You are on page 1of 11

การค้นคว้าหาความรู้

ทางอิ นเทอร์เน็ต
ขอนำเสนอ
อาจารย์ จินดารัชต์ ทวีสินธนานนท์

จัดทาโดย กลุ่มขนมเบื้อง
ห้อง ๑๐/๐๘
นางสาว ณิชา โสภณศ์พพ ิ ฒ
ั ณ์
นางสาว วรามาศ กรรมารวนิช
นางสาว พิมพ์มาดา ศิริวัฒน์
นาย ณัฐ ศานติจารี
นาย คชภัค ภัทรเอกวนิช
แหล่งความรู้อนิ เทอร์เน็ตที่
เป็ นประโยชน์
แหล่งความรู ้ในเครือ ่ ข่ายอินเตอร์เน็ ต คือ เว็ปไซต์ (web
site) เว็ปไซต์มท ี งั ้ ประเภททีเ่ ป็ นบุคคล กลุม ่ บุคคล และที่
เป็ นของหน่วยงาน
เด็กดี (www.dek-d.com) ก่อตัง้ โดยนักเรียนชน ั้
มัธยมศก ึ ษาปี ท ี่ 5 กลุม ่ หนึง่ ของโรงเรียนสวนกุหลาบ
วิทยาลัย ปั จจุบนั เว็ปไซต์นด ี้ าเนินงานในรูปแบบบริษัท
วิกพิ เี ดีย (www.wikipedia.org) เป็ นเว็ปไซต์
สารานุกรมออนไลน์ เพือ ่ ให ้ผู ้ทีต
่ ้องการนาเสนอ
ความรู ้ของตนเข ้าไปแบ่งปั นให ้คนอืน ่ โดยไม่สงาน
สทิ ธิ์
ยูทบ ู (www.youtube.com) มุง่ ให ้ผู ้ใชงานสามรถ ้
แลกเปลีย ่ นวีดท
ิ ัศน์ทถ
ี่ า่ ยกันเองไม่ละเมิดสท ิ ธิผ
์ ู ้ใด
วิธีการค้นให้ได้ข้อมูลความรู้
ตรงตามความต้องการ
o คาค ้นทีจ่ ะทาให ้ได ้ข ้อมูลควรเป็ นคาสาคัญทีส ่ รุปรวบยอด
ความคิดในเรือ ่ งทีต ่ ้องการค ้น
o โปรแกรมสบ ื ค ้นข ้อมูลในอินเทอร์เน็ ตโดยทั่วไปจะกาหนดให ้
เราใสเ่ ครือ
่ งหมายบวก (+) ลงไประหว่างคาค ้นกีค ่ าก็ได ้ เพือ

ชว่ ยกรองเฉพาะข ้อมูลทีเ่ ราต ้องการจริงๆ
วิธีพจิ ารณาความน่าเชื่อถือของ
ข้อมูลความรู้ในอิ นเทอร์เน็ต
ข้อควรคำนึงในกำรพิจำรณำควำม
ื่ ถือของข้อมูล
น่ำเชอ
o ข ้อมูลทีจ ่ ัดทาโดยหน่วยงาน
ทีเ่ กีย
่ วข ้องกับเรือ่ งนั น
้ ๆ
โดยตรง มักเป็ นข ้อมูลที่
ถูกต ้องน่าเชอ ื่ ถือ
o การเปรียบเทียบข ้อมูลจาก
หลายๆแหล่ง
o ควรตรวจสอบความทันสมัย
ของข ้อมูล
วิธีการนาข้อมูลความรู้ท่ีได้
จากอิ นเทอร์เน็ตไปใช้
ควรปฏิบ ัติเพือ ้ อ
่ กำรใชข ้ มูลจำก
อินเทอร์เน็ ตได้ประโยชน์อย่ำงแท้จริง
o สร ้างผังมโนภาพ
o วางโครงเรือ ่ งของรายงาน โดยจะประกอบด ้วย สว่ นนา สว่ น
้ หา และสว่ นสรุป
เนือ
o เลือกเนือ้ หา โดยพิจารณาความน่าเชอ ื่ ถือของข ้อมูล
o เขียนรายงานขึน ้ ใหม่ตามโครงเรือ
่ งทีก ่ าหนด สว่ นใดทีไ่ ม่ได ้
เขียนด ้วยตนเอง ให ้นาข ้อความทีค ั ลอกมาใสไ่ ว ้ใน
่ ด
เครือ่ งหมายคาพูด พร ้อมระบุแหล่งทีม ่ าด ้วย
o จัดทาบรรณานุกรม เพือ ่ ระบุแหล่งทีม่ าของข ้อมูลทีไ่ ด ้จาก
อินเทอร์เน็ ต
“ขอบคุณค่ะ” “ขอบคุณครับ”