Bài tập phần : Tĩnh điện học

Bài 1. Hai diện tích điểm bằng nhau, đặt trong chân không, cách nhau một khoảng r1= 2cm. Lực
−4
đẩy giữa chúng là F1 = 1, 6.10 N.

a. Tìm độ lớn của các điện tích đó
b. Khoảng cách r2 giữa chúng là bao nhiêu để lực tác dụng là F2 = 2,5.10-4 N.
Bài 2. Cho hai điện tích điểm q1 và q2 đặt cách nhau một khoảng r = 30cm trong không khí, lực tác
dụng giữa chúng là F0. Nếu đặt chúng trong dầu thì lực này bị yếu đi 2,25 lần. Vậy cần dịch chúng
lại một khoảng bằng bao nhiêu để lực tương tác giữa chúng vẫn bằng F ?
Bài 3. Hai điện tích điểm đặt cách nahu 1 m trong không khí thì đẩy nhau một lực F = 1,8 N. Độ
lớn điện tích tổng cộng là 3.10-5 C. Tính điện tích mỗi vật.
Bài 4. Hai quả cầu giống nhau, mang điện, đặt cách nhau một đoạn r = 20 cm, chúng hút nhau một
lực F1 = 4.10-3N. Sau đó, cho chúng tiếp xúc và lại đưa ra vị trí cũ thì thấy chúng đẩy nhau bằng một
lực F2 = 2,25.10-3 N. Hãy xác định điện tích ban đầu của mỗi quả cầu.
Bài . Hai điện tích q1 = 4.10-8 C, q2 = -4.10-8 C đặt tại hai điểm A, B cách nhau một khoảng a = 4 cm
trong không khí. Xác định lực tác dụng lên điện tích điểm q = 2.10-9 C khi:
a. q đặt tại trung điểm O của AB.
b. q đặt tại M sao cho AM = 4 cm, BM = 8 cm.
Bài 82. Ba điện tích điểm q1 = 27.10-8 C; q2 = 64.10-8 C, q3 = -10-7 C đặt tại ba đỉnh của tam giác
ABC vuông tại C.
Cho AC = 30 cm; BC = 40 cm.
Xác định lực tác dụng lên q3. Hệ thống đặt trong không khí.
Bài 83. Hai điện tích điểm +q và -q đặt tại hai điểm A và B cách nhau 2d trong không khí. Xác định
lực tác dụng lên điện tích q0 = q đặt tại điểm M trên đường trung trực của AB, cách AB một đoạn x.
áp dụng bằng số: q = 10-6 C; d = 4 cm; x = 3 cm.
Bài 84. Hai quả cầu có cùng khối lượng m = 10g, tích điện q và treo vào hai dây mảnh, dài l = 30
cm vào cùng một điểm. Một quả cầu được giữ cố định tại vị trí cân bằng, dây treo quả cầu thứ hai
lệch một góc α = 600 so với phương đứng. Xác định điện tích q. Cho g = 10m/s2.
Bài 85. Người ta treo hai quả cầu nhỏ có khối lượng bằng nhau m = 1g bằng những dây có cùng độ
dài l = 50 cm. Khi hai quả cầu tích điện bằng nhau, cùng dấu, chúng đẩy nhau và cách nhau r1 =
6cm.
a. Tính điện tích mỗi quả cầu
b. Nhúng cả hệ thống vào rượu có hằng số điện môi ε = 27. Tính khoảng cách r2 giữa 2 quả
cầu khi cân bằng. Bỏ qua lực đẩy Archimede. Lấy g = 10m/s2.
Bài 86. Hai quả cầu nhỏ giống nhau, cùng khối lượng m, bán kính r, điện tích q được treo bằng hai
dây mảnh có cùng chiều dài l vào cùng một điểm. Do lực tương tác Coulomb, mỗi dây lệch 1 góc
α so với phương đứng. Nhúng hai quả cầu vào dầu có hằng số điện môi ε = 2 người ta thấy góc
lệch của mỗi dây vẫn là α . Tính khối lượng riêng D của quả cầu, biết khối lượng riêng của dầu là
D0 = 0,8.103 kg/m3.
Bài 87. Cho ba điện tích cùng độ lớn q đặt ở ba đỉnh của một tam giác đều cạnh a trong không khí.
Xác định lực tác dụng của hai điện tích lên điện tích thứ ba. Biết có một điện tích trái dấu với hai
điện tích kia.
Bài 88. Cho ba điện tích cùng độ lớn q đặt ở ba đỉnh của một tam giác đều cạnh a trong không khí.
Xác định lực tác dụng lên điện tích q0 = +q tại tâm O của tam giác trong các trường hợp

1

a. Các điện tích q cùng dấu
b. Một điện tích trái dấu với hai điện tích kia
Bài 89. Hai điện tích dương q1 = q và q2 = 4q đặt cách nhau một đoạn d trong không khí. Phải đặt
điện tích q0 ở đâu, bằng bao nhiêu để q0 nằm cân bằng.
Bài 90. Giải lại bài trên trong trường hợp cả ba điện tích nằm cân bằng
Bài 91. Tại ba đỉnh của tam giác đều cạnh a đặt ba điện tích dương q. Phải đặt điện tích q 0 ở đâu,
bằng bao nhiêu để hệ cả 4 điện tích nằm cân bằng.
Bài 92. Bốn điện tích cùng loại có độ lớn q đặt tại 4 đỉnh của một hình vuông cạnh a trong không
khí. Xác định lực tác dụng của ba điện tích lên điện tích thứ tư.
Bài 93. Giải lại bài toán trên trong trường hợp hai điện tích dương, hai điện tích âm nằm xen kẽ
nhau.
Bài 94. Trong bài 92 phải đặt điện tích q0 ở đâu để hệ 5 điện tích cân bằng.
Bài 95. Trong nguyên tử hiđro, electron chuyển động tròn đều quanh hạt nhân theo quỹ đạo có bán
kính r = 5.10-9 cm.
a. Xác định lực hút tĩnh điện tích giữa hạt nhân và electron.
b. Xác định vận tốc góc của electron (tính ra vòng/s)
Bài 96. Một điện tích điểm Q = 10-6C đặt trong không khí
a. Xác định cường độ điện trường tại điểm cách điện tích 30cm
b. Đặt điện tích trong chất lỏng có hằng số điện môi ε = 16. Điểm có cường độ điện trường
như câu a cách điện tích bao nhiêu?
Bài 97. Hai điện tích q1 = -10-6 C, q2 = 10-6 C đặt tại hai điểm A, B cách nhau 40cm trong chân
không. Xác định vectơ cường độ điện trường tại
a. M là trung điểm của AB
b. N có AN = 20cm; BN = 60cm.
Bài 98.Tại ba đỉnh của tam giác vuông ABC, AB = 30cm, AC = 40cm đặt ba điện tích dương q1 =
q2 = q3 = q = 10-9 C.
ur
Xác định E tại chân đường cao hạ từ đỉnh góc vuông xuống cạnh huyền.
Bài 100. Tại ba đỉnh A, B, C của hình vuông cạnh a trong chân không đặt ba điện tích dương q. Xác
định cường độ điện trường:
a. Tại tâm O của hình vuông
b. Tại đỉnh D.
Bài 101. Tại ba điểm A, B, C trong không khí tạo thành tam giác vuông tại A; AB = 4cm; AC =
ur
3cm. Tại A đặt q1 = -2,7.10-9 C, tại B đặt q2. Biết E tổng hợp tại C có phương song song AB. Xác
định q2 và E tại C.
Bài 102.
Hai điện tích +q và -q (q > 0) đặt tại hai điểm A, B với AB = 2a trong không khí.
a. Xác định cường độ điện trường tại M nằm trên trung trực của AB, cách AB một đoạn x.
b. Tính x để EM cực đại và tính giá trị cực đại này.
Bài 103
Hai điện tích q1 = 4q > 0 và q2 = - q đặt tại hai điểm A và B cách nhau 9 cm trong chân
không. Xác định điểm M để cường độ điện trường tổng hợp tại đó bằng 0.
Bài 104

2

Cho ba điện tích điểm q1, q2, q3 đặt tại ba đỉnh A, B, C của hình vuông ABCD trong không
khí. Xác định hệ thức giữa q1, q2, q3 để cường độ điện trường tại D bằng không.
Bài 105
Một quả cầu nhỏ, khối lượng m = 20g mang điện tích q = 10 -7 C được treo bởi dây mảnh
r
trong điện trường đều có vectơ E nằm ngang. Khi quả cầu cân bằng, dây treo hợp với phương đứng
một góc α = 300. Tính độ lớn của cường độ điện trường; cho g = 10 m/s2.
Bài 106
Một giọt chất lỏng tích điện có khối lượng 2.10-9 g nằm cân bằng trong điện trường đều có
phương thẳng đứng, có E = 1,25.105 V/m. Tính điện tích của giọt chất lỏng và số electron thừa hoặc
thiếu trên giọt chất lỏng đó. Lấy g = 10m/s2.
Bài 107
Một quả cầu nhỏ, bằng kim loại có bán kính 1 mm đặt trong dầu. Hệ thống đặt trong điện
r
trường đều, E hướng thẳng đứng từ trên xuống, E = 106 V/m. Tìm điện tích của quả cầu để nó nằm
lơ lửng trong dầu. Cho khối lượng riêng của kim loại và dầu là D = 2,7.103 kg/m3.; D0 = 800 kg/m3.
Lấy g = 10 m/s2.
Bài 108
Một electron ở trong một điện trường đều thu gia tốc a = 1012 m/s2. Hãy tìm:
a. Độ lớn của cường độ điện trường.
b. Vận tốc của electron sau khi chuyển động được 1 µ s. Cho vận tốc ban đầu bằng 0.
c. Công của lực điện trường thực hiện được trong sự dịch chuyển đó.
d. Hiệu điện thế giữa điểm đầu và điểm cuối của đường đi trên.
Bài 109
Cho hai điện tích điểm q1 = 10-8C; q2 = 4.10-8C đặt cách nhau 12 cm trong chân không. Tính
điện thế của điện trường gây ra bởi hai điện tích trên tại điểm có cường độ điện trường bằng 0.
Bài 110
Có ba điện tích điểm q1 = 10-8C; q2 = 2.10-8C; q3 = -3.10-8C đặt tại ba đỉnh của tam giác đều
ABC cạnh a = 10cm trong không khí.
a. Xác định điện thế tại tâm O và chân đường cao H kẻ từ A.
b. Tính công của lực điện trường khi electron di chuyển từ O đến H.
Bài 111
ur
Một electron bay dọc theo đường sức của điện trường đều E với vận tốc v0 = 106 m/s và đi
được quãng đường d = 20 cm thì dừng lại. Tìm độ lớn của cường độ điện trường E.
Bài 112
ur
Ba điểm A, B, C nằm trong điện trường đều sao cho E song song với CA. Cho AB ⊥ AC và
AB = 6 cm, AC = 8 cm.
a. Tính cường độ điện trường E, UAB và UBC Biết UCD= 100V (D là trung điểm của AC).
b. Tính công của lực điện trường khi electron di chuyển từ B đến C; từ B đến D.

3

Bài 113
Hai electron ở rất xa nhau cùng chuyển động lại gặp nhau với cùng vận tốc ban đầu v0 = 106
m/s. Hãy xác định khoảng cách r nhỏ nhất mà hai electron có thể tiến lại gần nhau.
Bài 114
Hai điện tích 9q và -q được giữ chặt tại hai điểm A, B trong chân không (AB = d). Một hạt
điện tích q, khối lượng m chuyển động dọc theo đường thẳng AB từ rất xa đến. Tìm vận tốc ban đầu
của hạt m để có thể đến được B. Bỏ qua tác dụng của trọng trường.
Bài 115
Một electron chuyển động với vận tốc đầu v0 = 4.107 m/s trên đường nằm ngang và bay vào
điện trường của một tụ điện, vuông góc với các đường sức. Các bản tụ dài l = 4cm và cách nhau d =
1,6 cm. Chu U = 910V.
a. Lập phương trình quỹ đạo và xác định dạng quỹ đạo của electron trong điện trường.
b. Tính vận tốc electron khi vừa ra khỏi điện trường và độ lệch so với phương ban đầu.
Bài 116
Các bản của tụ điện phẳng có dạng hình chữ nhật, chiều rộng a = 5 cm, chiều dài b = 10 cm
đặt cách nhau d = 2 cm trong không khí. Tụ được tích điện Q = 4.10 -10C. Một electron bay vào điện
uu
r
trường của tụ với vận tốc đầu v0 có phương song song và dọc theo chiều dài của các bản tụ, cách
3d
.
4
a. Hỏi v0 phải có giá trị tối thiểu là bao nhiêu để electron có thể bay hết chiều dai b của bản
tụ và bay ra khỏi tụ điện trên.
b. Xác định động năng của electron ngay khi bay ra khỏi tụ điện trên nếu vận tốc ban đầu v 0
của electron có giá trị nhỏ nhất trên.
bản tích điện dương một khoảng

Bài 117
Một electron bay vào khoảng không gian giữa hai bản kim loại tích điện trái dấu với vận tốc
v0 = 2,5.107 m/s theo hướng hợp với bản tích điện dương một góc α =150. Độ dài mỗi bản l = 5cm,
khoảng cách giữa hai bản d = 1cm. Tính hiệu điện thế giữa hai bản, biết bằng khi ra khỏi điện
trường giữa hai bản tụ, electron chuyển động theo hướng song song với hai bản.
Bài 118
Cho ba bản kim loại phẳng A, B, C đặt song song với nhau, tích điện đều, cách nhau các
khoảng d1 = 2,5cm; d2 = 4cm. Biết điện trường giữa các bản là đều, có độ lớn E1 = 8.104 V/m; E2 =
105 V/m và có chiều như hình vẽ. Nối bản A với đất (VA = 0), hãy tính các điện thế VB, VC của hai
bản B, C.
Bài 119
Một tụ điện phẳng không khí, có hai bản hình tròn bán kính R = 6cm đặt cách nhau d = 0,5
cm. Đặt vào hai bản một hiệu điện thế U = 10V.
Hãy tính: điện dụng của tụ, điện tích của tụ, năng lượng của tụ.

4

Bài 120
Một tụ phẳng không khí có điện dung C0 = 0,1 µ F ược tích điện đến hiệu điện thế U =
100V.
a. Tính điện tích Q của tụ
b. Ngắt tụ khỏi nguồn. Nhúng tụ vào điện môi lỏng có ε = 4. Tính điện dung, điện tích và
hiệu điện thế của tụ lúc này.
c. Vẫn nối tụ với nguồn rồi nhúng vào điện môi lỏng trên. Tính như câu b.
Bài 121
a. Tính điện dung của tụ điện phẳng không khí có điện tích mỗi bản S = 100cm2, khoảng
cách giữa hai bản d = 2mm.
b. Nếu đưa vào giữa hai bản lớp điện môi dày d’=1mm ( ε = 3) thì điện dung của tụ là bao
nhiêu?
Bài 122
Thay lớp điện môi bằng bản kim loại có cùng bề dày. Tính điện dung của tụ lúc này.
Điện dung của tụ có phụ thuộc vào vị trí lớp điện môi hoặc bản kim loại không?
Bài 123
Một tụ điện phẳng với điện môi là không khí, có hai bản cách nhau là d, mỗi bản có diện
tích là S.
S
d
Người ta đưa vào một lớp điện môi có diện tích , có bề dày
và có hằng số điện môi ε
2
2
= 4 (như hình)
Điện dung của tụ điện tăng lên hay giảm đi bao nhiêu lần so với khi chưa có điện môi.
Bài 124
Tụ phẳng không khí có điện dung c = 1nF được tích điện đến hiệu điện thế U = 500V.
a. Tính điện tích Q của tụ.
b. Ngắt tụ khỏi nguồn, đưa hai bản tụ ra xa để khoảng cách tăng gấp 2. Tính C 1, Q1, U1 của
tụ.
c. Vẫn nối tụ với nguồn, đưa hai bản tụ ra xa như trên. Tính C2, Q2, U2.
Bài 125
Một tụ điện phẳng có diện tích mỗi bản S = 56,25 cm2, khoảng cách giữa hai bản d = 1cm.
a. Tính điện dung của tụ điện khi đặt tụ trong không khí.
b. Nhúng tụ vào điện môi lỏng có hằng số điện môi ε =8 sao cho điện môi ngập phân nửa
tụ. Tính điện dung, điện tích vào hiệu điện thế giữa hai bản tụ khi:
+ Tụ vẫn được nối với hiệu điện thế U = 12V.
+ Tụ đã tích điện với hiệu điện thế U = 12V, sau đó ngắt khỏi nguồn rồi nhúng vào điện
môi.
Bài 126
Cho các tụ điện: C1 = 10 µ F; C2 = 6 µ F; C3 = 4 µ F được mắc vào hiệu điện thế U = 24V
như hình.
Hãy tìm điện dung của bộ tụ, điện tích và hiệu điện thế trên mỗi tụ.

5

Khi dùng hai chốt 1. Tìm hệ thức hệ giữa các điện dung của các tụ. Tính điện dung của tụ khi góc ở tâm là α . Cho điện môi là không khí. Từ đó suy ra giá trị điện dung lớn nhất của tụ có thể có. C2 = 3 µ F. C4 = 2 µ F Bài 135 6 . Nối A. UPQ. Biết các tụ có điện dung bằng nhau a. C3 = C4 = 6 µ F. Điện dung của bộ tụ b. U = 12V. C3 = 2 µ F. điện tích và hiệu điện thế trên mỗi tụ. C2 = 4 µ F. U = 12V.Bài 127 Cho bộ tụ như hình Biết C1 = C2 = 6 µ F. UPQ. b. Hãy tính điện dung bộ tụ. 2 hoặc hai chốt 1. Điện tích và hiệu điện thế mỗi tụ Bài 133 Cho bộ tụ được mắc như hình. C5 = 6 µ F. Phần diện tích đối diện giữa hai bản có dạng hình quạt mà góc ở tâm là α. D nếu sau đó: a. Bài 129 Cho 4 tụ mắc với nhau như hình. Sau đó ngắt nguồn. C4 = 6 µ F b. Cho UAB = 88V. mỗi bản có dạng nửa hình tròn bán kính R = 5cm. U = 20V. tính UAB. Tìm hiệu điện thế giữa B. Bài 134 Cho mạch điện như hình vẽ Biết C1 = 1 µ F . C4 = 3 µ F. D bằng điện môi có ε =4. UAB = 12V. C2 = 4 µ F. Không nối A. Bài 130 Tụ xoay gồm 30 bản. Tính UMN khi a. Bài 132 Cho mạch tụ như hình vẽ Biết C1 = 1 µ F . C3 = 2 µ F. Bài 128 Tính điện dung của bộ tụ.5V. b. Nối A với B bằng dây dẫn. Biết UMN = 5. Bài 131 Bốn tấm kim loại phẳng giống nhau. Biết C1 = 2 µ F . đặt song song cách đều nhau như hình. B nhưng lấp đầy khoảng giữa B. khoảng cách giữa hai bản liên tiếp d = 1mm. điện tích mỗi tụ. 3 thì điện dung cả bộ vẫn không đổi. C với nhay rồi nối B. D với nguồn U = 12V. tính UMN. Hãy tính a. C3 = C4 = 3 µ F.

U2 = 24V. C2 = 10 µ F. Lúc đầu khoá K mở. Tìm điện tích trên tụ C3 biết C0 = 1 µ F. C3 = 4 µ F. Hãy tìm số tụ tối thiếu và cách mắc để diện dung của bộ tụ là a. Hãy tính UAB. C2 = 3 µ F. Ban đầu K mở. 3. C1 = 1 µ F. c. Khoá K đóng lại. a. Bài 139 Tụ điện C1 = 2 µ F được tích điện đến hiệu điện thế U1 = 300V.Các tụ giống nhay được mắc như sơ đồ. Nối hai bản tích điện trái dấu với nhau. a. K chuyển sang vị trí 2. Điện dung mỗi tụ là C0. Bài 138 Ba tụ điện như nhau được mắc vào mạch như hình vẽ. b. b. b. C2 = 6 µ F. Tìm điện dung của bộ tụ.2 µ F Bài 137 Cho mạch tụ như hình vẽ Biết C1 = 2 µ F . mỗi tụ có điện dung C0 = 2 µ F. UAB = 12V. Tìm điện tích và hiệu điện thế các tụ b. C2 = 3 µ F.5 V. Tính điện lượng qua khoá K. a. 1. Tính điện tích và hiệu điện thế trên mỗi tụ. U2 = 10V. U = 40V. Bài 143 7 . tụ C2 = 3 µ F tích điện đến hiệu điện thế U2 = 400V.2 µ F b. a. Tính điện tích các tụ khi K mở. C4 = 2 µ F. Nối hai bản tích điện cùng dấu với nhau. Tính điện tích trên các tụ lúc này. C3 = 5 µ F. a. U = 24V. Bài 141 Cho mạch điện như hình vẽ Biết U1 = 12V. Tìm điện lượng qua khoá K khi K đóng. C3 = 4 µ F. Bài 142 Cho mạch điện như hình Biết C1 = 2 µ F . các tụ chưa tích điện. Biết U1 = 3V. Sau đó ta lại mở khoá K. Tính điện tích và hiệu điện thế trên mỗi tụ b. U2 = 1. Bài 136 Có một số tụ giống nhau. Tìm điện tích và hiệu điện thế trên các tụ lúc này. Bài 140 Cho mạch tụ như hình vẽ Biết C1 = 1 µ F . UBO và UCO.

U2 = 200V. N vào nguồn trên sao cho UM > UN. Biết C1 = C2 = 2 µ F. Tính U’AB Bài 149 Hai tụ có điện dung C1 = 1 µ F. tính điện tích mỗi tụ. U = 20V. B cần mắc vào để bộ tụ không bị hỏng.5 µ F . Tím hiệu điện thế trên các tụ lúc này. Biết C1 = 1 µ F. b. U2 = 40V. C2 = 2 µ F. Chuyển K sang (2). Các tụ có điện dung C = 2 µ F. lần lượt được tích điện đến hiệu điện thế U1 = 100V. U2 = -50V. C2 = 0. Ngay sau khi K đóng vào (2). Ban đầu mắc A. C3 = 4 µ F. b. C3 = 3 µ F. Sau đó ngắt A. C2 = 3 µ F. điện lượng chuyển qua K bằng bao nhiêu? Theo chiều nào? Bài 144 Cho ba tụ mắc như sơ đồ. a. Sau khi ngắt bộ tụ bộ ra khỏi nguồn người ta cắt mạch tại rồi đem nối đầu đó với A. Tính hiệu điện thế mỗi tụ khi a. Bài 151 8 . C2 = 1 µ F. hiệu điện thế giới hạn 300V. Bài 148 Bốn tụ: C1 = C3 = 2C0. Sau đó K chuyển từ vị trí 1 sang 3. hiệu điện thế giới hạn 500V. a. Bài 146 Cho mạch tụ như hình vẽ. Tính nhiệt lượng tỏa ra khi nối các bản phía trên của hai tụ bằng dây dẫn. Biết C1 = 0. U1 = 5V. b. Hiệu điện thế giữa các bản phía trên và đất lần lượt là U1 = 100V. đầu B lại nối vào chỗ cắt. Bài 145 Cho mạch điện như hình vẽ. B vào hiệu điện thế U = 60V (hình).5 µ F.Cho mạch tụ như hình vẽ. Ban đầu K ở 1 sau đó chuyển sang 2. Tìm điện tích trên mỗi tụ. Sau đó nối hai bản cùng dấu lại với nhau. C2 = C4 = C0. Ban đầu K ở 2 sau đó chuyển sang 1 rồi lại chuyển về 2. Ban đầu các tụ chưa tích điện và khoá K ở vị trí 1. B ra khỏi nguồn rồi nối hai điểm M. b. C2 = 3 µ F. tính điện tích và hiệu điện thế mỗi tụ. Tìm điện tích và hiệu điện thế trên các tụ lúc này. khoá K chuyển sang vị trí 2. Tính UMN. hiệu điện thế giới hạn 1000V. có một bản nối đất. Tìm hiệu điện thế hai đầu A. Đóng K vào (1). a. Sau đó. UAB = 12V. Biết C1 = 4 µ F. Bài 150 Hai tụ điện C1 = 2 µ F. Bài 147 Cho mạch điện như hình vẽ. Tính hiệu điện thế mỗi tụ và năng lượng tỏa ra dưới dạng nhiệt. Giả UAB có giá trị lớn nhất. Ban đầu K ở 1. Tính điện tích trên các tụ. U = 24V.

b.1019 electron. Cường độ dòng điện qua vật dẫn bằng bao nhiêu? c. c vôn kế đều chỉ hiệu điện thế ở hai đầu nguồn) Bài 155 Trong thời gian 2 phút. một nguồn điện và một khóa k.Có bốn bóng đèn mắc theo sơ đồ mạch điện như hình vẽ. Hãy vẽ các sơ đồ mạch điện thỏa mãn hai điều kiện: a. b. c. Hỏi: a. Hỏi bóng nào sáng. k2 ở chốt 3. Đ2. k mở. bóng nào không sáng khi: a. Tính điện lượng chuyển qua tiết 3 diện thẳng của đoạn mạch thứ hai trong thời gian 5 phút. k1 ở chốt 2. b. 1 ampe kế. k2 ở chốt 5. 3 9 . số electron tự do đã dịch chuyển qua tiết diện thẳng của vật dẫn là 37. k2 ở chốt 4. điện lượng chuyển qua tiết diện thẳng của đoạn mạch thứ nhất bằng 2 điện lượng chuyển qua tiết diện thẳng của đoạn mạch thứ hai. k1 ở chốt 2. b. Chỉ rõ bóng đực tháo ra trong từng sơ đồ Bài 154 Cho một nguồn điện (bộ pin). Bài 152 Có ba bóng đèn Đ1. Hãy vẽ một sơ đồ mạch điện thoả mãn các điều kiện sau: a. k2 mở: Ampe kế chỉ cường độ dòng điện qua đèn Đ1 còn đèn Đ2 không sáng. chỉ có hai đèn Đ1 và Đ2 sáng. (Trong các trường hợp a. một số dây dẫn điện và một nguồn đi. k1 ở chốt 1. k1 ở chốt 1. k1 ở chốt 1. k1 và k2 đều đóng: Ampe kế chỉ cường độ dòng điện tổng cộng qua cả 2 đèn và 2 đèn đều sáng. k1 đóng. điện lượng chuyển qua vật dẫn bao nhiêu? Bài 156 Với phân nửa thời gian. k2 ở chốt 3. f. k1 ở chốt 2. một số dây dẫn điện. đèn Đ3 không sáng Bài 153 Có ba bóng đèn Đ1.5. c. e. 2 bóng đèn Đ1 và Đ2. Điện lượng chuyển qua tiết diện thẳng của vật dẫn trên. b. k2 ở chốt 5. d. k2 đóng: Ampe kế chỉ cường độ dòng điện qua đèn Đ2 còn đèn Đ1 không sáng. 1 vôn kế. Đ3. Để cường độ dòng điện qua vật dẫn tăng gấp đôi thì trong thời gian 3 phút. Biết cường độ dòng điện qua mạch thứ nhất là 4 A. k1 mở. Đ3 cùng loại . Đ2. Hãy vẽ các sơ đồ mạch điện mà khi tháo bớt một bóng đèn ra thì hai bóng còn lại vẫn có thể sáng. ba đèn đều sáng. hai khoá k1 và k2 và một số dây dẫn. k2 ở chốt 4. k đóng.

Hỏi nếu thay dây dẫn trên bằng một dây dẫn khác cùng chất với dây dẫn trên. Bài 160 Có ba điện trở giống nhau và bằng r. Bài 164 Một mạch điện gồm điện trở R1 mắc nối tiếp với điện trở R2 = 9 Ω . Hiệu điện thế giữa hai đầu mạch. R2 = 8 Ω .Bài 157 Một dây dân dài 100m. Bài 162 Cho mạch điện như hình vẽ: R1 = 10 Ω .8 Ω thì dây dẫn này có tiết diện là bao nhiêu ? Cường độ dòng điện qua nó là bao nhiêu ? Bài 158 Một dây đồng hồ có điện trở R. Hiệu điện thế giữa a. Hiệu điện thế giữa hai đầu R1. Hai điểm M và B Bài 163 Cho mạch điện như hình vẽ R 1 = R2 = 6 Ω . Hỏi có bao nhiêu cách mắc các điện trở này với nhau ? Tính điện trở tương đương trong các trường hợp. Hỏi điện trở của dây sau khi được kéo ? Bài 159 Tính điện trở tương đương của đoạn mạch sau. Bài 165 10 . Hai đầu mỗi điện trở b. điện trở 2. Bài 161 Có một số điện trở r = 5 Ω . Hiệu điện thế hai đầu R1 và hai đầu mạch lần lượt là U = 12V. dài 25m. 2. U = 12V. Kéo giãn đều cho độ dài của dây tăng lên gấp đôi (nhưng thể tích của dây không đổi). tiết diện 0. Hiệu điện thế giữa hai điểm M và B là UMB = 12V. Hai điểm A và N c.2A. R 3 = 8 Ω . Hỏi phải dùng tối thiểu bao nhiêu điện trở r để mắc thành mạch có điện trở tương đương R = 3 Ω . R3 = 6 Ω . Tính: 1.28mm2 đặt giữa hai điểm có hiệu điện thế là 12V thì cường độ dòng điện qua dây dẫn là 1. R 4 = 4 Ω . Biết các điện trở bằng nhau và bằng r. Tính: 1. Cường độ dòng điện qua mỗi điện trở 2. Tính điện trở R1.

U = 12V. Tính R1 và R2. Tính R3 tương ứng.8A. Tìm số chỉ của ampe kế A. Tính R1 và R2. Bài 166 Cho mạch điện như hình vẽ R1 = 6 Ω . R2 = 6 Ω . R4 = 6 Ω . Các ampe kế có điện trở không đáng kể. các điện trở của các ampe kế không đáng kể. Điện trở ampe kế là Ra không đáng kể (Ra ≈ 0). R3 = 5 Ω . R3 = 6 Ω .3A. 3. Tính cường độ dòng điện qua mỗi điện trở và hiệu điện thế hai đầu mỗi điện trở Bài 173 Cho mạch điện như hình vẽ: 11 . Giảm giá trị R3 so với câu 2 thì số chỉ các ampe kế thay đổi như thế nào Bài 170 Cho mạch điện như hình vẽ U = 12V. R3 = 12V. Tìm số chỉ của các ampe kế. R1 = R2 = 10 Ω .5A. R3 = 12 Ω . k1 đóng. Số chỉ các ampe kế A1. k1 và k2 đều đóng Bài 171 Cho mạch điện như hình vẽ: U = 18V. Điện trở của các khoá và của ampe kế A không đáng kể. k2 đóng 3. Bài 167 Có hai điện trở R1 và R2 mắc song song giữa hai điểm có hiệu điện thế U = 6V. Chỉnh R3 để s chỉ A là 1A. 0.24A. 2. U = 18V. cường độ dòng điện qua R2 là 1A. R2 = 4 Ω . Bài 172 Cho mạch điện như hình vẽ: U = 12V. R1 = 6 Ω . Tính R3. R2 = 3 Ω . 1. Dùng am pe kế có điện trở không đáng kể đo được cường độ dòng điện qua R1 là 0. k2 mở 2. A2 theo thứ tự là 0. Bài 169 Cho mạch điện như hình vẽ U = 18V. Khi chúng mắc nối tiếp nhau thì cường độ dòng điện qua chúng là 0. Tính R1 và R2.5A và qua mạch chính là 0. Bài 168 Mắc hai điện trở R1 và R2 vào hiệu điện thế U = 6V.Có mạch điện như hình vẽ: R1 = 5 Ω . k1 mở. Khi chúng mắc song song cường độ dòng điện tổng công qua chúng là 1A. Điện trở R3 có thể thay đổi được. R2 = 10 Ω . R1 = 12 Ω . Tìm cường độ dòng điện qua các điện trở và tính công suất của mạch khi: 1.

R2 = 12 Ω . 4. R3 = 3 Ω . k2 mở. Ampe kế A chỉ 1A. R2 = 3 Ω . R2 = 16 Ω . 3. k1 đóng. R3 = 3. U = 12V. R4 = 4 Ω . R7 = 24 Ω . R3 = 4 Ω . R1 = 24 Ω . R3 = 4 Ω . Bài 174 Cho mạch điện như hình vẽ: R1 = R2 = R3 = 5 Ω .8 Ω . Bài 177 Cho mạch điện như hình vẽ: R1 = 12 Ω .8 Ω . 1. Tính công suất nhiệt trên R4. Điện trở R2. R1 = 6 Ω . 2. k1 mở. R3 = 5 Ω . k2 đều mở. R5 = 8 Ω . Tính điện trở tương đương của mạch. R6 = 2 Ω U = 24V Tính cường độ dòng điện qua mỗi điện trở. k1. k2 đều đóng. R2 = 6 Ω R 7 = R3 = 2 Ω . Công suất của điện trở R2. Công suất nhiệt trên R3 là 7. 3. R6 = 12 Ω . Tính hiệu điện thế U hai đầu mạch và hiệu điện thế hai đầu điện trở R3. k2 mở. Tính R2? 3 Bài 176 Cho mạch điện như hình vẽ: R1 = 10 Ω . Bài 175 Cho mạch điện như hình vẽ: U = 6V. U = 24V. cường độ dòng điện mạch chính là I = 1A. cường độ dòng điện qua mỗi điện trở và hiệu điện thế hai đầu mỗi điện trở khi: 1. R5 = 6 Ω .2W. 2. Tính số chỉ của các ampe kế trong các trường hợp: 1.U = 12V. Nhiệt lượng toả ea trên R2 trong thời gian 5 phút. R4 = 14 Ω . k1. k1. ampe kế A có điện trở Ra = 0. R4 = 2 Ω .2 Ω . R5 = 6 Ω . 3. k1 mở. k2 đều mở. U = 6V. 12 . R 4 = 1 Ω R5 = 4 Ω . k1 đóng. Bài 179 R1 = 4. k2 đóng. Cường độ dòng điện qua R2 là I1 = 2 A. Bài 178 Cho mạch điện như hình vẽ R1 = 8 Ω . Điện trở của các ampe kế và của dây nối không đáng kể. Tính: 1. k2 đóng.

C. R1. R1 = 3 Ω . D là UCD = 30V. Khi k mở.5A. Tính R3. * Nếu đặt vào C.Bỏ qua điện trở của các dây nối và các khoá k. Bỏ qua điện trở của ampe kế và khoá k. Bài 184 Cho mạch điện như hình vẽ: * Nếu đặt vào A. Điện trở các dây nối và các khóa không đáng kể. Đèn mắc nối tiếp với một biến trở. Bỏ qua điện trở của các ampe kế và khoá k. Bài 182 Mạch điện gồm một biến trở mắc nối tiếp với một điện trở R0. Khi k đóng ampe kế A2 chỉ 0. k2 mở. R4 = 1 Ω . Bài 181 Một bóng đèn có điện trở R1 = 12 Ω . D một hiệu điện thế U’CD = 120V thì hiệu điện thế ở hai đầu A. Bài 183 Cho mạch điện như hình vẽ R1 = 3 Ω . Tính điện trở tương đương của mạch khi: 1. Tính R2 và R3. R3 = 4 Ω . k3 mở. Đặt vào hai đầu mạch một hiệu điện thế U. R5 = 4 Ω . Khi điện trở của biến trở tham gia vào mạch là R0 = 24 Ω thì cường độ dòng điện qua đèn lớn nhất.5A.2A. R2 = 2 Ω . Điều chỉnh con chạy để điện trở của biến trở tham gia vào mạch là R 1 = 10 Ω thì đo được hiệu điện thế hai đầu biến trở là U1 = 5V.8A. k1 và k2 đóng 13 . R2 = 2 Ω .Cường độ dòng điện qua mỗi điện trở. k1 mở. Tính R0. U = 18V.Hiệu điện thế giữa M. Tính hiệu điện thế U. k2 và k3 đóng 2. R2. 1. 2. Tính U và R0. Bài 180 Cho mạch điện như hình vẽ: U = 6V. . Khi k mở. ampe kế A1 chỉ 1. ampe kế A chỉ 1. B là U’AB = 20V. giữa M. k1 và k3 đóng 3. chịu được cường độ dòng điện lớn nhất là 0. Đặt vào hai đầu mạch một hiệu điện thế U. 1. Hãy vẽ sơ đồ mạch điện 2. Khi k đóng. N. B một hiệu điện thế UAB = 120V thì cường độ dòng điện qua R2 là I2 = 2A và hiệu điện thế ở hai đầu C. Bài 185 Có mạch điện như hình vẽ sau: Cho R1 = R4 = 3 Ω . tính: . nếu là R2 = 40 Ω thì hiệu điện thế hai đầu biến trở là U2 = 10V.

3. k1 đóng. k2 đều đóng. k4 mở. k4. k2 và k3 mở. k2 mở. k4 đóng. k2 mở. Bài 186 Cho mạch điện như hình vẽ R1 = 4 Ω . k1. k1 đóng. Tính số chỉ của các ampe kế khi: 1. ampe kế A2 chỉ 0. k1 đóng. 6. k1. 7. k2. R2 = 4 Ω . k4 đóng. Tính cường độ dòng điện qua mỗi điện trở khi: 1. k2 mở. k1. Thay đổi điện trở nào thì số chỉ đồng thời của ba ampe kế đều thay đổi khi k1 và k2 đều đóng. k1. 4. 5. Bài 188 Cho mạch điện như hình vẽ R1 = 6 Ω . k3 đóng 5. Điện trở của các ampe kế và dây nối không đáng kể. k2 mở. Tính điện trở tương đương và cường độ dòng điện qua mỗi điện trở khi: a. k3. k2 đều mở 4. 1. 9. k2 mở 3. U = 12V. k2 đều mở b. k2 mở. k1. Bài 189 Cho mạch điện như hình vẽ: U = 12V. ampe kế A chỉ 0. k2 đóng d. k2. k1. k3 đều đóng. 3. k3. k2 đóng. ampe kế A1 chỉ 0. k4 đóng. k1 và k3 mở. Bỏ qua điện trở các dây nối và các khoá k. k4 mở. k1. k1 mở. k2 đóng. k1. k1 k2. k3 mở. k1 k2. Tính R2 và số chỉ của ampe kế A1 và ampe kế A2. k3 mở. 2. Bài 190 14 . k2 mở c. k4 đóng. k4 đóng. U = 6V. k1. k3. k2 đều đóng Bài 187 Có mạch điện như sau: R1 = R3 = 12 Ω . R3 = 12 Ω . R4 = 7 Ω .4. k2 k3. k3. k1. R2 = 6 Ω . R3 = 12 Ω . k2 đóng 2. 2. k1.2A. Tính R3. k4 đóng. k1 và k2 mở. k2 đóng 6. k1 đóng.6A. R2 = R4 = 6 Ω . k3. k1 đóng 7. k3 đóng. Tính R1. Bỏ qua điện trở của các khoá k. k1 mở.3A. U = 12V. k1 mở. 8. k2 đều đóng. bỏ qua điện trở của các ampe kế và các khoá. k1 mở. 4.

U = 12V. R4 = 8 Ω . Nỗi M và N bằng một ampe kế A (có điện trở không đáng kể) thì ampe kế chỉ bao nhiêu? Bài 194 Cho mạch điện như hình vẽ Có một vôn kế V có điện trở rất lớn và một ampe kế A có điện trở rất nhỏ. Hỏi như câu 1. Bài 191 Cho mạch điện như hình vẽ U = 12V. 2. 2. có chiều dài l. R3 = 8 Ω . R2 = 12 Ω . Bài 193 Cho mạch điện như hình vẽ U = 12V. Sợi dây dẫn tạo nên vòng dây là một sợi dây kim loại. Nối ampe kế giữa D và E thì ampe kế chỉ bao nhiêu ? Bài 195 Cho mạch điện như hình vẽ: R1 = 8 Ω . Nối vôn kế giữa C và D thì vôn kế chỉ bao nhiêu ? 2. Tìm số chỉ ampe kế và cường độ dòng điện qua khoá k (chỉ rõ chiều dòng điện qua khoá k) khi k đóng. Nối M và N bằng một vôn kế V (có điện trở rất lớn) thì vôn kế chỉ bao nhiêu? Cực dương của vôn kế được nối với điểm nào? 3. 1. Bỏ qua điện trở của khoá k.5A. R3 = 12 Ω . Bỏ qua điện trở của ampe kế và của khóa k. R1 = 6 Ω . U = 12V . Thay vôn kế V bằng ampe kế A. R2 = 4 Ω .Cho mạch điện như hình vẽ: U = 12V. R6 = 4 Ω . R2 = 3 Ω . R3 = 2 Ω . R5 = 6 Ω . Có một vôn kế V có điện trở rất lớn và một ampe kế A có điện trở rất nhỏ. đồng nhất. Bài 192 Dòng điện chạy qua một vòng dây dân tại hai điểm A. R1 = 12 Ω . Ampe kế A có điện trở Ra = 1 Ω . R2 = 6 Ω . R4 = 6 Ω . Khi k mở. Tính điện trở R4 và cường độ dòng điện qua mỗi điện trở. Bài 196 R 1 = R3 = R 4 = R5 = 6 Ω . Nối ampe kế giữa C và D thì ampe kế chỉ bao nhiêu ? 4. ampe kế chỉ 0. R3 = 4 Ω . R4 = 6 Ω . 1. R2 = 5 Ω . Tìm số chỉ của vôn kế V khi nó mắc giữa A và N trong hai trường hợp k mở và k đóng. R3 = 12 Ω . R1 = 20 Ω . 2. U = 12V Khi khóa k đóng. Tính R2. 15 R7 = 2 Ω . Nối vôn kế giữa D và E thì vôn kế chỉ bao nhiêu ? 3. Xác định vị trí A và B để điện trở của vòng dây nhỏ hơn điện trở sợi dây n lần. Tính cường độ dòng điện qua mỗi điện trở và hiệu điện thế giữa hai đầu mỗi điện trở. R1 = 6 Ω . ampe kế A chỉ 0. R5 = 15 Ω . 1.B. 1. tiết diện đều.

Cho R4 = 12 Ω . 4 2 1 Khi k đóng. Tính cường độ dòng điện và chỉ rõ chiều dòng điện qua ampe kế. Bài 198 Cho mạch điện như hình vẽ: R1 = 8 Ω . Khi k đóng. . 2. Bỏ qua điện trở của ampe kế và của khóa k. vôn kế chỉ 2 V. 2. 1. Bài 202 16 . 1. Khi k mở hoặc k đóng thì số chỉ của ampe kế A không đổi. R3 = 6 Ω U = 12V Vôn kế có điện trở rất lớn. 3 3 Tính R1. Cho R4 = 4 Ω . mắc vôn kế giữa hai đầu R1 thì vôn kế chỉ 4V. ampe kế A1 chỉ A . Bài 201 Cho mạch điện như hình vẽ: Mắc vôn kế V giữa hai điểm A và B thì vôn kế chỉ 12V. Hỏi như câu 1 nhưng cho R4 = 8 Ω . R4 = 15 Ω . Bài 197 Cho mạch điện như hình vẽ: R1 = 15 Ω .2A. k đóng. điện trở khóa k không đáng kể. Bỏ qua điện trở của ampe kế. R3. ampe kế A2 chỉ A.Bỏ qua điện trở của ampe kế và khóa k. k mở. k đóng. R1 = 45 Ω . Biết U = 12V. Khi k mở. vôn kế chỉ bao nhiêu ? 3. R2 = 90 Ω . hai đầu R2 là bao nhiêu ? Biết vôn kế có điện trở là RV. R2 = 10 Ω . mắc vôn kế giữa hai đầu R2 vôn kế chỉ 6V. Tính R4 Bài 199 Cho mạch điện như hình vẽ: Bỏ qua điện trở của các ampe kế và khóa k. Tính số chỉ của ampe kế khi: 1. vôn kế chỉ bao nhiêu ? 2. R3 = 12 Ω U = 12V. R2. Bài 200 Cho mạch điện như hình vẽ: U = 90V. ampe kế A1 chỉ A. 3. Hỏi khi không mắc vôn kế thì hiệu điện thế hai đầu R1. 3 Khi k mở. Tính số chỉ của ampe kế A và cường độ dòng điện qua khóa k khi k đóng. R2 = 4 Ω . Tính R4 khi cho dòng điện qua ampe kế có chiều từ C đến D và có cường độ là 0.

Điện trở của các dây nối và khóa k không đáng kể. Tính điện trở tương đương của mạch trong trường hợp này. 1. k mở. Bài 207 Cho mạch điện như hình vẽ: R 1 = 2 Ω . U = 6V. Tính cường độ dòng điện qua mỗi điện trở khi: 1. Bài 204 Cho mạch điện như hình vẽ: R1 = R3 = R4 = 4 Ω . Hiệu điện thế giữa A và B luôn không đổi và là U = 120V. B bằng một ampe kế (có điện trở rất nhỏ) thì ampe kế chỉ bao nhiêu ? Bài 206 Cho mạch điện như hình vẽ: R 1 = 4 Ω . Khi nối giữa A và D một ampe kế thì ampe kế chỉ bao nhiêu ? Biết điện trở của ampe kế rất nhỏ. k đóng. Tính cường độ dòng điện qua mỗi điện trở và cường độ dòng điện mạch chính. R4 = 6 Ω . Tìm số chỉ của vôn kế khi mắc vôn kế vào hai điểm: 1. U = 12V. Bài 208 R1 = 600 Ω . 2. Bỏ qua điện trở của khóa k. Khi nối giữa A và D một vôn kế thì vôn kế chỉ bao nhiêu ? Biết điện trở vôn kế rất lớn. 1. R5 = 10 Ω . Mắc một vôn kế V (có điện trở Rv) vào hai điểm A. D. Vôn kế có điện trở Rv = 2000 Ω . E thì vôn kế chỉ 60V. 2. Nối hai điểm C. = R3 = 1 Ω .2V Bỏ qua điện trở của khóa k. Tính cường độ dòng điện qua mỗi điện trở và qua khóa k. 2. khóa k có điện trở không đáng kể. Bài 203 Cho mạch điện như hình vẽ: R1 = R4 = 4 Ω . U = 100V. U = 7. R2 = 2 Ω . cường độ dòng điện qua R1 lớn gấp 2 lần cường độ dòng điện qua R2. A. Khi k mở. k mở. Nối hai điểm C. 2. 1. R2 = 2 Ω . R5 = 3 Ω . C. Tính cường độ dòng điện qua mỗi điện trở khi: 1. Tính R3. R3 = 8 Ω .8V. B bằng một vôn kế (có điện trở rất lớn) thì vôn kế chỉ bao nhiêu ? 3. 2. A. R2 = 500 Ω .Cho mạch điện như hình vẽ: 4 điện trở đều giống nhau. k đóng. Đóng khóa k. R 2 = R4 = 6 Ω . Cho U = 7. Tìm số chỉ của vôn kế khi: 17 . R 2 = 2 Ω . Bài 205 Cho mạch điện như hình vẽ: R1 = R2 = R3 = R4 = 10 Ω . U = 12V. 2.

Nguồn điện sử dụng có hiệu điện thế ổn định là 220V. Mắc nối tiếp hai đèn vào mạng điện có hiệu điện thế 240V. 2. Bài 209 Có hai điện trở R1 và R2 mắc giữa hai điểm có hiệu điện thế U = 12V. Tính điện trở của ấm và dòng điện qua ấm khi dùng điện có hiệu điện thế 120V. 2. Bài 214 Một bếp điện mắc vào mạch điện có hiệu điện thế 110V thì cường độ dòng điện qua bếp là 4A. Dùng ấm trên để đun sôi 1. Tìm thời gian đun sôi lượng nước trên biết hiệu suất của ấm là 70%. Cần phải mắc điện trở R với đèn ra sao để đèn sáng bình thường.1. 1. 1.100W và một bếp điện loại 220V 1000W. cho C = 4200 J/kg.60W. 3.2 lít nước ở 20 0C. 2. Khi R1 ghép nối tiếp với R2 thì công suất của mạch là 4W.480W. k mở. 220V . Cách mắc các dụng cụ trên vào mạch điện. 4. Tính R1 và R2. Nếu cắt đôi dây điện trở rồi chập lại ở hai đầu ( mắc song song ) và vẫn mắc vào hiệu điện thế trên. Khi R1 ghép song song với R2 thì công suất của mạch là 18W.40W. Tìm hiệu suất của cách sử dụng trên.40W. Đ2: 120V . công suất của bếp lúc này ra sao? 18 . Bài 210 Một gia đình có hai đèn loại 220V . bếp điện dùng hai giờ. 2. 3. 2.60W được sử dụng với mạng điện có hiệu điện thế 220V. k đóng. Mắc hai đèn song song vào mạng điện có hiệu điện thế 120V. Tính công suất của bếp và nhiệt lượng bếp toả ra trong 30 phút. Tính điện năng tiêu thụ và số tiền điện phải trả trong 1 tháng (30 ngày). 1. Bài 211 Một bóng đèn có ghi 120V . Tính điện trở mỗi dụng cụ.K. các đèn dùng trung bình 5 giờ. 2. 1. Tính giá trị của điện trở R. Bài 213 Một ấm điện có ghi 120V . Cho biết ý nghĩa các số liệu ghi trên mỗi dụng cụ. Nếu cắt ngắn dây điện trở đi một nửa và vẫn mắc vào hiệu điện thế trên thì công suất của bếp so với lúc chưa cắt ra sao? 4. Tìm cường độ qua đèn và độ sáng mỗi đèn trong hai trường hợp ? Đèn nào sáng hơn ? 1. Tính điện trở của bếp. Trong 1 ngày đêm. Biết 1 kWh điện giá 450 đồng. Bài 212 Cho hai đèn Đ1: 120V .

Biết đèn dùng 5 giờ. Tìm điện trở mỗi dây khi chúng hoạt động đúng công suất. Giá 1KWh là 450đ. Cách mắc đèn vào mạng điện để chúng hoạt động bình thường? Biết hiệu điện thế mạng điện được giữ không đổi là 120V. Bài 219 Một bếp điện có 2 điện trở: R1= 4 Ω và R2= 6 Ω . Bài 216 Cho một bếp điện gồm hai dây điện trở: R1loai 220V .D là hai ổ cắm dùng nối tiếp với mạch điện. Dùng R1 nối tiếp R2.400W. 2. 1. Tính công suất của mạch trên. 2. Tính điện trở phần dây bị cắt bỏ.60W và một bếp loại 120V . 3. Trong đó A. B và C. 1. 1.10 k . 2. 2. 1. 19 . Suy ra điện trở suất của Nikêlin ở 100 C. Biết đường kính dây điện trở d= 0. Chỉ dùng R2. Bài 217 Một điện trở làm bằng dây Nikêlin cuốn thành 100 vòng trên một lõi sứ hình trụ đường kính D = 4 cm. Để công suất của mạch là 2000W người ta phải cắt bỏ một đoạn của dây thứ hai rồi lại mắc như cũ. Tính thời gian cần thiết để đun sôi ấm nước trên (mạng điện có hiệu điện thế không đổi). Cường độ dòng điện qua dây thứ nhất là I1 = 4A và qua dây thứ hai là I2 = 2A. Tìm công suất của bếp trong các trường hợp: + Nối AB với mạch điện 220V. Bài 218 Giữa hai điểm có hiệu điện thế U = 220V người ta mắc dây song song hai dây kim loại. Tính điện năng tiêu thụ và tiền điện phải trả trong 1 tháng (30 ngày). 1.1 mm và điện trở suất của nó ở 20 C là p = 4. biết hệ số nhiệt điện trở của Nikêlin là 4. 3. + Nối A và B bằng dây dẫn rồi nối CD với mạch điện 220V. (Biết không có sự mất nhiệt ra môi trường) Bài 220 Đèn Đ: 120V . R2 loại 220V .Dùng R1 song song R2.Bài 215 Một gia đình sử dụng hai đèn loại 120V . + Nối CD với mạch điện 220V.Tính điện trở của ống dây ở 120 C.600W mắc như sơ đồ. Nếu bếp chỉ dùng điện trở R1 thì đun sôi một ấm nước trong 10 phút. Điện trở tổng cộng từ mạng điện đến nơi tiêu thụ là rd = 6 Ω .100 W được mắc với mạng điện có hiệu điện thế không đổi U = 120V. bếp dùng hai giờ trong 1 ngày đêm. + Nối C với D bằng dây dẫn rồi nối AB với mạch điện 220V.600W.Tính điện trở ống dây ở 20 C.10 Ω m. Cường độ dòng điện qua đèn và qua dây dẫn chính ở giờ cao điểm (sử dụng hết các dụng cụ). 2.

12W. Biết cả hai trường trường hợp đèn đều sáng bình thường. có thể dùng một trong hai sơ đồ bên. Tìm thời gian đun sôi nước và điện năng tiêu thụ ra kWh. Nếu mắc thêm một bếp điện loại 120V . 1. Tìm r1 và r2. Đ2: 120V-60W.60W. Nếu nối bếp với U1 = 120V thì thời gian nước sôi là t2 = 20 phút. 2. Bài 227 Bếp điện có ghi 220V . Hiệu suất của mỗi cách sử dụng trên? Bài 225 Có hai đèn loại Đ1: 120V-100W. người ta mắc chúng theo hai sơ đồ sau: 1. giá trị toàn phần của biến trở là R = 1000 Ω . 2. 20 . 1 đèn Đ2 loại 120V . Tìm vị trí con chạy C ở mỗi sơ đồ. hiệu điện thế ở hai đầu đèn và công suất của đèn. Bài 226 Cho mạch điện như hình vẽ. Để sử dụng chúng vào mạng điện 240V sao cho chúng sáng bình thường. Tìm cường độ dòng điện qua đèn. 2. Xác định số chỉ trên mỗi vôn kế khi C ở vị trí sao cho RAC = 400 Ω .1. 2.1000W song song với đèn thì độ sáng của đèn bây giờ ra sao? Công xuất đèn lúc này? Bài 221 Để mắc đèn vào nguồn điện thế lớn hơn giá trị ghi trên đèn.40W. Sơ đồ nào có hiệu suất lớn hơn. 1. độ sáng các đèn còn lại sẽ thay đổi ra sao? Bài 224 Một đèn có ghi 24V . 1. Xác định vị trí của C để số chỉ trên 2 vôn kế bằng nhau.800W được nối với hiệu điện thế 220V được dùng để đun sôi 2 lít nước từ 200C. Hiệu điện thế hai đầu mạch là U = 180V. vôn kế V1 có điện trở R1 = 600 Ω . Cần mắc chúng như thế nào vào mạng điện có hiệu điện thế 240V để chúng sáng bình thường? Vẽ sơ đồ mạch điện. Bài 222 Dùng bếp điện để đun nước. Bài 223 Có 4 đền gồm: 1 đèn Đ1 loại 120V . Hiệu suất sử dụng điện trong mỗi cách mắc trên. Biết hiệu suất sử dụng bếp là H = 80% và nhiệt dung riêng của nước C = 4200 J/kg.độ. Nếu 1 đèn bị đứt dây tóc. Để sử dụng vào hiệu điện thế 120V người ta mắc đèn với biến trở R theo hai sơ đồ sau. của V2 có R2 = 1200 Ω . 2. Hỏi nếu nối bếp với U3 = 60V thì nước sôi sau thời gian t3 bao lâu ? Cho nhiệt lượng hao phí tỷ lệ với thời gian đun nước. 2 đèn Đ3 loại 120V 50W. Biết biến trở R có giá trị tối đa là 200 Ω 1.

1000W.10-6 Ω m.10-7 Ω m được quấn trên một lõi sứ cách điện hình trụ có đường kính D = 2cm. λ = 25. khối lượng riêng. Khi đó dòng điện I2 = 2A đi qua thì nó nóng lên đến nhiệt t2 = 1000C. điện trở của bàn là bị thay đổi theo nhiệt độ và công suất tiêu thụ thực tế của bàn là P’ = 650W. r2. điện trở suất.2. Tính số vòng dây của bếp điện trên. Tính vào hiệu điện thế U3 = 100V. nhiệt nóng chảy và nhiệt độ nóng chảy của chì lần lượt là: C = 120 J/kg độ. Cho biết nhiệt lượng toả ra môi trường xung quanh tỉ lệ với thời gian đun nước. Bài 232 Khi có dòng điện I1 = 1A đi qua một dây dẫn trong một khoảng thời gian thì dây đó nóng lên đến nhiệt độ t1 = 400C. D = 11300 kg/m3. Cho biết nhiệt dung riêng. r2. Khi mắc bàn là vào mạch điện thì hiệu điện thế trên ổ cắm điện giảm từ U1 = 125V xuống U2 = 100V. R2. Thực tế. Bài 228 Cầu chì trong mạch điện có tiết diện S = 0.22. 1.2 mm. 2. Bài 234 Tìm r1. Tính hiệu điện thế giữa hai đầu ổ cắm điện lúc này và điện trở P’ của bàn là khi đó. Bài 230 Khi mắc một bếp điện vào hiệu điện thế U1 = 120V thì nước trong ấm sẽ sôi sau thời gian t1 = 10 phút. r3 theo R1. Hỏi sau bao lâu thì dây chì đứt? Bỏ qua sự toả nhiệt ra môi trường xung quanh và sự thay đổi của điện trở.000 J/kg.1 mm2. Biết rằng khi đoản mạch thì cường độ dòng điện qua dây chì là I = 10A. Biết dây điện trở có đường kính d = 0. kích thước dây chì theo nhiệt độ. ρ = 0. Xác định điện trở các dây nối (coi điện trở bàn là không thay đổi theo nhiệt độ). Lượng nước trong ân và nhiệt độ bàn đầu của nước trong các trường hợp là như nhau. r3 theo R1.5 mm sẽ chảy ra khi dòng điện qua nó I1 ≥ 5A trong một thời gian. Biết nhiệt lượng toả ra môi trường xung quanh tỷ lệ thuận với độ chênh lệch nhiệt độ giữa dây dẫn và môi trường xung quanh. ở nhiệt độ 270C. t0 = 3270C. Bài 229 Một bàn là có ghi 120V . Nếu mắc bếp vào hiệu điện thế U2 = 110V thì thời gian cần thiết để đun sôi lượng nước trên là t2 = 15 phút. Hỏi khi dòng điện I3 = 4A đi qua thì nó nóng lên đến nhiệt độ t3 là bao nhiêu? Coi nhiệt độ môi trường xung quanh và điện trở dây dẫn là không đổi. Hỏi với dây chì có đường kính d2 = 1mm sẽ chịu được dòng điện lớn nhất là bao nhiêu? Coi nhiệt lượng toả ra môi trường xung quanh tỉ lệ thuận với diện tích xung quanh của dây chì. R3 để mạch hình sao tương đương mạch hình tam giác. R3 để mạch hình tam giác tương đương mạch hình sao. Bỏ qua sự mất nhiệt do tiếp xúc. Bài 233 Tìm r1. điện trở suất ρ =5. Bài 231 Một cầu chì có ường kính dây chì d1 = 0. R2. Bài 235 Cho mạch điện như hình vẽ 21 .

Tính điện trở tương đương của mạch khi cho dòng điện qua mạch vào nút A và ra nút C. Bài 241 Giải lại bài 238 nhưng cho dòng điện qua mạch vào nút A và ra nút O. Bài 244 Giải lại bài 242 khi cho dòng điện qua mạch vào nút G và ra nút I. Tính điện trở tương đương của mạch khi cho dòng điện qua mạch vào nút A và ra nút B.. CD. OC.R1 = R2 = R3 = 14 Ω . CH. mỗi phần đoạn mạch (của hình lập phương) có điện trở là r (thí dụ như AB. Bài 245 Giải lại bài 242 khi cho dòng điện qua mạch vào nút A và ra nút O. mỗi phần đoạn mạch có điện trở r (thí dụ như AE. Các điện trở khác có giá trị như cũ..) Tính điện trở tương đương của mạch khi cho dòng điện qua mạch vào nút A và ra nút B.). mỗi phần đoạn mạch có điện trở r (thí dụ như OA. Bài 240 Giải lại bài 238 nhưng cho dòng điện qua mạch vào nút C và ra nút B.. OH.. R2 = 2 Ω . Bài 237 Cho mạch điện như hình vẽ R1= R5 = R3 = 3 Ω . U = 3V. Bài 239 Giải lại bài 238 nhưng cho dòng điện qua mạch vào nút C và ra nút D. Tính cường độ dòng điện qua mỗi điện trở. DB. IH. R4 = 5 Ω . 22 .. DC.. Bài 246 Cho mạch điện như hình vẽ.). Bài 238 Cho mạch điện như hình vẽ. Bài 242 Cho mạch điện như hình vẽ. Bài 247 Giải lại bài 246 khi cho dòng điện qua mạch vào nút A và ra nút D. Bài 243 Giải lại bài 242 khi cho dòng điện qua mạch vào nút A và ra nút C. R4 = R5 = R6 = R7 = R8 = 7 Ω Tính điện trở tương tương của mạch Bài 236 Giải lại bài toán trên với R2 = 7 Ω .

mỗi phần của đoạn mạch (của hình ngôi sao) đều có điện trở là r (thí dụ như AG.. Bài 254 Có mạch điện sau: Tính từ A đến B thì cụm thứ i sẽ có i điện trở mắc song song và mỗi điện trở có giá trị là ir. Bài 258 Có mạch điện như hình vẽ. Bài 255 Cho mạch điện như hình vẽ.). Tính điện trở tương đương của mạch khi cho dòng điện qua mạch vào nút A và ra nút I. Hỏi x bằng bao nhiêu để điện trở tương đương của đoạn mạch AB cũng là x. Bài 257 Có mạch điện dài vô hạn. Bài 260 23 . mỗi điện trở trong một cạnh của một ô là r. Bài 256 Giải lại bài 255 khi cho dòng điện qua mạch vào nút C và ra nút D. Bài 259 Có mạch điện như hình vẽ bài 258. Bài 252 Giải lại bài 249 khi cho dòng điện qua mạch vào nút A và ra nút E. Tính điện trở tương đương của mạch khi cho dòng điện qua mạch vào nút A và ra nút B. GH. Tính điện trở tương đương của mạch. Điện trở giữa M và N là x. Bài 250 Giải lại bài 249 khi cho dòng điện qua mạch vào nút G và ra nút H. còn các điện trở khác là r đã biết. KI. mối cạnh của một hình vuông nhỏ đều có điện trở là r. Bài 249 Cho mạch điện như hình vẽ. mỗi cạnh của hình tam giác nhỏ đều có điện trở là r. HC . Tính điện trở tương đương của mạch khi cho dòng điện qua mạch vào A và ra C.. Hỏi x bằng bao nhiêu để điện trở tương đương của đoạn mạch AB không phụ thuộc vào số ô điện trở. Bài 251 Giải lại bài 249 khi cho dòng điện qua mạch vào nút L và ra nút I.Bài 248 Giải lại bài 246 khi cho dòng điện qua mạch vào nút A và ra nút H. Bài 253 Cho mạch điện như hình vẽ. Tính điện trở tương đương của đoạn mạch AB.

Hỏi mỗi độ chia có giá trị là bao nhiêu ? 2. 3 Ω . R2 = 3Ω . Tính điện trở tương đương của mạch. Tính điện trở tương đương của đoạn mạch AB. Bài 262 Cho mạch điện dài vô hạn khi kéo ra vô cùng về hai phía của AB. Biết mỗi điện trở trong mạch có giá trị là r. Muốn đo dòng điện lớn nhất là 1A thì phải làm thế nào ? (giải bài toán khi chưa có sơn 1 Ω và khi đã có sơn 1 Ω ở câu 2) Bài 269 24 . 1. Bài 266 Một điện kế có điện trở 20 Ω đo được dòng điện lớn nhất là 1 mA. Bài 261 Cho mạch điện dài vô hạn như sau. áp dụng cho mạch có n nút. tổng ba loại điện trở này là 100 chiếc. Hỏi phải dùng mỗi loại bao nhiêu để khi ghép chúng nối tiếp nhau ta có điện trở tương đương của mạch là 30 Ω .Cho mạch điện dài vô hạn như sau. Mắc một sơn 1 Ω để biến điện này thành ampe kế. Bài 263 Cho mạch điện có 5 nút. Bài 265 1 Có ba loại điện trở 5 Ω . Bài 264 Có hai loại điện trở 2 Ω và 5 Ω . có 100 độ chia. Biết mỗi điện trở trong mạch có giá trị r. Tính điện trở tương đương của mạch. giữa 2 nút có 1 điện trở là r. Muốn biến điện kế này thành ampe kế đo được dòng điện lớn nhất là 1A thì phải mắc thêm một sơn có điện trở là bao nhiêu ? Bài 267 Một điện kế có điện trở 12 Ω đo được dòng điện lớn nhất là 1 mA. Ω . Cho dòng điện vào 1 nút và ra 1 nút khác bất kì. Hỏi ampe kế này đo được dòng lớn nhất là bao nhiêu ? Độ nhạy của điện kế thay đổi ra sao ? Giá trị mỗi độ chia tương ứng có giá trị là bao nhiêu? 3. Hỏi phải dùng mỗi 3 loại bao nhiêu chiếc để khi ghép chúng nối tiếp nhau ta có điện trở tương đương của mạch là 100 Ω . Muốn biến điện kế này thành vôn kế đo được hiệu điện thế lớn nhất là 12V thì phải mắc thêm một điện trở phụ có điện trở là bao nhiêu ? Bài 268 Một điện kế có điện trở 20 Ω . Điện kế này chịu được dòng điện lớn nhất là 6 mA. Biết R1 = 4 Ω . Tính điện trở tương đương của mạch.

điện trở Rv = 12k Ω . 2 và 4 3. Bài 273 Một vôn kế có ghi độ chia tới 120V. Hai khóa k1. 2. Hỏi nếu dùng hai chốt 1 và 3 thì đo được cường độ lớn nhất là bao nhiêu ? Bài 271 Một vôn kế có sơ đồ cấu tạo như hình vẽ. 1. Tính các điện trở phụ R1. k2 đều mở thì giới hạn đo là 42mA. dùng hai chốt 1 và 4 là 250V. Hỏi giới hạn do sẽ tăng lên bao nhiêu lần khi mắc: Rs2 2. Khi dùng chốt 1 và 2 thì giới hạn đo là 100mA. khi k1. Nếu mắc thêm điện trở phụ Rp = 24 k Ω thì vôn kế đo được hiệu điện thế lớn nhất là bao nhiêu ? 2. dùng hai chốt 1 và 3 giới hạn đo là 30mA. Nếu dùng hai chốt 2 và 3 thì đo được cường độ dòng điện lớn nhất là 3A. Rs1 song song Rs2 Bài 270 Một ampe kế có sơ đồ cấu tạo như hình vẽ. R1 nối tiếp R2. Hỏi giới hạn đo là bao nhiêu khi dùng hai chốt: 1. Điện kế G có điện trở Rg = 20 Ω và chịu được dòng điện lớn nhất là 2mA. Khi dùng hai chốt 1 và 2 thì hiệu điện thế đo được lớn nhất là 5V.) Bài 274 Một ampe kế được cấu tạo như hình vẽ. k2 đều đóng thì giới hạn đo là 82 mA. 2 và 3 2. Hỏi giới hạn đo sẽ tăng lên bao nhiêu lần khi mắc: 1. R3. Bài 272 Có một điện kế G mà khi mắc điện trở phụ R 1 (dùng làm vôn kế) thì giới hạn đo tăng N 1 lần. còn mắc R2 thì tăng thêm N2 lần.2V. Rs3 . 3 và 4 Bài 276 25 . còn mắc 1. Điện kế G có điện trở 40 Ω và chịu được dòng điện lớn nhất là 2mA. dùng hai chốt 1 và 3 là 25V. k2 có điện trở không đáng kể. Tính các điện trở Rs1 . Muốn đo hiệu điện thế lớn nhất là 720V thì phải làm thế nào ? (Giải bài toán khi chưa có điện trở phụ Rp = 24k Ω và khi đã có điện trở phụ Rp. Rs1 Rs2 nối tiếp Rs1 (dùng làm ampe kế) thì giới hạn đo tăng thì tăng thêm N2 lần. Điện kế G có điện trở 10 Ω và chịu được hiệu điện thế lớn nhất là 0. Nếu dùng hai chốt 1 và 2 thì đo được cường độ dòng điện lớn nhất là 2A.Có một điện kế G mà khi mắc điện trở sơn thêm N1 lần. R1 song song R2. R2. Rs2 . Biết khi k1. ding hai chốt 1 và 4 giới hạn đo là 10mA. Bài 275 Một ampe kế có cấu tạo như hình vẽ.

Người ta dùng một trong hai sơ đồ sau: Giá trị của x được tính gần đúng là U với U là số chỉ của vôn kế và I là số chỉ của ampe I kế. Khi dòng điện qua điện kế có cường độ 20mA thì kim điện kế chỉ độ chia 50. 2. mỗi độ chia tương ứng với 2mA. Hỏi phải mắc thêm một điện trở phụ (để thành vôn kế) bằng bao nhiêu để khi đo hiệu điện thế 16V thì kim điện kế chỉ độ chia 10. Tính sai số tương đối của phép đo cường độ dòng điện qua R1 và qua R2.Để đo điện trở x bằng vôn kế (có điện trở Rv) và ampe kế (có điện trở là Ra).1 Ω thì khả năng đo tăng lên 10 lần. Tính giới hạn đo của ampe kế. Khi lần lượt mắc vôn kế giữa A và B. Tính giá trị mỗi độ chia tương ứng. Muốn biến ampe kế trên thành một vôn kế đo được hiệu điện thế lớn nhất là 36V thì phải mắc một điện trở phụ Rp bằng bao nhiêu? Bài 280 Một điện kế có điện trở 5 Ω và có 100 độ chia. R2 mắc song song giữa hai điểm có hiệu điện thế không đổi U = 10V. 1. Khi mắc một ampe kế (có điện trở Ra = 1 Ω ) để đo dòng qua R1 thì ampe kế chỉ 1A. 3. Bài 283 26 . Bài 281 Cho mạch điện như hình vẽ. Bài 279 Một ampe có 100 độ chia. R2 mắc nối tiếp nhau giữa hai điểm có hiệu điện thế không đổi U. Hỏi nên dùng sơ đồ nào? Bài 277 Có hai điện trở R1. đo dòng qua R2 thì ampe kế chỉ 2A. 100V. C và B thì vôn kế lần lượt chỉ 180V. Để đo cường độ dòng điện qua R = 20 Ω với sai số tương đối không quá 4% thì phải dùng ampe kế có điện trở là bao nhiêu? Bài 282 Cho mạch điện như hình vẽ Để đo hiệu điện thế hai đầu R1 với sai số tương đối không qua 5% thì phải dùng ampe kế có điện trở là bao nhiêu? áp dụng số cho R1 = 200 Ω và R2 = 1000 Ω. 1. 60V. Nếu dùng một điện trở sơn là Rs = 0. A và C. Tính sai số tương đối của phép đo hiệu điện thế trên R1 và R2. 2. Bài 278 Có hai điện trở R1. Hỏi phải mắc thêm một điện trở phụ (để thành vôn kế) bằng bao nhiêu để khi đo hiệu điện thế 16V thì kim điện kế chỉ độ chia 10.

C2 = 20 µ F. K mở. Bài 285 Có mạch điện như hình vẽ: U = 60V. Biết lúc đầu các tụ chưa tích điện. C2 = 5 µ F. K đóng. C = 10 µ F Các ampe kế và khóa K có điện trở không đáng kể. Biết trước khi nối vào mạch các tụ chưa tích điện. Tính điện tích trên các tụ khi: 1. R2 = 20 Ω. C2 = 15 µ F. RK Tính hiệu điện thế và điện tích trên mỗi tụ khi: 1. R4 = 3 Ω. C1 = 10 µ F.Có một mạch phân thế như hình vẽ. C1 = 10 µ F. Tính điện tích trên mỗi tụ. K đóng. Biết lúc đầu tụ chưa tích điện. K mở 2. ta có: RAB = R 0. R1 = 40 Ω. 2. U = 18V µ C1 = C2 = 6 F. R1 = 2 Ω. 2. K đóng. K mở. K mở. R2 = 8 Ω C1 = 10 µ F. R2 = 6 Ω R3 = 4 Ω. C3 = 12 µ F. Bài 286 Có mạch điện như hình vẽ: R1 = R2 = R3 = 6 Ω. Bài 287 Có mạch điện như hình vẽ: R1 = 4 Ω. Bài 289 Cho mạch điện như hình vẽ: U = 6V. R3 = 6 Ω. C3 = 20 µ F. R4 = 2 Ω. RAC = x. K mở. 2. Hiệu điện thế hai đầu mạch là U. C1 = 4 µ F. RK ≈ 0 Tính điện tích và hiệu điện thế trên các tụ khi: 1. C2 = 5 µ F. K đóng. Tìm điện tích trên tụ và số chỉ các ampe kế khi: 1. U = 9V RK ≈ 0 Bài 288 Có mạch điện như hình vẽ. ≈ 0. Bài 284 Cho mạch điện như hình vẽ. Biết lúc đầu các tụ chưa tích điện. U = 30V. Tính số chỉ của vôn kế. vôn kế có điện trở Rv. R1 = 6 Ω. 2. điện trở khóa K không đáng kể. C3 = 30 µ F. R2 = 12 Ω U = 18V. K đóng. Biết lúc đầu K mở và các tụ chưa tích điện. Tính hiệu điện thế và điện tích trên các tụ khi: 1. 27 .

r = 1 Ω. R1 = 5 Ω. V chỉ 6V. Tính điện tích trên các tụ khi: 1. C2 = 24 µ F Các khóa K có điện trở không đáng kể. V chỉ 1.5V. Bài 291 Cho mạch điện như hình vẽ: R1 = 6 Ω. 3.5 Ω V có điện trở RV rất lớn. Mắc giữa hai cực nguồn hai điện trở R1 và R2. 2. R2 = 12 Ω U = 9V. 3 R1 = 4 Ω. Bài 296 Có mạch điện như hình vẽ 28 . C1 = 12 µ F. Tính R1 và = R2. K1 mở. A chỉ 0.5A.1 Ω. Tính điện trở trong r của Bài 294 Cho mạch điện như hình vẽ R1 = 6 Ω. * Khi K mở.Bài 290 Có mạch điện như hình vẽ: U = 12V. 2. ≈ 0. K đóng. K1 đóng. Ampe kế có Ra nguồn. R2 = 8 Ω. A và K có điện trở rất nhỏ. R1 = 2 Ω. Bài 292 Cho mạch điện như hình vẽ: e = 1.5A. Hiệu điện thế giữa hai cực nguồn điện. K1 và K2 đều đóng.75V và A chỉ 0. V chỉ 5. RK ≈ 0 C1 = 15 µ F Biết lúc đầu các tụ chưa tích điện và K mở. Bài 293 Cho mạch điện như hình vẽ: e = 3V. Khi R1 song song R2 thì cường độ dòng điện tổng cộng qua R1 và R2 là 5A. Tính điện tích và hiệu điện thế trên các tụ trong các trường hợp: 1. R2 = 5. K2 mở. 2.5V. K2 đóng. K mở. Bài 295 Một nguồn điện có suất điện động e = 1. Tính: 1. điện trở r = 0.3 V. R2 = 4 Ω R3 = 6 Ω. Khi R1 nối tiếp R2 thì cường độ dòng điện qua mỗi điện trở là 1. * Khi K đóng.2V. Cường độ dòng điện qua mỗi điện trở. Tính suất điện động e và điện trở trong r của nguồn. Biết trước khi có các trường hợp xảy ra thì các tụ chưa tích điện.

2. R1 = 20 Ω. Hiệu điện thế giữa M và N. K mở. R2 = 16 Ω. 1. R3 = 20 Ω. V chỉ 12V. Tính e. R2 = 8 Ω. Bài 298 Có mạch điện như hình vẽ. A chỉ 1A. R5 = 5 Ω 1. Bài 301 Có mạch điện như hình vẽ. Ampe kế và 3 khóa K có điện trở không đáng kể. 29 . R1 = R2 = R3 = 6 Ω. Tính: 1. Bài 300 Cho mạch điện như hình vẽ. 2. R4 = 2 Ω. e = 12. Nguồn có suất điện động e. R1 = 10 Ω. R2 = 4 Ω R4 = 3 Ω. R2 = 30 Ω. e 12V. r = 1 Ω. V1 chỉ 10V. Công suất trên điện trở R2. R4 = 11 Ω. Khi K mở. 2. Khi moK mở. r = 1 Ω Các ampe kế và khóa K có điện trở không đáng kể. r = 1 Ω. Bài 297 Cho mạch điện như hình vẽ.5V. V2 chỉ 12V. r = 1 Ω. A1 chỉ 0. Tính số chỉ V và A khi K đóng. R1 = 12 Ω. Các vôn kế có điện trở rất lớn. e = 6V. Muốn đo hiệu điện thế này thì cực dương của vôn kế mắc vào điểm nào ? Bài 299 Có mạch điện như hình vẽ. ≈ 0. R3 = 2 Ω. vôn kế có điện trở rất lớn. r = 1 Ω. K đóng. điện trở trong r = 2 Ω. RK Tính hiệu điện thế giữa A và N khi: 1. R1 = 6 Ω. 2. R3 = 5 Ω.e = 6V. Cường độ dòng điện qua mỗi điện trở. R2 = 30 Ω.5A. ampe kế và khoá K có điện trở rất nhỏ. Biết R3 = 2R1. Bài 302 Có mạch điện như hình vẽ. V chỉ 16V. Tính điện trở trong của nguồn. 3. R1 = R4 = R5 = 4 Ω. Tính số chỉ các ampe kế khi K đóng. e = 6V. R3 = 8 Ω. Tính cường độ dòng điện qua mỗi điền trở và hiệu điện thế hai đầu mạch ngoài. R4 = 40 Ω. K đóng. Tính R3 và nhiệt lượng đã tỏa ra trên R3 trong 5 phút. K mở.

2. 1. Đ1 : 6V . r = 1 Ω. Bài 307 Một nguồn điện có suất điện động e = 24V.6 Ω. Tìm số chỉ các ampe kế khi: 1. Hỏi phải dùng bao nhiêu bóng và mắc như thế nào để các bóng đều sáng bình thường. 2. Điều chỉnh R để công suất mạch ngoài là 11W. Hỏi phải dùng bao nhiêu bóng và mắc như thế nào để các bóng đều sáng bình thường. R1 = 5. Bài 303 Cho mạch điện như hình vẽ. r = 1 Ω. Phải điều chỉnh R có giá trị là bao nhiêu để công suất trên R là lớn nhất Bài 309 Cho mạch điện như hình vẽ: e = 12V. Bài 305 Cho mạch điện như hình vẽ. mỗi dãy có n bang. Công suất và hiệu suất của nguồn. Bài 310 30 . 2. r = 3 Ω.1. Tính hiệu điện thế giữa N và B khi: 1.3W Tính giá trị của biến trở Rb tham gia vào mạch để đèn sáng bình thường.44W.3W. K đóng. Hỏi R2 bằng bao nhiêu để công suất mạch ngoài là lớn nhất ? Tính công suất này. Tính giá trị R tương ứng. R4 = 2 Ω R2 = R5 = R6 = 4 Ω Các ampe kế và khóa k có điện trở không đáng kể. R1 = 12 Ω. r = 1 Ω.44W. K đóng. R là biến trở. r = 1 Ω. Các đèn sáng bình thường. điện trở trong r = 3 Ω.RK ≈ 0. e = 9V. Điện trở R1 và R2. Đ : 6V . K mở. Bài 308 Cho mạch điện như hình vẽ E = 12V. Người ta mắc các bóng trên thành m dãy. Bài 304 Cho mạch điện như hình vẽ: e = 9V. Người ta mắc các bóng trên thành m dãy. e = 9V. Bài 306 Một nguồn điện có suất điện động e = 24V. Đ2 3V .1. điện trở trong r = 3 Ω. K mở. Có một số bóng đèn loại 2.4V .5W.1. Tính: 1. 2. mỗi dãy có n bóng.4V . Có một số bang đèn loại 2. Tính công suất của nguồn trong trường hợp này. R3 = 8 Ω.

r1 = r2 = r3 = 0. r1 = r2 = r3 = 0.5V. e3 = 3V. e2 = e1 = 2V. 3. 2. Hiệu điện thế hai đầu mạch ngoài. Mạch ngoài lớn nhất. Công suất tiêu thụ trên R2. 3. Hỏi R2 bằng bao nhiêu để công suất: 1. A chỉ 1. 2. e2 = 3V r1 = r2 = r3 = 1 Ω R1 = R2 = R3 = 5 Ω Tính: 1. Bài 316 e3 = 16V. Cường độ dòng điện mạch chính. 4 pin giống nhau mắc nối tiếp. 2.5 Ω Tính: 1. Tính công suất nguồn trong trường hợp này. Suất điện động và điện trở trong của bộ nguồn. e1 = 2V. Hỏi R2 bằng bao nhiêu để công suất trên R2 là lớn nhất. Tính: 3 1. Bài 317 Có mạch điện như hình vẽ. Tính công suất này. R4 = 10 Ω. 2. Bài 314 Cho mạch điện như hình vẽ. 2. Hiệu điện thế giữa A và M. Cường độ dòng điện mạch chính. Điện trở R1. R3 = 4 Ω R2 là biến trở. r = 6 Ω. Suất điện động của 1 pin.e = 24V.7 Ω. Trên R2 lớn nhất.5 Ω R1 = R2 = R3 = 6 Ω R4 = 6. R2 = 3 Ω.25 Ω. e2 = 4V. 4 pin giống nhau mắc nối tiếp. Bài 312 Cho mạch điện như hình vẽ. 4. R2 là biến trở. Suất điện động và điện trở trong của bộ nguồn. của vôn kế V rất lớn.25 Ω. R1 = 4 Ω. Suất điện động và điện trở trong bộ nguồn. A và V chỉ 2V.1 Ω. mỗi pin có suất điện động e = 1. Tính cường độ dòng điện qua mạch và công suất mạch ngoài. R2 = 12 Ω. R = 8. R1 = 24 Ω. Bài 315 e1 = e3 = 6V. điện trở trong r = 0. Điện trở của ampe kế A rất nhỏ. mỗi pin có suất điện động là e 0 và điện trở trong là r0 = 0. Hiệu điện thế giữa M và N. R3 = 15 Ω . Bài 311 e = 12V. công suất của bộ nguồn. Bài 313 Cho mạch điện như hình vẽ. 31 R4 = 10 Ω . R3 = 3 Ω. Tính: 1. r = 1 Ω R1 = 6 Ω.

R = 9 Ω Vôn kế V và ampe kế A là các dụng cụ đo điện lí tưởng. R = 9 Ω 1. 2. Vôn kế V và ampe kế A lí tưởng.5V và ampe kế chỉ 1A. V chỉ 6V. e2 = 10V r1 = r2 = 2 Ω. mỗi nguồn có suất điện động e và điện trở trong r. Khóa K có điện trở không đáng kể. e. e2 = 4V Tính: r1 = r2 = 2 Ω. Phát dòng. Bài 322 32 . Công suất mạch ngoài khi K đóng. Công suất mạch ngoài và cường độ dòng điện qua mỗi nguồn.9 Ω Tính: 1. Bài 320 e1 = 6V. e. Công suất mạch ngoài khi K đóng. Bài 321 Hai nguồn có suất điện là e1. • Điện trở R = 5. Không phát. Mạch ngoài có điện trở R thay đổi được. Bài 318 Hai nguồn giống nhau. mỗi pin có e = 6V. r. Tính R để nguồn thứ hai: 1. r = 0. Tính: 1. Cường độ dòng điện qua 1 pin. 2. Công suất của bộ nguồn và công suất 1 pin. e2. Bài 318 Hai nguồn giống nhau. • Khi K đóng. Vôn kế V và ampe kế A lí tưởng.• 3 pin giống nhau. 3. Khóa K có điện trở không đáng kể. Tính: 1. • Khi k mở. V chỉ 6V. không thu. • Khi k mở. r.5V và ampe kế chỉ 1A. Tìm số chỉ của V và A. Hiệu điện thế hai đầu bộ nguồn. V chỉ 5. mỗi nguồn có suất điện động e và điện trở trong r.3 Ω.Thu dòng. Bài 319 e1 = 8V. Suất điện động và điện trở trong của bộ nguồn. 2. 2. 2. V chỉ 5. điện trở trong r1 và r2 (giả sử e1 > e2). • Khi K đóng. 3.

mỗi nguồn có suất điện động e = 1. Điện trở của ampe kế không đáng kể.5V. Số chỉ ampe kế A. dãy 2 có 4 nguồn nối tiếp. R5 = 6 Ω.5 Ω. điện trở trong r = 0. Ampe kế có điện trở không đáng kể. Cường độ dòng điện qua R1 là 3A. R4 = 8 Ω. Hỏi có bao nhiêu cách mắc khác nhau? 2. R là biến trở.5 Ω thì phải chọn cách mắc nào để công suất mạch ngoài lớn nhất? Tính công suất này. 1 nguồn có suất điện động e.5W. suất điện động và điện trở trong của 1 nguồn là e = 9V. Số chỉ của vôn kế và ampe kế. Điện trở R5. điện trở trong r = 1. Công suất một nguồn và công suất bộ nguồn. Điện trở của ampe kế A và khóa K không đáng kể. Tính hiệu điện thế giữa M và B. Bài 324 Cho mạch điện như hình vẽ: Có 10 nguồn giống nhau. Bài 326 Có 4 nguồn giống nhau. điện trở trong r = 1 Ω. R1 = 12 Ω. Tính: 1. Các điện trở R1 = 2 Ω. mỗi nguồn có suất điện động e = 2V. 1 nguồn có suất điện động e = 2V. R3 = 6 Ω. R3 = 2 Ω. Các nguồn điện được mắc hỗn tạp thành n nhánh. Tính 1. 1. Điện trở R = 13 Ω. Bài 327 Hai nguồn giống nhau. 2. r = 1 Ω. r = 1 Ω. Bài 328 Có N = 40 nguồn giống nhau. Công suất mạch ngoài là 3. R2 = 6 Ω. khi K mở ampe kế chỉ 24 27 A. 1 nguồn có suất điện động e = 2V. Vôn kế có điện trở rất lớn và chỉ 7V. Tính số chỉ A khi K đóng. Bài 329 33 . R4 = 12 Ω. mỗi nguồn có e = 4. Hiệu điện thế giữa hai điểm M và N. Dùng điện trở ngoài R = 2. Hỏi phải chỉnh R bằng bao nhiêu để ampe kế chỉ 0. R2 = 2 Ω. điện trở trong r = 0. mỗi nhánh có m nguồn nối tiếp. 2. A có điện trở rất nhỏ. Các điện trở R1 = 1.5 Ω.5 Ω mắc thành hai dãy song song. dãy 1 có 6 nguồn nối tiếp. Bài 323 Có 12 nguồn giống nhau.5 Ω. 2. Bài 325 Có 12 nguồn giống nhau.4 Ω. Suất điện động e. V có điện trở rất lớn. Tìm: 1.5V.Có 6 nguồn giống nhau. điện trở trong r = 0.

r3 = 0.1 Ω. mỗi nhánh có n pin giống nhau.1. Tính số nguồn ít nhất cần ding để dòng điện qua R có cường độ là 8A.6 Ω. e2 = 3V. Biết nguồn có suất điện động e. Suất điện động và điện trở trong của mỗi nguồn là e = 2V và r = 0. 2.5 Ω .4 Ω. điện trở trong r = 1 Ω. Mỗi nguồn có suất điện động e = 12V. Bài 334 Cho mạch điện như hình vẽ.2 Ω. 2. r1 = 0. điện trở trong r. R là biến trở. Tính hiệu suất của bộ nguồn. R2 = 19. Tính điện trở như nhau. ampe kế có Ra ≈ 0. Bài 333 Có 8 bóng đèn giống nhau loại 3V . Khi con chạy C có vị trí ở câu 1. Tính m và n. Khi chúng ghép song song thì dòng điện tổng cộng 169 qua chúng là 18 A. Bài 330 Một điện trở R = 3 Ω được mắc giữa hai đầu của bộ nguồn mắc hỗn tạp gồm m nhánh. Hỏi phải dùng tối thiểu bao nhiêu nguồn và xác định các cách mắc bộ đèn và bộ nguồn. mỗi dãy có q bóng nối tiếp. Tính điện trở của hai dây dẫn trên. mỗi dãy có n nguồn giống nhau mắc nối tiếp. Bài 331 Hãy vẽ dạng đồ thị sự phụ thuộc của công suất nguồn điện và công suất tiêu thụ ở mạch ngoài vào điện trở mạch ngoài. Bài 336 34 . Bài 332 Một bộ nguồn gồm 36 nguồn giống nhau ghép hỗn hợp thành m dãy song song. nếu dịch chuyển C thì chiều dòng điện qua ampe kế như thế nào? Bài 335 Cho mạch điện như hình vẽ: e1 = 55V. R3 = 4. Mạch ngoài có hiệu điện thế U = 120V và công suất P = 360W. Khi chúng ghép nối tiếp thì dòng điện qua chúng là 2A. r4 = 0. e2 = 10 Ω.3 Ω.9 Ω.3W và mắc thành p dãy song song. Người ta mắc lần lượt dây thứ nhất rồi dây thứ hai vào hai cực bộ nguồn công suất tỏa nhiệt trên hai dây điện trở như nhau. Tính điện trở trong bộ nguồn.5 Ω. Chỉnh R để giá trị tham gia vào mạch là R1 bằng bao nhiêu để ampe kế chỉ O. Hai dâu điện trở ghép với nhau và mắc vào hai điểm có hiệu điện thế 26V. e1 = 4V. 1. e 3 = 15V. r1 = 2 Ω. mắc nối tiếp. Tính cường độ dòng điện qua các nhánh. r2= 3 Ω. điện trở trong r = 2 Ω. R1 = 9. r2 = 0. Mỗi nguồn có suất điện động e = 4V.

Bài 340 Cho mạch điện như hình vẽ.5W. Các điện trở R1 = R2 = R3 = 6 Ω.25V. 35 . điện trở R = 4. Tính suất m điện động e và nguồn. đèn sáng bình thường. R3 = R4 = 5 Ω.3W. Tìm e. Tìm số chỉ ampe kế trong hai sơ đồ khi K đóng. Bộ nguồn e 1. dài 1m có điện trở RMN = 6 Ω. r = 1 Ω. Tính lượng đồng bám vào catốt của bình điện phân sau 24h. I’ = 0. Bài 341 Cho mạch điện như hình vẽ. Khi con chạy C cách M một đoạn MC = 12. dòng điện trong hai sơ đồ có chiều như hình vẽ và I = 0. tiết diện đều. Cho biết bình điện phân chứa dung dịch CuSO 4.5 Ω. Dùng bộ nguồn e1 để thắp sáng 6 đèn loại 6V . Đèn Đ ghi 3V. Hỏi phải mắc như thế nào để các đèn sáng bình thường và có lợi về mặt năng lượng. R2 = 2. Bài 338 Cho ba nguồn e1 = e2.56A. Tụ có điện dung C = 10 µ F. nguồn có suất điện động e = 18V. 1. 2.Cho mạch điện như hình vẽ. Tính điện tích của tụ. Khi K mở.5 Ω. Tính điện tích trên tụ. Ra = RK ≈ 0. Tính điện trở x.4 Ω. 1 pin có e = 2. 2. Bài 342 Cho mạch điện như hình vẽ. người ta thấy công suất mạch ngoài cực. 1. điện trở trong r = 1 Ω. ampe kế có điện trở không đáng kể. 2.3 Ω. Bóng đèn có ghi 5V . Chỉnh biến trở Rb = 7 Ω thì đèn sáng bình thường. bình điện phân đựng nước pha xút. Tính suất điện động e2. r1 = r2 = r và e3 = 2V. Tụ điện có điện dung C = 8 µ F.16A. Ra = RK ≈ 0 1. Trong mạch trên. biết điện trở trong của nó là r = 0.5 cm thì ampe ké chỉ O. Nguồn điện có suất điện động e = 9V. r1 gồm 20 pin có e = 1. Tính R1 và số chỉ của ampe kế. R4 = 18 Ω. r3 = 0 được mắc lần lượt theo hai sơ đồ (1) và (2). Bài 339 Cho mạch điện như hình vẽ.2. có các điện cực bằng bạch kim và điện trở là R3 = 3 Ω. r = 0. Nguồn có e = 18V. Biết R1 = 9 Ω. cường độ điện trường giữa hai bản tụ là E = 2250 V . 1. r = 1.2V. điện trở trong r = 1 Ω. r. Bài 337 Cho mạch điện như hình vẽ. dương cực bằng đồng.5W. 2. Khi K đóng. Các điện trở R1 = R2 = 6 Ω. 4. hãy tính thể tích oxy được giải phóng ở điện cực trong điều kiện chuẩn trong thời gian 16 phút 5 giây. B là bình điện phân có điện trở R1 = 10 Ω. Bộ nguồn gốc 8 pin giống nhau. MN là dây điện trở đồng chất. Khi K mở.2cm. C là tụ điện phẳng mà khoảng cách giữa hai bản là d = 0.

R3 = 3 Ω. Phần biến trở tham gia vào mạch là x. Bài 350 36 . Biết đèn sáng bình thường. Công suất trên x cực đại. r1 = 2 Ω. Tụ có điện dung C = 10 µ F và điện tích trên tụ là là q = 10 µ C. Tụ có điện dung C = 10 µ F. Bộ nguồn gồm 4 oin giống nhau mắc nối tiếp. Tụ có điện dung C = 5 µ F. Bài 344 Cho mạch điện như hình vẽ. Tụ có điện dung C = 10 µ F. Điện tích trên tụ là 3. r1 = 1 Ω. Nguồn có suất điện động e. r = 0. Nguồn có e = 12V. mỗi pin có e = 2V. Tính lượng điện tích chuyển qua R4 trong thời gian K đóng rồi mở. Trên bóng đèn có ghi 3V . e2 = 5V. rb = 10 Ω. Tính điện tích trên các tụ trong trường hợp K mở rồi K đóng. r2 = 2 Ω. Các nguồn có e1 = 12V. Bài 349 Cho mạch điện như hình vẽ. điện trở của dây điện trở AB là RAB = R = 5 Ω. R3 = 4 Ω. Bài 345 Cho mạch điện như hình vẽ. Điện trở R1. Các điện trở R1 = 15 Ω. Các tụ có điện dung C1 = 2 µ F. Các điện trở R1 = R2 = 20 Ω. R3 = 5 Ω.3W. r = 1 Ω. R3 = 10 Ω. e2 = 9V. Tụ có điện dung C = 10 µ F. Các điện trở R1 = R2 = R3 = R4 = 20 Ω. Tính: 1. Suất điện động e 2. các nguồn có e1 = 12V. Công suất tiêu thụ trên R2. e2 = 6V. r2 = 1 Ω. Tính điện tích trên tụ và cho biết bản tụ nào tích điện dương. Tính: 1. R2 = 2 Ω. Hỏi x phải bằng bao nhiêu để: 1. R2 = 10 Ω. Tính phần điện trở AC là RAC = x để điện kế G chỉ 0. 2. Khoá K có RK ≈ 0. Điện trở khoá K là RK ≈ 0.Bài 343 Cho mạch điện như hình vẽ. Bài 347 Cho mạch điện như hình vẽ. r2 = 1 Ω. Các nguồn có e1 = 9V. Các điện trở R1 = 4 Ω. Bài 348 Cho mạch điện như hình vẽ eb = 70V. điện trở trong r = 1 Ω.5 Ω. từ đó suy ra lượng điện tích chuyển qua R1 khi đóng khoá K. 2.10-5 C và bản tụ nối với M tích điện âm. C2 = 3 µ F. r1 = 1 Ω. R2 = 6 Ω. Điện tích trên tụ và cho biết bản tụ nào tích điện âm. Bài 346 Cho mạch điện như hình vẽ.

Tính e. 3. r. K mở. khóa K có điện trở không đáng kể. Các tụ có C1 = C2 = 2 µ F. Cá điện kế có điện trở không đáng kể. C2 = 3 µ F. e1 = 6V. 3 Bài 355 Cho mạch điện như hình vẽ. C1 = C2 = 6 µ F. một nguồn có suất điện động e. Các điện trở R1 = 2 Ω. Tính điện tích trên các tụ và điện lượng qua R1 khi K chuyển từ đóng sang mở. Tụ có điện dung C = 2 µ F. e2 = 10V. Bóng đèn loại 6V . một nguồn e = 12V. 1. C3 = 4 µ F. Các nguồn e1 = 4V. r2 = 3 Ω. Điện kế G1 chỉ 0. K đóng. • Khi K đóng thì đèn sáng bình thường. Các tụ C1 = C2 = 2 µ F . 2. R3 = R4 = R5 = 5 Ω. Điện lượng tải qua R2 khi K mở rồi đóng và cho biết các tụ phóng hay nạp điện. Bài 356 Cho mạch điện như hình vẽ. 37 . e2 = 2V. R2 = 5 Ω. Tính lượng điện tích qua khóa K khi K mở rồi đóng. Tính R1 và R2. Các tụ có điện dung C1 = C2 = 2 µ F. Tính e1. Tính số chỉ ampe kế. Tính điện tích và điện thế trên các tụ. Các tụ có điện dung C1 = 2 µ F. R1 = 10 Ω.75 Ω. Bài 351 Cho mạch điện như hình vẽ. R2 = 4 Ω. Vôn kế có điện trở rất lớn và chỉ 22 V. vôn kế V có điện trở rất lớn. Số chỉ V khi K đóng. Bài 354 Cho mạch điện như hình vẽ.6W. r = 1 Ω. Các điện trở R1 và R2 . Bài 353 Cho mạch điện như hình vẽ. C3 = 6 µ F.5 Ω. r2 = 1 Ω. R3 = 10. r2 = 4 Ω. Các điện trở R1 = R2 = 2 Ω. e2 = 12V. r1 = 1 Ω. R3 = R4 = 3 Ω. điện kế G2 chỉ 0. e2 = 6V. 2. R1 = 2 Ω.Cho mạch điện như hình vẽ. Bài 352 Bộ nguồn có 6 nguồn giống nhau mắc như hình vẽ.4A. r1 = r2 = 2 Ω. điện tích trên tụ và dấu điện tích trên các bản tụ khi: 1. V chỉ 12V. C3 = 4 µ F. Nguồn có e = 4V.5 Ω. R2 = 3 Ω. Hai nguồn giống nhau. 2. Tính điện tích trên các tụ. điện trở trong r. r1 = 1 Ω. 1. r = 0. r1 = 0. điện trở ampe kế và khoá K không đáng kể. các nguồn e1 = 24V. • Khi K mở. Điện trở R1 = 4 Ω. R3 = 5 Ω.

Tính R2 và R5. Tìm số chỉ của ampe kế và điện tích trên tụ khi: 1. Trùng với N. điện tích trên tụ và công suet bộ nguồn. Nếu thay 2 vôn kế bằng 2 tụ có điện dung bằng nhau là C 1 = C2 = 6 µ F thì mỗi tụ tích một lượng điện tích là bao nhiêu? Bài 358 Có mạch điện như hình vẽ. r = 1 Ω. Bài 360 Cho mạch điện như hình vẽ. r2 = 0. công suất mỗi nguồn. Tính e 2. A có điện trở không đáng kể. Ra ≈ 0. K mở 2. Mỗi nguồn có suất điện động e. r = 1 Ω. RV rất lớn.5 Ω. r2 = 2 Ω. điện trở R1 = 1 Ω. Các tụ có điện dung C1 = 6. Ampe kế có điện trở Ra ≈ 0 và chỉ 0.75V.5 Ω. Bốn nguồn giống nhau mắc nối tiếp. các nguồn có e1 = 6V. Nguồn có e = 18V. Đèn Đ có ghi 12V . Các điện trở rất lớn. Bài 361 Cho mạch điện như hình vẽ.18W. Bài 359 Có mạch điện như hình vẽ. Tính điện tích toàn các tụ và cường độ dòng điện qua khoá K khi: 1. Tụ có điện dung C0 = 5. điện tích trên các tụ. r1 = 0.5 Ω. tụ có điện dung C = 6 µ F. 1. khoá K có RK ≈ 0. Các nguồn giống nhau và mỗi nguồn có e = 3V. Biến trở có điện trở toàn phần là RMN = 10 Ω. r = 0. Ra = RK 0. các khoá có RK ≈ 0. R1 = 8 Ω. Đèn sáng bình thường. R4 = 4 Ω. r1 = 2 Ω. mỗi nguồn có e = 3V. công suất 1 nguồn khi con chạy C của biến trở ở vị trí: 1. Là trung điểm của MN 2.2A và khi K đóng K chỉ 0.5A. Các điện trở R1 = R2 = R3 = 40 Ω . Các điện trở R1 = R3 = 4 Ω. Các điện trở R1 = R2 = R3 = R4 = 6 Ω.Bài 357 Có mạch điện như hình vẽ. Các điện trở R1 = 1 Ω. Biết khi K mở. e2 = 9V. Tụ có điện dung C = 6 µ F. điện trở trong r = 4. A chỉ 0. Tìm số chỉ vôn kế. Các nguồn giống nhau. e2 = 6V. K2 đều mở.1 Ω. công suất mạch ngoài. R4 = 0. K1. Nếu thay ampe kế bằng tụ có điện dung C = 10 µ F thì điện tích trên tụ là bao nhiêu? Bài 362 Cho mạch điện như hình vẽ. R3 = 2 Ω. 38 . C2 = 4. r = 2 Ω. R4 = 30 Ω. ampe kế. Tính R2. r3 = 10 Ω. Tìm số chỉ của các vôn kế. 1 nguồn có e = 0. R2 = 6 Ω. K đóng Bài 363 Các nguồn có e1 = 12V.

2. điện tích trên tụ sẽ thay đổi như thế nào? Bài 366 Có 12 pin giống nhau. mỗi nguồn có suất điện động e.2A. r1 = 1 Ω. R1 = 5 Ω. e2 = 6V.5 Ω. Ban đầu Rx = 2 Ω.2. mỗi nguồn có e = 3V. Rx là biến trở tối đa là 10 Ω. R4 = 10 Ω. Nếu ghéo thành m dãy. Ghép bộ nguồn thành 2 dãy. R3 = 8 Ω. Thay R bằng R1 = 0. mắc thành bộ rồi nối với mạch ngoài có điện trở R = 0. Tìm cách ghép để không có dòng điện qua dây có y pin. điện trở trong của bộ nguồn và dòng điện qua R khi: + 12 pin ghép nối tiếp + 12 pin ghép song song + 12 pin ghép thành bốn dãy. Biết e1 = 12V. r1 = 1 Ω. không phát không thu? 39 . K2 mở. 1. r = 0. 1. 1. K1 mở. Tính x. Khoá K và ampe kế A có điện trở không đáng kể. Bài 369 Cho mạch điện như hình. Các điện trở R1 = 2 Ω. r = 1 Ω. Số chỉ của vôn kế. r2 = 1 Ω. Tính suất điện động. A và khoá K có điện trở rất nhỏ. điện tích trên tụ khi K mở. K2 đóng Bài 364 Có hai nguồn giống hệt nhau. Tính Imax. Tìm cường độ dòng điện qua các điện trở và nguồn điện. Bài 368 Cho mạch điện như hình vẽ. Biết e = 6V.8 Ω. mỗi dãy có 3 pin. Hai nguồn giống nhau.8 Ω. cho Rx thay đổi từ 0 đến 10 Ω. 2. R2 = 3 Ω. 1 dãy có x pin. Tính hiệu điện thế giữa hai điểm A và B khi mắc hai nguồn theo hai sơ đồ sau: Bài 365 Cho mạch điện như hình vẽ. Khi K đóng. R2 = 4 Ω. Tụ có điện dung C = 10 µ F. 1 dãy có y pin. K đóng. 2. 1. 3. R1 = 2 Ω. điện trở trong r = 0.3 Ω. Định giá trị của R để e2 là máy phát. 3. mỗi dãy có n pin. mỗi pin có suất điện động e = 2V.1 Ω được. Số chỉ của ampe kế tăng hay giảm? Biết V có điện trở rất lớn. Tính số chỉ của ampe kế. Biết e1 = e2 = 6V. x là điện trở chưa biết. Bài 367 Cho mạch điện như hình. R2 = 4 Ω. 4. Khi K mở A chỉ 1. 2. r2 = 2 Ω. K2 đều đóng. R = 3 Ω. máy thu. R2 = 0. vôn kế và công suất của Rx khi K mở và K đóng. K1 đóng . 1. điện trở trong r. K1. Vôn kế có điện trở rất lớn. Tìm cách ghép để dòng điện qua R là lớn nhất. R1 = R3= R4 = R5 = 1 Ω.

Nếu Đ2 đứt.5 Ω. Dịch chuyển con chạy C đến vị trí để cho các đèn sáng bình thường.5V. 1. r2 = 0. Điều chỉnh biến trở Rb sao cho vôn kế chỉ 5V. 3. Tính giá trị này. Tính R4. e2 = 2V. Điện trở các đèn lần lượt là R1 = 2 Ω. C = 1 µ F. Mỗi nguồn có e = 1. Tính R để dòng phát của e1 gấp 2 lần dòng thu của e2. Bài 370 Cho mạch điện như hình. 3. đèn Đ2 loại 3V .5V. Bài 375 Cho mạch điện như hình vẽ. e = 24V. Tính R để dòng phát của e1 gấp 2 lần dòng thu của e2. mỗi pin có e = 1.1. Xác định chiều và cường độ dòng điện qua ampe kế. Công suất trên Rx cực đại. không phát không thu ? 2. Bài 373 Cho mạch điện như hình. Bài 371 Cho mạch điện như hình. R1 = 1 Ω. 1. máy thu. Chứng tỏ rằng khi R1 R 3 = thì không có dòng điện qua ampe kế. 2. Tính: a. Tính điện tích trên tụ C khi K mở. mỗi dãy có 6 pin. r2 = 1 Ω. Cho R4 = 4 Ω. Biết e1 = 6V. RA = 0. e2 = 6V. Tính công suất của e1 lúc này.5 Ω. 2. Hiệu điện thế hai đầu nguồn. 3. Bài 372 Cho mạch điện như hình. r = 0. R2 = R3 = 6 Ω. Công suất mạch ngoài lớn nhất. Cường độ qua mỗi đèn và giá trị của Rb.2. Tính: 1. 2. Tính giá trị này. R2 = 2 Ω.5W. R1 = 2 Ω. R2 R4 2. cường độ IA = 0. r = 0. r = 2 Ω. R1 = 3 Ω. Công suất trên Rx bằng 9W. Bộ nguồn 2 dãy. Định mức Rx để: 1. độ sáng các đèn còn lại ra sao? Số chỉ của vôn kế thay đổi thế nào? Biết vôn kế có điện trở rất lớn. 1. e = 12V. Bài 374 Cho mạch điện như hình. r1 = 1 Ω. bản nào tích điện dương.3W. Biết dòng điện qua ampe kế có chiều từ M đến N. Nhiệt lượng toả ra ở biến trở sau 10 phút và công suất đèn Đ1. Biết R1 = 8 Ω. r1 = 1 Ω.3A. Tìm điện lượng qua R4 khi K đóng. e1. Biết e1 = 12V. 4. 40 . R2 = 2 Ω. Định giá trị của R để e2 là máy phát. R4 = 1 Ω.2 Ω. r = 0. Tính công suất của e1 lúc này. R3 = 4 Ω. R2 = 3 Ω. rb của bộ nguồn. R2 = 2 Ω.1 Ω. R3 = 2.4 Ω . 1. Đèn Đ1 loại 6V .

Có thể điều chỉnh R3 để UMN = 0 được không? Nếu được tìm giá trị R 3 và dòng điện qua mạch lúc này.1 Ω. mỗi dãy có 4 pin. 3. R1 = 3 Ω. Biết R1 = 1.4 Ω. r2 = 2 Ω. R3 = 4 Ω.1 Ω. Tìm dòng điện qua mạch và UMN khi R3 = 2 Ω. R3 thay đổi. RA = 0. R2 = 1 Ω. Tính R5. e2 = 12V.2 Ω. 2.8 Ω. R2 = 4 Ω. Bài 379 Giải lại bài 378 khi ampe kế được mắc như sau: Bài 380 Giải lại bài 378 khi ampe kế được mắc như sau: Bài 381 Giải lại bài 378 khi ampe kế được mắc như sau: Bài 382 Cho mạch điện như hình. Thay ampe kế bằng các vôn kế có RV rất lớn. Tìm số chỉ của vôn kế. 2. R2 = 6 Ω. r = 0. 1. mỗi pin có e = 1. Các điện trở R1 = R2 = R3 = R4 = R5 = 1 Ω. R3 = 3 Ω. K đóng. Điện trở R1 và giá trị của biến trở R2 tham gi vào mạch. Tính công suất của nguồn khi: 1.5V. R4 = 6 Ω. Biết: e1 = 2V. r3 = 0. Biết e = 12V. RA = 0. K mở. e3 = 8V. dòng điện qua R1 là 1A. 2. Bài 378 Cho hai nguồn e1 = 6V. 2. r = 2 Ω. Khoá K có RK ≈ 0. Nguồn có e = 4V. R4 = 12 Ω.3 Ω. Bài 377 Cho mạch điện như hiình vẽ. Bộ nguồn gồm 8 pin ghép thành 2 dãy. e2 = 6V. 2. Bài 383 Cho mạch điện như hình vẽ. Các ampe kế có RA = 0. r = 1 Ω. r2 = 0. 1. 41 . nếu dịch chuyển C về phía A thì độ sáng đèn Đ1 thay đổi thế nào? Bài 376 Cho mạch điện như hình vẽ. Tìm số chỉ của ampe kế được mắc trên hình. R1 = 0. r1 = 0. Tính suất điện động và điện trở trong của bộ nguồn. Từ vị trí con chạy C ở câu 1. Tìm số chỉ của ampe kế.b. 1. r1 = 1 Ω. Tìm số chỉ của ampe kế khi K mở và K đóng.

R1 = 4 Ω. r = 0. Suất điện động và điện trở trong mỗi pin (e = 1. R5 = 5 Ω. R2 = 4 Ω. Rx là biến trở. r = 1 Ω. R3 = 3 Ω.4 Ω. R5 bị đứt. R2 = 2 Ω. 2.01s. R3 = 3 Ω.5 Ω). 3. R3 = 2 Ω. C1 = 3C2 = 1. R6 = 6 Ω. R4 = 4 Ω. C = 10 µ F. R4= 1. Giải sử điện tích đó qua K trong thời gian ∆t = 0. Hãy cho biết độ lớn và chiều của dòng điện trung bình qua R3. Khi Rx ở giá trị 5 Ω. K2 cùng đóng.1 Ω. 1. Nhiệt lượng toả ra trên R3 là bao nhiêu? Bài 389 Cho mạch điện như hình. R A 1 = R A 2 = RK = 0. K2 mở. Tìm số chỉ các ampe và vôn kế khi: 1. mỗi dãy có 6 pin. 2. r2 = 0. Tính lượng điện tích qua khoá K khi K mở rồi đóng. e2 = 6V. Tìm dòng điện qua các điện trở. r1 = 2 Ω. R7 = 7 Ω. K1 mở. r = 1 Ω. 1. R3 = 3 Ω. Tìm vị trí của C để ampe kế chỉ 0. 2. r3 = 3 Ω. e3 = 9V. R2 = 2. Tìm số chỉ của ampe kế khi con chạy C ở chính giữa AB. Tính công suất này và công suất của nguồn. e3 = 30V. 2.7 Ω.Bài 384 Cho mạch điện như hình. Bài 385 Cho mạch điện như hình. Bài 386 Cho mạch điện như hình. RAB = 8 Ω.5V. K1 đóng. 2. Biết e = 12V. K1. Tìm dòng điện qua các nguồn và UMN. r2 = 3 Ω. R1 = 1 Ω. RV rất lớn. Bài 390 Cho mạch điện như hình vẽ: e1 = 12V. r = 0. tìm điện tích trên tụ lúc này.5 Ω. Tính điện tích trên tụ. mỗi pin có e = 1. Tìm điện tích trên tụ C. r3 = 2 Ω. C = 10 µ F. R1 = R2 = 1 Ω. K2 đóng. e2 = 2V. Bài 388 Cho mạch điện như hình. Bài 387 Cho mạch điện như hình. Tìm công suất của Rx. e2 = 20V.5V. R2 = 3 Ω. Định Rx để công suất tiêu thụ trên Rx lớn nhất. Biết e1 = 10V. R5 = 2 Ω. Bộ nguồn gồm 12 pin giống nhau ghép thành 2 dãy. 1. r1 = 1 Ω. 1. R4 = 1 Ω. RA = 0. 3. R3 = 10K Ω. Biết e = 12V. Bài 391 42 . R1= 1 Ω. r1 = 1 Ω. Biết e1 = 6V. r2 = 2 Ω.

2. 3. Tính: 1. 1. 1. Hiệu suất của động cơ. Bài 397 Cho mạch điện như hình vẽ. Acquy phát điện với dòng điện I2 = 1A.5 Ω. D = 8. Nếu máy bơm tiêu thụ công suất là P = 10kW thì hiệu suất của nó là bao nhiêu? Bài 393 Tính công suất của dòng điện và nhiệt lượng toả ra trong acquy sau thời gian t = 10s khi: 1. n = 2.5A. điện của cuộn dây trong động cơ là 1.1m2 trong thời gian t = 1s. Lấy g = 10m/s2. Nguồn có suất điện động e.2atm. Bài 394 Một vật kim loại đem mạ kền có diện tích S = 150cm 2. Biết dòng điện qua bình điện phân có cường độ I = 2A. hoá trị và khối lượng riêng của lền lần lượt là A = 5. Dòng điện chạy qua động cơ là 1A. nhiệt độ 270C. dòng điện qua động cơ có cường độ bao nhiêu? Bài 392 Một máy bơm đưa được một khối lượng nước là m = 75kg lên bình chứa ở độ cao h = 4. 1. A2 chỉ 2A.8 Ω. A4 và cường độ dòng điện qua R.5 Ω. 2. Tính công thực hiện của dòng điện. r = 1 Ω. suất điện động của acquy là e = 12V. điện trở trong r. 2. Cho R = 1. ở catốt người ta thu được 0. 2. Tính công hữu ích của máy bơm. Các ampe kế giống nhau và mỗi ampe kế có điện trở là Ra. nguyên tử lượng. Suất điện động và điện trở trong của máy phát là e = 25V. khí hiđrô có A = 1. Bài 395 Người ta điện phân dung dịch muối ăn (NaCl) trong bình có vách ngăn với các điện cực bằng bạch kim. 2. Rv. Ra ≈ 0. Công suất của nguồn và hiệu suất của nó.Một máy phát điện cung cấp điện cho một động cơ.8. Tính hiệu suất của bình điện phân. Bài 396 Cho mạch điện như hình vẽ. V2 chỉ 3V. thời gian mạ 30 phút. Biết hiệu điện thế hai cực bình điện điện là 20V. Hãy xác định bề dày h của lớp kền mạ trên vật. Tính: 1. Nguồn có suất điện động e.7m qua một ống có tiết diện S = 0. Biết điện trở của bình là r’ = 2 Ω và thời gian điện phân là 31 phút 21 giây. Công suất điện toàn phần và công suất cơ học của động cơ điện. điện trở trong r = 1.4 lít khí hiđrô ở áp suất 1. Giả sử động cơ bị kẹt không quay được. Hai vôn kế giống nhau và mỗi vôn kế có điện trở là Rv. n = 1. 43 . Acquy nạp điện với dòng điện I1 = 2A và hiệu điện thế hai cực acquy là U1 = 20V.103 kg/m3. Tìm số chỉ của A3. R0 = 300 Ω. Biết V1 chỉ 7V. Tính Ra. Ampe kế A1 chỉ 1.

Dòng điện trong hai dây dẫn có cùng cường độ I.7 Ω. Bài 403 Một khung dây tròn. Dòng điện trong hai dây dẫn cùng chiều. Bài 400 Cho mạch điện như hình vẽ. Xác định cường độ dòng điện qua khung dây. Tính cảm ứng từ tại những điểm cách dây dẫn 10cm. Các dây dẫn đặt trong không khí. r3 = 0. Bài 404 Một sợi dây dẫn rất dài căng thẳng.1 Ω. 44 . Số chỉ của A. Các điện trở R1 = R2 = R0. Tính e. Dòng điện trong hai dây dẫn ngược chiều. e Bài 398 Cho mạch điện như hình vẽ. Bài 402 Hai dây dẫn dài song song nhau nằm cố định trong mặt phẳng P và cách nhau một khoảng d. Bài 399 Nguồn có suất điện động e. a.9V. Xác định cảm ứng từ tại tâm của vòng tròn. điện trở trong r = R0. nhỏ bằng nửa giá trị của B tính ở câu a. e3= 1.10-5T. Các nguồn có e1 = 1. b.1 Ω.3 Ω. r1 = 0. Bán kính vòng tròn R = 6cm. 3. ở khoảng giữa được uốn thành một vòng tròn như hình. Ampe kế A chỉ 0. bán kính 30cm gồm 10 vòng dây. Tính hiệu điện thế hai đầu nguồn.6V. Nguồn có suất điện động e = 20V. Vôn kế V chỉ 5V. d = 8 cm.2. điện trở trong r = R0 . Tính R và cường độ dòng điện qua các nhánh. Hai vôn kế giống nhau có điện trở là Rv. Phần VI: từ trường Bài 401 Một dòng điện 20A chạy trong một dây dẫn thẳng dài đặt trong không khí.14. b. e2 = 1. Tìm những điểm tại đó cảm ứng từ lớn gấp đôi. Cho cường độ dòng điện chạy qua dây dẫn I = 3. r2 = 0.75A. Tính cảm ứng từ tại những điểm nằm trong mặt phẳng P và cách đều hai dây dẫn trong hai trường hợp: a. Biết vôn kế có điện trở là Rv. Các 4 điện trở R1 = R2 = R3 = R4 = R0. V2 chỉ 4V. Vôn kế V1 chỉ 10V. Cảm ứng từ tại tâm của khung dây B = 3. Cho I = 10A.

Dòng điện qua dây Ox. Xác định cảm ứng từ tạo bở hai dòng điện trên tại M. A2. Đầu trên của đoạn dây được treo vào điểm O và có thể quay tự do chung quanh O. Lấy g = 9. Tìm vị trí các điểm có cảm ứng từ bằng 0. Đầu dưới của đoạn dây chạm vào thuỷ ngân đựng trong một chiếc chậu. Bài 407 Một vòng dây hình tròn được nối với hai dây dẫn thẳng dài vô hạn vào nguồn điện như hình vẽ.8 m/s2. Bài 408 Một dây đồng có đường kính d = 0. song song dài vô hạn cùng nằm trong một mặt phẳng. y = 4cm. dài l = 30cm.Bài 405 Hai dây dẫn thẳng. Một mặt phẳng P vuông góc với hai dây và cắt chúng tại A1. Bài 406 Hai dây dẫn thẳng dài đặt song song cách nhau 50cm có dòng điện lần lượt là I1 = 3A. hai dây liên tiếp cách nhau một đoạn a = 6cm. I3. Bài 411 Cho một đoạn dây dẫn đồng chất có khối lượng m = 10g. Oy lần lượt là I1 = 2A. Đặt OM = x. b. Dây có I3 nằm ngoài I1. M là một điểm trên đường trung trực ox của A1A2. Cảm ứng từ tại điểm A có toạ độ x = 2cm. Bài 410 Cho hai dây dẫn thẳng song song dài vô hạn. Khi cho dòng điện có cường độ I = 8A chạy qua đoạn dây và đặt toàn bộ đoạn dây trong từ trường đều có phương năm ngang thì đoạn dây lực ra khỏi phương thẳng đứng một góc α = 50. cách dòng I2 40 cm. Hai dòng điện cùng chiều và cùng cường độ I = 10A đi qua hai dây. Người ta dùng dây này để quấn ống dây có đường kính D = 2cm dài l = 40 cm. Tập hợp các điểm có cảm ứng từ bằng 0. I2 = 2A. đường độ I1 = I2. Hãy xác định: a. Tìm điểm M0 trên ox mà tại đó cảm ứng từ là cực đại và tính cực đại ấy. I3 = 2I. Tính cảm ứng từ do dòng điện gây ra tại tâm O của vòng dây. Nếu muốn từ trường trong ống dây có cảm ứng tfw B = 6. I2 và dòng I3 ngược chiều I1. Xác định cảm ứng từ tại điểm M cách dòng I1 30 cm.8 mm được phủ sơn cách điện rất mỏng. Hãy xác định cảm ứng từ B. Xtes trường hợp x = 20cm. Biết hai đường thẳng AM và Mn qua tâm O của vòng dây. b. a. I2 = 5A.28. đặt cách nhau một khoảng 2a = 20 cm trong chân không.10-3T thì phải đặt ống dây vào hiệu điện thế bao nhiêu? Bài 409 Ba dây dẫn thẳng. dài vô hạn trùng với hai trục toạ độ vuông góc xOy. 45 .

Bắc của từ trường Trái Đất.5T. Bỏ qua trọng lượng của khung dây.2T. Cho dòng điện I chạy qua khung dây. Khung dây đặt thẳng đứng → trong từ trường đều có B nằm ngang. Bài 413 Khung dây ABCD hình vuông cạnh a có thể quay dễ dàng quanh cạnh AB cố định nằm ngang. Hệ lực này làm khung chuyển động ra sao khu khung tự do. Cho dòng điện I1 = 4. Bài 415 Một khung dây hình vuông cạnh a = 10cm có dòng điện I = 1A chạy qua. Tìm cảm ứng từ BĐ của từ trường Trái đất tại nơi làm thí nghiệm. Cho dòng điện I = 1A qua khung. lúc đó hai dây treo AM. Khi cho dòng điện I chạy qua. b. kim châm quay một góc α1 = 300. Xác định lực từ tổng hợp lên khung dây.5A qua dây. Xác định I và lực căng dây treo. a. b. Khung dây đặt vào từ → trường đều có cảm ứng từ B = 0. khối lượng m = 10g được treo nằm ngang bằng hai → dây mảnh AM. ở tâm vòng dây có đặt một kim nam châm nhỏ có thể quay tự do quanh trục thẳng đứng trên một mặt chia độ. Xác định lực từ tác dụng lên các cạnh của khung dây. a.Bài 412 ĐOạn dây dẫn MN có chiều dài l = 20cm. Ban đầu kim nam châm nằm theo phương Nam . mặt phẳng vòng dây song song với trục kim. Tính α biết tiết diện dây làm khung là S.1T. → Khing được đặt trong từ trường đều B có phương thẳng đứng hướng lên. Khung đặt cạnh một dây dẫn thẳng dài có dòng điện I1 = 2A cách cạnh gần nhất của khung dây một đoạn a như hình vẽ. dòng điện chạy qua khung I = 5A theo chiều CADC. BN. Thanh MN đặt trong từ trường đều B thẳng đứng hướng lên với B = 0. Đặt thêm một dây dẫn thẳng dài có dòng điện I1 cùng nằm trong mặt phẳng khung dây (vuông góc với dây ban đầu) sao cho đường chéo BD của khung di qua giao điểm của hai dây này. khi cân bằng mặt phẳng khung hợp với phương đứng một góc α . BN hợp với phương đứng một góc α = 300. Xác định từ tổng hợp lúc này. có khối lượng riêng D. Lấy g = 10 m/s2. Bài 416 Một vòng dây dẫn bán kính R = 20cm nằm trong mặt phẳng thẳng đứng. Tính momen lực đặt lên khung khi: 46 . B vuông góc với mặt phẳng ABC. Bài 414 Một khung dây dẫn có dạng tam giác vuông cân ADC như hình vẽ. B = 0. Để kim lệch một góc α2 = 600 thì phải cho dòng điện qua vòng dây I2 là bao nhiêu? Bài 417 Khung dây hình chữ nhật diện tích S = 20 cm2 gồm 50 vòng dây. Cho AD = AC = 20 cm. đoạn dây MN dịch chuyển đến vị trí cân bằng mới.

Dòng điện qua thanh MN là I = 5A. Thanh MN có điện trở R = 2 Ω. Bài 422 Một electron trong đèn hình của máy thu hình có năng lượng W = 12kev. lấy g = 10 m/s2. Bài 418 Hai thanh ray nằm ngang và cách nhau một khoảng l = 20cm. Cần phải nâng hai đầu BD của thanh hợp với phương ngang một góc α bằng bao nhiêu để thanh MN trượt xuống hai đầu A. Một thanh kim loại MN. Xác định hệ số ma sát giữa thanh MN và hai thanh ray. lấy g = 10 m/s2. hướng lên. có điện tích q1 = -e chuyển động vào từ trường đều B = 0. với B = 0. r = 1 Ω.2.10-27 kg.10-5 T và hướng xuống.4T như hình vẽ.5. 47 . B song song mặt phẳng khung dây. CD và có thể trượt trên hai thanh này với hệ số ma sát k = 0.→ a. điện tích q2 = 2e khi bay vuông góc vào từ trường trên sẽ có bán kính quỹ đạo gấp 2 lần điện tích thứ nhất. Hệ thống đặt → trong từ trường đều B thẳng đứng. khối lượng m = 100g đặt lên trên. Thanh ray MN nằm yên. Bài 420 Một điện tích chuyển động trong từ trường đều. Một điện tích thứ hai có khối lượng m2 = 9. a. a. Hỏi nếu điện tích chuyển động với vận tốc v 2 = 2.4T với vận tốc v1 = 106 m/s. Mặt phẳng quỹ đạo của hạt vuông góc với đường cảm ứng từ.5. Tính gia tốc chuyển động của ray MN. Bài 419 Hai thanh kim loại AB. Hệ thống đặt trong từ trường đều thẳng đứng.60. ống được đặt sao cho electron chuyển động nằm ngang theo hướng Nam . CD đặt nằm ngang. Tính bán kính quỹ đạo của điện tích b.10-6 N. Biết → v⊥ → B. Tính vận tốc của điện tích thứ hai. C với gia tốc như câu a. Cho biết thành phần thẳng đứng của từ trường Trái Đất có cảm ứng từ B = 5. → b.Bắc địa lý. hướng lên với B = 0. vuông góc với thanh ray. Bỏ qua điện trở các thanh ray. b.10-27 kg. song song. B hợp với mặt phẳng khung một góc 300. hai đầu thanh được nối với nguồn điện có ε = 12V.2T. cách nhau l = 20 cm. Nếu điện tích chuyển động với vận tốc v1 = 106 Lorentz tác dụng lên điện tích là f1 = 3.60. khối lượng m = 100 g đặt vuông góc với hai thanh AB.106 m/s thì lực f2 tác dụng lên điện tích là bao nhiêu? Bài 421 Một điện tích có khối lượng m1 = 1.

Tính tốc độ biến thiên của cảm ứng từ qua vòng dây để dòng điện cảm ứng xuất hiện trong vòng dây là 2A. (h. Đưa thanh nam châm ra xa khung dây. Tính suất điện động cảm ứng xuất hiện trong vòng dây.4T xuống 0 b. Tăng dòng điện qua dây dẫn. B ⊥ b và dòng điện. Sauk hi bay được một đoạn l = 20cm trong ống. Bài 423 Một dòng điện I chạy qua thanh dẫn bằng đồng có tiết diện hình chữ nhật (a = 1mm. cho thời gian đủ lớn. Phần VII: Cảm ứng điện từ Bài 424 Tìm chiều của dòng điện cảm ứng xuất hiện trong các trường hợp sau: 1.029 s.1T đến B2 = 0.5 mm2 đặt vào trong từ trường → đều có cảm ứng từ B vuông góc mặt phẳng vòng dây. Sau thời gian ∆t = 10-2 s. Cho khung chuyển động theo chiều v .c) Bài 425 Một vòng dây đồng có đường kính D = 20cm. Cho vận tốc chuyển động của electron là . tiết diện dây s = 0. Dưới tác dụng của từ trường Trái đất. a. tia electron bị lệch đi một khoảng S bằng bao nhiêu? Bỏ qua tác dụng của trọng lực.10-4 m/s. độ lớn và chiều của dòng điện cảm ứng xuất hiện trong vòng dây nếu trong thời gian ∆t = 0.a. Từ trường tăng đều từ B1 = 0. 48 . Cho điện trở suất của đồng ρ = 1. từ thông giảm đều đến 0.10-8 Ωm.1 Ω đặt nghiêng một góc 600 với cảm → ứng từ B của từ trường đều như hình. → Thanh đặt trong từ trường đều có B = 0. (h.a) 2. điện trở R = 0.2T. Tính hiệu điện thế xuất hiện giữa các cạnh của thanh dẫn. Bài 427 Một vòng dây tròn đường kính D = 10cm. b = 2mm). Từ trường giảm đều từ B = 0.5T.b) → 3.75. (h. Mặt phẳng vòng dây vuông góc với các đường cảm ứng. b. Bài 426 Một vòng dây tròn có bán kính R = 10cm. electron bị lệch về phía nào? Tính gia tốc a của electron dưới tác dụng của lực từ. đặt trong từ trường đều B = 10-2T. Xác định suất điện động cảm ứng.

trên đó có các nguồn E1 = 12V. Bài 432 → Một thanh kim loại dài l = 1. Bài 429 → Khung dây ABCD đặt thẳng đứng. Từ trường không đổi B = 0.4T nhưng quay đều vòng dây đến vị trí mà cảm ứng từ B trùng với mặt phẳng vòng dây.5 T/s). v2 = 0. Tính I chạy qua khung dây. diện tích mỗi vòng S = 10 cm 2 có trục song song với B của từ trường đều. khung có điện trở R = 2 Ω. Bài 430 Một khung dây hình vuông.t (k = 40 T/s). cạnh a = 20cm. Trục quay qua một điểm trên thanh. (k = 0. cách một đầu một qua ∆l = 20cm. Tìm hiệu điện thế ở hai đầu thanh khi thanh quay quanh trục với tần số góc n = 120 vòng/phút khi: a. Cho B tăng theo thời gian bằng quy luật B = k. b. một phần khung nằm trong từ trường đều B như hình. → a. Khung di chuyển đều xuống dưới với vận tốc 2 m/s. Để dòng điện qua khung dây bằng 0. B = 1T trong khoảng MNPQ. r1 = 0. a. b. Cho AB = l = 5cm. B = 0 ngoài khoảng đó. ABCD. Trục quay qua một đầu thanh.2 m quay trong từ trường đều có B vuông góc với thanh (B = 0. từ trường phải thay đổi thế nào? Bài 431 Một vòng dây có điện tích S = 100 cm 2 .1 Ω mắc như hình vẽ.1 Ω. Bài 433 49 . Mặt phẳng vòng dây đặt vuông góc với các đường cảm ứng của từ trường B = kt. b.1 Ω. Bài 428 → Một cuộn dây có 500 vòng. điện trở tổng cộng R = 0. E2 = 8V. Tính độ biến thiên của cảm ứng từ trong thời gian t = 10-2 s nếu suất điện động cảm ứng có độ lớn 5V. hai đầu nối với tụ có điện dung C = 5 µ F. Nếu không có tụ thì công suất toả nhiệt trên vòng dây là bao nhiêu? Cho điện trở của vòng dây R = 0. Tính dòng điện cảm ứng qua khung và nhiệt lượng toả ra trong khung khi nó di chuyển một đoạn x = 10cm (cạnh AB chưa ra khỏi từ trường). Tính điện tích trên tụ. Mạch được đặt trong từ → trường đều B vuông góc với mặt phẳng của khung.2T).8 Ω.→ c.

b. Thanh MN có thể trượt không ma sát trên hai thanh ray. vuông góc với khung dây. Tính dòng điện qua mạch lúc này. Ta quay đều cuộn dây sao cho sau 0. Thanh Hz trượt trên cách cạnh õ. Để không có dòng điện qua mạch. Trụ của cuộn dây song song với cảm ứng từ B của một từ trường đều B = 0. Thanh Hz chuyển động với vận tốc không đổi v. a. oy và luôn vuông góc với phân giác OH. → Hệ thống được đặt trong từ trường đều B thắng đứng hướng xuống. Tính suất điện động cảm ứng xuất hiện trong cuộn dây. Hệ thống đặt trong từ trường đều B thẳng đứng.10 -2T. b. α Bài 435 Cho mạch điện như hình vẽ. RMN = 3 Ω. cùng tiết diện.10-6 Ωm. a. Tính dòng điện chạy qua mạch. B = 3. Hz tiếp xúc với Oxx.6.2T. Góc xOy = 2 α . Tìm biểu thức suất điện động cmar ứng xuất hiện trong dây MN khi dây treo lệch một góc với phương đứng. MN phải chuyển động theo hường nào? Với vận tốc bao nhiêu? Bài 436 Một dẫy dẫn được uốn thành mạch điện thẳng có dạng hai hình vuông cạnh a = 10cm. → Bỏ qua điện trở tiếp xúc tại M. sau đó dãn khung ra thành hình vuông mới với cùng thời gian. E = 1. Bài 434 Một đoạn dây MN dài l = 10 cm được treo nằm ngang bằng hai dây dẫn mảnh. có điện trở cho một đơn vị chiều dài là r. Thanh MN chuyển động đều sang phải với vận tốc v = 2m/s. 50 . a. Bài 437 H thống dây dân đặt nằm ngang như hình. Tìm giá trị suất điện động cực đại.4T. lấy g = 10 m/s2.→ Một cuộn dây có 100 vòng. Giữ nguyên từ trường. MN = l = 40cm. B = 0. b = 20cm như hình vẽ. Oy tại M và N.9m. mở khung cạnh b bằng cách xoay ngược lại. b. N. Các dây dẫn đồng chất. có độ lớn B. r = 1 Ω.2V. B = 0. Bỏ qua điện trở các phần còn lại của khung dây. Người ta cho từ trường giảm đều xuống O trong thời gian ∆t = 10-2 s. Bỏ qua sức cản của không khí. điện trở suất ρ =1. thẳng đứng. nhẹ. Kéo lệch dây MN để dây treo hợp với phương đứng một góc α0 = 600 rồi buông ra. dài L = 0.5s trục của nó vuông góc với → vectơ B . Tìm dòng điện qua mạch và lực từ tác dụng vào thanh MN. bán kính 10 cm.5. Cho dây dẫn có tiết diện 1 mm2. Xác định chiều và độ lớn dòng điện chạy qua MN khi Hz trượt đều. → Mạch đặt trong từ trường đều có B vuông góc với mặt phẳng hai khung.2T.

b. Cho hai thanh đứng thẳng đứng đủ dài. → → Khung đặt trong từ trường đều B vuông góc mặt phẳng khung. Phía trên hai đầu thanh ray có nối nhau bằng một điện trở R.9 Ω và không đổi. r = → 0. điện trở 1 đơn vị chiều dài r. b. Tính dòng điện qua khung theo góc α . Bỏ qua sức cản không khí. N. c. Lấy g = 10m/s2. Bỏ qua điện trở tiếp xúc tại M. Tính độ lớn và chiều dòng điện trong mạch. Bài 443 Thanh đồng khối lượng m trượt trên hai thanh ray đặt nghiêng một góc (tg α > k). Một thanh cùng loạt trượt trên vòng → tròn với vận tốc v. a. B = 0.5v. Hệ thống đặt trong từ trường đều. k là hệ số ma sát giữa thanh đồng và hai ray. Để dòng điện chạy từ N đến M với độ lớn 0. bán kính a. B vuông góc với mặt phẳng vòng dây như hình. Một thanh kim loại MN = l. Bài 439 Cho khung dây dẫn có kích thước như hình. Cho khoảng cách giữa hai thanh ray là l.4T. Cho a = 50cm. bỏ qua điện trở các phần khác. a. Bài 442 Thay điện trở R bằng tụ có điện dung C. Tính cường độ dòng điện qua các đoạn của khung. E = 1. điện trở không đáng kể. thanh kim loại MN = l = 20cm. Hệ thống đặt trong từ trường đều có B vuông góc với mặt phẳng khung như hình vẽ. Cho B tăng theo quy luật B = kt (k = 10 T/s). 2 =1. điện trở một đơn vị chiều dài là R 0 = 1 Ω/m. Tính như câu a trong trường hợp hai thanh đứng bây giờ hợp với phương ngang một góc α . khối lượng m = 20g.5A thì phải kéo MN sang phía nào? Vận tốc và lực kéo bao nhiêu? Bài 441 Hai thanh kim loại thẳng đứng. Tính gia tốc chuyển động của thanh MN và cho biết sự biến đổi năng lượng trong mạch. Hệ thống → đặt trong từ trường đều có B ⊥ mặt phẳng của hai ray.1 Ω. khối lượng m được thả cho trượt không ma sát trên hai thanh đứng xuống dưới → và luôn luôn năm ngang. hai đầu nối nhau bằng điện trở R. Cảm ứng từ B thẳng đứng hướng xuống.Bài 438 Vòng dây tròn. Cho điện trở của hệ thống là R = 0. Bài 444 51 . Bài 440 Cho hệ thống như hình vẽ.4. Do lực từ cân bằng với lực ma sát nên thanh MN trượt đều với vận tốc 5 m/s. Tính vận tốc của thanh đồng có thể đạt được. Tính vận tốc cực đại của thanh MN. Hệ số ma sát giữa MN và các ray.

Cho điện trở toàn phần của mạch là R và không đổi. Tìm gia tốc chuyển động của thanh đồng. điện trở không đáng kể mắc song song với điện trở R vào mạch như hình vẽ. Trục và vòng dây nối với nguồn có suất điện động E. Tìm dòng điện cực đại qua cuộn dây L sau khi đóng khoá K. Bài 449 Cuộn dây hệ số tự cảm L. r) qua điện trở R (như hình). bỏ qua điện trở của cuộn dây. Bài 446 Thanh kim loại khối lượng m. Bài 448 Cuộn dây có h số tự cảm K. b. r). Ban đầu tụ C1 được tích điện đến hiệu điện thế U và K mở. B ⊥ mặt dĩa. Cho nguồn có (E. Đầu tiện K mở. Tính hiệu điện thế giữa tâm và mép dĩa khi: a. tìm cường độ dòng điện ổn định trong các cuộn dây và qua điện trở R. Tìm quy luật của dòng điện i để thanh quay đều với vận tốc góc ω . L2 có điện trở không đáng kể mắc song song và được nối với nguồn (E. Bài 450 Cho mạch điện như hình vẽ. Có từ trường đều. bán kính a quay quanh trục với vận tốc n. Chọn nguồn có (E. Khi K đóng lại và dòng điện qua mạch đã ổn định. Bài 445 Một dĩa kim loại cô lập. → b. Bài 447 Hai cuộn dây có hệ số tự cảm L1. Tìm hiệu điện thế cực đại ở hai đầu tụ C sau khi K mở. Cho C1 = C2 = C.Trong bài 443 nếu thay R bằng tụ có điện dung c. a. Đóng K. 52 . Hệ thống đặt trong từ trường đều. Bỏ qua sự hỗ cảm giữa các cuộn dây. quay không ma sát quanh O và trượt không ma sát trên một vòng → dây kim loại bán kính b. B ⊥ mặt phẳng vòng dây. Tìm điện lượng chạy qua điện trở R sau khi đóng khoá K. Không có từ trường. điện trở không đáng kể mắc với tụ có điện dung C như hình vẽ. r). Tụ C2 không tích điện. Suất điện động E của nguồn cần để duy trì dòng điện trên.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful