You are on page 1of 1

30 | Κοινωνία Χανιώτικα νέα | Τρίτη 30 Οκτωβρίου 2018

Η επίσημη αναγνώριση της εξει- Προστασία του Πολίτη και Καθημερινότητα - 350
δίκευσης της Επείγουσας Ιατρικής
και στη χώρα μας αποτελεί ένα ση-
μαντικό πρώτο βήμα για την κα-
λύτερη αντιμετώπιση των επειγό-
Περί επείγουσας ιατρικής
ντων

τύχημα

A στο σπίτι,
στο σχο-
λείο, στη δουλειά,
στο δρόμο, στην
παραλία, στο γή-
πεδο, στο βουνό ... ΠαναγιΩτης
Εγκαύματα, αι- αλεβαντης*
μορραγίες, απλά
ή σύνθετα τραύ-
ματα και κατάγματα ... Ξαφνική απώλεια
αισθήσεων, σοβαρές δυσκολίες στην
αναπνοή, την ομιλία, το βάδισμα, αδι-
καιολόγητη υπνηλία ή απότομη αλλαγή Ο καθηγητής Παναγιώτης Αγγουριδάκης.

συμπεριφοράς ... Τι κάνουμε;
Ιδιαιτερότητες της Επείγουσας Ια-
Καλούμε αμέσως τα επείγοντα στο 166
τρικής. Είχα την ευκαιρία να παρακο-
(ή το 112). Περιμένοντας το ασθενοφό-
λουθήσω μερικές συνεδριάσεις στο 4ο
ρο, και μόνο αν έχουμε εκπαιδευτεί, αρ-
Πανελλήνιο Συνέδριο Επείγουσας Ια-
χίζουμε την παροχή πρώτων βοηθειών.
τρικής. Που οργάνωσε η ΕΕΕΙ από τις 19
Φροντίζοντας τη δική μας ασφάλεια και Κάθε δευτερόλεπτο μετράει στα Τμήματα Επειγό ντων Περιστατικών...
έως τις 21 Οκτωβρίου στην Αθήνα. Από
προσέχοντας να μην επιδεινώσουμε την
τις ανακοινώσεις κατάλαβα πως η Επεί-
κατάσταση του ασθενούς. Οι εκπαιδευ-
γουσα Ιατρική έχει ορισμένες ιδιαιτε-
μένοι διασώστες ή και γιατροί του ΕΚΑΒ
ρότητες που την ξεχωρίζουν από τις άλ-
θα σταθεροποιήσουν την κατάσταση
λες ιατρικές ειδικότητες.
του θύματος και θα το οδηγήσουν στο
Η πρώτη ιδιαιτερότητα είναι η απαίτη-
Τμήμα Επειγόντων Περιστατικών (ΤΕΠ)
ση για γρήγορες, σωστές αποφάσεις
του πλησιέστερου (εφημερεύοντος) νο-
υπό μεγάλη πίεση. Στον τόπο του ατυ-
σοκομείου. Και μετά;
χήματος, στο ασθενοφόρο και στο ΤΕΠ,
Εξειδίκευση στην Επείγουσα Ιατρι-
ο επειγοντολόγος πρέπει να ενεργήσει
κή. Από την δεκαετία του 1960 και
σαν κυβερνήτης αεροσκάφους σε κίν-
μετά έγινε σταδιακά προφανές ότι τα
δυνο. Ιδίως όταν πρέπει να χειριστεί σε
επείγοντα απαιτούν την όσο το δυνατό
ελάχιστο χρόνο κάποιες πολύπλοκες
ταχύτερη και ολιστική αντιμετώπιση
νέες τεχνολογικές καινοτομίες. Ή όταν
του ασθενούς. Έτσι το 1979 αναγνωρί-
πρέπει να επικοινωνήσει και να συντο-
στηκε στις ΗΠΑ για πρώτη φορά μια ξε-
νίσει τους συναδέλφους εξασφαλίζο-
χωριστή ιατρική ειδικότητα, η Επείγου-
ντας ταυτόχρονα την επιβίωση ενός έχουν αγαπήσει, και να κάνουν την είναι αρκετή. Προϋποθέτει σωστή δια-
σα Ιατρική. Η οποία το 2005 εντάχθηκε
ασθενούς σε κρίσιμη κατάσταση, για τον προσπάθεια να εκπαιδευτούν σε όλες τις μόρφωση του οικείου προγράμματος
στην οδηγία της Ευρωπαϊκής Ένωσης με
οποίο κάθε δευτερόλεπτο μετράει. πολύπλοκες πτυχές της. σπουδών. Στελέχωση και ανεξαρτητο-
τις αναγνωρισμένες ιατρικές ειδικότητες.
Η δεύτερη ιδιαιτερότητα είναι το ευρύ Η υποστήριξη της ομογένειας. Η ποίηση των ΤΕΠ. Ανάπτυξη της Πρω-
Και η οποία, στο τέλος Αυγούστου ανα-
φάσμα γνώσεων και δεξιοτήτων που πρέ- ΕΕΕΙ απολαμβάνει την υποστήριξη πο- τοβάθμιας Φροντίδας Υγείας μέσω της
γνωρίστηκε και στην Ελλάδα ως ιατρική
πει να έχει ο επειγοντολόγος για να αντι- λυάριθμων ομογενών επειγοντολόγων ενίσχυσης των Τοπικών Μονάδων Υγεί-
εξειδίκευση από γιατρούς που κατέ-
μετωπίσει την μεγάλη ποικιλία κλινικών από τα τέσσερα σημεία του ορίζοντα. Στο ας (ΤΟΜΥ).
χουν ήδη συγκεκριμένες ειδικότητες ή
περιπτώσεων χωρίς να χρειαστεί να κά- 4ο Πανελλήνιο Συνέδριο Επείγουσας Και κατάργηση του σημερινού συστή-
εξειδικεύσεις. Με απόφαση του Ανα-
νει «μπαλάκι» τον ασθενή σε διάφορα Ιατρικής συμμετείχαν 15 τουλάχιστον ματος των εφημεριών των ελληνικών νο-
πληρωτή Υπουργού Υγείας Παύλου Πο-
τμήματα του νοσοκομείου. Αυτό γίνεται διακεκριμένοι Έλληνες επειγοντολόγοι σοκομείων. Πρόκειται για άλλη μια «πα-
λάκη. Και μετά από πολύχρονες προ-
εμφανές όχι μόνο από την διάρκεια που εργάζονται αποκλειστικά σε ΤΕΠ γκόσμια ελληνική πρωτοτυπία», αφού σε
σπάθειες, εισηγήσεις και παρεμβάσεις
σπουδών που απαιτείται για την από- στις ΗΠΑ, την Αυστραλία, τη Βρετανία, όλες τις χώρες του κόσμου ΟΛΑ τα νο-
του Παναγιώτη Αγγουριδάκη, επίκουρου
κτηση της πρωτογενούς ειδικότητας τον Καναδά και την Ελβετία. Αλλά και σοκομεία διαθέτουν ΤΕΠ που λειτουρ-
καθηγητή Επείγουσας Ιατρικής στο Πα-
(από 5 έως και 7 έτη) ή την εξειδίκευση διακεκριμένοι ομογενείς καθηγητές Επεί- γούν 24 ώρες το 24ωρο, 7 ημέρες την
νεπιστήμιο Κρήτης, διευθυντή στο ΤΕΠ
(2 έτη). Αλλά και από τις ειδικότητες γουσας Ιατρικής που έχουν ήδη υποδε- εβδομάδα. Έτσι ώστε τα ασθενοφόρα να
του Πανεπιστημιακού Γενικού Νοσοκο-
πάνω στις οποίες θα «χτιστεί» αρχικά η χτεί και εκπαιδεύσει έλληνες γιατρούς. μεταφέρουν τα επείγοντα περιστατικά
μείου Ηρακλείου (ΠαΓΝΗ) και επί χρό-
εξειδίκευση της Επείγουσας Ιατρικής. Και οι οποίοι έχουν ήδη συγκροτήσει μια στο πλησιέστερο νοσοκομείο και όχι σε
νια προέδρου της Ελληνικής Ένωσης
Παθολογία, Χειρουργική, Αναισθησιο- άτυπη ομάδα για να υποστηρίξουν την ένα εφημερεύον στην άλλη άκρη της πό-
Επείγουσας Ιατρικής (ΕΕΕΙ).
λογία, Καρδιολογία, Πνευμονολογία-Φυ- εκπαίδευση όσων θα ενταχθούν στο λης …
Η ΕΕΕΙ έχει επίσης υποβάλλει στο
ματιολογία, Ορθοπεδική, Παιδιατρική πρόγραμμα εξειδίκευσης και αργότερα Ας ελπίσουμε ότι οι σχετικές εισηγήσεις
Υπουργείο Υγείας και σχετικές προτάσεις
και Γενική Ιατρική καθώς και η εξειδί- στα προγράμματα ειδικότητας που θα ξε- και οι άοκνες προσπάθειες του Πανα-
προκειμένου να αρχίσει από το επόμενο
κευση στην Εντατική Θεραπεία. κινήσουν στην Ελλάδα. γιώτη Αγγουριδάκη, των ομογενών επει-
έτος η εκπαίδευση στη νέα αυτή εξειδί-
Η τρίτη ιδιαιτερότητα είναι το γεγονός Μακροπρόθεσμα, η αναγνώριση της γοντολόγων και της Ελληνικής Ένωσης
κευση. Εκπαίδευση, η οποία προβλέπε-
ότι σε ένα ΤΕΠ, ο επειγοντολόγος κα- εξειδίκευσης της Επείγουσας Ιατρικής Επείγουσας Ιατρικής (ΕΕΕΙ) θα συνεχί-
ται να είναι διετής (μονοετής για όσους
λείται να διαχειριστεί το χάος. Συγκρι- μπορεί να συμβάλλει αποφασιστικά στην σουν να εισακούονται και να υλοποι-
έχουν εξειδίκευση στην Εντατική Θε-
τικά, καταφτάνουν εκεί 800 περίπου αποσυμφόρηση των τμημάτων επειγό- ούνται από την ηγεσία του Υπουργείου
ραπεία). Και την οποία θα μπορούν να
ασθενείς ημερησίως από τους οποίους ντων στα ελληνικά νοσοκομεία. Γιατί οι Υγείας για το καλό όλων μας …
οργανώσουν μερικά μόνο κέντρα που θα
οι μισοί είναι βαριές περιπτώσεις, ενώ επειγοντολόγοι μπορούν υπεύθυνα να
οριστούν ανά την Ελλάδα (ανάμεσα στα
σε μια Μονάδα Εντατικής Θεραπείας νο- κάνουν τη διαλογή των πραγματικά σο-
οποία θα είναι σίγουρα το ΤΕΠ του Πα- *φυσικός, τέως στέλεχος της Ευρωπαϊκής
σηλεύονται μόνον 400 περίπου ασθενείς βαρών επειγόντων περιστατικών που
ΓΝΗ αφού το Πανεπιστήμιο Κρήτης Επιτροπής. Οι απόψεις είναι προσωπικές και
ετησίως. Γι’ αυτό και οι επειγοντολόγοι απαιτούν άμεση φροντίδα από τις λιγό-
έχει εκλέξει από το 2007 καθηγητή στο δεν εκφράζουν κατ’ ανάγκη την Ευρωπαϊκή
θα πρέπει να έχουν επιλέξει συνειδητά τερο επείγουσες περιπτώσεις.
γνωστικό αντικείμενο της Επείγουσας Ια- Επιτροπή. http://alevantis.blogspot.com
αυτή την ειδικότητα, να την έχουν την Ωστόσο, από μόνη της η αναγνώριση δεν
τρικής …).