You are on page 1of 13
OFICINES | DESPATXOS | GUIADEBONES PRACTIQUES eae eete een Ceara car Pane aie ee eek rete ce ery Pee ERIS eS Cea ace Cea Ens Cee 02 Caan cE | Cer acl 5 Det eens ee ae 16 Coto ee CONCEPTES BASICS [A EFECTES DE LA LLEI 31/1996 DE PREVENCIO DE RISCS LABORALS Sentonda pr "prevoncis™ el conn facia 0 mesures adopts 0 previstes {en ote es ates facial de Tempresa af eiarodsminut es cs devas de ister. : ‘Sentend’ com aise laboral” la possbltat que un rebaladr pales un deterninat imal derivate la fina. Per qualita un ric de dl punt co vista dela gravel, es ‘valraran conjuntamet la probabil que es produc el dany ila seva several, Es consderaran com a "danys dervats do la fina” les malas, patologies © lesions patides amb mao acai de a ena Sfontondd com a “rise labora grou imminent" aquell que result probable raconalment qu es matrall en un uur immed | pug supossr un dany gr pera la salu des teballagors. Stontndea com a “equip de treba” qualsovel miquia, aparel nstument © insaaco utzt seine, Sentenda com a“condleé de fina” quolevol caractrisica daquesta que pugul lent una inflencia signieatva ena goneracé de rscs per ala seguretat a salut el Wroballador. Queden especticament incloses en aquesta definicié {.Les carateristques gnecals dle locals, stalin, eqs, produces reste dest exisots enol conre de bal 2.La naturales des agents fics, quimis i icles presets enfambient ein es seve crresponetsintnstas,concenraconsonvels ce presen, 3.5 procedimons poral ublitzacié dos agents esmenatsanteioemont ‘que infueixin en la generaci6 dels rises que ja hem comental, (ory 4 Totes aquels alos caracteristiqus doa fina, inclose es relatives a Forgantzacié a Forde, qv infusxn en a magnted dels cs a Gub stg exposat el tebaladcr AA EFECTES DEL RD 488/1997 sobre asposicions minimes do soguotat | salut Felatves @ Ia foine amb equips que inclouen pantalles de visualitzacié: Pantalla de visualitzacié: una pantalla allanumdrica 0 grfica, independentment del métode de representacia. visual-ulitzat oe do fina cont per un equip amb pantalla de vista prove ‘evel sou cas, dn toda o disposi dadguseié de dads, dun programa ala nirconedd prsonammaquia, daccossors cma dun sort Faia © superticle de foina, com també fentor laboral immedi ‘reballador: qulsevo trebatador que habtualment i durant una part rellovent el sova era nomalempr un equp ab parla de visizac, (ary