You are on page 1of 1

DIVENDRES, 2 DE NOVEMBRE DEL 2018 el 3 de vuit 25

Redacció i Seu social:
Papiol, 1 - 08720
Impressió:
Vilafranca del Penedès
IMPRINTSA
Tel. 93 892 10 35
redaccio@el3devuit.cat
Dipòsit Legal:
maquetacio@el3devuit.cat
B-43447-1982
administracio@el3devuit.cat

Editat amb la col·laboració de Delegació El Vendrell: Difusió controlada per el3devuit.cat
Publicitat Ctra. Santa Oliva, 27-35 Membre de w w w . e l 3 d e v u i t . c a t
Generalitat de Catalunya Alt i Baix Penedès: (Edifici RTV El Vendrell) redaccio@el3devuit.cat
Departament Tel. 93 892 10 35 43700 El Vendrell Donem suport a: maquetacio@el3devuit.cat
de la Presidència maquetacio@el3devuit.cat Tel. 977 66 41 61
www.vegueriapenedes.cat
administracio@el3devuit.cat

La unitat Enocreuers El tapís d’avui dia 2
Darrerament s’ha intensifi-
cat, si és que no ho era prou, Ja no ens El proper 7 de gener sortirà de
Barcelona el vaixell MSC Mag-
de novembre’
d’intens, el clam per la unitat
alimenten nifica rumb a la seva primera Dos de novembre de 1926.
republicana. El món indepen- volta al món. Un total de 119 Sona el telèfon. Per la fines-
dentista està cansat, fart, de
les baralles de pati d’escola molles dies i 32 països diferents que,
a més, oferiran experiències El Penedès tra la pluja cau de manera
incansable. L’hivern sempre Cues de pansa
que protagonitzen els partits
sobiranistes. Tots defensen la
com un safari nocturn, una
visita al Taj Mahal, una esta- també comença abans, a París. Unes
mans boterudes el despen-
seva minsa parceŀla de poder.
Tots alcen la veu, abrandats,
da a Bora Bora o una acampa-
da al desert. Es presenta com existeix... gen. El comissari s’apropa
l’auricular a l’orella, assenteix
tot picant-se el pit patriòti- una oportunitat única perquè i, sense afegir res, mira de re-
cament mentre s’asseguren els viatgers puguin recórrer üll als altres oficials que li ha-
que ningú del partit no deixi el planeta sense haver de fer i vien clavat la mirada. Ricciot-
de cobrar el sou a càrrec del desfer maletes o canviar cons- ti Garibaldi ho ha confirmat.
pressupost. Fins i tot els que tantment d’hotel. Les places Macià i els seus tenen la in-
més criden, els que agiten la Jaume Claramunt estan totalment esgotades. tenció de penetrar Catalunya,
coherència insubmisa, els de- www.molles.cat Aquest és un bon exemple des d’aquí, la Catalunya fran-
sobedients de mena; fins i tot que la indústria de creuers cesa, envair-la i proclamar la
aquests troben excuses quan no para de créixer. I amb la Daniel Garcia república catalana. Si aquest
els toca el rebre. capital de Catalunya com a instructor, dit ser antifeixis-
I la gent de carrer, que ens però als qui sembla que els capdavantera.
Peris ta, no hagués estat un agent Maria Vendrell
vam creure que aquests eren hem de disculpar que no s’hi Tot i així, en aquest segment secret confident de Mussolini
moments excepcionals, mo- afegeixin mai del tot perquè, turístic, el que està agafant
www.danielgarciaperis.cat
i al seu torn de Primo de Ri-
Morist
ments de deixar de banda les ja se sap, un dels seus no vo- més volada són els creuers vera, qui sap si els escamots Sant Pau d’Ordal
diferències, moments per tarà mai un postconvergent. fluvials. Hi ha una tendència Tenim molt d’Estat Català no s’haurien
jugar-se la cara o la hisenda, Doncs, companys, això és a fer viatges culturals i histò- endinsat muntanya avall fins
moments per no demanar també autonomisme. No po- rics, cada vegada més breus i
per oferir, en Olot, i amb més suport intern Qui ho sap i qui ho
qui tens al costat; la gent que dem tornar a votar postcon- temàtics, sobretot per als que enoturisme i haurien fet via fins arribar a
sabria
hem sortit sempre que ens vergents o cupaires o el que ja han realitzat altres creuers, Barcelona, i amb la revolta
ho han demanat, comencem sigui. La propera vegada que que els permeten una escapa-
molt més l’ocupació dels llocs de po-
a estar fastiguejats que ens ens posin una urna al davant, da de tres o quatre dies. Mal- der? Qui sap si en triomfar
vulguin fer beure a galet. el vot ha de ser república. grat els episodis de pluges dels el complot del Garraf contra
Tant se valen les excuses. Les I és per reblar la república que darrers anys, el nostre país no el rei Alfons XIII, també ho
d’uns i les d’altres. Tant se només ens val la unitat. No la pot competir amb altres zones hauria fet aquest complot, el
val si sumem més o sumem unitat de sigles: la unitat de d’Europa de rius cabalosos, es- de Prats de Molló... Qui sap si
menys, com si això anés de la gent. I la gent, al carrer, pecialment el Danubi o el Rin. sense batalles internes dins
sumes. Les sumes són encara ho estem, d’units. Haurem Tanmateix, les navilieres dis- per conèixer els seus vins les d’Estat Català entre Daniel Qui sap i qui ho sabria. Qui
residus d’estratègies partidis- de passar al davant una altra posen a la seva flota de vaixells més demanades per aquests Cardona i el mateix Macià, no s’imaginava que avui, dia 2 de
tes. La unitat que demanem vegada? I aquest cop sense més petits que poden atracar a creueristes. Al Penedès fa uns s’hauria donat el vistiplau per novembre, faria un any que
no és una astúcia de vot, vosaltres? ports mediterranis que no dis- anys es parlava de la promoció l’assalt en el moment opor- l’Audiència Nacional dictava
electoralment conjuntural. No estem disposats a accep- posen d’infraestructura per de Vilanova i la Geltrú per l’ar- tú, un cop reunits prou fons presó provisional sense fian-
La unitat que exigim és de tar que torneu a malbaratar permetre els grans creuers i ribada de grans iots al seu port, i suports amb l’emprèstit Pau ça per a vuit dels consellers
concepte. Perquè només un el somni. No consentirem tampoc absorbirien el seu vo- però la possibilitat que petits Claris. Qui sap si sense l’alça- cessats per la participació en
poble unit, transversalment que el vostre futur acomo- lum de passatgers. Els pobles creuers amb una capacitat de ment de les Pâques a Dublín el referèndum d’autodeter-
unit, pot superar les reti- datici ens espatlli el nostre. de la costa italiana de les Cin- 1.500 persones puguin fer es- l’any 1916 per l’alliberament minació de l’1-O. Que vindria
cències. Fer ara els comptes I aquells que clamen unitat que Terre s’han especialitzat a cala a la costa penedesenca no d’Irlanda, Macià s’hi hauria el 21-D, Quim Torra i el PSOE.
partidistes, calcular escons i però s’exclamen ara d’un, ara acollir aquest tipus de viatgers ha estat abordada. Si fos així, emmirallat i hauria prepa- Qui hauria pensat que l’atzar
repartiments, vol dir aban- de l’altre, que aprofitin ara que, malgrat haver d’arribar a i davant la saturació del turis- rat tal operació. Qui sap si no se’n fotria tant, en fer coinci-
donar-se al processisme auto- que han fet canvi d’armari i terra en barca, els permet gau- me a Barcelona, tenim molt haurien estat posteriorment dir ambdós fets amb el dia de
nomista. I ho dic també pels guardin les malfiances amb dir de la seva oferta enoturís- per oferir, en enoturisme i detinguts, si s’hauria interna- la commemoració dels morts,
qui sempre culpen els altres les samarretes d’estiu. tica. De fet, són les excursions molt més. cionalitzat la causa catalana. avui dia 2 de novembre.

TONI GUASP