Tên đội

Bảo Đảm Đậu

Đội trưởng

Thành viên 1

Nguyễn Tuấn Vũ

Họ tên Nguyễn Tuấn Vũ_x000D_
MSSV 08520624_x000D_
Lớp CNPM03_x000D_
Trường ĐH CNTT_x000D_
Ngày sinh 20/11/1990_x000D_
Email
tuanvu.mh@gmail.com_x000D_
Điện thoại 01666990540_x000D_
Kích cỡ áo (S, M, L, XL, XXL) L

Final skills

Nguyễn Ngọc Cân

DDDV

Lương Chấn Viễn

Full Power

Doremon

Họ tên: Nguyễn Ngọc
Cân_x000D_
MSSV: 08520035_x000D_
Lớp: KTMT03_x000D_
Trường: UIT_x000D_
Ngày sinh: 27/07/1990_x000D_
Email:
cannguyenngoc@gmail.com_x0
00D_
Điện thoại:
01674622997_x000D_
Kích cỡ áo (S, M, L, XL, XXL): L
Họ tên: Lương Chấn
Viễn_x000D_
MSSV: 07520408_x000D_
Lớp: CNTN02_x000D_
Trường: ĐH CNTT_x000D_
Ngày sinh: 31/7/1989_x000D_
Email:napxer@gmail.com_x000
D_
Điện
thoại:01682917935_x000D_
Kích cỡ áo (S, M, L, XL, XXL): L

Phạm Đăng Khoa

Họ tên : Phạm Đăng
Khoa_x000D_
MSSV: 0812234_x000D_
Lớp: TH2008/3_x000D_
Trường: KHTN HCM_x000D_
Ngày sinh: 03/03/1990_x000D_
Email:
onmyway133@gmail.com_x000
D_
Điện thoại: 0939 133
994_x000D_
Kích cỡ áo (S, M, L, XL, XXL): L

Lê Đăng Thưởng

Họ tên: Lê Đăng Thưởng_x000D_
MSSV: 1109410153_x000D_
Lớp: TCT1092_x000D_
Trường: DH SG_x000D_
Ngày sinh: 01/08/1991_x000D_
Email:
dangthuongpro@gmail.com_x000D
_
Điện thoại: 01693353213_x000D_
Kích cỡ áo (S, M, L, XL, XXL): M

DHAP

ĐAAKT

Lê Quang An

Họ tên: Lê Quang An_x000D_
MSSV: 07520006_x000D_
Lớp: HTTT02_x000D_
Trường: ĐH Công Nghệ Thông
Tin_x000D_
Ngày sinh:_x000D_
Email_x000D_
Điện thoại_x000D_
Kích cỡ áo (S, M, L, XL, XXL): L

Trần Quốc Anh

Họ tên Trần Quốc Anh_x000D_
MSSV 50900092_x000D_
Lớp MT09KH01_x000D_
Trường Đại học Bách
Khoa_x000D_
Ngày sinh 02/03/1991_x000D_
Email
katoripro@gmail.com_x000D_
Điện thoại
01656528476_x000D_
Kích cỡ áo (S, M, L, XL, XXL) L

CEIV

Hoàng Vinh Sử

Friends

Võ Ngô Bình

Alpha04

Lâm Hàn Vũ

Họ tên Hoàng Vinh Sử_x000D_
MSSV 09520256_x000D_
Lớp KTMT04_x000D_
Trường ĐH Công Nghệ Thông
Tin_x000D_
Ngày sinh 14/10/1990_x000D_
Email
hungarian_sonata@yahoo.com_
x000D_
Điện thoại 01228 949
656_x000D_
Kích cỡ áo (S, M, L, XL, XXL) L
Họ tênVõ Ngô Bình_x000D_
MSSV09520472_x000D_
Lớphttt04_x000D_
Trườngđh cntt_x000D_
Ngày sinh26/6/1991_x000D_
Emailphong_van544@yahoo.co
m_x000D_
Điện
thoại01695035189_x000D_
Kích cỡ áo (S, M, L, XL, XXL)l
Họ tên:LÂM HÀN VŨ_x000D_
MSSV:09520725_x000D_
Lớp:KHMT04_x000D_
Trường: ĐH CNTT _x000D_
Ngày sinh:02/11/1991_x000D_
Email:totnhatlachet@gmail.co
m_x000D_
Điện
thoại:01656170448_x000D_
Kích cỡ áo (S, M, L, XL, XXL):XL

P43D

Lightning

The losers

5TDR

ITC

Nhữ Duy Đoàn

Họ tên Nhữ Duy Đoàn_x000D_
MSSV
09520063_x000D_
Lớp
Công nghệ phần mềm
04_x000D_
Trường ĐH Công Nghệ Thông
Tin_x000D_
Ngày sinh 04/02/1991_x000D_
Email
nhuduydoan@gmail.com_x000D_
Điện thoại 01653 818 797_x000D_
Kích cỡ áo (S, M, L, XL, XXL) M

Nguyễn Tuấn Vũ

Họ tên Nguyễn Tuấn Vũ_x000D_
MSSV 08520624_x000D_
Lớp CNPM03_x000D_
Trường ĐH CNTT_x000D_
Ngày sinh 20/11/1990_x000D_
Email
tuanvu.mh@gmail.com_x000D_
Điện thoại 01666990540_x000D_
Kích cỡ áo (S, M, L, XL, XXL) L

Nguyễn Phương Toàn

Họ tên : Nguyễn Thế Nghĩa_x000D_
MSSV : 0812336_x000D_
Lớp : _x000D_
Trường : ĐHKHTN_x000D_
Ngày sinh : 07/02/1990_x000D_
Email :
conchutgidenho_ntn@yahoo.com_x
000D_
Điện thoại : 01689989702_x000D_
Kích cỡ áo (S, M, L, XL, XXL) : XL

Huỳnh Phi Hùng

Họ tên : Huỳnh Phi Hùng_x000D_
MSSV : 0812195_x000D_
Lớp : 08CTT_x000D_
Trường : DH KHTN_x000D_
Ngày sinh : 22-10-1990_x000D_
Email :
huynphihung1990@gmail.com_x00
0D_
Điện thoại : 0988492006_x000D_
Kích cỡ áo XXL

CD CNTT

Họ tên:Nguyễn Đình phước_x000D_
MSSV: 3.08.01.0307_x000D_
Lớp:c8cnpm_x000D_
Trường:itc_x000D_
Ngày sinh:21/08/1990_x000D_
Email:nguyen.dinhphuoc@yahoo.c
om_x000D_
Điện thoại:0973330150_x000D_
Kích cỡ áo (S, M, L, XL, XXL):M

iti1

UIT_SE04

FMan

Join4Fun

Bubble

Nguyen Anh Chuan

Họ tên Nguyen Anh Chuan_x000D_
MSSV 09520399_x000D_
Lớp KTMT04_x000D_
Trường DH CNTT_x000D_
Ngày sinh 23/09/1991_x000D_
Email
chuanut4@gmail.com_x000D_
Điện thoại 01649682629_x000D_
Kích cỡ áo (S, M, L, XL, XXL)M

Hứa Phước Trường

Họ tên: Hứa Phước
Trường_x000D_
MSSV: 09520392_x000D_
Lớp: CNPM04_x000D_
Trường: UIT_x000D_
Ngày sinh: 19/08/91_x000D_
Email:
admin@chuyentin.info_x000D_
Điện thoại:
01669993210_x000D_
Kích cỡ áo XL

Đặng Trần Quốc Bảo

Họ tên: Đặng Trần Quốc
Bảo_x000D_
MSSV: 60141_x000D_
Lớp: SE0436_x000D_
Trường: FPT University_x000D_
Ngày sinh: 07/01/1990_x000D_
Email:
baodtq60141@fpt.edu.vn_x000D_
Điện thoại: 0938.669.443_x000D_
Kích cỡ áo (S, M, L, XL, XXL): M

Đỗ Văn Toán

Họ tên Đỗ Văn Toán_x000D_
MSSV 09520310_x000D_
Lớp MMT04_x000D_
Trường Đại Học Công Nghệ
Thông Tin_x000D_
Ngày sinh 3/11/1991_x000D_
Email giveyouhell311_x000D_
Điện thoại
01676317667_x000D_
Kích cỡ áo (S, M, L, XL, XXL)L

Tào Quang Hùng

Họ tên: Tào Quang Hùng_x000D_
MSSV: 07520160_x000D_
Lớp: HTTT02_x000D_
Trường: ĐH CNTT_x000D_
Ngày sinh: 27/12/1989_x000D_
Email:
hungtaoquang@gmail.com_x000D_
Điện thoại: 0122.949.1021_x000D_
Kích cỡ áo (XL)

Reng reng

Perseus

561

205A15

QH114

Đoàn Việt Dũng

Họ tên Đoàn Việt Dũng_x000D_
MSSV 08520073_x000D_
Lớp CNPM03_x000D_
Trường ĐH CNTT_x000D_
Ngày sinh_x000D_
Email_x000D_
Điện thoại_x000D_
Kích cỡ áo (S, M, L, XL, XXL) XXL

Họ tên: Văn Đỗ Phước Đạt_x000D_
MSSV: 07520074_x000D_
Lớp: CNPM02_x000D_
Trường: UIT_x000D_
Ngày sinh: 20/05/1989_x000D_
Trần Quang Thuận
Email:
vandophuocdat@ymail.com_x000D
_
Điện thoại: 0987549589_x000D_
Kích cỡ áo (S, M, L, XL, XXL): XL ||
XXL
Họ tên: Nguyễn Phan Quang
Nhật_x000D_
MSSV: 60143_x000D_
Lớp: SE0561_x000D_
Trường: FPT_x000D_
Nguyễn Phan Quang Ngày sinh: 26/06/1990_x000D_
Nhật
Email:
nhatnpq60143@fpt.edu.vn_x00
0D_
Điện thoại: 0978 180
662_x000D_
Kích cỡ áo (S, M, L, XL, XXL): M
Họ tên nguyễn quang
minh_x000D_
MSSV 09520175_x000D_
Lớp cnpm04_x000D_
Trường cntt_x000D_
nguyễn quang minh
Ngày sinh 24-1-1988_x000D_
Email
rogerminh2401@gmail.com_x000D
_
Điện thoại 01698784314_x000D_
Kích cỡ áo (S, M, L, XL, XXL) L

Phạm Xuân Huy

Họ tên Đinh Thành Nhơn _x000D_
MSSV 09520200_x000D_
Lớp CNPM04_x000D_
Trường ĐH CNTT_x000D_
Ngày sinh 10-11-1991_x000D_
Email
nhonx91@gmail.com_x000D_
Điện thoại 01255086911_x000D_
Kích cỡ áo (S, M, L, XL, XXL) XL

Center point

Âu Vĩnh Thiện

Cùi như mía

Hồ Lê Khả Duy

Họ tên: Âu Vĩnh Thiện_x000D_
MSSV: 3109410174_x000D_
Lớp: DCT1094_x000D_
Trường: Đại học Sài
Gòn_x000D_
Ngày sinh: 3/1/1991_x000D_
Email:
vinh.thien0301@gmail.com_x00
0D_
Điện thoại:
01258317727_x000D_
Kích cỡ áo (S, M, L, XL, XXL):
XL
Họ tên: Hồ Lê Khả Duy_x000D_
MSSV:08520491_x000D_
Lớp:KTMT03_x000D_
Trường:Đại Học Công Nghệ
Thông Tin_x000D_
Ngày sinh:17/03/1989_x000D_
Email:hidro8x@gmail.com_x000
D_
Điện thoại:0989 82 71
73_x000D_
Kích cỡ áo: XL

Nguyễn Quốc Thịnh

Họ tên Nguyễn Quốc Thịnh_x000D_
MSSV 09520285_x000D_
Lớp CNPM04_x000D_
Trường ĐH Công Nghệ Thông
Tin_x000D_
Ngày sinh 02/10/1990_x000D_
Email
isthinhnq@yahoo.com.vn_x000D_
Điện thoại 0985256814_x000D_
Kích cỡ áo (S, M, L, XL, XXL)L

BTG

Thi Minh Thuyễn

Họ tên Nguyễn Văn Bình_x000D_
MSSV 07520026_x000D_
Lớp CNPM02_x000D_
Trường DH CNTT_x000D_
Ngày sinh 12/12/1989_x000D_
Email
binh12121989@gmail.com_x000D_
Điện thoại 0946.967.033_x000D_
Kích cỡ áo L

Storm Rider

Họ tên: Nguyễn Công
Hoàng_x000D_
MSSV: 1012152_x000D_
Lớp: CTT1_x000D_
Trường: ĐH KHTN_x000D_
Ngày sinh: 15/10/1992_x000D_
Nguyễn Công Hoàng
Email:
conghoang9x@gmail.com_x000
D_
Điện thoại:
0974503341_x000D_
Kích cỡ áo: L

Dragonviet

Hồ Thị Bé

Họ tên : Hồ Thị Bé_x000D_
MSSV : 07520024_x000D_
Lớp : KTMT02_x000D_
Trường : ĐH Công Nghệ Thông
Tin_x000D_
Ngày sinh : 28-10-1989_x000D_
Email :
cobethienthan_102889@yahoo.
com_x000D_
Điện thoại :
01689719078_x000D_
Kích cỡ áo (S, M, L, XL, XXL): M

Lê Nhựt Nam

Họ tên: Lê Nhựt Nam_x000D_
MSSV 07520232_x000D_
Lớp KTMT02_x000D_
Trường UIT_x000D_
Ngày sinh 22-11-1989_x000D_
Email
nhutnampe@yahoo.com_x000D
_
Điện thoại 0938312079_x000D_
Kích cỡ áo (S, M, L, XL, XXL) L

Newstar

Trần Hoài Nam

Họ tên Trần Hoài Nam_x000D_
MSSV 09520183_x000D_
Lớp MMT04_x000D_
Trường ĐH CNTT_x000D_
Ngày sinh 28/08/1991_x000D_
Email
hoainamuit@gmail.com_x000D_
Điện thoại
01649672178_x000D_
Kích cỡ áo (S, M, L, XL, XXL) L

4TUS

Họ tên Lương Việt
Thắng_x000D_
MSSV 0912435_x000D_
Lớp 09CTT3_x000D_
Trường ĐH Khoa học tự nhiên
TP.HCM_x000D_
Nguyễn Thanh Thiện Ngày sinh 16-10-1991_x000D_
Email
vietthang.hcmus@gmail.com_x
000D_
Điện thoại
01665169315_x000D_
Kích cỡ áo (S, M, L, XL, XXL)XL

BGB

@

UFO

Phạm Linh Sơn

BIGWORLD

LƯU ANH KIỆT

It Star

Nguyễn Anh Đức

BTIT Group

Phạm Huỳnh Đức
Huy

Họ tên:Nguyễn Hồng
Sơn_x000D_
MSSV: 09520254_x000D_
Lớp: MMT04_x000D_
Trường: ĐH công nghệ thông
tin_x000D_
Ngày sinh: 4/10/1991_x000D_
Email:
ng_hongson90@yahoo.com_x00
0D_
Điện thoại:
01656203190_x000D_
Kích cỡ áo (S, M, L, XL, XXL )
size L
Họ tên
: Phan Thanh
Sương_x000D_
MSSV : 09520255_x000D_
Lớp
: Công nghệ Phần Mềm
04_x000D_
Trường
: Trường ĐH Công
nghệ thông tin_x000D_
Ngày sinh
: 26-51991_x000D_
Email :
pts_blindknight@yahoo.com_x0
00D_
Điện thoại
:
01682014678_x000D_
Kích cỡ áo
:
XL
Họ tên:Lê Huy Nhuận_x000D_
MSSV:09520592_x000D_
Lớp:KTMT04_x000D_
Trường:DH CNTT_x000D_
Ngày sinh:27-02-1991_x000D_
Email:lehuynhuan@gmail.com_
x000D_
Điện
thoại:01265034885_x000D_
Kích cỡ áo (S, M, L, XL, XXL):M
Họ tên: Phạm Huỳnh Đức
Huy_x000D_
MSSV: 09520110_x000D_
Lớp: KTMT04_x000D_
Trường: ĐH CNTT_x000D_
Ngày sinh: 06/11/1991_x000D_
Email:
huypham039@gmail.com_x000
D_
Điện thoại:
01234030117_x000D_
Kích cỡ áo (S, M, L, XL, XXL): L

H5N1

Nguyễn Tấn Đạo

ALIAS

Vương Đức Hiền

KTX07

Nguyễn Minh Thi

HDx2T

Nguyễn Công Huy

Legend

Hồ Nhật Quang

Nguyễn Tấn Đạo_x000D_
07520072_x000D_
MMT02_x000D_
ĐH Công Nghệ Thông
Tin_x000D_
22/12/1988_x000D_
hunter2212@gmail.com_x000D
_
01234341007_x000D_
Kích cỡ áo M
Họ tên:Vương Đức Hiền_x000D_
MSSV:09520091_x000D_
Lớp:khmt04_x000D_
Trường:đại học công nghệ
thông tin_x000D_
Ngày sinh:11/02/91_x000D_
Email:onlyvuong@gmail.com_x
000D_
Điện
thoại:01674277995_x000D_
Kích cỡ áo (S, M, L, XL, XXL):L
Họ tên: Quang Tấn
Nghĩa_x000D_
MSSV: 07520246_x000D_
Lớp: Hệ thống thông
tin_x000D_
Trường: Đại học Công nghệ
thông tin_x000D_
Ngày sinh: 24/8/1989_x000D_
Email:
qtannghia@yahoo.com_x000D_
Điện thoại:
01689157264_x000D_
Kích cỡ áo (S, M, L, XL, XXL): M
Họ tên : Nguyễn Công
Huy_x000D_
MSSV : 08520148_x000D_
Lớp : CNPM03_x000D_
Trường : ĐH Công Nghệ Thông
Tin_x000D_
Ngày sinh : 06/08/1990_x000D_
Email :
victory.trust@yahoo.com.vn_x0
00D_
Điện thoại :
0988933267_x000D_
Kích cỡ áo (S, M, L, XL, XXL) : M
Họ tên Phạm Phú Quý_x000D_
MSSV 09520240_x000D_
Lớp MMT04_x000D_
Trường UIT_x000D_
Ngày sinh 11/07/1991_x000D_
Email
alvis166@yahoo.com_x000D_
Điện thoại
01656811305_x000D_
Kích cỡ áo (S, M, L, XL, XXL) M

Cold As Ice

Chắc như bắp

5ive

Skylineuit

Họ tên : Võ Minh Thiện_x000D_
MSSV :09520665_x000D_
Lớp: HTTT04_x000D_
Trường: ĐHQG CNTT_x000D_
Ngày sinh: 22.07.1991_x000D_
Võ Minh Thiện
Email :
thienvo1991@yahoo.com..vn_x
000D_
Điện thoại:
01644480010_x000D_
Kích cỡ áo XL
Họ tên Nguyễn Tuấn
Anh_x000D_
MSSV 07520011_x000D_
Lớp MMT02_x000D_
Trường Đại học Công Nghệ
Nguyễn Tuấn Anh
Thông Tin_x000D_
Ngày sinh 20/7/1989_x000D_
Email
t_anh1989@live.com_x000D_
Điện thoại 0934037678_x000D_
Kích cỡ áo L
Họ tên Dương Quang
Huynh_x000D_
MSSV 09520113_x000D_
Lớp MMT04_x000D_
Trường ĐH Công nghệ thông
tin_x000D_
Dương Quang Huynh Ngày sinh 16/11/1991_x000D_
Email
duongqhuynh@gmail.com_x000
D_
Điện thoại
01674562991_x000D_
Kích cỡ áo (S, M, L, XL, XXL) L
Họ tên: Nguyễn Trường
Sơn_x000D_
MSSV: 09520253_x000D_
Lớp: MMT04_x000D_
Trường: ĐH CNTT_x000D_
Ngày sinh: 28/05/1991_x000D_
Nguyễn Trường Sơn
Email:
hackurlove@yahoo.com_x000D_
Điện thoại:
0907280591_x000D_
Kích cỡ áo (S, M, L, XL, XXL):
XL

CrossFire

vnRB

Feeder

sky-uit

Nguyễn Xuân Bình

Họ tên : Nguyễn Xuân
Bình_x000D_
MSSV : 09520471_x000D_
Lớp : HTTT04_x000D_
Trường : ĐH CNTT
TPHCM_x000D_
Ngày sinh : 01/01/1991_x000D_
Email :
kid.uit.1412@gmail.com_x000D
_
Điện thoại :
01652818441_x000D_
Kích cỡ áo : M

Lê Công Bằng

Họ tên : Nguyễn Ngọc
Thuận_x000D_
MSSV : 09520294_x000D_
Lớp : KTMT4.1_x000D_
Trường : Đại học Công Nghệ
Thông Tin - Đại học Quốc Gia
Tp.HCM_x000D_
Ngày sinh : 14/11/1991_x000D_
Email :
nhuvaynhe_say_goodbye@yaho
o.com_x000D_
Điện thoại :
0937367127_x000D_
Kích cỡ áo (S, M, L, XL, XXL) : L

Nguyễn Trí Phúc

Họ tên: Nguyễn Trí
Phúc_x000D_
MSSV: 07520281_x000D_
Lớp: CNTN02_x000D_
Trường: UIT_x000D_
Ngày sinh: 12/07/1989_x000D_
Email:
seabreeze1269@gmail.com_x00
0D_
Điện thoại:
01693898894_x000D_
Kích cỡ áo: L

phan văn tùng

Họ tên: phan văn tùng_x000D_
MSSV: 09520394_x000D_
Lớp: cnpm04_x000D_
Trường: ĐHCNTT_x000D_
Ngày sinh: 2/11/1991_x000D_
Email:
chipphanuit@yahoo.com_x000D
_
Điện thoại:
01685868473_x000D_
Kích cỡ áo (S, M, L, XL, XXL):
XL

EMBOCUOC

Diệp Hữu Hoàng

BlueS

Nguyễn Quang Thiện

K2C4 Senior

Đỗ Nam Thế

4T-ONE
PURPOSE

Phạm Ngọc Thảo

IRIS

Đặng Văn Tuyên

Họ tên:DIỆP HỮU
HOÀNG_x000D_
MSSV:09520097_x000D_
Lớp:MMT04_x000D_
Trường:ĐH CNTT_x000D_
Ngày sinh:07/04/1991_x000D_
Email:vipongi92@gmail.com_x0
00D_
Điện
thoại:01224730683_x000D_
Kích cỡ áo (S, M, L, XL, XXL):M
Họ tên : Nguyễn Quang
Thiện_x000D_
MSSV : 850020071_x000D_
Lớp : DV2-K2_x000D_
Trường : Học viện hàng không Việt
Nam_x000D_
Ngày sinh: 14/09/1990_x000D_
Email :
quangthien27@gmail.com_x000D_
Điện thoại: 0935825704_x000D_
Kích cỡ áo (S, M, L, XL, XXL): L
Họ tên: Đỗ Nam Thế_x000D_
MSSV: 07520329_x000D_
Lớp: MMT02_x000D_
Trường: ĐH Công nghệ thông
tin_x000D_
Ngày sinh: 23/05/1989_x000D_
Email:
07520329@yahoo.com_x000D_
Điện thoại:
0904200276_x000D_
Kích cỡ áo (S, M, L, XL, XXL): M
Họ tên Phạm Ngọc
Thảo_x000D_
MSSV 0812480_x000D_
Lớp CTT3_x000D_
Trường Đại Học Khoa Học Tự
Nhiên_x000D_
Ngày sinh 12/04/1990_x000D_
Email
pn.thao124@gmail.com_x000D_
Điện thoại 0983554919_x000D_
Kích cỡ áo (S, M, L, XL, XXL) XL
Họ tên: Lê Duy Khánh_x000D_
MSSV: 09520132_x000D_
Lớp: HTTT04_x000D_
Trường: ĐH CNTT_x000D_
Ngày sinh: 26/4/1991_x000D_
Email:
khanhpro23@yahoo.com.vn_x0
00D_
Điện thoại:
01234368327_x000D_
Kích cỡ áo (S, M, L, XL, XXL): M

SPK-Chicken

Trần Ngọc Hân

T3NO

Nguyễn Thị Thu
Trang

SVIS

Trần Mạnh Khang

It's better

Trần Hưng Nghiệp

Họ tên : Trần Ngọc Hân_x000D_
MSSV: 08110176_x000D_
Lớp: 081101clc_x000D_
Trường: ĐH SPKT Tp. HCM_x000D_
Ngày sinh: 01/12/1990_x000D_
Email:
hantran011290@gmail.com_x000D
_
Điện thoại: 01699983083_x000D_
Kích cỡ áo M
Họ tên : Nguyễn Thị Thu
Trang_x000D_
MSSV
: 07520594_x000D_
Lớp
: CNTN02_x000D_
Trường : Đại học Công nghệ
thông tin_x000D_
Ngày sinh : 01/04/1989_x000D_
Email
:
thutrangitmt@gmail.com_x000
D_
Điện thoại :
01683503841_x000D_
Kích cỡ áo (S, M, L, XL, XXL)L
Họ tên: Trần Mạnh Khang_x000D_
MSSV: 99510010116_x000D_
Lớp: 01CCHT01_x000D_
Trường: CĐ CNTT iSPACE_x000D_
Ngày sinh: 04/01/1990_x000D_
Email:
tranmanhkhang@gmail.com_x000
D_
Điện thoại: 0985659459_x000D_
Kích cỡ áo: XL
Trần Hưng Nghiệp_x000D_
07520245_x000D_
HTTT02_x000D_
UIT_x000D_
14/11/1989_x000D_
tranhungnghiep@gmail.com_x0
00D_
01265385266_x000D_
M

B4U

Trần Văn Nhàn

màu xanh

Lê Anh Toàn

VitConTimMe

Nguyễn Thành Đức

y2kgroup

Phạm Công Viên

Họ tên: Trần Văn Nhàn_x000D_
MSSV: 50901782_x000D_
Lớp: MT09KHTN_x000D_
Trường: Đại học Bách KHoa
TPHCM_x000D_
Ngày sinh: 08-02-1991_x000D_
Email:
nhanltv.bd@gmail.com_x000D_
Điện thoại:
01214532356_x000D_
Kích cỡ áo (S, M, L, XL, XXL): M

Họ tên Lê Anh Toàn_x000D_
MSSV k34.104.090_x000D_
Lớp CNTT3_x000D_
Trường Đại Học Sư Phạm
HCM_x000D_
Ngày sinh 31/8/90_x000D_
Email_x000D_
Điện thoại 01652433851_x000D_
Kích cỡ áo (S, M, L, XL, XXL)XL
Họ tên Nguyễn Thành
Đức_x000D_
MSSV 08520095_x000D_
Lớp KTMT03_x000D_
Trường ĐH CNTT_x000D_
Ngày sinh 29-10-1989_x000D_
Email
silvermoon_2910@yahoo.com_x
000D_
Điện thoại
01267855156_x000D_
Kích cỡ áo (S, M, L, XL, XXL) L
Họ tên Phạm Công Viên_x000D_
MSSV 09520719_x000D_
Lớp mmt04_x000D_
Trường Đại học Công Nghệ
Thông Tin_x000D_
Ngày sinh 06/09/1991_x000D_
Email
loitrian_2008@yahoo.com_x000
D_
Điện thoại
01267855595_x000D_
Kích cỡ áo (S, M, L, XL, XXL)XL

HANDS_CE02

Phạm Văn Hân

TTNPV

NGUYỄN NGỌC TÚ

CE4.Fearless

Phạm Tuấn Duy

B107

Trần Anh Dũng

Họ tên Đặng Bảo Ân_x000D_
MSSV 07520020_x000D_
Lớp KTMT02_x000D_
Trường UIT_x000D_
Ngày sinh 1/1/1989_x000D_
Email
le_an0101@yahoo.com_x000D_
Điện thoại
01685603542_x000D_
Kích cỡ áo (S, M, L, XL, XXL) XL
Họ tên:NGUYỄN NGỌC
TÚ_x000D_
MSSV:09520337_x000D_
Lớp:KHMT04_x000D_
Trường:ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ
THÔNG TIN_x000D_
Ngày sinh:06/05/1991_x000D_
Email:MRTIM65@GMAIL.COM_x
000D_
Điện
thoại:01656242249_x000D_
Kích cỡ áo (S, M, L, XL, XXL):M
Họ tên Phạm Tuấn Duy_x000D_
MSSV 09520037_x000D_
Lớp KTMT04_x000D_
Trường ĐHCNTT_x000D_
Ngày sinh 23/12/90_x000D_
Email
samanosuke146@yahoo.com_x
000D_
Điện thoại
01673049969_x000D_
Kích cỡ áo (S, M, L, XL, XXL)XL
Họ tên: Trần Anh
Dũng_x000D_
MSSV:
10520214_x000D_
Lớp:
IS05_x000D_
Trường: ĐH CNTT_x000D_
Ngày sinh: 16/03/1991_x000D_
Email:
dungtrona2@gmail.com_x000D
_
Điện
thoại:01656177325_x000D_
Kích cỡ áo (S, M, L, XL, XXL): M

F2B

Nguyễn Minh Dũng

IT4u

Lê Duy Hùng

IT_infinite

Phạm Xuân Mạnh

PQ3T

Trần Anh Tuấn

Họ tên: Nguyễn Minh
Dũng_x000D_
MSSV: 08520076_x000D_
Lớp: CNTN03_x000D_
Trường: ĐH CNTT_x000D_
Ngày sinh:13/11/1990_x000D_
Email:sieuquay_theky2001@ya
hoo.com_x000D_
Điện thoại: 0168 55 77
807_x000D_
Kích cỡ áo (S, M, L, XL, XXL) XL
Họ tên Lê Duy Hùng_x000D_
MSSV 09520534_x000D_
Lớp KHMT04_x000D_
Trường ĐH CNTT_x000D_
Ngày sinh 22/01/1991_x000D_
Email
duy_hung20032001@yahoo.co
m_x000D_
Điện thoại
01663211839_x000D_
Kích cỡ áo (S, M, L, XL, XXL) L
Họ tên: Nguyễn Sư
Trưởng_x000D_
MSSV: 09520701_x000D_
Lớp: CNPM04_x000D_
Trường: ĐH CNTT_x000D_
Ngày sinh: 04-06-1991_x000D_
Email:
legendwarriod13th@yahoo.com
_x000D_
Điện thoại:
01696845815_x000D_
Kích cỡ áo (S, M, L, XL, XXL) L

Họ tên: Trần Anh Tuấn_x000D_
MSSV: 09520710_x000D_
Lớp: HTTT04_x000D_
Trường: ĐH Công Nghệ Thông
Tin_x000D_
Ngày sinh: 20/01/1991_x000D_
Email_x000D_
Điện thoại_x000D_
Kích cỡ áo (S, M, L, XL, XXL)

TNT

X-Students

iT4Y

eBoys

Họ tên Nguyễn Xuân
Trường_x000D_
MSSV 09720700_x000D_
Lớp khmt04_x000D_
Trường ĐH CNTT_x000D_
Ngày sinh 25/06/1990_x000D_
Nguyễn Xuân Trường
Email
missyou38600@gmail.com_x00
0D_
Điện thoại
01217109086_x000D_
Kích cỡ áo (S, M, L, XL, XXL) L

Huỳnh Nguyễn
Tường Thi

Họ tên :Huỳnh Nguyễn Tường
Thi_x000D_
MSSV :08520374 _x000D_
Lớp :CNPM03_x000D_
Trường :DH CNTT_x000D_
Ngày sinh:25/07/1990_x000D_
Email
:t_tuongthi001@yahoo.com_x0
00D_
Điện
thoại:01227792025_x000D_
Kích cỡ áo:L

Nguyễn Hồng
Nguyên

Họ tên: Nguyễn Hồng
Nguyên_x000D_
MSSV: 08520570_x000D_
Lớp: KTMT 03_x000D_
Trường: ĐH Công nghệ thông
tin_x000D_
Ngày sinh: 24/01/1990_x000D_
Email:
hongnguyen2411990@gmail.co
m_x000D_
Điện thoại:
01226769634_x000D_
Kích cỡ áo (S, M, L, XL, XXL): M

Đỗ Duy Phúc

Họ tên: Đỗ Duy Phúc_x000D_
MSSV: 07520279_x000D_
Lớp: CNTN02_x000D_
Trường: CNTT_x000D_
Ngày sinh: 23/08/1989_x000D_
Email:
dduyphuc@gmail.com_x000D_
Điện thoại:
01682733721_x000D_
Kích cỡ áo: XL

BakaBoy

Vista_UIT

N2S

V5

Nguyễn Quốc Trí

Họ tên :Trần Xuân Lộc_x000D_
MSSV :08520215_x000D_
Lớp : CNPM03_x000D_
Trường : ĐH Công Nghệ Thông
Tin ĐH Quốc Gia Thành Phố Hồ
Chí Minh_x000D_
Ngày sinh :19/10/1990_x000D_
Email
:tranxuanloc.a1@gmail.com_x0
00D_
Điện thoại :
0977753076_x000D_
Kích cỡ áo (S, M, L, XL, XXL) XL

Trần Văn Quang

Họ tên: Trần Văn Quang_x000D_
MSSV: 09520226_x000D_
Lớp: KTMT04_x000D_
Trường: ĐH Công Nghệ Thông
Tin_x000D_
Ngày sinh: 23/11/1991_x000D_
Email:
quangceuit@gmail.com_x000D_
Điện thoại: 01673181489_x000D_
Kích cỡ áo (S, M, L, XL, XXL): XL

Lâm Vinh Đạo

Họ tên : Lâm Vinh Đạo_x000D_
MSSV : 08520533_x000D_
Lớp : CNPM 03_x000D_
Trường : UIT_x000D_
Ngày sinh : 01-10-1990_x000D_
Email : daolavi@gmail.com_x000D_
Điện thoại : 0903583210_x000D_
Kích cỡ áo (S, M, L, XL, XXL) : XXL

Cao Đức Thái

Họ tên : Cao Đức Thái_x000D_
MSSV :908093_x000D_
Lớp: CP08911_x000D_
Trường: Sĩ Quan Kĩ Thuật Quân
Sự(Vinhempich)_x000D_
Ngày sinh: 16-12-1990_x000D_
Email
:landowner.htt@gmail.com_x00
0D_
Điện thoại:
0977014716_x000D_
Kích cỡ áo (S, M, L, XL, XXL) : M

ZCrew

sunflower_uit

A2Z_2nd

A2Z_1st

Catalyst Team

Họ tên : Ngô Duy
Thống_x000D_
MSSV : 07520338_x000D_
Lớp : MMT02_x000D_
Trường : UIT_x000D_
Ngày sinh : 30/10/1989_x000D_
Ngô Duy Thống
Email :
zero.yt@gmail.com_x000D_
Điện thoại :
0934059092_x000D_
Kích cỡ áo (S, M, L, XL, XXL):
XXL
Họ tên:Nguyễn Hoàng
Huy_x000D_
MSSV:09520109_x000D_
Lớp :KHMT04_x000D_
Trường ĐH Công Nghệ Thông
Tin_x000D_
Nguyễn Hoàng Huy Ngày sinh :20/09/1991_x000D_
Email
:Huydua2000@gmail.com_x000
D_
Điện thoại :
01233424707_x000D_
Kích cỡ áo (S, M, L, XL, XXL):L
Họ tên Nguyễn Hoàng
Ngân_x000D_
MSSV 09520575_x000D_
Lớp HTTT04_x000D_
Nguyễn Hoàng Ngân Trường ĐH CNTT _x000D_
Ngày sinh 26/6/91_x000D_
Email_x000D_
Điện thoại_x000D_
Kích cỡ áo (S, M, L, XL, XXL)
Họ tên Nguyễn Văn
Kiệt_x000D_
MSSV 09520545_x000D_
Lớp HTTT04_x000D_
Nguyễn Văn Kiệt
Trường ĐH CNTT_x000D_
Ngày sinh 07/03/91_x000D_
Email_x000D_
Điện thoại_x000D_
Kích cỡ áo (S, M, L, XL, XXL)
Nguyễn Thành Nhân_x000D_
- 08520267_x000D_
- CNPM03_x000D_
- ĐH CNTT_x000D_
- 15/05/1990_x000D_
Nguyễn Văn Thiệu
thanhnhan_uit@yahoo.com_x00
0D_
- 01689905813_x000D_
- XL

BKES

IT_Teminus

mango

UIT-Chip

Nguyễn Tôn Thái
Hoàng

Họ tên: Nguyễn Tôn Thái
Hoàng_x000D_
MSSV: 50900928_x000D_
Lớp: MT09KHTN_x000D_
Trường: ĐH Bách khoa
TPHCM_x000D_
Ngày sinh_x000D_
Email_x000D_
Điện thoại_x000D_
Kích cỡ áo (S, M, L, XL, XXL)

Lê Quang Long

Họ tên : Nguyễn Đình Lưu_x000D_
MSSV : 06520275_x000D_
Lớp : KTMT01_x000D_
Trường : ĐH CNTT- ĐH Quoc Gia
TP.HCM_x000D_
Ngày sinh : 15/11 1988_x000D_
Email :
nguyenluu1511@gmail.com_x000D
_
Điện thoại: 01217162444_x000D_
Kích cỡ áo (S, M, L, XL, XXL) :M

Trương Thanh Tùng

Họ tên: Nguyễn Văn
Lộc_x000D_
MSSV: 07520210_x000D_
Lớp: CNPM02_x000D_
Trường: ĐH CNTT_x000D_
Ngày sinh: 10/04/1988_x000D_
Email:
locnv.uit@gmail.com_x000D_
Điện thoại:
01683508402_x000D_
Kích cỡ áo (S, M, L, XL, XXL): M

Lê Cao Anh Quốc

Họ tên: Lê Cao Anh
Quốc_x000D_
MSSV: 09520235_x000D_
Lớp: CNPM04_x000D_
Trường: ĐH CNTT_x000D_
Ngày sinh: 16/10/1991_x000D_
Email:
lecaoanhquoc@gmail.com_x000
D_
Điện thoại:
01674708705_x000D_
Kích cỡ áo (S, M, L, XL, XXL): L

ChickensNoob

Hồ Phú Ty

CS Group

Nguyễn Văn Điệp

CS-SBTC

Đoàn Thắng Lợi

counter-strike

Võ Hòa Hiệp

IPSENO

Mai Lê Hoàng Vũ

Họ tên Hồ Phú Ty_x000D_
MSSV 09520717_x000D_
Lớp KHMT04_x000D_
Trường đại học CNTT (đhqg
Thành phố Hồ Chí
Minh)_x000D_
Ngày sinh 1990_x000D_
Email
kid_tx2004@yahoo.com_x000D_
Điện thoại 0985463163_x000D_
Kích cỡ áo M
Họ tên: Nguyễn Văn
Điệp_x000D_
MSSV: 09520500_x000D_
Lớp: KHMT04_x000D_
Trường: ĐH CNTT_x000D_
Ngày sinh: 10/03/1991_x000D_
Email:
thiendiep.uit@gmail.com_x000
D_
Điện thoại:
01649733906_x000D_
Kích cỡ áo (S, M, L, XL, XXL): L
Họ tên: Đoàn Thắng Lợi_x000D_
MSSV: 09520161_x000D_
Lớp: KHMT04_x000D_
Trường: ĐH CNTT_x000D_
Ngày sinh: 28/02/1991_x000D_
Email:
wjndb0y28291@gmail.com_x00
0D_
Điện thoại:
0984712787_x000D_
Kích cỡ áo: XL
Họ tên Võ Hòa Hiệp_x000D_
MSSV 08520122_x000D_
Lớp khmt03_x000D_
Trường uit_x000D_
Ngày sinh 18/6/90_x000D_
Email
brothers_loptin@yahoo.com_x0
00D_
Điện thoại 0973362745_x000D_
Kích cỡ áo (S, M, L, XL, XXL) XL
Họ tên: Mai Lê Hoàng
Vũ_x000D_
MSSV: 09520726_x000D_
Lớp:khmt04_x000D_
Trường:Đh Công Nghệ Thông
Tin _x000D_
Ngày sinh:21/10/1991_x000D_
Email:drictori@yahoo.com.vn_x
000D_
Điện thoại:0904766244_x000D_
Kích cỡ áo: L

NoGirlNearUs

CS4

BlackHole

FABUS

Trần Quốc Tuấn

Họ tên:Trần Quốc Tuấn_x000D_
MSSV: 09520451_x000D_
Lớp: KHMT04.1_x000D_
Trường: đại học công nghệ thông
tin_x000D_
Ngày sinh:20.7.1991_x000D_
Email:mientayxt_py@yahoo.com_x
000D_
Điện thoại:0985177890_x000D_
Kích cỡ áo (S, M, L, XL, XXL):L

Họ tên: Bùi Tấn Phát_x000D_
MSSV: 09520601_x000D_
Lớp: KHMT04_x000D_
Trường: Đại Học Công Nghệ
Thông Tin_x000D_
Ngày sinh: 19/04/1991_x000D_
Bùi Tấn Phát
Email:
tuyetroi84257639@yahoo.com_
x000D_
Điện thoại:
0952440651_x000D_
Kích cỡ áo (S, M, L, XL, XXL):
XL
Họ tên: Nguyễn Phượng
Đôn_x000D_
MSSV: 08520091_x000D_
Lớp: KTMT_x000D_
Trường: ĐH CNTT_x000D_
Ngày sinh: 05/07/1990_x000D_
Nguyễn Phượng Đôn
Email:
phuongdon.vietnamese@yahoo
.com_x000D_
Điện thoại:
0973034315_x000D_
Kích cỡ áo (L)
Họ tên: Nguyễn Hoàng Bảo
Trung_x000D_
MSSV: 21072233_x000D_
Lớp: 07CTH02_x000D_
Trường: Cao đẳng Nguyễn Tất
Nguyễn Hoàng Bảo Thành_x000D_
Trung
Ngày sinh: 01/01/1989_x000D_
Email:
trung.thcs@gmail.com_x000D_
Điện thoại: 0979
432121_x000D_
Kích cỡ áo (S, M, L, XL, XXL): M

iTUS_QN

Huỳnh Công Mẫn

TRADA

Trương Mai Thanh Trí

The Friends

Nguyễn Văn Hoà

DDOS5.1

Phạm Minh Tâm

Họ tên: Huỳnh Công
Mẫn_x000D_
MSSV : 0812300_x000D_
Lớp : CTT2_x000D_
Trường : ĐH Khoa học tự nhiên
HCM_x000D_
Ngày sinh: 01/01/1990_x000D_
Email:
man.hc.khtn@gmail.com_x000D
_
Điện thoại: 0905 993
191_x000D_
Kích cỡ áo (S, M, L, XL, XXL): M
Họ tên Trương Mai Thanh
Trí_x000D_
MSSV 09520320_x000D_
Lớp CNPM-04_x000D_
Trường UIT_x000D_
Ngày sinh 01/12/1991_x000D_
Email
tmthanhtri@gmail.com_x000D_
Điện thoại 0986188753_x000D_
Kích cỡ áo (S, M, L, XL, XXL) L
Họ tên: Nguyễn Văn
Hoà_x000D_
MSSV: 09520100_x000D_
Lớp: CNPM04_x000D_
Trường: DH CNTT_x000D_
Ngày sinh: 04/04/1991_x000D_
Email:
nvhoapanda@gmail.com_x000D
_
Điện thoại:
01656247394_x000D_
Kích cỡ áo (S, M, L, XL, XXL): M

Họ tên : Trương Công
Hậu_x000D_
MSSV : 09520406_x000D_
Lớp : CNPM04_x000D_
Trường: ĐH CNTT_x000D_
Ngày sinh : 12/04/91_x000D_
Email :
conghau.master1@gmail.com_x
000D_
Điện thoại :
01224752230_x000D_
Kích cỡ áo: M

RGB

Infostorm

6789 ver3

6789 ver2

Phan Công Cảnh

Họ tên Nguyễn Việt
Quốc_x000D_
MSSV 08520581_x000D_
Lớp CNTN03_x000D_
Trường ĐH Công Nghệ Thông
Tin_x000D_
Ngày sinh 05/06/1990_x000D_
Email_x000D_
Điện thoại
01689942711_x000D_
Kích cỡ áo (S, M, L, XL, XXL) L

Nguyễn Khắc Mẫn

Họ tên Nguyễn Khắc
Mẫn_x000D_
MSSV 07520221_x000D_
Lớp CNTN02_x000D_
Trường Đại học Công nghệ
thông tin_x000D_
Ngày sinh 05/09/1989_x000D_
Email
nguyenman999@yahoo.com_x0
00D_
Điện thoại 01687720299
_x000D_
Kích cỡ áo (S, M, L, XL, XXL) M

Vũ Quốc Hoàng

Họ tên: Vũ Quốc Hoàng_x000D_
MSSV: 09520411_x000D_
Lớp: MMT04_x000D_
Trường: Đại Học Công Nghệ
Thông Tin TP.HCM_x000D_
Ngày sinh: 28/8/1991_x000D_
Email_x000D_
Điện thoại_x000D_
Kích cỡ áo XXL

Phạm Đình Thanh
Quang

Họ tên: Phạm Đình Thanh
Quang_x000D_
MSSV: 09520227_x000D_
Lớp: MMT04_x000D_
Trường: Đại học Công Nghệ
Thông Tin Tp.HCM_x000D_
Ngày sinh: 31/08/1991_x000D_
Email_x000D_
Điện thoại_x000D_
Kích cỡ áo L

Ngô Duy Khánh

Họ tên: Ngô Duy Khánh_x000D_
MSSV: 09520414_x000D_
Lớp: MMT04_x000D_
Trường: Đại Học Công Nghệ
Thông Tin TP HCM _x000D_
Ngày sinh: 23/07/1991_x000D_
Email_x000D_
Điện thoại_x000D_
Kích cỡ áo L

Nguyễn Đức Long

Họ tên: Võ Thanh Hoàng
Trung_x000D_
MSSV: 07520372_x000D_
Lớp: HTTT02_x000D_
Trường: Công Nghệ Thông
Tin_x000D_
Ngày sinh: 16/04/88_x000D_
Email_x000D_
Điện thoại_x000D_
Kích cỡ áo (S, M, L, XL, XXL)

HeedMyCall

Nguyễn Văn Tiến

Họ tên: Nguyễn Văn Tiến_x000D_
MSSV: 0912469_x000D_
Lớp: TH2009/3_x000D_
Trường: ĐH Khoa Học Tự
Nhiên_x000D_
Ngày sinh: 05/07/1991_x000D_
Email:
05071991@yahoo.com_x000D_
Điện thoại: 01223855888_x000D_
Kích cỡ áo (S, M, L, XL, XXL): L

1st UIT

Họ tên: Nguyễn Phương
Anh_x000D_
MSSV: 06520017_x000D_
Lớp: CNPM01_x000D_
Trường: Đại học Công nghệ
Nguyễn Phương Anh Thông tin_x000D_
Ngày sinh: 09/11/1988_x000D_
Email: npanh@live.com_x000D_
Điện thoại:
01999393996_x000D_
Kích cỡ áo (S, M, L, XL, XXL): L

6789 ver1

XMBPD

illusion

Lê Đình Huy

Họ tên: Lê Đình Huy_x000D_
MSSV: 07520155_x000D_
Lớp: CNTN02_x000D_
Trường: ĐH CNTT_x000D_
Ngày sinh: 10/04/1984_x000D_
Email:
ledinhhuy@gmail.com_x000D_
Điện thoại:
0979357678_x000D_
Kích cỡ áo: L

Lifebuoy

UIT-NetWork

Huỳnh Hoàng Lâm

Họ tên : Huỳnh Hoàng
Lâm_x000D_
MSSV : 08520195_x000D_
Lớp : CNPM03_x000D_
Trường : ĐH CNTT_x000D_
Ngày sinh : 17/07/1990_x000D_
Email :
kangoo1707@live.com_x000D_
Điện thoại : 01689 599
601_x000D_
Kích cỡ áo (S, M, L, XL, XXL) : L

Phạm Duy Lộc

Họ tên: Phạm Duy Lộc_x000D_
MSSV: 07520481_x000D_
Lớp: MMT-02_x000D_
Trường: Đại học Công Nghệ Thông
Tin_x000D_
Ngày sinh: 01/01/1989_x000D_
Email:
vuonghuutinh@ymail.com_x000D_
Điện thoại: 01225668876_x000D_
Kích cỡ áo (S, M, L, XL, XXL): M

BAMBOO

Nguyễn Văn Đồng

BlueSky

Võ Trung Hưng

Họ tên Nguyễn Văn
Đồng_x000D_
MSSV 09520065_x000D_
Lớp CNPM04_x000D_
Trường ĐH CNTT-ĐH QG
Tp.HCM_x000D_
Ngày sinh 14/04/1991_x000D_
Email
nguyendong.uit@gmail.com_x0
00D_
Điện thoại
01688401853_x000D_
Kích cỡ áo (S, M, L, XL, XXL)
XXL
Họ tên: Võ Trung Hưng _x000D_
MSSV: 07520164_x000D_
Lớp:MMT02_x000D_
Trường: DHCNTT_x000D_
Ngày sinh: 20/08/1989_x000D_
Email:hungvotrung@gmail.com
_x000D_
Điện
thoại:01687669606_x000D_
Kích cỡ áo ( L)

DDRL

Lý Bảo Huy

VƯƠN XA

Lê Trọng Tường

i-SNS

Võ Công Danh

New Ages

Phạm Phương
Nguyên

Họ tên Nguyễn Hữu Lập_x000D_
MSSV 09520419_x000D_
Lớp HTTT04_x000D_
Trường ĐH CNTT_x000D_
Ngày sinh 10/9/1991_x000D_
Email:vietnamknight@gmail.co
m_x000D_
Điện
thoại:01224752257_x000D_
Kích cỡ áo (S, M, L, XL, XXL) L
Họ tên: Lê Trọng Tường_x000D_
MSSV: 09520348_x000D_
Lớp: CNPM04_x000D_
Trường: ĐH CNTT - ĐHQG
TPHCM_x000D_
Ngày sinh: 23/02/1991_x000D_
Email:
nt.trongtuong.iws@gmail.com_
x000D_
Điện thoại:
0944367711_x000D_
Kích cỡ áo (S, M, L, XL, XXL):
XL
Họ tên : Võ Công Danh_x000D_
MSSV : 3107410148_x000D_
Lớp : DCT1073_x000D_
Trường Đại Học Sài Gòn_x000D_
Ngày sinh : 13/01/1988_x000D_
Email :
vocongdanh88dn@yahoo.com_x
000D_
Điện thoại :
0937366393_x000D_
Kích cỡ áo (S, M, L, XL, XXL):L
Họ tên : Phạm Phương
Nguyên_x000D_
MSSV: 0851010169_x000D_
Lớp: TH08B1_x000D_
Trường: ĐH Mở TPHCM_x000D_
Ngày sinh : 27/09/90_x000D_
Email:
pham.nguyen@hotmail.com_x0
00D_
Điện thoại:
01699942228_x000D_
Kích cỡ áo : XL

202

Huỳnh Anh Tuấn

KIT09

TRẦN THỊ MINH
THÙY

AO

CS1

Họ tên: Huỳnh Anh
Tuấn_x000D_
MSSV: 09520393_x000D_
Lớp: CNPM04_x000D_
Trường ĐH CNTT_x000D_
Ngày sinh: 11/03/91_x000D_
Email:
tieurongtien@yahoo.com_x000
D_
Điện thoại:
01228101037_x000D_
Kích cỡ áo (S, M, L, XL, XXL): M
Họ tên TRẦN THỊ MINH
THÙY_x000D_
MSSV 0912460_x000D_
Lớp 09CTT1_x000D_
Trường ĐH KHTN_x000D_
Ngày sinh 05-05-1991_x000D_
Email
babylove_panda@yahoo.com_x
000D_
Điện thoại
01652185896_x000D_
Kích cỡ áo (S, M, L, XL, XXL) L

Nguyễn Việt Tiến

Họ tên
Nguyễn Việt
Tiến_x000D_
MSSV
06520481_x000D_
Lớp
MMT_01_x000D_
Trường
DH CNTT_x000D_
Ngày sinh 4 / 10 / 1988_x000D_
Email
_x000D_
Điện thoại 0987697642
_x000D_
Kích cỡ áo (S, M, L, XL, XXL) L

Kiều Thắng

Họ tên: Kiều Thắng_x000D_
MSSV: 09520281_x000D_
Lớp: KHMT04_x000D_
Trường: Đại học Công nghệ
thông tin._x000D_
Ngày sinh: 09/04/1991_x000D_
Email:
kieuthangvip@gmail.com_x000
D_
Điện thoại:
01224752075_x000D_
Kích cỡ áo (S, M, L, XL, XXL): M

Ducati Monster Trần Thế Toàn

Rainbow

Hồ Văn Thành Hiệp

SuperChickken VipNguyễn Anh Vũ

Họ tên : Trần Thế Toàn
._x000D_
MSSV : 08520604_x000D_
Lớp : CNTN03_x000D_
Trường : Đại học công nghệ
thông tin - Đại học Quốc Gia
Thành Phố Hồ Chí Minh
_x000D_
Ngày sinh : 26/07/1990_x000D_
Email :
trantoanagm@gmail.com_x000
D_
Điện thoại : 01689906274
_x000D_
Kích
cỡHồ
áoVăn
(S,Thành
M, L, Hiệp
XL, XXL) L
Họ tên
MSSV : 1109410073
Lớp : TCT1092
Trường : Đại Học Sài Gòn
Ngày sinh : 05/07/1991
Kích cỡ áo L
Tên: Nguyễn Anh Vũ
MSSV:08520576
Điện thoại : 012 36 36 36 64
Trường: Đại học Công Nghệ Thông
Tin
Size ao': XXL

Thành viên 2

Thành viên 3
Họ tên Cáp Văn Vũ_x000D_
Họ tên Bành Lê Vũ Thân_x000D_
MSSV 08520623_x000D_
MSSV 08520593_x000D_
Lớp CNPM03_x000D_
Lớp CNPM03_x000D_
Trường ĐH CNTT_x000D_
Trường ĐH CNTT_x000D_
Ngày sinh 13/3/1990_x000D_
Ngày sinh 27/6/1990_x000D_
Email
Email
langtu_datinh7121@yahoo.com_x0
banhlevuthan@gmail.com_x000D_
00D_
Điện thoại 01648347696_x000D_
Điện thoại 01656134262_x000D_
Kích cỡ áo (S, M, L, XL, XXL) M
Kích cỡ áo (S, M, L, XL, XXL) L
Họ tên: Nguyễn Lương Anh
Họ tên: Nguyễn Tấn Vũ_x000D_
Ngọc_x000D_
MSSV: 09520360_x000D_
MSSV: 08520256_x000D_
Lớp: MMT04_x000D_
Lớp: CNPM03_x000D_
Trường: UIT_x000D_
Trường: UIT_x000D_
Ngày sinh: 23/11/1991_x000D_
Ngày sinh: 10/09/1989_x000D_
Email:
Email:
nguyentanvu1123@yahoo.com_
ngocnguyenluong89@gmail.co
x000D_
m_x000D_
Điện thoại:
Điện thoại:
0984561378_x000D_
0975543023_x000D_
Kích cỡ áo (S, M, L, XL, XXL): M
Kích cỡ áo (S, M, L, XL, XXL): L
Họ tên: Nguyễn Thị Ngọc
Họ tên: Lê Thị Duy Đan_x000D_
Diễm_x000D_
MSSV:07520524_x000D_
MSSV: 07520045_x000D_
Lớp: CNTN02_x000D_
Lớp: CNTN02_x000D_
Trường: ĐH CNTT_x000D_
Trường: ĐH CNTT_x000D_
Ngày sinh: 05/7/1989_x000D_
Ngày sinh: 27/05/1989_x000D_
Email:
Email:
weidankoyo@gmail.com_x000D
nguyenthingocdiemmhd@gmail
_
.com_x000D_
Điện thoại:
Điện thoại:
01267809140_x000D_
0932091060_x000D_
Kích cỡ áo (S, M, L, XL, XXL): L
Kích cỡ áo (S, M, L, XL, XXL): L
Họ tên: Phạm Anh
Họ tên: Nguyễn Đình
Khương_x000D_
Luyến_x000D_
MSSV: 0812245_x000D_
MSSV: 0812292_x000D_
Lớp: TH2008/3_x000D_
Lớp: TH2008/3_x000D_
Trường: KHTN HCM_x000D_
Trường: KHTN HCM_x000D_
Ngày sinh: 14/10/1990_x000D_
Ngày sinh: 08/01/1990_x000D_
Email:
Email:
anhkhuong1602@yahoo.com.vn
nguyen_dinhluyen@yahoo.com_
_x000D_
x000D_
Điện thoại:
Điện thoại:
01238002633_x000D_
01689931724_x000D_
Kích cỡ áo (S, M, L, XL, XXL):
Kích cỡ áo (S, M, L, XL, XXL): L
XL
Họ tên: Nguyễn Hoàng Ngọc
Họ tên: Trần Tấn Tài_x000D_
Cẩn_x000D_
MSSV: 1109410140_x000D_
MSSV: 1109410053_x000D_
Lớp: TCT1093_x000D_
Lớp: TCT1094_x000D_
Trường: DH SG_x000D_
Trường: DH SG_x000D_
Ngày sinh: 07/12/1991_x000D_
Ngày sinh: 29/09/1991_x000D_
Email:
Email:
trantantai17@gmail.com_x000D_
cadenguyenhr@gmail.com_x000D_
Điện thoại: 01676451069_x000D_
Điện thoại: 01679701063_x000D_
Kích cỡ áo (S, M, L, XL, XXL): L
Kích cỡ áo (S, M, L, XL, XXL): XL

Họ tên: Hứa Thiên Hòa_x000D_
MSSV: 07520433_x000D_
Lớp: HTTT02_x000D_
Trường: ĐH Công Nghệ Thông
Tin_x000D_
Ngày sinh; 05/01/1989_x000D_
Email:
yugi_st@yahoo.com.vn_x000D_
Điện thoại_x000D_
Kích cỡ áo (S, M, L, XL, XXL): L
Họ tên Bùi Tuấn Anh_x000D_
MSSV 50900041_x000D_
Lớp MT09KH01_x000D_
Trường Đại học Bách
khoa_x000D_
Ngày sinh 23/3/1991_x000D_
Email
lolkuno@gmain.com_x000D_
Điện thoại
01688966016_x000D_
Kích cỡ áo (S, M, L, XL, XXL)
XXL
Họ tên Trần Tân Tiến_x000D_
MSSV 09520682_x000D_
Lớp KTMT04_x000D_
Trường ĐH Công Nghệ Thông
Tin_x000D_
Ngày sinh 22/02/1991_x000D_
Email
trantantienktmt@yahoo.com_x
000D_
Điện thoại 01649 012
657_x000D_
Kích cỡ áo (S, M, L, XL, XXL) L
Họ tênCù Phi Quang
Hào_x000D_
MSSV09520075_x000D_
Lớpmmt04_x000D_
Trườngđh cntt_x000D_
Ngày sinh6/11/1991_x000D_
Emailquanghaouit@gmail.com_
x000D_
Điện
thoại01676573920_x000D_
Kích cỡ áo (S, M, L, XL, XXL)l
Họ tên:TẠ TẤN PHÚ_x000D_
MSSV:09520613_x000D_
Lớp:KHMT04_x000D_
Trường:ĐH CNTT_x000D_
Ngày sinh:22/07/1990_x000D_
Email:ttanphu@gmail.com_x00
0D_
Điện
thoại:01653730507_x000D_
Kích cỡ áo (S, M, L, XL, XXL):XL

Họ tên: Triệu Minh Đức_x000D_
MSSV: 07520430_x000D_
Lớp: HTTT02_x000D_
Trường: ĐH Công Nghệ Thông
Tin_x000D_
Ngày sinh: 25/10/1989_x000D_
Email:
minhductrieu_bl@yahoo.com_x000
D_
Điện thoại_x000D_
Kích cỡ áo (S, M, L, XL, XXL); XL
Họ tên Cao Tiến Định_x000D_
MSSV 50900581_x000D_
Lớp MT09KH01_x000D_
Trường Đại học Bách
Khoa_x000D_
Ngày sinh 17/6/1991_x000D_
Email
50900581@stu.hcmut.edu.vn_x
000D_
Điện thoại
01688867705_x000D_
Kích cỡ áo (S, M, L, XL, XXL) XL
Họ tên Bùi Long Kỳ Sơn_x000D_
MSSV 09520631_x000D_
Lớp KTMT04_x000D_
Trường ĐH Công Nghệ Thông
Tin_x000D_
Ngày sinh 20/03/1991_x000D_
Email
builongkyson@gmail.com_x000
D_
Điện thoại 01695 033
494_x000D_
Kích cỡ áo (S, M, L, XL, XXL)L
Họ tênLê Trung Chánh_x000D_
MSSV09520474_x000D_
Lớphttt04_x000D_
Trườngđh cntt_x000D_
Ngày sinh1991_x000D_
Emailtrungchanh32@yahoo.co
m_x000D_
Điện
thoại01689613959_x000D_
Kích cỡ áo (S, M, L, XL, XXL)m
Họ tên:LÊ QUANG BẢO
LÂN_x000D_
MSSV:09520518_x000D_
Lớp:KHMT04_x000D_
Trường:ĐH CNTT_x000D_
Ngày sinh:01/01/1991_x000D_
Email:baolan2005@gmail.com_
x000D_
Điện
thoại:01669648613_x000D_
Kích cỡ áo (S, M, L, XL, XXL):XL

Họ tên Phan Hoàng Duy_x000D_
MSSV
09520035_x000D_
Lớp
Công nghệ phần mềm
04_x000D_
Trường ĐH Công Nghệ Thông
Tin_x000D_
Ngày sinh 25/6/1991_x000D_
Email
phanhoangduy@gmaill.com_x000D
_
Điện thoại 01223008424_x000D_
Kích cỡ áo (S, M, L, XL, XXL) M

Họ tên Phan Văn Dũng_x000D_
MSSV 09520038_x000D_
Lớp Kĩ Thuật Máy Tính 04_x000D_
Trường ĐH Công Nghệ Thông
Tin_x000D_
Ngày sinh 08/10/1991_x000D_
Email
phanvandung91@gmail.com_x000
D_
Điện thoại 01666022018_x000D_
Kích cỡ áo (S, M, L, XL, XXL) XL

Họ tên Bành Lê Vũ Thân_x000D_
MSSV 08520593_x000D_
Lớp CNPM03_x000D_
Trường ĐH CNTT_x000D_
Ngày sinh 27/6/1990_x000D_
Email
banhlevuthan@gmail.com_x000D_
Điện thoại 01648347696_x000D_
Kích cỡ áo (S, M, L, XL, XXL) M

Họ tên Cáp Văn Vũ_x000D_
MSSV 08520623_x000D_
Lớp CNPM03_x000D_
Trường ĐH CNTT_x000D_
Ngày sinh 13/3/1990_x000D_
Email
langtu_datinh7121@yahoo.com_x0
00D_
Điện thoại 01656134262_x000D_
Kích cỡ áo (S, M, L, XL, XXL) L

Họ tên : Nguyễn Duy Sỹ_x000D_
MSSV : 08520314_x000D_
Lớp : HHTT03_x000D_
Trường : ĐHCNTT_x000D_
Ngày sinh : 27/06/1990_x000D_
Email :
duysy2000@yahoo.com_x000D_
Điện thoại : 0933313012_x000D_
Kích cỡ áo (S, M, L, XL, XXL) : L

Họ tên : Nguyễn Phương
Toàn_x000D_
MSSV : 08520415_x000D_
Lớp : CNPM03_x000D_
Trường : ĐHCNTT_x000D_
Ngày sinh : 18/06/1990_x000D_
Email :
hgiasac@gmail.com_x000D_
Điện thoại : 01689979023_x000D_
Kích cỡ áo (S, M, L, XL, XXL) : L

Họ tên : Nguyễn Xuân Quang
Dũng_x000D_
MSSV : 0812195_x000D_
Lớp : 08CTT_x000D_
Trường : DH KHTN_x000D_
Ngày sinh : 30-5-1990_x000D_
Email :
nxqd3051990@gmail.com_x000D_
Điện thoại :_x000D_
Kích cỡ áo XL

Họ tên : luc tan binh_x000D_
MSSV : 0812033_x000D_
Lớp : 08CTT_x000D_
Trường : DH KHTN_x000D_
Ngày sinh_x000D_
Email :
tanbinh.310@gmail.com_x000D_
Điện thoại_x000D_
Kích cỡ áo XL

Họ tên: Nguyễn Thiện
Họ tên: Trần Hồ Danh_x000D_
Khiêm_x000D_
MSSV: 3.08.01.0326_x000D_
MSSV: 3.08.01.0297_x000D_
Lớp:c8cnpm_x000D_
Lớp:c8cnpm_x000D_
Trường:itc_x000D_
Trường:itc_x000D_
Ngày sinh:26/06/1990_x000D_
Ngày sinh:20/05/1990_x000D_
Email:hodanh256@gmail.com_x00
Email:itc.thienkhiem@live.com_x00
0D_
0D_
Điện thoại: _x000D_
Điện thoại: 01654894664_x000D_
Kích cỡ áo (S, M, L, XL, XXL):M
Kích cỡ áo (S, M, L, XL, XXL):M

Họ tên Nguyen Quoc
Vuong_x000D_
MSSV 09520362_x000D_
Lớp KTMT04_x000D_
Trường DH CNTT_x000D_
Ngày sinh 1990_x000D_
Email
nguyenquocvuong@yahoo.com.vn_
x000D_
Điện thoại 0907498003_x000D_
Kích cỡ áo (S, M, L, XL, XXL) L

Họ tên Lam Trung Hau_x000D_
MSSV 09520368_x000D_
Lớp KTMT04_x000D_
Trường DH CNTT_x000D_
Ngày sinh 08/04/1991_x000D_
Email
lamtrunghau2040@gmail.com_x00
0D_
Điện thoại 0949080491_x000D_
Kích cỡ áo (S, M, L, XL, XXL) L

Họ tên: Huỳnh Minh
Họ tên: Phan Tấn Tài_x000D_
Thuận_x000D_
MSSV: 09520383_x000D_
MSSV: 09520295_x000D_
Lớp: CNPM04_x000D_
Lớp: CNPM04_x000D_
Trường: UIT_x000D_
Trường: UIT_x000D_
Ngày sinh: 04/11/91_x000D_
Ngày sinh: 19/08/91_x000D_
Email:
Email:
phantantai.04111991@gmail.co
azamameno2008@yahoo.com_x
m_x000D_
000D_
Điện thoại:
Điện thoại:
01646844470_x000D_
01666011092_x000D_
Kích cỡ áo L
Kích cỡ áo XXL
Họ tên: Nguyễn Duy thanh_x000D_
MSSV: 60271_x000D_
Lớp: SE0436_x000D_
Trường: FPT University_x000D_
Ngày sinh: 14/06/1990_x000D_
Email:
thanhnd60271@fpt.edu.vn_x000D_
Điện thoại: 01664.666.696_x000D_
Kích cỡ áo (S, M, L, XL, XXL): L

Họ tên: Lê Minh Tuấn_x000D_
MSSV: 60081_x000D_
Lớp: SE0436_x000D_
Trường: FPT University_x000D_
Ngày sinh: 08/08/1990_x000D_
Email:
tuanlm60081@fpt.edu.vn_x000D_
Điện thoại: 0934.718.812_x000D_
Kích cỡ áo (S, M, L, XL, XXL): XL

Họ tên Võ Minh Phát_x000D_
MSSV 09520201_x000D_
Lớp MMT04_x000D_
Trường Đại Học Công Nghệ
Thông Tin_x000D_
Ngày sinh 18/11/1991_x000D_
Email
vominhphat91@gmail.com_x00
0D_
Điện thoại
01228803927_x000D_
Kích cỡ áo (S, M, L, XL, XXL) L

Họ tên Tạ Chiêu An_x000D_
MSSV 09520459_x000D_
Lớp MMT04_x000D_
Trường Đại Học Công Nghệ
Thông Tin_x000D_
Ngày sinh 17/02/1991_x000D_
Email
gautrucbebu91@yahoo.com_x0
00D_
Điện thoại 0908317291_x000D_
Kích cỡ áo (S, M, L, XL, XXL)
XXL

Họ tên: Nguyễn Lương Yến
Họ tên: Bùi Quốc Huy_x000D_
Vy_x000D_
MSSV: 07520147_x000D_
MSSV: 07520424_x000D_
Lớp: HTTT02_x000D_
Lớp: HTTT02_x000D_
Trường: ĐH CNTT_x000D_
Trường: ĐH CNTT_x000D_
Ngày sinh: 20/04/1989_x000D_
Ngày sinh: 24/07/1989_x000D_
Email:
Email: vyyennl@gmail.com_x000D_ huy2041989@gmail.com_x000D_
Điện thoại: 093.799.1269_x000D_ Điện thoại: 0957.687.807_x000D_
Kích cỡ áo (M)
Kích cỡ áo (XXL)

Họ tên Trịnh Anh Linh_x000D_
MSSV 08520202_x000D_
Lớp CNPM03_x000D_
Trường ĐH CNTT_x000D_
Ngày sinh_x000D_
Email_x000D_
Điện thoại_x000D_
Kích cỡ áo (S, M, L, XL, XXL) XL

Họ tên Võ Trường Thi _x000D_
MSSV 08520375_x000D_
Lớp CNPM03_x000D_
Trường ĐH CNTT_x000D_
Ngày sinh_x000D_
Email_x000D_
Điện thoại_x000D_
Kích cỡ áo (S, M, L, XL, XXL) L

Họ tên: Nguyễn Hoàng
Minh_x000D_
MSSV: 07520229_x000D_
Lớp: CNPM02_x000D_
Trường: UIT_x000D_
Ngày sinh: 17/11/1989_x000D_
Email:
hoangminh1789@gmail.com_x000
D_
Điện thoại: 0933527727_x000D_
Kích cỡ áo (S, M, L, XL, XXL): L
Họ tên: Lê Nam Phương_x000D_
Họ tên: Lưu Việt Hoàng_x000D_
MSSV: 60565_x000D_
MSSV: 60458_x000D_
Lớp: SE0561_x000D_
Lớp: SE0561_x000D_
Trường: FPT_x000D_
Trường: FPT_x000D_
Ngày sinh: 04/03/1991_x000D_
Ngày sinh: 24/02/1991_x000D_
Email:
Email:
phuongln60565@fpt.edu.vn_x0
HoangLV60458@fpt.edu.vn_x00
00D_
0D_
Điện thoại: 093 778
Điện thoại: 090 970
6854_x000D_
1141_x000D_
Kích cỡ áo (S, M, L, XL, XXL):
Kích cỡ áo (S, M, L, XL, XXL): M
XL
Họ tên: Đỗ Minh Huy_x000D_
MSSV: 07520152_x000D_
Lớp: CNPM02_x000D_
Trường: UIT_x000D_
Ngày sinh: 07/10/1989_x000D_
Email:
red.skin.1989@gmail.com_x000D_
Điện thoại: 01264092629_x000D_
Kích cỡ áo (S, M, L, XL, XXL): L

Họ tên võ thanh liêm_x000D_
MSSV 09520549_x000D_
Lớp MMT04_x000D_
Trường CNTT_x000D_
Ngày sinh 6-5-1991_x000D_
Email
liem6591@yahoo.com.vn_x000D_
Điện thoại 01668556808_x000D_
Kích cỡ áo (S, M, L, XL, XXL)L

Họ tên trương hoàng kiệt_x000D_
MSSV 09520142_x000D_
Lớp KTMT04_x000D_
Trường CNTT_x000D_
Ngày sinh 25-2-1991_x000D_
Email
nguoitoiyeu_chinhlaem57@yahoo.c
om_x000D_
Điện thoại 01652075161_x000D_
Kích cỡ áo (S, M, L, XL, XXL)L

Họ tên Phạm Xuân Huy_x000D_
MSSV 09520108_x000D_
Lớp CNPM04_x000D_
Trường ĐH CNTT_x000D_
Ngày sinh 10-11-1991_x000D_
Email
xuanhuy2711@yahoo.com_x000D_
Điện thoại 01883865197_x000D_
Kích cỡ áo (S, M, L, XL, XXL) XL

Họ tên Trịnh Hồng Trường_x000D_
MSSV 09520326_x000D_
Lớp CNPM04_x000D_
Trường ĐH CNTT_x000D_
Ngày sinh 10-11-1991_x000D_
Email
truongth91@gmail.com_x000D_
Điện thoại 0905025035_x000D_
Kích cỡ áo (S, M, L, XL, XXL) XL

Họ tên: Cao Trần Thế
Vinh_x000D_
MSSV: 3109410218_x000D_
Lớp: DCT1096_x000D_
Trường: Đại học Sài
Gòn_x000D_
Ngày sinh: 23/3/1991_x000D_
Email:
caotranthevinh@gmail.com_x0
00D_
Điện thoại:
01699112532_x000D_
Kích cỡ áo (S, M, L, XL, XXL):
XL

Họ tên:Lưu Quỳnh
Dung_x000D_
MSSV: 3109410021_x000D_
Lớp:DCT1091_x000D_
Trường: Đại học Sài
Gòn_x000D_
Ngày sinh:09/07/1991_x000D_
Email:
quynhdung97@gmail.com_x000
D_
Điện
thoại:01665049029_x000D_
Kích cỡ áo (S, M, L, XL, XXL):M

Họ tên: Hồ Nhật Tân_x000D_
MSSV:08520590_x000D_
Lớp:CNPM03_x000D_
Trường:Đại Học Công Nghệ
Thông Tin_x000D_
Ngày sinh:26/02/1990_x000D_
Email:thelahe_x000D_
Điện thoại_x000D_
Kích cỡ áo:L

Họ tên: Phan Thịnh
Vượng_x000D_
MSSV:06520584_x000D_
Lớp:MMT01_x000D_
Trường:Đại Học Công Nghệ
Thông Tin_x000D_
Ngày sinh:21/5/1988_x000D_
Email_x000D_
Điện thoại_x000D_
Kích cỡ áo:L

Họ tên Lê Minh Thiện_x000D_
MSSV 09520284_x000D_
Lớp CNPM04_x000D_
Trường ĐH Công Nghệ Thông
Tin_x000D_
Ngày sinh 21/09/1991_x000D_
Email _x000D_
Điện thoại 01649677871_x000D_
Kích cỡ áo (S, M, L, XL, XXL) L

Họ tên Lê Phạm Minh
Thông_x000D_
MSSV 09520288_x000D_
Lớp CNPM04_x000D_
Trường ĐH Công Nghệ Thông
Tin_x000D_
Ngày sinh 27/07/1991_x000D_
Email_x000D_
Điện thoại 01292245377_x000D_
Kích cỡ áo (S, M, L, XL, XXL) L

Họ tên Thi Minh Thuyễn_x000D_
MSSV 07520347_x000D_
Lớp KHMT02_x000D_
Trường DHCNTT_x000D_
Ngày sinh 09/05/1989_x000D_
Email
tmthuyen@gmail.com_x000D_
Điện thoại 0976.920.441_x000D_
Kích cỡ áo XL

Họ tên Dương Tấn Nhu_x000D_
MSSV 07520260_x000D_
Lớp CNPM02_x000D_
Trường DH CNTT_x000D_
Ngày sinh 15/11/1989_x000D_
Email
duongtannhu@gmail.com_x000D_
Điện thoại 0988.194.615_x000D_
Kích cỡ áo M

Họ tên: Nguyễn Đức
Trung_x000D_
MSSV: 10520353_x000D_
Lớp: KTMT05_x000D_
Trường: ĐH CNTT_x000D_
Ngày sinh: 04/06/1992 _x000D_
Email:
trumtrung@gmail.com_x000D_
Điện thoại:
0933569106_x000D_
Kích cỡ áo: XL

Họ tên: Nguyễn Huỳnh Quý
Nam_x000D_
MSSV: 10520346_x000D_
Lớp: KHMT05_x000D_
Trường: ĐH CNTT_x000D_
Ngày sinh: 18/01/1992_x000D_
Email:
nhquynam@gmail.com_x000D_
Điện thoại:
01676163350_x000D_
Kích cỡ áo: L

Họ tên : Nguyễn Ngọc
Họ tên : Nguyễn Trí
Hoàng_x000D_
Phát_x000D_
MSSV : 07520136_x000D_
MSSV : 07520438_x000D_
Lớp : KTMT02_x000D_
Lớp : KTMT02_x000D_
Trường : ĐH Công Nghệ Thông Trường : ĐH Công Nghệ Thông
Tin_x000D_
Tin_x000D_
Ngày sinh : 30-07-1989_x000D_ Ngày sinh : 27-02-1989_x000D_
Email :
Email :
ngochoang30071989@yahoo.co phat_ynnl@yahoo.com_x000D_
m_x000D_
Điện thoại :
Điện thoại :
01696829934_x000D_
0902495739_x000D_
Kích cỡ áo (S, M, L, XL, XXL):
Kích cỡ áo (S, M, L, XL, XXL): L XL
Họ tên Phạm Sơn
Họ tên Ngô Thị Hồng
Trường_x000D_
Ngân_x000D_
MSSV 07520599_x000D_
MSSV 07520240_x000D_
Lớp KTMT02_x000D_
Lớp KTMT02_x000D_
Trường UIT_x000D_
Trường UIT_x000D_
Ngày sinh 11-02-1989_x000D_ Ngày sinh 31-03-1989_x000D_
Email
Email
truonguit2010@gmail.com_x00 rosy.silver.89@gmail.com_x000
0D_
D_
Điện thoại
Điện thoại 0164 562
01218816208_x000D_
0562_x000D_
Kích cỡ áo (S, M, L, XL, XXL) L Kích cỡ áo (S, M, L, XL, XXL) S
Họ tên Nguyễn Qúy
Danh_x000D_
Họ tên Trần Ngọc Kiến
MSSV 09520032_x000D_
Phúc_x000D_
Lớp MMT04_x000D_
MSSV 09520209_x000D_
Trường ĐH CNTT_x000D_
Lớp MMT04_x000D_
Ngày sinh 23/10/1991_x000D_
Trường ĐH CNTT_x000D_
Email
Ngày sinh 25/03/1991_x000D_
rough_91_dh@yahoo.com_x000
Email tnkp@gmail.com_x000D_
D_
Điện thoại 0973528469_x000D_
Điện thoại
Kích cỡ áo (S, M, L, XL, XXL)L
01265003050_x000D_
Kích
cỡ Nguyễn
áo (S, M,
L, XL, XXL)L
Họ tên
Tất
Họ tên Trần Thanh
Thắng_x000D_
Thiện_x000D_
MSSV 0912438_x000D_
MSSV 0912447_x000D_
Lớp 09CTT3_x000D_
Lớp 09CTT3_x000D_
Trường ĐH Khoa học tự nhiên
Trường ĐH Khoa học tự nhiên
TP.HCM_x000D_
TP.HCM_x000D_
Ngày sinh 04-03-1991_x000D_
Ngày sinh 28-02-1991_x000D_
Email
Email
tat_thang923@yahoo.com.vn_x
webmaster3t@gmail.com_x000
000D_
D_
Điện thoại
Điện thoại 0933365155_x000D_
01234452811_x000D_
Kích cỡ áo (S, M, L, XL,
Kích cỡ áo (S, M, L, XL, XXL)
XXL)XXL
XXL

Họ tên: Phạm Linh Sơn_x000D_ Họ tên: Hoàng Sơn_x000D_
MSSV: 09520250_x000D_
MSSV: 09520245_x000D_
Lớp: MMT04_x000D_
Lớp: MMT04_x000D_
Trường: ĐH công nghệ thông
Trường: ĐH công nghệ thông
tin_x000D_
tin_x000D_
Ngày sinh: 03/08/1991_x000D_ Ngày sinh: 21/05/1991_x000D_
Email:
Email:
linhson055@yahoo.com_x000D_ son5c@yahoo.com_x000D_
Điện thoại:
Điện thoại:
01695255740_x000D_
01645365681_x000D_
Kích cỡ áo (S, M, L, XL, XXL)
Kích cỡ áo (S, M, L, XL, XXL)
size L
size L
Họ tên
: Nguyễn Duy
Họ tên
: Lưu Anh
Tùng_x000D_
Kiệt_x000D_
MSSV : 09520340_x000D_
MSSV : 09520416_x000D_
Lớp
: Mạng máy tính
Lớp
: Mạng máy tính
04_x000D_
04_x000D_
Trường
: Trường ĐH Công
Trường
: Trường ĐH Công
nghệ thông tin_x000D_
nghệ thông tin_x000D_
Ngày sinh
: 30-08Ngày sinh
: 14-061991_x000D_
1991_x000D_
Email :
Email :
lu_xu_bu2006@yahoo.com_x00
luuamhkiet@gmail.com_x000D_
0D_
Điện thoại
:
Điện thoại
:
01224252752_x000D_
0909370445_x000D_
Kích cỡ áo
: XL
Kích cỡ áo
: L
Họ tên:Nguyễn Anh
Họ tên:Nguyễn Xuân
Đức_x000D_
Tự_x000D_
MSSV:09520501_x000D_
MSSV:09520349_x000D_
Lớp:KTMT04_x000D_
Lớp:KTMT04_x000D_
Trường:DH CNTT_x000D_
Trường:DH CNTT_x000D_
Ngày sinh:18-07-1991_x000D_ Ngày sinh:23-03-1991_x000D_
Email:anhduc1807@yahoo.com. Email:thiensudianguc09031991
vn_x000D_
@yahoo.com_x000D_
Điện
Điện
thoại:01692821991_x000D_
thoại:01693968032_x000D_
Kích cỡ áo (S, M, L, XL, XXL):L Kích cỡ áo (S, M, L, XL, XXL):L
Họ tên: Lê Thanh Tú_x000D_
Họ tên: Hồ Minh Quân_x000D_
MSSV: 09520336_x000D_
MSSV: 09520232_x000D_
Lớp: MMT04_x000D_
Lớp: HTTT04_x000D_
Trường: ĐH CNTT_x000D_
Trường: ĐH CNTT_x000D_
Ngày sinh: 13/12/1990_x000D_ Ngày sinh: 01/07/1990_x000D_
Email:
Email:
soledad.lethanhtu@yahoo.com. minhquan232@gmail.com_x000
vn_x000D_
D_
Điện thoại:
Điện thoại:
0979014389_x000D_
01265034109_x000D_
Kích cỡ áo (S, M, L, XL, XXL): L Kích cỡ áo (S, M, L, XL, XXL): M

Mai Đức An_x000D_
07520425_x000D_
MMT02_x000D_
ĐH Công Nghệ Thông
Tin_x000D_
3/2/1989_x000D_
nhatchimai425@gmail.com_x00
0D_
0986606101_x000D_
Kích cỡ áo M
Họ tên:Lý Thủy Tiền_x000D_
MSSV:09520442_x000D_
Lớp:khmt04_x000D_
Trường:đại học công nghệ
thông tin_x000D_
Ngày sinh:1/11/91_x000D_
Email:thuytienkn@gmail.com_x
000D_
Điện
thoại:01237939942_x000D_
Kích cỡ áo (S, M, L, XL, XXL):L
Họ tên: Nguyễn Chí
Thanh_x000D_
MSSV: 07520312_x000D_
Lớp: Hệ thống thông
tin_x000D_
Trường: Đại học Công nghệ
thông tin_x000D_
Ngày sinh: 20/8/1989_x000D_
Email:
chithanh1989@gmail.com_x000
D_
Điện thoại:
0982480803_x000D_
Kích cỡ áo (S, M, L, XL, XXL): M

Trần Nguyễn Ái Duyên_x000D_
07520061_x000D_
MMT02_x000D_
ĐH Công Nghệ Thông
Tin_x000D_
18/9/1989_x000D_
tnaduyen@gmail.com_x000D_
0986477141_x000D_
Kích cỡ áo M (nữ)
Họ tên:Phạm Văn Nghệ_x000D_
MSSV:09520184_x000D_
Lớp:khmt04_x000D_
Trường:đại học công nghệ
thông tin_x000D_
Ngày sinh:1990_x000D_
Email:_x000D_
Điện
thoại:01656149012_x000D_
Kích cỡ áo (S, M, L, XL, XXL):L
Họ tên: Hoàng Mạnh
Cường_x000D_
MSSV: 07520036_x000D_
Lớp: Mạng máy tính và truyền
thông_x000D_
Trường: Đại học Công nghệ
thông tin_x000D_
Ngày sinh: 3/4/1989_x000D_
Email:
manhcuong3489@gmail.com_x
000D_
Điện thoại:
01696826905_x000D_
Kích cỡ áo (S, M, L, XL, XXL): M

Họ tên : Lê Nguyễn Hào
Họ tên : Đoàn Duy_x000D_
Hiệp_x000D_
MSSV : 08520070_x000D_
MSSV : 08520631_x000D_
Lớp : KTMT03_x000D_
Lớp : HTTT03_x000D_
Trường : ĐH Công Nghệ Thông
Trường : ĐH Công Nghệ Thông Tin_x000D_
Tin_x000D_
Ngày sinh : 19/02/1990_x000D_
Ngày sinh : 07/03/1990_x000D_ Email :
Email :
johnclemen.john@gmail.com_x
haohiep@live.com_x000D_
000D_
Điện thoại :
Điện thoại :
01228649525_x000D_
0973491906_x000D_
Kích cỡ áo (S, M, L, XL, XXL) : M Kích cỡ áo (S, M, L, XL, XXL): M
Họ tên Nguyễn Văn
Họ tên Hồ Nhật Quang_x000D_
Đồng_x000D_
MSSV 09520223_x000D_
MSSV 09520064_x000D_
Lớp MMT04_x000D_
Lớp HTTT04_x000D_
Trường UIT_x000D_
Trường UIT_x000D_
Ngày sinh 11/02/1991_x000D_
Ngày sinh 04/09/1991_x000D_
Email
Email
hnquang112@yahoo.com.vn_x0
d.copperboy@gmail.com_x000D
00D_
_
Điện thoại
Điện thoại
01222971698_x000D_
01658360377_x000D_
Kích cỡ áo (S, M, L, XL, XXL) M
Kích cỡ áo (S, M, L, XL, XXL) L

Họ tên: Nguyễn Trần Tuấn
Họ tên: Triệu Huy Long_x000D_
Phong_x000D_
MSSV: 09520154_x000D_
MSSV: 09520604_x000D_
Lớp: MMT04_x000D_
Lớp: HTTT04_x000D_
Trường: ĐHQG CNTT_x000D_
Trường: ĐHQG CNTT_x000D_
Ngày sinh: 29.10.1991_x000D_
Ngày sinh: 27.05.1991_x000D_ Email:
Email:happiness20069125@yah trieuhuylong@yahoo.com_x000
oo.com_x000D_
D_
Điện thoại:
Điện
01696006700_x000D_
thoại:01689202868_x000D_
Kích cỡ áo XL
Kích cỡ áo XL
Họ tên Trần Thanh Hải_x000D_ Họ tên Vũ Thị Thanh Mai
MSSV 0712145_x000D_
_x000D_
Lớp CNTN2007_x000D_
MSSV 07520219_x000D_
Trường Đại học Khoa Học Tự
Lớp HTTT02_x000D_
Nhiên_x000D_
Trường Đại học Công Nghệ
Ngày sinh 13/02/1989_x000D_ Thông Tin_x000D_
Email
Ngày sinh 12/07/1989 _x000D_
0712145@student.hcmus.edu.v Email seiokita@gmail.com
n_x000D_
_x000D_
Điện thoại
Điện thoại 0913 836
01226998555_x000D_
368_x000D_
Kích cỡ áo L
Kích
cỡ Nguyễn
áo M
Họ tên
Viết
Họ tên Nguyễn Hoàng
Hùng_x000D_
Đức_x000D_
MSSV 09520117_x000D_
MSSV 08520099_x000D_
Lớp MMT04_x000D_
Lớp MMT03_x000D_
Trường ĐH Công nghệ thông
Trường ĐH Công nghệ thông
tin_x000D_
tin_x000D_
Ngày sinh 18/02/1991_x000D_
Ngày sinh 10/08/1990_x000D_
Email
Email
kissmylove_onemoretime@gma
ducnh@iticlub.org_x000D_
il.com_x000D_
Điện thoại
Điện thoại
01645391946_x000D_
01696828392_x000D_
Kích cỡ áo (S, M, L, XL, XXL) M
Kích cỡ áo (S, M, L, XL, XXL) M
Họ tên: Nguyễn Xuân
Quang_x000D_
Họ tên: Trương Vĩnh Lợi_x000D_
MSSV: 09520429_x000D_
MSSV: 09520160_x000D_
Lớp: MMT04_x000D_
Lớp: MMT04_x000D_
Trường: ĐH CNTT_x000D_
Trường: ĐH CNTT_x000D_
Ngày sinh: 17/12/1991_x000D_ Ngày sinh: 16/09/1991_x000D_
Email:
Email:
quang.astronaut@gmail.com_x visaole72@gmail.com_x000D_
000D_
Điện thoại:
Điện thoại:
01224752286_x000D_
01268542821_x000D_
Kích cỡ áo (S, M, L, XL, XXL): L
Kích cỡ áo (S, M, L, XL, XXL): L

Họ tên : Lê Thế Vinh_x000D_
MSSV : 09520721_x000D_
Lớp : HTTT04_x000D_
Trường : ĐH CNTT
TPHCM_x000D_
Ngày sinh : 28/08/1991_x000D_
Email :
thevinh07@gmail.com_x000D_
Điện thoại :
01682091825_x000D_
Kích cỡ áo : M

Họ tên : Nguyễn Phúc
Hưng_x000D_
MSSV : 09520532_x000D_
Lớp : HTTT04_x000D_
Trường : ĐH CNTT
TPHCM_x000D_
Ngày sinh : 25/08/1991_x000D_
Email :
phuthuytinhoc@yahoo.com_x00
0D_
Điện thoại :
01265034745_x000D_
Kích cỡ áo : M

Họ tên : Lê Công Bằng_x000D_
MSSV : 09520740_x000D_
Lớp : KTMT4.2_x000D_
Trường : Đại học Công Nghệ
Thông Tin - Đại học Quốc Gia
Tp.HCM_x000D_
Ngày sinh : 23/02/1991_x000D_
Email :
banglc11@gmail.com_x000D_
Điện thoại :
0976101142_x000D_
Kích cỡ áo (S, M, L, XL, XXL) : L

Họ tên : Lư Văn Thành_x000D_
MSSV : 09520648_x000D_
Lớp : KTMT4.2_x000D_
Trường : Đại học Công Nghệ
Thông Tin - Đại học Quốc Gia
Tp.HCM_x000D_
Ngày sinh : 28/01/91_x000D_
Email :
thanh.luvan.qn@gmail.com_x00
0D_
Điện thoại :
01662806239_x000D_
Kích cỡ áo (S, M, L, XL, XXL) : L

Họ tên: Nguyễn Huệ
Minh_x000D_
MSSV: 07520227_x000D_
Lớp: CNTN02_x000D_
Trường: UIT_x000D_
Ngày sinh: _x000D_
Email:_x000D_
Điện thoại:_x000D_
Kích cỡ áo: S

Họ tên: Lê Quí Quốc
Cường_x000D_
MSSV: 07520522_x000D_
Lớp: CNTN02_x000D_
Trường: UIT_x000D_
Ngày sinh: 12/01/1989_x000D_
Email:
qcuonghk121@gmail.com_x000
D_
Điện thoại: _x000D_
Kích cỡ áo: L

Họ tên: võ thanh lâm_x000D_
MSSV: 09520418_x000D_
Lớp:cnpm04_x000D_
Trường: ĐHCNTT_x000D_
Ngày sinh: 06/07/1991_x000D_
Email:
skeptic_0607@yahoo.com_x000
D_
Điện thoại:
01699354357_x000D_
Kích cỡ áo (S, M, L, XL, XXL):
XL

Họ tên: ngô văn vàng_x000D_
MSSV: 09520452_x000D_
Lớp:
traitimdanco_0607@yahoo.com
_x000D_
Trường: ĐHCNTT_x000D_
Ngày sinh: 29/5/1991_x000D_
Email:
traitimdanco_0607@yahoo.com
_x000D_
Điện thoại:
01695365730_x000D_
Kích cỡ áo (S, M, L, XL, XXL):
XL

Họ tên:TRẦN NGÔ HOÀNG
THÀNH_x000D_
MSSV:09520276_x000D_
Lớp:MMT04_x000D_
Trường:ĐH CNTT_x000D_
Ngày sinh:27/02/1991_x000D_
Email:hoangthanh28@gmail.co
m_x000D_
Điện
thoại:01693450678_x000D_
Kích cỡ áo (S, M, L, XL, XXL):XL
Họ tên : Nhữ Thanh Bình_x000D_
MSSV : 850020009_x000D_
Lớp : DV2-K2_x000D_
Trường : Học viện hàng không Việt
Nam_x000D_
Ngày sinh: 09/10/1990_x000D_
Email:
thanhbinh_cr07@yahoo.com_x000
D_
Điện thoại: 0973592189_x000D_
Kích cỡ áo (S, M, L, XL, XXL): L

Họ tên:CAO ĐẠI HOÀNG
HÙNG_x000D_
MSSV:09520118_x000D_
Lớp:MMT04_x000D_
Trường:ĐH CNTT_x000D_
Ngày sinh:30/04/1991_x000D_
Email:nhoc.jerry@yahoo.com_x
000D_
Điện thoại:0976577081_x000D_
Kích cỡ áo (S, M, L, XL, XXL):M
Họ tên : Phạm Việt Hà_x000D_
MSSV : 850020021_x000D_
Lớp : DV2-K2_x000D_
Trường : Học viện hàng không Việt
Nam_x000D_
Ngày sinh: 24/07/1990_x000D_
Email:
phamvietha2008@yahoo.com_x00
0D_
Điện thoại: 01689992023_x000D_
Kích cỡ áo (S, M, L, XL, XXL): XL

Họ tên: Trương Quốc
An_x000D_
MSSV: 07520001_x000D_
Lớp: CNTN02_x000D_
Trường: ĐH Công nghệ thông
tin_x000D_
Ngày sinh: 23/06/1989_x000D_
Email:
quocan_09@yahoo.com_x000D_
Điện thoại_x000D_
Kích cỡ áo (S, M, L, XL, XXL): M

Họ tên: Cao Sỹ Lê_x000D_
MSSV: 07520189_x000D_
Lớp: KTMT02_x000D_
Trường: ĐH Công nghệ thông
tin_x000D_
Ngày sinh: 15/08/1989_x000D_
Email:
csle12@yahoo.com_x000D_
Điện thoại:_x000D_
Kích cỡ áo (S, M, L, XL, XXL): M

Họ tên Nguyễn Phước
Thành_x000D_
MSSV 0812476_x000D_
Lớp CTT3_x000D_
Trường Đại Học Khoa Học Tự
Nhiên_x000D_
Ngày sinh 10/11/1990_x000D_
Email
nptcntt@gmail.com_x000D_
Điện thoại 0977215329_x000D_
Kích cỡ áo (S, M, L, XL, XXL) M
Họ tên: Lương Trọng
Nghĩa_x000D_
MSSV: 09520186_x000D_
Lớp: HTTT04_x000D_
Trường: ĐH CNTT_x000D_
Ngày sinh: 3/12/1991_x000D_
Email: agnih11@yahoo.com
_x000D_
Điện thoại:
0932744111_x000D_
Kích cỡ áo (S, M, L, XL, XXL): L

Họ tên Lê Minh Thông_x000D_
MSSV 08110119_x000D_
Lớp 081101_x000D_
Trường Đại Học Sư Phạm Kỹ
Thuật TP HCM_x000D_
Ngày sinh 12/12/1990_x000D_
Email
leethong.it@gmail.com_x000D_
Điện thoại 0923460110_x000D_
Kích cỡ áo (S, M, L, XL, XXL) M
Họ tên: Dương Văn Lâm_x000D_
MSSV: 09520147_x000D_
Lớp: HTTT04_x000D_
Trường: ĐH CNTT_x000D_
Ngày sinh: 23/11/1991_x000D_
Email: loditga@yahoo.com
_x000D_
Điện thoại:
01266585657_x000D_
Kích cỡ áo (S, M, L, XL, XXL): L

Họ tên : Võ Công Tâm _x000D_
MSSV: 08110160_x000D_
Lớp: 081101clc_x000D_
Trường: ĐH SPKT Tp. HCM_x000D_
Ngày sinh: 18/8/1990_x000D_
Email:
LangTu_199078@yahoo.com_x000
D_
Điện thoại: 01655266057_x000D_
Kích cỡ áo M

Họ tên : Nguyễn Văn Quang
_x000D_
MSSV: 08102224_x000D_
Lớp: 081101clc_x000D_
Trường: ĐH SPKT Tp. HCM_x000D_
Ngày sinh: 03/11/1990_x000D_
Email:
Quangteospk@gmail.com_x000D_
Điện thoại: 0977216773_x000D_
Kích cỡ áo M

Họ tên
: Thái Thị Thu
Họ tên
: Trần Thị Kim
Thảo_x000D_
Ngân_x000D_
MSSV
: 07520323_x000D_
MSSV
: 07520241_x000D_
Lớp
:MTT02_x000D_
Lớp
: HTTT02_x000D_
Trường
:Đại học Công nghệ
Trường
: Đại học Công nghệ
thông tin_x000D_
thông tin_x000D_
Ngày sinh : 06/09/1989_x000D_
Ngày sinh : 17/02/1988_x000D_
Email
Email
:
:nhoconnhinho_89@yahoo.com_
chatboomb@gmail.com_x000D_
x000D_
Điện thoại :
Điện thoại :
01224924161_x000D_
01682810378_x000D_
Kích cỡ áo (S, M, L, XL, XXL)L
Kích cỡ áo (S, M, L, XL, XXL)L
Họ tên: Trịnh Hoàng Liêm_x000D_
Họ tên: Huỳnh Trung
MSSV: 99610010132_x000D_
Thành_x000D_
Lớp: 01CCHT01_x000D_
MSSV: 99510010261_x000D_
Trường: CĐ CNTT iSPACE_x000D_
Lớp: 01CCHT01_x000D_
Ngày sinh: 27/11/1986_x000D_
Trường: CĐ CNTT iSPACE_x000D_
Email:
Ngày sinh: 28/12/1989_x000D_
liemhoangtrinh_2007@yahoo.com_
Email: thanhht@live.com_x000D_
x000D_
Điện thoại: 0985436479_x000D_
Điện thoại: 01268717666_x000D_
Kích cỡ áo: M
Kích cỡ áo: XL
Nguyễn Thành Phương_x000D_ Nguyễn Trung Tiến_x000D_
07520285_x000D_
07520355_x000D_
HTTT02_x000D_
CNTN02_x000D_
UIT_x000D_
UIT_x000D_
29/9/1989_x000D_
10/10/1989_x000D_
thphuong89@gmail.com_x000D trungtien.tb@gmail.com_x000D
_
_
0937001193_x000D_
0988232716_x000D_
M
M

Họ tên: Nguyễn Ngọc Tuyển
Họ tên: Trần Tiên Tín _x000D_
_x000D_
MSSV: 50902797_x000D_
MSSV: 50903158_x000D_
Lớp: MT09KHTN_x000D_
Lớp: MT09KHTN_x000D_
Trường: ĐH Bách Khoa
Trường: ĐH Bách Khoa
TPHCM_x000D_
TPHCM_x000D_
Ngày sinh: 28/08/1991_x000D_
Ngày sinh: 02/08/1991 _x000D_ Email:
Email: phapli1991@gmail.com ngoctuyen.2808@gmail.com_x0
_x000D_
00D_
Điện thoại:
Điện thoại: 01656031495
0902675405_x000D_
_x000D_
Kích cỡ áo (S, M, L, XL, XXL): L Kích cỡ áo (S, M, L, XL, XXL): M

Họ tên Lê Thanh Sơn_x000D_
MSSV k34.104.069_x000D_
Lớp CNTT3_x000D_
Trường Đại Học Sư Phạm
HCM_x000D_
Ngày sinh 10/05/1988_x000D_
Email_x000D_
Điện thoại 01696973746_x000D_
Kích cỡ áo (S, M, L, XL, XXL)XL
Họ tên Nguyễn Hoàng Văn
Chương_x000D_
MSSV 08520045_x000D_
Lớp KTMT03_x000D_
Trường ĐH CNTT_x000D_
Ngày sinh 03-03-1990_x000D_
Email
lyoko.uit.k3@gmail_x000D_
Điện thoại
0973792893_x000D_
Kích cỡ áo (S, M, L, XL, XXL) M
Họ tên Nguyễn Thanh
Hàng_x000D_
MSSV 09520404_x000D_
Lớp mtt04_x000D_
Trường Đại học Công Nghệ
Thông Tin_x000D_
Ngày sinh 17/02/1991_x000D_
Email
golden.eyes.1412@gmail.com_
x000D_
Điện thoại 0972393505_x000D_
Kích cỡ áo (S, M, L, XL, XXL) L

Họ tên Lê Quang Phước _x000D_
MSSV k34.104.063_x000D_
Lớp CNTT3_x000D_
Trường Đại Học Sư Phạm
HCM_x000D_
Ngày sinh 13/09/90_x000D_
Email_x000D_
Điện thoại 01689964662_x000D_
Kích cỡ áo (S, M, L, XL, XXL)XL
Họ tên Nguyễn Hoài
Nam_x000D_
MSSV 08520242_x000D_
Lớp KTMT03_x000D_
Trường ĐH CNTT_x000D_
Ngày sinh 05-05-1990_x000D_
Email _x000D_
Điện thoại_x000D_
Kích cỡ áo (S, M, L, XL, XXL) XL
Họ tên Nguyễn Kiều
Khoa_x000D_
MSSV 09520541_x000D_
Lớp mmt04_x000D_
Trường Đại học Công Nghệ
Thông Tin_x000D_
Ngày sinh 13/08/1991_x000D_
Email
nkkhoakhoa@yahoo.com_x000
D_
Điện thoại
01285493094_x000D_
Kích cỡ áo (S, M, L, XL, XXL)L

Họ tên Lưu Quốc Minh
Duy_x000D_
MSSV 07520054_x000D_
Lớp KTMT02_x000D_
Trường UIT_x000D_
Ngày sinh 30/6/1989_x000D_
Email
jbminhduy@yahoo.com_x000D_
Điện thoại
01212878783_x000D_
Kích cỡ áo (S, M, L, XL, XXL) L
Họ tên:TRẦN CHÍ
NGUYỆN_x000D_
MSSV:09520376_x000D_
Lớp:MMT04_x000D_
Trường:ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ
THÔNG TIN_x000D_
Ngày sinh:25/05/1990_x000D_
Email:NGUYENYON@GMAIL.CO
M_x000D_
Điện
thoại:01254779592_x000D_
Kích cỡ áo (S, M, L, XL, XXL):M
Họ tên Phạm Quốc
Cường_x000D_
MSSV 09520031_x000D_
Lớp KTMT04_x000D_
Trường ĐHCNTT_x000D_
Ngày sinh 16/12/1991_x000D_
Email
mot_con_gio@yahoo.com_x000
D_
Điện thoại 0918779442_x000D_
Kích cỡ áo (S, M, L, XL, XXL) L

Họ tên Phạm Văn Hân_x000D_
MSSV 07520115_x000D_
Lớp KTMT02_x000D_
Trường UIT_x000D_
Ngày sinh 19/11/1988_x000D_
Email
joseph_hanpv@yahoo.com_x00
0D_
Điện thoại
01218522887_x000D_
Kích cỡ áo (S, M, L, XL, XXL) L
Họ tên:LÊ HOÀNG PHÚC_x000D_
MSSV:09520378_x000D_
Lớp:CNPM04_x000D_
Trường:ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ
THÔNG TIN_x000D_
Ngày sinh:10/12/1990_x000D_
Email:PHUCLEHOANG101290@
GMAIL.COM_x000D_
Điện thoại:0975754800_x000D_
Kích cỡ áo (S, M, L, XL, XXL):M
Họ tên Phan Duy_x000D_
MSSV 09520036_x000D_
Lớp KTMT04_x000D_
Trường ĐHCNTT_x000D_
Ngày sinh 10/02/1991_x000D_
Email
phanduyt291@gmail.com_x000
D_
Điện thoại
01649549434_x000D_
Kích cỡ áo (S, M, L, XL, XXL) S

Họ tên: Nguyễn Văn
Họ tên: Trần Phước
Biên_x000D_
Vĩnh_x000D_
MSSV:
10520245_x000D_
MSSV:
10520255_x000D_
Lớp:
SE05_x000D_
Lớp:
SE05_x000D_
Trường: ĐH CNTT_x000D_
Trường: ĐH CNTT_x000D_
Ngày sinh: 26/10/1992 _x000D_ Ngày sinh: 08/06/1992_x000D_
Email:
Email:
cowboyhiphop@gmail.com_x00 whilecapharker@yahoo.com_x0
0D_
00D_
Điện
Điện
thoại:01655971137_x000D_
thoại:01652394912_x000D_
Kích cỡ áo (S, M, L, XL, XXL): M Kích cỡ áo (S, M, L, XL, XXL): S

Họ tên: Nguyễn Phước
Lộc_x000D_
MSSV: 08520654_x000D_
Lớp: CNTN03_x000D_
Trường: ĐH CNTT_x000D_
Ngày sinh: 2/9/1990_x000D_
Email:
locnp0209@gmail.com_x000D_
Điện thoại:
0977486800_x000D_
Kích cỡ áo (S, M, L, XL, XXL) L
Họ tên Nguyễn Hữu Lợi_x000D_
MSSV 09520557_x000D_
Lớp KHMT04_x000D_
Trường ĐH CNTT_x000D_
Ngày sinh 16/04/1991_x000D_
Email
huuloi1604@gmail.com_x000D_
Điện thoại 0909381033_x000D_
Kích cỡ áo (S, M, L, XL, XXL) L
Họ tên: Bùi Xuân Thức_x000D_
MSSV: 09520428_x000D_
Lớp: CNPM04_x000D_
Trường: ĐH CNTT_x000D_
Ngày sinh: 06-08-1991_x000D_
Email:
xuanthuc6891@gmail.com_x00
0D_
Điện thoại:
01685997274_x000D_
Kích cỡ áo (S, M, L, XL, XXL) L

Họ tên: Nguyễn Hồ Duy
Trí_x000D_
MSSV: 09520692_x000D_
Lớp: HTTT04_x000D_
Trường: ĐH Công Nghệ Thông
Tin_x000D_
Ngày sinh: 10/09/1991_x000D_
Email_x000D_
Điện thoại_x000D_
Kích cỡ áo (S, M, L, XL, XXL)

Họ tên: Tạ Trung Hiển_x000D_
MSSV: 08520117_x000D_
Lớp: CNTN03_x000D_
Trường: ĐH CNTT_x000D_
Ngày sinh: 5/1/1990_x000D_
Email:
trung_hien_1990@yahoo.com_x
000D_
Điện thoại:
01224752322_x000D_
Kích cỡ áo (S, M, L, XL, XXL) XL
Họ tên Phùng Thị Thúy
An_x000D_
MSSV 09520458_x000D_
Lớp KHMT04_x000D_
Trường ĐH CNTT_x000D_
Ngày sinh 12/09/1991_x000D_
Email
creambuble@yahoo.com_x000D
_
Điện thoại 0962754698_x000D_
Kích cỡ áo (S, M, L, XL, XXL) S
Họ tên: Nguyễn Văn
Tiến_x000D_
MSSV: 095204400_x000D_
Lớp: KTMT04_x000D_
Trường: ĐH CNTT_x000D_
Ngày sinh: 24-09-1991_x000D_
Email:
vannho_kt22@yahoo.com_x000
D_
Điện thoại:
01656031504_x000D_
Kích cỡ áo (S, M, L, XL, XXL) L

Họ tên: Lư Thế Phục_x000D_
MSSV: 09520615_x000D_
Lớp: HTTT04_x000D_
Trường: ĐH Công Nghệ Thông
Tin_x000D_
Ngày sinh: 1991_x000D_
Email_x000D_
Điện thoại_x000D_
Kích cỡ áo (S, M, L, XL, XXL)

Họ tên Tạ Thu Thủy_x000D_
MSSV 09520387_x000D_
Lớp khmt04_x000D_
Trường ĐH CNTT_x000D_
Ngày sinh 25/06/1991_x000D_
Email
girlhaybuon_kg@yahoo.com_x0
00D_
Điện thoại
01672220289_x000D_
Kích cỡ áo (S, M, L, XL, XXL) S

Họ tên Hoàng Phương
Thảo_x000D_
MSSV 09520654_x000D_
Lớp khmt04_x000D_
Trường ĐH CNTT_x000D_
Ngày sinh 07/04/1991_x000D_
Email
thaohp.uit@gmail.com_x000D_
Điện thoại 0976930307_x000D_
Kích cỡ áo (S, M, L, XL, XXL) M

Họ tên :Nguyễn Bá
Phước_x000D_
MSSV
:08520298_x000D_
Lớp
:CNPM03_x000D_
Trường :DH CNTT_x000D_
Ngày sinh:02/03/1990_x000D_
Email
:baphuoc231990@gmail.com_x
000D_
Điện thoại:
01689971684_x000D_
Kích cỡ áo: L

Họ tên :Huỳnh Công
Định_x000D_
MSSV :08520090_x000D_
Lớp :CNPM03_x000D_
Trường :DH CNTT_x000D_
Ngày sinh:26/08/1990_x000D_
Email
:hugoforeyes@gmail.com_x000
D_
Điện
thoại:01689904742_x000D_
Kích cỡ áo: L

Họ tên: Nguyễn Đức
Tâm_x000D_
MSSV: 08520588_x000D_
Lớp: KHMT 03_x000D_
Trường: ĐH Công nghệ thông
tin_x000D_
Ngày sinh: _x000D_
Email:
uchiha_510@yahoo.com_x000D
_
Điện thoại:
01689938209_x000D_
Kích cỡ áo (S, M, L, XL, XXL): M
Họ tên: Trương Lê
Họ tên: Trịnh Hoàng Việt Quốc
Hưng_x000D_
_x000D_
MSSV:07520165_x000D_
MSSV:07520492_x000D_
Lớp: CNTN02_x000D_
Lớp: CNTN02_x000D_
Trường: CNTT_x000D_
Trường: CNTT_x000D_
Ngày sinh: 25/5/1989_x000D_
Ngày sinh: 4/4/1989_x000D_
Email:
Email:
truonglehung@gmail.com_x000
vietquocvn@gmail.com_x000D_
D_
Điện thoại:
Điện thoại:
01236014612_x000D_
0979519915_x000D_
Kích cỡ áo: XL
Kích cỡ áo: L
Họ tên: Trần Thanh
Tùng_x000D_
MSSV: 08520456_x000D_
Lớp: CNPM 03_x000D_
Trường: ĐH Công nghệ thông
tin_x000D_
Ngày sinh: 15/01/1990_x000D_
Email:
tungkontin@gmail.com_x000D_
Điện thoại:
0985915781_x000D_
Kích cỡ áo (S, M, L, XL, XXL): M

Họ tên :Lương Thanh
Vũ_x000D_
MSSV : 08520483_x000D_
Lớp :CNPM03_x000D_
Trường : ĐH Công Nghệ Thông
Tin ĐH Quốc Gia Thành Phố Hồ
Chí Minh_x000D_
Ngày sinh :25/09/1990_x000D_
Email
:vult250990@gmail.com_x000D
_
Điện thoại :
0988268017_x000D_
Kích cỡ áo (S, M, L, XL, XXL) XL

Họ tên :Huỳnh Thanh
Lâm_x000D_
MSSV : 08520188_x000D_
Lớp :CNPM03_x000D_
Trường : ĐH Công Nghệ Thông
Tin ĐH Quốc Gia Thành Phố Hồ
Chí Minh_x000D_
Ngày sinh : 25/02/1990_x000D_
Email
:thanhlam0290@gmai.com_x00
0D_
Điện thoại :
01224459101_x000D_
Kích cỡ áo (S, M, L, XL, XXL) M

Họ tên: Trần Nguyên
Hướng_x000D_
MSSV: 09520123_x000D_
Lớp: KTMT04_x000D_
Trường: ĐH Công Nghệ Thông
Tin_x000D_
Ngày sinh: 30/04/1988_x000D_
Email:
nguyenhuong_uit_ktmt@yahoo.co
m_x000D_
Điện thoại: 01656893641_x000D_
Kích cỡ áo (S, M, L, XL, XXL): L

Họ tên: Phạm Xuân Sơn_x000D_
MSSV: 09520252_x000D_
Lớp: KTMT04_x000D_
Trường: ĐH Công Nghệ Thông
Tin_x000D_
Ngày sinh: 30/10/1990_x000D_
Email:
hoangson_9026@yahoo.com_x000
D_
Điện thoại_x000D_
Kích cỡ áo (S, M, L, XL, XXL): XL

Họ tên : Phạm Hoàng Phúc_x000D_
MSSV : 08520505_x000D_
Lớp : CNPM 03_x000D_
Trường : UIT_x000D_
Ngày sinh : 30-01-1989_x000D_
Email :
hphuc3212@gmail.com_x000D_
Điện thoại : 01266777598_x000D_
Kích cỡ áo (S, M, L, XL, XXL) : XL

Họ tên : Mẫn Văn Thắng_x000D_
MSSV : 08520370_x000D_
Lớp : MMT 03_x000D_
Trường : UIT_x000D_
Ngày sinh : 16-01-1990_x000D_
Email :
manvanthang@gmail.com_x000D_
Điện thoại : 01689937921_x000D_
Kích cỡ áo (S, M, L, XL, XXL) : XL

Họ tên : Hoàng Thị
Ngọc_x000D_
MSSV: 908067_x000D_
Lớp: Cp08911_x000D_
Trường : Sĩ Quan Kĩ Thuật Quân
Sự (vinhempich)_x000D_
Ngày sinh: 20-10-1990_x000D_
Email
:hoangthingoc20_10_90@yahoo
.com_x000D_
Điện thoại :
01656179804_x000D_
Kích cỡ áo (S, M, L, XL, XXL): M

Họ tên: Nguyễn Văn
Giáp_x000D_
MSSV :908023_x000D_
Lớp: Cp08911_x000D_
Trường: Sĩ Quan Kĩ Thuật Quân
Sự(Vinhempich)_x000D_
Ngày sinh: 12-05-1989 _x000D_
Email
:nguyengiap_vhp@yahoo.com_x
000D_
Điện thoại :
0977580259_x000D_
Kích cỡ áo (S, M, L, XL, XXL): M

Họ tên : Nguyễn Quốc
Việt_x000D_
MSSV : 07520409_x000D_
Lớp : KHMT02_x000D_
Trường : UIT_x000D_
Ngày sinh : 03/11/1988_x000D_
Email :
vietjovi@gmail.com_x000D_
Điện thoại :
0976739197_x000D_
Kích cỡ áo (S, M, L, XL, XXL):
XL
Họ tên :Huỳnh văn Đức_x000D_
MSSV :09520066_x000D_
Lớp :KHMT04_x000D_
Trường ĐH Công Nghệ Thông
Tin_x000D_
Ngày sinh :05/10/1990_x000D_
Email:
soigiaquyen@gmail.com_x000D
_
Điện thoại :
01652163497_x000D_
Kích cỡ áo (S, M, L, XL, XXL)
:XL
Họ tên Trương Hoàng
An_x000D_
MSSV 09520460_x000D_
Lớp HTTT04_x000D_
Trường ĐH CNTT_x000D_
Ngày sinh 01/07/91_x000D_
Email_x000D_
Điện thoại_x000D_
Kích cỡ áo (S, M, L, XL, XXL)
Họ tên Tô Thành Luân_x000D_
MSSV 09520420_x000D_
Lớp HTTT04_x000D_
Trường ĐH CNTT_x000D_
Ngày sinh 11/11/1991_x000D_
Email_x000D_
Điện thoại_x000D_
Kích cỡ áo (S, M, L, XL, XXL)
Phạm Trung Nguyên_x000D_
- 08520259_x000D_
- CNPM03_x000D_
- ĐH CNTT_x000D_
- 29/12/1990_x000D_
Nixforest21991920@gmail.com
_x000D_
- 01689908271_x000D_
-L

Họ tên : Vũ Văn Hiệu_x000D_
MSSV : 07520125_x000D_
Lớp : MMT02_x000D_
Trường : UIT_x000D_
Ngày sinh : 02/07/1989_x000D_
Email :
choi10phat@gmail.com_x000D_
Điện thoại :
01689.006.008_x000D_
Kích cỡ áo (S, M, L, XL, XXL) : L
Họ tên : Tăng Văn
Chuẩn_x000D_
MSSV ;09520475_x000D_
Lớp :KHMT04_x000D_
Trường ĐH Công Nghệ Thông
Tin_x000D_
Ngày sinh :21/01/1991_x000D_
Email
:dungsithanhtroy2191@gmail.c
om_x000D_
Điện thoại :
01649187707_x000D_
Kích cỡ áo (S, M, L, XL, XXL):L
Họ tên Nguyễn Thị Mỹ
Hải_x000D_
MSSV 09520508_x000D_
Lớp HTTT04_x000D_
Trường ĐH CNTT_x000D_
Ngày sinh 3/7/91_x000D_
Email_x000D_
Điện thoại_x000D_
Kích cỡ áo (S, M, L, XL, XXL)
Họ tên Nguyễn Tấn
Phương_x000D_
MSSV 09520380_x000D_
Lớp HTTT04_x000D_
Trường ĐH CNTT_x000D_
Ngày sinh 30/9/90_x000D_
Email_x000D_
Điện thoại_x000D_
Kích cỡ áo (S, M, L, XL, XXL)
Nguyễn Văn Thiệu_x000D_
- 08520569_x000D_
- MMT03_x000D_
- ĐH CNTT_x000D_
- 18/02/1990_x000D_
vanthieuuit@gmail.com_x000D_
- 0977231048_x000D_
-L

Họ tên: Nguyễn Bảo
Huy_x000D_
MSSV: 50901011_x000D_
Lớp MT09KTTN_x000D_
Trường: ĐH Bách khoa
TPHCM_x000D_
Ngày sinh_x000D_
Email_x000D_
Điện thoại_x000D_
Kích cỡ áo (S, M, L, XL, XXL)

Họ tên: Ngô Thành
Nhân_x000D_
MSSV: 50901808_x000D_
Lớp: MT09KTTN_x000D_
Trường: ĐH Bách khoa
TPHCM_x000D_
Ngày sinh_x000D_
Email_x000D_
Điện thoại_x000D_
Kích cỡ áo (S, M, L, XL, XXL)

Họ tên : Lê Quang Long_x000D_
MSSV : 06520261_x000D_
Lớp : KTMT01_x000D_
Trường : : ĐH CNTT- ĐH Quoc Gia
TP.HCM_x000D_
Ngày sinh :11/01/87_x000D_
Email:
longlq.uit.vn@gmail.com_x000D_
Điện thoại :_x000D_
Kích cỡ áo (S, M, L, XL, XXL):M

Họ tên : Nguyễn Hoàng Vũ_x000D_
MSSV : 06520579_x000D_
Lớp: KTMT01_x000D_
Trường: ĐH CNTT- ĐH Quoc Gia
TP.HCM_x000D_
Ngày sinh:_x000D_
Email:_x000D_
Điện thoại: _x000D_
Kích cỡ áo (S, M, L, XL, XXL):

Họ tên: Tô Thái Nghĩa_x000D_
MSSV: 07520436_x000D_
Lớp: MMT02_x000D_
Trường: ĐH CNTT_x000D_
Ngày sinh: 16/10/1988_x000D_
Email:
togiang_88@yahoo.com.vn_x00
0D_
Điện thoại:
01212191696_x000D_
Kích cỡ áo (S, M, L, XL, XXL): L

Họ tên: Nguyễn Hữu
Nhật_x000D_
MSSV: 07520437_x000D_
Lớp: CNTN02_x000D_
Trường: ĐH CNTT_x000D_
Ngày sinh: 29/11/1989_x000D_
Email:
nhatnh08@gmail.com_x000D_
Điện thoại:
01683505045_x000D_
Kích cỡ áo (S, M, L, XL, XXL): L

Họ tên: Trịnh Phước
Hoàng_x000D_
MSSV: 08520137_x000D_
Lớp: KTMT03_x000D_
Trường: ĐH CNTT_x000D_
Ngày sinh: 25/09/1990_x000D_
Email:
trinhphuochoang@gmail.com_x
000D_
Điện thoại:
01689937006_x000D_
Kích cỡ áo (S, M, L, XL, XXL):
XXL

Họ tên: Nguyễn Sinh
Ngọc_x000D_
MSSV: 09520581_x000D_
Lớp: KTMT04_x000D_
Trường: ĐH CNTT_x000D_
Ngày sinh: 15/10/1991_x000D_
Email:
sinhngoc2008@yahoo.com.vn_x
000D_
Điện thoại:
0974117946_x000D_
Kích cỡ áo (S, M, L, XL, XXL):
XL

Họ tên Nguyễn Hữu
Thoại_x000D_
MSSV 09520672_x000D_
Lớp KHMT04_x000D_
Trường đại học CNTT (đhqg
Thành phố Hồ Chí
Minh)_x000D_
Ngày sinh 25.05.1991_x000D_
Email
sieubanhtrai9x@yahoo.com_x0
00D_
Điện thoại
01674708725_x000D_
Kích cỡ áo XL
Họ tên: Phan Văn Thái_x000D_
MSSV: 09520269_x000D_
Lớp: KHMT04_x000D_
Trường: ĐH CNTT_x000D_
Ngày sinh: 06/8/1991_x000D_
Email:
phanthai_uit@yahoo.com.vn_x0
00D_
Điện thoại:
01656133147_x000D_
Kích cỡ áo (S, M, L, XL, XXL): M
Họ tên: Nguyễn Ngọc
Họ tên: Nguyễn Văn
Tiến_x000D_
Khang_x000D_
MSSV: 09520301_x000D_
MSSV: 09520127_x000D_
Lớp: KHMT04_x000D_
Lớp: KHMT04_x000D_
Trường: ĐH CNTT_x000D_
Trường: ĐH CNTT_x000D_
Ngày sinh: 3/10/1991_x000D_
Ngày sinh: 10/04/1991_x000D_
Email:
Email:
kenlovely91@gmail.com_x000D
khangnv09@gmail.com_x000D_
_
Điện thoại:
Điện thoại:
01679946964_x000D_
01693484468_x000D_
Kích cỡ áo: XL
Kích cỡ áo: XL
Họ tên Nguyễn CÔng
Họ tên Bùi Thanh Liêm_x000D_
Toàn_x000D_
MSSV 08520198_x000D_
MSSV 08520416_x000D_
Lớp ktmt 03 _x000D_
Lớp ktmt 03_x000D_
Trường UIT_x000D_
Trường UIT_x000D_
Ngày sinh _x000D_
Ngày sinh 28-4-1990_x000D_
Email_x000D_
Email_x000D_
Điện thoại_x000D_
Điện thoại_x000D_
Kích cỡ áo (S, M, L, XL, XXL)
Kích cỡ áo (S, M, L, XL, XXL)
XXL
XXL
Họ tên:Nguyễn Thành
Phúc_x000D_
Họ tên: Lê Phạm Tân
MSSV:09520614_x000D_
MSSV: 09520677
Lớp:khmt 04_x000D_
Lớp:khmt 04_x000D_
Trường:Đh Công Nghệ Thông
Trường:Đh Công Nghệ Thông
Tin _x000D_
Tin _x000D_
Ngày sinh:20/07/1991_x000D_ Ngày sinh:23/03/1990
Email:drictori@yahoo.com.vn_x Email:
000D_
phamtan8481@yahoo.com
Điện
Điện thoại: 01267735926
thoại:01682087330_x000D_
Kích cỡ áo :L
Kích cỡ áo :M
Họ tên Nguyễn Mạnh
Hùng_x000D_
MSSV 09520535_x000D_
Lớp KHMT04_x000D_
Trường đại học CNTT (đhqg
Thành phố Hồ Chí
Minh)_x000D_
Ngày sinh 8.7.1988_x000D_
Email
hungbill88@yahoo.com.vn_x00
0D_
Điện thoại 0937552712_x000D_
Kích cỡ áo S
Họ tên: Lê Anh Tân_x000D_
MSSV: 09520264_x000D_
Lớp: KHMT04_x000D_
Trường: ĐH CNTT_x000D_
Ngày sinh: 16/04/1991_x000D_
Email:
leanhtan.uit4@gmail.com_x000
D_
Điện thoại:
0978990171_x000D_
Kích cỡ áo (S, M, L, XL, XXL): M

Họ tên: Đỗ Văn Vương_x000D_
MSSV: 09520455_x000D_
Lớp: KHMT04.1_x000D_
Trường:đại học công nghệ thông
tin_x000D_
Ngày sinh:10.8.1991_x000D_
Email:poohvnn@Gmail.com_x000D
_
Điện thoại:_x000D_
Kích cỡ áo (S, M, L, XL, XXL):L
Họ tên: Nguyễn Dũng
Phương_x000D_
MSSV: 09520607_x000D_
Lớp: KHMT04_x000D_
Trường: Đại Học Công Nghệ
Thông Tin_x000D_
Ngày sinh: 04/12/1991_x000D_
Email:
csr10100001@gmail.com_x000
D_
Điện thoại:
01669132581_x000D_
Kích cỡ áo (S, M, L, XL, XXL):
XL
Họ tên: Hà Hoàng Vũ_x000D_
MSSV: 0812622_x000D_
Lớp: HTTT_x000D_
Trường: ĐH KHTN_x000D_
Ngày sinh: 05/05/1990_x000D_
Email:
hoang_vu_68@yahoo.com_x000
D_
Điện thoại:
0979660199_x000D_
Kích cỡ áo (XL)
Họ tên: Võ Thành Công_x000D_
MSSV: 21070203_x000D_
Lớp: 07CTH01_x000D_
Trường: Cao đẳng Nguyễn Tất
Thành_x000D_
Ngày sinh: 29/12/89_x000D_
Email:
vothanh.cong@gmail.com_x000
D_
Điện thoại: 0933
540665_x000D_
Kích cỡ áo (S, M, L, XL, XXL): M

Họ tên: Vương Đức Hiền_x000D_
MSSV:09520091_x000D_
Lớp:KHMT04.1_x000D_
Trường:đại học công nghệ thông
tin_x000D_
Ngày sinh:11/02/1991_x000D_
Email:onlyvuong@Gmail.com_x000
D_
Điện thoại:01674277995_x000D_
Kích cỡ áo (S, M, L, XL, XXL):L
Họ tên: Bùi Nguyễn Hồng
Phúc_x000D_
MSSV: 09520211_x000D_
Lớp: KHMT04_x000D_
Trường: Đại Học Công Nghệ
Thông Tin_x000D_
Ngày sinh: 11/10/1991_x000D_
Email:
nhocclickuit@gmail.com_x000D
_
Điện thoại:
01664300959_x000D_
Kích cỡ áo (S, M, L, XL, XXL):
XL
Họ tên: Trần Hồng Hà_x000D_
MSSV: 08520104_x000D_
Lớp: CNPM_x000D_
Trường: ĐH CNTT_x000D_
Ngày sinh: 09/11/1990_x000D_
Email:
kull1613@yahoo.com_x000D_
Điện thoại:
01656046156_x000D_
Kích cỡ áo (L)
Họ tên: Phùng Văn Việt_x000D_
MSSV: 80981119_x000D_
Lớp: 08QT1D_x000D_
Trường: ĐH Tôn Đức
Thắng_x000D_
Ngày sinh: 13-09-1989_x000D_
Email:
phungvanviet@gmail.com_x000
D_
Điện thoại: 0908 739
285_x000D_
Kích cỡ áo (S, M, L, XL, XXL): L

Họ tên: Nguyễn Văn
Thạnh_x000D_
MSSV : 0812483_x000D_
Lớp : CTT3_x000D_
Trường : ĐH Khoa học tự nhiên
HCM_x000D_
Ngày sinh: 15/04/1990_x000D_
Email:
nvthanh0812483@gmail.com_x
000D_
Điện thoại: 0979 003
973_x000D_
Kích cỡ áo (S, M, L, XL, XXL): M

Họ tên: Ohanj Hữu
Thông_x000D_
MSSV : 0812501_x000D_
Lớp : CTT3_x000D_
Trường : ĐH Khoa học tự nhiên
HCM_x000D_
Ngày sinh: 24/11/1990_x000D_
Email:
phthong231@gmail.com_x000D
_
Điện thoại: 0902 345
307_x000D_
Kích cỡ áo (S, M, L, XL, XXL): M

Họ tên Nguyễn Đan
Trường_x000D_
MSSV 09520325_x000D_
Lớp CNPM-04_x000D_
Trường UIT_x000D_
Ngày sinh 26/01/1991_x000D_
Email
truongnd88@yahoo.com_x000D_
Điện thoại 01663034719_x000D_
Kích cỡ áo (S, M, L, XL, XXL) XL
Họ tên: Nguyễ Hoàng
Họ tên: Lê Văn Tùng_x000D_
Nhã_x000D_
MSSV: 09520346_x000D_
MSSV: 09520590_x000D_
Lớp: HTTT04_x000D_
Lớp: HTTT04_x000D_
Trường: DH CNTT_x000D_
Trường: DH CNTT_x000D_
Ngày sinh: 01/04/1991_x000D_ Ngày sinh: 21/06/1991_x000D_
Email:
Email:
loveyou.uit@gmail.com_x000D_ hoangnha2106@gmail.com_x00
Điện thoại:
0D_
01666186514_x000D_
Điện thoại:
Kích cỡ áo (S, M, L, XL, XXL): M 01676805602_x000D_
Kích cỡ áo (S, M, L, XL, XXL): M
Họ tên Lê Hoàng Tuấn_x000D_
MSSV 09520330_x000D_
Lớp CNPM-04_x000D_
Trường UIT_x000D_
Ngày sinh 10/03/1991_x000D_
Email
hoangtuanuit@gmail.com_x000D_
Điện thoại 0987696405 _x000D_
Kích cỡ áo (S, M, L, XL, XXL) XL

Họ tên: Huỳnh Tấn Hiếu.
_x000D_
MSSV: 09520408_x000D_
Lớp: CNPM04_x000D_
Trường: Đại Học Công Nghệ
Thông Tin._x000D_
Ngày sinh: 01/03/1991_x000D_
Email:a1master.moon@gmail.c
om_x000D_
Điện thoại:0935436340_x000D_
Kích cỡ áo (S, M, L, XL, XXL):
XL

Họ tên: Võ Tiến An_x000D_
MSSV: 09520396_x000D_
Lớp: CNPM 04_x000D_
Trường Đại học Công nghệ
thông tin_x000D_
Ngày sinh: 02/04/1991_x000D_
Email:
nguoitinh.cuaanh.12@gmail.co
m_x000D_
Điện thoại:
01273851881_x000D_
Kích cỡ áo: L

Họ tên Hồ Duy Nhật
Linh_x000D_
MSSV 08520200_x000D_
Lớp CNTN03_x000D_
Trường ĐH Công Nghệ Thông
Tin_x000D_
Ngày sinh 23/10/1990_x000D_
Email
linh232324@gmail.com_x000D_
Điện thoại 0908543479_x000D_
Kích cỡ áo (S, M, L, XL, XXL)
XXL

Họ tên Tôn Thanh Hùng_x000D_
MSSV 08520153_x000D_
Lớp CNTN03_x000D_
Trường ĐH Công Nghệ Thông
Tin_x000D_
Ngày sinh 27/10/1990_x000D_
Email
tonthanhhung90@yahoo.com_x
000D_
Điện thoại
0983352919_x000D_
Kích cỡ áo (S, M, L, XL, XXL) M

Họ tên Ngô Ngọc Thơ_x000D_
MSSV 07520340_x000D_
Lớp CNTN02_x000D_
Trường Đại học Công nghệ
thông tin_x000D_
Ngày sinh 24/04/1989_x000D_
Email
tho240489@yahoo.com_x000D_
Điện thoại 0979265272_x000D_
Kích cỡ áo (S, M, L, XL, XXL) L

Họ tên Trần Nguyễn
Khánh_x000D_
MSSV 07520172_x000D_
Lớp CNTN02_x000D_
Trường Đại học Công nghệ
thông tin_x000D_
Ngày sinh 25/10/1989_x000D_
Email
khakha.nguyen@gmail.com_x0
00D_
Điện thoại 0984994330_x000D_
Kích cỡ áo (S, M, L, XL, XXL) L

Họ tên: Nguyễn Trúc
Tùng_x000D_
MSSV: 09520344_x000D_
Lớp: MMT04_x000D_
Trường: Đại Học Công Nghệ
Thông Tin TP.HCM_x000D_
Ngày sinh: 16/12/1991_x000D_
Email_x000D_
Điện thoại_x000D_
Kích cỡ áo L

Họ tên: Trương Xuân
Vinh_x000D_
MSSV: 09520355_x000D_
Lớp: MMT04_x000D_
Trường: Đại Học Công Nghệ
Thông Tin TP.HCM_x000D_
Ngày sinh: 26/2/1991_x000D_
Email_x000D_
Điện thoại_x000D_
Kích cỡ áo L
Họ tên: Nguyễn Gia
Họ tên: Nguyễn Anh Vũ_x000D_
Luân_x000D_
MSSV: 09520454_x000D_
MSSV: 09520164_x000D_
Lớp: MMT04_x000D_
Lớp: MMT04_x000D_
Trường: Đại học Công Nghệ
Trường: Đại học Công Nghệ
Thông Tin Tp.HCM_x000D_
Thông Tin Tp.HCM_x000D_
Ngày sinh: 20/04/1991_x000D_
Ngày sinh: 28/04/1991_x000D_
Email_x000D_
Email_x000D_
Điện thoại_x000D_
Điện thoại_x000D_
Kích cỡ áo L
Kích cỡ áo L

Họ tên: Nguyễn Trọng
Nhân_x000D_
MSSV: 09520425_x000D_
Lớp: MMT04_x000D_
Trường: Đại Học Công Nghệ
Thông Tin TP HCM _x000D_
Ngày sinh: 11/06/1991_x000D_
Email_x000D_
Điện thoại_x000D_
Kích cỡ áo XL
Họ tên: Nguyễn Đức
Long_x000D_
MSSV: 07520203_x000D_
Lớp: HTTT02_x000D_
Trường: CÔng Nghệ Thông
Tin_x000D_
Ngày sinh: 10/04/89_x000D_
Email_x000D_
Điện thoại_x000D_
Kích cỡ áo (S, M, L, XL, XXL)
Họ tên: Nguyễn Mậu Toàn_x000D_
MSSV: 0912473_x000D_
Lớp: CNTN2009_x000D_
Trường: ĐH Khoa Học Tự
Nhiên_x000D_
Ngày sinh : 11/11/1991_x000D_
Email :
toan_stt@yahoo.com_x000D_
Điện thoại : 0985 404 500_x000D_
Kích cỡ áo: M
Họ tên: Phạm Võ Hoài
Anh_x000D_
MSSV: 06520019_x000D_
Lớp: KTMT01_x000D_
Trường: Đại học Công nghệ
Thông tin_x000D_
Ngày sinh: 05/05/1988_x000D_
Email:
anhdollar88@gmail.com_x000D
_
Điện thoại:
0908198855_x000D_
Kích cỡ áo (S, M, L, XL, XXL):
XXL
Họ tên: Lê Hoài Nam_x000D_
MSSV: 07520233_x000D_
Lớp: CNTN02_x000D_
Trường: ĐH CNTT_x000D_
Ngày sinh:16/07/1989_x000D_
Email:
lenam.uit@gmail.com_x000D_
Điện thoại:
0904626161_x000D_
Kích cỡ áo: M

Họ tên: Văn Phú Hiếu_x000D_
MSSV: 09520409_x000D_
Lớp: MMT04_x000D_
Trường: Đại Học Công Nghệ
Thông Tin TP HCM _x000D_
Ngày sinh: 29/03/1991_x000D_
Email_x000D_
Điện thoại_x000D_
Kích cỡ áo L
Họ tên: Hàn Đức Hùng_x000D_
MSSV: 07520162_x000D_
Lớp: HTTT02_x000D_
Trường: Công Nghệ Thông
Tin_x000D_
Ngày sinh: 06/05/89_x000D_
Email_x000D_
Điện thoại_x000D_
Kích cỡ áo (S, M, L, XL, XXL)

Họ tên : Phạm Danh Vũ_x000D_
MSSV :0912601_x000D_
Lớp : TH2009/3_x000D_
Trường : ĐH KHTN_x000D_
Ngày sinh : 02/06/1991_x000D_
Mail:
phamdanhvu@gmail.com_x000D_
Điện thoại :0167 487 6997_x000D_
Kích cỡ : M
Họ tên: Đinh Hồng
Châu_x000D_
MSSV: 06520034_x000D_
Lớp: CNPM01_x000D_
Trường: Đại học Công nghệ
Thông tin_x000D_
Ngày sinh: 07/06/1988_x000D_
Email:
chaudh@live.com_x000D_
Điện thoại:
01697985891_x000D_
Kích cỡ áo (S, M, L, XL, XXL): L
Họ tên: Nguyễn Trường
Giang_x000D_
MSSV: 07520094_x000D_
Lớp: CNPM02_x000D_
Trường: CNTT_x000D_
Ngày sinh: 29/03/1989_x000D_
Email:
tng2903@gmail.com_x000D_
Điện thoại:
01687867893_x000D_
Kích cỡ áo: L

Họ tên : Bạch Sỹ Đức
Vinh_x000D_
MSSV : 08520467_x000D_
Lớp : HTTT03_x000D_
Trường : ĐH CNTT_x000D_
Ngày sinh : 06/04/1990_x000D_
Email :
bsdvinhuit@gmail.com_x000D_
Điện thoại : 01689 951
370_x000D_
Kích cỡ áo (S, M, L, XL, XXL) : L

Họ tên : Nguyễn Hoài
Thương_x000D_
MSSV : 08520398_x000D_
Lớp : CNTN03_x000D_
Trường : ĐH CNTT_x000D_
Ngày sinh : 09/01/1990_x000D_
Email :
zelic91@gmail.com_x000D_
Điện thoại : 01689 948
173_x000D_
Kích cỡ áo (S, M, L, XL, XXL) : L

Họ tên: Đoàn Duy Ninh_x000D_
MSSV: 07520489_x000D_
Lớp: MMT-02_x000D_
Trường: Đại học Công Nghệ Thông
Tin_x000D_
Ngày sinh: 04/08/1989_x000D_
Email: ninh2d@yahoo.com_x000D_
Điện thoại: 0986449549_x000D_
Kích cỡ áo (S, M, L, XL, XXL): L

Họ tên: Trương Quốc Hùng_x000D_
MSSV: 07520159_x000D_
Lớp: MMT-02_x000D_
Trường: Đại học Công Nghệ Thông
Tin_x000D_
Ngày sinh: 22/04/1989_x000D_
Email:
truongquochung@live.com_x000D_
Điện thoại: 0986590660_x000D_
Kích cỡ áo (S, M, L, XL, XXL): M

Họ tên Hoàng Văn Hà_x000D_
MSSV 09520074_x000D_
Lớp CNPM04_x000D_
Trường ĐH CNTT_x000D_
Ngày sinh 06/02/1991_x000D_
Email
hauit@yahoo.com_x000D_
Điện thoại
01652403505_x000D_
Kích cỡ áo (S, M, L, XL, XXL) xxl

Họ tên Phạm Văn Giáp_x000D_
MSSV 09520072_x000D_
Lớp CNPM04_x000D_
Trường ĐH CNTT_x000D_
Ngày sinh 25/04/1984_x000D_
Email
vangiap1484@gmail.com_x000
D_
Điện thoại
01686343016_x000D_
Kích cỡ áo (S, M, L, XL, XXL) xxl

Họ tên:Đỗ Huy Hưng_x000D_
MSSV:07520167_x000D_
Lớp:MMT02_x000D_
Trường: DHCNTT_x000D_
Ngày sinh: 23/12/1989_x000D_
Email:
hungdohuy@gmail.com_x000D_
Điện thoại:
0985627374_x000D_
Kích cỡ áo ( L)

Họ tên: Lương Vĩnh
Thảo_x000D_
MSSV: 07520499_x000D_
Lớp: MMT02_x000D_
Trường: DHCNTT_x000D_
Ngày sinh: 23/11/1989_x000D_
Email:
luongvinhthao@gmail.com_x00
0D_
Điện thoại:0935894664_x000D_
Kích cỡ áo ( XL)

Họ tên Trần Văn Thanh_x000D_
Họ tên Huỳnh Đức Huy_x000D_
MSSV 09520384_x000D_
MSSV 09520112_x000D_
Lớp HTTT04_x000D_
Lớp HTTT04_x000D_
Trường ĐHCNTT_x000D_
Trường ĐH CNTT_x000D_
Ngày sinh 23/5/1991_x000D_
Ngày sinh 02/01/1991_x000D_
Email
Email
trangsang_ngoibuon@yahoo.co
hdhuyuit@gmail.com_x000D_
m_x000D_
Điện thoại
Điện thoại
01666887879_x000D_
0952653293_x000D_
Kích cỡ áo (S, M, L, XL, XXL) XL
Kích cỡ áo (S, M, L, XL, XXL) L
Họ tên: Mai Trọng
Họ tên: Châu Bình
Khang_x000D_
Nguyên_x000D_
MSSV: 09520373_x000D_
MSSV: 09520375_x000D_
Lớp: CNPM04_x000D_
Lớp: CNPM04_x000D_
Trường: ĐH CNTT - ĐHQG
Trường: ĐH CNTT - ĐHQG
TPHCM_x000D_
TPHCM_x000D_
Ngày sinh: 8/4/1991_x000D_
Ngày sinh:09/09/1991_x000D_
Email:
Email:
enternal_happyiness1991@yah
binhnguyen991@gmail.com_x0
oo.com_x000D_
00D_
Điện thoại:
Điện thoại:
0122475215_x000D_
01699557609_x000D_
Kích cỡ áo (S, M, L, XL, XXL):
Kích cỡ áo (S, M, L, XL, XXL):XL
XL
Họ tên :Lê Thị Kim Liên_x000D_
Họ tên : Lê Phương
MSSV :07130064_x000D_
Nam_x000D_
Lớp :DH07DT_x000D_
MSSV : 3107410175_x000D_
Trường Đại Học Nông Lâm Tp
Lớp : DCT1073_x000D_
Hồ Chí Minh_x000D_
Trường Đại Học Sài Gòn_x000D_
Ngày sinh:06/02/1989_x000D_
Ngày sinh : 14/04/1989_x000D_
Email:
Email:
lethikimlien1989@gmail.com_x
bagiai1989@gmail.com_x000D_
000D_
Điện thoại:
Điện
01265951209_x000D_
thoại:01674568813_x000D_
Kích cỡ áo (S, M, L, XL, XXL):L
Kích cỡ áo (S, M, L, XL, XXL):M
Họ tên: Trần Chí Khang_x000D_
MSSV : 0851010121_x000D_
Họ tên: Đỗ Minh Phúc_x000D_
Lớp: TH08B1_x000D_
MSSV: 0851010186_x000D_
TrườngL ĐH Mở TPHCM_x000D_ Lớp:TH08B1_x000D_
Ngày sinh : 12/1/1990_x000D_ Trường: ĐH Mở TPHCM_x000D_
Email :
Ngày sinh : 21/10/1990_x000D_
KhangTran1990@hotmail.com_ Email :
x000D_
phucdo@live.com_x000D_
Điện thoại:
Điện thoại 933620078_x000D_
0933457156_x000D_
Kích cỡ áo (S, M, L, XL, XXL)
Kích cỡ áo: L

Họ tên: Huỳnh Phúc Trường
Sơn_x000D_
MSSV: 09520382_x000D_
Lớp: MMT04
Trường: ĐH CNTT_x000D_
Ngày sinh: 15/01/91_x000D_
Email:
huynhkiemphong@yahoo.com.v
n_x000D_
Điện thoại:
01268876960_x000D_
Kích cỡ áo (S, M, L, XL, XXL):
XL
Họ tên NGUYỄN THẠNH
Họ tên ĐINH NGỌC SƠN_x000D_ ĐẠT_x000D_
MSSV 0912586_x000D_
MSSV 0912104_x000D_
Lớp 09CTT3_x000D_
Lớp 09CTT1_x000D_
Trường ĐH KHTN_x000D_
Trường ĐH KHTN_x000D_
Ngày sinh 27/02/91_x000D_
Ngày sinh 20/12/1991_x000D_
Email
Email
ngocson_a4@yahoo.co_x000D_ fit0912104@yahoo.com.vn_x00
Điện thoại
0D_
01656179268_x000D_
Điện thoại
Kích cỡ áo (S, M, L, XL, XXL) M 01662360079_x000D_
Kích cỡ áo (S, M, L, XL, XXL) M
Họ tên
Nguyễn Ngọc
Họ tên
Nguyễn Văn
Việt_x000D_
Hải_x000D_
MSSV
09520453_x000D_
MSSV
08520106_x000D_
Lớp
CNPN_04_x000D_
Lớp
MMT_03_x000D_
Trường
DH CNTT_x000D_
Trường
DH CNTT_x000D_
Ngày sinh 29 / 12 /
Ngày sinh 20 / 8 / 1990_x000D_
1991_x000D_
Email
Email
nguyenvanhaiuit@gmail.com_x
hiepkhach912000@yahoo.com_
000D_
x000D_
Điện thoại 0977466867_x000D_
Điện thoại 0933490403_x000D_
Kích cỡ áo (S, M, L, XL, XXL) M
Kích cỡ áo (S, M, L, XL, XXL) L
Họ tên: Nguyễn Đăng
Họ tên: Phạm Trung Tín_x000D_
Khoa_x000D_
MSSV: 09520388_x000D_
MSSV: 09520540_x000D_
Lớp: KHMT04_x000D_
Lớp: KHMT04_x000D_
Trường: Đại học Công nghệ
Trường: Đại học Công nghệ
thông tin_x000D_
thông tin_x000D_
Ngày sinh: 15/07/1991_x000D_
Ngày sinh: 14/03/1991_x000D_
Email:
Email:
babylearnit91@yahoo.com_x00
ndkhoa14091tin@yahoo.com_x
0D_
000D_
Điện thoại:
Điện thoại:
0987057111_x000D_
01687172154_x000D_
Kích cỡ áo (S, M, L, XL, XXL): L
Kích cỡ áo (S, M, L, XL, XXL): L
Họ tên: Lê Quang Thái_x000D_
MSSV: 09520385_x000D_
Lớp: CNPM04_x000D_
Trường: ĐH CNTT_x000D_
Ngày sinh: 21/11/91_x000D_
Email:
quangthai121121@yahoo.com.
vn_x000D_
Điện thoại:
01673177667_x000D_
Kích cỡ áo (S, M, L, XL, XXL): Xl

Họ tên : Vũ Thế Nhân ._x000D_
MSSV : 08520572 _x000D_
Lớp : CNTN03_x000D_
Trường : Đại học công nghệ
thông tin - Đại học Quốc Gia
Thành Phố Hồ Chí Minh
_x000D_
Ngày sinh : 8/8/1990_x000D_
Email :
vuthenhan@gmail.com_x000D_
Điện thoại :
0977466873_x000D_
Kích cỡ áo (S, M, L, XL, XXL) L
Họ tên Nguyễn hoàng lâm
MSSV : 1109410098
Lớp : TCT1092
Trường : Đại Học Sài Gòn
Ngày sinh : 27/1/1991
Kích cỡ áo L
Tên: Phạm Văn Qua
MSSV:08520576
Điện thoại: 0122 475 2304
Trường: Đại học Công Nghệ Thông
Tin
Size ao': XXL

Họ tên : Huỳnh Ngọc
Khuê_x000D_
MSSV : 08520557_x000D_
Lớp : CNTN03_x000D_
Trường : Đại học công nghệ
thông tin - Đại học Quốc Gia
Thành Phố Hồ Chí Minh
_x000D_
Ngày sinh : 20/1/1990_x000D_
Email :
khue1711@gmail.com_x000D_
Điện thoại :
01694220706_x000D_
Kích cỡ áo (S, M, L, XL, XXL) XL
Họ tên Phạm Thanh Hoàng
MSSV :1109410077
Lớp : TCT1092
Trường : Đại Học Sài Gòn
Ngày sinh : 12/09/1991
Kích cỡ áo L
Tên: Phạm Đủ
MSSV:08520536
Điện thoại: 0973792437
Trường: Đại học Công Nghệ Thông
Tin
Size ao':XL

Thành viên 4

Thành viên 5
Họ tên Trần Ngọc Thiện_x000D_
Họ tên Lê Ngọc Tuấn_x000D_
MSSV 08520379_x000D_
MSSV 08520608_x000D_
Lớp CNPM03_x000D_
Lớp CNPM03_x000D_
Trường ĐH CNTT_x000D_
Trường ĐH CNTT_x000D_
Ngày sinh 31/03/1990_x000D_
Ngày sinh 07-12-1990_x000D_
Email
Email
ngocthien8490@gmail.com_x000D
tuanln1990@gmail.com_x000D_
_
Điện thoại 0976638789_x000D_
Điện thoại 01677417824_x000D_
Kích cỡ áo (S, M, L, XL, XXL) M
Kích cỡ áo (S, M, L, XL, XXL) L
Họ tên: Nguyễn Hồng
Họ tên: Phan Văn
Danh_x000D_
Truyên_x000D_
MSSV: 08520055_x000D_
MSSV: 09520699_x000D_
Lớp: CNPM03_x000D_
Lớp: HTTT04_x000D_
Trường: UIT_x000D_
Trường: UIT_x000D_
Ngày sinh: 19/05/1990_x000D_ Ngày sinh: 09/01/1991_x000D_
Email:
Email:
bluestars1905@gmail.com_x00 truyenphan91@gmail.com_x00
0D_
0D_
Điện thoại:
Điện thoại:
0924958461_x000D_
0977667235_x000D_
Kích cỡ áo (S, M, L, XL, XXL): L Kích cỡ áo (S, M, L, XL, XXL): M
Họ tên: Nguyễn Kim
Dung_x000D_
MSSV: 07520428_x000D_
Họ tên_x000D_
Lớp: HTTT02_x000D_
MSSV_x000D_
Trường: ĐH CNTT_x000D_
Lớp_x000D_
Ngày sinh: 11/10/1989_x000D_ Trường_x000D_
Email:
Ngày sinh_x000D_
nguyenkimdung89@gmail.com_ Email_x000D_
x000D_
Điện thoại_x000D_
Điện thoại:
Kích cỡ áo (S, M, L, XL, XXL)
0947205302_x000D_
Kích cỡ áo (S, M, L, XL, XXL): L
Họ tên: Trần Minh
Họ tên: Thái Việt Khoa_x000D_ Khánh_x000D_
MSSV: 0812236_x000D_
MSSV: 0812223_x000D_
Lớp: CNTN 2008_x000D_
Lớp: TH2008/3_x000D_
Trường: KHTN HCM_x000D_
Trường: KHTN HCM_x000D_
Ngày sinh: 09/08/1990_x000D_ Ngày sinh: 12/12/1990_x000D_
Email:
Email:
tvkhoazero@gmail.com_x000D_ minhkhanhhaugiang@gmail.co
Điện thoại: 01234
m_x000D_
979744_x000D_
Điện thoại:
Kích cỡ áo (S, M, L, XL, XXL): L 01698383183_x000D_
Kích cỡ áo (S, M, L, XL, XXL): M
Họ tên: Nguyễn Hoàng Phúc
An_x000D_
MSSV: 1109410043_x000D_
Lớp: TCT0193_x000D_
Trường: DH SG_x000D_
Ngày sinh: 24/12/1991_x000D_
Email:
phucan2412@gmail.com_x000D_
Điện thoại: 0972989576_x000D_
Kích cỡ áo (S, M, L, XL, XXL): L

Họ tên: Thái Thành_x000D_
MSSV: 1109410148_x000D_
Lớp: TCT1094_x000D_
Trường: DH SG_x000D_
Ngày sinh: 01/01/1991_x000D_
Email:
cadenguyenhr@hotmail.com_x000
D_
Điện thoại: 0938605633_x000D_
Kích cỡ áo (S, M, L, XL, XXL): L

Họ tên: Hà Văn Phước_x000D_
MSSV: 07520290_x000D_
Lớp: HTTT02_x000D_
Trường: ĐH Công Nghệ Thông
Tin_x000D_
Ngày sinh_x000D_
Email_x000D_
Điện thoại_x000D_
Kích cỡ áo (S, M, L, XL, XXL): L

Họ tên_x000D_
MSSV_x000D_
Lớp_x000D_
Trường: _x000D_
Ngày sinh_x000D_
Email_x000D_
Điện thoại_x000D_
Kích cỡ áo (S, M, L, XL, XXL)

Họ tên Nguyễn Khoa Quang
Họ tên Đậu Phạm Hữu
Khải_x000D_
Tài_x000D_
MSSV 50901205_x000D_
MSSV 0912402_x000D_
Lớp MT09KH01_x000D_
Lớp CNTT09_x000D_
Trường Đại học Bách
Trường Đại học khoa học tự
khoa_x000D_
nhiên_x000D_
Ngày sinh 3/6/1991_x000D_
Ngày sinh 14/7/1991_x000D_
Email
Email
nquangkhai3691@gmail.com_x dautai@gmail.com_x000D_
000D_
Điện thoại
Điện thoại 0946778948_x000D_ 01695272261_x000D_
Kích cỡ áo (S, M, L, XL, XXL)XL Kích cỡ áo (S, M, L, XL, XXL) S
Họ tên Nguyễn Thanh
Họ tên Vũ Trung Kiên_x000D_
Sơn_x000D_
MSSV 09520141_x000D_
MSSV 09520632_x000D_
Lớp MMT04_x000D_
Lớp KTMT_x000D_
Trường ĐH Công Nghệ Thông
Trường ĐH Công Nghệ Thông
Tin_x000D_
Tin_x000D_
Ngày sinh 19/07/1991_x000D_
Ngày sinh 11/03/1991_x000D_
Email
Email
greatmissionit@gmail.com_x00
thanhsonst@yahoo.com_x000D
0D_
_
Điện thoại 01224 730
Điện thoại 10645 001
509_x000D_
345_x000D_
Kích cỡ áo (S, M, L, XL, XXL) L
Kích cỡ áo (S, M, L, XL, XXL) L
Họ tênNguyên Trần
Họ tênTrần Hữu Lộc_x000D_
Chung_x000D_
MSSV09520556_x000D_
MSSV09520027_x000D_
Lớpkhmt04_x000D_
Lớphttt04_x000D_
Trườngđh cntt_x000D_
Trườngđh cntt_x000D_
Ngày sinh6/4/1991_x000D_
Ngày sinh21/3/1991_x000D_
Emailtranhuulocnew@yahoo.co
Emailtranchung1357@gmail.co
m_x000D_
m_x000D_
Điện
Điện
thoại01277942152_x000D_
thoại01657950858_x000D_
Kích cỡ áo (S, M, L, XL, XXL)m
Kích
cỡ áo (S,HỒNG
M, L, XL, XXL)l
Họ tên:TRẦN
Họ tên:NGUYỄN ĐĂNG
ĐẠT_x000D_
KHOA_x000D_
MSSV:09520499_x000D_
MSSV:09520539_x000D_
Lớp:KHMT04_x000D_
Lớp:KHMT04_x000D_
Trường:ĐH CNTT_x000D_
Trường:ĐH CNTT_x000D_
Ngày sinh:28/09/1991_x000D_
Ngày sinh:07/10/1991_x000D_
Email:dennis_chen90@yahoo.co
Email:chickenaimouse@gmail.c
m_x000D_
om_x000D_
Điện
Điện thoại:0954253966_x000D_
thoại:01267307838_x000D_
Kích cỡ áo (S, M, L, XL, XXL):xl
Kích cỡ áo (S, M, L, XL, XXL):XL

Họ tên Nguyễn Long Thành
_x000D_
MSSV 09520277_x000D_
Lớp kĩ thuật máy tính_x000D_
Trường ĐH Công nghệ thông
tin_x000D_
Ngày sinh 31-12-1991_x000D_
Email
darboy3112@yahoo.com_x000D_
Điện thoại 01222709080_x000D_
Kích cỡ áo (S, M, L, XL, XXL) XL

Họ tên Đặng Nguyên Duy_x000D_
MSSV 09520034_x000D_
Lớp Kĩ Thuật Máy tính_x000D_
Trường ĐH Công Nghệ thông
tin_x000D_
Ngày sinh 23/3/1991_x000D_
Email
boylegend5670@gmaill.com_x000
D_
Điện thoại 01663013028_x000D_
Kích cỡ áo (S, M, L, XL, XXL) L

Họ tên Lê Ngọc Tuấn_x000D_
MSSV 08520608_x000D_
Lớp CNPM03_x000D_
Trường ĐH CNTT_x000D_
Ngày sinh 07/12/1990_x000D_
Email
tuanln1990@gmail.com_x000D_
Điện thoại 0976638789_x000D_
Kích cỡ áo (S, M, L, XL, XXL) M

Họ tên Trần Ngọc Thiện_x000D_
MSSV 08520379_x000D_
Lớp CNPM03_x000D_
Trường ĐH CNTT_x000D_
Ngày sinh 31/03/1990_x000D_
Email
ngocthien8490@gmail.com_x000D
_
Điện thoại 01677417824_x000D_
Kích cỡ áo (S, M, L, XL, XXL)L

Họ tên : Nguyễn Huỳnh Trường
Khang_x000D_
MSSV : 08520172_x000D_
Lớp : KHMT03_x000D_
Trường : ĐHCNTT_x000D_
Ngày sinh : 10/08/1990_x000D_
Email :
thienbaobanh@yahoo.com_x000D_
Điện thoại : 0974007496_x000D_
Kích cỡ áo (S, M, L, XL, XXL) : L

Họ tên : Phạm Hồng Tân_x000D_
MSSV : 085200334_x000D_
Lớp : KTMT03_x000D_
Trường : ĐHCNTT_x000D_
Ngày sinh : 28/09/1990_x000D_
Email :
torresfed@gmail.com_x000D_
Điện thoại : 0976885779_x000D_
Kích cỡ áo (S, M, L, XL, XXL) : XL

Họ tên : pham minh duy flywithme051590@gmail.com_x00
0D_
MSSV : 0812080_x000D_
Lớp : 08CTT_x000D_
Trường : DH KHTN_x000D_
Ngày sinh_x000D_
Email :
flywithme051590@gmail.com_x00
0D_
Điện thoại_x000D_
Kích cỡ áo XL

Họ tên : Nguyễn tiến dũng
0812089 phong_than7684@yahoo.com_x00
0D_
MSSV : 0812089_x000D_
Lớp : 08CTT_x000D_
Trường : DH KHTN_x000D_
Ngày sinh_x000D_
Email :
phong_than7684@yahoo.com_x00
0D_
Điện thoại_x000D_
Kích cỡ áo XL

Họ tên: Lam Thanh Binh_x000D_
MSSV: 3.08.01.0006_x000D_
Lớp:c8cnpm_x000D_
Trường:itc_x000D_
Ngày sinh:03/09/1989_x000D_
Email:binh_darkcu@yahoo.com_x0
00D_
Điện thoại: _x000D_
Kích cỡ áo (S, M, L, XL, XXL):M

Họ tên: Nguyễn Minh Đức_x000D_
MSSV: 3.08.01.0294_x000D_
Lớp:c8cnpm_x000D_
Trường:itc_x000D_
Ngày sinh:13/08/1990_x000D_
Email:_x000D_
Điện thoại: _x000D_
Kích cỡ áo (S, M, L, XL, XXL):M

Họ tên Nguyen Minh Tri_x000D_
Họ tên Nguyen Hoang Hiep_x000D_
MSSV 09520398_x000D_
MSSV 09520410_x000D_
Lớp KTMT04_x000D_
Lớp KTMT04_x000D_
Trường DH CNTT_x000D_
Trường DH CNTT_x000D_
Ngày sinh 17/12/1991_x000D_
Ngày sinh 25/05/1991_x000D_
Email
Email tnnkh@yahoo.com_x000D_
senly74@yahoo.com.vn_x000D_
Điện thoại 0907422878_x000D_
Điện thoại 0988993536_x000D_
Kích cỡ áo (S, M, L, XL, XXL) L
Kích cỡ áo (S, M, L, XL, XXL) L

Họ tên: Phạm Hoàng Nhật
Thanh_x000D_
MSSV: 09520268_x000D_
Lớp: CNPM04_x000D_
Trường: UIT_x000D_
Ngày sinh_x000D_
Email_x000D_
Điện thoại:
01647093268_x000D_
Kích cỡ áo M

Họ tên_x000D_
MSSV_x000D_
Lớp_x000D_
Trường_x000D_
Ngày sinh_x000D_
Email_x000D_
Điện thoại_x000D_
Kích cỡ áo (S, M, L, XL, XXL)

Họ tên: Võ Nguyễn Quốc
Thái_x000D_
MSSV: 60240_x000D_
Lớp: SE0428_x000D_
Trường: FPT University_x000D_
Ngày sinh: 14/06/1990_x000D_
Email:
thaivnq60240@fpt.edu.vn_x000D_
Điện thoại: 01678190275_x000D_
Kích cỡ áo (S, M, L, XL, XXL): XL

Họ tên: Tăng Minh Triết_x000D_
MSSV: 60103_x000D_
Lớp: SE0431_x000D_
Trường: FPT University_x000D_
Ngày sinh: 30/07/1990_x000D_
Email:
triettm60103@fpt.edu.vn_x000D_
Điện thoại: 0983.770.996_x000D_
Kích cỡ áo (S, M, L, XL, XXL): XL

Họ tên Phạm Công Tâm_x000D_
MSSV 09520634_x000D_
Lớp MMT04_x000D_
Trường Đại Học Công Nghệ
Thông Tin_x000D_
Ngày sinh 23/01/1991_x000D_
Email
phamcongtam231@yahoo.com_
x000D_
Điện thoại
01649520370_x000D_
Kích cỡ áo (S, M, L, XL, XXL)L

Họ tên Nguyễn Thành
Trung_x000D_
MSSV 09520324_x000D_
Lớp MMT04_x000D_
Trường Đại Học Công Nghệ
Thông Tin_x000D_
Ngày sinh 06/05/1991_x000D_
Email_x000D_
Điện thoại
01654555854_x000D_
Kích cỡ áo (S, M, L, XL, XXL)L

Họ tên: Nguyễn Tấn
Thương_x000D_
MSSV: 07520351_x000D_
Lớp: HTTT02_x000D_
Trường: ĐH CNTT_x000D_
Ngày sinh: 20/07/1989_x000D_
Email:
rivarex2007@gmail.com_x000D_
Điện thoại: 0122.383.0793_x000D_
Kích cỡ áo (XL)

Họ tên: Lê Hoàng Hà_x000D_
MSSV: 07520097_x000D_
Lớp: HTTT02_x000D_
Trường: ĐH CNTT_x000D_
Ngày sinh: 06/06/1989_x000D_
Email:
kangarooha@gmail.com_x000D_
Điện thoại: 0906.840.611_x000D_
Kích cỡ áo (XL)

Họ tên Trần Minh Tú_x000D_
MSSV 08520453_x000D_
Lớp CNPM03_x000D_
Trường ĐH CNTT_x000D_
Ngày sinh 25/08/1990_x000D_
Email hope.uit@gmail.com_x000D_
Điện thoại_x000D_
Kích cỡ áo (S, M, L, XL, XXL) L

Họ tên_x000D_
MSSV_x000D_
Lớp_x000D_
Trường_x000D_
Ngày sinh_x000D_
Email_x000D_
Điện thoại_x000D_
Kích cỡ áo (S, M, L, XL, XXL)

Họ tên: Trần Quang Thuận_x000D_
MSSV: 07520344_x000D_
Lớp: CNPM02_x000D_
Trường: UIT_x000D_
Ngày sinh: 20/10/1989_x000D_
Email:
thuanttqq@gmail.com_x000D_
Điện thoại: 01696827136_x000D_
Kích cỡ áo (S, M, L, XL, XXL): M

Họ tên_x000D_
MSSV_x000D_
Lớp_x000D_
Trường_x000D_
Ngày sinh_x000D_
Email_x000D_
Điện thoại_x000D_
Kích cỡ áo (S, M, L, XL, XXL)

Họ tên: Đặng Trần Tiến
Vinh_x000D_
MSSV: 60559_x000D_
Lớp: SE0561_x000D_
Trường: FPT_x000D_
Ngày sinh: 11/11/1991_x000D_
Email:
vinhdtt60559@fpt.edu.vn_x000
D_
Điện thoại: 0199 829
2544_x000D_
Kích cỡ áo (S, M, L, XL, XXL): S

Họ tên_x000D_
MSSV_x000D_
Lớp_x000D_
Trường_x000D_
Ngày sinh_x000D_
Email_x000D_
Điện thoại_x000D_
Kích cỡ áo (S, M, L, XL, XXL)

Họ tên nguyễn tấn phúc_x000D_
MSSV 09520213_x000D_
Lớp CNPM04_x000D_
Trường CNTT_x000D_
Ngày sinh 25-1-1991_x000D_
Email
ngayanhwenem@yahoo.com.vn_x0
00D_
Điện thoại 01667109777_x000D_
Kích cỡ áo (S, M, L, XL, XXL) L

Họ tên trương minh tân_x000D_
MSSV 09520265_x000D_
Lớp CNPM04_x000D_
Trường CNTT_x000D_
Ngày sinh 8-4-1991_x000D_
Email tmtuit@gmail.com_x000D_
Điện thoại _x000D_
Kích cỡ áo (S, M, L, XL, XXL) L

Họ tên Lê Quang Minh_x000D_
MSSV 60562_x000D_
Lớp SE0562_x000D_
Trường FPT University_x000D_
Ngày sinh _x000D_
Email
quangminh0001@gmail.com_x000
D_
Điện thoại 016984020320_x000D_
Kích cỡ áo (S, M, L, XL, XXL) XL

Họ tên Nguyễn Phan Tùng
Lâm_x000D_
MSSV 09520149_x000D_
Lớp CNPM04_x000D_
Trường ĐH CNTT_x000D_
Ngày sinh 9-2-1991_x000D_
Email
classino123@gmail.com_x000D_
Điện thoại _x000D_
Kích cỡ áo (S, M, L, XL, XXL) XL

Họ tên: Trương Minh
Trí_x000D_
MSSV: 3109410194_x000D_
Lớp: DCT1093_x000D_
Trường: Đại học Sài
Gòn_x000D_
Ngày sinh: 30/10/1991_x000D_
Email:
tri.itvn@gmail.com_x000D_
Điện thoại:
01656149101_x000D_
Kích cỡ áo (S, M, L, XL, XXL): M

Họ tên: Tôn Thất Tuấn_x000D_
MSSV: 3109410207_x000D_
Lớp: DCT1092_x000D_
Trường: Đại học Sài
Gòn_x000D_
Ngày sinh: 01/01/1991_x000D_
Email:
tonthattuan2001@gmail.com_x
000D_
Điện thoại:
01267310843_x000D_
Kích cỡ áo (S, M, L, XL, XXL): M

Họ tên:Phâm Nhât
Minh_x000D_
MSSV:08520234_x000D_
Lớp:MMT03_x000D_
Trường:Đại Học Công Nghệ
Thông Tin_x000D_
Ngày sinh:10/09/1990_x000D_
Email_x000D_
Điện thoại_x000D_
Kích cỡ áo:L

Họ tên:Lê Xuân Tiến_x000D_
MSSV:08520404_x000D_
Lớp:CNPM03_x000D_
Trường:Đại Học Công Nghệ
Thông Tin_x000D_
Ngày sinh:22/02/1990_x000D_
Email_x000D_
Điện thoại_x000D_
Kích cỡ áo:XL

Họ tên Lê Chánh Tín_x000D_
MSSV 09520306_x000D_
Lớp CNPM04_x000D_
Trường ĐH Công Nghệ Thông
Tin_x000D_
Ngày sinh 16/09/1991_x000D_
Email_x000D_
Điện thoại 01656001383_x000D_
Kích cỡ áo (S, M, L, XL, XXL) L

Họ tên Nguyễn Chiến
Thắng_x000D_
MSSV 09520283_x000D_
Lớp CNPM04_x000D_
Trường ĐH Công Nghệ Thông
Tin_x000D_
Ngày sinh 21/12/1991_x000D_
Email _x000D_
Điện thoại 01679922794_x000D_
Kích cỡ áo (S, M, L, XL, XXL) L

Họ tên Võ Hoài An_x000D_
MSSV 07520005_x000D_
Lớp CNTN02_x000D_
Trường DH CNTT_x000D_
Ngày sinh 26/04/1989_x000D_
Email
hoaian.uit@gmail.com_x000D_
Điện thoại 0168.293.18.18_x000D_
Kích cỡ áo M

Họ tên Nguyễn Thành_x000D_
MSSV 08520359_x000D_
Lớp CNTN03_x000D_
Trường DH CNTT_x000D_
Ngày sinh 01/02/1990_x000D_
Email
bokon.pk@gmail.com_x000D_
Điện thoại 0973.568.642_x000D_
Kích cỡ áo L

Họ tên: Nguyễn Tiến Hoàng
Linh_x000D_
MSSV: 10520354_x000D_
Lớp: MMT05_x000D_
Trường: ĐH CNTT_x000D_
Ngày sinh: 13/03/1992_x000D_
Email:
hoanglinh_king@yahoo.com_x0
00D_
Điện thoại:
01219005895_x000D_
Kích cỡ áo: L

Họ tên: Hồ Nhật Kiên_x000D_
MSSV:_x000D_
Lớp: HTTT05_x000D_
Trường: ĐH CNTT_x000D_
Ngày sinh: 18/08/1992_x000D_
Email: _x000D_
Điện thoại:
01274969594_x000D_
Kích cỡ áo: XL

Họ tên : Huỳnh Phạm Tuấn
Minh_x000D_
MSSV : 07520562_x000D_
Lớp : KTMT02_x000D_
Trường : ĐH Công Nghệ Thông
Tin_x000D_
Ngày sinh : 23-02-1989_x000D_
Email :
minhhpt@gmail.com_x000D_
Điện thoại :
0918996654_x000D_
Kích cỡ áo (S, M, L, XL, XXL): M

Họ tên : Nguyễn Ngọc
Hiển_x000D_
MSSV : 07520123_x000D_
Lớp : KTMT02_x000D_
Trường : ĐH Công Nghệ Thông
Tin_x000D_
Ngày sinh : 18-07-1989_x000D_
Email :
nguyenhien1807@gmail.com_x
000D_
Điện thoại :
01693666324_x000D_
Kích cỡ áo (S, M, L, XL, XXL): L

Họ tên Trần Minh Sơn_x000D_
MSSV 07520304_x000D_
Lớp MMT02_x000D_
Trường UIT_x000D_
Ngày sinh 02-03-1989_x000D_
Email
dragon_sonic@yahoo.com.vn_x
000D_
Điện thoại 01668 584
209_x000D_
Kích cỡ áo (S, M, L, XL, XXL) L

Họ tên_x000D_
MSSV_x000D_
Lớp_x000D_
Trường_x000D_
Ngày sinh_x000D_
Email_x000D_
Điện thoại_x000D_
Kích cỡ áo (S, M, L, XL, XXL)

Họ tên Lê Đình Lâm_x000D_
MSSV 09520145_x000D_
Lớp MMT04_x000D_
Trường ĐH CNTT_x000D_
Ngày sinh 03/01/1991_x000D_
Email
lammmt04@gmail.com_x000D_
Điện thoại
01223541505_x000D_
Kích cỡ áo (S, M, L, XL, XXL)L

Họ tên Phan Đức Hân_x000D_
MSSV 09520080_x000D_
Lớp MMT04_x000D_
Trường ĐH CNTT_x000D_
Ngày sinh 11/11/1991_x000D_
Email
luisduchan@yahoo.com_x000D_
Điện thoại
01649672176_x000D_
Kích cỡ áo (S, M, L, XL, XXL)L

Họ tên Nguyễn Thanh
Thiện_x000D_
MSSV 0912444_x000D_
Lớp 09CTT3_x000D_
Trường ĐH Khoa học tự nhiên
TP.HCM_x000D_
Ngày sinh 24-08-1991_x000D_
Email
ntthientn@gmail.com_x000D_
Điện thoại 0978010486_x000D_
Kích cỡ áo (S, M, L, XL, XXL) L

Họ tên_x000D_
MSSV_x000D_
Lớp_x000D_
Trường_x000D_
Ngày sinh_x000D_
Email_x000D_
Điện thoại_x000D_
Kích cỡ áo (S, M, L, XL, XXL)

Họ tên: Nguyễn Đức
Anh_x000D_
MSSV: 09520003_x000D_
Lớp: MMT04_x000D_
Trường: ĐH công nghệ thông
tin_x000D_
Ngày sinh: 18/1/1991_x000D_
Email:
nightbaron1801@gmail.com_x0
00D_
Điện thoại:
01217525591_x000D_
Kích cỡ áo (S, M, L, XL, XXL)
size L
Họ tên
: Hà Phạm Quang
Vũ_x000D_
MSSV : 09520395_x000D_
Lớp
: Mạng máy tính
04_x000D_
Trường
: Trường ĐH Công
nghệ thông tin_x000D_
Ngày sinh
: 13-011991_x000D_
Email :
Mr_Silv3rmôn@yahoo.com.vn_x
000D_
Điện thoại
:
01677349049_x000D_
Kích cỡ áo
: L
Họ tên:Nguyễn Quốc
Huy_x000D_
MSSV:07520546_x000D_
Lớp:KTMT02_x000D_
Trường:DH CNTT_x000D_
Ngày sinh:29-07-1989_x000D_
Email:binhan8888@yahoo.com.
vn_x000D_
Điện thoại:0976014146_x000D_
Kích cỡ áo (S, M, L, XL, XXL):L
Họ tên: Phạm Giang
Sang_x000D_
MSSV: 09520246_x000D_
Lớp: CNPM04_x000D_
Trường: ĐH CNTT_x000D_
Ngày sinh: 10/03/1990_x000D_
Email:
sang_uit@yahoo.com_x000D_
Điện thoại: 01689939335
_x000D_
Kích cỡ áo (S, M, L, XL, XXL): L

Họ tên: Nguyễn Trường
Lâm_x000D_
MSSV: 09520148_x000D_
Lớp: MMT04_x000D_
Trường:ĐH công nghệ thông
tin_x000D_
Ngày sinh: 25/12/1991_x000D_
Email:
silverswallow09@yahoo.com_x
000D_
Điện thoại:
01286059905_x000D_
Kích cỡ áo (S, M, L, XL, XXL)
size L

Không có

Họ tên:Trần Văn Dương_x000D_
MSSV:09520488_x000D_
Lớp:KTMT04_x000D_
Trường:DH CNTT_x000D_
Ngày sinh:15-08-1991_x000D_
Email:vanduong12t3@yahoo.co
m.vn_x000D_
Điện
thoại:01265034886_x000D_
Kích cỡ áo (S, M, L, XL, XXL):XL
Họ tên: Võ Duy Luyện_x000D_
MSSV: 09520165_x000D_
Lớp: CNPM04_x000D_
Trường: ĐH CNTT_x000D_
Ngày sinh: 14/11/1991_x000D_
Email:
dragonwaa@yahoo.com_x000D
_
Điện thoại:
01655652485_x000D_
Kích cỡ áo (S, M, L, XL, XXL): L

Nguyễn Thành Đại_x000D_
07520071_x000D_
MMT02_x000D_
ĐH Công Nghệ Thông
Tin_x000D_
27/8/1989_x000D_
nguyenthanhdai_uit@yahoo.co
m_x000D_
0908998937_x000D_
Kích cỡ áo L
Họ tên:Trần Quốc Tuấn_x000D_
MSSV:09520451_x000D_
Lớp:khmt04_x000D_
Trường:đại học công nghệ
thông tin_x000D_
Ngày sinh:20/07/1991_x000D_
Email:mientayxt_py@yahoo.co
m_x000D_
Điện thoại:0985177890_x000D_
Kích cỡ áo (S, M, L, XL, XXL):L
Họ tên: Trần Thạch
Thảo_x000D_
MSSV: 07520322_x000D_
Lớp: Kỹ thuật máy tính_x000D_
Trường: Đại học Công nghệ
thông tin_x000D_
Ngày sinh: 5/12/1989_x000D_
Email:
titak89@gmail.com_x000D_
Điện thoại:
01686699098_x000D_
Kích cỡ áo (S, M, L, XL, XXL): L

Trương Quang Huy_x000D_
07520549_x000D_
MMT02_x000D_
Đh Công Nghệ Thông
Tin_x000D_
18/1/1989_x000D_
truonghuy1801@gmail.com_x0
00D_
090870665_x000D_
Kích cỡ áo L
Họ tên_x000D_
MSSV_x000D_
Lớp_x000D_
Trường_x000D_
Ngày sinh_x000D_
Email_x000D_
Điện thoại_x000D_
Kích cỡ áo (S, M, L, XL, XXL)
Họ tên: Nguyễn Minh
Thi_x000D_
MSSV: 07520330_x000D_
Lớp: Mạng máy tính và truyền
thông_x000D_
Trường: Đại học Công nghệ
thông tin_x000D_
Ngày sinh: 29/6/1989_x000D_
Email:
black_white312005@yahoo.com
_x000D_
Điện thoại:
0932093963_x000D_
Kích cỡ áo (S, M, L, XL, XXL): M

Họ tên : Lưu Văn Diệp_x000D_ Họ tên : Tạ Châu Thuận_x000D_
MSSV : 08520095_x000D_
MSSV : 08520395_x000D_
Lớp : CNTN03_x000D_
Lớp : KTMT03_x000D_
Trường : ĐH Công Nghệ Thông Trường : ĐH Công Nghệ Thông
Tin_x000D_
Tin_x000D_
Ngày sinh : 03/07/1990_x000D_ Ngày sinh : 09/08/1990_x000D_
Email :
Email :
diepluu0307@yahoo.com_x000 thuantc9890@gmail.com_x000
D_
D_
Điện thoại :
Điện thoại :
01696055037_x000D_
0974839792_x000D_
Kích cỡ áo (S, M, L, XL, XXL) : M Kích cỡ áo (S, M, L, XL, XXL) : M
Họ tên Liên Hữu Phước_x000D_
MSSV 09520609_x000D_
Họ tên_x000D_
Lớp KTMT04_x000D_
MSSV_x000D_
Trường UIT_x000D_
Lớp_x000D_
Ngày sinh 27/06/1991_x000D_
Trường_x000D_
Email
Ngày sinh_x000D_
lien_huu_phuoc@yahoo.com_x0
Email_x000D_
00D_
Điện thoại_x000D_
Điện thoại
Kích cỡ áo (S, M, L, XL, XXL)
01659888583_x000D_
Kích cỡ áo (S, M, L, XL, XXL) L

Họ tên: Lê Hồng Quân_x000D_
MSSV: 09520230_x000D_
Lớp: CNPM04_x000D_
Trường: ĐHQG CNTT_x000D_
Ngày sinh: 28.07.1991_x000D_
Email:
ikusa_gami_287@yahoo.com_x0
00D_
Điện thoại_x000D_
Kích cỡ áo XL
Họ tên Lê Trọng Hiếu_x000D_
MSSV 07520119_x000D_
Lớp HTTT02_x000D_
Trường Đại học Công Nghệ
Thông Tin_x000D_
Ngày sinh 01/03/1989 _x000D_
Email lehi3u1989@gmail.com
_x000D_
Điện thoại
01265010389_x000D_
Kích cỡ áo L
Họ tên Hồ Trần Bắc An_x000D_
MSSV 09520001_x000D_
Lớp MMT04_x000D_
Trường ĐH Công nghệ thông
tin_x000D_
Ngày sinh 02/02/1990_x000D_
Email
songgiodoidoi@gmail.com_x00
0D_
Điện thoại 0933333198_x000D_
Kích cỡ áo (S, M, L, XL, XXL) M
Họ tên: Võ Văn Kết_x000D_
MSSV: 09520413_x000D_
Lớp: MMT04_x000D_
Trường: ĐH CNTT_x000D_
Ngày sinh: 10/11/1991_x000D_
Email:
ketvovan@gmail.com_x000D_
Điện thoại:
01283559323_x000D_
Kích cỡ áo (S, M, L, XL, XXL):
XL

Họ tên: Đinh Đức
Thành_x000D_
MSSV: 09520646_x000D_
Lớp: HTTT04_x000D_
Trường: ĐHQG CNTT_x000D_
Ngày sinh: 1.2.1991_x000D_
Email:
sirius_113_2008@yahoo.com_x0
00D_
Điện thoại_x000D_
Kích cỡ áo XL
Họ tên Đỗ Hà Lộc_x000D_
MSSV 0750207_x000D_
Lớp HTTT02_x000D_
Trường Đại học Công Nghệ
Thông Tin_x000D_
Ngày sinh 17/10/1989 _x000D_
Email dohaloc@gmail.com
_x000D_
Điện thoại
01658570318_x000D_
Kích cỡ áo XXL
Họ tên Nguyễn Phan Tùng
Lâm_x000D_
MSSV 09520149_x000D_
Lớp CNPM04_x000D_
Trường ĐH Công nghệ thông
tin_x000D_
Ngày sinh 09/02/1991_x000D_
Email
classino123@gmail.com_x000D
_
Điện thoại
01656171637_x000D_
Kích
cỡ áo
(S, Ngọc
M, L, XL, XXL) L
Họ tên:
Đặng
Thạch_x000D_
MSSV: 09520279_x000D_
Lớp: MMT04_x000D_
Trường: ĐH CNTT_x000D_
Ngày sinh: 1/1/1991_x000D_
Email:
ngocthach_5t@yahoo.com.vn_x
000D_
Điện thoại:
0944337206_x000D_
Kích cỡ áo (S, M, L, XL, XXL):
XL

Họ tên : Nguyễn Ngọc
Phú_x000D_
MSSV : 09520611_x000D_
Lớp : HTTT04_x000D_
Trường : ĐH CNTT
TPHCM_x000D_
Ngày sinh : 26/06/1991_x000D_
Email :
ngocphu.uit@gmail.com_x000D
_
Điện thoại :
0975667043_x000D_
Kích cỡ áo : M

Họ tên : Nguyễn Tấn
Phát_x000D_
MSSV : 09520602_x000D_
Lớp : HTTT04_x000D_
Trường : ĐH CNTT
TPHCM_x000D_
Ngày sinh : 21/12/1991_x000D_
Email :
legend_knight_2112@yahoo.co
m_x000D_
Điện thoại :
01656237827_x000D_
Kích cỡ áo : M

Họ tên : Phan Thiên
Quốc_x000D_
MSSV : 09520234_x000D_
Lớp : KTMT 4.1_x000D_
Họ tên_x000D_
Trường : Đại học Công Nghệ
MSSV_x000D_
Thông Tin - Đại học Quốc Gia
Lớp_x000D_
Tp.HCM_x000D_
Trường_x000D_
Ngày sinh : 14/03/1991 _x000D_ Ngày sinh_x000D_
Email :
Email_x000D_
phanthienquoc@gmail.com_x00 Điện thoại_x000D_
0D_
Kích cỡ áo (S, M, L, XL, XXL)
Điện thoại :
01688557435_x000D_
Kích cỡ áo (S, M, L, XL, XXL) : L
Họ tên: Lê Hoàng Anh_x000D_
MSSV: 07520017_x000D_
Lớp: CNPM02_x000D_
Trường: UIT_x000D_
Ngày sinh: 13/07/1989_x000D_
Email:
vanganhit@gmail.com_x000D_
Điện thoại:
01699777325_x000D_
Kích cỡ áo: L

Họ tên: Lê Vũ Minh
Hiếu_x000D_
MSSV: 07520121_x000D_
Lớp: KTMT_x000D_
Trường: UIT_x000D_
Ngày sinh: 20/04/1989_x000D_
Email: _x000D_
Điện thoại:_x000D_
Kích cỡ áo: XXL

Họ tên: nguyễn tuấn
việt_x000D_
MSSV: 09520352_x000D_
Lớp: cnpm04_x000D_
Trường: ĐHCNTT_x000D_
Ngày sinh: 2/2/1991_x000D_
Email:
taoxanh2291@gmail.com_x000
D_
Điện thoại:
01224783588_x000D_
Kích cỡ áo (S, M, L, XL, XXL):
XL

Họ tên_x000D_
MSSV_x000D_
Lớp_x000D_
Trường_x000D_
Ngày sinh_x000D_
Email_x000D_
Điện thoại_x000D_
Kích cỡ áo (S, M, L, XL, XXL)

Họ tên:TRẦN NGUYỄN KHÁNH
HOÀNG_x000D_
MSSV:09520099_x000D_
Lớp:MMT04_x000D_
Trường:ĐH CNTT_x000D_
Ngày sinh:13/08/1991_x000D_
Email:shenlongyugo@gmail.co
m_x000D_
Điện
thoại:01653910177_x000D_
Kích cỡ áo (S, M, L, XL, XXL):M
Họ tên : Trang Quốc Khải_x000D_ Họ tên : Hoàng Phương_x000D_
MSSV : 850020033_x000D_
MSSV : 850020054_x000D_
Lớp : DV1-K2_x000D_
Lớp : DV1-K2_x000D_
Trường : Học viện hàng không Việt Trường : Học viện hàng không Việt
Nam_x000D_
Nam_x000D_
Ngày sinh: 19/06/1990_x000D_
Ngày sinh: 27/05/1990_x000D_
Email:
Email:
qkhai.tv@gmail.com_x000D_
jupiter125ccj@yahoo.com_x000D_
Điện thoại: 0918000973_x000D_ Điện thoại: 0938255100_x000D_
Kích cỡ áo (S, M, L, XL, XXL): L
Kích cỡ áo (S, M, L, XL, XXL): L
Họ tên: Lương Chí
Họ tên: Nguyễn Hùng
Nguyên_x000D_
Cường_x000D_
MSSV: 07520253_x000D_
MSSV: 07520042_x000D_
Lớp: CNPM02_x000D_
Lớp: KTMT02_x000D_
Trường: ĐH Công nghệ thông
Trường: ĐH Công nghệ thông
tin_x000D_
tin_x000D_
Ngày sinh: 25/06/1989_x000D_
Ngày sinh: 16/10/1989_x000D_
Email:
Email:
luongchinguyen2006@yahoo.co
cuong032007@yahoo.com_x00
m_x000D_
0D_
Điện thoại:
Điện thoại:_x000D_
0906844772_x000D_
Kích cỡ áo (S, M, L, XL, XXL): M
Kích cỡ áo (S, M, L, XL, XXL)
Họ tên Trần Văn Thành_x000D_
MSSV 0812478_x000D_
Họ tên _x000D_
Lớp CTT3_x000D_
MSSV _x000D_
Trường Đại Học Khoa Học Tự
Lớp _x000D_
Nhiên_x000D_
Trường _x000D_
Ngày sinh 14/9.1990_x000D_
Ngày sinh_x000D_
Email
Email_x000D_
thanhit08@msn.com_x000D_
Điện thoại_x000D_
Điện thoại
Kích cỡ áo (S, M, L, XL, XXL)
01662924099_x000D_
Kích cỡ áo (S, M, L, XL, XXL) ML
Họ tên: Đặng Văn
Họ tên: Nguyễn Mạnh_x000D_
Tuyên_x000D_
MSSV: 09520170_x000D_
MSSV: 09520712_x000D_
Lớp: HTTT04_x000D_
Lớp: HTTT04_x000D_
Trường: ĐH CNTT_x000D_
Trường: ĐH CNTT_x000D_
Ngày sinh: 10/11/1991_x000D_
Ngày sinh: 8/8/1991_x000D_
Email:
Email: dangtuyen@gmail.com manhnguyen101191@yahoo.co
_x000D_
m _x000D_
Điện thoại:
Điện thoại:
01658094929_x000D_
01657463647_x000D_
Kích cỡ áo (S, M, L, XL, XXL): M Kích cỡ áo (S, M, L, XL, XXL): L
Họ tên:LÊ ĐÌNH NAM_x000D_
MSSV:09520179_x000D_
Lớp:MMT04_x000D_
Trường:ĐH CNTT_x000D_
Ngày sinh:23/05/1991_x000D_
Email:namzero2000@yahoo.co
m_x000D_
Điện thoại:09520179_x000D_
Kích cỡ áo (S, M, L, XL, XXL):M

Họ tên Dương Cao Đại
Nghĩa_x000D_
MSSV 08110197_x000D_
Lớp 081101clc_x000D_
Trường ĐH SPKT TPHCM_x000D_
Ngày sinh 18-04-1990_x000D_
Email
duongcao_501@yahoo.com.vn_x00
0D_
Điện thoại 01689987946_x000D_
Kích cỡ áo L
Họ tên
: Lương Vũ Trúc
_x000D_
MSSV
: 07520376_x000D_
Lớp
: HTTT02_x000D_
Trường
:Đại học Công nghệ
thông tin_x000D_
Ngày sinh :3/2/1989_x000D_
Email
:
fishsauce.08@gmail.com_x000
D_
Điện thoại : 0972 112
400_x000D_
Kích cỡ áo (S, M, L, XL, XXL)L
Họ tên: Trần Quốc Tuấn_x000D_
MSSV: 99510010342_x000D_
Lớp: 01CCHT01_x000D_
Trường: CĐ CNTT iSPACE_x000D_
Ngày sinh: 06/01/1990_x000D_
Email:
kevin_tuantran@yahoo.com_x000D
_
Điện thoại: 0937927706_x000D_
Kích cỡ áo: XL
Nguyễn Quốc Bình_x000D_
07520519_x000D_
KTMT02_x000D_
UIT_x000D_
24-09-1989_x000D_
quocbinh30@gmail.com_x000D
_
0982368754_x000D_
XXL

Họ tên_x000D_
MSSV_x000D_
Lớp_x000D_
Trường_x000D_
Ngày sinh_x000D_
Email_x000D_
Điện thoại_x000D_
Kích cỡ áo (S, M, L, XL, XXL)
Họ tên
: Huỳnh Thị Phương
Oanh_x000D_
MSSV
: 07520263_x000D_
Lớp
: HTTT02_x000D_
Trường
: Đại học Công nghệ
thông tin_x000D_
Ngày sinh : 25/11/1989_x000D_
Email
:
chipconthichbay@yahoo.com_x
000D_
Điện thoại :
01262558585_x000D_
Kích cỡ áo (S, M, L, XL, XXL) L
Họ tên: Dương Hoàng Vũ_x000D_
MSSV: 99510010376_x000D_
Lớp: 01CCHT01_x000D_
Trường: CĐ CNTT iSPACE_x000D_
Ngày sinh: 13/07/1990_x000D_
Email:
zero_supper1990@yahoo.com_x00
0D_
Điện thoại: 01269447465_x000D_
Kích cỡ áo: XXL
Đoàn Đình Phúc_x000D_
07520278_x000D_
HTTT02_x000D_
UIT_x000D_
1/1/1989_x000D_
vigour624@yahoo.com_x000D_
01682262810_x000D_
M

Họ tên: Nguyen Quoc
Vuong_x000D_
MSSV: 50903391_x000D_
Lớp: MT09KHTN_x000D_
Trường: ĐH Bách Khoa
TPHCM_x000D_
ngay sinh: 25/09/1991_x000D_
Điện thoại:
0978737898_x000D_
Kích cỡ áo (S, M, L, XL, XXL): M

Họ tên Vũ Thanh Cảnh_x000D_
MSSV k34.104.010_x000D_
Lớp CNTT3_x000D_
Trường Đại Học Sư Phạm
HCM_x000D_
Ngày sinh 18/06/90_x000D_
Email_x000D_
Điện thoại0902939915_x000D_
Kích cỡ áo (S, M, L, XL, XXL)M

Họ tên Nguyễn Triết Giang_x000D_
MSSV k34.104.028_x000D_
Lớp CNTT3_x000D_
Trường Đại Học Sư Phạm
HCM_x000D_
Ngày sinh 18/08/89_x000D_
Email_x000D_
Điện thoại_x000D_
Kích cỡ áo (S, M, L, XL, XXL)

Họ tên Lê thị Hường_x000D_
MSSV 10520528_x000D_
Lớp KTMT05_x000D_
Trường ĐH CNTT_x000D_
Ngày sinh 8-12-1992_x000D_
Email
tuyet_muadong_th@yahoo.com
_x000D_
Điện thoại_x000D_
Kích cỡ áo (S, M, L, XL, XXL)M

Họ tên_x000D_
MSSV_x000D_
Lớp_x000D_
Trường_x000D_
Ngày sinh_x000D_
Email_x000D_
Điện thoại_x000D_
Kích cỡ áo (S, M, L, XL, XXL)

Họ tên Trần Nhật Tân_x000D_
MSSV 09520640_x000D_
Lớp mmt04_x000D_
Trường Đại học Công Nghệ
Thông Tin_x000D_
Ngày sinh 02/01/1991_x000D_
Email
kedoncoi_91@yahoo.com_x000
D_
Điện thoại
01698609329_x000D_
Kích cỡ áo (S, M, L, XL, XXL) XL

Họ tên Nguyễn Minh
Thành_x000D_
MSSV 09520650_x000D_
Lớp mmt04_x000D_
Trường Đại học Công Nghệ
Thông Tin_x000D_
Ngày sinh 06/11/1991_x000D_
Email
minhthanh3692000_x000D_
Điện thoại
01656189994_x000D_
Kích cỡ áo (S, M, L, XL, XXL) L

Họ tên Huỳnh Thanh
Nhựt_x000D_
MSSV 07520262_x000D_
Lớp KTMT02_x000D_
Trường UIT_x000D_
Ngày sinh 4/12/1989_x000D_
Email
thanhnhut334@gmail.com_x00
0D_
Điện thoại 0933696765_x000D_
Kích cỡ áo (S, M, L, XL, XXL) XL
Họ tên:HOÀNG MẠNH
TÙNG_x000D_
MSSV:09520342_x000D_
Lớp:MMT04_x000D_
Trường:ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ
THÔNG TIN_x000D_
Ngày sinh:03/01/1991_x000D_
Email:TUNG12A@GMAIL.COM_x
000D_
Điện
thoại:01656260924_x000D_
Kích
cỡ Nguyễn
áo (S, M,
L, XL,
XXL):L
Họ tên
Ngọc
Nguyên
Tùng_x000D_
MSSV 09520341_x000D_
Lớp KTMT04_x000D_
Trường ĐHCNTT_x000D_
Ngày sinh 15/9/1991_x000D_
Email
anhlagicuaem99@yahoo.com_x
000D_
Điện thoại
01656207114_x000D_
Kích cỡ áo (S, M, L, XL, XXL)M
Họ tên: Phạm Duy _x000D_
MSSV:
10520074_x000D_
Lớp:
_x000D_
Trường: ĐH CNTT_x000D_
Ngày sinh: 27/02/1992_x000D_
Email:
phamduy.uit@gmail.com_x000
D_
Điện thoại:0909066534_x000D_
Kích cỡ áo (S, M, L, XL, XXL): S

Họ tên_x000D_
MSSV_x000D_
Lớp_x000D_
Trường_x000D_
Ngày sinh_x000D_
Email_x000D_
Điện thoại_x000D_
Kích cỡ áo (S, M, L, XL, XXL)
Họ tên:NGUYỄN HOÀNG
VŨ_x000D_
MSSV:09520359_x000D_
Lớp:MMT04_x000D_
Trường:ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ
THÔNG TIN_x000D_
Ngày sinh:20/01/1991_x000D_
Email:forever_1991_never@yah
oo.com_x000D_
Điện
thoại:01218880054_x000D_
Kích cỡ áo (S, M, L, XL, XXL):M
Họ tên Âu Tuấn Vũ_x000D_
MSSV 09520361_x000D_
Lớp KTMT04_x000D_
Trường ĐHCNTT_x000D_
Ngày sinh 09/10/1991_x000D_
Email taydocatv@yahoo.com_x000D_
Điện thoại
01224752111_x000D_
Kích cỡ áo (S, M, L, XL, XXL) M
Họ tên: Đặng Văn
Bão_x000D_
MSSV:
10520243 _x000D_
Lớp:
_x000D_
Trường: ĐH CNTT_x000D_
Ngày sinh: 14/10/1992_x000D_
Email:
cuncondethuong_choachchoach
1092@yahoo.com_x000D_
Điện
thoại:01655971138_x000D_
Kích cỡ áo (S, M, L, XL, XXL): S

Họ tên: Trần Ngọc Huy_x000D_
MSSV: 08520495_x000D_
Lớp: CNTN03_x000D_
Trường: ĐH CNTT_x000D_
Ngày sinh: 28/02/1991_x000D_
Email:
huytn1991@gmail.com_x000D_
Điện thoại:
0955443406_x000D_
Kích cỡ áo (S, M, L, XL, XXL) XL
Họ tên Hồ Lê Thiện
Thành_x000D_
MSSV 09520647_x000D_
Lớp KHMT04_x000D_
Trường ĐH CNTT_x000D_
Ngày sinh 06/04/1990_x000D_
Email
holethienthanh@yahoo.com_x0
00D_
Điện thoại 0975092604_x000D_
Kích cỡ áo (S, M, L, XL, XXL) L
Họ tên: Nguyễn Thanh
Minnh_x000D_
MSSV: 09520424_x000D_
Lớp: MMT04_x000D_
Trường: ĐH CNTT_x000D_
Ngày sinh: 06-06-1991_x000D_
Email:
thegioiao_kd@yahoo.com_x000
D_
Điện thoại:
01224752272_x000D_
Kích cỡ áo (S, M, L, XL, XXL) L

Họ tên: Nguyễn Trần Lê_x000D_
MSSV:08520197_x000D_
Lớp:KTMT03_x000D_
Trường: ĐH CNTT_x000D_
Ngày sinh: 5/9/1990_x000D_
Email:ngoisaonho_bietcuoi2003
@yahoo.com_x000D_
Điện thoại:0166 8845
582_x000D_
Kích cỡ áo (S, M, L, XL, XXL) XL

Họ tên_x000D_
MSSV_x000D_
Lớp_x000D_
Trường_x000D_
Ngày sinh_x000D_
Email_x000D_
Điện thoại_x000D_
Kích cỡ áo (S, M, L, XL, XXL)

Họ tên: Phạm Xuân
Mạnh_x000D_
MSSV: 09520422_x000D_
Lớp: MMT04_x000D_
Trường: ĐH CNTT_x000D_
Ngày sinh: 28-05-1990_x000D_
Email:
langtu_codon@yahoo.com_x000
D_
Điện thoại:
01224752269_x000D_
Kích cỡ áo (S, M, L, XL, XXL) L
Họ tên: Nguyễn Hồ Duy
Tri_x000D_
Họ tên: Ngô Tự Đăng
MSSV: 09520690_x000D_
Quang_x000D_
Lớp: HTTT04_x000D_
MSSV: 09520618_x000D_
Trường: ĐH Công Nghệ Thông
Lớp: HTTT04_x000D_
Tin_x000D_
Trường: ĐH Công Nghệ Thông
Ngày sinh: 10/09/1991_x000D_
Tin _x000D_
Email:
Ngày sinh: 10/04/1991_x000D_
zenicedragon@gmail.com_x000
Email_x000D_
D_
Điện thoại_x000D_
Điện thoại:
Kích cỡ áo (S, M, L, XL, XXL)
01264686226_x000D_
Kích cỡ áo (S, M, L, XL, XXL): L

Họ tên Cao Thị Niệm_x000D_
MSSV 09520596_x000D_
Lớp khmt04_x000D_
Trường ĐH CNTT_x000D_
Ngày sinh 08/04/1991_x000D_
Email
caothiniem@gmail.com_x000D_
Điện thoại
016987239987_x000D_
Kích cỡ áo (S, M, L, XL, XXL) S

Họ tên_x000D_: Phạm Thị Thùy
MSSV_x000D_: 09520676
Lớp_x000D_: MMT04
Trường_x000D_ ĐH CNTT
Ngày sinh_x000D_: 16/11/1991
Email_x000D_:
binonghichngom@yahoo.com
Điện thoại_x000D_:
0976069079
Kích cỡ áo (S, M, L, XL, XXL): M

Họ tên :Dương Nguyễn Khánh
Cường_x000D_
MSSV
:08520050_x000D_
Lớp
:HTTT03_x000D_
Trường :DH CNTT_x000D_
Ngày sinh:27/10/1990_x000D_
Email
:khanhcuong159@gmail.com_x
000D_
Điện thoại:0979537063_x000D_
Kích cỡ áo: L

Họ tên :Nguyễn Huỳnh Đại
Thành_x000D_
MSSV
:08520353_x000D_
Lớp
:CNPM03_x000D_
Trường
:DH CNTT_x000D_
Ngày sinh :29/01/1990_x000D_
Email
:daithanh1990@gmail.com_x00
0D_
Điện thoại :_x000D_
Kích cỡ áo : XL

Họ tên: Nguyễn Cao
Tiến_x000D_
Họ tên: Lê Đức Thông_x000D_
MSSV: 08520601_x000D_
MSSV: 08520598_x000D_
Lớp: MMT 03_x000D_
Lớp: KTMT 03_x000D_
Trường: ĐH Công nghệ thông
Trường: ĐH Công nghệ thông
tin_x000D_
tin_x000D_
Ngày sinh_x000D_
Ngày sinh_x000D_
Email:
Email:
nguyencaotien11@yahoo.com_
thongld.uit@gmail.com_x000D_
x000D_
Điện thoại_x000D_
Điện thoại:
Kích cỡ áo (S, M, L, XL, XXL): M
0933750905_x000D_
Kích cỡ áo (S, M, L, XL, XXL): M
Họ tên: Nguyễn Thanh
Họ tên: Huỳnh Tùng_x000D_
Tùng_x000D_
MSSV: 07520505_x000D_
MSSV: 07520403_x000D_
Lớp: HTTT02_x000D_
Lớp: KHMT02_x000D_
Trường: CNTT_x000D_
Trường: CNTT_x000D_
Ngày sinh: 22/10/1989_x000D_
Ngày sinh: 25/10/1989_x000D_
Email:
Email:
heroitsme@gmail.com_x000D_
snakepine@gmail.com_x000D_
Điện thoại:
Điện thoại:
0935863149_x000D_
01265509990_x000D_
Kích cỡ áo: L
Kích cỡ áo: L

Họ tên :Nguyễn Quốc
Họ tên :Lê Ngọc Trai_x000D_
Trí_x000D_
MSSV :08520419_x000D_
MSSV :08520513_x000D_
Lớp :CNPM03_x000D_
Lớp :CNPM03_x000D_
Trường : ĐH Công Nghệ Thông Trường : ĐH Công Nghệ Thông
Tin ĐH Quốc Gia Thành Phố Hồ Tin ĐH Quốc Gia Thành Phố Hồ
Chí Minh_x000D_
Chí Minh_x000D_
Ngày sinh : 12/10/1988_x000D_ Ngày sinh :05/02/1988_x000D_
Email
Email
:ngoctrai.uit@gmail.com_x000D :blackcat.it88@gmail.com_x000
_
D_
Điện
Điện thoại :
thoại:01676901902_x000D_
01654801001_x000D_
Kích cỡ áo (S, M, L, XL, XXL) M Kích cỡ áo (S, M, L, XL,
XXL)XXL
Họ tên: Nguyễn Hồng
Phong_x000D_
Họ tên: Lê Tự Phước_x000D_
MSSV: 09520204_x000D_
MSSV: 09520221_x000D_
Lớp: KTMT04_x000D_
Lớp: KHMT04_x000D_
Trường: ĐH Công Nghệ Thông
Trường: ĐH Công Nghệ Thông
Tin_x000D_
Tin_x000D_
Ngày sinh: 28/10/1990_x000D_
Ngày sinh: 01/02/1990_x000D_
Email:
Email:
nguyen_phong_7020@yahoo.com.v daibanglua@yahoo.com_x000D_
n_x000D_
Điện thoại: 01698824417_x000D_
Điện thoại: 01649678446_x000D_ Kích cỡ áo (S, M, L, XL, XXL): XL
Kích cỡ áo (S, M, L, XL, XXL): XL
Họ tên : Nguyễn Hinh_x000D_
Họ tên : Trần Đình Vĩnh
MSSV : 08520123_x000D_
Hoàng_x000D_
Lớp : MMT 03_x000D_
MSSV : 08520134_x000D_
Trường : UIT_x000D_
Lớp : KHMT 03_x000D_
Ngày sinh : 20-07-1990_x000D_
Trường : UIT_x000D_
Email :
Ngày sinh : 14-05-1990_x000D_
hinh_nguyen00@yahoo.com_x000 Email : tdvhoang90@gmail.com
D_
_x000D_
Điện thoại : 0908030201_x000D_ Điện thoại : 01689950854_x000D_
Kích cỡ áo (S, M, L, XL, XXL) : S
Kích cỡ áo (S, M, L, XL, XXL) : XL
Họ tên: Trần Vũ Nhật
Họ tên: Trần Nhật Duy_x000D_ Tân_x000D_
MSSV : 908017_x000D_
MSSV: 908089_x000D_
Lớp: Cp08912_x000D_
Lớp: Cp08911_x000D_
Trường: Sĩ Quan Kĩ Thuật Quân Trường: Sĩ Quan Kĩ Thuật Quân
Sự (Vinhempich)_x000D_
Sự (Vinhempich)_x000D_
Ngày sinh :26-10-1990_x000D_ Ngày sinh: 02-01-1990_x000D_
Email:
Email:
intelligent2610@yahoo.com_x0 nhathanthaitu4005@gmail.com
00D_
_x000D_
Điện thoại:_x000D_
Điện thoại:
Kích cỡ áo (S, M, L, XL, XXL): M 01649524238_x000D_
Kích cỡ áo (S, M, L, XL, XXL): M

Họ tên : Ngô Nhật
Trường_x000D_
MSSV : 07520379_x000D_
Lớp : KHMT02_x000D_
Trường : UIT_x000D_
Ngày sinh : 22/01/1989_x000D_
Email :
truongngoit@gmail.com_x000D
_
Điện thoại :
01679591245_x000D_
Kích cỡ áo (S, M, L, XL, XXL): L
Họ tên :Nguyễn Đình
Mạnh_x000D_
MSSV :09520562_x000D_
Lớp :HTTT04_x000D_
Trường ĐH Công Nghệ Thông
Tin_x000D_
Ngày sinh :30/12/1991 _x000D_
Email
spears302@gmail.com_x000D_
Điện
thoại:01655346325_x000D_
Kích cỡ áo (S, M, L, XL, XXL):XL

Họ tên_x000D_
MSSV_x000D_
Lớp_x000D_
Trường_x000D_
Ngày sinh_x000D_
Email_x000D_
Điện thoại_x000D_
Kích cỡ áo (S, M, L, XL, XXL)

Họ tên :Trần Minh
Phụng_x000D_
MSSV :09520109_x000D_
Lớp :CNPM04_x000D_
Trường ĐH Công Nghệ Thông
Tin_x000D_
Ngày sinh :02/08/1991_x000D_
Email
:soledad_phung001@yahoo.co
m.vn_x000D_
Điện
thoại:01662298864_x000D_
Kích cỡ áo (S, M, L, XL, XXL):L
Họ tên Nguyễn Dương Aí
Họ tên Vương Kim Loan_x000D_
Diệu_x000D_
MSSV 09520553_x000D_
MSSV 09520481_x000D_
Lớp HTTT04_x000D_
Lớp HTT04_x000D_
Trường ĐH CNTT_x000D_
Trường ĐH CNTT_x000D_
Ngày sinh 27/8/91_x000D_
Ngày sinh 2/6/90_x000D_
Email_x000D_
Email_x000D_
Điện thoại_x000D_
Điện thoại_x000D_
Kích cỡ áo (S, M, L, XL, XXL)
Kích cỡ áo (S, M, L, XL, XXL)
Họ tên Phạm Hoàng
Họ tên Mai Trọng Ngân_x000D_
Long_x000D_
MSSV 09520574_x000D_
MSSV 09520555_x000D_
Lớp HTTT04_x000D_
Lớp HTTT04_x000D_
Trường ĐH CNTT_x000D_
Trường ĐH CNTT_x000D_
Ngày sinh 18/8/91_x000D_
Ngày sinh 23/10/91_x000D_
Email_x000D_
Email_x000D_
Điện thoại_x000D_
Điện thoại_x000D_
Kích cỡ áo (S, M, L, XL, XXL)
Kích cỡ áo (S, M, L, XL, XXL)
Lê Đỗ Trường An _x000D_
Lê Văn Thương_x000D_
- 08520004_x000D_
- 08520599_x000D_
- MMT03_x000D_
- MMT03_x000D_
- ĐH CNTT_x000D_
- ĐH CNTT_x000D_
- 10/02/1990_x000D_
- 02/05/1990_x000D_
- ami90ss@gmail.com_x000D_ kimhoanbao@gmail.com_x000D
- 0979150964_x000D_
_
-L
- 09738884002_x000D_
- XL

Họ tên: Nguyễn Ngọc Bình
Minh_x000D_
MSSV: 50901568_x000D_
Lớp: MT09KHTN_x000D_
Trường: ĐH Bách khoa
TPHCM_x000D_
Ngày sinh_x000D_
Email_x000D_
Điện thoại_x000D_
Kích cỡ áo (S, M, L, XL, XXL)

Họ tên_x000D_
MSSV_x000D_
Lớp_x000D_
Trường_x000D_
Ngày sinh_x000D_
Email_x000D_
Điện thoại_x000D_
Kích cỡ áo (S, M, L, XL, XXL)

Họ tên: Nguyễn Đăng Bửu
Long_x000D_
MSSV: 06520263_x000D_
Lớp:KTMT01_x000D_
Trường: ĐH CNTT- ĐH Quoc Gia
TP.HCM_x000D_
Ngày sinh : 20/11/1988_x000D_
Email:
thiefzing@gmail.com_x000D_
Điện thoại:01262752749_x000D_
Kích cỡ áo (S, M, L, XL, XXL):M

Họ tên_x000D_
MSSV_x000D_
Lớp_x000D_
Trường_x000D_
Ngày sinh_x000D_
Email_x000D_
Điện thoại_x000D_
Kích cỡ áo (S, M, L, XL, XXL)

Họ tên: Trần Văn Quý_x000D_
MSSV: 07520298_x000D_
Lớp: MMT02_x000D_
Trường: ĐH CNTT_x000D_
Ngày sinh: 28/08/1989_x000D_
Email:
conquydo11@yahoo.com_x000
D_
Điện thoại:
0972447413_x000D_
Kích cỡ áo (S, M, L, XL, XXL): M

Họ tên: Trương Thanh
Tùng_x000D_
MSSV: 07520398_x000D_
Lớp: CNPM02_x000D_
Trường: ĐH CNTT_x000D_
Ngày sinh: 10/08/1989_x000D_
Email:
truongthanhtungitvn@gmail.co
m_x000D_
Điện thoại:
01698770110_x000D_
Kích cỡ áo (S, M, L, XL, XXL): L

Họ tên: Hồ Minh Sang_x000D_
MSSV: 09520245_x000D_
Lớp: KTMT04_x000D_
Trường: ĐH CNTT_x000D_
Ngày sinh: 01/06/1991_x000D_
Email:
sangktmt04@gmail.com_x000D
_
Điện thoại:
0907832286_x000D_
Kích cỡ áo (S, M, L, XL, XXL): L

Họ tên_x000D_
MSSV_x000D_
Lớp_x000D_
Trường_x000D_
Ngày sinh_x000D_
Email_x000D_
Điện thoại_x000D_
Kích cỡ áo (S, M, L, XL, XXL)

Họ tên Lê Hồ Hoàng
Thiện_x000D_
MSSV 09520664_x000D_
Lớp KHMT04_x000D_
Trường đại học CNTT (đhqg
Thành phố Hồ Chí
Minh)_x000D_
Ngày sinh 25.6.91_x000D_
Email
thaisonbacdau_9999@yahoo.co
m_x000D_
Điện thoại
01674708722_x000D_
Kích
cỡ áo
XL Xuân
Họ tên:
Phạm
Thông_x000D_
MSSV: 09520290_x000D_
Lớp: KHMT04_x000D_
Trường: ĐH CNTT_x000D_
Ngày sinh: 07/11/1991_x000D_
Email:
phamxuan.thong@yahoo.com.v
n_x000D_
Điện thoại:
0927677092_x000D_
Kích cỡ áo (S, M, L, XL, XXL):M
Họ tên: Hồ Công Thành_x000D_
MSSV: 09520275_x000D_
Lớp: KHMT 04_x000D_
Trường: ĐH CNTT_x000D_
Ngày sinh: 26/03/1990_x000D_
Email:
apo_silent104@yahoo.com_x00
0D_
Điện thoại:
01273931320_x000D_
Kích cỡ áo: M
Họ tên Tạ Hào Cơ_x000D_
MSSV 08520049_x000D_
Lớp KHMT03_x000D_
Trường UIT_x000D_
Ngày sinh 4-11-1990_x000D_
Email_x000D_
Điện thoại_x000D_
Kích cỡ áo (S, M, L, XL, XXL)
XXL
Họ tên: Nguyễn Trường
Thanh_x000D_
MSSV:09520645_x000D_
Lớp:khmt04_x000D_
Trường:ĐH Công Nghệ Thông
Tin_x000D_
Ngày sinh:9/4/1991_x000D_
Email:heaven_love9491@yahoo
.com_x000D_
Điện
thoại:01682087330_x000D_
Kích cỡ áo: M

Họ tên Nguyễn Phúc
Thịnh_x000D_
MSSV 09520668_x000D_
Lớp KHMT04_x000D_
Trường đại học CNTT (đhqg
Thành phố Hồ Chí
Minh)_x000D_
Ngày sinh 30.11.1991_x000D_
Email
konghekothaysekodauthoithicu
vui@yahoo.com_x000D_
Điện thoại
01218074498_x000D_
Kích
cỡ áo
M
Họ tên:
Nguyễn
Minh
Vương_x000D_
MSSV: 09520722_x000D_
Lớp: KHMT04_x000D_
Trường: ĐH CNTT_x000D_
Ngày sinh: 12/11/1991_x000D_
Email:
vuongpro1211@gmail.com_x00
0D_
Điện thoại:
01667512552_x000D_
Kích cỡ áo (S, M, L, XL, XXL): L
Họ tên: Thái Quốc
Dũng_x000D_
MSSV: 09520493_x000D_
Lớp: KHMT 04_x000D_
Trường: ĐH CNTT_x000D_
Ngày sinh: 05/10/1990_x000D_
Email:
th.quocdung@yahoo.com_x000
D_
Điện thoại:
0973449821_x000D_
Kích cỡ áo: L
Họ tên Ngô Đình Thế
Hoàn_x000D_
MSSV 08520127_x000D_
Lớp KHMT03_x000D_
Trường UIT_x000D_
Email_x000D_
Điện thoại_x000D_
Kích cỡ áo (S, M, L, XL, XXL) L
Họ tên: Võ Quốc Vương_x000D_
MSSV:09520723_x000D_
Lớp:khmt04_x000D_
Trường:ĐH Công Nghệ Thông
Tin _x000D_
Ngày sinh:1/9/1989_x000D_
Email:yeu_em_suot_doi515@ya
hoo.com_x000D_
Điện
thoại:01224652886_x000D_
Kích cỡ áo: L

Họ tên:Phạm Văn Nghệ_x000D_
MSSV:09520184_x000D_
Lớp:KHMT04.1_x000D_
Trường:đại học công nghệ thông
tin_x000D_
Ngày sinh:1990_x000D_
Email:longhai232001@yahoo.com_
x000D_
Điện thoại:01656149012_x000D_
Kích cỡ áo (S, M, L, XL, XXL):XL

Họ tên:Lý Thủy Tiền_x000D_
MSSV:09520442_x000D_
Lớp:KHMT04.1_x000D_
Trường:đại học công nghệ thông
tin_x000D_
Ngày sinh:01/11/1991_x000D_
Email:thuytienkn@gmail.com_x000
D_
Điện thoại:01237939942_x000D_
Kích cỡ áo (S, M, L, XL, XXL):XXL

Họ tên: Trần Châu Toàn
Mỹ_x000D_
MSSV: 09520567_x000D_
Lớp: KHMT04_x000D_
Trường: Đại Học Công Nghệ
Thông Tin_x000D_
Ngày sinh: 28/06/1991_x000D_
Email:
mtoanmy@gmail.com_x000D_
Điện thoại:
0902787318_x000D_
Kích cỡ áo (S, M, L, XL, XXL):
XL

Họ tên_x000D_: Nguyễn Ngọc
Huy
MSSV_x000D_: 09520111
Lớp_x000D_: KHMT04
Trường_x000D_: Đại Học Công
Nghệ Thông Tin
Ngày sinh_x000D_: 10/10/1991
Email_x000D_:
ngochuy1091@gmail.com
Điện thoại_x000D_:
01225096983
Kích cỡ áo (S, M, L, XL, XXL): S

Họ tên: Nguyễn Lê Duy_x000D_
MSSV: 08520528_x000D_
Lớp: CNPM_x000D_
Nguyễn Văn Lâm
Trường: ĐH CNTT_x000D_
MSSV: 08520193
Ngày sinh: 07/01/1990_x000D_
Khoa: Hệ thống thông tin 03
Email:
Trường: ĐH CNTT
thangkhung_cuatoi@yahoo.com
Email: kimkaprwan@gmail.com
_x000D_
ĐT: 01695516187
Điện thoại:
01689919824_x000D_
Kích cỡ áo (L)
Họ tên : Nguyễn Hồng
Họ tên: Nguyễn Minh
Thạch_x000D_
Tuấn_x000D_
MSSV : 210802774_x000D_
MSSV: 210806007_x000D_
Lớp : 08CTH02_x000D_
Lớp: 08CTH01_x000D_
Trường : Cao Đẳng Nguyễn Tất Trường: Cao đẳng Nguyễn Tất
Thành_x000D_
Thành_x000D_
Ngày sinh : 14/07/1990_x000D_ Ngày sinh: 28/11/1990_x000D_
Email :
Email:
nguyen.thach16@gmail.com_x0 nguyenminhtuan2811@gmail.c
00D_
om_x000D_
Điện thoại :
Điện thoại:
0968789795_x000D_
0978296252_x000D_
Kích cỡ áo : M
Kích cỡ áo (S, M, L, XL, XXL): L

Họ tên: Lương Công
Cần_x000D_
MSSV : 0812040_x000D_
Lớp : CTT2_x000D_
Trường : ĐH Khoa học tự nhiên
HCM_x000D_
Ngày sinh: 01/01/1990_x000D_
Email:
luongcongcan.khtn@gmail.com
_x000D_
Điện thoại: 01689 907
950_x000D_
Kích cỡ áo (S, M, L, XL, XXL): M

Họ tên: Phạm Ngọc
Thảo_x000D_
MSSV : 0812480_x000D_
Lớp : CTT3_x000D_
Trường : ĐH Khoa học tự nhiên
HCM_x000D_
Ngày sinh: 12/04/1990_x000D_
Email:
pn.thao124@gmail.com_x000D_
Điện thoại: 0983 554
919_x000D_
Kích cỡ áo (S, M, L, XL, XXL): L

Họ tên Phan Trung Trưởng_x000D_
MSSV 09520327_x000D_
Lớp CNPM-04_x000D_
Trường UIT_x000D_
Ngày sinh 13/08/1990_x000D_
Email
truongphannr@gmail.com_x000D_
Điện thoại 01224752421_x000D_
Kích cỡ áo (S, M, L, XL, XXL) XL

Họ tên Vũ Minh Tuấn_x000D_
MSSV 09520333_x000D_
Lớp CNPM-04_x000D_
Trường UIT_x000D_
Ngày sinh 27/09/1991_x000D_
Email
kienchochethahaha@gmail.com_x0
00D_
Điện thoại 01692631200_x000D_
Kích cỡ áo (S, M, L, XL, XXL) XL

Họ tên: Nguyễn Anh
Tuấn_x000D_
MSSV: 09520331_x000D_
Lớp: HTTT04_x000D_
Trường: DH CNTT_x000D_
Ngày sinh: 14/03/1991_x000D_
Email:
tuan998866@yahoo.com_x000
D_
Điện
thoại:01224783371_x000D_
Kích cỡ áo (S, M, L, XL, XXL): M

Họ tên: Thái Nguyễn_x000D_
MSSV: 09520196_x000D_
Lớp: CNPM04_x000D_
Trường: DH CNTT_x000D_
Ngày sinh: 21/1/1991_x000D_
Email"
tn889949@yahoo.com_x000D_
Điện thoại:
01678087334_x000D_
Kích cỡ áo (S, M, L, XL, XXL):L

Họ tên : Phạm Minh
Tâm_x000D_
MSSV : 09520434_x000D_
Lớp : CNPM04_x000D_
Trường : Đại học công nghệ
thông tin_x000D_
Ngày sinh : 31/12/1991_x000D_
Email :
wikiblack713@gmail.com_x000
D_
Điện thoại :
01643652922_x000D_
Kích cỡ áo (S, M, L, XL, XXL):XL

Họ Tên: Nguyễn Thanh
Tùng_x000D_
MSSV 09520345_x000D_
Lớp : CNPM 04_x000D_
Trường : Đại học công nghệ
thông tin_x000D_
Ngày sinh : 07/03/1991_x000D_
Mail:
ngthtg735252@gmail.com_x00
0D_
Điện Thoại :
01698177881_x000D_
Size: XL

Họ tên Phan Công Cảnh_x000D_
Họ tên Nguyễn Đức Phú_x000D_ MSSV 08520521_x000D_
MSSV 08520284_x000D_
Lớp CNTN03_x000D_
Lớp KTMT 03_x000D_
Trường ĐH Công Nghệ Thông
Trường ĐH Công Nghệ Thông
Tin._x000D_
Tin_x000D_
Ngày sinh 06/10/1990_x000D_
Ngày sinh 20/04/1989_x000D_ Email
Email
phancongcanh@gmail.com_x00
ndp.uit@gmail.com_x000D_
0D_
Điện thoại 0977185976_x000D_ Điện thoại
Kích cỡ áo (S, M, L, XL, XXL) M 01695305604_x000D_
Kích cỡ áo (S, M, L, XL, XXL) L

Họ tên Nguyễn Khoa Hải
Long_x000D_
MSSV 07520199_x000D_
Lớp CNTN02_x000D_
Trường Đại học Công nghệ
thông tin_x000D_
Ngày sinh 02/02/1989_x000D_
Email
hailongnk@gmail.com_x000D_
Điện thoại 0908885102_x000D_
Kích cỡ áo (S, M, L, XL, XXL) M

Họ tên Nguyễn Minh
Tuấn_x000D_
MSSV 07520450_x000D_
Lớp CNTN02_x000D_
Trường Đại học Công nghệ
thông tin_x000D_
Ngày sinh 10/10/1989_x000D_
Email
tuannguyenuit@gmail.com_x00
0D_
Điện thoại
01683503501_x000D_
Kích cỡ áo (S, M, L, XL, XXL) L

Họ tên: Đồng Tiến
Dũng_x000D_
MSSV: 09520044_x000D_
Lớp: MMT04_x000D_
Trường: Đại Học Công Nghệ
Thông Tin TP.HCM_x000D_
Ngày sinh: 17/03/1991_x000D_
Email_x000D_
Điện thoại_x000D_
Kích cỡ áo (S, M, L, XL, XXL)

Họ tên_x000D_
MSSV_x000D_
Lớp_x000D_
Trường_x000D_
Ngày sinh_x000D_
Email_x000D_
Điện thoại_x000D_
Kích cỡ áo (S, M, L, XL, XXL)

Họ tên: Đào Anh Phụng_x000D_
MSSV: 09520379_x000D_
Lớp: MMT04_x000D_
Trường: Đại học Công Nghệ
Thông Tin Tp.HCM_x000D_
Ngày sinh: 23/10/1991_x000D_
Email_x000D_
Điện thoại_x000D_
Kích cỡ áo XL

Họ tên: Lê Trung Chánh_x000D_
MSSV: 09520017_x000D_
Lớp: MMT04_x000D_
Trường: Đại học Công Nghệ
Thông Tin Tp.HCM_x000D_
Ngày sinh: 2/1/1991_x000D_
Email_x000D_
Điện thoại_x000D_
Kích cỡ áo XL

Họ tên: Nguyễn Tấn
Thông_x000D_
MSSV: 50902652_x000D_
Lớp: KHTN 09_x000D_
Trường: Đại Học Bách Khoa TP
HCM _x000D_
Ngày sinh: 04/12/1991_x000D_
Email_x000D_
Điện thoại_x000D_
Kích cỡ áo L

Họ tên_x000D_
MSSV_x000D_
Lớp_x000D_
Trường_x000D_
Ngày sinh_x000D_
Email_x000D_
Điện thoại_x000D_
Kích cỡ áo (S, M, L, XL, XXL)

Họ tên: Lê Thành Trung_x000D_
Họ tên_x000D_
MSSV: 07520374_x000D_
MSSV_x000D_
Lớp: HTTT02_x000D_
Lớp_x000D_
Trường: Công Nghệ Thông
Trường_x000D_
Tin_x000D_
Ngày sinh_x000D_
Ngày sinh: 23/02/84_x000D_
Email_x000D_
Email_x000D_
Điện thoại_x000D_
Điện thoại_x000D_
Kích cỡ áo (S, M, L, XL, XXL)
Kích cỡ áo (S, M, L, XL, XXL)
Họ tên: Nguyễn Thành Đạt_x000D_
Họ tên: Đậu Phạm Hữu Tài_x000D_ MSSV: 0912_x000D_
MSSV: 0912402_x000D_
Lớp: TH2009/3_x000D_
Lớp: TH2009/3_x000D_
Trường: ĐH Khoa Học Tự
Trường: ĐH Khoa Học Tự
Nhiên_x000D_
Nhiên_x000D_
Ngày sinh: 12 - 10 - 1991_x000D_
Ngày sinh: 14/07/1991_x000D_
Email:
Email: dautai@gmail.com_x000D_ NguyenThanhDat_NCK@yahoo.com
Điện thoại: 01695272261_x000D_ _x000D_
Kích cỡ áo (S, M, L, XL, XXL): S
Điện thoại: 01646 687 747_x000D_
Kích cỡ áo: L
Họ tên: Nguyễn Hải
Họ tên: Trần Trung
Long_x000D_
Hiếu_x000D_
MSSV: 06520265_x000D_
MSSV: 06520166_x000D_
Lớp: MMT01_x000D_
Lớp: CNPM01_x000D_
Trường: Đại học Công nghệ
Trường: Đại học Công nghệ
Thông tin_x000D_
Thông tin_x000D_
Ngày sinh: 11/09/1987_x000D_
Ngày sinh: 20/02/1988_x000D_
Email:
Email:hieutran.net@gmail.com_
longuit@gmail.com_x000D_
x000D_
Điện thoại:
Điện
0972002499_x000D_
thoại:01237476688_x000D_
Kích cỡ áo (S, M, L, XL, XXL):
Kích cỡ áo (S, M, L, XL, XXL):L
XL
Họ tên: Trần Công
Họ tên: Nguyễn Minh
Vương_x000D_
Hiếu_x000D_
MSSV: 07520422 _x000D_
MSSV: 07520117_x000D_
Lớp: CNPM02 _x000D_
Lớp: HTTT02_x000D_
Trường: ĐH CNTT_x000D_
Trường: DH CNTT_x000D_
Ngày sinh: 08/09/1989 _x000D_
Ngày sinh: 07/09/1989_x000D_
Email:
Email: hi3u.mystic@gmail.com
tcvuong2008@gmail.com
_x000D_
_x000D_
Điện thoại:
Điện thoại: 0169 789
0904626161_x000D_
6749_x000D_
Kích cỡ áo: M
Kích cỡ áo: L

Họ tên : Nguyễn Vũ
Long_x000D_
MSSV : 08520206_x000D_
Lớp : CNTN03_x000D_
Trường : ĐH CNTT_x000D_
Ngày sinh : 16/04/1990_x000D_
Email :
nvl164@gmail.com_x000D_
Điện thoại : 0989 283
023_x000D_
Kích cỡ áo (S, M, L, XL, XXL) : L

Họ tên : Dương Lê
Hoàng_x000D_
MSSV : 08520494_x000D_
Lớp : CNPM03_x000D_
Trường : ĐH CNTT_x000D_
Ngày sinh : 08/07/1990_x000D_
Email :
gs.masterchief@gmail.com_x00
0D_
Điện thoại :0979 011
747_x000D_
Kích cỡ áo (S, M, L, XL, XXL) :
XL

Họ tên: Nguyễn Quốc Việt_x000D_
MSSV: 07520159_x000D_
Lớp: MMT-02_x000D_
Trường: Đại học Công Nghệ Thông
Tin_x000D_
Ngày sinh: 1989_x000D_
Email:
darknight_205@yahoo.com_x000D
_
Điện thoại_x000D_
Kích cỡ áo (S, M, L, XL, XXL):M

Họ tên: Nguyễn Khánh
Thuật_x000D_
MSSV: 07520159_x000D_
Lớp: MMT-02_x000D_
Trường: Đại học Công Nghệ Thông
Tin_x000D_
Ngày sinh: 1989_x000D_
Email:
ngoisao_kotoasang@yahoo.com_x0
00D_
Điện thoại:_x000D_
Kích cỡ áo (S, M, L, XL, XXL):M

Họ tên Trần Trung Đức_x000D_
MSSV 09520067_x000D_
Lớp CNPM04_x000D_
Trường ĐH CNTT_x000D_
Ngày sinh 18/03/1991_x000D_
Email
tranducuit@gmail.com_x000D_
Điện thoại
01662359820_x000D_
Kích cỡ áo (S, M, L, XL, XXL) M

Họ tên Trần Quốc
Trung_x000D_
MSSV 09520322_x000D_
Lớp KTMT04_x000D_
Trường ĐH CNTT_x000D_
Ngày sinh 13/07/1991_x000D_
Email _x000D_
Điện thoại
01656243791_x000D_
Kích cỡ áo (S, M, L, XL, XXL) xxl

Họ tên: Nguyễn Thanh
Phong_x000D_
MSSV: 07520440_x000D_
Lớp: MMT02_x000D_
Trường: DHCNTT_x000D_
Ngày sinh: 12/2/1989_x000D_
Email:
wind.violet@yahoo.com_x000D
_
Điện thoại:
01229905085_x000D_
Kích cỡ áo ( L)

Họ tên: Lê Thanh Hải_x000D_
MSSV: 07520466_x000D_
Lớp: MMT02_x000D_
Trường: DHCNTT_x000D_
Ngày sinh: 18/4/1988_x000D_
Email:
haithanh.uit@gmail.com_x000D
_
Điện thoại:0978420190_x000D_
Kích cỡ áo (L)

Họ tên Lý Bảo Huy_x000D_
MSSV 09520104_x000D_
Lớp HTTT04_x000D_
Trường ĐHCNTT_x000D_
Ngày sinh18/1/1991_x000D_
Email
enternalflame_1991@yahoo.co
m_x000D_
Điện
thoại01668580720_x000D_
Kích cỡ áo (S, M, L, XL, XXL)
XXL
Họ tên: Nguyễn Quốc
Cường_x000D_
MSSV: 09520366_x000D_
Lớp: CNPM04_x000D_
Trường: ĐH CNTT - ĐHQG
TPHCM_x000D_
Ngày sinh: 11/04/1991_x000D_
Email:
copang_ng@yahoo.com_x000D_
Điện thoại:
01253773090_x000D_
Kích cỡ áo (S, M, L, XL, XXL):
XL
Họ tên : Hoàng Minh Tý_x000D_
MSSV :0612547_x000D_
Lớp :06CT_x000D_
Trường Đại Học Khoa Học Tư
Nhiên Tp Hồ Chí Minh_x000D_
Ngày sinh :08/11/1988_x000D_
Email
:a_rose_4_u811@yahoo.com_x0
00D_
Điện thoại:0974206573_x000D_
Kích cỡ áo (S, M, L, XL, XXL):L
Họ tên: Lý Trọng Khoa_x000D_
MSSV: 851010132_x000D_
Lớp:TH08B1_x000D_
Trường: ĐH Mở TPHCM_x000D_
Ngày sinh_x000D_
Email :
trongkhoa1505@hotmail.com_x
000D_
Điện thoại :
0973319614_x000D_
_x000D_
Kích cỡ áo M

Họ tên Hoàng Huy Toản_x000D_
MSSV 0952014_x000D_
Lớp HTTT04_x000D_
Trường ĐH CNTT_x000D_
Ngày sinh 01/01/1991_x000D_
Email
Huytoan_1991@yahoo.com_x00
0D_
Điện thoại
01656229394_x000D_
Kích cỡ áo (S, M, L, XL, XXL) L

Họ tên_x000D_
MSSV_x000D_
Lớp_x000D_
Trường_x000D_
Ngày sinh_x000D_
Email_x000D_
Điện thoại_x000D_
Kích cỡ áo (S, M, L, XL, XXL)

Họ tên : Nguyễn Minh
Vũ_x000D_
MSSV: 3107410208_x000D_
Lớp : DCT1073_x000D_
Trường Đại Học Sài Gòn_x000D_
Ngày sinh :23/10/1988_x000D_
Email
:lee_nguyen23@yahoo.com.vn_
x000D_
Điện thoại:
0907979426_x000D_
Kích cỡ áo (S, M, L, XL, XXL): L
Họ tên_x000D_
MSSV_x000D_
Lớp_x000D_
Trường_x000D_
Ngày sinh_x000D_
Email_x000D_
Điện thoại_x000D_
Kích cỡ áo (S, M, L, XL, XXL)

Họ tên: Lê Thắng_x000D_
MSSV: 09520386_x000D_
Họ tên_x000D_
Lớp: MMT04
MSSV_x000D_
Trường: ĐH CNTT_x000D_
Lớp_x000D_
Ngày sinh: 20/12/91_x000D_
Trường_x000D_
Email:we_love_manchester_unit Ngày sinh_x000D_
ed@yahoo.com.vn_x000D_
Email_x000D_
Điện thoại:
Điện thoại_x000D_
01663528010_x000D_
Kích cỡ áo (S, M, L, XL, XXL)
Kích cỡ áo (S, M, L, XL, XXL): M
Họ tên TRẦN HOÀNG
THỊNH_x000D_
MSSV 0912452_x000D_
Lớp 09CTT3_x000D_
Trường ĐH KHTN_x000D_
Ngày sinh 30/07/1991_x000D_
Email
ns.hermione@yahoo.com.vn_x0
00D_
Điện thoại
01996997825_x000D_
Kích cỡ áo (S, M, L, XL, XXL) L
Họ tên
Nguyễn Đức
Hòa_x000D_
MSSV
09520101_x000D_
Lớp
MMT_04_x000D_
Trường
DH CNTT_x000D_
Ngày sinh 16 / 5 / 1991_x000D_
Email
cudem.it@gmail.com_x000D_
Điện thoại
01656189890_x000D_
Kích cỡ áo (S, M, L, XL, XXL) L

Họ tên LÊ BẢO TRUNG_x000D_
MSSV 09520694_x000D_
Lớp KHMT04_x000D_
Trường ĐH CNTT_x000D_
Ngày sinh 8/5/1991_x000D_
Email
nmadtu@yahoo.com.vn_x000D_
Điện thoại 0988278675_x000D_
Kích cỡ áo (S, M, L, XL, XXL) M
Họ tên
Phạm Ngọc
Thắng_x000D_
MSSV
07520327_x000D_
Lớp
MMT_02_x000D_
Trường
DH CNTT_x000D_
Ngày sinh 5 / 7 / 1987_x000D_
Email
thanguit87@gmail.com_x000D_
Điện thoại
01696877632_x000D_
Kích cỡ áo (S, M, L, XL, XXL) L

Họ tên: Nguyễn Anh
Tiến_x000D_
Họ tên: Lê Văn Hiệp_x000D_
MSSV: 09520303_x000D_
MSSV: 09520089_x000D_
Lớp: KHMT04_x000D_
Lớp: KHMT04_x000D_
Trường: Đại học Công nghệ
Trường: Đại học Công nghệ
thông tin_x000D_
thông tin_x000D_
Ngày sinh: 14/07/1991_x000D_
Ngày sinh: 13/06/1991_x000D_
Email:
Email:
Ng.anhtien001@gmail.com_x00
hiepga.it@gmail.com_x000D_
0D_
Điện thoại:0974804177_x000D_
Điện thoại:
Kích cỡ áo (S, M, L, XL, XXL): L
0908843017_x000D_
Kích cỡ áo (S, M, L, XL, XXL): M

Họ tên : Phạm Minh
Tiến_x000D_
MSSV : 08520401_x000D_
Lớp : CNTN03_x000D_
Trường : Đại học công nghệ
thông tin - Đại học Quốc Gia
Thành Phố Hồ Chí Minh
_x000D_
Ngày sinh : 18/12/1990_x000D_
Email :
tienpm1812@gmail.com_x000D
_
Điện thoại :
0972975773_x000D_
Kích
cỡ: Trần
áo (S,
M,Bình
L, XL, XXL) : L
Họ tên
Thái
MSSV : 1109410004
Lớp : TCT1091
Trường : Đại Học Sài Gòn
Ngày sinh :10/04/1987
Kích cỡ áo L
Tên: Trần Minh Thái
MSSV: 08520591
Điện thoại: 0169 682 9430
Trường: Đại học Công Nghệ Thông
Tin
Size ao':XL

Họ tên : Lâm Thanh Cường
._x000D_
MSSV : 08520526_x000D_
Lớp : CNTN03_x000D_
Trường : Đại học công nghệ
thông tin - Đại học Quốc Gia
Thành Phố Hồ Chí Minh
_x000D_
Ngày sinh : 22/04/1990_x000D_
Email :
thanhcuong1990@gmail.com_x
000D_
Điện thoại :
0989651186_x000D_
Kích
cỡTrương
áo (S,Xuân
M, L,Bách
XL, XXL) : L
Họ tên
MSSV : 1109410002
Lớp : TCT1091
Trường : Đại Học Sài Gòn
Ngày sinh :15/08/1990
Kích cỡ áo L

Giới thiệu

Quyết tâm giành 8 điểm rèn luyện.

secret!_x000D_
_x000D_
contact: P202-A09 KTX ĐHQG!

Tự tin, bản lĩnh giành chiến
thắng!

Đội đến từ trường KHTN Tp
HCM, với tinh thần giao lưu và
học hỏi

Nhóm Doremon gồm 4 thành viên
đến từ Tiền Giang và 1 thành viên
đến từ Bến Tre. Cả 4 cùng là sinh
viên năm 2 Khoa công nghệ thông
tin Trường Đại Học Sài Gòn, nhóm
học được một số kiến thức nên
nhóm đăng ký cuộc thi để khẳng
định kiến thức của mình.

Tên đội là ký tự đầu của tưng thành
viên

Những sinh viên năng động,
ham hiểu biết, đam mê công
nghệ, thích sự thử thách!!!

đoàn kết_x000D_
học hỏi_x000D_
chiến thắng

đoàn kết

Đội Alpha04 đến từ khoa Khoa
Học Máy Tính 04 trường ĐH
Công Nghệ Thông Tin - ĐH
Quốc Gia TP.HCM._x000D_
Đội lần đầu tiên tham gia nên
chủ yếu là để học hỏi kinh
nghiệm, những kiến thức mới
mẻ từ chương trình.

Đội gồm những SV khóa 4 của
trường ĐH công nghệ thông tinĐHQG HCM. Hiện đang học năm 2
ngành công nghệ phần mềm và kĩ
thuật máy tính. Vói muc tiêu tham
gia học hỏi và tìm hiểu thêm về
công nghệ thông tin.

Nhanh như tia chớp,dốc toàn lực
quyết tâm giành được 8 điểm rèn
luyện.

Đội chúng tôi tham gia lấy niềm vui
là chính, và cũng đã lượng sức
mình khó có thể đạt kết quả cao,
nên cái tên The losers nói lên tất
cả.

Đội tham gia ItiCup 2010 với
phương châm : đi chơi là chính, học
hỏi là mười ^^ !!!

chúng tôi đến từ CD CNTT

Doan ket, nang no, nhiet tinh

Đội ITIC của lớp CNPM04 Đại
Học Công Nghệ Thông Tin

Slogan: We can do it!

Mục tiêu của nhóm giống như
tên nhóm đã đặt, nhóm J4F
tham gia cuộc thi để vui vẻ,
hoà đồng cũng như học hỏi, gia
lưu với các bạn. Nhóm hy vọng
với sự lãnh đạo của nhóm
trưởng trẻ trung sôi nổi Đỗ Văn
Toán nhóm sẽ đạt được nhiều
thành công

Vui là chín, điểm số là mười. Nụ
cười là số dzách. :)

Là những người bạn gắn bó với
nhau từ những ngày đầu bỡ ngỡ
học quân sự cho đến nay - khi đã
vào giai đoạn chuyên ngành. Điểm
mạnh của đội là các thành viên rất
hiểu ý nhau, có thể nói là tâm đầu
ý hợp, do vậy khi đến với ITICUP
năm nay chúng tôi đặt mục tiêu
khá cao: là 1 trong 60 đội vượt qua
vòng sơ tuyển lọt vào vòng trong
tham gia các phần thi "có
bấm chuông".

Chúng tôi đến từ UIT. Các bạn có
biết UIT là gì không?

Đội chúng tôi gồm những thành
viên ở chung phòng tại KTX ĐHQG
đến dự thi với tinh thần học hỏi là
chính nhưng chiến thắng quan
trọng hơn.

Tập hợp những sv năm 2 ham học
hỏi và muốn chinh phục những thử
thách

Đoàn kết để có được sức mạnh.

Cùi Như Mía

Nhóm Chúng tôi đến từ lớp Công
Nghệ phần mềm 04 trường ĐH
CNTT-ĐHQG Tp HCM_x000D_
Gồm 5 thành viên đam mê công
nghệ đặc biệt là lĩnh vực lập
trình.Vì vậy đến với cuộc thi
phương châm chính cua nhóm là cọ
xát học hỏi là chính.

^_^, :), :D, ;)), ;;)

Đây là lần đầu đội tham dự,
mong được học hỏi thêm kinh
nghiệm cho những lần sau.

F.O.C.U.S - Follow Once Course
Until Success

Điều đẹp hơn giấc mơ, đó
là...chiếc cúp ^^

vi mới là sinh viên năm 2 nên
chúng tôi đến với giải lần này
với tinh thần giao lưu học hỏi
là chính...

Chúng tôi cùng đến từ lớp
09CTT3, ĐH Khoa học tự nhiên.
Đây lần đầu tiên chúng tôi
tham gia cuộc thi này, bởi vậy
chúng tôi không mong muốn gì
hơn ngoài việc học hỏi, giao lưu
là chính. Nhưng liệu có ai biết
trước chúng tôi sẽ làm được
những gì đâu, vì thế, hãy chờ
đợi những bất ngờ thú vị từ đội
chúng tôi.

càng yêu mèo, mèo càng mập,
mèo càng mập, ta lại càng yêu.

Đội chúng tôi không có những
cá nhân xuất sắc nhất,nhưng
với tinh thần học hỏi và giao
lưu trong thế giới tri thức công
nghệ thông tin, chúng tôi hy
vọng sức mạnh của sự đoàn kết
tạo nên một group vững mạnh
sẽ làm cho cuộc thi trở nên sôi
động và hấp dẫn hơn.

iT Star:5 con người,5 cá tính,5
suy nghĩ,1 hành động và thành
công.

Đội chúnh tôi đến đây với tinh
thần học hỏi và trao dồi kiến
thức là chính. Mong nhận được
sự ủng hộ nhiệt tình của quí vị
và các bạn !!!!!!!!!!!!!!!1

Đội chúng tôi đến từ lớp
MMT02 và chỉ vậy thôi. ^^

Đội chúng tôi tham gia với tinh
thần học hỏi là chính.!

Chúng tôi Là sinh viên năm 4
đến từ 3 khoa Mạng máy tính
và truyền thông, Hệ thống
thông tin, Kỹ thuật máy tính.
Đến với cuộc thi với mong
muốn thử sức mình và cơ hội
tìm hiểu, nâng cao kiến thức.

Các thành viên của HDx2T là 5
thành viên của lớp K3C4(cũ).
Đây là lần đầu tiên nhóm tham
gia ITICup với mong muốn nâng
cao hiểu biết, giao lưu học hỏi,
và mong muốn có giải thưởng
kỷ niệm.

voi muc dich hoc hoi la chinh.

Tuy kiến thức của nhóm không
toàn diện nhưng mong muốn
tham dự để học hỏi kiến thức
cũng như làm quen được các
bạn.

Tại sao cứ phải bắt điền cái tự
giới thiệu này chi vậy, đề nghị
bỏ đi!

Đội em tham gia với tinh thần
giao lưu học hỏi, nhưng trên
hết vẫn là vì điểm rèn luyện.
rất mong các bạn ủng hộ giúp
đỡ.

Cưỡi ngựa xem hoa_x000D_
Kết bạn là chính...

Học hỏi là chính, thu thập thêm
kinh nghiệm

xấu nhưng không có
"gấu". xấu mà biết
phấn đấu!!!

I tried so hard and got so
far_x000D_
But in the end it doesn't even
matter _x000D_
I had to fall to lose it
all_x000D_
But in the end it doesn’t even
matter_x000D_
_x000D_
feeder feeder feeder !!!

Đội thành lập với 4 thành viên
cũng là bốn người bạn thân.
Với mục đích tham gia để được
chơi và mở mang tầm mắt. Đội
cũng hi vọng sẽ lọt vào được
vòng trong, gặp được những
đối thủ mạnh._x000D_
_x000D_
sky-uit: thỏa thích tung bay...

Đội đến từ lớp MMT04.Kiến
thức không có nhiều nhưng với
tinh thần ham học hỏi, đội
tham gia cuộc thi mong trao
dồi thêm kiến thức của mình và
rèn luyện thêm kỹ năng làm
việc đồng đội.

Đội tham gia với mục tiêu học hỏi
và làm quen với các đội bạn là
chính._x000D_
Vì là lần đầu tham gia nên các
thành viên rất hào hứng chờ đợi
cuộc thi này ...

Các thành viên tuy đang học
các khoa khác nhau nhưng đều
cùng xuất thân từ K2C4. Đội
tham gia giải năm nay với ước
muốn học hỏi thêm nhiều kiến
thức và có thêm những kỷ niệm
đẹp thời sinh viên trước khi ra
trường.

Đội 4T-1P là sự kết hợp giữa 2
trường ĐH KHTN và ĐH SPKT.
Cả đội tham gia với tinh thần
giao lưu , học hỏi là chính.Mong
được làm quen với tất cả các
pạn yêu thích công nghệ thông
tin.

khẩu hiệu: đoàn kết là sức
mạnh

Nhóm gồm 4 thành viên đến từ
trường ĐH Sư Phạm Kỹ Thuật
TPHCM

các cô gái năng động, vui vẻ

Chúng tôi đến từ trường CĐ CNTT
iSPACE

Luôn cố gắng hết mình.

Đội B4U gồm bốn thành viên
đến từ lớp MT09KHTN trường
Đại Học BÁch KHoa TP HCM, cả
bốn đều cùng ở Bình
Định._x000D_
Chứ cái B trong tên đội có ý
nghĩa: Bình Định, Bách Khoa,
Bản Lĩnh, Bức Phá._x000D_
Đội mong thông qua cuộc thi
này sẽ giao lưu học hỏi với
nhiều bạn khác cùng có niềm
đam mê về máy tính ở các
trường trên toàn thành phố.
_x000D_
Cả đội đặt quyết tâm sẽ chơi
hết mình và giành cúp về Bách
Khoa.

là thành viên lớp công nghệ thông
tin 3 , là những bạn vui tính ,hoà
đồng , mong muốn học hỏi giao lưu
với mọi người.

Tham gia chủ yếu vui là
chính .Tất cả các mem đều
thuộc khoa Kĩ thuật máy tính .

Giao lưu, học hỏi, trau dồi kiến
thức........................là chính,
huy vọng sẽ có thêm nhiều
người bạn có cùng sở thích qua
cuộc thi này.

Hài hước!

SLOGAN:CHƠI LÀ CHÍNH HỌC
LÀ MƯỜI PHẦN THƯỞNG LÀ SỐ
1

Chúng tôi là những thành viên
CE4.Fearless luôn muốn thử
thách chính mình.

Đội B107 tập hợp từ các thành
viên cùng phòng trọ B107 tại kí
túc xá TT GDQP-DHQG TPHCM.
Đến với cuộc thi mang theo
tinh thần giao lưu học hỏi là
chính và Ring giải thưởng là
chủ yếu(càng to càng tốt). Các
thành viên đều la sv năm nhất
nhưng đều có đam mê sáng tạo
trong công nghệ thông tin, rất
mong được học hỏi nhiều điều
có ích thông qua chương trình
này._x000D_
THE END.

Fun To Play!

Đoàn kết Tự tin Chiến thắng

Kiến thức vô biên, học không
bao giờ là thừa cả, cố gắng
phấn đấu để đạt được những
ước mơ của bản thân. Vẫn biết
có những điều là không thể,
nhưng không thử thì sao biết
nó là không thể. "NEVER
GIVE UP !". Cố gắng hết
sức để chiến thắng chính bản
thân mình các bạn nhé. Good
luck !

Lần đầu tiên tham gia cuộc thi,
đội PQ3T mong muốn được giao
lưu, học hỏi, làm quen nhiều
bạn mới, vui là chính.

Vui là 9_x000D_
Rèn luyện là 10

X-Students(X~"X"
trong X-men) với các thành
viên đa số của lớp CNPM03 và
một thành viên của HTTT03 là
những thành viên của lớp
K3C5(cũ). Đây là lần đầu tiên
các thành viên tham dự ITIC với
một một kiến thức kha khá về
CNTT nên chỉ trên tinh thần học
hỏi là chính nhưng chiến thắng
là điều ai cũng muốn, do vậy
đội sẽ sử dụng tất cả những
kiến thức trang bị cùng với tinh
thần đoàn kết để đem lại kết
quả tích cực nhất.

Đến để vui chơi và học hỏi kinh
nghiệm!

Đội tham gia với mục đích giao
lưu, kiểm tra kiến thức và cố
gắng giành phần thưởng ^^

Đội gồm 5 thành viên đến từ
nhiều tỉnh thành khác nhau
trên đất nước, và cũng không
cùng tuổi tác, Nhưng là những
chàng trai luôn vui vẻ đối mặt
với thử thách ,là bạn tốt của
nhau , và luôn luôn mỉm cười
với cuộc sống ,điều đặc biệt là
các thành viên điều rất ngô
nghê ngốc nghếch, và có ý chí
rất cao hay còn gọi là cứng đầu
cứng cổ.Vì thế tên gọi cùa
nhóm là BakaBoy vì trong tiếng
nhật Baka nghĩa là ngốc
nghếch.

Tư tin, chiến thắng, hướng đến
tương lai!.

Một khoa làm chẳng nên
non_x000D_
Ba khoa chụm lại cúp vàng IT .

Tham gia cuộc thi với tinh thần
giao lưu học hỏi, củng cố kiến
thức...

Nhóm sinh viên k2 đến từ khoa
Mạng Máy Tính và Khoa Học
Máy Tính,muốn thử sức mình
trên sàn đấu ITICup,mong được
học hỏi và tiếp thu nhiều kinh
nghiệm từ cuộc thi.

sunflower_uit cùng UIT hướng
tới những thành công mới.

A2Z_2nd - Là những thành viên
tiếp theo của nhóm A2Z đến từ
HTTT04. Đúng như cái tên của
mình, đội quyết đi và chiến
thắng từ A tới Z ;))

A2Z_1st - những sinh viên đầu
tiên của nóm A2Z đến từ
HTTT04. A2Z với ý nghĩa như
đúng cái tên của nó, quyết sẽ
đi và chiến thắng từ A tới Z ;)).

Chúng tôi là thành viên của
Catalyst Team, thuộc trường
ĐH CNTT. Lần đầu tiên thi
ITICup, nhưng với tinh thần học
hỏi, tinh thần đồng đội, tinh
thần thi đấu hết sức, tất cả sẽ
là những "chất xúc
tác" mạnh mẽ giúp chúng
tôi vươn tới chiến thắng!

Đội mình tập hợp những thành
viên trong lớp tài năng của ĐH
Bách khoa. BKES có nghĩa là
Bách Khoa Engineering &
Science. Mong rằng sau cuộc
thi này đội mình sẽ làm quen
được nhiều bạn mới cùng chung
niềm đam mê công nghệ, và
đội cũng hi vọng sẽ cập nhật
thêm nhiều kiến thức mới để
không bị lạc hậu trong thời đại
của thế giới phẳng.

Đội vui tính, năng động thích IT
mặc dù kiến thức còn hạn chế :D

chơi hết mình

Gà con UIT

Tham Gia học hỏi là chính.
Kiểm tra kiến thức của bản
thân và nâng cao tinh thần
đồng đội

CS Group tham gia cuộc thi với
tinh thần học hỏi, giao lưu để
biết thêm Kiến thức về IT. Đây
còn là dịp để thể hiện tinh thần
đồng đội giữa các thành viên
trong CS Group! We'll try to
continue ...!

CS-SBTC đến tham gia với tinh
thần học hỏi là chính, chiến
thắng là "mười".

team cs uit , giờ k bắn cs nữa,
đi thi IT cup =))

we participate in the contest
iticup. hope: learning - training
and success

Mục đích chúng tôi dự thi lần này là
với một tinh thần giao lưu, học hỏi
là chính nhằm nâng cao, mở rộng
thêm kiến thức.

Kiến thức là vô tận.Chúng tôi
tham gia với tinh thần giao lưu
học hỏi kinh nghiệm là
chính.Không sợ thua,chỉ sợ
không đủ sức!

Thử sức và học hỏi!

Là những thành viên đam mê
về CNTT

Tất cả các thành viên đều là
sinh viên năm 3 của trường Đại
Học Khoa học tự nhiên TP HCM.
Trong đó có 2 thuộc chuyên
ngành Công Nghệ Phần Mền, 3
thành viên thuộc chuyên ngành
Mạng Máy Tính và Truyền
Thông. Tham gia cuộc thi với
mong muốn được giao lưu học
hỏi, trao đổi về kiến thức Công
Nghệ Thông Tin, một lĩnh vực
rất rộng. Và khao khát nắm bắt
công nghệ trong xu hướng đất
nước đang hiện đại hóa.

Thông tin về đội đang được bảo
mật,_x000D_
Mục đích tham gia cuộc thi là học
hỏi, làm quên với mọi người.

Chúng tôi là sinh viên năm hai,
gồm hai khoa HTTT và khoa
CNPM. Chúng tôi tham dự cuộc
thi với tin thần vui chơi, học hỏi
và trao dồi kiến thức là chính.
Với những kiến thức được dạy
cùng sự hiểu biết của mình hy
vọng sẽ mang đến cho cuộc thi
nhiều thú vị.
Đội DDOS5.1 là một đội mang
đậm thương hiệu sức trẻ UIT,
bao gồm những thành viên đến
từ lớp CNPM04. Với mong muốn
giao lưu học hỏi và có thêm
nhiều kiến thức và kĩ năng về
công nghệ thông tin nên chúng
tôi đã tập hợp những thành
viên yêu thích, say mê và tìm
tòi về công nghệ thông tin. Mặc
dù mới năm 2 kiến thức chuyên
ngành chưa được nhiều nhưng
chúng tôi vẫn quyết định tham
gia cuộc thi này với mong
muốn thử thách một cái gì đó ở
một tầm cao hơn.

Đội lần đầu tiên tham gia cuộ
thi, vì vậy nên cũng đặt ra mục
tiêu rất hạn chế._x000D_
Mục tiêu phụ khi đến với cuộc
thi lần này là giao lưu, học hỏi,
nâng cao kiến thức vê CNTT,
đồng tìm kiếm những giây phút
vui chơi thật vui vẻ nhằm giải
tỏa những áp lực trong học
tập._x000D_
Mục tiêu chính là mỗi người sẽ
nhận được một chiếc áo đồng
phục cuộc thi để giữ là kỉ
niệm._x000D_
"RGB" tên đội mình
gợi cho bạn những suy nghĩ gì?
Hãy thử đoán xem và chờ đợi
sự giới thiệu của nhóm mình
trong cuộc thi._x000D_
Hi vọng sẽ gặp gỡ được nhiều
bạn bè có chung sở thích về
CNTT.

Thành công chỉ đến khi chúng
ta không ngừng cố gằng và
hoàn thiện bản thân!

Đội tham gia cuộc thi với tinh
thần giao lưu học hỏi, đồng
thời khẳng định chính mình.
Với phương châm 6789 = Sang
Bằng Tất Cả. Đây là Đội hình 3
của Group 6789 :)

Đội tham gia cuộc thi với tinh
thần giao lưu học hỏi, đồng
thời khẳng định chính mình.
Với phương châm 6789 = Sang
Bằng Tất Cả. Đây là Đội hình 2
của Group 6789 :)

Đội tham gia cuộc thi với tinh
thần giao lưu học hỏi, đồng
thời khẳng định chính mình.
Với phương châm 6789 = Sang
Bằng Tất Cả. Đây là Đội hình 1
của Group 6789 :)

Xấu mà biết phấn đấu !

Cùng nước, cùng dân tộc, cùng
trường, cùng lớp, cùng đội, cùng
phòng, cùng niềm tin, cùng mục
tiêu. Cùng chiến thắng.

Anh em một nhà, rạng danh
UIT.

Chúng tôi là cựu thành viên lớp
K2C6; không sợ thua, nhưng
cũng không thích sự thất bại;
Sẵn sàng học hỏi và chia sẻ, và
cũng đã sẵn sàng để thi đấu
hết mình.

Đội Lifebuoy, tiền thân là đội
đương kim vô địch iBoys năm
trước, mang trong mình bầu
nhiệt huyết tuổi trẻ, niềm đam
mê nghiên cứu khoa học, tinh
thần ham học hỏi và ý chí cầu
tiến, hứa hẹn sẽ mang đến
khán giả những phần chơi thật
thú vị, hóm hỉnh, đầy cá tính.
Đội bao gồm 2 bạn Cử Nhân Tài
Năng là Nguyễn Vũ Long và
Nguyễn Hoài Thương (bạn
Thương là thành viên nhóm GUIT); bạn Bạch Sỹ Đức Vinh
khoa Hệ Thống Thông Tin; bạn
Dương Lê Hoàng, khoa Công
Nghệ Phần Mềm; và đội trưởng
là Huỳnh Hoàng Lâm, khoa
Công Nghệ Phần Mềm.

Một đội toàn là sinh viên nam. Đến
từ trường Đại học Công Nghệ
Thông Tin khoa mạng máy tính và
truyền thông.

tất cả là sinh viên khóa 4
trường DH CNTT_x000D_
tham gia cuộc thi với tinh thần
giao lưu học hỏi là chính.

Nhóm tham gia nhằm giao lưu
học hỏi và mục tiêu là đạt được
giải

Đội DDRL xin giới thiệu!
_x000D_
Chúng tôi là đội tập hợp những
con người bình thường nhưng
không tầm thường! _x000D_
Bên cạnh viêc đam mê và yêu
thích Công Nghệ, mục đích
chính mà chúng tôi tham gia vì
ĐRl bởi thế đội chúng tôi mang
tên DDRL!

đặc điểm chung của dội: năng
động, thích khám phá, tìm
hiểu, thử sức mình...

i-SNS đến với mục tiêu tham
gia giao lưu, học hỏi và củng cố
một tình bạn mới!

Chúng tôi là New Ages ! quyết
chiến , quyết thắng

Tham dự với tinh thần giao lưu
học hỏi

Thành viên của đội đều là sinh
viên năm 2 với chuyên ngành
CNTT. Do cùng yêu thích, ham
học hỏi và thích thử thách nên
quyết định đăng kí tham gia
cuộc thi này!

Giao lưu học hỏi kinh nghiệm

Đội CS1 thuộc khóa 4 KHMT
tham gia với tinh thần giao lưu
học hỏi là chính. Qua đó trau
dồi thêm kiến thức CNTT cho
mỗi người. Hân hạnh được làm
quen với mọi người.

Đội gồm 5 thành viên nam ,
thuộc lớp CNTN03._x000D_
Mục tiêu học hỏi , giao lưu , cọ
sát . Hướng tới tinh thần của
cuộc thi .

Đội Rainbow tham gia cuộc thi với
tiêu chi Độc đáo - sáng tạo - tuôn
trào cảm xúc
Là tập hợp những con người có cái
đầu lạnh và con tim đầy nhiệt
huyết !

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful