You are on page 1of 31

COMPLEX MULTIFUNCTIONAL „TIMISOARA PLAZA – SHOPPING

AND ENTERTAINMENT CENTER”


- Plan urbanistic zonal -

Beneficiar
S.C. ELITE PLAZA S.R.L.
Bucuresti, sector 1, Str. Gh. Manu, nr.10, et.1, camera 1

Amplasament
Timisoara, Calea Dorobantilor Nr.46-52

Faza proiect
Plan Urbanistic Zonal (PUZ)

Data
August 2008

Page 1 of 31
Pr. nr. 74/PLZ/08

FOAIE DE CAPAT

Denumirea lucrarii Complex multifunctional “TIMISOARA PLAZA-


Shopping and Entertainment Center”
Plan Urbanistic Zonal

Beneficiar S.C. ELITE PLAZA S.R.L


Bucuresti, sector 1, Str. Gh. Manu, nr.10, et.1, camera 1

Amplasament Jud. Timis, Loc. Timisoara, Calea Dorobantilor, Nr.46-52


Nr. Cad. 4496/2, 4431/2, 3826/3, 4497, 4498/1, 4496/1/3,
4496/1/1, 4496/1/2, 4499, 4500, 4501/1, 4495/1/1, 4495/2/1,
4495/3/1, 4495/4, 4495/5, 4495/6, 4495/7, 4495/8/1, 4495/9,
4495/10/1, 4495/11/1/I - VI

Proiectant general S.C."ATELIERELE ARHITECH" S.R.L.


Pr.nr.74/PLZ/08 Timisoara, Aleea Icar, Nr. 9
arh. NEGRISANU Daniela-Luciana
arh. FILIP Eugen

Concept design S.C. CHAPMAN TAILOR S.R.L.

Arh. Igor Bergman

Arh. Andy Hudson

Arh. Luminita Popan

Lucrari edilitare, S.C. C&C INSTAL S.R.L.


electrice si gaz
Ing. Bejerita Cristian

Page 2 of 31
Studiu de trafic S.C. VELTONA S.R.L

Ing. Nagy Vencel

Lucrari rutiere S.C DRUM PROIECT S.R.L

Teh. Bogdan Bocicu

Lucrari topografice, S.C. GIS SURVEY S.R.L


cadastrale
Ing. A. Sturza

Lucrari geotehnice S.C. GEOSOND S.R.L

Ing. Bogdan Valentin

PUZ
Faza de proiectare

Data AUGUST 2008

Page 3 of 31
Pr. nr. 74/PLZ/08

LISTA SI SEMNATURILE PROIECTANTILOR


Sef de proiect arh. NEGRISANU Daniela-Luciana

Arhitectura arh. FILIP Eugen

arh. NEGRISANU Razvan-Gabriel

arh. CRACIUN Novella

arh. ZAMA-NEAGRA Adrian

arh. SUMANARIU Valentin

Concept design arh. BERGMAN Igor

arh. POPAN Luminita

arh. HUDSON Andy

Studiu de trafic ing. VENCEL Nagy

ing. BOJIDAR Tomici

Lucrari rutiere teh. BOCICU Bogdan

Lucrari topografice, cadastrale ing. STURZA A.

Lucrari geotehnice ing. VALENTIN Bogdan

Page 4 of 31
Pr. nr. 74/PLZ/08

BORDEROU

A. Piese scrise
Cerere PUZ
Taxa PUD – Comisia de Urbanism
Taxa R.U.R.
Foaie de titlu
Foaie de capat
Lista de semnaturi
Borderou
Certificat de Urbanism
Extrase de Carte Funciara
Certificat Unic de Inregistrare – S.C. Plaza Centers S.R.L.
Autorizatie de Desfiintare nr. 361 din 08.02.2008
Aviz Agentia Nationala Pentru Protectia Mediului
Aviz Autoritatea de Sanatate Publica Judeteana Timis
Aviz de securitate la incendiu
Aviz de protectie civila
Aviz Unic
Extras din Proiect SC Enel Distributie Banat SA L 2552/2008
Aviz de principiu
Aviz Comisia de Circulatie
Studiu de trafic
Adresa informare Comisia socio- economica, CJT
Memoriu General si Regulament Local de Urbanism
Tema de proiectare
Aviz geotehnic preliminar
Memoriu edilitare
Plan de incadrare PMT 1:5000
Plan de situatie PMT 1:500
Plan topografic vizat O.C.P.I.
B. Piese desenate
1. Situatia existenta 01-A
2. Reglementari urbanistice 02-A
3. Reglementari edilitare 03-A
4. Proprietatea asupra terenurilor 04-A
5. Propunere de mobilare urbanistica – Plan parter 05-A

Intocmit Arh. Daniela Negrisanu


Page 5 of 31
Pr. nr. 74/PLZ/08

MEMORIU GENERAL
1. INTRODUCERE

1.1. Date de recunoastere a documentatiei

Denumirea lucrãrii Complex multifunctional “TIMISOARA PLAZA-Shopping


and Entertainment Center”
-Plan Urbanistic Zonal-

Amplasament Jud. Timis, Loc. Timisoara, Calea Dorobantilor, Nr.46-52


Nr. Cad. 4496/2, 4431/2, 3826/3, 4497, 4498/1, 4496/1/3, 4496/1/1,
4496/1/2, 4499, 4500, 4501/1, 4495/1/1, 4495/2/1, 4495/3/1, 4495/4,
4495/5, 4495/6, 4495/7, 4495/8/1, 4495/9, 4495/10/1,
4495/11/1/I – VI

Beneficiar S.C. ELITE PLAZA S.R.L

Proiect Nr. 74/PLZ/08

Faza de proiectare P.U.Z

Data elaborarii August 2008

Page 6 of 31
1.2. Obiectul lucrarii

Prezenta documentatie, faza P.U.Z., isi propune sa elaboreze suportul tehnic si


juridic pentru realizarea unei zone pentru comert, pe terenul situat in partea Nord-Estica a
municipiului Timisoara, in intravilan, la principala iesire din oras inspre aeroportul de pe
Calea Lugojului.

Prin prezentul plan urbanistic zonal se stabilesc conditiile pentru:

• Utilizarea functionala a terenului, in relatie cu planurile de urbanism aprobate


in zona si in conformitate cu legislatia in vogoare;
• Reglementarea caracterului terenului studiat;
• Trasarea si profilarea drumurilor propuse si reconfigurarea celor existente, in
corelare cu situatia existenta si cu previzionarile realizate de catre
proiectantii de specialitate;
• Modulul de ocupare a terenului si conditiile de realizare a constructiilor;
• Realizarea lucrarilor rutiere si tehnico-edilitare, necesare asigurarii unei
infrastructuri adecvate;
• Amenajarea teritoriului in corelare cu cadrul natural si cadrul construit
existent.

1.3. Surse documentare

Pentru elaborarea acestei documentatii s-au studiat planurile urbanistice aprobate in


zona amplasamentului:

§ P.U.G. Timisoara, UTR nr.33;


§ Studii urbanistice realizate in proximitate (studii cu caracter informativ),
conform pct. 2.1.

Documentatia se intocmeste in conformitate cu prevederile urmatoarelor legi:

• Reglementari Tehnice – Ghid privind metodologia de elaborare si continutul-cadru al


Planurilor Urbanistice Zonale, indicativ GM- 010- 2000, aprobat cu MLPAT
nr.176/N/16.08.2000;
• Legea 50/1991 modificata cu Legea 401/2003 si 199/2004;
• Legea nr. 350/2001 privind Amenajarea Teritoriului si Urbanismului;
• H.G. 525/1996, republicata in 2002, pentru aprobarea Regulamentului General de
Urbanism;
• Alte documente sau norme cu caracter de reglementare.

2. STADIUL ACTUAL AL DEZVOLTARII

2.1. Evolutia zonei

Terenul studiat in cadrul P.U.Z se situeaza in partea de Nord-Est a Municipiului


Timisoara, in intravilan, conform Planului Urbanistic General al Municipiului Timisoara.

Amplasamentul este situat pe Calea Dorobantilor, nr. 46-52, Timisoara.


Page 7 of 31
Zona aferenta terenului studiat a cunoscut in ultimii ani o dezvoltare specifica
intregului oras si specifica cerintelor pietei: programe comerciale, servicii si locuire.

De asemenea, reconversia functionala a unui fost sit industrial, propusa si in prezenta


documentatie, se inscrie in contextul generala de dezvoltare urbana, manifestata cu
precadere pe fostele zone de implantare a industriilor, de dimensiuni mari, din interiorul
Municipiului Timisoara.

Anterior prezentei documentatii nu au fost realizate alte proiecte urbanistice pe


terenul studiat, cu exceptia P.U.G.-ului Timisoara. Recente proiecte de planificare urbana au
studiat zona limitrofa terenului studiat, inspre iesirea din oras pe Calea Lugojului, zona
rezidentiala din partea sudica, intre Calea Dorobantilor si Str. Stefan cel Mare si zona mixta,
servicii, comert si rezidential, situata in partea vestica a terenului, pe Bdul. Simion Barnutiu –
toate fara impact urbanistic, asupra terenului studiat.

2.2. Incadrarea in teritoriu

• Limite si vecinatati

Amplasamentul studiat este situat in partea de Nord-Est a Municipiului Timisoara, pe


Calea Lugojului la intrare, pe stanga.

Terenul de forma neregulata pentagonala este marginit astfel:

• Nord-Vest – Calea Dorobantilor


• Nord – teren proprietate privata, cu functiunea de comert si servicii
• Nord-Est – Str. Palmierilor
• Sud-Est – Str. Matasarilor
• Sud – fundatura a Caii Dorobantilor si terenuri private, cu functiunea de servicii si
locuire
• Vest – Calea Dorobantilor

• Accesibilitate la cai de comunicatie

La intersectia strazilor Calea Dorobantilor si Bdul. Simion Barnutiu, terenul este


marginit astfel:

• Nord – Calea Dorobantilor (profil 20m)


• Nord – Est - Str. Palmierilor (profil 6m)
• Sud – Est - Str. Matasarilor (profil 7m)
• Sud - o fundatura a Caii Dorobantilor
• Vest – Str. Simion Barnutiu (profil 25m)

• Situatia juridica a terenului

Amplasamentul studiat in prezenta documentatie a apartinut fostei fabrici de pantofi “Filty”,


amplasament pe care au fost operate lucrari de demolare asupra constructiilor apartinand
fostului sit industrial. Amplasamentul este identificat prin C.F. nr.121382, C.F. nr.121383,
Page 8 of 31
C.F. nr.121384, C.F. nr.121385, C.F. nr.121386 si C.F. nr.21387, avand Nr. Cad. 4496/2,
4431/2, 3826/3, 4497, 4498/1, 4496/1/3, 4496/1/1, 4496/1/2, 4499, 4500, 4501/1, 4495/1/1,
4495/2/1, 4495/3/1, 4495/4, 4495/5, 4495/6, 4495/7, 4495/8/1, 4495/9, 4495/10/1,
4495/11/1/I – VI, detinand o suprafata totala de 31.861 mp.

2.3. Elemente ale cadrului natural

Caracteristici climatice ale zonei

Din punct de vedere al climei, amplasamentul se integreaza in zona Timisoarei, caracterizata


printr-o clima continental moderata, cu influente mediteraneene si oceanice.

Temperatura aerului:

• Media lunara maxima: +(21-22) °C in iulie,august;


• Media lunara minima: -(1-2) °C in ianuarie;
• Temperatura medie multianuala a aerului: 8,8 °C;
• Data medie a primului inghet: 11 octombrie;
• Nr. Mediu al zilelor tropicale [T max. > 30 °C] : 8 zile/an;
• Durata medie de stralucire a soarelui: 1924,1 ore/an;

Precipitatii:

• Media lunara maxima: 70-80 mm. in iunie;


• Cantitatea medie multianuala a precipitatiilor: 630 mm/an;
• Numar mediu al zilelor cu ninsoare: 28 zile/an;
• Numar mediu al zilelor cu bruma: 25 zile/an;

Vantul:

• Directii predominante: N 16.9%


E 15%
• Frecventa pe celelalte directii se mentine relativ constanta (7-9%)

Caracteristici geo-tehnice ale terenului

Terenul studiat face parte din punct de vedere geomorfologic din Campia Banatului,
aspectul orizontal conferind stabilitate terenului. In limitele amplasamentului prospectat, se
observa diferente altitudinale minore intre diferitele parti ale terenului (sistematizat), trecerea
de la zonele inalte la cele mai coborate realizandu-se prin pante cu valuri reduse.

Conform zonarii seismice, amplasamentul este caracterizat de urmatorii parametrii:


ag=0,16 g, T c = 0,7 s.

Caracteristicile si conditiile geo-tehnice sunt detaliate in lucrarea intocmita de catre


proiectantii de specialitate, atasata prezentei documentatii.

Page 9 of 31
2.4. Circulatia

Amplasamentul studiat este marginit pe doua laturi de artere majore de circulatie


(Calea Dorobantilor si Calea Lugojului) si, in partea nord-vestica, de intersectia Str. Simion
Barnutiu – Calea Dorobantilor, generand astfel in zona un trafic auto intens.

Circulatiile auto care marginesc terenul in partea nord-estica si in partea estica (Str.
Palmierilor si Str. Matasarilor), constituie arterele secundare cu trafic redus.

Circulatiile pietonale se desfasoara pe trotuarele aferente strazilor sus mentionate.

2.5. Ocuparea terenurilor

Prin P.U.G Timisoara, zona studiata constituie o insula cu caracter industrial si


depozitare in mijlocul unei zone puternic rezidentiale, cu functiuni complementare,
heterogena din punct de vedere al regimului de inaltime, a densitatii locuitorilor, facand
tranzitia de la o zona de blocuri P+4, P+10 etaje la o zona de locuinte individuale de proasta
calitate, in continua dezvoltare si plombare cu locuinte noi.

Terenul studiat, cu suprafata totala de 31.861 mp, este in prezent liber de constructii,
conform A.D. nr.361 din 08.02.2008, procentul de ocupare a terenului (POT) fiind in prezent
de 0%, iar coeficientul de ocupare a terenului (CUT) este 0.

2.6. Echiparea edilitara

Alimentare cu apa si canalizare menajera

Conform avizului nr.17179 din data de 11.08.2008 eliberat de catre SC AQUATIM


SA, in zona studiata exista retele de apa si canalizare, atat pe Calea Dorobantilor, cat si pe
Str. Matasarilor si Palmierilor; traseele si adancimea exacta a acestora este indicata
orientativ de S.C. AQUATIM, pozitia exacta a acestora urmand a se determina prin sondaje.

Gaze naturale

Conform avizului nr.2750 din data de 15.08.2008 eliberat de catre SC E-ON Gaz
Distibutie SA, nu exista retele de gaze naturale in incinta fostei fabrici “Filty”, existand insa in
retele de gaze naturale pe strazile adiacente, pentru a deservi obiectivul studiat.

Energie electrica

Conform avizului nr.inreg. U12008-002750/2166 din data de 13.08.2008, emis de


catre SC ENEL Distributie Banat SA, in zona de aparitie a noului obiectiv exista retea
electrica de distributie, indicata in planurile anexate. Conform Proiectului S.C. ENEL
Distibutie Banat S.A., L 2552/2008, anexat prezentei documentatii, postul de transformare
existent pe teren va fi mutat pe locatia indicata, fara afectarea investitiei propuse.

Page 10 of 31
Energie termica

Conform avizului nr. U12-008-2750, din data de 20.08.2008, eliberat de catre SC


COLTERM SA, exista trasee de retele termice, indicate pe planurile de situatie, in partea
sudica a terenului studiat.

2.7. Probleme de mediu

Asa cum rezulta din Avizul emis de Agentia Nationala Pentru Protectia Mediului nr. 539RP
din 02.04.2008, problemele de mediu, legate de dezafectarea gospodariilor subterane
apartinand fostei fabrici Filty, trebuie gestionate in faza dezafectarii acestora. Proiectul
propus nu prezinta probleme de mediu si acesta va face obiectul unei documentatii de mediu
intocmite intr-o faza ulterioara de proiectare.

2.8. Optiuni ale populatiei

Terenul studiat este proprietate privata, iar proprietarii de teren din zona fac solicitari
de amplasare pentru diverse investitii, in principal destinate serviciilor, comertului sau
depozitarii.

Primaria Municipiului Timisoara, ca autoritate locala are rol de decizie si mediere a


intereselor individuale si a celor comunitare, prin asigurarea unei dezvoltari controlate in
teritoriu, fiind sustinuta de catre Consiliul Judetean Timis ca autoritate cu rol de coordonare a
amenajarii teritoriului la nivel judetean.

Legea nr. 52/2003 privind transparent decizionala in administratia publica faciliteaza


accesul populatiei la luarea deciziilor din administratia publica, la consultarea documentatiilor
de amenajarea teritoriului si urbanism, propunerile acestora fiind analizate, iar cele viabile
preluate si integrate in aceste documentatii.

Consultarea populatiei se realizeaza prin anunturi publice, consultare in diferite faze


de elaborare si dezbatere publica.

3. PROPUNERI DE DEZVOLTARE URBANISTICA

3.1. Prevederi ale planurilor urbanistice

In prezent, terenul studiat este reglementat conform Planului Urbanistic General


Timisoara, aprobat prin HCL 157/2002 si HCL 139/2007, cu functiune industriala. Prezenta
documentatie urbanistica stabileste noile reglementari urbanistice, utilizari functionale,
drumurile care deservesc zona si traseele de deservire a utilitatilor.

3.2. Valorificarea cadrului natural

Zona studiata beneficiaza de un cadru natural favorabil, de un teren relativ plan, fara
interdictii. In aceste conditii, propunerile de urbanism pot asigura o organizare optima a

Page 11 of 31
teritoriului, cu prevederea unui procent minim de 10% spatii verzi, conform Avizului de mediu
nr. 539RP din 02.04.2008, asigurat la sol si pe terasa inierbata.

3.3. Modernizarea circulatiei

Propunerile de dezvoltare urbanistica din cadrul acestei documentatii, prevad


amplasarea unui Complex multifunctional, care va genera un trafic semnificativ de vehicule
in zona adiacenta si care va afecta intersectia strazilor Simion Barnutiu si Calea
Dorobantilor, situate la limita Nord- Vestica a terenului.

Conform studiului de circulatie, elaborat de S.C. Veltona S.R.L, studiu anexat


prezentei documentatii, s-a determinat traficul actual si de prognoza in zona, s-a evaluat
traficul suplimentar generat de investitia propusa si s-a elaborat o solutie de amenajare a
intersectiei, care sa faca fata in conditii bune traficului (de vehicule si pietonal) actual si de
perspectiva.

Pe baza studiilor analitice si documentare, s-a optat pentru o intersectie largita cu


posibilitate de intoarcere, cu circulatia auto si pietonala la nivelul solului, conform studiului si
planselor aferente.

De asemenea, proiectul de modernizare a drumurilor propune realizarea unui sens


giratoriu la intersectia Str. Matasarilor cu Str. Palmierilor, care sa deserveasca in conditii
optime traficul auto in partea estica a terenului.

3.4. Zonificare functionala – reglementari, bilant teritorial, indici urbanistici

§ Zonificare functionala
Functiunea dominanta a zonei studiate va fi comert.
Suprafata de teren studiata va fi zonificata astfel:
• Zona de comert cu regim de inaltime de S+P+2E+1Ep, respectiv S+P+5E corp
parcare;
• Zona de circulatii auto, parcaje, platforme si de alei in incinta;
• Zona spatii verzi.

§ Descriere functionala
Complexul multifunctional Plaza Timisoara va cuprinde urmatoarele spatii:
• Mall – suprafata de aproximativ 60.000 mp;
• Hypermarket - suprafata de aproximativ 2.700 mp;
• Cinema - suprafata de aproximativ 2.800 mp;
• Parcare subterana - suprafata de aproximativ 60.000 mp (asigurand un total de
parcaje cuprins intre 1000 si 1200, conform calculelor realizate de proiectantii de
specialitate);
• Zona entertainment - suprafata de aproximativ 2.000 mp;
• Alimentatie - suprafata de aproximativ 500 mp.

Page 12 of 31
§ Bilant teritorial

SITUATIA SITUATIA PROPUSA


EXISTENTA
mp mp %
Teren studiat 31.861 30.895,54 -

Circulatii pietonale, auto, parcaje 0 max. 4.634 max. 15%


si platforme

Spatii verzi * 0 min. 3089 min. 10%


Constructii (complex 0 max. 24.716 max. 80%
multifunctional)
* in cazul in care o parte (max 50%) din spatiul verde necesar va fi asigurat pe terasa
cladirii, procentul de spatiu verde se va ridica la min. 20%.

§ Indici urbanistici

Pentru zona de comert, indicii urbanistici de utilizare a terenului propus sunt:

POT max = 80%


CUT max suprateran = 3 / CUT max global = 3.9
§ Regim maxim de inaltime – S+P+2E+1Ep / S+P+5E pentru corpul de parcare
§ Inaltime la cornisa – 22m pentru corpul principal/ 30m pentru corp cinematografe
(est) / 18.80m pentru corp parcaje
§ Inaltime maxima – 35m (accente corp principal)/ 19.50 pentru corp parcaje
§ Reglementari – configurare spatiala

Zona studiata a fost configurata astfel incat sa indeplineasca tema investitorului,


legislatia in vigoare si sa asigure functionarea, in conditii optime, a circuitelor
functionale.

Cladirea a fost amplasata pe teren conform plansei de Reglementari, fiindu-i


asigurate atat circuitele publice (acces auto, acces pietonal), cat si circuitele private
(acces personal, acces aprovizionare). Au fost asigurate zonele pentru spatii verzi
(atat la sol, cat si la ultimul nivel), cat si zonele pentru dotari tehnico-edilitare (la sol,
la subsol si la ultimul nivel).

§ Amplasarea constructiilor pe parcela

Avand in vedere configuratia zonei, precum si proiectul de modernizare a circulatiei,


anexat documentatiei, se propun urmatoarele:

• Amplasarea cladirii la limita vestica de proprietate (considerand limita initiala de


proprietate*), aferenta Caii Dorobantilor, se va realiza la o distanta variabila, cuprinsa
intre 5.95m si 5.05m (conform Plansei aferente de Reglementari), realizand astfel o
retragere (justificata de diferenta de regim de inaltime) fata de aliniamentul existent
in partea sudica;
Page 13 of 31
• Amplasarea cladirii la limita sudica de proprietate se va realiza la o distanta minima
variabila, cuprinsa intre 7.45m si 7.55m (conform Plansei aferente de Reglementari),
asigurand astfel distantele necesare accesului auto in subsol;
• Amplasarea cladirii la limita sud-estica, aferenta Str. Matasarilor, se va realiza la o
distanta de min 7.60 m, asigurand astfel functionarea in conditii optime a curtii de
aprovizionare;
• Amplasarea cladirii la limita nord-estica, aferenta Str. Palmierilor, se va realiza fie pe
limita de proprietate, fie cu retrageri fata de acestea;
• Amplasarea cladirii la limita nordica se va realiza la o distanta minima egala cu
jumatatea inaltimii cladirii, iar pe portiunea nord- est, invecinata cu domeniu public,
amplasarea cladirii se va realize pe limita sau cu retrageri;
• Sunt permise depasiri ale limitele de implantare supraterane cu elemente de accent;
• Limitele de implantare la subsol pot coincide cu limite propuse de proprietate
(conform Plansei aferente de Reglementari), rezultate dupa cedarea terenului pentru
domeniu public.

* Amplasarea cladirilor pe teren si zona de implantare a fost raportata la limita existenta


de proprietate. Limita propusa de proprietate, care rezulta dupa donarea terenului pentru
constituirea domeniului public, va fi determinata cu exactitate intr-o faza ulterioara
aprobarii PUZ, dupa finalizarea tehnica a proiectelor de specialitate.

3.6. Dezvoltarea echiparii edilitare

1. INSTALATII SANITARE

1.1. Lucrari necesare pentru asigurarea necesarului de alimentare cu apa


potabila

Alimentarea cu apa potabila a ansamblului de cladiri se face de la reteaua de apa a


orasului Timisoara, un bransament realizandu-se pe strada Matasarilor, iar cel de-al doilea
bransament pe strada Palmierilor. Conductele de alimentare cu apa rece situate pe aceste
strazi au Dn= 1000mm.

Pentru distributia apei se prevede o retea comuna pentru consumul menajer si pentru
incendiu (instalatii cu hidranti interiori, hidranti exteriori si sprinklere ).

Retelele exterioare de distributie a apei cuprind:

• conducte principale de distributie ;


• conducte de serviciu care transporta apa de la conductele principale la punctele de
bransamente;

Pentru combaterea incendiului se prevad hidranti exteriori alimentati de la reteaua de


distributie exterioara a apei reci.

Numarul hidrantilor exteriori si debitul de apa necesar se stabileste in functie de numarul


de locuitori conform STAS 1343.

Page 14 of 31
Hidrantii externi se amplaseaza la distante de maxim 150 m intre ei si la 5 m de zidurile
cladirilor; se amplaseza de regula in spatiile verzi.

Instalatia de alimentare cu apa pentru stins incendii din interior (hidranti interiori) se va
proiecta conform prevederilor „Normativului pentru proiectarea, executare si exploatarea
instalatiilor de stingere a incendiilor”, indicativ NP 086-05.

Hidrantii de incendiu interiori se vor echipa cu furtunuri plate, cu lungimea de 20 m si


teava de refulare universala cu diametrul duzei de refulare de 13 mm, STAS SR EN 671-
2/2002.

Hidrantii de incendiu interiori se vor monta in cutii de protectie prevazute cu usi care sa se
deschida cu minimum 170°, din considerente de manevrabilitate a furtunului.

Inaltimea de montare a hidrantilor va fi astfel stabilita incat robinetul de manevra al


acestuia sa fie la o inaltime de min 0,80 m si max.1,50 m.

Conductele instalatiei de hidranti interiori se vor realiza din tevi de otel zincate fara
sudura.

1.2. Instalatii de sprinklere

Complexul comercial propus se va imparti in urmatoarele parti din punct de vedere


functional:

• Magazine
• Supermarket
• Incaperi tehnice
• Parcaj

Reteaua exterioara de distributie a apei trebuie sa asigure consumatorilor debitul maxim


orar si sarcina hidrodinamica necesara .

Alimentarea cu apa calda menajera a grupurilor sanitare se va asigura de la sursa


proprie.

Conductele vor fi prevazute cu izolatii termice cu protectie anticondens si


fonoabsorbante. Conductele montate aparent vor fi prevazute cu manta de protectie.

Pentru asigurarea necesarului de apa potabila (apa rece, apa calda de consum si pentru
combaterea incendiului) se va obtine de la detinatorul de utilitati, avizul de principiu pentru
racordul de apa, prevazandu-se de catre acesta si punctele de racord necesare.

Detinatorul de utilitati va preciza daca poate asigura debitele de apa necesare si in caz
contrar solutii propuse pentru asigurarea acestor debite de apa.

Extinderea retelei de apa se va face conform avizului regiei.

1.3. Determinarea cantitatii de apa potabila

Determinarea debitelor de apa s-a facut pe baza SR 1343-1-2006 astfel:

Page 15 of 31
Calculul necesarului de apa pentru obiectivul propus s-a facut in baza urmatoarelor
estimari privind numarul de persoane din cladire si a necesarurilor specifice de apa:

Necesar specific pentru clienti 10 l/zi persoana 55 000 l/zi

Food-court pe persoana 20 l/zi persoana 20 000 l/zi

Personal 30 l/zi persoana 4 000 l/zi

Necesar apa pentru curatenie 1 000 l/zi

Total: 80 000 l/zi = 80 m3/zi

Necesar compensare apa de racire: 15 m3/zi

Total necesar de apa: 95 m3/zi

Din datele de mai sus rezulta un bransament pentru un debit simultan de 4 l/sec.

Pentru asigurarea permanentei in alimentarea cu apa a cladirii se propune realizarea de


rezervoare de apa : un rezervor pentru consum menajer si un rezervor pentru incendiu
(hidranti exteriori, interiori si sprinklere) si statii de pompare pentru consum menajer si pentru
incendiu.

a) Debitul zilnic mediu de apa

Qzi med = 67,857 mc/zi

b) Debitul zilnic maxim de apa

Qzi max =95 mc/zi

c) Debitul orar maxim de apa

Qo.max = 11.875 [mc/h]

Debitul de apa pentru stingerea incendiului cu hidranti exteriori

Qie = 20 l/s = 72 mc/h

Durata de functionare a hidrantilor exteriori

Te = 3 ore

1.4. Imbunatatire si/sau extinderi ale retelei de canalizare pentru preluarea


apelor uzate

Pentru evacuarea apelor uzate menajere si a apelor pluviale va fi realizat un sistem de


canalizare pentru toata zona construita conform PUZ.

Page 16 of 31
Sistemul de canalizare cuprinde :

• racordul de canalizare a instalatiilor de canalizare interioara la canalizarea exterioara;


• retele de canalizare exterioara;
• camine de racord la canalizarea exterioara;
• camine de racord la colectorul public;
• guri de descarcare a apelor meteorice;
• colectorul public de ape uzate.

Cantitatea de apa uzata menajera care rezulta din obiectiv s-a luat 0,80% din
necesarul de apa potabila.

Instalatia de canalizare menajera va fi separata de instalatia de canalizare pluviala.

Racordarea instalatiei interioare de canalizare la colectorul de canal menajer se va


face prinr-un racord gravitational.

Coloanele de scurgere de la grupurile sanitare se vor monta in ghene vizitabile, peste


nivelul acoperisului acestea fiind prevazute cu coloane de aerisire cu caciuli de ventilatie. Pe
coloanele de scurgere pentru siguranta in exploatare la fiecare nivel se vor monta piese de
curatire. Conductele orizontale de canalizare de la parter se vor monta sub placa de beton a
parterului.

Conductele instalatiei de canalizare menajera se vor realiza din tevi din material
plastic, cu imbinari sudate.

Coloanele de scurgere se vor monta in ghene vizitabile.

La trecerea dintre diferitele compartimente de incendiu conductele canalizarii


menajere se vor prevedea cu mansoane antifoc. Conductele coloanelor de scurgere si cele
pozate in tavanele false se vor prevedea cu izolatii fonice.

Pentru apele uzate rezultate de la bucatariile fast food–urilor si restaurantelor se


prevad separatoare de grasimi.

Debitul de apa uzata evacuate la canalizare este:

Qzican.med = 0,8 95 = 76 mc/zi

Qzican.med = 76 mc/zi

Debitul apelor meteorice evacuate la canalizare:

La nivelul acoperisurilor se vor prevedea sifoane de colectare specifice


termoizolatiilor adoptate.

La trecerea dintre diferitele compartimente de incendiu conductele canalizarii pluviale


se vor prevedea cu mansoane antifoc. Conductele pe toata lungimea lor se vor prevedea cu
termo si fonoizolatie.

- colectate de pe acoperisuri

Debitul de calcul qc = 0,0001 x I x •• Sc ( l/s )


Page 17 of 31
i – intensitatea ploii de calcul, in l/sha, in functie de frecventa normata si durata ploii

i =180 l/sha pentru durata t= 2 min. si frecventa ploi f = 2/1

• – coeficientul de scurgere a apei meteorice de pe suprafata respectiva ;

•=0.85

Sc – suprafata de calcul, in mp;

Sc=19320 mp. (suprafata tuturor acoperisurilor insumate)

qc = 0,0001 x I x •• Sc = 0,0001 x 180 x 0,85 x 19320

qc = 295.59 l/s

- de pe suprafata parcarilor (STAS 1795 ; 1846)

Debitul de calcul pentru suprafetele betonate se determina conform STAS 1846-2002, cu


formula:

Qp = m x ƒ x i x Sc (l/s)

unde:

m = 0,8

ƒ = 0,85

i = intensitatea ploii de calcul, stabilita in functie de frecventa normala a ploii de calcul si de


durata teoretica a ploii de calcul:

t = tcs + (min.)

tcs = 12 min.

l = 120 m

Va = 100 m/min

f = 1/1

t = 12 + = 13.2 min i = 180 l/s.ha

S = 3400 m2 Sc = 0.34 ha

Qp = 0,8 x 0,85 x 180 x 0.34 = 41.62 l/s.

Inainte de a fi deversate la sitemul de canalizare, apele pluviale de pe suparafetele


parcarilor vor fi trecute prin separatoare de hidrocarburi.

Qtotal = 295.59 + 41.62 = 337.21 l/s


Page 18 of 31
Apele pluviale colectate de pe acoperisurile cladirilor si de pe suprafetele betonate din
incinta sunt colectate prin rigole sau guri de scurgere si evacuate la canalizarea orasului
Timisoara.

2. INSTALATII ELECTRICE

2.1. Lucrari necesare pentru alimentarea cu energie electrica

Alimentarea cu energie electrica a ansamblului de cladiri se face din reteaua de


distributie de medie tensiune a municipiului Timisoara, prin doua posturi de transformare
medie tensiune/joasa tensiune, amplasate in incinta complexului. Distributia interioara va fi
pe joasa tensiune 3x230/400V-50Hz. Posturile de transformare se vor amplasa in zona
tehnica a complexului, dinspre str. Matasarilor.

Solutia de alimentare cu energie electrica se va stabili prin proiectul elaborat de


ENEL–ELECTRICA, lucrarile prezentate la faza PUZ fiind orientative.

Lucrarile de reglementare retele electrice de joasa si medie tensiune existente


(devieri), din zona cu lucrari de investitii proiectate, se vor proiecta si executa conform
avizului de amplasament ce se va obtine din partea ENEL–ELECTRICA conform legii.

Linii subterane de medie tensiune

Pentru racordarea pe medie tensiune a posturilor de transformare se propune


realizarea de linii subterane de medie tensiune cu doua cabluri (retea buclata) in zona
trotuarului si zona verde. La traversarea carosabilului, cablurile se vor proteja in tub PVC
inglobat in beton. Instalatiile se vor executa cf. normativelor in vigoare PE 101, PE 107.

Posturi de transformare

Se propune prevederea a doua posturi de transformare 20/0,4 kV-2x1600kVA


inglobate in cladire sau amplasarea a doua posturi prefabricate in zona tehnica a
complexului. Posturile de transformare vor fi echipate cu masura electrica si tablou de joasa
tensiune la care se racordeaza coloanele tabloului general si ale principalelor echipamente
de mare putere (chillere, centrale de tratare a aerului, etc.). Instalatiile se vor executa cf.
normativelor in vigoare PE 101, PE 107.

Instalatii electrice interioare

Se vor monta tablouri de distributie prefabricate echipate cu aparataj de protectie


performant. Tablourile electrice se vor amplasa in cenrele de consum ale obiectivului.
Distributia interioara va fi cu cabluri din cupru izolate cu PVC, cu intarziere marita la
propagarea flacarii, montate pe distributii metalice galvanizate. Se prevede iluminat de
siguranta de evacuare si pentru marcarea hidrantilor. Echiparea spatiilor cu instalatiile
electrice de distributie forta si iluminat necesare se face conform normelor în vigoare, în
funcþie de specificul si destinatia spatiilor.

Iluminatul exterior al incintei se va realiza cu corpuri de iluminat cu vapori metalici


montate pe stalpi metalici de iluminat.

Instalatiile se vor executa cf. normativelor in vigoare NP-I7, PE 107.


Page 19 of 31
2.2. Determinarea puterii electrice necesare

Calculul puterii electrice necesare pentru complex s-a facut cf. Normativ PE132/2003
in functie de suprafata spatiilor comerciale, de puterea instalata pe metru patrat indicata in
tabelul 2 din normativ (75-100 W/m2) si de coeficientul de utilizare pentru spatii comerciale in
mediu urban 0,8:

Pi = 81.000 m2 x 90 W/m2 = 7.290.000 W

Pc = 7.290.000 W x 0,8 = 5.832.000 W.

Pentru asigurarea alimentarii de rezerva a consumatorilor vitali din complex, se


propun doua grupuri electrogene de 1340 kVA - 3x230/400V-50Hz.

Consumatorul nu solicita conditii speciale in asigurarea indicatorilor de siguranta in


alimentarea cu energie electrica. Timpul maxim de intrerupere acceptat de consumator este
cel necesar remedierii defectiunilor din instalatiile furnizorului.

Delimitarea de proiectare, proprietate si gestiune intre furnizor si consumator va fi


stabilita solutia de alimentare proiectata de ENEL-ELECTRICA si prin contractul de
furnizare.

Lucrarile vor fi proiectate si executate in conformitate cu legislatia in vigoare in


domeniul calitatii constructiilor, protectiei mediului, sanatatii - securitatii in munca si pentru
situatii de urgenta.

3. ALIMENTAREA CU ENERGIE TERMICA

Pentru constructiile noi se propune rezolvarea alimentarii cu energie termica prin


centrala termica proprie alimentata cu gaz, conform proiectelor intocmite de proiectantii de
specialitate.

4. TELECOMUNICATII SI TELEVIZIUNE IN CABLU

Solutiile privind telecomunicatiile si televiziunea in cablu se vor realiza conform


proiectelor de specialitate, intocmite intr-o faza ulterioara.

3.7. Protectia mediului

Aria studiatã în cadrul PUZ-ului este situatã în zona sudica a oraºului Timiºoara. Terenul
studiat este adiacent unor artere cu trafic intens- Calea Dorobantilor, Calea Lugojului si Bdul
Simion Barnutiu. In cadrul prezentului studiu se prevãd o serie de mãsuri, cu implicaþii
referitoare la impactul asupra mediului:

- echiparea tehnico-edilitarã prin bransament la retelele existente.


- realizarea tramei de circulaþie în incintã ºi pânã la accesul în incintã, cu respectarea
normelor de protecþie a mediului;

Page 20 of 31
- recomandarea inserãrii de spaþii verzi în cadrul locurilor de parcare ºi recomandarea
realizãrii parcajelor din dale înierbate;
- conform avizului de protectie a mediului, se vor prevedea spaþii verzi în proporþie de
minim 10% din suprafaþa luatã în studiu.

Conform Anexei nr. 1 a Hotãrârii nr. 1076 din 8 iulie 2004 privind stabilirea procedurii de
realizare a evaluarii de mediu pentru planuri ºi programe, se menþioneazã CRITERIILE
pentru determinarea efectelor semnificative potenþiale asupra mediului:

1. Caracteristicile planurilor ºi programelor cu privire, în special, la:

a) gradul în care planul sau programul creeazã un cadru pentru proiecte ºi alte
activitãþi viitoare fie în ceea ce priveºte amplasamentul, natura, mãrimea ºi condiþiile
de funcþionare, fie în privinþa alocãrii resurselor;

Nu este cazul.

b) gradul în care planul sau programul influenþeazã alte planuri ºi programe, inclusiv pe
cele în care se integreazã sau care derivã din ele;

Proiectul propus nu creazã cadrul pentru derivarea altor programe sau planuri.

c) relevanþã planului sau programului în/pentru integrarea consideraþiilor de mediu, mai


ales din perspectiva dezvoltãrii durabile;

Integrarea consideraþiilor de mediu se face dupã aprobarea PUZ-ului. În sensul


dezvoltãrii durabile se vor lua mãsuri în cadrul fazelor ulterioare, în vederea realizãrii
anvelopelor clãdirii în conceptul eficienþei energetice.

d) problemele de mediu relevante pentru plan sau program;

Având în vedere natura funcþiunii, nu este cazul.

e) relevanþa planului sau programului pentru implementarea legislaþiei naþionale ºi


comunitare de mediu

Nu rezultã deºeuri din activitatea propusã.

2. Caracteristicile efectelor ºi ale zonei posibil a fi afectate cu privire, în special, la:

a) probabilitatea, durata, frecvenþa ºi reversibilitatea efectelor;

Nu este cazul.

b) natura cumulativã a efectelor;

Nu este cazul.

c) natura transfontalierã a efectelor;

Nu este cazul.

Page 21 of 31
d) riscul pentru sãnãtatea umanã sau pentru mediu;

Activitatea desfaºuratã nu afecteazã sãnãtatea umanã ºi nu afecteazã factorii de


mediu.

e) mãrimea ºi spaþialitatea efectelor (zona geograficã ºi mãrimea populaþiei potenþial


afectate);

Nu se afecteazã prin funcþiunea propusã zona geograficã ºi marimea populaþiei.

f) valoarea ºi vulnerabilitatea arealului posibil a fi afectat, date de:

i) caracteristicile naturale speciale sau patrimoniul cultural;

Nu este cazul.

ii) depãºirea standardelor sau a valorilor limitã de calitate a mediului;

Nu se depãºesc concentraþiile maxime admisibile în ceea ce priveºte consumul de


combustibil sau alþi factori de mediu (zgomot).

iii) folosirea terenului în mod intensiv;

g) efectele asupra zonelor sau peisajelor care au statut de protejare recunoscut pe


plan naþional, comunitar sau internaþional. Nu este cazul.

4.CONCLUZII – MÃSURI ÎN CONTINUARE

Soluþia urbanisticã adoptatã se înscrie în prevederile Planului Urbanistic General al


Municipiului Timiºoara.

Din analiza globalã a situaþiei urbanistice existente ºi a propunerilor de dezvoltare a


zonei se desprind urmãtoarele concluzii:

• noua funcþiune propusã (comert- complex multifunctional) a aparut ca urmare a


dezvoltãrii zonei ºi a cererii existente pe piaþa;
• situaþia actualã care începe sã se contureze susþine ipoteza dezvoltãrii zonei cu
funcþiune mixta rezidenþialã-servicii si comert.
Certificatele de Urbanism care vor fi eliberate vor cuprinde elementele obligatorii din
Regulamentul Local de Urbanism.

Se recomandã centralizarea informaþiilor referitoare la operaþiile ce vor urma avizãrii


PUZ - ului ºi introducerea lor în baza de date existentã, în scopul corelãrii ºi menþinerii la zi a
situaþiei.

Întocmit,

Arh. Daniela NEGRISANU

Page 22 of 31
Pr. Nr.74/PLZ/08

VOLUMUL 2

REGULAMENT LOCAL DE URBANISM

I. Dispoziþii generale

• Rolul Regulamentului Local de Urbanism


Regulamentul local de urbanism (RLU) aferent PUZ este o documentaþie cu caracter
de reglementare care cuprinde prevederi referitoare la modul de utilizare a terenurilor, de
realizare ºi utilizare a construcþiilor pe întreg teritoriul studiat. Prescripþiile cuprinse în
prezentul Regulament (permisiuni ºi restricþii) sunt obligatorii la autorizarea executãrii
construcþiilor în limitele teritoriului ce face obiectul PUZ.

Prezentul regulament local de urbanism expliciteazã ºi detaliazã prevederile cu


caracter de reglementare ale Planului Urbanistic Zonal.

Regulamentul local de urbanism constituie act de autoritate al administraþiei publice


locale ºi a fost aprobat pe baza avizelor obþinute în conformitate cu prevederile Legii nr.
453/2001, pentru modificarea Legii 50/1991.

Modificarea Regulamentului Local de Urbanism aprobat se va face numai în condiþiile


în care modificãrile nu contravin prevederilor Regulamentului General de Urbanism;
aprobarea unor modificãri ale Planului Urbanistic Zonal ºi implicit ale Regulamentului Local
de Urbanism se poate face numai cu respectarea filierei de avizare – aprobare pe care a
urmat-o ºi documentaþia iniþialã.

Daca prin prevederile unor documentaþii pentru pãrþi componente ale teritoriului
studiat se schimbã concepþia generalã care a stat la baza Planului Urbanistic Zonal ºi
Regulamentului Local de Urbanism aprobat, este necesarã elaborarea din nou a acestei
documentaþii, conform prevederilor legale.

Page 23 of 31
• Baza legalã a elaborãrii
La baza elaborãrii Regulamentului Local de Urbanism aferent Planului Urbanistic Zonal stã:

• Legea 453/2001 pentru modificarea Legii nr. 50/1991 privind autorizarea


executãrii construcþiilor ºi unele masuri pentru realizarea locuinþelor ;
• Legea fondului funciar nr. 18/1991 (republicatã);
• Legea administraþiei publice locale nr. 215/2001;
• Legea privind circulaþia juridicã a terenurilor nr. 54/1998;
• Legea privind exproprierea pentru cauza de utilitate publicã nr. 33/1994;
• Legea privind calitatea în construcþii nr. 10/1995 (republicatã);
• Legea privind protecþia mediului nr. 137/1995 (republicatã);
• Legea privind regimul juridic al drumurilor nr. 82/1998;
• Legea privind proprietatea publicã ºi regimul juridic al acesteia nr.
213/1998;
• Codul Civil;
• Ordinul Ministrului Sãnãtãþii nr. 536/1997 pentru aprobarea normelor de
igienã ºi a recomandãrilor privind modul de viaþã al populaþiei;
• Regulamentul General de Urbanism aprobat cu H.G. 525/27 iunie 1996;
• Ghid privind metodologia de elaborare ºi conþinutul cadru al PUZ- indicativ
GM-010-2000, aprobat prin Ordin MLPAT nr. 176/N/16.08.2000;
• Reglementãrile cuprinse în PUZ Director ºi prescripþiile regulamentului de
urbanism aferente PUZ Director pentru zona ce face obiectul PUZ.

• Domeniul de aplicare
Prevederile PUZ ºi ale Regulamentului Local de Urbanism aferent PUZ, odatã aprobate,
constituie act de autoritate al administraþiei publice locale.

Prezentul PUZ se va integra in Planul Urbanistic General al Municipiului Timisoara si va avea


o valabilitate de 10 ani.

II. Utilizare funcþionalã

Art. 4. Obiective ºi modalitãþi de operare

Soluþia urbanisticã a fot elaboratã þinându-se cont de urmãtoarele obiective:

• Utilizarea functionala a terenului, in relatie cu planurile de urbanism aprobate


in zona si in conformitate cu legislatia in vogoare;
• Reglementarea caracterului terenului studiat;
• Trasarea si profilarea drumurilor propuse si reconfigurarea celor existente, in
corelare cu situatia existenta si cu previzionarile realizate de catre
proiectantii de specialitate;
• Modulul de ocupare a terenului si conditiile de realizare a constructiilor;
• Realizarea lucrarilor rutiere si tehnico-edilitare, necesare asigurarii unei
infrastructuri adecvate;
• Amenajarea teritoriului in corelare cu cadrul natural si cadrul construit
existent.

Page 24 of 31
Art. 5. Utilizãri funcþionale

Art. 5.1. Utilizãri permise:

• Este permisã construirea de cladiri comerciale, cu spatiile functionale aferente;


• Este permisã utilizarea unor spaþii in cadrul cladirii a unor activitãþi care nu contribuie
la poluarea fonicã sau de altã naturã a zonei înconjurãtoare;
• Este permisã realizarea de parcaje destinate ariei comerciale;
• Este permisã realizarea adãpostului de apãrare civilã la subsol, fie sub clãdirea de
locuinþe, fie sub parcaje sau spaþiu verde.

Art. 5.2. Utilizãri interzise:

• Este interzisã desfãºurarea activitãþilor industriale sau a altor tipuri de activitãþi care
genereazã noxe, vibraþii, zgomot, fum, miros;
• Este interzisã amplasarea funcþiunii de depozite de deºeuri;
• Este interzisã desfãºurarea altor funcþiuni incompatibile cu funcþiunea comerciala si
spatii complementare.

III. Condiþii de amplasare ºi conformare a construcþiilor

Art. 6. Reguli cu privire la pãstrarea integritãþii mediului ºi protejarea


patrimoniului natural ºi construit

• Terenul care face obiectul prezentului PUZ nu deþine nici fond construit, nici patrimoniu
natural.

Art. 7. Reguli cu privire la siguranþa construcþiilor ºi la apãrarea interesului


public

• Toate lucrãrile de construcþii pot fi autorizate doar cu respectarea prevederilor Legii nr.
10/1995 republicatã, privind calitatea în construcþii.

Art. 7.1. Protecþia faþã de poluare ºi alte riscuri

• Pentru construirea clãdirilor ºi instalaþiilor în zonã se vor lua mãsuri pentru evitarea
poluãrii mediului ºi de diminuare a altor riscuri ce pot rezulta din activitatea desfasurata.

Art. 7.2. Asigurarea echipãrii edilitare

• Autorizarea lucrãrilor de construcþii poate fi condiþionatã de stabilirea, în prealabil, prin


contract a obligaþiei efectuãrii, în parte sau total, a lucrãrilor de echipare edilitarã
aferente, de cãtre investitorii interesaþi.

Page 25 of 31
Art. 7.3. Asigurarea compatibilitãþii funcþiunilor

§ Autorizarea executãrii construcþiilor se face cu condiþia asigurãrii compatibilitãþii dintre


destinaþia construcþiei ºi funcþiunea dominantã a zonei ce face obiectul PUZ.

Art. 7.4. Procentul de ocupare a terenului

P.O.T. maxim admis: 80%

C.U.T. maxim admis suprateran: 3

C.U.T. maxim admis global: 3,9

Art. 8. Reguli de amplasare ºi retrageri minime obligatorii

Art. 8.1. Orientarea faþã de punctele cardinale

• Se vor respecta prevederile Ordinului pentru aprobarea Normelor de igienã ºi a


recomandãrilor privind modul de viatã al populaþiei: Ordinul nr. 536/1997.
• Se recomanda asigurarea cladirii cu o suprafeta vitrate, in planul fatadei sau in planul
acoperisului.

Art. 8.2. Amplasarea faþã de drumuri publice

• În zona drumului public se pot autoriza, cu avizul organelor de specialitate ale


administraþiei publice, construcþii ºi instalaþii aferente drumurilor publice, de
deservire, de întreþinere ºi exploatare, parcaje, reþele edilitare, atâta timp cât
lucrãrile mai sus menþionate nu aduc nici un prejudiciu aspectului urbanistic,
arhitectural ºi coerenþei fluxului funcþional.

Art. 8.3. Amplasarea faþã de aliniament / Art. 8.4. Amplasarea in interiorul parcelei

• Amplasarea cladirii la limita vestica de proprietate (considerand limita initiala de


proprietate*), aferenta Caii Dorobantilor, se va realiza la o distanta variabila, cuprinsa
intre 5.95m si 5.05m (conform Plansei aferente de Reglementari), realizand astfel o
retragere (justificata de diferenta de regim de inaltime) fata de aliniamentul existent
in partea sudica;
• Amplasarea cladirii la limita sudica de proprietate se va realiza la o distanta minima
variabila, cuprinsa intre 7.45m si 7.55m (conform Plansei aferente de Reglementari),
asigurand astfel distantele necesare accesului auto in subsol;
• Amplasarea cladirii la limita sud-estica, aferenta Str. Matasarilor, se va realiza la o
distanta de min 7.60 m, asigurand astfel functionarea in conditii optime a curtii de
aprovizionare;
• Amplasarea cladirii la limita nord-estica, aferenta Str. Palmierilor, se va realiza fie pe
limita de proprietate, fie cu retrageri fata de acestea;
• Amplasarea cladirii la limita nordica se va realiza la o distanta minima egala cu
jumatatea inaltimii cladirii, iar pe portiunea nord- est, invecinata cu domeniu public,
amplasarea cladirii se va realize pe limita sau cu retrageri;
Page 26 of 31
• Sunt permise depasiri ale limitele de implantare supraterane cu elemente de accent;
• Limitele de implantare la subsol pot coincide cu limite propuse de proprietate
(conform Plansei aferente de Reglementari), rezultate dupa cedarea terenului pentru
domeniu public;

* Amplasarea cladirilor pe teren si zona de implantare a fost raportata la limita existenta


de proprietate. Limita propusa de proprietate, care rezulta dupa donarea terenului pentru
constituirea domeniului public, va fi determinata cu exactitate intr-o faza ulterioara
aprobarii PUZ, dupa finalizarea tehnica a proiectelor de specialitate.

Art. 9. Reguli cu privire la asigurarea acceselor obligatorii

Art. 9.1. Accese carosabile

§ Autorizarea executãrii construcþiilor va fi permisã numai în cazul asigurãrii unui acces


la locurile de parcare, cu posibilitate de întoarcere sau iesire pe parcelã;
§ Drumul de acces va avea caracteristicile necesare pentru a satisface exigenþele de
securitate, apãrarea contra incendiilor ºi protecþiei civile. Vor fi respectate cãile de
intervenþie pentru maºinile de pompieri prevãzute în Normativul P118 / 1998;
§ Execuþia strãzilor ºi a lucrãrilor de sistematizare se va face respectându-se
prevederile tehnice de execuþie din normative ºi standarde.

Art. 9.2. Accese pietonale

• Autorizarea executãrii construcþiilor va fi permisã numai în cazul asigurãrii acceselelor


pietonale pentru toate construcþiile ºi amenajãrile de orice fel.

Art. 10. Reguli cu privire la echiparea edilitarã

Art. 10.1. Racordarea la reþelele publice de echipare edilitarã existente

• Autorizarea executãrii construcþiilor va fi permisã numai în cazul existenþei posibilitãþii de


racord la reþelele existente de apã, instalaþiile de canalizare ºi de energie electricã sau în
cazul realizãrii de soluþii de echipare în sistem individual, în care beneficiarul se obligã sã
racordeze construcþia la reþeaua centralizatã publicã, atunci când aceasta se va executa.

Art. 10.2. Realizarea de reþele edilitare

• Extinderile de reþele publice sau mãririle de capacitate a reþelelor edilitare publice se


realizeazã de cãtre investitor sau beneficiar, parþial sau în întregime, dupã caz.
• Lucrãrile de racordare ºi branºare la reþeaua edilitarã publicã se suportã în întregime de
investitor sau beneficiar.
• Se recomandã ca toate reþelele stradale: alimentare cu apã, energie electricã, gaze
naturale, telecomunicaþii sã se realizeze subteran.

Art. 10.3. Proprietatea publicã asupra reþelelor edilitare

• Reþelele de apã, canalizare, de drumuri publice ºi alte utilitãþi aflate în serviciul public
sunt proprietate publicã a oraºului.
Page 27 of 31
• Reþelele de alimentare cu gaze, energie electricã ºi de telecomunicaþii sunt
proprietatea publicã a oraºului.

Art. 10.4. Alimentare cu apã, canal

• Asigurarea alimentarii cu apã ºi canalizare se va realiza prin branºarea la reþeaua de


alimentare, respectiv la canalizarea publica existenta pe Calea Dorobantilor.
• Pentru asigurarea necesarului de apã potabilã (apã rece, apã caldã de consum ºi
pentru incendiu) se va obþine de la deþinãtorul de utilitãþi avizul de principiu pentru
racordul de apã, prevãzându-se de cãtre acesta ºi punctele de racord necesare.
• În vederea alimentarii cu apã a obiectivelor propuse se va elabora un proiect de
extinderi, branºament apã-canal, corelat cu proiectul de extindere al reþelei de apã
potabilã ºi canal, furnizat de cãtre S.C. Aquatim S.A.

Art. 10.5. Alimentare cu energie termica

• Pentru constructiile noi se propune rezolvarea alimentarii cu energie termica prin


centrala termica proprie alimentata cu gaz, conform proiectelor intocmite de
proiectantii de specialitate.

Art. 10.6. Reþea de gaze naturale

§ Alimentarea cu gaze naturale se va face de la staþia de reglare mãsurare existentã în


zonã. De la aceste staþii se alimenteazã consumatorii prin intermediul unei reþele de
gaze naturale de presiune redusã.
§ Se recomandã branºamente separate ºi post de reglare/mãsurare pentru fiecare unitate
teritorialã de referinþã în parte.

Art. 10.7. Alimentarea cu energie electricã

• Asigurarea alimentãrii cu energie electricã se va realiza prin branºarea la reþeaua


publicã existent, conform proiectului de specialitate anexat.

Art. 10.8. Telecomunicaþii

• Pentru unitãþile propuse pe amplasamentul studiat se prevede dotarea cu reþele


telefonice subterane, printr-un racord la reþelele existente în apropiere. Dotarea
zonei se va realiza de S.C. ROMTELECOM S.A., în baza proiectului elaborat de
aceasta. Racordul se va asigura intr-un cãmin subteran, de unde se vor asigura
racorduri subterane în cabluri, pânã la centralele noilor unitãþi.

Art.11. Reguli cu privire la forma ºi dimensiunile terenurilor ºi ale construcþiilor

Art. 11.1. Parcelarea

• Este permisa parcelarea ulterioara respectand limitele unitãþilor teritoriale de


referinþã;
• Parcelarea se va face conform Art. 30 – RGU ºi conform planºelor grafice, având
ca cerinþe asigurarea accesului auto la fiecare parcelã ºi construcþie.

Page 28 of 31
Art. 11.2. Înãlþimea construcþiilor

• Regim maxim de inaltime – S+P+2E+1Ep / S+P+5E pentru corpul de parcare, fata


de cota C.T.S.
• Inaltime la cornisa – 22m pentru corpul principal/ 30m pentru corp cinematografe
(est) / 18.80m pentru corp parcaje, toate fata de cota C.T.S.
• Inaltime maxima – 35m (accente corp principal)/ 19.50 pentru corp parcaje, fata de
cota C.T.S.

Art. 11.3. Aspectul exterior al construcþiilor

• Sunt interzise construcþiile pastiºe ale unor stiluri de arhitecturã nespecifice;


• Sunt interzise imitaþiile de materiale;
• Construcþiile, prin conformare, volumetrie ºi aspect exterior, nu vor trebui sã intre in
contradicþie cu aspectul general al zonei ºi nu vor deprecia valorile general acceptate
ale urbanismului ºi arhitecturii;
• Culorile pentru faþade vor fi armonizate, fiind interzise culorile stridente.

Art. 11.4. Procentul de ocupare al terenului

• Zona cu funcþiune de locuire va avea un procent de ocupare al terenului de maxim


80%.

Art. 12. Reguli cu privire la amplasarea de spaþii verzi ºi împrejmuiri

Art. 12.1. Parcaje

• Este obligatorie asigurarea necesarului de parcaje conform normativelor in


vigoare ( 1 loc parcare/ 80 mp ADC la spatii destinate activitatii de comert, 1 loc
parcare/ 25 mp ADC la spatii destinate zonelor de servicii/ restaurante, 1 loc
parcare/ 15 mp ADC la spatii destinate cinema, 1 loc parcare/ 50 mp ADC la
spatii destinate multipla, recomandandu-se asigurarea unui spor de 10% din
totalul rezultat de parcaje);
• Este interzisã executarea, în cadrul terenului, a construcþiilor destinate garajelor
individuale;
• Se acceptã autorizarea amenajãrii parcajelor care lipsesc, pe un alt teren, cu
acceptul proprietarului acestuia, teren situat la cel mult 100m de terenul studiat,
conform R.L.U., Alin. 10.4;
• Se recomandã realizarea spaþiilor de parcaje exterioare din dale înierbate.

Art. 12.2. Spaþii verzi ºi plantate

• Este obligatorie amenajarea ºi plantarea zonei destinate spaþiului verde, aferentã


zonei comerciale;
• Este obligatorie prevederea unei suprafeþe echivalentã cu minim 10% din
suprafaþa terenului, conform Avizului de mediu nr. 539RP din 02.04.2008;
• In cazul in care o parte (max 50%) din spatiul verde necesar va fi asigurat pe
terasa cladirii, procentul de spatiu verde se va ridica la min. 20%.

Page 29 of 31
Art. 12.3. Împrejmuiri

• Împrejmuirile in partea nordica, vestica si sudica se pot realiza din materiale


transparente sau semitransparente, pana la înãlþimea de maxim 1,80m, cu soclu
opac de maxim 60cm.

Art. 13. Bilanþ teritorial

SITUATIA SITUATIA PROPUSA


EXISTENTA
mp mp %
Teren studiat 31.861 30.895,54 -

Circulatii pietonale, auto, parcaje 0 max. 4.634 max. 15%


si platforme

Spatii verzi * 0 min. 3089 min. 10%


Constructii (complex 0 max. 24.716 max. 80%
multifunctional)

* in cazul in care o parte (max 50%) din spatiul verde necesar va fi asigurat pe terasa
cladirii, procentul de spatiu verde se va ridica la min. 20%.

Indici urbanistici:

POT = max. 80%

CUT max. suprateran – 3 / CUT max. global – 3,9

Regimul de înãlþime: S+P+2E+1Ep / S+P+5E (corp parcare)

Regim maxim de inaltime – S+P+2E+1Ep / S+P+5E pentru corpul de parcare, fata de cota
C.T.S.

Inaltime la cornisa – 22m pentru corpul principal/ 30m pentru corp cinematografe (est) /
18.80m pentru corp parcaje, toate fata de cota C.T.S.

Inaltime maxima – 35m (accente corp principal)/ 19.50 pentru corp parcaje, fata de cota
C.T.S.

Page 30 of 31
IV. Concluzii

Soluþia urbanisticã adoptatã reglementeazã din punct de vedere urbanistic zona


studiatã în prezenta documentaþie.

Trasarea strãzilor ºi a limitelor de parcele se va face pe bazã de ridicãri topometrice


prin coordonate, datele putând fi puse la dispoziþie proiectantului de specialitate, care va
verifica ºi confirma corectitudinea trasãrii.

Certificatele de urbanism ce se vor elibera vor cuprinde elemente obligatorii din


Regulamentul Local de Urbanism.

Se recomandã centralizarea informaþiilor referitoare la operaþiile ce vor urma avizãrii


PUZ- ului ºi introducerea lor în baza de date existentã, în scopul corelãrii ºi menþinerii la zi a
situaþiei din zonã.

Întocmit,

Arh. Daniela Negrisanu

Page 31 of 31