You are on page 1of 3

SMK KOTA MARUDU

PETI SURAT 11,
89107 KOTA MARUDU, SABAH.
(088-661346)

Makluman kepada Responden:
Soal selidik ini adalah bagi membantu pelajar melaksanakan tugasan peperiksaan Sijil
Tinggi Persekolahan Malaysia (STPM) 2018 untuk mata pelajaran Ekonomi 944/4.
Soal selidik ini dijalankan untuk melaksanakan kajian terhadap kos sara hidup di
Pekan Goshen, Kota Marudu, Sabah. Segala maklumat yang diberikan akan
dirahsiakan dan ia akan hanya digunakan bagi kepentingan kajian sahaja.

BORANG SOAL SELIDIK

BahagianA :Demografi responden.

Arahan : Tandakan ( / ) sebagai jawapan pada ruangan yang telah disediakan.

1) Jantina :
Perempuan Lelaki

2) Umur :
22 tahun ke bawah 30-39 tahun 50 tahun ke atas
23-29 tahun 40-49 tahun

3) Bilangan Tanggungan:
1-3 orang >7 orang
4-6 orang Tiada tanggungan

4) Anggaran pendapatan sebulan:
RM500 ke bawah RM1500 ke bawah RM2000 ke atas
RM1000 ke bawah RM2000 ke bawah

5) Anggaran perbelanjaan sebulan:
RM500 ke bawah RM1500 ke bawah RM2000 ke atas
RM1000 ke bawah RM2000 ke bawah
Bahagian B: Faktor-faktor peningkatan kos sara hidup dalam kalangan para
peniaga di Pekan Goshen, Kota Marudu.

Arahan : Baca dengan teliti setiap kenyataan. Pilih satu jawapan dengan
menandakan ( / ) dalam ruang berkenaan berdasarkan skala yang berikut.

Skala 5 4 3 2 1
Pernyataan Sangat Setuju Setuju Kurang setuju Tidak setuju Sangat Tidak
(SS) (S) (KS) (TS) Setuju (STS)

Bil Faktor-faktor peningkatan kos sara hidup 5 4 3 2 1
SS S KS TS STS
01. Peningkatan harga barang dan perkhidmatan.
02. Perbelanjaan yang tidak terancang.
03. Hasil pendapatan perniagaan yang diperolehi adalah sedikit.
04. Jumlah tanggungan yang ramai.
05. Sikap individu sendiri yang suka berbelanja untuk memenuhi
keinginan.

06. Lain-lain faktor: ____________________________________________

Bahagian C: Kesan-kesan peningkatan kos sara hidup dalam kalangan para
peniaga di Pekan Goshen, Kota Marudu.
Arahan : Baca dengan teliti setiap kenyataan. Pilih satu jawapan dengan
menandakan ( / ) dalam ruang berkenaan berdasarkan skala yang berikut.

Bil. Kesan-kesan peningkatan kos sara hidup 5 4 3 2 1
SS S KS TS STS
01. Mengalami simpton tekanan kewangan.
02. Tidak dapat berbelanja untuk memuaskan kehendak diri dan
keluarga.
03. Rajin bekerja lebih masa untuk mendapatkan pendapatan lebih.
04. Tidak dapat menabung atau melabur untuk masa hadapan.
05. Mengamalkan amalan berjimat-cermat.

06. Lain-lain kesan : _______________________________

Sekian dan Terima Kasih.