You are on page 1of 2

A) 百万整数 A) 百万整数 A) 百万整数 A) 百万整数

* 5.1 百万 = (5.1 X 1 000 000) * 5.1 百万 = (5.1 X 1 000 000) * 5.1 百万 = (5.1 X 1 000 000) * 5.1 百万 = (5.1 X 1 000 000)
= 5 100 000 = 5 100 000 = 5 100 000 = 5 100 000
* 7 010 000 * 7 010 000 * 7 010 000 * 7 010 000
= (7 010 000 ÷ 1 000 000) 百万 = (7 010 000 ÷ 1 000 000) 百万 = (7 010 000 ÷ 1 000 000) 百万 = (7 010 000 ÷ 1 000 000) 百万
= 7.1 百万 = 7.1 百万 = 7.1 百万 = 7.1 百万
---------------------------------- ---------------------------------- ---------------------------------- ----------------------------------
B) 小数数位 B) 小数数位 B) 小数数位 B) 小数数位
1 2 . 5 7 9 1 2 . 5 7 9 1 2 . 5 7 9 1 2 . 5 7 9
十位个位 十分位 百分位 千分位 十位 个位 十分位 百分位 千分位 十位 个位 十分位 百分位 千分位 十位 个位 十分位 百分位 千分位
小数点 小数点 小数点 小数点
---------------------------------- ---------------------------------- ---------------------------------- ----------------------------------
C) 长度 / 质量 / 液体的体积 C) 长度 / 质量 / 液体的体积 C) 长度 / 质量 / 液体的体积 C) 长度 / 质量 / 液体的体积
×1000 ×1000 ×1000 ×1000
1 km/公里 = 1000 m/米 1 km/公里 = 1000 m/米 1 km/公里 = 1000 m/米 1 km/公里 = 1000 m/米
1 kg/公斤 = 1000 g/克 1 kg/公斤 = 1000 g/克 1 kg/公斤 = 1000 g/克 1 kg/公斤 = 1000 g/克
1 l/升 = 1000 ml/毫升 1 l/升 = 1000 ml/毫升 1 l/升 = 1000 ml/毫升 1 l/升 = 1000 ml/毫升
÷1000 ÷1000 ÷1000 ÷1000

×100 ×100 ×100 ×100


1 m/米 = 100 cm/厘米 1 m/米 = 100 cm/厘米 1 m/米 = 100 cm/厘米 1 m/米 = 100 cm/厘米
÷100 ÷100 ÷100 ÷100

×10 ×10 ×10 ×10


1 cm/厘米 = 10 mm/毫米 1 cm/厘米 = 10 mm/毫米 1 cm/厘米 = 10 mm/毫米 1 cm/厘米 = 10 mm/毫米
÷10 ÷10 ÷10 ÷10

---------------------------------- ---------------------------------- ---------------------------------- ----------------------------------


D) 时间与时刻 D) 时间与时刻 D) 时间与时刻 D) 时间与时刻
平年: 365 天 (2 月=28 天) 每隔 4 年 平年: 365 天 (2 月=28 天) 每隔 4 年 平年: 365 天 (2 月=28 天) 每隔 4 年 平年: 365 天 (2 月=28 天) 每隔 4 年
闰年: 366 天 (2 月=29 天) 一次闰年 闰年: 366 天 (2 月=29 天) 一次闰年 闰年: 366 天 (2 月=29 天) 一次闰年 闰年: 366 天 (2 月=29 天) 一次闰年

一个世纪 = 100 年 = 10 个年代 一个世纪 = 100 年 = 10 个年代 一个世纪 = 100 年 = 10 个年代 一个世纪 = 100 年 = 10 个年代
一个年代 = 10 年 一个年代 = 10 年 一个年代 = 10 年 一个年代 = 10 年
一年 = 12 个月 一年 = 12 个月 一年 = 12 个月 一年 = 12 个月
一个小时 = 60 分钟 一个小时 = 60 分钟 一个小时 = 60 分钟 一个小时 = 60 分钟
一分钟 = 60 秒 一分钟 = 60 秒 一分钟 = 60 秒 一分钟 = 60 秒
---------------------------- ---------------------------- ---------------------------- ----------------------------
E) 百分率 / 百分比 E) 百分率 / 百分比 E) 百分率 / 百分比 E) 百分率 / 百分比
* 小数 百分率 X 100% * 小数 百分率 X 100% * 小数 百分率 X 100% * 小数 百分率 X 100%
* 分数 百分率 * 分数 百分率 * 分数 百分率 * 分数 百分率
* 百分率 最简分数 * 百分率 最简分数 * 百分率 最简分数 * 百分率 最简分数
(化为百分数, 再约简) (化为百分数, 再约简) (化为百分数, 再约简) (化为百分数, 再约简)
F) 形状与空间 F) 形状与空间 F) 形状与空间 F) 形状与空间

周长 = 周围的边加起来 周长 = 周围的边加起来 周长 = 周围的边加起来 周长 = 周围的边加起来

宽 面积 = 长 × 宽 宽 面积 = 长 × 宽 宽 面积 = 长 × 宽 宽 面积 = 长 × 宽
长 = ㎝² / ㎡ 长 = ㎝² / ㎡ 长 = ㎝² / ㎡ 长 = ㎝² / ㎡
(平方厘米/平方米) (平方厘米/平方米) (平方厘米/平方米) (平方厘米/平方米)
高 面积 = ½ ×底×高 高 面积 = ½ ×底×高 高 面积 = ½ ×底×高 高 面积 = ½ ×底×高
= ㎝² / ㎡ = ㎝² / ㎡ = ㎝² / ㎡ = ㎝² / ㎡
底 (平方厘米/平方米) 底 (平方厘米/平方米) 底 (平方厘米/平方米) 底 (平方厘米/平方米)

长 体积 = 长 × 宽 × 高 长 体积 = 长 × 宽 × 高 长 体积 = 长 × 宽 × 高 长 体积 = 长 × 宽 × 高
高 = 面积 × 高 高 = 面积 × 高 高 = 面积 × 高 高 = 面积 × 高
= cm3 / m3 = cm3 / m3 = cm3 / m3 = cm3 / m3
宽 (立方厘米/立方米) 宽 (立方厘米/立方米) 宽 (立方厘米/立方米) 宽 (立方厘米/立方米)
---------------------------------- ---------------------------------- ---------------------------------- ----------------------------------
G) 立体名称和特征 G) 立体名称和特征 G) 立体名称和特征 G) 立体名称和特征
圆柱体 曲面 = 1 曲边 = 2 圆柱体 曲面 = 1 曲边 = 2 圆柱体 曲面 = 1 曲边 = 2 圆柱体 曲面 = 1 曲边 = 2
平面 = 2 平面 = 2 平面 = 2 平面 = 2

角锥体 顶点 = 5 平面 = 5 角锥体 顶点 = 5 平面 = 5 角锥体 顶点 = 5 平面 = 5 角锥体 顶点 = 5 平面 = 5


边 = 8 边 = 8 边 = 8 边 = 8

正方体 顶点 = 8 平面 = 6 正方体 顶点 = 8 平面 = 6 正方体 顶点 = 8 平面 = 6 正方体 顶点 = 8 平面 = 6


边 = 12 边 = 12 边 = 12 边 = 12
长方体 长方体 长方体 长方体

圆锥体 顶点 = 1 曲面 = 1 圆锥体 顶点 = 1 曲面 = 1 圆锥体 顶点 = 1 曲面 = 1 圆锥体 顶点 = 1 曲面 = 1


平面 = 1 边 = 1 平面 = 1 边 = 1 平面 = 1 边 = 1 平面 = 1 边 = 1

球体 曲面 = 1 球体 曲面 = 1 球体 曲面 = 1 球体 曲面 = 1

---------------------------------- ---------------------------------- ---------------------------------- ----------------------------------


H)假分数 带分数

I) 平均数
平均数 =
J) 12 小时计时法 24 小时计时法
10:55 a.m. / 上午 10 时 55 分 1055 时
3:20 p.m. / 下午 3 时 20 分 1520 时