You are on page 1of 1

검측요청서

PHIẾU YÊU CẦU NGHIỆM THU


Request of Inspection
문서번호(Doc.No.)- Số hồ sơ: 2017
수신(To): 감리원(Chief Supervisor)- Đến: Trưởng nhóm giám sát:
다음과같은세부공종에대하여검측요청하오니검사후승인하여주시기바랍니다.
(Request of Inspection and Approval for following detailed Items)
Yêu cầu nghiệm thu và chấp thuận các hạn mục theo chi tiết sau:
위치및공종(Location) MAIN FACTORY
Địa điểm
검측부위(Part) Steel Structure work
Hạng mục
검측요구일시(Date) ……/ Dec/ 2017
Ngày
검측사항(Fact)
Công việc Inspection for Anchor bolts setting/

붙임 : (Attachment sheet) – Hồ sơ đính kèm


1. Phiếu yêu cầu nghiệm thu lắp đặt bu long neo – Request Inspection for Anchor bolts setting
2. Hồ sơ nghiệm thu vật liệu đầu vào – Incoming anchor bolts material inspection document
3. Bản vẽ – Drawing
공사명(Project Title)- Tên dự án : CJ FOOD PROCESSING FACTORY CAUTRE Project
현장대리인(Project representative)- Người đại diện dự án :
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ --------------------

검측결과통보
THÔNG BÁO KẾT QUẢ NGHIỆM THU
(Notification of Inspection result)
문서번호(Doc.No.) – Số hồ sơ : 2017 . . .

수신(To) : 현장대리인(Project Representative) – Đến: Người đại diện dự án

검측요청서번호에대한검측결과를다음과같이통보합니다- Thông báo kết quả nghiệm thu


(Notification of Inspection result by Doc.No. )

검측자(Inspector) 󰄫 검측일시(Date)
Người nghiệm thu Ngày

검측결과(Result)
Kết quả

공사명(Project Title) – Dự án : CJ FOOD PROCESSING FACTORY CAUTRE Project

감리원(Chief Supervisor) – Giám sát trưởng: