You are on page 1of 2

‫הפקולטה למדעי ההנדסה‬ ‫אוניברסיטת בן‪-‬גוריון בנגב‬

‫המחלקה להנדסת בניין‬

‫מאי ‪2018‬‬

‫פרויקט גמר‬
‫בהנדסת מבנים )‪ (37414020‬וניהול הבנייה)‪(37414107‬‬

‫הנחיות להכנת תקציר הפרויקט בשפה העברית והאנגלית‬

‫באמצע סמסטר א' יש לערוך תקציר הפרויקט בשפה העברית והאנגלית ‪,‬התקציר יעודכן בסמסטר‬
‫ב' מתוך הבנה כי לאור ההתקדמות בפרויקט יש לעדכן את התקציר‪. .‬התקציר ייכלל בדיסק של כלל‬
‫הפרויקטים הפקולטיים ‪,‬ומטרתו להציג את עבודותיכם בסוף השנה בכנס הפקולטי ‪,‬שיתקיים בחודש‬
‫יוני וכן לאפשר לקורא המעוניין לקבל תיאור תמציתי של הפרויקט ‪.‬התקציר יכלול‪:‬‬
‫כותרת נושא הפרויקט‬ ‫•‬
‫מספר הפרויקט ושנת ביצועו‬ ‫•‬
‫שם הסטודנט המבצע את הפרויקט ‪,‬מס 'ת"ז‬ ‫•‬
‫שם‪/‬מות המנחה‪/‬ים המקצועיים‬ ‫•‬
‫שם המנחה האקדמי‪/‬ת‬ ‫•‬
‫תקציר של עד ‪ 300‬מילים בעברית ו ‪- 400‬מילים באנגלית‬ ‫•‬
‫התקציר יתאר את מהות הפרויקט וייחודו )עד חמישה משפטים( ‪ ,‬מטרות)עד ‪ 3‬משפטים(‪ ,‬שיטות‬
‫האנליזה והפתרון ‪-‬שיטות ניתוח ‪,‬טכניקות וכד ' תוך הדגשה של שיטות מיוחדות לפתרון )‪6-12‬‬
‫משפטים(‪ .‬הפתרון הנבחר ותוצרי הפרויקט )עד ששה משפטים(‪.‬‬
‫בחלק זה הדגישו שיטות כמו ‪:‬אנליזות סטטיות ודינמיות ‪,‬שיטות חישוביות ‪,‬פתרונות סטטיים‬
‫מיוחדים להקשחת המבנה או לפתרון הסכמה הסטטי של המבנה ‪,‬פתרונות מיוחדים לביסוס המבנה‬
‫או שיטות ביצוע חדשניות) בפרויקט בהנדסת מבנים (ו‪-‬לוחות זמנים ‪,‬ניתוח סיכונים ‪,‬בקרה תקציבית‬
‫‪,‬הקצאת משאבים ‪,‬שיטות התקשרות ושיטות ביצוע חדשניות בפרויקט בניהול הבנייה‪.‬‬
‫בסיום התקציר בשורה נפרדת יופיעו ארבע עד חמש מילות מפתח ‪.‬מילות המפתח משייכות את‬
‫הפרויקט לנושאים גנריים ‪ .‬מטרת מילות המפתח היא לאפשר למעוניינים בכך לאתר פרויקטים‬
‫בתחום כללי כגון ‪:‬ניהול בנייה ‪,‬תשתיות ‪,‬תכן גשרים ‪,‬הנדסת רעידות אדמה ‪,‬אנליזה באלמנטים‬
‫‪Structural Design, Finite :‬סופיים ‪,‬אנליזה דינמית ‪,‬אנליזה מודלית ‪,‬סימולציה וכיו"ב ‪.‬לדוגמא‬
‫‪Elements, Dynamic Analysis, Construction Management, Least Cost Scheduling,‬‬
‫‪.Earthquake Engineering, Maintenance‬‬
‫יש להקפיד בכתיבת התקציר על שימוש במינוחים הנדסיים ניהוליים נכונים ‪,‬על מבנה דידקטי ועל‬
‫עריכה לשונית רהוטה ‪ .‬את התקצירים יש להעביר לעלות לתיבה ייעודית במודל עד לתאריך ‪31.12.18‬‬
‫את התקצירים יש להגיש בפורמט ‪ WORD‬בלבד‪ ,‬כאשר כל שפה נמצאת בעמוד אחד‬
‫בלבד‪ ,‬כל שפה והעמוד שלה‪ .‬בפונט ‪ DAVID‬ללא רווחים בין הפסקאות‪ .‬הקפידו על‬
‫הפורמט המדוייק שהועלה למודל‪ ,‬שכן תודפס חוברת תקצירים ואנו רוצים לשמור על‬
‫אחידות‪ .‬קבצי ‪ PDF‬לא יתקבלו‪.‬‬