-Halong Bay ®-îc UNESCO c«ng nhËn lµ di s¶n v¨n hãa thÕ giíi n¨m? 1994 816-Mµu truyÒn thèng cña ®éi bãng Real Madrid? Mµu tr¾ng 817-Ngµy thµnh lËp ®éi thiÕu niªn tiÒn phong? Ngµy 15 th¸ng 5 818-Vietnam ph¸t hiÖn bÖnh nh©n AIDS ®Çu tiªn vµo thêi gian nµo? Th¸ng 12 n¨m 1990 819-Sau 4 ®Õn 8 tuÇn c¬ thÓ ng-êi nhiÔm HIV cã hiÖn t-îng g×? S¶n sinh kh¸ng thÓ chèng HIV 820-§µn Guitar do ng-êi n-íc nµo t¹o nªn? Ng-êi T©y Ban Nha. §µn ®-îc c¶i biªn tõ nh¹c cô Sitar cña ng-êi La M· khi hä chiÕm T©y Ban Nha 821-Hoa Tulip ë Holland cã nguån gèc tõ ®©u? T©y T¹ng (Trung Quèc). Nã ®-îc ng-êi Holland lai gièng t¹o nªn hoa tulip ngµy nay 822-Con s«ng nµo 2 lÇn ch¶y qua xÝch ®¹o? S«ng Congo hay cßn gäi lµ s«ng Daia, dµi h¬n 4000km 823-D·y nói cao nhÊt thÕ giíi? Himalaya 824-X-¬ng dµi nhÊt ë ng-êi?
HN Architectural University Spidermandhkt999@yahoo.com

X-¬ng ®ïi 825-HÖ ®iÒu hµnh m¸y tÝnh ®Çu tiªn? Ms Dos 826-G-¬ng ph¼ng cã ®é phãng ®¹i gÊp mÊy lÇn h×nh ¶nh thËt? Kh«ng cã ®é phãng ®¹i 827-Ranh giíi gi÷a Hµ TÜnh, Qu¶ng B×nh ng¨n bëi ®Þa danh nµy? §Ìo Ngang 828-N-íc ph¸t minh ra giÊy viÕt c¸ch ®©y 2000 n¨m? Trung Quèc 829-Danh hiÖu cao quý nhÊt phong cho nhµ gi¸o? Nhµ gi¸o Nh©n d©n 830-Ch©u lôc nµo cã 2 lôc ®Þa? Ch©u Mü 831-Hßn ®¶o nhá gi÷a s«ng gäi lµ g×? Cï lao 832-Ng-êi phô n÷ trong ca dao xuÊt hiÖn d-íi h×nh t-îng lo¹i c¸ nµy? C¸ Bèng ( C¸i Bèng ®i chî, c¸i bèng câng chång ®i ch¬i..) 833-¸p dông quy t¾c nµo ®Ó lµm vËt dông nh- cÇn cÈu,k×m bÊm? §ßn bÈy 834-B·i biÓn nµo ë Qu¶ng Ninh ®-îc coi nh- n¬i ta ®Æt nÐt bót ®Çu tiªn vÏ h×nh ®Êt n-íc? B·i biÓn Trµ Cæ 835-Trong “Hoµng h¹c l©u”cña Th«i HiÖu vµ “R»m th¸ng giªng” cña Hå ChÝ Minh ®Òu nãi tíi lo¹i khãi nµy? Khãi sãng 836-TÝch cña 100 sè nguyªn tè ®Çu tiªn cã tÊt c¶ bao nhiªu sè 0? Cã 1 sè 0 837-Hai hÖ c¬ quan nµo chØ cã ë ®éng vËt? HÖ thÇn kinh vµ hÖ vËn ®éng
HN Architectural University Spidermandhkt999@yahoo.com

838-ChuyÕn ®i vßng quanh thÕ giíi lÇn ®Çu tiªn g¾n liÒn víi tªn tuæi cña nhµ th¸m hiÓm nµo? Magienlang (thÕ kû XVI) 839-Cho chuét b¹ch vµ Õch tõ phßng 25 ®é C ®Õn phßng 5 ®é C th× nhu cÇu Oxy ra sao? Chuét b¹ch lµ ®éng vËt ®¼ng nhiÖt nªn nhu cÇu oxy t¨ng ®Ó gi÷ nhiÖt. Õch lµ ®éng vËt biÕn nhiÖt, tíi n¬i cã nhiÖt ®é thÊp th× c¬ thÓ ho¹t ®éng chËm l¹i nªn nhu cÇu oxy gi¶m 840-Kªnh ®µo Suez n»m ë ®©u? Egypt, réng kho¶ng 60m, dµi 162km. ë Egypt còng cã mét thµnh phè c¶ng mang tªn Suez 841-KÓ tªn 9 hµnh tinh trong hÖ mÆt trêi (tõ gÇn tíi xa mÆt trêi nhÊt)? Sao Thñy (Mercury), sao Kim (Venus), Tr¸i ®Êt (Earth), Sao Háa (Mars), sao Méc (Jupiter), sao Thæ (Saturn), Sao Thiªn V-¬ng (Uranus), sao H¶i V-¬ng (Neptune), vµ sao Diªm V-¬ng (Pluto) 842-Nói Fuji cã chiÒu cao bao nhiªu? 3776m 843-DiÖn tÝch ®Êt liÒn vµ biÓn cña ViÖt Nam? 329247km2 vµ 1 triÖu km2 844-N¬i ra ®êi c¸c t«n gi¸o lín? HiÖn nay cã 4 t«n gi¸o lín, ®Òu xuÊt ph¸t tõ ch©u ¸. Ên §é ra ®êi Ên §é gi¸o vµ PhËt Gi¸o. Ên §é Gi¸o ra ®êi vµo thÕ kû ®Çu cña thiªn niªn kû thø nhÊt tr-íc c«ng nguyªn, PhËt gi¸o vµo thÕ kû VI tr-íc c«ng nguyªn. Trªn vïng T©y ¸, kito gi¸o h×nh thµnh ®Çu c«ng nguyªn t¹i Palestine vµ Håi gi¸o, thÕ kû VII AD t¹i Arab Saudi.

HN Architectural University

Spidermandhkt999@yahoo.com

845-§èi ng-îc víi En nino lµ g×? La nina, hiÖn t-îng l¹nh ®i cña tr¸i ®Êt 846-Phim ho¹t h×nh “Tom vµ Jerry”ra m¾t lÇn ®Çu n¨m? 1940 847-Ngän nói mÖnh danh “TriÒu Tiªn ®Ö nhÊt s¬n”? Nói Kim C-¬ng 848-Th¸p Hßa Lai, mét c«ng tr×nh kiÕn tróc Ch¨m n»m ë? Ninh ThuËn 849-Tªn ®Êu tr-êng La M· næi tiÕng? Colossom 850-Thanh Hãa ®-îc chän lµm kinh ®« vµo thêi nµo? Thêi nhµ Hå 851-Phè T«n §øc Th¾ng ë Hµ Néi tr-íc kia cã tªn lµ g×? Phè Hµng Bét 852-Nhµ th¬ Nga nµo s¸ng t¸c nhiÒu tr-êng ca næi tiÕng nh÷ng n¨m 20 cña thÕ kû XX? Maiacopski 853-Phim ho¹t h×nh “Thñy thñ Popeye”ra m¾t lÇn ®Çu n¨m? 1933 854-§Ó giµnh chiÕn th¾ng trong mét trËn ®Êu bãng bµn, sè ®iÓm cÇn ®¹t tíi? 11 ®iÓm, Ýt nhÊt chªnh 2 ®iÓm 855-Con s«ng ngÇm S¬n Tr¹ch dµi 11 km, dµi nhÊt ë §«ng Nam ¸ n»m ë ®©u? TØnh Qu¶ng B×nh 856-Th¸p Nh¹n, 1 c«ng tr×nh kiÕn tróc Champa n»m ë? Phó Yªn 857-Thµnh phè La M· cæ ®¹i bÞ nói löa phun vµ vïi lÊp? Pompel
HN Architectural University Spidermandhkt999@yahoo.com

858-“B¹ch Liªn c- sÜ” lµ biÖt danh cña nhµ th¬ ®êi §-êng nµo? Lý B¹ch 859-KÑo ®¾ng ®-îc lµm tõ g×? §-êng 860-Bethoven qua ®êi khi nµo? 26/3/1827 t¹i Viene (Austria) 861-Phim ho¹t h×nh “chó chã Scooby do” ra m¾t lÇn ®Çu n¨m? 1969 862-Hang Vßm dµi nhÊt ë ViÖt Nam ë Qu¶ng B×nh cã chiÒu dµi? 23km 863-Phè NguyÔn L-¬ng B»ng tr-íc kia cã tªn lµ? Nam §ång 864-Nhµ th¬ ®êi §-êng ®-îc gäi lµ “H-¬ng S¬n c- sÜ”? B¹ch C- DÞ 865-“Nh»m th¼ng qu©n thï mµ b¾n”lµ khÈu hiÖu cña anh hïng nµo? NguyÔn ViÕt Xu©n. 866-æ ®Üa mÒm m¸y tÝnh cã tªn viÕt t¾t tiÕng Anh? FDD 867-Trong c¸c ®êi vua NguyÔn, vua nµo ngù ë ngai vµng l©u nhÊt? Vua Tù §øc 868- Tªn viÕt t¾t cña liªn ®oµn bãng ®¸ Ch©u ¸? AFF 869-Gi¶i Tiger Cup lÇn ®Çu tiªn tæ chøc ë? Singapore (1996) 870- Loµi ®éng vËt nµy ®-îc du nhËp vµo miÒn Trung Australia n¨m 1860? L¹c ®µ gèc Arab do nh÷ng ng-êi Afganistan ®-a vµo 871-Trong nghi lÔ tr-ëng thµnh ë Greece, mét cËu bÐ sÏ ®-îc coi lµ ng-êi lín sau khi thùc hiÖn nghi lÔ g×? B«i dÇu Olive vµo ng-êi.
HN Architectural University Spidermandhkt999@yahoo.com

872-Thµnh phè nµo næi tiÕng víi nh÷ng hµnh lang cã m¸i che, th¸p chu«ng ®ång hå. §©y còng lµ n¬i Albert Eistein ®· ph¸t triÓn thuyÕt t-¬ng ®èi? Thµnh phè Berne (Swiss) 873-Héi nghÞ hîp t¸c ch©u ¸_Th¸i B×nh D-¬ng cã tªn viÕt t¾t tiÕng Anh lµ? APEC (Asia Pacific Economic Cooperation) 874-Tªn mét trung t©m vò trô trïng tªn mét vÞ tæng thèng Mü? Trung t©m vò trô Kenedy, bang Florida 875-HiÖn t-îng En nino lµ g×? Lµ hiÖn t-îng nãng lªn kh¸c th-êng cña n-íc biÓn thuéc vµnh ®ai xÝch ®¹o réng lín, dµi gÇn 10 000km tõ bê biÓn Nam Mü ®Õn quÇn ®¶o Macsan ë gi÷a Th¸i B×nh D-¬ng. Nã lÆp l¹i víi chu kú dµi tõ 8 ®Õn 11 n¨m vµ chu kú ng¾n 2-3 n¨m 1 lÇn. Gi÷a c¸c thêi kú nãng lªn bÊt th-êng cña n-íc biÓn c¸c khu vùc trªn cã hiÖn t-îng ng-îc l¹i, n-íc biÓn l¹nh ®i gäi lµ §«i En nino hay La nina 876-BiÓn Hå n»m ë ®©u? Cambodia 877-ChiÕc m¸y bay ®Çu tiªn trªn thÕ giíi do ai ph¸t minh? Hai anh em ng-êi Mü Ovin vµ Uynborai chÕ t¹o. Ngµy 17.12.1903 hä ®· bay ®-îc 12 gi©y 878-Ng-êi nµy ph¸t minh ra thuèc næ? Alfred Nobel. ¤ng ®· cã c©u nãi næi tiÕng: “T«i hy väng r»ng nh©n lo¹i sÏ rót ra ®-îc tõ nh÷ng ph¸t minh khoa häc nhiÒu ®iÒu tèt h¬n lµ ®iÒu xÊu” 879-Nhµ h¸t lín thµnh phè Hµ Néi hoµn thµnh n¨m nµo? 1911 880-Ai ®· ph¸t minh ra m¸y h¬i n-íc? James Watt n¨m 1874, ng-êi Anh 881-Xe t¨ng ®-îc sö dông lÇn ®Çu trong chiÕn tranh khi nµo? Trong World War II t¹i England 882-Bµi h¸t “Chóa Rõng”,mét t¸c phÈm næi tiÕng so¹n theo nhµ th¬ Goeth lµ cña ai?
HN Architectural University Spidermandhkt999@yahoo.com

Nh¹c sÜ Sube (1797-1828), ng-êi Austria 883-H×nh ¶nh “mïa hoa Lekima në, ë quª ta miÒn ®Êt ®á..”trong “biÕt ¬n chÞ Vâ ThÞ S¸u” cña NguyÔn §øc Toµn lµ nãi tíi tØnh nµo? Bµ RÞa_Vòng Tµu 884-T-îng PhËt bµ Quan ©m ngh×n m¾t ngh×n tay n»m ë ®©u? Chïa Bót Th¸p (B¾c Ninh). T-îng b»ng gç, t¹c n¨m 1656, lµ pho t-îng ®Ñp nhÊt trong c¸c pho t-îng quan ©m cæ cña ViÖt Nam 885- ¤ng ®-îc mÖnh danh lµ häa sÜ cña phè cæ Hµ Néi? Bïi Xu©n Ph¸i (1920-1988), «ng sinh t¹i Quèc Oai_Hµ T©y 886-Tranh ch©n dung Monalisa cña Leonard de Vinci cßn cã tªn gäi nµo kh¸c? La gi« c«ng ®¬ 887-Nh¹c sÜ Phan Nh©n s¸ng t¸c “Hµ Néi niÒm tin vµ hy väng”trong hoµn c¶nh nµo? Hµ Néi 12 ngµy ®ªm n¨m 1972. 888-Nhµ th¬, t¸c gi¶ bµi “TiÓu ®oµn 307”? NguyÔn BÝnh 889-Trong kh¸ng chiÕn chèng Ph¸p, ta më chiÕn dÞch nµo tÊn c«ng ®Þch ë ®ång b»ng Hµ Nam Ninh? ChiÕn dÞch Quang Trung 890-Trong kh¸ng chiÕn chèng Ph¸p kÐo dµi 9 n¨m, tõ 1946 ®Õn 1954 néi c¸c chÝnh phñ Ph¸p ®æ vì bao nhiªu lÇn? 20 lÇn 891-T¸c gi¶ “§¹i ViÖt sö ký”? Lª V¨n H-u 892-T¸c gi¶ “§¹i ViÖt sö ký toµn th-”? Ng« SÜ Liªn 893-VËn ®éng viªn Wushu NguyÔn Thóy HiÒn giµnh v« ®Þch thÕ giíi khi bao nhiªu tuæi? 14 tuæi
HN Architectural University Spidermandhkt999@yahoo.com

894-Liªn ®oµn bãng ®¸ thÕ giíi khi míi thµnh lËp cã mÊy thµnh viªn? 6 thµnh viªn 895-Trong thêi kú kh¸ng chiÕn chèng Ph¸p, chiÕn khu 11 n»m ë ®©u? Hµ Néi 896-§¹i sø qu¸n Australia n»m ë phè nµo ë Hµ Néi? §µo TÊn 897-6 ng«n ng÷ chÝnh thøc ë Liªn Hîp Quèc? English, French, Spanish, Arap, Russian, Chinese 898-Cuéc thi hoa hËu ViÖt Nam ®-îc tæ chøc bao l©u 1 lÇn? 2 n¨m 1 lÇn 899-Nh· nh¹c cung ®×nh HuÕ xÕp vµo lo¹i di s¶n v¨n hãa nµo? Phi vËt thÓ 900-§éi bãng ®¸ n÷ v« ®Þch §«ng Nam ¸ lÇn ®Çu tiªn? Myanmar 901-T¹i n-íc nµo ng-êi ta ®ãn n¨m míi b»ng c¸ch võa ¨n m× èng võa nghe tiÕng chu«ng ®iÓm 108 håi liªn tiÕp? NhËt B¶n 902-§Ó xua ®i nh÷ng g× xÊu xa cña n¨m cò, ng-êi n-íc nµo sÏ dïng quÇn ¸o cò cña c¸c thµnh viªn trong gia ®×nh may quÇn ¸o cho bóp bª bá ®i, sau ®ã mÆc vµo cho chóng vµ ®em ®èt? Colombia

HN Architectural University

Spidermandhkt999@yahoo.com

903-ë ViÖt Nam PhËt gi¸o vµ §¹o gi¸o suy yÕu dÇn vµo thêi gian nµo? ThÕ kû XIV 904-Khëi nghÜa Lam S¬n kÐo dµi trong kho¶ng thêi gian nµo? Tõ n¨m 1417 – 1427 Khëi nghÜa Lam S¬n (1418-1427) lµ cuéc khëi nghÜa ®¸nh ®uæi qu©n Minh x©m l-îc vÒ n-íc do Lª Lîi l·nh ®¹o vµ kÕt thóc b»ng viÖc giµnh l¹i ®éc lËp cho n-íc §¹i ViÖt vµ sù thµnh lËp nhµ HËu Lª. 905-Ai lµ nhµ qu©n s- thiªn tµi ®· cïng víi c¸c vua TrÇn vµ hµng lo¹t t-íng lÜnh tµi n¨ng chiÕn ®Êu chèng qu©n x©m l-îc M«ng - Nguyªn giµnh th¾ng lîi vÒ cho tæ quèc? TrÇn H-ng §¹o

906-§êi nhµ TrÇn cã mét danh sÜ ®-îc gäi lµ "L-ìng quèc tr¹ng nguyªn" (Tr¹ng nguyªn hai n-íc ). §ã lµ ai? M¹c §Ünh Chi

M¹c §Ünh Chi (ch÷ H¸n: 莫####; 1280-1346) tù TiÕt Phu #?#ß, lµm quan ®êi TrÇn Anh T«ng. ¤ng ®-îc mÖnh danh lµ l-ìng quèc Tr¹ng nguyªn do võa lµ tr¹ng nguyªn cña ViÖt Nam vµ còng ®-îc phong lµm tr¹ng nguyªn Trung Quèc khi sang sø. M¹c §Ünh Chi lµ ng-êi lµng Lòng §éng, x· Nam T©n, huyÖn Nam S¸ch, tØnh H¶i D-¬ng. ¤ng cã t-íng m¹o xÊu xÝ nh-ng trÝ tuÖ th«ng minh.

907-S¸ch Tang th-¬ng ngÉu lôc chÐp r»ng «ng vµ NguyÔn Tr·i " ra m¾t " Lª Lîi tíi 2 lÇn : lÇn ®Çu , hai «ng ®Õn vµ bá vÒ sau khi thÊy Lª Lîi xÐ thÞt b»ng tay vµ ®-a lªn miÖng ¨n. B¹n cho biÕt «ng lµ ai? TrÇn Nguyªn H·n

TrÇn Nguyªn H·n (?-1429) lµ vâ t-íng trong khëi nghÜa Lam S¬n, cã nhiÒu ®ãng gãp trong sù nghiÖp ®¸nh th¾ng qu©n Minh x©m l-îc vµ lËp thµnh nhµ HËu Lª. ¤ng còng lµ mét trong nh÷ng c«ng thÇn ph¶i chÞu c¸i chÕt bi th¶m ë triÒu vua Lª Th¸i Tæ. TrÇn Nguyªn H·n " ra m¾t " Lª Lîi tíi 2 lÇn : lÇn ®Çu , hai «ng ®Õn vµ bá vÒ sau khi thÊy Lª Lîi xÐ thÞt b»ng tay vµ ®-a lªn måm ¨n ngay trong ngµy giç?
Spidermandhkt999@yahoo.com

HN Architectural University

908-Sù ph¸t triÓn cña m¹ng l-íi gi¸o dôc ViÖt Nam ®-îc biÖu hiÖn ë: a-Cã c¸c lo¹i h×nh tr-êng quèc lËp, b¸n c«ng , d©n lËp. b-TÊt c¶ c¸c x·, th«n b¶n ®Òu cã c¸c tr-êng tiÓu häc. c-NhiÒu tØnh hoµn thµnh phæ cËp trung häc c¬ së. d-Cã hÖ thèng gi¸o dôc hoµn chØnh tõ bËc mÇm non ®Õn bËc trªn ®¹i häc. d-Cã hÖ thèng gi¸o dôc hoµn chØnh tõ bËc mÇm non ®Õn bËc trªn ®¹i häc.

909- Th¸c n-íc nh©n t¹o cao nhÊt thÕ giíi víi ®é cao 30m, b¹n cho biÕt th¸c n-íc nµy ë ®©u? Singapore (T©n Gia Ba Céng Hßa Quèc) Singapore cßn lµ trung t©m läc dÇu vµ vËn chuyÓn qu¸ c¶nh hµng ®Çu ë ch©u ¸. NÒn kinh tÕ Singapore chñ yÕu dùa vµo bu«n b¸n vµ dÞch vô (chiÕm 40% thu nhËp quèc d©n). Singapore còng ®-îc coi lµ n-íc ®i ®Çu trong viÖc chuyÓn ®æi sang nÒn kinh tÕ tri thøc. 910- §Ëu t-¬ng, l¹c, thuèc l¸ ®-îc trång nhiÒu nhÊt trªn lo¹i ®Êt nµo? §Êt b¹c mµu §Êt b¹c mµu do ë nh÷ng vïng hay bÞ lò lôt tµn ph¸ hoÆc do khÝ hËu kh«ng tèt mµ ®Ëu t-¬ng ,l¹c thuèc l¸ lµ nh÷ng c©y ng¾n ngµy rÊt phï hîp cho nhòng vïng cã lo¹i ®Êt nµy gióp cho ng-êi lµm n«ng thu mïa kÞp thêi ®Ó tr¸nh nh÷ng t¸c ®éng cña thêi tiÕt. 911-ViÖt Nam cã diÖn tÝch 331.688 km², bao gåm kho¶ng 327.480 km² ®Êt liÒn vµ h¬n 4.200 km² biÓn néi thuû, vµ cã bao nhiªu hßn ®¶o, b·i ®¸ ngÇm lín nhá? 4000

ViÖt Nam cã diÖn tÝch 331.688 km², bao gåm kho¶ng 327.480 km² ®Êt liÒn vµ h¬n 4.200 km² biÓn néi thuû, víi h¬n 4.000 hßn ®¶o, b·i ®¸ ngÇm lín nhá. ViÖt Nam n»m trong b¸n ®¶o §«ng D-¬ng, thuéc vïng §«ng Nam ch©u ¸. L·nh thæ ViÖt Nam ch¹y däc bê biÓn phÝa ®«ng cña b¸n ®¶o nµy; ngoµi ra, ViÖt Nam lu«n kh¼ng ®Þnh hai quÇn ®¶o Hoµng Sa, Tr-êng Sa thuéc l·nh thæ lÞch sö cña m×nh. ViÖt Nam cã biªn giíi ®Êt liÒn víi Trung Quèc (1.281 km), Lµo (2.130 km) vµ Campuchia (1.228 km) vµ bê biÓn dµi 3.444 km tiÕp gi¸p víi vÞnh B¾c Bé, biÓn §«ng vµ vÞnh Th¸i Lan.
Spidermandhkt999@yahoo.com

HN Architectural University

912- Tªn n-íc nµy cã nghÜa lµ "tù do", b¹n cho biÕt ®ã lµ n-íc nµo?

h¸i Lan còng tõng ®-îc gäi lµ Xiªm, ®©y lµ tªn gäi chÝnh thøc cña n-íc nµy ®Õn ngµy 11 th¸ng 5 n¨m 1949.Tõ Th¸i trong tiÕng Th¸i cã nghÜa lµ "tù do". Th¸i còng lµ tªn cña ng-êi Th¸i–lµ s¾c d©n trong ®ã cã kh¸ nhiÒu ng-êi hiÖn lµ d©n téc thiÓu sè cã sè d©n ®¸ng kÓ ë Trung Quèc vÉn lÊy tªn lµ Xiªm. Tõ "Th¸i Lan" trong tiÕng ViÖt cã xuÊt xø tõ tiÕng Anh Thailand (trong ®ã land nghÜa lµ ®Êt n-íc, xø së), dịch từ(Prathet Thai) nghÜa lµ n-íc Th¸i.

913- Vïng Duyªn H¶i miÒn Trung ViÖt Nam lµ vïng cã thÕ m¹nh vÒ: a.Trång c©y c«ng nghiÖp b.Ch¨n lîn, gia cÇm c.Ch¨n nu«i tr©u bß, nu«i trång thñy s¶n d.S¶n xuÊt lóa n-íc. c.Ch¨n nu«i tr©u bß, nu«i trång thñy s¶n 914- Hang ®éng b¨ng lín nhÊt thÕ Giíi ë ®©u? ¸o §éng Eisriesenwelt Ice (¸o) - ®éng b¨ng ®¸ lín nhÊt thÕ giíi. Trªn thÕ giíi cã rÊt nhiÒu ®éng b¨ng ®¸ nh-ng quÇn thÓ hang ®éng Eisriesenwelt ë ¸o lµ hang ®éng b¨ng ®¸ lín nhÊt mµ con ng-êi biÕt ®Õn. Eisriesenwelt n»m trong lßng d·y nói Tennengebirge gÇn Salzburg vµ tr¶i dµi 40km. V× ®©y lµ mét hang ®éng v« cïng réng lín vµ ngo¾t nghÐo nh- mét mª cung nªn chØ

HN Architectural University

Spidermandhkt999@yahoo.com

cã mét phÇn nhá cña quÇn thÓ ®éng b¨ng nµy ®-îc më cöa ®ãn du kh¸ch. BÊt kú ai ®Õn ®©y còng cã c¶m gi¸c kh¸c l¹ so víi nh÷ng hang ®éng kh¸c mang l¹i cho hä, cø ngì nh- bÞ l¹c vµo mét thÕ giíi hoµn toµn kh¸c mét thÕ giíi mµ hä kh«ng thÓ kh«ng ngõng kh¸m ph¸.

915- NÕu b¹n sinh n¨m 1885 th× b¹n b»ng tuæi ai ? aFaraday b.M. Planck c.A. Anhxtanh d.Newton e.N. Bohr N. Bohr Vµo nh÷ng n¨m 30, 40 cña thÕ kû 20, ®Êt n-íc nhá bÐ nµy ®· cã mét nhµ vËt lý xuÊt chóng lµ N.Bohr. §an M¹ch thêi ®ã ®· trë thµnh n¬i quy tô c¸c nhµ vËt lý tµi n¨ng kh¾p thÕ giíi gãp phÇn quyÕt ®Þnh trong viÖc x©y dùng nÒn mãng cña c¬ häc l-îng tö. ViÖn nghiªn cøu vËt lý cña N.Bohr ngµy nay lµ di s¶n v¨n hãa mµ ng-êi §an M¹ch rÊt tù hµo. Kh«ng cã b»ng chøng nµo vÒ ®ãng gãp trùc tiÕp cña N.Bohr vµo sù phån vinh kinh tÕ cña §an M¹ch ngµy nay, nh-ng liÖu cã thÓ phñ nhËn nh÷ng ®ãng gãp v« h×nh cña «ng ch¨ng?

916- C©u nµo ®óng? a.Gia tèc cña chuyÓn ®éng th¼ng nhanh dÇn ®Òu bao giê còng lín h¬n gia tèc cña chuyÓn ®éng th¼ng chËm dÇn ®Òu b. ChuyÓn ®éng th¼ng nhanh dÇn ®Òu cã gia tèc lín th× cã vËn tèc lín. c. ChuyÓn ®éng th¼ng biÕn ®æi ®Òu cã gia tèc t¨ng gi¶m ®Òu theo thêi gian. d. Gia tèc trong chuyÓn ®éng th¼ng nhanh dÇn ®Òu cã ph-¬ng , chiÒu vµ ®é lín kh«ng

Gia tèc lµ ®¹i l-îng vËt lý ®Æc tr-ng cho sù thay ®æi cña vËn tèc theo thêi gian. Nã lµ mét trong nh÷ng ®¹i l-îng c¬ b¶n dïng ®Ó m« t¶ chuyÓn ®éng. Còng nh- vËn tèc, gia tèc lµ ®¹i l-îng h÷u h-íng (vector). Thø nguyªn cña gia tèc lµ ®é dµi trªn b×nh ph-¬ng thêi gian. Trong hÖ ®¬n vÞ quèc tÕ SI, gia tèc cã ®¬n vÞ lµ m/s² (mÐt trªn gi©y b×nh ph-¬ng). ChuyÓn ®éng t¨ng tèc khi vect¬ gia tèc cïng chiÒu víi chiÒu chuyÓn ®éng; gi¶m tèc khi vect¬ gia tèc ng-îc chiÒu víi chiÒu
HN Architectural University Spidermandhkt999@yahoo.com

chuyÓn ®éng; ®æi h-íng khi vÐc t¬ gia tèc cã ph-¬ng kh¸c víi ph-¬ng chuyÓn ®éng. VËn tèc lµ ®¹i l-îng vËt lý m« t¶ c¶ møc ®é nhanh chËm lÉn chiÒu cña chuyÓn ®éng.VËn tèc ë ®©y ®-îc hiÓu lµ vËn tèc dµi hay vËn tèc tuyÕn tÝnh, ph©n biÖt víi vËn tèc gãc. Trong vËt lý, vËn tèc ®-îc biÓu diÔn bëi vect¬ (cã thÓ hiÓu lµ "®o¹n th¼ng cã h-íng"). §é dµi cña vect¬ vËn tèc cho biÕt tèc ®é nhanh chËm cña chuyÓn ®éng, vµ chiÒu cña vect¬ biÓu thÞ chiÒu cña chuyÓn ®éng. Do ®ã, vËn tèc lµ mét ®¹i l-îng h÷u h-íng, kh¸c víi tèc ®é, mét ®¹i l-îng v« h-íng ®¬n thuÇn m« t¶ tÝnh nhanh chËm cña chuyÓn ®éng. Tèc ®é lµ ®é lín cña vect¬ vËn tèc.

§¸p ¸n d lµ ®óng. 917- Nguêi ®Çu tiªn ®o vËn tèc ¸nh s¸ng lµ ai? OLe R#mer 918- M¸y ®¸nh ch÷ ®Çu tiªn xuÊt hiÖn vµo thêi gian nµo?
  

1714 - Henri Mill s¸ng chÕ m¸y ®¸nh ch÷ th« s¬ ®Çu tiªn. 1829 - William Bert s¸ng chÕ m¸y "m¸y ch÷ cho ng-êi mï". 1843 - Tracterobe s¸ng chÕ chiÕc m¸y ch÷ víi nh÷ng phÝm ch÷ ®-îc s¾p trªn mét ®Üa b»ng ®ång, ng-êi sö dông dïng tay quay ®Õn tõng ch÷, phñ mùc lªn vµ gâ ra lªn giÊy. 1856 - m¸y ch÷ kiÓu míi víi c¸c phÝm ®-îc bè trÝ theo h×nh trßn vµ mçi lÇn gâ th× ch÷ sÏ ®-îc ®¸nh vµo mét ®iÓm ë gi÷a. 1867 - m¸y ch÷ cËn ®¹i ®Çu tiªn s¸ng t¹o bëi 3 ng-êi Mü: C.Sholes, S. Soule vµ C. Glidden. Ba «ng nµy l¹i b¸n b¶n quyÒn cho hai nhµ kinh doanh Densmore vµ Yost víi gi¸ 12.000 ®« Mü. Hai «ng nµy ký hîp ®ång víi c«ng ty lµm sóng Remington & Sons s¶n xuÊt m¸y ch÷ hµng lo¹t cã tªn "Sholes and Gliden Type-Writer" vµo cuèi n¨m 1873. Kü thuËt tæng qu¸t cña lo¹i m¸y nµy hiÖn h÷u cho ®Õn thËp niªn 1990, khi kü thuËt m¸y tÝnh ra ®êi víi c¸c m¸y in cµng ngµy cµng rÎ, m¸y ®¸nh ch÷ dÇn dÇn bít ®-îc sö dông.

HN Architectural University

Spidermandhkt999@yahoo.com

919- B¹n cã biÕt nguån ngèc cña n-íc hoa? Ai CËp

Tho¹t ®Çu n-íc hoa chØ lµ s¶n phÈm dµnh riªng cho ph¸i ®Ñp, dµnh riªng cho nh÷ng quý bµ quyÒn quý bëi tù nã to¸t lªn sù sang träng, quyÕn rò vµ gîi c¶m. Cßn ngµy nay, n-íc hoa ®· trë nªn quen thuéc víi mäi ng-êi, mäi løa tuæi. §· qua råi nh÷ng ý t-ëng cho r»ng n-íc hoa lµ phï phiÕm, Îo l¶ vµ yÕu ít. Cã lÏ cïng víi sù xuÊt hiÖn cña sù sèng trªn tr¸i ®Êt n-íc hoa ®· ra ®êi. Danh tõ “n-íc hoa” cã nguån gèc tõ tiÕng La tinh “fumus” cã nghÜa lµ khãi. §iÒu nµy lµm chóng ta cã ý nghÜ ph¶i ch¨ng ngµy x-a nh÷ng ng-êi nguyªn thuû ®· ®èt gç, nhùa c©y vµ l¸ c©y cã mïi th¬m ®Ó t¹o ra n-íc hoa? Chóng ta biÕt r»ng ng-êi Ai cËp cæ ®¹i ®· dïng n-íc hoa tõ h¬n 5000 n¨m tr-íc ®©y. Nh-ng ph¸t minh ra c¸ch chiÕt xuÊt tinh dÇu tõ nh÷ng c¸nh hoa hång l¹i thuéc vÒ ng-êi ¶ rËp. §· tõ h¬n 1300 n¨m nay t¹i ®Êt n-íc cña c©u chuyÖn “Ngh×n lÎ mét ®ªm”, tinh dÇu hoa hång kh«ng nh÷ng ®-îc dïng lµm mü phÈm mµ cßn ®Ó lµm thuèc n÷a. Cø nöa mÉu (hectare) hoa hång sÏ cho ta 1 tÊn c¸nh hoa, tõ mét tÊn c¸nh hoa nµy l¹i chØ cho ta vÎn vÑn cã 0,5 kg tinh dÇu. ThÕ míi biÕt v× sao lo¹i tinh dÇu nµy l¹i quý hiÕm ®Õn vËy. Ngµy x-a, ®Ó thu ®-îc tinh dÇu ng-êi ta xÕp nh÷ng tÊm kÝnh vµo nh÷ng chiÕc khung gç. Trªn ®ã ®Æt mét líp mì lîn råi xÕp tõng líp c¸nh hoa lªn nhau. Ng-êi ta thay dÇn nh÷ng líp c¸nh hoa cho tíi khi miÕng mì hót ®ñ sè tinh dÇu cÇn thiÕt. Ngµy nay, ®Ó chiÕt xuÊt ra tinh dÇu thay v× mì lîn chóng ta dïng mét lo¹i dung dÞch ®-îc lÊy tõ dÇu löa. §æ dung dÞch nµy lªn c¸c c¸nh hoa t-¬i cho tíi khi thÊm hÕt tinh dÇu cña c¸nh hoa. Hçn hîp thu ®-îc ®em t¸ch bá dung dÞch ®Çu råi dïng cån läc lÊy tinh dÇu. Ngµy nay, ®Ó s¶n xuÊt n-íc hoa ng-êi ta cßn dïng rÊt nhiÒu lo¹i hoa nh-: hoa nhµi, hoa violet, hoa hoa thuû tiªn, hoa cam... B¹n cã biÕt kh«ng thËm chÝ gç cña c©y tïng, c©y b¹ch ®µn, l¸ c©y b¹c hµ ,l¸ c©y thiªn tróc quú vµ rÔ cñ gõng còng ®-îc dïng lµm n-íc hoa ®Êy. HiÖn nay khoa häc ®ang kh«ng ngõng ch¹y ®ua víi thiªn nhiªn trong viÖc s¸ng t¹o ra nh-ng mïi n-íc hoa míi. C¸c chuyªn gia mü phÈm cã thÓ s¸ng t¹o ra nh÷ng mïi n-íc hoa míi l¹ vµ th¬m ng¸t ®Õn nçi nh÷ng b«ng hoa t-¬i còng ph¶i ghen tÞ v× h-¬ng quyÕn rò cña chóng.
Spidermandhkt999@yahoo.com

HN Architectural University

920- §iÒu khiÓn tõ xa ®-îc ph¸t minh vµo n¨m nµo? 1898 Nikola Tesla (Serbian Cyrillic)(10 th¸ng 7 1856 – 7 th¸ng 1 1943) lµ mét nhµ ph¸t minh, nhµ vËt lý, kü s- c¬ khÝ vµ kü s- ®iÖn tö, «ng lµ mét ng-êi Serb ë §Õ quèc ¸o vµ sau nµy trë thµnh c«ng d©n Hoa Kú. 921922- M¸y bay trùc th¨ng ®-îc ph¸t minh vµo n¨m nµo? 1936 C«ng tr×nh s- ng-êi §øc Heinrich Focke ®· chÕ t¹o ®-îc 1 m¸y bay nã cã thÓ lªn-xuèng-tiÕn-lïi, thËm chÝ treo t¹i chç ®ã chÝnh lµ m¸y bay trùc th¨ng. 923- Bót bi (tiÕng Ph¸p: bille), hay cßn gäi lµ bót Bic (theo tªn mét c«ng ty cña Ph¸p, chuyªn s¶n xuÊt bót lµ SociÐtÐ Bic), hoÆc bót nguyªn tö, lµ mét c«ng cô dïng ®Ó viÕt rÊt phæ biÕn ngµy nay. Bót bi ®-îc ph¸t minh vµo n¨m nµo? 1938 Bót bi (tiÕng Ph¸p: bille), hay cßn gäi lµ bót Bic (theo tªn mét c«ng ty cña Ph¸p, chuyªn s¶n xuÊt bót lµ SociÐtÐ Bic), hoÆc bót nguyªn tö, lµ mét c«ng cô dïng ®Ó viÕt rÊt phæ biÕn ngµy nay. Bót bi cã chøa mét èng mùc ®Æc, khi viÕt, mùc ®-îc in lªn giÊy lµ nhê chuyÓn ®éng l¨n cña mét viªn bi nhá, víi ®-êng kÝnh kho¶ng tõ 0,7 ®Õn 1 mm, g¾n n¬i ®Çu èng chøa mùc. Lo¹i mùc dïng cho bót bi kh« rÊt nhanh,ngay sau khi ®-îc viÕt lªn giÊy. Lo¹i bót bi hiÖn ®¹i ®-îc nhµ b¸o L¸szlã BÝrã, sinh ra t¹i Hungary ®· nhËn b»ng s¸ng chÕ Anh Quèc vµo ngµy 15 th¸ng 6, 1938. Cã hai lo¹i bót bi chÝnh: lo¹i dïng mét lÇn vµ lo¹i cã thÓ n¹p l¹i mùc. 924- Lß vi sãng (cßn ®-îc gäi lµ lß vi ba) lµ mét thiÕt bÞ øng dông sãng vi ba ®Ó nÊu chÝn thøc ¨n. B¹n cã biÕt nã ®-îc ph¸t minh vµo n¨m nµo? 1947 Cã nh÷ng nguån cho r»ng Percy Spencer ph¸t minh ra lß vi ba nhê t×nh cê thÊy miÕng chocolat mµ «ng ®Ó gÇn bé h-íng sãng bÞ mÒm ®i khi «ng lµm viÖc vÒ radar cho viÖn kü thuËt MIT ë Massachusetts n¨m 1945. 925- M¸y rót tiÒn tù ®éng (cßn ®-îc gäi lµ ATM, viÕt t¾t cña Automated Teller Machine hoÆc Automatic Teller Machine trong tiÕng Anh) lµ mét thiÕt bÞ ng©n hµng giao dÞch tù ®éng víi kh¸ch hµng, thùc hiÖn viÖc nhËn d¹ng kh¸ch hµng th«ng qua thÎ ATM, thÎ ghi nî, thÎ tÝn dông hay c¸c thiÕt bÞ t-¬ng thÝch, vµ gióp kh¸ch hµng kiÓm tra tµi kho¶n, rót tiÒn mÆt, chuyÓn
HN Architectural University Spidermandhkt999@yahoo.com

kho¶n thanh to¸n hµng hãa, dÞch vô. B¹n cã biÕt nã ®-îc ph¸t minh ra vµo n¨m nµo? 1967 M¸y rót tiÒn ®Çu tiªn cña thÕ giíi ®-îc thiÕt kÕ vµ hoµn thµnh bëi Luther George Simjian. Vµo n¨m 1939 m¸y ®-îc thiÕt kÕ t¹i Thµnh phè New York cho ng©n hµng City Bank of New York, nh-ng 6 th¸ng sau th× nã bÞ bá ®i v× rÊt Ýt ng-êi dïng. Sau 25 n¨m, m¸y rót tiÒn ®iÖn tö ®Çu tiªn ®-îc h·ng in De La Rue thiÕt kÕ t¹i Enfield Town (gÇn London) cho ng©n hµng Barclays Bank vµo ngµy 27 th¸ng 6 n¨m 1967. Ng-êi ph¸t minh ra m¸y nµy ®-îc xem lµ John Shepherd-Barron tuy r»ng Luther George Simjian vµ vµi ng-êi kh¸c còng ®· ®¨ng ký v¨n b»ng ph¸t minh cho lo¹i m¸y nµy. 926- World Wide Web, gäi t¾t lµ Web hoÆc WW (m¹ng l-íi toµn cÇu) lµ mét kh«ng gian th«ng tin toµn cÇu mµ mäi ng-êi cã thÓ truy nhËp (®äc vµ viÕt) qua c¸c m¸y tÝnh nèi víi m¹ng Internet. ThuËt ng÷ nµy th-êng ®-îc hiÓu nhÇm lµ tõ ®ång nghÜa víi chÝnh thuËt ng÷ Internet. Nh-ng Web thùc ra chØ lµ mét trong c¸c dÞch vô ch¹y trªn Internet, ch¼ng h¹n nh- dÞch vô th- ®iÖn tö. B¹n cã biÕt www ra ®êi vµo n¨m nµo? 1990 Timothy John "Tim" Berners-Lee, KBE (sinh ngµy 8 th¸ng 6 n¨m 1955) lµ ng-êi Anh s¸ng t¹o ra World Wide Web vµ lµ chñ tÞch World Wide Web Consortium (W3C), tæ chøc ®Æt nhiÒu tiªu chuÈn quan träng cña Internet. ¤ng ®-îc gäi theo tªn hiÖu TimBL hay TBL bëi nhiÒu ng-êi trªn Internet. 927- Tó l¬ kh¬ cã tæng sè c¸c biÓu t-îng lµ 365 t-¬ng ®-¬ng víi sè ngµy trong n¨m, 52 qu©n lµ 52 tuÇn lÔ. C¬, r«, pich, nhÐp lµ biÓu t-îng cho 4 mïa xu©n, h¹, thu, ®«ng. 12 qu©n cã h×nh vÏ biÓu t-îng 1 n¨m cã 12 th¸ng. B¹n cã biÕt nã xuÊt ph¸t tõ ®©u? Ch©u ¢u 928- Tó l¬ kh¬ xuÊt hiÖn ë Ch©u ¢u tõ thêi cùc thÞnh cña ®¹o Thiªn Chóa v× vËy c¸c con sè trªn nã ®Òu cã ý nghÜa g¾n liÒn víi t«n gi¸o nµy.
  

sè 2: Lµ 2 -íc kinh T©n -íc vµ Cùu -íc. Sè 3: ¸m chØ 3 ng«i cha con vµ th¸nh thÇn. Sè 4: nãi ®Õn 4 vÞ th¸nh trong phóc ©m (Th¸nh Mathieo, Jeans, Luc vµ Marans) Sè 5: Liªn T-ëng tíi 10 ®ång trinh 5 tèI t¨m vµ 5 s¸ng suèt.
Spidermandhkt999@yahoo.com

HN Architectural University

   

Sè 6 & 7: Chóa ®· sinh ra 6 ngµy lµm viÖc (thø 2 ®Õn thø 7) vµ 1 ngµy nghØ lµ chñ nhËt còng nguyªn lµ ngµy chóa nhËt tøc ngµy cña chóa. Sè 8: ¤ng giµ Noel vµ gia ®×nh (8 ng-êI) ®· tho¸t chÕt trong trËn ®¹I hång thuû. Sè 9: Chóa Giªsu ®· ch÷a trÞ cho 10 ng-êi bÞ bÖnh huû nh-ng chØ cã 1 ng-êi quay l¹i c¶m ¬n cßn 9 ng-êi kia th× kh«ng. Sè 10: chØ 10 dßng ®¹o thiªn chóa. J: ChØ líp qu©n ®éi. Q: Lµ Maria mÑ chóa Giªsu. K: Lµ vua, ý nãi mçi n-íc cã 1 vÞ vua.

929- Nh÷ng ngµy ®Çu thµnh lËp, Nokia - h·ng ®iÖn tho¹i di ®éng lín nhÊt thÕ giíi ngµy nay - lµ mét c«ng ty chuyªn s¶n xuÊt mÆt hµng g×? GiÊy Nokia lµ mét tËp ®oµn viÔn th«ng cã trô së chÝnh t¹i Espoo, PhÇn Lan, ®-îc biÕt ®Õn nhiÒu nhÊt nh- lµ mét nhµ s¶n xuÊt ®iÖn tho¹i di ®éng. Ngoµi ra tËp ®oµn Nokia cßn cung cÊp c¸c thiÕt bÞ h¹ tÇng c¬ cë cho ®iÖn tho¹i di ®éng vµ c¸c thiÕt bÞ viÔn th«ng kh¸c. TËp ®oµn Nokia ®-îc thµnh lËp n¨m 1966 bëi 3 c«ng ty cña PhÇn Lan: Nokia Company (nhµ m¸y s¶n xuÊt bét gç lµm giÊy, thµnh lËp n¨m 1865). 930- §µn bÇu xuÊt hiÖn ë ViÖt Nam vµo kho¶ng thêi gian nµo? ThÕ kû thø 7 S¸ch §-êng th- cña Trung Quèc, Nam Man truyÖn chÐp: "LÊy gç nhÑ mµ lµm, kh«ng trau chuèc chi, thïng ®µn dµi h×nh ch÷ nhËt, ®Çu chãt c¾m c¸n tre, x©u nöa qu¶ bÇu kh«, gi¨ng d©y kh«ng phiÕm, tay ph¶i lÊy que tróc n¶y lªn tiÕng, tay tr¸i nÊng cÇn tre mµ thµnh ®iÖu." Qua ®ã cho thÊy r»ng vµo thÕ kû thø 7 ®µn bÇu ®· xuÊt hiÖn ë ViÖt Nam. 931- Ai lµ nhµ to¸n häc næi tiÕng ng-êi Ph¸p ®· bá m¹ng trong mét cuéc ®Êu sóng? Ðvariste Galois

Ðvariste Galois (25 th¸ng 10, 1811 – 31 th¸ng 5, 1832) lµ mét thiªn tµi to¸n häc ng-êi Ph¸p ®o¶n mÖnh, nh-ng c¸c c«ng tr×nh to¸n häc «ng ®Ó l¹i lµ mét ®Ò tµi rÊt quan träng cho viÖc t×m nghiÖm cña c¸c ph-¬ng tr×nh ®a thøc bËc cao h¬n 4 th«ng qua viÖc x©y dùng lý thuyÕt nhãm trõu t-îng mµ ngµy nay ®-îc gäi lµ lý thuyÕt nhãm Galois, mét nh¸nh quan träng cña ®¹i sè trõu t-îng.
HN Architectural University Spidermandhkt999@yahoo.com

Galois lµ ng-êi ®Çu tiªn dïng tõ groupe (nhãm) nh- lµ mét thuËt ng÷ to¸n häc ®Ó biÓu thÞ cho nhãm ho¸n vÞ. ¤ng chÕt trong mét cuéc ®Êu sóng khi tuæi míi 21. TiÓu sö cña Ðvariste Galois

932- Bé phim nµo ®-îc xem lµ mét trong nh÷ng bé phim xuÊt s¾c nhÊt trong lÞch sö ®iÖn ¶nh Hoa Kú, ®-îc thùc hiÖn khi ®¹o diÔn chØ míi 26 tuæi vµ kh«ng ®¹t doanh thu cao khi ra m¾t kh¸n gi¶? C«ng d©n Kane (Citizen Kane, 1941) N¨m 1941, h·ng RKO Pictures ®Çu t- cho ®¹o diÔn 26 tuæi Orson Welles thùc hiÖn bé phim ®Çu tiªn cña «ng nµy lµ C«ng d©n Kane (Citizen Kane), bé phim kh«ng ®¹t doanh thu cao, kh«ng giµnh nhiÒu Gi¶i Oscar nh-ng sau nµy ®-îc coi lµ mét trong nh÷ng bé phim xuÊt s¾c nhÊt trong lÞch sö ®iÖn ¶nh Hoa Kú. 933- Lý TiÓu Long (tiÕng Anh: Bruce Lee Siu Lung; tªn thËt Lý ChÊn Phiªn hay Lee Jun Fan) mét diÔn viªn vâ thuËt næi tiÕng trong nÒn ®iÖn ¶nh Mü, anh lµ mét ng-êi Mü gèc Hoa. B¹n cã biÕt tªn bé phim cuèi cïng cña anh lµ g×? Trß Ch¬i Tö ThÇn (Game of Death) Trß Ch¬i Tö ThÇn (Game of Death): Cßn ®-îc biÕt ®Õn víi c¸i tªn kh¸c nh- Tö Vong Du HÝ,®©y lµ bé phim cuèi cïng cña Lý TiÓu Long,Anh vµi vai Billy Lo ,mét diÔn viªn næi tiÕng bÞ mét tæ chøc do Mr Land cÇm ®Çu ®e däa tèng tiÒn ,v× chèng l¹i chóng nªn Billy bÞ chóng ©m m-u ¸m to¸n ,nh-ng kh«ng thµnh ,Anh chØ bÞ th-¬ng nÆng ë mÆt sau ®ã Anh lµm phÉu thuËt mÆt vµ tæ chøc 1 ®¸m tang gi¶ nh»m ®¸nh lõa tæ chøc cña Mr Land vµ dÔ bÒ ®èi phã,v× lµ mét diÔn viªn Anh c¶i trang ®Ó theo dâi chóng t¹i Macao Billy ®· giÕt chÕt cËn vÖ cña Land lµ Carl-mét cao thñ Karate ,nh-ng sau ®ã chóng biÕt Anh cßn sèng vµ ®· b¾t Anna Young -b¹n g¸i cña Billy g©y ¸p lùc,nh-ng cuèi cïng tõng tªn trong b¨ng ®¶ng nµy còng ph¶i ®Òn téi. Bé phim cã sù tham gia cña mét sè diÔn viªn nh- Danny Inosanto vµ Kareem Abdul-Jabbar(trong vai Hakim),trong phim Lý TiÓu Long cã biÓu diÔn kh¶ n¨ng sö dông c«n nhÞ khóc rÊt ®Ñp m¾t,cã mét ®iÒu hÕt søc lý thó lµ bé phim cã sö dông c¶nh ®¸m tang thËt cña Lý TiÓu Long.

HN Architectural University

Spidermandhkt999@yahoo.com

934- Buæi tr×nh diÔn hoµ nh¹c ®Æc biÖt nµy ®-îc ph¸t sãng trùc tiÕp trªn 40 quèc gia, ®· thu hót trªn 1 tû ng-êi xem, thËm chÝ cßn nhiÒu h¬n c¶ ch-¬ng tr×nh cuéc th¸m hiÓm ®Çu tiªn lªn mÆt tr¨ng. B¹n cã biÕt buæi tr×nh diÔn hßa nh¹c nµy lµ cña ai? Elvis Presley LÇn ®Çu tiªn ®-îc c¸c thiÕu n÷ ë d-íi kh¸n ®µi reo hß, la hÐt, Elvis ®· b¨n kho¨n hái «ng bÇu: “LiÖu t«i cã lµm g× sai kh«ng mµ bÞ mäi ng-êi la d÷ nh- vËy?” ®Ó råi nhËn ®-îc c©u tr¶ lêi: “Dï anh cã lµm g× ®i n÷a th× tèt h¬n c¶ lµ trë l¹i s©n khÊu ngay lËp tøc vµ tua l¹i mµn tr×nh diÔn ®ã ®i” 935- Gi¶i th-ëng ®iÖn ¶nh lµ gi¶i th-ëng cña c¸c héi nghÒ nghiÖp cã liªn quan tíi ®iÖn ¶nh trao cho c¸c bé phim, c¸c c¸ nh©n hoÆc tæ chøc cã ®ãng gãp xuÊt s¾c trong c¸c lÜnh vùc kh¸c nhau cña ®iÖn ¶nh. Gi¶i th-ëng nµy th-êng ®-îc trao ®Þnh k× víi c¸ch thøc th«ng th-êng lµ bá phiÕu kÝn ®Ó lùa chän ra ng-êi chiÕn th¾ng cã sè phiÕu cao nhÊt. B¹n cã viÕtGi¶i M©m x«i vµng cña ®iÖn ¶nh n-íc nµo? Mü (Hoa Kú - Usa) Gi¶i M©m x«i vµng cho nh÷ng bé phim tÖ nhÊt, nh- th-êng lÖ, ®· ®-îc trao ngay tr-íc khi Gi¶i Oscar ®-îc trao tÆng. 936- C¸nh diÒu vµng lµ mét gi¶i th-ëng ®iÖn ¶nh hµng n¨m cña Héi §iÖn ¶nh ViÖt Nam. Gi¶i th-ëng ®-îc trao vµo kho¶ng th¸ng ba, cho nh÷ng t¸c phÈm ®iÖn ¶nh s¶n xuÊt trong n¨m tr-íc ®ã. Trong c¸c h¹ng môc trao gi¶i cßn cã C¸nh diÒu b¹c vµ C¸ch diÒu ®ång, tuy cã nh÷ng n¨m bÞ lo¹i bá. B¹n cho biÕt gi¶i ®-îc tæ chøc lÇn ®Çu tiªn vµo n¨m nµo? 2002 KÞch b¶n buæi lÔ trao gi¶i C¸nh diÒu vµng ®-îc tæ chøc dùa theo gi¶i th-ëng Oscar. C¶nh c¸c bé phim ®-îc ®Ò cö chiÕu lªn mµn h×nh lín. KÕt qu¶ gi¶i th-ëng ®-îc gi÷ trong phong b× kÝn vµ do c¸c cÆp diÔn viªn trao, tuy cã nh÷ng n¨m gi¶i bÞ lé tr-íc. Sè l-îng phim ®Ò cö còng lµ 5, mÆc dï cã n¨m chØ gåm 7 phim tranh gi¶i. ViÖc c¸c h¹ng môc trao gi¶i th-êng xuyªn thay ®æi còng g©y nªn c¸c ph¶ øng cña b¸o chÝ. 937- HiÖn nay còng gièng nh- nhiÒu lÜnh vùc kh¸c, Hoa Kú lµ quèc gia cã nÒn c«ng nghiÖp ®iÖn ¶nh ph¸t triÓn nhÊt víi kinh ®« cña nã ë Hollywood thuéc tiÓu bang California. Mét bé phim Hollywood cã thÓ ®-îc ®Çu t- tíi 200 triÖu USD ®Ó råi thu vÒ gÇn 2 tû USD nh- Titanic. Tuy nhiªn khu vùc s¶n xuÊt nhiÒu phim nhÊt ph¶i kÓ tíi Mumbai, kinh ®« Bollywood cña Ên §é. Theo b¹n hiÖn nay Hollywood mÊy h·ng phim lín n¬i cho ra ®êi hÇu hÕt c¸c bé phim kinh phÝ lín cña ®iÖn ¶nh Mü.
HN Architectural University Spidermandhkt999@yahoo.com

6 The Big Six Fox Entertainment Group (trong ®ã cã x-ëng phim Twentieth Century Fox) Paramount Motion Pictures Group (trong ®ã cã x-ëng phim Paramount Pictures vµ DreamWorks SKG) Sony Pictures Entertainment (trong ®ã cã x-ëng phim Columbia Pictures vµ Metro-Goldwyn-Mayer) NBC Universal (trong ®ã cã x-ëng phim Universal Studios) Time Warner (trong ®ã cã x-ëng phim Warner Bros. Pictures, New Line Cinema vµ HBO) Buena Vista Motion Pictures Group (trong ®ã cã x-ëng phim Walt Disney Pictures) 938- B¹n cho biÕt phim ®Çu tiªn cña ng-ëi ViÖt? §ång tiÒn kÏm tËu ®-îc ngùa N¨m 1924, «ng NguyÔn Lan H-¬ng, chñ tiÖm ¶nh H-¬ng Ký ë Hµ Néi, mêi mét chuyªn viªn ng-êi Ph¸p vÒ d¹y cho m×nh råi thùc hiÖn bé phim hµi §ång tiÒn kÏm tËu ®-îc ngùa. Bé phim dµi 6 phót, pháng theo t¸c phÈm La laitiÌre et le pot au lait (C« g¸i vµ b×nh s÷a), truyÖn ngô ng«n cña La Fontaine 939- Hµnh tinh nµo cã chiÒu quay kh«ng cïng chiÒu víi c¸c hµnh tinh cßn l¹i Kim Tinh Giã trong c¸c líp m©y cña Sao Kim cã thÓ ®¹t ®Õn 350 km/h nh-ng t¹i bÒ mÆt chØ vµi km/h. Tuy nhiªn, víi mét l-îng axÝt cao, giã trªn bÒ mÆt Sao Kim cã thÓ ¨n mßn c¸c vËt c¶n trë mét c¸ch dÔ dµng – mét trong nh÷ng lý do t¹i sao m¸y mãc göi lªn tõ Tr¸i §Êt kh«ng thÓ tån t¹i l©u. NhiÖt ®é t¹i bÒ mÆt cña Sao Kim, nh- gi¶i thÝch ë trªn, rÊt cao – trung b×nh vµo kho¶ng 740K. §©y lµ nhiÖt ®é nãng ®ñ ®Ó biÕn kim lo¹i ch× thµnh chÊt láng. Sù c¸ch biÖt vÒ nhiÖt ®é t¹i bÒ mÆt gi÷a ban ngµy vµ ban ®ªm cña Sao Kim rÊt Ýt v× ¶nh h-ëng cña ¸nh s¸ng MÆt Trêi trªn nhiÖt ®é rÊt Ýt. Sao Kim cã thÓ xem nh- lµ hµnh tinh víi khÝ hËu nãng nhÊt Th¸i D-¬ng HÖ. ¸nh s¸ng MÆt Trêi, v× bÞ m©y che, chØ cßn kho¶ng 1/3 khi ®Õn bÒ mÆt cña Sao Kim – hay h¬n 1000 watt cho mçi mÐt vu«ng. 940- Hai hµnh tinh nµo tù quay nhanh ®Õn møc mét ngµy ë ®ã chØ kho¶ng 10 giê ®ång hå? Thæ tinh vµ méc tinh
HN Architectural University Spidermandhkt999@yahoo.com

ë Thæ tinh vµ Méc tinh, carbon vµ «xi hãa hîp thµnh methane vµ n-íc, n»m s©u bªn d-íi tÇng khÝ quyÓn cña hµnh tinh. 941- Trong c¸c ®¬n vÞ ®o chiÒu dµi sau, ®¬n vÞ nµo lµ lín nhÊt? a.Pasªc b.km c.N¨m ¸nh s¸ng d.§¬n vÞ thiªn v¨n a.Pasªc V× vËn tèc ¸nh s¸ng trong ch©n kh«ng cã gi¸ trÞ kho¶ng 299 792 458 m.s-1, mét n¨m ¸nh s¸ng øng víi kho¶ng: 0,3066 parsec. N¨m ¸nh s¸ng (tiÕng Anh: light-year; viÕt t¾t: ly) lµ ®¬n vÞ ®o kho¶ng c¸ch ®-îc dïng chñ yÕu trong thiªn v¨n häc, cã gi¸ trÞ b»ng qu·ng ®-êng mµ ¸nh s¸ng v-ît qua ®-îc trong ch©n kh«ng sau thêi gian mét n¨m Julius, øng víi 31.557.600 s. Trong thiªn v¨n häc, n¨m Julius lµ ®¬n vÞ ®o thêi gian ®-îc ®Þnh nghÜa chÝnh x¸c b»ng 365,25 ngµy hay 31.557.600 gi©y. Tªn gäi nµy cã nguån gèc tõ thùc tÕ lµ nã t-¬ng øng víi ®é dµi trung b×nh cña n¨m trong lÞch Julius ®· tõng ®-îc sö dông trong céng ®ång thÕ giíi ph-¬ng T©y trong c¸c thÕ kû tr-íc. Ngµy Julius hoÆc sè ngµy Julius (viÕt t¾t theo tiÕng Anh lµ JDN) lµ sè ngµy ®· tr«i qua kÓ tõ 12 giê tr-a Giê Greenwich (UT) cña thø hai, ngµy 1 th¸ng 1, n¨m 4713 TCN trong lÞch Julius ®ãn tr-íc (tøc lµ 24 th¸ng 11, 4714 TCN trong lÞch Gregory ®ãn tr-íc, còng lµ ngµy Julius 0). HÖ thèng ngµy Julius th-êng ®-îc dïng trong thiªn v¨n häc ®Ó thèng nhÊt mäi sù kiÖn thiªn v¨n, miªu t¶ bëi nhiÒu hÖ thèng lÞch kh¸c nhau, vµo mét hÖ thèng ngµy duy nhÊt.

HN Architectural University

Spidermandhkt999@yahoo.com

942- Khi ghi ®Þa chØ cña m×nh ta th-êng ghi theo thø tù: sè nhµ, ®-êng phè, thµnh phè, Quèc gia (hoÆc th«n, xx, huyÖn, tØnh, quèc gia). nÕu theo thø tù nµy h·y xem ®©u lµ c¸ch ghi “®Þa chØ” theo quy luËt trªn, a. §¹i thiªn hµ, Ng©n hµ, hÖ MÆt Trêi, Tr¸i §Êt. b. Tr¸i §Êt, Ng©n hµ, hÖ MÆt Trêi, §¹i thiªn hµ. c. hÖ MÆt trêi, §¹i thiªn hµ, Ng©n hµ, Tr¸i §Êt. d. Tr¸i §Êt, hÖ MÆt Trêi, Ng©n hµ, §¹i thiªn hµ. e. Tr¸i §Êt, hÖ MÆt Trêi, §¹i thiªn hµ, Ng©n hµ. Siªu thiªn hµ hay ®¹i thiªn hµ, hay siªu quÇn thiªn hµ lµ hÖ thèng gåm c¸c thiªn hµ, quÇn tô thiªn hµ, cã c¸c d©y, c¸c m¹ng, liªn kÕt víi nhau thµnh mét hÖ thèng. D¶i Ng©n Hµ lµ thiªn hµ mµ HÖ MÆt Trêi n»m trong ®ã. Trong v¨n häc nã cßn cã tªn gäi lµ s«ng Ng©n. Nã xuÊt hiÖn trªn bÇu trêi nh- mét d¶i s¸ng tr¾ng kÐo dµi tõ chßm sao Tiªn HËu vÒ phÝa b¾c vµ chßm sao Nam ThËp Tù vÒ phÝa nam. HÖ MÆt Trêi (còng ®-îc gäi lµ Th¸i D-¬ng HÖ) lµ mét hÖ hµnh tinh cã MÆt Trêi ë trung t©m vµ c¸c thiªn thÓ n»m trong ph¹m vi lùc hÊp dÉn cña MÆt Trêi, gåm 8 hµnh tinh chÝnh quay xung quanh, 7 trong sè c¸c hµnh tinh nµy cã vÖ tinh riªng cña chóng, cïng mét l-îng lín c¸c vËt thÓ kh¸c gåm c¸c hµnh tinh lïn (nh- Diªm V-¬ng Tinh), tiÓu hµnh tinh, sao chæi, bôi vµ plasma. Tr¸i §Êt, còng cßn ®-îc gäi lµ §Þa CÇu hay Qu¶ §Êt, lµ hµnh tinh thø ba trong Th¸i D-¬ng HÖ tÝnh tõ MÆt Trêi trë ra. §Þa CÇu lµ hµnh tinh lín nhÊt trong c¸c hµnh tinh cã ®Êt vµ ®¸ cña Th¸i D-¬ng HÖ. Cho ®Õn nay ®©y lµ n¬i duy nhÊt trong toµn vò trô ®-îc biÕt lµ cã sù sèng. Tuæi cña §Þa CÇu ®-îc -íc l-îng vµo kho¶ng 4,6 tû n¨m; trÎ h¬n mét Ýt lµ MÆt Tr¨ng, vÖ tinh tù nhiªn cña nã. §¸p ¸n d lµ ®óng

943- VÖ tinh ®Þa tÜnh lµ vÖ tinh nh©n t¹o cña Tr¸i #Êt, víi ®Æc ®iÓm: a. Quü ®¹o lu«n n»m trong mÆt ph¼ng chøa trôc tù quay cña Tr¸i #Êt. b. Quü ®¹o lu«n n»m trong mÆt ph¼ng chøa kinh tuyÕn gèc. c. #øng yªn ®èi víi mäi ng-êi quan s¸t ®øng trªn Tr¸i #Êt. d. Lu«n ë trªn ®Çu ng-êi quan s¸t dï ng-êi ®ã ®øng ë ®©u trªn Tr¸i #Êt

HN Architectural University

Spidermandhkt999@yahoo.com

C¸c quü ®¹o ®Þa tÜnh chØ cã thÓ ®¹t ®-îc rÊt gÇn víi vßng 35.786 km phÝa trªn xÝch ®¹o. C¸c vÖ tinh quü ®¹o ®Þa ®ång bé trßn kh¸c (nÕu cã) sÏ c¾t ngang quü ®¹o ®Þa tÜnh vµ cã thÓ x¶y ra va ch¹m víi c¸c vÖ tinh ®Þa tÜnh nµy. Trªn thùc tÕ ®iÒu nµy cã nghÜa lµ tÊt c¶ c¸c vÖ tinh ®Þa tÜnh cÇn ph¶i tån t¹i trªn vßng trßn nµy, nã ®Æt ra c¸c vÊn ®Ò nh- ph¶i ngõng ho¹t ®éng cña c¸c vÖ tinh vµo cuèi chu kú ho¹t ®éng cña nã (vÝ dô nh- khi chóng hÕt lùc ®Èy). 944-Trong lÜnh vùc to¸n häc, «ng ®· gióp t¹o ra hai lÜnh vùc nghiªn cøu míi. «ng ®· viÕt mét luËn ¸n quan träng vÒ ®èi t-îng cña h×nh häc ¸nh x¹ ë ®é tuæi 16. Cïng víi Pierre de Fermat x©y dùng lý thuyÕt x¸c suÊt, ®©y lµ c«ng tr×nh cã ¶nh h-ëng lín tíi sù ph¸t triÓn cña kinh tÕ häc hiÖn ®¹i vµ c¸c khoa häc x· héi. B¹n cho biÕt «ng lµ ai? Blaise Pascal Blaise Pascal (19 th¸ng 6 n¨m 1623–19 th¸ng 8 n¨m 1662) lµ mét nhµ to¸n häc, nhµ vËt lý häc, triÕt gia ng-êi Ph¸p. ¤ng ®-îc tiÕp thu nÒn gi¸o dôc tõ ng-êi cha cña «ng. Ngay tõ thêi trÎ «ng ®· næi tiÕng lµ thÇn ®ång. C¸c t¸c phÈm ban ®Çu cña «ng lµ vÒ tù nhiªn vµ c¸c khoa häc øng dông, n¬i «ng ®· cã nh÷ng ®ãng gãp quan träng vµo viÖc x©y dùng mét m¸y tÝnh c¬ khÝ, c¸c nghiªn cøu vÒ chÊt láng, tr×nh bµy c¸c kh¸i niÖm vÒ ¸p suÊt vµ ch©n kh«ng b»ng viÖc kh¸i qu¸t t¸c phÈm cña Evangelista Torricelli. 945-¤ng ®-îc mÖnh danh lµ "hoµng tö cña c¸c nhµ to¸n häc", víi ¶nh h-ëng s©u s¾c cho sù ph¸t triÓn cña to¸n häc vµ khoa häc, «ng ®-îc xÕp ngang hµng cïng Leonhard Euler, Isaac Newton vµ Archimedes nh- lµ nh÷ng nhµ to¸n häc vÜ ®¹i nhÊt cña lÞch sö. B¹n cho biÕt «ng lµ ai? Carl Friedrich Gauss Carl Friedrich Gauss (30 th¸ng 4, 1777 – 23 th¸ng 2, 1855) lµ mét nhµ to¸n häc vµ nhµ khoa häc ng-êi §øc tµi n¨ng. Gauss ®· trë thµnh ng-êi ®Çu tiªn chøng minh ®Þnh lý c¬ b¶n cña ®¹i sè. Mét c©u chuyÖn kh¸c kÓ r»ng khi «ng häc tiÓu häc, thÇy gi¸o yªu cÇu häc sinh tÝnh céng c¸c sè nguyªn tõ 1 ®Õn 100. Gauss ®· tr¶ lêi ®óng chØ trong vµi gi©y b»ng mét c¸ch gi¶i nhanh vµ ®éc ®¸o. ¤ng nhËn thÊy viÖc céng hai sè ë ®Çu vµ cuèi d·y t¹o ra kÕt qu¶ trung gian gièng nhau: 1 + 100 = 101, 2 + 99 = 101, 3 + 98 = 101, vµ kÕt qu¶ tæng céng lµ 50 # 101 = 5050. C©u chuyÖn nµy cã nhiÒu kh¶ n¨ng lµ chuyÖn cã thËt, mÆc dï bµi to¸n mµ thÇy gi¸o cña Gauss ®· ra cã thÓ khã h¬n nh- vËy. 946-M«n nµy ®-îc sö dông trong thiªn v¨n ®Ó ®o kho¶ng c¸ch tíi c¸c ng«i sao gÇn, trong ®Þa lý ®Ó ®o kho¶ng c¸ch gi÷a c¸c mèc giíi hay trong c¸c hÖ thèng hoa tiªu vÖ tinh. C¸c lÜnh vùc kh¸c cã sö dông l-îng gi¸c cßn cã thiªn
HN Architectural University Spidermandhkt999@yahoo.com

v¨n (vµ v× thÕ lµ c¶ hoa tiªu trªn ®¹i d-¬ng, trong ngµnh hµng kh«ng vµ trong vò trô), lý thuyÕt ©m nh¹c, ©m häc, quang häc, ph©n tÝch thÞ tr-êng tµi chÝnh, ®iÖn tö häc, lý thuyÕt x¸c suÊt, thèng kª, sinh häc, chiÕu chôp y häc... B¹n cho biÕt m«n nµy lµ m«n g×? L-îng gi¸c lµ mét nh¸nh cña to¸n häc gi¶i quyÕt c¸c gãc, tam gi¸c vµ c¸c hµm l-îng gi¸c nh- sin, cosin, tang vµ cotang. Nã cã mét sè quan hÖ víi h×nh häc, mÆc dï ng-êi ta vÉn cßn ch-a thèng nhÊt lµ liªn quan nµy nh- thÕ nµo mét c¸ch chÝnh x¸c; ®èi víi mét sè ng-êi th× l-îng gi¸c chØ lµ mét phÇn cña h×nh häc. 947-N¨m 7 tuæi «ng häc khoa häc tù nhiªn, triÕt häc, v¨n häc. N¨m 11 tuæi «ng ®i du häc Ai CËp, trë thµnh häc sinh cña nhµ to¸n häc Euclides. B¹n cã biÕt «ng lµ ai? Archimedes (tiÕng Hy L¹p ,phiªn ©m tiÕng ViÖt lµ ¸c-si-mÐt) Archimedes 287-212 TCN, lµ nhµ triÕt häc ng-êi Hy L¹p, sèng ë Syracuse. Dùa trªn kinh nghiÖm cña thùc tÕ kÜ thuËt, «ng ®· t×m ra quy t¾c ®ßn bÈy, ®· ®Þnh nghÜa träng t©m cña mét vËt vµ t×m ra ®-îc träng t©m cña c¸c vËt ph¼ng nh- h×nh tam gi¸c, h×nh b×nh hµnh, h×nh thang. ¤ng lµ ng-êi ®· chÕ t¹o c¸c lo¹i m¸y mãc c¬ häc ®Ó n©ng n-íc s«ng lªn t-íi ruéng ®ång, nhxo¾n èc Archimedes. ¤ng cßn chÕ t¹o ®-îc c¸c m¸y nÐm ®¸, cÇn cÈu ®Ó mãc vµ nhËn ch×m thuyÒn ®Þch khi qu©n ®Þch tÊn c«ng. Trong t¸c phÈm VÒ c¸c vËt næi «ng ®· ph¸t biÓu ®Þnh luËt Archimedes vÒ søc ®Èy cña chÊt láng. ¤ng cßn nghiªn cøu ®Õn tÝnh bÒn v÷ng cña sù c©n b»ng c¸c vËt næi cã h×nh d¹ng kh¸c nhau. §ã lµ c¬ së khoa häc rÊt cÇn thiÕt cho kÜ thuËt ®ãng tµu biÓn. C©u nãi næi tiÕng cña «ng: H·y cho t«i mét ®iÓm tùa, t«i sÏ n©ng bæng c¶ Tr¸i §Êt. Eureka! (T×m ra råi!) 948-Cã thÓ nãi hÇu hÕt kiÕn thøc h×nh häc ë cÊp trung häc cí së hiÖn nay ®Òu ®· ®-îc ®Ò cËp mét c¸ch cã hÖ thèng, chÝnh x¸c trong bé s¸ch "C¬ b¶n" gåm 13 cuèn do «ng viÕt ra. ¤ng lµ ai? Euclid (tiÕng Hy L¹p, phiªn ©m tiÕng ViÖt lµ ¥-clit) ¥-clit ®-a ra 5 ®Þnh ®Ò: 1. Qua hai ®iÓm bÊt k×,lu«n lu«n vÏ ®-îc mét ®-êng th¼ng 2. §-êng th¼g cã thÓ kÐo dµi v« h¹n. 3. Víi t©m bÊt k× vµ b¸n kÝnh bÊt k×, lu«n lu«n vÏ ®-îc mét ®-êng trßn. 4. Mäi gãc vu«ng ®Òu b»ng nhau.
HN Architectural University Spidermandhkt999@yahoo.com

5. NÕu 2 ®-êng th¼ng t¹o thµnh víi 1 ®-êng th¼ng thø 3 hai gãc trong cïng phÝa cã tæng nhá h¬n 180 ®é th× chóng sÏ c¾t nhau vÒ phÝa ®ã 949-¤ng sö dông con l¾c ®Ó chÕ t¹o ®ång hå, «ng còng t×m ra r»ng tèc ®é r¬i kh«ng phô thuéc vµo träng l-îng. B¹n cho biÕt «ng lµ ai? Galileo Galilei Håi nhá, së thÝch cña Galileo lµ ch¬i ®µn, vÏ, lao ®éng ch©n tay vµ khi r¶nh cËu th-êng lµm ®å ch¬i cho c¸c em cña m×nh. CËu cã lßng kh¸t khao tri thøc rÊt m·nh liÖt. Nh-ng cha cËu l¹i rÏ cho cËu ®i mét con ®-êng kh¸c: trë thµnh 1 danh y. Thêi niªn thiÕu cña Galilei ®· ®-îc häc tËp ®Çy ®ñ, toµn diÖn, lµm cho bao ng-êi mÕn mé vµ hi väng. CËu vèn rÊt ch¨m chØ nghiªn cøu céng thªm tè chÊt th«ng minh, dòng c¶m, ®iÒu nµy b¸o tr-íc r»ng cËu sÏ trë thµnh 1 nh©n tµi vÜ ®¹i sau nµy... 950-Nhµ to¸n häc nµo næi tiÕng v× ®· ®o¸n ra quü ®¹o h×nh elip cña mÆt Trêi Thales thµnh Miletos (kho¶ng 624 TCN – kho¶ng 546 TCN), lµ mét triÕt gia, mét nhµ to¸n häc ng-êi Hy L¹p sèng tr-íc Socrates, ng-êi ®øng ®Çu trong bÈy nhµ hiÒn triÕt cña Hy L¹p. ¤ng còng ®-îc xem lµ mét nhµ triÕt gia ®Çu tiªn trong nÒn triÕt häc Hy L¹p cæ ®¹i, lµ "cha ®Î cña khoa häc". Tªn cña «ng ®-îc dïng ®Ó ®Æt cho mét ®Þnh lý to¸n häc do «ng ph¸t hiÖn ra. ¤ng sinh ra ë thµnh phè Miletos, mét thµnh phè cæ trªn bê biÓn gÇn cöa s«ng Maeander (cña Thæ NhÜ Kú). Tr-íc Thales, ng-êi Hy L¹p gi¶i thÝch nguån gèc tù nhiªn cña thÕ giíi, v¹n vËt qua c¸c c©u truyÖn thÇn tho¹i cña chóa trêi, cña c¸c vÞ thÇn vµ c¸c anh hïng. C¸c hiÖn t-îng nh- sÊm, sÐt hay ®éng ®Êt ®-îc cho lµ do c¸c hµnh ®éng cña chóa trêi g©y ra. ¤ng quan niÖm toµn bé thÕ giíi cña chóng ta ®-îc khëi nguån tõ n-íc. N-íc lµ b¶n chÊt chung cña tÊt c¶ mäi vËt, mäi hiÖn t-îng trong thÕ giíi. Mäi c¸i trªn thÕ gian ®Òu khëi nguån tõ n-íc vµ khi bÞ ph©n hñy l¹i biÕn thµnh n-íc. Víi quan niÖm n-íc lµ khëi nguyªn cña thÕ giíi, cña mäi sù vËt, hiÖn t-îng. ¤ng ®· ®-a yÕu tè duy vËt vµo trong quan niÖm triÕt häc gi¶i thÝch vÒ thÕ giíi. ThÕ giíi ®-îc h×nh thµnh tõ mét d¹ng vËt chÊt cô thÓ lµ n-íc chø kh«ng ph¶i do chóa trêi hay c¸c vÞ thÇn. Thales lµ ng-êi ®Çu tiªn nghiªn cøu vÒ thiªn v¨n häc, hiÓu biÕt vÒ hiÖn t-îng nhËt thùc diÔn ra do mÆt tr¨ng che khuÊt mÆt trêi. ¤ng còng nghÜ ra ph-¬ng ph¸p ®o chiÒu cao cña c¸c kim tù th¸p Ai CËp c¨n
HN Architectural University Spidermandhkt999@yahoo.com

cø vµo bãng cña chóng. §Þnh lý Thales: Hai ®-êng th¼ng song song ®Þnh ra trªn hai ®-êng th¼ng giao nhau nh÷ng ®o¹n th¼ng tû lÖ 951-M¸u cña b¹n chiÕm bao nhiªu % n-íc? 78% M¸u ®-îc cÊu t¹o bëi mét sè lo¹i tÕ bµo kh¸c nhau hay cßn gäi lµ thµnh phÇn h÷u h×nh vµ huyÕt t-¬ng. 952-T¹i sao mét sè ng-êi l¹i cã nguy c¬ bÞ muçi ®èt cao h¬n mét sè kh¸c? a. C¬ thÓ hä cã mïi th¬m cña phÊn hoa b. M¸u hä giµu cholesterol c. M¸u hä giµu vitamin B d. TÊt c¶ ý ®Òu ®óng Thuèc b«i lªn da ®Ó xua muçi khái da, tiÖn dông khi ®i du lÞch ®Õn vïng ®Êt nhiÒu muçi. Chóng th-êng chøa c¸c hãa chÊt sau: DEET, tinh dÇu b¹c hµ mÌo, nepetalactone, tinh dÇu x¶ hay tinh dÇu b¹ch ®µn (cßn gäi lµ dÇu khuynh diÖp). §¸p ¸n d lµ ®óng

953-Cã mét loµi ®éng vËt lín sèng trªn mÆt ®Êt . Gi¶ sö, tÊt c¶ c¸c con nµy ®Òu bÞ chÕt vµ chØ cã loµi nµy bÞ th«i. Loµi nµy bÞ tuyÖt chñng trªn mÆt ®Êt . VËy mµ kho¶ng h¬n 1 n¨m sau, loµi nµy l¹i xuÊt hiÖn l¹i . VËy nÕu lµ thËt th× nã lµ con g×? La La ®-îc lai tõ Lõa vµ Ngùa

HN Architectural University

Spidermandhkt999@yahoo.com

954-Muçi th-êng ®èt ng-êi lµ muçi ®ùc hay muçi c¸i? Muçi c¸i Muçi lµ mét nhãm sinh vËt thuéc líp c«n trïng hîp thµnh hä Culicidae, bé Hai c¸nh. Chóng cã mét ®«i c¸nh v¶y, mét ®«i c¸nh cøng, th©n máng, c¸c ch©n dµi. Muçi ®ùc hót nhùa c©y vµ hoa qu¶ ®Ó sèng, muçi c¸i hót thªm m¸u ng-êi vµ ®éng vËt. KÝch th-íc thay ®æi theo loµi, nh-ng Ýt khi lín h¬n vµi mm. §a sè cã träng l-îng kho¶ng 2 ®Õn 2,5 mg. Chóng cã thÓ bay víi tèc ®é 1,5 ®Õn 2,5 km/h. 955-Khñng long b¹o chóa cã biÖt hiÖu lµ? T-rex Tyrannosaurus rex, th-êng chØ gäi lµ T-rex hay khñng long b¹o chóa, lµ mét loµi khñng long ¨n thÞt sèng vµo cuèi kû PhÊn Tr¾ng vµ cã thÓ lµ mét trong nh÷ng loµi thó s¨n måi trªn c¹n lín nhÊt. Nã dµi 16 m ®øng cao 6 m vµ nÆng 7 tÊn. Bé hµm tua tña r¨ng dµi 15 cm, nã cã thÓ ch¹y víi tèc ®é 50 km/giê nh-ng chØ trong mét qu·ng ng¾n. Do hai chi tr-íc nhá vµ yÕu nªn cã thÓ nã kh«ng ph¶i lµ con vËt cã kh¶ n¨ng ®¸nh nhau. RÊt cã thÓ nã chØ s¨n nh÷ng con khñng long giµ yÕu hoÆc ¨n x¸c thèi. 956-Khoa häc ®· ph¸t hiÖn r»ng mµu ®Ìn cã t¸c ®éng ®Õn nh÷ng biÕn chuyÓn sinh lý cña c¸c c¬ quan trong c¬ thÓ ng-êi, ¶nh h-ëng ®Õn søc kháe ng-êi sö dông. Mµu ®á sÏ g©y ra triÖu chøng g×? a. T¨ng huyÕt ¸p, t¨ng nhÞp thë. b. Lµm c¨ng th¼ng c¬ b¾p. c. KÝch ®éng thÇn kinh. d. C¶ ba ý ®Òu ®óng ®á lµ mµu cña bøc x¹ ®iÖn tõ cã tÇn sè thÊp nhÊt (b-íc sãng dµi nhÊt) cã thÓ thÊy râ bëi m¾t ng-êi. d¸p ¸n d lµ ®óng 957-Sù ph¸t sinh vµ ph¸t triÓn cña sù sèng trªn qu¶ ®Êt qua c¸c giai ®o¹n tiÕn ho¸ lÇn l-ît lµ: a.Ho¸ häc vµ tiÒn sinh häc b. TiÒn sinh häc vµ ho¸ häc c. Ho¸ häc, tiÒn sinh häc vµ sinh häc d. Sinh häc, hãa häc vµ tiÒn sinh häc ®¸p ¸n c lµ ®óng.
HN Architectural University Spidermandhkt999@yahoo.com

958-C¬ së vËt chÊt chñ yÕu cña sù sèng? Pr«tªin vµ axit nuclªic

Protein (Protit hay §¹m) lµ nh÷ng ®¹i ph©n tö ®-îc cÊu t¹o theo nguyªn t¾c ®a ph©n mµ c¸c ®¬n ph©n lµ axÝt amin. Chóng kÕt hîp víi nhau thµnh mét m¹ch dµi nhê c¸c liªn kÕt peptide (gäi lµ chuçi polypeptide). C¸c chuçi nµy cã thÓ xo¾n cuén hoÆc gÊp theo nhiÒu c¸ch ®Ó t¹o thµnh c¸c bËc cÊu tróc kh«ng gian kh¸c nhau cña protein. Mét axÝt nucleic lµ mét ®¹i ph©n tö sinh häc cã ph©n tö l-îng lín (tiÕng Anh: high-molecular-weight biochemichal macromolecule) ®-îc cÊu t¹o tõ c¸c chuçi nucleotide nh»m truyÒn t¶i th«ng tin di truyÒn (genetic information). Hai lo¹i axÝt nucleic phæ biÕn nhÊt lµ deoxyribonucleic acid (DNA) vµ ribonucleic acid (RNA). AxÝt nucleic cã mÆt ë hÇu hÕt c¸c tÕ bµo sèng vµ virót.

959-CLB nµo duy nhÊt ch-a tõng v¾ng mÆt ë c¸c cóp ch©u ¢u kÓ tõ khi gi¶i nµy ®-îc khëi tranh (1955). FC Barcelona (viÕt t¾t cña Futbol Club Barcelona trong tiÕng Catalan) lµ c©u l¹c bé thÓ thao giµu thµnh tÝch ë Barcelona, Catalonia, T©y Ban Nha. C©u l¹c bé nµy ch¬i nhiÒu m«n thÓ thao nh-ng trong ®ã næi tiÕng nhÊt lµ ®éi tuyÓn bãng ®¸ Barcelona. FC Barcelona ®-îc thµnh lËp vµo n¨m 1899 bëi mét nhãm cÇu thñ bãng ®¸ Thôy SÜ, Anh vµ Catalan, dÉn d¾t bëi Joan Gamper. KhÈu hiÖu lµ MÐs que un club (Kh«ng ®¬n thuÇn chØ lµ mét c©u l¹c bé). S©n nhµ cña Bar#a lµ s©n Nou Estadi del Futbol Club Barcelona (S©n míi cña C©u l¹c bé bãng ®¸ Barcelona), th-êng ®-îc gäi Camp Nou hay Nou Camp. 960-LB nµo ®-îc Liªn ®oµn Bãng ®¸ ThÕ giíi (FIFA) chän lµ c©u l¹c bé xuÊt s¾c nhÊt thÕ kû 20. (Liªn ®oµn bãng ®¸ thÕ giíi (tiÕng Ph¸p: FÐdÐration Internationale de Football Association, viÕt t¾t FIFA) lµ tæ chøc ®iÒu hµnh vµ qu¶n lý c¸c ho¹t ®éng bãng ®¸ trªn thÕ giíi. FIFA ®-îc thµnh lËp ngµy 21 th¸ng 5 n¨m 1904 vµ nay ®Æt trô së t¹i thµnh phè Z#rich, Thôy SÜ. Chñ tÞch hiÖn nay lµ «ng Joseph Blatter. TÝnh ®Õn nay, FIFA cã 208 thµnh viªn vµ trë thµnh tæ chøc thÓ thao lín nhÊt thÕ giíi.) Real Madrid: §éi bãng mÆc ®å thi ®Êu toµn mµu tr¾ng, nªn cã biÖt danh lµ Los Blancos (§éi qu©n tr¾ng). S©n nhµ cña hä lµ s©n vËn ®éng Santiago BernabÐu ë ChamartÝn, Madrid, kh¸nh thµnh ngµy 14 th¸ng 12 n¨m 1947, søc chøa hiÖn nay lµ 80.354 kh¸n gi¶ vµ kÝch th-íc ®-êng ch¹y lµ 106x72 mÐt.
HN Architectural University Spidermandhkt999@yahoo.com

961-CÇu thñ cã biÖt hiÖu "chiÕc ch©n tr¸i ma thuËt" b¹n cã biÕt cÇu thñ nµy lµ ai? Rivaldo (tªn ®Çy ®ñ Rivaldo Vitor Borba Ferreira; sinh 19 th¸ng 4, 1972 t¹i Recife, Pernambuco) lµ mét cÇu thñ bãng ®¸ ng-êi Brasil. 962-Gi¶i ®Êu ®Çu tiªn n¨m 1930 chÝnh thøc ®-îc tæ chøc t¹i Uruguay, víi sù tham dù cña 13 ®éi tuyÓn. Vµ chiÕc cóp vµng thø nhÊt mang tªn "Jules Rimet" ®· lät vµo tay chÝnh ®éi chñ nhµ. B¹n cho biÕt tªn cña gi¶i nµy lµ g×? World Cup IFA World Cup diÔn ra ®Òu ®Æn 4 n¨m mét lÇn, trõ hai kú bÞ huû bá vµo c¸c n¨m 1942 vµ 1946 v× ¶nh h-ëng cña ThÕ chiÕn thø hai. 963-Bãng ®¸, m«n thÓ thao vua ®-îc nhiÒu ng-êi yªu thÝch. §Çu tiªn, m«n bãng ®¸ ph¸t triÓn t¹i MiÒn Nam, sau ®ã lan ra MiÒn B¾c vµ MiÒn Trung. §ã lµ nh÷ng dÊu Ên ®Çu tiªn cña LÞch sö bãng ®¸ ViÖt Nam. B¹n cho biÕt bãng ®¸ du nhËp vµo ViÖt Nam n¨m nµo? 1896 Bãng ®¸ m«n thÓ thao vua ®-îc nhiÒu ng-êi yªu thÝch, ®· theo ch©n ng-êi Ph¸p du nhËp vµo ViÖt Nam vµo kho¶ng n¨m 1896. Nh÷ng ng-êi ch¬i bãng ®Çu tiªn ë Sµi Gßn lµ nh÷ng c«ng chøc, th-¬ng gia hay binh lÝnh ng-êi Ph¸p, sau ®ã, mét sè Ýt ng-êi ViÖt Nam còng b¾t ®Çu tham gia. Hä tËp hîp nhau l¹i thµnh c©u l¹c bé, lÊy tªn lµ Cercle Sportif Saigonnais. Qu¶ bãng bÇu dôc xuÊt hiÖn lóc ®Çu sau ®-îc thay h¼n b»ng bãng trßn, s©n ch¬i lµ c«ng viªn thµnh phè, cßn gäi lµ Jardin de la Ville, nay lµ s©n Tao §µn. 964-B¹n cã biÕt bãng ®¸ do n-íc nµo ph¸t minh ra? Theo mét cuéc kh¶o s¸t cña FIFA, mét tæ chøc qu¶n lý bãng ®¸, c«ng bè n¨m 2001, cã h¬n 240 triÖu ng-êi th-êng ch¬i bãng ®¸ ë h¬n 200 quèc gia trªn thÕ giíi. LuËt ch¬i ®¬n gi¶n vµ dông cô thi ®Êu Ýt tèn kÐm dÉn ®Õn sù ph¸t triÓn m¹nh mÏ cña trß ch¬i nµy. ë nhiÒu n-íc, bãng ®¸ cã vai trß quan träng trong cuéc sèng cña ng-êi h©m mé, trong céng ®ång ®Þa ph-¬ng hay c¶ quèc gia; do ®ã cã thÓ nãi ®©y lµ m«n thÓ thao phæ biÕn nhÊt thÕ giíi. Bãng ®¸ do ng-êi Trung Quèc ph¸t minh ra vµo thÕ kû thø 2 tr-íc c«ng nguyªn vµ gäi m«n thÓ thao nµy lµ "cuju", vèn lµ mét bµi tËp luyÖn cña qu©n ®éi nhµ H¸n thêi ®ã. C¸c binh sÜ tranh giµnh nhau tr¸i bãng b»ng da, t×m c¸ch sót vµo cÇu m«n lµm b»ng v¶i lôa cã khoÐt lç. M·i ®Õn n¨m 2004, FIFA
HN Architectural University Spidermandhkt999@yahoo.com

míi chÝnh thøc c«ng nhËn Trung Quèc lµ "c¸i n«i" cña bãng ®¸. N-íc Anh trong suèt thêi gian dµi vèn ®-îc mÖnh danh lµ "quª h-¬ng cña bãng ®¸", trªn thùc tÕ ®· ®ãng vai trß mÊu chèt trong viÖc t«n vinh vµ ph¸t triÓn m«n thÓ thao nµy. §Ó phôc vô cho c¸c trËn cÇu, ng-êi Trung Quèc cæ ®· biÕt chÕ qu¶ bãng ®¸ b»ng da. Tr¸i bãng ®-îc lµm ®Çy b»ng l«ng hoÆc tãc. Bãng h¬i lÇn ®Çu l¹i xuÊt hiÖn t¹i Hy L¹p, ®-îc thæi c¨ng víi líp bäc b»ng da lîn hoÆc da h-¬u. 965-Bãng bµn, cßn ®-îc gäi lµ ping pong, lµ mét trong nh÷ng m«n thÓ thao phæ biÕn nhÊt trªn thÕ giíi. B¹n cã biÕt nguån ngèc cña m«n thÓ thao nµy tõ n-íc nµo? N-íc Anh

Bãng bµn cã nguån gèc tõ n-íc Anh, vèn lµ mét trß gi¶i trÝ sau giê ¨n tèi cña giíi th-îng l-u d-íi thêi N÷ hoµng Victoria cña thËp niªn 1880. Sù phæ biÕn cña trß ch¬i nµy ®· ®-a ®Õn viÖc c¸c nhµ s¶n xuÊt trß ch¬i ®iÖn tö (electronic game) b¸n nh÷ng dông cô thi ®Êu nh»m môc ®Ých th-¬ng m¹i. ¢m thanh t¹o ra trong lóc ch¬i c¸c trß nµy ®-îc ®Æt cho c¸c tªn nh- "whiff whaff" vµ "ping pong". C¸i tªn Ping pong ®-îc sö dông réng r·i tr-íc khi c«ng ty J. Jaques & Son Ltd cña Anh ®¨ng kÝ b¶n quyÒn vµo n¨m 1901. C¸i tªn ping pong tõ ®ã ®-îc dïng cho nh÷ng trËn ®Êu sö dông dông cô thi ®Êu Jaques rÊt ®¾t tiÒn. Mét t×nh tr¹ng t-¬ng tù x¶y ra ë Hoa Kú n¬i mµ Jaques ®· b¸n quyÒn sö dông tªn ping pong.

966-Tour de France (tiÕng Ph¸p) – cßn gäi lµ Grande Boucle hay mét c¸ch ®¬n gi¶n lµ Le Tour gi¶i ®ua xe ®¹p næi tiÕng nhÊt thÕ giíi. B¹n cho biÕt gi¶i nµy cã tõ khi nµo? 1903 Tour de France ®-îc tæ chøc lÇn ®Çu tiªn vµo n¨m 1903 lµ cuéc ®ua nhiÒu chÆng thùc sù ®Çu tiªn trong lÞch sö cña bé m«n thÓ thao xe ®¹p. Ngµy 1 th¸ng 7 n¨m 1903 Tour de France 1903 b¾t ®Çu t¹i Montgeron ë ngo¹i « thµnh phè Paris. Víi 60 vËn ®éng viªn tham dù, cuéc ®ua bao gåm 6 chÆng víi chiÒu dµi tæng céng lµ 2.428 km tõ Paris qua c¸c thµnh phè (®ång thêi lµ ®Ých ®Õn cña tõng chÆng) Lyon, Marseille, Toulouse, Bordeaux vµ Nantes råi quay vÒ Paris.
HN Architectural University Spidermandhkt999@yahoo.com

967-Sea Games ®Çu tiªn ®-îc tæ chøc vµo n¨m nµo? 1959

Tæ chøc thÓ thao cña §«ng Nam ¸ víi tªn gäi ban ®Çu lµ Liªn ®oµn ThÓ thao B¸n ®¶o §«ng Nam ¸ (The South East Asian Peninsular Games Federation hay SEAP Games Federation). Liªn ®oµn ThÓ thao §«ng Nam ¸ sÏ tæ chøc hai n¨m mét lÇn vµo n¨m lÎ mét ®¹i héi thÓ thao khu vùc nh»m môc ®Ých: 1. t¨ng c-êng t×nh h÷u nghÞ, t×nh ®oµn kÕt vµ sù hiÓu biÕt lÉn nhau gi÷a c¸c n-íc trong khu vùc ASEAN. 2. N©ng cao kh«ng ngõng thµnh tÝch, kü thuËt, chiÕn thuËt c¸c m«n thÓ thao cho vËn ®éng viªn ®Ó cã c¬ së tham gia §¹i héi ThÓ thao ¸ ch©u vµ Olympic.

SEAP Games ®Çu tiªn ®-îc tæ chøc t¹i Bangkok tõ 12-17 th¸ng 12, 1959 víi h¬n 527 vËn ®éng viªn vµ quan chøc thÓ thao ®Õn tõ Th¸i Lan, MiÕn §iÖn, Malaysia, Singapore, ViÖt Nam vµ Lµo tham dù trong 12 m«n thÓ thao. 1977 Liªn ®oµn SEAP ®æi tªn thµnh Liªn ®oµn ThÓ thao §«ng Nam ¸ (South East Asian Games Federation, SEAGF), vµ sù kiÖn thÓ thao nµy còng ®æi tªn theo thµnh §¹i héi ThÓ thao §«ng Nam ¸. Brunei ®-îc kÕt n¹p vµo SEA Games thø 10 t¹i Jakarta, Indonesia, vµ §«ng Timor ®-îc kÕt n¹p t¹i SEA Games thø 22 t¹i Hµ Néi, ViÖt Nam.

968-C¸c nh©n vËt lÞch Sö: Anh hïng Nóp, NguyÔn V¨n Trçi, ChÞ ót TÞch, ChÞ Sø lÇn l-ît xuÊt hiÖn trong c¸c v¨n b¶n v¨n häc nµo? a. Sèng nh- anh, §Êt n-íc ®øng lªn, Ng-êi mÑ cÇm sóng, Hßn ®Êt. b. Mét chuyÖn chÐp ë bÖnh viÖn,Sèng nh- anh,Hßn ®Êt,Ng-êi mÑ cÇm sóng. c. §Êt n-íc ®øng lªn,Sèng nh- anh,Ng-êi mÑ cÇm sóng, Hßn ®Êt. d. §Êt n-íc ®øng lªn,Sèng nh- anh,Hßn ®Êt,Ng-êi mÑ cÇm sóng. §¸p ¸n C.

HN Architectural University

Spidermandhkt999@yahoo.com

969-Ng-êi hiÖn th©n cho søc m¹nh vµ vÎ ®Ñp cña ng-êi Hy L¹p trong tr-êng ca “Illiat vµ Odyssey”: Asin (Achilles) Achilles lµ con cña Thetis, n÷ thÇn biÓn, víi vua Hy L¹p Peleus, cã mÑ th× bÊt tö nh-ng bè lµ ng-êi trÇn, v× thÕ Achilles còng sÏ nh- bè, kh«ng sèng m·i m·i ®-îc.Khi Achilles ®-îc sinh ra ®· ®-îc tiªn tri lµ chµng sÏ chÕt trong chiÕn trËn. §Ó gióp sù tr-êng tån cña con, Thetis ®· dèc ng-îc ng-êi cËu bÐ, hai tay gi÷ b»ng gãt ch©n, råi nhóng c¶ ng-êi cËu vµo n-íc s«ng Styx, vËy c¶ ng-êi Achilles lµ m×nh ®ång da s¾t, chØ cã g©n n¬i gãt ch©n lµ yÕu v× kh«ng ®-îc nhóng n-íc. Peleus thÊy c¶nh ®ã t-ëng vî m×nh giÕt con bÌn giËt l¹i Achilles tõ tay vî. Trong lóc gi»ng co, x-¬ng èng ch©n cña chµng bÞ g·y. Thetis tøc giËn bá vÒ thñy cung vµ kh«ng gÆp l¹i chång n÷a. Peleus ®-a con trai cho nh©n m· Cheiron nhê «ng nu«i d-ìng. Cheiron thay x-¬ng èng ch©n ng-êi khæng lå cho chµng ®Ó chµng trë thµnh ng-êi ch¹y nhanh nhÊt thÕ giíi, thay gan s- tö, tim gÊu cho chµng dòng c¶m vµ kh«ng biÕt sî g×. 970-Ai lµ ng-êi ®Çu tiªn trë thµnh tû phó ®« la Mü nhê viÕt s¸ch? J. K. Rowling

Joanne Rowling, OBE (sinh ngµy 31 th¸ng 7 n¨m 1965) lµ tiÓu thuyÕt gia ng-êi Anh, t¸c gi¶ bé truyÖn gi¶ t-ëng næi tiÕng Harry Potter víi bót danh J. K. Rowling. Bé s¸ch nµy ®-îc hµng triÖu ®éc gi¶ giµ trÎ trªn thÕ giíi yªu thÝch, nhËn ®-îc nhiÒu gi¶i th-ëng liªn tiÕp vµ ®Õn n¨m 2005 b¸n ®-îc 300 triÖu b¶n trªn toµn thÕ giíi. Vµo n¨m 2006,t¹p chÝ Forbes xem bµ lµ ng-êi phô n÷ giµu th- hai trong lÜnh vùc nghÖ thuËt gi¶i trÝ chØ sauOprah Winfrey. Oprah Gail Winfrey (sinh ngµy 29 th¸ng 1 n¨m 1954) lµ ng-êi dÉn ch-¬ng tr×nh ®èi tho¹i trªn truyÒn h×nh (talk show host) vµ lµ nhµ xuÊt b¶n t¹p chÝ, còng tõng ®o¹t gi¶i Emmy dµnh cho ng-êi Mü gèc Phi. Winfrey lµ phô n÷ Mü gèc Phi ®Çu tiªn cã tªn trong danh s¸ch c¸c tØ phó vµ ®-îc xem lµ mét trong nh÷ng nh©n vËt cã nhiÒu ¶nh h-ëng nhÊt trªn thÕ giíi. Th¸ng 9 n¨m 2006, Oprah Winfrey ®-îc chän bëi t¹p chÝ Forbes ®Ó ®-a vµo danh s¸ch 100 phô n÷ nhiÒu quyÒn lùc nhÊt thÕ giíi, víi vÞ trÝ thø 14 Carlos Slim Heló (sinh ngµy 28 th¸ng 1, 1940 t¹i Thµnh phè Mexico) lµ nhµ th-¬ng nh©n Mexico. Theo Forbes, «ng lµ ng-êi giµu thø hai trªn thÕ giíi, còng lµ ng-êi duy nhÊt thuéc ch©u Mü Latinh trong danh s¸ch 20 ng-êi giµu nhÊt thÕ giíi míi ®-îc c«ng bè.
Spidermandhkt999@yahoo.com

HN Architectural University

Ingvar Kamprad (sinh ngµy 30 th¸ng 3, 1926) lµ nhµ t- b¶n c«ng nghiÖp Thôy §iÓn. ¤ng s¸ng lËp ra d·y cöa hµng cung cÊp trang bÞ ®å ®¹c trong nhµ b¸n lÎ IKEA, n¨m 1943.

971-B¹n cho biÕt truyÒn thuyÕt nµo thuéc thêi kú ¢u L¹c? An D-¬ng V-¬ng

Hä Hång Bµng vµ thêi kú V¨n Lang: mang tÝnh chÊt sö thi, ph¶n ¸nh kh«ng khÝ anh hïng ca thêi Hïng V-¬ng dùng n-íc vµ tr×nh ®é kh¸ v¨n minh cña ng-êi V¨n Lang. C¸c truyÒn thuyÕt tiªu biÓu cña thêi kú nµy lµ L¹c Long Qu©n-¢u C¬, S¬n Tinh-Thñy Tinh, Th¸nh Giãng, Hïng V-¬ng thø s¸u, Hïng V-¬ng thø m-êi t¸m... Thêi kú ¢u L¹c vµ B¾c thuéc: N-íc ¢u L¹c cña An D-¬ng V-¬ng tån t¹i kho¶ng 50 n¨m (257 TCN-208 TCN). Thêi kú B¾c thuéc h¬n 10 thÕ kû (207 TCN-938) lµ thêi kú bÞ x©m l-îc vµ chiÕn ®Êu giµnh ®éc lËp cña d©n téc ViÖt Nam. TruyÒn thuyÕt tiªu biÓu cña thêi ¢u L¹c lµ truyÖn An D-¬ng V-¬ng, kÕt cÊu gåm hai phÇn: phÇn ®Çu lµ lÞch sö chiÕn th¾ng, phÇn sau lµ lÞch sö chiÕn b¹i. C¸c truyÒn thuyÕt ph¶n ¸nh c¸c cuéc vò trang khëi nghÜa chèng x©m l-îc thêi kú B¾c thuéc lµ Hai Bµ Tr-ng, Bµ TriÖu, Lý BÝ...

972-LÇn ®Çu tiªn trong lÞch sö ViÖt Nam, t¸c phÈm nµo ®· thay thÕ lèi kÕt cÊu ch-¬ng håi b»ng kÕt cÊu theo quy luËt t©m lý? Tè T©m (Hoµng Ngäc Ph¸ch). Nhµ v¨n Hoµng Ngäc Ph¸ch, (1896 - 1973) lµ t¸c gi¶ tiÓu thuyÕt Tè t©m, ®-îc ®¸nh gi¸ lµ mét trong nh÷ng tiÓu thuyÕt hiÖn ®¹i ®Çu tiªn cña ViÖt Nam, t¸c phÈm ®· ®-îc gi¸o s- Michele Sullivan vµ Emmanuel Lª èc M¹ch dÞch sang tiÕng Ph¸p. 973-TruyÖn sù tÝch TrÇu cau theo truyÒn thuyÕt ®· x¶y ra vµo thêi vua Hïng thø bao nhiªu? 12 TrÇu kh«ng hay trÇu (danh ph¸p khoa häc: Piper betle) lµ mét loµi c©y gia vÞ hay c©y thuèc, l¸ cña nã cã c¸c tÝnh chÊt d-îc häc. §©y lµ loµi c©y th-êng xanh, lo¹i d©y leo vµ sèng l©u n¨m, víi c¸c l¸ h×nh tr¸i tim cã mÆt bãng vµ c¸c hoa ®u«i sãc mµu tr¾ng, cã thÓ cao tíi 1 mÐt. Loµi nµy cã nguån gèc ë vïng §«ng Nam ¸ vµ ®-îc trång ë Ên §é, Indonesia, Sri Lanka, ViÖt Nam, Malaysia. L¸ trÇu kh«ng lo¹i tèt nhÊt thuéc vÒ gièng "Magahi" (tõ vïng Magadha) sinh tr-ëng ë gÇn Patna t¹i Bihar, Ên §é.Hång Bµng lµ giai ®o¹n
HN Architectural University Spidermandhkt999@yahoo.com

lÞch sö thêi ®¹i th-îng cæ cña lÞch sö ViÖt Nam. Nã dùa nhiÒu trªn c¸c truyÒn thuyÕt chuyÖn kÓ, vµ mét sè Ýt b»ng chøng kh¶o cæ häc vµ ghi chÐp lÞch sö. §Çu thêi kú ®å ®ång, ng-êi ViÖt gåm kho¶ng 15 nhãm L¹c ViÖt kh¸c nhau sèng trªn vïng nói miÒn B¾c vµ miÒn ch©u thæ s«ng Hång vµ h¬n 12 nhãm ¢u ViÖt sèng ë vïng §«ng B¾c. §Ó tiÖn viÖc trao ®æi bu«n b¸n, phßng chèng lôt léi, chèng l¹i kÎ thï... nh÷ng bé l¹c L¹c ViÖt dÇn ®-îc gom l¹i thµnh mét n-íc lÊy tªn V¨n Lang vµ ng-êi ®øng ®Çu tù x-ng lµ Hïng V-¬ng. 974-T¸c phÈm nµo sau ®©y lªn ¸n chÕ ®é n« lÖ ë Mü vµo thÕ kû 19? a. Nhµ tµi chÝnh b.Tóp lÒu b¸c Tom c. ChiÕc l¸ cuèi cïng d. Cuèn theo chiÒu giã ®¸p ¸n b lµ ®óng Cuèn tiÓu thuyÕt “Tóp lÒu b¸c T«m” cña n÷ v¨n sÜ Harriet Elizabeth Beecher-Stowe (1811 – 1896). Míi ®©y, chÝnh quyÒn h¹t Montgomery bang Maryland ®· bá ra mét triÖu dollars ®Ó mua l¹i ng«i nhµ mét tÇng cã gian nhµ phô b»ng gç tÊm. §ã chÝnh lµ tóp lÒu næi tiÕng cña b¸c T«m. Johan Hanson, nguyªn mÉu nh©n vËt chÝnh trong cuèn “Tóp lÒu b¸c T«m”. Theo lêi kh¼ng ®Þnh cña c¸c nhµ sö häc th× gian nhµ phô nµy chÝnh lµ tóp lÒu næi tiÕng cña b¸c T«m. 975-Quª h-¬ng cña Th¹ch Sanh ë ®©u? quËn Cao B×nh X-a ë quËn Cao B×nh cã gia ®×nh b¸c tiÒu phu Th¹ch NghÜa, vî chång tuæi cao mµ vÉn kh«ng con. ¤ng bµ lo buån vµ ra søc lµm viÖc nghÜa. ¤ng th× söa cÇu, söa cèng, kh¬i r·nh, ®¾p ®-êng. Bµ th× nÊu n-íc cho ng-êi qua ®-êng uèng. ViÖc lµm cña gia ®×nh hä Th¹ch thÊu ®Õn trêi, Ngäc Hoµng cho Th¸i tö ®Çu thai xuèng trÇn lµm con nhµ hä Th¹ch. Th¹ch bµ thô thai ba n¨m, ch-a sinh con th× Th¹ch «ng mÊt. Sau ®ã, Th¹ch bµ sinh mét con trai kh«i ng« tuÊn tó ®Æt tªn lµ Th¹ch Sanh. C¸ch Ýt n¨m sau, Th¹ch bµ còng mÊt, Th¹ch Sanh sèng c«i cót mét m×nh trong tóp lÒu tranh d-íi gèc ®a víi mét m¶nh khè che th©n vµ mét c¸i bóa ®èn cñi. §«i c©u ®èi sau ®©y lµm cho mét ng-êi phô n÷ khãc chång. §è biÕt chång cña bµ ta lµm nghÒ g×? ThiÕp kÓ tõ l¸ th¾m xe duyªn, khi vËn tÝa, lóc c¬n ®en, ®iÒu d¹i ®iÒu kh«n nhê bè ®á. Chµng ë d-íi suèi vµng nghÜ l¹i, vî m¸ hång, con r¨ng tr¾ng, tÝm gan tÝm ruét víi trêi xanh.
HN Architectural University Spidermandhkt999@yahoo.com

Thî nhuém Bªn c¹nh nhµ NguyÔn KhuyÕn, cã ng-êi lµm nghÒ nhuém rÊt khÐo nªn kh¸ch hµng ®Õn thuª nhuém lu«n ®«ng ®óc, v¶i lôa ph¬i tr-íc nhµ anh ngµy nµo còng rùc rì ®ñ mµu:xanh, vµng, ®á, tÝm. Ch¼ng may mét h«m anh èm råi chÕt, ®Ó l¹i vî trÎ víi mét môn con th¬. Ng-êi vî ch¹y sang nhµ NguyÔn KhuyÕn xin ®«i c©u ®èi khãc chång: Yªn §æ lÊy bót giÊy, viÕt ngay hai c©u ®èi trªn, thÕ lµ cã ®ñ: th¾m, tÝa, ®en, ®iÒu, ®á råi l¹i: vµng. hång, tr¾ng, tÝm, xanh, hÇu hÕt c¸c mµu s¾c trong tay ng-êi thî nhuém, kh«ng nh÷ng thÕ, c©u ®èi cßn nãi râ ®-îc t×nh c¶m gia ®×nh ng-êi chÕt, nãi râ ®-îc mèi t×nh th¾m thiÕt cña ng-êi vî khãc chång. Nhµ th¬ NguyÔn KhuyÕn, tªn thËt lµ NguyÔn Th¾ng, hiÖu QuÕ S¬n, tù MiÔn Chi, sinh ngµy 15 th¸ng 2 n¨m 1835, t¹i quª ngo¹i lµng V¨n KhÕ, x· Hoµng X¸, huyÖn ý Yªn, tØnh Nam §Þnh. Quª néi cña «ng lµ lµng Vµ, x· Yªn §æ, huyÖn B×nh Lôc, tØnh Hµ Nam. MÊt ngµy 5 th¸ng 2 n¨m 1909 t¹i Yªn §æ. N¨m 1864, NguyÔn KhuyÕn ®ç ®Çu cö nh©n (tøc Gi¶i nguyªn) tr-êng Hµ Néi. N¨m sau (1865), «ng tr-ît thi Héi nªn phÉn chÝ, ë l¹i kinh ®« häc tr-êng Quèc Tö Gi¸m. §Õn n¨m 1871, «ng míi ®ç Héi Nguyªn vµ §×nh Nguyªn (Hoµng gi¸p). Tõ ®ã, NguyÔn KhuyÕn th-êng ®-îc gäi lµ Tam Nguyªn Yªn §æ. 976-"Hµnh lé nan" ,"TÜnh d¹ t-", "Th¸i liªn khóc" lµ nh÷ng bµi th¬ cña t¸c gi¶ nµo sau ®©y? Lý B¹ch Lý B¹ch (701- 762) lµ nhµ th¬ danh tiÕng nhÊt thêi thÞnh §-êng nãi riªng vµ Trung Hoa nãi chung, ®-îc hËu bèi t«n lµm Thi Tiªn. Theo lêi Lý B¹ch kÓ l¹i, th× «ng lµ hËu duÖ cña t-íng qu©n Lý Qu¶ng nhµ H¸n, lµ ch¸u chÝn ®êi cña Vò Chiªu V-¬ng Lý Cao n-íc T©y L-¬ng thêi Ngò Hå thËp lôc quèc. Cã s¸ch ghi «ng lµ con ch¸u ®êi sau t«ng thÊt nhµ §-êng. Lý B¹ch cã 4 ®êi vî, sinh 3 trai, 1 g¸i. B¶n tÝnh phãng tóng ham ch¬i, «ng th-êng kh«ng quan t©m ®Õn gia ®×nh, may lµ cã §-êng Minh Hoµng chiÕu cè cung øng cho gia ®×nh kh«ng ®Õn nçi thiÕu thèn. Giíi thi nh©n bÊy giê th× rÊt kÝnh nÓ tµi uèng r-îu lµm th¬ bÈm sinh, nªn gäi Lý B¹ch lµ: Töu trung tiªn, Lý TrÝch Tiªn...

HN Architectural University

Spidermandhkt999@yahoo.com

977-C¬ quan nµo thuéc hÖ thÇn kinh ®ãng vai trß gi÷ th¨ng b»ng trong c¬ thÓ ng-êi? TiÓu N·o iÓu n·o lµ bé phËn cña trung -¬ng thÇn kinh, n»m trong sä, phÝa sau vµ phÝa d-íi ®¹i n·o, chuyªn phèi hîp vµ ®iÒu hßa c¸c cö ®éng. 978-Chim lµ loµi ®éng vËt hai ch©n, m¸u nãng, ®Î trøng vµ cã x-¬ng sèng, cã l«ng vò, c¸c chi tr-íc tiÕn hãa thµnh c¸nh, vµ x-¬ng rçng. Trong c¸c loµi chim biÕt bay loµi nµo cao nhÊt thÕ giíi? SÕu ®Çu ®á (lµ chim H¹c) Trong c¸c loµi chim biÕt bay sÕu ®Çu ®á lµ loµi chim cao nhÊt thÕ giíi. SÕu ®Çu ®á cã bé l«ng mµu x¸m, ®Çu vµ cæ trôi l«ng, mµu ®á. Chim non cã bé l«ng mµu sÉm h¬n. Loµi phô Ên §é cã kÝch th-íc nhá h¬n sÕu ®Çu ®á ph-¬ng §«ng vµ thiÕu vßng tr¾ng ë cæ. §µ ®iÓu (tªn khoa häc: Struthio camelus) lµ mét lo¹i chim kh«ng bay ®-îc, cã nguån gèc tõ ch©u Phi. 979-Vµo mïa ®«ng ë xø l¹nh, khi c¸c mÆt hå vµ dßng s«ng ®ãng b¨ng, c¸ sÏ ®i ®©u? Sèng ë tÇng n-íc d-íi. C¸ tõng xuÊt hiÖn trªn hµnh tinh chóng ta c¸ch ®©y kho¶ng 500 triÖu n¨m tr-íc, cã nh÷ng loµi sèng ®-îc ë vïng l¹nh gi¸ hoÆc trong suèi n-íc ngÇm nãng 70-80 ®é C. 980-Loµi chim nµo bay nhanh nhÊt? Chim c¾t Mét lo¹i chim -ng nói (latein: Falco peregrinus) cã thÓ ®¹t tèc ®é 389 km/giê trong t- thÕ tõ trªn cao lao xuèng ®Ó s¨n måi. Víi ®«i m¾t 10 lÇn nh×n râ h¬n m¾t ng-êi, tõ kho¶ng c¸ch xa h¬n 1,5 km trong khi bay chim -ng cã thÓ nhËn d¹ng con måi ®ang di chuyÓn (th-êng lµ bå c©u). Nã sÏ xÕp c¸nh l¹i, lao xuèng con måi nh- mét viªn ®¹n. ChØ riªng lùc va vµo nhau còng ®ñ lµm chÕt con måi. Loµi -ng nµy cã thÓ lín ®Õn 55 cm vµ chiÒu ngang c¸nh s¶i 1,20 mÐt. 981-§Æc ®iÓm nµo d-íi ®©y lµ nh÷ng ®Æc tÝnh cña c¬ thÓ sèng: a. Sù trao ®æi chÊt, vËn ®éng, tÝnh c¶m øng, Cã cÊu tróc phøc t¹p vµ tæ chøc tinh vi. b. Sù trao ®æi chÊt, vËn ®éng, sinh s¶n, th«ng tin cña sù sèng th× æn ®Þnh, chÝnh x¸c vµ liªn tôc. c. Cã sù chuyÓn hãa n¨ng l-îng phøc t¹p
HN Architectural University Spidermandhkt999@yahoo.com

d. Sù trao ®æi chÊt, vËn ®éng, tÝnh c¶m øng, sù sinh s¶n, sinh tr-ëng vµ kh¶ n¨ng thÝch nghi. e. Sù trao ®æi chÊt, vËn ®éng, c¶m øng vµ sinh s¶n. ®¸p ¸n ®óng lµ ®¸p ¸n D

Sù sèng, Sèng hay Cuéc sèng lµ mét kh¸i niÖm phøc t¹p ®-îc ®Þnh nghÜa theo nhiÒu c¸ch kh¸c nhau tuú thuéc ph-¬ng diÖn tiÕp cËn. Sèng lµ mét qu¸ tr×nh diÔn ra tõ lóc sinh vËt ®-îc t¹o thµnh (sinh ra) cho ®Õn lóc nã ph©n r· (hay chÕt ®i). Ngoµi ra, sù sèng cã thÓ hiÓu lµ mét ®iÒu kiÖn cho phÐp mét hÖ thèng (thùc thÓ) nµo ®ã ®-îc sinh ra, tån t¹i víi nh÷ng ®Æc tÝnh sèng vµ ph¶i chÕt ®i t¹i mét thêi ®iÓm x¸c ®Þnh. C¸c tÝnh chÊt ®Æc tr-ng cña sù sèng Cã cÊu tróc phøc t¹p vµ tæ chøc tinh vi: c¬ thÓ sinh vËt còng ®-îc t¹o nªn tõ c¸c nguyªn tè hãa häc trong tù nhiªn nh-ng cÊu tróc bªn trong v« cïng phøc t¹p bao gåm v« sè c¸c hîp chÊt hãa häc. C¸c chÊt phøc t¹p trong c¬ thÓ sèng h×nh thµnh nªn c¸c cÊu tróc tinh vi thùc hiÖn mét sè chøc n¨ng nhÊt ®Þnh, ngay c¶ c¸c ®¹i ph©n tö còng cã nh÷ng vai trß quan träng nhÊt ®Þnh. Cã sù chuyÓn hãa n¨ng l-îng phøc t¹p: thu nhËn n¨ng l-îng tõ m«i tr-êng ngoµi vµ biÕn ®æi nã ®Ó x©y dùng vµ duy tr× tæ chøc phøc t¹p ®Æc tr-ngcho sù sèng. Th«ng tin cña sù sèng th× æn ®Þnh, chÝnh x¸c vµ liªn tôc: liªn quan ®Õn c¸c qu¸ tr×nh sèng chñ yÕu nh- sinh s¶n, ph¸t triÓn, tiÕn hãa vµ c¸c ph¶n øng thÝch nghi.

982-B¹n cã biÕt tèc ®é bay cña muçi kho¶ng lµ bao nhiªu? 1.5km/h ®Õn 2km/h

Muçi lµ mét nhãm sinh vËt thuéc líp c«n trïng hîp thµnh hä Culicidae, bé Hai c¸nh (Diptera). Chóng cã mét ®«i c¸nh v¶y, mét ®«i c¸nh cøng, th©n máng, c¸c ch©n dµi. Muçi ®ùc hót nhùa c©y vµ hoa qu¶ ®Ó sèng, muçi c¸i hót thªm m¸u ng-êi vµ ®éng vËt. KÝch th-íc thay ®æi theo loµi, nh-ng Ýt khi lín h¬n vµi mm. §a sè cã träng l-îng kho¶ng 2 ®Õn 2,5 mg.Chóng cã thÓ bay víi tèc ®é 1,5 ®Õn 2,5 km/h. Muçi ®· tån t¹i trªn hµnh tinh cña chóng ta kho¶ng 170 triÖu
HN Architectural University Spidermandhkt999@yahoo.com

n¨m. Hä Culicidae thuéc bé Diptera vµ chøa kho¶ng 2700 loµi trong 35 gièng gåm Anopheles, Culex, Psorophora, Ochlerotatus, Aedes, Sabethes, Wyeomyia, Culiseta, Haemagoggus,... 983-Loµi ®éng vËt nµo cã da dµy nhÊt?

Tª gi¸c ®en (tªn khoa häc lµ Diceros Bicornis Michaeli) sèng ë §«ng Phi. Nã cã líp da dµy tíi 2,54cm. 984-Sù ph¸t sinh vµ ph¸t triÓn cña sù sèng trªn qu¶ ®Êt qua c¸c giai ®o¹n tiÕn ho¸ lÇn l-ît lµ:

a. Ho¸ häc vµ tiÒn sinh häc b. TiÒn sinh häc vµ ho¸ häc c. Ho¸ häc, tiÒn sinh häc vµ sinh häc d. Sinh häc, hãa häc vµ tiÒn sinh häc ®¸p ¸n C lµ ®óng. 985-§Æc ®iÓm nµo sau ®©y ®· cã ë v-în ng-êi? a. Tay ng¾n h¬n ch©n b. Gãt ch©n kh«ng kÐo dµi ra sau c. Cét sèng cã d¹ng ch÷ S d. Cã vßm bµn ch©n ®¸p ¸n b lµ ®óng 986-Trong bèn loµi v-în ng-êi, loµi nµo lµ bÐ nhÊt:( Tinh tinh, §-êi -¬i, V-în, Gorila)? V-în.

HN Architectural University

Spidermandhkt999@yahoo.com

987-S÷a víi Cèc gièng nh- Th- (mail) víi a.Tem b.B-u ®iÖn c.Bót d.Phong b× §¸p ¸n d 988-Trong 5 con vËt sau ®©y, th× con nµo cã ®Æc ®iÓm Ýt gièng nhÊt víi 4 con cßn l¹i: Rïa, S- tö, Voi, Chã, MÌo? Rïa

  

Rïa lµ loµi bß s¸t cæ. C¬ thÓ Èn trong bé gi¸p x-¬ng hîp thµnh líp mai vµ yÕm. Mai vµ yÕm phñ nhiÒu líp sõng (cã líp phñ da nh- ba ba). Cã kho¶ng 200 loµi rïa kh¸c nhau. ë ViÖt Nam cã 29 loµi. Rïa th-êng ph©n bè ë vïng nhiÖt ®íi vµ xÝch ®¹o.

989-Kh¸i niÖm nµo kh«ng cïng nhãm víi c¸c kh¸i niÖm cßn l¹i: Mãc treo quÇn ¸o, c¸i bµn, tñ, ghÕ, sofa.? Mãc treo quÇn ¸o. 990-Sè tiÕp theo cña d·y sè 5 11 18 26 35 ? 45 991-Sè tiÕp theo cña d·y sè 13 8 14 9 15 lµ? 10

992-

T×m h×nh thÝch hîp ®iÒn vµo chç trèng.

§¸p ¸n lµ h×nh thø nhÊt.
HN Architectural University Spidermandhkt999@yahoo.com

Xãa nh÷ng nÐt trïng nhau cña hai h×nh bªn ph¶i trong mçi khung h×nh ch÷ nhËt ta ®-îc h×nh bªn tr¸i. 993-Mét tê b¸o gi¶m gi¸ 20%. Hái nã ph¶i t¨ng bao nhiªu % ®Ó l¹i cã gi¸ nh- cò.? 25% 994-T×m h×nh thÝch hîp thay cho dÊu hái?

§¸p ¸n A 995-10 ng-êi cã thÓ s¬n ®-îc 60 ng«i nhµ trong vßng 120 ngµy. VËy 5 ng-êi cã thÓ s¬n 30 ng«i nhµ trong vßng bao nhiªu ngµy? 120 ngµy 996- Sè nµo kh¸c víi c¸c sè cßn l¹i.
    

7284 6183 2573 3248 9455
Spidermandhkt999@yahoo.com

HN Architectural University

8162 Sè ë gi÷a lµ tÝch cña hai sè ë bªn tr¸i bªn ph¶i. ®¸p ¸n C lµ ®óng. 997-T×m h×nh logic thay cho h×nh cã dÊu chÇm hái (?)

§¸p ¸n lµ h×nh C

Trong h×nh trßn: o Mòi tªn gi÷ nguyªn. o ChÊm trßn ®á dÞch chuyÓn 135 ®é theo chiÒu kim ®ång hå. o ChÊm trßn rçng dÞch chuyÓn 135 ®é theo chiÒu kim ®ång hå. o §-êng 3 g¹ch dÞch chuyÓn 180 ®é

998-"NÕu tÊt c¶ TR¢U lµ Bß vµ tÊt c¶ Bß lµ CõU, th× tÊt c¶ TR¢U ch¾c ch¾n lµ CõU." C©u trªn lµ: ®óng hay sai? ®óng 999-B¹n cho biÕt Copernicus ®· næi tiÕng trong lÜnh vùc nµo ? Thiªn v¨n häc. 1000-DÔ c©y hót ®-îc n-íc lµ nhê hiÖn t-îng vËt lý g× ? Mao dÉn 1001-Lo¹i hoa ®Æc tr-ng cña Hµ Néi? Hoa s÷a 1002-Quª h-¬ng cña ®iÖu nh¶y Lambada?
HN Architectural University Spidermandhkt999@yahoo.com

Brazil 1003-Dßng h¶i l-u lín nhÊt thÕ giíi n»m ë ®©u? Nam Cùc 1004-Trong lÔ ch¹m ngâ thêi x-a, nhµ trai mang ®Õn nhµ g¸i ®å ¨n hái g×? TrÇu tªm c¸nh ph-îng, cau bæ t- bÎ c¸nh tiªu 1005-Sau ngµy c-íi, 2 vî chång lµm lÔ g× ë nhµ vî? LÔ l¹i mÆt 1006-Trong s¸u nghi lÔ thêi x-a, nghi lÔ g× chó rÓ ph¶i thùc hiÖn tr-íc? LÔ ch¹m ngâ 1007-Ngµy x-a kh«ng cã phï d©u hay phï rÓ? Phï rÓ 1008-T¹i sao ngµy x-a l¹i ph¶i cã bµ mèi trong viÖc ®i l¹i gi÷a ng-êi con trai vµ ng-êi con g¸i? V× quan niÖm “nam n÷ thô thô bÊt th©n” 1009-Ng-êi ®ç tr¹ng nguyªn, b¶ng nh·n, th¸m hoa gäi lµ g×? Tam kh«i 1010-7 tØnh biªn giíi phÝa B¾c n-íc ta lµ nh÷ng tØnh nµo? §iÖn Biªn, Lai Ch©u, Lµo Cai, Hµ Giang, Cao B»ng, Qu¶ng Ninh, L¹ng S¬n 1011-Hå Th¸c Bµ n»m ë tØnh nµo ë T©y B¾c n-íc ta? TØnh Yªn B¸i 1012-Cöa khÈu Lao B¶o lµ n¬i ViÖt Nam th«ng th-¬ng víi n-íc nµo? N-íc Lµo, n»m ë Qu¶ng TrÞ 1013-Hµ Tiªn n»m ë tØnh nµo ë n-íc ta? Kiªn Giang 1014-5 th¶nh phè trung -¬ng cña ViÖt Nam? Hµ Néi, Thµnh phè HCM, §µ N½ng, H¶i Phßng, CÇn Th¬ 1015-QuÇn ®¶o C« T« thuéc tØnh nµo? Qu¶ng Ninh
HN Architectural University Spidermandhkt999@yahoo.com

1016-ViÖt Nam tiÕp gi¸p víi 2 vÞnh lín nµo cña biÓn §«ng? VÞnh B¾c Bé vµ VÞnh Th¸i Lan 1017-tªn 5 vÞnh nhá n»m s©u trong l·nh h¶i ViÖt Nam? VÞnh H¹ Long (Qu¶ng Ninh), VÞnh DiÔn Ch©u (NghÖ An), VÞnh §µ N½ng (Qu¶ng Nam-§µ N½ng), vÞnh V¨n Phong (Kh¸nh Hßa), vÞnh Cam Ranh (Kh¸nh Hßa) 1018-ý nghÜa cña t-îng N÷ thÇn tù do ë Mü? §-îc Ph¸p trao cho Mü ngµy 4/7/1884, cao 46m, nÆng 204 tÊn, bÖ cao 45,7m (c¸nh tay gi¬ lªn dµi 12m, ngãn trá 2,4m, miÖng réng 1m). §Çu ®éi mò miÖn víi 7 tia xße ra t-îng tr-ng cho 7 lôc ®Þa trªn tr¸i ®Êt. Tay ph¶i gi¬ cao ngän ®uèc rùc ch¸y, tay tr¸i cÇm tÊm biÓn mang dßng ch÷ “ngµy 4/7/1776”. N¨m 1875 t-îng ®-îc khëi c«ng ë Ph¸p,th¸ng 5/1885 ®-îc chë ®Õn Mü b»ng tµu chiÕn Ph¸p. T-îng ®-îc ®Æt ë c¶ng New York. Còng cã mét phiªn b¶n nhá h¬n, cao 11m ®Æt trªn chiÕc cÇu b¾c qua s«ng Sein ë Paris 1019-Gi¶i phim hay nhÊt lµ Oscar, còng cã gi¶i dµnh cho nh÷ng bé phim tÖ nhÊt lµ gi¶i g×? Razzie 1020-Ng-êi ta gäi nh÷ng tªn chuyªn s¨n trém ¶nh lµ? Paparazzi 1021-¤ t« ®Çu tiªn ch¹y b»ng nhiªn liÖu g×? H¬i n-íc 1022-C¶ng cã n¨ng lùc bèc dì lín nhÊt n-íc ta? C¶ng Sµi Gßn 1023-Trong c¬n lèc xo¸y, giã ë ®©u m¹nh nhÊt? T©m lèc xo¸y 1024-Trong hÞch vµ c¸o, thÓ lo¹i nµo khÝch lÖ tinh thÇn chèng giÆc? HÞch 1025-Kim lo¹i nµo ®-îc dïng nhiÒu trong dÉn ®iÖn? §ång 1026-Ch÷ U trong U20, U18 ë bãng ®¸ ký hiÖu tõ ch÷ g×? Under
HN Architectural University Spidermandhkt999@yahoo.com

1027-ë Tuyªn Quang cßn cã dÊu tÝch kinh thµnh cæ tõ thêi nµo? Thêi nhµ M¹c 1028-Axit axetic cã nhiÒu ë thùc phÈm quen thuéc nµo? DÊm ¨n 1029-Loµi chim nµo cã kh¶ n¨ng ®øng th¼ng gãc trªn c©y? Gâ kiÕn 1030-§µ ®iÓu, c¸nh côt th× chim nµo bay nhanh h¬n? Chóng kh«ng thÓ bay 1031-§-êng xÝch ®¹o kh«ng ®i qua ch©u lôc nµo ë B¾c B¸n CÇu? Ch©u ¢u 1032-Chóng ta ®ang sèng trong kh«ng gian mÊy chiÒu? 4 chiÒu (3 kh«ng gian, 1 thêi gian) 1033-S«ng Mekong ch¶y qua mÊy n-íc? 6 n-íc 1034-CÇu thñ bãng ®¸ vÜ ®¹i nhÊt thÕ kû XX? Pele 1035-VËt nµo ®-îc coi nh- bé n·o m¸y tÝnh? Bé vi xö lý CPU (Central Processing Unit) 1036-Loµi c¸ nµo cã kh¶ n¨ng bay hµng tr¨m m? C¸ chuån 1037-Ng« QuyÒn ®ãng kinh ®« ë ®©u? Cæ Loa 1038-Ng-êi ta ®Æt tªn sao chæi nh- thÕ nµo? Theo tªn ng-êi ph¸t hiÖn ra nã 1039-“Kh«ng thñ”lµ tªn cña m«n vâ nµy? Karate 1040-HÖ thèng n-íc m¸y trong thµnh phè dùa trªn nguyªn lý nµy?
HN Architectural University Spidermandhkt999@yahoo.com

Nguyªn lý b×nh th«ng nhau 1041-Tªn hå chøa n-íc nh©n t¹o lín nhÊt n-íc ta? Hå Hßa B×nh 1042-Chóa TrÞnh S©m ®Æt tªn “Nam Thiªn ®Ö nhÊt ®éng”cho ®éng nµo? §éng H-¬ng TÝch 1043-Kinh tuyÕn 0 vµ vÜ tuyÕn 0 giao nhau t¹i ch©u lôc nµy? Ch©u Phi 1044-Giao ®iÓm cña 2 mÆt cÇu gäi lµ g×? §-êng trßn 1045-Lý Th¸i Tæ vµ Lª Th¸i Tæ lÊy chung niªn hiÖu lµ? ThuËn Thiªn 1046-S¾p xÕp tªn c¸c v-ên quèc gia theo thø tù tõ B¾c vµo Nam: B¹ch M·, Pï M¸t, Pµ Nµ, Cóc Ph-¬ng? Cóc Ph-¬ng (Ninh B×nh), Pï M¸t (NghÖ An),Pµ Nµ (§µ N½ng), B¹ch M· (Thõa Thiªn HuÕ ) 1047-C©u th¬: “Long lanh ®¸y n-íc in trêi Thµnh x©y khãi biÕc, non ph¬i bãng vµng” Lµ nãi tíi mïa nµo, qua ®«i m¾t cña ai? Mïa thu qua con m¾t Thóc Sinh

1048-Lo¹i t¶o nµo trong c¸c lo¹i sau kh«ng cã diÖp lôc: t¶o lôc, t¶o lam, t¶o ®á, t¶o vµng ¸nh, t¶o n©u? T¶o nµo còng cã diÖp lôc, cã mµu s¾c kh¸c nhau v× chóng chøa nh÷ng s¾c tè kh¸c nhau 1049-Do hiÖu øng nhµ kÝnh, nhiÖt ®é trung b×nh t¨ng, b¨ng tan. §iÒu nµy ¶nh h-ëng g× tíi sù quay cña tr¸i ®Êt? Tr¸i ®Êt quay chËm l¹i, ngµy dµi ra, n-íc biÓn d©ng cao 1050-Tªn mét thµnh phè cæ ®¹i bÞ vïi lÊp n¨m 79BC ë Italy? Pompay
HN Architectural University Spidermandhkt999@yahoo.com

1051-Vî chång c-íi nhau sau bao l©u ®-îc coi lµ ®¸m c-íi kim c-¬ng? 60 n¨m 1052-Ai ®· ¨n qu¶ t¸o ®Çu tiªn trªn thÕ giíi? Eva 1053-Tªn vÞ n÷ thÇn cña MÆt Trêi, c-íi xin, sinh ®Î trong thÇn tho¹i Greece? Acten 1054-Tªn mét n÷ thÇn trong thÇn tho¹i Greece chuyªn tr«ng nom, ch¨m sãc c¸c bµ mÑ ®ång thêi lµ ng-êi cai qu¶n lèi vµo ng-ìng cöa cña mäi nhµ? Diana 1055-Quèc huy Australia cã h×nh 2 con vËt g×? §µ ®iÓu Emu vµ Kangaroo 1056-Lo¹i ch÷ dµnh cho ng-êi khuyÕt tËt cã tªn lµ g×? Ch÷ Braille 1057-Hå chøa 20% tr÷ l-îng n-íc ngät cña thÕ giíi? Hå Baican (Russia), 23 000km2 1058-T¹i HuÕ cã mÊy khu l¨ng tÈm? 7 khu

1059-S«ng cã l-îng n-íc lín thø 2 thÕ giíi? S«ng C«nggo 1060-Giai ®o¹n so¹n phÇn ®Öm cho ca khóc gäi lµ g×? Phèi khÝ 1061-TËp tôc c¨ng m«i hiÖn vÉn cßn ë n-íc nµo? Ethiopia

HN Architectural University

Spidermandhkt999@yahoo.com

1062-Gièng lîn thuÇn ViÖt lµ gièng lîn g×? Lîn Ø 1063-Lµng b¸o ViÖt Nam th-êng tæ chøc lÔ héi g× vµo dÞp tÕt nguyªn ®¸n? Héi b¸o xu©n 1064-§µn Nam Giao ®-îc x©y dùng ë HuÕ víi môc ®Ých g×? §Ó tÕ trêi 1065-V-ên thó lín nhÊt thÕ giíi n»m ë ®©u? Cotdivoa 1066-Tªn khèi b¨ng lín nhÊt ë B¾c Cùc? Greenland ( 17 000km2, dµy 300m) 1067-Gi¶i Nobel trao lÇn ®Çu n¨m bao nhiªu? 1901 1068-“ThÐp ®· t«i thÕ ®Êy” (1936) lµ t¸c phÈm cña ai? Nicolai Ostrovski (Russian) 1069-Tªn cuèn tiÓu thuyÕt cña Mikhain Solokhop ®¹t gi¶i Nobel n¨m 1965? “S«ng §«ng ªm ®Òm” 1070-Tªn th-êng gäi cña David Beckham? Becks 1071-Ng-êi n-íc nµo ph¸t minh ra kü thuËt in Offset? N-íc Mü 1072-HBO lµ kªnh truyÒn h×nh g×? Phim truyÖn 1073-1 c©n ta b»ng bao nhiªu gam? 605gam 1074-Chim cã nguån gèc tõ? Bß s¸t

HN Architectural University

Spidermandhkt999@yahoo.com

1075-Tªn mét phong trµo häc sinh, sinh viªn ph¶n ®èi thùc d©n Ph¸p næ sóng x©m l-îc miÒn Nam? Nam TiÕn 1076-C¸c c¶m tö qu©n ë Hµ Néi dïng g× ®Ó tiªu diÖt xe t¨ng? Bom ba cµng 1077-“C¸c em lµ ®éi c¶m tö, c¸c em c¶m tö ®Ó cho tæ quèc quyÕt sinh” lµ c©u nãi cña ai? Hå ChÝ Minh (göi trung ®oµn thñ ®« 21/7/1947) 1078-The United Kingdom gåm c¸c bé phËn nhá nµo hîp thµnh? England, Wales, Scotland, Northern Ireland 1079-§¬n vÞ ®o kho¶ng c¸ch trªn biÓn? H¶i lý 1080-ChiÕc nãn l¸ xuÊt hiÖn ë ViÖt Nam khi nµo? ThÕ kû XIII, nhµ TrÇn 1081-V¨n b¶n ®-îc coi lµ t¸c phÈm ®Çu tiªn vÒ Hµ Néi? “ChiÕu dêi ®«”cña Lý C«ng UÈn 1082-Néi thµnh Hanoi cã bao nhiªu phè mang tªn cÇu? 4 phè ( CÇu §Êt, cÇu Gç, CÇu §«ng, CÇu GiÊy ) 1083-Trong c¸c v¨n b¶n: luËt, nghÞ ®Þnh, th«ng t- th× v¨n b¶n nµo do Bé ban hµnh? Th«ng t-, cßn luËt do Quèc héi ban hµnh 1084-UNESCO ra ®êi khi nµo? 4/11/1946 t¹i London, hiÖn nay trô së á Paris 1085-Ký hiÖu chØ nhiÖt ®é C vµ F ®-îc viÕt t¾t tõ ch÷ g×? Celsius vµ Fahrenheit 1086-“§Ò c-¬ng V¨n hãa ViÖt Nam”cña §¶ng do ai biªn so¹n? Tæng BÝ Th- Tr-êng Chinh 1087-Interpol cã trô së ë ®©u? Lyon (France),cã 180 quèc gia thµnh viªn
HN Architectural University Spidermandhkt999@yahoo.com

1088-§¬n vÞ ®o kho¶ng c¸ch th-êng dïng ë England vµ USA? DÆm (1 dÆm =1609m) 1089-§µn guitar cã mÊy d©y? 6 d©y 1090-Tªn mét n-íc ë Ch©u Mü cã tªn thñ ®« trïng víi tªn n-íc? Mexico 1091-ThiÕu Vitamin A g©y nªn bÖnh g×? BÖnh qu¸ng gµ 1092-Wushu lµ m«n vâ xuÊt xø tõ n-íc nµo? China 1093-Thµnh phè cao nhÊt thÕ giíi? Lapaz ë Bolivia 1094-Ballet gäi theo tªn tiÕng ViÖt lµ g×? Vò kÞch 1095-Tªn ngän nói ë ch©u Phi cã tuyÕt quanh n¨m? Kalimanjaro 1096-Thùc d©n Ph¸p tÊn c«ng x©m l-îc Hµ Néi n¨m? 1873 1097-KÓ tªn 7 lôc ®Þa trªn thÕ giíi? Europe, Asia, Africa, North America, South America, Australia, Antartica 1098- N-íc nµo n»m gi÷a Canada vµ Mexico? USA

HN Architectural University

Spidermandhkt999@yahoo.com

1099-Hµng ngh×n ng«i sao hîp l¹i t¹o thµnh c¸i g×? D¶i Thiªn Hµ 1100-Cuèn s¸ch ®Çu tiªn xuÊt b¶n ë ch©u ¢u? Kinh Th¸nh 1101-Trøng Õch në ra con g×? Nßng näc 1102- Mét tam gi¸c cã 2 gãc b»ng 600 lµ tam gi¸c g×? Tam gi¸c ®Òu 1103-NÐn khÝ g× trong n-íc ngät ®Ó t¹o ra n-íc cã ga? Cacbonnic 1104-¸nh s¸ng kh«ng bÞ t¸n s¾c qua l¨ng kÝnh gäi lµ g×? ¸nh s¸ng ®¬n s¾c 1105-Chßm sao B¾c §Èu gåm mÊy sao? 7 ng«i sao hîp thµnh 1106-Megienlang,nhµ th¸m hiÓm Bå §µo Nha, ®· ®Æt tªn cho ®¹i d-¬ng nµo? Th¸i B×nh D-¬ng 1107-Thµnh T¬ roa g¾n liÒn víi h×nh ¶nh con g×? Con ngùa gç khæng lå 1108-LÇn häp ®Çu tiªn cña quèc héi diÔn ra ë ®©u? Nhµ h¸t lín 1109-Thø vò khÝ cña thæ d©n ch©u óc nÐm ®i l¹i quay trë l¹i? Bumerang 1110-Ng-êi ta gäi sinh con ®Çu lßng lµ g×? Sinh con so 1111-Nhu ®¹o lµ tªn gäi kh¸c cña m«n vâ nµy? Judo 1112-TØnh nµo lµ n¬i b¾t nguån con ®-êng di s¶n miÒn Trung? NghÖ An
HN Architectural University Spidermandhkt999@yahoo.com

1113-Ch÷ nµy t-îng tr-ng cho h«n nh©n, h¹nh phóc trong ®¸m c-íi? Song hû 1114-Tªn gäi nh÷ng chiÕn sÜ trong kh¸ng chiÕn chèng Ph¸p víi khÈu hiÖu “QuyÕt tö cho tæ quèc quyÕt sinh”? C¶m tö qu©n 1115-Trong ®ång hå d©y cãt, n¨ng l-îng dù tr÷ ë d¹ng? ThÕ n¨ng

1116-ChÊt láng kh«ng mµu trong tiÕng Hy L¹p cã nghÜa lµ ngät. §©y còng lµ s¶n phÈm cña qu¸ tr×nh thñy ph©n chÊt bÐo? Glixerin 1117-Tªn mét danh nh©n thÕ kû XV ®-îc mÖnh danh lµ “ng-êi viÕt th- th¶o hÞch giái h¬n hÕt mäi thêi”? NguyÔn Tr·i 1118-Ngµy 26/12 lµ ngµy g×? Ngµy d©n sè thÕ giíi 1119-VÒ mÆt sinh s¶n, loµi nµo cã ®Æc ®iÓm kh¸c nhÊt: C¸ sÊu, r¾n, c¸ heo, gµ, thó má vÞt? C¸ heo (®Î con), c¸c loµi cßn l¹i ®Î trøng 1120-ThuËt ng÷ “Hµ Néi 60 ngµy ®ªm khãi löa” nãi vÒ sù kiÖn g×? Më ®Çu cuéc kh¸ng chiÕn chèng Ph¸p, cuèi 1946 ®Çu 1947 víi nh÷ng th¾ng lîi cña trung ®oµn thñ ®«

1121- C©u ca dao: Muèn coi lªn nói mµ coi Coi Bµ TriÖu t-íng c-ìi voi ®¸nh cång Lµ nãi tíi nói nµo? Nói N-a (Lam S¬n, Thanh Hãa) 1122-Con vËt ®-îc coi lµ biÓu t-îng cho ®Êt n-íc Singapore? Con s- tö. ë c«ng viªn Santaxa bªn bë biÓn cã t-îng con sö tö, ®Çu s- tö, m×nh c¸, ®Çu cao 30m
HN Architectural University Spidermandhkt999@yahoo.com

1123-M«n vâ Karate cã nguån gèc tõ n-íc nµo? Indonesia 1124-AFTA lµ tªn viÕt t¾t cã ý nghÜa g×? Khu vùc mËu dÞch tù do §«ng Nam ¸ 1125-Tæng chiÒu dµi ®-êng s¾t ViÖt Nam hiÖn nay kho¶ng bao nhiªu? 2632km 1126-CÇu Mü ThuËn b¾c qua dßng s«ng nµo? S«ng TiÒn 1127-ViÖt Nam hßa m¹ng Internet n¨m bao nhiªu? Cuèi n¨m 1997 1128-Nhµ m¸y thñy ®iÖn Yaly n»m ë tØnh nµo? Trªn s«ng Xª xan, tØnh Gia Lai 1129-ASEAN thµnh lËp khi nµo?Ban ®Çu cã bao nhiªu n-íc tham gia? Trô së hiÖn nay ë ®©u? Thµnh lËp 8.8.1967 víi 5 n-íc ban ®Çu: Indonesia, Philippine, Singapore, Thailand Trô së hiÖn nay ë Jakarta (Indonesia) 1130-C¨n cø vµo c¸i g× ®Ó biÕt sè tuæi cña c¸? Sè vßng trªn vÈy c¸ 1131-Ngän nói ë Ninh B×nh víi h¬n 40 bµi th¬ ®-îc c¸c thi sÜ häa? Nói Dôc Thóy 1132-ThÊu kÝnh cã bao nhiªu mÆt ph¶ng? Mét mÆt ph¼ng 1133-Dông cô dïng ®Ó ®o giã? Phong kÕ

HN Architectural University

Spidermandhkt999@yahoo.com

1134-Ng-êi khëi nguån Héi Tao §µn? T¶n §µ 1135-M¸u b¹ch tuéc mµu xanh lôc v× cã chøa chÊt g×? §ång 1136-Tõ “NËm” trong c¸c ®Þa danh NËm M«, NËm Mèc, NËm Rèm nghÜa lµ g×? Lµ S«ng, ®©y lµ c¸ch gäi cña ng-êi Th¸i, ng-êi Tµy 1137-Bé phËn c¬ thÓ ng-êi ®ãng vai trß chÝnh trong hÊp thô thøc ¨n? Ruét non 1138-Tªn c¨n cø chÝnh cña cuéc khëi nghÜa H-¬ng Khª ( Hµ TÜnh)? Vô Quang 1139-Tªn gäi lùc l-îng d©n qu©n cña c¸c cô giµ thêi kh¸ng chiÕn chèng Mü? B¹c ®Çu qu©n 1140-Tªn tËp ký cña TrÇn §×nh V©n vÒ ng-êi anh hïng liÖt sÜ NguyÔn V¨n Trçi? “Sèng nh- anh” 1141-Viªn ®¸ chøa chÊt phãng x¹ vµ viªn ®¸ kh«ng chøa chÊt phãng x¹, viªn nµo cã nhiÖt ®é cao h¬n? Phãng x¹ ph¸t ra tia phãng x¹, cã n¨ng l-îng ®i qua líp ®¸ nªn cã néi n¨ng. Do ®ã viªn ®¸ phãng x¹ cã nhiÖt ®é cao h¬n viªn ®¸ kh«ng phãng x¹ 1142-ChiÕc gËy tÇm v«ng xuÊt hiÖn lÇn ®Çu tiªn trong t¸c phÈm v¨n häc nµo? “V¨n tÕ nghÜa sÜ CÇn Giuéc” 1143-§¹i d-¬ng cã ®é s©u trung b×nh lín thø 2 thÕ giíi? Ên §é D-¬ng, s©u 3900m. Th¸i B×nh D-¬ng s©u 4030m 1144-S«ng dµi nhÊt ch©u ¢u lµ s«ng nµo? S«ng Volga, dµi 3531km ch¶y qua Nga vµ Kazakhstan 1145-Nh¹c sÜ ®-îc mÖnh danh lµ nh¹c sÜ cña mïa thu Hµ Néi? Nh¹c sÜ §oµn ChuÈn
HN Architectural University Spidermandhkt999@yahoo.com

1146-C«ng tr×nh v¨n hãa nµo thê PhËt? Chïa 1147-N-íc cã tØ lÖ tai n¹n ®-êng s¾t cao nhÊt thÕ giíi? India 1148-Ch©u lôc cã sè d©n ®øng thø 2 thÕ giíi? Ch©u Phi

1149-C«ng tr×nh v¨n hãa thê thÇn th¸nh, anh hïng liÖt sÜ? §Òn 1150-N-íc cã tØ lÖ lao ®éng hÇm má lín nhÊt thÕ giíi tÝnh ®Õn n¨m 2008? Trung Quèc 1151-N-íc cã tØ lÖ ch×m phµ lín nhÊt thÕ giíi ®Õn n¨m 2008? Bangladesh 1152-§Òn Voi Phôc thê vÞ th¸nh nµo? Linh Lang 1153-Trong kh¸ng chiÕn chèng Mü, nh÷ng chiÕc Mig17 ®-îc mÖnh danh lµ g×? Ðn B¹c 1154-Trung b×nh mçi ngµy ta hÝt thë bao nhiªu lÇn? 25 000 lÇn 1155-QuÇn ®¶o kh«ng ng-êi nµo Darwin tiÕn hµnh nghiªn cøu khoa häc ®Ó tiÕn tíi thuyÕt tiÕn hãa? Galaparos 1156-Kim §ång tªn thËt lµ g×? N«ng V¨n DÒn, hy sinh khi míi 15 tuæi 1157-Phi c«ng c¸ch m¹ng ®Çu tiªn hy sinh t¹i nhµ tï ®Õ quèc? LiÖt sÜ Lª Hång Phong 1158-Sa m¹c Xahara n»m ë ®©u? Angieri
HN Architectural University Spidermandhkt999@yahoo.com

1159-Ngµy thµnh lËp c«ng ®oµn ViÖt Nam? 28/7/1929 1160-P¸c Bã nghÜa lµ g× trong tiÕng Tµy, Nïng? Nguån n-íc 1161-§¹o g× thê mét con m¾t? §¹o Cao §µi 1162-Ch©u lôc cã nhiÒu quèc gia nhÊt thÕ giíi? Ch©u Phi 1163-§ång b»ng ch©u thæ lín nhÊt n-íc ta? §ång b»ng s«ng Cöu Long 1164-Khëi nghÜa H-¬ng Khª trong phong trµo CÇn V-¬ng do ai l·nh ®¹o? Phan §×nh Phïng 1165-ThÕ vËn héi mïa hÌ 1964 tæ chøc ë thµnh phè nµo? Tokyo 1166-¶nh mµ m¸y ¶nh thu ®-îc lµ ¶nh g×? ¶nh ¶o 1167-C«n §¶o trùc thuéc tØnh nµo? Bµ RÞa_Vòng Tµu 1168-HÖ ®Õm trong c«ng nghÖ th«ng tin? HÖ nhÞ ph©n 1169-ChÊt xóc t¸c sinh häc t¹o ra bëi c¬ thÓ sèng? Enzyme 1170-TÝnh ®Õn 2012 thµnh phè nµo 3 lÇn tæ chøc thÕ vËn héi mïa hÌ? London 1171-Con s«ng nµo ch¶y qua 10 n-íc Ch©u ¢u, 3 thñ ®«? S«ng Danuyp 1172-Tæ chøc ®-îc coi lµ nÒn céng hßa thø 3 t¹i Ph¸p? C«ng x· Paris
HN Architectural University Spidermandhkt999@yahoo.com

1173-Loµi c©y ®-îc dïng trong thÝ nghiÖm gene kiÓu bæ trî? BÝ ng« 1174-Bøc tranh ®Çu tiªn trªn thÕ giíi vÏ trªn chÊt liÖu g×? §¸ 1175-D¶i Thiªn Hµ cña chóng ta tªn lµ g×? Ng©n Hµ 1176-Rubi vµ ngäc lôc b¶o cã mµu rÊt ®Ñp do cã sù hiÖn diÖn cña nguyªn tè nµo? Crom 1177-Ngoµi con ng-êi ra con vËt nµo cã thÓ nhËn ra chÝnh m×nh trong g-¬ng? Tinh tinh 1178-NÕu c¾t däc mét h×nh l¨ng trô ®øng ta ®-îc h×nh g×? H×nh ch÷ nhËt 1179-Tªn mét bøc t-îng vµ tªn mét nh©n vËt trong truyÖn cæ tÝch cña Andersen? Nµng tiªn c¸ 1180-15/8 lµ ngµy truyÒn thèng cña qu©n chñng nµo? H¶i qu©n

HN Architectural University

Spidermandhkt999@yahoo.com

1181-Tõ th¸ng 5 ®Õn th¸ng 8 n¨m 1945 B¸c Hå ë ®©u? T©n Trµo-Tuyªn Quang 1182-Tim nh©n t¹o ra ®êi n¨m nµo? 1982 1183-C©y trèng lín trong dµn nh¹c giao h-ëng gäi lµ trèng g×? Trèng ®Þnh ©m 1184-Vßi voi do bé phËn g× ph¸t triÓn thµnh? Mòi 1185-10h ë ®ång hå Big Ben th× lµ mÊy giê giê GMT? 10h 1186-Lo¹i b¸o chØ ra mçi th¸ng mét lÇn gäi lµ g×? NguyÖt san 1187-TØnh B¾c Giang, B¾c Ninh tr-íc ®©y thuéc tØnh nµo? Hµ B¾c 1188-Chim di tró bay theo ®éi h×nh g×? H×nh ch÷ V 1189-An D-¬ng V-¬ng ®Æt tªn n-íc ta lµ? ¢u L¹c 1190-H-¬u cao cæ ¨n cá b»ng c¸ch nµo? H-¬u cao cæ kh«ng ¨n cá mµ ¨n l¸ c©y 1191-Con s«ng mÑ cña ng-êi Ên §é? S«ng H»ng 1192-Tuyªn Quang, Yªn B¸i , Lµo Cai, tØnh nµo kh«ng cã ®-êng s«ng ngang qua? Tuyªn Quang 1193-Tªn gäi cña nh÷ng ®éng vËt kh«ng x-¬ng sèng, cã vá cøng ngoµi c¬ thÓ, thë b»ng mang? Gi¸p x¸c

HN Architectural University

Spidermandhkt999@yahoo.com

1194-Theo Hoµi Thanh, Hoµi Ch©n, ai lµ nhµ th¬ míi nhÊt trong c¸c nhµ th¬ míi? Xu©n DiÖu 1195-Ng-êi ta lÊy c¸i g× ®Ó ph©n ®Þnh vïng ®Þa lý T©y vµ §«ng B¾c Bé? S«ng Hång 1196-Lo¹i vò khÝ ®¸nh xe t¨ng cña chiÕn sÜ quyÕt tö thñ ®« trong nh÷ng ngµy ®Çu kh¸ng chiÕn chèng Ph¸p? Bom ba cµng 1197-S¾p xÕp theo thø tù chiÕn dÞch: T©y B¾c, Hå ChÝ Minh, Biªn Giíi, §iÖn Biªn Phñ, ViÖt B¾c? ViÖt B¾c/1947, Biªn Giíi/1950, T©y B¾c/1952, §iÖn Biªn Phñ/1954, Hå ChÝ Minh/1975 1198-ë s©u bä hÖ tuÇn hoµn cã tham gia vµo sù trao ®æi khÝ kh«ng? Kh«ng, nã trao ®æi qua da 1199-Con s«ng dµi nhÊt ch©u ¸? S«ng Tr-êng Giang hay cßn gäi lµ s«ng D-¬ng Tö, dµi 5 000km, t¹o nªn ®ång b»ng Hoa Trung. S«ng D-¬ng Tö ch¶y qua 186 thµnh phè däc bê s«ng, dµi thø 3 thÕ giíi sau s«ng Nil vµ s«ng Amazon 1200-Con s«ng dµi thø 2 ë Trung Quèc? S«ng Hoµng Hµ, dµi 4 000km, t¹o nªn ®ång b»ng Hoa B¾c 1201-Tæng diÖn tÝch ®ång b»ng cña Trung Quèc? 1 triÖu km2 1202-ChiÒu dµi s«ng Mekong? 4500km trong ®ã ch¶y qua Lµo 1500km 1203-N-íc cã ®ång b»ng lín nhÊt thÕ giíi? N-íc Mü víi 2 triÖu km2 1204-N-íc cã hÖ thèng ®ª ®iÒu tèt nhÊt thÕ giíi? Holland, gÇn 10%diÖn tÝch thÊp h¬n mùc n-íc biÓn nªn ph¶i b¶o vÖ b»ng mét hÖ thèng ®ª dµi 300km 1205-Con s«ng dµi nhÊt thÕ giíi?
HN Architectural University Spidermandhkt999@yahoo.com

S«ng Nil dµi 6688km, ch¶y qua Egypt tõ Nam lªn B¾c t¹o nªn vïng ®ång b»ng réng 35 000km2 1206-Sa m¹c chiÕm bao nhiªu % diÖn tÝch Egypt? 90% diÖn tÝch, Ai CËp réng 997 739km2 1207-Quèc gia cã nhiÒu ®¶o nhÊt thÕ giíi? Indonesia víi h¬n 7000 ®¶o 1208-N-íc nµo cã diÖn tÝch lín nhÊt Nam Mü? Brazil 1209-N-íc cã s¶n l-îng ®-êng vµ x× gµ lín nhÊt thÕ giíi? Cuba 1210-N-íc cã s¶n l-îng dõa vµ cao su nhiÒu nhÊt ? Malaysia 1211-S¶n xuÊt vµ xuÊt khÈu ®ång sè 1 thÕ giíi? Chile 1212-V-ên treo Babilon n»m ë quèc gia nµo? Iraq, ®©y lµ trung t©m cña thÕ giíi v¨n minh cæ ®¹i víi quèc gia chiÕm h÷u n« lÖ Babilon 1213-§Êt n-íc nµo lµ n-íc duy nhÊt kh«ng cã ®¶ng ph¸i chÝnh trÞ? Maldives 1214-N-íc cã s¶n l-îng vµng lín nhÊt thÕ giíi vµ nhÊt ch©u Phi vÒ chÊt l-îng kim c-¬ng lµ n-íc nµo? Nam Phi

1215-Nhµ m¸y ch¹y nhiÖt ®iÖn b»ng than bïn lín nhÊt thÕ giíi n»m ë n-íc nµy? Ireland 1216-Thµnh phè nµo lµ n¬i Heminguey ®· viÕt “¤ng giµ vµ biÓn c¶”? Lahabana (Cuba) 1217-Con tµu vò trô cña Liªn X« mang theo nhµ du hµnh vò trô Iuri Gagarin ra ngoµi kh«ng gian n¨m 1961 xuÊt ph¸t tõ s©n bay vò trô nµo?ë ®©u?
HN Architectural University Spidermandhkt999@yahoo.com

S©n bay vò trô Baikonua ë Kazakhstan 1218-N-íc nµo n»m ë trung t©m ch©u ¸? M«ng Cæ 1219-N-íc nµo n»m ë trung t©m ch©u ¢u? Céng hßa Czech 1220-ë Mü cã mÊy ®¶ng ph¸i chÝnh trÞ? Cã 3 ®¶ng lµ: ®¶ng D©n Chñ (1828), ®¶ng Céng hßa (1854), ®¶ng céng s¶n Mü (1919) 1221-KÓ tªn c¸c tæ chøc chÝnh trÞ ë Anh? -§¶ng B¶o thñ, thµnh lËp n¨m 1867, thµnh phÇn gåm t- b¶n ®éc quyÒn vµ ®Þa chñ quý téc -C«ng §¶ng, thµnh lËp n¨m 1900 -§¶ng Tù do, thµnh lËp n¨m 1877, gåm trung vµ tiÓu t- s¶n, trÝ thøc -§¶ng céng s¶n Anh, thµnh lËp n¨m 1920 1222-C¸c tæ chøc chÝnh trÞ vµ ®oµn thÓ cña ViÖt Nam? a/Tæ chøc chÝnh trÞ: §¶ng CSVN b/§oµn thÓ: MÆt trËn tæ quèc ViÖt Nam Tæng liªn ®oµn lao ®éng VN §oµn thanh niªn céng s¶n HCM Héi liªn hiÖp phô n÷ VN Héi n«ng d©n VN Héi cùu chiÕn binh VN

HN Architectural University

Spidermandhkt999@yahoo.com

1223-C¸c tæ chøc chÝnh trÞ chÝnh ë Nga? §¶ng céng s¶n Liªn Bang Nga Liªn minh tæ quèc toµn Nga Ng«i nhµ chung cña n-íc Nga N-íc Nga thèng nhÊt 1224-Mexico cã bao nhiªu bang? 31 bang 1225-Bang Texas cã ph¶i vèn dÜ lµ ®Êt cña Mü kh«ng? Kh«ng, Mü chiÕm vïng Texas cña Mexico n¨m 1845, trong cuéc chiÕn tõ 1846-1848 chiÕm thªm # l¶nh thæ Mexico 1226-H¶i c¶ng n-íc nµo lín thø 2 thÕ giíi sau Holland? USA 1227-Ch©u cã nhiÒu ®¶o vµ quÇn ®¶o nhÊt? Ch©u §¹i d-¬ng 1228-§µi hoa ph¸t triÓn thµnh c¸i g× trong qu¶ mÝt? Mói mÝt 1229-Tim, gan, phæi, d¹ dµy, ruét non gäi chung lµ g×? Néi t¹ng 1230-Lo¹i n¨ng l-îng ®-îc gäi lµ kim c-¬ng ®en? Than ®¸ 1231-§-êng ®æi ngµy vµ xÝch ®¹o giao nhau ë ®©y? BiÓn 1232-Hå Hßa B×nh, Th¸c Bµ, Ba BÓ ®©u lµ hå nh©n t¹o? Hå Hßa B×nh vµ hå Th¸c Bµ

1233-Khíp lín nhÊt vµ cã cÊu t¹o phøc t¹p nhÊt trªn c¬ thÓ ng-êi? Khíp ®Çu gèi 1234-Nãi tíi nói Ên, s«ng Trµ lµ ®ang nãi tíi tØnh nµo? Qu¶ng Ng·i
HN Architectural University Spidermandhkt999@yahoo.com

1235- Cã mÊy lo¹i nèt c¬ b¶n trong ©m nh¹c? 7 lo¹i 1236-Ng· ba biªn giíi Vietnam, Laos, Cambodia n»m ë ®©u? Kon Tum 1237-Nguyªn tè nµo cã nhiÒu nhÊt trong vò trô? Hidro 1238-NghÜa qu©n TriÖu Quang Phôc chän ®Çm nµo lµm c¨n cø? §Çm D¹ Tr¹ch, nªn TriÖu Quang Phôc ®-îc gäi lµ D¹ Tr¹ch V-¬ng 1239-Trung t©m chÝnh trÞ n-íc ta hiÖn nay ë quËn nµo cña Hanoi? QuËn Ba §×nh 1240-§é cong cña thñy tinh thÓ thay ®æi ®-îc lµ do sù co d·n cña c¬ nµo? C¬ vßng 1241-Vi khuÈn sinh ra b»ng h×nh thøc nµo? Nh©n ®«i 1242-NÐt vÏ ®-êng bê biÓn ViÖt Nam kÕt thóc t¹i tØnh nµo? Kiªn Giang 1243-Bèn ch÷ ®Ò trªn l¸ cê cuéc khëi nghÜa Th¸i Nguyªn 1917? Nam Binh phôc quèc 1244-Cao nguyªn lín nhÊt n-íc ta lµ cao nguyªn lµ? Cao nguyªn Méc Ch©u (S¬n La ) 1245-T¹i n¬i nµo trªn tr¸i ®Êt cã thÓ nãi bao nhiªu giê còng ®óng? B¾c vµ Nam Cùc, v× c¸c mói giê ®Òu héi tô t¹i ®©y 1246-Vµo nh÷ng ngµy §«ng chÝ, mÆt trêi chiÕu s¸ng suèt 24g ë Nam Cùc mµ b¨ng kh«ng tan, v× sao? V× nã chØ chiÕu lµ lµ mÆt ®Êt nªn l-îng nhiÖt Ýt, b¨ng ë Nam Cùc cã mµu tr¾ng nªn còng ph¶n xa ¸nh s¸ng tèt. Do ®ã khã tan ch¶y 1247-TOEFL vµ IELTS lµ viÕt t¾t cña tõ g×? TOEFL: Test of English as Foreign Language IELTS: International English Language Testing System
HN Architectural University Spidermandhkt999@yahoo.com

1248-VCD viÕt t¾t tõ ch÷ g×? Video Compact Disk 1249-Ng-êi Trung Quèc ®Çu tiªn bay vµo vò trô? D-¬ng Lîi VÜ trªn tµu ThÇn Ch©u V 1250-Khi hoµn thµnh n¨m 2012, ®©y sÏ thµnh mét c«ng tr×nh thñy ®iÖn lín nhÊt §«ng Nam ¸? Hå Thñy ®iÖn S¬n La ng¨n chÆn dßng n-íc trªn s«ng ®µ. Hå n»m trªn ®Þa phËn 3 tØnh S¬n La, §iÖn Biªn, Lai Ch©u. Nhµ m¸y dù kiÕn ph¸t ®iÖn n¨m 2010 vµ hoµn thµnh n¨m 2012. Toµn bé viÖc x©y dùng do ViÖt Nam ®¶m nhiÖm. §©y lµ thñy ®iÖn thø 2 vµ còng lµ cuèi cïng trªn s«ng §µ 1251-Sù kh¸c nhau gi÷a “The United Kingdom” vµ “Great Britain”? “The United Kindom” bao gåm England, Scotland, Wales vµ B¾c Ailen. Tªn ®Çy ®ñ cña V-¬ng quèc Anh lµ : “The United kindom of Great Britain and North Ireland”. Great Britain chØ bao gåm England, Scotland and Wales. §©y lµ hßn ®¶o lín nhÊt cña quÇn ®¶o Anh British Isles. B¾c Ailen vµ Céng hßa Ailen lµ hßn ®¶o lín thø 2. Isle of Man vµ Channel Ireland kh«ng thuéc vÒ v-¬ng quèc Anh. §ã lµ 2 l·nh thæ tù chñ, cè héi ®ång lËp ph¸p riªng vµ cã hÖ thèng ph¸p luËt riªng. ChÝnh phñ Anh vÉn chÞu tr¸ch nhiÖm quèc phßng vµ quan hÖ quèc tÕ cho 2 l·nh thæ nµy 1252-C¸c ph¸t minh vµ nguån gèc: China: thuèc sóng, la bµn, giÊy, b¸nh xe… Japan: Mú t«m, karaoke… Scotland: Tivi, ®éng c¬ ch¹y b»ng h¬i n-íc, ra ®a, penicillin, ®iÖn tho¹i, xe ®¹p, cõu Dolly, lÔ Hallowen Ên §é: Sè 0 1253-Tªn cè ®« cña Japan? Kyoto, ®©y lµ c¸i n«i cña v¨n hãa, t«n gi¸o NhËt B¶n. Cã 1400 n¨m tuæi, nhiÒu ®Òn chïa 1254-Trô së WTO hiÖn nay n»m ë ®©u? Geneva, Switzerland

1255-§«i dßng vÒ n-íc Ph¸p? Cã ®¹i lé Ch¸m Elysees vµ Kh¶i Hoµn M«n (cao 49m, x©y dùng h¬n 170 n¨m vÒ tr-íc).B¶o tµng nghÖ thuËt Louvre (®· 800 tuæi, x-a kia lµ hoµng cung triÒu ®¹i Francois I), n»m bªn bê s«ng Sein, diÖn tÝch 24ha, cã 400 000
HN Architectural University Spidermandhkt999@yahoo.com

hiÖn vËt. 3 kiÖt t¸c lín cña thÕ giíi n»m ë n¬i ®©y lµ: Tranh Mona Lisa (Leonard de Vinci), N÷ thÇn chiÕn th¾ng (Hy L¹p), T-îng Venus de Milo. N¬i cã tr-ng bµy t-îng Mona lisa lµ n¬i duy nhÊt trong b¶o tµng kh«ng ®-îc phÐp chôp ¶nh 1256-BiÖt danh c¸c thµnh phè Wellington Australia Thµnh phè giã Cherrappunji Vienice London Washington Varsawa Chiangmai Sofia Singapore Paris Haiphong Hanoi Vietnam Thµnh phè v× hßa b×nh Vietnam Thµnh phè hoa ph-îng ®á France Thµnh phè ¸nh s¸ng Singapore Thµnh phè s- tö Bungari Thµnh phè hoa Thailand Thµnh phè hoa hång Poland Thµnh phè xanh USA Thµnh phè tuyÕt England Thµnh phè s-¬ng mï Italy Thµnh phè n-íc India Thµnh phè m-a

1257-C¸c ký hiÖu viÕt t¾t cña mét sè tæ chøc: UNESCO: United Nations Educationl, Scientific and Cultural Organization (Tæ chøc gi¸o dôc, khoa häc vµ v¨n hãa Liªn Hîp Quèc) UNICEF: United Nations Children Emergency Fund (Quü cøu trî nhi ®ång Liªn hîp quèc) WHO: World Health Organization
HN Architectural University Spidermandhkt999@yahoo.com

VAT: Value Added Tax UNO: United Nations Organization UFO: Unidentified Flying Object NATO: North Atlantic Treaty Organization GATT: General Agreement on Tariffs and Trade AFTA: Asean Free Trade Area APEC: Asia Pacific Economic Cooperation EC: European Community ECU: European Currency Unit EDC: European Defense Community EEC: European Economic Community EFTA: European Free Trade Association EU : European Union FDI: Foreign Direct Investment NAFTA: North American Free Trade Agreement NGO: Non-Government Organization ODA: Official Development Aid

HN Architectural University

Spidermandhkt999@yahoo.com

VÒ T¸C GI¶ Xin chµo c¸c b¹n. Chóng t«i §¨ng Th¸i-V¨n Huy, rÊt vui ®-îc giíi thiÕu tíi c¸c b¹n cuèn s¸ch: “LUYÖN THI GAMESHOW”. Chóng t«i ®· s-u tËp vµ biªn so¹n nh÷ng c©u hái vÒ tÊt c¶ c¸c lÜnh vùc, víi mong muèn gióp c¸c b¹n cã thÓ tù kiÓm tra, tù häc hái, n©ng cao kiÕn thøc cña m×nh.

TG1: NguyÔn §¨ng Th¸i Sinh nhËt: 9/9/1985 Líp 04x4, khoa X©y dùng-§¹i häc KiÕn Tróc HN Y.M: Spidermanhau999 Mail: Spidermandhkt999@yahoo.com

TG2: NguyÔn V¨n Huy Sinh nhËt: 25/11/1985 Líp 1H-05, khoa tiÕng Hµn-§¹i häc HN Mobile: 01268272512

Trong qu¸ tr×nh biªn so¹n cã thÓ cã cßn nhiÒu thiÕu sãt, rÊt mong ®-îc sù gãp ý, còng nh- ®ãng gãp thªm nhiÒu c©u hái tõ phÝa c¸c b¹n, ®Ó chóng ta cã thÓ x©y dùng cuèn s¸ch ngµy cµng cã Ých h¬n.

HN Architectural University

Spidermandhkt999@yahoo.com