You are on page 1of 95

မရယ္ဝါးနား

ဘီလာႏိႏ
ု ွင့္ လီမာ တည္းျဖတ္ဘာသာျပန္သည္

Marijuana

By Steve Elliott
နိဒါန္း

လူေတြအတြက္ ေဆးေျခာက္အေၾကာင္းဟာ စိတ္လႈပ္ရွားလြယ္တဲ့ ေဆြးေႏြးစရာျဖစ္ေနတယ္။
တခ်ိဳ႕ေျပာတာက ေဆးေျခာက္ဟာ ႏူးညံ့သိမ္ေမြ႕တဲ့အပင္ျဖစ္တယ္။ အႏၱရယ္မရွိဘဲ ေရာဂါအေျမာက္
အမ်ားကိုကုေပးႏုိင္တယ္။ တခ်ိဳ႕ထင္တာကေတာ့ လူငယ္ေတြကို ဥပေဒမဲ့မူးယစ္ကမာၻန႔ဲ
မိတ္ဆက္ေပးျပီး မူးယစ္ေဆးစြဒ
ဲ ုကၡေရာက္ေစမယ့္ ပထမေျခလွမ္းျဖစ္တယ္လို႔ ဆုိတယ္။

ယစ္မူးေစတဲ့ ဒီရုိးရွင္းတဲ့အပင္ေလးက ကၽြန္ေတာ္တ႔ရ
ို ဲ႕ စိတ္ေတြကို
ဒီလိုလႈပ္လႈပ္ရွားရွားျဖစ္ရတာ ဘာေၾကာင့္လဲ။ ေဆးေျခာက္က လူငယ္ေတြရဲ႕ ပုန္ကန္ေတာ္လွန္လိုမွဳနဲ႔
ပတ္သက္ေနလိ႔လ
ု ား။ ၾကီးစိုးေနတဲ့အေဆာက္အအံုေတြကို ဆန္႔က်င္တဲ့ ဟစ္ပီေတြ၊ဘိနစ္ေတြနဲ႔
ဆက္စပ္ေနလိ႔လ
ု ား။ မရယ္ဝါးနား (marijuana) လိ႔ေ
ု ခၚတဲ့ စကားလံုးကိုယ္တုိင္က
အေျပာင္းအလဲလိႈင္းလံုးၾကီးေတြ ဆြျဲ ဖဲတာကိုခံခဲ့ရတဲ့ လူ႔အဖြ႕ဲ အစည္းတစ္ခုကို ျပန္လည္အမွတ္
ရေစတယ္။ စစ္ပဲြ၊ လြပ္ေျမာက္တဲ့အခ်စ္၊ ဘာသာေရးနဲ႔ အတြင္းစိတ္ကိုျဖန္႔က်က္ရွာေဖြမွဳေတြမွာ
ကြျဲ ပားတဲ့အျမင္အမ်ိဳးမ်ိဳးေတြရွိခ့တ
ဲ ဲ့ လူ႔အဖြဲ႕အစည္းျဖစ္တယ္။ ဒီအေၾကာင္းအရာေတြဟာ
ေဆြးေႏြးေျပာဆုိစရာဆိုတာထက္ ရင္ဆုိင္ထိပ္ တိုက္ေတြ႕ရမယ့္ကိစၥေတြလို ပိုခံစားေနရတယ္။

ေဆးေျခာက္သံုးစြတ
ဲ ာကို ကိုယ္က်င့္တရားနဲ႔ဘာသာေရးရႈေထာင့္ကေန ဆန္႔က်င္တုိက္ခိုက္
တာေတြရတ
ွိ ယ္။ ဒါေပမယ့္လည္း တခ်ိဳ႕ဘာသာေရးအုပ္စုေတြက သူ႔ကို အထြတ္အျမတ္အျဖစ္
သတ္မွတ္ထားတယ္။ ညဏ္ပညာအရြက္ (weed of wisdom)လိ႔ု ေခၚၾကသလို ဦးေႏွာက္ဖ်က္
ပစၥည္းလိ႔လ
ု ည္း ေခၚၾကတယ္။ တကယ့္အမွန္တရားကေတာ့ အစြန္းႏွစ္ဘက္ၾကားက အလယ္တစ္
ေနရာရာမွာ ရွိႏုိင္တယ္။ ဘယ္လိုပဲျဖစ္ျဖစ္ ေဆးေျခာက္ယဥ္ေက်းမွဳဟာ ဘယ္သူန႔မ
ဲ ွ မတူတဲ့
ကိုယ္ပိုင္ပံုစံေတြနဲ႔ ဖြ႕ံ ျဖိဳးခဲ့ျပီးျဖစ္ပါတယ္။ ဒီစာအုပ္ေလးက မိတ္ဆက္ေပးသြားမွာပါ။
မိတ္ဆက္

ေခ်ာကလက္ေၾကာင့္ ဦးေႏွာက္မွာျဖစ္လာတဲ့ တံ႔ျု ပန္မွဳအခ်ိဳ႕ဟာ ေဆးေျခာက္ေၾကာင့္ျဖစ္တဲ့
တံ႔ျု ပန္မွဳအခ်ိဳ႕နဲ႔ အတူတူပဲျဖစ္တာကို သုေတသနသမားေတြ ေတြ႕ရွိခဲ့ျပီးျဖစ္တယ္။ ဒီႏွစ္ခုၾကားမွာ
တျခားတူတာေတြကိုလည္း သုေတသနသမားေတြက ေတြ႕ရွိခဲ့ျပီးေပမယ့္ ဘာေတြတူတာလဲ
ဆိုတာကိုေတာ့ သူတ႔က
ို မမွတ္မိဘူးတဲ့။

မတ္ေလာ္ရာ

ဒီစာအုပ္ဟာ ေဆးေျခာက္ေလာကကုိ က်စ္က်စ္လစ္လစ္ မိတ္ဆက္ေပးမယ့္ စာအုပ္ပါ။
ေဆးေျခာက္သံုးစြတ
ဲ ာေၾကာင့္ျဖစ္ေပၚႏုိင္တဲ့ ေဘးထြက္ဆိုးက်ိဳးေတြနဲ႔ အႏၱရယ္ေတြကစျပီး ေဆးဝါး
အျဖစ္ သံုးစြမ
ဲ ွဳေတြနဲ႔ သူတ႔ရ
ို ႕ဲ ထိေရာက္မွဳေတြအေၾကာင္းကို ေျပာျပမယ္။ ေဆးေျခာက္န႔ဲ လူသားရဲ႕
ပတ္သက္မွဳသမုိင္းကို ရွာေဖြျပမယ္။ ေဆးေျခာက္တရားဝင္ျဖစ္ေရးဆုိင္ရာကိစၥေတြရဲ႕ ေနာက္ခံအေျခ
အေနေတြ၊ ေနရာအမ်ားစုမွာ ေဆးေျခာက္ဟာ တရားမဝင္အျဖစ္ပဲရွိေနရျခင္းရဲ႕ ႏုိင္ငံေရးနဲ႔ လူမွဳေရး
ဆုိင္ရာ အေၾကာင္းအရင္းေတြလည္းပါမယ္။ ေဆးေျခာက္သံုးစြပ
ဲ ံုအေၾကာင္းေတြကိုလည္း ေလ့လာရ
မယ္။ ေဆးေျခာက္ကိုလိပ္ျပီးသံုးတဲ့ အေျခခံကစလိ႔ု ဘေရာင္နီ (brownies) မုန႔လ
္ ုပ္နည္းထိပါမယ္။
ပြေ
ဲ တာ္ေတြ၊ ရုပ္ရွင္ေတြ၊ ဂီတနဲ႔ ခရီးသြားလုပ္ငန္းေတြအပါအဝင္ ေဆးေျခာက္ယဥ္ေက်းမွဳကိုလည္း
ျဖတ္ခနဲ ၾကည့္ထားတယ္။ ထိပ္တန္းေဆးေျခာက္အမ်ိဳးမ်ိဳးကိုလည္း ေရာင္စံုပံုေတြနဲ႔ ရွင္းျပထားတယ္။
စာအုပ္အျဖစ္န႔ေ
ဲ ရာ၊ အြန္လိုင္းအတြက္ပါ ဆက္လက္ေလ့လာလို႔ရမယ့္ အကိုးအကားရင္းျမစ္ေတြကို
ေပးျပီး ဒီစာအုပ္ကို ျပဳစုထားပါတယ္။
အခန္း ၁ - ေဆးေျခာက္သမုိင္း

ေမ ၁၂ - ၁၃ ၊ ႏံုးေျမနားက ရြ႕ံ ထူတဲ့ေနရာမွာ ေဆးေျခာက္ကို မ်ိဳးၾကဲတယ္။

ေဂ်ာ့ဝါရွင္တန္၏ ဒိုင္ယာရီမွ၊ ၁၇၆၅

ေဆးေျခာက္ဟာ လူသားသမုိင္းမွာရွိခ့တ
ဲ ာ ႏွစ္ေပါင္းေထာင္ခ်ီရွိေနျပီ။ မရယ္ဝါးနား
(marijuana) ေဆးေျခာက္ပင္ဟာ သူ႔အပြင့္ရ႕ဲ ယစ္မူးေစတဲ့ ဂုဏ္သတၱိေၾကာင့္ တန္ဖိုးထား
လာခဲ့ၾကတာ ၾကာခဲ့ျပီ။ လူသားရဲ႕ အၾကီးမားဆံုးစြန႔စ
္ ားမွဳၾကီးေတြမွာလည္း ေဆးေျခာက္ဟာ
အေပါင္းအေဖာ္အျဖစ္လိုက္ပါခဲတ
့ ယ္ (ပင္လယ္ျဖတ္တဲ့ ရြက္သေဘၤာေတြမွာ ရြက္ေတြ၊ ၾကိဳးေတြကို
ဟမ့္ (Hemp) ေဆးျခာက္ပင္ကေနလုပ္တယ္ )။ အသိအျမင္ကို ေျပာင္းလဲေစတဲ့ သူ႔ရ႕ဲ အင္အားနဲ႔
စိတ္ပိုင္းဆုိင္ရာစူးစမ္းရွာေဖြမွဳေတြလည္း လုပ္ခဲ့ၾကတယ္။

ဟမ့္ (Hemp)

လူသားသမုိင္းမွာ စိတ္ကိုယစ္မူးေစတဲ့အစြမ္းေၾကာင့္ ေဆးေျခာက္အမ်ိဳးမ်ိဳးကို သံုးရုံတင္မကဘဲ
သူရဲ႕ပင္စည္အရိုးကရတဲ့ အမွ်င္ေၾကာင့္လည္းသံုးတယ္။ ၾကိဳး၊ ရြက္လႊင့္ရြက္၊ အဝတ္အစားနဲ႔ စကၠဴ
ျပဳလုပ္ဖအ
ို တြက္ ဟမ့္ေဆးေျခာက္ပင္ဟာ အေကာင္းဆံုးအၾကမ္းခံ အမွ်င္ျဖစ္တယ္။
ဒီရည္ရြယ္ခ်က္နပ
ဲ ဲ ကမာၻေပၚမွာ သူကိုစိုက္ပ်ိဳးလာတာ ႏွစ္ေပါင္း ၁၂၀၀၀ ရွိခဲ့ျပီ။ တကယ္ေတာ့
ကန္းဗတ္စ္စ လိေ
ု ခၚရာမွာ ကန္းဗတ္(canvis)ဆိုတဲ့ စကားလံုးဟာ cannabis (ေဆးေျခာက္)ဆိုတဲ့
စကားလံုးက လာတာျဖစ္တယ္။ ဟမ့္ထုတ္လုပ္ေရးအတြက္ အသံုးျပဳတဲ့ ေဆးေျခာက္ပင္ဟာ
တျခားေဆးေျခာက္မ်ိဳးေတြနဲ႔ မတူဘဲ ယစ္မူးေစတဲ့ THC ဓာတ္ (tetrahydro
cannabinoid)အဆင့္ အလြန္နည္းတယ္။ (မရယ္ဝါးနား၊ ဟမ့္နဲ႔ ေဆးေျခာက္မ်ိဳးေတြ
အေၾကာင္းကို စာအုပ္ရဲ႕ေနာက္ပိုင္းမွာ ဆက္လက္ရွင္းျပသြားပါမယ္)
ေရွးေခတ္

ေရွးေခတ္လူသားေတြက ေဆးေျခာက္ရ႕ဲ ေဆးဘက္ဝင္ပစၥည္းေတြကို တန္ဖိုးထားခဲ့ၾကတယ္။
တိုင္းရင္းတရုတ္ေဆးပညာမွာ အေျခခံခ်ံဳပင္ ၅၀ ထဲက တစ္ပင္ျဖစ္ျပီး ဖ်ားနာမွဳေတြအတြက္
ေဆးညႊန္းေပးေလ့ရွိတယ္။

၂၀၀၃ ခုႏွစ္က တရုတ္ ေရွးေဟာင္းသုေတသနပညာရွင္ေတြ တူးေဖာ္ရရွရ
ိ ွိတဲ့ ႏွစ္ေပါင္း ၂၈၀၀
သက္တမ္းရွိ ေရွးေဟာင္းရုပ္အေလာင္းမွာ ေဆးေျခာက္တစ္ထုပ္နဲ႔ ျမႇပ္ႏွံထားတာကို ေတြ႕ရွိရတယ္။
သိပၸံပညာရွင္ေတြရ႕ဲ အဆိုအရ အဆိုပါေခတ္ယဥ္ေက်းမွဳမွာ ေဆးဘက္ဆုိင္ရာအတြက္ျဖစ္ျဖစ္၊
ယစ္မူးေစဖု႔ိအတြက္ျဖစ္ျဖစ္ စိုက္ပ်ိဳးသံုးစြခ
ဲ ဲ့ၾကတယ္။

ဆစ္သီယမ္ယဥ္ေက်းမွဳက ေၾကးအိုးခြက္ေယာက္ေတြကို ေရွးေဟာင္းသုေတသန
ပညာရွင္ေတြက ေလ့လာရာမွာ ေဆးေျခာက္အေစ့ေတြကို ေတြ႕ရွိရျပီး ဆစ္သီယမ္းေတြဟာ
ေဆးေျခာက္ကို စိုက္ပ်ိဳးသံုးစြခ
ဲ ဲ့ႏုိင္ေျခရွိတယ္။ ဆစ္သီယမ္လူမ်ိဳးေတြဟာ ယေန႔ေခတ္ယူကရိန္းနဲ႔
ေတာင္ပိုင္းရုရွားနယ္ေျမေတြမွာေနထုိင္ခဲ့တဲ့ ေရွးေဟာင္းလူမ်ိဳးေတြျဖစ္တယ္။ ေဆးေျခာက္ရ႕ဲ စိတ္ကို
ယစ္မူးေစတဲ့အစြမ္းကို ဆီသီယမ္းေတြဟာ သိတယ္ဆိုတာကို သမုိင္းပညာရွင္ ေဟရိုဒိုတပ္ (၄၄၀
ဘီစ)ီ က ေတြရခ
ွိ ဲ့ျပီးျဖစ္တယ္။ ေဟရိုဒိုတပ္ရ႕ဲ ေတြ႕ရွိခ်က္ကို အခုေလ့လာေတြ႕ရွိခ်က္ေတြက
ထပ္မအ
ံ တည္ျပဳလိုက္တာျဖစ္တယ္။ “အခု သူတ႔ေ
ို ျမမွာ စိုက္ပ်ိဳးတဲ့ ေဆးေျခာက္လို႔ေခၚတဲ့
အပင္တစ္မ်ိဳးရွိတယ္”လိ႔ု ေဟရိုဒိုတပ္စ္က ေရးသားခဲ့ျပီး ဆက္ေျပာတာက

“ဆစ္သီယမ္းေတြဟာ ေဆးေျခာက္ေစ့ကိုယူျပီး…ပူရဲေနတဲ့ေက်ာက္တံုးေတြေပၚ
ပစ္လိုက္တယ္…အေစ့က ေက်ာက္တံုးကို ထိတဲ့အခါ ေလာင္ကၽြမ္းျပီး Hellas မွာ
ေရေႏြးေငြ႕နဲ႔ ေပါင္းခံေရခ်ိဳးတာေတာင္ သာလြန္ဖ႔မ
ို ျဖစ္ႏုိင္တဲ့ အခိုးအေငြ႕တစ္ခု
ထြက္လာတယ္။ အခိုးအေငြ႕ေၾကာင့္ စိုးရြ႕ံ မွဳနဲ႔ ေပ်ာ္ျမဴးမွဳေတြျဖစ္ျပီး ဆစ္သီယမ္း
ေတြဟာ က်ယ္ေလာင္စာြ ျမည္တမ္းေရရြတ္ၾကတယ္။”

အေစ့ကိုယ္တိုင္မွာ THC နဲ႔ တျခားယစ္မူးေစတဲ့ ေဆးေျခာက္ဓာတ္ေတြမပါတာေၾကာင့္
အေစ့အုပ္အရြက္ေလးေတြအုပ္ထားတဲ့ အေစ့ေတြကို ဆိုလိုတာျဖစ္ႏုိင္တယ္။ အေစ့အုပ္အရြက္ေလး
ေတြဟာ THC ပမာဏ အလြန္ျမင့္မားပါတယ္။

ေရွးေဟာင္းအိႏိၵယစာေတြမွာလည္း ေဆးေျခာက္ရ႕ဲ ယစ္မူးေစတဲ့ဂုဏ္သတၱိေတြကို
အသိအမွတ္ျပဳထားတယ္။ ေဆးဆရာေတြက အိပ္မေပ်ာ္ျခင္း၊ ေခါင္းကိုက္ျခင္း၊ အစာအိမ္ဆိုင္ရာ
ပံုမွန္မဟုတ္တာေတြနဲ႔ နာက်င္မွဳေတြအပါအဝင္ ဖ်ားနာမွဳအမ်ိဳးမ်ိဳးအတြက္ အသံုးျပဳခဲ့ၾကတယ္။
ကေလးေမြးဖြားစဥ္မွာ နာက်င္မွဳကိုသက္သာဖိ႔လ
ု ည္း ေဆးေျခာက္ကို သံုးခဲ့ၾကတယ္။

အိႏိၵယ၊ အေရွ႕အလယ္ပိုင္းနဲ႔ အာဖရိကတစ္ဝန္းလိုေနရာေတြမွာ ေဆးေျခာက္သံုးစြတ
ဲ ဲ့
အစဥ္အလာက ရာစုႏွစ္ေပါင္းမ်ားစြာ ဆက္လက္တည္ရလ
ွိ ာခဲ့တာျဖစ္တယ္။ ယေန႔ေခတ္မွာေတာ့
ေဆးေျခာက္ကို ပြင့္ပြင့္လင္းလင္းသံုးစြေ
ဲ နမွဳအေပၚ လက္ခံေပးတဲ့ လူ႔အသိုင္းအဝိုင္းေတြကို
ဒီေဒသေတြမွာ ရွာေတြ႕ဖိ႔ုမခက္ဘူး။

အေမရိကားကို ေရာက္လာတဲ့ေဆးေျခာက္

ကိုလိုနီေတြဟာ ကမာၻသစ္ကို အေျခတည္တဲ့အခါ ေဆးေျခာက္ဟာ အစကတည္းက
သူတ႔န
ို ႔အ
ဲ တူပါလာတာပါ။ ဟမ့္အေစ့ဟာ သူတ႔သ
ို ေဘၤာေပၚမွာ သယ္ေဆာင္လာတဲ့ ကုန္စည္တစ္မ်ိဳး
ျဖစ္တယ္။ ရြက္ေတြ၊ ၾကိဳးေတြဟာလည္း ဟမ့္ျဖစ္တယ္။ Mayflower သေဘၤာနဲ႔ အျခားသေဘၤာ
ေတြဟာလည္း ဟမ့္အမွ်င္ေတြကို သယ္ေဆာင္ခဲ့ၾကတယ္။ ဟမ့္ေဆးေျခာက္ပင္ကို ၁၆၂၉ မွာ
နယူးအဂၤလန္မွာ စိုက္ပ်ိဳးတယ္။ တကယ္ေတာ့ သေဘၤာသယ္ယူပ႔ေ
ို ဆာင္ေရးနဲ႔အဆိုပါက႑အတြက္
အဓိကအခ်က္အခ်ာအျဖစ္ အေရးပါေနတာေၾကာင့္ အေမရိကန္ကိုလိုနီေတြဟာ ဥပေဒအရကို
ဟမ့္စိုက္ပ်ိဳးမွဳ လုပ္ရတယ္။

ေဂ်ာ့ဝါရွင္တန္နဲ႔ ေသာမတ္ဂ်က္ဖာဆင္အပါအဝင္ အေမရိကန္တည္ေထာင္သူ ဖခင္ၾကီးေတြ
ဟာ ဟမ့္ကို စိုက္ပ်ိဳးၾကတယ္။ အေမရိကန္လြပ္လပ္ေရးစစ္ပဲအ
ြ ျပီး အခ်ိန္အေတာ္ၾကာေအာင္
လယ္သမားေတြဟာ အခြန္ကို ဟမ့္န႔ဲ ေပးၾကတယ္။ ကိုလိုနီေခတ္အေစာပိုင္းက စာရြက္အမ်ားစုဟာ
ဟမ့္အမွ်င္ကေန လုပ္တာျဖစ္ျပီး အေမရိကန္လြပ္လပ္ေရးေၾကျငာစာတမ္းဟာ ဟမ့္ကလုပ္ထားတဲ့
စကၠဴနဲ႔ ေရးထားတာျဖစ္တယ္။ ဘတ္ဆီေရာ့စ္ျပဳလုပ္တဲ့ အေမရိကန္ႏုိင္ငံရ႕ဲ ပထဆံုးအလံဟာ
ဟမ့္န႔ျဲ ပဳလုပ္ထားတာျဖစ္တယ္။ အေမရိကန္ရဲ႕ ေရွးအက်ဆံုးစစ္သေဘၤာ U.S.S Constitution
အတြက္ ဟမ့္အမွ်င္ ေပါင္ ၁၂၀ ၀၀၀ ေက်ာ္ကို သံုးခဲ့ပတယ္။

ယဥ္ေက်းမွဳျဖစ္လာတဲ့ေဆးေျခာက္

ဟမ္လ
့ ို ေဆးေျခာက္ပဲျဖစ္တ့ဲ မရယ္ဝါးနားဟာ ၁၉ ရာစုႏွစ္ရ႕ဲ တစ္ဝက္ေလာက္မွာ
သူ႔ရ႕ဲ ယစ္မူးေစတဲ့အစြမ္းေၾကာင့္ ကမာၻ႕စာေပပညာရွင္ေတြၾကား နာမည္ စရလာတယ္။
ဖစ္ဟူးလတ္လိုဟာ သူ႔ရ႕ဲ ကိုယ္တုိင္ေရးအတၳဳပတၱိ The Hasheesh Eater (1857) မွာ အမ်ားျပည္
သူကို ေဆးေျခာက္န႔ရ
ဲ င္းႏွီးေအာင္လုပ္ေပးတယ္။ ေဆးေျခာက္ေၾကာင့္ျဖစ္ေပၚလာတဲ့ စိတ္ရ႕ဲ
ေရြ႕လ်ားေျပာင္းမွဳအေျခအေနေတြကို လတ္လိုက ေလ့လာခဲ့ျပီး ေဆးေျခာက္ဟာ သူ႔ရဲ႕ ဖန္တီး
တီထြင္ႏုိင္မွဳကို ျမင့္မားေစတယ္လို႔ ေတြ႕ရွိခတ
ဲ့ ယ္။ “ကၽြန္ေတာ့္ရ႕ဲ ကေလာင္တံဟာ ကၽြန္ေတာ့္ရဲ႕
စိတ္ကူးေတြနဲ႔ တစ္သားတည္းက်ျပီး လွ်ပ္စီးလက္သလိုပဲ ” လိ႔ု သူက ေရးတယ္။ “ေနာက္ဆံုးမွာ
အေတြးေတြဟာ ျမန္လြန္းတာေၾကာင့္ ကၽြန္ေတာ္လံုးဝ ဆက္မေရးႏုိင္ေတာ့ဘူး”လိ႔ု ဆိတ
ု ယ္။

၂၀ ရာစုကို အေရာက္မွာေတာ့ ေဆးေျခာက္ဟာ အႏုပညာနဲ႔ ပတ္သက္လာတယ္။
ဂ်က္ဇ္ဂီတသမားေတြၾကားမွာ လူၾကိဳက္မ်ားလာတယ္။ အထူးသျဖင့္ အေစာပိုင္းဂ်က္ဇ္ဂီတေတြ
အေျချပဳရာ ျမိဳ႕ၾကီးေတြရ႕ဲ ေဆာင္ၾကာျမိဳင္ေတြမွာပါ။ ဂီတသမားေတြဟာ ေဆးေျခာက္ကို
တန္ဖိုးထားၾကတယ္။ အရက္လိုမဟုတ္ဘဲ ေဆးေျခာက္ရ႕ဲ လႊမ္းမိုးမွဳေၾကာင့္ သူတို႔ဟာ စိတ္ကူး
ပိုမိုပါဝင္ျပီး ေပ်ာ္ရႊင္စရာေကာင္းတဲ့နည္းလမ္းေတြနဲ႔ ဂီတကို တီးခတ္နားဆင္ႏုိင္ပံုရပါတယ္။

ေနာက္ဆယ္စုႏွစ္ တစ္စုႏွစ္စအ
ု ၾကာမွာေတာ့ အေမရိကန္၊ ျဗိတိန္နဲ႔ ကမာၻၾကီးရဲ႕
အျခားေနရာေတြမွာ အားလံုးကေျပာင္းလဲသြားခဲ့တယ္။ မူးယစ္ေဆးသံုးစြဲသူေတြကို ျပင္းထန္စြာ
အျပစ္ေပးဆံုးမမယ္ဆိုတဲ့အျမင္ေၾကာင့္ ေဆးေျခာက္ပင္ကို ဥပေဒျပဳသူေတြက တရားမဝင္အျဖစ္
သတ္မွတ္လာတယ္။ ဒီအျမင္က အမ်ားအားျဖင့္ သတင္းစာေတြဆီက အေျခခံလာတာပါ။ ဒီလို
အကဲဆတ္ျပီး ရင္သိမ့္တုန္စရာျဖစ္ရပ္သစ္တစ္ခုကို ေဖာ္ျပတာဟာ ေရာင္းရတဲ့ေစာင္ေရျမင့္ႏုိင္တယ္။
ဥပမာအားျဖင့္ ၁၉၂၆ ခုႏွစ္က New Orleans Morning Tribune ဟာ ေဆးေျခာက္သံုးစြျဲ ခင္းေၾကာင့္
ၾကီးထြားလာေသာအႏၱရယ္ဆိုျပီး ေဆာင္းပါးေတြ အတြလ
ဲ ိုက္ေဖာ္ျပခဲ့တယ္။

မီဒီယာေတြရဲ႕ ေဖာ္ျပမွဳအမ်ားစုဟာ လူမ်ိဳးေရးေထာင့္ကၾကည့္ျပီး မရယ္ဝါးနားေဆးေျခာက္ရ႕ဲ
အျခားျဖစ္မွဳ (otherness) ေပၚမွာပဲ အလြန္အကၽြံ ေရးသားခဲ့တယ္။ ဥပမာအားျဖင့္ ေဆးေျခာက္ဟာ
လူျဖဴေတြၾကားမွာထက္ ဟစ္စပန္နစ္န႔ဲ အာဖရိကန္အေမရိကန္ေတြၾကားမွာ ပိုအၾကိဳက္မ်ားတာကို
ေဇာင္းေပးတင္ျပၾကတယ္။ မရယ္ဝါးနား (ေဆးေျခာက္ကိုေခၚတဲ့ မကၠဆီကုိ ဘန္းစကား) ကို
ရူးသြပ္မွဳေတြ၊ ဆိုးသြမ္းေသာင္းက်န္းမွဳေတြနဲ႔ တြက
ဲ ပ္ျပီး မေကာင္းမွဳျဖစ္ေအာင္လုပ္ၾကတယ္။

မရယ္ဝါးနားကို ဂီတသမားေတြသံုးတယ္။ ဒါေပမယ့္ ဂီတသမားေကာင္းေတြေတာ့
မဟုတ္ဘူး။ ဂ်က္ဇ္ဂီတသမားေတြ

ဟင္နရီေဂ် အန္ဆလင္ဂ်ာ

အေမရိကန္မူးယစ္ေဆးဝါးတိုက္ဖ်က္ေရးဖက္ဒရယ္ဗ်ဴရုိ - ၁၉၄၈
ေဆးေျခာက္ကို စတင္တားျမစ္ျခင္း

လူ႔အဖြဲ႕အစည္းအတြက္ ျခိမ္းေျခာက္မွဳလို႔ ယူဆရတဲ့အရာကုိ အေမရိကန္ျပည္နယ္
တစ္ခုျပီးတစ္ခုက တရားမဝင္အျဖစ္ ဥပေဒျပဌာန္းလာၾကတယ္။ ၁၉၁၁ ခုႏွစ္မွာ မက္ဆာခ်ဴးဆတ္
ျပည္နယ္က ပထမဆံုးစတင္တယ္။ ျဗိတိန္ကေတာ့ ၁၉၂၈ ခုႏွစ္မွာ ျပဌာန္းတယ္။ ဒါဟာ
မူးယစ္ေဆးဝါးဆုိင္ရာ ႏုိင္ငံတကာညီလာခံမွာ အီဂ်စ္ကိုယ္စားလွယ္တစ္ဦးက ေဆးေျခာက္ဟာ
လူ႔အဖြ႕ဲ အစည္းအတြက္ စိုးရိမ္စရာျဖစ္ေၾကာင္းနဲ႔ “ဘိန္းလို အႏၱရယ္ရွိေၾကာင္း”
တက္ေရာက္လာသူေတြကို အယံုသြင္းႏုိင္ခဲ့ျပီးေနာက္မွာ ျဖစ္ေပၚလာတာပါ။

ဒီလိုျမင့္တက္လာတဲ့ မယံုၾကည္မွဳေတြကို ၁၉၃၆ ခုႏွစ္မွာ ရည္ရြယ္ခ်က္ရွိရွိန႔ဲ ထြက္လာတဲ့
Reefer Madness (Tell Your Children လိ႔ုလည္း လူသိမ်ား) ဇာတ္ကားက ေလာင္စာပို
ထိုးေပးလိုက္တယ္။ ၁၉၃၇ ခုႏွစ္မွာ အေမရိကန္ေအာက္လႊတ္ေတာ္ဟာ ေဆးေျခာက္ကို ဖဒရယ္
အဆင့္ တားျမစ္ဖ႔ျို ပဌာန္းလိုက္တယ္။

အေမရိကန္ျပည္တြင္းအခြန္ဌာနရဲ႕ ေအးဂ်င့္ေတြဟာ အရက္တားျမစ္ထားစဥ္ကာလမွာ
အရက္ေမွာင္ခိုသမားေတြရ႕ဲ အရက္စက္ရုံေတြနဲ႔ အရက္ေမွာင္ခိုဆုိင္ေတြကုိ ဝင္ေရာက္ဖမ္းဆီးရင္း
နာမည္ေက်ာ္ၾကားၾကတယ္။ သူတ႔ဟ
ို ာ မူးယစ္ေဆးဝါးတိုက္ဖ်က္ေရး ဖက္ဒရယ္ဗ်ဴရိုသစ္မွာ
ေနရာသစ္ေတြရလာၾကတယ္။ အခြန္ဌာနရဲ႕ယခင္ေအးဂ်င့္ေဟာင္းတစ္ဦးျဖစ္သူ ဟယ္ရီေဂ်အန္
ဆလင္ဂ်ာဟာ ေဆးေျခာက္ကို ဖိႏွိပ္နွိမ္နင္းတဲ့စီမံကိန္းမွာ ဗ်ဴရိုကို ဦးေဆာင္ခဲ့တယ္။ ျပန္ၾကည့္
လိုက္မယ္ဆုိရင္ ယေန႔ေခတ္ေဆးေျခာက္ဆုိင္ရာ “ျပႆနာ” ဆိုတာေတြရ႕ဲ အမ်ားစုဟာ ေဆးေျခာက္
ကို တားျမစ္လိုက္ျပီးမွ ထြက္ေပၚလာတာျဖစ္တယ္။

ေနာက္ထပ္ေဆးေျခာက္ကို တားျမစ္မွဳကေတာ့ ျပည္တြင္း ဟမ့္ထုတ္လုပ္မွဳကို အစားထိုးဖိ႔ု
အေရွ႕အိႏိၵယကေန ေလွ်ာၾကမ္းေတြကို စတင္ တင္သြင္းရာမွာျဖစ္ေပၚလာတယ္။ ဒါေပမယ့္
ဒုတိယကမာၻစစ္ေၾကာင့္ ဒီလိုတင္သြင္းမွဳကို ရပ္ဆုိင္းလိုက္ရတယ္။ ဒါေၾကာင့္
အေမရိကန္စစ္ပဆ
ြဲ ိုင္ရာထုတ္ကုန္ထုတ္လုပ္ေရးဘုတ္အဖြ႕ဲ ဟာ အမ်ိဳးသားလံုျခံဳေရးကိစၥတစ္ခုအေနနဲ႔
ကန္တပ္ကီ၊ အင္ဒီယားနား၊ အီလီႏိြဳက္၊ ဝစၥကြန္ဆင္၊ မင္နီဆိုးတားနဲ႔ အိုင္အိုဝါျပည္နယ္ေတြမွာ
ဟမ့္ဧကေပါင္း ၃၀၀၀၀၀ စိုက္ပ်ိဳးထုတ္လုပ္ရာမွာ အားေပးၾကီးၾကီးၾကပ္ဖ႔ျို ဖစ္လာတယ္။ အေမရိကန္
စိုက္ပ်ိဳးေရးဌာနကိုယ္တုိင္က Hemp: A War Crop ဆိုတဲ့ စာအုပ္ေသးေလးတစ္အုပ္ကို ထုတ္ေဝ
တယ္။ လိုအပ္တဲ့ အရည္အတြက္ကို လယ္သမားေတြက စိုက္ပ်ိဳးလာေအာင္ အားေပးဖိ႔အ
ု တြက္
Hemp for Victory ဆိုတဲ့ ပညာေပးဇာတ္ကားကို ျဖန္႔ခ်ီတယ္။ ေဆးေျခာက္န႔ပ
ဲ တ္သက္လို႔ ဒီလိုတိုး
တက္လာမွဳဟာ ေဆးေျခာက္တားျမစ္ေရးပညာရွင္ အန္ဆလင္ဂ်ာ အတြက္ မႏွစ္မ်ိဳ႕စရာျဖစ္ေနတယ္။
ေနာက္တစ္ႏွစမ
္ ွာ အေမရိကန္ေဆးဝါးဆုိင္ရာအညႊန္းၾကမ္းကေန ေဆးေျခာက္ဆိုတဲ့ စကားလံုးမပါ
ေတာ့ေအာင္ သူက ျပဳလုပ္လိုက္တယ္။

၁၉၆၁ ခုႏွစ္မွာေတာ့ ႏုိင္ငံေပါင္း ၁၈၀ ဟာ အႏၱရယ္ရွိေသာမူးယစ္ေဆးဝါး အားလံုးကို
တရားမဝင္အျဖစ္ ထားမယ္လ႔ို ကတိျပဳျပီး မူးယစ္ေဆးဝါးတားျမစ္ေရးဆုိင္ရာ ကုလသမဂၢ
သေဘာတူညီခ်က္ကို လက္မွတ္ေရးထုိးၾကတယ္။ ဒီထဲမွာ ေဆးေျခာက္ပါဝင္ခ့တ
ဲ ယ္။
လက္မွတ္ေရးထုိးျခင္းနဲ႔အတူ အေမရိကန္ပံုစံေဆးေျခာက္တားျမစ္ေရးဟာလည္း ကမာၻေနရာ
ေတာ္ေတာ္ မ်ားမ်ားကို ေရာက္ရွိသြားခဲတ
့ ယ္။

ဟစ္ပီမ်ားေရာက္လာျခင္း

ဘိ(Beat) ယဥ္ေက်းမွဳက မ်ိဳးေစ့မခ်ေပးခင္ထိ ေဆးေျခာက္သံုးစြမ
ဲ ွဳဟာ ကမာၻတစ္ဝန္းက
လူသိနည္းတဲ့အုပ္စုေလးေတြမွာပဲ ရွိခတ
ဲ့ ယ္။ ဘိယဥ္ေက်းမွဳ (တည္ဆဲလ႔အ
ူ ဖြဲ႕အစည္းကို မေက်နပ္တဲ့
အႏုပညာရွင္မ်ား၊ ကဗ်ာဆရာမ်ားႏွင့္ ၁၉၅၀ ျပည့္ႏွစ္မ်ားက ေက်ာင္းသားမ်ား) ေၾကာင့္ ၁၉၆၀
ျပည့္ႏွစ္မ်ားရဲ႕ Flower Power မ်ိဳးဆက္ဟာ ေအာင္ျမင္စြာ ဖြ႔ျံ ဖိဳးလာတယ္။ ေဆးေျခာက္ဟာ
ေပ်ာ္စရာ (Pot is Fun) ဆိုတဲ့ ပိုစတာကို ကိုင္ျပီး မက္ဟတ္တန္လမ္းမေတြေပၚမွာ ေလွ်ာက္ခဲ့တဲ့
ကဗ်ာဆရာ အလန္ဂင္းစဘတ္တို႔လို ထင္ရွားသူေတြရဲ႕ ေဆးေျခာက္ေထာက္ခံမွဳေတြဟာ
အမ်ားျပည္သူကို စိတ္ဝင္စားေစတယ္။ ရုတ္တရက္ဆိုသလို ေနရာတုိင္းကလူငယ္ေတြဟာ
ေဆးေျခာက္သံုးစြႏ
ဲ ွစ္သက္လာၾကသလိုျဖစ္လာတယ္။ သူ႔ရ႕ဲ ေနရာတုိင္းကိုပ်ံ႕ႏွ႔သ
ံ ြားျခင္းဟာ ထူးဆန္း
တဲ့ ယဥ္ေက်းမွဳျဖစ္ရပ္တစ္ခုျဖစ္တဲ့ ဟစ္ပီေေတြၾကားမွာ သိသိသာသာကို ထင္ရွားတယ္။

ဆန္ဖရန္စစၥကို Haight and Ashbury ေဒသကေန စတင္ျပီး အျပင္ဘက္ကို ေရာက္ရွိသြားတဲ့
ဟစ္ပီေတြဟာ သမုိင္းမွာရွိခ့တ
ဲ ဲ့ တျခားအုပ္စုေတြထက္ ေဆးေျခာက္ကို လူအမ်ားၾကား
ေရပန္စားေအာင္လုပ္ခသ
ဲ့ လို အမ်ားၾကိဳက္မဟုတ္ေအာင္လည္း လုပ္ခဲ့ပါတယ္။

ဟစ္ပီ

တည္ဆဲအင္စတီက်ဴးရွင္းမ်ားနဲ႔ တန္ဖိုးမ်ားကို လက္မခံသည့္ ၁၉၆၀ ေႏွာင္းပိုင္းက လူ။
သဘာဝက်က်ျဖစ္မွဳ၊ ခ်စ္ျခင္းနဲပတ္သက္၍ လူပုဂၢိဳလ္အတုိင္း တိုက္ရိုက္ဆက္သြယ္မွဳ၊
တရားထုိင္ျခင္းကဲ့သို႔ စိတ္ကိုစူးစမ္းမွဳမ်ားကို ေလ့လာရွာေဖြသူ။ သာမန္ေက်းလက္ရိုးရာ အဝတ္ အစားမ်ား၊
ပုတီးမ်ား၊ ေခါင္းစည္းမ်ား၊ သံုးျပီးသားအဝတ္အစားမ်ားကို ဝတ္ဆင္ရင္း အျပင္ဘက္ ကမာၻသ႔ို
ယံုၾကည္ခ်က္အျမင္မ်ားကို ျပသထားေလ့ရွိသူ။
၁၉၇၀ ျပည့္ႏွစ္မ်ားတြင္ ေဆးေျခာက္လူၾကိဳက္မ်ားမွဳ အျမင့္ဆံုးကို ေရာက္လာျခင္း

ေဆးေျခာက္မူဝါဒကို ေရွ႕ဆက္တိုးဖိ႔အ
ု တြက္ အေမရိကန္သမၼတနစ္ဆင္ဟာ ရွဖာေကာ္မရွင္
(Shafer Commission) ကိုဖ႕ြဲ စည္းလိုက္တယ္။ ဒါေပမယ့္ ေကာ္မရွင္ရ႕ဲ ၁၉၇၂ အစီရင္ခံစာ
Marihuana: A Signal of Misunderstanding မွာ ေဆးေျခာက္ကို ရာဇဝတ္မွဳအျဖစ္ မသတ္မွတ္ဖို႔
တင္ျပခဲ့တာေၾကာင့္ နစ္ဆင္ဟာ မေက်မနပ္ျဖစ္တယ္။ “ေဆးေျခာက္သံုးသူေရာ၊ မူးယစ္ေဆးသံုးသူပါ
အမ်ားျပည္သူရဲ႕ လံုျခံဳမွဳကို ဒုကၡေပးမယ့္ အႏၱရယ္တစ္ခုကို ဖြ႕ဲ စည္းေနတယ္လ႔ို ေျပာဖိ႔ု မျဖစ္ႏုိင္ဘူး”
လိ႔ု ေကာ္မရွငက
္ ရဲရရ
ဲ င့္ရင့္ ေၾကျငာတယ္။ ဒါေပမယ့္ နစ္ဆင္ဟာ သူ႔ေကာ္မရွင္က တင္ျပတာကို
သူကိုယ္တုိင္ လံုးဝမသိကၽြိဳးကၽြ႕ံ ျပဳတယ္။ ဒီအစား ေဆးေျခာက္အပါအဝင္ “မူးယစ္ေဆးစစ္ပဲ”ြ ကို
ေၾကျငာခဲ့ျပီး ယေန႔ထိရွိေနဆဲျဖစ္တဲ့ ဖဒရယ္မူဝါဒကို စတင္လိုက္ပါတယ္။

ျပစ္ဒဏ္တိုးျမႇင့္တာေတြ၊ ေထာင္ဒဏ္ႏွစ္ရွည္က်တာေတြ ရွိေနေပမယ့္လည္း ေဆးေျခာက္ကို
လူၾကိဳက္မ်ားမွဳဟာ ဆက္လက္ျမင္တ
့ က္လာတယ္။ သမၼတဂ်င္မီကာတာဟာ ရာဇဝတ္မွဳအျဖစ္
မသတ္မွတ္ဖ႔ို ေထာက္ခံခဲ့ျပီး သူ႔ရ႕ဲ ေအာက္လႊတ္ေတာ္မွာ ေျပာၾကားခ်က္က နာမည္ေက်ာ္တယ္။
“မူးယစ္ေဆးပိုင္ဆုိင္မွဳအတြက္ ျပစ္ဒဏ္ေပးတာေတြဟာ မူးယစ္ေဆးသံုးစြဲမွဳကို ထိခိုက္ျခင္းအစား
တစ္သီးပုဂၢလလူသားကိုပိုထိခုိက္ေနတာဟာ မျဖစ္သင္ဘ
့ ူး။ သူတ႔ျို ဖစ္တည္ရာေနရာမွာပဲ သူတ႔က
ို ို
ေျပာင္းလဲေပးသင့္ပါတယ္” လို႔ ဂ်င္မီကာတာက ေျပာၾကားခဲ့တာ ျဖစ္ပါတယ္။

ေရဂင္ရ႕ဲ သမၼတသက္တမ္းကာလေတြ ျမင့္တက္လာတာနဲ႔အမွ် ေဆးေျခာက္ဥပေဒေတြကို
အသက္သြင္းလုပ္ေဆာင္မွဳေတြအေပၚ ပိုမိုအားစိုက္လာတယ္။ ေရဂင္ကိုယ္တုိင္က သူ႔ရဲ႕ ၁၉၈၀
သမၼတျဖစ္ေရးမဲဆြယ္စည္းရုံးေရးကာလေတြမွာ ေဆးေျခာက္ကို “ယေန႔ေခတ္အေမရိကားရဲ႕
အႏၱရယ္အၾကီးဆံုး မူးယစ္ေဆးဝါးျဖစ္ႏုိင္တယ္” လို႔ ယူဆခဲ့တာျဖစ္တယ္။

ဒါေပမယ့္ အဆိုပါအခ်ိန္ကတည္းက သမၼတႏွစ္ေယာက္စလံုးဟာ သူတ႔က
ို ိုယ္တုိင္
ေဆးေျခာက္သံုးဖူးတယ္လ႔ို ဝန္ခံထားတယ္။

ဟစ္ပီေခတ္မွိန္ေဖ်ာ့သြားခါနီးမွာ ေဆးေျခာက္လြပ္လပ္စြာသံုးစြမ
ဲ ွဳအတြက္ စံျပ ပုဂၢိဳလ္ေတြ
ကေတာ့ ရာစတာဖာရီးယန္းေတြပျဲ ဖစ္တယ္။ သူတ႔ေ
ို တြဟာ ဂ်မကာႏုိင္ငံအေျခစိုက္ အစုအဖြ႕ဲ ျဖစ္
တယ္။ ရာစတာဖာရီးယန္းေတြက ဂန္ဂ်ာ(ဟိႏၵဴနဲ႔ သကၠတစကားမွ ေဆးေျခာက္နာမည္) ကို
အထြတ္အျမတ္အပင္အျဖစ္ သတ္မွတ္တယ္။ ေဘာ့မာေလနဲ႔ ပီတာတိ႔ရ
ု ွ္လို ရက္ေဂးအဆိုေတာ္ေတြက
၁၉၇၀ ခုႏွစ္ေတြမွာ ေဆးေျခာက္ေသာက္သံုးျခင္းကို လူအမ်ားၾကား ေရပန္းစားေအာင္လုပ္ခဲ့တယ္။
သူတ႔ေ
ို ရွ႕က Greatful Dead နဲ႔ Jefferson Airplane တု႔လ
ိ ို ဂီတအဖြဲ႕ေတြ လုပ္ခဲ့တဲ့အတုိင္းပဲ
ျဖစ္ပါတယ္။
ရာစတာတိ႔န
ု ဲ႔ ဆက္ႏြယ္တဲ့အုပ္စုျဖစ္တဲ့ ဖေလာ္ရီဒါျပည္နယ္အေျခစိုက္ The Ethiopian Zion
Coptic Church ဟာ ေဆးေျခာက္ကို သူတ႔ရ
ို ဲ႕ ကိုးကြယ္မွဳတစ္စိတ္တစ္ပိုင္းအျဖစ္ သတ္မွတ္ထား
တယ္။ သူတ႔ေ
ို တြဟာ အေမရိကားရဲ႕ အၾကီးဆံုးေဆးေျခာက္ေမွာင္ခိုဂိုဏ္းတစ္ခုကို ဥပေဒမဲ့
ဦးေဆာင္မိသလို ျဖစ္သြားတယ္။ ၁၉၈၀ ခုႏွစ္ မိင
ု ္ယာမီကမ္းရိုးတန္းမွာ ေလွတစ္စီးေပၚက
ေဆးေျခာက္တန္ ၂၀ ကိုမိတဲ့အခါ အဖြဲ႕ဝင္အေျမာက္အမ်ားဖမ္းဆီးခံခ့ရ
ဲ တယ္။

အေမရိကန္အထက္တန္းေက်ာင္းသားေတြရဲ႕ ေဆးေျခာက္သံုးစြမ
ဲ ွဳဟာ ၁၉၇၈ မွာ ၃၇.၁
ရာခိုင္ႏႈန္းျမင့္တက္သြားျပီး ေနာက္ပိုင္းႏွစ္ေတြမွာေတာ့ က်ဆင္းလာတယ္။ “Just Say No” ဆုိတဲ့
ေဆာင္ပုဒ္ဟာ မူးယစ္ေဆးဆုိင္ရာဆန္႔က်င္ေရး ေထာက္ခံသူေတြၾကားမွာ ပ်ံ႕ႏွ႔လ
ံ ာတယ္။ ၁၉၇၈
ကေန ၁၉၉၃ ခုႏွစ္ထိ အထက္တန္းေက်ာင္းသားေတြရဲ႕ ေဆးေျခာက္သံုးစြဲမွဳဟာ ႏွစ္စဥ္က်ဆင္း
လာတာေၾကာင့္ ဒီသတင္းစကားဟာ လူငယ္ေတြၾကားမွာလည္း ျပန္႔ႏ႔ထ
ွံ ိေရာက္လာခဲ့ပံုရပါတယ္။

ဟမ့္ႏွငအ
့္ တူ ျပန္လည္ရွင္သန္လာျခင္း

၁၉၈၀ ျပည့္ႏွစ္ေတြရ႕ဲ ေဆးေျခာက္လႈပ္ရွားမွဳကို ရုိက္ခတ္လာတဲ့ အၾကီးမားဆံုးအေျပာင္း
အလဲကေတာ့ ဟမ့္ေထာက္ခံမွဳ ျမင့္တက္လာတာျဖစ္တယ္။ ထိပ္ဆံုးကဦးေဆာင္လာသူကေတာ့
စာေရးဆရာ ဂ်က္ဟာရာျဖစ္ပါတယ္။ သူ႔စာအုပ္ The Emperor Wears No Clothes ဆိုတဲ့
စာအုပ္ဟာ ဟမ့္ကို အမ်ိဳးမ်ိဳးသံုးစြၾဲ ကပံုသမုိင္းနဲ႔ အုပ္စိုးသူေတြရဲ႕ ေဆးေျခာက္အေပၚ ဖိႏွိပ္ခ့မ
ဲ ွဳေတြ
အေၾကာင္းျဖစ္တယ္။

ေဆးေျခာက္ဟာ ကမာၻေပၚမွာ ေရရွည္ခံဆံုး၊ အၾကမ္းခံဆံုး သဘာဝအတုိင္းအေပ်ာ့ေျပာင္းဆံုး
အမွ်င္ျဖစ္တယ္လို႔ ဟာရာက တင္ျပတယ္။ အေမရိကားရဲ႕ ေဆးေျခာက္တားျမစ္မွဳ၊ မူးယစ္ေဆးဝါး
တားျမစ္မွဳဆိုင္ရာ ကုလသမဂၢသေဘာတူညီခ်က္ေတြမတိုင္ခင္ အနည္းဆံုး ႏွစ္ေပါင္း ၃၀၀၀
မွာကတည္းက ကမာၻ႕လူဦးေရသံုးပံုႏွစ္ပံုဟာ ေဆးေျခာက္ကို ေဆးဝါးအျဖစ္ က်ယ္က်ယ္ျပန္႔ျပန္႔
သံုးခဲၾ့ ကျပီးျဖစ္တယ္။ ဟာရာရဲ႕ အဆိုအရ ေရနံအေျခခံထုတ္ကုန္က႑ဟာ ၁၉၃၇
ေဆးေျခာက္တားျမစ္မွဳမွာ ပါဝင္ပတ္သက္ခတ
ဲ့ ယ္။ ဒီစြယ္စံုရ ေဆးေျခာက္အပင္ဟာ စာရြက္၊
စြမ္းအင္၊ အစားအေသာက္၊ ခ်ည္မွ်င္နဲ႔ ေဆးဝါးေတြကို ထုတ္လ႔ိုရတဲ့ ရင္းျမစ္ျဖစ္ျပီး
ေရနံအေျခခံထုတ္ကုန္က႑အတြက္ အက်ိဳးအျမတ္ေတြ ထိခိုက္ႏုိင္တယ္လ႔ို ဟာရာက ေရးသားထား
တယ္။

ေဆးေျခာက္ကို ထုတ္ကုန္အသံုးဘက္ေန ဟာရာရဲ႕ ေဆြးေႏြးတင္ျပသြားမွဳေၾကာင့္
စိတ္ဝင္စားမွဳေတြရလာျပီး ေဆးေျခာက္ျငင္းခံုေဆြးေႏြးမွဳေတြရဲ႕ စဥ္းစားေတြးေခၚပံုေတြလည္း ထာဝရ
ေျပာင္းလဲသြားခဲတ
့ ုန္းမွာပဲ ေဆးေျခာက္ယဥ္ေက်းမွဳစစ္ပဲဟ
ြ ာ ေနာက္ထပ္တိုက္ပမ
ြဲ ်က္ႏွာစာသစ္ကို
ဖြင့္လိုက္ပါတယ္။ ဒါကေတာ့ ေဆးေျခာက္ကို ေဆးဝါးဆုိင္ရာသံုးစြေ
ဲ ရးျဖစ္ပါတယ္။

ေဆဝါးသံုးေဆးေျခာက္ လႈပ္ရွားမွဳ ျမင့္တက္လာျခင္း

တားျမစ္ပိတ္ပင္ မခံရခင္ထိ အေရွ႕ကမာၻန႔ဲ အေနာက္ကမာၻ ႏွစ္ခုစလံုးရဲ႕
ေဆးဝါးပစၥည္းအညႊန္းေတြမွာ ေဆးေျခာက္ဟာ တန္ဖိုးရွိပစၥည္အျဖစ္ပါဝင္တယ္။ တကယ္ေတာ့
အေမရိကန္ေဆးဘက္ဆုိင္ရာအသင္းၾကီးရဲ႕ ကိုယ္စားလွယ္ ေဒါက္တာဝီလီယံစီဝ႕ု ဝါ့ဒ္ ဟာ ၁၉၃၇
ေအာက္လႊတ္ေတာ္ၾကားနာမွဳေတြမွာ ေဆးေျခာက္ကို တရားမဝင္ျပဳလုပ္ျခင္းအေပၚ အျပင္းအထန္ကို
ဆန္႔က်င္ကန္႔ကြက္ခဲ့တယ္။

“ေဆးေျခာက္စလ
ြဲ န္းမွဳနဲ႔ ေဆးေျခာက္ကို ေဆးဝါးဆိုင္ရာသံုးတာဟာ ဘာမွမပတ္သက္
ေၾကာင္း ကၽြန္ေတာ္ေျပာမယ္” လိ႔ု ေဒါက္တာ့ဝ႔ဝ
ု ါ့ဒ္က ေဆးေျခာက္ကို တရားမဝင္ျဖစ္ေစခဲ့တဲ့
အဆိုပါေအာက္လႊတ္ေတာ္ၾကားနာမွဳေတြမွာ ကန္႔ကြကထ
္ ြက္ဆိုတယ္။ “အနာဂတ္စူးစမ္းစစ္ေဆးမွဳမွာ
ေဆးေျခာက္ကို ေဆးဝါးအျဖစ္ ေရရွည္သံုးလိ႔ရ
ု ေၾကာင္း သက္ေသျပ လာႏုိင္တယ္” လိ႔လ
ု ည္း သူက
ထပ္ေပါင္းေျပာခဲ့တယ္။

ဖ်ားနာကိုက္ခဲမွဳလကၡဏာအေျမာက္အမ်ားကို သက္သာေလ်ာ့ပါးေစရာမွာ ထိေရာက္ေၾကာင္း
ေထာက္ခံတဲ့ ေဆးဘက္ဆုိင္ရာ အဖြဲ႕အစည္းေတြ၊ ျဖစ္ရပ္အေထာက္အထားေတြနဲ႔ ေနာက္ပိုင္းသုေတ
သနေတြဟာ ေဒါက္တာဝု႕ဝါ့ဒ္ရ႕ဲ စကားမွန္ကန္တယ္လ႔ို သက္ေသျပခဲ့ၾကျပီး ေဆးဝါးသံုးေဆးေျခာက္
လႈပ္ရွားမွဳဟာလည္း ဖြ႕ံ ျဖိဳးလာတယ္။

လႈပ္ရွားမွဳရဲ႕ ပထမဆံုးေအာင္ပဲၾြ ကီးကေတာ့ ၁၉၉၆ ခုႏွစ္မွာ ေဆးေျခာက္ကို ေဆးဝါးအျဖစ္
တရားဝင္သံုးစြဖ
ဲ ႔ို ကယ္လီဖိုးနီးယားျပည္သူေတြက မဲေပးဆံုးျဖတ္ခဲ့တာျဖစ္တယ္။ ေအာ္ရီဂန
ြ ္နဲ႔
ဝါရွင္တန္ျပည္နယ္က မဲေပးသူေတြကလည္း ၁၉၉၈ ခုႏွစ္မွာ သံုးစြဖ
ဲ ႔ို မဲေပးဆံုးျဖတ္ၾကတယ္။ ၂၀၁၇
မွာေတာ့ ကိုလံဘီယာခရိုင္အပါအဝင္ ျပည္နယ္ ၂၈ ခုဟာ ေဆးေျခာက္ကို ေဆးဝါးအျဖစ္သံုးစြဖ
ဲ ို႔
တရားဝင္သတ္မွတ္လိုက္တယ္။

ေဆးဝါးသံုးေဆးေျခာက္ကို အေမရိကန္တစ္ႏုိင္ငံလံုးမွာ တရားဝင္သတ္မွတ္လာႏုိင္ေျခရွိျပီး
ေထာက္ခံမွဳေတြကလည္း ၆၀ ကေန ၈၀ ရာခိုင္ႏႈန္းထိျမင့္တက္သြားေၾကာင္း မၾကာေသးခင္က
စစ္တမ္းေတြက ျပသေနတယ္။ ကေနဒါႏုိင္ငံအစိုးရဟာ ေဆးဝါးသံုးေဆးေျခာက္ကို ၂၀၀၁
ခုႏွစ္ကတည္းက တရားဝင္သတ္မွတ္ေပးခဲ့ျပီးျဖစ္ပါတယ္။
တရားဝင္လုပ္ျခင္းႏွင့္ ရာဇဝတ္မွဳမွပယ္ဖ်က္ျခင္း ၏မတူညီမွဳ

တရားဝင္ျဖစ္ေအာင္လုပ္ျခင္း(Legalization)ဆိုတာ တစ္စံုတစ္ခုအေပၚ တရားမဝင္အျဖစ္
သတ္မွတ္ျပဌာန္းထားတဲ့ ဥပေဒ စည္းမ်ဥ္းေတြကိုဖယ္ရွားတဲ့ျဖစ္စဥ္ပါ။ ရာဇဝတ္မွဳကေန
ပယ္ဖ်က္ျခင္း (Decriminalization) ဆိုတာကေတာ့ တားျမစ္ျပဌာန္းထားတဲ့ စည္းမ်ဥ္း
ဥပေဒေတြကို ဆက္လက္ထားရွိမွာျဖစ္ေပမယ့္ ရာဇဝတ္မွဳအျဖစ္ သတ္မွတ္တရားစြဲ ဆိုတာေတြနဲ႔
ျပစ္ဒဏ္ေပးတာေတြကို ဖယ္ရွားတာပါ။

မၾကာေသးခင္က ေကာက္ယူခဲ့တဲ့ Gallup စစ္တမ္းအရ အေမရိကန္လူမ်ိဳးအမ်ားစု (၆၀
ရာခိုင္ႏႈန္းဟာ) ေဆးေျခာက္တရားဝင္ျဖစ္ေရးကို ေထာက္ခံပါတယ္။ Gallup နဲ႔ အျခား
ႏုိင္ငံလံုးဆိုင္ရာအဆင့္စစ္တမ္းေတြအရ ေဆးေျခာက္တရားဝင္ျဖစ္ေရးေထာက္ခံသူအေရအတြက္ဟာ
ႏွစ္ေပါင္းမ်ားစြာတြင္း တျဖည္းျဖည္း ျမင့္တက္လာခဲ့ျပီး ၂၀၁၃ မွာ လူမ်ားစုအေရအတြက္ကို
ေရာက္လာတာျဖစ္ပါတယ္။
အခန္း ၂ - ေဆးေျခာက္ႏွင့္ က်န္းမာေရး

ေဆးဘက္ဆုိင္ရာသတ္မွတ္ခ်က္ေတြမွာ ေဆးေျခာက္ဟာ ကၽြန္ေတာ္တ႔စ
ို ားတဲ့
အစားအစာေတြထက္ အမ်ားၾကီးပိုအႏၱရယ္ကင္းတယ္…ေဆးေျခာက္ဟာ လူေတြသိထားတဲ့
အႏၱရယ္ကင္းဆံုးေရာဂါကုသေရးပစၥည္းေတြထဲက တစ္ခုျဖစ္ပါတယ္။

ဖရန္႔စစ္ရန္း

အစိုးရတရားသူၾကီး

အေမရိကန္မူးယစ္ေဆးဝါးဆုိင္ရာအစိုးရဌာန
က်န္းမာေရးလုပ္ငန္းလုပ္ကိုင္သူေတြနဲ႔ မူးယစ္ေဆးဝါးဆိုင္ရာကၽြမ္းက်င္သူေတြဟာ
ေဆးေျခာက္သံုးစြျဲ ခင္းေၾကာင့္ ျဖစ္ေပၚလာတဲ့ အက်ိဳးသက္ေရာက္မွဳေတြန႔ပ
ဲ တ္သက္လို႔
စိုးရိမ္ေနတာေတြရွိတယ္။ က်န္းမာေရးနဲ႔ပတ္သက္လ႔ို အဓိက စိုးရိမ္ေနတဲ့ျပႆနာအခ်ိဳ႕ကေတာ့ -

- ရႈရိႈက္ျခင္းေၾကာင့္ျဖစ္ေပၚလာတဲ့ က်န္းမာေရးျပႆနာေတြန႔က
ဲ င္ဆာပါ။ အထူးသျဖင့္
ရႈရိႈက္မွဳနဲ႔ ဆက္ႏြယ္ေနတဲ့ အဆုပ္ကင္ဆာျဖစ္ပါတယ္။
- ေဆးေျခာက္ေၾကာင့္ ဦးေႏွာက္အလုပ္လုပ္ပံုကို ထိခိုက္မွာနဲ႔ စိတ္ကစဥ့္ကလ်ားေရာဂါေတြ
ျဖစ္ေပၚမွာကို စိုးရိမ္တာပါ။ အနည္းဆံုး ဦးေႏွာက္စြမ္းရည္က်ဆင္းသြားမွာမ်ိဳးျဖစ္ပါတယ္။
- အလုပ္လုပ္ခ်င္စိတ္ေပ်ာက္ဆံုးသြားတဲ့ ဆင္ဒရုန္းျဖစ္ပါတယ္။ ေဆးေျခာက္ေၾကာင့္
တစ္စံုတစ္ခုကို လုပ္ကိုင္ခ်င္စိတ္ေတြ၊ တက္ၾကြမွဳေတြ ထံုထိုင္းသြားမယ္လ႔ို ယူဆတာပါ။
ေလးလံထိုင္းမွိဳင္းတဲ့ အျပဳအမူေတြအျမဲျဖစ္ေပၚေနမွာကို စိုးရိမ္တာပါ။
- ဂိတ္ဝ အယူအဆပါ။ ေဆးေျခာက္သံုးစြမ
ဲ ွဳဟာ အျခားဥပေဒမဲ့မူးယစ္ေဆးဝါးေတြကို
သံုးစြေ
ဲ စမယ့္ လမ္းစ ျဖစ္တယ္လို႔ ယူဆတာပါ။
- ကိုယ္ဝန္ေဆာင္အမ်ိဳးသမီးေတြရဲ႕ ေဆးေျခာက္သံုးစြဲမွဳဟာလည္း စိုးရိမ္စရာျဖစ္ေနပါတယ္။
- ေနာက္ဆံုးကေတာ့ တရားဝင္ျဖစ္လာတဲ့အခါ သံုးစြမ
ဲ ွဳျမင့္မားလာျပီး ေဆးေျခာက္သံုး
ကားေမာင္းတာေၾကာင့္ ယာဥ္တိုက္မွဳေတြျမင့္မားလာႏုိင္ေျခရွိတာကိုလည္း စိုးရိမ္ပါတယ္။

အဆိုပါ စိုးရိမ္မွဳေတြန႔ပ
ဲ တ္သက္လို႔ ျခံဳငံုသံုးသပ္ေပးထားတာကေတာ့ ေအာက္ပါအတုိင္းပဲ
ျဖစ္တယ္။

ေဆးေျခာက္နွင့္ကင္ဆာ

ေဆးဘက္ဆုိင္ရာပေရာ္ဖက္ရွင္နယ္ေတြရဲ႕ ေဆးေျခာက္န႔ပ
ဲ တ္သက္လ႔ို အဓိက
စိုးရိမ္ေနတာေတြထဲက တစ္ခုက ကင္ဆာျဖစ္တယ္။ အထူးသျဖင့္ အဆုတ္ကင္ဆာပါ။
ရႈရိႈက္ျခင္းက အဓိကသံုးစြဲတဲ့နည္းလမ္းျဖစ္ေနတာေၾကာင့္ပါ။ ဒါေပမယ့္ ေဆးေျခာက္ကို
ရႈရိႈက္ေသာက္သံုးျခင္းနဲ႔ပတ္သက္လို႔ ၂၀၀၆ ခုႏွစ္မွာ ျပဳလုပ္ခဲ့တဲ့ အၾကီးမားဆံုး
ေလ့လာခ်က္ၾကီးတစ္ခုကေတာ့ အဆုပ္ကင္ဆာျဖစ္ပာြ းႏုိင္ျခင္းမရွိဘူးလိ႔ဆ
ု ထ
ို ားတယ္။ မ်ားမ်ားပဲ
သံုးသံုး၊ နည္းနည္းပဲ သံုးသံုးပါ။ California တကၠသိုလ္မွ အဆုတ္ေဗဒပညာရွင္
ေဒၚနယ္တရွ္ကင္ရ႕ဲ အဆိုအရ “ေတြ႕ရွိခ်က္ေတြဟာ ကၽြန္ေတာ္တ႔ေ
ို မွ်ာ္မွန္းထားတာေတြန႔ဲ
ဆန္႔က်င္ဘက္ျဖစ္ေနတယ္။”
“ေဆးေျခာက္သံုးစြမ
ဲ ွဳနဲ႔ အဆုတ္ကင္ဆာၾကားမွာ ဆက္ႏြယ္မွဳရွိလိမ့္မယ္လ႔ို ကၽြန္ေတာ္တ႔ို
ခန္႔မွန္းခဲ့တယ္။ အလြန္အကၽြံသံုးစြရ
ဲ င္ပိုျဖစ္ႏုိင္တယ္ဆိုတဲ့ ဆက္ႏြယ္မွဳလည္းပါတယ္။ ဒီအစား
ကၽြန္ေတာ္တို႔ ေတြ႕လာတာက လံုးဝဆက္ႏြယ္မွဳမရွိဘူးဆိုတာပါ။ ကာကြယ္ေပးတဲ့
သက္ေရာက္မွဳရွိတယ္လို႔ ယူဆခ်က္တစ္ခုေတာင္မွ ရွိလာတယ္” လိ႔ု ေဒါက္တာတရွ္ကင္
ေျပာၾကားထားတယ္။

ေဆးေျခာက္ဟာ အႏၱရယ္ျဖစ္လာႏုိင္ေျခရွိတယ္လို႔ သူ ယံုၾကည္ေနတုန္းမွာပဲ ေဆးေျခာက္ရ႕ဲ
THC ဟာ ရင့္ေရာ္ေနတဲ့ ဆဲလ္ေတြကို ကင္ဆာျဖစ္လာႏုိင္ေျခက တားဆီးေပးတာ၊ သတ္ေပးတာ
ေတြလုပ္ႏုိင္ေျခရွိတယ္လို႔လည္း ေဆးေျခာက္ကို ဆယ္စုႏွစ္သံုးစုေက်ာ္ၾကာ ေလ့လာထားတဲ့
တရွ္ကင္ကေျပာၾကားထားတယ္။

ဒါ့အျပင္ ေဆးေျခာက္ေသာက္သံုးျခင္းဟာ “အဆုပ္ကင္ဆာကိုကာကြယ္ေပးတဲ့သက္ေရာက္မွဳ
ရွိတယ္ဆိုတဲ့ ယူဆခ်က္” က ေဒါက္တာ တရွ္ကင္ရ႕ဲ သုေတသနအျပင္ အျခားစမ္းသပ္မွဳ
ေတြမွာလည္း ရွိေနတယ္။ Virginia တကၠသိုလ္က သုေတသနသမားေတြဟာ ၁၉၇၄ ခုႏွစ္က
ဒီဂုဏ္သတၱိကုိ မေမွ်ာ္လင့္ဘဲ ေတြ႕ခဲ့ဖူးေပမယ့္ သတင္းအနည္းငယ္ကသာ အဆိုပါအေၾကာင္းကို
ေဖာ္ျပျပီး ဒီသုေတသနအေၾကာင္းကို ထပ္မံေရးသားျခင္းမရွိခဲ့ဘူး။ (ေဆးေျခာက္သုေတသနဟာ
အေမရိကားမွာ ရွိေနတာၾကာပါျပီ။ ဒါေပမယ့္ ေဆးေျခာက္ဟာအႏၱရယ္ရွိေၾကာင္း သက္ေသျပဖို႔
ရည္ရယ
ြ ္ခ်က္နဲ႔လုပ္မွသာ ေထာက္ပံ့ေငြရရွိႏုိငတ
္ ယ္။ ေဆးဝါးအျဖစ္သံုးစြမ
ဲ ွဳနဲ႔ပတ္သက္ျပီး
သုေတသနလုပ္လို႔မရဘူး)။ ဒါေၾကာင့္ပဲ တရွ္ကင္ရဲ႕ ေလ့လာခ်က္ ထပ္ေပၚမလာခင္အထိ
ေဆးေျခာက္ရ႕ဲ ကင္ဆာတုိက္ဖ်က္ႏုိင္ေျခရွိတဲ့ ဂုဏ္သတၱိေတြအေၾကာင္းကို အမ်ားျပည္သူေတြ
သိရွိမလာဘူး။ အစၥေရးက ေဒါက္တာ ရာေဖးမက္ကိုလန္ (၁၉၆၄ မွာ THC ကို
ခြထ
ဲ ုတ္ေလ့လာျပႏုိင္ခ့သ
ဲ ူ) နဲ႔ စပိန္က ေဒါက္တာ မန္ႏ်ဴရယ္ဂ႕ူ ဇ္မန္းရဲ႕ ၂၀၀၃ ခုႏွစ္က
စြန႔ဥ
္ ီးေလ့လာမွဳေတြ မတိုင္ခင္ထိ အမ်ားျပည္သူဟာ မသိရွိခဲ့ဘူး။

၁၉၇၄ ခုႏွစ္မွာ Virginia တကၠသိုလ္ရဲ႕ ေတြ႕ရွိမွဳကို အေမရိကန္အစိုးရကိုယ္တုိင္က ၁၉၉၆
ခုႏွစ္မွာ လွ်ိဳ႕ဝွက္ျပီးထပ္မံေလ့လာတယ္။ အဆိုပါေတြ႕ရွိခ်က္ဟာ မမွန္ေၾကာင္း သက္ေသျပဖိ႔ု
ရည္ရည
ြ ္န႔ဲ လုပ္တာပါ။ ဒါေပမယ့္ ၾကြက္ေတြနဲ႔ စမ္းသပ္ခဲ့တဲ့ အဆိုပါသုေတသနမွာ
ကင္ဆာၾကီးထြားမွဳကို ကာကြယ္ေပးတယ္ဆိုတဲ့အခ်က္ ေပၚေပါက္လာျပီး ၁၉၇၄ ေတြ႕ရွိခ်က္က
ေသခ်ာသြားတယ္။ ဒါေပမယ့္ အစိုးရဟာ ရလဒ္ေတြကို မသိခ်င္ေယာင္ေဆာင္ဖ႔ို ၾကိဳးစားတယ္။
ေလ့လာခ်က္စာရြက္စာတမ္းမိတၱဴေတြဟာ ေဆးပညာဂ်ာနယ္ျဖစ္တဲ့ AIDS Treament News
ကိုေပါက္ၾကားသြားျပီး တျခားမီဒီယာေတြကလည္း ဒီအေၾကာင္းကို ေဖာ္ျပခဲ့ၾကတယ္။
၂၀၀၃ ခုႏွစ္မွာေတာ့ သိပၸံဂ်ာနယ္ငါးေစာင္ထက္မနည္းက ကန္နဘစ္ႏြိဳက္ေတြ
(ေဆးေျခာက္တြင္ပါဝင္ေသာ ဂုဏ္သတၱိပစၥည္းမ်ား) ဟာ ကင္ဆာတိုက္ဖ်က္ႏုိင္ေျခရွိတဲ့
ပစၥည္းေတြျဖစ္ေၾကာင္း ေဖာ္ျပတဲ့ ေဆာင္းပါးေတြကို ထုတ္ေဝလာတယ္။ ေတြ႕ရွိခ်က္ေတြ
ရွိလာေပမယ့္ ပင္မေရစီးမီဒီယာေတြရဲ႕ ေဖာ္ျပမွဳကေတာ့ မရွိသေလာက္နီးပါးပဲ။ New York
Times, Washington Post နဲ႔ Los Angeles Times တိ႔ဟ
ု ာ ဒီေတြ႕ရွိခ်က္ကို မသိခ်င္ေယာင္
ေဆာင္ခဲ့တယ္။

ေဆးေျခာက္တစ္သက္တာသံုးစြျဲ ခင္းဟာ ကင္ဆာေရာဂါေတြ (SCC) ျဖစ္ႏုိင္ေျခကို
ေလွ်ာ့ခ်ေပးျခင္းနဲ႔ ဆက္ႏြယ္ေနတယ္လို႔ ၂၀၀၉ ခုႏွစ္ Cancer Prevention ဂ်ာနယ္မွာ
သုေတသနတစ္ခုက တင္ျပတယ္။ အျခားလႊမ္းႏုိင္ေျခရွိတဲ့အရာေတြ (အရက္န႔ဲ
ေဆးလိပ္အပါအဝင္) ကိုပါထည့္တြက္ျပီးေနာက္ ေဆးေျခာက္ကို ၁၀ ႏွစ္မွ ႏွစ္ ၂၀ ထိ
သံုးျခင္းဟာ ဦးေခါင္းနဲ႔လည္ပင္းဆုိင္ရာကင္ဆာ(SCC) ျဖစ္ႏုိင္ေျခကို ေလ်ာ့က်ျခင္းနဲ႔
ဆက္စပ္ေနတယ္လို႔ အဆိုပါသုေတသနကို ျပဳလုပ္သူေတြက ေရးသားထားတယ္။

ေဆးေျခာက္သံုးတဲ့အျပင္ အရက္န႔ဲ ေဆးရြက္ၾကီး(ဦးေခါင္းႏွင့္ လည္ပင္းကင္ဆာျဖစ္ႏုိင္ေျခ
အျမင့္ဆံုးပစၥည္းမ်ား) ကိုပါ သံုးသူေတြေတာင္မွ ကင္ဆာျဖစ္ႏုိင္ေျခေလ်ာ့က်မွဳကို
ေတြ႕ၾကံဳရတယ္။ ပိုမိုအႏၱရယ္မ်ားတဲ့ပစၥည္းေတြေၾကာင့္ျဖစ္ေပၚလာတဲ့ ထိခိုက္မွဳေတြကိုလည္း
ေဆးေျခာက္က ကာကြယ္ေပးႏုိင္ေျခရွိတယ္ဆိုတဲ့ အျမင္ကို ဒီအခ်က္က ေထာက္ခံေပးထားသလို
ရွိေနတယ္။

လူငယ္ေတြမွာ ေဆးေျခာက္သံုးစြမ
ဲ ွဳနဲ႔ ကပၸယ္အိတ္ကင္ဆာၾကား ဆက္စပ္မွဳရွိတာကို
ေထာက္ျပတဲ့ ေနာက္ထပ္ သုေတသနတစ္ခုလည္း ၂၀၀၉ ခုႏွစ္မွာ ေပၚလာတယ္။
ဒီသုေတသနကို ထုတ္ျပန္ခ်ိန္မွာ မီဒီယာေတြရဲ႕ တံ႔ျု ပန္မွဳက တိုးတက္လာခဲ့တယ္။ ဒါေပမယ့္
သုေတသနဟာ တိုက္ရိုက္ဆက္ႏြယ္မွဳကို မေဖာ္ျပခဲ့ဘူးလိ႔ု အျခားသုေတသနသမားေတြက
ေထာက္ျပတယ္။ ျဖစ္ႏုိင္ေျခတစ္ခုကိုသာ တင္ျပတာျဖစ္ျပီး အေမးအေျဖလုပ္ခဲ့တဲ့ အမ်ိဳးသား ၃၆၉
ေယာက္ေပၚမွာသာ အေရအတြက္နည္းပါးစြာ အေျခခံထားတာျဖစ္တယ္လို႔ ဆုိတယ္။
သုေတသနအတြင္း ဒီလူေတြရဲ႕ ေျဖဆိုမွဳေတြကို “ေနာက္ခံလူေနမွဳဘဝပံုစ”ံ ေပၚအေျခခံျပီး
အကဲျဖတ္တယ္။ ေနာက္ခံလူေနမွဳဘဝပံုစံတူေပမယ့္ ကင္ဆာမရွိတဲ့ ေနာက္ထပ္ လူေပါင္း ၉၇၉
ေယာက္ရ႕ဲ အေျဖနဲ႔ ႏႈိင္းယွဥ္သံုးသပ္ထားတာျဖစ္တယ္။ ေနာက္ထပ္ျပႆနာက ေဆးေျခာက္က
ဥပေဒမဲ့မူးယစ္ေဆးျဖစ္ေနတာေၾကာင့္ စစ္တမ္းေမးခြန္းေတြဟာ ေဆးေျခာက္သံုးစြမ
ဲ ွဳမွာ
ကိုယ့္ဘာကိုယ္ေျပာၾကတဲ့ အေပၚ အေျခခံထားတာျဖစ္ျပီး အေျဖေတြက လြေ
ဲ ခ်ာ္တာေတြ
ျဖစ္ႏုိင္တယ္။
ဘယ္ပစၥည္းကိုမဆို ရႈရိႈက္တာဟာ အဆုတမ
္ ွာ ဆိုးက်ိဳး သက္ေရာက္ေလ့ရွိတယ္။ ေဗ့နည္း
(vaporization)၊ စားစရာလုပ္စားတာနဲ႔ တျခားနည္းလမ္းကေန ကိုင္တြယ္တာက အလံုျခံဳဆံုး
ျဖစ္မွာ ေသခ်ာသေလာက္ပါပဲ။ (အခန္း ၆ - ေဆးေျခာက္သံုးစြပ
ဲ န
ံု ည္းလမ္းမ်ား ကို ၾကည့္ပါ)

ေဆးေျခာက္ႏွင့္ ဦးေႏွာက္ထိခိုက္မွဳ

စိတ္ပိုင္းဆိုင္ရာေပၚသက္ေရာက္မွဳရွိတဲ့ ေဆးအျဖစ္ ေဆးေျခာက္ဟာ ဦးေႏွာက္ကို
ထိခိုက္တာ၊ မွတ္ညဏ္ပ်က္တာ၊ ဦးေႏွာက္ဆုိင္ရာစြမ္းရည္ယုတ္ေလ်ာ့တာ၊ အလုပ္လုပ္ႏုိင္စမ
ြ ္း
ေလ်ာ့က်တာေတြ ျဖစ္လာႏုိင္တယ္လို႔ အေစာၾကီးကတည္းက သံသယရွိခဲ့ၾကတယ္။

ေဆးေျခာက္အေငြ႕ပမာဏမ်ားမ်ားကို ၆ လေလာက္ ထိေတြ႕ျပီးတဲ့အခါ ဦးေႏွာက္ထိခိုက္မွဳ
ရွိလာတယ္လို႔ ေမ်ာက္ေတြကို စမ္းသပ္ခဲ့တဲ့ ကနဦးေလ့လာခ်က္တစ္ခုကေဖာ္ျပတယ္။ ဒါေပမယ့္
ဒီလိုသက္ေရာက္မွဳဟာ ေဆးေျခာက္ေၾကာင့္မဟုတ္ဘဲ ေအာက္ဆီဂ်င္လံုေလာက္စြာ
မရတာေၾကာင့္ျဖစ္တယ္လို႔ တျခားသုေတသနသမားေတြက ယူဆတယ္။ ေသခ်ာဂရုတစိုက္
လုပ္ခဲ့တဲ့ မၾကာေသးခင္က သုေတသနတစ္ခုမွာေတာ့ ေမ်ာက္ေတြမွာ ဦးေႏွာက္ပံုမွန္မဟုတ္တဲ့
အေထာက္အထားေတြကို မေတြ႕ရွိခဲ့ရဘူး။ ဒီသုေတသနမွာေတာ့ တစ္ရက္ကိုေလးလိပ္၊ငါးလိပ္နဲ႔
ညီမွ်တဲ့ ပမာဏကုိ တစ္ႏွစ္ၾကာေအာင္ ေမ်ာက္ေတြကို ရႈရိႈက္ေစခဲ့တာျဖစ္တယ္။

တျခားဆက္စပ္ေနတဲ့ သုေတသနေတြမွာလည္း ေဆးေျခာက္ဟာ ၾကြက္ဦးေႏွာက္ရဲ႕
hippocampi ေနရာမွာဆဲလ္အသစ္ေတြ ျဖစ္ေပၚလာဖိ႔ု လႈ႔ေ
ံ ဆာ္ေပးျပီး ဦးေႏွာက္ဆဲလ္
ထုတ္လုပ္မွဳနဲ႔သက္ဆုိင္သလိုရွိတဲ့ စိုးရိမ္မွဳေတြ၊ စိတ္ဓာတ္က်မွဳေတြကို ေလွ်ာ့ခ်ေပးတာကို
ေတြ႕ရွိထားတယ္။

အရြယ္ေရာက္လူၾကီးရဲ႕ဦးေႏွာက္ကို စမ္းသပ္တဲ့ လက္ရွိ ဘယ္ေဆးဘက္ဆုိင္ရာ
စမ္းသပ္မွဳမ်ိဳးကမွ ေဆးေျခာက္ေၾကာင့္ ဦးေႏွာက္ထိခိုက္တယ္ဆိုတာ မေတြ႕ရွိေသးဘူး။
ေရရွည္ပဲသံုးသံုး၊ ပမာဏမ်ားမ်ားပဲ သံုးသံုးထိခိုက္တာမေတြ႕ရွိေသးဘူး။ “ကၽြန္ေတာ္တ႔ရ
ို ဲ႕
ေတြ႕ရွိမွဳကို ကၽြန္ေတာ္တ႔ို အံ့အားသင့္သြားတယ္။ အထူးသျဖင့္ ေဆးေျခာက္ေရရွည္သံုးရင္
ဦးေႏွာက္ထိခိုက္သလားဆိုတဲ့ အျငင္းပြားမွဳရွိေနတာ ႏွစ္ေတြက ၾကာေနျပီ” လိ႔ု
သုေတသနရဲ႕ေခါင္းေဆာင္စိတ္ပညာရွင္ အစ္ဂါဂရန္႔က ေျပာတယ္။ “တအားသံုးတဲ့သူေတြမွာ
မတူတာေတြျဖစ္ေနမယ္လို႔ ကၽြန္ေတာ္တ႔ေ
ို မွ်ာ္လင့္ခဲ့မိတယ္ထင္တယ္။ ဒါေပမယ့္ မတူတာဆုိလို႔
တအားကို နည္းတယ္” လိ႔ု ေဒါက္တာဂရန္႔ကေျပာတယ္။ သုေတသနမွာ ပါဝင္သူေတြ
အားလံုးဟာ လူၾကီးေတြျဖစ္တယ္။ “ဦးေႏွာက္စနစ္ဖံ႕ြ ျဖိဳးဆဲျဖစ္တဲ့ အသက္ ၁၂ ႏွစ္အရြယ္မွာေတာ့
မတူတဲ့ အေျခအေနေတြ ျဖစ္ႏုိင္တယ္” လိ႔လ
ု ည္း ဂရန္႔က ေထာက္ျပထားတယ္။

ေဆးေျခာက္သံုးသူလူငယ္ ၃၅ ေယာက္(၁၆ ႏွစ္မတုိင္ခင္ကတည္းက ပံုမွန္ေသာက္သူ
အေယာက္ ၂၀။ ၁၆ ႏွစ္ေနာက္ပိုင္းမွ စေသာက္သူ ၁၅ ေယာက္) ပါဝင္တဲ့ ၂၀၁၀ က
သုေတသနေလးတစ္ခုမွာေတာ့ ေဆးေျခာက္ကို ၾကီးမွသံုးစြျဲ ခင္းထက္ ဆယ္ေက်ာ္သက္
ဘဝကတည္းက ေဆးေျခာက္အေျမာက္အမ်ားသံုးစြျဲ ခင္းဟာ ဦးေႏွာက္အလုပ္လုပ္မွဳစြမ္းရည္
ေလ်ာ့က်တယ္လို႔ တင္ျပထားတယ္။ သုေတသနက ဆိုလိုတာက တကယ္လို႔ ၁၆
ႏွစ္မတုိင္ခင္ကတည္းက ပံုမွန္သံုးေနမယ္ဆိုရင္ လုပ္ငန္းေဆာင္တာေတြအစီစဥ္ခ်ဖိ႔စ
ု ဥ္းစားတာ၊
အေၾကာင္းအရာအမ်ားၾကီးကို တစ္ခ်ိန္တည္းမွာစဥ္းစားတာနဲ႔ အၾကံညဏ္ေတြစဥ္းစားတာေတြလို
ဦးေႏွာက္ရဲ႕စီမံခန္႔ခမ
ြဲ ွဳေတြမွာ စြမ္းေဆာင္ရည္အားနည္းမယ္။ သုေတသနသမားေတြရ႕ဲ အဆိုအရ
အသက္ ၁၅ ႏွစထ
္ ိ ဦးေႏွာက္က ဖြ႕ံ ျဖိဳးေနဆဲျဖစ္ျပီး စီမံခန္႔ခမ
ြဲ ွဳစြမ္းရည္န႔ဲ ပတ္သက္တဲ့ ဦးေႏွာက္ရ႕ဲ
အပိုင္းဟာ ေနာက္ဆံုးမွ ဖြ႕ံ ျဖိဳးတာ ျဖစ္ပါတယ္။

ေဆးေျခာက္ႏွင့္ စိတ္ကစဥ့္ကလ်ားေရာဂါ (Schizophrenia)

အသက္ ၂၁ ႏွစ္ေအာက္မွာ ေဆးေျခာက္သုံးစြဲတာဟာ၊ အထူးသျဖင့္ အေျမာက္အမ်ား
သံုးစြတ
ဲ ာဟာ စိတ္ကဥ့္ကလ်ားေရာဂါျဖစ္ႏုိင္ေျခမ်ားျခင္းနဲ႔ ဆက္စပ္ေနတယ္လို႔ တခ်ိဳ႕ေလ့လာ
ခ်က္ေတြက ေဖာ္ျပတယ္။(အထက္မွာ ေဆြးေႏြးတဲ့အတုိင္း ဦးေႏွာက္ဟာ ဖြ႕ံ ျဖိဳးေနဆဲဆို
တာေၾကာင့္ပါပဲ။)

လူငယ္စိတ္ကစဥ့္ကလ်ားေရာဂါသည္ေတြဟာ ေရာဂါျဖစ္တဲ့အခ်ိန္မွာ ေဆးေျခာက္သံုးျပီး
ကိုယ့္ဘာကိုယ္ကုတာေၾကာင့္ ေဆးေျခာက္သံုးစြမ
ဲ ွဳနဲ႔ စိတ္ကစဥ္႔ကလ်ားေရာဂါျဖစ္မွဳတိ႔ဟ
ု ာ
ပိုတမ
ြဲ ိသလိုျဖစ္ေနတယ္လို႔ တခ်ိဳ႕ကေတာ့ ခန္႔မွန္းၾကတယ္။ စစ္တမ္းအခ်က္အလက္ေတြ
ကလည္း ဒီအျမင္ကို ေထာက္ပံ့ထားတယ္။ စစ္တမ္းေတြမွာ စိတ္ကစဥ့္ကလ်ားျဖစ္ေနတဲ့
အမ်ိဳးသားေတြက ေဆးေျခာက္သံုးျပီး အက်ိဳးေက်းဇူးရတယ္လို႔ ကိုယ့္ဘာကိုယ္ယံုၾကည္
ေနမွဳေတြရွိေၾကာင္း ျပသထားတယ္။ စိတ္ကစဥ့္ကလ်ားေရာဂါနဲ႔ပတ္သက္ရင္ စိတ္ပန္းေျဖဖို႔၊
ကိုယ့္ကိုယ္ကိုယ္ေက်နပ္ဖ႔န
ို ႔ဲ စိတ္ပ်ံ႕လြင့္ျခင္းေတြကို ေျဖေဖ်ာက္ဖ႔ို လူေတြက ေဆးေျခာက္ကို
သံုးစြၾဲ ကေၾကာင္း သုေတသနသမားေတြကလည္း တင္ျပထားတယ္။

ေဆးပညာဂ်ာနယ္ Addition မွာ ေဖာ္ျပခဲ့တဲ့ သိပၸံဆိုင္ရာစစ္ေဆးခ်က္တစ္ခုဟာ စိတ္ေရာဂါနဲ႔
ေဆးေျခာက္သံုးစြမ
ဲ ွဳ ဆက္စပ္ႏုိင္ေျခရွိတာကို စစ္ေဆးၾကည္ထ
့ ားတာျဖစ္တယ္။ ဒါေပမယ့္
ဆက္စပ္တယ္ဆိုတဲ့ အေၾကာင္းျပခ်က္ေတြဟာ “ခ်ဲ႕ထြင္ေဖာ္ျပ”တာသာ ျဖစ္ျပီး “လက္ခံနုိင္ဖယ
ြ ္
မရွိဘူး”လိ႔ု အဆိုေလ့လာခ်က္က ေတြ႕ရွိခဲ့တယ္။

“ေဆးေျခာက္သံုးရင္ စိတ္ကစဥ့္ကလ်ားေတြျဖစ္မယ္ဆိုတဲ့ အေၾကာင္းျပခ်က္ေတြဟာ
အသစ္လည္းမဟုတ္သလို ပံုမွန္အတုိင္းဆိုရင္ လက္ခံစရာလည္းမရွိဘူးလိ႔ပ
ု ဲ ကၽြန္ေတာ္တ႔ို
ဆက္ျမင္တယ္…ဥပမာအားျဖင့္ စိတ္ကစဥ္႔ကလ်ားေရာဂါျဖစ္ရပ္တစ္ခုကို တားဆီးဖိ႔ု လူငယ္
ေယာက်ာ္း၊မိန္းမေတြၾကားမွာ ေဆးေျခာက္အလြန္အကၽြသ
ံ ံုးစြတ
ဲ ဲ့ျဖစ္ရပ္ ၃၀၀၀ နဲ႔ ၅၀၀၀ ၾကားထိ
တားဆီးဖိ႔လ
ု ိုတာကို မၾကာေသးခင္က ကၽြန္ေတာ္တ႔ရ
ို ဲ႕ အက်ဥ္းခ်ဳံ႕ပံုစံန႔ဲ ေလ့လာမွဳမွာ
ေတြ႕ရွိထားတယ္။ စိတ္ကစဥ္႔ကလ်ားေရာဂါတစ္ခုတည္းကိုပဲ တားဆီးဖို႔ ေဆးေျခာက္ေပါ့ပါ့ပါးပါး
သံုးစြတ
ဲ ာကို ေလးၾကိမ္၊ငါးၾကိမ္ေလာက္ လူငယ္ေတြက ပိုေရွာင္ရွားဖိ႔လ
ု ိုတယ္။”

ေဆးေျခာက္န႔ဲ ကစဥ္႔ကလ်ားေရာဂါဆက္စပ္တယ္ဆိုတဲ့ အယူအဆရဲ႕ အားအနညး္ဆံုး
အပိုင္းကေတာ့ ေဆးေျခာက္ဟာ ၁၉၄၀ နဲ႔ ၅၀ ျပည့္ႏွစ္ေတြမွာ လူအနည္းငယ္ၾကား လွ်ိဳ႕ဝွက္
ပ်ံ႕ႏွံတဲ့ အရာတစ္ခုျဖစ္ရာကေန ၂၁ ရာစုအေရာက္မွာေတာ့ လူငယ္ ၇၀ ရာခိုင္ႏႈန္းထိေရာက္ရွိတဲ့
ကိစၥရပ္ျဖစ္ေနတယ္။ ဒါေပမယ့္ အေမရိကန္ႏုိင္ငံရ႕ဲ စိတ္ကစဥ္႔ကလ်ားေရာဂါျဖစ္ပြားႏႈန္းက
တစ္ညီတည္းပဲရွိေနတယ္။ က်သြားသလိုေတာင္ ရွိေသးတယ္။

ေလ့လာေကာက္ယူျပီးသေလာက္ဆိုရင္ စိတ္ကစဥ္႔ကလ်ားေရာဂါဟာ လူဦးေရရဲ႕
တစ္ရာခိုင္ႏႈန္းေလာက္သာ ျဖစ္ပာြ းတာကို ေတြ႕ရတယ္။ ဆက္စပ္တယ္လို႔ ယူဆတဲ့အေၾကာင္း
အရင္းၾကီးၾကီးမားမားဟာ က်ား၊မ ဂ်န္ဒါေၾကာင့္လည္းျဖစ္ႏုိင္တယ္။ အမ်ိဳးသားေတြမွာ
စိတ္ကစဥ့္ကလ်ားျဖစ္တာက အသက္ ၁၉ ႏွစ္ေလာက္မွာ စျဖစ္ေလ့ ရွိတယ္။
အမ်ိဳးသမီးေတြမွာက အသက္ ၂၂ ႏွစ္ေလာက္ထိ ျဖစ္ပာြ းတာမ်ိဳး ေတြ႕ရေလ့မရွိဘူး။ ဒါေပမယ့္
ပံုမွန္အားျဖင့္ ဆယ္ေက်ာ္သက္ေယာက်ာ္းေလးေတြက မိန္းကေလးေတြထက္ ေလးဆ
ေဆးေျခာက္ပိုေသာက္ၾကတယ္။ ဒီအခါမွာ ေဆးေျခာက္သံုးစြမ
ဲ ွဳနဲ႔ စိတ္ကစဥ္႔ကလ်ားေရာဂါ
စတင္ျဖစ္ပာြ းမွဳၾကား ဆက္စပ္တယ္ဆိုတဲ့ ယူဆခ်က္ေပၚလာတာလည္းျဖစ္ႏုိင္တယ္။

“ေဆးေျခာက္သံုးစြတ
ဲ ဲ့ သက္ေရာက္မွဳအေနနဲ႔ လူတစ္ဦးတစ္ေယာက္မွာ စိတ္ကစဥ့္ကလ်ား
ျဖစ္လာႏုိင္တယ္ဆိုတာက မျဖစ္ႏုိင္သေလာက္ပါပဲ” လိ႔ု Neuropsychiarty: Schizophrenia,
Depression and Anxiety စစ္တမ္းကို ေရးသားသူေတြက ေကာက္ခ်ခ်ထားတယ္။

ဒါေပမယ့္ ေဆးေျခာက္ေသာက္သံုးသူေတြမွာ စိတ္ပိုင္းဆုိင္ရာမက်န္းမာတာေတြ
ျဖစ္လာတဲ့အခါ မေသာက္တဲ့လူေတြထက္ ေရာဂါက ပိုေစာျပီးျဖစ္တတ္တယ္။ ေရာဂါလကၡဏာ
ေတြက သံုးႏွစ္ေလာက္ေစာျပီး ပိုျပတတ္တယ္လို႔ ၾသစေၾတးလ်ႏုိင္ငံ New South Wales
တကၠသိုလ္မွ သုေတသနသမားေတြက ၂၀၁၁ ခုႏွစ္တုန္းက ေထာက္ျပထားတယ္။
ေဆးေျခာက္သံုးတာေၾကာင့္ စိတ္ကစဥ့္ကလ်ားေရာဂါလို စိတ္ပိုင္းဆုိင္ရာေရာဂါေတြဟာ
လူ႔အခ်ိဳ႕မွာျဖစ္ႏုိင္တယ္ဆိုတဲ့ “ၾကီးထြားေနတဲအ
့ ေထာက္အထားေတြ”မွာ ဒီေတြ႕ရွခ
ိ ်က္ေတြကို
ေပါင္းထည့္လိုက္တယ္လို႔ သုေတသနကို ဦးေဆာင္သူ ေဒါက္တာမက္သယူးလာ့ဂ်္က
ေျပာထားတယ္။ ေဆးေျခာက္သံုးစြမ
ဲ ွဳနဲ႔ စိတ္ေရာဂါျဖစ္ပြားႏုိင္ေျခရဲ႕ ဆက္စပ္မွဳဟာ အသက္ ၁၂
ကေန ၁၅ ႏွစ္ၾကားနဲ႔ ဒီ့ထက္ငယ္တဲ့ ကေလးေတြမွာ အခိုင္မာဆံုးျဖစ္တယ္လို႔
သုေတသနသမားေတြ တင္ျပတာျဖစ္တယ္။ ဆယ္ေက်ာ္သက္အရြယ္ မေရာက္ေသးတဲ့
ကေလးေတြဟာ ေဆးေျခာက္န႔ဲ မထိေတြ႕သင့္ဘူးလို႔ ေဒါက္တာ လာ့ဂ်္က အဓိကထားေျပာတယ္။
ေနာက္ပိုင္းမွာ စိတ္ေရာဂါျဖစ္သြားႏုိင္ေစတဲ့ ဒီအရြယ္ေတြမွာ “စိတ္ေပၚသက္ေရာက္မွဳမရွိတဲ့
အလုပ္လုပ္ပံုမ်ိဳးကို ႏွစ္ႏွစ္၊သံုးႏွစ္ ထပ္ခြင့္ျပဳေပးသင္”့ တယ္လို႔ ဆိုတယ္။ ဒါမွ “အေရးပါတဲ့
ဖြ႕ံ ျဖိဳးတိုးတက္မွဳၾကီးေတြကို ေအာင္ျမင္ႏုိင္ခင
ြ ရ
့္ မယ္”လိ႔ု ေထာက္ျပထားတယ္။

ေဆးေျခာက္ႏွင့္ တက္ၾကြမွဳ ေပ်ာက္ဆံုးျခင္း

ေဆးေျခာက္သံုးရင္ ပ်င္းရိလာမယ္၊ တက္ၾကြမွဳမရွိေတာ့ဘူး၊ အလုပ္ခ်င္စိတ္ေတြ
ေပ်ာက္သြားမယ္လို႔ ေဆးေျခာက္ကို တားျမစ္ထားခ်င္သူေတြက စြပ္စလ
ြဲ ာတာဟာ
ႏွစ္ေပါင္းမ်ားစြာၾကာျပီ။ ဒါေပမယ့္ အလုပ္လုပ္ခ်င္စိတ္န႔ဲ ေဆးေျခာက္ရ႕ဲ ဆက္ႏြယ္မွဳကို
ေလ့လာထားတဲ့ သုေတသနတစ္ခုကို ဂ်ေမကာႏုိင္ငံမွာျပဳလုပ္ခဲ့တယ္။ Rubin Study လိ႔ေ
ု ခၚတဲ့
ဒီသုေတသနကုိ ေဒါက္တာ ဗီရာရူဘင္က ျပဳလုပ္ခဲ့တာျဖစ္ျပီး ေတြ႕ရွိခ်က္ေတြကို ၁၉၇၀
ခုႏွစ္ေတြက ထုတ္ေဝခဲ့တယ္။ ဂ်ေမကာလူမ်ိဳး ေဆးေျခာက္သံုးသူေတြဟာ မသံုးတဲ့
လုပ္ေဖာ္ကိုင္ဖက္ေတြထက္ အလုပ္ေတာင္ပိုၾကိဳးစားေနတာကို သုေတသနက ေတြ႕ရွခ
ိ တ
ဲ့ ယ္။

ရက္သီတင္းပတ္ေတာ္ေတာ္ၾကာေအာင္ လူေတြကို ေဆးေျခာက္မ်ားမ်ားသံုးခိုင္းျပီး လုပ္ခဲ့တဲ့
တျခားေလ့လာမွဳေတြမွာလည္း အလုပ္လုပ္ခ်င္စိတ္န႔ဲ ထုတ္လုပ္မွဳေလ်ာ့နည္းသြားတာကို
မေတြ႕ရဘူး။ ဒါ့အျပင္ အရြယ္ေရာက္ျပီးသားအလုပ္လုပ္သူေတြမွာ ေဆးေျခာက္သံုးစြသ
ဲ ူေတြက
မသံုးသူေတြထက္ လုပ္ခလစာပိုျမင့္ေလ့ရွိတယ္။ ေကာလိပ္ေက်ာင္းသားေတြမွာလည္း
ပွ်မ္းမွ်အားျဖင့္ ေဆးေျခာက္သံုးစြသ
ဲ ူေတြက မသံုးသူေတြနဲ႔ အမွတ္အတူတူပဲရတယ္။
အထက္တန္းေက်ာင္းသားေတြမွာေတာ့ ေဆးေျခာက္အေျမာက္အမ်ားသံုးသူမွဳဟာ
ေက်ာင္းစာညံ့ဖ်င္းမွဳနဲ႔ ဆက္စပ္တယ္။ ဒါေပမယ့္ ေဆးေျခာက္နဲ႔ မထိေတြ႕ခင္ကတည္းက
ေက်ာင္းစာညံ့သူေတြလည္း ျဖစ္ႏုိင္တယ္။
ဝင္ေပါက္အယူအဆ

ေဆးေျခာက္သံုးရာကေန အၾကီးစားမူးယစ္ေဆးေတြသံုးျဖစ္သြားမလား

ေဆးေျခာက္န႔ပ
ဲ တ္သက္လို႔ ေနာက္ထပ္စိုးရိမ္ေနတာတစ္ခုကေတာ့ ဝင္ေပါက္အယူအဆပဲ
ျဖစ္တယ္။ အၾကီးစားမူးယစ္ေဆးေတြသံုးစြဖ
ဲ ို႔ ေဆးေျခာက္သံုးျခင္းက လမ္းဖြင့္ေပးသလိုျဖစ္မွာ
စိုးရိမၾ္ ကတယ္။

အထူးသျဖင့္ ကနဦးဘဝမွာ ေဆးေျခာက္သံုးတာဟာ ေနာက္ပိုင္းမွာ အၾကီးစားမူးယစ္ေဆး
ေတြသံုးလာႏုိင္ေျခရွိတယ္လ႔ို က်န္းမာေရးလုပ္ငန္းလုပ္ကိုင္သူေတြက ျမင္ထားတယ္။ ေဆးေျခာက္န႔ဲ
မူးယစ္ေဆးေတြက ေျမေအာက္ေစ်းကြက္မွာပဲ ရတာေၾကာင့္လည္းျဖစ္တယ္။ ေဆးေျခာက္သံုးသူေတြ
ဟာ မူးယစ္ေဆးေရာင္းသူေတြ၊ အျခားလူေတြန႔ပ
ဲ တ္သက္လာရာက ဟီးရိုးအင္းလို
မူးယစ္ေဆးၾကီးေတြန႔ပ
ဲ တ္သက္လာႏုိင္တာျဖစ္တယ္။ ဒါေပမယ့္ ဒါက လူ႔အသိုင္းဝိုင္းနဲ႔
လူ႔ပတ္ဝန္းက်င္ရ႕ဲ သက္ေရာက္မွဳရလဒ္ျဖစ္တယ္။ ေဆးေျခာက္သံုးစြမ
ဲ ွဳသက္သက္နဲ႔ မဆုိင္ဘူး။
ေဆးေျခာက္သံုးစြတ
ဲ ာကေန အရက္၊ ေဆးရြက္ၾကီး နဲ႔ အျခားပစၥည္းေတြကို စြလ
ဲ ာႏုိင္ေျခရွိတယ္
လိ႔လ
ု ည္း ေဆးပညာအသိုင္းအဝုိင္းကလည္း သတိေပးတယ္။ (ေဆးေျခာက္ဟာ အရက္န႔ဲ
ဟီးရိုးအင္းတိ႔လ
ု ို ျဖတ္လိုက္ရင္ ရုပ္ပိုင္းဆိုင္ရာထိခိုက္တဲ့ စြလ
ဲ န္းမွဳမ်ိဳးမရွိပါဘူး။ ဒါေပမယ့္
အခ်ိဳ႕အသံုးျပဳသူေတြမွာေတာ့ စိတ္ပိုင္းဆုိင္ရာအရ ျဖတ္ဖ႔ို ခက္ႏုိင္ပါတယ္)။

ေလ့လာခ်က္အေျမာက္အမ်ားကလည္း ဒီဝင္ေပါက္အယူအဆက မမွန္ကန္ေၾကာင္း
သက္ေသျပထားတယ္။ ၁၉၄၄ မွာျပဳလုပ္တဲ့ LaGuardia စစ္တမ္းကို (နယူးေယာ့ခ္ ျမိဳ႕ေတာ္ဝန္သစ္
Fiorella LaGuardia က သုေတသနကို လုပ္ေစခဲ့တာျဖစ္တယ္။) နယူးေယာက္
ေဆးပညာအကယ္ဒမီက သုေတသနပညာရွင္အဖြ႕ဲ တစ္ဖ႕ြဲ နဲ႔ ေျခာက္ႏွစ္ၾကာေအာင္ လုပ္ခဲ့တာျဖစ္
တယ္။ သူ႔ထက္ႏွစ္ငါးဆယ္ေလာက္ေစာတဲ့ Indian Hemp Drug ေကာ္မရွင္ရ႕ဲ သုေတသနျပီးရင္
ေဆးေျခာက္န႔ပ
ဲ တ္သက္လ႔ို က်ယ္ျပန္႔ၾကီးမားဆံုး ေလ့လာခ်က္လည္းျဖစ္တယ္။ သုေတသနက
ေတြ႕ရွိတာကေတာ့

“ေဆးေျခာက္သံုးစြရ
ဲ ာကေန ေမာ္ဖိန္း၊ ဟီးရိုးအင္း၊ ကိုးကိန္းစြဲတာေတြဆီ ေရာက္မသြားဘူး
…ေဆးေျခာက္ေသာက္တဲ့အေလ့အထဟာ ဒီမူးယစ္ေဆးေတြ စြတ
ဲ ာနဲ႔ ပတ္သက္ေနတယ္ဆိုတာ
အလြန္ရွားတယ္။”

သမၼတနစ္ဆင္ရ႕ဲ ရွဖာေကာ္မရွင္က ၁၉၇၂ မွာ လုပ္ခဲ့တဲ့ ေနာက္ထပ္
သုေတသနၾကီးတစ္ခုကလည္း အတူတူပဲ ေကာက္ခ်က္ခ်တယ္။ “ေဆးေျခာက္ခဏခဏ
သံုးစြသ
ဲ ူေတြမွာေတာင္ အျခားမူးယစ္ေဆးဝါးေတြသံုးတဲ့ျဖစ္ရပ္ဟာ အလြန္နည္းတယ္” လိ႔ု ဆိုတယ္။
ဗီရာရူဘင္ရ႕ဲ ၁၉၇၅ ဂ်ေမကာ သုေတသနမွာလည္း ဒီလိုပဲ ေတြ႕ရွိတယ္။ “ဒီေလ့လာခ်က္ကေန
ထြက္လာတဲ့ စိတ္ဝင္စားစရာအေကာင္းဆံုး ေတြ႕ရွိခ်က္ေတြထဲက တစ္ခုကေတာ့
တစ္ခုသံုးရင္ေနာက္တစ္ခုပါလိုက္သံုးမယ္ဆုိတဲ့ ထင္ျမင္ခ်က္န႔ဲ ပတ္သက္တယ္။…ဒီလိုလိုက္သံုးမယ္
ဆိုတာဟာ ဂန္ဂ်ာကို ေရရွည္အေျမာက္အမ်ားသံုးစြလ
ဲ ာတဲ့ဂ်ေမကာေတြမွာေတာင္ မျဖစ္ဘူး” လိ႔ု
သုေတသနက ေကာက္ခ်က္ခ်တယ္။ ဂ်မကာမွာ အၾကီးစားမူးယစ္ေဆးဝါးသံုးစြမ
ဲ ွဳကို ေျမာက္အေမရိ
ကန္ ကမာၻလွည့္ခရီးသည္ေတြပဲ လုပ္တယ္” လိ႔ု သုေတသနမွာေဖာ္ျပထားတယ္။

ဖက္ဒရယ္အဆင့္သုေတသနၾကီးတစ္ခုကလည္း ႏွစ္အနည္းငယ္အၾကာမွာ ဒီေတြ႕ရွိခ်က္
ေတြကို ထပ္အတည္ျပဳတယ္။ ၁၉၈၂ ခုႏွစ္မွာ ထုတ္ျပန္ခ့တ
ဲ ဲ့ ဒီသုေတသနကို သိပၸံပညာရပ္ဆုိင္ရာ
အမ်ိဳးသားအကယ္ဒမီရဲ႕ ေဆးပညာအင္စတီက်ဴက ၁၅ လၾကာေအာင္ျပဳလုပ္ခဲ့တယ္။ “မူးယစ္ေဆး
တစ္ခုကို သံုးျခင္းဟာ ေနာက္တစ္မ်ိဳးပါဆက္သံုးလာေစတယ္ဆိုတဲ့ ယံုၾကည္မွဳကို ေထာက္ခံဖို႔
အေထာက္အထားမေတြ႕ဘူး”လို႔ ဒီသုေတသနကလည္း ေကာက္ခ်က္ခ်တယ္။

ဝင္ေပါက္အယူအဆကို ဆန္႔က်င္တဲ့ လက္ခံစရာအေကာင္းဆံုးတင္ျပခ်က္တစ္ခုကေတာ့
ဖက္ဒရယ္အစိုးရရဲ႕ မူးယစ္ေဆးဝါးနဲ႔ပတ္သက္တဲ့ကိန္းဂဏန္းေတြအရ ခိုင္မာမွဳမရွိတာျဖစ္တယ္။
ဥပမာအားျဖင့္ ၁၉၆၀နဲ႔ ၇၀ ျပည့္ႏွစ္ေတြမွာ ေဆးေျခာက္သံုးစြမ
ဲ ွဳဟာ ျမင့္တက္ခဲ့ေပမယ့္ ဟီးရိုးအင္း
သံုးစြမ
ဲ ွဳကေတာ့ က်ဆင္းသြားတယ္။ ၁၉၈၀ ျပည့္ႏွစ္ေတြမွာ ကိုကင္း သံုးစြမ
ဲ ွဳျမင့္တက္ေနတုန္းမွာ
ေဆးေျခာက္သံုးစြမ
ဲ ွဳကေတာ့ က်ေနတယ္။ စုစုေပါင္း ႏုိင္ငံလံုးဆုိင္ရာ ကိန္းဂဏန္းေတြက
ညႊန္းဆိုေနတာကေတာ့ အေမရိကန္ေဆးေျခာက္သံုးစြသ
ဲ ူေတြဟာ အၾကီးစားမူးယစ္ေဆးဝါးေတြဆီ
ေရာက္မသြားဘူးဆိုတာပါပဲ။

ေဆးေျခာက္သံုးစြသ
ဲ ူအမ်ားစုဟာ တျခားဥပေဒမဲ့ပစၥည္းေတြကို ဘယ္ေတာ့မွမသံုးစြဘ
ဲ ူးလို႔ ေဆးဝါး
အလြသ
ဲ ံုးမွဳဆုိင္ရာ အၾကံေပးေကာင္စီက မၾကာေသးခင္ ၂၀၀၂ ခုႏွစ္ကပဲ အစီရင္ခံထား ပါတယ္။

ေဆးေျခာက္ႏွင့္ ကိုယ္ဝန္

ကိုယ္ဝန္ေဆာင္ကာလနဲ႔ ႏု႔ရ
ိ ည္တိုက္ေကၽြးစဥ္မွာ အားျဖည့္ေဆးေတြန႔ဲ တျခားဘယ္ေဆးကိုပဲ
သံုးသံုး ကိုယ္ဝန္ေဆာင္အမ်ိဳးသမီးေတြဟာ ဆရာဝန္န႔ဲ တုိင္ပင္သင့္တယ္။ သေႏၶသားေလာင္းေပၚ
ေဆးေျခာက္ရ႕ဲ သက္ေရာက္မွဳနဲ႔ပတ္သက္တဲ့ ေလ့လာေတြ႕ရွိမွဳေတြဟာ ရွင္းရွင္းလင္းလင္း မရွိေသး
ဘူး။ ဒါေပမယ့္ THC ဟာ အခ်င္းကေနျဖတ္ျပီး ဖြ႕ံ ျဖိဳးဆဲျဖစ္တဲ့ သေႏၶသားေလာင္းေပၚ သက္ေရာက္
မွဳရွိႏုိင္တယ္။
ေဆးေျခာက္ႏွင့္ အိမ္ေမြးတိရစာၦန္မ်ား၏ က်န္းမာေရး

မဟုတ္ဘူးလို႔ ဘယ္ေလာက္ပဲ ရွင္းရွင္း ဒီျမင္ခ်က္ေတြက ျပန္ျပန္ေပၚလာတယ္။ တစ္ခါတစ္ရံ
တိရိစာၦန္ကုဆရာဝန္ေတြနဲ႔ သိသင့္တဲ့သူေတြကေတာင္မွ ဒါကို ေထာက္ခံေနတယ္။ “ေဆးေျခာက္
အဆိပ္မိမွဳ တိရိစာၦန္မ်ားတြင္ ျမင့္တက္” လို႔ သတင္းေခါင္းစဥ္ေတြက ေဖာ္ျပေနတယ္။ ျပႆနာက
ေဆးေျခာက္ဆိုတာ ႏု႔တ
ိ ိုက္သတၱဝါအားလံုးအတြက္ အဆိပ္မရွိဘူး။ ဒါေၾကာင့္ ေဆးေျခာက္အဆိပ္မိ
တယ္ဆိုတာကလည္း လံုးဝမျဖစ္ႏုိင္ဘူး။

ဒီဇာတ္လမ္းမ်ိဳးကို ၾကားထားတဲ့ အိမ္ေမြးတိရိစာၦန္ပို္င္ရွင္ေတြကလည္း သူတို႔ေမြးထားတဲ့အ
ေကာင္ေလးေတြ ေဆးေျခာက္စားမိလို႔ မူးေနရင္ တိရိစာၦန္ဆရာဝန္ေတြကို ေခၚတယ္။ တကယ္တမ္း
လိုအပ္တာဆိုလို႔ သူ႔ကို အိပ္ေပ်ာ္သြားတဲ့ထိ ထားလိုက္ဖ႔ပ
ို ဲ။ ေဆးေျခာက္ေၾကာင့္ အိမ္ေမြးတိရိစာၦန္
ေသသြားတယ္ဆိုတဲ့ အေထာက္အထားခိုင္ခိုင္မာမာနဲ႔ျဖစ္ရပ္တစ္ခု ဘယ္ေတာ့မွရွိလာမွာမဟုတ္ဘူး။
ဘာေၾကာင့္လဲဆုိေတာ့ ေဆးေျခာက္က သူတို႔ကို ေသစရာအေၾကာင္း ဘာမွကိုမရွိတာ။
ဘယ္လိုပမာဏပဲျဖစ္ေစ ေခြးေတြ၊ေၾကာင္ေတြကို ေသေစႏုိင္တဲ့ ဂုဏ္သတၱိ ေဆးေျခာက္မွာ ဘာမွ
မပါဝင္ဘူး။

ပမာဏမ်ားမ်ားကို အိမ္ေမြးတိရိစာၦန္တစ္ေကာင္က စားမိလည္း THC နဲ႔ အျခားေဆးေျခာက္
ဓာတ္ပစၥည္းေတြက အဆိပ္မျဖစ္ဘူး။ တျခားႏိ႔တ
ု ိုက္သတၱဝါေတြအပါအဝင္ ေခြးေတြနဲ႔
ေၾကာင္ေတြမွာလည္း ေဆးေျခာက္ဓာတ္န႔ပ
ဲ တ္သက္ရင္ လူသားနဲ႔တူညီတဲ့
ကန္နဘစ္ႏြိဳက္လက္ခံပစၥည္း (cannabinoid receptors)ေတြ ရွိတယ္။ ဒီဓာတ္ေပါင္းပစၥည္းေတြဟာ
နု႔တ
ိ ိုကသ
္ တၱဝါေတြရဲ႕ ခႏၶာကိုယ္မွာ (endocannabinoids အျဖစ္) သဘာဝအရကို ရွိျပီးသား
ျဖစ္တယ္။ အသက္ရႈတာကို ထိန္းခ်ဳပ္ထားတဲ့ ဦးေႏွာက္ရဲ႕အပိုင္းကို သက္ေရာက္မွဳလည္း
မရွိတာေၾကာင့္ ေဆးလြန္ (overdose) တာလိုမ်ိဳးလည္း ေဆးေျခာက္က မျဖစ္ႏုိင္ဘူး။

အိမ္ေမြးတိရိစာၦန္ေတြဟာ ေဆးေျခာက္မူးတာမ်ိဳးကို မသက္မသာျဖစ္တဲအ
့ ေျခအေနထိ
ျဖစ္ႏုိင္ေပမယ့္ အခ်ိန္ၾကာေအာင္ေမွးျပီးရင္ေတာ့ အျမဲတမ္းျပန္ေကာင္းတယ္။ ေဆးေျခာက္
စတုန္းေနတဲ့အခါ (ေဆးေျခာက္ယစ္မူးေနတဲ့အခါ) ဂဏွာမျငိမ္တာ၊စိတ္လႈပ္ရွားတာ၊ ကိုယ့္ကိုယ္ကိုယ္
မထိန္းခ်ဳပ္ႏုိင္တာ ေတြရွိေပမယ့္ အာနိသင္ျပယ္သြားတာနဲ႔ ျပန္ေကာင္းသြားတယ္။

အိမ္ေမြးတိရိစာၦန္ပိုင္ရွင္ေတြ သတိထားဖို႔ အလိုအပ္ဆံုးက ေဆးေျခာက္န႔ဲ လုပ္ထားတဲ့
အစားအေသာက္ေတြမွာပါတတ္တဲ့ တျခားပစၥည္းေတြျဖစ္တယ္။ ေခ်ာကလက္န႔ဲ စပ်စ္သီးေျခာက္လို
ပစၥည္းေတြျဖစ္ျပီး ဒီႏွစ္ခုစလံုးက ေခြးကို အဆိပ္ျဖစ္ေစတယ္။ ေခြးနဲ႔ ေခ်ာကလက္ဟာ ႏွလံုးနဲ႔
ဗဟိုအာရုံေၾကာစနစ္ကို ႏိႈးဆြတဲ့ပစၥည္းျဖစ္တယ္။ စပ်စ္သီးေျခာက္ကေတာ့ ေခြးကို အဆိပ္ျဖစ္ေစျပီး
ေက်ာက္ကပ္ပ်က္စီးတယ္။
အခန္း ၃ - ေဆးေျခာက္ကို တရားဝင္လုပ္သင့္လား

အစိုးရဆိုတာ လူရ႕ဲ သိစိတ္အဆင့္ေတြထိ အမိန္႔ေပးညႊန္ၾကားခြင့္ မရွိဘူး

စတီဖင္ဂတ္စ္ကင္
ေဆးေျခာက္ကို တရားဝင္သတ္မွတ္တာဟာ ေခတ္သစ္ကမာၻမွာေတာ့ တကယ္ျဖစ္လာေနျပီ။
ဒါေပမယ့္ ေဆြးေႏြးျငင္းခံုမွဳအျပင္းထန္ဆံုးကိစၥတစ္ခုအျဖစ္ ရွိေနဆဲပ။ဲ တစ္ခါတစ္ရံမွာ ဒီကိစၥန႔ဲ
ပတ္သက္ရင္ ရွင္းရွင္းလင္းလင္းသိရွိေအာင္ လူေတြကုိ ကူညီမေပးဘဲ၊ စိတ္လႈပ္ရွားေဒါသ
ထြက္ေအာင္ ပိုလုပ္ေပးသလိုမ်ိဳးေတြပဲ ရွိေနတယ္။

ျငင္းခံုမွဳေတြန႔ပ
ဲ တ္သက္လို႔ ခံစားခ်က္သက္သက္ကို ဖယ္လိုက္ရင္ တရားဝင္လုပ္ျခင္းဆိုတာ
မူဝါဒပိုင္းဆိုင္ရာ ကိစၥတစ္ခုျဖစ္တယ္။ ဥပေဒသက္ေရာက္ေရးဆုိင္ရာ စီမံခန္႔ခမ
ြဲ ွဳေတြ၊
ျဖစ္ျပီးသားတစ္စံုတစ္ရာကို “တားဆီး”ဖို႔ ၾကိဳးစားရာမွာ အရင္းကမ်ားျပီး အျမတ္က တအားနည္းေနတဲ့
အျဖစ္မ်ိဳးေရာက္သြားမွာနဲ႔ စတဲ့ ကိစၥေတြျဖစ္တယ္။ ေခတ္သစ္ယဥ္ေက်းမွဳမွာ ေဆးေျခာက္သံုးစြမ
ဲ ွဳ
ပ်ံ႕ႏွံသြားတဲ့ ကိစသ
ၥ ာျဖစ္တယ္။

ႏုိင္ငံလံုးဆိုင္ရာ စစ္တမ္းေကာက္ယူမွဳေေတြအရေတာ့ အေမရိကန္အမ်ားစုဟာ
ေဆးေျခာက္တရားဝင္ျဖစ္ဖ႔က
ို ို ပိုသေဘာက်ၾကတယ္။ ၂၀၁၄ ဇန္နဝါရီမွာလုပ္ခဲ့တဲ့ NBC News/Wall
Street Journal စစ္တမ္းမွာ ေဆးေျခာက္တရားဝင္ျဖစ္တာကို ၅၅ ရာခိုင္ႏႈန္းက ေထာက္ခံတယ္။
၂၀၁၆ ေအာက္တိုဘာ Gallup စစ္တမ္းမွာေတာ့ တရားဝင္ျဖစ္တာကို အေမရိကန္ ၆၀ ရာခိုင္ႏႈန္းက
ေထာက္ခံေၾကာင္း ျပသတယ္။

၁၉၇၀ ခုႏွစ္တုန္းက Gallup ပထမဆံုးစစ္တမ္းေကာက္ခံမွဳမွာ ၁၂ ရာခိုင္ႏႈန္းသာ
ေထာက္ခံတယ္။ သိပ္မၾကာခင္ ၁၉၇၇ ခုႏွစ္မွာေတာ့ ၂၈ ရာခိုင္ႏႈန္းထိ ျမင့္တက္သြားတယ္။
သမၼတေရဂင္ရ႕ဲ Just Say No လႈ႔ေ
ံ ဆာ္စီမံကိန္းကာလေတြမွာေတာ့ ေနာက္တစ္ၾကိမ္ျပန္
က်သြားတယ္။ ၁၉၉၀ ခုႏွစ္ေတြမွာေတာ့ ျပန္တက္လာျပီး ၁၉၉၅ ခုႏွစ္မွာ၂၅ ရာခုိင္ႏႈန္းရွိတယ္။ ၂၀၀၁
ခုႏွစ္မွာ ၃၁ ရာခိုင္ႏႈန္းက ေထာက္ခံလာတယ္။ ၂၀၀၆ မွာ ၃၆ ရာခိုင္ႏႈန္းနဲ႔ ၂၀၁၀ မွာ ၄၆
ရာခိုင္ႏႈန္းထိ ရွိလာတယ္။ ေဆးဝါးအျဖစ္သံုးစြဖ
ဲ ို႔ ေဆးေျခာက္ကိုတရားဝင္သတ္မွတ္ေရးကိုေတာ့
ေထာက္ခံမွဳေတြက အျမင့္ဆံုးမွာ ရွိတယ္။ ၂၀၁၃ ခုႏွစ္ Fox News စစ္တမ္းေကာက္ယူမွဳမွာ
လူနာေတြအတြက္ ဆရာဝန္ေတြက ေဆးညႊန္းအျဖစ္ေပးခြင့္ျပဳဖိ႔ု အေမရိကန္ ၈၅ ရာခိုင္ႏႈန္းက
အလိုရွိေနတယ္။ ၁၃ ရာခိုင္ႏႈန္းကသာ ဆန္႔က်င္တယ္။

ဒီေနရာကို ဘယ္လိုေရာက္လာလဲ

အခန္းတစ္မွာေျပာခဲ့တဲ့အတုိင္းပါပဲ။ ၁၉၁၁ခုႏွစ္ မက္ဆာခ်ဴးဆက္ျပည္နယ္ကစလို႔
ေဆးေျခာက္ဟာ ျပည္နယ္ဥပေဒေတြန႔ဲ အေမရိကန္မွာ တရားမဝင္ျဖစ္လာခဲ့တာပါ။ ႏုိင္ငံလံုးဆိုင္ရာ
တားျမစ္မွဳကိုေတာ့ ၁၉၃၇ ေဆးေျခာက္ခြန္ဥပေဒနဲ႔ ျပဳလုပ္ခဲ့တယ္။
၁၉၂၈ မွာ ျဗိတိန္ဟာ ေဆးေျခာက္ကို တရားမဝင္ေၾကာင္း ေၾကျငာတယ္။
ႏုိင္ငံတကာမူးယစ္ေဆးဝါးညီလာခံက်င္းပအျပီးမွာမွ ဒီလတ
ို ရားမဝင္သတ္မွတ္လာတာျဖစ္တယ္။
ညီလာခံမွာ အီဂ်စ္ကိုယ္စားလွယ္တစ္ဦးက ေဆးေျခာက္ဟာ လူ႔အဖြဲ႕ အစည္းအတြက္ အႏၱရယ္ျဖစ္ျပီး
ဘိန္းလို အႏၱရယ္ရွိေၾကာင္း တက္ေရာက္လာသူတိုင္းနီးပါးကို ယံုေအာင္လုပ္ႏုိင္ခ့တ
ဲ ယ္။

၂၀ ရာစုအေစာပိုင္းမွာ ေဆးေျခာက္ကို တရားမဝင္အျဖစ္သတ္မွတ္ခဲ့ၾကစဥ္ကေပးခဲတ
့ ဲ့
ဘယ္အေၾကာင္းျပခ်က္ကမွ သိပၸံနည္းက်စစ္ေဆးၾကည့္ရင္ အေျခအျမစ္မရွိဘူး။ ေဆြးေႏြးျငင္း
ခံုမွဳေတြဟာ ဆက္ျဖစ္ေနတုန္းမွာပဲ ၂၁ ရာစုမ်က္လံုးနဲ႔ ၾကည့္မယ္ဆိုရင္ေတာ့ တားျမစ္မွဳဟာ
လူမ်ိဳးေရးခြဲျခားမွဳေပၚ လံုးဝအေျခတည္ျပီး ေပၚထြက္လာတာျဖစ္တယ္ (“ေဆးေျခာက္သံုးရင္
လူျဖဴအမ်ိဳးသမီးေတြဟာ နီဂရုိးေတြန႔ဲ ကာမစပ္ယွက္ဖ႔ၾို ကိဳးစားတယ္”)။ ေျခာက္လွန႔တ
္ ဲ့
ဇာတ္လမ္းေတြေၾကာင့္ျဖစ္တယ္ (ေဆးေျခာက္ေသာက္ျပီး ဆယ္ေက်ာ္သက္တစ္ေယာက္ဟာ
မိသားစုကို ပုဆိန္န႔သ
ဲ တ္တယ္)။ သတင္းစာေရာင္းရဖိ႔ု ႏုိင္ငံျခားသားေၾကာက္ေရာဂါနဲ႔
အေျခအျမစ္မရွိတဲ့ အစြဲအလန္းေတြကို မီးထုိးေပးတဲ့ အမ်ားၾကိဳက္စာနယ္ဇင္းပံုစံေတြ
ေၾကာင့္ျဖစ္တယ္။

၁၉၆၁ ခုႏွစ္မွာ ကမာၻေပၚက က်န္တဲ့သူအမ်ားစုကိုလည္း သူ႔လို ေဆးေျခာက္တားျမစ္ေအာင္
အေမရိကန္က ၾကိဳးစားခဲ့တယ္။ ဒီအခ်ိန္တုန္းက မူးယစ္ေဆးဝါးဆုိင္ရာဗ်ဴရိုရဲ႕ ဒါရိုက္တာ
ဟယ္ရီေဂ်အန္ဆလင္ဂ်ာဟာ မူးယစ္ေဆးဝါးတားျမစ္ေရးဆုိင္ရာကုလသမဂၢသေဘာတူညီခ်က္ကို
ေရးဆြခ
ဲ တ
ဲ့ ယ္။ မူးယစ္ေဆးဝါး ထုတ္လုပ္ေထာက္ပံ့တာကို တားျမစ္တဲ့ ႏုိင္ငံတကာ
သေဘာတူညီခ်က္ စာခ်ဳပ္လည္းျဖစ္တယ္။ ဒီသေဘာတူညီခ်က္ဟာ ၁၉၃၁ ခုႏွစ္
ပဲရစ္သေဘာတူညီခ်က္ကို ျပဳျပင္မြမ္းမံတာျဖစ္ျပီး ၾကားကာလႏွစ္သံုးဆယ္အတြင္း
တီထြင္ထုတ္လုပ္လာတဲ့ စိတ္ျငိမ္ေဆးေတြအျပင္ ေဆးေျခာက္ကိုပါ ထည့္သြင္းလိုက္တယ္။
ဒီသေဘာတူညီခ်က္ဟာ ႏုိင္ငံေတြရ႕ဲ မူးယစ္ေဆးဝါးဥပေဒေတြကို စံျပဳသတ္မွတ္ရာမွာ ၾကီးမားတဲ့
လႊမ္းမိုးမွဳ ရွိတယ္။ အထူးသျဖင့္ အေမရိကန္ရ႕ဲ ၁၉၇၀ ထိန္းခ်ဳပ္ပစၥည္းမ်ားအက္ဥပေဒ (ဒီဥပေဒနဲ႔
သမၼတနစ္ဆင္ရဲ႕ မူးယစ္ေဆးဝါးႏွိမ္နင္းေရးစစ္ပဲဟ
ြ ာ ထိေရာက္စြာစတင္ခဲ့တယ္)နဲ႔ ျဗိတိနရ
္ ဲ႕ ၁၉၇၁
မူးယစ္ေဆးဝါးဥပေဒဟာ ႏုိင္ငံတကာမူးယစ္ေဆးဝါးဆိုင္ရာ သေဘာတူညီခ်က္ကို ျပည့္မီဖို႔
ေရးဆြျဲ ပဳလုပ္ထားတာျဖစ္တယ္။

ဥပမာအားျဖင့္ အေမရိကားရဲ႕ ထိန္းခ်ဳပ္ပစၥည္း အက္ဥပေဒဟာ မူးယစ္ေဆးဝါးသံုးစြမ
ဲ ွဳ
အားလံုးကို အဆိုပါႏုိင္ငံတကာသေဘာတူညီခ်က္အတုိင္း တင္းတင္းၾကပ္ၾကပ္ထိန္းခ်ဳပ္ဖ႔ို
ဖက္ဒရယ္အဆင့္ အရာရွိေတြအေပၚ လုပ္ပိုင္ခြင့္အာဏာေပးထားတယ္။
တကယ္ျဖစ္လာေသာ တရားဝင္သတ္မွတ္မွဳ

အေမရိကားမွာ ေဆးေျခာက္ကို တရားဝင္အျဖစ္ပထမဆံုးသတ္မွတ္တာ အလက္စကာ
ျပည္နယ္ျဖစ္တယ္။ ၁၉၇၅ ခုႏွစ္မွာ ျပည္နယ္တရားရုံးကေန လုပ္ခဲ့တာျဖစ္တယ္။ အိမ္ထဲမွာ
တစ္ကိုယ္ေရသံုးပမာဏအေရအတြက္ ရွိျခင္းအတြက္ ခ်မွတ္ထားတဲ့ ျပစ္ဒဏ္ေတြအားလံုးကို
ပယ္ဖ်က္တယ္။ ျပည္နယ္ဖ႕ြဲ စည္းပံုဥပေဒရဲ႕ တစ္သီးပုဂၢလဆိုင္ရာခိုင္မာတဲ့ကာကြယ္မွဳေတြမွာ
တစ္စံုတစ္ေယာက္ေနထိုငရ
္ ာေနရာအတြင္း တစ္ကိုယ္ေရအသံုးျပဳမွဳ ပါဝင္ေၾကာင္းဆံုးျဖတ္တယ္။
၁၉၉၀ ခုႏွစ္မွာေတာ့ အလက္စကာျပည္နယ္မဲေပးသူေတြဟာ တစ္စံုတစ္ဦးရဲ႕ အိမ္တြင္း
ေဆးေျခာက္ရွိျခင္းကို ရာဇဝတ္မွဳအျဖစ္ ျပန္လည္သတ္မွတ္တယ္။ ဒါေပမယ့္ ဒီဆံုးျဖတ္ခ်က္ဟာ
ျပည္နယ္ဥပေဒအရ ဖြ႕ဲ စည္းပံုန႔ဲ မညီညႊတ္ေၾကာင္း ျပင္းျပင္းထန္ထန္ေဝဖန္ခံရျပီး ၂၀၀၃ ခုႏွစ္မွာ
ျပန္ေျပာင္းခဲ့တဲ့။ “အလက္စကာျပည္နယ္ေနထုိင္သူေတြဟာ တစ္ကိုယ္ေရအသံုးအတြက္ သူတ႔ရ
ို ဲ႕
အိမ္ေတြမွာ ေဆးေျခာက္ ေလးေအာင္စေအာက္ ပိုင္ဆုိင္ခြင့္ရွိတယ္”လိ႔ု အလက္စကာျပည္နယ္
အထက္တရားရုံးက ဆံုးျဖတ္တယ္။

ေကာ္လိုရာဒိုနဲ႔ ဝါရွင္တန္ျပည္နယ္ ႏွစ္ျပည္နယ္က မဲေပးသူေတြဟာ ၂၀၁၂ ႏုိဝင္ဘာမွာ
ေဆးေျခာက္ကို တရားဝင္အျဖစ္ မဲေပးဆံုးျဖတ္ၾကတယ္။ ေကာ္လိုရာဒိုဥပေဒ Amendment 64 အရ
အသက္ ၂၁ ႏွစ္န႔အ
ဲ ထက္ဟာ ေဆးေျခာက္ပင္ ေျခာက္ပင္ထိ စိုက္ခြင့္ျပဳတယ္။ ဝါရွင္တန္ ဥပေဒ
Initiative 502 မွာေတာ့ အိမ္တြင္းစုိက္ပ်ိဳးေရးကို ခြင့္မျပဳဘူး။ ၂၀၁၄ မွာေတာ့
ကိုလံဘီယာခရိုင္အပါအဝင္ အလက္စကာနဲ႔ ေအာေရဂြန္ျပည္နယ္က မဲေပးသူေတြကလည္း
တရားဝင္အျဖစ္ မဲေပးဆံုးျဖတ္ၾကတယ္။ ၂၀၁၆ မွာေတာ့ မင္းန္၊ မက္ဆာခ်ဴးဆက္နဲ႔
နီဗားဒါးျပည္နယ္တ႔လ
ို ည္း ပါဝင္လာခဲ့ျပီး တရားဝင္ျဖစ္ေရးအေပၚတားျမစ္ထားမွဳဟာ ပြင့္သြားသလို
ျဖစ္လာခဲတ
့ ယ္။

ေဆးေျခာက္တရားဝင္ျဖစ္ေရးအတြက္ လုပ္ေဆာင္ေနေသာ အေမရိကားရွိ အဖြ႕ဲ အစည္းမ်ား

အေမရိကားမွာ ေဆးေျခာက္တရားဝင္ျဖစ္ေရးနဲ႔ ေဆးေျခာက္ဥပေဒျပင္ဆင္ေရးအတြက္
လုပ္ေဆာင္ေနတဲ့ အဓိကအဖြ႕ဲ အစည္းေတြရွိပါတယ္။ ဒီထဲကတခ်ိဳ႕ကေတာ့ -
Drug Policy Alliance (DPA)

www.drugpolicy.org

131 West 33rd St.,15th Floor

New York, NY 10001

Telephone (212) 613-8020

Law Enforcement Against Prohibition (LEAP)

www.leap.cc

info@leap.cc

121 Mystic Ave

Medford MA 02155

Telephone (781) 393-6985

Marijuana Policy Project (MPP)

www.mpp.org

info@mpp.org

P.O. Box 77492

Capitol Hill

Washington,D.C.20013

Telephone (202) 462-5747

Stop the Drug War

stopthedrugwar.org

P.O Box 9853

Washington, D.C. 20016

Telephone (202) 293-8340
တရားဝင္ျဖစ္ေရးကိုဆန္႔က်င္ေသာ ျငင္းခံုတင္ျပမွဳမ်ား

ေဆးေျခာက္သံုးကားေမာင္းတာနဲ႔ေဆးေျခာက္သံုး အလုပ္လုပ္တာေတြျမင့္တက္လာျပီး
အေဝးေျပးလမ္းမေတြန႔ဲ လုပ္ငန္းခြင္ေတြမွာ ထိခိုက္မွဳေတြျမင့္တက္လာမယ္လ႔ို ေဆးေျခာက္ကို
ဆန္႔က်င္သူေတြက တင္ျပတယ္။

တကယ္ေတာ့ တရားဝင္ျဖစ္ေရးဆန္႔က်င္သူေတြ အမ်ားဆံုးျငင္းခံုတင္ျပတာက
ေဆးေျခာက္ေသာက္တာ ကိုယ္က်င့္တရားအရ မေကာင္းဘူးဆိုတာပဲျဖစ္တယ္။ လူငယ္ေတြလက္ထဲ
ေဆးေျခာက္ပိုေရာက္လာမွာကို သူတို႔က စိုးရိမ္တယ္။ လူေတြ ေဆးေျခာက္ပိုသံုးလာတာဟာ
လူထုၾကားမွာ စိတ္ပိုင္းနဲ႔ ရုပ္ပိုင္းဆုိင္ရာေတြ ပိုမိုထိခိုက္မယ္လ႔ထ
ို င္တယ္။ မေသာက္သံုးသူေတြအေပၚ
ကိုပါ တစ္ဆင့္ထိခိုက္မွဳေတြ ရွိလာမွာလည္း စိုးရိမ္တယ္။

တရားဝင္ျဖစ္ေရးအတြက္ ျငင္းခံုတင္ျပမွဳမ်ား

ေဆးေျခာက္ဟာ ေယဘုယ်ခ်ၾကည့္ရင္ တျခားအရာေတြထက္ပိုျပီး ထိခိုက္တာမ်ိဳးမရွိဘူး။
တကယ္ဆို ပိုေတာင္အႏၱရယ္ကင္းသလိုရွိတယ္။ လြန္လြန္က်ဴးက်ဴး မသံုးဘူးဆိုရင္ ေဆးရြက္ၾကီးတို႔၊
အရက္တ႔ထ
ို က္ ပိုအႏၱရယ္ကင္းတယ္။ သဘာဝတိုင္းစိုက္ပ်ိဳးထားတဲ့ အပင္တစ္ပင္ကို သံုးစြခ
ဲ ြင့္
တားျမစ္တာဟာ ပုဂၢလိက လြပ္လပ္ခြင့္နဲ႔ ကိုယ့္ကိုယ္ကိုယ္ပိုင္ဆုိင္မွဳအေပၚ အစိုးရရဲ႕ျပင္းထန္တဲ့
က်ဴးလြန္ခ်ိဳးေဖာက္မွဳျဖစ္တယ္လ႔လ
ို ည္း ေထာက္ခံသူေတြက တင္ျပတယ္။

တရားဝင္လုပ္လိုက္တဲ့အခါ ေဆးေျခာက္ေစ်းက်ဆင္းျပီး ေဆးေျခာက္ကို ရရွိႏုိင္မွဳ ပိုေကာင္း
လာမယ္။ တရားမဝင္မူးယစ္ေဆးဝါးေရာင္းဝယ္မွဳေတြနဲ႔ ဆက္စပ္ေနတဲ့ အၾကမ္းဖက္မွဳေတြန႔အ
ဲ တူ
ခိုးမွဳလို ရာဇဝတ္မွဳေတြန႔ဲဆက္စပ္ကိစၥရပ္ေတြလည္း နည္းလာမယ္။

ယေန႔ေခတ္စီးပြားေရးနဲ႔ႏႈိင္းယွဥ္ျပီးတင္ျပမွဳကေတာ့ အားေကာင္းတဲ့ ေဆြးေႏြးခ်က္
တစ္ခုျဖစ္တယ္။ အေမရိကန္အရင္းရွင္လ႔အ
ူ ဖြ႕ဲ အစည္းမွာ အားအေကာင္းဆံုးလည္း ျဖစ္ေနတယ္။
တရားဝင္ေဆးေျခာက္လုပ္ငန္းဟာ အခြန္ဝင္ေငြ အေျမာက္အမ်ားရႏုိင္တယ္။ တရားဝင္ျဖစ္တဲ့
ေကာ္လိုရာဒို၊ ဝါရွင္တန္နဲ႔ ေအာ္ေရဂြန္တို႔ရဲ႕ အေတြ႕အၾကံဳေတြကလည္း မွန္ကန္ေၾကာင္း
ေထာက္ခံေနတယ္။ ကိန္းဂဏန္းေတြအရ ေကာ္လိုရာဒိုျပည္နယ္မွာ ေဆးေျခာက္ကေန အခြန္ဝင္ေငြ
အျဖစ္ သန္း ၂၀၀ ေက်ာ္ရရွိတယ္။ ၂၀၁၆ ခုႏွစ္မွာ ေဆးေျခာက္ေရာင္းခ်မွဳကေန ၁.၃ ဘီလီယံ
ရရွိတယ္။
ေဆးေျခာက္တရားဝင္လုပ္လိုက္တဲ့အခါ ရဲေတြနဲ႔ တရားရုံးေတြဟာ တျခားအေရးၾကီးတဲ့
ကိစၥေတြကို ပိုမိုအာရုံစုိက္လာႏုိင္မယ္လ႔လ
ို ည္း ေထာက္ခံသူေတြက တင္ျပထားတယ္။ ဒါ့အျပင္
မူးယစ္ေဆးဝါးေရာင္းခ်သူေတြဟာ ရက္စက္ၾကမ္းတမ္းျပီး အျပင္းစားမူးယစ္ေဆးဝါးေတြကို
ေရာင္းဝယ္ၾကတယ္။ သူတို႔ေတြလည္း ေဆးေျခာက္လုပ္ငန္းကရရွိေနတဲ့ သူတ႔ရ
ို ႕ဲ
ဝင္ေငြအားလံုးကိုဆံုးရႈံးမယ္။ ဝင္ေငြအမ်ားစုကို ဆံုးရႈံးမယ္။

တရားဝင္လုပ္လိုက္တဲ့အခါ ေဆးေျခာက္ရဲ႕ အရည္အေသြး၊ အႏၱရယ္ကင္းမွဳ၊ သန္႔စင္မွဳနဲ႔
အစြမ္းထက္မွဳတိ႔က
ု ို အစားအေသာက္န႔ဲ ေဆးဝါး ၾကီးၾကပ္ကြပ္ကဲေရးဌာနက စည္းမ်ဥ္းသတ္မွတ္ေပး
လာႏုိင္မယ္။ ဖက္ဒရယ္အဆင့္ တားျမစ္မွဳမ်ိဳးမရွိေတာ့ဘူးဆိုရင္ တျခားဖက္ဒရယ္အဆင့္ အစိုးရဌာန
ေတြကေနလည္း သတ္မွတ္ေပးလို႔ရလာမယ္။

အေမရိကားတြင္ ဖမ္းဆီးခံရေသာ ေဆးေျခာက္မွဳမ်ား

အေမရိကားမွာ ဖမ္းဆီးခံရတဲ့ ေဆးေျခာက္မွဳ စုစုေပါင္းဟာ ၂၀၁၅ မွာ ၆၄၃၁၂၁ မွဳျဖစ္တယ္။
ဒီအေရအတြက္အရ ၄၉ စကၠန႔တ
္ ုိင္းမွာ လက္ဝယ္ပိုင္ဆိုင္ထားျခင္းေၾကာင့္ ေဆးေျခာက္သံုးစြသ
ဲ ူ
တစ္ေယာက္ ဖမ္းဆီးခံေနရတယ္။ ဒီစာကို ခင္ဗ်ားဖတ္ေနခ်ိန္မွာပဲ ေနာက္ထပ္ ေဆးေျခာက္သံုးသူ
တစ္ဦးကို ေထာင္ထဲပ႔ိုလိုက္ျပီျဖစ္တယ္။ ဒီဖမ္းဆီးမွဳရဲ႕ ၈၇ ရာခိုင္ႏႈန္းဟာ ပိုင္ဆိုင္ထားမွဳ
သက္သက္ေၾကာင့္သာ ဖမ္းဆီးခံရတာျဖစ္တယ္။

အေမရိကားရဲ႕ “မူးယစ္ေဆးစစ္ပဲ”ြ ရည္ရယ
ြ ္ခ်က္ဟာ မူးယစ္ေဆးဝါးေရာင္းခ်သူေတြနဲ႔
ခ်ဳပ္ကိုင္ထားတဲ့ပင္မေတြကို ပစ္မွတ္ထားတယ္လ႔ို ဆိုေနေပမယ့္ ၂၀၁၅ မွာ ဖမ္းဆီးခဲ့တဲ့
မူးယစ္ေဆးဝါးမွဳရဲ႕ ၄၃ ရာခိုင္ႏႈန္းက ေဆးေျခာက္ေၾကာင္သ
့ ာ ျဖစ္တယ္။

ေဆးေျခာက္ကို တားျမစ္ထားေသာေၾကာင့္ ကုန္က်ေသာစရိတ္

ေဆးေျခာက္ကို တားျမစ္တာေၾကာင့္ ကုန္က်ေနတဲ့စရိတ္ကို ထိပ္တန္းသုေတသနပညာရွင္
တစ္ဦးက ေလ့လာခဲ့ျပီးျဖစ္တယ္။ လူထုဆိုင္ရာမူဝါဒနဲ႔ စီးပြားေရးဖြ႕ံ ျဖိဳးတိုးတက္ေရးဆုိင္ရာ
ကၽြမ္းက်င္သူ Jon Gettman က သုေတသနကို ျပဳလုပ္ခဲ့တာျဖစ္ျပီး “Lost Revenues and Other
Costs of Marijuana Laws” ဆိုတဲ့ သူရ႕ဲ သုေတသနအစီရင္ခံစာမွာ ေဆးေျခာက္တားျမစ္ျခင္း
ေၾကာင့္ ႏွစ္စဥ္ ေဒၚလာ ၄၂ ဘီလီယံနီးပါးကုန္က်တယ္။
အစီရင္ခံစာအရ ေဆးေျခာက္ေၾကာင့္ဖမ္းဆီးမွဳဟာ အေမရိကားမွာျဖစ္ပြားတဲ့ ဖမ္းဆီးမွဳေတြ
အားလံုးရဲ႕ ၅.၅၄ ရာခိုင္ႏႈန္းရွိတယ္။ ဖမ္းဆီးမွဳေတြအားလံုးအတြက္ ႏွစ္စဥ္ ေဒၚလာ ၁၉၃
ဘီလီယံသံုးစြရ
ဲ ျပီး ေဆးေျခာက္ဖမ္းဆီးမွဳအတြက္ ေဒၚလာ ၁၀.၇ ဘီလီယံ သံုးရတယ္။

ဝင္ေငြခြန္အရလည္း ျပည္နယ္န႔ဲ ဖဒရယ္အစိုးရဟာ ေဒၚလာဘီလီယံခ်ီ ဆံုးရႈံးေနတယ္။
ဖက္ဒရယ္အဆင့္ ဘ႑ာေရးႏွင့္စီမံခန္႔ခမ
ြဲ ွဳဌာနရဲ႕ အဆိုအရ ျပည္တြင္းအသားတင္ထုတ္ကုန္ရဲ႕ ၂၈.၇
ရာခိုင္ႏႈန္းသာ အခြန္အျဖစ္ အစိုးရရဲ႕ ဘ႑ေငြထဲ ေရာက္ရွိတယ္။ ဒါေၾကာင့္ အခြန္မေဆာင္တဲ့
ေဆးေျခာက္ေစ်းကြကဆ
္ ီ ေရာက္ရွိသြားတဲ့ေငြေၾကာင့္ အစိုးရဟာ ႏွစ္စဥ္ ၃၁.၁ ဘီလီယဆ
ံ ံုးရံႈးတယ္။
တားျမစ္ထားတဲ့အတြက္ ဥပေဒစနစ္ဘက္မွာ ကုန္က်တဲ့ ေငြကိုပါ ထည့္တြက္မယ္ဆိုရင္ အစိုးရဟာ
စုစုေပါင္း ေဒၚလာ ၄၁.၈ ဘီလီယံ နစ္နာေနတယ္။

ဖက္ဒရယ္ေဆးေျခာက္ဥပေဒမ်ား

ဖက္ဒရယ္ဥပေဒမွာ ေဆးေျခာက္ကို တျခားထိန္းခ်ဳပ္ပစၥည္းေတြလိုပဲ ဆက္ဆံတယ္။
ဥပေဒအရထိန္းခ်ဳပ္ပစၥည္းဆိုတာဟာ စြလ
ဲ မ္းႏုိင္ေျခအလြန္ျမင့္မားျပီး ေဆးဝါးအျဖစ္ တန္ဖိုးမရွိတဲ့
မူးယစ္ေဆးဝါးေတြျဖစ္တယ္။

ဖက္ဒရယ္ေဆးေျခာက္ဥပေဒဟာ တအားျပင္ထန္ျပီး ျပစ္ဒဏ္ေတြကလည္း ရက္စက္တယ္။
အျပစ္ရွိေၾကာင္းေတြ႕ရွိျပီး ေထာင္ခ်ခံရမယ္ဆိုရင္ ျပစ္ဒဏ္ရ႕ဲ ၈၅ ရာခိုင္ႏႈန္းက ဖက္ဒရယ္ျပစ္ဒဏ္
က်ခံျခင္းဆုိင္ရာဥပေဒစည္းမ်ဥ္းေတြေအာက္မွာ က်ခံရတာျဖစ္တယ္။ ေဆးေျခာက္ပမာဏမ်ားေလ
ေထာင္ခ်ခံရဖိ႔ု ပိုမ်ားေလပဲ။ အနည္းငယ္ ေဖာက္ဖ်က္က်ဴးလြန္သူဟာ ေထာင္ခ်မခံရေပမယ့္ ခံဝန္နဲ႔
တစ္လကေန ၁၂ လထိ ေနရတယ္။ ရာဇဝတ္မွဳမွတ္တမ္းမရွိဘဲ ေဆးေျခာက္ ၁ ကီလိုဂရမ္ (၂.၂)
ေပါင္ေက်ာ္ လက္ဝယ္ေတြ႕ရွိရင္ ေျခာက္လကေန ၁၂ လထိ ေနရတယ္။

ေဆးေျခာက္ပမာဏမ်ားမယ္ဆုိရင္ေတာ့ ေထာင္ဒဏ္ဥပေဒေတြဟာ စတင္သက္ေရာက္
လာတယ္။ ေဆးေျခာက္ပင္ ၁၀၀ နဲ႔ အထက္စိုက္ပ်ိဳးမယ္၊ ၁၀၀ ကီလိုဂရမ္န႔အ
ဲ ထက္
လက္ဝယ္ေတြ႕ရွိမယ္ဆိုရင္ေတာ့ ေထာင္ဒဏ္ ၅ ႏွစ္က်ခံရမယ္။ ယခင္က မူးယစ္ေဆးဝါးျပစ္မွဳ
ေဟာင္းတစ္ခုရွိတယ္ဆိုရင္ ၁၀ ႏွစ္က်မယ္။ အပင္ ၁၀၀၀ နဲ႔ အထက္၊ ကီလိုဂရမ္ ၁၀၀၀ နဲ႔အထက္
လက္ဝယ္ေတြ႕ရွိမယ္ဆိုရင္ ၁၀ ႏွစ္က်ခံရမယ္။ ျပစ္မွဳေဟာင္းတစ္ခု ရွိခဲ့ဖူးမယ္ဆိုရင္ ႏွစ္ ၂၀ က်မယ္။
ယခင္ျပစ္မွဳေဟာင္းႏွစ္ခုထိရွိမယ္ဆိုရင္ တစ္သက္တစ္ကၽြန္းျဖစ္တယ္။
ျပည္နယ္မ်ားမွ ေဆးေျခာက္ဥပေဒအမ်ိဳးမ်ိဳး

အေမရိကန္ျပည္နယ္ႏွစ္ဆယ္ဟာ ေဆးေျခာက္အနည္းငယ္လက္ဝယ္ထားရွိျခင္းကို
ရာဇဝတ္မွဳအျဖစ္ မသတ္မွတ္တဲ့ ဥပေဒေတြ ျပဌာန္းထားတယ္။
ရာဇဝတ္မွဳအျဖစ္မသတ္မွတ္ဘူးဆိုတာ တစ္ကိုယ္ေရသံုးအျဖစ္ ပမာဏအနည္းငယ္သာ
လက္ဝယ္ေတြ႕ရွိတာကို ေထာင္ခ်ျခင္းမရွိတာျဖစ္တယ္။ ရာဇဝတ္မွဳမွတ္တမ္းရွိသူအျဖစ္
သတ္မွတ္တာမ်ိဳးလည္း မလုပဘ
္ ူး။ ယာဥ္စည္းကမ္းလမ္းစည္းကမ္းေဖာက္ဖ်က္မွဳလိုပဲ ဆက္ဆံတာ
ျဖစ္တယ္။

အေမရိကန္မွာ ေဆးေျခာက္ကို ရာဇဝတ္မွဳကေန ပယ္ဖ်က္ထားတဲ့ ျပည္နယ္ေတြကေတာ့
အလက္စကား၊ ကယ္လီဖိုးနီးယား၊ ေကာ္လိုရာဒို၊ ကြန္နက္တီကပ္၊ ဒဲလဝယ္၊ မင္းန္၊ ေမရီလန္း၊
မက္ဆာခ်ဴးဆက္၊ မင္နီဆိုးတား၊ မစၥစပီ၊ မစ္ဆူရီ၊ နီဘရားစကား၊ နီဗားဒါး၊ နယူးေယာ့ခ္၊
ေျမာက္ကာရိုလိုင္းနား၊ အိုဟုိင္းအို၊ ေအာ္ေရဂြန္၊ ရု႕ိ ဒ္အုိင္းစ္လန္းနဲ႔ ဗားမြန႔္ တိ႔ျု ဖစ္တယ္

အလက္စကား၊ ကယ္လီဖိုးနီးယား၊ ေကာ္လိုရာဒို၊ မင္းန္၊ မက္ဆာခ်ဴးဆက္၊ နီဗားဒါး၊
ေအာ္ေရဂြန္နဲ႔ ဝါရွင္တန္တ႔က
ို ေတာ့ ေဆးေျခာက္ကို တရားဝင္အျဖစ္ပါ သတ္မွတ္ခဲ့ျပီးျဖစ္တယ္။

အေမရိကန္က အျခားျပည္နယ္ေတြရဲ႕ ေဆးေျခာက္ဥပေဒအမ်ိဳးမ်ိဳးကို ေလ့လာခ်င္တယ္
ဆိုရင္ေတာ့ အေမရိကန္ရ႕ဲ ေဆးေျခာက္ဥပေဒျပင္ဆင္ေျပာင္းလဲဆိုင္ရာ အမ်ိဳးသားအဖြဲ႕ (NORML)
မွာ ေလ့လာလိ႔ရ
ု တယ္။ သူတို႔ရ႕ဲ ဝက္ဘ္ဆိုက္ http://norml.org/laws မွာရွိတယ္။
အခန္း ၄ - ေဆးေျခာက္စိုက္ပ်ိဳးျခင္း

ေဆးေျခာက္က မစြႏ
ဲ ုိင္ဘူး။ ဒါေပမယ့္ ေဆးေျခာက္စိုက္တာကေတာ့ စြႏ
ဲ ုိင္တယ္။

အက္ရိုဆန္သဲလ္
ေဆးေျခာက္စိုက္ပ်ိဳးျခင္းပညာေၾကာင့္ ေဆးေျခာက္က႑ၾကီးတစ္ခုလံုးက ျဖစ္ဖ႕ြံ ျဖိဳးလာတာ
ျဖစ္တယ္။ စုိက္ပ်ိဳးတဲ့လယ္သမားေတြတင္မကဘဲ စိုက္ပ်ိဳးေရးကၽြမ္းက်င္သူေတြလည္း ပါတယ္။
ကၽြမ္းက်င္သူအမ်ားစုက ေဆးေျခာက္ေကာင္းေကာင္း စိုက္ပ်ိဳးႏုိင္မယ့္အခ်က္ေတြကို စာအုပ္ေတြ၊
ဗီဒီယုိေတြေရာင္းျပီး ရွင္းျပၾကတယ္။

အေၾကာင္းအရာတစ္ခုန႔ပ
ဲ တ္သက္လို႔ အခ်က္အလက္မ်ားမ်ားရထားတာ ေကာင္းတယ္။
ဒါေပမယ့္ ေဆးေျခာက္ပင္ေကာင္းေကာင္း စိုက္ႏုိင္ဖ႔ို ဂန္ဂ်ာဂုရုၾကီး အက္ရိုဆန္သဲလ္၊ ကမာၻေက်ာ္
ေဟာဟဲဆာဗန္ေတစ္တ႔ေ
ို လာက္ သိစရာမလိုဘူး။

ဒါေၾကာင့္ လိုတာထက္ပိုသိေနမွာကိုလည္း သတိထားပါ။ မလိုအပ္ဘဲ ရႈပ္ေထြးကုန္မွာေတြကို
သတိထားပါ။ အပင္တစ္ပင္ကို စိုက္မယ္၊ အဟာရေကၽြးမယ္၊ သံုးစြႏ
ဲ ုိင္တဲ့ထိ ရွင္သန္လာေအာင္
လုပ္မယ္ဆိုတဲ့ ရိုးရွင္းတဲ့ ျဖစ္စဥ္တစ္ခုသာ ျဖစ္တယ္။

စိုက္ပ်ိဳးတဲ့အခါ ျဖတ္လမ္းလိုက္တာမ်ိဳးေတြကို ေရွာင္တာ အေကာင္းဆံုးပဲ။ အေသးစိတ္ထိ
ေသခ်ာဂရုစိုက္မယ္၊ အေျခခံသိထားရမယ့္ အရာေတြကို ကၽြမ္းက်င္ေအာင္လုပ္မယ္ ဆိုတာေတြ
ကေတာ့ အစားထုိးလို႔မရတဲ့ ကိစၥေတြပါ။

ေဆးေျခာက္စစိုက္သူတစ္ေယာက္အေနနဲ႔ သိမ္ငယ္ေနတာေတြ၊ စိုးရိမ္ေနတာေတြ ျဖစ္စရာ
လံုးဝမရွိဘူး။ အျခားအပင္ေလးတစ္ပင္ကို သင္စိုက္ႏုိင္တယ္ဆိုရင္ ေဆးေျခာက္ကိုလည္း သင္စိုက္ႏုိင္
တယ္။

အေျခခံမ်ား

ေကာင္းတာက ေဆးေျခာက္ဟာ ေပါင္းပင္မ်ိဳး(weed) ျဖစ္တာေၾကာင့္ ေရ၊ေနနဲ႔ အစာအဟာရ
ကိုသာ သင့္တင့္မွ်တေအာင္ေကၽြးမယ္ဆိုရင္ ေပါက္တယ္။ ဆိုးတာက ေဆးေျခာက္က တရားဝင္
မဟုတ္တာေၾကာင့္ စိုက္ဖ႔ေ
ို နရာေကာင္းေကာင္းနဲ႔ အေစ့ေကာင္းေကာင္းရွာဖိ႔ု မလြယ္ဘူး။

၁၉၇၀ ခုႏွစ္ေတြက လံုျခံဳေရးအေရးၾကီးတာေၾကာင့္ စိုက္တဲ့သူေတြဟာ အိမ္ထဲမွာ
စိုက္ၾကတယ္။ ေနေရာင္ျခည္ရင္းျမစ္ေကာင္းေကာင္းရဖိ႔ထ
ု က္ လံုျခံဳေရးကို ဦးစားေပးခဲ့ၾကတယ္။
၁၉၆၀ ခုႏွစ္ေတြေႏွာင္းပိုင္းနဲ႔ ၇၀ ခုႏွစ္ေတြအေစာပိုင္းမွာ ဖလိုရတ္ဆန္႔မီးအလင္း(fluorescent tube
lighting)ကို သံုးတယ္။ ၁၉၈၀ ခုႏွစ္ေတြမွာေတာ့ metal halide မီးသံုးတာ စံတစ္ခုျဖစ္လာတယ္။
ေနာက္ပိုင္းမွာ ေနေရာင္န႔ဲ အလြန္တူတဲ့ ဆိုဒီယမ္မီး (high-pressure light)ကို သံုးလာတယ္။
တကယ့္စိုက္ပ်ိဳးေရးသမားေတြကေတာ့ အပင္အဆင့္မွာ metal halide မီးကိုသံုးျပီး အပြင့္ပြင့္တဲ့
အဆင့္မွာ ဆုိဒီယမ္မီးကို သံုးတယ္။ အပူထုတ္လႊတ္မွဳနည္းျပီး စြမ္းအင္ေခၽြတာႏုိင္တာေၾကာင့္ LED
မီးကလည္း လူၾကိဳက္မ်ားလာတယ္။

အိမ္ထဲမွာစိုက္မွအေကာင္းဆံုး၊ အျပင္မွာစိုက္မွအေကာင္းဆံုးဆိုတဲ့စကားေတြကိုေတာ့
မယံုပါနဲ႔။ တျခားနည္းတစ္ခုကို မသိလည္းရတယ္ဆိုတဲ့စကားေတြကိုလည္း မယံုန႔။ဲ အစြမ္းထက္ဆံုးနဲ႔
အေကာင္းဆံုး တခ်ိဳ႕ေဆးေျခာက္မ်ိဳးေတြဟာ အိမ္တြင္းနဲ႔ အိမ္ျပင္မွာပါ စိုက္ၾကတာျဖစ္ပါတယ္။

မ်ိဳးဗီဇ၏ အလြန္အေရးပါမွဳ

ေဆးေျခာက္အစြမ္းထက္ဖ႔ို အေရးၾကီးဆံုးအခ်က္ကေတာ့ မ်ိဳးဗီဇပဲ ျဖစ္တယ္။
ေဆးေျခာက္ပင္စိုက္ဖ႔ို အရည္အေသြးအျမင့္ဆံုးအေစ့ကိုေရြးျပီးစိုက္ရက
ုံ လြလ
ဲ ို႔ တျခားနည္းလမ္း
မရွိဘူးလို႔ ဆိုလိုတာ မဟုတ္ဘူး။

ေဆးေျခာက္အေစ့မ်ိဳးေတြကို သင္ရဖိ႔ု လြယ္မယ္ဆိုရင္ေတာ့ တစ္ႏွစ္လံုးသင္ေတြ႕တဲ့အထဲက
အေကာင္းဆံုးအေစ့ေတြကို စုထားျပီးစိုက္ပါ။ ဝယ္လ႔ရ
ို မယ့္ လမ္းေၾကာင္းက သြားမယ္ဆိုရင္
ေဆးေျခာက္အေစ့ေတြကို အြန္လိုင္းကေနရႏုိင္တယ္။ လြယ္လြယ္ကူကူပဲ ရွာႏုိင္တယ္။

သတိေပးခ်က္- ေဆးေျခာက္အေစ့ကို မွာယူျခင္းဟာ အေမရိကန္န႔ဲ တျခားႏုိင္ငံအမ်ားစုမွာ
တရားမဝင္ဘူး။ လမ္းမွာေပ်ာက္သြားတာေတြ၊ ၾကားျဖတ္ဖမ္းခံရတာေတြ ရွိႏုိင္တယ္။
အာဏာပိုင္အဖြ႕ဲ အစည္းေတြသိေအာင္လုပ္မိတယ္ဆိုရင္ေတာ့ အေစ့ေတြ ေရာက္လာတာနဲ႔
သင္အဖမ္းခံရႏုိင္တယ္။

ေျမႏွင့္ အဟာရ

အေစ့ေရြးျပီးျပီဆုိရင္ေတာ့ ဘယ္မွာစိုက္မယ္ဆိုတာ ေရြးဖို႔လိုတယ္။ rock wool လို ေျမမပါဘဲ
စိုက္ပ်ိဳးတဲ့နည္းေတြကိုလည္း ေရြးလို႔ရေပမယ့္ စစိုက္သူေတြကေတာ့ ေျမမွာပဲ စိုက္ၾကတယ္။
စိုက္ပ်ိဳးနည္းက မရႈပ္ေထြးတာေၾကာင့္ျဖစ္တယ္။

ေဆးေျခာက္ပင္ဟာ ေျမၾကီးရဲ႕ pH အဆင့္ ၆ နဲ႔ ၇ ၾကားမွာ ေကာင္းေကာင္းရွင္တယ္။ pH
အဆင့္ကိုေကာင္းေကာင္းလုပ္ျပီး စိုက္မယ္ဆိုရင္ေတာ့ ၆.၅ ေလာက္နဲ႔ စိုက္သင့္တယ္။

အပင္ေတြကို အဟာရေၾကြးဖိ႔ု အခ်ိန္ေရာက္လာရင္ေတာ့ ဓာတုေျမၾသဇာသံုးမလား၊
ၾသဂတ္နစ္စိုက္မလားဆိုတာကို ေရြးရမယ္။ ေဆးေျခာက္အကဲျဖတ္သူေတြကေတာ့
ၾသဂတ္နစ္စိုက္တာက အနံ႔ ပိုေကာင္းရုံတင္မကဘဲ အစြမ္းလည္းပိုျမင့္တယ္လို႔ ထင္ၾကတယ္။
ဒါအျပင္ ေဆးေျခာက္ကို ေဆးဝါးအျဖစ္ သံုးေနတဲ့လူနာေတြကေတာ့ ၾသဂတ္နစ္ေဆးေျခာက္
က ပိုထိေရာက္တယ္လို႔ ဆိုၾကပါတယ္။

အလင္းႏွင့္ပန္းပြင့္

သဘာဝအတိုင္းဆိုရင္ ေဆးေျခာက္ဟာ ညအေမွာင္ (အေမွာင္) ဟာ ၁၂ နာရီန႔ဲ ၁၂
နာရီအထက္ထိ ေရာက္လာတဲ့အခါ ပန္းစပြင့္လာတယ္။ အီေကြတာေျမာက္ဘက္ပိုင္း ႏုိင္ငအ
ံ မ်ားစုမွာ
ေအာက္တိုဘာအခ်ိန္ေလာက္ျဖစ္တယ္။ အိမ္တြင္းစိုက္ပ်ိဳးသူေတြကေတာ့ အလင္းေပးတဲ့အခ်ိန္ကို
ေျပာင္းေပးျပီး အပင္ေတြကို ပြင့္ေအာင္လုပ္လို႔ရတယ္။ အလင္းကို ေန႔စဥ္ ၁၈ နာရီဖြင့္၊၆ နာရီပိတ္
ကေန ၁၂ နာရီဖင
ြ ့္၊ ၁၂ နာရီပိတ္ေလာက္ထိ ေျပာင္းေပးရတယ္။

ေဆးေျခာက္မွာ အဖိုန႔အ
ဲ မရွိတယ္။ အမဟာ ေစးကပ္တအ
ဲ့ ပြင့္ေတြ ပြင့္တယ္။
ေဆးဘက္ဝင္ျပီး ယစ္မူးေစတဲ့ အစြမ္းေၾကာင့္ တန္ဖိုးၾကီးတယ္။ အဖိုကေတာ့ သိပ္အသံုးမဝင္ဘဲ
ခ်က္ျပဳတ္တဲ့ေနရာမွာေတာ့ သံုးတယ္ (သူ႔မွာ CBD ေဆးေျခာက္ဓာတ္က သံုးလို႔ရတဲ့အဆင့္မွာေတာ့
ရွိတယ္)။ ဒါေပမယ့္ အဖိုပင္ဟာ အမပင္န႔ဲ ဝတ္မွဳန္ကူးျပီး အပင္ရ႕ဲ မ်ိဳးဗီဇကို ဆက္လက္
ထိန္းသိမ္းေပးတယ္။

အမပင္ဟာ ပန္းပြင့္တဲ့ျဖစ္စဥ္စျပီဆိုတာနဲ႔ ရင့္မွည့္တဲ့ပန္းပြင့္ (ကိုလာ colas သိ႔မ
ု ဟုတ္ ဘတ္
bud လိ႔လ
ု ည္းေခၚ) အဆင္က
့ ိုေရာက္ဖ႔ို ၆ ပတ္ကေန ၁၂ ပတ္ထိၾကာတယ္။

ေဆးေျခာက္ေလာကမွာျဖစ္ေနတဲ့ တျခားကိစၥေတြလိုပါပဲ၊ ရိတ္သိမ္းခ်ိန္ကေတာ့
ေဆးေျခာက္အကဲျဖတ္သူေတြၾကား အျငင္းစရာကိစၥျဖစ္တယ္။ trichomes (ပန္းပြင့္ေတြေပၚက
ေတာက္ေျပာင္ေစးကပ္တဲ့အေပါက္ေလးေတြ) တစ္ဝက္ေလာက္ဟာ ၾကည္လင္ရာကေန
မွဳန္မိႈင္းသြားတဲ့ အခ်ိန္ေရာက္ရင္ ရိတ္သိမ္းသင့္တယ္လို႔ စိုက္ပ်ိဳးေရးသမားေတြကေတာ့ ယံုၾကည္
တယ္။ ဒီအခ်ိန္ဟာ အရည္အေသြး၊ အစြမ္းထက္မွဳနဲ႔ အေစးပမာဏဟာ ဟန္ခ်က္အညီဆံုးျဖစ္တယ္။

ေခတ္သစ္စိုက္ပ်ိဳးေရးသမားေတြကေတာ့ အေစ့မပါတဲ့ ဘတ္ေတြကို စိုက္ရတာပိုၾကိဳက္တယ္။
ဒါေၾကာင့္ သူတ႔က
ို ဖို၊မ ကြျဲ ပားလာျပီဆိုတာနဲ႔ အဖိုေတြကို အျမစ္ကႏႈတ္ျပီး ဖယ္ပစ္တယ္။
ကိုယ္ပိုင္မ်ိဳးလုပ္ခ်င္တယ္ဆရ
ို င္ေတာ့ အေစ့ရဖိ႔အ
ု တြက္ အမနဲ႔ဝတ္မႈန္ကူးဖိ႔ထ
ု ိ အဖိုပင္ကို ထားဖို႔
လိုမယ္။
အခုက ဟစ္ပီစကားေျပာရမယ့္အခ်ိန္

တစ္ကိုယ္ေရသံုးဖို႔ ေဆးေျခာက္ပင္စိုက္ပ်ိဳးတာဟာ လူအမ်ားစုအတြက္ နာမ္ပိုင္းဆုိင္ရာ
ေအးခ်မ္းမွဳကို ရွာတာျဖစ္ပါတယ္။ သဘာဝတရားကို ပိုမိုသတိျပဳမိလာျပီး လူသားပိဆ
ု န္လာေစတဲ့
ကိစၥျဖစ္တယ္။ အေစ့ေလးတစ္ေစ့ကို ေျမၾကီးထဲ ထည့္လိုက္ျပီး ေျမၾကီးကေန သူထြက္လာတာ၊
ဖြ႕ံ ျဖိဳးၾကီးထြားလာတာ၊ အရြယ္ေရာက္ရာကေန သူ႔ရဲ႕ပန္းပြင့္လွလွေလးေတြ ပြင့္လာတာကို
ေစာင့္ၾကည့္ရတာေလာက္ ျငိမ္းေအးတာ မရွိေတာ့ဘူး။ ျပီးတဲ့အခါမွာလည္း ပန္းပြင့္ေလးေတြဟာ
အေငြ႕အျဖစ္ ကိုယ့္ထဲကိုယ္ေရာက္ရွိလာတာျဖစ္တယ္။

ေဆးေျခာက္စိုက္ပ်ိဳးျခင္းေၾကာင့္ သဘာဝတရား၊ ဘဝရွင္သန္မွဳ၊ ေလာကၾကီးနဲ႔ သင့္ရဲ႕
ဆက္ဆံေရးဟာ ေလးေလးနက္နက္ကို ေျပာင္းသြားႏုိင္တယ္။ ကမာၻေျမနဲ႔ ျပန္လည္ေပါင္းစည္းတဲ့
နည္းလမ္းတစ္ခုျဖစ္တယ္။ ေနာက္ထပ္သက္ရွိတစ္ဦးကို သက္ရွိတစ္ဦးက ေၾကြးေမြးေစာင့္ေရွာက္
ႏုိင္စမ
ြ ္းရွိမွဳအေပၚ ရွာေဖြတဲ့နည္းလမ္းလည္းျဖစ္တယ္။ သင္ကိုယ္တုိင္စိုက္ပ်ိဳးထားတဲ့ ေဆးေျခာက္
ကေန သင္ရတဲယ
့ စ္မူးမွဳကေတာ့ အဆင့္ေတြအမ်ားၾကီးနဲ႔ သင္ခံစားရမယ့္ ကိစၥတစ္ခုျဖစ္တယ္။

စိုက္ပ်ိဳးေရးအတြက္ အကိုးအကားရင္းျမစ္

စာမ်က္ႏွာေနရာအခက္အခဲရွိတာေၾကာင့္ စိုက္ပ်ိဳးေရးနဲ႔ပတ္သက္လို႔ အေရၾကီးတဲ့
အခ်က္ေတြကို ထိေတြ႕ရုံေလာက္ပဲ လုပ္ႏုိင္တယ္။ စိုက္ပ်ိဳးေရးကို စိတ္ဝင္စားတယ္ဆိုရင္ေတာ့
စာအုပ္ေတြန႔ဲ အြန္လိုင္းကပါ အမ်ားၾကီးသိႏုိင္တယ္။ ဒါကေတာ့ အကိုးအကားရင္းျမစ္အခ်ိဳ႕ပါ။

စာအုပ္မ်ား

Marijuana Grower’s Handbook: Your Complete Guide for Medical and Personl Marijuana
Cultivation by Ed Rosenthal. Quick Trading Company, 2010

Marijuana Horticulture : The Indoor/ Outdoor Medical Grower’s Bible by Jorge Cervantes.
Van Patten Publishing, 2006

ဝက္ဘ္ဆိုက္မ်ား

marijuanagrowing.com
howtogrowmarijuana.com
အခန္း ၅ - ေဆးေျခာက္ကို ေဆးဝါးအျဖစ္ သံုးစြျဲ ခင္းမ်ား

ေစ်းကြက္ကေန တားျမစ္လိုက္တဲ့ ၁၉၃၈ ခုႏွစ္မတိုင္ခင္ထိ
က်န္းမာေရးလုပ္ငန္းလုပ္ကိုင္သူေတြဟာ ေဆးေျခာက္ကို အသံုးျပဳကုသႏုိင္တယ္။ ေဆးေျခာက္ကို
ျပန္လည္သံုးစြခ
ဲ ြင့္ေပးဖိ႔ု ကၽြန္ေတာ္ တိုက္ပဝ
ြဲ င္ေနတယ္။

ေဒါက္တာ တိ႔ဒ
ု ္အိပ္ခ်္မီကူရီယာ၊ ၂၀၀၄
သမိုင္းထဲက ေဆးေျခာက္ကို ေဆးဝါးအျဖစ္ အသံုးျပဳမွဳ

တစ္ခ်ိန္တုန္းက ကမာၻတစ္ဝန္းလံုးမွာ ေဆးေျခာက္ကို ေဆးဝါးအျဖစ္ အသံုးျပဳခဲ့ၾကတယ္။
အီဂ်စ္ရ႕ဲ Ebers Papyrus (1550 BC), Ramesseum III Papyrus (1700BC), Berlin Papyrus
(1300BC) နဲ႔ Chester Beatty Medical Papyrus VI (1300 BC) တိ႔အ
ု ပါအဝင္
ေရွးေဟာင္းစာေတြမွာ ေဆးေျခာက္ရ႕ဲ အက်ိဳးေက်းဇူးေတြကို ေဖာ္ျပထားတယ္။

ေရွးဂရိလူမ်ိဳးေတြလည္း ေဆးေျခာက္ကို ေဆးဝါးအျဖစ္သံုးခဲ့တယ္။ ေဆးေျခာက္ရြက္ေျခာက္
ကို ႏွာေခါင္းေသြးလွ်ံရာမွာ သံုးတယ္။ ေဆးေျခာက္အေစ့ကို သန္ေကာင္ေတြ ဖယ္ရွားရာမွာ သံုးတယ္။
ေရွးေဟာင္းအီဂ်စ္ေတြအသံုးအမ်ားဆံုးနည္းကေတာ့ ေဆးေျခာက္အေစ့ကို ေရ သို႔ ဝုိင္ ထဲမွာ
စိမ္ထားလိုက္တယ္။ အေစ့ကို ဖယ္ျပီး ရလာတဲ့အႏွစက
္ ို နားပိတ္လို႔ျဖစ္လာတဲ့
နာက်င္ေရာင္ရမ္းမွဳေတြကို ကုသဖိ႔အ
ု တြက္ သံုးတယ္။

ဆီးရႊင္ဖ႔၊ို အန္တာ ရပ္ဖ႔၊ို ဝက္ရူးျပန္ကာကြယ္ဖ႔ိ၊ု အနာေရာင္တာ က်ဖိ႔၊ု နာက်င္ကိုက္ခဲတာ
သက္သာဖိ႔န
ု ဲ႔ အပူက်ဖိ႔ုအတြက္ အလယ္ေခတ္ အာရပ္ေဆးဆရာေတြကလည္း ေဆးေျခာက္ကို
အသံုးျပဳခဲ့တယ္။ ၈ ရာစုကေန ၁၈ ရာစုထိ ေဆးဝါးအျဖစ္ က်ယ္က်ယ္ျပန္႔ျပန္႔ သံုးခဲ့ၾကတာ ျဖစ္တယ္။

ေဆးေျခာက္ကို ေဆးဝါးအျဖစ္ အေနာက္တိုင္းေဆးသိပၸံေလာကဆီ
မိတ္ဆက္ေပးခဲ့သူကေတာ့ အိုင္းရစ္လူမ်ိဳး ေဆးပညာရွင္ ဝီလီယံဘရြတ္အိုေရွာင္နက္စ္ဆီ ျဖစ္တယ္။
သူဟာ အိႏိၵယနိုင္ငံ Calutta ေဆးဘက္ဆိုင္ရာေကာလိပ္က လက္ေထာက္ခစ
ြဲ ိတ္ဆရာဝန္နဲ႔
ဓာတုေဗဒပါေမာကၡျဖစ္တယ္။ ၁၈၃၀ ခုႏွစ္ေတြမွာ စမ္းသပ္မွဳေတြ လုပ္ခဲ့ျပီး ပထမဆံုးကေတာ့
တိရစာၦန္ေတြကို စမ္းသပ္တယ္။ ေနာက္ပိုင္းမွာ အေၾကာဆြတ
ဲ ာ၊ အစာအိမ္နာက်င္တာနဲ႔
နာက်င္ကိုက္ခဲမွဳအမ်ဳိဳးမ်ိဳးျဖစ္တဲ့ လူနာေတြကို ကုသဖိ႔ု သံုးခဲ့တယ္။

၁၉ ရာစုအေရာက္မွာေတာ့ ေဆးဝါးအျဖစ္ ေဆးေျခာက္ကို သံုးစြတ
ဲ ာဟာ အေနာက္
ကမာၻတစ္ဝန္းမွာ ပံုမွန္ကိစၥတစ္ခုျဖစ္လာတယ္။ တစ္ခ်ိနက
္ ေဆးေျခာက္ဟာ အဓိက အကိုက္အခဲ
ေပ်ာက္ေဆးျဖစ္ျပီး ေဆးဆုိင္ေတြမွာ ဝယ္လို႔ရခဲတ
့ ယ္ဆိုတာကို ယေန႔ေခတ္လူအမ်ားစု မသိ
ေတာ့ဘူး။

ျဗိတိန္ဘုရင္မၾကီး ဗစ္တိုးရီးယားေတာင္မွ ေဆးေျခာက္ကို သံုးဖူးတယ္။ ဓမၼတာကိုက္ခဲမွဳျဖစ္
တာေၾကာင့္ သူ႔ရဲ႕ ဆရာဝန္က ေဆးဝါးအျဖစ္ေပးခဲ့တယ္။

ျဗိတိသွ်ရုပ္သံထုတ္လႊင့္မွဳေကာ္ပိုေရးရွင္း (BBC) ရဲ႕ အဆိုအရ ၁၉ ရာစုအကုန္မွာ ထိုးေဆးနဲ႔
ကုသမွဳေတြေပၚလာရာက ေဆးေျခာက္သံုးစြမ
ဲ ွဳဟာ လ်င္ျမန္စာြ ေပ်ာက္ကြယ္သြားခဲတ
့ ာျဖစ္တယ္။
ထုိးေဆးက ထိေရာက္မွဳ ပိုျမန္ဆန္တယ္။ ေဆးေျခာက္က ေရမွာမေပ်ာ္ဝင္ႏုိင္ဘဲ လြယ္လြယ္ကူကူနဲ႔
ထိုးေဆးလုပ္လို႔မရဘူး။

ေခတ္သစ္တြင္ ေဆးေျခာက္ကို ေဆးဝါးအျဖစ္ အသံုးျပဳမွဳ

ေဆးေျခာက္ကို ေဆးဝါးအျဖစ္ လြန္ခ့တ
ဲ ဲ့ႏွစ္ေထာင္ခ်ီကတည္းက သံုးခဲ့ၾကေပမယ့္
အေမရိကန္ဖက္ဒရယ္အစိုးရကေတာ့ ေဆးေျခာက္ကို Schedule I အမ်ိဳးအစားထဲမွာ
ထည့္ထားတယ္။ မူးယစ္ေဆးဝါးၾကီးၾကပ္ကြပ္ကဲေရးအဖြဲ႕ရဲ႕ သတ္မွတ္ခ်က္အရ Schedule I
အမ်ိဳးအစားဟာ အလြသ
ဲ ံုးလာႏုိင္ေျချမင့္မားျပီး ေဆးဝါးအျဖစ္ လက္မခံတဲ့ အမ်ိဳးအစားျဖစ္တယ္။
သုေတသနေပါင္းမ်ားစြာက ေထာက္ျပခဲ့ျပီးျဖစ္ေပမယ့္ ေဆးေျခာက္ကို ဟီးရိုးအင္းနဲ႔အတူ Schedule I
အမ်ိဳးအစားထဲမွာပဲ ထည့္ထားေသးတယ္။ ကိုကိန္းကိုေတာင္မွ Schedule II အမ်ိဳးအစားထဲမွာ
ထည့္ထားျပီး ေဆးေျခာက္ေလာက္အႏၱရယ္မရွိဘူးလို႔ သတ္မွတ္ထားတယ္။

ေထာက္ခံသူေတြက ျပန္လည္ျပင္ဆင္သတ္မွတ္ေပးဖိ႔ု ေတာင္းဆိုလာတာဟာ ဆယ္စုႏွစ္
သံုးစုရွိခ့ျဲ ပီ။ ေဆးေျခာက္န႔ဲ ပတ္သက္တဲ့ သုေတသနေတြ၊ ေဆးဘက္ဆုိင္ရာ အသံုးျပဳမွဳေတြကို
ျပည့္ျပည့္ဝဝ ျပန္လည္သံုးသပ္ေပးဖိ႔ု ေဆးေျခာက္ျပန္လည္ျပင္ဆင္သတ္မွတ္ေရးညႊန႔ေ
္ ပါင္းအဖြဲ႕
(CRC) က ေတာင္းဆိုမွဳေတြ လုပ္ေပမယ့္ အစားအေသာက္ႏွင့္ ေဆးဝါးၾကီးၾကပ္ကြပ္ကဲေရးဌာနဟာ
ဒီေတာင္းဆိုမွဳကို ခုခ်ိန္ထိ မတံ႔ျု ပန္ေသးဘူး။

တကယ္ေတာ့ အေမရိကန္ရ႕ဲ ျပည္နယ္တစ္ခု (ကယ္လီဖိုးနီးယား) ဟာ ေဆးေျခာက္ကို
တရားဝင္လုပ္ခဲ့တာ ဆယ္စုႏွစ္ ႏွစ္စုနီးပါးရွိေနျပီ။ သိပၸံန႔ဲ ေဆးဘက္ဆုိင္ရာဂ်ာနယ္ေတြမွာလည္း
ေလ့လာခ်က္ေတြအေၾကာင္း ေထာင္ခ်ီတဲ့ ထုတ္ျပန္မွဳေတြလည္း လုပ္ခဲ့ျပီးျပီ။ ဒါေပမယ့္
“ေဆးဝါးေဆးေျခာက္ေသာက္သံုးျခင္းရဲ႕ အယူအစြဲမ်ားကို ေဖာ္ထုတ္ျခင္း” ဆိုတဲ့
ဝက္ဘ္ေပ့ခ်္ေလးတစ္ခုပဲ မူးယစ္ေဆးဝါးၾကီးၾကပ္ကြပ္ကဲေရးဌာနမွာ အဓိကထားရွိေနဆဲျဖစ္တယ္။
ယခင္ ဟားဗတ္တကၠသိုလ္ညႊန္ၾကားေရးမွဳး လတ္စတာဂရင္းစပြန္းရဲ႕ ေျပာစကားကို ကိုးကားျပီး
ေဖာ္ျပထားတာက သိပၸံေပၚအေျခမခံထားတာေၾကာင့္ ေဆးေျခာက္ဟာ ေဆးဝါးအျဖစ္
အသံုးမဝင္ဘူးဆိုတာ ထင္ျမင္မွဳသက္သက္ ပံုစံမ်ိဳးသာျဖစ္တယ္ဆိုတာမ်ိဳးကိုပဲ ေျပာထားတယ္။

ေဆးေျခာက္ကို ေဆးဘက္ဆုိင္ရာအသံုးျပဳမွဳနဲ႔ပတ္သက္လို႔ အေမရိကန္ရဲ႕ ဖက္ဒရယ္
သေဘာထားမွာ ပိုျပီးစိတ္ဝင္စားစရာေကာင္းတာက အစိုးရကိုယ္တုိင္ဟာ ၁၉၇၈ ခုႏွစ္ကတည္းက
လူနာအခ်ိဳ႕ကို ေဆးေျခာက္ ျဖန္႔ေဝေပးခဲ့ဖူးတယ္။
ေထာက္ထားညႇာတာ၍ ေဆးဝါးသစ္စူးစမ္းေလ့လာေရးအစီစဥ္(IND) ဟာ အစိုးရဌာနေတြကို
တရားစြဲဆိုမွဳျဖစ္လာျပီးေနာက္မွာ ေပၚေပါက္လာတယ္။ အစားအေသာက္ႏွင့္ ေဆးဝါး
ၾကီးၾကပ္ကြပ္ကဲေရး၊ ေဆးဘက္ဆုိင္ရာ ၾကီးၾကပ္ကြပ္ကဲေရး၊ အေမရိကန္ႏုိင္ငံတရားေရး၊
က်န္းမာေရး၊ ပညာေရးနဲ႔ လူမွဳဖူလံုေရးဌာနေတြကို ေရာဘတ္ရမ္ေဒါဆိုတဲ့ လူနာက
တရားစြဲဆိုတာျဖစ္တယ္။

ေဆးဘက္ဆုိင္ရာလိုအပ္ခ်က္ျဖစ္တယ္လို႔ ယူဆတာေၾကာင့္ ေရတိမ္ေရာဂါေဝဒနာရွင္
ရမ္ေဒါဟာ ေဆးေျခာက္စိုက္ပ်ိဳးမွဳနဲ႔ သူ႔အေပၚစြဲဆိုထားတာေတြဆန္႔က်င္တင္ျပဖိ႔ု doctrine of
necessity ကို ၁၉၇၆ ခုႏွစ္မွာ ေအာင္ျမင္စာြ အသံုးျပဳခဲတ
့ ာျဖစ္တယ္ (U.S. v. Randall)။
ဖက္ဒရယ္တရားသူၾကီး ဂ်ိမ္းစ္ဝါရွင္တန္က ၁၉၇၆ ခုႏွစ္ ႏိုဝင္ဘာ ၂၄ မွာ စီရင္ဆံုးျဖတ္တယ္။

“အျမင္အာရုံေပ်ာက္ကြယ္မွဳဟာ တရားခံရ႕ဲ ေရာဂါေၾကာင့္ျဖစ္ေပၚလာႏိုငတ
္ ဲ့ မလႊဲမေရွာင္
သာရလဒ္ျဖစ္တယ္လ႔ို ေဆးဘက္ဆုိင္ရာထြက္ဆိုခ်က္က ျပသေနတုန္းမွာပဲ ေဆးေျခာက္ေသာက္
သံုးျခင္းေၾကာင့္ အက်ိဳးယုတ္တဲ့ ရလဒ္ေတြ မရွိခ့ဘ
ဲ ူးဆိုတာဟာ ေပၚလြင္ခ့ျဲ ပီးျဖစ္တယ္။ ေဆးဝါးအသံုး
ကိုတားျမစ္ထားျခင္းဟာ ခိင
ု ္လံုမွဳ မရွိေၾကာင္း ေဆးဘက္ဆိုင္ရာ အေထာက္အထားေတြက
ျပသတယ္။ ”

ရမ္ေဒါေပၚ စြဆ
ဲ ိုထားတဲ့အမွဳေတြဟာ ပယ္ပ်က္သြားတယ္။ ၁၉၇၆ ေမမွာ ရမ္ေဒါဟာ
ဥပေဒအရေတာင္းဆိုမွဳတစ္ခက
ု ို တင္သြင္းခဲ့ျပီးေနာက္ ဖက္ဒရယ္အစိုးရရဲ႕ ဌာနေတြဟာ
မစၥစပီတကၠသိုလ္မွာ စိုက္ပ်ိဳးတဲ့ FDA အသိအမွတ္ျပဳ အစိုးရေဆးေျခာက္န႔ဲ သူ႔ကို
ေထာက္ပံ့ေပးရတယ္။ ေဆးဝါးကုသဖိ႔အ
ု တြက္ တရားဝင္ ေဆးေျခာက္ရတဲ့ ပထမဆံုး
အေမရိကန္အျဖစ္ ရမ္ေဒါဟာ သမိုင္းစာအုပ္ေတြမွာ ပါသြားတယ္။

ရမ္ေဒါနဲ႔ ရမ္ေဒါအႏုိင္ရမွဳအေၾကာင္းကို အမ်ားျပည္သူက သိသြားတဲ့အခါ
ဖက္ဒရယ္အစိုးရဟာ သူ ေဆးေျခာက္တရားဝင္ရေနတာကို တားဆီးဖိ႔ၾု ကိဳးစားလာတယ္။ ဒါေၾကာင့္
၁၉၇၈ မွာ တရားရင္ဆုိင္မွဳျဖစ္လာေပမယ့္ တရားရုံးျပင္ပ သေဘာတူညီခ်က္ရတယ္။ ရမ္ေဒါဟာ
သူ႔အိမ္နားက ဖက္ဒရယ္ေဆးဝါးဌာနကေန ေဆးဝါးသံုးေဆးေျခာက္ကို ရယူခြင့္ရသြားတယ္။ Randall
vs U.S. အမွဳဟာလည္း IND အစီစဥ္ကို လုပ္ဖ႔ို ဥပေဒအရအေၾကာင္းအရင္းျဖစ္လာတယ္။ အစီစဥ္ရ႕ဲ
ဒုတိယ လူနာကေတာ့ အာဗင္ရိုဆန္ဖတ္ျဖစ္ျပီး ထိခိုက္နာက်င္တဲ့ ရွားပါးအရိုးေရာဂါတစ္မ်ိဳးကို
ခံစားေနရသူျဖစ္တယ္။ ၁၉၈၂ ခုႏွစ္မွာ သူ႔ကို အစီအစဥ္မွာ ပါဝင္ခင
ြ ့္ျပဳခဲ့တယ္။ ႏွစ္အနည္းငယ္ၾကာ
ျပီးေနာက္ အစီစဥ္မွာ ပါဝင္တဲ့လူဦးေရဟာ ျမင့္တက္သြားျပီး လူနာ ၃၀ ထိရွိတယ္။
၁၉၉၂ ခုႏွစ္မွာေတာ့ ေဂ်ာ့ဂ်္အိပ္ခ်္ဒဗလ်ဴဘုရွ္ အစိုးရဟာ အစီစဥ္ကို ဖ်က္သိမ္းလိုက္တယ္။
အဆိုပါအခ်ိန္တုန္းက အိပ္ခ်္အိုင္ဗ/ီ ေအအိုင္ဒီအက္စ္ ေဝဒနာရွင္အေရအတြက္ ျမင့္တက္ျပီး
ေဆးေျခာက္ကို ေဆးဝါးအျဖစ္သံုးတာဟာ ေရာဂါျဖစ္ေနသူေတြအတြက္ အစာစားခ်င္စိတ္ျမင့္တက္ျပီး
ေဝဒနာခံစားရမွဳသက္သာေစတယ္ဆိုတအ
ဲ့ ခ်က္နဲ႔ ဒီတားျမစ္မွဳဟာ ပတ္သက္မွဳရွိတယ္လို႔
တခ်ိဳ႕ကေတာ့ ထင္ၾကတယ္။

အစီစဥ္မွာ က်န္ရွိေနတဲ့ မူလလူနာေတြကို တားျမစ္မွဳကေန ကင္းလြတ္ခြင့္ေပးတယ္။ ၂၀၀၆
ခုႏွစ္အေရာက္မွာေတာ့ အစီစဥ္မွာ ပါဝင္ခ့တ
ဲ ဲ့ လူနာ ခုႏွစ္ေယာက္သာ အသက္ရွင္က်န္ရစ္ေတာ့တယ္။
၂၀၁၇ အစမွာ ေလးေယာက္သာရွိေတာ့တယ္။

အစီစဥ္ရ႕ဲ ဒုတိယလူနာအျဖစ္ ပါဝင္တဲ့ အာဗင္ရိုဆန္ဖတ္ကဟာ လူသိအမ်ားဆံုးျဖစ္သလို
အစီစဥ္မွာ အရွည္ၾကာဆံုးပါဝင္ခင
ြ ့္ရရွိသူလည္းျဖစ္တယ္။ သူဟာ ေဆးေျခာက္လိပ္ေရ
ေသာက္သံုးမွဳအမ်ားဆံုးလူအျဖစ္ တရားမဝင္ ကမာၻ႕စံခ်ိန္တင္ထားတယ္။ သူ႔ရ႕ဲ ေဆးမွတ္တမ္းေတြ
အရ သူေသာက္လာတာ အလိပ္ေရ ၁၃၅၀၀၀ ရွိျပီျဖစ္တယ္။ ၂၀၁၀ တုန္းက My Medicine: How I
Convinced the Federal Government to Provide My Marijuana and Helped Launch a
National Movement ဆိုတဲ့ စာအုပ္တစ္အုပ္ကို သူက ထုတ္ေဝခဲ့တယ္။

IND လူနာတစ္ဦးပဲျဖစ္သူ ေဂ်ာ့မက္မန္းကလည္း ၂၀၀၃ ခုႏွစ္က Prescription Pot လိ႔ေ
ု ခၚတဲ့
စာအုပ္တစ္အုပ္ကို ေရးထုတ္ခဲ့တယ္ (စာေရးဆရာနဲ႔ ရုပ္ရွင္ဖန္တီးသူ ခရစၥတိုဖာလာဂ်န္န႔ေ
ဲ ပါင္းျပီး)။
၁၉၉၀ မတုိင္ခင္ထိ ခြစ
ဲ ိတ္မွဳ ၁၉ ၾကိမ္လုပ္ရျပီး ေန႔စဥ္ေန႔တုိင္း ေဆး ၁၇ မ်ိဳးေသာက္ရတယ္။ ၁၉၉၀
ကစျပီး တစ္ေန႔ကို ေဆးေျခာက္ ၁၀ လိပ္ေသာက္တယ္။ ဒီအခ်ိန္အေတာတြင္း ခြစ
ဲ ိတ္တာလည္း
မလုပ္ရသလို၊ ေဆးရုံတက္ရျခင္းလည္း မရွိဘူး။ ဘာေဆးမွ ေသာက္စရာမလိုေတာ့ဘဲ
ေဆးေျခာက္တစ္မ်ိဳးတည္းပဲ ေသာက္တယ္။

CBD ႏွင့္ THC-A က ကေလးသူငယ္မ်ား၏အတက္ေရာဂါမ်ားကို သက္သာေစ

ယစ္မူးေစတဲ့ ဂုဏ္သတၱိမရွိတဲ့ ေဆးေျခာက္ဓာတ္ပစၥည္း cannabidiol (CBD) ကို
စိတ္ဝင္စားမွဳဟာ မၾကာေသးခင္က ျမင့္တက္လာတယ္။ သူ႔မွာပါဝင္တဲ့ ေလသင္တုန္းျဖတ္ျခင္းကို
တိုက္ဖ်က္ေပးတဲ့ ဓာတ္ပစၥည္းေတြေၾကာင့္ ျပည္နယ္ဥပေဒေတြမွာ CBD သာ သံုးခြင့္ျပဳတဲ့ ဥပေဒေတြ
ျပဌာန္းေပးထားတယ္။ ထိန္းခ်ဳပ္လို႔မရတဲ့ ေလျဖတ္ေရာဂါေတြကို သက္သာေစဖိ႔ု CBD အသံုးကို
ခြင့္ျပဳထားတာျဖစ္တယ္။ အထူးသျဖင့္ Dravt ဆင္ဒရုန္းျဖစ္ေနတဲ့ ကေလးေတြနဲ႔ အျခားျပင္းထန္တဲ့
အတက္ေရာဂါပံုသ႑န္ေတြအတြက္ ခြင့္ျပဳေပးထားတယ္။ ကနဦးရလဒ္ေတြက
အလြန္အလားအလာေကာင္းတာေၾကာင့္ CBD ျမင့္တဲ့ ေဆးေျခာက္မ်ိဳးေတြဟာ ဝယ္လိုအားၾကီးမားျပီး
အနာဂတ္ေစ်းကြက္တစ္ခုကို ေဖာ္ေဆာင္ေနတယ္။

ဒါေပမယ့္ THC နဲ႔ CBD အပါအဝင္ ေဆးေျခာက္ဓာတ္ပစၥည္းေတြကို တစ္ခုန႔တ
ဲ စ္ခု
ပူးေပါင္းရင္ ပိုျပီးထိေရာက္တာကို သုေတသနသမားေတြက ေဖာ္ထုတ္ေတြ႕ရွိထားတယ္။ ဒီလိုပူးေပါင္း
တာကေန ရလာတဲ့ သက္ေရာက္မွဳကို ေဒါက္တာ ဆန္ေဂ်းဂုပတားက “အေပါင္းအေဖာ္
သက္ေရာက္မွဳ” လိ႔ု ေခၚတယ္။ ဒါ့အျပင္ ေလသင္တုန္းျဖတ္တာကို CBD နဲ႔
ထိထိေရာက္ေရာက္သက္သာႏုိင္သလို THC အၾကမ္း (THC-A) နဲ႔လည္း သက္သာေစႏုိင္တယ္
(အရည္ျဖစ္ျဖစ္၊ အဆီျဖစ္ျဖစ္ ပံုစံမ်ိဳးနဲ႔ သံုးေလ့ရွိတယ္)။ THC- A ဆိုတာ အပူန႔ဲ
ကာဗြန္ေအာက္ဆီလစ္ အုပ္စု မထုတ္ရေသးတဲ့ ေဆးေျခာက္ကို ေျပာတာျဖစ္တယ္
(အေျခာက္မခံရေသးတာမ်ိဳးျဖစ္ပါတယ္။ THC-A ဟာ ယစ္မူးတဲ့သက္ေရာက္မွဳေတြ မရွိပါဘူး)။
တခ်ိဳ႕မိဘေတြအတြက္ ဒီအခ်က္က အေရးၾကီးတယ္။ မၾကာေသးခင္က CBD ကို လူၾကိဳက္မ်ားမွဳ
တအားျမင့္တက္သြားတေၾကာင့္ THC-A က CBD ထက္ ရဖိ႔ပ
ု ိုလြယ္ျပီး ပိုလည္းေစ်းသက္သာတယ္။

ၾသစေၾတးလွ် ေဆးေျခာက္စိုက္ပ်ိဳးသူနဲ႔ သုေတသနသမား မာ့ခ္ဟိန္းနရစ္ခ်္ရ႕ဲ အဆိုအရ
သူ႔အုပ္စုဟာ THC အၾကမ္း၊ CBD အၾကမ္း(CBD-A)တိ႔န
ု ဲ႔ပါ ရလဒ္ေကာင္းေတြရရွိေနတယ္လို႔
ေျပာပါတယ္။

ကိုယ္ပိုင္ပံုစံျဖင့္ သြားေသာ ျပည္နယ္မ်ား

ေဆးဝါးသံုးေဆးေျခာက္ကို အေမရိကန္မဲေပးသူေတြနဲ႔ က်န္းမာေရးအဖြ႕ဲ အေျမာက္အမ်ားက
ေထာက္ခံထားတယ္။ အေမရိကန္ျပည္နယ္ ၂၈ ျပည္နယ္ဟာ မဲခဲဆ
ြ ံုးျဖတ္တာ၊
ျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္ကတစ္ဆင့္ဆံုးျဖတ္တာေတြနဲ႔ ေဆးဝါးသံုးေဆးေျခာက္ကို တရားဝင္ျပဳ
လုပ္ထားတယ္။

ဆရာဝန္ေတြရ႕ဲ ခြင့္ျပဳမိန႔န
္ ႔ဲ ေဆးဝါးေဆးေျခာက္သံုးလူနာေတြကို ကာကြယ္ထားတဲ့
ဥပေဒေတြရွိရာ ျပည္နယ္န႔ဲ ေဒသေတြကေတာ့ အလက္စကား၊ အရီဇုိးနား၊ အာကန္ေဆာ၊
ကယ္လီဖိုးနီးယား၊ ေကာ္လိုရာဒို၊ ကန္နက္တီကတ္၊ ဒဲလဝဲ၊ ဖေလာ္ရီဒါ၊ ဟာဝါအီ၊ အီလီႏြိဳက္၊ မင္းန္၊
ေမရီလန္း၊ မက္ဆာခ်ဴးဆက္၊ မစ္ခ်ီကန္၊ မင္နီဆုိးတား၊ မြန္တားနား၊ နီဗားဒါး၊ နယူးဟမ္းရိႈင္းယား၊
နယူးဂ်ာစီ၊ နယူးမကၠဆီကို၊ နယူးေယာ့ခ္၊ ေျမာက္ဒါကိုတာ၊ အိုဟိုင္းအို၊ ေအာ္ရီဂြန္၊ ပင္ဆင္ေဗးနီးယား၊
ရိ႕ု ဒ္အိုင္းလန္း၊ ဗားမြန႔၊္ ဝါရွင္တန္ျပည္နယ္ နဲ႔ ကိုလံဘီယာခရုိင္ တိ႔ျု ဖစ္တယ္။
တျခားဆယ္ျပည္နယ္ကေတာ့ ေဆးဝါးသံုးေဆးေျခာက္သံုးတာကို ေထာက္ခံေပးထားတဲ့
ဥပေဒအသြင္သ႑န္ေတြ ထားရွိေပမယ့္ ျပည္နယ္ဥပေဒေအာက္မွေတာ့ ကာကြယ္မွဳ
မလုပ္ေပးထားပါဘူး။

ဖဒရယ္ဥပေဒရွိေသာ္လည္း ဆရာဝန္ေတြက ေဆးေျခာက္ကို ေဆးအျဖစ္ ေပးခြင့္ရွိ

ေဆးဝါးသံုးေဆးေျခာက္ကို ကယ္လီဖိုးနီးယားက ပထမဆံုး တရားဝင္လုပ္ခဲ့ျပီးေနာက္တစ္ႏွစ္
၁၉၉၇ ခုႏွစ္မွာ ဘယ္ရီမက္ကတ္ဖ္ဖေရး (Barry McCaffrey)နဲ႔ အျခားထိပ္တန္း ဖက္ဒရယ္
အရာရွိေတြက ေဆးေျခာက္ကို ေဆးအျဖစ္ေပးတဲ့ ဆရာဝန္ေတြကို ေဆးေပးခြင့္ လိုင္စင္ရုတ္
သိမ္းမယ္လို႔ ျခိမ္းေျခာက္တယ္။ (ေဆးေျခာက္ဟာ Schedule I အမ်ိဳးအစားအျဖစ္
သတ္မွတ္ထားတာေၾကာင့္ ေဆးေျခာက္ကို ေဆးအျဖစ္ ညႊန္းမယ့္အစား တျခားအရာေတြကိုေပးဖိ႔ု
ဆရာဝန္ေတြကို ဖိအားေပးတာျဖစ္တယ္။ )

Conant vs McCaffrey အမွဳဟာ class action အမွဳျဖစ္ျပီး ဆရာဝန္ေတြနဲ႔
ေရာဂါျပင္းတဲ့လူနာေတြကိုယ္စား တရားစြဆ
ဲ ိုတဲ့ အမွဳျဖစ္တယ္။ ငါးႏွစ္ၾကာ
တရားရင္ဆုိင္မွဳျဖစ္ျပီးေနာက္မွာ Ninth Circuit အယူခံတရားရုံးမွ တရားသူၾကီးသံုးဦးပါအဖြဲ႕က
တစ္ညီတစ္ညြတ္တည္း အမိန႔ခ
္ ် မွတ္တယ္။ ဆရာဝန္ေတြဟာ သူတ႔ရ
ို ႕ဲ လူနာေတြကို ေဆးဝါးအျဖစ္
ေဆးေျခာက္ကို ေဆးညႊန္းေပးခြင့္ရွိျပီး လူနာေတြကလည္း လက္ခံခြင့္ရွိတယ္လို႔ ဆံုးျဖတ္တယ္။
ဆရာဝန္ေတြရ႕ဲ လိုင္စင္ကို ရုတ္သိမ္းတဲ့ ဖက္ဒရယ္အစိုးရရဲ႕ မူဝါဒဟာ “လြပ္လပ္စြာ ေဆြးေႏြးဖို႔
လံုျခံဳမွဳမေပးဘူး” လို႔ ဆံုးျဖတ္ခ်က္မွာ ပါဝင္ခ့သ
ဲ ူ တရားသူၾကီး ေမရီရွရိုးဒါက ေထာက္ျပခဲ့တယ္။
တရားသူၾကီး အဲလက္စ္ကိုဇင္စကီးကလည္း ဒီလိုတူညီတဲ့ အျမင္ေပးခဲ့ျပီး ေဆးေျခာက္ဟာ
ေဆးဝါးအျဖစ္ အသံုးဝင္ေနတဲ့ သက္ေသအေထာက္အထားေတြကိုေတာင္မွ ေထာက္ျပခဲ့တယ္။

Raich ဆံုးျဖတ္ခ်က္

Raich vs Gonzales အမွဳကို ၂၀၀၅ ခုႏွစ္မွာ အေမရိကန္ အထက္တရားရုံးက
အမိန႔ခ
္ ်မွတ္ခဲ့တယ္။ အဆိုပါအမိန႔အ
္ ရ ဖက္ဒရယ္အစိုးရဟာ ေဆးဝါးေဆးေျခာက္သံုးလူနာေတြကုိ
ဖမ္းဆီးတရားစြဲဆိုခင
ြ ့္ရွိလာတယ္။ ညႇာတာေထာက္ထားမွဳအရသံုးစြခ
ဲ ြင့္ျပဳ ဥပေဒရွိတဲ့
ျပည္နယ္ေတြမွာေတာင္ ဖမ္းဆီးတရားစြဲဆိုႏိုငတ
္ ယ္။ ေဆးေျခာက္ေဆးဝါးထုတ္လုပ္တဲ့
ေနရာေတြမွာေတာင္မွ မူးယစ္ေဆးဝါးၾကီးၾကပ္ကြပ္ကဲေရးဌာနရဲ႕ ဝင္ေရာက္စီးနင္းရွာေဖြမွဳကို
ခံရႏုိင္ျပီး ယခင္ကလည္း ဒီလိုရွာေဖြခံခဲ့ရတယ္။
ဒါေပမယ့္ ၂၀၀၈ မဲဆြယ္စည္းရံုးမွဳမွာ ကတိေပးခဲ့တဲ့အတုိင္း အိုဘားမားအစိုးရက
မတူတဲ့လမ္းေၾကာင္းကို ေၾကျငာလိုက္တယ္။ လူနာေတြကို ေဆးေျခာက္သံုးတာေၾကာင့္ ဖမ္းဆီး
တရားစြဲဆိုတာေတြကေန ေနာက္ဆုတ္ဖို႔ ညႊန္ၾကားတယ္။ ေဆးဝါးေဆးေျခာက္တရားဝင္ျဖစ္တဲ့
ျပည္နယ္ေတြမွာ ျပည္နယ္ဥပေဒေတြက ခြင့္ျပဳထားတဲ့ ေထာက္ပံ့သူေတြကိုလည္း တရားမစြဲဆိုဖို႔
ညႊန္ၾကားတယ္။

အဆုိပါညႊန္ၾကားခ်က္ေတြထုတ္ျပန္ျပီးကတည္းက ေဆးဝါးေဆးေျခာက္ထုတ္လုပ္ရာ
ေနရာေတြကို ဖက္ဒရယ္အစိုးရရဲ႕ ဝင္ေရာက္စီးနင္းမွဳအရည္အတြက္ဟာ ရုတ္တရက္ သိသိသာသာ
နည္းပါးသြားတယ္။ ဒါေပမယ့္ ျပည္နယ္အဆင့္ေဆးဝါးေဆးေျခာက္ဥပေဒကို ခ်ိဳးေဖာက္တယ္လို႔
ထင္ရင္ေတာ့ ဖက္ဒရယ္အရာရွိေတြဟာ စီးနင္းမွဳေတြမွာ ပါဝင္ပတ္သက္ေနဆဲျဖစ္တယ္။ ဒါေပမယ့္
ေဆးဝါးေဆးေျခာက္ကိစၥေတြကို သိပ္မလိုလားတဲ့ သမၼတအေျပာင္းအလဲျဖစ္ခဲ့ရင္ မူဝါဒ
အေျပာင္းအလဲ ျဖစ္လာႏုိင္ေသးတယ္။

Raich ဆံုးျဖတ္ခ်က္ဟာ ေဆးဝါးသံုးေဆးေျခာက္ကို ခြင့္ျပဳထားတဲ့ ျပည္နယ္ဥပေဒေတြကို
သက္ေရာက္ျခင္း၊ ေျပာင္းလဲေစျခင္းေတြ မရွိခ့ဘ
ဲ ူး။ ေဆးေျခာက္ဖမ္းဆီးမွဳ ၉၉ ရာခိုင္ႏႈန္းဟာ
ျပည္နယ္အဆင့္မွာပဲ ျဖစ္တာေၾကာင့္ ျပည္နယ္ဥပေဒေတြက ေဆးဝါးေဆးေျခာက္လူနာေတြကို
အေတာ္ေလး ကာကြယ္ေပးထားႏုိင္ဆဲပျဲ ဖစ္တယ္။

လူထုေထာက္ခံမွဳက်ယ္ျပန္႔

အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စုမွာ ေဆးဝါးသံုးေဆးေျခာက္ဟာ လူထုေထာက္ခံမွဳျမင့္မားတယ္။
၂၀၁၄ CBS News စစ္တမ္းေကာက္ယူမွဳအရ ေရာဂါခံစားေနရတဲ့ေဝဒနာရွင္ေတြအတြက္
ဆရာဝန္ေတြက ေဆးေျခာက္အနည္းငယ္ကို ေဆးညႊန္းအျဖစ္ ေပးျခင္းအေပၚ အေမရိကန္ ၈၆
ရာခုိင္ႏႈန္းက ေထာက္ခံတယ္။ ၂၀၁၄ CNN/ORC စစ္တမ္းအရ ဆရာဝန္က ခြင့္ျပဳရင္
ေဆးဝါးသံုးအျဖစ္ ေဆးေျခာက္ကို တရားဝင္သံုးခြင့္ျပဳသင့္တယ္လို႔ အေမရိကန္ ၈၈ ရာခိုင္ႏႈန္းက
ယူဆတယ္။

၂၀၁၃ Pew စစ္တမ္းေကာက္ယူမွဳမွာေတာ့ ေဆးေျခာက္ဟာ ေဆးဝါးအျဖစ္
တရားဝင္သံုးစြခ
ဲ ြင့္ရွိသင့္တယ္လို႔ အေမရိကန္ ၇၇ ရာခိုင္ႏႈန္းက ယံုၾကည္ျပီး ၁၆ ရာခိုင္ႏႈန္းကေတာ့
မေထာက္ခံဘူး။ အေမရိကန္ပင္စင္စားမ်ားအသင္း (AARP) က ဦးစီးခဲ့တဲ့ ၂၀၀၄ ခုႏွစ္
စစ္တမ္းေကာက္ယူမွဳမွာ အသက္ ၄၅ ႏွစ္နဲ႔ အထက္ အေမရိကန္ ၇၂ ရာခုိင္ႏႈန္းဟာ ဆရာဝန္ကသာ
ခြင့္ျပဳရင္ ေဆးေျခာက္ဟာ ေဆးဝါးသံုးအတြက္ တရားဝင္ျဖစ္သင့္တယ္လို႔ ထင္တယ္။
ေဆးဝါးသံုးေဆးေျခာက္ကို ေထာက္ခံမွဳဟာ ႏုိင္ငံေရးနဲ႔ လူဦးေရအုပ္စုေတြ
အားလံုးရဲ႕အမ်ားစုအေရအတြကမ
္ ွာ ရွိေနတယ္။ တရားဝင္ခင
ြ ့္ျပဳျပီး ျပည္နယ္ေတြနဲ႔ မျပဳရေသးတဲ့
ျပည္နယ္ေတြမွာ ေထာက္ခံမွဳျမင့္မားတာဟာ အတူတူပဲျဖစ္တယ္ (တရားဝင္ခင
ြ ့္ျပဳထားတဲ့
ျပည္နယ္ေတြမွာ ေဆးဝါးသံုးေဆးေျခာက္ကို တရားဝင္လုပ္ခဲ့ျခင္းအေပၚ မဲေပးသူေတြက “ေနာင္တ”
ရတယ္ဆိုတဲ့ အေျပာရွိေပမယ့္)

ကမာၻတစ္ဝန္းက ေဆးဝါးသံုးေဆးေျခာက္

၁၉၆၁ ခုႏွစ္ မူးယစ္ေဆးဝါးတားျမစ္ေရးဆုိင္ရာ ကုလသမဂၢသေဘာတူညီခ်က္အရ
ေဆးေျခာက္ဟာ ကမာၻတစ္ဝန္းမွာ တရားမဝင္အျဖစ္ ရွိေနေပမယ့္ ေဆးဝါးသံုးေဆးေျခာက္ကေတာ့
ႏုိင္ငံအခ်ိဳ႕မွာ တရားဝင္ျပဳလုပ္ထားတယ္။

ကေနဒါ၊ နယ္သာလန္၊ အီတလီ၊ ဖင္လန္၊ ဂ်ာမနီန႔ဲ အစၥေရးအပါအဝင္ ႏုိင္ငံေတြမွာ
ေရာဂါခံစားေနရသူေတြအတြက္ ေဆးဝါးသံုးေဆးျခာက္အစီစဥ္ေတြရွိတယ္။ ဒီအစီစဥ္ေတြအားလံုးကို
ဖက္ဒရယ္အစိုးရေတြကလည္း အသိအမွတ္ျပဳထားတယ္။

ေဆးဝါးသံုးေဆးေျခာက္ကို တရားဝင္ေဆးဝါးစာရင္းထဲမွာ ထည့္ဖ႔ို အစၥေရးက်န္းမာေရး
ဝန္ၾကီးဌာနရဲ႕ ေကာ္မတီက ၂၀၁၀ က အၾကံျပဳထားတယ္။ ၂၀၀၀ ျပည့္ႏွစ္တုန္းက ေဆးေျခာက္ကို
ေဆးဝါးအျဖစ္သံုးခြင့္ရတဲ့ အစၥေရးႏုိင္ငံသားႏွစ္ဦးရွိတယ္။ ၂၀၀၅ ခုႏွစ္မွာ ၁၀ ေယာက္ထိ တိုးလာျပီး
၂၀၁၂ မွာ ၁၀ ၀၀၀ ထိ ေရာက္လာတယ္။ ၂၀၁၇ မွာေတာ့ အစၥေရးမွာ
ေဆးဝါးေဆးေျခာက္သံုးစြဲသူဦးေရဟာ ၂၃၀၀၀ ေက်ာ္ရွိတယ္။ က်န္းမာေရးဝန္ၾကီးဌာနမွ
အရာရွိတစ္ေယာက္ရ႕ဲ အဆုိအရ ေဆးေျခာက္ကို ေဆးဝါးအျဖစ္သံုးစြဖ
ဲ ႔ို ေျဖေလွ်ာ့မွဳေတြရွိလာမွာ
ျဖစ္တာေၾကာင့္ ေထာင္ခ်ီျပီး ပိုမိုမ်ားျပားလာမွာျဖစ္တယ္။ အစၥေရးမွာ လိုင္စင္ရစိုက္ပ်ိဳးသူေတြဟာ
ေဆးဝါးသံုးေဆးေျခာက္စိုက္ပ်ိဳးေပးဖိ႔ု တာဝန္ယူထားတယ္။

ဥေရာပသမဂၢထိ တိုးတက္မွဳေတြရွိေနေပမယ့္လည္း ဥေရာပရဲ႕ ေဆးေျခာက္ကိစၥမွာ
စည္းလံုးညီညတ
ြ ္တဲ့ ခ်ည္းကပ္မွဳမရွိေသးဘူး။ နယ္သာလန္မွာ တခ်ိဳ႕ေရာဂါေတြကုဖ႔အ
ို တြက္
တရားဝင္ျဖစ္ေပမယ့္ ဆြီဒင္မွာေတာ့ ေဆးဝါးအျဖစ္သံုးတာကို လံုးဝခြင့္မျပဳဘူး။
ေဆးဝါးသံုးေဆးေျခာက္ကို တရားဝင္လုပ္ထားရာမွာေတာ့ ဥေရာပတိုက္မွာ နယ္သာလန္က
ဦးေဆာင္ထားျပီးျဖစ္တယ္။ သူ႔ရ႕ဲ ျမိဳ႕ေတာ္ အမ္စတာဒမ္က ေကာ္ဖီဆုိင္ေတြမွာ
အပန္းေျဖေဆးေျခာက္ကို တရားဝင္သံုးစြႏ
ဲ ိုင္ေပမယ့္ ေဆးဝါးသံုးေဆးေျခာက္ကိစၥကို သီးသန္႔ကိုင္
တြယတ
္ ာျဖစ္တယ္။
၂၀၀၃ ခုႏွစ္မွာ နယ္သာလန္အစိုးရဟာ ေဆးေျခာက္ဗ်ဴရို အဖြဲ႕ကို ဖြ႕ဲ စည္းခဲ့ျပီး
ဒီလိုအစုိးရအဖြ႕ဲ အစည္းမ်ိဳးဟာ ဥပေရာပမွာ ဒီတစ္ဖ႕ဲြ သာရွိတာျဖစ္တယ္။
ေဆးဝါးသံုးေဆးေျခာက္န႔ပ
ဲ တ္သက္တဲ့ တျခားအေရးကိစၥေတြအျပင္ ပိုးသတ္ေဆးလို အႏၱရယ္ရွိတဲ့
ပစၥည္းေတြပါဝင္ျခင္းရွိမရွိ ဒီအဖြ႕ဲ က စစ္ေဆးတယ္။ (နယ္သာလန္ရ႕ဲ ပံုစံဟာ ကယ္လီဖိုးနီးယားနဲ႔
အျခားအေမရိကန္ျပည္နယ္ေတြက ေဆးဝါးေဆးေျခာက္ထုတ္လုပ္သူေတြအတြက္
စံတစ္ခုျဖစ္ႏုိင္တယ္)။ ဗ်ဴရုိဟာ နယ္သာလန္ႏုိင္ငံတစ္ဝန္းက ေဆးဆုိင္ေတြကို
ေဆးေျခာက္ျဖန္႔ျဖဴးေပးတဲ့အျပင္ အီတလီ၊ ဂ်ာမနီနဲ႔ ဖင္လန္ႏုိင္ငံေတြကိုလည္း
က်န္းမာေရးဝန္ၾကီးဌာနေတြကတစ္ဆင့္ ေထာက္ပ့ံေပးေနတယ္။ ဗ်ဴရိုရ႕ဲ မွတ္တမ္းေတြအရ
တစ္ႏွစ္ကို ေဆးေျခာက္ ၁၁၀ ကီလို (ေပါင္ ၂၂၀) ေလာက္ ေရာင္းရတယ္လို႔ ဆိုပါတယ္။

ျဗိတိန္မွာေတာ့ ေဆးဝါးသံုးေဆးေျခာက္ဟာ တရားမဝင္ပါဘူး။ ေရာဂါၾကီးေဝဒနာရွင္ Barry
Quayle နဲ႔ Reay Wales တိ႔ဟ
ု ာ ၂၀၀၅ ခုႏွစ္မွာ တရားရႈံးခဲ့တယ္။ ေဆးေျခာက္သံုးမွဳနဲ႔ သူတ႔ဟ
ို ာ
ဖမ္းဆီးခံခ့ရ
ဲ တာျဖစ္ျပီး ဆရာဝန္ေတြေပးတဲ့ ေဆးညႊန္းေတြထက္ ေဆးေျခာက္က ပိုမိုထိေရာက္တာကို
ေတြ႕ရွိရတယ္လို႔ သူတို႔က ေျပာတယ္။

၂၀၀၉ ခုႏွစ္မွာ ပါေမာကၡေဒးဗစ္နက္ ကို အလုပထ
္ ုတ္ရာကေန
ေဆးဝါးသံုးေဆးေျခာက္အေရးဟာ ျဗိတိန္မွာ ႏုိင္ငံေရးပိုပါလာတယ္။ ေဆးေျခာက္ဟာ
အရက္ေလာက္ အႏၱရယ္မရွိဘူးလို႔ ေျပာမိတာေလးနဲ႔ ျဗိတိန္ရ႕ဲ မူးယစ္ေဆးဝါးဆုိင္ရာအၾကံေပးဥကၠဌ
ပါေမာကၡနက္ကို အလုပ္ကထုတ္ပစ္လိုက္တာျဖစ္တယ္။

ဥေရာပတုိက္သားအားလံုးဟာ အဆံုးမွာ ေဆးေျခာက္ကို ေဆးဝါးေကာင္းတစ္ခုအျဖစ္
ျမင္လာမယ္၊ အိပ္ခ်္အိုင္ဗီ၊ multiple sclerosis နဲ႔ အျခားေရာဂါၾကီးေတြေၾကာင့္
နာက်င္စြာခံစားေနရသူေတြအတြက္ ေဆးေျခာက္ေပးသင့္တယ္လို႔ ယူဆလာၾကမယ္လို႔
ကၽြန္ေတာ္ျမင္တယ္လို႔ ဘရဒန္ဟူးခ်္ကလည္း ၂၀၀၉ ခုႏွစမ
္ ွာ Wall Street ဂ်ာနယ္ကို
ေျပာထားတယ္။ သူဟာ မူးယစ္ေဆးႏွင့္မူးယစ္ေဆးဝါးစြဲလန္းမွဳဆိုင္ရာ
ဥေရာပေစာင့္ၾကည့္ေလ့လာေရးစင္တာက ဝါရင့္ေလ့လာသံုးသပ္သူတစ္ဦးျဖစ္တယ္။

ကေနဒါမွာေတာ့ ဆရာဝန္ရ႕ဲ ခြင့္ျပဳခ်က္ကိုရျပီဆုိရင္ လူနာတစ္ေယာက္က ေဆးေျခာက္ကို
ေဆးဝါးအျဖစ္ရႏုိင္တဲ့ နည္းသံုးနည္းရွိတယ္။ လိုင္စင္ရထုတ္လုပ္သူေတြဆီမွာ မွတ္ပံုတင္ျပီး
ရယူႏုိင္တယ္။ ေဆးဝါးသံုးရည္ရယ
ြ ္ခ်က္အျဖစ္ ကေနဒါက်န္းမာေရးအဖြ႕ဲ မွာ မွတ္ပံုတင္ျပီး
စိုက္ပ်ိဳးႏုိင္တယ္။ ဒါမွမဟုတ္ တစ္စံုတစ္ဦးကို စိုက္ခိုင္းလို႔လည္းရတယ္။
ေဆးေျခာက္ကို ဘယ္လိုပံုစံမ်ိဳးနဲ႔ပဲရရ တစ္ဦးတစ္ေယာက္ရဲ႕ ပိုင္ဆုိင္မွဳဟာ ရက္ ၃၀ စာထက္
မေက်ာ္ရဘူး။ အေျခာက္ခံထားတဲ့ ေဆးေျခာက္ ဂရမ္ ၁၅၀ ထက္မပိုရဘူး။ အဆီလိုပံုစံမ်ိဳး
သံုးမယ္ဆိုရင္လညး္ ဒီပမာဏပဲ။

တစ္ဦးတစ္ေယာက္ဟာ ေဆးဝါးသံုးအျဖစ္ ေဆးေျခာက္စိုက္ပ်ိဳးခ်င္တယ္ဆုိရင္ ကေနဒါ
က်န္းမာေရးအဖြ႕ဲ မွာ မွတ္ပံုတင္ဖ႔ို ေလွ်ာက္လႊာတင္ရတယ္။ ဆရာဝန္ဆီက ေဆးဘက္ဆုိင္ရာ
စာရြက္စာတမ္းမူရင္းေတြကိုလည္း တင္ျပရတယ္။ စိုက္ပ်ိဳးထုတ္လုပမ
္ ယ့္ေနရာနဲ႔ သိုေလွာင္မယ့္
ေနရာကိုလည္း တင္ျပရတယ္။ လူနာအတြက္ အစားစိုက္ေပးခ်င္တယ္ဆိုရင္လည္း ဒီအတုိင္းပဲ
လုပ္ရတယ္။ အစားစိုက္ပ်ိဳးေပးမယ့္သူဟာ သူကိုယ္တုိင္အပါအဝင္ ေနာက္ထပ္ႏွစ္ေယာက္ထိ
ကိုယ္စားစိုက္ေပးလိ႔ရ
ု တယ္။

ကုသမွဳဆိုင္ရာ အေထာက္အထားအားလံုးစုစည္မွဳအရ ေဆးဝါးအျဖစ္ ထိေရာက္ေၾကာင္း ညႊန္းဆိုေန

ေဆးဝါးသံုးေဆးေျခာက္ရ႕ဲ ထိေရာက္မွဳနဲ႔ပတ္သက္လို႔ ကုသမွဳဆုိင္ရာအေထာက္အထား
ေတြအားလံုး စုစည္းေဖာ္ျပထားတဲ့ ေဆာင္းပါးဟာ ၂၀၀၉ ခုႏွစ္မွာ ထြက္လာခဲ့တယ္။ Journal of
Opioid Management မွာ ေဖာ္ျပခဲ့တာျဖစ္ျပီး မွတ္တုိင္စိုက္ထူႏုိင္တဲ့ အစီရင္ခံစာေဆာင္းပါးတစ္ပုဒ္
လည္းျဖစ္တယ္။

Washington တကၠသိုလ္က သုေတသနပညာရွင္ ေဒါက္တာ ဆြန္ေနးအက္ဂါဝဲန႔ဲ သုေတသန
သမားေတြဟာ ကုသမွဳဆိုင္ရာသုေတသနျဖစ္ရပ္ ၃၃ ခုထက္ မနည္းကို မွတ္တမ္းတင္ထား
တာျဖစ္တယ္။ ၁၉၇၁ ခုႏွစ္ကစျပီး ၂၀၀၉ ခုႏွစ္ထိ ႏွစ္ေပါင္း ၃၈ ႏွစ္အတြင္း ထုတ္ျပန္ခ့တ
ဲ ဲ့
သုေတသနျဖစ္ရပ္ေတြျဖစ္ျပီး အခ်ိဳ႕ေဆးဘက္ဆုိင္ရာအေျခအေနေတြအတြက္ လံုျခံဳထိေရာက္တဲ့
ေဆးဝါးျဖစ္ေၾကာင္း အတည္ျပဳထားတယ္။ “အေမရိကားမွာလုပ္ခဲ့တဲ့ ထုတ္ျပန္ျပီး ေဆးကုသမွဳျဖစ္ရပ္
၃၃ ခုစလံုးနီးပါးမွာ ကုသမွဳကို ခံယူသူေတြဟာ ထင္ရွားျပီး တိုင္းတာလိ႔ုရတဲ့ အက်ိဳးေက်းဇူးေတြ
ျပသခဲ့တယ္”လိ႔ု အက္ဂါဝဲက ေရးသားခဲ့တယ္။

“ေယဘုယ်ျပည္သူေတြနဲ႔ ဆရာဝန္ေတြၾကားမွာ အထင္မွားဆံုးျဖစ္ေနတာက ေဆးေျခာက္က
ေဆးဝါးအျဖစ္ ထိေရာက္တယ္ဆိုတာဟာ ေရာဂါခံစားရသူေတြကပဲ ပံုျပင္လိုေျပာေနတဲ့
ကိစၥလိုထင္ေနၾကတာပါ” လိ႔ု အက္ဂါဝဲက ေဆာင္းပါးမွာ ေဖာ္ျပထားတယ္။ “ထုတ္ျပန္ခ့တ
ဲ ဲ့
ကုသမွဳသုေတသန ၃၃ ခုစလံုးဟာ အေမရိကန္မွာပဲ ျပဳလုပ္ထုတ္ျပန္ခ့တ
ဲ ာျဖစ္ျပီး
ဖက္ဒရယ္ေဆးေျခာက္ေထာက္ပံေပးပိ႔မ
ု ွဳနဲ႔ အညီ အဓိကသုေတသနစင္တာေတြက
သုေတသနပညာရွင္ေတြက လုပ္ထားတာျဖစ္တယ္။ သံုးပံုတစ္ပံုဟာ အနည္းဆံုး gold standard
အဆင့္ရတ
ွိ ယ္။”

အက္ဂါဝဲနဲ႔ သူ႔ရ႕ဲ လုပ္ေဖာ္ကိုင္ဖက္ သုေတသနပညာရွင္ေတြရဲ႕ အဆိုအရ
အေမရိကန္ဆရာဝန္ေပါင္း ၇၀၀၀ ေက်ာ္ဟာ လူနာစုစုေပါင္း ၄၀၀၀၀၀ အတြက္ ေဆးေျခာက္ကို
ေဆးအျဖစ္ ေပးခဲ့ျပီးျဖစ္တယ္။

ထုတ္ျပန္ခ့တ
ဲ ဲ့ ကုသမွဳမွတ္တမ္းေတြမွာ ထင္ထင္ရွားရွားမေတြ႕ရတဲ့ ကိစၥကေတာ့
တျခားယစ္မွဳးေစတဲ့ ေဆးဝါးေတြလို ေဆးစြမ
ဲ ွဳ မျဖစ္တာပဲ။ ေဘးထြက္ဆိုးက်ိဳးသက္ေရာက္မွဳ
အေတာ္ရွားတယ္။ “မွတ္တမ္းပါ ေဘးထြက္ဆိုးက်ိဳးအမ်ားစုဟာလည္း ဆုိးဝါးတာမဟုတ္ဘဲ…
အကိုက္အခဲေပ်ာက္ေဆးတစ္ခုလို ထိခိုက္မွဳအနည္းဆံုးနဲ႔ အလြန္အႏၱရယ္ကင္းတာဟာ
ထင္ရွားတယ္။”

ေဆးေျခာက္ျဖင့္ ကုသမွဳဆုိင္ရာ သုေတသန

ေဆးေျခာက္န႔ဲ ေဆးေျခာက္ဓာတ္ပစၥည္းေတြကို ေရာဂါကုသမွဳမွာအသံုးျပဳပံုေတြန႔ဲ
ပတ္သက္လို႔ ျပဳလုပ္ထားတဲ့သုေတသေတြအေၾကာင္း စာေစာင္ကို အေမရိကန္ႏင
ုိ ္ငံေဆးေျခာက္
ဥေပေဒျပင္ဆင္ေျပာင္းလဲေရးဆိုင္ရာ အမ်ိဳးသားအဖြဲ႕ (NORML) က ၇ ၾကိမ္ေျမာက္အျဖစ္ ၂၀၁၆
ခုႏွစ္ကထုတ္ေဝတယ္။

ဒီအစီရင္ခံစာ စာေစာင္ဟာ ၁၉၈၄ ခုႏွစ္န႔ဲ ၂၀၁၅ ခုႏွစ္ၾကားက ထုတ္ျပန္ခ့တ
ဲ ဲ့
ေလ့လာခ်က္ေတြအေၾကာင္းကို ျပန္လည္ေဖာ္ျပထားျပီး ေရာဂါကုသရာမွာ ေဆးေျခာက္နဲ႔
ေဆးေျခာက္ဓာတ္ပစၥည္းေတြရဲ႕ အႏၱရယ္ကင္းမွဳနဲ႔ ထိေရာက္မွဳအစြမ္းကို သံုးသပ္ထားတာ ျဖစ္တယ္။
ပါဝင္တဲ့ ေရာဂါေတြက အယ္ဇုိင္းမား၊ ဦးေႏွာက္န႔ဲ အာရုံေၾကာဆုိင္ရာ ရွားပါးေရာဂါေတြ (ALS)၊
နာတာရွည္နာက်င္မွဳ၊ ေသြးခ်ိဳဆီးခ်ိဳ၊ dystonia၊ fibromyalgia၊ အစာအိမ္ဆုိင္ရာဂါေတြ၊
ကင္ဆာေရာဂါေတြ၊ အသည္းေရာဂါ၊ HIV၊ ေသြးတိုးေရာဂါ၊ ခႏၶာကိုယ္ကို ထိန္းခ်ဳပ္လ႔မ
ို ရတာ၊ MRSA၊
ဦးေႏွာက္န႔ဲ ပင္မအာရုံေၾကာ မသန္စမ
ြ ္းေရာဂါ၊ အရိုးပြေရာဂါ၊ ယားယံျခင္း၊ ရိုးဆက္ေရာင္ရမ္းနာ၊
အိပ္ေပ်ာ္ေနစဥ္အသက္ရႈရပ္ျခင္းနဲ႔ Tourette ဆင္ဒရုန္းေရာဂါအေျခအေနေတြျဖစ္တယ္။

“ဒီလိုေရာဂါအေျခအေနေတြကို ကုသဖိ႔ု လူနာေတြက ေဆးေျခာက္ကို
စမ္းၾကည့္ေလ့ရွိတာေၾကာင့္ အစီရင္ခံစာ စာေစာင္မွာ ဒီေရာဂါေတြကို ေရြးခ်ယ္ထားတာျဖစ္တယ္”လိ႔ု
NORML ရဲ႕ လက္ေထာက္ဒါရိုက္တာ အာမန္တာႏုိက ေျပာထားတယ္။ “ဒါ့အျပင္
အစီရင္ခံစာမွာပါဝင္တဲ့ ညႊန္းဆိုခ်က္လကၡဏာေတြဟာ ေဆးေျခာက္န႔ဲ ကုသေနစဥ္မွာပဲ
စိစစ္ထားသလိုရွိတယ္”လိ႔လ
ု ည္း ေျပာၾကားထားတယ္။

ေရာဂါေတြၾကီးထြားလာတာကို ပိုမိုထိေရာက္တဲ့ပံုစံန႔ဲ ေဆးေျခာက္ဓာတ္ပစၥည္းေတြက
ကုသတဲ့ေဆးဝါးေတြထက္ ရပ္တန္႔ႏုိင္သလိုရွိေၾကာင္း ကုသမွဳမတုိင္ခင္န႔ဲ
ကုသစဥ္အခ်က္အလက္ေတြက ညႊန္းဆိုတယ္။

“ေဆးေျခာက္န႔ဲ ေဆးေျခာက္ဓာတ္ပစၥည္း ဘာသာရပ္ကို ကၽြန္ေတာ္တို႔
ဆက္လက္စူးစမ္းေလ့လာမွဳအရ အခ်က္တစ္ခ်က္က ရွင္းလင္းသြားတယ္။ ဒါကေတာ့
အလုပ္လုပ္ေနတဲ့ ေဆးေျခာက္ဓာတ္စနစ္ဟာ က်န္းမာေရးအတြက္ မရွိမျဖစ္ပါ။ သေႏၶသားဟာ
မိခင္ရ႕ဲ သားအိမ္မွာ တြယ္ကပ္ခ်ိန္ကစျပီး ေကၽြးေမြးေစာင့္ေရွာက္ၾကီးထြားတဲ့ထိ၊
ေဆးေျခာက္ဓာတ္ပစၥည္း endocannabinoids (ေဆးေျခာက္မွာေတြ႕ရျပီး ခႏၶာကိုယ္မွာလည္းရွိတဲ့
ဓာတ္ေပါင္းပစၥည္းတစ္မ်ိဳး) ဟာ ထိခိုက္မွဳေတြကို တံ႔ျု ပန္ရင္း အလြန္လ်င္ျမန္စာြ ေျပာင္းလဲျပီး
ခက္ခဲလာတဲ့ပတ္ဝန္းက်င္မွာ ရွင္သန္ေအာင္ ကၽြန္ေတာ္တ႔က
ို ို ကူညီတယ္”လိ႔ု ေအာ္စတီယိုပတ္တီ
(osteopathy) နဲ႔ ေဆးဝါးသံုးေဆးေျခာက္ ပါရဂူ ေဒါက္တာ ဒတ္စတင္ဆူလက္ က
ေရးသားထားတယ္။

“ဒါကို ကၽြန္ေတာ္နားလည္တာေၾကာင့္ ကၽြန္ေတာ္သိခ်င္လာတယ္။ လူတစ္ဦးဟာ
အားျဖည့္ေဆးေျခာက္ေသာက္သံုးျခင္းနဲ႔ သူ႔ရ႕ဲ ေဆးေျခာက္ဓာတ္စနစ္ကို တုိးပြားေအာင္
လုပ္လ႔ရ
ို ႏုိင္လား” လိ႔ု ေဒါက္တာတူလက္က ေရးထားတယ္။ “သက္သာေစဖိ႔န
ု ဲ႔ ကုသဖိ႔ု
ဆိုတာေတြထက္ကၽြန္ေတာ္တ႔အ
ို ားလံုးမွာရွိျပီးသားစနစ္ကို လံ႕ႈ ေဆာ္ျပီးေတာ့ ေဆးေျခာက္ဟာ
ေရာဂါေတြကို ကာကြယ္ေပးျပီး က်န္းမာေရးေကာင္းေစမလား။ အေျဖကေတာ့ ေကာင္းေစမယ္လို႔
ကၽြန္ေတာ္ယံုၾကည္တယ္။”

ဒီအစီရင္ခံစာ စာေစာင္အျပည့္အစံုကို NORML ရဲ႕ ဝက္ဆိုက္ norml.org မွာ
သြားေရာက္ၾကည့္ရႈႏုိင္တယ္။

ေဆးဝါးေဆးေျခာက္က သက္သာေစတဲ့ အျခအေနမ်ား

ေဆးေျခာက္ကို ေဆးဝါးအျဖစ္အသံုးအမ်ားဆံုး ႏွစ္ခုရွိတယ္။ တစ္ခုက ကင္ဆာေဆးသြင္းရတဲ့
လူနာေတြမွာ မအီမသာျဖစ္တာကို ထိန္းခ်ဳပ္ဖ႔ို သံုးတယ္။ အစာစားခ်င္စိတ္မရွိတဲ့ အိပ္အိုင္ဗ/ီ
ေအအိုင္ဒီအက္ လူနာေတြမွာ အစာစားခ်င္စိတ္ လႈ႔ေ
ံ ဆာ္ေပးဖိ႔ု သံုးတယ္။
ေရတိမ္ေၾကာင့္ျဖစ္တဲ့ မ်က္လံုးတြင္းဖိအားကိုလည္း ေလွ်ာ့ခ်ေပးႏုိင္တယ္လ႔ို လူသိမ်ားတယ္။

ဒါေပမယ့္ ေဆးေျခာက္ရ႕ဲ အသံုးဝင္မွဳက ဒီထက္ပိုတယ္။ ဦးေႏွာက္နဲ႔
ပင္မအာရုံေၾကာမသန္စြမ္းေရာဂါ၊ အသည္းေရာဂါ (hepatitis C)၊ ပါကင္ဆန္၊
နာတာရွည္နာက်င္မွဳေတြန႔ဲ စိုးရိမ္မွဳေတြလို အေျခအေနေတြကို ကုသရာမွာလည္း
ေဆးစြမ္းရွႏ
ိ ုိင္တယ္လို႔ ထုတ္ျပန္ျပီးျဖစ္တဲ့ သုေတသနအေျမာက္အမ်ားက တင္ျပထားတယ္။

ေဆးေျခာက္ရ႕ဲ ေဆးဝါးအျဖစ္ အသံုးဝင္မွဳနဲ႔ပတ္သက္လို႔ သုေတသနေတြ ပိုလိုေသးတယ္လို႔
ေဆးေျခာက္ဆန္႔က်င္သူေတြက ေျပာေလ့ရွိတယ္။ ဒီလိုအလားအလာရွိတဲ့ အပင္တစ္ပင္ေပၚမွာ
သုေတသနေတြ ထပ္ထပ္လုပ္တာဟာ အျမဲေကာင္းတယ္။ ဒါေပမယ့္ သုေတသနေတြအမ်ားၾကီး
မလုပ္ဖူးေသးသလို သြယ္ဝိုက္ေျပာတာမ်ိဳးကေတာ့ အသိအျမင္မွားေနတာျဖစ္တယ္။

ေဆးေျခာက္ေဆးဘက္ဝင္ေၾကာင္း ျပသတဲ့ သုေတသနေတြကို Granny Storm Crow
လိ႔ေ
ု ခၚတဲ့ ေထာက္ခံသူတစ္ဦးက စုစည္းတင္ျပေပးေနျပီး ဒီအလုပ္ကို ဘဝတစ္ေလွ်ာက္လံုး
လုပ္ရမယ့္အလုပ္အျဖစ္ လုပ္ကိုင္ေနတယ္။ ေဆးေျခာက္န႔ဲ ပတ္သက္တဲ့ အခ်က္အလက္ေတြကို
စံုစံုလင္လင္စုစုစည္းစည္း လုပ္ေပးတာျဖစ္တယ္။ Granny Storm Crow ရဲ႕ MMJ
(ေဆးဝါးေဆးေျခာက္) ရည္ညႊန္းစာရင္းကို အြန္လိုင္းမွာ ပံုမွန္ျဖည့္စြက္မြမ္းမံမွဳေတြလုပ္ျပီး
ထုတ္ျပန္တယ္။ စာရင္းမွာ ေဆးေျခာက္န႔ပ
ဲ တ္သက္တဲ့ သုေတသနေပါင္းရာခ်ီပါတယ္။ ၂၀၁၇ ခုႏွစ္
စုစည္းမွဳကို grannystormcrowlist.wordpress.com မွာၾကည့္ရႈႏုိင္တယ္။

စာရင္းမွာပါဝင္တဲ့ သုေတသနေတြမွာ ေလ့လာထားတဲ့ ေရာဂါလကၡဏာေတြကေတာ့
ADD/ADHD၊ အရက္စျြဲ ခင္း၊ ဦးေႏွာက္ႏွင့္အာရုံေၾကာဆိုင္ရာရွားပါးေရာဂါေတြ (ALS)၊
အယ္ဇိုင္းမားေရာဂါ၊ ခံတြင္းပ်က္ျခင္း၊ အဆစ္ေရာင္ေရာဂါ၊ ပန္းနာရင္ၾကပ္၊ atherosclerosis
(ေသြးေၾကာမ်ားမာျခင္း)၊ ေအာ္တစ္ဇင္၊ စိတ္အတက္အက်ျမန္ျခင္း၊ ဦးေႏွာက္ထေရာ္မာ၊ ကင္ဆာ၊
Crohn ေရာဂါ၊ ဆီးအိတ္ေရာင္နာ၊ cystic fibrosis၊ စိတ္က်ေရာဂါ၊ အေရျပားေရာင္ရမ္းျခင္း၊
ဆီးခ်ိဳေသြးခ်ိဳ၊ dystonia၊ ႏွင္းခူနာေရာဂါ၊ ဝက္ရူးျပန္ေရာဂါ၊ အမွ်င္ထူၾကြက္သားေရာင္ရမ္းျခင္း
(fibromyalgia)၊ GERD၊ ေရတိမ္၊ အသည္းေရာဂါမ်ား၊ ေရယုန္၊ HIV/ AIDS၊ ဟန္တင္တန္ေရာဂါ၊
IBS၊ ေသြးဆံုးကိုင္ျခင္း၊ ေခါင္းတစ္ျခမ္းကိုက္ျခင္း၊ မနက္ခင္းပ်ိဳ႕အန္ျခင္း၊ MRSA/Staph၊ ဦးေႏွာက္ႏွင့္
ပင္မအာရုံေၾကာမသန္စြမ္းေရာဂါ၊ မအီမသာျဖစ္ျခင္း၊ neuropathic pain၊ အရိုးပြေရာဂါ၊
နာက်င္ကိုက္ခဲမွဳမ်ား၊ ပန္ကရိယေရာင္ျခင္း၊ ပါကင္ဆန္ေရာဂါ၊ PTSD၊ နာတာရွည္ယားယံျခင္း၊
ေျခေထာက္ဂဏွာမျငိမ္ျခင္း၊ sickle cells ၊ သြက္ခ်ပါဒေရာဂါ၊ ပင္မအာရုံေၾကာထိခိုက္ျခင္း၊
ေလျဖတ္ျခင္း၊ Tourette ဆင္ဒရုန္း၊ အစာအိမ္နာနဲ႔ အျခားေရာဂါေတြျဖစ္တယ္။
အခန္း ၆ - သံုးစြန
ဲ ည္းမ်ား

တစ္ခါႏွစ္ခါေလာက္ ေဆးေျခာက္ကို စမ္းခဲ့တယ္။ ကၽြန္ေတာ္မၾကိဳက္ဘူး။ ရိႈက္မွမရိႈက္ခဲ့တာ

သမၼတ ဘီကလင္တန္- ၁၉၉၂

ကၽြန္ေတာ္ကေလးတုန္းက ခဏခဏ ရိႈက္တယ္။ ဒါက အဓိကအခ်က္ပဲ။

သမၼတဘားရက္ အိုဘားမား - ၂၀၀၈
ေဆးေျခာက္သံုးသူအမ်ားစုဟာ ေသာက္တဲ့နည္း (ေဆးလိပ္ေသာက္သလို) ကို သံုးၾကတယ္။
ဒီလိုေသာက္တာဟာ ေဆးေျခာက္သံုးစြရ
ဲ ာမွာ အျပန္႔ႏွံ႔ဆံုးပံုစံလည္းျဖစ္တယ္ဆိုေပမယ့္ ဒီတစ္နည္းပဲ
ရွိတာမဟုတ္ဘူး။ လိုခ်င္စရာအေကာင္းဆံုးပံုစံေတာင္မွ မဟုတ္ေသးဘူး။

စားတဲ့နည္း၊ အရည္ေသာက္တဲ့နည္းနဲ႔အျခားနည္းအမ်ိဳးမ်ိဳးထက္ ေသာက္တဲ့နည္း
(smoking) နဲ႔ ေဗ့နည္း(vaporization)ေတြက သက္ေရာက္မွဳျမန္တယ္။

ေဆးေျခာက္သံုးစြသ
ဲ ူေတြၾကားမွာ အုပ္စုကြဲ အမ်ိဳးမ်ိဳးရွိတယ္။ အုပ္စုတိုင္းကလည္း
သူတ႔သ
ို ံုးတဲ့နည္းေတြကို စိတ္အားထက္သန္စြာ ကာကြယ္ေျပာဆိုဖို႔ ဆႏၵရွိၾကတယ္။

ေဆးေျခာက္ကိုေသာက္ျခင္း (ေဆးလိပ္ေသာက္သလိုနည္းမ်ား။ ဂၽြိဳင့္ joints၊ ဘလန္႔ blunt၊
ပိုက္ pipe၊ ဘံုး bong၊ ဘတ္ဘလာ bubbler) အျပင္ တျခားနည္းေတြလည္းရွိတယ္။

ေဗ့လုပ္ျခင္း - ၃၅၀ နဲ႔ ၄၀၀ ဒီဂရီၾကားေလာက္ အပူေပးလိုက္တယ္။ ေဆးေျခာက္န႔လ
ဲ ုပ္ထားတဲ့
အေငြ႔ပ်ံတံုးဟာ အေငြ႕ပ်ံသြားတယ္။ ေဆးေျခာက္ဓာတ္က ေလာင္ကၽြမ္းေပမယ့္ တျခားပစၥည္းေတြက
မေလာင္ဘူး။

စားျခင္း - ေဆးေျခာက္န႔လ
ဲ ုပ္ထားတဲ့ အခဲ၊ အဆီေတြကို စားစရာေတြထဲမွာ
ထည့္သြင္းအသံုးျပဳတာျဖစ္တယ္။ ေခ်ာကလက္၊ စပတ္ဂတ္တီေဆာ့၊ ေထာပတ္၊ ကြတ္ကီး၊
ဘေရာင္နီန႔ဲ ခြက္ကိတ္ (cupcake) လို ပံုမွန္အစားအေသာက္ေတြမွာ သံုးတယ္။

အရည္အျဖစ္သံုျခင္း - ေဆးေျခာက္လက္ဖက္ရည္၊ မစ္ရွိတ္၊ တုိနစ္န႔ဲ အျခား အေဖ်ာ္ေသာက္စရာ
ေတြမွာ သံုးတယ္။

စိမ္ရည္အျဖစ္သံုးျခင္း - ေဆးေျခာက္ကို စားျခင္း၊ အရည္ေသာက္ျခင္းမွ ရလာတဲ့ ေဆးဘက္ဆုိင္ရာ
ထိေရာက္မွဳကို သက္ေရာက္မွဳ ျမန္ေအာင္လုပ္လိုက္တာျဖစ္တယ္။

လိမ္းေဆး - ေနာက္ေက်ာနဲ႔ လည္ပင္းေတြေတာင့္ေနတာ၊ ၾကြက္သားေတြ ကိုက္ခဲေနတာနဲ႔
အျခားနာက်င္ကိုက္ခဲတဲ့ ျပႆနာေတြအတြက္ လိမ္းေဆးအျဖစ္သံုးတာျဖစ္တယ္။

ေသာက္နည္းမ်ား (Smoking Methods)

ဂၽြိဳင္႕
ဂၽြိဳင့္ဟာ ေဆးေျခာက္ေသာက္ရာမွာ လူၾကိဳက္အမ်ားဆံုးနည္းလိုျဖစ္ေနတယ္။ လိပ္ဖ႔သ
ို ံုးရတဲ့
စကၠဴက ေစ်းသက္သာျပီး သယ္ရတာလြယ္တယ္။ ေဆးေရြက္ၾကီးလိပ္ေသာက္ရာမွာလည္း
သံုးတာေၾကာင့္ မူးယစ္ေဆးဝါးနဲ႔ ဆက္စပ္ပစၥည္းမ်ားဥပေဒကေနလည္းလြတ္တယ္။

ပိုက္ကိုပဲသံုးသူေတြ ေထာက္ျပတာက လိပ္ေသာက္စကၠဴပါတာေၾကာင့္
ေဆးေျခာက္သက္သက္ သံုးရတာမ်ိဳးမဟုတ္ေတာ့ဘူး။ အဆုတ္မွာမသိႏုိင္တဲ့
သက္ေရာက္မွဳေတြရွိတယ္။ ဒါေပမယ့္လည္း ဆန္ကိုအေျခခံျပဳလုပ္ထားတဲ့ စကၠဴေတြအျပင္
ဟမ့္ေဆးေျခာက္သန္႔သန္႔န႔လ
ဲ ုပ္ထားတဲ့ စကၠဴ (ေဆးေျခာက္ပင္အရုိးကေနရတဲ့ အမွ်င္န႔ဲ လုပ္တယ္။
ယစ္မူးေစတဲ့ဂုဏ္သတၱိလံုးဝမပါဘူး) ကိုလည္း သံုးစြဲလ႔ရ
ို ေနျပီ။

အေရးေပၚဆိုရင္ စီးကရက္က ေဆးသားကို ဖယ္ျပီး ေဆးေျခာက္ထည့္ သံုးလိ႔ရ
ု တယ္။

လိပ္ေသာက္စကၠဴနည္းပညာမွာ တီထြင္ဆန္းသစ္ထားဆံုး ကိစၥတစ္ခုကေတာ့
ထြင္းေဖာက္ျမင္ရတဲ့ cellulose (အသီးအရြက္ေတြမွာပါတဲ့ ေကာ္တစ္မ်ိဳး) အေျခခံ
လိပ္ေသာက္စကၠဴေတြပျဲ ဖစ္တယ္။ ေသာက္ေနတဲ့ အခ်ိန္မွာေတာင္မွ အလိပ္ထဲက
ေဆးေျခာက္ေတြကို ျမင္ရတာျဖစ္တယ္။

လကၡဏာေတြအရေတာ့ ဂၽြိဳင့္အားလံုးမွာ ေဆးေျခာက္ပါတယ္။ ဒါေပမယ့္ ဥေရာပဘက္က
ဂၽြိဳင့္လိပ္ေလ့ရွိတဲ့နည္းေတြက ေျမာက္အေမရိကနဲ႔မတူဘူး။ ဥေရာပဂၽြိဳင့္ေတြက ပံုမွန္အားျဖင့္
ဖင္စီခံအျဖစ္ ကတ္ထူျပားေလးေတြ၊ လိပ္စာကတ္ေလးေတြသံုးတယ္။ ေထာက္ (crutch)၊ ရုိ႔ခ်္
(roach) လို႔ ေခၚၾကတယ္။(ေျမာက္အေမရိကမွာလည္း ရို႕ခ်္ဆိုတာ ဂၽြိဳင့္ရ႕ဲ ဖင္စီခံကို
ဆိုလိုတာပဲျဖစ္ပါတယ္)

ဥေရာပမွာ အသံုးမ်ားတဲ့ေနာက္တစ္နည္းကေတာ့ ေဆးေျခာက္ကို ေဆးရြက္ၾကီးနဲ႕
ေရာသံုးတာျဖစ္တယ္။ ေမးၾကည့္တဲ့လူတုိင္းက ေျပာမွာက အရသာပိုေကာင္းေအာင္၊
မီးစြဲေကာင္းေအာင္လ႔ို ေျပာေလ့ရွိၾကတယ္။ ဒါေပမယ့္ သံုးစြသ
ဲ ူအမ်ားစုကေတာ့ ေဆးေျခာက္ကို မီးစြဲဖို႔
ျပႆနာမရွိသလို ေဆးရြက္ၾကီးသား မပါတာကို ပိုၾကိဳက္ၾကတယ္။ ဒါ့အျပင္ ေဆးရြက္ၾကီးဟာ
စြလ
ဲ န္းတတ္ျပီး ကင္ဆာျဖစ္ႏုိင္ေၾကာင္း ေတြ႕ရွိျပီးျဖစ္တယ္။

လိပ္တဲ့စက္ေတြကိုလည္းသံုးႏုိင္ျပီး သံုးၾကည့္ဖ႔ို မဆိုးပါဘူး။ စက္ထဲကို ေဆးသား
အမ်ားၾကီးထည့္မိျပီး ဂၽြိဳင့္က တအားၾကပ္သြားတာေၾကာင့္ ေသာက္လ႔ိုမရတာမ်ိဳးျဖစ္မွာကိုေတာ့
သတိထားရတယ္။ စက္န႔လ
ဲ ိပ္ေသာက္မယ္ဆိုရင္ ေနာက္ထပ္သတိထားရမွာက စက္က
အနားမွာမရွိတဲ့အခါမ်ိဳး ၾကံဳရတတ္တယ္။ ဒါေၾကာင့္ လက္နဲ႔ လိပ္ေသာက္တတ္တာကလည္း
အျမဲေကာင္းတဲ့အခ်က္ပါ။
လက္သက္သက္န႔လ
ဲ ိပ္တဲ့အခါ (ဘာအေထာက္အကူမွ မယူဘဲ ေလထဲမွာလိပ္တာ)၊
ခံုေပၚနဲ႔ဗန္းေပၚမွာ လိပ္တဲ့အခါ ေလ့က်င့္ရင္းနဲ႔ ဂၽြိဳင့္ေကာင္းေကာင္းတစ္လိပ္ လိပ္တတ္လာမယ္။
ခုမွလက္န႔စ
ဲ က်င့္တယ္ဆိုရင္ေတာ့ ကၽြမ္းက်င္တဲ့သူငယ္ခ်င္းေတြနဲ႔ အျခားသူေတြကို ၾကည့္ျပီး
ကိုယ္ပိုင္လိပ္တဲ့အခါ သူတ႔န
ို ည္းေတြကိုေပါင္းစပ္အသံုးျပဳလုိ႔ရတယ္။

ဘလန္႔

ဂၽြိဳင့္နဲ႔အနီးစပ္ဆံုးက ဘလန္႔ျဖစ္တယ္။ Phillies Blunt တံဆိပ္လို ေဆးျပင္းလိပ္ရ႕ဲ
ေဆးသားကို ဖယ္ျပီး (ဘလန္႔ Blunt ဆိုတဲ့ နာမည္ကလည္း ဒီကေနလာတာပါ)
ေဆးေျခာက္ျပန္ျဖည့္သံုးနည္းျဖစ္တယ္။

ပိုက္

ပိုက္သံုးသူေတြမွာလည္း အုပ္စုကအ
ြဲ မ်ိဳးမ်ိဳးရွိတယ္။ ဖန္ပိုက္ပဲသံုးတဲ့သူ၊ သစ္သားပိုက္ပဲ
သံုးတဲ့သူ၊ သတၱဳပိုက္ပဲသံုးတဲ့သူနဲ႔ ေၾကြပိုက္ပဲ သံုးတဲ့သူဆိုတာမ်ိဳးရွိတယ္။ တခ်ိဳ႕ေျပာတာကေတာ့
ဖန္ပိုက္က အေကာင္းဆံုးအရသာေပးတယ္လ႔ို ဆိုတယ္။ သတၱဳပိုက္ကေတာ့ ေလာင္ကၽြမ္းျဖစ္စဥ္န႔ဲ
ေပါ့တဲ့အရသာကို ထပ္ေပါင္းထည္တ
့ ယ္။

ဘုံုး

ဘံုးေတြကေတာ့ အဝိုင္းပံုစံျပြန္ေတြျဖစ္တယ္။ ဖန္ (အေကာင္းဆံုး)၊ အခရိုင္းလစ္သားေတြနဲ႔
လုပ္ထားေလ့ရွိတယ္။ ေအာက္ေျခမွာ ရိ႕ႈ တံနဲ႔ ရိႈ႕ခြက္ပါတယ္။ ရိႈ႕ျပီးရိႈက္တဲ့အခါ ေရာက္သြားဖိ႔အ
ု တြက္
ခြက္ကို ထုတ္လိုက္ရတယ္။ အေငြ႕ကို ေအးဖိ႔အ
ု တြက္ ပံုမွန္အားျဖင့္ ေရနည္းနည္းထည့္ရတယ္။
ရိႈက္တဲ့အခါ ေရသံေတြထြက္ေနတယ္။

ဂရာဗတီဘံုး (Gravity Bongs)

ဘံုးမွာ စိတ္ဝင္စားစရာအေကာင္းဆံုးေနာက္ထပ္မ်ိဳးကြတ
ဲ စ္ခုကေတာ့ ဂရာဗတီဘံုးျဖစ္တယ္။
တကယ္ေတာ့ နာမည္မွားေပးထားၾကတာျဖစ္ျပီး သူဟာ ဆြဲအား(gravity) နဲ႔
အလုပ္လုပ္တာမဟုတ္ဘဲ စုပ္အားနဲ႔လုပ္တာျဖစ္တယ္။ ဘတ္ကတ္ဘံုး (bucket bong) လိ႔လ
ု ည္း
ေခၚၾကတယ္။
နာမည္ကြဲတယ္ဆိုေပမယ့္ ဂရာဗတီဘံုးရဲ႕နည္းဟာ တျခားဘံုးေတြန႔အ
ဲ တူတူပဲ။ ေရနဲ႔
ထည့္စရာတစ္ခုကိုသံုးရတယ္။ ဂရာဗတီဘံုးမွာ ပံုမွန္ဘံုးေတြလို အေငြ႕ဟာ ေရကေန
တကယ္ျဖတ္သြားတာမဟုတ္ဘူး။

ေလဖိအားနဲ႔ အေပၚကိုဆြတ
ဲ င္ျပီး အေငြ႕ေတြကို ပံုးထဲထည့္ရာမွာ ေရကိုသံုးတာပါ။
ေလအားနဲ႔ပဲ ျပန္ဖိခ်ျပီး အေငြ႕ကို သံုးစြသ
ဲ ူရဲ႕ ပါးစပ္ထဲကို ေရာက္သြားေစပါတယ္။

တျခားနည္းမ်ား (Non-Smoking Methods)

ေဗ့လုပ္တာ(vaporization) က ေသာက္တာ (smoking) နဲ႔ အနီးဆံုးတူျပီး
သက္ေရာက္မွဳျမန္တာျခင္းလည္းတူေပမယ့္ အပင္ကို မီးနဲ႔ တကယ္ထိေတြ႕ေလာင္ကၽြမ္း
တာမ်ိဳးေတာ့မရွိဘူး။ ေဗ့လုပ္တာဟာ အဆုတ္နဲ႔ အသက္ရႈပ္လမ္းေၾကာင္းစနစ္အတြက္ ပိုလည္း
အႏၱရယ္ကင္းတယ္လို႔ သတ္မွတ္ထားၾကတယ္။

ေဗ့နည္းဟာ THC နဲ႔ အျခားေဆးေျခာက္ဓာတ္ေတြ အေငြ႕ျဖစ္သြားေစမယ့္ အပူဒီဂရီတစ္ခုထိ
အပူေပးလိုက္တာျဖစ္တယ္။ ရလာတဲ့အေငြ႕ကို ရႈသြင္းတာျဖစ္တယ္။ ေဆးေျခာက္ေငြ႕မွာ ေတြ႕ရတဲ့
ေဆးေခ်း(tars) ေတြနဲ႔ ကသိကေအာက္ျဖစ္ေစတာ(irritant)ေတြကို ေရွာင္ရွားႏုိင္တဲ့ နည္းလမ္းတစ္ခု
လည္းျဖစ္တယ္။

ေဗ့လုပ္တာဟာ ေသာက္တာနဲ႔အနည္းငယ္ကြာတဲ့ သက္ေရာက္မွဳကို ျဖစ္ေစတယ္။
တခ်ိဳ႕ေဆးေျခာက္သံုးသူေတြဟာ ေဗ့လုပ္တာကေနရတဲ့ခံစားမွဳကို ပိုၾကိဳက္ျပီး တခ်ိဳ႕ကေတာ့
ေသာက္တာကို ၾကိဳက္တယ္။ ေသာက္တာကို ၾကိဳက္တဲ့လူေတြေတာင္ ရႈသြင္းတဲ့အေလ့အက်င့္ကို
ျဖတ္ဖ႔ို ေဗ့ (vaporizer) တစ္ခုေလာက္ေဆာင္ထားတတ္ၾကတယ္။

ေဆးေျခာက္ကို ေဗ့လုပ္ေသာက္လ႔ရ
ို တဲ့ပစၥည္းအမ်ိဳးမ်ိဳးကို ေစ်းကြက္မွာရႏုိင္တယ္။ Volcano
ေဗ့ (ေဒၚလာ ၆၀၀ နဲ႔ ၇၀၀ ၾကား) လို ဇိမ္ခံေဗ့ေတြကေန ၉၉ ေဒၚလာေအာက္သာရွိတဲ့
တန္ဖိုးနည္းေဗ့ေတြလည္းရွိတယ္။

သံုးစြသ
ဲ ူဟာ ေဗ့ကို ေပးထားတဲ့ အတုိင္းအတာထဲမွာ အပူခ်ိန္အတိုးအေလ်ာ့လည္း
ညိႇလ႔ရ
ို တယ္။ ဥပမာ - ေဗ့တစ္ခုရ႕ဲ အပူခ်ိန္အတုိင္းအတာဟာ ၂၀၀ နဲ႔ ၄၀၀ ဒီဂရီဖာရင္ဟုိက္ရွိျပီး
၃၅၀ ဒီဂရီဖာရင္ဟိုက္ေလာက္မ်ိဳးထားတာဟာ အထိေရာက္ဆံုးျဖစ္တယ္။
ေဗ့န႔သ
ဲ ံုးျခင္းဟာ လူၾကိဳက္မ်ားျပီး အထူးသျဖင့္ လိပ္ေသာက္တာထက္
က်န္းမာေရးနဲ႔ပိုညီညြတ္တဲ့ အစားထိုးတစ္ခုအျဖစ္ ေဆးဝါးေဆးေျခာက္သံုးသူေတြၾကားမွာ
ေရပန္းစားတယ္။

ကယ္လီဖိုးနီးယား NORML နဲ႔ MAPS (Multisciplinary Association for Psychedelic
Studies) ရဲ႕ စမ္းသပ္ ေလ့လာခ်က္ေတြအရ ေဗ့ေတြဟာ မီးခိုးအဆိပ္အေတာက္ကို ဖယ္ရွား
ေလွ်ာ့ခ်ေပးျပီး ေဆးေျခာက္ဓာတ္ကို ထိထိေရာက္ေရာက္ပ႔ေ
ို ပးႏုင
ိ ္တယ္။

အစၥေရးရဲ႕ ေဆးရုံအခ်ိဳ႕မွာ ေဆးဝါးေဆးေျခာက္သံုးလူနာေတြအတြက္ ေဗ့ေတြကို
ေနရာမွာတင္ အသင့္ထားေပးတယ္။ ဥမအားျဖင့္ Tel Hashomer ျမိဳ႕ရဲ႕ Sheba Medical Centre
ေဆးရုံမွာ ေဗ့ငါးခုကို အသင့္ထားေပးထားတယ္။

စားစရာမ်ား

ဘေရာင္န(ီ brownie) ေၾကာင့္ ေဆးေျခာက္န႔လ
ဲ ုပ္ထားတဲ့စားစရာေတြဟာ ေအာင္ျမင္ခ့ျဲ ပီး
ျဖစ္တယ္။ ဒီေနရာမွာ အေနာက္ယဥ္ေက်းမွဳဟာ အိႏိၵယလိုႏုိင္ငံေတြကို လိုက္မီလာခဲ့ျပီျဖစ္တယ္။
အိႏိၵယလိုႏုိင္ငံေတြမွာ ေဆးေျခာက္န႔လ
ဲ ုပ္ထားတဲ့ စားစရာ၊ေသာက္စရာေတြဟာ ေဆးေျခာက္နဲ႔
ဘာသာေရးဓေလ့ထံုးတမ္း အစိတ္အပိုင္းအျဖစ္ ရွိလာခဲ့တာ ႏွစ္ေပါင္းေထာင္ခ်ီေနျပီျဖစ္တယ္။

ေဆးဝါးေဆးေျခာက္ကို လူေတြလက္ခံမွဳ ျမင့္တက္လာတာေၾကာင့္ ေဆးေျခာက္ထည့္သြင္း
ခ်က္ျပဳတ္နည္းပညာကုိလည္း စိတ္ဝင္စားမွဳေတြ ျမင့္တက္လာတယ္။

ေဆးေျခာက္စားစရာေတြကို အေမရိကန္ရ႕ဲ ျပည္နယ္ေတြျဖစ္တဲ့ ကယ္လီဖိုးနီးယား၊
ေကာ္လိုရာဒုိ၊ ဝါရွင္တန္နဲ႔ မီရဂ
ွီ န္ျပည္နယ္ေတြက ဆိုင္အေျမာက္အမ်ားမွာ ဝယ္လ႔ရ
ို တယ္။ ရရွိႏုိင္တဲ့
စားစရာေတြထဲမွာ ကြတ္ကီး၊ သၾကားလံုး၊ ကိတ္၊ စပတ္ဂတ္တီေဆာ့၊ ေရခဲမု႔န္၊ pretzels၊ muffin နဲ႔
taffy တိ႔ပ
ု ါဝင္ျပီး ေဆးေျခာက္န႔လ
ဲ ုပ္ထားတဲ့ စားစရာေတြအားလံုးရဲ႕ အဓိကအေျခခံပစၥည္းျဖစ္တဲ့
ေဆးေျခာက္ေထာပတ္ကိုလည္း ရရွိႏုိင္တယ္။ (ေဆးေျခာက္န႔ဲ ခ်က္နည္းျပဳတ္နည္းေတြကို အခန္း ၇
မွာ ၾကည္ပါ။)
ေသာက္စရာမ်ား

ေဆးေျခာက္န႔လ
ဲ ုပ္ထားတဲ့ ေသာက္စရာေတြဟာ အေမရိကန္မွာေတာ့ အသစ္တစ္ခု
လိုျဖစ္ေနတယ္။ ဒါေပမယ့္ အိႏိၵယမွာရွိခ့တ
ဲ ာကေတာ့ ႏွစ္ေပါင္းေထာင္ခ်ီနီးပါးေလာက္ရွိေနျပီ။
အိႏိၵယႏုိုင္ငံေျမာက္ပိုင္း Hindu Holi ပြဲေတာ္ဟာ ေႏြဦးရာသီမွာက်င္းပတဲ့ပဲေ
ြ တာ္ျဖစ္ျပီး
အစြမ္းထက္တဲ့ ရိုးရာေသာက္စရာ ေဆးေျခာက္မစ္ရွိတ္လည္း ပါဝင္တယ္။ ဖန္းထန္ဒီ (bhang
thandi) လိ႔ေ
ု ခၚတဲ့ေသာက္စရာဟာ ေဆးေျခာက္ေရာထားတဲ့ မစ္ရွိတ္တစ္မ်ိဳးျဖစ္ျပီး ပြေ
ဲ တာ္ရ႕ဲ
အေဖ်ာ္ယမကာတစ္မ်ိဳးျဖစ္တယ္။ ဖန္းရွိတ္ေတြကို လမ္းေပၚပြေ
ဲ တြကေန အထူးသီးသန္႔ဧည့္ခံပဲြေတြထိ
က်ယ္က်ယ္ျပန္႔ျပန္႔ေသာက္သံုးၾကတယ္။

ေဆးေျခာက္န႔ဲ အိမ္မွာလုပ္ေသာက္လ႔ရ
ို တဲ့ ေဖ်ာ္ရည္လုပ္နည္းေတြဟာ အြန္လိုင္းမွာ
အေျမာက္အမ်ားရွိတယ္ (Green Drangon Soda လို နာမည္မ်ိဳးေတြန႔)ဲ ။ ဒါေပမယ့္
ေဆးဝါးေဆးေျခာက္သံုးလူနာေတြအတြက္ ေကာ္လိုရာဒိုနဲ႔ ကယ္လီဖိုးနီးယားအေျခစိုက္
ကုမၸဏီေတြဟာ ေဆးေျခာက္န႔လ
ဲ ုပ္ထားတဲ့ေသာက္စရာအေျမာက္အမ်ားကို ထုတ္လုပ္ေနျပီ
ျဖစ္တယ္။

ေဆးရည္ ( Dixie Elixirs)

ေဆးရည္ကို ဘယ္ရီလီမြန္နံ႔၊ ခ်ယ္ရီသံပုရာန႔ံ၊ သီးစံုန႔န
ံ ႔ဲ root ဘီယာနံ႔ေတြအပါအဝင္
အနံ႔အမ်ိဳးမ်ိဳးနဲ႔ ဝယ္လ႔ရ
ို ႏုိင္တယ္ (www.dixieelixirs.com)။ တကယ္လ႔ို ပုလင္းတစ္ခုလံုးကို
ေသာက္တာမ်ိဳးမလုပ္ခ်င္ဘူးဆိုရင္လည္း ပိုျပင္းတဲ့ အစက္ခ်ပုလင္းေတြကိုလည္း ေရာင္းေပးတယ္။

စိမ္ရည္

အရက္ ဒါမွမဟုတ္ ဂလစ္ဆရင္းအေျခခံ ေဆးေျခာက္စိမ္ရည္ေတြဟာ ေဆးေျခာက္
စားစရာေတြထက္ သက္ေရာက္မွဳျမန္တယ္။ အထူးသျဖင့္ ေဆးဝါးေဆးေျခာက္သံုးသူေတြက
သေဘာက်ၾကတယ္။

အခ်ိဳ႕စိမ္ရည္သံုးသူေတြက သက္ေရာက္မွဳျမန္ဖ႔အ
ို တြက္ လွ်ာေအာက္မွာ စိမ္ရည္ကို တစ္စက္၊
ႏွစ္စက္ခ်ၾကတယ္။ သတိျပဳရမယ့္အခ်က္က အရက္အေျခခံ စိမ္ရည္ကို ဒီနည္းနဲ႔ သံုးမယ္ဆိုရင္
ေတာ္ေတာ္ပတ
ူ ဲ့ ခံစားမွဳမ်ိဳးျဖစ္ႏုိင္တယ္။ ဂလစ္ဆရင္းအေျခခံ စိမ္ရည္ေတြကေတာ့ ခ်ိဳတယ္။

အရသာေကာင္းဖိ႔အ
ု တြက္ စိမ္ရည္ကို အစားအေသာက္ေတြမွာလည္း ထည့္ႏုိင္တယ္။
ေဆးဝါးေဆးေျခာက္လက္ခံတဲ့ျပည္နယ္ေတြမွာ ေဆးေျခာက္စိမ္ရည္တင္တဲ့ဆုိင္ေတြဟာ
မ်ားမ်ားလာပါျပီ။ လူနာတစ္ေယာက္ဟာ အရက္အေျခခံန႔ဲ ဂလစ္ဆရင္းအေျခခံ စိမ္ရည္တစ္လံုး
အတြက္ ပံုမွန္ဆိုရင္ ၃၅ ေဒၚလာေလာက္ေပးရတယ္။

အသည္းျပႆနာနဲ႔ အျခားျပႆနာေတြရွိတယ္ဆိုရင္ေတာ့ အရက္အေျခခံကို မသံုးသင့္ဘူး။
ဂလစ္ဆရင္းကိုပဲ သံုးတာ အေကာင္းဆံုးပါ။

အရည္

ေဆးေျခာက္ပင္က အရြက္န႔ဲ ပန္းပြင့္ေတြကို အစိမ္းလိုက္အရည္လုပ္ထားတာကလည္း
လူၾကိဳက္အလြန္မ်ားလာတယ္။ အေျခာက္မခံရေသးတဲ့အစိမ္းဟာ ယစ္မူးေစတဲ့ သတၱိမရွိတာ၊
ဓာတ္တိုးဆန္႔က်င့္ပစၥည္း (antioxidant)၊ အေရာင္က်ပစၥည္း၊ ကင္ဆာတုိက္ဖ်က္တဲ့ဓာတ္ေပါင္း၊ THC
အက္ဆစ္၊ CBD အက္ဆစ္န႔ဲ အျခားေဆးေျခာက္ဓာတ္ေတြ ပါဝင္တာေၾကာင့္ပါ။

ေထာက္ခံသူေတြရဲ႕ အဆိုအရ ေဆးေျခာက္ဟာ “superfood” ျဖစ္ျပီး ေဆးေျခာက္
ဓာတ္ေတြဟာ ကိုယ္ခံအားလုပ္ေဆာင္မွဳအပါအဝင္ ခႏၶာကိုယ္စနစ္ကို ဟန္ခ်က္ညီေအာင္ ထိန္းညိႇ
ကူညီေပးတယ္။

ေဆးေျခာက္ရည္အစိမ္းဟာ ယစ္မူးေစျခင္းလည္းမရွိဘူး။ ယစ္မူးေစတဲ့ THCဓာတ္ကို
လႈ႕ံ ေဆာ္ေပးဖိ႔ု အပူန႔ဲ အေျခာက္ခံရတာျဖစ္တယ္။ ေဆးေျခာက္ရည္အစိမ္းကို ယစ္မူးျခင္းမရွိဘဲ
သဘာဝအတုိင္း ခႏၶာကိုယ္က သံုးစြႏ
ဲ ုိင္တာလည္းျဖစ္တယ္။

ေဆးေျခာက္ေဖ်ာ္ရည္မွာ ကိုက္လန္၊ ငွက္ေပ်ာသီး၊ ဘလူးဘယ္ရီသီးနဲ႔ လိေမၼာ္သီးလို
အသီးအရြက္ေတြလည္း ထည့္ေလ့ရွိတယ္။ ေဆးေျခာက္ေဖ်ာ္ရည္ဟာ စိတ္ကိုေျပာင္းလဲေစျခင္း
မရွိဘဲ သင့္ရ႕ဲ ေဆးေျခာက္ဓာတ္ကို အားျဖည့္ဖ႔ို အေကာင္းဆံုးနည္းလမ္းျဖစ္တယ္။

လိမ္းေဆး

လြန္ခ့တ
ဲ ဲ့ႏွစ္ရာေပါင္းမ်ားစြာကတည္းက ႏွင္းခူန႔ဲ အျခားအေရျပားျပႆနာေတြအတြက္
အိမ္သံုးလိမ္းေဆးအျဖစ္ ေဆးေျခာက္အဆီကို ေရာင္းခ်ခဲ့ၾကတာျဖစ္တယ္။ ဒါေပမယ့္
ေဆးေျခာက္ကို တားျမစ္မွဳ ေပၚထြက္လာျပီးေနာက္မွာ ေစ်းကြက္ကေနရုတ္သိမ္းခံလိုက္ရတယ္။
ေဆးေျခာက္ဆီဟာ အလာ့ဂ်စ္ျဖစ္ျပီး အေရျပား ယားယံေရာင္ရမ္းတာေတြကို
ေလွ်ာ့ခ်ေပးတယ္ဆိုတာကို ၂၀၀၇ ခုႏွစ္ကတည္းက ဂ်ာမန္သုေတသနသမားေတြက ေတြ႕ရွိခဲ့ျပီး
အိမ္သံုးေဆးအျဖစ္ ျပန္လည္သံုးသပ္ေပးဖိ႔ု ေတာင္းဆိုထားတယ္။

အခုဆိုရင္ ကမာၻတစ္ဝန္းက လူနာေတြနဲ႔ ေစာင့္ေရွာက္သူေတြဟာ ေဆးေျခာက္လိမ္းေဆးရဲ႕
ေကာင္းက်ိဳးေတြကို ျပန္လည္ရွာေဖြေနၾကျပီျဖစ္တယ္။

ဥပမာအားျဖင့္ ကယ္လီဖိုးနီးယားကုမၸဏီတစ္ခုျဖစ္တဲ့ Cannabee Cannabis Spa Products
(www.cannabee.com) ဟာ ကိုက္ခဲမွဳေျပေပ်ာက္ေစတဲ့ (Pain Eraser) လိုးရွင္းကို
ထုတ္လုပ္ထားတယ္။ ၾကြက္သားနဲ႔ တစ္ရႈးေတြ ေရာင္ရမ္းနာက်င္မွဳကို သက္သာေျပေပ်ာက္ေစဖိ႔ု
တီထြင္ထုတ္လုပ္ထားတာျဖစ္တယ္။ Cannabee ရဲ႕ အဆိုအရ ဦးေႏွာက္ႏွင့္
အာရုံေၾကာမသန္စြမ္းေရာဂါ၊ အေၾကာဆြျဲ ခင္း၊ ၾကြက္သားဆုတ္ျပဲဒဏ္ျဖစ္ျခင္း၊ sciatica နဲ႔
အမွ်င္ထူၾကြက္သားေရာင္ေရာဂါ (fibromyalgia) ေၾကာင့္ျဖစ္တဲ့ လကၡဏာေတြအတြက္ လူနာေတြက
သံုးစြေ
ဲ နတယ္။

Cannabee ဟာ အေရာင္က်ေဆးကိုလည္း ဖန္တီးထားျပီး ဒူးေခါင္း၊ တံေတာင္၊ လက္၊
ေျခေထာက္န႔ဲ အရိုးဆစ္တို႔ကို လိမ္းက်ံေပးရတဲ့ လိမ္းေဆးျဖစ္တယ္။ အဆစ္ေရာဂါ
(အေၾကာအဆစ္န႔ဲ အရိုးဆစ္ နွစ္ခုစလံုး) ၊ အဆစ္လျြဲ ခင္း၊ ဒဏ္ျဖစ္ျခင္း၊ ထိခိုက္ပြန္းပဲ့ျခင္း၊
အရိုးဆစ္မ်ားနာတာရွည္နာက်င္ျခင္း၊ တံေတာင္ဆစ္ေရာင္ျခင္းနဲ႔ အျခားေရာင္ရမ္းနာက်င္မွဳေတြ
အတြက္ သံုးစြလ
ဲ ို႔ရတယ္။

ေဆးေျခာက္သံုးသူတုိင္းမွာ သူတ႔အ
ို ၾကိဳက္နည္းလမ္းေတြရွိျပီး ကမာၻတစ္ဝန္းမွာလည္း
သုေတသနေတြ ဆက္လက္လုပ္ကိုင္ေနဆဲျဖစ္ပါတယ္။
အခန္း ၇ - ခ်က္နည္းျပဳတ္နည္းမ်ား

ေန႔တစ္ဝက္လံုး ေဆးေျခာက္အရွိန္န႔ဲ တိတ္ဆိတ္စြာ ကၽြန္ေတာ္လဲေလ်ာင္းေနခဲ့တယ္။
ဘာထင္ေယာင္မွားမွဳမွ မျဖစ္ဘူး။ ဒါေပမယ့္ ႏွစ္သက္စရာေကာင္းတဲ့ ပံုရိပ္ေတြ
ေက်နပ္စရာေကာင္းေအာင္စီးဆင္းေနတယ္။ ပံုရိပ္ေတြဟာ ပိတ္ထားတဲ့ ကၽြန္ေတာ့္မ်က္လံုးေအာက္က
ျဖတ္သြားၾကတယ္။

ဖစ္ဟူးလတ္လို

The Hasheesh Eater, 1857
ေဆးေျခာက္သံုးစြတ
ဲ ဲ့နည္းေတြထဲမွာ ခ်က္စားတဲ့နည္းကလည္း အေကာင္းဆံုးနည္းလမ္း
ေတြထဲက တစ္ခုပျဲ ဖစ္တယ္။

အိႏိၵယရဲ႕ ရိုးရာေဆးေျခာက္မုန႔ခ
္ ်ိဳေတြန႔ဲ မစ္ရွိတ္ေတြကစလို႔ ၁၉ ရာစု စာေရးဆရာ
ဖစ္ဟူးလတ္လရ
ို ႕ဲ စာအုပ္ The Hasheesh Eater အလယ္ ယေန႔ေခတ္ရႏုိင္တဲ့ စားစရာေတြထိ
ေဆးေျခာက္စားသံုးသူေတြဟာ ကာလၾကာရွည္ေနျပီျဖစ္တဲဂ
့ ုဏ္ယူစရာဓေလ့ကို ရွင္သန္ေနေအာင္
ထိန္းသိမ္းထားတယ္။

လတ္လရ
ို ဲ႕ စာအုပ္ Hasheesh Eater (ေဆးေျခာက္တံုးစားသူ) ဟာ ၁၈၅၇ ခုႏွစ္မွာ
ပထမဆံုးထြက္ရွိလာျပီး အမ်ားျပည္သူက စိတ္ဝင္စားခဲ့တယ္။ ေဆးေျခာက္တံုးအရွိန္န႔ဲ ဒႆန
ဆန္ဆန္စိတ္ကူးပ်ံသန္းမွဳေတြ၊ သိစိတ္အေျပာင္းအလဲျဖစ္တဲ့ အေၾကာင္းအရာေတြန႔ဲ ဆြေ
ဲ ဆာင္ခဲ့တာ
ျဖစ္တယ္။ စာအုပ္ရ႕ဲ လူၾကိဳက္မ်ားမွဳေၾကာင့္ ၁၈၆၀ ျပည့္ႏွစ္အေစာပိုင္းေတြမွာ ေလးၾကိမ္ထိ
ျပန္ရိုက္ခဲ့ရတယ္။ စာအုပ္အဆံုးမွာ ဗစ္တိုးရီးယန္းေခတ္န႔ဲ သင့္ေလ်ာ္တဲ့ ကိုယ္က်င့္တရားဆိုင္ရာ
အဆံုးသတ္မ်ိဳးျဖစ္တဲ့ ေဆးေျခာက္ကို စြန႔လ
္ ႊတ္ခဲ့တယ္လို႔ လတ္လိုက ေရးသားေပမယ့္
စိတ္ဝင္စားမွဳက ျမင့္တက္ခဲ့တယ္။

စာအုပ္ထြက္ျပီးသိပ္မၾကာခင္မွာပဲ နယူးေယာက္က ေဆးေျခာက္ကုမၸၾကီးျဖစ္တဲ့ Gunjah
Wallah ဟာ ေဆးေျခာက္သၾကားလံုး (Hasheesh Candy ) ကို စေၾကာ္ျငာတယ္။

(သတင္းစာေၾကာ္ျငာပံ)ု

၁၉၃၇ ခုႏွစ္မွာ ေဆးေျခာက္ကိုတားျမစ္လိုက္တာေၾကာင့္ အေမရိကန္ယဥ္ေက်းမွဳ
မ်က္ႏွာစာကေန ေဆးေျခာက္န႔လ
ဲ ုပ္ထားတဲ့စားစရာေတြဟာ ေပ်ာက္ကြယ္သြားတယ္။ ဒါေပမယ့္
ျဖစ္ဖ႔ခ
ို ဲယဥ္းတဲ့ျဖစ္ရပ္တစ္ခုေၾကာင့္ ၁၉၅၄ ခုႏွစ္မွာ ျဗိတိန္ျပည္သူေတြရ႕ဲ အာရုံစိုက္ျခင္းကို
ခံလာရတယ္။

ငါ မင္းကိုခ်စ္တယ္ အဲလစ္ဘီတ႔လ
ို တ္စ္

အဲလစ္ဘတ္ဘတ္တီတို႔လတ္စ္ဟာ ေပ်ာက္ဆံုး မ်ိဳးဆက္ (Lost Generation ) ဝင္
စာေရးဆရာမ ဂါထရုစတုိင္းရဲ႕ အတူေနခ်စ္သူျဖစ္တယ္။ ၁၉၅၄ ခုႏွစ္မွာ သူဟာ ခ်က္နည္းျပဳတ္နည္း
စာအုပ္တစ္အုပ္ကို ထုတ္ေဝခဲ့ျပီး ဒီထက
ဲ နည္းေတြဟာ သူတို႔စံုတရ
ြဲ ဲ႕ ပဲရစ္ျမိဳ႕ အာဗန္႔ဂါ့ (avant-
garde)အသိုင္းအဝုိင္းမွ သူငယ္ခ်င္းေတြက ကူညီထားတာျဖစ္တယ္။ Coq au Vin နဲ႔ Boeuf
Bourguignon လို ဂႏၱဝင္ျပင္သစ္အစားအေသာက္ေတြ ပါဝင္ျပီး စိတ္ဝင္စားစရာအေကာင္းဆံုးက
ပန္းခ်ီန႔က
ဲ ဗ်ာဆရာတစ္ဦးျဖစ္သူ ဘရိုယြန္ဂစ္ဆင္ ေပးခဲ့တဲ့ Haschich ဖတ္ခ်္ (Fudge)
မုန႔ခ
္ ်ိဳလုပ္နည္းျဖစ္တယ္။ The Alice B. Toklas ခ်က္နည္းျပဳတ္နည္းစာအုပ္ကို ျဗိတိန္မွာ
မိုက္ကယ္ဂ်ိဳးဆက္က ထုတ္ေဝခဲ့ျပီး အေမရိကန္မွာေတာ့ Harper and Brothers က
ထုတ္ေဝခဲတ
့ ယ္။ အေမရိကန္ထုတ္ေဝသူဟာ စာအုပ္မွာပါတဲ့ ဒီနည္းကို ခ်န္ထားခဲ့ျပီး
စာအုပ္တည္းျဖတ္တဲ့ ျဗိတိန္အယ္ဒီတာေတြကေတာ့ ထည့္သြင္းခဲ့တယ္။ ဒါေၾကာင့္
“အဲလစ္ဘီတို႔လတ္စ္ မုန႔ေ
္ တြ”ဟာ လူသိမ်ားလာတယ္။

အို ဖတ္ခ်္!

အဲလစ္ဘီတလ
ို တ္စ္ ခ်က္နည္းျပဳတ္နည္းစာအုပ္ရ႕ဲ Haschich မုန္လုပ္နည္းမွာ
ငရုတ္ေကာင္းနက္၊ ဇာတိပၸဳိလ္သီး၊ သစ္ၾကမ္းပိုးေခါက္၊ နံနံပင္၊ အေစ့ဖယ္စြံပလြံသီး၊
သဖန္းသီးေျခာက္၊ ဗာဒံသီးေစ့၊ ေျမပဲ၊ ေထာင္းေခ်ထားတဲ့ ေဆးေျခာက္၊ သၾကားနဲ႔
ေထာပတ္တို႔ပါဝင္တယ္။

ဒီခ်က္နည္းေၾကာင့္ ေဆးေျခာက္ဘေရာင္နီမုန္႔ေတြဆိုရင္ ေတာ့လတ္စ္ရဲ႕
နာမည္န႕ဲ အျမဲတြဲဖက္မွတ္မိၾကတယ္။

ဒီနည္းဟာ ဘယ္ပါတီပြဲကိုမဆုိ တက္ၾကြလႈပ္ရွားသြားေစမယ္ဆိုတာ ေသခ်ာတယ္လို႔
ေတာ့လတ္စ္က ေျပာခဲ့တယ္။

ဒီစာအုပ္မွာေၾကျငာထားတာက “ဒါဟာ ေကာင္းကင္ဘံုရ႕ဲ စားစရာျဖစ္တယ္…ဘိ႔ဒ
ု လ်ားရဲ႕
ဖန္ဆင္းေကာင္းကင္ဘံုေတြက စားစရာျဖစ္တယ္။ Ladies’s Bridge Clubနဲ႔ DAR (Daughters of
the American Revolution) ရဲ႕ အစည္းအေဝးေတြမွာ လန္းဆန္းမွဳေတြေပးမယ့္
ေဖ်ာ္ေျဖေရးျဖစ္ႏုိင္တယ္… ယဥ္လွစူးရွတဲ့ ရယ္သံေတြ။ ပီတိျဖစ္စရာအေတြးေရယာဥ္ေၾကာေတြနဲ႔
တစ္ျပိဳင္နက္တည္းျဖစ္ေနတဲ့အမ်ိဳးမ်ိဳးေသာနယ္ပယ္မွာ ကိုယ့္ကိုယ္ကိုယ္ျဖန္႔ထုတ္မွဳေတြကို
ေအးေဆးတည္ျငိမ္စာြ ေမွ်ာ္လင့္လ႔ရ
ို တယ္” လိ႔ု ဆိုပါတယ္။
လြယ္ကူျမန္ဆန္တဲ့ ေဆးေျခာက္မုန႔လ
္ ုပ္နည္းမ်ား

အေျခခံဘေရာင္နီမုန႔မ
္ ်ား

ဘေရာင္နီမုန္႔တစ္ခုကို စားၾကည့္ပါ။ ေနာက္တစ္ခုထပ္မစားခင္ သက္ေရာက္မွဳကို ခန္႔မွန္းဖို႔
တစ္နာရီေလာက္ေစာင့္ၾကည့္ပါ။

ပါဝင္ပစၥည္းမ်ား

ဘေရာင္နီမွဳန္႔ (mix) ၁ အိုး (box)

ဟင္းရြက္ဆီ ၁/၂ ခြက္ (သု႔မ
ိ ဟုတ္ ေဆးေျခာက္မထည့္ေတာ့ဘဲ
ေဆးေျခာက္ေထာပတ္သံုးလည္းရပါတယ္။ )

ၾကက္ဥ ၂ လံုး

ေဆးေျခာက္ ၁/၄ ေအာင္စ

သီဟိုေစ့ ၁ ခြက္ (၂၄၀ မီလီမီတာ)

လုပ္နည္း

ေဆးေျခာက္ကို အမွဳန္႔ျဖစ္ေအာင္ ၾကိတ္ျပီး ဖယ္ထားပါ။

ဟင္းသီးဟင္းရြက္ဆီကို အိုးထဲထည့္ျပီး မီးမွ်င္းမွ်င္းေပးပါ။

ေဆးေျခာက္မွဳန္႔ကို ထည့္ျပီး ၅မိနစ္၊ ၇ မိနစ္ေလာက္ၾကာေအာင္ အဆက္မျပတ္ေမႊေပးပါ။

အနံ႔ေမႊးလာရင္ ဖယ္ျပီး အေအးခံထားပါ။

ေအးသြားတဲ့အခါ ပါဝင္ပစၥည္းအားလံုးကို ခြက္တစ္ခြက္ထဲမွာ ေရာေမႊပါ။

၉ လက္မ- ၁၂ လက္မရွိတဲ့ အိုးျပားထဲထည့္ပါ။ ၃၂၅ ဒီဂရီဖာရင္ဟိုက္ (၁၆၀ ဒီဂရီဆက္စီးယပ္) နဲ႔
မိနစ္ ၂၀ ကေန ၃၀ ထိ ဖုတ္ေပးပါ။
ဖိုင္းယားခရက္ကာ (fire cracker)

ခရက္ကာ ႏွစ္ခု၊ သံုးခု စားၾကည့္ပါ။ ထပ္မစားခင္ တစ္နာရီေလာက္ သက္ေရာက္မွဳကို ေစာင့္ၾကည့္ပါ။

၁၀၀ ရာခိုင္ႏႈန္း သဘာဝေျမပဲ ေထာပတ္စစ္စစ္ကိုပဲ သံုးသင့္တယ္ဆိုတာ သတိျပဳပါ။
သဘာဝမဟုတ္ရင္ အဓိက ေျမပဲဆီေတြ မပါေတာ့ဘဲ ျဖစ္ေနပါမယ္။ (ေဆးေျခာက္
မုန႔လ
္ ုပ္နည္းအားလံုးမွာ ေျမပဲဆီ၊ ဟင္းရြက္ဆီ၊ အသားငါးဆီန႔ဲ ဒီလိုအဆီမ်ိဳးေတြ
ထည့္သြင္းေပးဖိ႔လ
ု ိုပါတယ္။ THC နဲ႔ တျခားေဆးေျခာက္ဓာတ္ပစၥည္းေတြကို အစာအိမ္က
ခ်က္လုပ္ရာမွာ အေထာက္အကူျဖစ္ေစဖု႔ိပါ။)

အခုမုန႔လ
္ ုပ္နည္းမွာ ဖိုင္းယားခရက္ကာ ေလးငါးခုလုပ္လ႔ရ
ို မွာျဖစ္ျပီး လူတစ္ေယာက္၊
ႏွစ္ေယာက္ေလာက္ပဲ စားလိ႔ရ
ု မယ္။ ခရက္ကာေလးခုအတြက္ ေဆးေျခာက္ ၁ ဂရမ္ထက္
ပိုမထည့္ေစခ်င္ပါဘူး။ ေဆးေျခာက္ပိုထည့္ခ်င္တယ္ဆိုရင္ ခရက္ကာမ်ားမ်ား ပိုလုပ္သင့္တယ္။

ပါဝင္ပစၥည္းမ်ား

ဆားခရက္ကာ ၈ ခု

သဘာဝေျမပဲေထာပတ္

ၾကိတ္ထားတဲ့ ေဆးေျခာက္ ၁ ဂရမ္

လုပ္နည္း

ခရက္ကာေလးခုေပၚမွာ ေျမပဲ ေထာပတ္သုတ္ပါ။ တစ္ခုစီတုိင္းမွာ ေဆးေျခာက္ ၁/၄ ဂရမ္ ျဖဴးပါ။
ဆင္းဒဝစ္ခ်္ျဖစ္သြားေအာင္ေလးခုထပ္လိုက္ပါ။

မီးဖိုကို အပူခ်ိန္ ၃၂၅ ဒီဂရီဖာရင္ဟိုက္ (၁၆၀ ဒီဂရီဆက္စီးယပ္) ထိ ၾကိဳတင္အပူေပးလိုက္ပါ။

ဆင္းဒဝစ္ခ်္ကို ခဲပတ္စကၠဴနဲ႔ပတ္ပါ (မပတ္ခ်င္လည္းရပါတယ္။)။ မုန႔ဖ
္ ုတ္ဗန္းထဲထည့္ပါ။

၂၀ ကေန ၂၅ မိနစ္ထိ ဖုတ္ပါ။ ဖုတ္ျပီးသြားတဲ့အခါ ေရခဲေသတၱာထဲမွာ မိနစ္ ၂၀ ကေန ၂၅ မိနစ္ထိ
ထားလိုက္ပါ။ ျပီးရင္ေတာ့ သံုးေဆာင္လို႔ရပါျပီ။
ေဆးေျခာက္ေထာပတ္ရ႕ဲ အေရးပါမွဳ

အစဥ္အလာေဆးေျခာက္မုန႔လ
္ ုပ္နည္းေတြဟာ ေဆးေျခာက္မွဳန္႔န႔ဲ ေခ်ထားတဲ့
ေဆးေျခာက္ေတြေပၚမူတည္ျပီးလုပ္ၾကတယ္။ ေခတ္သစ္မုန႔လ
္ ုပ္နည္းေတြကေတာ့
ေဆးေျခာက္ေထာပတ္ေပၚကို အေျခခံျပီးလုပ္ၾကတယ္။

ဂန္ဂ်ာေထာပတ္လ႔လ
ို ည္းသိၾကတဲ့ ေဆးေျခာက္ေထာပတ္ကို ေဆးဝါးေဆးေျခာက္ေရာင္းတဲ့
ဆုိင္ေတြမွာ ရႏုိင္တယ္။ ဒါေပမယ့္ အိမ္မွာလည္း အခက္အခဲအမ်ားၾကီးမရွဘ
ိ ဲ လုပ္ႏုိင္တယ္။

ဒါကေတာ့ Greenfaith Ministry က Reverend B. Baker ရဲ႕
ထူးျခားလြယ္ကူတဲ့နည္းတစ္နည္းျဖစ္တယ္။

ဂန္ဂ်ာေထာပတ္

ဂန္ဂ်ာေထာပတ္ဟာ တကယ့္ေဆးေျခာက္စာဖိုးမွဳးေတြရဲ႕ အဓိကပစၥည္းျဖစ္တယ္။

ဘယ္ခ်က္နည္းမွာမဆုိ ရိုးရိုးေထာပတ္အစား အသံုးျပဳလိ႔ရ
ု တယ္။

ပါဝင္ပစၥည္းမ်ား

ေဆးေျခာက္ (အဖူးေတြ၊ အရြက္ေတြ၊ ရိုးတံႏုေလးေတြလည္း အဆင္ေျပတယ္) ၂ ေအာင္စ

ေထာပတ္ ၂ ေပါင္

သံလြင္ဆီ သန္႔သန္႔ ၁/၈ ခြက္

လုပ္နည္း

ပါဝင္ပစၥည္းမ်ားကို ေရာပါ။ မီးဖိုမွာ မီးေအးေအးနဲ႔ အနည္းဆံုး ၂ နာရီခန္႔ထားေပးပါ။ ပံုမွန္ေမႊေပးပါ။
ပလံုစီလာတဲ့ထိ ထားေပးရမွာပါ။

ျပီးရင္ေတာ့ နည္းနည္းအေအးခံပါ။

ေႏြးလာတဲ့အခါ အရိုးေတြ၊ အေစ့ေတြပါမသြားေအာင္ စစ္ျပီး သန္႔ရွင္းတဲ့ ထည့္စရာတစ္ခုထဲ ထည့္ပါ။

အေအးခံျပီး မာသြားတဲ့အခါ ဂန္ဂ်ာေထာပတ္ရပါျပီ။
အိမ္လုပ္ပဲျဖစ္ျဖစ္၊ ဝယ္လ႔ပ
ို ဲ ျဖစ္ျဖစ္ ေဆးေျခာက္ေထာပတ္ရျပီဆုိတာနဲ႔ စားလိ႔ေ
ု ကာင္းတဲ့ ေအာက္ပါ
အခိ်ဳပြဲႏွစ္မ်ိဳးကို လုပ္လို႔ရပါတယ္။

ေျမပဲ ဘတ္ဒါ ခြက္ကိတ္ (Peanut “Budder” Cups)

ခြက္ကိတ္ တစ္လံုးကို စားပါ။ ေနာက္ထပ္ ထပ္မစားခင္ တစ္နာရီေလာက္ သက္ေရာက္မွဳကို
ေစာင့္ၾကည့္ပါ။

ပါဝင္ပစၥည္းမ်ား

ေခ်ာကလက္ျပား ၁ ထုပ္

ဂန္ဂ်ာေထာပတ္ ၁/၂ ခြက္နဲ႔ စားပြဲတင္ဇြန္း ၃ ဇြန္း

ေျမပဲေထာပတ္ ၁ ခြက္

ဗနီလာ လဖက္ရည္ဇန
ြ ္းတစ္ဇြန္း

သၾကားမွဳန္႔ ၁ ေပါင္

အခ်ိဳခရက္ကာစမ်ား ၁ ခြက္

ခြက္ကိတ္လုပ္စကၠဴ ၁ ပါကင္

လုပ္နည္း

ေခ်ာကလက္ႏွစ္

ေခ်ာကလက္ျပားနဲ႔ ဂန္ဂ်ာေထာပတ္ကို ခြက္ထဲထည့္ေရာျပီး မီးဖိုေပၚတည္ထားတဲ့ ေရေႏြးအိုးေပၚမွာ
ထပ္ဆင့္တင္ကာ အရည္ေပ်ာ္ေအာင္ေရာပါ။

မၾကာခဏေမႊေပးပါ။ တူးမသြားေအာင္ ဂရုစိုက္ပါ။

အရည္ေပ်ာ္သြားတာနဲ႔ ေရေႏြးအိုးကို မီးဖိုေပၚကခ်ျပီး ေရာထားတဲ့အိုးကိုလည္းအေပၚကပဲ
ဆက္ထားေပးပါ။ ေႏြးသြားတဲ့ထိ ထားပါ။
စကၠဴခြက္ေတြထဲမွာ ေရာထားတဲ့အႏွစ္ကို လိုက္ထည့္ပါ။

အေအးခံပါ။

ေျမပဲေထာပတ္ႏွစ္

ခြက္ၾကီးၾကီးထဲမွာ ေျမပဲေထာပတ္နဲ႔ ဂန္ဂ်ာေထာပတ္ ၁/၂ ခြက္ကို ေမႊစက္နဲ႔ ေမႊျပီး
ခရင္မ္ျဖစ္ေအာင္လုပ္ပါ။

ဗနီလာနဲ႔ အခ်ိဳခရက္ကာစေတြကို ထည့္ပါ။

သၾကားမွဳန္႔ ၁/၂ ခြက္ထည့္ပါ။ ေကာင္းေကာင္းသမသြားတဲ့ထိ ေမႊပါ။

ေတာင့္သြားတဲ့ထိေမႊရမွာျဖစ္ျပီး လိုအပ္ရင္ သၾကားထည့္ပါ။

ရလာတဲ့ေျမပဲေထာပတ္ႏွစ္ေတြကို အေအးခံထားတဲ့ ေခ်ာကလက္ခက
ြ ္ထဲျဖည့္ပါ။ ထိပ္မွာ ေနရာ
ေလးပံုတစ္ပံုခ်န္ထားရပါမယ္။

အျပီးသတ္

အျပင္မွာက်န္ေသးတဲ့ ေခ်ာကလက္ႏွစ္ေတြကို ေႏြးေအာင္ျပန္လုပ္ပါ။

ေႏြးသြားတဲ့ ေခ်ာကလက္ႏွစ္ေတြကို ခြက္ထိပ္ေတြမွာ လိုက္သုတ္ေပးပါ။

ေရခဲေသတၱာထဲ တစ္ညအေအးခံျပီး စားလိ႔ရ
ု ပါျပီ။

ကိုးမားကြတ္ကီး

ကြတ္ကီးတစ္ခုကို စားျပီး ေနာက္ထပ္ ထပ္မစားခင္ သက္ေရာက္မွဳကို သိရဖို႔
တစ္နာရီေလာက္ေစာင့္ၾကည့္ပါ။

ေလလံုတဲ့ဘူးထဲမွာဆိုရင္ ကြတ္ကီးေတြဟာ တစ္လေလာက္ထိ လတ္လတ္ဆတ္ဆတ္ရွိပါတယ္။
သံပုရာခြံ၊ လိေမၼာ္ခံ၊ြ ေလးညႇင္းပြင့္ေတြထဲထည့္ျပီး အရသာအေျပာင္းအလဲျဖစ္ေအာင္လုပ္လ႔ရ
ို တယ္။
ပါဝင္ပစၥည္းမ်ား

ဂ်ံဳမုန႔္ ၂ ခြက္

ဆား ၁ ဇြန္း (လက္ဖက္ရည္ဇန
ြ ္း)

မုန႔ဖ
္ ုတ္ဆုိဒါ ၁ ဇြန္း (လက္ဖက္ရည္ဇန
ြ ္း)

ဇာတိပၸဳိလ္သီးအမွဳန္႔ ၁ ဇြန္း (လက္ဖက္ရည္ဇန
ြ ္း)

သစ္ၾကမ္းပိုးေခါက္မွဳန္႔ ၁ ဇြန္း (လက္ဖက္ရည္ဇန
ြ ္း)

ဂန္ဂ်ာေထာပတ္ ၁ ခြက္

သၾကားညိဳ ၁ ခြက္ခြဲ

ရိုးရိုးသၾကား ၁ ခြက္

ဗနီလာ ၂၊ ၃ ဇြန္း (စားပြဲတင္ဇြန္း)

ၾကက္ဥ ၂ လံုး

အုတ္ဂ်ံဳ (steel cut oat) ၁ ခြက္ခြဲ

စပ်စ္သီးေျခာက္ ၁ ခြက္

ခရမ္ဘယ္ရီသီးေျခာက္ ၁ ခြက္

ခြာျပီးသားပီကန္ေစ့ (pecan) ၂ ခြက္

လုပ္နည္း

ဆား၊ ဆိုဒါ၊ ဂ်ံဳမွဳန္႔န႔ဲ အေမႊးနံ႔သာမွဳန္႔ေတြကို ဆကာစစ္ခ်ျပီး ဖယ္ထားပါ။

သၾကားနဲ႔ ဂန္ဂ်ာေထာပတ္ကို အႏွစ္ျဖစ္ေအာင္ေရာေမႊပါ။ ဗနီလာနဲ႔ ၾကက္ဥထည့္ပါ။

ရလာတဲ့အႏွစ္ထဲကို အမွဳန္႔ေတြေရာပါ။

အုတဂ
္ ်ံဳနဲ႔ ေရာနယ္ပါ။
အသီး၊အေစ့ေျခာက္ေတြထည့္ပါ။

ေအးစက္သြားတဲ့ထိ ေရခဲေသတၱာထဲမွာ အေအးခံပါ။

ေအးေနတုန္းမွာပဲ ေဂါက္သီးလံုးေလာက္ အရြယ္ေလးေတြ လံုးေပးပါ။

ျပီးရင္ေတာ့ မုန႔ဖ
္ ုတ္ဗန္းထဲ ထည့္ျပီး အပူခ်ိန္ ၃၀၀ ဒီဂရီဖာရင္ဟိုက္ (၁၅၀ ဒီဂရီဆက္စီးယပ္) နဲ႔ ၁၅
မိနစ္ကေန ၁၇ မိနစ္ၾကာေအာင္ ဖုတ္ေပးပါ။

ကြတ္ကီးေတြဟာ ျပားသြားပါလိမ့္မယ္။

သံုးေဆာင္လ႔ရ
ို ပါျပီ။
အခန္း ၈ - ေဆးေျခာက္ပင္မ်ားႏွင့္ ေဆးေျခာက္မ်ိဳးမ်ား

အေမရိကန္သန္း ၄၀ က ေဆးေျခာက္ေသာက္တယ္။ ဒါကို မၾကိဳက္တာဆုိလို႔ တရားသူၾကီး
ဂင္းစဘာ့၊ ကလဲရန္႔ေသာမတ္နဲ႔ ဘီကလင္တန္တ႔ပ
ို ဲရွိတယ္။

ေဂ်းလီႏုိ
ဟမ့္ vs မရယ္ဝါးနား၊ စတီဗာ vs အင္ဒီကာ

ေဆးေျခာက္မ်ိဳးေတြအေၾကာင္းေျပာရင္ ပထမခြျဲ ခားျပရာမွာက ဟမ္ပ
့ င္နဲ႔ မရယ္ဝါးနားပင္
ျဖစ္တယ္။ ဒုတိယက စတီဗာနဲ႔ အင္ဒီကာဆိုတဲ့ မ်ိဳးႏွစ္မ်ိဳးရဲ႕ ျခားနားမွဳျဖစ္တယ္။

အလြယ္နားလည္ထားၾကတာက ဟမ့္ေဆးေျခာက္ပင္က တစ္ခု၊
မရယ္ဝါးနားေဆးေျခာက္ပင္က တစ္ခဆ
ု ိုျပီးႏွစ္မ်ိဳးရွိတယ္ေပါ့။ တကယ္ေတာ့ ဒီလိုမဟုတ္ဘူး။

ဟမ့္ရ႕ဲ မ်ိဳးက စတီဗာျဖစ္တယ္။ ဒါေပမယ့္ မရယ္ဝါးနားရဲ႕ မ်ိဳးက အင္ဒီကာေတြၾကီးပဲ
မဟုတ္ဘူး။ ရႈပ္သြားလား။ ဒီလိုပါ၊ စတီဗာ ဆိုတာ အဓိကေဆးေျခာက္ပင္ႏွစ္မ်ိဳးစလံုးအတြက္
ေယဘုယ်သိပၸံနာမည္ျဖစ္တယ္။ စတီဗာဆိုတာ ေဆးေျခာက္ပင္မ်ိဳးစိတ္ေတြအတြက္
ျခံဳငံုျပီးေခၚတဲ့နာမည္လည္းျဖစ္တယ္။ ဒါေၾကာင့္ မရယ္ဝါးနာအင္ဒီကာပင္ေတြဟာ
စတီဗာေအာက္မွာပဲ အုပ္စဝ
ု င္အျဖစ္ရွိေနတယ္။

တကယ္ေတာ့ ရူဒါရယ္လစ္ (ruderalis) လိ႔ေ
ု ခၚတဲ့ တတိယမ်ိဳးတစ္ခုလည္းရွိတယ္။ ဌာေနက
အာရွအလယ္ပိုင္းကျဖစ္ျပီး ပန္းပြင့္တာက တျခားမ်ိဳးေတြထက္ေစာတယ္။ အင္ဒီကာနဲ႔
စတီဗာတိ႔ထ
ု က္ ရာသီဥတုဒဏ္ပိုခံႏုိင္ျပီး အပင္က သိပ္မရွည္ဘူး။

စတီဗာနဲ႔ အင္ဒီကာထက္လည္း THC ပါဝင္မွဳနည္းတယ္။ ဒါေၾကာင့္ အပန္းေျဖအျဖစ္
သံုးလိ႔မ
ု ရဘူး။ စိုက္ပ်ိဳးသူအေျမာက္အမ်ားက ရူဒါရယ္လစ္ကို စိတ္ဝင္စားတာဟာ ရာသီဥတု
အလင္းအေမွာင္ရရွိမွဳေပၚအေျခမခံဘဲ အသက္အရြယ္ေပၚအေျခခံျပီး အဖူးဖူးႏုိင္စြမ္း
ရွိတာေၾကာင့္ျဖစ္တယ္။ ဒီမ်ိဳးဗီဇအေလ့ကိုယူျပီး ရူဒရယ္လစ္ကို အင္ဒီကာ၊ စတီဗာတိ႔န
ု ႔ဲ
မ်ိဳးစပ္ေလ့ရွိတယ္။ ဒီလိုေပါင္းစပ္ျခင္းကေန အသားမာမာနဲ႔ THC ပါဝင္မွဳျမင့္တဲ့
ေဆးေျခာက္ပင္ရလာတယ္။ အပင္အရြယ္အစားျမင့္မားျခင္းလည္း မရွိေတာ့ဘူး။
အလင္းအေမွာင္ရရွိမွဳအေပၚအေျခမခံေတာ့ဘဲ အသက္အရြက္ေပၚအေျခခံျပီး အပြင့္ပြင့္ႏုိင္တဲ့
အပင္ေတြရလာတယ္။

စတီဗာမ်ိဳးဟာ ဟမ့္လည္းျဖစ္သလို၊ မရယ္ဝါးနာလည္းျဖစ္တယ္။ ဒါေပမယ့္
အင္ဒီကာေတြအားလံုးကေတာ့ မရယ္ဝါးနာပင္ေတြသာျဖစ္တယ္။ မရယ္ဝါးနာကို ေဆးဝါးအျဖစ္၊
အပန္းေျဖအျဖစ္သံုးၾကတယ္။

ဟမ့္ဆိုတဲ့စကားလံုးဟာ ဟမ့္ဖုိင္ဘာအမွ်င္ထုတ္တဲ့ ေဆးေျခာက္ပင္ေတြကို ေခၚတဲ့
နာမည္ျဖစ္တယ္။ ဒီအမ်ိဳးအစားေတြကို ကုန္ထုတ္လုပ္မွဳအရ ဖိုင္ဘာအမွ်င္ထုတ္ဖ႔အ
ို တြက္
စိုက္ပ်ိဳးၾကတယ္။ သူ႔ဆီကေန ေလာင္စာ၊ စကၠဴ၊ အစားအေသာက္၊ အဆီ၊ အေစ့ေတြလည္း
ထုတ္ၾကတယ္။ ဒီအပင္ေတြဟာ စတီဗာျဖစ္တယ္။

မရယ္ဝါးနာဆိုတဲ့ စကားလံုးဟာ စပိန္ဘန္းစကားကလာတာျဖစ္တယ္။ ေဆးဝါးနဲ႔ အပန္းေျဖဖို႔
အတြက္ စိုက္ပ်ိဳးတဲ့ေဆးျခာက္ပင္ေတြကိုေခၚတဲ့ နာမည္ျဖစ္တယ္။ ဒီအပင္ေတြဟာ စတီဗာအုပ္စုဝင္
လည္းျဖစ္သလို၊ အင္ဒီကာလည္းျဖစ္တယ္။

ဟမ့္ဖိုင္ဘာဟာ ကမာၻ႕သမုိင္းမွာအဓိက်တဲ့အခန္းက႑က ရွိေနသလို ဟမ့္အပင္ေတြဟာ
အေလ့အက်ေပါက္ပင္ (ditch weed) ေတြအျဖစ္ ေပါက္ေနတာကို ေတြ႕ေနရဆဲျဖစ္တယ္။
အေမရိကန္အလယ္တစ္ေၾကာလို ေဒသေတြမွာ ေပါက္ေရာက္ေနတာကို ေတြ႕ရဆဲပျဲ ဖစ္တယ္။

THC ျပီးရင္ ေဆးဝါးအျဖစ္ ဒုတိယအေရးပါဆံုး ေဆးေျခာက္ဓာတ္ CBD (cannabidiol) ရဲ႕
ထင္ရွားလာမွဳနဲ႔ အတူ ဟမ့္န႔ဲ မရယ္ဝါးနား အစပ္မ်ိဳးေတြဟာ အဓိကမ်ိဳးေတြျဖစ္လာမယ္။ CBD
ျမင့္ျမင့္၊ CBD/THC ျမင့္ျမင့္ျဖစ္တဲ့ အနာဂတ္ေဆးေျခာက္မ်ိဳးေတြကို ဖန္တီးထုတ္လုပ္ေနတာေၾကာင့္
အဓိက မ်ိဳးဗီဇရင္းျမစ္ေတြျဖစ္လာမယ္။

စတီဗာမ်ားႏွင့္ အင္ဒီကာမ်ား၏ သက္ေရာက္မွဳျခားနားပံုမ်ား

စတီဗာမ်ိဳးေတြဟာ အင္ဒီကာေတြထက္ ပိုတက္ျပီး အားျပင္းျပင္းနဲ႔ဟိုက္(ယစ္မူး)တယ္။
ပံုမွန္အားျဖင့္ စတီဗာဟာ ဦးေခါင္းအေျခခံယစ္မူးပံုမ်ိဳးျဖစ္တယ္။ ေဆးဝါးေဆးေျခာက္ သံုးစြသ
ဲ ူေတြ
ကေတာ့ စတီဗာဟာ မအီမသာနဲ႔ပ်ိဳ႕အန္ခ်င္တာေတြကို ထိထိေရာက္ေရာက္ ေပ်ာက္ကင္းေစတယ္လို႔
ဆုိတယ္။ စတီဗာဟာ အစာစားခ်င္စိတ္ကိုလည္း အထူးလႈံ႔ေဆာ္ေပးတယ္။ အေတြ႕အၾကံဳရွိ
ေဆးေျခာက္သံုးစြသ
ဲ ူေတြကေတာ့ စတီဗာကို သြားသြားလာလာ လုပ္ရတဲ့ေန႔အခ်ိန္ေတြမွာ သံုးတယ္။

အင္ဒီကာ ကေတာ့ ေလးျပီး ခႏၶာကိုယ္အေျချပဳ ယစ္မူးပံုမ်ိဳးျဖစ္တယ္။ အိပ္မေပ်ာ္တာေတြန႔ဲ
နာတာရွည္နာက်င္ေဝဒနာခံစားေနရသူေတြက သံုးစြၾဲ ကတယ္။ အင္ဒီကာမ်ိဳးက အပန္းေျဖဖိ႔န
ု ႔ဲ
ေအးေအးေဆးေဆးေနခ်င္သူေတြအတြက္ အကူအညီျဖစ္တယ္။ အင္ဒီကာကိုသံုးရင္ အိပ္ခ်င္လာျပီး
အမ်ားၾကီးသံုးမယ္ဆိုရင္ေတာ့ အိပ္ငိုက္သြားတတ္တယ္။ အေတြ႕အၾကံဳရွိသံုးစြသ
ဲ ူေတြက သူ႔ကို
ညဘက္မွာ သံုးၾကတယ္။

ေဆးေျခာက္သံုးသူအေျမာက္အမ်ားစုဆီက ေယဘုယ်ၾကားရတဲ့အခ်က္တစ္ခ်က္ကေတာ့
စတီဗာက ဟုိကသ
္ ြားေစျပီး အင္ဒီကာကေတာ့ စတုန္း(ေလးျပီးမူး)သြားတယ္လို႔ ဆုိတယ္။
အင္ဒီကာ သန္႔သန္႔၊ စတီဗာသန္႔သန္႔မ်ိဳးေတြ ရွိေနတုန္းမွာပဲ စိုက္ပ်ိဳးသူေတြဟာ ဒီႏွစ္မ်ိဳးကို
မ်ိဳးဗီဇေပါင္းစပ္စိုက္ပ်ိဳးထုတ္လုပ္တာေတြလည္း လုပ္ေနတယ္။ ေဆးေျခာက္ေလာကမွာ
လက္ရွိရႏုိင္တဲ့ ေဆးေျခာက္မ်ိဳးအေျမာက္အမ်ားဟာ ၅၀/၅၀၊ ၇၀/၃၀၊ ၈၀/၂၀ နဲ႔ စတဲ့ မ်ိဳးစပ္
မ်ိဳးေတြျဖစ္တယ္။

စတီဗာနဲ႔ အင္ဒီကာကို ဒီလိုေပါင္းစပ္တာေတြဟာ သူတ႔မ
ို ွာရွိေနတဲ့ ဓာတ္ပစၥည္းေတြကို
ပံုစံအမ်ိဳးမ်ိဳးနဲ႔ ေပါင္းစပ္စိုက္ပ်ိဳးေပးလိုက္တာျဖစ္တယ္။ တကယ္လို႔ သင္ဟာ ထက္သန္ျပီး
စူးစမ္းတတ္တဲ့ေဆးေျခာက္သံုးစြသ
ဲ ူဆိုရင္ လာမယ့္ႏွစ္အနည္းငယ္တြင္းမွာ တကယ့္အခ်ိန္ေကာင္းကို
ပိုင္ဆုိင္ရေတာ့မွာျဖစ္တယ္။ (အခုဆိုရင္လည္း ဒီလို တီထြငမ
္ ်ိဳးစပ္ထုတ္လုပ္ထားတ့ဲ
ေဆးေျခာက္အမ်ိဳးေပါင္း ရာခ်ီျပီးရွိေနျပီ။ ေန႔စဥ္ေန႔တုိင္းလည္း အသစ္ေတြတိုးလာေနပါတယ္။ )

ေဆးေျခာက္မ်ိဳးမ်ား၊ ေဆးေျခာက္ယဥ္ေက်းမွဳတြင္ နာမည္မ်ားေပၚထြက္လာျခင္း

၁၉၆၀ ျပည့္ႏွစ္ ေႏွာင္းပိင
ု ္းေတြမွာ ေဆးေျခာက္ကိုသီးသန္႔နာမည္ေတြနဲ႔ ထုတ္လုပ္မွဳဟာ
ၾကီးထြားလာတယ္။ Acapulco Gold နဲ႔ Panama Red တိ႔လ
ု ို ေဆးေျခာက္ေတြဟာ
ဂႏၱဝင္ျဖစ္လာတဲ့အခ်ိန္လည္းျဖစ္တယ္။

ေစ်းကြက္ပဲဆိုတဲ့အသိဟာ ေရာင္းခ်သူေတြရ႕ဲ ေခါင္းထဲမွာ လင္းသြားတယ္ဆိုရင္ပဲ
ကမာၻတစ္ဝန္းက ေဆးေျခာက္သံုးစြသ
ဲ ူေတြဟာ အစြမ္းထက္ေဆးေျခာက္နာမည္အမ်ိဳးေပါင္းမ်ားစြာကို
ေတြ႕ျမင္လာရတယ္။ မီခ်ိဳအာကန္ (Michoacan)၊ ဂ်ေမကာလန္႔စ္ဘရက္ (Jamaican Lamb’s
Bread)၊ ကိုလံဘီယာဂိုး (Colombia Gold)၊ ထုိင္းစတစ္ (Thai Stick)၊ မာဝီဝိုဝီ (Maui Wowie)၊
ခဝါအီ အီလက္ထရစ္ (Kauai Electric) နဲ႔ အလက္စကားသန္ဒါဖက္ခ္ (Alaska Thunderfuck)
တိ႔ဟ
ု ာ ေဆးေျခာက္ယဥ္ေက်းမွဳရဲ႕ နာမည္ၾကီး အဆင့္ျမင္ေဆးေျခာက္ေတြထဲမွာ ပါတယ္။

၁၉၇၀ ျပည့္ႏွစ္ေတြရ႕ဲ အလယ္ပိုင္းနဲ႔ ေႏွာင္းပိုင္းမွာ အေျခခံ အဆင္/့ အမ်ိဳးအစား သံုးခုရွိတယ္။
ဂ်ေမကာ၊ မကၠဆီကိုနဲ႔ ကိုလံဘီယာ ျဖစ္တယ္။

၁၉၈၀ ျပည့္ႏွစ္ေတြမွာေတာ့ နယ္သာလန္၊ ကိုလံဘီယာနဲ႔ အျခားေနရာေတြက
စိုက္ပ်ိဳးသူေတြကလည္း အဆင့္ျမင့္ေဆးေျခာက္ေတြရဲ႕ မ်ိဳးဗီဇေတြနဲ႔ ပတ္သက္လို႔ စတင္အေလး
ထားကိုင္တြယ္လာၾကတယ္။ ယေန႔ေခတ္သံုးေနၾကတဲ့ ေဆးေျခာက္ေတြျဖစ္ေပၚလာေစမယ့္
အေျခခံေဖာင္ေဒးရွင္းေတြလည္း ျဖစ္ခပ
ဲ့ ါတယ္။
စကန္႔ ဝမ္း (Skunk #1) ၊ ေနာ့သန္းလိုက္ (Nothern Lights)၊ ဘစ္ဘတ္ဒ္ (Big Bud)၊
ဟက္ရွ္ပလန္႔ (Hash Plant) နဲ႔ အားလီးဂဲလ္ (Early Girl) အပါအဝင္ ေဆးေျခာက္မ်ိဳးေတြကို သူတ႔ရ
ို ဲ႕
နဂိုပံုစံေတြန႔ပ
ဲ ဲ ေတြ႕ႏုိင္ေသးတယ္။ ဒါေပမယ့္ မ်ိဳးဗီဇေပါင္းစပ္ရာမွာ အေျခခံ ေဆးေျခာက္မ်ိဳး
ေတြအျဖစ္ သူတ႔ဟ
ို ာ ၾသဇာပိုၾကီးတဲ့ အခန္းက႑မွာရွိတယ္။ ေခတ္သစ္ေဆးဝါးဆုိင္ရာနဲ႔
အဆင့္္ျမင့္ေဆးေျခာက္ေတြအတြက္ မ်ိဳးဗီဇေပါင္းစပ္ျခင္းနဲ႔ ျပန္ေပါင္းစပ္ျခင္းအမ်ိဳးမ်ိဳးအတြက္
ၾသဇာၾကီးမားတဲ့ အခန္းက႑မွာသူတို႔က ရွိေနတယ္။

၁၉၉၀ ျပည့္ႏွစ္ေတြကေန ၂၁ ရာစုထိ အိုဂ်ီက႔ရ
ူ (ွ္ OG Kush)၊ ဘတ္ဘာကာ့ရွ္(Bubba Kush)၊
ဝိႈက္ဝင္းဒိုး(White Window)၊ အက္ဂူးအီ(Afgooey)၊ ဘလူးဒရင္းမ္(Blue Dream)၊ ဂေရ႕ပ္ေအ့
(Grape Ape)၊ ပါပယ္အာကယ္(Purple Urkel)၊ စေတာ္ဘယ္ရီေကာ့ဖ(္ စေတာ္ဘယ္ရီေကာ့ဖ)္ ၊
ဂဲလ္စေကာက္ကြတ္ကီး (Girl Scout Cookies) နဲ႔ ေဂၚရီလာဂလု႔ (Gorilla Glue) တိ႔ဟ
ု ာ
လူၾကိဳက္မ်ားတယ္။ ေဆးဝါးေဆးေျခာက္န႔ဲ အပန္းေျဖေဆးေျခာက္ ေစ်းကြက္ေတြကိုပါ
အားေကာင္းေကာင္းနဲ႔ သူတို႔က သိမ္းပိုက္လိုက္ၾကတယ္။

ဒီေဆးေျခာက္ေတြမွာ THC ပါဝင္ႏႈန္းဟာ ၁၇ ကေန ၂၈ ရာခိုင္ႏႈန္းရွိတယ္။ စတီဗာ
ဘယ္ေလာက္မ်ားမ်ား၊ အင္ဒီကာ ဘယ္ေလာက္မ်ားမ်ားနဲ႔ ေပါင္းစပ္မလဲဆိုတဲ့ မ်ိဳးဗီဇကိစၥကေတာ့
ျငင္းခံုေဆြးေႏြးစရာအျဖစ္ပဲ ရွိေနေသးတယ္။ တခ်ိဳ႕လူနာေတြနဲ႔ အပန္းေျဖသံုးသူေတြကေတာ့
စံသတ္မွတ္စနစ္တစ္ခုေပၚေပါက္ေစခ်င္တယ္။

ေဆးေျခာက္က႑ဟာ ဥေပဒနဲ႔လည္း ပတ္သက္ေနတာေၾကာင့္ ဒီလိုေမွ်ာ္လင့္ခ်က္ေတြ
ကေတာ့ ႏွစ္အနည္းငယ္ၾကာေအာင္ လက္ေတြ႕ျဖစ္လာႏုိင္ေျခမရွိေသးဘူး။ ဒါေပမယ့္
ကယ္လီဖိုးနီးယား၊ ေကာ္လိုရာဒုိ၊ ဝါရွင္တန္နဲ႔ တျခားျပည္နယ္ေတြက
ေဆးဝါးေဆးေျခာက္ထုတ္လုပ္ေရာင္းခ်သူေတြဟာ သူတ႔ေ
ို ဆးေျခာက္ေတြရဲ႕ THC နဲ႔ CBD ပမာဏကို
သိရဖိ႔ု ဓာတ္ခခ
ြဲ န္းမွာ စစ္ေဆးတယ္။ ပိုးသတ္ေဆး၊ အေရာအေႏွာပစၥည္းေတြန႔ဲ
အညစ္အေၾကးေတြပါဝင္မွဳကိုလည္း စစ္ေဆးၾကတယ္။

ဒီလိုေဆးေျခာက္ေတြရွိေနေပမယ့္လည္း သိပ္ေစ်းမၾကီးတဲ့ ေဆးေျခာက္ေတြကိုလည္း
ရႏုိင္တယ္။ လူ႔အသိုင္းအဝိုင္းနီးပါးတိုင္းမွာ mersh၊ shcwag၊ mids လိ႔ေ
ု ခၚၾကတဲ့
တန္ဖိုးနည္းေဆးေျခာက္ေတြကို ရွာလိ႔ရ
ု တယ္။ ဒီေဆးေျခာက္ေတြဟာ ဖိထားတဲ့/အတံုးလုပထ
္ ားတဲ့
အေစ့ပါ ထုတ္ကုန္ေတြျဖစ္တယ္။ ဖိုမ်ိဳးကိုဖယ္ျပီး ဝတ္မွဳန္မကူးရေသးတဲ့ အမမ်ိဳးကိုသာ
စိုက္ပ်ိဳးထုတ္လုပ္ထားတဲ့ အဆင့္ျမင့္ေဆးေျခာက္ (အေစ့လြတ္)သံုးေလ့ရွိသူေတြအတြက္ေတာ့
ဒီေဆးေျခာက္ေတြက ေခတ္မွားသလိုျဖစ္ေနလိမ့္မယ္။
အက္ဂူးအီ (Afgooey)

အက္ဂူးအီလ႔လ
ို ည္းေခၚတဲ့ အက္ဂူးဟာ သူ႔ရ႕ဲ ျပင္းအားေၾကာင့္ လူၾကိဳက္မ်ားဆံုး
ေဆးေျခာက္မ်ိဳးတစ္မ်ိဳးျဖစ္တယ္။ ရႏုိင္သမွ်ေဆးေျခာက္ေတြထဲမွာ အစြမ္းထက္ဆံုး
ေဆးေျခာက္တစ္မ်ိဳးလည္းျဖစ္တယ္။ ဆြေ
ဲ ဆာင္မွဳရွိတဲ့ ခရစၥတယ္ (ေဆးေျခာက္ပင္ေပၚက
အမႈန္လိုပစၥည္းေလးမ်ား)ေတြနဲ႔ ေတာက္ပေနတယ္။ ေလးေလးပင္ပင္ ယစ္မူးမွဳမ်ိဳးရွိတယ္။
ေဆးဝါးေဆးေျခာက္ပညာရွင္ေတြဟာ နာက်င္မွဳ၊ မအီမသာျဖစ္မွဳ၊ စိတ္လႈပ္ရွားမွဳနဲ႔ PTSD အတြက္
သံုးစြဖ
ဲ ို႔ အမ်ားဆံုးအၾကံေပးတယ္။

ပံု

ဘလူးဘယ္ရီ (Blue Berry)

ဘလူးဘယ္ရီဟာ အလႊာထူတဲ့အဖူးျဖစ္တယ္။ ေသသပ္လွပျပီး ေတာက္ပတဲ့
အေရာင္အေသြးရွိတယ္။ ဘလူးဘယ္ရီဟာ သူ႔ရဲ႕အစြမ္းေၾကာင့္သာမကဘဲ ခ်ိန္ျမိန္တဲ့ အနံ႔န႔ဲ
အရသာေၾကာင္လ
့ ည္း တန္ဖိုးၾကီးတယ္။ သူ႔ရဲ႕ နာမည္န႔လ
ဲ ည္း လိုက္ဖက္တယ္။

ပံု

ဘလူးဒရင္းမ္ (Blue Dream)

ဘလူးဒရင္းမ္ဟာ စတီဗာ ၈၀ နဲ႔ အင္ဒီကာ ၂၀ ရာခိုင္ႏႈန္း ေပါင္းစပ္ထားတဲ့မ်ိဳးျဖစ္တယ္။
ကယ္လီဖိုးနီးယားလို အေမရိကန္ရ႕ဲ အေနာက္ကမ္းရိုးတန္းေဒသက ေဆးဝါးေဆးေျခာက္ေရာင္းခ်တဲ့
ဆိုင္ေတြမွာ အလြန္လူၾကိဳက္မ်ားတယ္။ ဘလူးဘယ္ရီန႔ဲ ေဟ့ဇ္ (Haze) ကို ေရာထားတဲ့ပံုစံမ်ိဳးျဖစ္ျပီး
အကိုက္အခဲေပ်ာက္တဲ့ပစၥည္းအျဖစ္ ေန႔အခ်ိန္မွာ သံုးဖိ႔အ
ု ေကာင္းဆံုးျဖစ္တယ္လို႔ သတ္မွတ္ထား
ၾကတယ္။ ဘလူးဒရင္းမ္ဟာ သူ႔ရဲ႕ ယစ္မူးမွဳၾကာခ်ိန္ေၾကာင့္လည္း နာမည္ၾကီးျပီး ၂ နာရီကေန ၃
နာရီၾကားထိ ၾကာေလ့ရွိတယ္။

ပံု

ခ်ိစ္ (Cheese)

ယူေကဘက္မွာ နာမည္ၾကီးတာေၾကာင့္ ယူေကခ်ိစ္လို႔လည္း နာမည္ၾကီးတယ္။
ခ်ိစ္န႔ျံ ပင္းျပင္းမ်ိဳးရွိျပီး စတီဗာ ၆၀ နဲ႔ အင္ဒီကာ ၄၀ ရာခိုင္ႏႈန္းျဖစ္တယ္။ သူ႔ရဲ႕ မ်ိဳးဗီဇက Skunk#1 က
လာတာကလည္း လူၾကိဳက္မ်ားေစတယ္။ ႏွစ္ေပါင္းမ်ားစြာၾကာေအာင္ သံုးဖိ႔ပ
ု ဲ ရခဲ့ျပီးမွ အခုဆိုရင္
မ်ိဳးေစ့ပါ ဝယ္လို႔ရေနျပီ။ အာဖဂန္နစၥတန္မ်ိဳးရင္းတစ္ခုန႔ဲ စပ္ထားတာ ျဖစ္တယ္လ႔သ
ို ိရတယ္။

ပံု

ခ်မ္းေဒါ့ (Chemdawg)

အဓိက အိမ္တြင္းစိုက္အပင္ျဖစ္တယ္။ Kush နဲ႔ Diesel မ်ိဳးေတြရ႕ဲ မူလဖခင္ၾကီးျဖစ္ျပီး
ဂႏၱဝင္မ်ိဳးတစ္မ်ိဳးျဖစ္တယ္။ ခ်မ္းေဒါ့ရဲ႕ ထင္ရႈး/ေလာင္စာနံ႔ျပင္းျပင္းဟာ သူ႔ရ႕ဲ စတီဗာ
ယစ္မူးမွဳျပင္းျပင္းနဲ႔ လိုက္ဖက္တယ္။ အေတြ႕အၾကံဳမရွိတဲ့ သံုးစြသ
ဲ ူေတြအတြက္ အဆင္မေျပျဖစ္
ႏုိင္တယ္။ သူ႔မွာဒ႑ာရီရွိပါတယ္။ ၁၉၆၀ ခုႏွစ္ တန္ျပန္ယဥ္ေက်းမွဳကာလေတြမွာ ဖြ႕ဲ စည္းခဲ့တဲ့
Grateful Dead ဂီတအဖြ႕ဲ ဟာ နာမည္ၾကီးပါတယ္။ ဒီအဖြဲ႕ရဲ႕ ေဖ်ာ္ေျဖပြမ
ဲ ွာ ဝယ္ခဲ့တဲ့
ေဆးေျခာက္ထုတ္ကေနရတဲ့ အေစ့ေတြကေန ခ်မ္းေဒါ့မ်ိဳးဟာ ေပၚေပါက္လာတယ္လို႔ဆိုပါတယ္။
ဘယ္လိုပဲျဖစ္ျဖစ္ သူ႔ရဲ႕ထင္းရႈးနံ႔၊ စတီဗာယစ္မူးမႈေတြန႔ဲ ခ်မ္းေဒါ့ဟာ ဆြေ
ဲ ဆာင္မွဳရွိတဲ့
ေဆးေျခာက္ဆိုတာ ျငင္းလိ႔မ
ု ရဘူး။ စိတ္က်ေရာဂါသက္သာေစဖိ႔ု သံုးစြသ
ဲ င့္တယ္လို႔
လူနာအေျမာက္အမ်ားက အၾကံျပဳထားတယ္။

ပံု

ကိ႕ု ကို ကာ့ရွ္ (Cocoa Kush)

ကိ႕ု ကိုကာ့ရွ္ဟာ ဂႏၱဝင္ေဆးေျခာက္စိုက္ပ်ိဳးေရးသမားၾကီး ဒီေဂ်ေရွာ့ (DJ Short)
ဆီကလာတာပါ။ မူရင္း ဘလူးဘယ္ရီမ်ိဳးနဲ႔ ဘလူးဘယ္ရီစတီဗာသြင္ျပင္ေတြကို
ေပါင္းစပ္ထားတာျဖစ္တယ္။ စတီဗာနဲ႔ အင္ဒီကာ ၅၀/၅၀ စပ္မ်ိဳးျဖစ္တယ္။

ပံု

ဒီဇယ္ေဒါ့ (Disel Dawg)

ဒီဇယ္ေဒါ့ဟာ ခ်မ္းေဒါ့န႔ဲ ဆာဝါ ဒီဇယ္ (Sour Diesel) ကို ေရာစပ္ထားတာျဖစ္တယ္။
စတီဗာမ်ားျပီး ေဆးအျဖစ္ ေန႔အခ်ိန္သံုးဖိ႔သ
ု င့္ေလ်ာ္တယ္။ နည္းနည္းခ်ဥ္တဲ့ အရသာရွိျပီး
ယစ္မူးခ်ိန္ၾကာတယ္။ မရပ္ဘဲ ေသာက္ေနမယ္ဆိုရင္ ေလးေလးပင္ပင္မူးသြားတယ္။ ခရမ္းေရာင္
ခပ္သန္းသန္းရွတ
ိ ယ္။ ေစးျပီး အနံ႔ေမႊးတယ္။ ကယ္လီဖိုးနီးယားက ဆုိင္ေတြမွာ အိုဂ်ီကာ့ရွ္ (OG
Kush) လိ႔လ
ု ည္း သိၾကျပီး သံပုရာနဲ႔ ထင္းရႈးေပါင္းထားတဲ့ စူးရွတဲ့အနံ႔မ်ိဳးရွိတယ္။
ပမာဏနည္းနည္းသံုးတာနဲ႔ ၾကည္လင္အားေကာင္းတဲ့ ယစ္မူးမွဳမ်ိဳးရတယ္။

ပံု

အယ္ေအကြန္ဖီဒန္ရွယ္ (LA Confidential)

အယ္ေအဟာ ဂႏၱဝင္ အိုဂ်ီကာ့ရွ္မ်ိဳးကလာတာျဖစ္တယ္။ စိုက္ပ်ိဳးလိ႔အ
ု ျဖစ္ထြန္းဆံုး
မဟုတ္ေပမယ့္ အပင္ပ်က္စီးမွဳကို ခုခံကာကြယ္ႏုိင္တဲ့ မ်ိဳးတစ္မ်ိဳးျဖစ္တယ္။ ခုမွ စစိုက္တဲ့
လူေတြအတြက္ေတာင္ စိုက္လ႔လ
ို ြယ္တယ္။ အစြမ္းလည္းအေတာ္ထက္ပါတယ္။

ပံု

ရတ္တယ္စနိတ္ (Rattlesnake)

အေစးထြက္တဲ့ဂလင္းေပါက္ (trichomes) ေတြ ေပါၾကြယ္ဝတယ္။ တစ္ကိုယ္လံုးကို
ဖံုးလႊမ္းထားပါတယ္။ ဒီဂလင္းေပါက္ေတြမွာ THC နဲ႔ CBD အပါအဝင္
ေဆးေျခာက္ဓာတ္ေတြရွိတာျဖစ္တယ္။

ပံု

စူပါေဆးဗားဆာဝါဒီဇယ္ေဟ့ဇ္ (Super Silver Sour Diesel Haze)

ရင့္မွည့္လာတာနဲ႔ ခရမ္းေရာင္ေျပာင္းသြားတယ္။ SSSDH ဟာ သံပုရာဒီဇယ္နံ႔
ဝိုးတိုးဝါးတားေလးနဲ႔ အရသာပါ။ ဆာဝါဒီဇယ္ပံုစံမ်ိဳးလည္း ရတယ္။ ဒီတစ္မ်ိဳးတည္းကိုပဲ
သံုးစြေ
ဲ နသူေတြေျပာတာကေတာ့ သူအစြမ္းဟာ လံုးဝအလြတမ
္ ူးသြားႏုိင္တယ္။
ဟဲဗီးဝိတ္မရေသးသူေတြကေတာ့ သတိနဲ႔ ခ်ည္းကပ္သင့္တယ္။ အပင္ဟာ ျပန္႔ကားေလ့ရွိျပီး
ေကြးေပးျဖတ္ေပးရင္လည္း အလိုက္သင့္ေနတယ္။

ပံု
ေအာ္တီမိတ္စေတာ္ဘယ္ရီဒီဇယ္ (Ultimate Strawberry Diesel)

စေတာ္ဘယ္ရီေကာ့ဖ္ရ႕ဲ ခ်ိဳျမိန္မွဳနဲ႔ ဆာဝါဒီဇယ္ရဲ႕ ရနံ႔သင္းထံုအစြမ္းကို ေပါင္းစပ္ထား
တာျဖစ္တယ္။ စတီဗာနဲ႔ အင္ဒီကာ ၅၀/၅၀ ပါဝင္တယ္။ မအီမသာျဖစ္တာေတြကို တိုက္ဖ်က္ဖို႔၊
အစာစားခ်င္စိတ္ရွိေစဖိ႔ေ
ု တြအတြက္ သင့္ေလ်ာ္တယ္။ နာက်င္ကိုက္မွဳေတြကိုလည္း
သက္သာေစတယ္။ စိမ္းလန္းျပီး အရသာရွိတဲ့ မ်ိဳးတစ္မ်ိဳးျဖစ္တယ္။ အစြမ္းထက္ျပီး မေမ့ႏုိင္တဲ့
ယစ္မူးမွဳမ်ိဳးရတယ္။ ျဖစ္ထြန္းမွဳလည္းရွိတဲ့ မ်ိဳးတစ္မ်ိဳးပါ။

ပံု

ဝစ္ခ်္ဝိ (Witch Weed)

လွပတဲခ
့ ရမ္းေရာင္ေတာက္ေတာက္ေတြပိုင္ဆုိင္တယ္။ ျဖစ္ထြန္းမွဳနည္းေပမယ့္ သူ႔ရဲ႕
အစြမ္းထက္မွဳနဲ႔ အစားျပန္ေပးထားတယ္လို႔ ဆိုၾကပါတယ္။

ပံု
အခန္း ၈ - ေဆးေျခာက္ ယဥ္ေက်းမွဳ

ဝူဒါဆန္ - ေဟ့ေကာင္ တစ္လိပ္ေလာက္ ပါလား၊ ေျပာဦး။

မစ္ခ်္ - ေဟ့ေကာင္ မပါဘူးဟ။

ဝူဒါဆန္ - ပါရင္ပိုမိုက္မွာပဲ။

Dazed and Confused ရုပ္ရွင္ကားမွ
ေဆးေျခာက္ကို ဗဟိုျပဳထားတဲ့ ပြေ
ဲ တာ္ေတြ၊ ဂီတေတြ၊ ရုပ္ရွင္ကားေတြန႔ဲ ခရီးသြားလုပ္ငန္း
ေတြကို ၾကည့္ၾကစိ႔။ု

ပြေ
ဲ တာ္မ်ားႏွင့္ စုေဝးပြမ
ဲ ်ား

Hash Bash

ကမာၻ႕ေရွးအက်ဆံုး ေဆးေျခာက္ပေ
ြဲ တာ္ေတြထဲက တစ္ခုကေတာ့ Hash Bash
ပြေ
ဲ တာ္ျဖစ္တယ္။ မစ္ခ်ီဂန္ျပည္နယ္၊ အန္းအာဘာျမိဳ႕မွာ ဧျပီလရဲ႕ ပထမဆံုးစေနေန႔ေရာက္ရင္
က်င္းပေလ့ရွိတယ္။ ပထမဆံုး Hash Bash ပြေ
ဲ တာ္ကို ၁၉၇၂ ခုႏွစ္ ဧျပီ ၁ ရက္ေန႔မွာက်င္းပခဲ့တယ္။
တက္ၾကြလႈပ္ရွားသူလည္းျဖစ္တဲ့ ကဗ်ာဆရာ ဂၽြန္ကလဲယားကို ေဆးေျခာက္ႏွစ္လိပ္
လက္ဝယ္ေတြ႕လိ႔ုဆိုျပီး ျပစ္မွဳေျမာက္ေၾကာင္းစီရင္ခ်က္ခ်ခဲ့တဲ့ ဥပေဒဟာ ဖြ႕ဲ စည္းပံုအေျခခံန႔ဲ
မညီညတ
ြ ္ေၾကာင္း မစ္ခ်ီဂန္အထက္တရားရုံုးက ဆံုးျဖတ္ခ်က္ခ်ခဲ့တယ္။ ဒီဆံုးျဖတ္ခ်က္န႔ဲ
ဆက္ႏြယ္ျပီး ပထမဆံုးပြေ
ဲ တာ္ကို က်င္းပျဖစ္ခဲ့တာပါ။

Seattle Hempfest

ၾသဂုတ္တတိယပတ္မွာ က်င္းပျပီး ကမာၻေပၚမွာ အၾကီးဆံုးစုေဝးပြဲၾကီးလည္းျဖစ္တယ္။
ႏွစ္စဥ္ႏွစ္တုိင္း တက္ေရာက္သူ ၂၀၀၀၀၀ ရွိတယ္ (တခ်ိဳ႕ကေတာ့ ဒီထက္မ်ားတယ္လို႔
ခန္႔မွန္းၾကတယ္)။ Hempfest ဟာ Washington Hemp Expo အျဖစ္ ၁၉၉၁ ခုႏွစ္မွာ
စတင္က်င္းပတယ္။ လူေပါင္း ၅၀၀ ေလာက္တက္ခဲ့တယ္။ ေနာက္တစ္ႏွစ္မွာ လက္ရွိအခုနာမည္နဲ႔
က်င္းပခဲ့ျပီး တက္ေရာက္သူလူဦးေရဟာ ၂၀၀၀ ျဖစ္လာကာ ေလးဆမ်ားလာတယ္။ ၂၀၀၃
ခုႏွစ္မွာေတာ့ တက္ေရာက္သူ ဦးေရဟာ ဂဏန္းေျခာက္လံုးထိရွိလာတယ္။ ဝါရွင္တန္ဟာ
ေဆးေျခာက္ကို တရားဝင္သတ္မွတ္လိုက္တာေၾကာင့္ ပြက
ဲ ်င္းပရာ Seattle ျမိဳ႕ဟာလည္း
ယခင္ကထက္ ေဆးေျခာက္ကို ေဖာ္ေရြလာတယ္။ အမ်ားျပည္သူဆိုင္ရာ ေနရာေတြမွာသံုးမယ္
ဆိုရင္ေတာ့ ဒဏ္ေငြေတာ့ တပ္ခံရႏုိင္ပါတယ္။
Hempstalk

ေအာ္ရီဂန
ြ ္ျပည္နယ္၊ ပိ႔လ
ု န္းျမိဳ႕မွာ ႏွစ္စဥ္က်င္းပတဲ့ ေဆးေျခာက္ပေ
ြဲ တာ္ျဖစ္တယ္။ ပြေ
ဲ တာ္ရဲ႕
ေနရာတုိင္းမွာ လွပတဲရ
့ ႈခင္းေတြ၊ ေဆးေျခာက္သီခ်င္းေတြ၊ ခင္မင္ေဖာ္ေရြတဲ့လူေတြန႔ပ
ဲ တ္ဝန္းက်င္ကို
ေတြ႕ရတယ္။ စက္တင္ဘာလေရာက္တုိင္း ပို႔လန္းျမိဳ႕လယ္ Waterfront ပန္းျခံမွာ ပြေ
ဲ တာ္ကို
က်င္းပတယ္။

Hash Bash၊ Hempfest၊ Hempstalk နဲ႔ တျခားေဆးေျခာက္ပေ
ြဲ တာ္ေတြမွာ
အဖမ္းအဆီးဆိုတာ တအားကို နည္းတယ္။ ပြက
ဲ ်င္းပရာျမိဳ႕ေတြဟာ ေဆးေျခာက္ေၾကာင့္ လူေတြကို
ဖမ္းဆီးဖိ႔ဆ
ု ိုတာကို ဦးစားေပးကိစၥၾကီးလိုမလုပ္ၾကဘူး။

သိရမွာက ေဆးေျခာက္ပေ
ြဲ တာ္ဆိုတာ အဖမ္းမခံရဘူးလို႔ အာမခံေပးတဲ့ေနရာမဟုတ္ပါဘူး။
အထူးသျဖင့္ ရိုင္းရိုင္းစိုင္းစိုင္းေတြ ျပဳမူမယ္၊ ရဲတစ္ေယာက္ေရွ႕မွာ ေသာက္မယ္ဆိုရင္ေတာ့
အေရးယူခံရမွာပါ။

၄ း ၂၀

၄၂၀၊ ၄/၂၀၊ ၄:၂၀ (ေဖာတြမ္တီးလို႔ အသံထက
ြ ္) ဆိုတဲ့ စကားလံုးအေၾကာင္းေျပာရင္
၁၉၇၁ ခုႏွစ္ကို ျပန္သြားရမွာပါ။ အဆိုပါအခ်ိန္တုန္းက ကယ္လီဖိုးနီးယားျပည္နယ္၊ San Rafel
အထက္တန္းေက်ာင္းမွ ေဆးေျခာက္နပ
ဲ တ္သက္တဲ့ေက်ာင္းသားတစ္စုဟာ
သူတိုဆံုၾကမယ္အခ်ိန္ကို စကားဝွက္အျဖစ္ ေခၚတဲ့နာမည္ျဖစ္ပါတယ္။ ေနာက္ပိုင္းမွာ
ေယဘုယ်အေနနဲ႔ ေဆးေျခာက္ေသာက္တဲ့ စကားဝွက္ျဖစ္လာတာပါ။

၄၂၀ ဂီတ

ေဆးေျခာက္ဂီတဟာ ၁၉၂၀ ျပည့္ႏွစက
္ ေန ၁၉၅၀ ျပည့္ႏွစ္ထိ ဂ်က္ဇ္နဲ႔ စခဲ့တယ္။ ၁၉၆၀
ျပည့္ႏွစ္ေတြမွာေတာ့ ေရာ့ခ္အန္ရိုး နဲ႔ ဆိုက္ခီဒယ္လစ္ဖ႔ခ
ို ္ (psychedelic folk) ဂီတေတြ ပါလာတယ္။
၇၀ ျပည့္ႏွစ္ေတြမွာေတာ့ ရက္ေဂး၊ ပရိုဂရက္စစ္ေရာ့ခ္၊ ဟဲဗီးမက္တယ္၊ “head music” ေတြပါလာျပီး
ယေန႔ေခတ္မွာေတာ့ ဟစ္ေဟာ့န႔ဲ jam band ဂီတေတြထိဆက္လက္တည္ရွိေနဆဲျဖစ္တယ္။ ဒါဟာ
ေဆးေျခာက္ယဥ္ေက်းမွဳရဲ႕ စိတ္လႈပ္ရွားစရာအေကာင္းဆံုးအပိုင္းလည္း ျဖစ္တယ္။
ေဆးေျခာက္ေသာက္ျခင္းဟာ ဂီတနားေထာင္ျခင္းအေတြ႕အၾကံဳကို တိုးပြားေစႏုိင္တယ္။
ဂီတဆိုင္ရာစူးစမ္းရွာေဖြဖ႔ို လမ္းဖြင့္ေပးတယ္။
ယစ္မူးေနတဲ့အခ်ိန္မွာ နားေထာင္လို႔ေကာင္းတဲ့ သီခ်င္းေတြအျပင္ ေဆးေျခာက္အေၾကာင္း
ေရးဖြ႕ဲ သီဆိုတဲ့ သီခ်င္းေတြကလည္း မ်ားျပားက်ယ္ျပန္႔တယ္။ လူဝီအမ္စထေရာင္းဟာ ၁၉၂၉ မွာ
Muggles ဆိုတဲ့ သီခ်င္းကို အသံသြင္းခဲ့တယ္။ ဒီသီခ်င္းဟာ ပရိသတ္က်ယ္က်ယ္ျပန္႔ျပန္႔
ဆီေရာက္ရွိတဲ့ ေဆးေျခာက္အေၾကာင္းဆိုထားတဲ့ ပထမဆံုးသီခ်င္းျဖစ္မယ္။ (အဆိုပါအခ်ိန္တုန္းက
Muggles ဆိုတာ ေဆးေျခာက္ကိုေခၚတဲ့ ဘန္းစကား ျဖစ္ပါတယ္)။ တျခားဂ်က္ဇ္အဆိုေတာ္
ေတြလည္း ေဆးေျခာက္အေၾကာင္းကို ဆိုလာၾကတယ္။ Cab Calloway ဟာ Reefer Man
ဆိုတဲ့သီခ်င္းကိုဆိုခဲ့ျပီး Benny Goodman ကေတာ့ Texas Tea Party ဆိုတဲ့ သီခ်င္းကို ဆိုခဲ့တယ္။

၁၉၃၇ ခုႏွစ္မွာ ေဆးေျခာက္တားျမစ္မွဳေတြ စတင္လာတဲ့အခါ ေဆးေျခာက္သီခ်င္းေတြဟာ
Cee Pee Johnson ရဲ႕ The G Man Got the T Man သီခ်င္းလို ဥပေဒေျပာင္းလဲသြားတဲ့
အေျခအေနေတြကို ထင္ဟပ္လာတယ္။

၁၉၆၀ ျပည့္ႏွစ္အေစာပိုင္းကာလေတြမွာ folk-rock ေတြ အေျခခိုင္လာတာနဲ႔ ေဘာ့ဒီလန္ဟာ
Mr Tambourine Man ၊ Rainy Day Women #12 & 35 တိ႔န
ု ႔ဲ ဒီယဥ္ေက်းမွဳအရွိနက
္ ို
ဦးေဆာင္ခဲ့တယ္။ Rainy Day Women #12 & 35 ရဲ႕ သံျပိဳင္ပုိဒ္မွာ လူတိုင္းေကာင္းရမယ္
(Everybody must get stoned) ဆိုတဲ့ စာသားနဲ႔ အရွိန္အဟုန္ေကာင္းေစခဲ့တယ္။

၁၉၇၁ ခုႏွစ္မွာ Black Sabbath ဟာ ပထမဆံုး ဟဲဗီးမက္တယ္ ေဆးေျခာက္သီခ်င္းေတြထဲက
တစ္ပုဒ္ျဖစ္တဲ့ Sweet Leaf နဲ႔ အရွိန္အဟုန္ျမႇင့္ခ့တ
ဲ ယ္။ ေဘာ့မာေလနဲ႔ Wailer အဖြ႕ဲ က
ပီတာတိ႔ရ
ု ွ္တ႔က
ို လည္း ၁၉၇၀ ခုႏွစ္ေတြမွာ ေတးသီခ်င္းေတြ သီက်ဴးခဲ့ၾကတယ္။
ဂႏၱဝင္ေဆးေျခာက္သီခ်င္းမ်ား

- David Peel and the Lower East Side “ I Like Marijuana” (1968)

- Black Sabbath “Sweet Leaf” (1971)

- White Witch “It’s So Nice to Be Stoned” (1972)

- Jefferson Airplane “Mexico” (1974)

- Jim Stafford “Wildwood Weed” (1974)

- Rush “A Passage To Bangkok” (1976)

- Peter Tosh “Legalize It” (1976)

- Bob Marley and The Wilers “Kaya” (1978)

- Aerosmith “Reefer Head Woman” (1979)

- Cypress Hill “I Wanna Get High” (1992)

ပင္မေရစီးေတြျဖစ္တဲ့ Snoop Dog, Dr.Dre , Wiz Khalifa နဲ႔ ေျမေအာက္ရပ္ပါေတြျဖစ္တဲ့
Del the Funky Homosapien, Kook Keith တိ႔န
ု ႔ဲအတူ ဟစ္ေဟာ့ဟာ ေဆးေျခာက္န႔ပ
ဲ တ္သက္တဲ့
သီခ်င္းေပါင္းေထာင္ခ်ီ၊ရာခ်ီ ေပါက္ပြားလာေစခဲ့တယ္။ ဒီရပ္ပါေတြဟာလည္း
ေဆးေျခာက္စစ
ြဲ ျြဲ မဲျမဲေသာက္သူအျဖစ္ ပံုရိပ္ေတြ ဖန္တီးလာတယ္။
ေဆးေျခာက္ရုပ္ရွင္

ေဆးေျခာက္ရုပ္ရွင္ေတြကေတာ့ လက္ေတြ႕က်က်ကို ကိုယ္ပိုင္လက္ရာ
အမ်ိဳးအစားတစ္ခုျဖစ္လာျပီ။ ေဆးေျခာက္ရုပ္ရွင္ေတြဟာ ေဆးေျခာက္ေကာင္းေနတဲ့
အေျခအေနေတြမွာၾကည့္ဖ႔ို ရိုက္ထားတဲ့ ရုပ္ရွင္ေတြျဖစ္သလို သာမန္ရုပ္ရွင္ေကာင္းၾကိဳက္သူေတြပါ
ၾကည့္လ႔ရ
ို မယ့္ ရုပ္ရွင္ေတြလည္းရွိေနပါျပီ။

သမာရိုးက်ေဆးေျခာက္ရုပ္ရွင္ကားေတြထဲက တစ္ကားကေတာ့ ၁၉၃၆ ခုႏွစ္မွာ ထြက္ခဲ့တဲ့
Refeer Madness ပါ။ ေဆးေျခာက္ေသာက္ရင္ မေကာင္းတာေတြျဖစ္မယ္ဆိုတဲ့ ဇာတ္လမ္းပါ။
ေၾကာက္စရာေကာင္းေအာင္ ဆိုးဆိုးဝါးဝါး ေရးသားရိုက္ကူးထားတဲ့ကားျဖစ္တယ္။ သူထြက္ခဲ့တဲ့
အခ်ိန္မွာ ဒုကၡေတြ အမ်ားၾကီးေပးခဲ့တယ္။ ရုပ္ရွင္ထြက္ျပီးေနာက္တစ္ႏွစ္မွာ အေမရိကန္ႏုိင္ငံရ႕ဲ
ေဆးေျခာက္ဆန္႔က်င္ေရးအမ်ိဳးသားဥပေဒကို ျပဌာန္းလိုက္တာဟာ ဒီရုပ္ရွင္ေၾကာင့္လို႔
အျပစ္တင္သူတစ္ခ်ိဳ႕ေတာင္ရွိတယ္။

၁၉၆၀ ျပည့္ႏွစ္ေႏွာင္းပိုင္းေတြထိ ေဆးေျခာက္ရုပ္ရွင္ေတာ္ေတာ္မ်ားမ်ားဟာ
ေျခာက္ဖ႔လ
ို န
ွ ႔ဖ
္ ို႔ေလာက္သာ ရိုက္ကူးထားၾကတာျဖစ္တယ္။ ၆၀ ျပည့္ႏွစ္ေႏွာင္းပိုင္းေတြေရာက္မွ
ၾကီးစိုးထားတဲ့ အေတြးအေခၚစံႏႈန္းေတြကို တန္ျပန္မယ့္ တန္ျပန္ယဥ္ေက်းမွဳ(counter culture)ဟာ
အားေကာင္းလာတယ္။ ၁၉၆၉ ခုႏွစ္မွာ ထြက္ရွိတဲ့ Easy Rider အပါအဝင္
အႏုပညာလက္ရာအစစ္ေတြထြက္လာတယ္။ Easy Rider ဇာတ္ကားမွာ ပီတာေဖာင္ဒါ၊
ဒန္းနစ္ေဟာ့ပါးနဲ႔ ဂ်က္နစ္ကိုးဆန္တို႔ဟာ တကယ့္အစစ္ေဆးေျခာက္ကို ေသာက္ခဲ့ၾကတယ္။
ေဆးေျခာက္ေသာက္ျပီးတဲ့အခါ နစ္ကိုးဆန္ဟာ စတုန္းျပီး အာကာသျဂိဳလ္သားေတြအေၾကာင္း
ေျပာေနတယ္။

ေဆးေျခာက္ရုပ္ရွင္ေတြအားလံုးရဲ႕ ဘိုးေအၾကီးကေတာ့ Up in Smoke ျဖစ္တယ္။ ၁၉၇၈ မွာ
ေအာင္ျမင္မွဳၾကီးရခဲ့တဲ့ရုပ္ရွင္ျဖစ္တယ္။ ပံုစံအမ်ိဳးမ်ိဳးနဲ႔ လမ္းသစ္ေဖာက္ျပခဲ့တဲ့ ရုပ္ရွင္လည္းျဖစ္တယ္။
တန္ျပန္ယဥ္ေက်းမွဳရဲ႕ ဟာသပညာရွင္ေတြျဖစ္တဲ့ ခ်ိခ်္႕မရင္းနဲ႔ ေတာ္မခ
ီ ၽြန္း တိ႔ဟ
ု ာ
ဆယ္စုႏွစ္ၾကာေအာင္ တစ္ဖ႕ြဲ တည္းေနလာတာျဖစ္ျပီး ရုပ္ရွင္ရိုက္တဲ့အခါ သူတ႔ရ
ို ႕ဲ
အေကာင္းဆံုးေတြထဲက အခ်ိဳ႕ကို ျပန္လည္အသံုးျပဳတယ္။ တခ်ိဳ႕ေဆးေျခာက္ရုပ္ရွင္ေတြက
ၾကည့္ေနတဲ့အခ်ိန္မွာ ဟိုက္ မျဖစ္ဘူးဆိုရင္ ၾကည့္လို႔မေကာင္းဘူ။ ဒီရုပ္ရွင္ကေတာ့ ဒီလိုမဟုတ္ဘူး။
ပံုမွန္ခ်ိန္မွာလည္း ရယ္ရႊင္ဖယ
ြ ္ေကာင္းျပီး သရုပ္ေဆာင္ေကာင္းေတြလည္း ပါတယ္။
ဆာဂ်င္စတတ္ဒန္ကိုအျဖစ္ စေတစီကိခ်္ နဲ႔ PTSD ျဖစ္ေနတဲ့ ဗီယမ္နမ္စစ္ျပန္ၾကီး အျဖစ္
တြမ္စကားရစ္တ႔က
ို လည္း ပါဝင္သရုပ္ေဆာင္ထားတယ္။
ေဆးေျခာက္ရုပ္ရွင္ကို အလွည့္အေျပာင္းတစ္ခု ေပးလိုက္တာကေတာ့ ၁၉၉၅
ခုႏွစ္မွာထြက္လာတဲ့ Friday ျဖစ္တယ္။ ခေရ႕ဂ်ဳံး အျဖစ္ အိုက္က်ဴ႕က သရုပ္ေဆာင္ထားျပီး
ခေရ႕ဂ်ံဳးရဲ႕ အခ်စ္ဆံုးသူငယ္ခ်င္း စမုတ္ကီအျဖစ္ ခရစ္တပ္ကာ က သရုပ္ေဆာင္ထားတယ္။
ဇာတ္လမ္းအစမွာ ခေရ႕ က ေဆးေျခာက္မေသာက္ဘူး။ မၾကာေသးခင္ကမွ အလုပ္ျပဳတ္ျပီး
မိဘေတြကလည္း အိမ္ကႏွင္ခ်မယ္လ႔ို ျခိမ္းေျခာက္ေနတယ္။ စမုတ္ကီက တကယ့္ စတုန္နာ
(ေဆးေျခာက္ေသာက္သ)ူ ျဖစ္ျပီး ေရာင္းေပးရမယ့္ ေဆးေျခာက္ထုပ္ေတြကို
ေသာက္ျပစ္မိလိုက္တယ္။ ပိုက္ဆံလည္းမရွိ၊ ေဆးေျခာက္လည္း ကုန္သြားရတဲ့အေၾကာင္းရင္းကို
ေဆးေျခာက္ေရာင္းသူဘစ္ဝမ္းကိုရွင္းျပရာမွာ ခေရ႕ကိုပါ မရည္ရယ
ြ ္ဘဲ ဆြဲသင
ြ ္းလိုကမ
္ ိတယ္။ ဒါနဲ႔
ဘစ္ဝမ္းက သူတို႔အတြက
ဲ ို ရာဇသံေပးတယ္။ ေသာၾကာေန႔ ညဆယ္နာရီမွာ ပိုက္ဆံေတြအကုန္ေပး၊
မေပးရင္အေသပဲ။

ေဆးေျခာက္ရုပ္ရွင္ဟာ ၂၀၀၄ ခုႏွစ္မွာေတာ့ Harold & Kumar Go to White Castle နဲ႔
ေနာက္ထပ္အရွိန္ျမင့္သြားတယ္။ ရုပရ
္ ွင္ကိုမၾကည့္ဖူးရင္ေတာ့ ေဆးေျခာက္ေသာက္ျပီး
တစ္ခုခုစားဖိ႔လ
ု ုပ္တဲ့ ဟာသရုပ္ရွင္ဟာ သိပ္ျပီးမေကာင္းဘူးလို႔ ထင္စရာရွိတယ္။ ဒါေပမယ့္
ထင္ထားတာထက္ အစတစ္ေထာင္ေလာက္ရယ္ရတယ္။ ဟိုက္ျပီးသြားတဲ့အခါ ဘဏ္ဝန္ထမ္း ဂၽြန္ခ်ိဳနဲ႔
ေအာင္ျမင္ေနတဲ့ဆရာဝန္ ကဲပန္တ႔ဟ
ို ာ White Castle ဘာကာဆိုင္ကို သြားရာမွာ
တလြစ
ဲ ြန႔စ
္ ားမွဳေတြနဲ႔ ဝရုန္းသုန္းကားေတြ ၾကံဳလာရတယ္။

Pineapple Express ဇာတ္ကားဟာ ၂၀၀၈ ခုႏွစ္မွာ ထြက္လာခဲ့တာျဖစ္ျပီး
ဟာသအက္ရွင္ကားျဖစ္တယ္။ စာေရး (process server) တစ္ေယာက္ (ဆတ္ရိုဂင္) နဲ႔ သူ႔ရဲ႕
ေဆးေျခာက္ေရာင္းဝယ္ေရးသမား (ဂ်ိမ္းဖရန္ကို) တု႔ဟ
ိ ာ မူးယစ္ရာဇာၾကီးတစ္ဦး (ဂယ္ရီကိုး) နဲ႔
အက်င့္ပ်က္ရဲ (ရိုစီပရက္) တိ႔ဆ
ု ီကေန ထြက္ေျပးၾကတာျဖစ္တယ္။
ထိပ္တန္းေဆးေျခာက္ရုပ္ရွင္မ်ား

- Reefer Madness (1936)

- I Love You, Alice B. Toklas (1968)

- Up in Smoke (1978)

- Dazed and Confused (1993)

- Friday (1995)

- Half Baked (1998)

- The Big Lebowski (1998)

- How Hig (2001)

- Harold and Kumar Go To White Castle (2004)

- Grandma’s Boy (2006)

- Superhigh Me (2007)

- Pineapple Express (2008)

- Humboldt County (2008)

- We’re the Millers (2013)

- This Is the End (2013)

ေဆးေျခာက္ခရီးသြားလုပ္ငန္း

ေဆးေျခာက္ကို ယဥ္ေက်းမွဳအရ လက္ခံမွဳျမင့္တက္လာျခင္းနဲ႔အတူ
ေဆးေျခာက္ရႏုိင္မွဳအေပၚ အေျခခံျပီး ႏုိင္ငံတကာေဆးေျခာက္က္ခရီးသြားလုပ္ငန္းဟာလည္း
ဖြ႕ံ ျဖိဳးတဲ့ က႑တစ္ခုျဖစ္လာတယ္။

အမ္စတာဒမ္၊ နယ္သာလန္

အပန္းေျဖေဆးေျခာက္မွာ ကမာၻ႕ျမိဳ႕ေတာ္အျဖစ္ ေတာ္ေတာ္မ်ားမ်ားက
သတ္မွတ္ထားၾကတယ္။ သူ႔ရ႕ဲ နာမည္ေက်ာ္ ေကာ္ဖီဆုိင္ေတြဟာ ေဒသခံေတြနဲ႔
ႏုိင္ငံျခားသားသံုးစြသ
ဲ ူေတြကို ေဆးေျခာက္ေရာင္းခ်လာတာ ႏွစ္မ်ားစြာရွိပါျပီ။ ထုတ္ကုန္ေတြကို
ေနရာမွာတင္သံုးစြလ
ဲ ႔ိုလည္းရတယ္။ ႏုိင္ငံရ႕ဲ ကြန္ဆာေဗးတစ္အစိုးရသစ္ဟာ ၂၀၁၃ ခုႏွစ္ ဇန္နဝါရီ ၁
ရက္ေန႔က ဥပေဒတစ္ခုကို ျပဌာန္းခဲ့ျပီး အဆိုပါဥပေဒအရ ေဆးေျခာက္ထုတ္ကုန္ေတြကို
နယ္သာလန္မွာ တရားဝင္ေနထုိင္သူေတြကိုပဲ ေရာင္းခြင့္ရွိတာျဖစ္တယ္။ ဒါေပမယ့္ ရဲေတြက
ဒီလိုေနထိုင္ခြင့္လိုအပ္ခ်က္ကို အသက္သြင္းလုပ္ေဆာင္မွာ မဟုတ္ဘူးလို႔ အမ္စတာဒမ္ျမိဳ႕ေတာ္ဝန္က
ေၾကျငာထားတယ္။

ဗန္ကူးဗား ၊ ကေနဒါ

Hastings လမ္းေပၚက ကေနဒါရဲ႕ နာမည္ေက်ာ္ “ဗန္စတာဒမ္” ေဆးေျခာက္ရပ္ကြက္ဟာ
ေဆးေျခာက္ယဥ္ေက်းမွဳ နာမည္ေက်ာ္တဲ့ေနရာမွာ အမ္စတာဒမ္ကို ယွဥ္လို႔ရမယ္။ ေကာ္ဖီဆုိင္ေတြ၊
ေဆးေျခာက္အေစ့ေရာင္းသူေတြ၊ ေဆးေျခာက္န႔ဲပတ္သက္ရင္ေဖာ္ေရြတဲ့ ေနရာထုိင္ခင္းေတြကို
အလြယ္တကူေတြ႕ႏုိင္ပါတယ္။

ဒန္ဗာ၊ အေမရိကန္

အပန္းေျဖသံုးကို တရားဝင္လုပ္လိုက္ခ်ိန္ကစျပီး ေဆးေျခာက္ခရီးသြားေတြအတြက္
ဆြေ
ဲ ဆာင္ရာေနရာတစ္ခုျဖစ္လာတယ္။ ေကာ္လိုရာဒိုမွတ္ပံုတင္ကတ္န႔ဲဆိုရင္ တစ္ေအာင္စထိ
ဝယ္ခြင့္ရွိေပမယ့္ ေကာ္လိုရာဒိုေနထုိင္သူမဟုတ္ရင္ေတာ့ သံုးပံုတစ္ပံု (၇ ဂရမ္ေက်ာ္) ေလာက္သာ
ဝယ္ခြင့္ရွိပါတယ္။

ေန႔ဂရယ္၊ ဂ်ေမကာ

ဂ်ေမကာႏုိင္ငံမွာ ေဆးေျခာက္ဟာ တရားမဝင္အျဖစ္ ရွိေနဆဲျဖစ္ေပမယ့္ ေဆးေျခာက္သံုးတာ
ကို သည္းခံေပးထားတယ္။ ေစ်းသက္သာျပီး အရည္အေသြးျမင့္တဲ့ ေဆးေျခာက္ေတြကို
လြယလ
္ ြယ္ကူကူ ရႏုိင္တာေၾကာင့္ ေဆးေျခာက္ခရီးသြားေတြအတြက္ လူၾကိဳက္မ်ားတဲ့
ေနရာျဖစ္တယ္။ သူ႔မွာ လွပတဲ့ကမ္းေျခေတြ၊ ေနေရာင္န႔ဲ ရက္ေဂးဂီတလည္း ရွိပါေသးတယ္။

နင္မ္ဘင္၊ ၾသစေၾတးလ်

New South Wales ျပည္နယ္ေျမာက္ဘက္မွာတည္ရွိတယ္။ Nimbin Mardi Grass
ပြေ
ဲ တာ္ကို ႏွစ္စဥ္က်င္းပေလ့ရွိတယ္။ ျမိဳ႕ကို တန္ျပန္ယဥ္ေက်းမွဳနိဗၺာန္ဘံုလို႔ေခၚဆိုျပီး
ဟစ္ပအ
ီ သိုင္းအဝိုင္းေတြန႔ဲ ပင္မေရစီးမဟုတ္တဲ့ အေျပာင္းအလဲေနထုိင္မွဳပံုစံေတြရွိတယ္။
အခန္း ၉ - အားကိုးအားထားႏွင့္ မွီျငမ္းစရာမ်ား

ေဆးေျခာက္ကို တရားမဝင္လုပ္ထားတာဟာ တရားလြန္လြန္းတယ္။ ေဆးဝါးတစ္ခုကို
အျပည့္အဝအသံုးခ်ေရးအေပၚ တားျမစ္ထားတာျဖစ္တယ္။ အႏၱရယ္န႔ဲ ရူးသြပ္မွဳေတြတိုးပြားေနတဲ့
ကမာၻၾကီးမွာ လိုအပ္ေနတာေတြျဖစ္တဲ့ တည္ျငိမ္ေအးခ်မ္းမွဳ၊ ရွင္းလင္းသိျမင္ႏုိင္မွဳ၊ မိတ္ေဆြရင္းႏွီးမွဳနဲ႔
ခံစားႏုိင္စြမ္းရွိမွဳေတြကို ထုတ္လုပ္ဖို႔ ဒီေဆးဝါးက ကူညီေပးတယ္။

ေဒါက္တာ ကားလ္ဆာဂန္
ေဆးေျခာက္ဝက္ဘ္ဆုိက္မ်ား

ေဆးေျခာက္အသိုင္းအဝုိင္းရဲ႕ လက္ရွိေသြးခုန္ႏႈန္းကို အျမဲစမ္းမိေနဖိ႔ု
အေကာင္းဆံုးနည္းလမ္းကေတာ့ သတင္းအခ်က္အလက္ေတြရွိရာ အြန္လိုင္းရင္းျမစ္ေတြကို
ပံုမွန္သြားၾကည့္ေနဖိ႔ပ
ု ဲျဖစ္တယ္။

TokeSignals.com

အမွီအခိုကင္းရပ္တည္ေနတဲ့ ဘေလာ့တစ္ခုျဖစ္တယ္။ ဒီဆိုက္ကသတင္းေတြကို
ဘယ္ကမွျဖတ္ေတာက္ထားတာမရွိဘူး။ ဆင္ဆာလုပ္ထားတာမရွိဘူး။ ထိန္ခ်န္ပိတ္ပင္ထားတာ
မရွိဘူး။ ဘယ္ေကာ္ပိုေရးရွင္းကမွ ထိန္းခ်ဳပ္ထားတာ မရွိဘူး။

Leafly (www.leafly.com)

ေဆးေျခာက္အမ်ိဳးမ်ိဳးကို ရီဗ်ဴးေရးေနတယ္။ ေဆးဝါးသံုးအျဖစ္ အမ်ိဳးေပါင္း ၇၀၀ ေက်ာ္ကို
ရွာၾကည့္ႏုိင္တယ္။ သင္ေနတဲ့ေနရာက ေဆးေျခာက္တရားဝင္ျဖစ္တယ္ဆိုရင္ ေဆးဝါးေဆးေျခာက္
ေရာင္းတဲ့ဆိုင္ကို ဝက္ဘ္ဆိုက္မွာ ရွာၾကည့္လ႔လ
ို ည္းရတယ္။

Herb.co

ေဆးေျခာက္ ေပါ့ဝက္ဘ္ဆုိက္တစ္ခုျဖစ္တယ္။ အျမန္ဖတ္လို႔ရမယ့္ေဆာင္းပါး
အေျမာက္အမ်ားကို ေန႔စဥ္တင္ေပးေနတယ္။

StoptheDrugWar.org

ေဆး တားျမစ္မွဳကို ဆန္႔က်င္ျပီး သေဘာထားေရးရာမာေၾကာကာ ႏုိင္ငံေရးဆန္ဆန္
ဘေလာ့ေတြထဲက တစ္ခုျဖစ္တယ္။ တရားဝင္ျဖစ္ေရး၊ ျပဳျပင္လဲေရးနဲ႔ပတ္သက္တဲ့
ေနာက္ဆံုးအေျခအေနေတြကို ေဖာ္ျပေပးေနပါတယ္။

စာအုပ္မ်ား

Amazing Dope Tales and Haight Street Flashbacks, by Stephen Gaskin, Ronin
Publishing, 1990

Black Tuna Diaries: The True Story of America’s Most Notorius Marijuana Smuggler, by
Robert Platshorn, TV Publishing, 2010
Cannabis Spirituality, by Stephen Gaskin, High Times Books, 1998

Can’t Find My Way Home: America in the Great Stoned Age, 1945-2000, by Martin
Torgoff, Simon & Schuster, 2005

The Case of U.S. v. Yerbas, by Hoam Rogh, Shady House Publishing Company, 2010

A Child’s Garden of Grass: The Official Handbook for Marijuana Users, by Jack S.
Margolis and Richard Clorfene, various edition

G.R.A.S.S. (Great Revolutionary American Standard System): The Official Guide for
Assessing the Quality of Marijuana on the 1 to 10 Scale, by Jack Herer and Al
Emmanuel, Primo Publications, 1973

The Emperor Wears No Clothes: The Authoritative Historical Record of Cannabis and
the Conspiracy Against Marijuana, by Jack Herer, Ah Ha Publishing, 11th edition 2000

Joint Ventures: Inside America’s Almost Legal Marijuana Industry, by Trish Regan, John
Wiley & Sons, Inc., 2011

Marijuana: The Forbidden Medicine, by Dr. Lester Grinspoon, Yale University Press,
revised edition, 1997

Marijuana Reconsidered, by Dr. Lester Grinspoon, Quick American Archives, 2nd edition

Marijuana Smoker’s Guidebook, by Matt Mernagh, Green Candy Press, 2013

Marijuana Is Safer: So why are we driving people to drink?, by Steve Fox, Paul
Armentano, and Mason Tvert, Chelsea Green, 2009

Medical Cannabis: Rational Guidelines For Dosing, by Gregory T. Carter, M.D., Muraco
Kyashna- Tocha, Ph.D., and Donald I. Abrams, M.D., 2004, article available online.

The Official High Times Pot Smokers Handbook: Featuring 420 Things to Do When
You’re Soned, ed. David Bienenstock, High Times Editiors, Chronicle Books, 2008

Panama Red, by Stephen Diamond, Avon, 1979
The Pot Book: A Complete Guide to Cannabis, ed. Julie Holland, M.D., Park Street Press,
2010

Understanding Marijuana: A New Look at the Scientific Evidence, by Mitchell Earleywine,
Oxford University Press, 2002

Weed: 420 Things You Didn’t Know (or Remember) About Cannabis, by I. M. Stoned,
Adams Media, 2009

Witchgrass: A Pipe Dream, by Dave Wilkinson, Phase Nine Publications, 2010

ဘီလာႏုိႏွင့္လီမာ