Pelaburan Pendidikan Tinggi Jurnal Pendidikan 28 (2003) 33 ­ 46

Pelaburan Pendidikan Tinggi: Analisis Perbandingan IPTA­IPTS di Malaysia
I
SHAK

Y
USSOF ABSTRAK

Kertas ini bertujuan membandingkan pelaburan pendidikan tinggi di institusi pengajian tinggi awam (
IPTA IPTS

) dengan institusi pengajian tinggi swasta ( ). Tujuan perbandingan ini adalah untuk melihat sejauhmana pelaburan dalam
IPTS

itu berbeza berbanding dengan 
IPTA

dari segi kos­kos yang terlibat, jangkaan pulangan yang diperolehi, ciri­ciri pelajar yang belajar di institusi berkenaan dan persepsi mereka terhadap program pengajian yang ditawarkan. Melalui perbandingan ini, isu dan masalah berkait dengan perkembangan pendidikan tinggi akan cuba dikenalpasti, khususnya yang bersabit dengan peranan 
IPTS

. Hasil perbandingan ini penting bagi meningkatkan kefahaman kita tentang kepentingan peranan 
IPTS

dalam perkembangan pendidikan tinggi memandangkan kajian lepas menunjukkan rumusan yang berbeza mengenai peranan tersebut.
ABSTRACT

This paper compares higher education investment in public universities with those at private higher learning institutions. The purpose of this comparison is to investigate to what extent investments in private higher education are dif­ ferent compared with those in public institutions in terms of costs, expected returns, the characteristics of students and their perception on the degree programmes. Through this comparison, issues and problems related to higher education development especially with regards to the role of private higher

education shall be identified. The findings are imperative since previous stud­ ies show contradictory conclusions regarding the role of private education towards higher education development. PENGENALAN Pendidikan memainkan peranan yang sangat penting bagi menjana pertumbuhan ekonomi yang cergas, mempertingkatkan daya saing dan kualiti hidup penduduk sesebuah negara. Dengan menggunakan pelbagai pendekatan, banyak kajian telah membuktikan perkara ini. Teori modal manusia dan pendekatan kadar pulangan umpamanya telah membuktikan bahawa pendidikan berupaya mening­
34 Jurnal Pendidikan 28

katkan produktiviti dan pendapatan seseorang yang selanjutnya boleh mendorong kepada pertumbuhan ekonomi (Blaug 1976; Psacharoupoulos 1985; Schultz 1961). Manakala model pertumbuhan ekonomi makro juga menyebut tentang kepentingan pendidikan dalam menyumbang kepada pertumbuhan ekonomi sesebuah negara (Pencavel 1991). Selain itu pendidikan juga dikatakan mempunyai pengaruh yang besar terhadap agihan pendapatan. Beberapa kajian di Malaysia juga telah membuktikan bahawa pencapaian pendidikan merupakan antara faktor penting yang membezakan pendapatan antara kaum dan jantina (Rahmah & Yussof 1995). Secara teorinya, perkembangan 
IPTS

berupaya meningkatkan tingkat kecapaian pendidikan tinggi di samping mengurangkan bebanan kewangan kerajaan dalam menyediakan kemudahan pendidikan tersebut. Bagi pelajar dan keluarga pula, 
IPTS

menyediakan alternatif terbaik bagi melanjutkan pelajaran setelah gagal mendapatkan tempat dalam sektor awam. Namun begitu dari segi realitinya, terdapat beberapa kritikan terhadap 
IPTS

kerana cirinya yang boleh menghadkan kecapaian (yang mana hanya mampu untuk golongan yang berpendapatan tinggi), implikasi terhadap agihan dan masalah kualiti. Ramai yang berpendapat bahawa kelebihan utama 
IPTS

ialah berupaya bertindakbalas dengan cekap dan cepat ke atas sebarang perubahan yang berlaku di pasaran (Patrinos 1990; Balan 1990: 70). Mengikut pandangan ini sektor swasta

berupaya untuk respon dengan baik kepada keperluan ekonomi dan masyarakat, dan seterusnya menawarkan jenis pendidikan yang bersesuaian. Terdapat juga kajian yang menunjukkan bahawa lulusan daripada 
IPTS

memperoleh faedah yang lebih besar di pasaran kerja dalam bentuk kadar pengangguran yang lebih rendah, gaji yang lebih tinggi dan akhirnya memperoleh pendapatan yang lebih besar (Jimenez & Tan 1987; Patrinos 1990). Namun begitu, kajian­kajian ini juga mendapati 
IPTS

lebih cenderung menawarkan kursus­kursus yang mempunyai pulangan persendirian yang besar berbanding pulangan kepada sosial (Tilak 1991). Ramai yang mendakwa penyelidikan dan keperluan pendidikan yang lebih luas kurang ditekankan di kalangan 
IPTS

. James (1986) misalnya mendapati dalam banyak kes 
IPTS

hanya menawarkan kursus­kursus yang mempunyai intensiti modal yang rendah. 
IPTS

hanya akan menawarkan kursus­kursus bidang profes­ sional seperti kejuruteraan dan perubatan sekiranya keupayaan mendapat untung adalah tinggi (Tilak 1991: 233). Dari segi gunatenaga pula, terdapat bukti yang menunjukkan bahawa kadar pengangguran di kalangan graduan 
IPTS

secara relatif adalah tinggi. Misalnya, kajian Arcelo dan Sanyal (1987) di Filipina mendapati kadar pengangguran di kalangan graduan universiti swasta adalah sekitar 2.8 lebih tinggi berbanding universiti awam. Rencana ini bertujuan membincangkan isu ini dengan lebih mendalam dengan melihat kes yang berlaku di negara Malaysia. Memandangkan salah satu aspek utama dalam K­ekonomi ialah pendidikan, maka adalah penting supaya isu berhubung dengan pelaburan dalam pendidikan tinggi dikaji, difahami dan diberikan cadangan penyelesaian yang sesuai demi memperkemas perkembangan
35 Pelaburan Pendidikan Tinggi

sistem pendidikan negara. Dalam konteks ini kertas ini akan membuat analisis secara perbandingan beberapa aspek penting berhubung dengan pelaburan

pendidikan tinggi di antara sektor awam dan swasta. Sebelum itu, kertas ini akan membincangkan secara ringkas perkembangan pendidikan tinggi di negara ini dengan memberi tumpuan khusus ke atas peranan sektor swasta. PERKEMBANGAN PENDIDIKAN TINGGI DI MALAYSIA Di negara ini kepentingan pendidikan telah lama diakui dan diterapkan dalam agenda pembangunan negara. Secara purata kerajaan memperuntukan lebih 6 peratus daripada Keluaran Dalam Negara Kasar (
KDNK

) untuk melaksanakan program pendidikan. Nisbah ini secara relatifnya adalah tinggi jika dibandingkan dengan beberapa negara maju termasuk Negara Industri Baru (
NIB

) di rantau Asia. Walaupun beberapa indikator pendidikan negara ini menunjukkan pencapaian yang baik, namun perkembangan pendidikan tinggi negara masih belum dapat menandingi negara­negara yang disebutkan tadi. Enrolmen peringkat tertiari negara ini adalah kurang 13 peratus sedangkan pencapaian negara­negara maju adalah jauh lebih tinggi. Misalnya Amerika Syarikat mencatatkan 76 peratus, Korea Selatan 40 peratus, Jerman 36 peratus, Jepun 31 peratus dan United King­ dom 28 peratus. Malah Thailand dan Indonesia mencatatkan nisbah enrolmen pendidikan tinggi yang lebih tinggi dari negara ini, iaitu masing­masing di sekitar 20 dan 16 peratus. Keadaaan ini lebih serius sekiranya nisbah enrolmen ini dibataskan kepada nisbah enrolmen pelajar peringkat universiti, iaitu di Malay­ sia cuma sekitar kira­kira 6 peratus sahaja. Nisbah enrolmen yang sangat rendah ini dikatakan berpunca daripada keterbatasan keupayaan institusi­institusi pengajian tinggi tempatan untuk menawarkan tempat yang secukupnya. Perangkaan terkini menunjukkan hampir separuh daripada calon­calon yang layak melanjutkan pelajaran ke peringkat yang lebih tinggi gagal berbuat demikian kerana tempat yang terhad. Walaupun peratusan pelajar yang memdapat tempat belajar di universiti menunjukkan tren yang semakin meningkat, jumlah keciciran masih besar. Sebahagian daripada mereka yang tercicir ini mungkin meneruskan pengajian mereka sama ada di luar negara ataupun di kolej­kolej swasta dalam negeri yang menawarkan program berkembar. Keterbatasan kecapaian pendidikan tinggi seumpama ini sudah tentulah tidak sejajar dengan kehendak perkembangan ekonomi semasa yang sangat bergantung kepada ilmu pengetahuan. Dalam era K­ekonomi, peranan pendidikan tinggi sudah pasti lebih mencabar dan memerlukan perancangan yang lebih teliti

agar peranannya dapat diluaskan bagi melahirkan tenaga kerja mahir dan yang berpengetahuan tinggi. Oleh itu pendidikan tinggi, khususnya universiti, di samping berfungsi sebagai pusat intelektual perlulah juga berperanan seiring dengan perkembangan ekonomi negara bagi menghasilkan tenaga manusia ber­
36 Jurnal Pendidikan 28

bakat tinggi sesuai dengan keperluan pembangunan ekonomi semasa dan juga masa hadapan. Malah dalam keadaan kemelesetan ekonomi sekalipun peranan pendidikan tinggi adalah penting. Negara harus sentiasa bersedia dengan kemahiran yang diperlukan oleh pasaran (Mohd Yusof & Ishak 2000, m/s 205). KEPENTINGAN PERANAN PENDIDIKAN SEKTOR SWASTA Peningkatan kos pengajian luar negara dan keupayaan 
IPT

awam tempatan yang terbatas telah menjadi pendorong utama terhadap perkembangan kolej­kolej swasta di negara ini. Sebahagian besar kolej­kolej ini menawarkan program ijazah berkembar bagi calon­calon yang gagal mendapatkan tempat di 
IPT

awam tem­ patan dan tidak mampu ke luar negara. Kewujudan kolej­kolej swasta ini mendapat sambutan yang sungguh menggalakkan kerana ia dapat mengurangkan kos bagi mendapatkan pendidikan tinggi. Yuran pengajian dan kos hidup bagi seorang penuntut institusi pengajian tinggi tempatan adalah dianggarkan sekitar 
RM

5 ribu setahun berbanding kosnya di luar negara antara 
RM RM

27 –  41 ribu bagi aliran sastera dan 
RM

36 – 
RM

58 ribu bagi aliran sains (
FMM

Forum 1993; Rahmah & Ishak 1995). Oleh itu institusi pendidikan swasta tidak seharusnya dilihat sebagai saingan kepada institusi pendidikan awam, tetapi lebih merupakan seba­ gai pelengkap kepada kemudahan pendidikan sedia ada. Trend perkembangan

pendidikan pada masa kini menunjukkan peranan dan sumbangan institusi pendidikan swasta yang semakin penting kepada pembangunan ekonomi negara. Namun begitu, pertumbuhan institusi pendidikan swasta perlulah mendapat kawalan yang menyeluruh daripada Kementerian Pendidikan agar tidak terpesong jauh daripada falsafah dan matlamat pendidikan negara. Kerajaan telah meluluskan Akta Institusi Pendidikan Tinggi Swasta 1996 (
AIPTS

) untuk memberi galakan penubuhan kolej­kolej berkenaan. Pada awal tahun 1996 terdapat kira­kira 283 kolej swasta dengan enrolmen lebih 51 ribu pelajar di seluruh negara. Menjelang tahun 2000 bilangan 
IPTS

telah meningkat kepada 564 dengan enrolmen yang mencecah 100,000 ribu pelajar. Dari satu segi perubahan universiti­universiti dan kolej­kolej swasta telah dapat meningkatkan peluang bagi mendapatkan pendidikan tinggi dan menjimatkan aliran perbelanjaan kerajaan dalam bidang pendidikan. Ia juga secara tidak langsung dapat mengurangkan defisit akaun semasa negara. Sekiranya seorang pelajar Malay­ sia yang menuntut di universiti luar negara memerlukan perbelanjaan kira­kira
RM RM

50 ribu setahun, maka negara boleh menjimatkan  2.8 billion setahun sekiranya 56 ribu pelajar yang sekarang ini menuntut di luar negara mendapatkan pendidikan mereka di 
IPTS

tempatan. Namun begitu kawalan­kawalan tertentu perlulah dikenakan ke atas universiti­universiti dan kolej­kolej swasta ini kerana terdapat bukti menunjukkan bahawa kolej­kolej swasta berkecenderungan mewujudkan masalah agihan. Terdapat teori yang mengatakan bahawa pendidikan tinggi swasta tidak sensitif
37 Pelaburan Pendidikan Tinggi

terhadap aspek agihan malah ia boleh menyumbang kepada ketidakseimbangan tingkat sosio­ekonomi (Tilak 1991). Satu kajian di Jepun menunjukkan bahawa universiti awam mempunyai kesan agihan yang lebih baik berbanding universiti swasta khususnya dari segi memindahkan sumber­sumber dari golongan berpendapatan tinggi kepada golongan lain (James & Benjamin 1988). Begitu juga dengan kes yang berlaku di India, kajian menunjukkan bahawa sistem

pendidikan swasta adalah penyumbang kepada perbezaan dalam pendapatan dan melebarkan jurang sosio­ekonomi di kalangan masyarakat (Dasgupta 1979). Di samping itu pencapaian terhadap pendidikan tinggi tidak seharusnya dibiarkan melebihi tahap yang diperlukan oleh pembangunan ekonomi kerana ini akan menyebabkan faedah yang diperolehi daripada pelaburan dalam pendidikan tinggi mencapai nilai negatif (Glvtsos 1990). Oleh itu governan dalam pendidikan tinggi, khususnya yang membabitkan sektor swasta adalah amat penting bagi menjamin aspek pertumbuhan dan agihan ekonomi yang berterusan pada masa hadapan. METODOLOGI
ASPEK TEORITIS

Kebanyakan pendapat yang menyokong pendidikan tinggi swasta memberi hujah bahawa kolej atau universiti swasta akan mendorong persaingan di kalangan pembekal sektor awam dan swasta. Suasana persaingan dikatakan boleh meningkatkan kualiti program yang ditawarkan. Namun begitu, bukti­bukti menunjukkan kualiti pendidikan sektor swasta sangat bergantung kepada ciri­ ciri yang terdapat pada institusi yang menawarkan kursus itu sendiri. Menurut James (1986) permintaan terhadap pendidikan swasta tergadai disebabkan kekurangan yang berlaku dalam sektor awam, dan ia wujud dalam dua keadaan. Keadaan pertama disebut sebagai ‘differentiated demand’ – suatu keadaan di mana pendidikan awam tidak dapat menawarkan jenis atau pun tingkat kualiti pendidikan yang diperlukan oleh masyarakat, misalnya pendidikan agama, pendidikan yang menggunakan bahasa selain dari bahasa kebangsaan ataupun pendidikan yang menekankan kepada kemahiran tertentu. Keadaan yang kedua disebut sebagai ‘access demand’ – suatu keadaan di mana pendidikan awam tidak dapat menawarkan kemudahan pendidikan yang mencukupi kepada masyarakat. Contohnya, kekurangan tempat 
IPTA

telah menyebabkan munculnya universiti dan kolej swasta bagi memenuhi permintaan terhadap pendidikan tinggi yang berlebihan. Mengikut James (1986: 255­276), keadaan pertama akan mewujudkan institusi­institusi pendidikan swasta bersifat non­profit dan lebih berkualiti sifatnya. Sekiranya ini berlaku maka perkembangan pendidikan swasta dijangka berupaya memberi sumbangan positif ke atas kemajuan sistem pendidikan negara. Sebaliknya dalam keadaan yang kedua (access demand), ianya cenderung menghasilkan institusi­institusi pendidikan swasta yang lebih bersifat for­profit.
38 Jurnal Pendidikan 28

Ciri­ciri yang terlalu mementingkan keuntungan menyebabkan institusi­institusi

pendidikan swasta ini akan cuba sedaya upaya untuk meminimumkan kos mereka yang akhirnya boleh menjejaskan kualiti pendidikan yang ditawarkan. Bagi menilai pelaburan pendidikan, kertas ini menggunakan kaedah analisis kos­faedah bagi menganggar kadar pulangan dalaman yang dijangka diterima oleh individu yang belajar di 
IPTS

berbanding individu di 
IPTA

. Kadar pulangan
SKOP

Secara umumnya di Malaysia, institusi pendidikan tinggi dapat di kategorikan kepada pertama, 
IPTA

– memperolehi sebahagian besar peruntukan daripada kerajaan di samping mengenakan kadar yuran yang minima kepada pelajar, dan kedua 
IPTS


IPTS

ini pula dapat dibahagikan kepada dua yang utama. Pertama,
IPTS

yang dimiliki oleh syarikat­syarikat awam / kerajaan. Institusi jenis ini mendapatkan sumber kewangan yang utama daripada syarikat induk dan juga hasil kutipan yuran pengajian. Oleh kerana institusi­institusi jenis ini dimiliki oleh syarikat­syarikat kerajaan, pengurusannya adalah tertakluk kepada peraturan­peraturan yang ditetapkan oleh kerajaan. Kedua, 
IPTS

yang dimiliki dan dibayai sepenuhnya oleh syarikat swasta. 
IPTS

jenis ini lebih bergantung kepada yuran pengajian bagi membiayai perjalanannya dan mempunyai enrolmen pelajar yang paling ramai. Oleh itu fokus kertas ini lebih tertumpu kepada 
IPTS

jenis yang kedua ini. Aspek­aspek yang menjadi asas perbandingan adalah dari segi kos yang terlibat, jangkaan pulang yang diperolehi dan juga persepsi pelajar terhadap program­program yang ditawarkan.
DATA KAJIAN

Sampel kajian terdiri daripada dua buah universiti awam (mewakili 
IPTA

) dan tiga buah kolej swasta yang menawarkan program 3+0. Asas pemilihan 
IPTS

3+0 ialah supaya aspek­aspek yang berkaitan dengan kos dan faedah boleh diban­
39 Pelaburan Pendidikan Tinggi

dingkan dengan 
IPTA

memandangkan keseluruhan dikendalikan di peringkat tempatan. Tambahan lagi bukan semua kolej swasta diberikan kebenaran menawarkan program 3+0 ini. Setakat ini kurang 10 peratus daripada jumlah kolej swasta yang telah diberikan kelulusan oleh Kementerian Pendidikan untuk menawarkan program berkenaan. Jadual 1 menunjukkan institusi­institusi yang terlibat dengan jumlah enrolmen pelajar masing­masing. Untuk menjaga kerahsiaan khususnya terhadap 
IPTS

, tiap­tiap sampel dinamakan dengan abjad khusus. Untuk tujuan analisis seramai 509 orang responden telah dipilih daripada institusi­institusi yang terlibat (Jadual 1). HASIL KAJIAN
KOS PURATA INSTITUSI

Analisis yang dibuat ke atas kos institusi menunjukkan bahawa jumlah kos purata bagi mengelolakan kursus pengajian di 
IPTS

secara umumnya adalah lebih rendah berbanding di 
IPTA

. Data mengenai jumlah kos purata institusi ini meliputi segala perbelanjaan terhadap pengurusan, bangunan (nilai susutnilai atau sewa yang terlibat), gaji pensyarah dan perbelanjaan untuk kemudahan pengajaran. Jadual 2 menunjukkan bahawa hampir kesemua kursus pengajian di
IPTS

(kecuali Undang­undang) mempunyai jumlah kos purata institusi yang lebih rendah berbanding di 
IPTA

. Ada dua tafsiran yang boleh dibuat berhubung dengan corak kos yang sedemikian. Pertama, sama ada 
IPTS

lebih cekap dari segi penawaran kursus­
JADUAL

1. Institusi dan jumlah enrolmen serta responden yang terlibat dalam kajian Institusi Enrolmen pelajar Peratus daripada Bilangan 1997/1998 (Jumlah jumlah enrolmen responden dan peratus peringkat nasional
1

248
1

Berdasarkan perangkaan dalam Rancangan Malaysia Ketujuh (1996­2000). Sumber: Kaji selidik 1998.

Page 8
40 Jurnal Pendidikan 28

kursus tersebut berbanding 
IPTA IPTS

, atau kedua,  cuba meminimumkan kos operasi mereka dengan hasrat memaksimumkan untung. Oleh kerana struktur permintaan pendidikan tinggi di negara ini adalah bersifat access demand, sifat pemaksimuman untung mungkin lebih berkaitan dalam kes ini (James 1986).
JUMLAH KOS INDIVIDU

Bagi individu pelaburan pendidikan tinggi melibatkan beberapa kos seperti yuran pengajian, buku dan bahan pengajian, tempat tinggal dan belanja perjalanan, serta lain­lain perbelanjaan yang berkaitan. Jadual 3 menunjukkan perbezaan jumlah kos pelaburan persendirian (individu/isi rumah) yang diperlukan di antara pelajar di 
IPTA IPTS

berbanding  .

JADUAL

2. Jumlah kos purata institusi sample, 1997/1998 (enrolmen pelajar sebagi pemberat)
Sumber: Kaji selidik 1998.

Bidang Pengajian

Sosial Sains dan Sastera Ekonomi dan Perniagaan Pendidikan Undang­undang Perubatan dan Pergigian Kejuruteraan dan Teknologi Teknologi Maklumat Sains Tulen dan Gunaan Keseluruhan
IPTA

(
JADUAL

3. Perbandingan ke atas jumlah kos pelaburan bagi pelajar 
IPTA­IPTS

(bagi satu tahun pengajian) Bidang Pengajian Sosial Sains dan Sastera Ekonomi dan Perniagaan Pendidikan Undang­undang Perubatan dan Pergigian Kejuruteraan dan Teknologi Teknologi Maklumat Sains Tulen dan Gunaan Keseluruhan Min 
IPTA

(
Sumber: Kaji selidik 1999.

Page 9
41 Pelaburan Pendidikan Tinggi

Secara keseluruhannya Jadual 3 menunjukkan bahawa jumlah kos bagi pelajar di 
IPTA

adalah jauh lebih rendah berbanding kos yang terpaksa ditanggung oleh pelajar di 
IPTS

. Perincian kos menunjukkan bahawa yuran pengajian adalah penyumbang utama kepada kos persendirian ini, iaitu antara 65 hingga 75 peratus daripada jumlah kos tersebut. Yuran pengajian yang tinggi di 
IPTS

adalah kerana

sektor swasta sangat bergantung kepada yuran pengajian sebagai sumber utama pembiayaan. Tambahan lagi, oleh kerana bentuk 
IPTS

yang wujud adalah bersifat access demand, maka kadar yuran yang dikenakan cenderung lebih tinggi bagi tujuan permaksimuman untung. Keadaan ini sudah tentu memberi kesan yang besar ke atas keupayaan individu ataupun isi rumah, khususnya dari kalangan yang berpendapatan sederhana dan rendah, bagi mengikuti program pengajian yang ditawarkan di 
IPTS

. Hasil kajian menunjukkan bahawa min pendapatan penjaga bagi pelajar di 
IPTS

adalah 
RM RM

2300 berbanding  1700 bagi pelajar di
IPTA IPTS

. Trend ini menggambarkan bahawa pelajar yang mengikuti program di  adalah berasal dari keluarga berpendapatan tinggi. Kekurangan pelajar dari keluarga berpendapatan sederhana dan rendah mungkin disebabkan oleh jumlah kos persendirian yang secara relatif lebih tinggi di 
IPTS

.
KOS PURATA INSTITUSI DAN JUMLAH KOS PERSENDIRIAN

Perbandingan di antara kos purata institusi dengan jumlah kos persendirian yang terlibat boleh memberi gambaran kasar mengenai tingkat keuntungan. Keuntungan yang diperolehi oleh 
IPTS

berbanding dengan 
IPTA IPTA

. Bagi  jumlah subsidi yang terpaksa kerajaan keluarkan bagi menawarkan kursus pengajian di universiti­universiti awam disebabkan kadar yuran yang lebih rendah berbanding kos purata yang diperlukan terhadap seorang pelajar. Jadual 4
JADUAL

4. Perbandingan anggaran antara subsidi dan keuntungan bagi 

IPTA

dan 

IPTS Sumber: Kaji selidik 1999.
Bidang Pengajian Sosial Sains dan Sastera Ekonomi dan Perniagaan Pendidikan Undang­undang Peubatan dan Pergigian Kejuruteraan dan Teknologi Teknologi Maklumat Sains Tulen dan Gunaan Yuran (a)

42 Jurnal Pendidikan 28

menunjukkan anggaran jumlah subsidi yang diperlukan oleh 
IPTA

dan jumlah keuntungan yang diperolehi 
IPTS

berhubung dengan pelaburan pendidikan tinggi. Jumlah keuntungan yang tinggi di kalangan 
IPTS

untuk hampir kesemua bidang pengajian (kecuali undang­undang) menyokong model access demand yang dikemukakan oleh James (1986). Ini bermakna 
IPTS

di negara ini wujud bagi memenuhi keperluan permintaan yang tidak dapat dipenuhi oleh sektor awam. Sekiranya ini berlaku, kualiti pendidikan yang ditawarkan oleh 
IPTS

munkin lebih rendah berbanding sektor awam kerana motif memaksimumkan untung. Data­ data mengenai persepsi pelajar berhubung dengan program pengajian yang diikuti mungkin boleh menerangkan aspek ini dengan lebih jelas. Namun yang jelas, Jadual 5 menunjukkan bahawa kerajaan selama ini terpaksa memberi subsidi yang tinggi kepada 
IPTA

untuk menawarkan program pengajian masing­masing.
KADAR PULANGAN PERSENDIRIAN

Perbandingan ke atas kadar pulangan persendirian pula menunjukkan bahawa pelajar di 
IPTS

menerima kadar pulangan yang lebih rendah berbanding dengan kadar pulangan yang diterima oleh pelajar 
IPTA

. Jadual 5 menunjukkan bahawa kadar pulangan yang diterima berdasarkan tiga anggaran pendapatan (anggaran responden, upah sektor awam dan upah sektor swasta) menunjukkan pelajar
JADUA

L 5. Perbandingan kadar pulangan persendirian berdasarkan jangkaan dan anggaran pendapatan sebenar bagi pelajar 
IPTA

dan 

IPTS

43 Pelaburan Pendidikan Tinggi
IPTA

memperoleh kadar pulangan yang lebih tinggi berbanding pelajar 
IPTS

bagi kesemua bidang pengajian yang ditawarkan. Trend ini mempunyai persamaan dengan beberapa kajian lepas yang mengatakan kadar pulangan graduan sektor swasta secara relatif adalah lebih rendah berbanding graduan sektor awam (Patrinos 1990). Ini menunjukkan bahawa walaupun 
IPTS

berupaya memberikan alternatif bagi melanjutkan pendidikan tinggi, risiko terhadap pelaburan adalah lebih tinggi kerana kadar pulangan yang secara relatifnya rendah. Keadaan mungkin bertambah rumit dalam keadaan kemelesetan ekonomi.
LATAR BELAKANG AKADEMIK PELAJAR

Jadual 6 menunjukkan bahawa bagi semua mata pelajaran (kecuali matematik) pelajar 
IPTA

mempunyai kelayakan masuk yang lebih tinggi berbanding pelajar di 
IPTS

. Ini menunjukkan bahawa pelajar yang diterima masuk ke 
IPTA

mempunyai latar belakang akademik yang lebih baik berbanding pelajar di 
IPTS

. Trend ini membuktikan bahawa pelajar yang memasuki 
IPTS

adalah pelajar yang gagal mendapat tempat di 
IPTA

kerana mempunyai merit yang lebih rendah. Oleh kerana tempat yang agak terhad dalam universiti­universiti awam, pelajar­pelajar yang meritnya agak rendah terpaksa ke 
IPTS

sebagai alternatif bagi melanjutkan pendidikan tinggi mereka. Senario ini adalah selari dengan model access demand yang diutarakan oleh James (1986). Dalam kes access demand kualiti pelajar yang dimiliki oleh sektor swasta lazimnya lebih rendah berbanding sektor awam.
JADUAL

6. Perbandingan latar belakang akademik pelajar 
IPTA­IPTS

(Ujian U Mann­Whitney)
* Signifikan pada aras keertian 1% + Tidak signifikan

44 Jurnal Pendidikan 28
KUALITI PROGRAM PENGAJIAN

Bahagian ini menganalisis penilaian pelajar ke atas kualiti program pengajian yang mereka ikuti. Beberapa indikator mengenai aspek pengajaran, kemudahan pengajaran dan khidmat sokongan telah digunakan untuk tujuan perbandingan. Jadual 7 menunjukkan bahawa tingkat kepuasan pelajar di 
IPTA

adalah lebih tinggi berbanding pelajar 
IPTS

untuk sebahagian besar angkubah yang digunakan untuk tujuan perbandingan. Sekiranya tingkat kepuasan boleh dikaitkan dengan kualiti program yang ditawarkan, berdasarkan keputusan ujian yang dibuat dalam Jadual 7, bolehlah dirumuskan bahawa kualiti program pengajian di 
IPTA

adalah

lebih baik berbanding di 
IPTS

. Keputusan ini selari dengan analisis perbandingan terhadap aspek­aspek sebelumnya yang jelas menunjukkan bahawa program di
IPTA IPTS

adalah lebih baik berbanding dengan yang terdapat di  . Oleh itu model access demand adalah bersesuaian digunakan untuk memahami isu dan masalah bersabit dengan perkembangan 
IPTS

di negara ini.
JADUAL

7. Perbandingan penilaian pelajar ke atas aspek pengajaran, kemudahan pengajaran dan khidmat sokongan antara 
IPTA

dan 

IPTS

(Ujian U Mann­Whitney)
* Signifikan pada aras keertian 1% ** Signifikan pada aras keertian 5% Sumber: Kaji selidik 1999.

Senarai Angkubah Pengajaran: Kepuasan keseluruhan* Kuantiti kuliah* Kualiti kuliah* Kuantiti sokongan akademik* Kualliti sokongan akademik** Kemudahan Pengajaran: Kemudahan Perpustakaan* Masa buka perpustakaan* Buku dan bahan perpustakaan* Kemudahan komputer** Khidmat sokongan komputer
+

Kemudahan makmal
+

Khidmat Sokongan: Kuantiti khidmat sokongan* Kualitii khidmat sokongan* Khidmat persatuan pelajar* Kemudahan persatuan pelajar
+

Aktiviti ko­kurikulum*

Bimbingan kerjaya
+

Pelaburan Pendidikan Tinggi

KESIMPULAN K­ekonomi memerlukan lebih ramai guna tenaga berpengetahuan tinggi dalam usaha menjana ekonomi negara masa depan. Keadaaan ini dijangka memberi kesan yang besar ke atas peningkatan permintaan terhadap pendidikan tinggi di negara ini. Berdasarkan perkembangan sistem pendidikan tinggi negara sejak beberapa tahun yang lalu, peningkatan dalam permintaan ini sudah tentu akan memberi tekanan yang lebih besar ke atas keupayaan sistem pendidikan tinggi awam negara. Walaupun langkah kerajaan menggalakkan penubuhan lebih banyak 
IPTS

dijangka mengurangkan tekanan terhadap permintaan pendidikan tinggi di sektor awam, namun langkah ini perlulah dilaksanakan secara berhati­ hati memandangkan terdapat beberapa isu dan masalah yang berkait rapat dengan sistem pendidikan tinggi swasta itu sendiri ini. Oleh kerana peningkatan permintaan terhadap pendidikan tinggi swasta adalah berpunca dari access demand, terdapat kecenderungan di kalangan operator­operator institusi swasta yang mengambil kesempatan memaksimumkan keuntungan. Hasil kajian menunjukkan kos operasian di kalangan 
IPTS

adalah jauh lebih rendah berbanding 
IPTA

. Seimbas lalu, kos operasian yang rendah ini mungkin membayangkan kecekapan kolej­kolej swasta ini dari segi penawaran kursus. Namun berdasarkan analisis ke atas angkubah­angkubah lain, terutama sekali dari perspektif pelajar terbabit, jelas menunjukkan terdapat beberapa kelemahan ketara berhubung dengan peranan 
IPTS

ini. Dari segi istilahnya, 
IPTS

mungkin mencapai kecekapan teknikal sahaja, tetapi dari segi kecekapan ekonomi yang menyeluruh, 
IPTA

kelihatan lebih cekap dari segi penawaran kursus. Kecekapan ekonomi mengambilkira buka sahaja aspek kos yang terlibat, tetapi juga aspek kualiti dan kebajikan masyarakat seluruhnya.

Hasil kajian menunjukkan bahawa individu atau isi rumah terpaksa menanggung kos yang tinggi untuk mengikuti pengajian di 
IPTS

, sedangkan kos tersebut masih boleh dikurangkan memandangkan kos operasian yang terlibat adalah jauh lebih rendah dari itu. Keadaan ini sudah tentu menjejaskan kebajikan pelajar yang ingin (atau mungkin terpaksa) belajar di 
IPTS

, lebih­lebih lagi kajian ini juga mendapati bilangan pelajar 
IPTS

yang mendapat bantuan kewangan adalah kurang 20 peratus, sedangkan di 
IPTA

, lebih 80 peratus mendapat bantuan kewangan. Kos persendirian yang terlalu tinggi juga telah menyebabkan kadar pelaburan pendidikan tinggi bagi pelajar 
IPTS

rendah dalam hampir semua bidang pengajian, kecuali bidang perubatan. Sekiranya masyarakat mendapat maklumat yang betul tentang kadar pulangan ini, ia mungkin boleh menjejaskan pernyataan mereka dalam pendidikan tinggi, dan ini seterusnya boleh memberi kesan terhadap perlaksanaan rancangan k­ekonomi negara. Perlaksanaan k­ekonomi juga mungkin boleh terjejas sekiranya mutu pengajian yang ditawarkan oleh 
IPTS

tidak mencukupi tahap yang diinginkan. Motif untuk memaksimumkan keuntungan telah mendorong operator­operator 
IPTS

ini untuk mengurangkan kos operasi
Page 14
46 Jurnal Pendidikan 28

mereka. Dari segi pendidikan, ini boleh menjejaskan mutu pengajaran seperti yang dibayangkan oleh tahap kepuasan responden­responden 
IPTS

terhadap aspek­aspek pengajaran, kemudahan pengajaran dan khidmat sokongan yang secara relatifnya lebih rendah berbanding responden 
IPTA

.

RUJUKAN

Arcelo, A. A. & Sanyal, B. C. 1987. Employment and Career Opportunities After Gradu­ ation: The Philippine Experience. Manila: Fund for Assistance to Private Education,
IIEP

. Balan, J. 1990. Private Universities within the Argentine Higher Educational System, Trends and Prospects. Higher Educational Policy 3(2): 13­17. Blaugh, M. 1976. The Empirical Status of Human Capital Theory: A Slightly Jaundiced Survey. Journal of Economic Literature 14: 827­855. Dasgupta, A. 1979. Income Distribution, Education and Capital Accumulation. Washing­ ton 
DC

: World Bank.
FMM

Forum. 1993. Manpower Requirements: Industrial Strategies in the Nineties. 
FMM

Forum 93/94. Kuala Lumpur: Federation of Malaysian Manufacturers. Glytsos, Nicholas P. 1990. Anticipated Graduate Job Mismatches and Higher Education Capacity Inadequacies in Greece. Higher Education 19(4): 397­418. James, E. 1986. The Private Non­profit Provision of Education: A Theoretical Model and Application to Japan. Journal of Comparative Economics 10: 255­276. James, E. & Benjamin, G. 1988. Public Policy and Private education in Japan. London: Macmillan. Jimenez, E. & Tan, J. P. 1978. Selecting the Brightest for Post Secondary Education in Columbia: The Impact of Equity. Economics of Education Review 6(2): 129­135. Mohd Yusof & Ishak Yussof. 2000. Liberalisasi dan Pendemokrasian Pendidikan Tinggi dalam Konteks Pertumbuhan dan Agihan. Dlm. Md. Zhahir Kechot & Mansor Jusoh (pyt.), Ekonomi Malaysia: Menghadapi dan Menangani Cabaran. Bangi, Penerbit 
UKM

. Patrinos, H. A. 1990. The Privatisation of Higher Education in Columbia, Effects on Quality and Equity. Higher Education 20(2): 161­173. Pencavel, T. 1991. Higher Education, Productivity, and Earnings: A Review. Journal of Economics Education 22(4): 331­359. Psacharopoulos, G. 1985. Returns to Education: A Further International Update and Implications. Journal of Human Resources 20(4): 583­604. Rahmah Ismail & Ishak Yussof. 1995. Pendidikan dalam Membina Ekonomi Malaysia: Ke Arah Sebuah Negara Industri Maju. Kertas kerja Seminar Kebangsaan Pendidikan Negara Abad Ke­21, Fakulti Pendidikan 
UKM

, Bangi. Schultz, T. W. 1961. Investment in Human Capital. American Economic Review 51: 1­17.

Tilak, J. B. G. 1991. The Privatisation of Higher Education. Prospects 21(2): 227­239.

Baiknya IPTS ------------- 1. Pelajar2 melayu yg tak dapat masuk IPTA dapat meneruskan pengajian mereka. 2. Dapat menampung kehendak industri yg semakin meningkat. 3. Lebih ramai rakyat kita mempunyai kelulusan tinggi. Buruknya IPTS 1. Yuran tinggi kualiti rendah. IPTA yuran rendah kualiti tinggi. 2. Pensyarah IPTA berkelayakan, ada MA dan PhD. Kat IPTS boleh kira berapa ada MA dan PhD. Degree 70 -100% 3. Kat IPTA, R&D kuat tetapi IPTS R&D boleh katakan tak de langsung. Akibatnya 1. Graduan yang lahir tidak mempunyai kualiti dan standard yang sepatutnya. 2. Bila interview-jauh berbeza jika dibandingkan dengan IPTA atau Poli/UiTM/IKM dsb. 3. Jadi - apalah nilai sebuah sijil diploma atau degree kalau tak de quality ?? Ada yg mengatakan Najib kena kencing Fong Chan On. Dia dikelabui dengan Malaysia menjadi pusat pendidikan. Saya fikir Malaysia sesuai menjadi pusat pendidikan pringkat post graduate dan bukan first degree. Kita sebenarnya telalu gopoh dan ghairah. CADANGAN 1. Kerajaan perlu ambil alih IPTS melalui konglomerat seperti PROTON, PKEN, PETRONAS, MISC, MAS dan sebagainya. 2. Beri suntikan modal dan letak mereka yang bekelayakan menerajui IPTS bukannya mereka yang mentah dan berfikir untung semata-mata. 3. LAN perlu ketatkan dan perlu ada rating IPTS yang ada. taraf *, **, ***, ****, ****. KESIMPULAN Datuk Najib tidak boleh menafikan apa yang disebut oleh Pensyarah dalam UM hari ini. Apa yang datuk Najib tahu, pergilah tengok IPTS bumiputera yg ada sekarang - offer Dip computer sciense tapi praktikal training tak de, makmal pun PC klon jekk, develope system pakai PASCAL atau FOXPRO. lecturer baru graduate, sambil tunggu keje tempat lain. lecturer asyik tukar2 orang !!! Macamana nak memenuhi kehendak industri ? Hutang PTPN/MARA berpuluh ribu !!. PAS/BA perlu tindakan yang lebih konsisten dan berterusan. Pendidikan ada CORE BUSINESS dalam mana-mana negara. Manifesto PAS/BA perlu jelas dan detail - apa dasar pendididkan BA. Penerangan dasar ini hendaklah dimulakan dari sekarang. Kita tengok tahun 2003 !!! BERITA MALAYSIA -------------------------------------------------------------------------------- August 21 , 2000 16:29PM PENUBUHAN IPTS MEMPUNYAI BANYAK KESAN POSITIF, KATA NAJIB KUALA LUMPUR, 21 Ogos (Bernama) -- Orang ramai tidak harus melihat kesan penubuhan institusi pengajian tinggi swasta (IPTS) daripada segi pembahagian kaum sahaja kerana ia sebenarnya mempunyai banyak kesan lain yang positif, kata Menteri Pertahanan Datuk Seri Najib Tun Razak. Beliau berkata dasar menggalakkan penubuhan IPTS yang diperkenalkan semasa beliau menjadi Menteri Pendidikan itu telah berjaya menjimatkan beratus juta ringgit wang kerajaan yang sebelum ini dibelanjakan bagi menghantar pelajar mengikuti pengajian di luar negara. "Dasar ini juga telah membantu usaha kerajaan untuk menjadikan Malaysia sebagai pusat kecemerlangan pendidikan di rantau ini," katanya pada sidang media selepas melancarkan pameran Perkhidmatan Pertahanan Asia 2002, di sini Isnin. Beliau mengulas laporan sebuah akhbar hari ini yang memetik kenyataan Pensyarah Fakulti Perniagaan dan Perakaunan Universiti Malaya Nawi Abdullah yang mendakwa jurang perbezaan bilangan profesional Melayu dan bukan Melayu dijangka semakin melebar pada tahun 2003 apabila pelajar bukan Melayu menamatkan pengajian daripada IPTS. Menurut Nawi, ketidak seimbangan itu wujud kerana pelajar Melayu menghadapi kesukaran melanjutkan pelajaran di IPTS kerana yuran yang dikenakan adalah terlalu tinggi berbanding yuran institusi pengajian tinggi awam (IPTA). Najib berkata semasa menerajui Kementerian Pendidikan beliau juga telah mengadakan perbincangan dengan pihak pengurusan IPTS di negara ini bagi memastikan yuran yang dikenakan mereka adalah berpatutan. Najib yang juga Naib Presiden Umno berkata parti itu juga telah mengemukakan beberapa saranan kepada kerajaan bagi membantu pelajar Bumiputera di IPTS dan IPTA termasuk meminta tabung bantuan pengajian sedia ada diperluaskan. Dalam perkembangan lain, Najib berkata Kementerian Pertahanan akan lebih berhati-hati pada masa depan dalam memberi sokongan terhadap syarikat tempatan yang ingin menandatangani perjanjian persefahaman (MoU) dengan syarikat pertahanan

asing. Menurutnya, langkah itu perlu bagi memastikan syarikat terbabit tidak mengggunakan nama kementerian dan MoU itu bagi mendapatkan publisiti, sedangkan mereka tidak berhasrat melaksanakan perjanjian yang telah ditandatangani itu. Ditanya mengenai langkah terbaru kementerian bagi memastikan kejadian penculikan di Pulau Sipadan 23 April lepas tidak berulang, Najib berkata kementerian telah menasihati semua hotel di kawasan terpencil yang tidak mempunyai kemudahan komunikasi supaya menyediakan kemudahan radio Very High Frequency (VHF). Katanya kemudahan radio itu akan membolehkan pengusaha hotel terbabit menghubungi pasukan tentera dan polis bagi mendapatkan bantuan sekiranya menghadapi ancaman. -- BERNAMA __________________________________________________ Do You Yahoo!? Yahoo! Mail – Free email you can access from anywhere! http://mail.yahoo.com/ ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ ( Melanggan ? To : [EMAIL PROTECTED] pada body : SUBSCRIBE HIZB) ( Berhenti ? To : [EMAIL PROTECTED] pada body: UNSUBSCRIBE HIZB) ( Segala pendapat yang dikemukakan tidak menggambarkan ) ( pandangan rasmi & bukan tanggungjawab HIZBINet ) ( Bermasalah? Sila hubungi [EMAIL PROTECTED] ) ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ Pengirim: "=?iso-8859-1?q?PAS=20Tg.=20Aru?=" Pada tahun 1996, dengan tergubalnya Akta Pendidikan (yang menggantikan Akta Penalaran 1961) dan Akta Institut Pengajian Tinggi Swasta 1996, kami menggangap sebagai perubahan yang boleh menjejaskan sistem pendidikan kebangsaan yang sedia ada, terutama dari segi perpaduan dan jati diri kebangsaan. Apa tidaknya, kewujudan IPTS yang menggunakan Bahasa Inggeris sebagai bahasa pengantar. Manakala di IPTA, bahasa pengantarnya adalah Bahasa Melayu. Penggunaan bahasa pengantar di dalam Bahasa Inggeris di IPTS nampaknya nenidakkan kepentingan Bahasa Malaysia dan membawa implikasi yang besar khususnya dari segi mendapatkan peluang-peluang pekerjaan bagi kelulusan dari IPTA dan IPTS di mana pihak swasta lebih gemar menawarkan peluang pekerjaan kepada lulusan yang boleh menggunakan Bahasa Inggeris dengan lebih baik. Pada tahun 1998 terdapat lebih 195 IPTS di Malaysia. Dari jumlah ini hanya 10 peratus dimiliki oleh kaum Bumiputera (Melayu). Sebanyak 250 daripada IPTS tersebut menggunakan Bahasa Inggeris sebagai bahasa pengantar. Dari segi kemasukan hanya 5 peratus daripada pelajar di IPTS adalah pelajar Bumiputera. Manakala tidak sampai 0.01 peratus daripada jumlah pelajar di IPTS adalah daripada kaum Bumiputera keturunan Bidayuh. Ini menunjukkan betapa IPTS itu tidak menyumbangkan kepada peningkatan taraf pendidikan dan sosio-ekonomi kaum Bumiputera di Malaysia. Selain itu timbul juga persolan-persoalan lain akibat dari kewujudan IPTS, misalnya kesukaran yang dialami oleh pelajar Bumiputera. Pelajar-pelajar Bumiputera khususnya yang datang dari luar bandar didapati sukar memahami kuliah dan sumber maklumat dalam Bahasa Inggeris. Keadaan ini akan memburukkan lagi keadaan ketidakseimbangan dari segi penyediaan tenaga iktisas di kalangan Bumiputera yang berada dan kurang berada, dan di kalangan kaum Bumiputera dn bukan Bumiputera. Kewujudun IPTS dilihat akan memburukkan lagi jurang perbezaan di antara kaum-kaum di Malaysia, malah ia juga akan mengurangkan kemungkinan pergaulan antara kaum dan seterusnya menyukarkan perpaduan kaum seperti yang ingin dicapai dalam WAWASAN 2020. Salah satu perubahan yang ketara di dalam Dasar Pendidikan Negara ialah Pengkropratan

IPTA. Dasar kerajaan untuk mengkorporatkan Institusi Pengajian Tinggi Awam (IPTA). Tujuan pengkorporatan IPTA ialah untuk membebaskan IPTA daripada kerenah peraturan birokrasi agar IPTA ditadbirkan dengan lebih cekap. IPTA dibenarkan mencari sumber kewangan sendiri untuk membiayai rancangan pembangunannya dan untuk memberi ganjaran yang lebih menarik kepada tenaga akademiknya. Dasar pengkorporatan IPTA dan kelonggaran yang dibuat oleh kerajaan dalam penglibatan pihak swasta dalam bidang pendidikan merupakan pendekatan baru dalam pendidikan di Malaysia. Dengan mengenakan yuran kemasukan dan pengajian yang tinggi di IPTA ramai di kalangan golongan yang kurang bernasib baik khususnya penduduk di luar bandar didapati tidak mampu untuk membiayai pendidikan anak-anak mereka di IPTA. Jika cadangan pengkorporatan IPTA tidak ditangani dengan baik ia akan membawa impak yang negatif kepada pembangunan negara. Selain persoalan pongkorporatan IPTA, dasar untuk mewujudkan Sekolah Bestari (Smart School) juga perlu diberi perhatian oleh kerajaan khususnya dari segi pelaksanaannya di negeri-negeri yang tidak mempunyai prasarana yang mencukupi untuk melaksanakan Sekolah Bestari. Di Sarawak lebih 45 peratus sekolah rendah adalah terletak di kawasan luar bandar di kampung-kampung dan rumah-rumah panjang yang terpinggir. Kebanyakan dari sekolah ini tidak mempunyai bekalan eletrik, kalau adapun bekalan eletrik ini diperolehi dari generator. Kemudahan ini didapati tidak sesuai untuk pelaksanaan Sekolah Bestari. Tetapi jika ia tidak dilaksanakan maka yang rugi adalah mereka yang tinggal jauh di pedalaman, bukan sahaja mereka ketinggalan dalam arus pembangunan perdana malah terus terpinggir dalam system pendidikan itu sendiri. Bagi masyarakat kaum Bidayuh di Sarawak, terdapat banyak kampung di Daerah Serian, kawasan Padawan, Penrissen, kawasan Serumbu, Jagoi di Bau dan Lundu yang masih tidak mempunyai bekalan eletrik yang mencukupi. Persoalannya bagaimanakah Sekolah Bestari seperti mana yang telah gembar-gemburkan pelaksanaannya akan dilaksanakan di kawasan tersebut. Keadaan sekolah khususnya sekolah rendah kebangsaan yang dahulunya ialah Mission Primary Schools masih lagi dalam keadaan fizikal yang amat daif, dan ada kalanya sekolahsekolah jenis ini tidak mempunyai bilik darjah yang mencukupi untuk menampung bilangan pelajar yang semakin meningkat. Ini adalah kerana sekolah-sekolah tersebut tidak menerima peruntukan kewangan yang mencukupi dari Kementerian Pendidikan. Sekolah-sekolah ini kebanyakannya terletak di kawasan pedalaman yang terpinggir. Di kawasan-kawasan yang terpinggir, di Sarawak, kanak-kanak sekolah yang berusia lebih kurang 6 tahun dikehendaki tinggal di asrama di sekolah rendah. Ini adalah kerana untuk ke sekolah mereka terpaksa berjalan kaki hingga beberapa jam untuk sampai ke sekolah kerana tidak ada system jalanraya yang baik. Mereka terpaksa melalui jalan hutan untuk sampai ke sekolah.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful