You are on page 1of 6

‫תורת המוזיקה‬

‫הצעה לבחינת הבגרות‬


‫כיתה‪ :‬י"ב‬
‫‪81.2.8.52‬‬
‫חלק א' ‪ :‬פיתוח שמיעה‬
‫‪ .1‬זיהוי (אקורדים)‬
‫‪ .2‬הכתבה מלודית‬
‫‪ .3‬הכתבה הרמונית‬

‫חלק ב'‪ :‬תאוריה‬


‫‪ .4‬בחרו וענו על סעיף אחד מתוך החמישה‪.‬‬
‫טרנספוזיציה‬ ‫א‪.‬‬
‫מודוסים‬ ‫ב‪.‬‬
‫סולמות לא דיאטוניים‬ ‫ג‪.‬‬
‫תווי מקצבים‪ i :‬שכתוב פעמה; ‪ ii‬תיווי בהתאם למשקל‬ ‫ד‪.‬‬
‫סימול אקורדים‬ ‫ה‪.‬‬

‫חלק ג'‪ :‬הרמוניה וניתוח‪:‬‬


‫כתיבה ב‪ 4-‬קולות‬ ‫א‪.‬‬
‫ניתוח יצירה‬ ‫ב‪.‬‬
‫ניתוח כורל‬ ‫ג‪.‬‬
‫‪ .5‬שאלת חובה (מתוך א'‪-‬ג')‬
‫‪ .6‬בחירה – שאלה אחת מתוך שתיים (מתוך א'‪-‬ג')‬

‫חלק ד'‪ :‬ביצוע‬


‫‪ .7‬שירת מרווחים‬
‫‪ .8‬קריאה מהדף של מקצב‬
‫‪ .9‬סולפז' מוכן מראש‬
‫‪ .11‬סולפז' בקריאה מהדף‬

‫חלק ה'‪ :‬תלקיט‬

‫נספח‪ :‬יצירה לניתוח‬

‫‪1‬‬
‫תורת המוזיקה‬
‫בחינת הבגרות‬
‫הנחיות למורה‬ ‫כיתה‪ :‬י"ב‬
‫חלק א' ‪ :‬פיתוח שמיעה‬
‫‪ .1‬זיהוי‬
‫סוג האקורד ואת ההיפוך‪.‬‬ ‫זהו את האקורדים המושמעים ובנו אותם בעלייה מהצליל הנתון‪ .‬כתבו את‬ ‫‪‬‬
‫הצליל הנמוך בכל אקורד‬ ‫נתון‬
‫א‪ .‬משולשים והיפוכים‬ ‫מגוון‬
‫ב‪ V7 .‬והיפוכים‬
‫ג‪ .‬מרובעים (יסודיים)‪ 7 :‬מז'ור גדול‪ 7 ,‬מז'ור קטן‪ 7 ,‬מינור קטן‪ 7 ,‬מוקטן קטן‪ 7 ,‬מוקטן מוקטן‬
‫האקורדים יכילו ארבעה צלילים‪.‬‬ ‫הנחיות‬
‫האקורדים ינוגנו הרמונית וכארפז' מהיר מתוך הכתבה נתונה בתווים‪.‬‬
‫‪5‬‬ ‫מספר פריטים‬

‫‪ .2‬הכתבה מלודית‪ :‬האזינו למנגינה המושמעת‪ ,‬קבעו מהו הסולם וכתבו אותה בתווים‪.‬‬
‫המשקל‪:‬‬ ‫הטוניקה‪:‬‬

‫טוניקה ומשקל‬ ‫נתון‬


‫מז'ור ‪ /‬מינור עם ‪ 2-4‬סימנים‬ ‫סולמיות‬
‫לפחות צליל זר אחד (לא כולל ווריאנטים של מינור)‬ ‫כרומטיות‬
‫לפי טבלה מס' ‪1‬א' (ראו עמ' ‪)6‬‬
‫א‪ .‬שילוב אחת מתבניות המקצב מס' ‪ 11-12‬לפחות פעם אחת‬ ‫מגוון‬
‫מקצבים‬
‫ב‪ .‬שילוב אחת מתבניות המקצב מס' ‪ 14-16‬לפחות פעם אחת‬
‫ג‪ .‬שימוש בקשתות הארכה‬
‫בתוך הארפז'ים של דרגות ‪ I‬ו‪V(7) -‬‬ ‫קפיצות‬
‫‪ 6‬עד ‪ 8‬תיבות‬ ‫אורך‬
‫לפני השמעת המלודיה יושמע מהלך הרמוני המבסס את הסולם‪.‬‬ ‫הנחיות נוספות‬

‫‪ .3‬הכתבה הרמונית‪ :‬האזינו למהלך ההרמוני המושמע‪.‬‬


‫‪ ‬כתבו את קו הבס (בתווים)‪.‬‬
‫‪ ‬כתבו את הדרגות (בספרות רומיות)‪.‬‬
‫‪ ‬ציינו את ההיפוכים‪.‬‬
‫סימני הסולם ומשקל‬ ‫נתון‬
‫מז'ור ‪ /‬מינור עם ‪ 2-4‬סימנים‬ ‫סולמות‬
‫דרגות דיאטוניות מתוך טבלה ‪( 2‬ראו עמ' ‪)6‬‬ ‫מגוון‬
‫דרגות‬
‫‪V7/V‬‬
‫כ‪ 7-‬אקורדים‬ ‫אורך‬

‫חלק ב'‪ :‬תאוריה‬


‫‪ .4‬בחרו וענו על סעיף אחד מתוך השלושה‪.‬‬
‫טרנספוזיציה‬ ‫א‪.‬‬
‫‪ ‬ערכו טרנספוזיציה של ‪ ...‬לקטע הבא‪.‬‬
‫מרווח הטרנספוזיציה ‪ /‬סולם הטרנספוזיציה ‪ /‬צליל ההתחלה של הטרנספוזיציה‬ ‫נתון‬
‫קטע טונלי עם צלילים כרומטיים‬ ‫מגוון‬
‫עד ארבע תיבות‪ ,‬עד ‪ 2‬חמשות בסיסטמה‬ ‫אורך‬
‫‪2‬‬
‫מודוסים‬ ‫ב‪.‬‬
‫‪ .i‬זהו את הפינליס והמודוס של הקטע הבא‪.‬‬
‫‪ .ii‬כתבו את המודוס בתווים‪.‬‬
‫קטע מודלי‬ ‫נתון‬
‫מודוסים‪ :‬יוני‪ ,‬דורי‪ ,‬פריגי‪ ,‬לידי‪ ,‬מיקסולידי‪ ,‬אאולי‬ ‫סולמות‬
‫מגוון‬
‫עד ‪ 4‬סימנים‬ ‫סימנים‬
‫‪ 4-8‬תיבות‬ ‫אורך‬

‫סולמות לא דיאטוניים‬ ‫ג‪.‬‬


‫‪ .i‬זהו את הסולם ואת הטוניקה (אם יש) של הקטע הבא‪.‬‬
‫‪ .ii‬כתבו את הסולם בתווים‪.‬‬
‫קטע בסולם לא דיאטוני‬ ‫נתון‬
‫סולם טונים שלמים‪ ,‬סולם אוקטטוני‪ ,‬סולם פנטטוני המיטוני ("יפני")‪ ,‬סולם פנטטוני אנהמיטוני ("סיני)‪,‬‬
‫סולמות‬
‫שטייגר אהבה רבה‪ ,‬מקאם חג'אז קאר‬ ‫מגוון‬
‫עד ‪ 4‬סימנים‬ ‫סימנים‬
‫‪ 4-8‬תיבות‬ ‫אורך‬

‫תווי מקצבים‬ ‫ד‪.‬‬


‫‪ .i‬שכתוב פעמה‬
‫‪ ‬שכתבו את הקטע הבא כך שערך הפעמה יהיה ‪ ....‬ציינו את המשקל בתחילת השכתוב‪.‬‬
‫קטע רתמי עם ציון משקל וקווי תיבות‬
‫נתון‬
‫ערך הפעמה אליו יש לשכתב את הקטע‬
‫משקלים פשוט (זוגי‪ ,‬משולש‪ ,‬מרובע)‪ ,‬משקל מורכב (זוגי‪ ,‬משולש)‬ ‫משקל‬
‫לפי טבלאות מס' ‪1‬א'‪1 ,‬ב'‪1 ,‬ג' (ראו עמ' ‪)6‬‬ ‫תבניות מקצב‬
‫מגוון‬
‫במשקלים פשוטים‪ :‬רבע ‪ /‬חצי ‪ /‬שמינית‬
‫ערכי הפעמה‬
‫במשקלים מורכבים‪ :‬רבע מנוקד ‪ /‬חצי מנוקד‬
‫‪ 4‬תיבות‬ ‫אורך‬

‫‪ .ii‬תוּוי בהתאם למשקל‬


‫‪ ‬כתבו את הקטע הבא בעזרת ציון משקל‪ ,‬קורות וקווי תיבה‪ ,‬בהתאם למשקלים הבאים‪:‬‬
‫משקל ‪...‬‬ ‫א‪.‬‬
‫משקל ‪...‬‬ ‫ב‪.‬‬
‫קטע רתמי ללא ציון משקל‪ ,‬ללא קורות וללא קווי תיבות‬
‫נתון‬
‫שני המשקלים בהם יש לכתוב את הקטע‬
‫מ שקלים פשוט (זוגי‪ ,‬משולש‪ ,‬מרובע)‪ ,‬משקל מורכב (זוגי‪ ,‬משולש)‬ ‫משקל‬
‫מגוון‬
‫לפי טבלאות מס' ‪1‬א'‪1 ,‬ב'‪1 ,‬ג' (ראו עמ' ‪)6‬‬ ‫תבניות מקצב‬
‫‪ 4-8‬תיבות‬ ‫אורך‬

‫סימול אקורדים‬ ‫ה‪.‬‬


‫‪ ‬לכל אקורד‪ ,‬השלימו את התווי (אם אינו נתון) ושתי צורות סימול נוספות לבחירתכם‪.‬‬
‫סימני סולם ואקורדים‪ ,‬כל אקורד יופיע באחת מצורות הסימול‬ ‫נתון‬
‫מז'וריים ומינוריים‬ ‫סולמות‬
‫א‪ .‬תווי (אקורד סגור בחמשה אחת)‬
‫ב‪ .‬בס ממוספר (לדוגמה‪ :‬לה בתווים‪ "7" ,‬מתחת לתו)‬ ‫מגוון‬
‫צורות סימול‬
‫ג‪ .‬דרגות בספרות רומיות במז'ור ובמינור מקבילים (לדוגמה‪)V7, VII7 :‬‬
‫ד‪ .‬שם האקורד באותיות לטיניות (לדוגמה‪)A7 :‬‬
‫‪ 4‬אקורדים‬ ‫מספר פריטים‬
‫‪3‬‬
‫חלק ג'‪ :‬הרמוניה וניתוח‬
‫שאלות ‪ – 5-6‬מתוך שאלות א'‪ ,‬ב' ‪ ,‬ג' – שאלה אחת חובה‪ ,‬ושאלה אחת בחירה ‪ 1‬מתוך ‪( 2‬ראו מצגת)‬
‫א‪ .‬כתיבה בארבעה קולות‬
‫כתבו את הפסוק ההרמוני הנתון בארבעה קולות מקהלה‪.‬‬ ‫‪‬‬
‫סימני הסולם‪ ,‬משקל (בחצאים)‪ ,‬אקורד ראשון כתוב בתווים‪ ,‬דרגות והיפוכים (בספרות רומיות)‬ ‫נתון‬
‫סולם מז'ורי או מינורי עם ‪ 2-4‬סימנים‬ ‫סולמות‬
‫א‪ .‬דרגות דיאטוניות לפי הפירוט בטבלה ‪( 2‬ראו עמ' ‪)6‬‬ ‫מגוון‬
‫דרגות‬
‫ב‪ V7 .‬שניונית לדרגות שונות‬
‫אקורדים‬ ‫‪11-7‬‬ ‫אורך‬

‫ב‪ .‬ניתוח יצירה‬


‫האזינו ליצירה המצורפת ונתחו אותה‪.‬‬ ‫‪‬‬
‫תווים עם סימון של חלקי היצירה‪ ,‬הקלטה או קישור ליו‪-‬טיוב לביצוע‬ ‫נתון‬
‫עד שלושה חלקים‪ ,‬עם אפשרות למבוא ואפשרות לקודה‬ ‫מבנה‬
‫כ‪ 22-‬תיבות‬ ‫אורך‬
‫‪ )1‬התייחסו לחלקים הגדולים‪:‬‬
‫כתבו את התוכנית הטונלית של החלקים הגדולים (סולם התחלה וסולם סיום של כל חלק‪ ,‬סוג הקדנצה)‪.‬‬ ‫‪.i‬‬
‫ציינו את הקשרים בין הסולמות‪.‬‬ ‫‪.ii‬‬
‫‪ )2‬התייחסו לקטע המסומן מתוך היצירה‪:‬‬
‫‪ .i‬ערכו ניתוח הרמוני‪ :‬ציינו פונקציות‪ ,‬דרגות והיפוכים‪ ,‬קדנצות‪.‬‬
‫הסבירו את התופעה ההרמונית בתיבות‪....‬‬ ‫‪.ii‬‬
‫א‪ .‬נקודת עוגב‬
‫ב‪ .‬מהלך הרמוני סקוונציאלי‬
‫ג‪ .‬דומיננטות שניוניות‪:‬‬
‫מגוון‬
‫‪V(7)/ o‬‬
‫‪VII(7)/ o‬‬
‫ד‪ .‬תהליכים מודולטוריים‬
‫עד ‪ 4‬תיבות‬ ‫אורך הקטע המסומן‬
‫לפי היצירה‪ ,‬תיתכן אפשרות לבחירה‪.‬‬ ‫בחירה‬
‫‪ )3‬שאלה ממוקדת על ‪ 1-3‬מרכיבים נוספים‬
‫א‪ .‬חומר תמאטי וקשרים תמאטיים‬
‫ב‪ .‬מרקם‬
‫ג‪ .‬רגיסטר‬
‫ד‪ .‬עוצמה‬ ‫מגוון‬
‫ה‪ .‬כרומטיות‪-‬דיאטוניות‬
‫ו‪ .‬מקצבים אופייניים‬
‫ז‪ .‬ארטיקולציה‬
‫התייחסות בעזרת שאלות מנחות לחלק מהמרכיבים‬ ‫הנחיות נוספות‬
‫לפי היצירה‪ ,‬תיתכן אפשרות לבחירה‪.‬‬ ‫בחירה‬
‫ג‪ .‬ניתוח כורל‬
‫האזינו לכורל‪.‬‬ ‫‪‬‬
‫זהו את הסולם וערכו ניתוח הרמוני לקטעים המסומנים (דרגות‪ ,‬היפוכים וקדנצות)‪.‬‬ ‫‪‬‬
‫תווים של הכורל בשלמותו‪ ,‬עם סימון של הקטעים לניתוח‬ ‫נתון‬
‫א‪ .‬דרגות דיאטוניות‬
‫דרגות‬
‫ב‪ .‬לפחות )‪ V(7‬שניונית אחת‬
‫א‪ .‬אותנטית‬ ‫מגוון‬
‫ב‪ .‬פלגלית‬
‫קדנצות‬
‫ג‪ .‬מדומה‬
‫ד‪ .‬אתנח דומיננטי‬
‫עד ‪ 2‬תיבות סה"כ‬ ‫אורך הקטעים לניתוח‬

‫‪4‬‬
‫חלק ד'‪ :‬ביצוע‬
‫‪ .7‬שירת מרווחים‬
‫שירו את המרווחים בשמות תווים מלאים‪.‬‬ ‫‪‬‬
‫צליל ההתחלה ושמו‪ ,‬שם המרווח‪ ,‬כיוון‬ ‫נתון‬
‫עליה ‪ /‬ירידה‬ ‫כיוון‬
‫א‪ .‬בעלייה‪ :‬כל המרווחים עד אוקטבה‬ ‫מרווחים‬
‫ב‪ .‬בירידה‪ :‬כל המרווחים עד קווינטה‪ ,‬מלבד טריטון‬ ‫מגוון‬
‫א‪ .‬לפחות מרווח אחד בכל כיוון‬
‫ב‪ .‬לפחות מרווח אחד הנחשב דיסוננטי‬ ‫מבחר‬
‫ג‪ .‬לפחות מרווח אחד גדול מקווינטה‬
‫‪ 2‬מרווחים‬ ‫מס' הפריטים‬
‫המבחן בע"פ לא יתקיים ביום מבחן בכתב‬ ‫הנחיות נוספות‬

‫‪ .8‬קריאה מהדף של מקצב‬


‫בצעו את המקצב שלפניכם‪ :‬בהברות לבחירתכם‪ ,‬בהקשה או בנגינה‪.‬‬ ‫‪‬‬
‫אין להקיש פעמה או תיבה‪.‬‬ ‫‪‬‬
‫מותר לספור לפני ההתחלה בהתאם למשקל‪.‬‬ ‫‪‬‬
‫מותר לנצח‪.‬‬ ‫‪‬‬
‫קטע מקצב במשקל זוגי מורכב‬ ‫נתון‬
‫תבניות מקצב מטבלה ‪1‬ג' (ראו עמ' ‪)6‬‬ ‫מגוון‬
‫‪ 4-8‬תיבות‬ ‫אורך‬

‫‪ .9‬סולפז' מוכן מראש‬


‫זהו את הסולם‪.‬‬ ‫‪‬‬
‫קבלו את צליל הטוניקה מהפסנתר ושירו את ארפז' הטוניקה בשמות התווים‪ ,‬כולל ציון סימני הסולם‪.‬‬ ‫‪‬‬
‫שירו נקי‪ ,‬מדויק ושוטף‪ ,‬הן מבחינת הצלילים והן מבחינת המקצב‪ ,‬בהתייחסות למפעם‪ ,‬לפיסוק‪,‬‬ ‫‪‬‬
‫לסימני דינמיקה‪ ,‬ארטיקולציה והבעה‪.‬‬
‫שירו בשמות התווים (ללא ציון הסימנים)‪ ,‬ללא הקשת פעמה או תיבה‪.‬‬ ‫‪‬‬
‫מותר לספור לפני ההתחלה בהתאם למשקל‪.‬‬ ‫‪‬‬
‫מותר לנצח‪.‬‬ ‫‪‬‬
‫קטע סולפז'‪ ,‬צליל הטוניקה‬ ‫נתון‬
‫א‪ .‬סולמות טונליים עם שני סימנים לפחות‬ ‫סולמיות‬
‫ב‪ .‬סולמות מודליים עם סימן אחד לפחות‬
‫א‪ .‬לפי טבלה ‪1‬א' (ראו עמ' ‪ )6‬עד מס' ‪( 12‬כולל)‬
‫מקצבים‬ ‫מגוון‬
‫ב‪ .‬שילוב אחת מתבניות המקצב מס' ‪ 11-12‬לפחות פעם אחת‬
‫א‪ .‬בקטעים הטונליים‪ :‬קפיצות בארפז'ים של דרגות ‪ I‬ו‪V-‬‬ ‫קפיצות‬
‫ב‪ .‬בקטעים המודליים‪ :‬קפיצות בארפז' של דרגה ‪I‬‬
‫לפחות ‪ 15‬קטעים להכנה מראש‪ ,‬המורה יבחר פריט אחד לתלמיד בזמן הבחינה‬ ‫מספר פריטים‬
‫‪ 8-16‬תיבות‬ ‫אורך‬

‫‪ .11‬סולפז' בקריאה מהדף‬


‫שירו את הקטע הנתון בהתאם להוראות בשאלה ‪.9‬‬ ‫‪‬‬
‫קטע סולפז'‪ ,‬צליל הטוניקה‬ ‫נתון‬
‫סולמות טונליים עם שני סימנים לפחות‬ ‫סולמיות‬
‫א‪ .‬לפי טבלה ‪1‬א' (ראו עמ' ‪ )6‬עד מס' ‪( 12‬כולל)‬
‫מקצבים‬ ‫מגוון‬
‫ב‪ .‬שילוב אחת מתבניות המקצב מס' ‪ 11-12‬לפחות פעם אחת‬
‫קפיצות בארפז'ים של דרגות ‪ I‬ו‪V-‬‬ ‫קפיצות‬
‫לפחות ‪ 5‬קטעים‪ ,‬המורה יבחר פריט אחד לתלמיד בזמן הבחינה‪ ,‬לא כל הכיתה שרה אותו קטע‬ ‫מספר פריטים‬
‫‪ 8-16‬תיבות‬ ‫אורך‬
‫‪ -‬יאסף במשך השנה‪ :‬ניתוח יצירות‪ ,‬הרמון בס‪ ,‬הרמון שירים‪ ,‬ועוד עבודות לבחירת המורה‪.‬‬ ‫חלק ה'‪ :‬תלקיט‬
‫(נספח‪ :‬יצירה לניתוח)‬
‫‪5‬‬
‫הנחיות נוספות למורה‬

‫טבלה ‪5‬א' – מקצבים‪:‬‬


‫הכתבה מלודית (שאלה ‪)2‬‬ ‫‪‬‬
‫שכתוב מקצבים (שאלה ‪ 4‬ד')‬ ‫‪‬‬
‫סולפז' (שאלה ‪)11‬‬ ‫‪‬‬

‫‪1‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪4‬‬ ‫‪5‬‬ ‫‪6‬‬ ‫‪7‬‬ ‫‪8‬‬ ‫‪9‬‬ ‫‪11‬‬ ‫‪11‬‬ ‫‪12‬‬ ‫‪13‬‬ ‫‪14‬‬ ‫‪15‬‬ ‫‪16‬‬

‫טבלה ‪5‬ב' – מקצבים‪:‬‬


‫שכתוב מקצבים (שאלה ‪ 4‬ד')‬ ‫‪‬‬

‫‪17‬‬ ‫‪18‬‬ ‫‪19‬‬ ‫‪21‬‬ ‫‪21‬‬ ‫‪22‬‬ ‫‪23‬‬

‫קשתות‬
‫הארכה‬

‫טבלה ‪5‬ג' – מקצבים‪:‬‬


‫שכתוב מקצבים (שאלה ‪ 4‬ד')‬ ‫‪‬‬
‫קריאה מהדף של מקצב (שאלה ‪)9‬‬ ‫‪‬‬

‫‪24‬‬ ‫‪25‬‬ ‫‪26‬‬ ‫‪27‬‬ ‫‪28‬‬ ‫‪29‬‬ ‫‪31‬‬ ‫‪31‬‬ ‫‪32‬‬ ‫‪33‬‬ ‫‪34‬‬ ‫‪35‬‬ ‫‪36‬‬ ‫‪37‬‬ ‫‪38‬‬ ‫‪39‬‬

‫טבלת ‪ – 8‬דרגות‪:‬‬
‫הכתבה הרמונית (שאלה ‪)2‬‬ ‫‪‬‬
‫כתיבה ב‪ 4-‬קולות (שאלה ‪)5‬‬ ‫‪‬‬
‫ניתוח כורל (שאלה ‪)7‬‬ ‫‪‬‬

‫מדרגת‬
‫הסולם בבס‬
‫‪V‬‬
‫‪I‬‬ ‫‪I6‬‬ ‫‪IV‬‬ ‫‪IV6‬‬ ‫‪V6‬‬
‫קדנציאלי****‬
‫*‪II‬‬ ‫***‪III‬‬ ‫‪II6‬‬ ‫‪VI‬‬
‫דרגות‬
‫‪II7‬‬ ‫דיאטוניות‬
‫‪II‬‬
‫‪II2‬‬ ‫‪V7‬‬ ‫‪V‬‬
‫‪V‬‬ ‫‪V2‬‬
‫‪VII7‬‬
‫**‪VII6‬‬ ‫‪IV7‬‬
‫דומיננטות‬
‫לפי הפירוט בסעיפי הבחינה השונים‬ ‫שניוניות‬
‫*רק במז'ור‬ ‫***במז'ור ובמינור טבעי‬ ‫*רק במז'ור‬
‫**במז'ור ובמינור הרמוני‬ ‫‪I‬‬ ‫****יסומן כ‪-‬‬
‫או כ‪ K -‬או‬ ‫הערות‬

‫או כ‪-‬‬

‫‪6‬‬