You are on page 1of 4

17. 11. 2018 | 21.

00 | november 2018
Divadlo v podpalubí (Bratislava):
Vytrvalý dážď VSTUP ZARMA

„„ DIVADLO 14. 11. | 19.00 | Hanka G & osobnosti československej postmodernej „„ NEDAJTE SI UJSŤ
Ondrej Krajňák – Twin Flame fotografie.
6. 11. | 19.00 | Ešte raz, ale lepšie Tour 2018 3. 11. | 16.00 | Prechádzky
do 30. 11. | Vznik česko-
KINO HVIEZDA | V  manželstve, ktoré sto- CAFÉ SLÁDKOVIČ Jedinečná fúzia jazzu,
| mestom so sprievodcom:
jí na pokraji rozvodu, dochádza pri hádke slovenských légií
slovenského folklóru, afro-amerického Zvyky pri narodení
k nešťastnému pádu a strate pamäti. Dá sa MESTSKÁ VEŽA | Výstava zatiaľ nepubliko-
gospelu a soulu. vaných fotografií z francúzskych archívov, a pohrebe
začať odznova? KIC | Zvyky pri narodení mali zabezpe-
15. 11. | 19.00 | Szidi Tobias & ktoré dokumentujú formovanie česko-slo-
11. 11. | 18.30 | Shakespeare venských jednotiek vo Francúzsku. čiť zdravie, dobrý život a ochranu die-
Band – Sedmoláska ťaťa aj matky. Obyčaje pri smrti mali
a Alžbeta KINO HVIEZDA | Na koncerte jednej z naj- 1. – 30. 11. | Osmijanko zaistiť mŕtvemu pokoj na druhom sve-
KINO HVIEZDA | Nová historická hra v  re- výraznejších osobností šansónu zaznejú
pertoári Mestského divadla Trenčín. odporúča te. Čo robila ceduľová baba?  Prečo sa
najmä piesne z nového 2 CD Sedmoláska. VKMR HASIČSKÁ | Výstavka kníh predstavuje sadili stromy pri hroboch? Ako sa po-
13. 11. | 19.00 | Klimaktérium 16. 11. | 19.00 | Koncert to najlepšie z Osmijankovej literárnej mapy. užíval merťuch? Príďte na novembrovú
KINO HVIEZDA | Babská jazda plná humo- LadyMoon prechádzku mestom a dozviete sa viac
ru s ľahkosťou spracováva tému ženského 1. – 30. 11. | Jesenné estetično
VKMR JASELSKÁ | Tematická výstavka o zvykoch a tradíciách.
dozrievania.
v priestoroch trenčianskej knižnice. 14., 17. 11. | Spomienka
22. 11. | 18.30 | A tak nezostal na november 1989
1. – 30. 11. | Dotyky s ľudovou
žiaden CENTRUM MESTA | Pripomeňme si pa-
KINO HVIEZDA | Desať ľudí a jeden rafino- mágiou (v regióne)
VKMR JASELSKÁ | Výstavka venovaná tradí- mätné udalosti z  novembra 1989.
vaný vrah ukrývajúci sa na ostrove, z ktoré- Program podujatia nájdete v novinách
ho niet úniku. Hrá Mestské divadlo Trenčín. ciám ľudovej mágie v  neďalekom sloven-
sko-moravskom pohraničí. INFO na str. 12.
25. 11. | 18.00 | Výlet 16. – 21. 11. | Festival
KINO HVIEZDA | Mladý manželský pár pod- 1. – 30. 11. | Výtvarné
improvizácie Jána Hubinského francúzskych filmov
ľahne lákavej ponuke na neuveriteľne lac- SAVANNA CAFÉ | E. Vladár a  A. Vitaloš –
ný výlet. Ten však postupne naberá úplne SAVANNA CAFÉ | Pozrite si doteraz nevy-
dvaja jazzoví muzikanti z Trenčína hľadajú stavené diela J. Hubinského, ktoré vznikli
iný charakter, než očakávali. Hrá Divadlo inšpiráciu v jazzovej hudbe 60. rokov.
Normálka. v priebehu niekoľkých okamihov.
21. 11. | 19.00 | Pavol Hammel 5. – 30. 11. | Pohľady do prírody
27. 11. | 19.00 | 7edem bez
a Prúdy CENTRUM SENIOROV | Výstava fotografií
záruky PIANO | Legendárna slovenská skupina
PIANO | E. Vacvalová, O. Feldeková, M. La- Igora Gašparíka.
Prúdy predstaví nový výberový album „The
sica a M. Leško vtipne okomentujú udalos- Best Of“. 5. 11. – 12. 12. | 55.Méta
ti z politiky a spoločenského života. TSK | Výstava fotografií členov fotoskupiny
28. 11. | 19.00 | David Dayl Méta. Vernisáž 5. 11. o 17.00.
27. 11. | 19.00 | Na koho to slovo ARTKINO METRO | Tohtoročný festival
a doprovod
padne 6. 11. – 9. 12. | Výstava Vladimíra prinesie do Trenčína 12 filmov aj  ani-
PIANO | Koncert.
KINO HVIEZDA | L. Latinák, J. Kemka, M. Plachého movaný muzikál pre deti. Informácie
Miezga, R. Jakab a V. Kobielsky sa stretnú 2. 12. | 16.00 | Vianočný šláger GALÉRIA VÁŽKA | Výstava malieb. Vernisáž o filmoch nájdete na str. 2.
uzavretí v jednej miestnosti v spoločnosti POSÁDKOVÝ KLUB Účinkujú: Maja Velši-
| 6. 11. o 17.00.
revolvera. Ako to dopadne? cová, Robo Kajzer,  Sestry Bacmaňákové, 17. 11. | 16.00 – 23.30 | Noc
Rytmus, Los Brados a Kozlaňáci. 6. 11. – 2. 12. | Hlava ***** divadiel
KINO HVIEZDA | Noc divadiel ponúk-
„„ KONCERTY ne divadelné predstavenia, rozprávky
„„ VÝSTAVY na  prianie detských divákov, výrobu
2. 11. | 21.00 | Dara Rolins +
do 5. 11. | 100 rokov od vzniku originálnych divadelných masiek, fo-
after oldies party tenie pri šašovskej fotostene aj vý-
PIANO | Popová diva po prvý raz v Piane. Československej republiky
TSK | Výstava pohľadníc a plagátov Milana stavu prác študentov odboru scénická
4. 11. | 18.00 | Vokálny recitál Belása. a  kostýmová tvorba SUŠ v  Trenčíne.
REFEKTÁR PIARISTICKÉHO GYMNÁZIA | Účin- Program podujatia nájdete v novinách
kuje Denisa Šlepkovská (mezzosoprán). do 14. 11. | Chrobáky – Andrea INFO na str. 11.
Koncert je súčasťou Trenčianskej hudob- Bečárová
KIC | Verejné výtvarné umenie v  Trenčí- 1. 12. | 16.00 | Prechádzky
nej jesene. POSÁDKOVÝ KLUB | Výstavu pripravuje
Klub filatelistov. ne v rokoch 1965 – 1989. Vernisáž 6. 11. mestom so sprievodcom:
9. 11. | 19.15 | Svetlo v srdci – o 17.00. Piaristický a farský kostol
benefičný koncert do 14. 11. | Huby KIC | Zvonka jednoduchý, ale vnútri bo-
POSÁDKOVÝ KLUB | Filatelistická výstava. 8. – 10. 11. | Slovak funeral 2018
PIARISTICKÝ KOSTOL | Učinkujú: M. Bab- hato zdobený barokový piaristický kos-
jak  (barytón),  T. Kružliaková (mezzosop- & Kamenár 2018
do 25. 11. | Anima EXPO CENTER | 4. ročník medzinárodnej
tol je dominantou Mierového námes-
rán), D. Buranovský (klavír) a Detský spe- GMAB | Peter Župník patrí k  najvýraznej- tia. Na  Mariánskom vŕšku sa vypína
vácky zbor Vážky. Výťažok bude venovaný kontraktačno-predajnej výstavy pohreb-
ším členom skupiny fotografov Slovenská ných a kremačných služieb a 15. ročník vý- farský kostol, ktorý patrí k  najstarším
opatrovateľskej a  ošetrovateľskej službe nová vlna. Jeho tvorbu charakterizuje zo- trenčianskym chrámom. Kde bol po-
pre seniorov. stavy kameňopriemyslu a geológie.
brazenie reality, ktorú stvárňuje s  obrov- chovaný Juraj Ilešházi?  Čo sa nachá-
11. 11. | 18.00 | Koncert skou fantáziou a imagináciou. 12. 11. – 2. 12. | Kúzlo starých dzalo okolo farského kostola? Aký erb
komorného orchestra filmových plagátov zdobí priečelie piaristického kostola?
do 25. 11. | Návraty v čase Odpovede na tieto otázky a ďalšie za-
EVANJELICKÝ KOSTOL Hrá komorný or-
| MESTSKÁ VEŽA | Výstava originálnych pr-
GMAB | Výstava predstavuje tvorbu piatich
chester Capella Istropolitana. Koncert je vorepublikových filmových plagátov a fo- ujímavosti sa dozviete na decembrovej
spolužiakov, absolventov Katedry umelec- tografických prístrojov. prechádzke mestom.
súčasťou Trenčianskej hudobnej jesene. kej fotografie na FAMU v Prahe z konca 80.
rokov 20. storočia, ktorí sa zaradili medzi
2 | KAM kam v trenčíne číslo 11 | ročník XX

„„ FILM 12. – 30. 11. | Hory a krajina


POSÁDKOVÝ KLUB | Výstava fotografií.
pondelok, utorok, štvrtok |
16.30 – 18.00 | Karate klub
8. – 10. 11. | Aktivity pre deti
KINO HVIEZDA, KLUB LÚČ | Aktivity pre deti
4. 11. | 18.30 | Retro v Metro 15. – 30. 11. | 100. výročie ekonóm počas filmových blokov festivalu dob-
ARTKINO METRO | Filmové návraty KC AKTIVITY | Info: 0911 603 068. rodružných filmov HoryZonty.
ukončenia 1. svetovej vojny
v rámci festivalu HoryZonty k význam- 10. 11. | 9.00 – 13.00 |
ným československým horolezeckým a vzniku Československa utorok | 10.00 | Podporná
výstupom a expedíciám. POSÁDKOVÝ KLUB | Združená výstava klu- skupina mamičiek v dojčení Sprievodné podujatia festivalu
bov filatelistov, numizmatikov, vojenských KC STRED | Vhodné aj pre tehotné ako prí- HoryZonty
historikov, Trenčianskeho múzea a Štátne- prava na  dojčenie. Vedie laktačná porad- ZÁTOKA POKOJA | Aktivity pre deti v rámci
Festival francúzskych filmov ho archívu Trenčín. Vernisáž 15. 11. o 14.00. kyňa Milka Hromníková. festivalu HoryZonty.
16. 11. | 18.00 | Kým nás 15. – 30. 11. | Za cisára v boji utorok | 10.00 | Mami spricht 11. 11. | 14.00 – 16.00 | Nedeľné
svadba nerozdelí i na popraviskách Deutsch výtvorky
ARTKINO METRO | Ak organizujete do- POSÁDKOVÝ KLUB | Filatelistická výstava. GMAB | Víkendové tvorivé stretnutie pre
MC SRDIEČKO | Mamičky sa rozprávajú
konalú svadbu na francúzskom zámku, po nemecky a deti sa pri nich hrajú. deti, ktoré sa chcú zoznámiť s umením.
je jasné, že to neprebehne úplne hlad- 15. 11. – 13. 1. | Šimon Chovan –
ko a určite sa veľa vecí pokazí. Reading Room utorok, streda, štvrtok | 15.00, 19. 11. | 10.00 | Hľadáme
GMAB | Reading Room dekonštruuje klasic- 16.00, 17.00 | Kreatívno- stratenú rozprávku
16. 11. | 21.00 | Darebák ké materiálne podmienky knihy ako média VKMR | Čítanie rozprávok pre najmenšie
a pretekárka vzdelávacie kurzy pre deti
a vytvára nové abstraktné mechanizmy. deti a ich rodičov. Podujatie sa koná v po-
ARTKINO METRO | Gino a  Bénédicte – s kockami LEGO®
15. 11. – 10. 12. | Alena KREATIVO | Malý konštruktér (od 4 – 5 ro- bočkách na Hasičskej, na Juhu (KC Aktivi-
to je láska na  prvý pohľad. Gino však ty), na Dlhých Honoch a v Kubrej.
ukrýva nebezpečné tajomstvo. Zachrá- Adamíková: Cesty k sebe kov), veľký inžinier (6 – 11 rokov). Info:
nia svoju lásku aj napriek slabostiam? www.kreativotn.sk, 0918 883 505. 22. 11. | 16.30 | Cyklus
utorok, štvrtok | 16.00 – 20.00 | rodičovských diskusií
17. 11. | 19.00 | Climax KC STRED | Diskusia s  psychologičkou
ARTKINO METRO | Skupina tanečníkov Korzo dance
KC AKTIVITY Tanečná škola moderného
Mgr. Veronikou Kuricovou. Téma: „Bezpečná
si na sústredení v lese urobí párty s veľ- |
vzťahová väzba“ ako ochranný faktor pre
kou misou sangrie, do ktorej sa, neved- tanca pre deti. Info: 0903 793 557.
život.
no ako, dostali drogy. Onedlho majú utorok | 17.00 | Hráme sa
všetci ťažké neurózy a psychózy. 24. 11. | 15.00 – 18.00 | Tvorivé
a športujeme
17. 11. | 21.00 | Prísľub úsvitu 5. ZŠ | Hry pre rodičov aj deti.
dielničky
ARTKINO METRO | Šialená láska excen- OC LAUGARICIO | Tvorivé dielničky pre deti
NOVÁ VLNA Umelecké diela poznačené utorok | 17.00 – 18.00 | Capoeira spojené so zábavou, súťažami a spevom.
trickej matky urobila z Romaina Gary- |
ho jedného z najvýznamnejších romá- istou mierou expresie, pop-artu a surreali- pre deti 24. 11. | 16.00 – 17.00 | TS
nopiscov 20. storočia. Táto láska však ty sú vytvorené pre požiadavky súčasného KC AKTIVITY | Brazílske bojové umenie spo-
Bambula
bude aj jeho doživotným bremenom. diváka. Vernisáž 15. 11. o 19.00. jené s akrobaciou, hudbou a tancom. Info:
OC LAUGARICIO | Tanečné vystúpenie detí
0911 087 631.
18. 11. | 16.00 | Bella 16. 11. – 14. 12. | Príroda, životné pod vedením Janky Koštálovej.
a Sebastián 3: Navždy prostredie a deti utorok, štvrtok | 18.00 | sobota
25. 11. | 15.00 – 18.00 | Vianočné
ZUŠ |Výstava z  30. ročníka regionálnej | 17.00 | Parkour & Freerunning
priateľmi tvorivé dielničky
ARTKINO METRO | Tretie pokračovanie výtvarnej súťaže pre deti a žiakov mater- pre deti OC LAUGARICIO | Tvorivé dielničky s  via-
príbehu o chlapcovi a jeho psovi. ských, základných, špeciálnych škôl a ZUŠ. EXPO CENTER | Tréningy pre deti od 5 do 18 nočnou tematikou pre deti.
17. 11. – 28. 2. | Výstava vláčikov rokov.  Info: academy@borntotrick.com,
18. 11. | 18.00 | Obávaný 0908 166 858. 25. 11. | 16.00 | Tvoridé dielne
ARTKINO METRO | Popredný režisér na- TRENČIANSKY HRAD | CENTRUM PRE RODINU | Vytvorte si s deťmi
krúca film so ženou, ktorú miluje. Kri- 22. 11. – 28. 2. | Osudové streda | 9.00 | Riekankovo adventný veniec.
tika filmu však u  neho vyvolá hlboké KC STRED | Mamička a dieťa sa pri spoloč-
osmičky Trenčína 27. 11. | 17.00 | Máme radi
pochybnosti a  zo slávneho filmára sa nej hre učia aj riekanky.
TRENČIANSKY HRAD | Vernisáž 22. 11. umenie
stáva umelec stojaci mimo systému. o 16.00. streda | 10.00 | Klubík FS Drobci VKMR | Prezentácia umeleckej činnosti žia-
18. 11. | 20.00 | Víno nás spája KC AKTIVITY | Tanec, spev a  hry pre deti
29. 11. – 31. 12. | Vytvorené kov SZUŠ Trenčín.
ARTKINO METRO | Jean pretrhol všetky od 2 rokov. Info: 0904 927 161.
na Slovensku – U Bazovského 29. 11. | 16.30 | Montessori
putá, ktorá ho spájali s rodinou žijúcou GMAB Kolektívna výstava diel umelcov
| streda | 10.00 | Mommie‘s
v Burgundsku. Po smrti otca sa vracia po domácky
inšpirovaných tvorbou M. A. Bazovského, English Club KC STRED | Montessori nie sú pomôcky, je
späť, aby sa so súrodencami dohodli, ako aj históriou a výrobou modrotlače. MC SRDIEČKO | Mamy sa rozprávajú po an-
čo bude s rodinným vinohradom. to prístup k dieťaťu a k svetu okolo nás. Ve-
30. 11. – 1. 12. | Vinum Laugaricio glicky a deti sa pri nich hrajú. die Andrea Boháčová z OZ Múdra sovička.
19. 11. | 17.00 | Lumiere! streda | 16.00, 17.00 | štvrtok |
2018 3. 12. | 17.00 | Cesta na severný
ARTKINO METRO | Filmoví historici vy-
brali 108 krátkych snímok, ktoré vytvo- EXPO CENTER 14. ročník medzinárodnej
| 16.00 | piatok | 17.00 | Folklórny pól
rili pred viac ako 120 rokmi bratia Lu- výstavy vína, vody a destilátov. krúžok Drobci KINO HVIEZDA | Rodinný rozprávkový mu-
mièrovci, vynálezcovia kinematografie. KC AKTIVITY |Tancujeme, spievame, hrá- zikál.
19. 11. | 19.00 | Svadba „„ DETI me sa, rozvíjame priestorovú orientáciu,
rytmus, rečový prejav. Pre deti od 2,5 do 6
ARTKINO METRO Belgickú Pakistan-
|
pondelok, streda | Tanečná rokov. Info: 0904 927 161. „„ SENIORI
ku Zahiru rodičia nútia do  tradičného škola Aura dance
manželského zväzku. Uprostred ich po- streda | 17.00 | Cvičenie pre streda | 8.00 – 9.30 | Babi, pošli
KC AKTIVITY Moderný tanec pre deti vo
|
tehotné –profylaxia mi to mejlom
žiadaviek a túžbe po slobode sa spolie- veku 5 – 15 rokov. Info: 0908 731 125.
ha na pomoc brata Amira. KC STRED | Cvičenie vedie pôrodná asis- VKMR JASELSKÁ | Bezplatná inštruktáž
pondelok, streda | Tanečná tentka Zuzana Duncová. na  zvládnutie základov PC a  e-mailu pre
20. 11. | 17.00 | Johanka
škola Goonies 2. – 30. 11. | Pasovanie prvákov seniorov. Info: 032/770 83 14.
Superstar KC AKTIVITY | Tanečná škola moderného tan-
ARTKINO METRO | Netradičný hudob- v knižnici 6., 20. 11. | 9.00 – 11.30 | Ateliér
ca pre deti od 3 rokov. Info: 0915 101 051. Ponuka pre 1. ročník ZŠ, v  rám-
no-tanečný film o  detstve Johanky VKMR | pre seniorov
z  Arku, v  ktorom je Boh, Duch Svätý, pondelok – piatok | 9.00 – 12.00 ci ktorej prváčikov čaká slávnostný zápis GMAB | Tvorivé dielne nielen pre seniorov
hair metal, rap aj nevydarené scény. | Rána pre maminy do knižnice. Info: www.vkmr.sk. na rôzne témy a techniky.
KREATIVO | Deti predškolského veku pri hre 3. 11. | 15.00 | Dielnička pre deti
20. 11. | 19.00 | Niekto to rád 8., 21. 11. | 15.30 – 17.30 | 23. 11. |
s kockami LEGO® v spoločnosti mamičiek.
zahalené – Horizonty 15.00 – 19.30 | Klub JDS č.30
ARTKINO METRO | Armand a Leila majú pondelok | 10.00 – 11.00 | KAVIAREŇ NA CESTE | KC AKTIVITY | Klubová činnosť, vedie Zden-
v úmysle odísť do New Yorku na stáž. Keď Keramické patlámo 8., 22. 11. | Podporná skupina ka Buryová.
sa Leilin starší brat Mahmoud vráti z dl- KC AKTIVITY | Pre deti od 2 rokov v sprievo-
8. 11. | 16.00 | Skleróza
hodobého pobytu v  Jemene, postaví sa de jedného z rodičov. Info: 0918 561 320, nosenia detí
proti ľúbostnému vzťahu svojej sestry. mirka@kcaktivity.sk. MC SRDIEČKO Vedú lektorky nosenia
| multiplex – cvičenie
Zuzana Čižmárová a Janka Mištinová. CENTRUM SENIOROV |
21. 11. | 18.00 | Beatrice pondelok | 15.00 – 16.30 | Klub
ARTKINO METRO | Claire svoj život zasvä- 8., 22. 11. | 9.30 – 11.30 | 14. 11. | 13.30 | Akadémia
malých keramikárov
tila službe ostatným a snaží sa žiť podľa KC AKTIVITY | Pre deti od  5 rokov. Info: Galerkovo tretieho veku
pravidiel. Až kým jej do života nevstúpi mirka@kcaktivity.sk, 0918 561 320. GMAB | Tvorivé dielničky pre deti od  18 KC STRED | Prednášky: Ako predchádzať
mesiacov do 6 rokov. diabetu – PhDr.  L. Mičíková. Zlepšenie
31. október 2018 kam v trenčíne KAM | 3

prístupu obetí trestných činov k  službám


a vytvoreniu kontaktných bodov pre obete
20. 11. | 16.30 | Spomienky
na rok 1968 v Trenčíne
utorok | 19.00 – 20.00 |
Francúzsky jazyk II. ročník
„„ FILM
– Ing. E. Kucejová. VKMR HASIČSKÁ | Prednáška Vojtecha Bra- KC AKTIVITY | Kurz s  Madame Smejkalo- milenka jej mŕtveho otca, vrtošivá a se-
15. 11. | 15.00 |
Jesenné benca zachytávajúca známe i  neznáme vou. Info: smejkal@mail.t-com.sk. becká žena, ktorá je jej pravým opakom.
spoločenské stretnutie osobnosti a  súvislosti okupácie Českoslo- štvrtok | 17.30 – 19.30 | Kurz 21. 11. | 20.00 | Rock‘n roll
venska v roku 1968 s dôrazom na Trenčín. ARTKINO METRO | Guillaume žije roz-
seniorov keramiky a točenie na kruhu
POSÁDKOVÝ KLUB | 20. 11. | 18.00 | Na vlastných KC AKTIVITY | Práca s hlinou, jej spracova- právkový život, až kým mu mladá herecká
nohách 2 nie a  použitie. Info: mirka@kcaktivity.sk, kolegyňa nepovie, že už nie je „in“. A tak
21. 11. | 14.00 | Stretnutie sa rozhodne ihneď to radikálne zmeniť.
0918 561 320.
jubilantov
POSÁDKOVÝ KLUB | Spoločenské posede- 6. , 20. 11. | 16.00 – 18.30 |
nie, pripravuje Klub vojenských veteránov. Večerný ateliér pre dospelých
29. 11. | 15.00 | Skleróza GMAB | Tvorivý ateliér pre dospelých „„ ZÁPASY
na rôzne témy a techniky.
multiplex – klub Trenčín
CENTRUM SENIOROV | streda | 17.30 – 19.00 | Tvorivý 1. 11. | 14.30 | 1. FBC FLORBAL
ateliér pre dospelých Trenčín – ATU Košice
Tvorivé kurzy pre do- ŠPORTOVÁ HALA | Florbal, extraliga
„„ PREDNÁŠKY OC LAUGARICIO |
spelých. Batikovanie: 7. a  14. 11. Miku- muži.
streda | 15.00 | DIA mapa GALÉRIA VÁŽKA | Ako realizovať vlastné lášska čižma: 21. a  28. 11. Prihlasovanie: 3. 11. | 17.30 | 1. FBC FLORBAL
CENTRUM SENIOROV | nápady a robiť to, čo máme radi a na čom 0918 561 320, mirka@kcaktivity.sk Trenčín – FK AS Trenčín
nám záleží? Hostia: Michaela Prekopová ŠPORTOVÁ HALA | Florbal, extraliga
7. 11. | 16.00 | Katarína 10. – 11. 11. | 9.30 – 16.00 | Kurz
(Primát), Michal Rafaj (Popular), Jana Ho- juniori.
Nádaská: Iracionálne príčiny osová (Žufaňa), Tina Minorová (Tina Minor hypnopôrodu
chorôb a prostriedky ľudového Illustration) a Peter Bigoš (Peter Bigoš Zá- YOGA SHALA | Kurz ponúka prepracova- 4. 11. | 17.00 | HK DUKLA
hrady). Info: www.voices.sk. ný  program, v  rámci ktorého si osvojíte Trenčín – HC 07 Detva
liečenia
techniky hlbokej relaxácie,  vizualizácie ZIMNÝ ŠTADIÓN P. DEMITRU | Zápas ho-
VKMR HASIČSKÁ | Prednáška etnologičky, 21. 11. | 16.30 | Lucia Sasková: a autohypnózy. Info: www.yogashala.sk. kejovej Tipsport ligy 2018/2019.
historičky, autorky monografie Čary a veš- Rozpoltená
tby (Mágia v ľudovej kultúre Slovenska). 10. 11. | 10.00 | Fotoworkshop 10. 11. | 14.30 | AS Trenčín –
VKMR HASIČSKÁ | Beseda s autorkou, ktorá
8. 11. | 16.00 | Literárny klub sa do povedomia čitateľov zapísala najmä –portrét MŠK Žilina
Omega úspešnou trilógiou Zlatokopka, spojená FUTBALOVÝ ŠTADIÓN | 15. kolo futbalo-
VKMR HASIČSKÁ | Stretnutie priaznivcov li- s  prezentáciou nového románu Rozpolte- vej Fortuna ligy 2018/2019.
teratúry na diskusiu a prezentáciu vlastnej ná. 14. 11. | 18.30 | 1. FBC
tvorby. 21. 11. | 17.30 – 19.30 | Zdeňka FLORBAL Trenčín – FBC
9. 11. | 10.00, 16.00 | Beseda Jordánová – Muž a žena, Žilina
s Rudom Prekopom a Vasilom umenie žiť ŠPORTOVÁ HALA | Florbal, extraliga
Stankom GALÉRIA VÁŽKA | Stretnutie so spisovateľ- juniori.
kou Zdeňkou Jordánovou. 16. 11. | 18.00 | HK DUKLA
22. 11. | 16.00 | Keď bolí duša, Trenčín – MHC MIKRON
GMAB | Kurz vedie JiříVíšek, absolvent FAMU.
telo nemlčí Nové Zámky
Info: barbora.petrikova@gmab.skojená ZIMNÝ ŠTADIÓN P. DEMITRU | Zápas ho-
VKMR HASIČSKÁ | Téma: Psychika a telo –
spojená nádoba. Diskutuje: MUDr. K. Kusá. 15. 11. | 16.30 – 19.30 | Hry kejovej Tipsport ligy 2018/2019.
22. 11. | 18.00 | Cestou necestou s hudbou – MTerapio 17. 11. | 9.00 – 16.00 | ŠKN
KC AKTIVITY | Workshop o možnostiach vyu-
KLUB LÚČ | Na cestovateľskom festivale za- Trenčín – 12. ročník
znejú prednášky Janky a Romana Hromní- žitia hudby v pomáhajúcich profesiách. Lek- ŠPORTOVÁ HALA | Futbalový turnaj ne-
kovcov o  dobýjaní severočílských sopiek tor Peter Kusý. Info: mterapio@gmail.com. počujúcich.
GMAB | Beseda s predstaviteľmi Slovenskej (o 18.00) a Michala Knitla o siedmich tú- 19. 11. | 9.30 | Workshop
18. 11. | 10.00 | 1. FBC
novej vlny o ich tvorbe a o výstave Návra- rach v Karakorame a Himalájach (o 19.30). strojového šitia
FLORBAL Trenčín –
ty v čase, spojená s odborným hodnotením 24. 11. | 9.00 – 17.00 | Očista CENTRUM PRE RODINU | Účastníčky sa zo-
známia so základnými krokmi a technika- FLORPÉDO Bratislava
prinesených fotografií účastníkov besedy. a harmonizácia sleziny
mi. Prihlasovanie: info@cprtrencin.sk. ŠPORTOVÁ HALA | Florbal, 1. liga ženy.
12. 11. | 16.00 | Príprava záhrady a žalúdka
24. 11. | 8.30 – 18.30 | Príbehy 18. 11. | 16.00 | HK DUKLA
na zimu – beseda KERAMOPROJEKT | Intenzívny seminár za-
meraný na očistu podľa ročného biorytmu. duše – konštelačný seminár Trenčín – HK Poprad
POSÁDKOVÝ KLUB | Prednáša plk.v.v.
Celodenný seminár pre ZIMNÝ ŠTADIÓN P. DEMITRU | Zápas ho-
Ing. Emil Polakovič. Lektor: Stanislav Kertis. Info: 0907 493 654 GEMINI CENTRUM |
zuzana.kozacek@gmail.com. tých, ktorí si uvedomujú, že sa im v  živo- kejovej Tipsport ligy 2018/2019.
14. 11. | 17.00 | Povedz mi, čo
24. 11. | 15.00 | Liek alebo jed te opakujú určité životné situácie. Info: 19. 11. | 8.00 – 13.30 | Turnaj
čítaš... Jozef Ďuráči 0944 548 885.
KAVIAREŇ NA CESTE | Prednáša p. Blahuš. o pohár primátora Mesta
KNIŽNICA HASIČSKÁ Talkšou trenčianskej
|
herečky Zuzany Mišákovej nielen o litera- 24. 11. | 8.30 – 18.30 | Škola Trenčín
ŠPORTOVÁ HALA | Florbal, základné
túre. Hosť: ľudovo-umelecký remeselník
a folklorista Jozef Ďuráči.
„„ KURZY intuície
KC AKTIVITY | Nový koncept alternatívne- školy 1. stupeň.
pondelok | 17.30 – 19.00 | ho vzdelávania detí a teenagerov v oblas- 23. 11. | 18.00 | HK DUKLA
15. 11. | 16.00 | Ohlas
Francúzsky jazyk – mierne ti rozvoja pravej hemisféry a intuície. Info: Trenčín – MHK 32 Liptovský
obyvateľstva v Trenčíne www.intuicia.eu, 0915 850 251.
a okolí na vznik ČSR pokročilí Mikuláš
POSÁDKOVÝ KLUB | Prednáša Mgr.  Mária KC AKTIVITY | Kurz s  Madame Smejkalo- 30. 11. – 1. 12. | Hormonálna joga ZIMNÝ ŠTADIÓN P. DEMITRU | Zápas ho-
Ďurčová. vou. Info: smejkal@mail.t-com.sk KC AKTIVITY |Kurz hormonálnej jogy, ve- kejovej Tipsport ligy 2018/2019.
pondelok, piatok | 18.00 – 20.00 die Mirka Bartošová. Info: 0944  707  631, 25. 11. | 17.00 | HK DUKLA
16. 11. | 16.30 | Jozef Banáš: www.hormonyoga.sk.
Prebijem sa! Štefánik | utorok | 17.00 – 20.00 | Klub Trenčín – MAC Újbuda
VKMR HASIČSKÁ | Beseda s Jozefom Baná- keramikárov – dospelí ZIMNÝ ŠTADIÓN P. DEMITRU | Zápas ho-
šom spojená s prezentáciou komplexného KC AKTIVITY | Vytvorte si niečo pekné z ke- „„ ŠPORT kejovej Tipsport ligy 2018/2019.
románu o M. R. Štefánikovi. ramiky. Info: info@kcaktivity.sk. 25. 11. | 10.30 | HK AS Trenčín
pondelok | 17.00 | Joga pre
17. 11. | 15.00 |
Po stopách 1. pondelok | 18.15 | Bezplatný vitálne tehotenstvo „B“ – Partizánske
svetovej vojny v Slovinsku kurz meditácie s Vladom YOGA SHALA | Lekcie špeciálne navrhnuté ŠPORTOVÁ HALA | Hádzaná, staršie
a Taliansku Kulíškom pre spokojnosť mamičiek a  ich bábätiek, žiačky HK AS Trenčín.
KAVIAREŇ NA CESTE | Prednáša p. Tluka. KC AKTIVITY | Čo je meditácia a aký je vý- pre rozhýbanie a uvoľnenie celého tela. 26. 11. | 8.00 – 14.30 | Turnaj
znam mantier? Súčasťou budú praktické o pohár primátora Mesta
20. 11. | 14.30 | Zvoľ si pondelok, streda | 18.45 – 20.00
cvičenia. Info: 0905 268 873. Trenčín
zdravý životný štýl a mysli | piatok | 17.00 – 18.15 | Klasická
na prevenciu rakoviny hrubého utorok | 17.30 – 19.00 | joga ŠPORTOVÁ HALA | Florbal, základné
Francúzsky jazyk – pokročilí GEMINI CENTRUM | Info 0944 548 885. školy 2. stupeň.
čreva
KC AKTIVITY | Kurz s  Madame Smejkalo-
CENTRUM SENIOROV | Prednáška.
vou. Info: smejkal@mail.t-com.sk
4 | KAM kam v trenčíne číslo 11 | ročník XX

pondelok | 17.15 – 19.15 | SM štvrtok | 19.00 – 20.00 | 5. 11. | 19.00 | Večerné 17. 11. | 10.00 | Rodinný výlet
system Cvičenie pilates začiatočníci zamyslenia KOSTOL SV. RODINY | Výlet na  Tematín
KC AKTIVITY | Info: 0905 705 431. a mierne pokročilí REFEKTÁR PIARISTICKÉHO GYMNÁZIA Za-
| pre deti aj dospelých.
pondelok | 17.40 – 18.40 | Zumba KC AKTIVITY | Info: 0905 705 431. myselenia spojené s diskusiou s rektorom 23. 11. | 18.30 – 20.00 | Kundalini
KS OPATOVÁ | Info: 0903 949 966.
Kostola piaristov, Petrom Franekom. meditácia
piatok | 16.00 | Jemná joga
pondelok | 18.00 – 19.00 | 8., 22. 11. | 18.00 – 20.00 | GEMINI CENTRUM | Praktizovaním Kundali-
Meditácia v pohybe ni meditácie sa rozpadajú duševné úzkos-
Tabata ti, sexuálne aj emocionálne problémy. Re-
KC AKTIVITY | Spontánnym pohybom
ŠPORTOVÁ HALA | Info: 0903 449 732.
a tancom sa otvára cesta k uvoľneniu mys- zervácie http://geminicentrum.sk/rozvrh,
pondelok | 18.15 – 19.15 | le. Info: 0905 597 173. 0944 548 885.
Kruhový tréning s Monikou 9., 16. 11. | 17.00 – 20.00 | 24. 11. | Burza starožitností
KC AKTIVITY | Info: 0907 673 887.
Mohendžodáro – tantrajoga a Gazdovské trhy
pondelok | 19.00 – 20.00 | pre ženy EXPO CENTER | Burza starožitností, rôznych
štvrtok | 17.30 – 18.30 | Strong KC AKTIVITY | Posvätné tantrické cvičenie zberateľských predmetov, zaujímavostí
by Zumba vychádzajúce zo starodávnej indickej tra- a Gazdovské trhy.
YOGA SHALA | www.yogashala.sk.
KD OPATOVÁ | Info: 0903 949 966. dície. Info: 0948 609 701. 25. 11. | 15.15 – 16.15 | Abadá
7., 21., 28. 11. | 18.30 – 19.30 |
pondelok, štvrtok | 19.00 – 14. 11. | 15.30 | Voľná beseda Capoeira
14. 11. | 19.15 – 20.15 | Zumba OC LAUGARICIO | Ukážky brazílskeho bojo-
20.00 | Port De Bras o leteckých zážitkoch našich
s Petrou vého umenia. Súčasťou bude aj workshop
ŠPORTOVÁ HALA | Info: 0903 449 732. členov
KC AKTIVITY | Info: 0903 94 99 66. pre verejnosť.
pondelok, streda | 19.30 – POSÁDKOVÝ KLUB | Pripravuje Klub letcov
10. 11. | 10.30 | Beh o pohár a parašutistov SLZ. 30. 11. | 10.00 | Literárna súťaž
20.30 | piatok | 19.00 – 20.00 |
HoryZontov Jozefa Braneckého
Cvičenie pre ženy s Vladom SLÁDKOVIČOVA ULICA | 6-kilometrové pre-
17. 11. | 9.30 – 12.00 |
Čakrová
KC AKTIVITY | Info: 0903 793 557. meditácia s tibetskými VKMR HASIČSKÁ | Slávnostné vyhodnote-
teky centrom mesta a Brezinou. nie výsledkov XXVI. ročníka celoslovenskej
utorok | 9.00 – 10.00 | Joga pre miskami
GEMINI CENTRUM | Odblokovanie čakier
literárnej súťaže Jozefa Braneckého „Stud-
mamičky
KC STRED | Vhodná už 6 týždňov po pôro-
„„ FESTIVALY tibetskými miskami, ktoré dokážu zbaviť ňa sa tajne s dažďom zhovára“.
de, opatrovanie detí je zabezpečené. chronických bolestí, migrény a pod. Rezer-
8. – 10. 11. | HoryZonty
vácie: geminicentrum.sk, 0944 548 885.
utorok | 16.45 – 17.45 | KINO HVIEZDA | 13. ročník festivalu dob-
Zdravotný pilates rodružných filmov. KONTAKTY
KC AKTIVITY | Info: 0905 705 431. CENTRUM SENIOROV Osvienčimská 3
utorok, štvrtok | 17.00 | „„ TANEC CENTRUM PRE RODINU Farská 12, 0910 686 078, www.cprtrencin.sk
Powerjoga s Monikou streda | 17.45 – 18.45 | Tance pre CINEMAX OC MAX, Gen. M. R. Štefánika 426, www.cine-max.sk
LADIES ECLUB | Info: www.ladyeclub.sk. Mierové námestie 19, 0915 382 532,
radosť
utorok | 17.15 – 18.30 | Joga – SOKOLOVŇA | Kolektívne a kruhové tance. GALÉRIA VÁŽKA
motycka@microinvent.com
zdravý chrbát 24. 11. | 18.00 | Katarínsky BAL Mierové nám. 14/14, 0944 548 885,
GEMINI CENTRUM | info: 0944 548 885. GEMINI CENTRUM
FOLK www.geminicentrum.sk
utorok | 17.30 – 18.15 | Family KD ZLATOVCE | Hrá kapela Drowsy Maggie. GMAB Galéria M. A. Bazovského Palackého 27, 032/743 68 58, www.gmab.sk
yoga KAVIAREŇ NA CESTE Katov dom, Matúšova ulica
YOGA SHALA | Info: 0904 363 312.
„„ INÉ... COFFEE SHEEP
Marka Aurélia 930/9, 0944 221 240,
utorok, štvrtok | 17.50 – 18.50 | www.coffeesheep.sk
Cvičenie pilates pokročilí utorok | 17.00 – 20.15 | Klub
KC AKTIVITY | Info: 0905 705 431. spoločenských hier KC Aktivity Kyjevská 3183, 032/658 26 08, www.kcaktivity.sk
KC AKTIVITY | Stretnutie nadšencov spolo- KC Kubrá Kubranská 94, 0907 516 720, kckubra2@gmail.com
utorok | 18.00 – 19.00 | Jemné čenských hier. Info: peterbiras@gmail.com. KC STRED Ul. 28. októbra 2, 032/652 21 36
cvičenie s relaxáciou
KINO HVIEZDA | Info: 0910 196 456. streda | 18.00 – 21.00 | KC SIHOŤ Opatovská 23, 0904 339 401, www.kcsihot.sk
Hvezdáreň v Trenčíne KD ZLATOVCE Hlavná ulica 10, 0904 920 306
utorok | 18.15 – 19.15 | Kruhový
tréning KIC Mierové námestie 9, 032/ 6504 709, 650 47 11,
ŠPORTOVÁ HALA | Info: 0903 449 732. Kultúrno-informačné centrum 650 47 12 
utorok, štvrtok | 18.15 – 20.00 | KINO HVIEZDA Kn. Pribinu 3, hviezda@trencin.sk, 0902 911 480
Capoeira KLUB LÚČ Kn. Pribinu 3, 0903 027 910, www.klubluc.sk
KC AKTIVITY | Brazílske bojové umenie spo- KreaTivo Gen. M. R. Štefánika 379/19, 0918 883 505
jené s akrobaciou, hudbou a tancom. Info: Ladies Eclub Legionárska 7185/5, 0911 730 790, ladyeclub.sk
0911 087 631. MC SRDIEČKO Hviezdoslavova 6, 032/743 04 32, www.mcsrdiecko.sk
utorok | 19.00 – 20.15 | Joga MC SRDIEČKO – KC STRED Ul. 28. októbra 2, 032/743 04 32
s Alenkou GYMNÁZIUM Ľ. ŠTÚRA | Pozorovanie objek- MESTSKÁ ŠPORTOVÁ HALA Mládežnícka ul., 032/743 63 36
KC AKTIVITY | Info: 0903 271 444. tov nočnej oblohy pomocou astronomic- NOVÁ VLNA Kukučínova 718, budova NOE, areál Merina
streda | 18.00 – 19.00 | kých ďalekohľadov spojené s prednáškou.
Viac na www.hvezdaren.tnuni.sk. OC LAUGARICIO Belá 7271, 032/658 53 94, www.oclaugaricio.sk
Bodywork a Tabata s Monikou
KC AKTIVITY | Info: 0903 772 157. piatok | 16.00 – 19.00 | Skauting
OC MAX Gen. M. R. Štefánika 426, 032/741 91 25
na juhu PENZIÓN KEROLA Kasárenská 5, 0903 715 164, www.kerola.sk
streda | 18.15 – 19.15 | Fit lopty
KC AKTIVITY | Schôdzky detí a  mláde- Pod Sokolice 12, 0905 278 785,
a bodywork s Nikou PIANO KLUB
KC AKTIVITY | Info : 0948 855 870. že 32. skautského zboru Ale Vivo. Info: piano.mytootoot.com
0908 683 393. PIARISTICKÝ KOSTOL Mierové námestie 43
streda | 18.30 – 19.30 | Deep
2. – 30. 11. | Burza kníh POSÁDKOVÝ KLUB Hviezdoslavova 16, 0960 333 815
Work
VKMR JASELSKÁ | Jedinečný spôsob, ako SAVANNA CAFÉ Rastislavova 1, 0910 999 222
ŠPORTOVÁ HALA | Info: 0903 449 732.
získať literatúru za symbolický poplatok. SOKOLOVŃA Mládežnícka, 0948 090 136
streda | 18.30 – 19.30 | Zumba
3. 11. | Celoslovenské stretnutie ŠTÁTNY ARCHÍV Kožušnícka 915/1, 032/651 74 10
KC AKTIVITY | Info:  zumba-trencin.sk,
0903 949 966. numizmatikov TSK Trenčiansky samosprávny kraj K dolnej stanici 7282/20A, 032/655 53 23
POSÁDKOVÝ KLUB | Stretnutie numizmati-
štvrtok | 16.30 – 17.30 | Joga pre kov spojené s burzou a aukciou numizma- TŠ ANIDE Kyjevská 3183, 0908 788 560
začiatočníkov tického materiálu. Verejná knižnica M. Rešetku v Trenčíne, ulice Jasel-
VKMR
KC AKTIVITY | Info: 0944 707 631. ská a Hasičská 1, www.vkmr.sk, 032/770 83 00
3. 11. | 14.00 – 20.00 | Čerti
štvrtok | 18.00 – 19.00 | Body na Trenčianskom hrade VÝSTAVISKO EXPO CENTER Pod Sokolice 43, www.expocenter.sk
Work TRENČIANSKY HRAD | Program vhodný YOGA SHALA Osloboditeľov 667/1A, 0944 394 471, yogashala.sk
ŠPORTOVÁ HALA | Info: 0903 449 732. od 12 rokov. ZUŠ K. PÁDIVÉHO Základná umelecká škola K. Pádivého, Nám. SNP 2