You are on page 1of 3

ROMÂNIA

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI PERIAM
Judeţul Timiş, 307315 Periam str. Mureşului nr.1 bis
Telefon: 0256-375001; fax: 0256-375002; e-mail:office@primatimperiam.ro

Total consilieri Consiliul Local: 14
Prezenţi: 12
Pentru: 12
Împotrivă: x
Abţineri: x
HOTĂRÂREA

privind rectificarea bugetului local al Comunei Periam pe anul 2018

Consiliul Local al Comunei Periam, Judeţul Timiş, CIF 4759543, ales în condiţiile stabilite de
Legea nr.115/2015 pentru alegerea autorităților administrației publice locale, pentru modificarea Legii
administrației publice locale nr. 215/2001, precum și pentru modificarea și completarea Legii nr. 393/2004
privind Statutul aleșilor locali; reunit în şedinţa ordinară din data de 25.10.2018, având în vedere
următoarele:
- raportul compartimentului de specialitate înregistrat la Primăria Comunei Periam sub
nr.7762/19.10.2018 prezentat de doamna Ferecean-Guler Daciana, inspector I principal-contabil în cadrul
Compartimentului Financiar-contabil, impozite şi taxe şi avizat de domnul Dumitraş Cornel, primarul
Comunei Periam, prin care se propune consiliului local rectificarea bugetului local pe anul 2018;
- prevederile H.C.L. Periam nr.8/16.02.2018 privind aprobarea bugetului local al Comunei Periam
pe anul 2018;
- prevederile Legii nr.2/2018 a bugetului de stat pe anul 2018;
- prevederile O.U.G. nr.78/2018 cu privire la rectificarea bugetului de stat pe anul 2018;
- prevederile art.1 alin.2 lit.a, art.2 pct.47, art.19 alin.2 şi art.20 alin.1 lit.c din Legea nr.273/2006
privind finanţele publice, cu modificările şi completările ulterioare;
- prevederile Regulamentului de organizare şi funcţionare al Consiliului Local Periam;
- raportul comisiei de specialitate din cadrul Consiliului Local Periam;
În temeiul prevederilor art.36 alin.1, art.36 alin.2 lit.b, art.36 alin.4 lit.a, art.45 alin.2 lit.a, art.47,
art.115 alin.1 lit.b şi ale art.115 alin.3-7 din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală,
republicată (r1), cu modificările şi completările ulterioare,

HOTĂRĂŞTE:

Art.1. Se aprobă rectificarea bugetului local de venituri şi cheltuieli al Comunei Periam pe
trimestrul IV al anului 2018, după cum urmează:

Venituri: 19.300 lei
- 21.A.07.02.02 Impozit și taxa pe clădiri de la persoane juridice 5.000 lei
- 21.A.07.03.00 Taxe judiciare de timbru și alte taxe de timbru 2.000 lei
- 21.A.16.50.00 Alte taxe pe utilizarea bunurilor 4.000 lei
- 21.A.39.07.00 Venituri din vânzarea unor bunuri aparținând domeniului privat al UAT 8.300 lei

Cheltuieli: 19.300 lei
1
- 24.A.51.01.03.20.05.30 Obiecte de inventar 3.500 lei
- 24.A.51.01.03.71.01.03 Achiziție sistem server 3.800 lei
- 24.A.67.50.00.20.02.00 Reparații curente (teren sport sintetic) 6.500 lei
- 24.A.67.50.00.20.30.30 Alte cheltuieli cu bunuri și servicii (sprijin Biserica Greco-Catolică) 1.000 lei
- 24.A.74.06.00.71.01.30 Execuție lucrări de extindere rețea publică de canalizare
în vederea racordării (inclusiv cote ISC,CSC) 4.500 lei

Redistribuire de credite: - 167.600 lei
- 24.A.51.01.03.71.01.01 Lucrări de extindere anexe primărie 12.800 lei
- 24.A.67.05.01.71.01.01 Lucrări de extindere Bază sportivă cu sală fitness 15.300 lei
- 24.A.67.05.01.71.01.01 Asistență tehnică - pentru extindere Bază sportivă cu sală fitness 9.500 lei
- 24.A.67.05.01.71.01.30 Lucrări de branșare la gaz vestiare stadion 20.000 lei
- 24.A.67.50.00.71.03.00 Execuție lucrări pentru conservarea și restaurarea Monumentului
eroilor din primul război mondial (inclusiv cote ISC,CSC) 13.000 lei
- 24.A.67.50.00.71.03.00 Lucrări de reabilitare Monumentul Sovietic 27.000 lei
- 24.A.70.06.00.20.01.03 Iluminat public 10.000 lei
- 24.A.70.50.00.20.01.03 Incălzit, iluminat și forță motrică 10.000 lei

- 24.A.70.50.00.20.02.00 Reparații curente (parc central) 35.000 lei
- 24.A.70.50.00.20.30.30 Alte cheltuieli cu bunuri și servicii 15.000 lei

Redistribuire de credite: + 167.600 lei
- 24.A.51.01.03.20.01.01 Furnituri de birou 4.000 lei
- 24.A.51.01.03.20.01.05 Carburanţi şi lubrefianţi 2.000 lei
- 24.A.67.50.00.20.02.00 Reparații curente (teren sport sintetic) 6.000 lei
- 24.A.70.50.00.20.01.05 Carburanţi şi lubrefianţi 8.000 lei
- 24.A.70.50.00.20.05.30 Obiecte de inventar (parc central, figurine luminoase festive) 30.000 lei
- 24.A.70.50.00.71.01.03 Figurine luminoase festive 20.000 lei
- 24.A.74.06.00.71.01.30 Execuție lucrări de extindere rețea publică de canalizare
în vederea racordării (inclusiv cote ISC,CSC) 97.600 lei
Art.2. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se va încredinţa domnul Dumitraş Cornel,
primarul Comunei Periam şi doamna Ferecean-Guler Daciana, inspector I principal - contabil în cadrul
Primăriei Comunei Periam.
Art.3. Prezenta hotărâre se comunică:
- Instituţiei Prefectului-Judeţul Timiş - Serviciul controlul legalităţii, aplicării actelor cu
caracter reparatoriu şi contencios administrativ;
- Primarului Comunei Periam;
- Consiliului Local Periam;
- D.G.R.F.P. Timişoara;
- Trezoreriei Sânnicolau Mare;
- Doamnei Ferecean-Guler Daciana, inspector I principal - contabil în cadrul primăriei;
- Doamnei Ferchi-Simona-Elena, inspector I principal - responsabil CFP;
- La dosarul şedinţei;
- Se aduce la cunoştinţa publică prin afişarea la sediul primăriei, precum şi pe pagina de
internet www.primatimperiam.ro.

PREŞEDINTELE DE ŞEDINŢĂ,

 RUS ADRIAN Contrasemnează:
L.S. SECRETARUL C O M U N E I P E R I A M
____________________
 BRONŢ DACIANA
2
___________________________
Nr. 79 din 25.10.2018

3