You are on page 1of 4

ROMÂNIA

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI PERIAM
Judeţul Timiş, 307315 Periam str. Mureşului nr.1 bis
Telefon: 0256-375001; Fax: 0256-375002; e-mail:office@primatimperiam.ro

Total consilieri Consiliul Local: 14
Prezenţi: 12
Pentru: 12
Împotrivă: x
Abţineri: x

HOTĂRÂREA

privind achiziționarea de către Comuna Periam a imobilului situat în intravilanul
Comunei Periam, înscris în C.F. nr. 402150 Periam, având nr. Top:145-146/2

Consiliul Local al Comunei Periam, Judeţul Timiş, ales în condițiile stabilite de Legea
nr.115/2015 pentru alegerea autorităților administrației publice locale, pentru modificarea Legii
administrației publice locale nr. 215/2001, precum și pentru modificarea și completarea Legii nr. 393/2004
privind Statutul aleșilor locali, reunit în şedinţa ordinară din data de 25.10.2018, având în vedere
următoarele:
- cererea domnului Stein Johann înregistrată la Primăria Comunei Periam sub nr. 7135/28.09.2018,
prin care acesta îşi exprimă intenţia de a vinde terenul situat în intravilanul Comunei Periam, înscris în C.F.
nr.402150 Periam, având nr. Top: 145-146/2, în suprafaţă totală de 2263 mp și care se află în proprietatea
sa, imobil care se află amplasat în Comuna Periam, pe strada Arțarului, nr.71, Județul Timiș;
- expunerea de motive înregistrată la Primăria Comunei Periam sub nr.7393/04.10.2018 prezentată
de primarul Comunei Periam;
- referatul de necesitate înregistrat la Primăria Comunei Periam sub nr.7341/03.10.2018 întocmit de
doamna Copil Paula-Gianina, inspector I principal-asistent social în cadrul Compartimentului Asistență
socială al Primăriei Comunei Periam;
- raportul compartimentului de specialitate înregistrat la Primăria Comunei Periam sub nr.
7683/16.10.2018 întocmit de doamna Dumitraș Lorendana, inspector I principal în cadrul
Compartimentului Financiar-contabil, impozite și taxe al Primăriei Comunei Periam;
- raportul de evaluare a imobilulului situat în Comuna Periam, Jud.Timiș, compus din teren în
suprafață totală de 2263 mp, înscris în Cartea funciară nr.402150 a localității Periam, Jud.Timiș, având nr.
Top:145-146/2, raport întocmit de către S.C. IRCONS EVAL S.R.L., evaluator autorizat bunuri imobile
ing. Lupşa Ioana Livia şi înregistrat la Primăria Comunei Periam sub nr. 7494/09.10.2018;
- expertiza tehnică în construcții efectuată de S.C. CONS TREI S.R.L. și înregistrată la Primăria
Comunei Periam sub nr.6188/23.08.2018;
- Extrasul de Carte Funciară pentru Informare nr.402150 Periam, având nr. Top:145-146/2 emis de
Oficiul de Cadastru și Publicitate Imobiliară Timiș - Biroul de Carte Funciară Sânnicolau Mare;
- prevederile art.4 din Legea nr.213/1998 privind bunurile proprietate publică, cu modificările şi
completările ulterioare;
- prevederile art.555 şi art.557 alin.2 din Legea nr.287/2009 privind Codul Civil, republicată, cu
modificările şi completările ulterioare;
- prevederile Legii nr.273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările şi completările
ulterioare;

1
- faptul că este imperios necesară achiziționarea terenului înscris în C.F. nr.402150 Periam, având
nr. Top:145-146/2 în vederea construirii, cât mai urgent posibil, a unor locuințe de necesitate pentru câțiva
dintre cetățenii comunei noastre, care au o stare materială precară și care au fost nevoiți să evacueze
imobilul ai cărui chiriași au fost, deoarece acesta se afla într-o stare avansată de degradare periclitând viața
și sănătatea acestora, asigurându-se astfel o îmbunătățire a condițiilor de viață pentru cetățenii în cauză,
prin utilizarea eficientă a terenului care se va achiziționa, extinderea controlată a zonelor construite,
precum și protejarea și punerea în valoare a patrimoniului localității;
- prevederile Regulamentului de organizare şi funcţionare al Consiliului Local Periam;
- raportul Comisiei de specialitate din cadrul Consiliului Local Periam;
În temeiul prevederilor art.36 alin.2 lit.d, art.36 alin.6 lit.a pct.2, art.45 alin.3, art.115 alin.1 lit.b,
art.115 alin.3-7, art.119, art.121 alin.1 şi art.123 din Legea nr.215/2001 privind Administraţia publică
locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,

HOTĂRĂŞTE:

Art.1. Se însușește raportul de evaluare privind determinarea prețului de piață a imobilului situat în
intravilanul Comunei Periam, Județul Timiș, compus din teren intravilan în suprafață totală de 2263 mp,
înscris în Cartea funciară nr.402150 a localității Periam, având nr. Top:145-146/2, raport întocmit de către
S.C. IRCONS EVAL S.R.L., evaluator autorizat bunuri imobile ing. Lupşa Ioana Livia şi înregistrat la
Primăria Comunei Periam sub nr. 7494/09.10.2018, conform Anexei nr.1 care face parte integrantă din
prezenta hotărâre.

Art.2.(1) Se aprobă achiziționarea de către Comuna Periam a terenului situat în intravilanul
Comunei Periam, Județul Timiș, în suprafață totală de 2263 mp, evidențiat în C.F. nr.402150 a localității
Periam, având nr. Top:145-146/2, la un preț de până la 10.862 euro, plătibil în lei, la cursul BNR din ziua
efectuării plății, conform raportului de evaluare menționat la art.1 al prezentei hotîrâri.
(2) Imobilul achiziționat va face parte din domeniul privat al Comunei Periam.

Art.3. Prețul de achiziție de către Comuna Periam a trenului situat în intravilanul Comunei
Periam, Județul Timiș, în suprafață totală de 2263 mp, precum și onorariile notariale în vederea perfectării
contractului de vânzare în formă autentică vor fi suportate din bugetul de venituri și cheltuieli al Comunei
Periam.

Art.4. Până la data perfectării contractului de vânzare-cumpărare în formă autentică, taxele și
impozitele aferente terenului evidențiat în C.F. nr.402150 a localității Periam, având nr. Top:145-146/2, în
suprafață totală de 2263 mp vor fi achitate de către actualul proprietar.

Art.5. Se împuternicește domnul Dumitraş Cornel, primarul Comunei Periam să semneze pentru
și în numele Comunei Periam contractul autentic de vânzare al terenului în suprafață totală de 2263 mp
situat în intravilanul Comunei Periam, evidențiat în C.F. nr.402150 a localității Periam, având nr. Top:145-
146/2.

Art.6. Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri, se încredinţează domnul Dumitraş Cornel,
primarul Comunei Periam, Compartimentul Financiar-contabil, impozite și taxe, precum şi Compartimentul
Dezvoltare Economico-socială, Urbanism și Transport public din cadrul Primăriei Comunei Periam.

Art.7. Prezenta hotărâre se comunică:
- Instituţiei Prefectului-Judeţul Timiş - Serviciul controlul legalității, aplicării actelor cu
caracter reparatoriu și contencios administrativ;
- Primarului Comunei Periam;
- Consilierilor din cadrul Consiliului Local Periam;
- Domnului Stein Johann;
- Compartimentului Financiar-contabil, impozite și taxe al Primăriei Comunei Periam;
2
- Compartimentului Dezvoltare Economico-socială, Urbanism și Transport public al
Primăriei Comunei Periam;
- Președintelui Comisiei de inventariere a patrimoniului;
- La dosarul şedinţei;
- Se aduce la cunoștința publică prin afișarea la sediul primăriei, precum și pe pagina de
internet www.primatimperiam.ro.

PREŞEDINTELE DE
PREŞEDINTELE DE ŞEDINŢĂ,
ŞEDINŢĂ,
 RUS ADRIAN Contrasemnează:
L.S.
 …………………………….
_______________________________________ SECRETARUL COMUNEI PERIAM
…………………………  BRONŢ DACIANA
______________________________________

3
Nr. 77 din 25.10.2018

4