You are on page 1of 124

Signature Not

Verified
Digitally signed by
Theodoros Moumouris
Date: 2012.11.13 08:52:48
EET
Reason: Signed PDF
(embedded)
Location: Athens, Ethniko
5525
Typografio

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 222
12 Νοεμβρίου 2012

NOMOΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘ. 4093 ρολογικά έσοδα, καθώς και οι δαπάνες για την περίοδο,
Έγκριση Μεσοπρόθεσμου Πλαισίου Δημοσιονομικής οι εκτιμήσεις ανά οικονομική κατηγορία των ακαθάρι−
Στρατηγικής 2013−2016 − Επείγοντα Μέτρα Εφαρμο− στων εξόδων, εσόδων, και ελλείμματος ή πλεονάσματος
γής του ν. 4046/2012 και του Μεσοπρόθεσμου Πλαι− του Κοινωνικού Προϋπολογισμού και των Ενοποιημένων
σίου Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2013−2016. Προϋπολογισμών της τοπικής αυτοδιοίκησης.
ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ Β.: ΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΟΥ
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΔΗΜΟΣΙΟΥ. ΥΠΟΥΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ Β.
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 1.α. Οι διατάξεις των άρθρων 1 του ν. 91/1943 (Α΄ 129), 1
Εκδίδομε τον ακόλουθο νόμο που ψήφισε η Βουλή και 2 του ν.δ. 99/1974 (Α΄ 295) και της παρ. 19 του άρθρου
4 του ν. 3513/2006 (Α΄ 265) παύουν να ισχύουν για όσους
Άρθρο πρώτο από τα αναφερόμενα σε αυτές πρόσωπα αποκτούν για
ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ Α.: ΕΓΚΡΙΣΗ ΜΕΣΟΠΡΟΘΕΣΜΟΥ ΠΛΑΙ− πρώτη φορά την ιδιότητα του Βουλευτή ή του Δημάρ−
ΣΙΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ 2013−2016 χου, από την επομένη της ημερομηνίας έναρξης ισχύος
1. Εγκρίνεται το Μεσοπρόθεσμο Πλαίσιο Δημοσιονο− του παρόντος νόμου. Τα πρόσωπα αυτά ασφαλίζονται
μικής Στρατηγικής 2013−2016, το οποίο επισυνάπτεται για κύρια σύνταξη, πρόσθετη ασφάλιση και υγειονομι−
κή περίθαλψη, στους φορείς που ασφαλίζονταν πριν
ως Παράρτημα I στον παρόντα νόμο, αποτελεί αναπό−
την εκλογή τους στα αξιώματα αυτά και ο χρόνος της
σπαστο μέρος του νόμου αυτού και στο οποίο περιλαμ−
θητείας τους λογίζεται ως χρόνος ασφάλισης στους
βάνονται για το τρέχον έτος και τα τέσσερα επόμενα
φορείς αυτούς.
έτη, κατά κύριο λόγο, τα εξής:
Σε περίπτωση που δεν υφίσταται προγενέστερη κατά
− Οι μεσοπρόθεσμοι στόχοι για τη Γενική Κυβέρνηση
τα ανωτέρω ασφάλιση, για τα εν λόγω πρόσωπα έχουν
και τους επί μέρους φορείς της.
εφαρμογή οι διατάξεις των παραγράφων 1, 2 και 3 του
− Η περιγραφή και αξιολόγηση των μακροοικονομικών
άρθρου 2 του ν. 3865/2010 (Α΄ 120).
και δημοσιονομικών εξελίξεων και προβλέψεων για το
Οι αναλογούσες ασφαλιστικές εισφορές, όπως αυ−
προηγούμενο έτος το τρέχον έτος, το έτος προϋπολο−
τές καθορίζονται από τη νομοθεσία του κάθε φορέα,
γισμού και τα επόμενα τρία έτη. βαρύνουν του μεν ασφαλισμένου τους ίδιους, του δε
− Οι παραδοχές των οικονομικών και δημοσιονομικών εργοδότη τη Βουλή ή το Δήμο, κατά περίπτωση, παρα−
προβλέψεων (μισθολογικές και συνταξιοδοτικές εξελί− κρατούνται από τη βουλευτική αποζημίωση ή την αντιμι−
ξεις, παροχές, δαπάνες αγαθών και υπηρεσιών, δαπάνες σθία και αποδίδονται ανά μήνα στους οικείους φορείς.
επενδύσεων και δαπάνες τόκων). Όσα από τα ανωτέρω πρόσωπα πριν την εκλογή τους
− Οι κύριες πηγές κινδύνου για τις δημοσιονομικές υπάγονταν στο ασφαλιστικό− συνταξιοδοτικό καθεστώς
προβλέψεις. του Δημοσίου, οι ασφαλιστικές εισφορές υπολογίζονται
− Ο στόχος για το έλλειμμα της Γενικής Κυβέρνησης. επί των συντάξιμων αποδοχών της οργανικής τους θέ−
− Τα συνολικά ανώτατα όρια δαπανών για τη Γενική σης, όπως αυτές ισχύουν κάθε φορά.
Κυβέρνηση, καθώς και τα ανώτατα όρια του Κρατικού Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και
Προϋπολογισμού, των ΟΤΑ και των ΟΚΑ για την περίοδο. Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας καθο−
− Οι δαπάνες και τα έσοδα σε Κεντρική Κυβέρνηση, ρίζεται κάθε αναγκαία λεπτομέρεια για την εφαρμογή
τοπική αυτοδιοίκηση, κοινωνική ασφάλιση για τα αντί− των διατάξεων του τρίτου και τέταρτου εδαφίου της
στοιχα έτη. παρούσας παραγράφου των προηγούμενων εδαφίων.
− Οι προβλεπόμενες δαπάνες της Κεντρικής Κυβέρ− β. Οι διατάξεις της παρ.  14 του άρθρου 8 του
νησης ανά Υπουργείο για τον Προϋπολογισμό του επό− ν. 2592/1998 (Α΄ 57), αντικαθίστανται ως εξής:
μενου έτους, καθώς και οι συνολικές δαπάνες τους για «14. Οι συντάξεις των συνταξιούχων του Δημοσίου,
την υπό εξέταση περίοδο. γενικά, συμπεριλαμβανομένων όσων λαμβάνουν βου−
− Τα έσοδα και οι δαπάνες της Κεντρικής Κυβέρνησης λευτική σύνταξη ή χορηγία, οι οποίοι υπηρετούν ή προ−
ανά οικονομική κατηγορία και οι προβλέψεις για τα φο− σλαμβάνονται σε θέσεις του ευρύτερου δημόσιου τομέα,
5526 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ)

όπως αυτός ορίζεται στην παρ. 6 του άρθρου 1 του θ. Οι καταβαλλόμενες κατά την 1.1.2013 και εφεξής κα−
ν. 1256/1982 (Α΄ 65) και λαμβάνουν σύνταξη ή χορηγία, νονιζόμενες συντάξεις των βουλευτών και των αιρετών
κατά περίπτωση και αποδοχές συγχρόνως, καταβάλ− οργάνων των Ο.Τ.Α. α΄ και β΄ βαθμού που λαμβάνουν
λονται μειωμένες κατά 70% με εξαίρεση τις συντάξεις και δεύτερη κύρια σύνταξη από οποιοδήποτε φορέα
που καταβάλλονται με βάση τις διατάξεις των νόμων κοινωνικής ασφάλισης ή το Δημόσιο, μειώνονται κατά
1897/1990 (Α΄ 120) και 1977/1991 (Α΄ 185), τις εξ ιδίου δι− 20%. Το ποσοστό της μείωσης ορίζεται σε 30% εάν τα
καιώματος πολεμικές συντάξεις που καταβάλλονται με ανωτέρω πρόσωπα λαμβάνουν και τρίτη σύνταξη συ−
βάση τις διατάξεις του Κώδικα Πολεμικών Συντάξεων, μπεριλαμβανομένης και της βουλευτικής ή της χορηγίας.
καθώς και τις εξ ιδίου δικαιώματος συντάξεις παθόντων Η κατά τα ανωτέρω μείωση γίνεται επί του ακαθαρί−
στην υπηρεσία και εξαιτίας αυτής. στου ποσού της μηνιαίας βασικής σύνταξης, όπως αυτό
Οι διατάξεις του προηγούμενου εδαφίου έχουν ανά− ισχύει κατά την 31.12.2012, προ της παρακράτησης της
λογη εφαρμογή και για όσους λαμβάνουν σύνταξη ή εισφοράς αλληλεγγύης συνταξιούχων και της επιπλέον
χορηγία από το Δημόσιο και καταλαμβάνουν θέση εξω− εισφοράς της παρ. 14 του άρθρου 2 του ν. 4002/2011
κοινοβουλευτικού Υπουργού, Αναπληρωτή Υπουργού ή
(Α΄ 180), καθώς και των μειώσεων που επιβλήθηκαν με
Υφυπουργού.
τις διατάξεις της παρ. 10 του άρθρου 1 του ν. 4024/2011
Οι διοριζόμενοι σε θέσεις προέδρων ή μελών Διοικητι−
(Α΄ 226), του άρθρου 1 του ν. 4051/2012 (Α΄ 40) και της
κών Συμβουλίων, φορέων του δημόσιου τομέα, οι οποίοι
υποπαραγράφου της παρ. 3 του άρθρου αυτού, για τον
λαμβάνουν σύνταξη από το Δημόσιο ή από οποιονδή−
υπολογισμό των οποίων, σύμφωνα με τις οικείες διατά−
ποτε ασφαλιστικό φορέα κύριας ασφάλισης μπορούν,
αντί της υπαγωγής τους στις ρυθμίσεις του προηγού− ξεις, η βουλευτική σύνταξη ή χορηγία λαμβάνεται υπόψη
μενου εδαφίου, να επιλέξουν με υπεύθυνη δήλωση του μειωμένη κατά 20% ή 30%, κατά περίπτωση.
ν. 1599/1986 που απευθύνουν τόσο προς την υπηρεσία ι. Η εξ ιδίου δικαιώματος σύνταξη για όσα από τα
τους, όσο και προς τον οικείο ασφαλιστικό φορέα, την πρόσωπα της προηγούμενης περίπτωσης θα θεμελιώ−
υπαγωγή τους στις ρυθμίσεις της παρ. 9 του άρθρου 6 σουν συνταξιοδοτικό δικαίωμα από την 1.1.2013 και μετά,
του ν. 2469/1997 (Α΄ 38).» καταβάλλεται με τη συμπλήρωση του 67ου έτους της
γ. Οι διατάξεις της παρ.  14 του άρθρου 8 του ηλικίας τους, με εξαίρεση όσα από αυτά είναι ανίκανα
ν. 2592/1998, όπως τροποποιούνται με τις διατάξεις της για κάθε βιοποριστικό επάγγελμα κατά ποσοστό 67%
προηγούμενης περίπτωσης έχουν εφαρμογή και για και άνω.
όσους λαμβάνουν ταυτόχρονα με τη σύνταξη ή τη χο− ια. Οι διατάξεις της παραγράφου αυτής, κατά το μέρος
ρηγία, κατά περίπτωση, βουλευτική αποζημίωση ή αντι− που αφορούν βουλευτικές συντάξεις, έχουν εφαρμογή
μισθία ως αιρετά όργανα των Ο.Τ.Α. α΄ και β΄ βαθμού. και για τις συντάξεις των Προέδρων και Αντιπροέδρων
δ. Στο τέλος του πρώτου εδαφίου της παρ. 1 του άρ− της Κυβέρνησης, καθώς και για αυτές των Προέδρων
θρου 58 του π.δ. 169/2007, προστίθεται εδάφιο ως εξής: της Βουλής.
«Οι ανωτέρω διατάξεις έχουν εφαρμογή και: ΥΠΟΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ Β.2.
α. για όσους λαμβάνουν, εξ΄ ιδίου δικαιώματος ή κατά α. Στο τέλος του άρθρου 56 του π.δ. 169/2007 προστί−
μεταβίβαση, βουλευτική σύνταξη ή χορηγία αιρετού ορ− θεται παράγραφος 15 ως εξής:
γάνου των Ο.Τ.Α. α΄ και β΄ βαθμού, καθώς και «15. α. Για όσους θεμελιώνουν συνταξιοδοτικό δικαί−
β. για όσους λαμβάνουν σύνταξη από το Δημόσιο, ωμα από 1.1.2013 και μετά, το όριο ηλικίας καταβολής
συμπεριλαμβανομένης και της βουλευτικής ή χορηγία της σύνταξής τους που προβλέπεται από τις διατάξεις:
και συγχρόνως βουλευτική αποζημίωση ή αντιμισθία, αα. των υποπεριπτώσεων βα΄ και βγ΄ της περίπτωσης
ως αιρετά όργανα των Ο.Τ.Α. α΄ και β΄ βαθμού, κατά β΄ της παραγράφου 1 του άρθρου αυτού, αυξάνεται στο
περίπτωση». 67ο έτος,
ε. Χρόνος ασφάλισης σε οποιονδήποτε ασφαλιστικό ββ. της περίπτωσης β΄ της παραγράφου 2 του άρθρου
φορέα, καθώς και στο Δημόσιο δεν μπορεί να χρησι− αυτού, αυξάνεται στο 62ο έτος.
μεύσει για τη θεμελίωση ή την προσαύξηση βουλευτικής
β. Η σύνταξη όσων θεμελιώνουν συνταξιοδοτικό δι−
σύνταξης ή σύνταξης αιρετού οργάνου των Ο.Τ.Α. α΄
καίωμα από 1.1.2013 και μετά, καταβάλλεται ολόκληρη
και β΄ βαθμού.
με τη συμπλήρωση σαράντα (40) ετών πλήρους πραγ−
στ. Οι διατάξεις της παρ.  2 του άρθρου 14 του
ματικής συντάξιμης υπηρεσίας και του 62ου έτους της
ν. 3865/2010 αντικαθίστανται, από 1.1.2011, ως εξής:
ηλικίας τους.»
«2. Οι δήμαρχοι διατηρούν το καθεστώς υγειονομικής
περίθαλψης στο οποίο υπάγονταν πριν την εκλογή τους β. Η υποπερίπτωση γγ΄ της περίπτωσης β΄ της παρ. 3
στις ανωτέρω θέσεις, οι δε αναλογούσες κρατήσεις, του άρθρου 56 του π.δ. 169/2007 καταργείται.
υπολογίζονται επί της αντιμισθίας που λαμβάνουν, βα− γ. Το πρώτο και το δεύτερο εδάφιο της περίπτωσης
ρύνουν τους ίδιους και αποδίδονται, ανά μήνα, στον α΄ της παρ. 1 του άρθρου 3 του ν. 2084/1992 (Α΄ 165),
οικείο φορέα.» όπως ισχύουν, αντικαθίστανται ως εξής:
ζ. Οι διατάξεις της παρ.  3 του άρθρου 14 του «α) Αν απομακρυνθεί της υπηρεσίας και έχει 15ετή
ν. 3865/2010, από 1.1.2011 έχουν εφαρμογή για τα πρό− πλήρη πραγματική συντάξιμη υπηρεσία και το 67ο έτος
σωπα της παρ. 1 του άρθρου 93 του ν. 3852/2010 (Α΄ της ηλικίας του.
87), με εξαίρεση τους δημάρχους, καθώς και για τα Για όσους θεμελιώνουν δικαίωμα σύνταξης από 1.1.2013
πρόσωπα του άρθρου 182 του ίδιου ως άνω νόμου, τα και μετά, η σύνταξη καταβάλλεται με τη συμπλήρωση
οποία λαμβάνουν αντιμισθία. 40 ετών πλήρους πραγματικής συντάξιμης υπηρεσίας
η. Οι αναλογούσες εισφορές ασφαλισμένου των προ− και του 62ου έτους της ηλικίας τους.»
σώπων της παρ. 1 των άρθρων 93 και 182 του ν. 3852/2010 δ. Το πρώτο εδάφιο της παρ. 1 του άρθρου 15 του
βαρύνουν τους ίδιους. ν. 2084/1992 αντικαθίσταται ως εξής:
ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ) 5527

«1. Ο υπάλληλος δικαιούται μειωμένη σύνταξη μετά συντάξεων και μερισμάτων, άνω των 1.000 ευρώ, που
τη συμπλήρωση του 62ου έτους της ηλικίας του και καταβάλλονται από οποιαδήποτε πηγή και για οποια−
των χρονικών προϋποθέσεων των άρθρων 3 και 7 του δήποτε αιτία, μειώνεται ως εξής:
νόμου αυτού.» Για συνολικό ποσό σύνταξης ή αθροίσματος συντά−
ε. Οι διατάξεις των προηγούμενων περιπτώσεων της ξεων:
παρούσας υποπαραγράφου Β. 2. έχουν εφαρμογή και για αα. Άνω των 1.000,00 ευρώ και έως 1.500,00 ευρώ,
τους δικαστικούς λειτουργούς και τα μέλη του Νομικού μειώνεται το σύνολο του ποσού κατά 5% και σε κάθε
Συμβουλίου του Κράτους που θεμελιώνουν δικαίωμα περίπτωση το ποσό που εναπομένει δεν μπορεί να υπο−
σύνταξης από 1.1.2013 και μετά. λείπεται των 1.000,01 ευρώ.
Ειδικά οι δικαστικοί λειτουργοί και τα μέλη του Νομι− ββ. Από 1.500,01 ευρώ έως και 2.000,00 ευρώ, μειώνεται
κού Συμβουλίου του Κράτους που αποχωρούν υποχρε− το σύνολο του ποσού κατά 10% και σε κάθε περίπτωση
ωτικά από την υπηρεσία με τη συμπλήρωση του 65ου το ποσό που εναπομένει δεν μπορεί να υπολείπεται
έτους της ηλικίας τους, σύμφωνα με τις διατάξεις της των 1.425,01 ευρώ.
παρ. 5 του άρθρου 88 του Συντάγματος, δεν υπάγο− γγ. Από 2.000,01 ευρώ και άνω, μειώνεται το σύνολο
νται σε όσες από τις διατάξεις της παραγράφου αυτής του ποσού κατά 15% και σε κάθε περίπτωση το ποσό
προβλέπουν καταβολή της σύνταξης με τη συμπλήρω− που εναπομένει δεν μπορεί να υπολείπεται των 1.800,01
ση του 67ου έτους της ηλικίας και συνταξιοδοτούνται ευρώ.
άμεσα μετά την υποχρεωτική αποχώρησή τους από β. Για τον προσδιορισμό του ποσοστού μείωσης λαμ−
την υπηρεσία. βάνεται υπόψη το ποσό της μηνιαίας βασικής σύντα−
στ. Η σύνταξη όσων από τα πρόσωπα της παρ. 1 του ξης ή των μηνιαίων βασικών συντάξεων όπως αυτά θα
άρθρου 4 του ν. 3660/2008 (Α΄ 78) θεμελιώνουν δικαίωμα έχουν διαμορφωθεί την 31.12.2012 μετά την τυχόν πα−
σύνταξης με βάση τις διατάξεις του ίδιου άρθρου, από ρακράτηση της εισφοράς αλληλεγγύης συνταξιούχων
1.1.2013 και μετά, καταβάλλεται με τη συμπλήρωση του και της επιπλέον εισφοράς της παρ. 14 του άρθρου 2
60ου έτους της ηλικίας τους. του ν. 4002/2011, καθώς και των τυχόν μειώσεων που
ζ. Το δεύτερο εδάφιο της υποπερίπτωσης εε΄ της πε− επιβλήθηκαν με τις διατάξεις της παρ. 10 του άρθρου 1
ρίπτωσης β΄ της παρ. 3 του άρθρου 56 του π.δ. 169/2007 του ν. 4024/2011 και του άρθρου 1 του ν. 4051/2012.
αντικαθίσταται ως εξής: γ. Σε περίπτωση συρροής συντάξεων το ποσό της
«Για το προσωπικό εσωτερικής φύλαξης και εξωτε− μείωσης επιμερίζεται αναλογικά σε κάθε φορέα ή τομέα
ρικής φρούρησης των γενικών, ειδικών και θεραπευ−
και αποτελεί έσοδο του οικείου ασφαλιστικού φορέα
τικών καταστημάτων κράτησης και των ιδρυμάτων
ή τομέα.
αγωγής ανηλίκων, που θεμελιώνει δικαίωμα σύνταξης
δ. Εξαιρούνται των ανωτέρω μειώσεων οι συνταξιού−
από 1.1.2013 και μετά η σύνταξη καταβάλλεται ακέραια
χοι του Δημοσίου, γενικά, οι οποίοι είναι ανίκανοι για
με τη συμπλήρωση του 60ου έτους της ηλικίας τους ή
την άσκηση κάθε βιοποριστικού επαγγέλματος κατά
με τη συμπλήρωση τριάντα επτά (37) ετών συντάξιμης
ποσοστό 80% και άνω, καθώς και τα πρόσωπα της
υπηρεσίας ανεξαρτήτως ορίου ηλικίας.»
περίπτωσης β΄της παραγράφου 3 του άρθρου 11 του
η. Οι διατάξεις του πρώτου και δευτέρου εδαφίου της
ν. 3865/2010.
παρ. 7 του άρθρου 19 του ν. 2084/1992 αντικαθίστανται
ΥΠΟΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ β.4.
από 1.1.2013 ως εξής:
Τα επιδόματα εορτών Χριστουγέννων και Πάσχα, κα−
«7. Υπάλληλοι και λειτουργοί του Δημοσίου, καθώς
και στρατιωτικοί που έχουν ασφαλισθεί, για κύρια σύ− θώς και το επίδομα αδείας που προβλέπονται από τις
νταξη, σε οποιονδήποτε ασφαλιστικό οργανισμό πριν διατάξεις του άρθρου 5 του ν. 2592/1998 (Α΄ 57) και του
την 1.1.1993, δικαιούνται σύνταξη από το Δημόσιο κατά άρθρου Μόνου του ν. 3847/2010 (Α΄ 67) καταργούνται.
παρέκκλιση των διατάξεων των άρθρων 1 και 26 του ΥΠΟΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ Β.5.
π.δ. 169/2007, εφόσον αποχωρούν με αίτησή τους και α. Από 1.1.2013 οι διατάξεις της παρ. 5 του άρθρου 5
έχουν συμπληρώσει 15ετή πλήρη πραγματική συντάξιμη και της παρ. 6 του άρθρου 31 του π.δ. 169/2007 αντικα−
υπηρεσία και το 67ο έτος της ηλικίας τους. Η συμπλή− θίστανται ως εξής:
ρωση της ανωτέρω 15ετούς συντάξιμης υπηρεσίας δεν «α. Το συνολικό ποσό σύνταξης ή συντάξεων που
συνιστά θεμελίωση συνταξιοδοτικού δικαιώματος, κατά λαμβάνουν οι άγαμες ή διαζευγμένες θυγατέρες, από
την έννοια των διατάξεων των προηγουμένων περι− το Δημόσιο, των οποίων το συνταξιοδοτικό δικαίω−
πτώσεων.» μα γεννήθηκε πριν την ημερομηνία δημοσίευσης του
θ. Στις περιπτώσεις που η σύνταξη, ανεξαρτήτως του ν. 3865/2010, δεν μπορεί να υπερβαίνει τα 720€. Στις
χρόνου θεμελίωσης του συνταξιοδοτικού δικαιώματος, περιπτώσεις καταβολής δύο συντάξεων που το άθροι−
καταβάλλεται με τη συμπλήρωση του 65ου έτους της σμά τους υπερβαίνει το ανωτέρω ποσό, η περικοπή του
ηλικίας, το όριο ηλικίας αυτό αυξάνεται στο 67ο έτος, υπερβάλλοντος ποσού, διενεργείται επί της μεγαλύτε−
με εξαίρεση τις περιπτώσεις που το σχετικό δικαίωμα ρης σύνταξης και εάν αυτή δεν επαρκεί περικόπτεται
έχει αναγνωρισθεί με πράξη της αρμόδιας Διεύθυνσης ανάλογα και η δεύτερη σύνταξη.
Συντάξεων. β. Από την ημερομηνία δημοσίευσης του νόμου αυτού
ι. Οι διατάξεις της παραγράφου αυτής σε συνδυασμό καταργείται η καταβολή του επιδόματος εξομάλυνσης
με τις διατάξεις του άρθρου 15 του ν. 3865/2010 (Α΄ 120) του άρθρου 1 του ν. 3670/2008 (Α΄ 117) στις συντάξεις
και τις οικείες διατάξεις του Κανονισμού της Βουλής των προσώπων της προηγούμενης περίπτωσης.
έχουν ανάλογη εφαρμογή και για τους υπαλλήλους της γ. Στις περιπτώσεις που στη σύνταξη συντρέχουν πε−
Βουλής. ρισσότεροι του ενός δικαιούχοι, το ποσό της περίπτω−
ΥΠΟΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ Β.3. σης α΄ επιμερίζεται σε αυτούς σε ίσες μερίδες. Ειδικά
α. Η μηνιαία σύνταξη ή το άθροισμα των μηνιαίων στην περίπτωση που συνδικαιούχος στη σύνταξη είναι
5528 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ)

επιζών σύζυγος, το μερίδιό του δεν παραβλάπτεται από αναλόγως και για τους υπαλλήλους των Ο.Τ.Α. και των
τον κατά τα ανωτέρω περιορισμό του ποσού που ανα− άλλων Ν.Π.Δ.Δ. που διέπονται από το ίδιο με τους δη−
λογεί στο μερίδιο των προσώπων της περίπτωσης α΄. μοσίους υπαλλήλους συνταξιοδοτικό καθεστώς, είτε οι
δ. Η καταβολή της σύνταξης των άγαμων ή διαζευγ− συντάξεις τους βαρύνουν το Δημόσιο είτε τους οικείους
μένων θυγατέρων αναστέλλεται, εάν όπως προκύπτει φορείς, καθώς και για το προσωπικό του Οργανισμού
από τη φορολογική τους δήλωση του προηγούμενου Σιδηροδρόμων Ελλάδος και των υπαλλήλων των ασφα−
οικονομικού έτους, έχουν και άλλα εισοδήματα, εκτός λιστικών Ταμείων του προσωπικού των Σιδηροδρομι−
από την κύρια και επικουρική σύνταξή τους, τα οποία κών Δικτύων, που διέπονται από το καθεστώς του ν.δ.
υπερβαίνουν το αναγόμενο σε ετήσια βάση ποσό της 3395/1955 (Α΄ 276).
περίπτωσης α΄. ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ Γ.: ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗΣ
Εάν τα ανωτέρω εισοδήματα δεν υπερβαίνουν το ανα− ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ
γόμενο σε ετήσια βάση ποσό της περίπτωσης α΄ και ΥΠΟΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ Γ. 1.: ΜΙΣΘΟΛΟΓΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
το συνολικό ετήσιο πραγματικό ακαθάριστο εισόδημα ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΤΟΜΕΑ
των προσώπων αυτών, όπως αυτό προκύπτει από τη 1. Τα επιδόματα εορτών Χριστουγέννων, Πάσχα και
φορολογική τους δήλωση του προηγούμενου οικονομι−
αδείας, που προβλέπονται από οποιαδήποτε γενική ή
κού έτους, με συνυπολογισμό και του ποσού της κύριας
ειδική διάταξη, ή ρήτρα ή όρο συλλογικής σύμβασης
σύνταξης, υπερβαίνει το αναγόμενο σε ετήσια βάση
εργασίας, διαιτητική απόφαση ή με ατομική σύμβαση
ποσό της περίπτωσης α΄, η κύρια σύνταξη μειώνεται
εργασίας ή συμφωνία, για λειτουργούς, υπαλλήλους
κατά το υπερβάλλον ποσό.
ε. Από την αναστολή ή την περικοπή της σύνταξης και μισθωτούς του Δημοσίου, Ν.Π.Δ.Δ., Ν.Π.Ι.Δ., και Ο.Τ.Α.,
σύμφωνα με τα οριζόμενα στις περιπτώσεις δ΄ και ε΄ καθώς και για τα μόνιμα στελέχη των Ενόπλων Δυνά−
δεν επωφελούνται τα τυχόν συνδικαιούχα πρόσωπα. μεων και αντίστοιχους της Ελληνικής Αστυνομίας, του
στ. Οι διατάξεις της παραγράφου αυτής δεν έχουν Πυροσβεστικού και Λιμενικού Σώματος, καταργούνται
εφαρμογή για όσα από τα πρόσωπα που αναφέρονται από 1.1.2013.
σε αυτές είναι ανήλικα ή ανάπηρα κατά ποσοστό 67% 2. Αναστέλλεται μέχρι 31.12.2016, η εφαρμογή των δι−
και άνω ή σπουδάζουν και υπό τις προϋποθέσεις της ατάξεων του άρθρου 19 και της περίπτωσης β΄ του
περίπτωσης δ΄ της παρ. 1 του άρθρου 5 του Κώδικα τελευταίου εδαφίου της παρ.  2 του άρθρου 29 του
αυτού.» ν. 4024/2011 (Α΄ 226). Οι διατάξεις του προηγούμενου
β. Από 1.1.2013 οι καταβαλλόμενες από το Δημόσιο στα εδαφίου ισχύουν από 31.10.2012.
ανωτέρω πρόσωπα συντάξεις αναπροσαρμόζονται οίκο− 3. Από 1.1.2013 η αντιμισθία των προέδρων των δημο−
θεν από τις αρμόδιες Διευθύνσεις Συντάξεων σύμφωνα τικών και περιφερειακών συμβουλίων μειώνεται κατά
με τα οριζόμενα στην υποπαράγραφο αυτή. πενήντα τοις εκατό (50%) επί του ποσού που καταβάλ−
γ. Οι διατάξεις της υποπαραγράφου αυτής έχουν λεται στις 31.12.2012.
εφαρμογή και για όσα από τα αναφερόμενα σε αυτές 4. Από 1.1.2013 τα μέλη των δημοτικών συμβουλίων,
πρόσωπα συνταξιοδοτούνται με βάση τις διατάξεις του των οικονομικών επιτροπών των δήμων, των επιτροπών
π.δ. 167/2007 (Α΄ 208) και του π.δ. 168/2007 (Α΄ 209). ποιότητας ζωής και των λοιπών επιτροπών των δημοτι−
δ. Οι διατάξεις των παραγράφων 6 και 7 των άρθρων κών συμβουλίων των δήμων, καθώς και των διοικητικών
5 και 31, αντίστοιχα, του π.δ. 169/2007, της παρ. 3 του επιτροπών του άρθρου 164 του ν. 3852/2010 (Α΄ 87) δεν
άρθρου 9 του ν. 3865/2010, καθώς και αυτές της παρ. 3 λαμβάνουν αποζημίωση για τη συμμετοχή τους στις
του άρθρου 8 του ν. 3865/2010 κατά το μέρος που πα− συνεδριάσεις των ανωτέρω οργάνων.
ραπέμπουν στις διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 4 5. Από 1.1.2013, οι αποδοχές, οι αποζημιώσεις, τα έξοδα
του ν. 3620/2007, καταργούνται. Σχετικές αιτήσεις που παράστασης και οι πάσης φύσεως αμοιβές των Διοι−
έχουν υποβληθεί στις αρμόδιες Διευθύνσεις Συντάξεων, κητών, Υποδιοικητών, των Προέδρων, Αντιπροέδρων,
μέχρι την ημερομηνία δημοσίευσης του νόμου αυτού, Διευθυνόντων Συμβούλων, καθώς και των μελών του
εξετάζονται με βάση τις καταργούμενες διατάξεις. Διοικητικού Συμβουλίου των Ιδρυμάτων και των Νομικών
ΥΠΟΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ Β.6.
Προσώπων Δημοσίου Δικαίου των Δήμων και των Περι−
Οι διατάξεις της περίπτωσης α΄ της παρ. 2 της Πράξης
φερειών, καθώς και των Νομικών Προσώπων Ιδιωτικού
Νομοθετικού Περιεχομένου: «Μέτρα ενίσχυσης των χα−
Δικαίου αυτών, συμπεριλαμβανομένων των Συνδέσμων
μηλοσυνταξιούχων» (Α΄ 211) που κυρώθηκε με την παρ. 2
των Ο.Τ.Α., αλλά και των ανωνύμων εταιρειών, στις
του άρθρου 1 του ν. 2453/1997 (Α΄ 4), όπως ισχύει, αντι−
καθίσταται από 1.1. 2014 ως εξής: οποίες οι Οργανισμοί Τοπικής Αυτοδιοίκησης κατέχουν
«Έχουν συμπληρώσει το 64ο έτος της ηλικίας τους.» ποσοστό πάνω από το 50% του μετοχικού κεφαλαίου,
ΥΠΟΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ Β.7. μειώνονται κατά ποσοστό πενήντα τοις εκατό (50%).
Από την ημερομηνία έναρξης ισχύος των διατάξεων 6. α. Ο βασικός μισθός του Γενικού Γραμματέα Υπουρ−
των προηγουμένων υποπαραγράφων, καταργείται κάθε γείου και του Γενικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοί−
διάταξη που αντίκειται σε όσα ρυθμίζονται με τις δια− κησης της παραγράφου 1Α του διατακτικού της απόφα−
τάξεις των προηγούμενων υποπαραγράφων. σης του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών με αριθμό
ΥΠΟΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ Β.8. α2/57332/0022/27.7.2012 (ΥΟΔΔ 358), διαμορφώνεται, από
Η ισχύς των διατάξεων των προηγουμένων παραγρά− 1.1.2013, στο ποσό των τριών χιλιάδων τετρακοσίων πε−
φων αρχίζει από 1.1.2013, εκτός εάν διαφορετικά προ− νήντα ευρώ (3.450 €).
βλέπεται στις επί μέρους διατάξεις των παραγράφων β. Ο βασικός μισθός του Ειδικού Γραμματέα Υπουργεί−
αυτών. ου της παραγράφου 1Β της απόφασης του Αναπληρωτή
ΥΠΟΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ Β.9. Υπουργού Οικονομικών με αριθμό 2/57332/0022/27.7.2012
Οι διατάξεις της παραγράφου αυτής εφαρμόζονται (ΥΟΔΔ 358), διαμορφώνεται, από 1.1.2013, στο ποσό των
ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ) 5529

τριών χιλιάδων ευρώ (3.000 €). του ν. 3899/2010 (Α΄ 212).
7. α. Η περίπτωση δ΄ της παρ. 1 του άρθρου 4 του Με κοινές αποφάσεις των Υπουργών Οικονομικών και
ν. 4024/2011 αντικαθίσταται, από 1.1.2013, ως εξής: Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρ−
«δ) Οι υπάλληλοι της Βουλής, σύμφωνα με τα ειδικό− νησης, οι οποίες μπορούν να ανατρέχουν στην έναρ−
τερα οριζόμενα στον Κανονισμό της, το προσωπικό της ξη ισχύος των διατάξεων της παρούσας περίπτωσης,
Εθνικής Υπηρεσίας Πληροφοριών και της Προεδρίας μπορούν να ρυθμίζονται λεπτομέρειες εφαρμογής των
της Δημοκρατίας.» προηγούμενων εδαφίων.
β. Από τις διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 4 του Από την έναρξη ισχύος των διατάξεων της παρούσας
ν. 4024/2011 διαγράφονται, από 1.1.2013, οι λέξεις «το περίπτωσης, για τους ανωτέρω παύουν να ισχύουν οι
προσωπικό της Εθνικής Υπηρεσίας Πληροφοριών». διατάξεις του άρθρου 31 του ν. 4024/2011, εκτός από
γ. Στο τέλος της παρ. 2 του άρθρου 4 του ν. 4024/2011 αυτές της παραγράφου 2.
προστίθεται εδάφιο ως εξής: 13. Οι παράγραφοι 1 και 2 του άρθρου 29 του
«Με κοινή απόφαση των Υπουργών Δημόσιας Τάξης ν. 3205/2003 (Α΄ 297) αντικαθίστανται, από 1.8.2012, ως
και Προστασίας του Πολίτη, Εθνικής ΄Αμυνας και Οικο− εξής:
νομικών καθορίζεται το σύστημα βαθμολογικής εξέλιξης «1. Ο μηνιαίος βασικός μισθός όλων των βαθμών της
και το μισθολόγιο που εφαρμόζεται για το προσωπικό ιεραρχίας των δικαστικών λειτουργών του Συμβουλί−
της Εθνικής Υπηρεσίας Πληροφοριών από 1.1.2013 και ου της Επικρατείας (Σ.τ.Ε.), των Πολιτικών και Ποινικών
εφεξής, σύμφωνα με τις ιδιαιτερότητες και τις ανάγκες Δικαστηρίων, του Ελεγκτικού Συνεδρίου (Ε.Σ.), των Τα−
της Υπηρεσίας αυτής.» κτικών Διοικητικών Δικαστηρίων (Τ.Δ.Δ.) και της Γενι−
8. Οι αποδοχές, οι αποζημιώσεις, τα έξοδα παράστα− κής Επιτροπείας αυτών, καθορίζεται με βάση το βασικό
σης και οι αμοιβές εν γένει, που καταβάλλονται στους μισθό του βαθμού του Πρωτοδίκη και των αντίστοιχων
Προέδρους, Αντιπροέδρους και τα μέλη των Ανεξάρ− με αυτόν βαθμών, ο οποίος πολλαπλασιάζεται με τους
παρακάτω συντελεστές και στρογγυλοποιείται στην
τητων Διοικητικών Αρχών (ΑΔΑ), καθώς και στους Διοι−
πλησιέστερη μονάδα ευρώ:
κητές, Υποδιοικητές, στους Προέδρους, Αντιπροέδρους,
α. Πρόεδρος Σ.τ.Ε., Πρόεδρος και Εισαγγελέας του
Διευθύνοντες Συμβούλους και στα μέλη του Δ.Σ. των
Αρείου Πάγου (Α.Π.), Πρόεδρος του Ε.Σ., Γενικός Επί−
Ν.Π.Δ.Δ. και των Ν.Π.Ι.Δ. της περίπτωσης 12 της παρού−
τροπος της Επικρατείας του Ε.Σ., Γενικός Επίτροπος
σας υποπαραγράφου, επιφυλασσομένων των διατάξεων
της Επικρατείας των Τ.Δ.Δ.. 1.70
της περίπτωσης 5, μειώνονται κατά ποσοστό είκοσι τοις
β. Αντιπρόεδρος του Σ.τ.Ε., του Α.Π. και του Ε.Σ.,Επί−
εκατό (20%), από 1.1.2013. Η παρ. 3 του άρθρου 2 του
τροπος της Επικρατείας του Ε.Σ. και Επίτροπος της
ν. 3833/2010 (Α΄ 40) καταργείται από 1.1.2013.
Επικρατείας των Τ.Δ.Δ.. 1.62
9. Το χρονοεπίδομα που προβλέπεται στην παράγρα−
γ. Σύμβουλος της Επικρατείας, Αρεοπαγίτης, Αντει−
φο 1 του διατακτικού της κοινής υπουργικής απόφασης
σαγγελέας του Α.Π., Σύμβουλος και Αντεπίτροπος του
με αριθμό 2/17132/0022/28.2.2012 (Β΄ 498) καταργείται
Ε.Σ., Αντεπίτροπος Επικρατείας των Τ.Δ.Δ., Πρόεδρος
από 1.1.2013.
και Εισαγγελέας Εφετών και Πρόεδρος Εφετών Διοικη−
10. Οι διατάξεις της παρ.  9 του άρθρου 55 του τικών Δικαστηρίων. 1.42
ν. 4075/2012 (Α΄ 89) καταργούνται από τότε που ίσχυσαν. δ. Πάρεδρος του Συμβουλίου της Επικρατείας, Εφέτης,
11. Από 1.1.2013 καταργείται η προβλεπόμενη από τις Αντεισαγγελέας Εφετών, Πάρεδρος του Ε.Σ. και Εφέτης
διατάξεις της παρ. 5 του άρθρου 58 του ν. 3528/2007 Διοικητικών Δικαστηρίων. 1.27
(Α΄ 26) προσαύξηση αποδοχών σε όσους χορηγείται ε. Πρόεδρος και Εισαγγελέας Πρωτοδικών, Πρόεδρος
άδεια υπηρεσιακής εκπαίδευσης στο εσωτερικό. Στους Πρωτοδικών Διοικητικών Δικαστηρίων και Ειρηνοδίκης
υπαλλήλους που χορηγείται άδεια για μετεκπαίδευση ή Α΄ Τάξης. 1.13
μεταπτυχιακή εκπαίδευση στο εξωτερικό, για τον υπο− στ. Εισηγητής του Σ.τ.Ε. και του Ε.Σ., Πρωτοδίκης,
λογισμό της προσαύξησης λαμβάνεται υπόψη μόνο ο Αντεισαγγελέας Πρωτοδικών, Πρωτοδίκης Διοικητικών
βασικός μισθός. Δικαστηρίων και Ειρηνοδίκης Β΄ Τάξης. 1,00
12. Οι διατάξεις του Κεφαλαίου Δεύτερου του ζ. Δόκιμος Εισηγητής του Σ.τ.Ε. και του Ε.Σ., Πάρεδρος
ν. 4024/2011 που αφορούν το βαθμολογικό και μισθο− Πρωτοδικείου, Πάρεδρος Εισαγγελίας, Πάρεδρος Πρω−
λογικό καθεστώς των υπαλλήλων του άρθρου 4 του τοδικείου των Διοικητικών Δικαστηρίων και Ειρηνοδίκης
ίδιου νόμου, έχουν ανάλογη εφαρμογή, από 1.1.2013, και Γ΄ Τάξης. 0.85
στο προσωπικό των νομικών προσώπων ιδιωτικού δι− η. Ειρηνοδίκης Δ΄ Τάξης 0.77
καίου (Ν.Π.Ι.Δ.), που ανήκουν στο Κράτος ή σε Ν.Π.Δ.Δ. 2. Για τη διαμόρφωση των νέων βασικών μισθών της
ή σε Ο.Τ.Α., κατά την έννοια της επίτευξης κρατικού προηγούμενης παραγράφου ο μηνιαίος βασικός μισθός
ή δημόσιου ή αυτοδιοικητικού σκοπού, εποπτείας, δι− του Πρωτοδίκη ορίζεται σε χίλια επτακόσια εβδομήντα
ορισμού και ελέγχου της πλειοψηφίας της Διοίκησής οκτώ (1.778) ευρώ.».
τους, συμπεριλαμβανομένων των Γενικών και Τοπικών 14. Οι παράγραφοι 3, 5, και 6 του άρθρου 30 του
Οργανισμών Εγγείων Βελτιώσεων, ή επιχορηγούνται ν. 3205/2003 αντικαθίστανται, από 1.8.2012, ως εξής:
τακτικά, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις, από πόρους «3. Για την ταχύτερη και αποτελεσματικότερη διεκπε−
των ως άνω φορέων κατά 50% τουλάχιστον του ετήσιου ραίωση των υποθέσεων, καθώς και για την αντιστάθμιση
προϋπολογισμού τους, καθώς και των λοιπών δημόσιων δαπανών στις οποίες υποβάλλονται κατά την άσκηση
επιχειρήσεων, οργανισμών και ανωνύμων εταιρειών, που του λειτουργήματός τους (δημιουργία και ενημέρω−
υπάγονται στο πεδίο εφαρμογής των διατάξεων του ση βιβλιοθήκης, οργάνωση γραφείου), οριζόμενο κατά
Κεφαλαίου Α΄ του ν. 3429/2005 (Α΄ 314), όπως έχουν βαθμό ως εξής:
τροποποιηθεί με τις διατάξεις της παρ. 1α του άρθρου 1 α. Ειρηνοδίκες Γ΄ και Δ΄ Τάξης, Δόκιμος Εισηγητής του
5530 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ)

Σ.τ.Ε. και αντίστοιχοι, τριακόσια δέκα έξι ευρώ (316 €). βαθμό ως εξής:
β. Εισηγητής του Σ.τ.Ε. και αντίστοιχοι, τετρακόσια α. Δόκιμος Δικαστικός Αντιπρόσωπος τριακόσια δέκα
είκοσι ευρώ (420 €). έξι ευρώ (316 €).
γ. Πρόεδρος Πρωτοδικών και αντίστοιχοι, τετρακόσια β. Δικαστικός Αντιπρόσωπος τετρακόσια είκοσι ευρώ
πενήντα έξι ευρώ (456 €). (420 €).
δ. Πάρεδρος του Σ.τ.Ε. και αντίστοιχοι, τετρακόσια γ. Δικαστικός Αντιπρόσωπος Α΄ Τάξης τετρακόσια
εξήντα ευρώ (460 €). πενήντα έξι ευρώ (456 €).
ε. Πρόεδρος Εφετών, Σύμβουλος της Επικρατείας και δ. Πάρεδρος τετρακόσια εξήντα ευρώ (460 €).
αντίστοιχοι, τετρακόσια εβδομήντα ευρώ (470 €). ε. Σύμβουλος τετρακόσια εβδομήντα ευρώ (470 €).
στ. Αντιπρόεδρος και αντίστοιχοι, τετρακόσια ογδό− στ. Αντιπρόεδρος τετρακόσια ογδόντα πέντε ευρώ
ντα πέντε ευρώ (485 €). (485 €).
ζ. Πρόεδρος και αντίστοιχοι, πεντακόσια ευρώ (500 €).» ζ. Πρόεδρος πεντακόσια ευρώ (500 €).»
«5. Πάγια αποζημίωση, λόγω των ειδικών συνθηκών 5. Πάγια αποζημίωση, λόγω της πολύωρης παραμονής
προσφοράς υπηρεσιών (πολύωρη παραμονή στην έδρα, στα δικαστήρια, της απασχόλησής τους χωρίς ωράριο
απασχόληση χωρίς ωράριο εργασίας, κατ’ οίκον εργα− εργασίας, καθώς και των ειδικών συνθηκών προσφοράς
σία, προσφορά υπηρεσιών σε παραμεθόριες και προ−
υπηρεσιών σε παραμεθόριες περιοχές, οριζόμενη κατά
βληματικές περιοχές), οριζόμενη κατά βαθμό ως εξής:
βαθμό ως εξής:
Για δικαστικούς λειτουργούς από το βαθμό του Προ−
Δικαστικός Αντιπρόσωπος Α΄ Τάξης μέχρι Πρόεδρο
έδρου Πρωτοδικών και αντίστοιχων, μέχρι και το βαθ−
πεντακόσια εξήντα ευρώ (560 €).
μό του Προέδρου Ανωτάτου Δικαστηρίου πεντακόσια
Δόκιμος και Δικαστικός Αντιπρόσωπος τετρακόσια
εξήντα ευρώ (560 €).
Για δικαστικούς λειτουργούς από το βαθμό του Ειρη− εξήντα ευρώ (460 €).
νοδίκη Δ΄ Τάξης μέχρι και το βαθμό του Εισηγητή του 6. Αποζημίωση εξόδων παράστασης οριζόμενη κατά
Σ.τ.Ε. και αντίστοιχων, τετρακόσια εξήντα ευρώ (460 €). βαθμό ως εξής:
6. Αποζημίωση εξόδων παράστασης στους δικαστές Πρόεδρος διακόσια σαράντα δύο ευρώ (242 €), Αντι−
που φέρουν βαθμό Προέδρου, Αντιπροέδρου και Συμ− πρόεδρος εκατόν εξήντα ένα ευρώ (161 €), Σύμβουλος
βούλου Επικρατείας ή αντίστοιχους, οριζόμενη κατά εκατόν είκοσι ένα ευρώ (121 €).»
βαθμό ως εξής: 16. Ι) Οι παράγραφοι 1 και 2 του άρθρου 34 του
Πρόεδρος Σ.τ.Ε. και αντίστοιχοι, διακόσια σαράντα ν. 3205/2003 (Α΄ 297) αντικαθίστανται από 1.8.2012 ως
δύο ευρώ (242 €). εξής:
Αντιπρόεδρος Σ.τ.Ε. και αντίστοιχοι, εκατόν εξήντα «1. Ο μηνιαίος βασικός μισθός όλων των βαθμών της
ένα ευρώ (161 €). ιεραρχίας των Ιατροδικαστών του Υπουργείου Δικαιο−
Σύμβουλος Επικρατείας και αντίστοιχοι, εκατόν είκοσι σύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων καθο−
ένα ευρώ (121 €). ρίζεται με βάση το βασικό μισθό του βαθμού Ιατροδι−
Η αποζημίωση αυτή δεν παρέχεται σε δικαστικούς καστή Δ΄ Τάξεως, ο οποίος πολλαπλασιάζεται με τους
λειτουργούς που δεν φέρουν τους ανωτέρω βαθμούς, παρακάτω συντελεστές και στρογγυλοποιείται στην
ανεξαρτήτως της τυχόν μισθολογικής εξομοίωσης προς πλησιέστερη μονάδα ευρώ:
αυτούς.» Ιατροδικαστής Α΄ Τάξεως 1,45
15. α. Οι παράγραφοι 1 και 2 του άρθρου 32 του Ιατροδικαστής Β΄ Τάξεως 1,31
ν. 3205/2003 αντικαθίστανται, από 1.8.2012, ως εξής: Ιατροδικαστής Γ΄ Τάξεως 1,16
«1. Ο μηνιαίος βασικός μισθός όλων των βαθμών της Ιατροδικαστής Δ΄ Τάξεως 1,00
ιεραρχίας του κύριου προσωπικού του Νομικού Συμβου− 2. Για τη διαμόρφωση των βασικών μισθών της προη−
λίου του Κράτους καθορίζεται με βάση το βασικό μισθό γούμενης παραγράφου, ο μηνιαίος βασικός μισθός του
του βαθμού του Δικαστικού Αντιπροσώπου, ο οποίος Ιατροδικαστή Δ Τάξεως ορίζεται σε χίλια είκοσι τρία
πολλαπλασιάζεται με τους παρακάτω συντελεστές και ευρώ (1.023 €).»
στρογγυλοποιείται στην πλησιέστερη μονάδα ευρώ: ΙΙ) Οι παράγραφοι 3 και 4 του άρθρου 35 του
α. Πρόεδρος 1,70
ν. 3205/2003 αντικαθίστανται, από 1.8.2012, ως εξής:
β. Αντιπρόεδρος 1,62
«3. Ειδικό επίδομα ιατροδικαστικής υπηρεσίας για
γ. Σύμβουλος 1,42
την ανθυγιεινή και επικίνδυνη εργασία τους, καθώς και
δ. Πάρεδρος 1,27
για την απασχόλησή τους πέρα από το υποχρεωτικό
ε. Δικαστικός Αντιπρόσωπος Α΄ Τάξεως 1,13
στ. Δικαστικός Αντιπρόσωπος 1,00 ωράριο, κατά τις απογευματινές και νυκτερινές ώρες
ζ. Δόκιμος Δικαστικός Αντιπρόσωπος 0,85. ή κατά τις Κυριακές και εξαιρέσιμες ημέρες, οριζόμενο
2. Για τη διαμόρφωση των βασικών μισθών της προη− για όλους τους Ιατροδικαστές σε οκτακόσια είκοσι έξι
γούμενης παραγράφου ο μηνιαίος βασικός μισθός του ευρώ (826 €).
Δικαστικού Αντιπροσώπου ορίζεται σε χίλια επτακόσια 4. Στους Ιατροδικαστές του Υπουργείου Δικαιοσύνης,
εβδομήντα οκτώ ευρώ (1.778 €).» Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων χορηγείται,
β. Οι παράγραφοι 3, 5 και 6 του άρθρου 33 του λόγω των ειδικών συνθηκών προσφοράς υπηρεσιών,
ν. 3205/2003 αντικαθίστανται, από 1.8.2012, ως εξής: της απασχόλησής τους χωρίς ωράριο εργασίας, καθώς
«3. Για την ταχύτερη και αποτελεσματικότερη διεκπε− και για τη δημιουργία και ενημέρωση βιβλιοθήκης, πά−
ραίωση των υποστηριζόμενων ενώπιον των δικαστηρίων για αποζημίωση οριζόμενη κατά μήνα, για όλους τους
υποθέσεων του Δημοσίου και Ν.Π.Δ.Δ., καθώς και για βαθμούς της ιεραρχίας, σε διακόσια ενενήντα δύο ευρώ
την αντιστάθμιση δαπανών στις οποίες υποβάλλονται (292 €).»
κατά την άσκηση των καθηκόντων τους, οριζόμενο κατά 17. Ι) Η παρ. 1 του άρθρου 36 του ν. 3205/2003 αντικα−
ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ) 5531

θίσταται, από 1.8.2012, ως εξής: Α 0,98 0,97 0,92
«1. Ο βασικός μηνιαίος μισθός όλων των βαθμίδων β. Οι περιπτώσεις iii και iv της παρ. 2 του άρθρου 3
των μελών Διδακτικού Ερευνητικού Προσωπικού (Δ.Ε.Π.) του π.δ. 118/2002 αντικαθίστανται, από 1.8.2012, ως εξής:
των Πανεπιστημίων με πλήρη απασχόληση, καθορίζε− «iii) Επίδομα διδακτικής προετοιμασίας και εξωδιδα−
ται με βάση το βασικό μισθό του Λέκτορα, ο οποίος κτικής πανεπιστημιακής απασχόλησης εντός του Πα−
πολλαπλασιάζεται με τους παρακάτω συντελεστές και νεπιστημίου οριζόμενο στο ποσό των εκατόν ενενήντα
στρογγυλοποιείται στην πλησιέστερη μονάδα ευρώ: πέντε (195) ευρώ μηνιαίως για την κατηγορία ΠΕ του
α. Καθηγητής 1,37 κλάδου Ι, στο ποσό των εκατόν πενήντα (150) ευρώ
β. Αναπληρωτής Καθηγητής 1,25 για την κατηγορία ΠΕ του κλάδου ΙΙ και στο ποσό των
γ. Επίκουρος Καθηγητής 1,08 εκατόν τριάντα πέντε (135) ευρώ για την κατηγορία ΤΕ
δ. Λέκτορας 1,00 του κλάδου ΙΙ.
Για τη διαμόρφωση των νέων βασικών μισθών της iv) Πάγια μηνιαία αποζημίωση για δημιουργία και
παραγράφου αυτής ο μηνιαίος βασικός μισθός του Λέ− ενημέρωση βιβλιοθήκης και συμμετοχής σε συνέδρια
κτορα ορίζεται σε χίλια εξήντα πέντε ευρώ (1.065 €).» οριζόμενη στο ποσό των ογδόντα τριών (83) ευρώ για
ΙΙ) Οι περιπτώσεις β΄, γ΄, δ΄ και στ΄ της παρ. 2 και η την κατηγορία ΠΕ του κλάδου Ι, στο ποσό των εξήντα
παρ. 4 του άρθρου 36 του ν. 3205/2003 αντικαθίστανται, τεσσάρων (64) ευρώ για την κατηγορία ΠΕ του κλάδου
από 1.8.2012, ως εξής: ΙΙ και στο ποσό των πενήντα ενός (51) ευρώ για την
«2.β. Διδακτικής προετοιμασίας και εξωδιδακτικής πα− κατηγορία ΤΕ του κλάδου ΙΙ.»
νεπιστημιακής απασχόλησης εντός των Πανεπιστημίων, γ. Οι παράγραφοι 4 και 5 του άρθρου 3 του π.δ. 118/2002
οριζόμενο, ως εξής: αντικαθίστανται, από 1.8.2012, ως εξής:
i. Καθηγητής 390 € «4. Στους κατόχους διδακτορικού διπλώματος χο−
ii. Αναπληρωτής Καθηγητής 368 € ρηγείται ειδικό ερευνητικό επίδομα για την εκτέλεση
iii. Επίκουρος Καθηγητής 335 € μεταδιδακτορικής έρευνας οριζόμενο στο ποσό των
iv. Λέκτορας 300 € ογδόντα εννέα (89) ευρώ μηνιαίως για τα μέλη Ε.Ε.ΔΙ.Π.
Το ανωτέρω επίδομα καταβάλλεται στους δικαιούχους κλάδου Ι και στο ποσό των εξήντα οκτώ (68) ευρώ για
και κατά τη διάρκεια της εκπαιδευτικής τους άδειας. τα μέλη Ε.Ε.ΔΙ.Π. κλάδου ΙΙ.
γ. Πάγια αποζημίωση, για δημιουργία και ενημέρωση 5. Τα σύμφωνα με τα στοιχεία (iii) και (iv) της παραγρά−
βιβλιοθήκης και για συμμετοχή σε συνέδρια, οριζόμενη φου 2 του παρόντος άρθρου χορηγούμενα επιδόματα
ως εξής: και μηνιαίες αποζημιώσεις, όπως επίσης και το χορηγού−
i. Καθηγητής 273 € μενο ειδικό ερευνητικό επίδομα κατά την παραγράφου
ii Αναπληρωτής Καθηγητής 184 € 4 του παρόντος άρθρου, προσαυξάνονται κατά δέκα (10)
iii. Επίκουρος Καθηγητής 128 € ευρώ για κάθε πενταετία πραγματικής υπηρεσίας που
iv. Λέκτορας 128 € συμπληρώνεται στην καταληκτική βαθμίδα ύστερα από
δ. Ειδικό ερευνητικό, για την εκτέλεση μεταδιδακτορι− την με οποιονδήποτε τρόπο ένταξη σε αυτή.»
κής έρευνας και την ταχύτερη και αποτελεσματικότερη δ. Οι υποπεριπτώσεις iii και iv της περίπτωσης β΄ της
προώθηση των ερευνητικών προγραμμάτων, οριζόμενο, παρ. 6 του άρθρου 3 του π.δ. 118/2002 αντικαθίστανται,
ως εξής: από 1.8.2012, ως εξής:
«iii) Επίδομα διδακτικής προετοιμασίας και εξωδιδα−
i. Καθηγητής 226 €
κτικής πανεπιστημιακής απασχόλησης εντός του Πανε−
ii Αναπληρωτής Καθηγητής 215 €
πιστημίου οριζόμενο στο ποσό των εκατόν πέντε (105)
iii. Επίκουρος Καθηγητής 200 €
ευρώ μηνιαίως.
iv. Λέκτορας 184 €
iv) Πάγια μηνιαία αποζημίωση για δημιουργία και ενη−
στ. ΄Εξοδα παράστασης στους Πρυτάνεις, Αντιπρυτά−
μέρωση βιβλιοθήκης και συμμετοχή σε συνέδρια οριζό−
νεις, Κοσμήτορες και Προέδρους Τμημάτων, οριζόμενα,
μενη στο ποσό των τριάντα (30) ευρώ.»
ως εξής:
19. Η παράγραφος 1 και οι περιπτώσεις β΄, γ΄, δ΄, στ΄ και
i. Πρύτανης 250 € η΄ της παραγράφου 2 του άρθρου 30 του ν. 3187/2003
ii. Αντιπρύτανης 200 € (Α΄ 233) αντικαθίστανται από 1.8.2012 ως εξής:
iii. Κοσμήτορας ή Πρόεδρος Τμήματος 210 € «1. Ο βασικός μηνιαίος μισθός όλων των βαθμίδων των
4. Τα ποσά των περιπτώσεων i των εδαφίων β΄, γ΄ και μελών Δ.Ε.Π. των Α.Σ.Ε.Ι. καθορίζεται με βάση το βασικό
δ΄ της παραγράφου 2 του παρόντος άρθρου προσαυξά− μηνιαίο μισθό του Λέκτορα, ο οποίος πολλαπλασιάζεται
νονται κατά εβδομήντα ευρώ (70 €) με τη συμπλήρωση με τους παρακάτω συντελεστές και στρογγυλοποιείται
είκοσι πέντε (25) ετών υπηρεσίας.» στην πλησιέστερη μονάδα ευρώ:
18. α. Η παρ. 1 του άρθρου 3 του π.δ. 118/2002 (Α΄ 99) α. Καθηγητής 1,37
αντικαθίσταται, από 1.8.2012, ως εξής: β. Αναπληρωτής Καθηγητής 1,22
«1. Ο βασικός μηνιαίος μισθός των μελών Ε.Ε.ΔΙ.Π., γ. Επίκουρος Καθηγητής 1,11
καθορίζεται ανά βαθμίδα σε ποσοστό επί του εκάστοτε δ. Λέκτορας 1,00
βασικού μισθού του μέλους Δ.Ε.Π. Α.Ε.Ι. της βαθμίδας Ο βασικός μηνιαίος μισθός του Λέκτορα ορίζεται σε
του Λέκτορα, ως εξής: εννιακόσια πενήντα τέσσερα (954) ευρώ.»
Βαθμίδα Κλάδος Ι Κλάδος ΙΙ «2.β. Διδακτικής προετοιμασίας και εξωδιδακτικής
ΠΕ ΠΕ ΤΕ απασχόλησης εντός των Α.Σ.Ε.Ι., το οποίο ορίζεται ως
εξής:
Δ 0,90 0,85 0,81
Ι. Καθηγητής 380 ευρώ
Γ 0,92 0,89 0,85 ΙΙ. Αναπληρωτής Καθηγητής 363 ευρώ
Β 0,96 0,92 0,89 ΙΙΙ. Επίκουρος Καθηγητής 294 ευρώ
5532 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ)

ΙV. Λέκτορας 208 ευρώ iii. Επίκουρος Καθηγητής: 285 €
γ. Πάγια αποζημίωση για δημιουργία και ενημέρωση iv. Καθηγητής Εφαρμογών: 200 €
βιβλιοθήκης και για συμμετοχή σε συνέδρια, η οποία v. Μέλος Ε.ΔΙ.Π.: 86 €
ορίζεται ως εξής: Το ανωτέρω επίδομα καταβάλλεται στους δικαιούχους
Ι. Καθηγητής 260 ευρώ και κατά τη διάρκεια της εκπαιδευτικής τους άδειας.
ΙΙ. Αναπληρωτής Καθηγητής 180 ευρώ γ. Πάγια αποζημίωση για δημιουργία και ενημέρωση
ΙΙΙ. Επίκουρος Καθηγητής 120 ευρώ βιβλιοθήκης, και για συμμετοχή σε συνέδρια, οριζόμενη
ΙV. Λέκτορας 115 ευρώ ως ακολούθως:
δ. Ειδικό ερευνητικό επίδομα για την εκτέλεση μεταδι− i. Καθηγητής 218 €
δακτορικής έρευνας και την ταχύτερη και αποτελεσμα− ii. Αναπληρωτής Καθηγητής 180 €
τικότερη προώθηση των ερευνητικών προγραμμάτων, iii. Επίκουρος Καθηγητής 125 €
το οποίο ορίζεται ως εξής: iv. Καθηγητής Εφαρμογών 110 €
Ι. Καθηγητής 218 ευρώ v. Μέλος Ε.ΔI.Π. 66 €
ΙΙ. Αναπληρωτής Καθηγητής 195 ευρώ δ. Ερευνητικό επίδομα τεχνολογικής έρευνας, οριζό−
ΙΙΙ. Επίκουρος Καθηγητής 170 ευρώ μενο, ως ακολούθως:
ΙV. Λέκτορας 111 ευρώ αα. Για τους κατέχοντες μεταπτυχιακούς τίτλους
ε. Έξοδα παράστασης στους Διευθυντές Τομέων και σπουδών:
στον Πρόεδρο Ακαδημαϊκών Θεμάτων οριζόμενα σε i. Καθηγητής: 205 €
εκατόν σαράντα (140) ευρώ. ii. Αναπληρωτής Καθηγητής: 185 €
η. Τα ποσά των περιπτώσεων Ι των στοιχείων β΄, γ΄και iii. Επίκουρος Καθηγητής: 165 €
δ΄ της παραγράφου αυτής προσαυξάνονται κατά σα− iv. Καθηγητής Εφαρμογών: 115 €
ράντα (40) ευρώ με τη συμπλήρωση είκοσι πέντε ετών ββ. Για τους μη κατέχοντες μεταπτυχιακούς τίτλους
υπηρεσίας.» σπουδών:
20. Η παρ. 4 του άρθρου 30 του ν. 3187/2003 αντικα− i. Καθηγητής: 135 €
θίσταται από 1.8.012 ως εξής: ii. Αναπληρωτής Καθηγητής: 120 €
«4. Ο βασικός μηνιαίος μισθός των μελών Ε.Ε.ΔΙ.Π. iii. Επίκουρος Καθηγητής: 105 €
των Α.Σ.Ε.Ι. καθορίζεται ανά βαθμίδα ως γινόμενο του iv. Καθηγητής Εφαρμογών: 70 €
εκάστοτε βασικού μισθού του μέλους Δ.Ε.Π. Α.Σ.Ε.Ι. της στ. Έξοδα παράστασης στους Προέδρους, Αντιπροέ−
βαθμίδας του Λέκτορα, επί τους κατωτέρω συντελεστές δρους, Διευθυντές Σχολών και Προϊσταμένους Τμήματος
ως εξής: οριζόμενα, κατά μήνα, ως ακολούθως:
Βαθμίδα Κλάδος Ι Κλάδος ΙΙ
i. Πρόεδρος 250 €
ii. Αντιπρόεδρος 210 €
ΠΕ ΠΕ ΤΕ iii. Διευθυντής Σχολής 210 €
Δ 0,93 0,81 0,80 iv. Προϊστάμενος Τμήματος και
Διευθυντής Κέντρου Ξένων
Γ 0,94 0,88 0,84 Γλωσσών και Φυσικής Aγωγής 100 €
Β 0,95 0,92 0,88 3. Τα ποσά των περιπτώσεων i των στοιχείων β΄, γ΄
και δ΄ της παραγράφου αυτής προσαυξάνονται κατά
Α 0,98 0,97 0,92» πενήντα ευρώ (50 €) με τη συμπλήρωση είκοσι πέντε
21. Ι) Η παρ. 1 του άρθρου 37 του ν. 3205/2003, αντικα− ετών υπηρεσίας.
θίσταται από 1.8.2012 ως εξής: Τα ποσά των περιπτώσεων ii των στοιχείων β΄, γ΄ και δ΄
«1. Ο βασικός μηνιαίος μισθός των μελών Εκπαιδευτι− ββ. της παραγράφου 2 του άρθρου αυτού προσαυξάνο−
κού Προσωπικού των Ανώτατων Τεχνολογικών Εκπαι− νται κατά τριάντα πέντε ευρώ (35 €) με τη συμπλήρωση
δευτικών Ιδρυμάτων (Ε.Π. Τ.Ε.Ι.), καθώς και των μελών 25 ετών υπηρεσίας, για όσους κατέχουν προσωποπαγή
Ειδικού Διδακτικού Προσωπικού (Ε.ΔΙ.Π.), καθορίζεται θέση Αναπληρωτή Καθηγητή.
με βάση το βασικό μηνιαίο μισθό του Καθηγητή Εφαρ− Την ανωτέρω προσαύξηση δικαιούνται, μετά τη
μογών, ο οποίος πολλαπλασιάζεται με τους παρακάτω συμπλήρωση 25 ετών υπηρεσίας, και όσοι κατέχουν
συντελεστές και στρογγυλοποιείται στην πλησιέστερη προσωποπαγή θέση Αναπληρωτή Καθηγητή και δεν
μονάδα ευρώ: διαθέτουν διδακτορικό δίπλωμα σπουδών, αλλά μόνο
α. Καθηγητής 1,37 μεταπτυχιακό τίτλο σπουδών.»
β. Αναπληρωτής Καθηγητής 1,25 22. Ι) Οι παράγραφοι 1 και 2 του άρθρου 38 του
γ. Επίκουρος Καθηγητής 1,13 ν. 3205/2003 αντικαθίστανται από 1.8.2012, ως εξής:
δ. Καθηγητής Εφαρμογών 1,00 «1. Ο βασικός μηνιαίος μισθός των Ερευνητών που
ε. Μέλος Ε.ΔΙ.Π. 1,00 υπηρετούν σε Εθνικά Ερευνητικά Κέντρα και ανεξάρτη−
Ο βασικός μηνιαίος μισθός του Καθηγητή Εφαρμογών τα Ερευνητικά Ινστιτούτα, τα οποία διέπονται από τις
ορίζεται σε εννιακόσια εξήντα ευρώ (960 €).» διατάξεις του ν. 1514/1985 (Α΄ 13), καθώς και σε κέντρα
ΙΙ) Οι περιπτώσεις β΄, γ΄, δ΄ και στ΄ της παραγράφου έρευνας της Ακαδημίας Αθηνών καθορίζεται με βάση το
2 και η παράγραφος 3 του άρθρου 37 του ν. 3205/2003 βασικό μισθό της βαθμίδας του Ερευνητή Δ΄, ο οποίος
αντικαθίστανται, από 1.8.2012, ως εξής: πολλαπλασιάζεται με τους παρακάτω συντελεστές και
«2.β. Διδακτικής προετοιμασίας και εξωδιδακτικής στρογγυλοποιείται στην πλησιέστερη μονάδα ευρώ:
απασχόλησης εντός των Τ.Ε.Ι., οριζόμενο, ως ακολούθως: α. Ερευνητής Α΄ 1,37
i. Καθηγητής: 383 € β. Ερευνητής Β΄ 1,25
ii. Αναπληρωτής Καθηγητής: 350 € γ. Ερευνητής Γ΄ 1,08
ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ) 5533

δ. Ερευνητής Δ΄ 1,00 στην αρχή κάθε εξαμήνου.»
Για τη διαμόρφωση των ανωτέρω νέων βασικών μι− «5. Οι αποδοχές των Διευθυντών των ερευνητικών
σθών, ο βασικός μηνιαίος μισθός του Eρευνητή Δ΄ ορί− κέντρων, των ινστιτούτων τους και των αυτοτελών
ζεται σε χίλια είκοσι ευρώ (1.020 €). ερευνητικών ινστιτούτων, καθώς και του Προέδρου της
2. Ο βασικός μηνιαίος μισθός των Ειδικών Λειτουρ− Ε.Ε.Α.Ε. είναι ο βασικός μισθός του ερευνητή Δ΄ με συ−
γικών Επιστημόνων (Ε.Λ.Ε.) των ανωτέρω Ερευνητικών ντελεστή 1,7 στρογγυλοποιούμενος στην πλησιέστερη
Κέντρων και ανεξάρτητων Ερευνητικών Ινστιτούτων μονάδα ευρώ, μαζί με όλα τα Επιδόματα, τις παροχές και
καθορίζεται, με βάση το βασικό μισθό του Ειδικού Λει− τις αποζημιώσεις, όπως αυτές ορίζονται στις παραγρά−
τουργικού Επιστήμονα Δ΄, ο οποίος πολλαπλασιάζεται φους 3 και 4 του παρόντος άρθρου με τις προϋποθέσεις
με τους παρακάτω συντελεστές και στρογγυλοποιείται καταβολής τους. Πέραν των αποδοχών αυτών, στους
στην πλησιέστερη μονάδα ευρώ: Διευθυντές αυτούς καταβάλλεται και Επίδομα θέσης
α. Ε.Λ.Ε. Α΄ 1,28 ευθύνης, ύψους τετρακοσίων ευρώ (400 €) το μήνα για
β. Ε.Λ.Ε. Β΄ 1,16 τους Διευθυντές των Ινστιτούτων των ερευνητικών κέ−
γ. Ε.Λ.Ε. Γ΄ 1,06 ντρων και των αυτοτελών ερευνητικών ινστιτούτων και
δ. Ε.Λ.Ε. Δ΄ 1,00 πεντακοσίων ευρώ (500 €) για τους Διευθυντές των
Για τη διαμόρφωση των νέων βασικών μισθών της πα− ερευνητικών κέντρων. Διευθυντές που είναι μέλη Δ.Ε.Π.
ραγράφου αυτής, ο μηνιαίος βασικός μισθός του Ε.Λ.Ε. εισπράττουν ολόκληρο το επίδομα χρόνου υπηρεσίας,
Δ΄ ορίζεται σε εννιακόσια σαράντα πέντε ευρώ (945 €).» ανάλογα με τα έτη προϋπηρεσίας που αναγνωρίζονται
ΙΙ) Οι περιπτώσεις β΄, γ΄ και ε΄ της παρ. 3 και οι παρά− από το οικείο Α.Ε.Ι..
γραφοι 5 και 6 του άρθρου 38 του ν. 3205/2003, αντι− 6. Προκειμένου περί Ερευνητών Α΄ τα ποσά των πε−
καθίστανται από 1.8.2012, ως εξής: ριπτώσεων i των εδαφίων β΄ και γ΄ της παραγράφου
«3.β. Πάγια αποζημίωση για δημιουργία και ενημέρωση 3 του άρθρου αυτού προσαυξάνονται κατά εβδομήντα
βιβλιοθήκης και για συμμετοχή σε συνέδρια, οριζόμενη ευρώ (70 €), με τη συμπλήρωση είκοσι πέντε (25) ετών
ως εξής: υπηρεσίας.»
23. α. Η παρ. 1 του άρθρου 40 του ν. 3205/2003, αντι−
i. Ερευνητές Α΄ 273 €
καθίσταται από 1.8.2012 ως εξής:
Ερευνητές Β΄ 184 €
«1. Ο μηνιαίος βασικός μισθός του ερευνητικού προσω−
Ερευνητές Γ΄ 128 €
πικού του Κ.Ε.Π.Ε. καθορίζεται με βάση το βασικό μηνιαίο
Ερευνητές Δ΄ 128 €
μισθό του Συνεργάτη Β΄, ο οποίος πολλαπλασιάζεται
ii. Ε.Λ.Ε. Α΄ 263 €
με τους παρακάτω συντελεστές και στρογγυλοποιείται
Ε.Λ.Ε. Β΄ 143 €
στην πλησιέστερη μονάδα ευρώ:
Ε.Λ.Ε. Γ΄ 75 €
α. Ερευνητής Α΄ 1,37
Ε.Λ.Ε.Δ΄ 75 €
β. Ερευνητής Β΄ 1,28
γ. Ειδικό ερευνητικό, για την εκτέλεση μεταδιδακτορι−
γ. Ερευνητής Γ΄ 1,18
κής έρευνας, καθώς και την ταχύτερη και αποτελεσμα−
δ. Ερευνητής Δ΄ 1,10
τικότερη προώθηση των ερευνητικών προγραμμάτων, ε. Ερευνητής Ε΄ 1,08
οριζόμενο, ως εξής: στ. Ερευνητής ΣΤ΄ 1,06
i. Ερευνητές Α΄ 226 € ζ. Συνεργάτης Α΄ 1,04
Ερευνητές Β΄ 215 € η. Συνεργάτης Β΄ 1,00
Ερευνητές Γ΄ 200 € θ. Συνεργάτης Γ΄ 0,90
Ερευνητές Δ΄ 184 € ι. Συνεργάτης Δ΄ 0,88
ii. Ε.Λ.Ε. Α΄ 190 € ια. Συνεργάτης Ε΄ 0,84
Ε.Λ.Ε. Β΄ 152 € Για τη διαμόρφωση των νέων βασικών μισθών της πα−
Ε.Λ.Ε. Γ΄ 117 € ραγράφου αυτής, ο μηνιαίος βασικός μισθός του Συνερ−
Ε.Λ.Ε.Δ΄ 90 €» γάτη Β΄ ορίζεται σε οκτακόσια πενήντα ευρώ (850 € ).»
«ε. Ραδιενέργειας, στους Ερευνητές και στους Ειδι− β. Οι υποπεριπτώσεις i και ii των περιπτώσεων β΄ και
κούς Λειτουργικούς Επιστήμονες του Εθνικού Κέντρου γ΄ της παρ. 2 του άρθρου 40 του ν. 3205/2003, αντικα−
Έρευνας Φυσικών Επιστημών (Ε.Κ.Ε.Φ.Ε.) «ΔΗΜΟΚΡΙΤΟΣ», θίστανται από 1.8.2012 ως εξής:
οριζόμενο, κατά ζώνη, ως εξής: «β. Πάγια αποζημίωση για δημιουργία και ενημέρωση
Ζώνη Α΄ 238 € βιβλιοθήκης και για συμμετοχή σε συνέδρια, οριζόμενη
Ζώνη Β΄ 132 € ως εξής:
Ζώνη Γ΄ 79 € i. Για ερευνητές, σε διακόσια ευρώ (200 €).
Το επίδομα αυτό καταβάλλεται με την απαραίτητη ii. Για συνεργάτες, σε εκατόν ογδόντα ευρώ (180 €).
προϋπόθεση ότι οι δικαιούχοι αυτού προσφέρουν υπη− γ. Επίδομα για την ταχύτερη και αποτελεσματικότερη
ρεσία με πλήρη και αποκλειστική απασχόληση στους προώθηση των ερευνητικών προγραμμάτων, οριζόμενο
χώρους που δικαιολογείται η καταβολή του, η οποία θα ως εξής:
βεβαιώνεται, κάθε μήνα, από τον οικείο προϊστάμενο. i. Ερευνητές τριακόσια ευρώ (300 €).
Σε περίπτωση απομάκρυνσης των υπαλλήλων για ii. Συνεργάτες διακόσια ευρώ (200 €).»
οποιονδήποτε λόγο από τα καθήκοντα, τις θέσεις και 24. α. Ο βασικός μηνιαίος μισθός της παρ. 1 του άρ−
τις συνθήκες, οι οποίες δικαιολογούν τη χορήγηση του θρου 41 του ν. 3205/2003 ορίζεται, από 1.8.2012, σε χίλια
επιδόματος αυτού, διακόπτεται ισοχρόνως και η κατα− τετρακόσια δέκα ευρώ (1.410 €).
βολή του με ευθύνη του οικείου προϊσταμένου. Η κα− β. Το άρθρο 29 του ν. 3370/2005 (Α΄ 176) αντικαθίστα−
τανομή του προσωπικού σε ζώνες (Α΄, Β΄, Γ΄) θα γίνεται ται, από 1.8.2012, ως εξής:
5534 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ)

«Άρθρο 29 Για τη διαμόρφωση των βασικών μισθών της παρα−
Στους Καθηγητές της Εθνικής Σχολής Δημόσιας Υγεί− γράφου αυτής, ο μηνιαίος βασικός μισθός του Εισηγητή
ας χορηγείται μηνιαίως επίδομα διδακτικής προετοιμα− ορίζεται σε χίλια εξήντα πέντε (1.065 €) ευρώ.»
σίας ύψους τριακοσίων ογδόντα (380) ευρώ, επίδομα «15. β) Πάγια αποζημίωση για δημιουργία και ενημέ−
βιβλιοθήκης ύψους διακοσίων εξήντα (260) ευρώ και ρωση βιβλιοθήκης και για συμμετοχή σε συνέδρια, ορι−
ειδικό ερευνητικό επίδομα ύψους διακοσίων (200) ευρώ. ζόμενη ως εξής:
Στους Επιμελητές και Επιστημονικούς Συνεργάτες της Σύμβουλος Α΄: 270 ευρώ
Ε.Σ.Δ.Υ. με διδακτορικό, καθώς και στο λοιπό διδακτικό Σύμβουλος Β΄: 184 ευρώ
προσωπικό με διδακτορικό χορηγείται μηνιαίως επίδομα Σύμβουλος Γ΄: 128 ευρώ
διδακτικής προετοιμασίας ύψους τριακοσίων (300) ευρώ, Εισηγητής: 128 ευρώ.
επίδομα βιβλιοθήκης ύψους εκατόν είκοσι (120) ευρώ και γ) Ειδικό ερευνητικό, για την εκτέλεση έρευνας και
ειδικό ερευνητικό επίδομα ύψους εκατόν ογδόντα (180) την ταχύτερη και αποτελεσματικότερη προώθηση των
ευρώ. Στους Επιμελητές και Επιστημονικούς Συνεργά− ερευνητικών προγραμμάτων, οριζόμενο σε:
τες της Ε.Σ.Δ.Υ. χωρίς διδακτορικό χορηγείται μηνιαί− Σύμβουλος Α΄: 220 ευρώ
ως επίδομα διδακτικής προετοιμασίας ύψους εκατόν Σύμβουλος Β΄: 215 ευρώ
είκοσι (120) ευρώ, επίδομα βιβλιοθήκης ύψους εκατόν Σύμβουλος Γ΄: 200 ευρώ
(100) ευρώ και ειδικό ερευνητικό επίδομα ύψους εκατόν Εισηγητής: 184 ευρώ.»
πενήντα (150) ευρώ.» 27. α. Η παράγραφος 1 του άρθρου 43 του ν. 3205/2003,
25. Ι) Η παρ. 1 του άρθρου 42 του ν. 3205/2003 αντικα− αντικαθίσταται από 1.8.2012 ως εξής:
θίσταται από 1.8.2012 ως εξής: «1. Οι μηνιαίοι βασικοί μισθοί όλων των βαθμών της
«1. Ο βασικός μηνιαίος μισθός των συμβούλων και των ιεραρχίας του κλάδου των ιατρών του Εθνικού Συστή−
παρέδρων του πρώην Παιδαγωγικού Ινστιτούτου (Π.Ι.) ματος Υγείας (ΕΣΥ) ορίζονται στα παρακάτω ποσά:
καθορίζεται με βάση το βασικό μηνιαίο μισθό του Πα− α. Συντονιστής Διευθυντής 1.665 €
ρέδρου με θητεία, ο οποίος πολλαπλασιάζεται με τους β. Διευθυντής 1.580 €
παρακάτω συντελεστές και στρογγυλοποιείται στην γ. Επιμελητής Α΄ 1.513 €
πλησιέστερη μονάδα ευρώ: δ. Επιμελητής Β΄ 1.321 €
α. Σύμβουλος 1,23 ε. Ειδικευόμενος 1.007 €.»
β. Μόνιμος Πάρεδρος 1,11 β. Οι παράγραφοι 3 και 4 του άρθρου 44 του
γ. Πάρεδρος με θητεία και Ειδικός ν. 3205/2003, αντικαθίστανται από 1.8.2012 ως εξής:
Πάρεδρος 1,00 «3. Νοσοκομειακής απασχόλησης, απόδοσης και ειδι−
Για τη διαμόρφωση των νέων βασικών μισθών της κών συνθηκών άσκησης ιατρικού έργου οριζόμενο κατά
παραγράφου αυτής, ο μηνιαίος βασικός μισθός του βαθμό, ως εξής:
Παρέδρου με θητεία ορίζεται σε χίλια εξήντα πέντε α. Συντονιστής Διευθυντής, Διευθυντής 238 €
ευρώ (1.065 €).» β. Επιμελητής Α΄ 205 €
ΙΙ) Οι περιπτώσεις β΄ και γ΄ της παρ. 2 του άρθρου 42 γ. Επιμελητής Β΄ 174 €
του ν. 3205/2003 αντικαθίστανται από 1.8.2012 ως εξής: δ. Ειδικευόμενος 190 €
«β. Πάγια αποζημίωση για δημιουργία και ενημέρωση 4. Πάγια αποζημίωση για συμμετοχή σε σεμινάρια και
βιβλιοθήκης και για συμμετοχή σε συνέδρια, οριζόμενη ενημέρωση βιβλιοθήκης, οριζόμενη κατά βαθμό, ως εξής:
ως εξής: α. Συντονιστής Διευθυντής, Διευθυντής 225 €
i. Σύμβουλος 270 € β. Επιμελητής Α΄ 195 €
ii. Μόνιμος Πάρεδρος 180 € γ. Επιμελητής Β΄ 164 €
iii. Πάρεδρος με θητεία 123 € δ. Ειδικευόμενος 123 €.»
iv. Ειδικός Πάρεδρος 85 € γ. Το πρώτο εδάφιο της παρ. 6 του άρθρου 44 του
γ. Ειδικό ερευνητικό, για την εκτέλεση μεταδιδακτορι− ν. 3205/2003, αντικαθίσταται, από 1.8.2012, ως εξής:
κής έρευνας και την ταχύτερη και αποτελεσματικότερη «6. Θέσης − Ευθύνης στους Συντονιστές Διευθυντές
προώθηση των ερευνητικών προγραμμάτων, οριζόμενο και σε όσους Διευθυντές ασκούν χρέη Συντονιστή, για
σε: όσο χρόνο ασκούν τα καθήκοντα των βαθμών τους,
i. Σύμβουλος 217 € οριζόμενο σε εκατόν πενήντα έξι (156) ευρώ.»
ii. Μόνιμος Πάρεδρος 199 € δ. Το δεύτερο και τρίτο εδάφιο της περίπτωσης δ΄ της
iii Πάρεδρος με θητεία 178 € παρ. 4 του άρθρου 45 του ν. 3205/2003, αντικαθίστανται,
iv. Ειδικός Πάρεδρος 100 €.» από 1.8.2012, ως εξής:
26. Η παράγραφος 14 και οι περιπτώσεις β΄ και γ΄ της «Τα ανωτέρω προκύπτοντα συνολικά ποσά αμοιβής
παρ. 15 του άρθρου 11 του ν. 3966/2011 (Α΄ 118) αντικαθί− δεκαεπτάωρης ή εικοσιτετράωρης ενεργού εφημερίας,
στανται από 1.8.2012 ως εξής: κατά περίπτωση, προσαυξάνονται κατά τριάντα ευρώ
«14. Ο βασικός μηνιαίος μισθός των Συμβούλων Α΄, (30 €).
Συμβούλων Β΄, Συμβούλων Γ΄ και Εισηγητών του Ι.Ε.Π. Το ωρομίσθιο των εφημεριών υπολογίζεται με συ−
καθορίζεται με βάση το βασικό μηνιαίο μισθό του Ει− ντελεστή 0,0042 επί του βασικού μισθού που κατέχει
σηγητή, ο οποίος πολλαπλασιάζεται με τους παρακάτω ο δικαιούχος.»
συντελεστές και στρογγυλοποιείται στην πλησιέστερη ε. Το πρώτο εδάφιο της περίπτωσης ε΄ της παρ. 4
μονάδα ευρώ: του άρθρου 45 του ν. 3205/2003 αντικαθίσταται από
α) Σύμβουλος Α΄: 1,35 1.8.2012 ως εξής:
β) Σύμβουλος Β΄: 1,25 «ε. Στους ιατρούς που υπηρετούν με βαθμό Συντονι−
γ) Σύμβουλος Γ΄: 1,11 στή Διευθυντή σε Νοσοκομεία της Α΄ Ζώνης και στους
δ) Εισηγητής: 1,00 Διευθυντές των πανεπιστημιακών κλινικών εργαστηρίων
ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ) 5535

και μονάδων, ως αποζημίωση εφημεριών καταβάλλεται β. Για το βαθμό του Γραμματέα Πρεσβείας Γ΄ μέχρι
μηνιαίο ποσό, ίσο με το τριάντα τοις εκατό (30%) του και για το βαθμό του Γραμματέα Πρεσβείας Α΄, καθώς
εκάστοτε ισχύοντος βασικού μισθού του Συντονιστή Δι− και για το βαθμό του Εισηγητή της Ειδικής Νομικής
ευθυντή Ε.Σ.Υ, στρογγυλοποιούμενο στην πλησιέστερη Υπηρεσίας διακόσια τριάντα ένα ευρώ (231 €).
μονάδα ευρώ.» γ. Για το βαθμό Συμβούλου Πρεσβείας Β΄ και Εμπει−
στ. Το πρώτο και δεύτερο εδάφιο της παρ. 7 του άρ− ρογνώμονα Β΄ διακόσια σαράντα επτά ευρώ (247 €).
θρου 45 του ν. 3205/2003 αντικαθίστανται από 1.8.2012 δ. Για το βαθμό Συμβούλου Πρεσβείας Α΄, του Ανα−
ως εξής: πληρωτή Νομικού Συμβούλου και του Εμπειρογνώμονα
«Οι ιατροί και οδοντίατροι των νοσοκομείων και των Α΄ τριακόσια πέντε ευρώ (305 €).
κέντρων υγείας του Ε.Σ.Υ., όπως αναφέρονται στο άρ− ε. Για το βαθμό του Πληρεξούσιου Υπουργού Β΄, του
θρο 43 του παρόντος, συμμετέχουν σε μικτή εφημερία, Νομικού Συμβούλου, του Εμπειρογνώμονα Πρεσβευτή
αποτελούμενη από ενεργό 6ωρη εφημερία, μετά το πέ− Συμβούλου Β΄ και για όλους τους ανώτερους βαθμούς
ρας του τακτικού ωραρίου, που συνεχίζεται με εφημερία τριακόσια δέκα οκτώ ευρώ (318 €).
ετοιμότητας μέχρι τη συμπλήρωση του 17ώρου. 6. Πάγια αποζημίωση, λόγω των ειδικών συνθηκών
Η αμοιβή της εφημερίας αυτής καθορίζεται συνολικά προσφοράς διπλωματικών ή επιστημονικών υπηρεσιών
σε εβδομήντα εκατοστά (70/100) της αντίστοιχης συνο− και της απασχόλησής τους πέραν του κανονικού ωρα−
λικής αμοιβής της 17ωρης ενεργού εφημερίας.» ρίου εργασίας, οριζόμενη κατά βαθμό ως εξής:
28. Ι) Οι παράγραφοι 1 και 2 του άρθρου 46 του α. Ακόλουθος Πρεσβείας εκατόν δώδεκα ευρώ (112 €).
ν. 3205/2003 αντικαθίστανται από 1.8.2012 ως εξής: β. Γραμματέας Πρεσβείας Γ΄ Τάξεως εκατόν δώδεκα
«1. Ο μηνιαίος βασικός μισθός όλων των βαθμών της ευρώ (112 €).
ιεραρχίας των υπαλλήλων του διπλωματικού κλάδου γ. Γραμματέας Πρεσβείας Β΄ Τάξεως εκατόν πενήντα
του Υπουργείου Εξωτερικών, του επιστημονικού προ− τέσσερα ευρώ (154 €).
σωπικού της Ειδικής Νομικής Υπηρεσίας, της Ειδικής δ. Γραμματέας Πρεσβείας Α΄ τάξεως και Εισηγητής
Νομικής Yπηρεσίας Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, καθώς της Ειδικής Νομικής Υπηρεσίας εκατόν ενενήντα τέσ−
σερα ευρώ (194 €).
και των υπαλλήλων του κλάδου Εμπειρογνωμόνων του
ε. Σύμβουλος Πρεσβείας Β΄ Τάξεως και Εμπειρογνώ−
ίδιου Υπουργείου, καθορίζεται με βάση το βασικό μισθό
μονας Β΄ Τάξεως διακόσια πενήντα έξι ευρώ (256 €).
του Ακολούθου Πρεσβείας, ο οποίος πολλαπλασιάζεται
στ. Σύμβουλος Πρεσβείας Α΄ Τάξεως, Αναπληρωτής
με τους παρακάτω συντελεστές και στρογγυλοποιείται
Νομικός Σύμβουλος και Εμπειρογνώμονας Α΄ Τάξεως
στην πλησιέστερη μονάδα ευρώ:
τριακόσια δέκα τρία ευρώ (313 €).
α. Πρέσβης 1,79
ζ. Πληρεξούσιος Υπουργός Β΄ Τάξεως, Νομικός Σύμ−
β. Πληρεξούσιος Υπουργός
βουλος και Εμπειρογνώμονας Πρεσβευτής Σύμβουλος
Α΄ Τάξεως, Ειδικός Νομικός
Β΄ Τάξεως τριακόσια ενενήντα τρία ευρώ (393 €).
Σύμβουλος και Εμπειρογνώμονας
η. Πληρεξούσιος Υπουργός Α΄ Τάξεως, Ειδικός Νομικός
Πρεσβευτής Σύμβουλος Α΄ Τάξεως 1,67
Σύμβουλος και Εμπειρογνώμονας Πρεσβευτής Σύμβου−
γ. Πληρεξούσιος Υπουργός Β΄ Τάξεως,
λος Α΄ Τάξεως τετρακόσια εβδομήντα ευρώ (470 €).
Νομικός Σύμβουλος και Εμπειρογνώ− θ. Πρέσβης πεντακόσια πέντε ευρώ (505 €).»
μονας Πρεσβευτής Σύμβουλος Β΄ Τάξεως 1,56 29. Ι) Η παρ. 1 του άρθρου 48 του ν. 3205/2003, αντι−
δ. Σύμβουλος Πρεσβείας Α΄ Τάξεως, καθίσταται από 1.8.2012 ως εξής:
Αναπληρωτής Νομικός Σύμβουλος «1. Ο μηνιαίος βασικός μισθός των Αρχιερέων της Εκ−
και Εμπειρογνώμονας Α΄ Τάξεως 1,44 κλησίας της Ελλάδος καθορίζεται με βάση το βασικό
ε. Σύμβουλος Πρεσβείας Β΄ Τάξεως μισθό του Τιτουλάριου Επισκόπου και Βοηθού Επισκό−
και Εμπειρογνώμονας Β΄ Τάξεως 1,33 που, ο οποίος πολλαπλασιάζεται με τους παρακάτω
στ. Γραμματέας Πρεσβείας Α΄ τάξεως συντελεστές και στρογγυλοποιείται στην πλησιέστερη
και Εισηγητής της Ειδικής Νομικής μονάδα ευρώ.
Υπηρεσίας 1,25 α. Αρχιεπίσκοπος 1,32
ζ. Γραμματέας Πρεσβείας Β΄ Τάξεως 1,17 β. Μητροπολίτης και Τιτουλάριος Μητροπολίτης 1,17
η. Γραμματέας Πρεσβείας Γ΄ Τάξεως 1,09 γ. Τιτουλάριος Επίσκοπος και Βοηθός Επίσκοπος 1,00
θ. Ακόλουθος Πρεσβείας και Ακόλουθος Οικονομικών Για τη διαμόρφωση των βασικών μισθών, ο μηνιαίος
και Εμπορικών Υποθέσεων 1,00 βασικός μισθός του Τιτουλάριου Επισκόπου και Βοη−
2. Για τη διαμόρφωση των νέων βασικών μισθών της θού Επισκόπου ορίζεται σε χίλια ογδόντα εννέα ευρώ
προηγούμενης παραγράφου ο μηνιαίος βασικός μισθός (1.089 €).
του Ακολούθου Πρεσβείας ορίζεται σε χίλια εξήντα ένα ΙΙ) Οι περιπτώσεις γ΄ και δ΄ της παρ. 2 του άρθρου 48
ευρώ (1.061 €).» του ν. 3205/2003 αντικαθίστανται από 1.8.2012 ως εξής:
ΙΙ) Το κίνητρο απόδοσης της παρ. 3 του άρθρου 47 «γ. Αποκλειστικού ειδικού λειτουργήματος οριζόμενο
του ν. 3205/2003 καθορίζεται από 1.8.2012, σε εκατόν σε εκατόν εξήντα πέντε ευρώ (165 €).
τριάντα ευρώ (130 €). δ. Αποζημίωση εξόδων παράστασης οριζόμενη ως
ΙΙΙ) Οι παράγραφοι 5 και 6 του άρθρου 47 του εξής: Αρχιεπίσκοπος, εκατό ευρώ (100 €). Εν ενεργεία
ν. 3205/2003 αντικαθίστανται από 1.8.2012 ως εξής: Μητροπολίτης, πενήντα ευρώ (50 €).»
«5. Ξενίας − παράστασης και ξένων γλωσσών, οριζό− 30. Ι) Οι παράγραφοι 1 και 2 του άρθρου 49 του
μενο ως εξής: ν. 3205/2003 αντικαθίστανται από 1.8.2012 ως εξής:
α. Για το βαθμό του Ακολούθου Πρεσβείας διακόσια «1. Ο μηνιαίος βασικός μισθός των μελών του μόνιμου
τριάντα ένα ευρώ (231 €). καλλιτεχνικού προσωπικού της Κρατικής Ορχήστρας
5536 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ)

Αθηνών (Κ.Ο.Α.), της Κρατικής Ορχήστρας Θεσσαλονίκης Για έγγαμους ή διαζευγμένους ή σε διάσταση ή σε
(Κ.Ο.Θ.) και της Ορχήστρας της Λυρικής Σκηνής (Ο.Λ.Σ.) χηρεία ή άγαμους οι οποίοι έχουν τέκνα, που αναγνω−
καθορίζεται με βάση το βασικό μισθό της κατηγορί− ρίζονται ως προστατευόμενα μέλη της οικογένειας για
ας του Μουσικού, ο οποίος πολλαπλασιάζεται με τους τον προσδιορισμό του φόρου εισοδήματος, το ποσό
παρακάτω συντελεστές και στρογγυλοποιείται στην του επιδόματος αυτού ορίζεται σε διακόσια ευρώ (200).
πλησιέστερη μονάδα ευρώ: Σε περίπτωση συζύγων που αμείβονται και οι δύο με
Αρχιμουσικός Εξάρχων 1,47 τις διατάξεις του παρόντος, τα προστατευόμενα μέλη
Κορυφαίος Α΄ 1,41 οικογένειας (τέκνα) λαμβάνονται υπόψη μόνο για τον
Κορυφαίος Β΄ 1,30 έναν εξ αυτών.
Μουσικός 1,00 Στη βάση υπολογισμού των μηνιαίων αποδοχών των
2. Για τη διαμόρφωση των ανωτέρω βασικών μισθών μαθητών των παραγωγικών σχολών των Ενόπλων Δυ−
της προηγούμενης παραγράφου ο μηνιαίος βασικός νάμεων, καθώς και των Εφέδρων και των Δοκίμων Εφέ−
μισθός του μουσικού ορίζεται σε οκτακόσια ογδόντα δρων Αξιωματικών των Ενόπλων Δυνάμεων, το επίδομα
έξι ευρώ (886 €).» εξομάλυνσης ορίζεται σε εκατό ευρώ (100).
ΙΙ) Οι περιπτώσεις γ΄ και δ΄ της παρ. 3 του άρθρου 49 4. Ειδικής απασχόλησης για την Εθνική Άμυνα, Δημό−
του ν.3205/2003, αντικαθίστανται από 1.8.2012, ως εξής: σια Τάξη και Ασφάλεια:
«γ. Ειδικό μουσικό επίδομα, οριζόμενο σε τριακόσια α. Για τα στελέχη των Ενόπλων Δυνάμεων ορίζεται,
ενενήντα έξι ευρώ (396 €). κατά περίπτωση, ως εξής:
δ. Ειδικό επίδομα για τη διευκόλυνση αγοράς, συντή− i. Για ανώτατους αξιωματικούς σε διακόσια πενήντα
ρησης και επισκευής οργάνων, οριζόμενο σε τριακόσια ευρώ (250€) και για λοιπούς αξιωματικούς και ανθυπα−
είκοσι τρία ευρώ (323 €).» σπιστές σε εκατόν εβδομήντα ευρώ (170€).
31. α. Οι παράγραφοι 2 και 3 του άρθρου 50 του ii. Για υπαξιωματικούς και μόνιμους στρατιώτες σε
ν. 3205/2003 αντικαθίστανται από 1.8.2012 ως εξής: εκατόν τριάντα ευρώ (130 €).
«2. Οι συντελεστές προσδιορισμού των βασικών μι− β. Για το αστυνομικό προσωπικό της Ελληνικής Αστυ−
σθών της παραγράφου 1 είναι οι εξής: νομίας, καθώς και για το προσωπικό του Πυροσβεστικού
Αρχηγός Γενικού Επιτελείου Εθνικής Άμυνας και Λιμενικού Σώματος που ορίζεται κατά περίπτωση
(Α/Γ.Ε.ΕΘ.Α.) 2,14 ως εξής:
Αρχηγός Γενικού Επιτελείου Στρατού, i. Για ανώτατους αξιωματικούς σε διακόσια είκοσι
Ναυτικού, Αεροπορίας (Α/Γ.Ε.Σ., Γ.Ε.Ν., Γ.Ε.Α.), πέντε ευρώ (225 €) και για λοιπούς αξιωματικούς και
Ελληνικής Αστυνομίας, Πυροσβεστικού και ανθυπαστυνόμους ή αντίστοιχους σε εκατόν πενήντα
Λιμενικού Σώματος 1,94 πέντε ευρώ (155 €).
Γενικός Επιθεωρητής Στρατού, Διοικητής ii. Για υπαξιωματικούς και αστυφύλακες ή αντίστοιχους
1ης Στρατιάς, Αρχηγός Στόλου και Αρχηγός σε εκατόν δέκα πέντε ευρώ (115 €).
Τακτικής Αεροπορίας 1,81 Από τη χορήγηση του ανωτέρω επιδόματος εξαιρού−
Αντιστράτηγος και αντίστοιχοι 1,69 νται οι τελούντες σε κατάσταση πολεμικής ή μόνιμης
Υποστράτηγος και αντίστοιχοι 1,60 διαθεσιμότητας και οι έφεδροι και δόκιμοι έφεδροι αξιω−
Ταξίαρχος και αντίστοιχοι 1,50 ματικοί και οπλίτες θητείας και βραχείας ανακατάταξης
Συνταγματάρχης και αντίστοιχοι 1,31 (μέχρι τριών ετών).
Αντισυνταγματάρχης και αντίστοιχοι 1,18 5. Θέσης υψηλής ή αυξημένης ευθύνης, οριζόμενο κατά
Ταγματάρχης και αντίστοιχοι 1,11 βαθμό ως εξής:
Λοχαγός και αντίστοιχοι 1,06 α. Για τον Αρχηγό Γ.Ε.ΕΘ.Α. σε πεντακόσια τριάντα
Υπολοχαγός και αντίστοιχοι 1,04 πέντε ευρώ (535 €).
Ανθυπολοχαγός και αντίστοιχοι 1,00 β. Για τους Αρχηγούς Γ.Ε.Σ., Γ.Ε.Ν., Γ.Ε.Α., το Γενικό
Ανθυπασπιστής και αντίστοιχοι 0,94 Επιθεωρητή Στρατού, το Διοικητή της 1ης Στρατιάς,
Αρχιλοχίας και αντίστοιχοι 0,91 τον Αρχηγό Στόλου και τον Αρχηγό τακτικής Αερο−
Επιλοχίας και αντίστοιχοι 0,88 πορίας, καθώς και για τους Αρχηγούς της Ελληνικής
Λοχίας και αντίστοιχοι 0,82 Αστυνομίας, του Πυροσβεστικού και Λιμενικού Σώματος
Δεκανέας και αντίστοιχοι 0,57 σε τριακόσια πενήντα ευρώ (350 €).
Μόνιμος Στρατιώτης και Αστυφύλακας γ. Για τον Αντιστράτηγο ή αντίστοιχο σε διακόσια
που δεν έχει εκπληρώσει τις στρατιωτικές ογδόντα πέντε ευρώ (285 €).
του υποχρεώσεις 0,32 δ. Για τον Υποστράτηγο ή αντίστοιχο σε διακόσια
3. Για τη διαμόρφωση των βασικών μισθών ο μηνιαίος δέκα ευρώ (210 €).
βασικός μισθός του Ανθυπολοχαγού και αντιστοίχων ε. Για τον Ταξίαρχο ή αντίστοιχο, σε εκατόν τριάντα
ορίζεται σε οκτακόσια εβδομήντα πέντε ευρώ (875 €).» τρία ευρώ (133 €).
β. Οι παράγραφοι 3 έως και 8α του άρθρου 51 του στ. Για τον Συνταγματάρχη ή αντίστοιχο, με εξαίρεση
ν. 3205/2003 αντικαθίστανται από 1.8.2012 ως εξής: τους προαγόμενους μισθολογικά στο βαθμό, σε ενενή−
«3. Εξομάλυνσης μισθολογικών διαφορών, ποσού εκα− ντα πέντε ευρώ (95 €).
τό ευρώ (100 €) για όλους τους στρατιωτικούς εν γένει. ζ. Για τον Αντισυνταγματάρχη και Ταγματάρχη ή αντί−
Για τους έγγαμους χωρίς τέκνα, που αναγνωρίζονται στοιχους, με εξαίρεση τους μισθολογικά προαγόμενους
ως προστατευόμενα μέλη της οικογένειας για τον στους βαθμούς αυτούς, σε σαράντα τρία ευρώ (43 €).
προσδιορισμό του φόρου εισοδήματος, το ανωτέρω η. Για τους κατώτερους Αξιωματικούς (Λοχαγούς,
ποσό ορίζεται σε εκατόν πενήντα ευρώ (150 €). Υπολοχαγούς και Ανθυπολοχαγούς ή αντίστοιχους) με
ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ) 5537

εξαίρεση τους μισθολογικά προαγόμενους στους βαθ− β. Οι περιπτώσεις β΄, γ΄, δ΄ και στ΄ της παραγράφου
μούς αυτούς, σε τριάντα δύο ευρώ (32 €). 2 και η παράγραφος 3 του άρθρου 16 του ν. 3432/2006
θ. Για Ανθυπασπιστές, Υπαξιωματικούς και Μόνιμους αντικαθίστανται από 1.8.2012, ως εξής:
Στρατιώτες, σε είκοσι έξι ευρώ (26 €). «β. Διδακτικής προετοιμασίας και εξωδιδακτικής απα−
6. Έξοδα παράστασης τα οποία ορίζονται ως εξής: σχόλησης εντός των Α.Ε.Α., οριζόμενο, ως ακολούθως:
α. Για τον Αρχηγό Γ.Ε.ΕΘ.Α. σε τριακόσια πενήντα αα. Καθηγητής 383 €
ευρώ (350 €). ββ. Αναπληρωτής Καθηγητής 350 €
β. Για τους Αρχηγούς Γ.Ε.Σ., Γ.Ε.Ν., Γ.Ε.Α. και τον αρχη− γγ. Επίκουρος Καθηγητής 278 €
γό της ΕΛ.ΑΣ., του Λ.Σ. και Π.Σ. σε διακόσια δέκα πέντε δδ. Λέκτορας 192 €
ευρώ (215 €). εε. Μέλος Ειδικού Διδακτικού Προσωπικού 85 €
γ. Για τον Γενικό Επιθεωρητή Στρατού, τον Διοικητή Το ανωτέρω επίδομα, καταβάλλεται στους δικαι−
της Πρώτης Στρατιάς, τον Αρχηγό του Στόλου και τον ούχους και κατά τη διάρκεια της εκπαιδευτικής τους
Αρχηγό της Τακτικής Αεροπορίας σε εκατόν πενήντα άδειας.
ευρώ (150€). γ. Πάγια αποζημίωση για δημιουργία και ενημέρωση
7. Ευθύνης Διοίκησης Διεύθυνσης ορίζεται ως εξής: βιβλιοθήκης, και για συμμετοχή σε συνέδρια, οριζόμενη
α. Για τους Ανώτατους Αξιωματικούς, με εξαίρεση ως ακολούθως:
τους προαγόμενους μισθολογικά, σε ενενήντα πέντε αα. Καθηγητής 218 €
ευρώ (95 €). ββ. Αναπληρωτής Καθηγητής 180 €
β. Για τον Συνταγματάρχη ή αντίστοιχο, με εξαίρεση γγ. Επίκουρος Καθηγητής 125 €
τους προαγόμενους μισθολογικά στο βαθμό, σε εβδο− δδ. Λέκτορας 107 €
μήντα έξι ευρώ (76 €). εε. Μέλος Ειδικού Διδακτικού Προσωπικού 64 €
γ. Για τον Αντισυνταγματάρχη και Ταγματάρχη ή αντί− δ. Ερευνητικό επίδομα, οριζόμενο, ως ακολούθως:
στοιχους, με εξαίρεση τους προαγόμενους μισθολογικά Για τους κατέχοντες μεταπτυχιακούς τίτλους σπου−
στους βαθμούς αυτούς, σε πενήντα επτά ευρώ (57 €). δών:
δ. Για Κατώτερους Αξιωματικούς (Λοχαγούς, Υπολο− αα. Καθηγητής 200 €
χαγούς και Ανθυπολοχαγούς ή αντίστοιχους) με εξαί− ββ. Αναπληρωτής Καθηγητής 180 €
γγ. Επίκουρος Καθηγητής 156 €
ρεση τους μισθολογικά προαγόμενους στους βαθμούς
δδ. Λέκτορας 104 €
αυτούς, σε τριάντα οκτώ ευρώ (38 €).
Για τους μη κατέχοντες μεταπτυχιακούς τίτλους
ε. Για Ανθυπασπιστές, Υπαξιωματικούς και Μόνιμους
σπουδών:
Στρατιώτες σε είκοσι οκτώ ευρώ (28€).
αα. Καθηγητής 145 €
8. Αυξημένης Επιχειρησιακής Ετοιμότητας Μονάδων:
ββ. Αναπληρωτής Καθηγητής 145 €
α. Για τους Αξιωματικούς και Υπαξιωματικούς των Ενό−
γγ. Επίκουρος Καθηγητής 124 €
πλων Δυνάμεων ορίζεται σε σαράντα τρία ευρώ (43€).»
δδ. Λέκτορας 91 €
32. Η παρ. 10 του άρθρου 51 του ν. 3205/2003 αντικα−
ε. Έξοδα παράστασης στον Πρόεδρο του Ακαδημαϊκού
θίσταται από 1.8.2012, ως εξής:
Συμβουλίου και στον Διευθυντή Σπουδών οριζόμενα,
«10. Στα στελέχη των Ενόπλων Δυνάμεων, στο αστυ− κατά μήνα, ως ακολούθως:
νομικό προσωπικό της Ελληνικής Αστυνομίας και στο αα. Πρόεδρος Ακαδημαϊκού Συμβουλίου 250€
ένστολο προσωπικό του Πυροσβεστικού και του Λιμε− ββ. Διευθυντής Σπουδών 200€
νικού Σώματος, χορηγείται μηνιαίως επίδομα ειδικών 3. Τα ποσά των περιπτώσεων αα΄ των στοιχείων β΄, γ΄
συνθηκών, ποσό ίσο με εξήντα πέντε ευρώ (65 €). Από και δ΄ της προηγούμενης παραγράφου προσαυξάνονται
τη χορήγηση του ανωτέρω επιδόματος εξαιρούνται οι κατά σαράντα ευρώ (40 €) με τη συμπλήρωση είκοσι
έφεδροι και δόκιμοι έφεδροι αξιωματικοί και οπλίτες πέντε ετών υπηρεσίας.»
θητείας.» 35. Ι) Η παρ. 1 του άρθρου 11 του ν. 3450/2006 (Α΄64),
33. Το ποσό της παραγράφου 2 του άρθρου 2 της αντικαθίσταται από 1.8.2012, ως εξής:
αριθμ. 8002/32/122−α/6.9.2007 (Β΄ 1803) κοινής υπουργικής «1. Ο βασικός μηνιαίος μισθός των μελών του Εκπαι−
απόφασης και της παραγράφου 3 του άρθρου 2 της δευτικού Προσωπικού και του Ειδικού Διδακτικού Προ−
αριθμ. 2/2381/0022/5.5.2009 (Β΄ 928) όμοιας, διαμορφώνε− σωπικού των Ακαδημιών Εμπορικού Ναυτικού (Α.Ε.Ν.)
ται, από 1.8.2012, σε δύο ευρώ και εξήντα λεπτά (2,60 €).» καθορίζεται με βάση το βασικό μηνιαίο μισθό του Καθη−
34. α. Η παρ. 1 του άρθρου 16 του ν. 3432/2006 (Α΄ 14), γητή Εφαρμογών, ο οποίος πολλαπλασιάζεται με τους
αντικαθίσταται από 1.8.2012, ως εξής: παρακάτω συντελεστές και στρογγυλοποιείται στην
«1. Ο βασικός μηνιαίος μισθός των μελών του τακτι− πλησιέστερη μονάδα ευρώ:
κού Διδακτικού και Ειδικού Διδακτικού Προσωπικού των α. Καθηγητής 1,36
Ανωτάτων Εκκλησιαστικών Ακαδημιών καθορίζεται με β. Αναπληρωτής Καθηγητής 1,21
βάση το βασικό μηνιαίο μισθό του Λέκτορα, ο οποίος γ. Επίκουρος Καθηγητής 1,11
πολλαπλασιάζεται με τους παρακάτω συντελεστές και δ. Καθηγητής Εφαρμογών 1,00
στρογγυλοποιείται στην πλησιέστερη μονάδα ευρώ: ε. Μέλος Ε.ΔΙ.Π. 0,94
α. Καθηγητής 1,36 Ο βασικός μηνιαίος μισθός του Καθηγητή Εφαρμογών
β. Αναπληρωτής Καθηγητής 1,20 ορίζεται σε εννιακόσια εβδομήντα πέντε ευρώ (975 €).»
γ. Επίκουρος Καθηγητής 1,11 ΙΙ) Οι περιπτώσεις β΄, γ΄, δ΄ και στ΄ της παραγράφου
δ. Λέκτορας 1,00 2 και η παράγραφος 3 του άρθρου 11 του ν. 3450/2006,
ε. Μέλος Ειδικού Διδακτικού Προσωπικού 0,94. αντικαθίστανται από 1.8.2012, ως εξής:
Ο βασικός μηνιαίος μισθός του Λέκτορα ορίζεται σε «β. Διδακτικής προετοιμασίας και εξωδιδακτικής απα−
εννιακόσια εβδομήντα πέντε ευρώ (975 €).» σχόλησης εντός των Α.Ε.Ν., οριζόμενο, ως ακολούθως:
5538 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ)

i) Καθηγητής 383 ευρώ iii. Επιμελητής 113 €
ii) Αναπληρωτής Καθηγητής 350 ευρώ iv. Καθηγητής ειδικών μαθημάτων 110 €
iii) Επίκουρος Καθηγητής 278 ευρώ δ. Ειδικό επίδομα ναυτικής εκπαίδευσης, οριζόμενο
iν) Καθηγητής Εφαρμογών 192 ευρώ για όλες τις βαθμίδες σε εκατόν πέντε ευρώ (105 €).
ν) Μέλος Ειδικού Διδακτικού Προσωπικού 85 ευρώ ε. Έξοδα παράστασης σε Διευθυντές και Αναπληρωτές
Το ανωτέρω επίδομα καταβάλλεται στους δικαιούχους Διευθυντές Σχολών, οριζόμενα ως εξής:
και κατά τη διάρκεια της εκπαιδευτικής τους άδειας. i. Διευθυντές Σχολών ογδόντα πέντε ευρώ (85 €)
γ. Πάγια αποζημίωση για δημιουργία και ενημέρωση ii. Αναπληρωτές Διευθυντές Σχολών, εφόσον στη Σχο−
βιβλιοθήκης και για συμμετοχή σε συνέδρια, οριζόμενη λή λειτουργούν τουλάχιστον πέντε τμήματα σαράντα
ως ακολούθως: τρία ευρώ (43 €).»
i) Καθηγητής 218 ευρώ 37. Ο χρόνος και ο τρόπος επιστροφής των αχρεω−
ii) Αναπληρωτής Καθηγητής 180 ευρώ στήτως καταβληθεισών αποδοχών ή συντάξεων, που
iii) Επίκουρος Καθηγητής 125 ευρώ προκύπτουν από την εφαρμογή των διατάξεων της πα−
iv) Καθηγητής Εφαρμογών 107 ευρώ ρούσας υποπαραγράφου, καθορίζεται με απόφαση του
ν) Μέλος Ειδικού Διδακτικού Προσωπικού 64 ευρώ Υπουργού Οικονομικών.
δ. Ειδικό επίδομα ναυτικής εκπαίδευσης και μεταπτυ− 38. α. Στο τέλος της περίπτωσης α΄ της παρ. 5 του
χιακής έρευνας, για μέλη που έχουν τακτικές θέσεις. άρθρου 38 του ν. 3986/2011 (Α΄ 152), προστίθεται, από
αα. Για τους κατέχοντες μεταπτυχιακούς τίτλους τότε που ίσχυσε, το ακόλουθο εδάφιο:
σπουδών: «Στους αμειβόμενους με ειδικά μισθολόγια που διορί−
i) Καθηγητής 200 ευρώ ζονται, προσλαμβάνονται, κατατάσσονται ή μετατάσσο−
ii) Αναπληρωτής Καθηγητής 181 ευρώ νται μετά την 30.6.2011 αναγνωρίζεται η προϋπηρεσία
iii) Επίκουρος Καθηγητής 156 ευρώ τους μέχρι και την εν λόγω ημερομηνία, σύμφωνα με
iv) Καθηγητής Εφαρμογών 104 ευρώ τις κείμενες διατάξεις, για τη χορήγηση επιδόματος
ββ. Για τους μη κατέχοντες μεταπτυχιακούς τίτλους χρόνου υπηρεσίας.»
σπουδών: β. Στο τέλος της παρ. 2 του άρθρου 27 του 4024/2011
i) Επίκουρος Καθηγητής 100 ευρώ (Α΄ 226) προστίθενται οι λέξεις: «και μέχρι την τροποποί−
ii) Καθηγητής Εφαρμογών 73 ευρώ ηση των διατάξεων του Β΄ Μέρους του ν. 3205/2003 με
στ. Έξοδα παράστασης στους Διευθυντές Σχολών τις οποίες επέρχονται μειώσεις στα ειδικά μισθολόγια.»
και Αναπληρωτές Διευθυντών Σχολών οριζόμενα, κατά 39. Η καταβολή των δύο τελευταίων δόσεων της έκτα−
μήνα, ως ακολούθως: κτης παροχής στους εν ενεργεία δικαστικούς λειτουρ−
i) Διευθυντές Σχολών 128 ευρώ γούς και μέλη του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους, που
ii) Αναπληρωτές Δ/ντών Σχολών εφόσον στη Σχολή προβλέπεται από τις διατάξεις της παρ. 9 του άρθρου 5
λειτουργούν τουλάχιστον πέντε τμήματα 62 ευρώ.» του ν. 3620/2007 (Α΄ 276), όπως ισχύει και περιγράφεται
3. Τα ποσά των περιπτώσεων i των στοιχείων β΄, γ΄ στην απόφαση των Υπουργών Οικονομίας και Οικονο−
και δ΄ της προηγούμενης παραγράφου προσαυξάνονται μικών και Δικαιοσύνης με αριθμό 2/38031/0022/7.6.2010
κατά σαράντα ευρώ (40 €) με τη συμπλήρωση είκοσι (Β΄ 898), θα πραγματοποιηθεί ως εξής:
πέντε ετών υπηρεσίας.» α) η τέταρτη (4η) δόση τον Μάρτιο του 2013,
36. Ι) Η παρ. 1 του άρθρου 52 του ν.3205/2003, αντικα− β) η πέμπτη (5η) δόση τον Μάρτιο του 2014,
θίσταται από 1.8.2012 ως εξής: γ) η 5η δόση για τους συνταξιούχους δικαστικούς
«1. Ο βασικός μηνιαίος μισθός των μελών Ε.Π. των λειτουργούς και μέλη του Νομικού Συμβουλίου του Κρά−
Α.Ε.Ν. καθορίζεται με βάση το βασικό μισθό του Επιμε− τους, θα καταβληθεί τον Νοέμβριο του 2014.
λητή, με τους παρακάτω συντελεστές, στρογγυλοποι− ΥΠΟΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ Γ.2. ΠΛΗΡΩΜΗ ΔΑΠΑΝΩΝ ΠΑΡΕΛ−
ούμενος στην πλησιέστερη μονάδα ευρώ: ΘΟΝΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΤΩΝ – ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ ΛΗΞΙ−
α. Καθηγητής 1,17 ΠΡΟΘΕΣΜΩΝ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ
β. Επίκουρος Καθηγητής 1,06 1. α. Δαπάνες Φορέων της Γενικής Κυβέρνησης του
γ. Επιμελητής 1,00 άρθρου 1Β του ν. 2362/1995 (Α΄ 247), όπως προστέθηκε με
δ. Καθηγητής ειδικών μαθημάτων 0,98 το άρθρο 2 του ν. 3871/2010 (Α΄ 141) και συμπληρώθηκε
Για τη διαμόρφωση των βασικών μισθών της παρα− με το άρθρο 50 του ν. 3943/2011 (Α΄ 66) που έχουν πραγ−
γράφου αυτής ο βασικός μισθός του Επιμελητή ορίζεται ματοποιηθεί μέχρι 31 Δεκεμβρίου 2011, καθ’ υπέρβαση
σε εννιακόσια τριάντα τρία ευρώ (933 €). των εγγεγραμμένων πιστώσεων χωρίς την τήρηση της
ΙΙ) Οι περιπτώσεις β΄, γ΄, δ΄ και ε΄ της παρ. 2 του άρ− διαδικασίας που προβλέπεται από τις περί αναλήψεως
θρου 52 του ν. 3205/2003 αντικαθίστανται από 1.8.2012, υποχρεώσεων διατάξεις, οι οποίες περαιτέρω κατέστη−
ως εξής: σαν ήδη και αναφέρονται ως ληξιπρόθεσμες οφειλές,
«β. Διδακτικής προετοιμασίας και εξωδιδακτικής απα− δύνανται να πληρωθούν κατ’ εξαίρεση, σε βάρος των πι−
σχόλησης εντός των Α.Ε.Ν. οριζόμενο ως εξής: στώσεων του προϋπολογισμού των οικείων φορέων του
i. Καθηγητής 221 € τρέχοντος ή και του επόμενου οικονομικού έτους, υπό
ii. Επίκoυρoς Καθηγητής 177 € την απαραίτητη προϋπόθεση ότι πληρούνται οι λοιπές
iii. Επιμελητής 134 € προϋποθέσεις νομιμότητας και κανονικότητας αυτών.
iv. Καθηγητής ειδικών μαθημάτων 112 € β. Για την εγγραφή και μεταφορά των αναγκαίων
γ. Πάγια αποζημίωση για δημιουργία και ενημέρωση πιστώσεων στους προϋπολογισμούς των οικείων φο−
βιβλιοθήκης, οριζόμενη ως εξής: ρέων, προς εξόφληση ληξιπρόθεσμων υποχρεώσεων,
i. Καθηγητής 208 € απαιτείται η υπογραφή μνημονίου κατανόησης μεταξύ
ii. Επίκουρος Καθηγητής 158 € του Υπουργείου Οικονομικών/Γ.Λ.Κράτους και του οι−
ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ) 5539

κείου Υπουργείου, με το οποίο αναλαμβάνεται ρητά η σίας για τις Γενικές Απογραφές Πληθυσμού−Κατοικιών−
υποχρέωση από τον αρμόδιο οικονομικά υπεύθυνο για Κτιρίων 2011, εκκαθαρίζονται και πληρώνονται σε βάρος
την εφεξής πιστή και απαρέγκλιτη εφαρμογή των περί των πιστώσεων του Προϋπολογισμού της ΕΛ.ΣΤΑΤ. τρέ−
αναλήψεως υποχρεώσεων διατάξεων και την αποφυγή χοντος οικονομικού έτους.
της δημιουργίας νέων ληξιπρόθεσμων υποχρεώσεων. ΥΠΟΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ Γ.4. ΡΥΘΜΙΣΗ ΘΕΜΑΤΩΝ ΤΗΣ
Αντίστοιχα μνημόνια υπογράφονται μεταξύ των Υπουρ− Ε.Τ.Ε.ΑΝ. Α.Ε.
γείων και των εποπτευόμενων από αυτά φορέων. 1. Από την έναρξη ισχύος του παρόντος νόμου, σε πε−
2. Οι φορείς της Γενικής Κυβέρνησης, που περιλαμ− ρίπτωση που έχουν καταπέσει ή καταπίπτουν εγγυήσεις
βάνονται στο μητρώο της ΕΛ.ΣΤΑΤ. μέχρι την ημερομη− που παρασχέθηκαν σε πιστωτικά ιδρύματα, σύμφωνα με
νία έναρξης ισχύος του παρόντος νόμου, δύνανται να τις διατάξεις των νόμων 3066/2002 (Α΄ 252) και 3912/2011
επιχορηγούνται κατ’ εξαίρεση από τον Κρατικό Προ− (Α΄ 17), η ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία «ΕΘΝΙΚΟ
ϋπολογισμό αποκλειστικά και μόνο για την εξόφληση ΤΑΜΕΙΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Α.Ε.»
των ληξιπρόθεσμων υποχρεώσεών τους και μέχρι του και τον ειδικό τίτλο «Ε.Τ.Ε.ΑΝ. Α.Ε.» εξοφλεί στο εξής τις
ύψους των υφιστάμενων κατά την 31η Δεκεμβρίου 2011 σχετικές υποχρεώσεις της προς τα πιστωτικά ιδρύματα,
υποχρεώσεων αυτών. με την καταβολή μετρητών, τα οποία της αποδίδονται
3. Οι δαπάνες προμήθειας φαρμάκων, υγειονομικού από το Ελληνικό Δημόσιο σε αντικατάσταση ομολόγων
υλικού, ορθοπεδικού υλικού και χημικών αντιδραστηρί− της παρ. 3 του άρθρου 22 του ν. 3775/2009 (Α΄ 122) που
ων των στρατιωτικών νοσοκομείων και του ΝΙΜΤΣ, των διακρατεί η εταιρεία.
στρατιωτικών φαρμακείων και του Κέντρου Εφοδιασμού Για το σκοπό αυτόν, η εταιρεία, επιστρέφει στο Ελλη−
Ναυτικού που πραγματοποιήθηκαν έως και 31.12.2011 νικό Δημόσιο ομόλογα του προηγουμένου εδαφίου, τα
δύνανται να εξοφληθούν κατά παρέκκλιση των διατά− οποία δεν έχουν λήξει, ίσης ονομαστικής αξίας με το
ξεων των άρθρων 21, 82 και 83 του ν. 2362/1995, του ποσό που λαμβάνει από το Ελληνικό Δημόσιο, χωρίς να
ν. 2286/1995, του π.δ. 60/2007, του π.δ. 118/2007 και του επέρχεται μεταβολή στο μετοχικό της κεφάλαιο, κατά
π.δ. 113/2010 (Α΄ 194). παρέκκλιση των διατάξεων του κ.ν. 2190/1920 ή άλλου
4. Δαπάνες που εκκαθαρίζονται από το Νομικό Συμ− νόμου ή του καταστατικού της.
βούλιο του Κράτους και αφορούν αμοιβές και έξοδα Η κατά τα ανωτέρω γενόμενη εκπλήρωση των υποχρε−
φυσικών ή νομικών προσώπων που ενεργούν για λογα− ώσεων της ΕΤΕΑΝ προς τα πιστωτικά ιδρύματα επιφέρει
ριασμό του Ελληνικού Δημοσίου στο εξωτερικό, όπως αυτόματα ισόποση μείωση του μετοχικού κεφαλαίου της
εταιρείας, κατά παρέκκλιση κάθε άλλης διάταξης του
δικηγορικές εταιρίες, δικηγόροι, δικαστικοί επιμελητές,
κ.ν. 2190/1920 ή άλλου νόμου ή του καταστατικού της.
μεταφραστές, πραγματογνώμονες, συμβολαιογράφοι,
Μετά την ως άνω μείωση του μετοχικού κεφαλαίου
καθώς και δαπάνες για δημοσιεύσεις στον τύπο και
της εταιρείας, οι απαιτήσεις της Ε.Τ.Ε.ΑΝ. Α.Ε. κατά των
μετακινήσεις μελών του Ν.Σ.Κ., που σχετίζονται με δι−
πρωτοφειλετών για τα δάνεια των οποίων είχε παρα−
καστικές ενέργειες, υπάγονται στην παρ. 2 του άρθρου
σχεθεί η εγγύηση που κατέπεσε, καθίστανται απαιτή−
9 του π.δ. 113/2000. Εκκρεμείς ληξιπρόθεσμες δαπάνες
σεις του Ελληνικού Δημοσίου και για τη βεβαίωσή τους
εξοφλούνται κατά τα οριζόμενα στην περίπτωση 1.
ως δημόσιο έσοδο εφαρμόζονται οι διατάξεις της παρ. 7
5. Στο πρώτο εδάφιο της παρ. 4 του άρθρου 7 του
του άρθρου 22 του ν. 3775/2009.
π.δ. 113/2010 αντί των λέξεων «Το πρώτο δεκαήμερο»
2. Πιστωτικά ιδρύματα τα οποία, εντός του έτους
τίθενται οι λέξεις «Μέσα στις πρώτες είκοσι ημέρες». 2012 και μέχρι την προηγούμενη ημερομηνίας έναρ−
6. Με απόφαση του Υπουργού Οικονομικών ρυθμίζεται ξης ισχύος του παρόντος νόμου, έλαβαν ομόλογα, σε
κάθε αναγκαίο θέμα για την εφαρμογή των διατάξεων εφαρμογή των διατάξεων της παρ. 7 του άρθρου 22 του
της παρούσας υποπαραγράφου. ν. 3775/2009, δύνανται να τα επιστρέψουν στην Ε.Τ.Ε.ΑΝ.
ΥΠΟΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ Γ.3. ΔΑΠΑΝΕΣ ΕΛ.ΣΤΑΤ. ΑΕ και να λάβουν σε μετρητά το ισόποσο της αξίας των
Δαπάνες της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής ( ΕΛΣΤΑΤ) εγγυήσεων που είχαν καταπέσει. Για το σκοπό αυτόν,
που αφορούν: αποδίδονται στην ΕΤ.Ε.ΑΝ. Α.Ε. από το Ελληνικό Δημόσιο
α) αμοιβές ιδιωτών συνεργατών, στατιστικών αντα− μετρητά σύμφωνα με τα οριζόμενα στις διατάξεις των
ποκριτών και υπαλλήλων Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης, δύο πρώτων εδαφίων της προηγούμενης περίπτωσης
οι οποίοι απασχολήθηκαν σε στατιστικές έρευνες και 1. Συνεπεία αυτής της διαδικασίας, κατά παρέκκλιση
εργασίες 2011 και 2012, β) αποζημίωση για παρασχεθείσα των διατάξεων του κ.ν. 2190/1920 ή άλλου νόμου ή του
υπερωριακή απασχόληση των υπαλλήλων της ΕΛΣΤΑΤ καταστατικού της, επέρχεται στο μετοχικό κεφάλαιο
στο πλαίσιο των Γενικών Απογραφών Πληθυσμού−Κατοι− της ΕΤ.Ε.ΑΝ. Α.Ε. μείωση, κατά το ποσό των μετρητών
κιών−Κτιρίων, της Απογραφής Γεωργίας−Κτηνοτροφίας που καταβάλλει στο πιστωτικό ίδρυμα και αύξηση κατά
και της Διαδικασίας Υπερβολικού Ελλείμματος 2011−2012, το ποσό της ονομαστικής αξίας των ομολόγων που της
γ) αποζημίωση για μετακινήσεις εκτός έδρας υπαλλή− επιστρέφονται.
λων της ΕΛΣΤΑΤ για διενέργεια στατιστικών ερευνών 3. Με απόφαση του Υπουργού Οικονομικών καθορίζο−
2011−2012, δ) αμοιβή για την ανάπτυξη διαδικτυακής νται οι ειδικότεροι όροι της διαδικασίας αντικατάστα−
εφαρμογής υποβολής στοιχείων ενδοκοινοτικού εμπο− σης και επιστροφής των ομολόγων. Με όμοια απόφα−
ρίου (INTRASTAT) 2011, ε) αμοιβές εμπειρογνωμόνων για ση τα επιστρεφόμενα στο Ελληνικό Δημόσιο ομόλογα
παροχή τεχνογνωσίας στην έρευνα Ισοτιμιών Αγορα− δύνανται να ακυρώνονται στο σύνολό τους ή μερικά.
στικών Δυνάμεων και στην Απογραφή Γεωργίας− Κτη− Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Ανά−
νοτροφίας 2011, στ) αμοιβή για τη νομική εκπροσώπηση πτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών Μεταφορών και
της ΕΛ.ΣΤΑΤ. στα δικαστήρια και την παροχή άλλων Δικτύων, δύναται να καθορίζεται κάθε άλλη αναγκαία
νομικών υπηρεσιών πρώτου εξαμήνου 2012, ζ) αμοιβή λεπτομέρεια για την εφαρμογή των διατάξεων των προ−
εμπειρογνώμονα για παροχή συμβουλών και τεχνογνω− ηγουμένων περιπτώσεων της υποπαραγράφου αυτής.
5540 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ)

4. Το πρώτο εδάφιο της παρ. 10 του άρθρου 22 του 4. Αναστέλλεται η παρακράτηση του ένατου ενδεκα−
ν. 3775/2009 (A΄ 122), αντικαθίσταται ως εξής: τημορίου έναντι τοκοχρεολυτικών δόσεων εξυπηρέτη−
«10. Ομόλογα της παραγράφου 6 που εκδόθηκαν με σης χορηγηθέντων δανείων από το Τ.Π.Δ. προς Ο.Τ.Α.
την αριθμ. 2/58044/0023Α΄/5.8.2009 απόφαση του Υπουρ− Α΄ και Β΄ βαθμού και τα τυχόν παρακρατηθέντα ποσά
γού Οικονομίας και Οικονομικών (Β΄ 1828), ονομαστικής επιστρέφονται σε αυτούς κατόπιν υποβολής σχετικής
αξίας εκατό εκατομμυρίων (100.000.000) ευρώ αντι− αίτησής τους.
καθίστανται με ομόλογα ίσης ονομαστικής αξίας, τα Τα ως άνω οφειλόμενα ποσά, καθώς και οι τυχόν λοι−
οποία φέρουν ίδιους όρους με τα αντικαθιστάμενα και πές ανεξόφλητες, κατά την 1.1.2013, οφειλές των Ο.Τ.Α.
ημερομηνία λήξης 10.8.2019.» Α΄ και Β΄ βαθμού, των νομικών προσώπων δημοσίου
5. Στη διάταξη της παρ.  10 του άρθρου 22 του και ιδιωτικού δικαίου αυτών, των Συνδέσμων αυτών και
ν. 3775/2009, κάθε αναφορά στην ΤΕΜΠΜΕ ΑΕ νοείται των Δημοτικών Επιχειρήσεων αυτών, από χορηγηθέντα
ως αναφορά στην Ε.Τ.Ε.ΑΝ. Α.Ε.. δάνεια δύνανται να εξοφληθούν άτοκα, εντός του έτους
6. Η παρ. 11 του άρθρου 22 του ν.3775/2009 (A΄ 122) 2013, κατά μέγιστο σε ένδεκα (11) ισόποσες μηνιαίες
καταργείται. δόσεις, αρχής γενομένης από 31.1.2013, με απόφαση του
ΥΠΟΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ Γ.5. ΡΥΘΜΙΣΗ ΘΕΜΑΤΩΝ ΑΠΟΠΛΗ− Διοικητικού Συμβουλίου του Τ.Π.Δ..
ΡΩΜΗΣ ΔΑΝΕΙΩΝ ΟΤΑ Α΄ ΚΑΙ Β΄ ΒΑΘΜΟΥ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ 5. Η προθεσμία του άρθρου 2 παρ. 2 του ν.4038/2012,
ΦΟΡΕΩΝ ΤΟΥΣ ΣΤΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΑΡΑΚΑΤΑΘΗΚΩΝ ΚΑΙ που αφορά στη συνομολόγηση δανείου και λήγει στις
ΔΑΝΕΙΩΝ 30.9.2012, παρατείνεται μέχρι 30.6.2013.
1. Η διάρκεια αποπληρωμής των χορηγηθέντων δανεί− ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ Δ.: ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗΣ ΓΡΑΜ−
ων από το Τ.Π.Δ. προς τους Ο.Τ.Α. Α΄ και Β΄ βαθμού, τα ΜΑΤΕΙΑΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
νομικά πρόσωπα δημοσίου και ιδιωτικού δικαίου αυτών, ΥΠΟΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ Δ.1. ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ Ν. 3601/2007
τους Συνδέσμους αυτών και τις Δημοτικές Επιχειρήσεις ΚΑΙ ΤΟΥ Ν. 3864/2010
αυτών επιμηκύνεται άπαξ έως οκτώ (8) έτη από τη λήξη 1. α. Στο τρίτο εδάφιο της παρ. 4 του άρθρου 63Δ του
της δανειακής σύμβασης, όπως αυτή ισχύει σήμερα, με ν. 3601/2007 (Α΄ 178), οι λέξεις «Εντός τριμήνου» αντικα−
υποβολή σχετικής αίτησης, έως 31.12.2012, του οικείου θίστανται με τις λέξεις «Εντός εξαμήνου».
νομικού προσώπου, μετά από απόφαση του αρμοδίου β. Η παρ. 4 του άρθρου 63Δ του ν. 3601/2007, όπως
τροποποιήθηκε με την προηγούμενη υποπερίπτωση,
οργάνου αυτού, στην οποία θα καθορίζεται ο χρόνος
καταλαμβάνει και τις περιπτώσεις, στις οποίες ο προ−
της επιμήκυνσης. Παραλλήλως, μετά από την υποβολή
σωρινός καθορισμός του ποσού της διαφοράς έχει ήδη
της ίδιας ως άνω αίτησης, χορηγείται, για τα αυτά δά−
γίνει κατά τη θέση σε ισχύ του παρόντος νόμου.
νεια, περίοδος χάριτος διάρκειας έως τριών (3) ετών,
2. α. Στο άρθρο 16Γ του ν. 3864/2010 (Α΄ 119) προστί−
αρχής γενομένης από 1.1.2013, εντός της οποίας κατα−
θεται παράγραφος 7, ως εξής:
βάλλονται μόνο τόκοι, κατά τον τρόπο και στο χρόνο,
«7. Τα πιστωτικά ιδρύματα τα οποία λαμβάνουν κεφα−
που προβλέπουν οι σχετικές συμβάσεις, με μειωμένο το
λαιακή ενίσχυση σύμφωνα με τις διατάξεις του παρό−
επιτόκιο των δανείων αυτών, κατά την εν λόγω περίοδο
ντος καταβάλλουν άπαξ στο Ταμείο χρηματικό ποσό,
χάριτος, κατά μισή (0,5) ποσοστιαία μονάδα. Η περίοδος
συνολικού ύψους πεντακοσίων πενήντα πέντε εκατομ−
χάριτος περιλαμβάνεται στο χρόνο επιμήκυνσης, που
μυρίων και εξακοσίων χιλιάδων ευρώ (555.600.000€),
παρέχεται δυνάμει του παρόντος.
επακριβώς καθοριζόμενο ως προς το ύψος και τους
Η παρούσα ρύθμιση τίθεται σε ισχύ από την 1.1.2013. όρους καταβολής για έκαστο πιστωτικό ίδρυμα στην
Οι λοιποί όροι της ισχύουσας δανειακής σύμβασης δι− οικεία σύμβαση προεγγραφής, την οποία το πιστωτικό
ατηρούνται ακέραιοι σε ισχύ. ίδρυμα θα συνάψει με το Ταμείο μέχρι της 21ης Δεκεμ−
Από την ανωτέρω ρύθμιση εξαιρούνται τα δάνεια, που βρίου 2012.»
έχουν χορηγηθεί σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 2 β. Στην παρ. 3 του άρθρου 1 του ν. 3723/2008 προ−
του άρθρου 2 του ν. 4038/2012 (Α΄ 14). στίθεται μετά το πρώτο εδάφιο νέο εδάφιο ως εξής:
Η ανωτέρω ρύθμιση ισχύει και για τα δάνεια, που «Η ως άνω σταθερή απόδοση 10% είναι καταβλητέα
έχουν εγκριθεί μέχρι τη δημοσίευση του παρόντος και σε κάθε περίπτωση, κατά παρέκκλιση των διατάξεων
θα συνομολογηθούν έως 30.6.2013. του κ.ν. 2190/1920 όπως ισχύει, εκτός του άρθρου 44Α,
2. Η αναφερόμενη στην παρ. 1α του άρθρου 49 του πλην της περιπτώσεως και στο μέτρο κατά το οποίο η
ν. 3943/2011 (Α΄ 66) διάρκεια παράτασης αποπληρωμής καταβολή του σχετικού ποσού θα οδηγούσε σε μείωση
οφειλών επιμηκύνεται έως δέκα (10) επιπλέον έτη. των κυρίων στοιχείων των βασικών ιδίων κεφαλαίων του
3. Η αποκλειστική προθεσμία της περίπτωσης γ΄ της υπόχρεου πιστωτικού ιδρύματος κάτω από το προβλε−
παρ. 1 του άρθρου 49 του ν. 3943/2011 όπως αυτή τρο− πόμενο ελάχιστο όριο.»
ποποιήθηκε με την παρ. 5 του άρθρου 2 του ν. 4038/2012, 3. Όπου στις διατάξεις του ν. 3864/2010 αναφέρονται
εντός της οποίας θα πρέπει να έχει λάβει χώρα η συ− οι λέξεις «Εκτελεστικό Συμβούλιο» ή «Εκτελεστικού Συμ−
νομολόγηση των σχετικών δανείων, παρατείνεται έως βουλίου» αντικαθίστανται από τις λέξεις «Εκτελεστική
30.6.2013, εφόσον έχει υποβληθεί το σχετικό αίτημα Επιτροπή» ή «Εκτελεστικής Επιτροπής».
το αργότερο έως 31.1.2013. Μετά την παρέλευση της 4. Στην παρ. 10 του άρθρου 4 του ν. 3864/2010 προ−
ανωτέρω προθεσμίας, τα χρεωστικά ανοίγματα, όπως στίθενται στοιχεία (ε) και (στ) ως εξής:
εμφανίζονται στα βιβλία του Τ.Π.Δ., βεβαιώνονται ή επα− «(ε) να εκπροσωπεί δικαστικά και εξώδικα το Ταμείο,
ναβεβαιώνονται οίκοθεν στην Κεντρική Υπηρεσία του (στ) να ασκεί οποιαδήποτε άλλη αρμοδιότητα που δεν
Τ.Π.Δ. από 1.7.2013 υπέρ του Τ.Π.Δ., με βάση τα σχετικά απονέμεται ρητά στο Γενικό Συμβούλιο».
στοιχεία που διαθέτει κατά του οικείου δήμου και ει− 5. Το δεύτερο εδάφιο της παρ. 13 του άρθρου 4 του
σπράττονται κατά τις διατάξεις του Κ.Ε.Δ.Ε.. ν. 3864/2010 αντικαθίσταται ως εξής:
ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ) 5541

«Οι συνεδριάσεις του Γενικού Συμβουλίου συγκαλού− Προϊστάμενο της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών και
νται από τον Πρόεδρο ή σε περίπτωση απουσίας του Στέγασης του Υπουργείου Οικονομικών, αντίγραφο του
από ένα από τα άλλα μέλη του Γενικού Συμβουλίου, οποίου δημοσιεύεται σε φωτοσμίκρυνση με το νόμο
εκτός του εκπροσώπου του Υπουργείου Οικονομικών αυτόν στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ
και εκτός του προσώπου που ορίζεται από την Τράπεζα II− διάγραμμα 2).
της Ελλάδος». γ. Έκταση του πρώην Αεροδρομίου Ελληνικού, με τα
6. Στο έβδομο εδάφιο της παραγράφου 10 του άρθρου κτίσματα, συστατικά και παραρτήματα που βρίσκονται
6 του ν. 3864/2010 οι λέξεις «της Ευρωπαϊκής Κεντρικής σε αυτή, εμβαδού 38.688,30 τ.μ., όπως αυτή εμφαίνεται
Τράπεζας» διαγράφονται. με στοιχεία 3.1, 3.2, …….. 3.12, 3.13, 3.1 στο από Οκτώβριο
7. Στο τέλος της παρ. 10 του άρθρου 6 του ν. 3864/2010 2012 τοπογραφικό διάγραμμα κλίμακας 1: 500 που θεω−
προστίθεται εδάφιο ως εξής: ρήθηκε από τον Προϊστάμενο της Διεύθυνσης Τεχνικών
«Με όμοια απόφαση δύναται να καθορίζονται οι ειδι− Υπηρεσιών και Στέγασης του Υπουργείου Οικονομικών,
κότεροι όροι που συνομολογούνται κατά τη σύναψη των αντίγραφο του οποίου δημοσιεύεται σε φωτοσμίκρυνση
συμβάσεων προεγγραφής του Ταμείου, του πιστωτικού με τον παρόντα νόμο στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως
ιδρύματος και του ΕΤΧΣ για τη συμμετοχή του Ταμεί− (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ II− διάγραμμα 3).
ου στην κάλυψη υπό αίρεση μετατρέψιμων ομολογιών Το φύλλο της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως, στο
εκδόσεως του πιστωτικού ιδρύματος.» οποίο δημοσιεύεται ο παρών νόμος, καταχωρίζεται στα
8. Στο δεύτερο εδάφιο της παρ. 1 του άρθρου 7 του βιβλία μεταγραφών του αρμόδιου Υποφυκοφυλακείου
ν. 3864/2010 μετά τις λέξεις «των ομολογιών» προστί− και στο αρμόδιο Γραφείο Κτηματογράφησης. Η ως άνω
θενται οι λέξεις «και των χρηματοοικονομικών μέσων, καταχώριση απαλλάσσεται από κάθε φόρο, τέλος ή
η τιμή διάθεσης των κοινών μετοχών, οι προϋποθέσεις αμοιβή, συμπεριλαμβανομένου κάθε τέλους, εισφοράς
και οι όροι χορήγησης της κεφαλαιακής ενίσχυσης». ή δικαιώματος υπέρ του Δημοσίου ή οποιουδήποτε νο−
9. Το δεύτερο εδάφιο της παρ. 2 του άρθρου 7 του μικού προσώπου δημοσίου δικαίου και ασφαλιστικών
ν. 3864/2010 εφαρμόζεται και για την έκδοση των με− οργανισμών ή τρίτων και αμοιβών ή ανταποδοτικών
τατρέψιμων ομολογιών ή χρηματοοικονομικών μέσων. τελών υποθηκοφυλάκων και πάσης φύσης ανταποδο−
10. Η παρ. 3 του άρθρου 7 του ν. 3864/2010 καταρ− τικών τελών.
γείται. 5. Περιέρχεται στο Ελληνικό Δημόσιο η πλήρης και
11. Tο πρώτο εδάφιο της παρ. 10 του άρθρου 9 του αποκλειστική κυριότητα κάθε ακινήτου, με τα παραρτή−
ν. 4051/2012 (A΄ 40) καταργείται και προστίθεται παρ. 10 ματα και τα συστατικά του, το οποίο βρίσκεται εντός
στο άρθρο 16Β του ν. 3864/2010 ως εξής: της έκτασης του Μητροπολιτικού Πόλου Ελληνικού − Αγ.
«10. Μέχρι το διορισμό των μελών του Γενικού Συμβου− Κοσμά, όπως αυτή περιγράφεται στην παράγραφο 1 του
λίου και της Εκτελεστικής Επιτροπής και τη συγκρότη− άρθρου αυτού.»
ση των οργάνων αυτών, σύμφωνα με το άρθρο 4 του β. Στο τέλος της υποπαραγράφου α΄ της παραγράφου
ν. 3864/2010, το Ταμείο διοικείται από το υφιστάμενο 7 του άρθρου 2 του ν. 4062/2012 προστίθεται εδάφιο
διοικητικό συμβούλιο. Με το διορισμό των νέων οργά− ως εξής:
νων διοίκησης καταργείται το Διοικητικό Συμβούλιο του «Με όμοιο προεδρικό διάταγμα μπορούν επίσης να
Ταμείου και παύει η θητεία των μελών του αυτοδικαίως τροποποιούνται ή αναθεωρούνται γενικά πολεοδομικά
και αζημίως.» σχέδια, πολεοδομικές μελέτες, ρυμοτομικά σχέδια και
ΥΠΟΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ Δ.2. ΡΥΘΜΙΣΗ ΘΕΜΑΤΩΝ ΑΠΟΚΡΑ− σχέδια πόλεως, καθώς και τοπικά ρυμοτομικά σχέδια
ΤΙΚΟΠOΙΗΣΕΩΝ του άρθρου 26 του ν. 1337/1983 (Α΄ 33), προκειμένου να
1. α. Στο τέλος του άρθρου 7 του ν. 4062/2012 (A΄70), εναρμονιστούν με τα όρια και το περιεχόμενο των ει−
προστίθενται παράγραφοι 4 και 5 ως εξής: δικότερων ζωνών των παραγράφων 2 και 3, ιδίως όσον
«4. Περιέρχονται στο Ελληνικό Δημόσιο κατά πλήρη αφορά τις χρήσεις γης, τους όρους και περιορισμούς
και αποκλειστική κυριότητα, με τα παραρτήματα και δόμησης και τους όρους προστασίας του περιβάλλο−
τα συστατικά τους, τα παρακάτω ακίνητα, τα οποία ντος ή και κάθε άλλο θέμα αναγκαίο για την ολοκλη−
βρίσκονται στην έκταση του Μητροπολιτικού Πόλου ρωμένη ανάπτυξη του Μητροπολιτικού Πόλου Ελληνικού
Ελληνικού − Αγ. Κοσμά, όπως αυτή ορίζεται στην πα− – Αγίου Κοσμά.»
ράγραφο 1 του άρθρου αυτού: 2. α. Καταργείται αφότου ίσχυσε η με αριθμ. 186/6.9.2011
α. Εκτάσεις του πρώην Αεροδρομίου Ελληνικού, με κοινή υπουργική απόφαση των Υπουργών Οικονομικών,
τα κτίσματα, συστατικά και παραρτήματα που βρίσκο− Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας, Περιβάλ−
νται σε αυτές, συνολικού εμβαδού 169.448,20 τ.μ., όπως λοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής και Υποδο−
αυτές εμφαίνονται με στοιχεία 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.1 και μών, Μεταφορών και Δικτύων (Β΄ 2061) κατά το μέρος
1.5, 1.6, 1.7, 1.8, 1.5 στο από Οκτώβριο 2012 τοπογραφικό που αφορά το ακίνητο με αύξοντα αριθμό 34, Α.Β.Κ. 193,
διάγραμμα κλίμακας 1: 1000 που θεωρήθηκε από τον Διεύθυνση Μεσογείων 96, Αθήνα, επιφάνεια 10.000 τ.μ..
Προϊστάμενο της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών και Η μεταβίβαση του ως άνω ακινήτου με την καταρ−
Στέγασης του Υπουργείου Οικονομικών, αντίγραφο του γούμενη απόφαση θεωρείται ως μηδέποτε γενομένη.
οποίου δημοσιεύεται σε φωτοσμίκρυνση με το νόμο β. Εγκρίνεται το ρυμοτομικό διάγραμμα εντός Ζωνών
αυτό στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Δ1 και Δ2 του Μητροπολιτικού Πάρκου «Γουδή» του
II – διάγραμμα 1). από 14.6.2011 π.δ. (Δ΄187) σε κλίμακα 1:1000, που θεωρή−
β. Κτίσμα του πρώην Αεροδρομίου Ελληνικού, εμβα− θηκε από τον Διευθυντή Περιουσίας της ΕΤΑΔ ΑΕ τον
δού 149,80 τ.μ., όπως αυτό εμφαίνεται με στοιχεία 2.1, Οκτώβριο 2012, και που αντίτυπό του δημοσιεύεται σε
2.2, 2.3, 2.4, 2.1. στο από Οκτώβριο 2012 τοπογραφικό φωτοσμίκρυνση με τον παρόντα νόμο στην Εφημερίδα
διάγραμμα κλίμακας 1: 200 που θεωρήθηκε από τον της Κυβερνήσεως (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ IΙΙ), με τους επί αυτού
5542 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ)

εμφαινόμενους κοινόχρηστους χώρους και τον με στοι− Η μεταβίβαση του ως άνω ακινήτου με την καταρ−
χεία 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 70, 69, 68, γούμενη απόφαση θεωρείται ως μηδέποτε γενομένη.
67, 66, 65, 64, 63, 62, 61, 60, 59, 58, 57, 56, 55, 54, 53, 52, 51, β. Επί του ενιαίου οικοπέδου κυριότητας του Ελληνι−
50, 21 οικοδομήσιμο χώρο. Επιτρεπόμενες χρήσεις στον κού Δημοσίου συνολικής έκτασης 14.300,54 τ.μ., το οποίο
οικοδομήσιμο χώρο καθορίζονται οι εξής: περίθαλψη, απαρτίζεται από (α) το οικόπεδο με αριθμό Β.Κ. 2248,
κοινωνική πρόνοια, εκπαίδευση/έρευνα, διοίκηση. έκτασης 11.494,86 τ.μ., το οποίο είναι καταχωρισμένο
γ. Το ακίνητο με στοιχεία 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, στο Κτηματολογικό Φύλλο του Κτηματολογικού Βιβλί−
29, 30, 31, 32, 33, 70, 69, 68, 67, 66, 65, 64, 63, 62, 61, 60, ου του Δήμου Αμαρουσίου με Κ.Α.Ε.Κ. 050142411001/0/0
59, 58, 57, 56, 55, 54, 53, 52, 51, 50, 21, το οποίο εμφαίνεται κυριότητας του Ελληνικού Δημοσίου και (β) το οικόπεδο
στο δημοσιευόμενο με τον παρόντα νόμο ρυμοτομικό εμβαδού 2.805,68 τ.μ., το οποίο είναι καταχωρισμένο
διάγραμμα που περιγράφεται στην προηγούμενη υπο− στο Κτηματολογικό Φύλλο του Κτηματολογικού Βιβλί−
παράγραφο, επιφανείας 11.903,00 τ.μ. μετά των επ’ αυτού ου του Δήμου Αμαρουσίου με Κ.Α.Ε.Κ. 050142411002/0/0
κτισμάτων, μεταβιβάζεται και περιέρχεται χωρίς αντάλ− κυριότητας του Ελληνικού Δημοσίου, συνιστώνται από
λαγμα στην ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία «Ταμείο και με τη δημοσίευση του παρόντος νόμου, σύμφωνα
Αξιοποίησης Ιδιωτικής Περιουσίας του Δημοσίου Α.Ε.» με τις διατάξεις του ν. 3741/1929 (Α΄ 4) και τα άρθρα
κατά πλήρη κυριότητα, νομή και κατοχή, εφαρμοζομένων 1002 και 1117 Αστικού Κώδικα, δύο (2) ανεξάρτητες και
κατά τα λοιπά των διατάξεων του ν. 3986/2011 (Α΄ 152). αυτοτελείς οριζόντιες ιδιοκτησίες και συγκεκριμένα:
Το Φύλλο της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως στο οποίο Α) Η υπό στοιχείο (Α) οριζόντια ιδιοκτησία που εμφαί−
δημοσιεύεται ο παρών νόμος καταχωρίζεται στα Βιβλία νεται στο από Οκτωβρίου 2012 τοπογραφικό διάγραμμα
Μεταγραφών του Υποθηκοφυλακείου Αθηνών και στο κλίμακας 1:200 του αγρονόμου−τοπογράφου μηχανικού
αρμόδιο Γραφείο Κτηματογράφησης Αθηνών. Ιωάννη Παπαστάμου, το οποίο προσαρτάται στον πα−
3.α. Καταργείται αφότου ίσχυσε η με αριθμ. 202/ ρόντα νόμο και αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα αυτού
21.2.2012 (Β΄ 656) κοινή απόφαση των Υπουργών Οικο− (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ V), αποτελείται από ισόγειο και τρεις (3)
νομικών, Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας, ορόφους, συνολικού εμβαδού 14.680,60 τ.μ., πλέον υπό−
Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής και γειων βοηθητικών χώρων εμβαδού 6.281,00 τ.μ. και η
Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων κατά το μέρος που οποία συμμετέχει με ποσοστό συνιδιοκτησίας επί του
αφορά το ακίνητο με αύξοντα αριθμό 24, Διεύθυνση ενιαίου οικοπέδου 337,20/1000 εξ αδιαιρέτου.
Α. Παπανδρέου 37, Μαρούσι, επιφάνεια 28.000 τ.μ. και Β) Η υπό στοιχείο (Β) οριζόντια ιδιοκτησία που εμφαί−
κτηματολογική μερίδα 050142664006/0/0. νεται στο συνημμένο, στον παρόντα νόμο, από Οκτω−
Η μεταβίβαση του ως άνω ακινήτου με την καταρ− βρίου 2012 τοπογραφικό διάγραμμα κλίμακας 1:200 του
γούμενη απόφαση θεωρείται ως μηδέποτε γενομένη. αγρονόμου−τοπογράφου μηχανικού Ιωάννη Παπαστάμου
β. Το ακίνητο (ΚΑΕΚ 050142664006/0/0) με στοιχεία 1, (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ V), αποτελείται από υπόγειο, ισόγειο όρο−
2, 3…140, 141, 1, εμβαδού 231.092 τ.μ., το οποίο εμφαίνεται φο, και επτά (7) ορόφους συνολικού εμβαδού 28.856,50
στο τοπογραφικό διάγραμμα σε κλίμακα 1:1000, που τ.μ. πλέον υπόγειων βοηθητικών χώρων εμβαδού 5.327,62
θεωρήθηκε από τον Διευθυντή Περιουσίας της ΕΤΑΔ ΑΕ τ.μ. και η οποία συμμετέχει με ποσοστό συνιδιοκτησίας
τον Οκτώβριο 2012 και που αντίτυπό του δημοσιεύεται επί του ενιαίου οικοπέδου 662,80/1000 εξ αδιαιρέτου.
σε φωτοσμίκρυνση με τον παρόντα νόμο στην Εφημε− γ. Τροποποίηση της κατά την προηγούμενη υποπα−
ρίδα της Κυβερνήσεως (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ IV), κατατμείται ράγραφο σύστασης οριζοντίων ιδιοκτησιών, καθώς και
στο ακίνητο ΙΕ1 με στοιχεία 74, 75, 76…123, 124, 173, 172, καθορισμός των σχέσεων των συνιδιοκτητών δύναται
171… 144, 143, 142, 74, εμβαδού 95.352 τ.μ. και στο ακίνη− να γίνει οποτεδήποτε με συμβολαιογραφικό έγγραφο
το Ε2 με στοιχεία 1, 2, 3… 73, 74, 142, 143… 172, 173, 124, υποβαλλόμενο σε μεταγραφή, σύμφωνα με τις κείμενες
125…140,141,1, εμβαδού 135.740 τ.μ., ως εμφαίνονται στο διατάξεις, στις οποίες υπάγονται εφεξής και τα διά του
ανωτέρω τοπογραφικό διάγραμμα. παρόντος συνιστώμενα εμπράγματα δικαιώματα.
γ. Το ακίνητο Ε1 της προηγούμενης υποπερίπτωσης δ. Μεταβιβάζεται και περιέρχεται χωρίς αντάλλαγμα
3. β της παρούσας υποπαραγράφου μεταβιβάζεται και στην ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία «Ταμείο Αξιο−
περιέρχεται χωρίς αντάλλαγμα στην Ανώνυμη Εται− ποίησης Ιδιωτικής Περιουσίας του Δημοσίου Α.Ε.» κατά
ρεία με την επωνυμία «Ταμείο Αξιοποίησης Ιδιωτικής πλήρη κυριότητα, νομή και κατοχή η υπό στοιχείο (Β)
Περιουσίας του Δημοσίου Α.Ε.» κατά πλήρη κυριότητα, οριζόντια ιδιοκτησία της υποπαραγράφου β΄, εφαρμο−
νομή και κατοχή, εφαρμοζομένων κατά τα λοιπά των ζομένων κατά τα λοιπά των διατάξεων του ν. 3986/2011.
διατάξεων του ν. 3986/2011. ε. Το Φύλλο της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως, στο
δ. Επί του ακινήτου Ε2 το νομικό πρόσωπο δημοσίου οποίο δημοσιεύεται ο παρών νόμος καταχωρίζεται στο
δικαίου, Ανώτατη Σχολή Παιδαγωγικής και Τεχνολο− αρμόδιο Κτηματολογικό Γραφείο Αμαρουσίου.
γικής Εκπαίδευσης (Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε.) του άρθρου 4 παρ. 1α στ. Από τη δημοσίευση του παρόντος νόμου, το Πα−
του ν. 3027/2002 (Α΄ 152) διατηρεί δικαίωμα επικαρπίας. ραχωρητήριο Χρήσης Δημοσίου Ακινήτου της «Κτη−
ε. Το φύλλο της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως, στο ματικής Εταιρίας του Δημοσίου» με αριθμό φακέ−
οποίο δημοσιεύεται ο παρών νόμος, καταχωρίζεται στο λου 312969/8.2.1991, με το οποίο παραχωρήθηκε στην
αρμόδιο Κτηματολογικό Γραφείο Αμαρουσίου. HELEXPO−ΔΕΘ Α.Ε. η χρήση του Β.Κ. 2248 δημοσίου
4.α. Καταργείται αφότου ίσχυσε η υπ΄ αριθ. 186/6.9.2011 ακινήτου αρμοδιότητας Κτηματικής Υπηρεσίας Αθηνών,
κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών, Ανάπτυ− ισχύει μόνο για την υπό στοιχείο (Α) οριζόντια ιδιοκτη−
ξης, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας, Περιβάλλοντος, σία που συνίσταται με την υποπαράγραφο β΄.
Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής και Υποδομών, Μετα− 5. α. Στο τέλος της παραγράφου 10 του άρθρου 3 του
φορών και Δικτύων (Β΄ 2061) κατά το μέρος που αφορά ν. 3986/2011 προστίθεται εδάφιο ως εξής:
το ακίνητο με αύξοντα αριθμό 35, Α.Β.Κ. 2248, Διεύθυνση «Το Ταμείο συντάσσει, επίσης, τριμηνιαίες αναφορές
Κηφισίας 39, Μαρούσι, επιφάνεια 28.000 τ.μ.. επί των δραστηριοτήτων και των οικονομικών καταστά−
ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ) 5543

σεών του, που περιλαμβάνουν αναλυτική κατάσταση του Για τους φορείς που λαμβάνουν επιχορηγήσεις, η
συνόλου των εσόδων και καταστάσεις ταμειακών ροών παρακολούθηση της εκτέλεσης του προϋπολογισμού
και οικονομικής θέσης και αναρτώνται στην ιστοσελίδα ακολουθεί τις διατάξεις της ανωτέρω περίπτωσης α΄
του εντός 60 ημερών από το τέλος κάθε τριμήνου.» της παρούσας παραγράφου.
β. Το τρίτο εδάφιο της παραγράφου 7 του άρθρου 2 Για τους φορείς που δεν λαμβάνουν επιχορήγηση από
του ν. 3986/2011 αντικαθίσταται ως εξής: τον τακτικό προϋπολογισμό, σε περίπτωση αρνητικής
«Κατά τα λοιπά, εφαρμόζονται οι διατάξεις περί εντο− απόκλισης στα οικονομικά αποτελέσματα προ φόρων,
λής του Α.Κ., με εξαίρεση τα άρθρα 719, 721 έως και 723 τόκων και προβλέψεων, η Δ/νση ΔΕΚΟ υποχρεούται να
του ίδιου Κώδικα.» μειώσει ισόποσα το εγκεκριμένο ποσό δανειοδότησης
ΥΠΟΠΑΡΑΓΡΑΦΟΙ Δ.3. ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗ− και να ενημερώσει την 25η Διεύθυνση του Γενικού Λο−
ΣΗΣ ΕΤΗΣΙΩΝ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΔΕΚΟ ΚΑΙ ΤΑ γιστηρίου του Κράτους. Εάν, βάσει των απολογιστικών
Ν.Π.Ι.Δ. ΤΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ Α΄ ΤΟΥ Ν. 3429/2005 στοιχείων τριμήνου, εξαμήνου και έτους, ο προϋπολογι−
1. Οι ΔΕΚΟ και τα ΝΠΙΔ του Κεφαλαίου Α΄ του σμός εξισορροπηθεί και αντισταθμιστούν οι αρνητικές
ν. 3429/2005 υποβάλλουν τους ετήσιους προϋπολογι− αποκλίσεις, το εγκεκριμένο ποσό ακαθάριστου δανει−
σμούς τους στη Δ/νση ΔΕΚΟ του Υπουργείου Οικονομι− σμού αποκαθίσταται σε εκείνο που είχε αρχικά εγκριθεί
κών, όπως προβλέπεται στο άρθρο 7 του ν. 3429/2005. για το αναφερόμενο διάστημα (τρίμηνο, εξάμηνο, έτος).
Πέραν όσων ορίζονται στο εν λόγω άρθρο, εντός ενός 3. Σε κάθε περίπτωση, και εφόσον διαπιστωθεί αρνητι−
μηνός από την ημερομηνία ψήφισης του Κρατικού Προ− κή απόκλιση σε τριμηνιαία βάση (τρίμηνο, εξάμηνο, έτος)
ϋπολογισμού, οι ετήσιοι προϋπολογισμοί των ανωτέρω στα οικονομικά αποτελέσματα προ φόρων, τόκων και
φορέων εξειδικεύονται σε μηνιαία και τριμηνιαία βάση προβλέψεων σε σχέση με τα προϋπολογισθέντα, σε κά−
(τρίμηνο, εξάμηνο, εννεάμηνο, έτος) από τη Δ/νση ΔΕΚΟ, ποιον εκ των φορέων της προηγούμενης παραγράφου,
σε συνεργασία με τις διοικήσεις των φορέων, και κοινο− η καταβολή των αμοιβών των μελών του Διοικητικού
ποιούνται στις αρμόδιες υπηρεσίες των εποπτευόντων Συμβουλίου, αναστέλλεται έως την εξισορρόπηση του
Υπουργείων και του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους. αρχικώς εγκεκριμένου προϋπολογισμού και την αντι−
Οι διοικήσεις των ανωτέρω φορέων πρέπει να διασφαλί− στάθμιση τυχόν αρνητικών αποκλίσεων. Εάν τα ετήσια
ζουν ότι δεν θα υπάρχουν αρνητικές αποκλίσεις, καθώς οικονομικά αποτελέσματα προ φόρων, τόκων και προ−
και να λαμβάνουν όλες τις απαραίτητες ενέργειες προς βλέψεων, αποκλίνουν σε ποσοστό μεγαλύτερο του 10%
αυτό το σκοπό. Η εκτέλεση των ετήσιων εγκεκριμένων σε σχέση με αυτά που έχουν εγκριθεί στον προϋπολογι−
προϋπολογισμών των προαναφερόμενων φορέων πα− σμό του φορέα, τότε η θητεία των εκτελεστικών μελών
ρακολουθείται σε μηνιαία και τριμηνιαία βάση από τη του Διοικητικού Συμβουλίου του συγκεκριμένου φορέα,
Δ/νση ΔΕΚΟ του Υπουργείου Οικονομικών και για το λήγει αυτοδίκαια εντός ενός μήνα από την διαπίστωση
σκοπό αυτό, οι εν λόγω φορείς, πρέπει να υποβάλλουν της εν λόγω απόκλισης.
μηνιαία οικονομικά στοιχεία στην προαναφερόμενη 4. Στην περίπτωση κατά την οποία η διοίκηση κάποιου
υπηρεσία. φορέα διαπιστώσει αδυναμία εκτέλεσης του εγκεκρι−
2. Στην περίπτωση αρνητικών αποκλίσεων ακολου− μένου προϋπολογισμού που οφείλεται αποκλειστικά
θούνται οι παρακάτω διαδικασίες: σε εξωγενείς παράγοντες και εκτός του πεδίου δρά−
α. Για τις ΔΕΚΟ και τα Ν.Π.Ι.Δ. του Κεφ. Α΄ του σης της, οφείλει να υποβάλει άμεσα στη Δ/νση ΔΕΚΟ,
ν. 3429/2005 που είναι φορείς Γενικής Κυβέρνησης: αίτημα αναθεώρησης του ετήσιου εγκεκριμένου προ−
Σε περιπτώσεις αρνητικής απόκλισης στα οικονομι− ϋπολογισμού με σχετική τεκμηριωμένη έκθεση για την
κά αποτελέσματα προ φόρων, τόκων και προβλέψεων, αναγκαιότητα και τους λόγους αναθεώρησης του αρχι−
η Δ/νση ΔΕΚΟ υποχρεούται να προσδιορίζει το ποσό κώς εγκεκριμένου προϋπολογισμού. Η ανωτέρω Δ/νση
της μηνιαίας απόκλισης, το οποίο θα κοινοποιείται στις εξετάζει το αίτημα εντός 15 ημερών και προβαίνει, εάν
αρμόδιες υπηρεσίες των εποπτευόντων Υπουργείων και κρίνει σκόπιμο, στην αναθεώρηση του εγκεκριμένου
του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους και θα αφαιρείται προϋπολογισμού ενημερώνοντας άμεσα τις αρμόδιες
για κάθε φορέα από την επιχορήγηση που δικαιούται υπηρεσίες των εποπτευόντων Υπουργείων και του Γε−
να λάβει κατά τον επόμενο μήνα από τον μήνα που νικού Λογιστηρίου του Κράτους.
διαπιστώθηκε η απόκλιση. Στις ανωτέρω περιπτώσεις, 5. Με Απόφαση του Υπουργού Οικονομικών δύνανται
πέρα από την μείωση των επιχορηγήσεων, το εγκεκρι− να εξειδικεύονται οι λεπτομέρειες σχετικά με τη διαδι−
μένο ποσό ακαθάριστου δανεισμού θα μειώνεται ισό− κασία παρακολούθησης της εκτέλεσης των εγκεκριμέ−
ποσα από την ίδια Δ/νση, η οποία υποχρεούται επίσης νων προϋπολογισμών και την επιβολή των όσων προ−
να ενημερώσει σχετικά την 25η Διεύθυνση του Γενικού βλέπονται στην παρ. 2 του παρόντος, τα υποβαλλόμενα
Λογιστηρίου του Κράτους που είναι αρμόδια για τις από τους φορείς στοιχεία, καθώς και τυχόν κριτήρια
εγγυήσεις του Ελληνικού Δημοσίου. για την εξαίρεση φορέων από τη μηνιαία παρακολούθη−
Εάν, βάσει των απολογιστικών στοιχείων τριμήνου, ση της εκτέλεσης των προϋπολογισμών τους, εάν δεν
εξαμήνου και έτους, ο προϋπολογισμός εξισορροπηθεί επιβαρύνουν σημαντικά τον Κρατικό Προϋπολογισμό.»
και αντισταθμιστούν οι αρνητικές αποκλίσεις, τότε το ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ Ε. ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΑ ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΣΟ−
ύψος της επιχορήγησης του Κρατικού Προϋπολογισμού ΔΑ, ΤΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΑΠΕΙΚΟΝΙΣΗ ΤΩΝ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ
και το εγκεκριμένο ποσό ακαθάριστου δανεισμού για ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ
το εν λόγω τρίμηνο, εξάμηνο ή έτος, αναπροσαρμόζο− ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
νται στα αρχικά εγκεκριμένα όρια και τυχόν ποσά που ΥΠΟΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ Ε.1. ΚΩΔΙΚΑΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΑΠΕΙ−
έχουν παρακρατηθεί από την εγκεκριμένη επιχορήγηση ΚΟΝΙΣΗΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ KAI ΛΟΙΠΕΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΕΣ ΔΙ−
αποδίδονται στον φορέα με την επόμενη μηνιαία δόση. ΑΤΑΞΕΙΣ
β. Για τις ΔΕΚΟ και τα Ν.Π.Ι.Δ. του Κεφ. Α΄ του 1. Ο Κώδικας Βιβλίων και Στοιχείων (π.δ.186/1992, Α΄
ν. 3429/2005 που δεν είναι φορείς Γενικής Κυβέρνησης 84), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει, καταργείται και
5544 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ)

αντικαθίσταται με τον Κώδικα Φορολογικής Απεικόνισης του κράτους − μέλους στο οποίο πραγματοποιείται η
Συναλλαγών που έχει ως εξής: παράδοση των αγαθών ή η παροχή των υπηρεσιών με
«ΚΩΔΙΚΑΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ τη χρήση του μηχανισμού μετατροπής που προβλέπεται
ΑΠΕΙΚΟΝΙΣΗΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ στο άρθρο 91 της Οδηγίας 2006/112/ΕΕ.
3. Κάθε εγγραφή στα βιβλία, που αφορά συναλλαγή
Άρθρο 1 ή άλλη πράξη του υπόχρεου, πρέπει να στηρίζεται σε
Υπόχρεοι απεικόνισης συναλλαγών στοιχεία που προβλέπονται από τις διατάξεις του παρό−
1. Κάθε ημεδαπό πρόσωπο των παραγράφων 1 και 4 ντος νόμου ή σε δημόσια έγγραφα ή σε άλλα πρόσφορα
του άρθρου 2 και των παραγράφων 1 και 2 του άρθρου αποδεικτικά στοιχεία.
101 του ν.  2238/1994, κοινοπραξία, κοινωνία ή νομική 4. Μηχανογραφικές καταστάσεις ή βεβαιώσεις, σε έγ−
οντότητα που ασκεί δραστηριότητα στην ελληνική επι− γραφη ή μαγνητική μορφή, οι οποίες εκδίδονται ή πα−
κράτεια και αποβλέπει στην απόκτηση εισοδήματος από ράγονται από τράπεζες ή άλλους πιστωτικούς οργανι−
εμπορική ή βιομηχανική ή βιοτεχνική ή γεωργική επιχεί− σμούς και πιστοποιούν την πραγματοποίηση από αυτές
ρηση ή από ελευθέριο επάγγελμα ή από οποιαδήποτε εισπράξεων ή πληρωμών για λογαριασμό του Δημοσίου,
άλλη επιχείρηση, καθώς και οι αστικές κερδοσκοπικές ή νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου ή ασφαλιστικών
μη εταιρείες, έχει τις υποχρεώσεις του παρόντος νόμου οργανισμών, επέχουν θέση παραστατικών εγγράφων
σχετικά με την τήρηση βιβλίων, έκδοση στοιχείων και των δοσοληψιών που αναφέρονται σε αυτές.
υποβολή δεδομένων για διασταύρωση. 5. Για τους σκοπούς του παρόντος νόμου, ως «ηλε−
2. Τις υποχρεώσεις της προηγουμένης παραγράφου κτρονικό τιμολόγιο» νοείται το τιμολόγιο που περιέχει
έχει και κάθε αλλοδαπό πρόσωπο ή νομική οντότητα τις απαιτούμενες σύμφωνα με τον παρόντα νόμο πλη−
που αποκτά πραγματική−φυσική επαγγελματική εγκατά− ροφορίες και το οποίο εκδίδεται και λαμβάνεται σε
σταση στην ελληνική επικράτεια ή ασκεί δραστηριότητα οποιαδήποτε ηλεκτρονική μορφή. Η χρήση ηλεκτρονικού
στην ελληνική επικράτεια αποβλέποντας στην απόκτηση τιμολογίου υπόκειται στην αποδοχή του αποκτώντος
εισοδήματος από εμπορική ή βιομηχανική ή βιοτεχνική ή τα αγαθά ή του λήπτη των υπηρεσιών.
γεωργική επιχείρηση ή από ελευθέριο επάγγελμα ή από Η αυθεντικότητα της προέλευσης, η ακεραιότητα του
οποιαδήποτε άλλη επιχείρηση. Εξαιρετικά, τις υποχρε− περιεχομένου και η αναγνωσιμότητα των τιμολογίων, σε
ώσεις αυτές έχει και κάθε αλλοδαπό νομικό πρόσωπο ή χαρτί ή σε ηλεκτρονική μορφή, διασφαλίζεται από τη
νομική οντότητα που δεν έχει εγκατάσταση στην ελλη− χρονική στιγμή της έκδοσής τους έως τη λήξη της πε−
νική επικράτεια, εφόσον ανεγείρει ακίνητο κυριότητάς ριόδου φύλαξής τους. Κάθε υπόχρεος ορίζει τον τρόπο
της εντός της ελληνικής επικράτειας ή πραγματοποιεί διασφάλισης της αυθεντικότητας της προέλευσης, της
σε τέτοιο ακίνητο προσθήκες ή επεκτάσεις. Τα αναφε− ακεραιότητας του περιεχομένου και της αναγνωσιμότη−
ρόμενα στο προηγούμενο εδάφιο δεν ισχύουν για τα τάς του με κάθε πρόσφορο τρόπο ο οποίος διασφαλίζει
πρόσωπα της παραγράφου 1 του άρθρου 3. την αξιοπιστία της διαδρομής μεταξύ τιμολογίου και
παράδοσης αγαθών ή παροχής υπηρεσιών. Με τον όρο
Άρθρο 2 «αυθεντικότητα της προέλευσης» νοείται η διασφάλιση
Τρόπος απεικόνισης συναλλαγών της ταυτότητας του προμηθευτή ή του εκδότη του τι−
1. Από την απεικόνιση των συναλλαγών στα βιβλία και μολογίου. Με τον όρο «ακεραιότητα του περιεχομένου»
από τα στοιχεία πρέπει να προκύπτουν συγκεντρωτικά νοείται ότι το περιεχόμενο που απαιτείται σύμφωνα με
και αναλυτικά στοιχεία των καταχωρήσεων και να υπο− την παρούσα οδηγία δεν έχει αλλοιωθεί.
στηρίζονται αυτές, ώστε να είναι ευχερής η αναλυτική Για την υλοποίηση των προαναφερομένων η αυθεντι−
πληροφόρηση και εφικτή η επαλήθευση αυτών από τον κότητα της προέλευσης και η ακεραιότητα του περιε−
φορολογικό έλεγχο, για τις ανάγκες όλων των φορο− χομένου ενός ηλεκτρονικού τιμολογίου, θεωρείται ότι
λογικών αντικειμένων. διασφαλίζεται με τους πιο κάτω ενδεικτικά αναφερό−
2. Τα βιβλία και τα στοιχεία τηρούνται στην ελληνική μενους τρόπους:
γλώσσα και στο ευρώ, εκτός αν έχει νομίμως επιτραπεί α) Προηγμένη ηλεκτρονική υπογραφή, σύμφωνα με
η τήρηση αυτών κατ΄ άλλον τρόπο. Τα στοιχεία που τα οριζόμενα στις διατάξεις του π.δ. 150/2001 (Α΄ 125).
εκδίδονται για συναλλαγές με το εξωτερικό επιτρέπεται β) Ηλεκτρονική ανταλλαγή δεδομένων (EDI), όπως
να διατυπώνονται σε ξένη γλώσσα και να αναγράφεται αυτή ορίζεται στο άρθρο 2 της σύστασης 1994/820/Ε.Κ.
σε αυτά το ξένο νόμισμα στο οποίο γίνεται η συναλ− της Επιτροπής, της 19ης Οκτωβρίου 1994 (Επίσημη Εφη−
λαγή. μερίδα Ε.Κ. EL 388/28.12.1994), εφόσον η συμφωνία σχετι−
Ειδικά, τα τιμολόγια και τα στοιχεία που επέχουν θέση κά με αυτή την ανταλλαγή προβλέπει τη χρησιμοποίηση
τιμολογίου συνενωμένα ή μη με στοιχεία διακίνησης διαδικασιών που να εξασφαλίζουν τη γνησιότητα της
μπορεί να εκφράζονται σε ξένη γλώσσα για συναλλαγές προέλευσης και την ακεραιότητα των δεδομένων.
και στο εσωτερικό της χώρας. Η φορολογική αρχή δι− γ) Σήμανση με τη χρήση ειδικών ασφαλών διατάξεων
καιούται, για ορισμένους υπόχρεους απεικόνισης συναλ− σήμανσης του ν. 1809/1988.
λαγών ή σε ορισμένες περιπτώσεις, να ζητά για λόγους Στην περίπτωση που πλήθος τιμολογίων αποστέλλε−
ελέγχου, μετάφραση των στοιχείων που εκφράζονται ται ή τίθεται στη διάθεση του ίδιου αποκτώντος αγαθά
σε ξένη γλώσσα, τα οποία προσκομίζονται μεταφρα− ή λήπτη υπηρεσιών, οι κοινές ενδείξεις στα διάφορα
σμένα εντός ευλόγου προθεσμίας, η οποία τίθεται από τιμολόγια είναι δυνατόν να παρατίθενται μία μόνο φορά,
την φορολογική αρχή. Τα ποσά που αναφέρονται στα όταν είναι δυνατή η πρόσβαση στο σύνολο των πληρο−
ανωτέρω στοιχεία είναι δυνατόν να εκφράζονται σε φοριών κάθε τιμολογίου.
οποιοδήποτε νόμισμα, υπό την προϋπόθεση ότι το ποσό Ειδικά, για συναλλαγές με ιδιώτες το αντίτυπο των
του οφειλόμενου φόρου εκφράζεται στο εθνικό νόμισμα φορολογικών στοιχείων ή παραστατικών που προορί−
ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ) 5545

ζεται για τον πελάτη, μπορεί να μην αποστέλλεται σε απεικόνισης συναλλαγών φυσικό πρόσωπο, που πραγ−
χαρτί, εφόσον ο πελάτης αποδέχεται τη λήψη ηλεκτρο− ματοποίησε κατά την προηγούμενη ετήσια διαχειριστική
νικών αρχείων, τα οποία περιέχουν όλα τα δεδομένα περίοδο ακαθάριστα έσοδα μέχρι δέκα χιλιάδες (10.000)
και τις ενδείξεις που αποτυπώνονται στο στέλεχος ή το ευρώ από την πώληση αγαθών ή την παροχή υπηρεσιών,
ηλεκτρονικό αρχείο του εκδότη των στοιχείων. αθροιστικά ή διαζευκτικά.
6. Ο υπόχρεος απεικόνισης συναλλαγών μπορεί να Οι διατάξεις του προηγούμενου εδαφίου της παρα−
συγχωνεύει ή συνενώνει οποιοδήποτε βιβλίο ή βιβλία, γράφου αυτής δεν εφαρμόζονται επί ελευθέρων επαγ−
στοιχείο ή στοιχεία, βιβλίο και στοιχείο ή βιβλία και γελματιών, επί υπόχρεων απεικόνισης συναλλαγών που
στοιχεία σε άλλο, με την προϋπόθεση ότι από το βιβλίο πραγματοποιούν ακαθάριστα έσοδα από πωλήσεις κατά
ή το στοιχείο που προκύπτει από τη συγχώνευση ή τη ποσοστό τουλάχιστον εξήντα τοις εκατό (60%) σε άλλο
συνένωση παρέχονται τουλάχιστον τα δεδομένα των υπόχρεο απεικόνισης συναλλαγών και σε πρόσωπα της
συγχωνευομένων ή συνενωμένων βιβλίων ή στοιχείων. παραγράφου 1 του άρθρου 3 και αγρότες του ειδικού
Επί συνένωσης βιβλίου με στοιχείο το βιβλίο μπορεί να καθεστώτος Φ.Π.Α. ή εξαγωγές ανεξάρτητα από ποσο−
τηρείται σε περισσότερα του ενός αντίτυπα. στό, επί των υπόχρεων στην τήρηση πληροφοριών του
7. Σε περίπτωση βλάβης μηχανήματος ή γενικά μη άρθρου 4, καθώς και επί προσώπων που επιλέγουν την
λειτουργίας του λογισμικού παρατείνεται η προθεσμία ένταξή τους στο κανονικό καθεστώς Φ.Π.Α..
ενημέρωσης των βιβλίων με εξαίρεση της αναλυτικής 4. Σε περιπτώσεις μετασχηματισμού επιχειρήσεων, η
πληροφόρησης της παραγράφου 23 του άρθρου 4. Η νέα εταιρεία έχει όλα τα δικαιώματα και τις υποχρεώ−
παράταση αυτή δεν μπορεί να υπερβεί την προθεσμία σεις για την εφαρμογή των διατάξεων του παρόντος
υποβολής της δήλωσης φορολογίας εισοδήματος. νόμου, που είχε οποιαδήποτε από τις επιχειρήσεις ή
8. Ο υπόχρεος απεικόνισης συναλλαγών που χρησι− κλάδους που μετασχηματίστηκαν.
μοποιεί ηλεκτρονικό υπολογιστή (Η/Υ) για την τήρηση 5. Έξοδα πρώτης εγκατάστασης, αγορές και λοιπές
των βιβλίων ή την έκδοση των στοιχείων υποχρεούται συναλλαγές που πραγματοποιούνται από τον ιδρυτή,
να θέτει στη διάθεση του προϊσταμένου της Δ.Ο.Υ., το πριν τη σύσταση νομικού προσώπου ή υποκαταστήμα−
κατάλληλο προσωπικό για τη χρήση του λογισμικού της τος αλλοδαπού προσώπου ή κοινοπραξίας ή την έναρξη
επιχείρησης, για όσο χρόνο απαιτηθεί, κατά τη διάρκεια λειτουργίας ατομικής επιχείρησης και οποιασδήποτε
του ελέγχου και να επιτρέπει, σε συνεργείο ελέγχου που επιχείρησης γενικά, καταχωρούνται στα βιβλία των προ−
σώπων αυτών μετά τη σύστασή τους ή την υποβολή της
συμμετέχει και υπάλληλος με ειδικότητα πληροφορικής,
δήλωσης έναρξης εργασιών, κατά περίπτωση.
την απευθείας λήψη οποιουδήποτε στοιχείου ή πληρο−
φορίας από τα αρχεία του ηλεκτρονικού υπολογιστή. Άρθρο 4
Επίσης, υποχρεούται να παρέχει κάθε πληροφορία στον Τήρηση Απλογραφικών ή Διπλογραφικών βιβλίων.
φορολογικό έλεγχο σχετικά με τις εφαρμογές λογισμι−
1. Ο υπόχρεος απεικόνισης συναλλαγών τηρεί απλο−
κού που αναφέρονται τουλάχιστον στην εφαρμογή των
γραφικά ή διπλογραφικά βιβλία όπως ορίζεται στις πα−
διατάξεων της Φορολογικής Απεικόνισης Συναλλαγών.
ραγράφους 2 έως 5 του άρθρου αυτού ή απαλλάσσεται
Τις υποχρεώσεις του προηγούμενου εδαφίου έχει και
από την τήρηση βιβλίων όπως ορίζεται στην παράγραφο
όποιος αναλαμβάνει τη μηχανογραφική τήρηση των
4 του άρθρου 3 από την έναρξη κάθε διαχειριστικής
βιβλίων των υπόχρεων. του περιόδου.
Άρθρο 3 2. Στην τήρηση διπλογραφικών βιβλίων εντάσσονται οι
Εξαιρέσεις – Απαλλαγές ημεδαπές και αλλοδαπές ανώνυμες και περιορισμένης
ευθύνης εταιρίες, καθώς και οι ιδιωτικές κεφαλαιου−
1. Το Δημόσιο, το ημεδαπό ή αλλοδαπό νομικό πρό− χικές εταιρίες. Κατ’ εξαίρεση, μπορούν να τηρήσουν
σωπο ή επιτροπή ή ένωση προσώπων μη κερδοσκοπι− απλογραφικά βιβλία οι αλλοδαπές γενικά επιχειρήσεις
κού χαρακτήρα, το αλλοδαπό νομικό πρόσωπο που δεν που εγκαθίστανται στην Ελλάδα με βάση τις διατάξεις
έχει εγκατάσταση στην Ελλάδα και αποκτά κυριότητα των αναγκαστικών νόμων 89/1967 (Α΄ 132) και 378/1968
ή άλλο εμπράγματο δικαίωμα επί ακινήτου στην ημε− (Α΄ 82), τα υποκαταστήματα των αλλοδαπών αεροπο−
δαπή, οι ξένες αποστολές και οι διεθνείς οργανισμοί ρικών επιχειρήσεων που λειτουργούν στην Ελλάδα και
υποχρεούνται μόνο στη λήψη, έκδοση, υποβολή και δι− απαλλάσσονται από τη φορολογία εισοδήματος με τον
αφύλαξη των στοιχείων που ορίζονται ρητά από τον όρο της αμοιβαιότητας, καθώς και οι αλλοδαπές Α.Ε.
παρόντα νόμο. και Ε.Π.Ε. του δευτέρου εδαφίου της παραγράφου 2
Τα πρόσωπα αυτά, εκτός από το Δημόσιο, όταν ενερ− του άρθρου 1.
γούν πράξεις παράδοσης αγαθών ή παροχής υπηρεσιών 3. Σε απλογραφικά βιβλία εντάσσονται με την επιφύ−
που υπάγονται στο φόρο προστιθέμενης αξίας (Φ.Π.Α.) λαξη των διατάξεων της παραγράφου 2 του άρθρου
ή στο φόρο εισοδήματος θεωρούνται υπόχρεοι απεικό− αυτού:
νισης συναλλαγών μόνο για τις δραστηριότητες αυτές α) Ο πράκτορας εφημερίδων και περιοδικών, καθώς
και έχουν τις υποχρεώσεις των άρθρων 1 έως 10. και ο πρατηριούχος χονδρικής πώλησης καπνοβιομη−
2. Δεν είναι υπόχρεοι απεικόνισης συναλλαγών τα χανικών προϊόντων.
φυσικά πρόσωπα, με εξαίρεση τους ελεύθερους επαγ− Όποιος από τους παραπάνω υπόχρεους απεικόνισης
γελματίες, τα οποία, ευκαιριακά και ως παρεπόμενη συναλλαγών διατηρεί και κλάδο παροχής άλλων υπη−
απασχόληση, πωλούν προϊόντα ή παρέχουν υπηρεσίες ρεσιών ή πώλησης αγαθών τηρεί, για όλες τις δραστη−
για τις οποίες εκδίδονται στοιχεία από τον αντισυμ− ριότητές του τα βιβλία της κατηγορίας που αντιστοιχεί
βαλλόμενο. στο σύνολο των ετήσιων ακαθάριστων εσόδων του.
3. Απαλλάσσεται από την υποχρέωση τήρησης βι− β) Ο εκμεταλλευτής πλοίου δεύτερης κατηγορίας του
βλίων και έκδοσης αποδείξεων λιανικής ο υπόχρεος άρθρου 3 του ν. 27/1975.
5546 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ)

γ) Ο πρατηριούχος υγρών καυσίμων για την εμπορία ων λογαριασμών, σε μη θεσμοθετημένους από τις δια−
βενζίνης και πετρελαίου και ο πωλητής πετρελαίου τάξεις του Γενικού Λογιστικού Σχεδίου τριτοβαθμίους
εσωτερικής καύσης (DIESEL) θέρμανσης. λογαριασμούς, καθώς και η ανάπτυξη των τριτοβαθμίων
Όποιος από τους παραπάνω υπόχρεους απεικόνισης λογαριασμών σε επίπεδο τεταρτοβαθμίων, γίνεται σύμ−
συναλλαγών των περιπτώσεων β΄ και γ΄ διατηρεί και φωνα με τις αρχές της λογιστικής και τις ανάγκες του
κλάδο πώλησης άλλων αγαθών ή παροχής υπηρεσιών υπόχρεου απεικόνισης συναλλαγών.
τηρεί για τον κλάδο αυτόν τα βιβλία της κατηγορίας Διατάξεις που επιβάλλουν την τήρηση κλαδικών λο−
που αντιστοιχεί στα ετήσια ακαθάριστα έσοδά του. γιστικών σχεδίων κατισχύουν των διατάξεων των προ−
δ) Ο νέος υπόχρεος απεικόνισης συναλλαγών κατά ηγούμενων εδαφίων.
την έναρξη εργασιών του. Από τους λογαριασμούς του γενικού και των αναλυ−
ε) Τα πρόσωπα της παραγράφου 1 του άρθρου 3, τικών καθολικών πρέπει να προκύπτουν συγκεντρωτικά
σε περίπτωση υποχρέωσης τήρησης διπλογραφικών και αναλυτικά στοιχεία των καταχωρήσεων, ώστε να
βιβλίων. είναι ευχερής η πληροφόρηση ή η επαλήθευση από το
4. Στην κατηγορία που αντιστοιχεί στα ετήσια ακα− φορολογικό έλεγχο, για τις ανάγκες όλων των φορο−
θάριστα έσοδά τους, οι λοιποί υπόχρεοι απεικόνισης λογικών αντικειμένων.
συναλλαγών, φυσικά ή νομικά πρόσωπα, συμπεριλαμβα− 9. Το πρώτο, το δεύτερο και τα δύο τελευταία εδάφια
νομένων και των αστικών επαγγελματικών εταιρειών δι− της παραγράφου 21 του άρθρου αυτού έχουν ανάλογη
κηγόρων των προεδρικών διαταγμάτων 518/1989 (Α΄ 220) εφαρμογή και επί τήρησης διπλογραφικών βιβλίων.
και 81/2005 (Α΄ 120), για τους οποίους δεν προβλέπεται 10. Ο υπόχρεος απεικόνισης συναλλαγών που τηρεί
ένταξη με βάση τις διατάξεις των παραγράφων 2 και 3 διπλογραφικά βιβλία τηρεί επίσης:
του άρθρου αυτού. 10.1. Μητρώο παγίων περιουσιακών στοιχείων κατά
5. Για την εφαρμογή των διατάξεων των προηγούμε− τα ειδικότερα οριζόμενα στην παράγραφο 2.2.103 του
νων παραγράφων τα όρια για την ένταξη σε τήρηση Γενικού Λογιστικού Σχεδίου. Τα έπιπλα και σκεύη μπορεί
απλογραφικών ή διπλογραφικών βιβλίων, ορίζονται με να παρακολουθούνται στο μητρώο παγίων ανά συντε−
βάση το ύψος των ετήσιων ακαθάριστων εσόδων της λεστή απόσβεσης.
προηγούμενης διαχειριστικής περιόδου, ως ακολούθως: 10.2. Βιβλίο απογραφών στο οποίο μετά από καταμέ−
τρηση καταγράφονται και αποτιμώνται όλα τα στοιχεία
Βιβλία όρια ακαθάριστων εσόδων της επαγγελματικής του περιουσίας που κατέχει κατά
τη λήξη της διαχειριστικής του περιόδου. Την ίδια υπο−
Απλογραφικά
μέχρι και 1.500.000 ευρώ χρέωση έχουν στο τέλος κάθε έτους και τα νομικά πρό−
(Β΄ Κατηγορίας)
σωπα του άρθρου 101 του ν. 2238/1994 που έχουν τεθεί
Διπλογραφικά σε εκκαθάριση που διαρκεί πέραν του έτους. Για την
Άνω των 1.500.000 ευρώ
(Γ΄ Κατηγορίας) αποτίμηση των στοιχείων της απογραφής εφαρμόζονται
Αν η προηγούμενη διαχειριστική περίοδος είναι μικρό− υποχρεωτικά οι κανόνες αποτίμησης του π.δ. 1123/1980.
τερη ή μεγαλύτερη του 12μήνου τα ετήσια ακαθάριστα Όταν τα λογιστικά βιβλία τηρούνται σύμφωνα με τα
έσοδα για την ένταξη σε κατηγορία βιβλίων βρίσκονται Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα (Δ.Λ.Π.), η αξία των μενόντων
με αναγωγή. αποθεμάτων των ιδιοπαραχθέντων έτοιμων προϊόντων
Όταν πωλούνται αγαθά για λογαριασμό τρίτου ως και της παραγωγής σε εξέλιξη, όπως αυτή προσδιορί−
ακαθάριστο έσοδο για την τήρηση βιβλίων θεωρείται ζεται με βάση τα Δ.Λ.Π. δεν αναπροσαρμόζεται με τις
η αξία των αγαθών που πωλήθηκαν. διαφοροποιήσεις στοιχείων κόστους μεταξύ λογιστικής
6. Ο υπόχρεος απεικόνισης συναλλαγών, από την και φορολογικής βάσης. Οι διαφορές αυτές, εφόσον
έναρξη της διαχειριστικής του περιόδου, μπορεί να υπάρχουν, ποσοτικοποιούνται σε ετήσια συνολική βάση,
τηρήσει βιβλία ανώτερης κατηγορίας από εκείνη στην ανεξάρτητα αν αποτελούν στοιχεία κόστους των πωλη−
οποία εντάσσεται, με την προϋπόθεση της τήρησης θέντων ή των μενόντων προϊόντων και καταχωρούνται
στον Πίνακα των Φορολογικών Αποτελεσμάτων Χρήσης
όλων των βιβλίων και των στοιχείων, που ορίζονται για
και στον Πίνακα Συμφωνίας Λογιστικής Φορολογικής
την κατηγορία αυτή.
Βάσης (Π.Σ.Λ.Φ.Β.), που ορίζονται από τις διατάξεις της
7. Ο υπόχρεος απεικόνισης συναλλαγών που εντάσσε−
παραγράφου 14 του άρθρου αυτού.
ται σε τήρηση διπλογραφικών βιβλίων για την άσκηση
Στο βιβλίο απογραφών καταχωρούνται:
του επαγγέλματός του, τηρεί λογιστικά βιβλία κατά τη
α) Τα αποθέματα τα οποία καταγράφονται στο βιβλίο
διπλογραφική μέθοδο με οποιοδήποτε λογιστικό σύ− ή σε καταστάσεις διακεκριμένα για κάθε αποθηκευτικό
στημα, σύμφωνα με τις γενικά παραδεκτές αρχές της χώρο. Τα αποθέματα που βρίσκονται σε τρίτους κατα−
λογιστικής. χωρούνται ανά τρίτο χωρίς να απαιτείται καταχώρηση
8. Με την επιφύλαξη των παραγράφων 13 και 14 του και κατά αποθηκευτικό χώρο τρίτου. Η καταχώρηση, η
παρόντος άρθρου, για την τήρηση των ημερολογίων οποία περιλαμβάνει το είδος, τη μονάδα μέτρησης, την
και καθολικών εφαρμόζεται υποχρεωτικά το Ελληνικό ποσότητα, την κατά μονάδα αξία, στην οποία αποτιμή−
Γενικό Λογιστικό Σχέδιο (π.δ. 1123/1980, Α΄ 283), μόνο θηκε κάθε είδος, καθώς και τη συνολική του αξία, γίνεται
ως προς την δομή, την ονοματολογία και το περιε− με μία εγγραφή για ολόκληρη την ποσότητα κάθε εί−
χόμενο των πρωτοβαθμίων, δευτεροβαθμίων και των δους αγαθού, για κάθε αποθηκευτικό χώρο. Τα πιο πάνω
υπογραμμισμένων τριτοβαθμίων λογαριασμών, και από αναφερόμενα αγαθά που βρίσκονται σε υποκατάστημα
τους λογαριασμούς της ομάδας 9 μόνο ο λογαριασμός ή σε αποθηκευτικό χώρο καταχωρούνται διακεκριμένα
94, εφόσον τα ακαθάριστα έσοδα από πωλήσεις αγαθών στο βιβλίο απογραφών της έδρας και τα δεδομένα των
(λογαριασμοί 70, 71) υπερβαίνουν τα πέντε εκατομμύρια αγαθών αυτών δίνονται άμεσα στον έλεγχο που διενερ−
ευρώ ανά λογαριασμό. Η ανάπτυξη των δευτεροβαθμί− γείται στο υποκατάστημα ή στον αποθηκευτικό χώρο.
ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ) 5547

β) Τα πάγια περιουσιακά στοιχεία τα οποία αναγρά− β) Του Μητρώου Πάγιων Περιουσιακών Στοιχείων και
φονται κατά ομοειδείς κατηγορίες τουλάχιστον με την του ιδιαίτερου Φορολογικού Μητρώου Πάγιων Περι−
αξία κτήσης ή κόστος ιδιοκατασκευής, προσαυξημένο με ουσιακών Στοιχείων μέχρι την προθεσμία κλεισίματος
τις δαπάνες επεκτάσεων ή προσθηκών και βελτιώσεων, του Ισολογισμού.
τις αποσβέσεις τους και την αναπόσβεστη αξία τους. γ) Η ποσοτική καταχώριση των αποθεμάτων στο βι−
Σε περίπτωση ολοσχερούς απόσβεσης παγίου περιου− βλίο απογραφών ή σε καταστάσεις μέχρι την 20ή ημέρα
σιακού στοιχείου διατηρείται στο μητρώο παγίων περι− του μεθεπόμενου μήνα από τη λήξη της διαχειριστικής
ουσιακών στοιχείων αναπόσβεστη αξία ενός λεπτού του περιόδου.
ευρώ, όταν το περιουσιακό αυτό στοιχείο εξακολουθεί δ) Του βιβλίου απογραφών με την αξία των αποθε−
να παραμένει στην κυριότητα του υπόχρεου απεικόνισης μάτων και των λοιπών περιουσιακών στοιχείων, καθώς
συναλλαγών. και το κλείσιμο του ισολογισμού μέχρι την εμπρόθεσμη
Κατ’ εξαίρεση, τα έπιπλα και σκεύη μπορεί να κατα− υποβολή της δήλωσης φορολογίας εισοδήματος.
χωρούνται στο βιβλίο απογραφών, κατά συντελεστή 13. Ο υπόχρεος απεικόνισης συναλλαγών που συντάσ−
αποσβέσεων, με το συνολικό ποσό της αξίας κτήσης σει τις Ετήσιες Οικονομικές του Καταστάσεις σύμφωνα
τους, τις αποσβέσεις και την αναπόσβεστη αξία τους. με τα Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα (Δ.Λ.Π.) τηρεί τα λογι−
γ) Τα λοιπά στοιχεία του ενεργητικού και του παθη− στικά του βιβλία ή με βάση τις αρχές και τους κανόνες
τικού, τα οποία μπορεί να καταχωρούνται στο βιβλίο των Δ.Λ.Π. ή με βάση τις αρχές και τους κανόνες της
απογραφών με τα υπόλοιπα μόνο των πρωτοβάθμιων ισχύουσας φορολογικής νομοθεσίας.
λογαριασμών, εφόσον ανάλυση καθενός λογαριασμού 14. Ο υπόχρεος απεικόνισης συναλλαγών που τηρεί
δίνεται στον έλεγχο. Ειδικά για τις μετοχές, τις ομολο− τα βιβλία του σύμφωνα με τους κανόνες των Δ.Λ.Π.
γίες και τα λοιπά χρεόγραφα καταχωρείται για κάθε υποχρεούται:
είδος η ποσότητα, η αξία κτήσης κι η τρέχουσα αξία. Α. Να συντάσσει Πίνακα Συμφωνίας Λογιστικής − Φο−
δ) Τα αποθέματα κυριότητας άλλου υπόχρεου απει− ρολογικής Βάσης (Π.Σ.Λ.Φ.Β.).
κόνισης συναλλαγών που βρίσκονται κατά τη λήξη της Στον Πίνακα αυτόν καταχωρούνται σε χωριστές στή−
διαχειριστικής περιόδου στις εγκαταστάσεις του κατ’ λες για κάθε πρωτοβάθμιο διαφοροποιημένο λογαρια−
είδος και ποσότητα, εφόσον τα δεδομένα αυτά δεν σμό σε χρέωση ή πίστωση:
α) Η αξία όπως προκύπτει από τα τηρούμενα βιβλία
προκύπτουν από άλλα βιβλία.
(Λογιστική βάση).
ε) Ο νόμιμα συνταχθείς ισολογισμός και λογαρια−
β) Η αξία όπως προσδιορίζεται με βάση τους κανόνες
σμός αποτελεσμάτων χρήσης, ο πίνακας διάθεσης
της φορολογικής νομοθεσίας (Φορολογική βάση).
αποτελεσμάτων, η κατάσταση του λογαριασμού γενι−
γ) Η διαφορά μεταξύ Λογιστικής και Φορολογικής
κής εκμετάλλευσης, σύμφωνα με τα υποδείγματα των
βάσης.
παραγράφων 4.1.202, 4.1.302 και 4.1.402 του άρθρου 1
Β. Να τηρεί ιδιαίτερο Φορολογικό Μητρώο Πάγιων
του π.δ. 1123/1980, καθώς και οι πίνακες που ορίζονται
Περιουσιακών Στοιχείων, το οποίο μπορεί να είναι εν−
από τις περιπτώσεις α΄ και γ΄ της παραγράφου 15 του
σωματωμένο στο κύριο Μητρώο Πάγιων Περιουσιακών
άρθρου αυτού. Ειδικά τα νομικά πρόσωπα του άρθρου
Στοιχείων της εταιρείας και χρησιμοποιείται ως βάση
101 του ν. 2238/1994 που τελούν υπό εκκαθάριση που
του ποσοτικού προσδιορισμού των αναγκαίων καταχω−
διαρκεί πέραν του έτους συντάσσουν και καταχωρούν ρήσεων στον Π.Σ.Λ.Φ.Β. και στον Πίνακα Φορολογικών
στο βιβλίο απογραφών προσωρινό ισολογισμό λογα− Αποτελεσμάτων, στο βαθμό που, κατά την εφαρμογή
ριασμό αποτελεσμάτων χρήσης και κατάσταση του των Δ.Λ.Π., προκύπτουν διαφορές στην αποτίμηση πάγι−
λογαριασμού γενικής εκμετάλλευσης, σύμφωνα με τα ων περιουσιακών στοιχείων είτε λόγω της διαφοροποί−
υποδείγματα του προηγούμενου εδαφίου. ησης της προ των αποσβέσεων αξίας τους είτε λόγω
11. Ο υπόχρεος απεικόνισης συναλλαγών που τηρεί της διαφοροποίησης των συσσωρευμένων αποσβέσεων.
διπλογραφικά βιβλία, υποχρεούται να τηρεί ηλεκτρονικό Γ. Να συντάσσει Πίνακες Φορολογικών Αποτελεσμά−
φάκελο ελέγχου ανά διαχειριστική περίοδο, ο οποίος των Χρήσης, Σχηματισμού Φορολογικών Αποθεματικών
ενημερώνεται μέχρι το τέλος του επόμενου μήνα της και Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα Φορολογικών Αποθεματι−
λήξης της προθεσμίας υποβολής της δήλωσης φορο− κών, των οποίων τα δεδομένα προκύπτουν από λογα−
λογίας εισοδήματος με τα αναλυτικά δεδομένα του ριασμούς που τηρούνται με τη διπλογραφική μέθοδο.
τελευταίου προσωρινού και του οριστικού ισοζυγίου των 15. Οι συναλλαγές του υποκαταστήματος με εξηρτη−
λογαριασμών όλων των βαθμίδων, των ημερολογίων, μένη λογιστική, αντί να καταχωρούνται σε ιδιαίτερα
του βιβλίου απογραφών και ισολογισμού, των πληροφο− βιβλία ή καταστάσεις, καταχωρούνται στα βιβλία της
ριών της παραγράφου 23 του άρθρου αυτού, και του μη− έδρας και ειδικά οι αγορές, οι πωλήσεις και το ταμείο
τρώου παγίων, εφόσον αυτά τηρούνται μηχανογραφικά. κάθε υποκαταστήματος παρακολουθούνται χωριστά
12. Η ενημέρωση των διπλογραφικών βιβλίων γίνεται: από τα αντίστοιχα δεδομένα της έδρας ή άλλου υπο−
α) Του ή των ημερολογίων μέχρι το τέλος του επόμε− καταστήματος και δίνεται άμεσα στον έλεγχο το υπό−
νου μήνα από την έκδοση ή λήψη του κατά περίπτωση λοιπο ταμείου κάθε υποκαταστήματος για το οποίο δεν
δικαιολογητικού και επί ταμειακών πράξεων από τη διε− τηρούνται βιβλία μέχρι την ημέρα που σύμφωνα με τις
νέργειά τους. Η προθεσμία αυτή δεν μπορεί να υπερβεί διατάξεις της περίπτωσης α΄ της παραγράφου 12 του
την εμπρόθεσμη υποβολή της δήλωσης Φ.Π.Α.. Στην ίδια άρθρου αυτού έπρεπε να έχει γίνει η ενημέρωση των
προθεσμία ενημερώνεται το γενικό καθολικό και τα ανα− ημερολογίων.
λυτικά καθολικά με εξαίρεση αυτά των ασφαλιστικών Στο υποκατάστημα από τα βιβλία του οποίου εξάγε−
επιχειρήσεων τα οποία μπορεί να ενημερώνονται μέχρι ται αυτοτελές λογιστικό αποτέλεσμα τηρούνται ίδια
την εικοστή (20ή) του μεθεπόμενου μήνα. διπλογραφικά βιβλία και εξάγεται τελικό αποτέλεσμα
5548 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ)

το οποίο ενσωματώνεται με λογιστική εγγραφή στα δήματος για κάθε πάγιο περιουσιακό στοιχείο, η ημερο−
βιβλία της έδρας. μηνία και η αξία κτήσης του, το οικείο δικαιολογητικό,
16. Ο υπόχρεος απεικόνισης συναλλαγών που εντάσ− ο συντελεστής απόσβεσής του, οι αποσβέσεις και η
σεται σε τήρηση απλογραφικών βιβλίων τηρεί: αναπόσβεστη αξία.
α) Βιβλίο εσόδων − εξόδων. 20. Στο βιβλίο απογραφών ή σε καταστάσεις απο−
β) Βιβλίο απογραφών ή καταστάσεις απογραφής, εφό− γραφής καταχωρούνται τα εμπορεύματα, τα προϊόντα,
σον τα ετήσια ακαθάριστα έσοδά του από την πώληση τα ημιέτοιμα, οι Α΄ και Β΄ ύλες, καθώς και τα υλικά
αγαθών υπερέβησαν το όριο των εκατόν πενήντα χιλιά− συσκευασίας, τα οποία κατέχει ο υπόχρεος απεικόνι−
δων (150.000) ευρώ. Τα έσοδα της πρώτης διαχειριστι− σης συναλλαγών κατά τη λήξη της διαχειριστικής του
κής περιόδου δεν ανάγονται σε ετήσια βάση. περιόδου και βρίσκονται σε δικές του εγκαταστάσεις ή
17. Στο βιβλίο εσόδων − εξόδων καταχωρούνται δια− σε εγκαταστάσεις τρίτων. Η καταχώρηση αυτή γίνεται
κεκριμένα: με τον τρόπο που ορίζεται με τις διατάξεις της περί−
α) Το είδος του δικαιολογητικού, ο αύξων αριθμός πτωσης α΄ της υποπαραγράφου 10.2 της παραγράφου
και η χρονολογία έκδοσης ή λήψης του, καθώς και το 10 του άρθρου 4. Τα πιο πάνω αναφερόμενα αγαθά που
ονοματεπώνυμο ή η επωνυμία του εκδότη των στοιχείων βρίσκονται σε υποκατάστημα ή σε αποθηκευτικό χώρο
αγορών και εξόδων. καταχωρούνται διακεκριμένα στο βιβλίο απογραφών
β) Τα έσοδα από την πώληση εμπορευμάτων, προϊό− της έδρας και τα δεδομένα των αγαθών αυτών δίνονται
ντων, πρώτων και βοηθητικών υλών, υλικών συσκευασί− άμεσα στον έλεγχο που διενεργείται στο υποκατάστημα
ας, από την παροχή υπηρεσίας και από λοιπές πράξεις. ή στον αποθηκευτικό χώρο.
γ) Οι δαπάνες για αγορά αγαθών, διακεκριμένα και Το βιβλίο ενημερώνεται, με την ποσοτική καταχώρη−
ανάλογα με τον προορισμό τους για μεταπώληση ή ση των αποθεμάτων, μέχρι την 20ή Φεβρουαρίου του
παραγωγή προϊόντων, oι δαπάνες λήψης υπηρεσιών, επόμενου έτους, η δε αξία τίθεται μέχρι τον χρόνο
τα γενικά έξοδα και λοιπές πράξεις. της εμπρόθεσμης υποβολής, της δήλωσης φορολογίας
δ) Η αξία αγοράς και πώλησης των παγίων στοιχείων. εισοδήματος.
ε) Ο Φ.Π.Α. που αντιστοιχεί στις πιο πάνω πράξεις. 21. Τα ποσά των ακαθάριστων εσόδων και ο Φ.Π.Α.
στ) Οι αυτοπαραδόσεις αγαθών ή η ιδιοχρησιμοποίηση
που αντιστοιχεί σε αυτά μπορεί να καταχωρούνται κα−
υπηρεσιών.
θημερινά στις στήλες που αφορούν, με ένα ποσό, για
ζ) Τα έσοδα και έξοδα για λογαριασμό τρίτου που
κάθε ένα είδος και σειρά στοιχείων που εκδόθηκαν την
αφορούν πράξεις για τις οποίες εκδίδονται εκκαθα−
ίδια ημέρα με αναγραφή του πρώτου και τελευταίου
ρίσεις των παραγράφων 7 και 8 του άρθρου 6 του
αριθμού.
παρόντος.
Σε περίπτωση χρήσης φορολογικής ταμειακής μηχα−
η) Οι επιστροφές και οι εκπτώσεις που γίνονται με
νής αναγράφεται ο αριθμός του ημερήσιου δελτίου «Ζ»,
ιδιαίτερο στοιχείο επί των πιο πάνω πράξεων, οι οποίες
όπως ορίζεται από τις εκάστοτε ισχύουσες αποφάσεις
καταχωρούνται αφαιρετικά από τις αντίστοιχες στήλες.
περί Τεχνικών Προδιαγραφών των φ.τ.μ..
Το ποσό κάθε πράξης των περιπτώσεων β΄, γ΄, δ΄ και
Παρέχεται η δυνατότητα καταχώρησης των ημερήσι−
στ΄ αναλύεται στον χρόνο ενημέρωσης, σε ιδιαίτερες
στήλες του τηρούμενου βιβλίου ή σε καταστάσεις ανά− ων δελτίων «Ζ» με μία μηνιαία συγκεντρωτική εγγραφή
λογα με τις ανάγκες του Φ.Π.Α.. με βάση δελτίο μηνιαίας αναφοράς, που εκτυπώνεται
18. Η καταχώρηση − ενημέρωση του βιβλίου εσόδων − από την φ.τ.μ., και στο οποίο εμφανίζονται τα αντίστοιχα
εξόδων με τις πιο πάνω πράξεις γίνεται μέχρι το τέλος αθροίσματα των επί μέρους ημερήσιων δελτίων «Ζ», με
του επόμενου μήνα κάθε ημερολογιακού τριμήνου και αναγραφή στο βιβλίο εσόδων − εξόδων της περιόδου
όχι πέραν του χρόνου της εμπρόθεσμης υποβολής της που αφορά, καθώς και του πρώτου και του τελευταίου
περιοδικής δήλωσης Φ.Π.Α.. αριθμού του ημερήσιου δελτίου «Ζ» του αντίστοιχου
Στην περίπτωση που κατά την διάρκεια της χρήσης μήνα. Τα ημερήσια δελτία «Ζ» θα συνεχίσουν να εκδίδο−
λαμβάνονται στοιχεία αγοράς αγαθών πριν από την πα− νται και να διαφυλάσσονται κατά τα οριζόμενα από τις
ραλαβή τους, η ενημέρωση των βιβλίων γίνεται κατά την εκάστοτε ισχύουσες αποφάσεις περί τεχνικών προδια−
παραλαβή των αγαθών. Εφόσον στο τέλος της χρήσης γραφών των φ.τ.μ. και των διατάξεων της παραγράφου
λαμβάνονται στοιχεία αγοράς αγαθών που δεν έχουν 3 του άρθρου 9. Στον ίδιο χρόνο διαφυλάσσονται και
ακόμα παραληφθεί, καταχωρούνται σχετικές εγγραφές τα παραπάνω δελτία αναφοράς.
σε ιδιαίτερες στήλες του βιβλίου εσόδων − εξόδων και Τα ποσά των ακαθάριστων εσόδων και ο Φ.Π.Α που
τακτοποιούνται με την παραλαβή των αγαθών αντιστοιχεί σε αυτά μπορεί επίσης να καταχωρούνται
Επιπλέον, μέχρι τη λήξη της προθεσμίας υποβολής καθημερινά στις στήλες που αφορούν, με ένα ποσό, με
της δήλωσης φορολογίας εισοδήματος του οικείου οι− την προϋπόθεση ότι θα δίνεται άμεσα στον έλεγχο όταν
κονομικού έτους καταχωρείται ανακεφαλαιωτικά, συ− ζητηθεί από αυτόν κατάσταση με ανάλυση των εσόδων
γκεντρωτικά και όχι ανά παραστατικό, ανάλυση των για κάθε ένα είδος και σειρά στοιχείων που εκδόθηκαν
δεδομένων της παραγράφου 17 του άρθρου αυτού, την ίδια ημέρα με αναγραφή του πρώτου και τελευταίου
ανάλογα με τις ανάγκες της φορολογίας εισοδήματος αριθμού ή του αύξοντα αριθμού του ημερήσιου δελτίου
για τον προσδιορισμό του αποτελέσματος και την συ− «Z» κατά περίπτωση.
μπλήρωση των φορολογικών δηλώσεων ή καταστάσεων Τα ποσά των εξόδων μέχρι εκατόν πενήντα (150) ευρώ
που ορίζονται με τις διατάξεις του παρόντος νόμου. έκαστο και ο Φ.Π.Α. που αντιστοιχεί σε αυτά μπορεί να
19. Σε ιδιαίτερο χώρο του βιβλίου εσόδων − εξόδων καταχωρούνται καθημερινά στις στήλες που αφορούν
ή σε καταστάσεις καταχωρείται, μέχρι τον χρόνο της συγκεντρωτικά με ένα ποσό, με αναγραφή και του πλή−
εμπρόθεσμης υποβολής της δήλωσης φορολογίας εισο− θους των αντίστοιχων δικαιολογητικών.
ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ) 5549

22. Στο υποκατάστημα, πλην των πρόσκαιρων εγκα− 4. Συγκεντρωτικό δελτίο αποστολής εκδίδεται σε
ταστάσεων, τηρείται βιβλίο εσόδων − εξόδων για τις περίπτωση μεταφοράς και διανομής αγαθών, που η
συναλλαγές κάθε υποκαταστήματος με δυνατότητα μη ποσότητά τους καθορίζεται από τον παραλήπτη, κατά
τήρησής του, εφόσον οι αγορές και οι πωλήσεις κάθε την παραλαβή τους. Στην περίπτωση που χρησιμοποι−
υποκαταστήματος παρακολουθούνται χωριστά στο βι− ούνται οχήματα ιδιωτικής χρήσης για τη διακίνηση κάθε
βλίο εσόδων − εξόδων της έδρας, από τα αντίστοιχα είδους αγαθών, αντί της έκδοσης Συγκεντρωτικού Δελ−
δεδομένα της έδρας ή άλλου υποκαταστήματος. τίου Αποστολής δύναται να τηρείται θεωρημένο βιβλίο
Όταν στο υποκατάστημα τηρείται ιδιαίτερο βιβλίο κινητής αποθήκης, ξεχωριστά σε κάθε όχημα, στο οποίο
εσόδων − εξόδων τα δεδομένα του καταχωρούνται δι− καταχωρούνται εντός δεκαπέντε (15) ημερών, τα δελτία
ακεκριμένα συγκεντρωτικά στο αντίστοιχο βιβλίο της αποστολής εφοδιασμού του οχήματος με αγαθά και
έδρας μέχρι την προθεσμία ενημέρωσής του. τα εκδιδόμενα παραστατικά για τη διάθεση αυτών, τα
23. Ο υπόχρεος απεικόνισης συναλλαγών της παρα− οποία φυλάσσονται επί του οχήματος μέχρι την ενη−
γράφου αυτής, ανεξάρτητα από την κατηγορία των μέρωση του βιβλίου αυτού.
βιβλίων που τηρεί, εκμεταλλευτής χώρου διαμονής ή Κατά την παράδοση των αγαθών εκδίδεται, κατά
φιλοξενίας, εκπαιδευτηρίου, κλινικής ή θεραπευτηρίου, παραλήπτη, δελτίο αποστολής ή συνενωμένο δελτίο
κέντρων αισθητικής, γυμναστηρίων, χώρου στάθμευ− αποστολής με φορολογικό στοιχείο αξίας ή απόδειξη
σης, καθώς και οι γιατροί και οδοντίατροι, παρέχουν λιανικής πώλησης, εφόσον στην τελευταία περίπτωση
ασφαλείς πληροφορίες για τις συναλλαγές τους μέχρι πρόκειται για υπόχρεο τήρησης βιβλίων. Στο στοιχείο
την έκδοση του στοιχείου, για το οποίο έχουν υποχρέ− που εκδίδεται, κατά περίπτωση, αναγράφεται και το
ωση, όπου και αναγράφονται τα στοιχεία του πελάτη. είδος και η ποσότητα των αγαθών, με εξαίρεση τις
Η διασφάλιση των πληροφοριών αυτών γίνεται είτε με αποδείξεις που εκδίδονται από φορολογική ταμειακή
την καταχώριση χειρόγραφα σε θεωρημένα έντυπα μηχανή και εφόσον δεν τηρείται ο λογαριασμός 94 του
ή, επί μηχανογραφικής τήρησης, με τη χρήση ειδικών Ε.Γ.Λ.Σ., καθώς και η ακριβής ώρα παράδοσής τους.
ασφαλών διατάξεων σήμανσης του ν. 1809/1988 (Α΄ 222). Με την επιστροφή στην επιχείρηση αναγράφεται στο
Η παρούσα παράγραφος παύει να ισχύει από την 1η πρωτότυπο του συγκεντρωτικού δελτίου αποστολής η
Ιανουαρίου 2014. ποσότητα των αγαθών που επιστρέφονται ή εκδίδεται
δελτίο αποστολής, στο οποίο αναγράφονται το είδος
Άρθρο 5 και η ποσότητα των επιστρεφόμενων αγαθών, καθώς
Δελτίο Αποστολής και ο αύξων αριθμός του συγκεντρωτικού δελτίου απο−
στολής.
1. Δελτίο αποστολής εκδίδεται από τον υπόχρεο απει−
Το συγκεντρωτικό δελτίο αποστολής αυτής της παρα−
κόνισης συναλλαγών:
γράφου, κατάλληλα γραμμογραφημένο σε στήλες, μπο−
α) σε κάθε περίπτωση χονδρικής πώλησης ή παράδο−
ρεί να εκδίδεται την πρώτη ημέρα της διακίνησης των
σης ή διακίνησης αγαθών προς οποιονδήποτε και για
αγαθών, ανεξαρτήτως απόστασης, εφόσον, κάθε ημέρα
οποιονδήποτε σκοπό, εφόσον δεν εκδόθηκε συνενωμένο
και μέχρι τριάντα (30) ημέρες πριν από την εκκίνηση του
δελτίο αποστολής με φορολογικό στοιχείο αξίας,
μεταφορικού μέσου αναγράφονται σε ιδιαίτερη στήλη
β) σε κάθε περίπτωση παραλαβής από αυτόν αγαθών
τα υπόλοιπα των ποσοτήτων κάθε είδους αγαθών που
για διακίνηση, από μη υπόχρεο σε έκδοση δελτίου ή
διακινούνται την ημέρα αυτή.
από αρνούμενο την έκδοσή του, 5. Στο δελτίο αποστολής αναγράφονται:
γ) επί διακίνησης αγαθών μεταξύ των επαγγελματικών α) Τα στοιχεία του αποστολέα και παραλήπτη, όπως
εγκαταστάσεών του, ορίζονται από τις διατάξεις της παραγράφου 10 του
δ) επί ποσοτικής παραλαβής σε επαγγελματική του άρθρου 6. Όταν τα αγαθά αποστέλλονται σε ιδιώτη
εγκατάσταση, χωρίς στοιχείο διακίνησης, εμπορεύσιμων αναγράφεται μόνο το ονοματεπώνυμο και η διεύθυνσή
ή πάγιων αγαθών από οποιονδήποτε τρίτο για αγορά, του. Στο συγκεντρωτικό δελτίο αποστολής, ως παρα−
πώληση, απλή διαμεσολάβηση προς πώληση, αποθή− λήπτης, αναγράφεται η λέξη «Διάφοροι».
κευση, φύλαξη, χρήση, καθώς και για επεξεργασία στην β) Η ακριβής ώρα παράδοσης ή έναρξης της αποστο−
περίπτωση που ο αποστολέας είναι υπόχρεος απεικό− λής, που σημειώνεται τουλάχιστον στο πρώτο αντίτυπο,
νισης συναλλαγών ή αγρότης του ειδικού καθεστώτος. με τετραψήφιο αριθμό.
Όταν κατά την παραλαβή των αγαθών εκδίδεται άμεσα γ) Ο αριθμός κυκλοφορίας του πρώτου χρησιμοποι−
τιμολόγιο αγοράς δεν απαιτείται να εκδίδεται δελτίο ούμενου, κατά τη μεταφορά των αγαθών, φορτηγού
αποστολής. αυτοκινήτου δημόσιας ή ιδιωτικής χρήσης ή το όνομα
2. Δελτίο αποστολής εκδίδεται και από τα πρόσωπα του πλωτού μέσου επί θαλάσσιων μεταφορών.
της παραγράφου 1 του άρθρου 3, σε περίπτωση απο− δ) Ο τόπος από τον οποίο τα αγαθά αποστέλλονται,
στολής αγαθών σε υπόχρεο απεικόνισης συναλλαγών, καθώς και ο τόπος προορισμού, όταν δε συμπίπτει με τη
λόγω πώλησης ή για να πωληθούν για λογαριασμό τους. διεύθυνση του καταστήματος ή του υποκαταστήματος
3. Δελτίο αποστολής εκδίδεται και από τους αγρό− του αποστολέα και του καταστήματος του παραλήπτη,
τες του ειδικού καθεστώτος Φ.Π.Α., εφόσον διακινούν κατά περίπτωση.
οπωρολαχανικά, νωπά αλιεύματα, άνθη και φυτά για ε) Η ημερομηνία έκδοσης αυτού. Σε περίπτωση που το
πώληση απευθείας ή μέσω τρίτων, για επεξεργασία δελτίο αποστολής εκδίδεται για τη διακίνηση αγαθών
ή συσκευασία, ανεξάρτητα από το χρησιμοποιούμενο με ενδιάμεσο σταθμό, αναγράφεται σε αυτό εκτός από
μεταφορικό μέσο. Για τα λοιπά αγροτικά προϊόντα εκ− την ημερομηνία και ώρα διακίνησής τους μέχρι τον εν−
δίδουν δελτία αποστολής μόνον, όταν τα διακινούν με διάμεσο αυτό σταθμό και η ημερομηνία και η ώρα της
δημόσιας χρήσης μεταφορικά μέσα και για τις αιτίες κυρίως διακίνησής τους από το σταθμό αυτό μέχρι το
που προαναφέρονται. τελικό σημείο προορισμού τους.
5550 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ)

στ) Ο σκοπός της διακίνησης. σεών του, εφόσον δεν αποτελούν γι΄ αυτόν αντικείμενο
ζ) Το είδος, η μονάδα μέτρησης, η ποσότητα κάθε εμπορίας και προορίζονται αποκλειστικά για την αποκα−
είδους, το άθροισμα των ποσοτήτων των ειδών, αριθ− τάσταση βλαβών στις εγκαταστάσεις του και οι διακινή−
μητικώς και ολογράφως, ανεξάρτητα αν για τον προσδι− σεις αυτές διενεργούνται με μεταφορικά μέσα ιδιωτικής
ορισμό της ποσότητας κάθε είδους χρησιμοποιήθηκε η χρήσης κυριότητάς του ή μισθωμένα δημόσιας χρήσης.
ίδια ή διαφορετική μονάδα μέτρησης. Δεν υπάρχει υπο− γ) Μεταφοράς, με μεταφορικά μέσα ιδιωτικής χρήσης
χρέωση αναγραφής του αθροίσματος των ποσοτήτων ή μισθωμένα δημόσιας χρήσης: γα) αυτούσιων λατομι−
αριθμητικώς και ολογράφως όταν το δελτίο αποστολής κών προϊόντων (άμμου, σκύρων κ.λπ.) από κατασκευα−
εκδίδεται με τη χρήση ηλεκτρονικού υπολογιστή (Η/Υ). στικές επιχειρήσεις, που παράγονται από τις ίδιες επι−
η) Επί αποστολής αγαθών εκτός της χώρας με σκοπό χειρήσεις για τα έργα που εκτελούνται από αυτές, γβ)
την αποθήκευση και εν συνεχεία την πώληση, αναγρά− μεταλλεύματος, από εργοτάξιο σε εργοτάξιο και από
φεται και η αξία των αγαθών που αποστέλλονται. εργοτάξιο σε χώρους αποθήκευσης, επεξεργασίας και
θ) Ο αριθμός του τιμολογίου αγοράς ή πώλησης ηρ− εκφόρτωσης, κατά περίπτωση, που ενεργούνται από
τημένων καρπών. μεταλλευτικές επιχειρήσεις και γγ) πέτρας, χαλικιού, αρ−
6. Τα αγαθά που αποστέλλονται ή παραλαμβάνονται, γιλοπετρώματος και αργιλοχώματος, από επιχειρήσεις
συνοδεύονται κατά τη διακίνησή τους με το πρώτο παραγωγής αδρανών υλικών, ασβέστη και τσιμέντου,
αντίτυπο του δελτίου αποστολής, που παραδίδεται από τους χώρους περισυλλογής ή εξόρυξης στους χώ−
στον παραλήπτη τους. Όταν για τη διακίνηση αγαθών, ρους επεξεργασίας.
εκδίδεται δελτίο αποστολής δεν επιτρέπεται στη συ− δ) Διακίνηση αγαθών που αναφέρονται στις διατάξεις
νέχεια για την ίδια συναλλαγή η έκδοση συνενωμένου της περίπτωσης β΄ της παραγράφου 16 του άρθρου 6,
δελτίου αποστολής με φορολογικό στοιχείο αξίας και τα οποία διατίθενται μέσω δικτύου με συνεχή ροή.
αντίστροφα. Το στοιχείο αυτό συνοδεύει τα αγαθά σε
όλη τη διαδρομή και παραδίδεται στον παραλήπτη τους. Άρθρο 6
Επί μεταφοράς αγαθών με μεταφορικά μέσα δημόσιας Τιμολόγηση Συναλλαγών
χρήσης, ο υπόχρεος απεικόνισης συναλλαγών ή τα πρό− 1. Για την πώληση αγαθών για ίδιο λογαριασμό ή για
σωπα της παραγράφου 1 του άρθρου 3 και οι αγρότες λογαριασμό τρίτου και την παροχή υπηρεσιών από υπό−
του ειδικού καθεστώτος Φ.Π.Α. παραδίδουν στο μεταφο−
χρεο απεικόνισης συναλλαγών σε άλλο υπόχρεο, σε
ρέα ή το μεταφορικό γραφείο τα στοιχεία του πρώτου
πρόσωπα της παραγράφου 1 του άρθρου 3 ή σε αγρότες
εδαφίου της παραγράφου αυτής, που συνοδεύουν τα
του ειδικού καθεστώτος Φ.Π.Α. ή σε πρόσωπα εκτός της
αγαθά μέχρι την παράδοσή τους στον παραλήπτη.
χώρας, για την άσκηση του επαγγέλματός τους ή την
Επί αποστολής αγαθών από πρόσωπο μη υπόχρεο
εκτέλεση του σκοπού τους, κατά περίπτωση, εκδίδεται
στην έκδοση των στοιχείων του πρώτου εδαφίου της
τιμολόγιο, τουλάχιστον διπλότυπο.
παραγράφου αυτής, το πρόσωπο αυτό παραδίδει στο
Ο υπόχρεος απεικόνισης συναλλαγών οφείλει να εξα−
μεταφορέα ή το μεταφορικό γραφείο ενυπόγραφη δή−
σφαλίζει την έκδοση τιμολογίου από τον ίδιο σύμφωνα
λωση μεταφοράς, στην οποία αναγράφεται το ονομα−
με τα οριζόμενα από τις διατάξεις του παρόντος άρ−
τεπώνυμο, το επάγγελμα και η διεύθυνσή του, καθώς
θρου, καθώς επίσης εξ ονόματός του και για λογα−
και τα αντίστοιχα στοιχεία του παραλήπτη, ο τόπος
προορισμού και συνοπτική περιγραφή των ειδών. ριασμό του από τον πελάτη του ή από τρίτον, για τις
7. Το δελτίο αποστολής, σε όλη τη διάρκεια της δια− παραδόσεις αγαθών ή παροχή υπηρεσιών που πραγμα−
δρομής από τον τόπο έναρξης της διακίνησης μέχρι τον τοποιούνται από αυτόν, είτε στο εσωτερικό της χώρας,
τόπο παράδοσης ή προορισμού, συνοδεύει τα διακινού− είτε σε άλλα κράτη − μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης,
μενα αγαθά και επιδεικνύεται άμεσα στο φορολογικό είτε σε τρίτη χώρα.
έλεγχο. 2. Για τις χονδρικές πωλήσεις αγαθών και παροχές
Η επικαιρότητα του δελτίου αποστολής, εξαρτάται υπηρεσιών, που επαναλαμβάνονται κάθε ημέρα ή και
από την απόσταση, τον τρόπο της μεταφοράς, το είδος κατά αραιότερα χρονικά διαστήματα μέσα στον ίδιο
των χρησιμοποιούμενων μεταφορικών μέσων και τις μήνα, προς τον ίδιο υπόχρεο απεικόνισης συναλλαγών ή
ειδικότερες συνθήκες της μεταφοράς. πρόσωπο της παραγράφου 1 του άρθρου 3 ή σε αγρότες
Το βάρος της απόδειξης της χρονικής διάρκειας των του ειδικού καθεστώτος Φ.Π.Α., ο πωλητής μπορεί, αντί
δελτίων αποστολής φέρει ο υπόχρεος σε έκδοσή τους, της έκδοσης τιμολογίου για κάθε πώληση αγαθών ή
ο οποίος μπορεί να αναγράφει στα δελτία αποστολής, παροχή υπηρεσιών, να τηρεί κατάσταση κατά αγοραστή
γεγονότα ή καταστάσεις, που δικαιολογούν τη χρονική − πελάτη, στην οποία καταχωρείται για κάθε πώληση
διάρκεια αυτών. αγαθών ή για κάθε παροχή υπηρεσιών η ημερομηνία
8. Κατ’ εξαίρεση δεν απαιτείται η έκδοση δελτίου παράδοσης των αγαθών ή παροχής των υπηρεσιών, το
αποστολής στις εξής περιπτώσεις: είδος, η ποσότητα και η αξία των αγαθών ή το είδος των
α) Διακινήσεις ειδών που δεν πληρούν τις προϋπο− υπηρεσιών και το ποσό της αμοιβής που συμφωνήθηκε.
θέσεις για τον χαρακτηρισμό αυτών ως αγαθών, υπό Με βάση τα δεδομένα της κατάστασης αυτής εκδίδεται
την έννοια ότι πρόκειται για ενσώματα είδη που δεν το τιμολόγιο την τελευταία ημέρα του μήνα εκείνου που
εμπεριέχονται σε αυτά δικαιώματα ή δεν έχουν εμπο− αφορά, στο οποίο δεν απαιτείται αναλυτική περιγραφή,
ρευματική αξία για τον αποστολέα, τον παραλήπτη ή εφόσον η πιο πάνω κατάσταση συντάσσεται σε δύο
άλλον τρίτο και δεν προκύπτει από τη διάθεση αυτών, αντίτυπα, ένα των οποίων επισυνάπτεται στο τιμολόγιο.
αυτούσιων ή μη, έσοδο. Η κατάσταση αυτή δεν απαιτείται όταν το τιμολόγιο
β) Διακινήσεις ανταλλακτικών παγίων από τον υπό− που εκδίδεται περιέχει αναλυτικά όλα τα δεδομένα που
χρεο απεικόνισης συναλλαγών μεταξύ των εγκαταστά− απαιτούνται από τις κατ’ ιδίαν διατάξεις.
ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ) 5551

3. Επίσης, ο υπόχρεος απεικόνισης συναλλαγών εκδί− στο τιμολόγιο αναγράφεται και το ονοματεπώνυμο και η
δει τιμολόγιο όταν εισπράττει επιδοτήσεις, οικονομικές διεύθυνση του εντολέα, διαφορετικά η αγορά θεωρείται,
ενισχύσεις, αποζημιώσεις, επιστροφές τόκων, εισφορές κατ’ αμάχητο τεκμήριο, ότι έγινε για λογαριασμό του
και άλλα ανόργανα έσοδα. Για την υποχρέωση έκδοσης αντιπροσώπου.
τιμολογίου, ως είσπραξη θεωρείται και η πίστωση του Στις περιπτώσεις χορήγησης αμοιβών (προμηθειών),
λογαριασμού του δικαιούχου, εφόσον αυτός εγγράφως που απαλλάσσονται από το Φ.Π.Α., σε υπόχρεο απεικό−
έλαβε γνώση της πίστωσης αυτής. νισης συναλλαγών, δύναται ο λήπτης των υπηρεσιών,
4. Τιμολόγιο εκδίδεται και από τα πρόσωπα της παρα− υπόχρεο απεικόνισης συναλλαγών, να εκδίδει εκκαθά−
γράφου 1 του άρθρου 3 για τις πωλήσεις αγαθών ή τις ριση έως το τέλος του δεύτερου μήνα από τη λήξη της
παροχές υπηρεσιών, που πραγματοποιούν σε υπόχρεο διαχειριστικής περιόδου των συμβαλλομένων με την
απεικόνισης συναλλαγών ή σε πρόσωπα της παραγρά− προϋπόθεση, ότι αφορά το σύνολο των περιπτώσεων
φου 1 του άρθρου 3 ή αγρότες του ειδικού καθεστώτος στην ίδια διαχειριστική περίοδο.
Φ.Π.Α.. 9. Στο τιμολόγιο αναγράφονται η ημερομηνία έκδο−
5. Ο υπόχρεος απεικόνισης συναλλαγών και τα πρό− σης αυτού, τα πλήρη στοιχεία των συμβαλλομένων, η
σωπα της παραγράφου 1 του άρθρου 3 εκδίδουν τιμο− ημερομηνία και τα στοιχεία της συναλλαγής, καθώς και
λόγιο για τα αγαθά που αγοράζουν από πρόσωπα που ο αύξων αριθμός ή οι αριθμοί των δελτίων αποστολής
δεν έχουν υποχρέωση για έκδοση τιμολογίου κατά την που εκδόθηκαν για τη διακίνηση ή την παραλαβή των
πώληση αγαθών. Στην περίπτωση άρνησης από υπόχρεο αγαθών που αφορά το τιμολόγιο.
έκδοσης τιμολογίου ή έκδοσης ανακριβούς τιμολογίου Ακόμη, στο τιμολόγιο αναγράφονται υποχρεωτικά και
το γεγονός γνωστοποιείται άμεσα από τον αγοραστή οι ακόλουθες ενδείξεις:
των αγαθών ή τον λήπτη των υπηρεσιών στην αρμόδια α) Όταν η πράξη απαλλάσσεται από το Φ.Π.Α., η αντί−
Δ.Ο.Υ. του αντισυμβαλλόμενου σε Κεντρικές Υποδομές. στοιχη εθνική διάταξη ή διάταξη της Οδηγίας 2006/112/
6. Ο υπόχρεος απεικόνισης συναλλαγών και τα πρό− ΕΚ σύμφωνα με την οποία η παράδοση αγαθών ή η
σωπα της παραγράφου 1 του άρθρου 3 όταν αγοράζουν παροχή υπηρεσιών απαλλάσσεται από το φόρο αυτό.
αγροτικά προϊόντα από αγρότες του ειδικού καθεστώ− β) Επί ενδοκοινοτικής παράδοσης ενός καινούργιου
τος Φ.Π.Α. εκδίδουν τιμολόγιο. μεταφορικού μέσου, τα στοιχεία που απαριθμούνται
στην παράγραφο 4 του άρθρου 11 του Κώδικα Φ.Π.Α. (ν.
Για το χρόνο έκδοσης του τιμολογίου του προηγού−
2859/2000, Α΄ 248).
μενου εδαφίου ισχύουν αναλόγως τα οριζόμενα, για την
γ) Όταν εφαρμόζεται το καθεστώς του περιθωρίου
πώληση αγαθών, στις διατάξεις των παραγράφων 14 και
κέρδους των πρακτορείων ταξιδιών, η αναφορά «Καθε−
15 του άρθρου αυτού, για δε τις επαναλαμβανόμενες
στώς περιθωρίου – Ταξιδιωτικά πρακτορεία».
αγορές τα οριζόμενα στην παραπάνω παράγραφο 2.
δ) Όταν ο υπόχρεος στο Φ.Π.Α. είναι φορολογικός
7. Τα αγαθά που παραλαμβάνονται από τρίτο προς
αντιπρόσωπος κατά την έννοια του άρθρου 35 του Κώ−
πώληση ή προς επεξεργασία για λογαριασμό του κα−
δικα Φ.Π.Α., τα πλήρη στοιχεία του προσώπου αυτού,
ταχωρούνται, κατ’ είδος και ποσότητα σε διπλότυπη
καθώς και ο Α.Φ.Μ. του.
κατάσταση κατά εντολέα. Στην ίδια κατάσταση κατα−
ε) Όταν ο λήπτης είναι υπόχρεος καταβολής του φό−
χωρούνται κατ’ είδος, ποσότητα και αξία τα αγαθά που ρου, η αναφορά «Αντίστροφη επιβάρυνση».
πωλούνται ή παραδίδονται μετά την επεξεργασία, οι στ) Όταν εφαρμόζεται ένα από τα ειδικά καθεστώτα
δαπάνες που πραγματοποιούνται για λογαριασμό του που ισχύουν στον τομέα των μεταχειρισμένων αγαθών
τρίτου, ο Φ.Π.Α. και κάθε άλλο στοιχείο απαραίτητο και αντικειμένων καλλιτεχνικής, συλλεκτικής και αρχαι−
για την εκκαθάριση. Την τελευταία ημέρα κάθε μήνα ολογικής αξίας, η αναφορά «Καθεστώς περιθωρίου –
εκδίδεται εκκαθάριση κατά εντολέα, στην οποία ανα− Μεταχειρισμένα αγαθά», «Καθεστώς περιθωρίου – Έργα
γράφονται τα πλήρη στοιχεία του εντολέα, η συνολική τέχνης» ή «Καθεστώς περιθωρίου – Αντικείμενα συλλε−
αξία των πωλήσεων ή της αμοιβής κατά συντελεστή κτικής και αρχαιολογικής αξίας» αντιστοίχως.
Φ.Π.Α., το ποσό του Φ.Π.Α., η προμήθεια που αναλογεί, 10. Ως πλήρη στοιχεία των συμβαλλομένων νοούνται
ο Φ.Π.Α. της προμήθειας, καθώς και οι δαπάνες που το ονοματεπώνυμο ή η επωνυμία, η διεύθυνση και ο
πραγματοποιήθηκαν για λογαριασμό του εντολέα. Η Α.Φ.Μ.. Για το Δημόσιο και τα εξομοιούμενα με αυτό
εκκαθάριση με το ένα αντίτυπο της κατάστασης και πρόσωπα, καθώς και για τους διεθνείς οργανισμούς
τα δικαιολογητικά των δαπανών, που εκδόθηκαν στο και τις ξένες αποστολές, αναγράφεται τουλάχιστον η
όνομα του εντολέα και αναγράφονται αναλυτικά στην επωνυμία και η διεύθυνση, καθώς και ο Α.Φ.Μ..
κατάσταση, αποστέλλονται στον εντολέα μέχρι τη δε− 11. Ως πλήρη στοιχεία της συναλλαγής νοούνται το
κάτη πέμπτη (15η) ημέρα του μήνα της εκκαθάρισης και είδος των αγαθών, η ποσότητα, η μονάδα μέτρησης, η
προκειμένου για τον τελευταίο μήνα της διαχειριστικής τιμή μονάδας και η αξία ή το είδος των υπηρεσιών και η
περιόδου μέχρι την εικοστή (20ή) ημέρα του επόμενου αμοιβή, η οποία, όπου συντρέχει περίπτωση, αναλύεται
μήνα. Η εκκαθάριση και η κατάσταση, ως προς τον κατά συντελεστή Φ.Π.Α. ή απαλλαγή από το Φ.Π.Α.. Οι
εντολέα, υποκαθιστούν τα στοιχεία πώλησης αυτού. παρεχόμενες εκπτώσεις αναγράφονται κατά τις ίδιες
Η πιο πάνω κατάσταση μπορεί να μη συντάσσεται διακρίσεις. Στο καθαρό ποσό περιλαμβάνονται οι κατά
εάν τα στοιχεία της αναγράφονται στην εκκαθάριση. το χρόνο της συναλλαγής συναλλακτικές και ειδικές
8. Οι διατάξεις της προηγουμένης παραγράφου εφαρ− φορολογικές επιβαρύνσεις και προστίθεται ο Φ.Π.Α.
μόζονται ανάλογα και επί αγοράς αγαθών ή λήψης υπη− που αναλογεί. Ακόμη αναγράφεται το συνολικό ποσό
ρεσιών για λογαριασμό τρίτου. της αξίας της συναλλαγής ή της αμοιβής. Επί αγοράς
Επί αγοράς αγαθών ή λήψης υπηρεσιών από πρόσω− ηρτημένων καρπών ορισμένου κτήματος στο τιμολόγιο
πο που δεν έχει υποχρέωση έκδοσης τιμολογίου αυτό αναγράφεται ως ποσότητα αυτή που υπολογίζεται να
εκδίδεται από τον αντιπρόσωπο. Στην περίπτωση αυτή αποληφθεί.
5552 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ)

Επί παροχής πολλαπλών συναφών υπηρεσιών ως εί− δικαιώματος λήψης υπηρεσιών, για συγκεκριμένο ή μη
δος μπορεί να αναγράφεται συνοπτική περιγραφή τού− χρονικό διάστημα, έναντι προκαθορισμένης αμοιβής,
των, εφόσον γίνεται παραπομπή στην οικεία σύμβαση. ανεξάρτητα αν αυτή αφορά συγκεκριμένο ή μη πλήθος
Ειδικά επί παροχής ιατρικών υπηρεσιών το είδος αυ− υπηρεσιών, το τιμολόγιο εκδίδεται κατά το χρόνο που η
τών αναγράφεται κατά γενική κατηγορία. αμοιβή είναι απαιτητή και ο πελάτης αποκτά το σχετικό
12. Στο τιμολόγιο που εκδίδει ο αντιπρόσωπος οίκου δικαίωμα λήψης των υπηρεσιών και πάντως μέσα στην
εξωτερικού, εκτός από τα στοιχεία του, τα στοιχεία του ίδια διαχειριστική περίοδο των συμβαλλομένων.
αντισυμβαλλόμενου οίκου εξωτερικού και τα στοιχεία 15. Εάν ο αγοραστής των αγαθών ή υπηρεσιών είναι
της συναλλαγής, όπως αυτά αναφέρονται στις παρα− πρόσωπο της παραγράφου 1 του άρθρου 3, το τιμολό−
γράφους 9, 10 και 11 του άρθρου αυτού αναγράφει τον γιο μπορεί να εκδοθεί μέχρι το τέλος της διαχειριστι−
αριθμό του τιμολογίου ή της παραγγελίας, στα οποία κής περιόδου μέσα στην οποία έγινε η παράδοση ή η
αναφέρεται η προμήθεια. Επίσης, εκδίδει τιμολόγιο με αποστολή των αγαθών ή η παροχή των υπηρεσιών ή η
το ίδιο περιεχόμενο και στις περιπτώσεις που παίρνει πιστοποίηση δημόσιων έργων ή η οριστικοποίηση από
προμήθεια και από τον παραγγελέα ή μόνο από αυτόν. τις αρμόδιες αρχές της πώλησης συγγραμμάτων.
13. Για τις επιστροφές και τις εκπτώσεις ή άλλες δια− Όλα τα φορολογικά στοιχεία του παρόντος άρθρου,
φορές, εκτός του Φ.Π.Α., οι οποίες αναφέρονται σε προ− τα οποία εκδίδονται στο τέλος της διαχειριστικής πε−
ηγούμενες συναλλαγές, εκδίδεται πιστωτικό τιμολόγιο ριόδου, επιτρέπεται να εκδίδονται μέχρι την εικοστή
από τον εκδότη του τιμολογίου ή άλλου στοιχείου που (20ή) ημέρα του επόμενου μήνα με ημερομηνία έκδο−
εκδόθηκε αντί τιμολογίου, στο οποίο αναγράφονται, σης την τελευταία ημέρα της διαχειριστικής περιόδου,
εκτός των στοιχείων των συμβαλλομένων, το είδος, εφόσον παραδίδονται μέχρι την ημέρα αυτή, σε αυτόν
η ποσότητα, η μονάδα μέτρησης, η τιμή και η αξία που αφορούν.
κατά συντελεστή Φ.Π.Α. των επιστρεφομένων αγαθών, Ειδικά, όλα τα φορολογικά στοιχεία του παρόντος άρ−
το ποσό των εκπτώσεων και των τυχόν διαφορών, ο θρου που εκδίδονται στο τέλος κάθε μήνα, επιτρέπεται
αύξων αριθμός ή οι αριθμοί των στοιχείων της συναλλα− να εκδίδονται μέχρι τη δέκατη πέμπτη (15η) ημέρα του
γής που αφορά η επιστροφή ή η παρεχόμενη έκπτωση, επόμενου μήνα με ημερομηνία έκδοσης την τελευταία
καθώς και ο Φ.Π.Α.. Επί εκπτώσεων που υπολογίζονται ημέρα του προηγούμενου μήνα, με εξαίρεση τα τιμο−
με βάση τις πωλήσεις δεν απαιτείται η αναγραφή των λόγια που εκδίδονται στο χρόνο που προβλέπεται από
πιο πάνω αριθμών. Πιστωτικό τιμολόγιο για το Φ.Π.Α. τις διατάξεις του δεύτερου εδαφίου της προηγούμενης
εκδίδεται μόνο στις περιπτώσεις που προβλέπεται αυτό παραγράφου 14, τα οποία επιτρέπεται να εκδίδονται
ρητά από σχετικές διατάξεις. εντός του επόμενου δεκαπενθημέρου από τον προβλε−
14. Το τιμολόγιο εκδίδεται κατά την παράδοση ή την πόμενο αυτόν χρόνο και με ημερομηνία έκδοσης αυτή
έναρξη της αποστολής των αγαθών στον παραλήπτη, της συμπλήρωσης ενός μήνα από την παράδοση ή την
κατά περίπτωση. Κατ’ εξαίρεση, όταν για τη διακίνηση αποστολή των αγαθών στον αγοραστή.
έχει εκδοθεί δελτίο αποστολής, το τιμολόγιο εκδίδε− 16. Εξομοιώνονται με τιμολόγια:
ται το αργότερο σε ένα (1) μήνα από την παράδοση α) Τα συντασσόμενα συμβόλαια μεταβίβασης στις πω−
ή αποστολή των αγαθών στον αγοραστή και πάντως λήσεις ακινήτων, βιομηχανοστασίων, πλοίων, αυτοκινή−
μέσα στην ίδια διαχειριστική περίοδο των συμβαλλομέ− των, αεροσκαφών και λοιπών μηχανημάτων, καθώς και
νων. Στις προαναφερόμενες περιπτώσεις έκδοσης του λοιπά συντασσόμενα έγγραφα στις πωλήσεις μετοχών,
τιμολογίου σε χρόνο μεταγενέστερο της παράδοσης παραγώγων, ομολογιών, ομολόγων, εντόκων γραμματί−
ή αποστολής των αγαθών, όταν αυτές αφορούν ενδο− ων και λοιπών συναφών που περιλαμβάνουν τα στοιχεία
κοινοτικές αποστολές ή παραδόσεις αγαθών, σύμφωνα των τιμολογίων,
με τις διατάξεις της παραγράφου 1 του άρθρου 28 του β) Λοιπά στοιχεία που εκδίδονται για πωλήσεις φυ−
ν. 2859/2000, το τιμολόγιο εκδίδεται το αργότερο μέχρι σικού αερίου μέσω δικτύου, ύδατος μη ιαματικού, αε−
τη 15η του επόμενου μήνα της παράδοσης ή αποστο− ριόφωτος, ηλεκτρικού ρεύματος, θερμικής ενέργειας ή
λής αγαθών και πάντως μέσα στην ίδια διαχειριστική παροχής τηλεπικοινωνιακών, ταχυδρομικών, τραπεζικών,
περίοδο των συμβαλλομένων. Το τιμολόγιο αγοράς ηρ− χρηματιστηριακών, χρηματοδοτικών εργασιών, καθώς
τημένων καρπών εκδίδεται κατά το χρόνο κατάρτισης και στις περιπτώσεις είσπραξης ανταποδοτικών τελών
της σύμβασης. Επί επιστροφής αγαθών το πιστωτικό και λοιπών συναφών δικαιωμάτων από το Δημόσιο,
τιμολόγιο εκδίδεται το αργότερο σε ένα (1) μήνα από Ν.Π.Δ.Δ., Ο.Τ.Α., δημοτικές επιχειρήσεις και επιχειρήσεις
το χρόνο της παραλαβής τους και πάντως μέσα στην κοινής ωφέλειας, εφόσον περιλαμβάνουν τα στοιχεία
ίδια διαχειριστική περίοδο που παραλήφθηκαν τα αγα− του τιμολογίου και αντίτυπο αυτών παραδίδεται στον
θά. Στην περίπτωση παροχής υπηρεσίας το τιμολόγιο πελάτη.
εκδίδεται με την ολοκλήρωση της παροχής. Όταν η γ) Η απόδειξη λιανικής, στην οποία αναγράφεται γε−
παροχή υπηρεσίας διαρκεί, εκδίδεται τιμολόγιο κατά νική περιγραφή του είδους των αγαθών ή υπηρεσιών ή
το χρόνο που καθίσταται απαιτητό μέρος της αμοιβής, η γενική περιγραφή του είδους που προκύπτει από το
για το μέρος αυτό και την υπηρεσία που παρασχέθηκε. αντικείμενο εργασιών που εμφανίζεται στα στοιχεία
Πάντως, το τιμολόγιο δεν μπορεί να εκδοθεί πέραν του εκδότη υπό την προϋπόθεση της αποδοχής του
της διαχειριστικής περιόδου που παρασχέθηκε η υπη− στοιχείου αυτού από τον αντισυμβαλλόμενο για τις πε−
ρεσία. Στην περίπτωση εκτέλεσης τεχνικών έργων ή ριπτώσεις παροχής υπηρεσιών, καθώς και τις πωλήσεις
εγκαταστάσεων, το τιμολόγιο εκδίδεται μέσα σε ένα (1) μη εμπορεύσιμων αγαθών για τον αγοραστή υπόχρεο
μήνα από την προσωρινή επιμέτρηση και πάντως μέσα απεικόνισης συναλλαγών ή τα πρόσωπα της παραγρά−
στην ίδια φορολογική περίοδο που πραγματοποιήθηκε φου 1 του άρθρου 3 ή αγρότες του ειδικού καθεστώτος
η επιμέτρηση. Ειδικά σε περίπτωση παροχής σε πελάτη Φ.Π.Α., αξίας κάθε συναλλαγής μέχρι εκατό (100) ευρώ.
ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ) 5553

17. Τα πρόσωπα που εκδίδουν τιμολόγιο εξ ονόματος νοποίηση ατομικών ή οικογενειακών αναγκών ή προς τα
και για λογαριασμό του υπόχρεου απεικόνισης συναλ− μέλη προμηθευτικού συνεταιρισμού με βάση διατακτικές
λαγών μπορεί να είναι εγκατεστημένα στην Ελλάδα, σε του ή αλλαγή λιανικώς πωληθέντος αγαθού.
άλλα κράτη − μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή σε τρίτη 2. Ο υπόχρεος απεικόνισης συναλλαγών εκδίδει από−
χώρα, με τους ακόλουθους όρους και προϋποθέσεις: δειξη επιστροφής στις εξής περιπτώσεις:
α) Τα πρόσωπα αυτά να είναι υποκείμενα στο φόρο α) Στην επιστροφή λιανικώς πωληθέντος αγαθού, στην
στη χώρα εγκατάστασής τους. Ειδικά, όταν τα πρόσω− οποία αναγράφεται το ονοματεπώνυμο και η διεύθυν−
πα αυτά είναι εγκατεστημένα σε χώρα με την οποία ση του πελάτη, εφόσον επιστρέφεται ποσό άνω των
δεν υφίσταται νομική πράξη για την αμοιβαία συνδρο− τριάντα (30) ευρώ.
μή ανάλογης εμβέλειας με την προβλεπόμενη από τις β) Στην έκπτωση, μετά την έκδοση της απόδειξης
διατάξεις του ν. 1402/1983 (Α΄ 167), του ν. 1914/1990 (Α΄ λιανικής, που αφορά διαρκή καταναλωτικά αγαθά, των
178) και τον Κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1798/2003 του Συμ− οποίων η αρχική τιμή είχε επιβαρυνθεί λόγω διακανο−
βουλίου της 7ης Οκτωβρίου 2003 (Επίσημη Εφημερίδα νισμού, ή αγαθά που διαπιστώνεται εκ των υστέρων
L 264/2003, σελ. 1−11), θα πρέπει να αποδεικνύεται η ελάττωμα, στην οποία αναγράφεται το ονοματεπώνυμο
άσκηση δραστηριότητας από τα πρόσωπα αυτά στη και η διεύθυνση του πελάτη, το είδος και η ποσότητα,
χώρα εγκατάστασής τους από επίσημο έγγραφο της καθώς και ο αύξων αριθμός της σχετικής απόδειξης.
οικείας φορολογικής αρχής. 3. Στην απόδειξη λιανικής ή επιστροφής αναγράφε−
β) Να υπάρχει προηγούμενη συμφωνία, πριν την έκ− ται και η αξία της πώλησης ή το ποσό της αμοιβής ή
δοση του πρώτου τιμολογίου, μεταξύ τους που απο− επιστροφής ή έκπτωσης, κατά συντελεστή Φ.Π.Α.. Το
δεικνύεται με οποιονδήποτε πρόσφορο τρόπο και από ποσό της αμοιβής αναγράφεται και ολογράφως όταν η
την οποία να προκύπτουν, μεταξύ άλλων, η ακριβής απόδειξη εκδίδεται χειρόγραφη. Επί παροχής υπηρεσι−
διεύθυνση της εγκατάστασης από την οποία θα εκδίδο− ών από ασκούντες ελευθέριο επάγγελμα και υπόχρεους
νται τα τιμολόγια, η ρητή αποδοχή της συγκεκριμένης τήρησης πληροφοριών της παραγράφου 23 του άρθρου
διαδικασίας, που καθορίζεται με το άρθρο αυτό, οι όροι 4 χωρίς αμοιβή, στην απόδειξη λιανικής αναγράφεται η
της τιμολόγησης, καθώς και οι διαδικασίες αποδοχής ένδειξη «δωρεάν», εφόσον δεν εκδίδεται στοιχείο αυ−
του κάθε τιμολογίου από τον υπόχρεο απεικόνισης συ− τοπαράδοσης.
ναλλαγών. Σε περίπτωση αλλαγής λιανικώς πωληθέντος αγαθού
Ειδικά, στην περίπτωση έκδοσης τιμολογίων από τον αναγράφεται χωριστά τουλάχιστον η αξία του αγαθού
πελάτη ή τον τρίτο που είναι εγκατεστημένος σε χώρα που παραδίδεται στον πελάτη, η αξία του αγαθού που
με την οποία δεν υφίσταται νομική πράξη για την αμοι− επιστρέφεται και η τυχόν διαφορά και εφόσον επιστρέ−
βαία συνδρομή με την προβλεπόμενη από τις διατάξεις φεται ποσό άνω των τριάντα (30) ευρώ το ονοματεπώ−
του ν.  1402/1983, του ν.  1914/1990 και τον Κανονισμό νυμο και η διεύθυνση του πελάτη.
(ΕΚ) αριθ. 1798/2003 του Συμβουλίου της 7ης Οκτωβρίου Οι ασκούντες ελευθέριο επάγγελμα, αναγράφουν και
2003, η ανωτέρω συμφωνία απαιτείται να έχει καταρ− το ονοματεπώνυμο και τη διεύθυνση του πελάτη.
τισθεί εγγράφως, η οποία να έχει κατατεθεί πριν την Οι εκμεταλλευτές γεωργικών μηχανημάτων ή ελαι−
έκδοση του πρώτου τιμολογίου στην αρμόδια Δ.Ο.Υ. του ουργείου ή αλευρόμυλου ή εργοστασίου αποφλοίωσης
υπόχρεου απεικόνισης συναλλαγών για λογαριασμό του ρυζιού αναγράφουν και το ονοματεπώνυμο και τη διεύ−
οποίου ο πελάτης ή ο τρίτος εκδίδει τιμολόγια. θυνση του πελάτη, καθώς και το είδος, την ποσότητα
γ) Τα εκδιδόμενα τιμολόγια από τον πελάτη του υπό− και την αξία του στην τρέχουσα τιμή, όταν η αμοιβή
χρεου απεικόνισης συναλλαγών ή τον τρίτο πρέπει να καταβάλλεται σε είδος.
φέρουν τα πλήρη στοιχεία του πελάτη ή του τρίτου, Ο υπόχρεος τήρησης του λογαριασμού 94 του Ε.Γ.Λ.Σ.,
καθώς και του υπόχρεου απεικόνισης συναλλαγών για σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου 8 του άρ−
λογαριασμό του οποίου εκδίδονται, σύμφωνα με τα ορι− θρου 4, αναγράφει στην απόδειξη λιανικής ή στην από−
ζόμενα στις διατάξεις του παρόντος νόμου διακριτά και δειξη επιστροφής, κατά περίπτωση, και το είδος και την
με σαφή αναφορά στην ιδιότητα εκάστου. Ο πελάτης ποσότητα του αγαθού που πωλήθηκε ή επιστράφηκε
ανεξάρτητα του τόπου εγκατάστασής του εκδίδει το ή αλλάχθηκε.
τιμολόγιο στο όνομα και για λογαριασμό του υπόχρεου 4. Ο χρόνος έκδοσης των αποδείξεων, ορίζεται, κατά
απεικόνισης συναλλαγών με την ένδειξη «αυτοτιμολό− περίπτωση ως εξής:
γηση». α) Στην πώληση αγαθών, κατά την παράδοση ή την
δ) Για τα τιμολόγια που εκδίδονται σύμφωνα με τις έναρξη της αποστολής του αγαθού. Κατ’ εξαίρεση, όταν
διατάξεις της παραγράφου αυτής ισχύουν οι διατάξεις για τη διακίνηση έχει εκδοθεί δελτίο αποστολής, η από−
του άρθρου αυτού. δειξη μπορεί να εκδίδεται το αργότερο μέχρι τη δέκατη
18. Ως στοιχεία που επέχουν θέση τιμολογίου γίνο− πέμπτη (15η) ημέρα του επόμενου μήνα με ημερομηνία
νται δεκτά όλα τα έγγραφα ή μηνύματα σε χαρτί ή με έκδοσης την τελευταία ημέρα του μήνα αποστολής και
ηλεκτρονική μορφή, τα οποία πληρούν τους όρους που πάντως όχι πέραν της διαχειριστικής περιόδου. Όταν η
καθορίζονται από τις διατάξεις του παρόντος νόμου. αποστολή των αγαθών γίνεται σε τρίτο, με εντολή του
αγοραστή, σε χρόνο μεταγενέστερο από την έκδοση
Άρθρο 7 της απόδειξης λιανικής, στο δελτίο αποστολής αναγρά−
Αποδείξεις Λιανικών Συναλλαγών φεται ο αριθμός της απόδειξης αυτής.
1. Ο υπόχρεος απεικόνισης συναλλαγών εκδίδει από− β) Στην παροχή υπηρεσιών, στο χρόνο που ορίζεται
δειξη λιανικής, τουλάχιστον διπλότυπη, για κάθε πώληση από τις διατάξεις της παραγράφου 14 και του πρώτου
αγαθού, για ίδιο λογαριασμό ή για λογαριασμό τρίτου, ή εδαφίου της παραγράφου 15 του άρθρου 6, με εξαίρεση
παροχή υπηρεσίας προς φυσικό πρόσωπο, για την ικα− την περίπτωση παροχής υπηρεσιών από τους ασκού−
5554 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ)

ντες ελευθέριο επάγγελμα προς το Δημόσιο και τα Όταν η φόρτωση των αγαθών γίνεται από τις εγκατα−
Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου Δικαίου, όπου η απόδειξη στάσεις του μεταφορικού γραφείου ή του διαμεταφο−
εκδίδεται με κάθε επαγγελματική τους είσπραξη, καθώς ρέα, η φορτωτική εκδίδεται με την παραλαβή των προς
και στη περίπτωση παροχής υπηρεσιών θεάματος ή με− μεταφορά αγαθών και το αργότερο πριν την εκκίνηση
ταφοράς προσώπων, όπου η έκδοση πραγματοποιείται του μεταφορικού μέσου και το πρώτο αντίτυπο αυτής
το αργότερο, κατά το χρόνο έναρξης του θεάματος ή συνοδεύει τα αγαθά και επιστρέφεται στο μεταφορικό
της μεταφοράς. γραφείο ή στον διαμεταφορέα.
γ) Στην περίπτωση εκτέλεσης οποιουδήποτε τεχνικού Όταν η μεταφορά ενεργείται κατ’ εντολή του μεταφο−
έργου ή εγκατάστασης που ανήκει σε ιδιώτη, κατά την ρικού γραφείου ή του διαμεταφορέα απευθείας από τον
παράδοση του έργου ή της εγκατάστασης και μέχρι αποστολέα στον παραλήπτη, η φορτωτική του μετα−
το τέλος της διαχειριστικής περιόδου για το έργο που φορικού γραφείου ή του διαμεταφορέα εκδίδεται μέχρι
έχει εκτελεστεί. το τέλος της επόμενης ημέρας από την ολοκλήρωση
5. Οι διατάξεις του άρθρου αυτού δεν έχουν εφαρ− της μεταφοράς και με ημερομηνία έκδοσης αυτή της
μογή στις συναλλαγές των περιπτώσεων α΄ και β΄ της προηγούμενης ημέρας.
παραγράφου 16 του άρθρου 6, εφόσον από τις επιχει− Στην περίπτωση αυτή το πρώτο αντίτυπο της φορτω−
ρήσεις πώλησης των ειδών ή παροχής των υπηρεσιών τικής μπορεί να παραμένει στο μεταφορικό γραφείο ή
αυτών ή από τα πρόσωπα είσπραξης ανταποδοτικών στον διαμεταφορέα εφόσον φυλάσσεται για όσο χρόνο
τελών, εκδίδονται άλλα έγγραφα, που περιλαμβάνουν ορίζεται από τις διατάξεις του νόμου αυτού και επιδει−
τα στοιχεία της απόδειξης λιανικής και αντίτυπο αυτών κνύεται όταν ζητηθεί από τον έλεγχο.
των εγγράφων παραδίδεται στον πελάτη, καθώς και Για τη μεταφορά των αγαθών το μεταφορικό γρα−
στην είσπραξη αμοιβής από συμβολαιογράφο, εφόσον φείο ή ο διαμεταφορέας, όταν η φόρτωση γίνεται από
η αμοιβή του αναγράφεται στο συμβόλαιο για το οποίο τις εγκαταστάσεις του, εκδίδει διπλότυπη κατάσταση
εισπράττεται. αποστολής αγαθών, στην οποία αναγράφει το είδος
Κατ’ εξαίρεση, για τις πωλήσεις ύδατος μη ιαματικού, και τους αριθμούς των δεμάτων, το είδος και την πο−
ηλεκτρικού ρεύματος και παροχής τηλεπικοινωνιακών σότητα των μεταφερόμενων αγαθών και τον τόπο του
υπηρεσιών στα εκδιδόμενα φορολογικά στοιχεία ή άλλα προορισμού τους. Το ένα αντίτυπο της κατάστασης
παραστατικά αναγράφεται και το ονοματεπώνυμο του αυτής παραδίδεται στον μεταφορέα για την έκδοση της
πελάτη − καταναλωτή, η διεύθυνσή του και ο αριθμός συγκεντρωτικής φορτωτικής. Εφόσον στην κατάσταση
φορολογικού μητρώου ή ο αριθμός της αστυνομικής επισυνάπτεται αντίγραφο των τετραπλότυπων φορ−
του ταυτότητας, αν στερείται αριθμού φορολογικού τωτικών που εκδόθηκαν αναγράφεται μόνο ο αριθμός
μητρώου. Τις υποχρεώσεις του προηγούμενου εδαφίου κάθε φορτωτικής, το συνολικό βάρος των αγαθών που
έχουν και οι ασφαλιστικές επιχειρήσεις. μεταφέρονται και ο συνολικός αριθμός των δεμάτων.
6. Η έκδοση εισιτηρίων θεάτρων, κινηματογράφων, 3. Η φορτωτική περιέχει τα ακόλουθα στοιχεία:
συναυλιών και λοιπών συναφών καλλιτεχνικών εκδη− α) το ονοματεπώνυμο ή την επωνυμία, το επάγγελμα
λώσεων, καθώς και η έκδοση εισιτηρίων μεταφοράς και τη διεύθυνση του αποστολέα ή φορτωτή και του
προσώπων δύνανται να ανατίθενται σε τρίτο. παραλήπτη των αγαθών, καθώς και τον Α.Φ.Μ. του κα−
Με απόφαση του Υπουργού Οικονομικών ορίζονται οι ταβάλλοντος τα κόμιστρα,
όροι και οι προϋποθέσεις. β) όταν η μεταφορά ενεργείται απευθείας από τον
αποστολέα στον παραλήπτη, κατ’ εντολή μεταφορικού
Άρθρο 8 γραφείου, διαμεταφορέα ή άλλου τρίτου, στη φορτω−
Έγγραφα μεταφοράς και Στοιχεία Λοιπών Συναλλαγών τική αναγράφονται και τα πλήρη στοιχεία του εντολέα,
1. Ο μεταφορέας με βάση τα έγγραφα των δύο τελευ− γ) την ημερομηνία και τον τόπο έκδοσης της φορτωτι−
ταίων εδαφίων της παραγράφου 7 του άρθρου 5, εκδίδει κής, καθώς και την ημερομηνία έναρξης της μεταφοράς
κατά την παραλαβή των προς μεταφορά αγαθών και το από το μεταφορέα,
αργότερο πριν την εκκίνηση του μεταφορικού μέσου, δ) τον τόπο προορισμού των προς μεταφορά αγαθών,
για κάθε μεταφορά, φορτωτική κατά φορτωτή και πα− ε) το είδος και τον αριθμό του συνοδευτικού στοιχείου
ραλήπτη σε τέσσερα (4) αντίτυπα. Το πρώτο αντίτυπο του αποστολέα,
συνοδεύει τα αγαθά, αποτελεί αποδεικτικό παράδο− στ) τους αριθμούς των δεμάτων, το είδος κατά γενι−
σης αυτών και παραμένει στο μεταφορέα, το δεύτερο κή κατηγορία και την ποσότητα των μεταφερομένων
παραδίδεται στο φορτωτή, το τρίτο έχει την ένδειξη αγαθών,
«Αποδεικτικό Δαπάνης» και παραδίδεται σε αυτόν που ζ) το κόμιστρο και τις λοιπές επιβαρύνσεις της με−
καταβάλλει τα κόμιστρα και το τέταρτο παραμένει ως ταφοράς,
στέλεχος. η) τον αριθμό κυκλοφορίας του αυτοκινήτου ή το όνο−
2. Το μεταφορικό γραφείο ή ο διαμεταφορέας, με μα του πλωτού μέσου, προκειμένου περί θαλασσίων
βάση τα έγγραφα των δύο τελευταίων εδαφίων της μεταφορών.
παραγράφου 7 του άρθρου 5, εκδίδει για κάθε μετα− 4. Ο μεταφορέας εκδίδει φορτωτική και όταν μεταφέ−
φορά, φορτωτική κατά αποστολέα και παραλήπτη σε ρει αγαθά δικά του. Από την υποχρέωση αυτή εξαιρού−
τέσσερα (4) αντίτυπα. Το πρώτο αντίτυπο προορίζεται νται οι δημόσιες μεταφορικές επιχειρήσεις.
για το μεταφορικό γραφείο ή τον διαμεταφορέα, το 5. Ο μεταφορέας, αντί φορτωτικής, μπορεί να εκδίδει
δεύτερο παραδίδεται στον αποστολέα, το τρίτο έχει διπλότυπη απόδειξη για μεταφορές αποσκευών που
την ένδειξη «Αποδεικτικό Δαπάνης» και παραδίδεται συνοδεύονται από τον ταξιδιώτη ή μικροδεμάτων ή για
σε αυτόν που καταβάλλει τα κόμιστρα και το τέταρτο μεταφορές εντός της αστικής περιοχής των πόλεων ή
παραμένει ως στέλεχος. για μεταφορές εμφόρτων ή κενών οχημάτων με πλωτά
ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ) 5555

μέσα. Στην απόδειξη αυτή, που εκδίδεται πριν από την που ανήκουν σε αυτόν ή εκμεταλλεύεται αυτός, και
εκκίνηση του μεταφορικού μέσου και το ένα αντίτυ− φορτωτής αυτός που αναθέτει στον μεταφορέα το έργο
πό της παραδίδεται στον καταβάλλοντα το κόμιστρο, της μεταφοράς.
αναγράφονται: 11. Ο μεταφορέας, επί μεταφοράς αγαθών με ή χω−
α) επί μεταφοράς αποσκευών, τουλάχιστον το κόμι− ρίς παροχή και άλλων υπηρεσιών, μπορεί να εκδίδει,
στρο, αντί φορτωτικής, τιμολόγιο ή απόδειξη, σύμφωνα με
β) επί μεταφοράς μικροδεμάτων, τα στοιχεία του φορ− τις διατάξεις των άρθρων 6 και 7, εφόσον τηρείται το
τωτή και του παραλήπτη, το είδος κατά γενική κατηγο− ημερολόγιο μεταφοράς, που προβλέπεται από τις δια−
ρία, η ποσότητα των αγαθών και το κόμιστρο, τάξεις της Α.Υ.Ο. 1077844/641/0015/ΠΟΛ.1144/6.8.1992 (Β΄
γ) επί αστικών μεταφορών, τα στοιχεία της προη− 517). Τα προαναφερόμενα ισχύουν και για τα μεταφορικά
γούμενης περίπτωσης β΄, ο αριθμός του συνοδευτικού γραφεία ή τους διαμεταφορείς, χωρίς την προϋπόθεση
στοιχείου του αποστολέα και η ώρα εκκίνησης του με− της τήρησης ημερολογίου μεταφοράς.
ταφορικού μέσου, Στο περιεχόμενο του τιμολογίου ή της απόδειξης ανα−
δ) επί μεταφοράς οχημάτων με πλωτά μέσα, τα στοι− γράφονται, εκτός των άλλων, τα πλήρη στοιχεία του
χεία αυτού που καταβάλλει το ναύλο και το ποσό αυτού. καταβάλλοντος τα κόμιστρα, τα μεταφερόμενα αγαθά,
6. Ο μεταφορέας, το μεταφορικό γραφείο ή ο διαμε− κατά γενική κατηγορία, το κόμιστρο ή την αμοιβή, τις
ταφορέας εκδίδει διορθωτικό σημείωμα μεταφοράς σε λοιπές επιβαρύνσεις της μεταφοράς και τον αναλο−
τρία αντίτυπα: α) όταν επιστρέφει ποσό κομίστρων, β) γούντα Φ.Π.Α..
όταν κατά την παράδοση των αγαθών στον παραλήπτη 12. Στις περιπτώσεις αυτοπαράδοσης αγαθών ή ιδιο−
διαπιστωθούν ποσοτικές διαφορές και γ) σε κάθε περί− χρησιμοποίησης υπηρεσιών, που προβλέπονται από το
πτωση πραγματοποίησης της μεταφοράς κατά τρόπο, ν. 2859/2000, εκδίδεται απόδειξη αυτοπαράδοσης. Αντί
τόπο και χρόνο διαφορετικό από αυτόν που αναγρά− της απόδειξης αυτής μπορεί να εκδίδεται άλλο στοιχείο
φεται στη φορτωτική και για κάθε άλλη διαφορά. Στο αξίας, εφόσον κατά την έκδοσή τους αναγράφεται η
σημείωμα αυτό, που υπογράφεται από το μεταφορέα ένδειξη «απόδειξη αυτοπαράδοσης».
και τον παραλήπτη, γράφονται τα στοιχεία του μετα− 13. α) Ο υπόχρεος απεικόνισης συναλλαγών που τηρεί
φορέα, του φορτωτή ή αποστολέα και του παραλήπτη, βιβλία οποιασδήποτε κατηγορίας και τα πρόσωπα της
ο αριθμός της φορτωτικής, το ποσό της διαφοράς των παραγράφου 1 του άρθρου 3 για κάθε δαπάνη που αφο−
κομίστρων, καθώς και οι διαφορές που διαπιστώθηκαν. ρά την άσκηση της επιχείρησής του ή την εκτέλεση του
Το πρώτο αντίτυπο αποστέλλεται στο φορτωτή ή απο− σκοπού τους, αντίστοιχα, για την οποία ο δικαιούχος
στολέα, το δεύτερο παραδίδεται στον παραλήπτη και δεν υποχρεούται στην έκδοση στοιχείου του παρόντος
το τρίτο παραμένει ως στέλεχος. νόμου, εκδίδει διπλότυπη απόδειξη δαπάνης. Διπλότυπη
7. Ο μεταφορέας που πραγματοποιεί διεθνείς μετα− απόδειξη δαπάνης εκδίδεται επίσης και από τον εκμε−
φορές οδικές, σιδηροδρομικές, θαλάσσιες ή εναέριες, ταλλευτή επιβατικού αυτοκινήτου δημόσιας χρήσης για
δύναται να εκδίδει γι’ αυτές τις μεταφορές άλλα ισο− την καταβολή στους οδηγούς αμοιβών οι οποίες δεν
δύναμα με τα παραπάνω στοιχεία, εφόσον αυτά προ− υπάγονται στο φόρο προστιθέμενης αξίας.
βλέπονται από διεθνείς συμβάσεις, στις οποίες έχει β) Στην απόδειξη δαπάνης, η οποία υπογράφεται και
προσχωρήσει και η χώρα μας. από το δικαιούχο και στα δύο αντίτυπα, αναγράφο−
8. Ο μεταφορέας που πραγματοποιεί θαλάσσιες ή νται: α) τα πλήρη στοιχεία των συμβαλλομένων όπως
εναέριες μεταφορές δύναται να αναθέτει την έκδοση περιγράφονται στην παράγραφο 10 του άρθρου 6, β) η
των εγγράφων μεταφοράς σε αντιπρόσωπο ή σε πρά− αιτιολογία και το ποσό της δαπάνης αριθμητικώς και
κτορα, εφόσον πριν από την ανάθεση γνωστοποιήσει ολογράφως. Δεν απαιτείται η αναγραφή του ποσού
τούτο εγγράφως στη Δ.Ο.Υ., στην οποία υπάγεται ο ολογράφως στις αποδείξεις που εκδίδονται με Η/Υ, γ)
αντιπρόσωπός του ή ο πράκτοράς του. οι τυχόν φόροι και οι λοιπές φορολογικές επιβαρύνσεις.
9. Επί μεταφοράς αγαθών ενός φορτωτή με μετα− γ) Για τα δώρα που γίνονται από τον υπόχρεο απεικό−
φορικά μέσα δημόσιας χρήσης, που προορίζονται να νισης συναλλαγών σε διάφορα πρόσωπα, για την επαγ−
παραδοθούν σε περισσότερους από έναν παραλήπτες, γελματική του προβολή ή για την εκπλήρωση κοινωνικής
μπορεί να εκδίδεται μία συγκεντρωτική φορτωτική του υποχρέωσης, συνυφασμένης με την επαγγελματική
κατά αποστολέα για κάθε μεταφορά, αντί της έκδο− του δραστηριότητα, αξίας του καθενός μέχρι εκατόν
σης φορτωτικών κατά φορτωτή και παραλήπτη, με την πενήντα (150) ευρώ, μπορεί να συντάσσεται σχετική
προϋπόθεση ότι το συνολικό κόμιστρο καταβάλλεται κατάσταση, με το ονοματεπώνυμο και τη διεύθυνση των
στο μεταφορέα από τον φορτωτή. Στη συγκεντρωτική προσώπων αυτών, αντί της έκδοσης της διπλότυπης
φορτωτική αναγράφονται το ονοματεπώνυμο ή η επω− απόδειξης του πρώτου εδαφίου της περίπτωσης α΄ της
νυμία, το επάγγελμα και η διεύθυνση του φορτωτή, ο παραγράφου αυτής για κάθε πρόσωπο.
τόπος φόρτωσης, το συνολικό κόμιστρο αριθμητικώς και δ) Όταν καταβάλλονται μισθοί, ημερομίσθια, ή άλ−
ολογράφως, η χρονολογία εκκίνησης του μεταφορικού λες παροχές σε μισθωτούς δύναται, αντί της έκδοσης
μέσου, καθώς και για κάθε παραλήπτη ο αριθμός και απόδειξης δαπάνης, να συντάσσεται κατάσταση στην
το είδος του συνοδευτικού φορολογικού στοιχείου, το οποία υπογράφουν οι δικαιούχοι για τα ποσά που λαμ−
είδος κατά γενική κατηγορία, η ποσότητα των αγαθών βάνουν. Επί καταβολής μισθών και ημερομισθίων με τη
που προορίζονται γι΄ αυτόν και ο τόπος προορισμού μεσολάβηση τράπεζας δεν απαιτείται υπογραφή της
(εκφόρτωσης). κατάστασης, εφόσον υπάρχει σχετική εξουσιοδότηση
10. Για την εφαρμογή των διατάξεων του παρόντος των δικαιούχων της αμοιβής, που δίδεται μία φορά με
νόμου μεταφορέας θεωρείται αυτός που ενεργεί τη ταυτόχρονη εντολή προς την τράπεζα για πίστωση συ−
μεταφορά αγαθών με κόμιστρο, με μεταφορικά μέσα γκεκριμένου λογαριασμού.
5556 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ)

Άρθρο 9 β) Ο υπόχρεος απεικόνισης συναλλαγών μπορεί να
Διασφάλιση συναλλαγών και Διαφύλαξη Δεδομένων καθορίζει τον τόπο αποθήκευσης, υπό τον όρο να θέτει
1. Η αυθεντικότητα των στοιχείων διακίνησης δια− στη διάθεση των αρμόδιων αρχών, έπειτα από οποιαδή−
σφαλίζεται με τη χρήση θεωρημένων από την αρμόδια ποτε αίτησή τους, τα τιμολόγια ή τις πληροφορίες που
Δ.Ο.Υ. εντύπων, επί χειρόγραφης έκδοσής τους, ή με τη έχουν αποθηκευτεί, μέσα στις προθεσμίες που τίθενται
χρήση ειδικών ασφαλών διατάξεων σήμανσης του νόμου με την αίτηση των αρχών αυτών, χωρίς αδικαιολόγητη
1809/1988 (Α΄ 222), επί μηχανογραφικής έκδοσής αυτών, καθυστέρηση. Όταν ο τόπος αποθήκευσης ευρίσκεται
και των στοιχείων αξίας λιανικών συναλλαγών για πα− εκτός Ελλάδας, υποχρεούται να γνωστοποιεί στην αρ−
ροχή υπηρεσίας με θεώρηση από την αρμόδια Δ.Ο.Υ.. Τα μόδια Δ.Ο.Υ. πριν την αποθήκευση, τον τόπο αυτόν, κα−
οριζόμενα στο προηγούμενο εδάφιο δεν εφαρμόζονται θώς και κάθε μεταβολή του τόπου αυτού.
για τα εισιτήρια επιχειρήσεων μεταφοράς προσώπων με γ) Όταν η αποθήκευση δεν πραγματοποιείται με ηλε−
λεωφορεία, σιδηρόδρομους και αεροπλάνα, όταν εκτε− κτρονικά μέσα που να εξασφαλίζουν την πλήρη και
λούν συγκοινωνίες, καθώς και για τα εισιτήρια πλοίων, επιγραμμική (on−line) πρόσβαση στα σχετικά δεδομένα,
εφόσον φορολογούνται κατ’ ειδικό τρόπο και απαλ− o υπόχρεος απεικόνισης συναλλαγών υποχρεούται να
λάσσονται του Φ.Π.Α.. Η παρούσα παράγραφος παύει αποθηκεύει στο εσωτερικό της χώρας τα τιμολόγια που
να ισχύει από την 1η Ιανουαρίου 2014. εκδίδει ή λαμβάνει.
2. Κατά τη διάρκεια της διαχειριστικής περιόδου και δ) Όταν η αποθήκευση γίνεται σε χώρα με την οποία
μέχρι την υποβολή της δήλωσης φορολογίας εισοδή− δεν υφίσταται νομική πράξη για την αμοιβαία συνδρομή
ματος, τα βιβλία τηρούνται, τα δε στοιχεία, καθώς και με την προβλεπόμενη από τις διατάξεις του ν. 1402/1983,
τα λοιπά δικαιολογητικά εγγραφών, φυλάσσονται στην του ν. 1914/1990 και τον Κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1798/2003
επαγγελματική εγκατάσταση που αφορούν και επιδει− του Συμβουλίου της 7ης Οκτωβρίου 2003 και σχετι−
κνύονται άμεσα στο φορολογικό έλεγχο. κά με το δικαίωμα πρόσβασης με ηλεκτρονικά μέσα,
Με γνωστοποίηση στην αρμόδια δημόσια οικονομική τηλεκφόρτωσης και χρήσης που προβλέπεται στην
υπηρεσία της έδρας του υπόχρεου απεικόνισης συ− περίπτωση στ΄, ο υπόχρεος απεικόνισης συναλλαγών
ναλλαγών μπορεί τα βιβλία να τηρούνται, τα δε στοι− υποχρεούται να αποθηκεύει στο εσωτερικό της χώρας,
χεία, καθώς και τα λοιπά δικαιολογητικά εγγραφών, να τα τιμολόγια που εκδίδει ή λαμβάνει.
φυλάσσονται σε άλλο τόπο, με την προϋπόθεση ότι ε) Ο υπόχρεος απεικόνισης συναλλαγών υποχρεούται
επιδεικνύονται στην προθεσμία που ορίζεται από την στη διαφύλαξη των τιμολογίων με την αρχική τους μορ−
αρμόδια φορολογική αρχή. φή με την οποία διαβιβάσθηκαν ή τέθηκαν στη διάθεσή
Επίσης, με τις προϋποθέσεις του προηγούμενου εδα− του, σε χαρτί ή με ηλεκτρονικά μέσα. Επίσης, όταν τα
φίου, μπορεί τα βιβλία να ενημερώνονται σε άλλο τόπο τιμολόγια διαφυλάσσονται με ηλεκτρονικά μέσα, δια−
με τα πρωτογενή φορολογικά στοιχεία και λοιπά δικαι− φυλάσσονται με ηλεκτρονικά μέσα και τα δεδομένα
ολογητικά εγγραφών, τα οποία, μετά την ενημέρωση που εξασφαλίζουν τη γνησιότητα της προέλευσης και
τους, επιστρέφονται στην επαγγελματική εγκατάσταση την ακεραιότητα του περιεχομένου κάθε τιμολογίου.
που αφορούν. στ) Όταν ο υπόχρεος απεικόνισης συναλλαγών απο−
Οι πληροφορίες της παραγράφου 23 του άρθρου 4 και θηκεύει, με ηλεκτρονικά μέσα τα οποία εξασφαλίζουν
των αποφάσεων που έχουν εκδοθεί, κατ’ εξουσιοδότηση πρόσβαση με απευθείας σύνδεση (on−line) πρόσβαση
του παρόντος νόμου, τηρούνται στην επαγγελματική στα σχετικά δεδομένα, τιμολόγια τα οποία εκδίδει ή
εγκατάσταση που ασκείται η σχετική δραστηριότητα. λαμβάνει, οι αρμόδιες αρχές του κράτους − μέλους στο
3. Μετά τη λήξη της προθεσμίας υποβολής της δή− οποίο είναι εγκατεστημένος και, όταν ο Φ.Π.Α. οφείλεται
λωσης φορολογίας εισοδήματος τα βιβλία, τα στοι− σε ένα άλλο κράτος − μέλος, οι αρμόδιες αρχές εκεί−
χεία, τα λοιπά δικαιολογητικά των εγγραφών, καθώς νου του κράτους − μέλους έχουν δικαίωμα πρόσβασης,
και τα ηλεκτρομαγνητικά μέσα αποθήκευσης αυτών λήψης και χρήσης αυτών των τιμολογίων.
κάθε διαχειριστικής περιόδου, μπορεί να φυλάσσονται ζ) Με τον όρο «διαφύλαξη τιμολογίου με ηλεκτρονικά
σε οποιονδήποτε τόπο εντός ή εκτός της Ελληνικής μέσα» νοείται η διαφύλαξη δεδομένων που πραγμα−
Επικράτειας και επιδεικνύονται στην προθεσμία που τοποιείται με ηλεκτρονικό εξοπλισμό επεξεργασίας
ορίζεται από την αρμόδια φορολογική αρχή. Όταν ο (περιλαμβανομένης της ψηφιακής συμπίεσης) και δια−
τόπος αποθήκευσης ευρίσκεται εκτός Ελλάδας, υπο− φύλαξης, καθώς και με ενσύρματα, ασύρματα, οπτικά ή
χρεούται να γνωστοποιεί στην αρμόδια Δ.Ο.Υ. πριν την άλλα ηλεκτρομαγνητικά μέσα.
αποθήκευση, τον τόπο αυτόν, καθώς και κάθε μεταβολή 5. Τα βιβλία, τα στοιχεία, τα λοιπά δικαιολογητικά των
του τόπου αυτού. εγγραφών στα βιβλία, καθώς και τα ηλεκτρομαγνητικά
4. Ειδικά, για τη διαφύλαξη των τιμολογίων εφαρμό− μέσα στα οποία αποθηκεύονται δεδομένα βιβλίων, για
ζονται τα εξής: τα οποία δεν υπάρχει υποχρέωση εκτύπωσής τους, δι−
α) Ο υπόχρεος απεικόνισης συναλλαγών οφείλει να ατηρούνται στον εκάστοτε οριζόμενο από τις σχετικές
μεριμνά για την αποθήκευση των αντιγράφων των τι− φορολογικές διατάξεις χρόνο παραγραφής του δικαι−
μολογίων που εκδίδονται από τον ίδιο ή εξ ονόματός ώματος του Δημοσίου για επιβολή φόρου και οπωσ−
του και για λογαριασμό του, από τον πελάτη του ή από δήποτε όσο χρόνο εκκρεμεί σχετική υπόθεση ενώπιον
τρίτους, καθώς και όλων των τιμολογίων που λαμβάνει. των Διοικητικών Δικαστηρίων ή του Συμβουλίου της
Αντίτυπα των τιμολογίων που εκδίδονται εξ ονόματος Επικρατείας.
και για λογαριασμό του υπόχρεου απεικόνισης συναλ− 6. Επιτρέπεται στους υπόχρεους απεικόνισης συναλ−
λαγών, παραδίδονται σε αυτόν μέσα στην προθεσμία λαγών, εφόσον δεν ορίζεται διαφορετικά από άλλες
που ορίζουν οι διατάξεις περί Απεικόνισης Συναλλαγών διατάξεις, να διαφυλάττουν τα εκδοθέντα και ληφθέντα
για την ενημέρωση των τηρούμενων βιβλίων. φορολογικά στοιχεία σε μικροφίλμ ή σε ηλεκτρονική
ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ) 5557

μορφή (οπτικοί δίσκοι CD−ROM τεχνολογίας WORM) ενός εκάστου στοιχείου που έχει εκδοθεί γι’ αυτές δεν
με φωτογράφιση ή ψηφιοποίηση από τα αντίστοιχα υπερβαίνει τα τριακόσια (300) ευρώ.
στελέχη, μετά την υποβολή των περιοδικών δηλώσεων 4. Οι καταστάσεις της παραγράφου 1 υποβάλλονται
του φόρου προστιθέμενης αξίας ή των δηλώσεων φο− μέχρι την εικοστή πέμπτη (25η) Ιουνίου κάθε χρόνου
ρολογίας εισοδήματος, κατά περίπτωση, για όσο χρόνο με τις συναλλαγές του προηγούμενου ημερολογιακού
ορίζεται στις διατάξεις της προηγούμενης παραγράφου έτους.
του άρθρου αυτού, εφόσον υπάρχει και σύστημα ανα− Οι καταστάσεις υποβάλλονται αποκλειστικά με ηλε−
ζήτησης, εμφάνισης και εκτύπωσης (αναπαραγωγής) κτρονικό τρόπο επικοινωνίας στο διαδικτυακό τόπο της
των φορολογικών στοιχείων, με την προϋπόθεση ότι Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων.
τίθενται στη διάθεση της αρμόδιας φορολογικής αρχής Οι ανωτέρω καταστάσεις δεν υποβάλλονται, όταν τα
στην προθεσμία που ορίζεται από αυτή. Ειδικά για τα δεδομένα τους διαβιβάζονται ηλεκτρονικά στη Γενική
χρησιμοποιούμενα ηλεκτρονικά μέσα του ανωτέρω εδα− Γραμματεία Πληροφοριακών Συστημάτων, σύμφωνα με
φίου απαιτείται, προ της χρησιμοποίησής τους, σήμανση τις διατάξεις του άρθρου 20 του ν. 3842/2010 (Α΄ 58).
από αρμόδια υπηρεσία του Υπουργείου Οικονομικών. 5. Δεν υποχρεούνται στην υποβολή των καταστάσεων
Η αδυναμία αναπαραγωγής αντιγράφων λογίζεται ως της παραγράφου 1 του άρθρου αυτού:
μη διαφύλαξη των σχετικών φορολογικών στοιχείων. α) οι τράπεζες για τους τόκους καταθέσεων που χορη−
Το ίδιο ισχύει και στην περίπτωση μη σήμανσης των γούν, καθώς και για τους τόκους και τις προμήθειες που
ηλεκτρονικών μέσων αρχειοθέτησης. χορηγούν σε άλλες τράπεζες ή πρόσωπα του άρθρου 1
7. Τα αθεώρητα βιβλία που ενημερώνονται μηχανο− και πρόσωπα της παραγράφου 1 του άρθρου 3 ή αγρό−
γραφικά, μπορεί να μην εκτυπώνονται, εφόσον τα δε− τες του ειδικού καθεστώτος Φ.Π.Α. ή λαμβάνουν από τα
δομένα τους φυλάσσονται σε ηλεκτρομαγνητικά μέσα παραπάνω πρόσωπα, με την εξαίρεση των προμηθειών
αποθήκευσης, με την προϋπόθεση ότι, τα δεδομένα που λαμβάνουν από πρόσωπα του άρθρου 1 ή πρόσωπα
αυτά εκτυπώνονται άμεσα όταν ζητηθεί από το φορο− της παραγράφου 1 του άρθρου 3 ή πρόσωπα του ειδι−
λογικό έλεγχο. Η μη διαφύλαξη των ηλεκτρομαγνητικών κού καθεστώτος Φ.Π.Α. που πωλούν αγαθά ή παρέχουν
μέσων ή η αδυναμία αναπαραγωγής του περιεχομένου υπηρεσίες σε κατόχους − χρήστες πιστωτικών καρτών,
αυτών εξομοιώνεται με μη τήρηση των βιβλίων ή των β) τα πρόσωπα του άρθρου 1 και τα πρόσωπα της
καταστάσεων που εμπεριέχονται σε αυτά. παραγράφου 1 του άρθρου 3 για τους τόκους καταθέ−
Τα αναφερόμενα στο προηγούμενο εδάφιο ισχύουν σεων που λαμβάνουν από τράπεζες, για τους τόκους
και για τα αποθηκευμένα δεδομένα, που επέχουν θέση και τις προμήθειες που καταβάλλουν σε τράπεζες ή
στελέχους των εκδιδόμενων φορολογικών στοιχείων. λαμβάνουν από αυτές, καθώς και για τους μισθούς, τα
ημερομίσθια και τις συντάξεις που χορηγούν, με την
Άρθρο 10 εξαίρεση των προμηθειών που καταβάλλουν στις τρά−
Διασταυρώσεις και Απόδειξη Συναλλαγών πεζες λόγω πώλησης αγαθών ή παροχής υπηρεσιών σε
1. Ο υπόχρεος απεικόνισης συναλλαγών και τα πρό− κατόχους − χρήστες πιστωτικών καρτών,
σωπα της παραγράφου 1 του άρθρου 3 υποβάλλουν γ) τα πρόσωπα του άρθρου 1 και τα πρόσωπα της
καταστάσεις, για μηχανογραφική επεξεργασία και δια− παραγράφου 1 του άρθρου 3 ή πρόσωπα του ειδικού
σταύρωση πληροφοριών, με τις συναλλαγές που πραγ− καθεστώτος Φ.Π.Α. για τις πωλήσεις αγαθών και υπη−
ματοποίησαν για την επαγγελματική τους εξυπηρέτηση ρεσιών εκτός της χώρας, καθώς και για τις αγορές
ή την εκπλήρωση του σκοπού τους, από αγορές αγαθών αγαθών ή υπηρεσιών από επιχειρήσεις που δεν ασκούν
και λήψη υπηρεσιών, από χονδρικές πωλήσεις αγαθών δραστηριότητα εντός της χώρας,
και παροχή υπηρεσιών και από καταβολή ή είσπραξη δ) τα πρόσωπα του άρθρου 1 και τα πρόσωπα της
αμοιβών, αποζημιώσεων, οικονομικών ενισχύσεων και παραγράφου 1 του άρθρου 3 για τα ασφάλιστρα, τις
άλλων δικαιωμάτων. επιστροφές ασφαλίστρων και τις εκπτώσεις επί των
Οι αγρότες του ειδικού καθεστώτος Φ.Π.Α. υποβάλ− ασφαλίστρων που αναγράφονται στα σχετικά ασφαλι−
λουν καταστάσεις, μόνο για τα τιμολόγια πώλησης των στήρια συμβόλαια ή στις πρόσθετες πράξεις.
προϊόντων τους, που δύνανται να εκδίδουν οι ίδιοι για 6. Για την απόδειξη της συναλλαγής από το λήπτη
το σύνολο της παραγωγής τους. φορολογικού στοιχείου που αφορά αγορά αγαθών ή
2. Τα αναγκαία για διασταύρωση στοιχεία που αφο− λήψη υπηρεσιών αξίας τριών χιλιάδων (3.000) ευρώ και
ρούν εισαγωγές ή εξαγωγές αγαθών των αναφερομένων άνω απαιτείται η τμηματική ή ολική εξόφληση να γίνεται
στην προηγούμενη παράγραφο προσώπων, λαμβάνονται μέσω τραπεζικού λογαριασμού ή με επιταγή έκδοσης
από το Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα Τελω− του λήπτη του στοιχείου. Σε περίπτωση εκχώρησης
νείων (Ο.Π.Σ.Τ. – ICIS). επιταγών τρίτων εκδίδεται άμεσα λογιστική απόδειξη
3. Οι καταστάσεις της προηγούμενης παραγράφου 1 εκχώρησης αξιογράφων, στην οποία αναγράφονται τα
περιέχουν το ονοματεπώνυμο και το πατρώνυμο ή την στοιχεία των εκχωρούμενων επιταγών.
επωνυμία, καθώς και τον Α.Φ.Μ. του υπόχρεου και το Με επιταγή του αγοραστή ή με κατάθεση σε τραπε−
έτος που αφορούν. ζικό λογαριασμό αποκλειστικά και μόνο εξοφλούνται
Στις καταστάσεις αυτές καταχωρούνται το ονοματε− επίσης, μερικά ή ολικά, και τα φορολογικά στοιχεία
πώνυμο ή η επωνυμία, ο Α.Φ.Μ. των συναλλασσομένων αξίας τριών χιλιάδων (3.000) ευρώ και άνω, που αφο−
με τον υπόχρεο (προμηθευτών, πελατών κ.λπ.), ο συνο− ρούν αγορές αγροτικών προϊόντων από πρόσωπο που
λικός αριθμός των τιμολογίων ή άλλων φορολογικών παράγει τα προϊόντα αυτά, καθώς επίσης και το ποσό
στοιχείων και η συνολική αξία, προ Φ.Π.Α.. που αποδίδεται από τον αντιπρόσωπο στον εντολέα,
Εξαιρετικά, δεν συμπεριλαμβάνονται στις καταστάσεις επίσης πρόσωπο που παράγει τα ως άνω αγροτικά προ−
αυτές συναλλαγές, εφόσον η συνολική αξία, προ Φ.Π.Α., ϊόντα, για τις διενεργηθείσες πωλήσεις των προϊόντων
5558 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ)

αυτών, για λογαριασμό του, με βάση την εκκαθάριση από δάνεια με την εγγύηση του Δημοσίου, πρόστιμα για
της παραγράφου 7 του άρθρου 6, μετά την αφαίρεση παραβάσεις των διατάξεων του νόμου αυτού, τέλη ή ει−
της δικαιούμενης προμήθειας. Από την ως άνω υπο− σφορές που βεβαιώνονται από τις δημόσιες οικονομικές
χρέωση εξαιρούνται τα πρόσωπα της παραγράφου 1 υπηρεσίες, όταν το σύνολο των υποχρεώσεων αυτών,
του άρθρου 3. χωρίς τις νόμιμες προσαυξήσεις ξεπερνά τις έξι χιλιάδες
Κατ’ εξαίρεση, των αναφερομένων στα προηγούμενα (6.000) ευρώ, εκτός αν έχει υπαχθεί σε ρύθμιση τμημα−
εδάφια, επιτρέπεται ο συμψηφισμός αμοιβαίων αντα− τικής καταβολής των ληξιπρόθεσμων χρεών του από τα
παιτήσεων μεταξύ των αντισυμβαλλομένων. κατά νόμο αρμόδια όργανα και είναι απόλυτα συνεπής
7. Στα εκδιδόμενα από τις τράπεζες και λοιπά πιστω− στην καταβολή των δόσεων αυτών. Επί ομόρρυθμων,
τικά ιδρύματα, παραστατικά στοιχεία πάσης φύσεως ετερόρρυθμων και περιορισμένης ευθύνης εταιρειών,
εισπράξεων ή πληρωμών μετρητοίς για συναλλαγές κοινοπραξιών, κοινωνιών και αστικών εταιρειών πρέπει
φυσικών ή νομικών προσώπων ή κοινοπραξιών ποσού να ερευνάται, μόνο κατά την πρώτη θεώρηση μετά τη
άνω των δώδεκα χιλιάδων (12.000) ευρώ αναγράφεται σύστασή τους, εάν έχουν εκπληρώσει τις ληξιπρόθε−
και ο Αριθμός Φορολογικού Μητρώου του συναλλασ− σμες υποχρεώσεις και τα μέλη των εταιρειών ή της
σομένου. Σε περίπτωση αλλοδαπού φυσικού προσώπου κοινοπραξίας ή της κοινωνίας ή της αστικής εταιρείας,
αναγράφεται ο αριθμός διαβατηρίου ή ταυτότητας. β) δεν έχει υποβάλει στη δημόσια οικονομική υπηρεσία
Στις εκδιδόμενες επιταγές που καλύπτουν εξόφληση δηλώσεις απόδοσης οποιουδήποτε παρακρατούμενου
επαγγελματικών συναλλαγών, ανεξαρτήτως ποσού, ανα− ή επιρριπτόμενου φόρου, τέλους, εισφοράς από οποια−
γράφεται υποχρεωτικά ο Αριθμός Φορολογικού Μητρώ− δήποτε αιτία, καθώς και δηλώσεις φόρου εισοδήματος.
ου του εκδότη, του εκάστοτε οπισθογράφου, καθώς και Κατ’ εξαίρεση των όσων ορίζονται πιο πάνω ο προϊ−
του τελευταίου κομιστή που εισπράττει αυτήν. Επίσης στάμενος της αρμόδιας Δ.Ο.Υ. μπορεί, με απόφασή του,
αναγράφεται υποχρεωτικά ο Α.Φ.Μ. του εκδότη της επι− να εγκρίνει τη θεώρηση περιορισμένου αριθμού φορο−
ταγής που προσκομίζεται για εξόφληση οφειλής προς λογικών στοιχείων, αφού καταβάλλει ο υπόχρεος μέρος
το Δημόσιο ανεξαρτήτως ποσού. της οφειλής του που καθορίζεται με την ίδια απόφαση.
8. Το βάρος της απόδειξης της συναλλαγής φέρει Το όριο της περίπτωσης α΄ισχύει και σε κάθε περί−
τόσον ο εκδότης, όσον και ο λήπτης του στοιχείου, οι πτωση μη θεώρησης βιβλίων και στοιχείων με βάση μη
οποίοι δικαιούνται να επιβεβαιώνουν τα αναγκαία στοι− φορολογικές διατάξεις, εξαιρουμένων των χρεών προς
χεία του αντισυμβαλλόμενου από τη δήλωση έναρξης τα Επιμελητήρια.
εργασιών ή από άλλο πρόσφορο αποδεικτικό στοιχείο, Ομοίως, κατ’ εξαίρεση, με απόφαση του προϊσταμέ−
επιφυλασσομένων των διατάξεων περί φορολογικού νου της αρμόδιας Δ.Ο.Υ. μπορεί να θεωρούνται βιβλία
απορρήτου, τα οποία οι συμβαλλόμενοι υποχρεούνται και περιορισμένος αριθμός στοιχείων σε υπόχρεους
εκατέρωθεν να παρέχουν, φέροντας ο καθένας και την απεικόνισης συναλλαγών που οφείλουν ληξιπρόθεσμα
ευθύνη για την ακρίβεια των στοιχείων που παρέχει. και απαιτητά χρέη μη φορολογικά και έχουν κώλυμα
Η επιβεβαίωση των στοιχείων των συναλλασσομένων θεώρησης από άλλες μη φορολογικές διατάξεις. Κάθε
μπορεί να γίνεται και από βάση δεδομένων ή αρχείο σχετική περίπτωση θα αναγγέλλεται εγγράφως στα
υπόχρεων απεικόνισης συναλλαγών, που είναι διαθέσιμα αρμόδια κατά περίπτωση, για τα χρέη αυτά, πρόσωπα.
από τη Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών Συστημάτων Η παρούσα παράγραφος παύει να ισχύει από την 1η
του Υπουργείου Οικονομικών, καμπτομένου στην περί− Ιανουαρίου 2014.
πτωση αυτή του ισχύοντος φορολογικού απορρήτου.
Άρθρο 12
Άρθρο 11 Εξουσίες Υπουργού Οικονομικών
Εξουσίες της Φορολογικής Αρχής Ο Υπουργός των Οικονομικών εκδίδει τις αναγκαίες
1. Ο αρμόδιος οικονομικός επιθεωρητής, μετά από αποφάσεις σχετικά με την εφαρμογή των άρθρων 1−11
εισήγηση του προϊσταμένου της Δ.Ο.Υ. της έδρας του και της Οδηγίας 2006/112/ΕΕ, καθώς και αποφάσεις για
υπόχρεου απεικόνισης συναλλαγών μπορεί με ειδικά την περαιτέρω απλοποίηση της διαδικασίας,
αιτιολογημένη απόφασή του:
α) να επιτρέπει τη μη έκδοση δελτίου αποστολής ή Άρθρο 13
την έκδοσή του κατά διαφορετικό τρόπο, επί διακίνησης Θέση σε ισχύ
αγαθών μεταξύ των επαγγελματικών εγκαταστάσεων Οι διατάξεις του παρόντος Κώδικα ισχύουν από 1.1.2013.
του υπόχρεου απεικόνισης συναλλαγών, εφόσον δεν
είναι εξαιρετικά δύσκολη η παρακολούθηση των διακι− Άρθρο 14
νουμένων αγαθών, Μεταβατικές διατάξεις
β) να απαλλάσσει τον υπόχρεο, κατά την έναρξη ερ− 1. Κάθε διάταξη αντίθετη στις διατάξεις των άρθρων
γασιών από την τήρηση απλογραφικών βιβλίων και από 1−13 δεν ισχύει σε θέματα που ρυθμίζονται από αυτά
την έκδοση των αποδείξεων λιανικής, στην περίπτωση και παύουν να ισχύουν διοικητικά έγγραφα και εγκύκλιοι
που εκτιμάται ότι κατά τη διαχειριστική περίοδο αυτή διαταγές, που αφορούν τις διατάξεις αυτές.
δεν θα υπερβεί το όριο των ακαθαρίστων εσόδων της 2. Όπου από τις κείμενες διατάξεις γίνεται παραπομπή
παραγράφου 3 του άρθρου 3. στις διατάξεις του Κώδικα Φορολογικών Στοιχείων (π.δ.
2. Ο προϊστάμενος της Δ.Ο.Υ. δε θεωρεί φορολογικά 99/1977, Α΄ 34) και του Κώδικα Βιβλίων και Στοιχείων
στοιχεία σε υπόχρεο ο οποίος: (π.δ. 186/1992, Α΄ 84), μετά την ισχύ του παρόντος νόμου
α) δεν έχει εκπληρώσει τις ληξιπρόθεσμες και απαι− νοούνται οι συναφείς διατάξεις των άρθρων 1−12.
τητές υποχρεώσεις του από πάσης φύσης φόρους του 3. Όπου στις κείμενες διατάξεις γίνεται παραπομπή σε
Δημοσίου από την επαγγελματική του δραστηριότητα, βιβλία δεύτερης κατηγορίας νοούνται τα απλογραφικά
ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ) 5559

βιβλία των παραγράφων 16 έως και 22 του άρθρου 4 και λογή των ελεγκτών συνάπτεται συμβόλαιο αποδοτικό−
όπου γίνεται παραπομπή σε βιβλία τρίτης κατηγορίας τητας, στο οποίο εξειδικεύονται οι συγκεκριμένοι στόχοι
νοούνται τα διπλογραφικά βιβλία των παραγράφων 7 που οφείλουν να εκπληρώσουν.»
έως και 15 του άρθρου 4. στ. Κατ’ εξαίρεση, για χρονικό διάστημα έξι μηνών από
4. Αποφάσεις της Κεντρικής Επιτροπής Λογιστικών τη δημοσίευση του παρόντος νόμου, οι θέσεις Ελεγκτών
Βιβλίων, της Επιτροπής Λογιστικών Αμφισβητήσεων Βεβαίωσης και Αναγκαστικής Είσπραξης των Εσόδων
και της Επιτροπής Λογιστικών Βιβλίων εξακολουθούν του Κράτους προκηρύσσονται και οι υποψήφιοι επιλέ−
να ισχύουν για το χρόνο που ορίζεται και τα θέματα γονται από πίνακα που καταρτίζει η Ειδική Επιτροπή
που ρυθμίζονται αντίστοιχα από αυτές, εφόσον με τις που προβλέπεται στην παράγραφο 16 του άρθρου 4 του
διατάξεις του παρόντος Κώδικα υφίστανται οι σχετικές ν. 3943/2011 (Α΄ 66) μετά από συνέντευξη, προκειμένου η
υποχρεώσεις. Επιτροπή να διαμορφώσει γνώμη για την προσωπικότη−
5. Οι διατάξεις των άρθρων 5, 7 και 8 παύουν να ισχύ− τα και την ουσιαστική ικανότητα άσκησης των ειδικών
ουν την 1η Ιανουαρίου 2014. Με απόφαση του Υπουργού καθηκόντων της θέσης. Για το χρονικό αυτό διάστημα,
Οικονομικών συστήνεται Ομάδα Εργασίας, προκειμένου δεν απαιτείται η διενέργεια της προβλεπόμενης στο
να επεξεργασθεί και να υποβάλει μέχρι 30.6.2013 τις προηγούμενο εδάφιο συνέντευξης στην περίπτωση της
προτάσεις της για περαιτέρω απλοποίηση και βελτίωση επιλογής υπαλλήλων με τουλάχιστον διετή προηγούμε−
των προβλεπομένων από τον παρόντα Κώδικα διατά− νη εμπειρία σε ελεγκτικά καθήκοντα.
ξεων και αντίστοιχες τροποποιήσεις που απαιτούνται ΥΠΟΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ Ε.2. ΣΥΣΤΑΣΗ ΘΕΣΗΣ ΓΕΝΙΚΟΥ
στην εμπορική και λογιστική νομοθεσία.» ΓΡΑΜΜΑΤΕΑ ΕΣΟΔΩΝ
2. α. Τα τρία πρώτα εδάφια της παραγράφου 21 του 1. Στο Υπουργείο Οικονομικών συνιστάται Γενική Γραμ−
άρθρου 55 ν. 4002/2011 (Α΄ 180) αντικαθίστανται ως εξής: ματεία Δημοσίων Εσόδων καταργουμένης ταυτοχρόνως
«21. Η τοποθέτηση και η λήξη θητείας των προϊστα− της Γενικής Γραμματείας Φορολογικών και Τελωνειακών
μένων των κατωτέρω οργανικών μονάδων, επιπέδου Θεμάτων. Συνιστάται επίσης θέση Γενικού Γραμματέα
Τμήματος, Υποδιεύθυνσης και Διεύθυνσης του Υπουρ− Δημοσίων Εσόδων με βαθμό 1ο της κατηγορίας Ειδικών
γείου Οικονομικών, διενεργείται χωρίς τη διαδικασία Θέσεων, ο οποίος προΐσταται της Γενικής Γραμματείας
που προβλέπεται στις διατάξεις των άρθρων 84, 85 και Δημοσίων Εσόδων, ενώ καταργείται ταυτοχρόνως η
86 του Υπαλληλικού Κώδικα (ν. 3528/2007, Α΄ 26) και θέση του Γενικού Γραμματέα Φορολογικών και Τελω−
του άρθρου πέμπτου του ν. 3839/2010 (Α΄ 51), με μόνη νειακών Θεμάτων με βαθμό 1ο της κατηγορίας Ειδικών
απόφαση του Υπουργού Οικονομικών, που δημοσιεύε− Θέσεων.
ται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, για θητεία ενός 2. Η Γενική Γραμματεία Δημοσίων Εσόδων συγκρο−
έτους που μπορεί να ανανεώνεται μέχρι δύο φορές ή τείται από όλες τις οργανικές μονάδες και τις Ειδικές
να διακόπτεται πριν τη λήξη της, με όμοια απόφαση και Αποκεντρωμένες Υπηρεσίες, που υπάγονται στις παρα−
κύριο κριτήριο την επίτευξη των ποιοτικών και ποσοτι− κάτω Γενικές Διευθύνσεις και Υπηρεσίες:
κών στόχων που τους έχουν τεθεί. α. Γραφείο Γενικού Γραμματέα.
Οι υπάλληλοι που τοποθετούνται προϊστάμενοι σε β. Γενική Διεύθυνση Φορολογίας.
αυτές τις οργανικές μονάδες πρέπει να διαθέτουν τα γ. Γενική Διεύθυνση Φορολογικών Ελέγχων και Εί−
τυπικά προσόντα που προβλέπονται για τη θέση που σπραξης Δημοσίων Εσόδων.
καταλαμβάνουν, σύμφωνα με τις παραγράφους 1, 2 και δ. Γενική Διεύθυνση Τελωνείων και Ειδικών Φόρων
3 του άρθρου 84 του Υπαλληλικού Κώδικα, να μην έχει Κατανάλωσης.
επιβληθεί σε βάρος τους οποιαδήποτε ποινή και να μην ε. Γενική Διεύθυνση Γενικού Χημείου του Κράτους.
εκκρεμεί πειθαρχική δίωξη. στ. Γενική Διεύθυνση Οικονομικής Επιθεώρησης.
Με την απόφαση τοποθέτησης καθορίζονται ποσοτι− ζ. Γενική Διεύθυνση Διοικητικής Υποστήριξης.
κοί και ποιοτικοί στόχοι για κάθε τρίμηνο της θητείας 3. α. Εντός του πλαισίου των αρμοδιοτήτων της Γενι−
και για κάθε οργανική μονάδα, οι οποίοι ελέγχονται κής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων, ο Γενικός Γραμμα−
ανά τρίμηνο.» τέας οφείλει ενδεικτικά και όχι περιοριστικά:
β. Σε περίπτωση που οι αποφάσεις τοποθέτησης, που (1) να διαμορφώνει και να επικαιροποιεί σε ετήσια
έχουν εκδοθεί μέχρι τη δημοσίευση του παρόντος νό− βάση το στρατηγικό σχεδιασμό της Γενικής Γραμμα−
μου, καθορίζουν ποσοτικούς και ποιοτικούς στόχους σε τείας Δημοσίων Εσόδων, όπως επίσης ποιοτικούς και
ετήσια βάση, οι στόχοι αυτοί κατανέμονται αναλογικά ποσοτικούς στόχους και κριτήρια αξιολόγησης των ορ−
σε κάθε τρίμηνο της θητείας. γανικών μονάδων που υπάγονται στην αρμοδιότητά του
γ. Στο τέλος του στοιχείου ε΄ του πέμπτου εδαφίου και του προσωπικού τους και να ενημερώνει σχετικά
της παραγράφου 21 του άρθρου 55 του ν. 4002/2011 τον Υπουργό Οικονομικών,
(Α΄ 180) προστίθενται οι λέξεις: «και όσες άλλες Δ.Ο.Υ. (2) να τοποθετεί τους προϊσταμένους των οργανι−
διατηρούνται σε λειτουργία.» κών μονάδων και υπηρεσιών που υπάγονται στη Γε−
δ. Το στοιχείο στ΄ του πέμπτου εδαφίου της παραγρά− νική Γραμματεία Δημοσίων Εσόδων σύμφωνα με τα
φου 21 του άρθρου 55 του ν. 4002/2011 καταργείται και κριτήρια που προβλέπονται στον Υπαλληλικό Κώδικα
το στοιχείο ζ΄ του ίδιου ως άνω εδαφίου αναριθμείται (ν. 3548/2007) και να αποφασίζει την πρόωρη λήξη της
ως στοιχείο στ΄. θητείας τους, λόγω μη εκπλήρωσης των τεθέντων ποι−
ε. Στο τέλος της παραγράφου 3 του άρθρου 4 του οτικών και ποσοτικών στόχων,
ν. 3943/2011 (Α΄ 66) προστίθενται δύο εδάφια ως εξής: (3) να διασφαλίζει ότι το πρόγραμμα και οι δραστηριό−
«Οι ελεγκτές αξιολογούνται σε τριμηνιαία βάση στη τητες των επί μέρους οργανικών μονάδων και υπηρεσι−
βάση του αριθμού και του είδους των ελέγχων, καθώς ών που υπάγονται στις αρμοδιότητές του συμβαδίζουν
και των επιτευχθέντων εσόδων. Αμέσως μετά την επι− με το στρατηγικό σχεδιασμό και τους τεθέντες στόχους
5560 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ)

και να ελέγχει και εποπτεύει όλες τις δραστηριότητες λος Φεβρουαρίου κάθε έτους αναλυτική ετήσια έκθεση
της Γενικής Γραμματείας, απολογισμού και προγραμματισμού των δραστηριοτή−
(4) να υποβάλλει προτάσεις νομοθετικών ρυθμίσεων των της Γενικής Γραμματείας, η οποία συζητείται στην
που κατατίθενται στη Βουλή από τον Υπουργό Οικονομι− Επιτροπή Οικονομικών Υποθέσεων της Βουλής κατά τα
κών σε ζητήματα που εμπίπτουν στις αρμοδιότητές του, οριζόμενα στον Κανονισμό της Βουλής, και αναρτάται
(5) να εισηγείται στον Υπουργό Οικονομικών την υπο− στην ιστοσελίδα του Υπουργείου Οικονομικών. Στην
βολή προτάσεων για την έκδοση προεδρικών διαταγ− έκθεση δραστηριοτήτων δεν περιλαμβάνονται εξειδι−
μάτων με τα οποία επέρχονται αλλαγές στον αριθμό, κευμένα στοιχεία, η γνωστοποίηση των οποίων μπορεί
την οργάνωση, τις αρμοδιότητες και τη διάρθρωση των να παρεμποδίσει την υλοποίηση του προγράμματος και
οργανικών μονάδων και υπηρεσιών που υπάγονται στη την επίτευξη των στόχων είσπραξης.
Γενική Γραμματεία Δημοσίων Εσόδων, καθώς και στην 4. α. Ως Γενικός Γραμματέας Δημοσίων Εσόδων επι−
κατανομή του ανθρώπινου δυναμικού, λέγεται πρόσωπο εγνωσμένου κύρους που διαθέτει: 1)
(6) να μεταφέρει πόρους μεταξύ των οργανικών μονά− Πτυχίο Ανωτάτου Εκπαιδευτικού Ιδρύματος και, κατά
δων της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων, προτίμηση, μεταπτυχιακό τίτλο σπουδών στη φορο−
(7) να λαμβάνει μέτρα για τη διασφάλιση της δια− λογική διοίκηση και το φορολογικό σύστημα εν γένει.
φάνειας και την καταπολέμηση της διαφθοράς στις 2) Σημαντική επαγγελματική εμπειρία κατά προτίμηση
υπηρεσίες που υπάγονται στις αρμοδιότητές του, συ− στον ιδιωτικό τομέα, στη φορολογική διοίκηση και το
μπεριλαμβανομένης και της κίνησης της διαδικασίας φορολογικό σύστημα. 3) Σημαντική διοικητική εμπειρία,
πειθαρχικής δίωξης, σε θέσεις ευθύνης, σε διοίκηση ανθρώπινου δυναμικού,
(8) να οργανώνει προγράμματα μετεκπαίδευσης και κατάρτιση στρατηγικών σχεδίων, διαχείριση έργων και
εξειδίκευσης του προσωπικού που υπάγεται στις υπη− δραστηριοτήτων (project management), στοχοθεσία, συ−
ρεσίες της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων. ντονισμό ομάδων και παρακολούθηση επίτευξης στό−
Μέχρι το διορισμό του Γενικού Γραμματέα Δημοσίων χων. 4) Γνώση ξένων γλωσσών, ιδίως δε της Αγγλικής,
Εσόδων, σύμφωνα με την παράγραφο 4β του παρόντος που αποδεικνύεται από σπουδές, δημοσιεύσεις και άλλα
άρθρου, οι ανωτέρω αρμοδιότητες ασκούνται από τον πρόσφορα μέσα. 5) Ισχυρό ιστορικό φορολογικής συμ−
Υπουργό ή τον Υφυπουργό Οικονομικών σύμφωνα με μόρφωσης.
τις ισχύουσες κατά τη δημοσίευση του παρόντος νόμου β. Ο Γενικός Γραμματέας Δημοσίων Εσόδων επιλέ−
διατάξεις. γεται και διορίζεται για πενταετή θητεία με απόφαση
β. Με αποφάσεις του Υπουργού Οικονομικών, ή του του Υπουργικού Συμβουλίου, που δημοσιεύεται στην
καθ΄ ύλην αρμόδιου Υφυπουργού Οικονομικών, που δη− Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, ύστερα από εισήγηση
μοσιεύονται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, περιέρ−
του Υπουργού Οικονομικών. Με την ανάληψη των κα−
χονται στον Γενικό Γραμματέα Δημοσίων Εσόδων πε−
θηκόντων του ο Γενικός Γραμματέας Δημοσίων Εσόδων
ραιτέρω αρμοδιότητες που κατά την κείμενη νομοθεσία
υπογράφει συμβόλαιο αποδοτικότητας με τον Υπουργό
ασκούνται από τον Υπουργό Οικονομικών, ή τον αρμόδιο
Οικονομικών, όπου περιλαμβάνονται οι υποχρεώσεις
Υφυπουργό, ή τους προϊσταμένους των οργανικών μο−
του και οι ποιοτικοί και ποσοτικοί στόχοι, οι οποίοι
νάδων του Υπουργείου Οικονομικών, εντός του πεδίου
θα πρέπει να επιτευχθούν από τον Γενικό Γραμματέα
των αρμοδιοτήτων τους, σχετικά με την οργάνωση και
Δημοσίων Εσόδων κατά τη διάρκεια της θητείας του,
άσκηση της φορολογικής διοίκησης, την εφαρμογή της
όπως επίσης και σε ετήσια βάση.
φορολογικής και τελωνειακής νομοθεσίας που άπτεται
γ. Η θητεία του Γενικού Γραμματέα Δημοσίων Εσό−
της είσπραξης εσόδων, καθώς και την παρακολούθη−
ση και αξιολόγηση του έργου των υπαγόμενων στην δων μπορεί να ανανεωθεί μία μόνο φορά με την ίδια
αρμοδιότητά του οργανικών μονάδων του Υπουργείου διαδικασία.
Οικονομικών και των υπαλλήλων τους. Οι αρμοδιότητες δ. Κατά παρέκκλιση των διατάξεων του άρθρου 55
που μεταβιβάζονται κατά το προηγούμενο εδάφιο δεν παρ. 13−16 του π.δ.63/2005, για την υποστήριξη του Γενι−
μπορούν να αναμεταβιβασθούν στον Υπουργό Οικονο− κού Γραμματέα Δημοσίων Εσόδων στην άσκηση των κα−
μικών με μεταγενέστερη κανονιστική διοικητική πράξη. θηκόντων του συνιστάται μια επιπλέον θέση διοικητικού
Με αποφάσεις του, που δημοσιεύονται στην Εφημερί− υπαλλήλου κατηγορίας ΠΕ, δύο επιπλέον θέσεις ειδικού
δα της Κυβερνήσεως, ο Γενικός Γραμματέας Δημοσίων συμβούλου και δύο επιπλέον θέσεις ειδικού συνεργάτη.
Εσόδων μπορεί να μεταβιβάζει στους προϊσταμένους 5. Η θητεία του Γενικού Γραμματέα Δημοσίων Εσόδων
των οργανικών μονάδων και ειδικών αποκεντρωμένων λήγει πρόωρα σε περίπτωση παραίτησης του Γενικού
υπηρεσιών που υπάγονται στη Γενική Γραμματεία Δη− Γραμματέα, καθώς και αυτοδίκαιης θέσης σε αργία
μοσίων Εσόδων, τις αναγκαίες αρμοδιότητες προκειμέ− κατά τις διατάξεις της παραγράφου 1 του άρθρου 103
νου αυτοί να ανταποκριθούν στους στόχους που τους του Υπαλληλικού Κώδικα (ν. 3528/2007, Α΄ 26), όπως
τίθενται, όπως και να ανακαλεί τη μεταβίβαση αυτή εκάστοτε ισχύει. Η θητεία του Γενικού Γραμματέα Δη−
των αρμοδιοτήτων, ανεξάρτητα του εάν έλαβε χώρα μοσίων Εσόδων μπορεί επίσης να λήξει, με απόφαση
πριν ή μετά το διορισμό του. Ο Γενικός Γραμματέας του Υπουργικού Συμβουλίου που εκδίδεται μετά από
Δημοσίων Εσόδων ορίζει έναν από τους προϊσταμένους εισήγηση του Υπουργού Οικονομικών, σε περίπτωση μό−
Γενικής Διεύθυνσης της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων νιμης αδυναμίας εκτέλεσης των καθηκόντων του λόγω
Εσόδων να τον αναπληρώνει σε περίπτωση προσωρινής νόσου ή αναπηρίας, σωματικής ή πνευματικής, όπως
αδυναμίας εκπλήρωσης των καθηκόντων του, καθώς και επίσης εφόσον συντρέχουν οι προϋποθέσεις δυνητικής
για το χρονικό διάστημα από τη λήξη της θητείας του θέσης σε αργία κατά τις διατάξεις της παραγράφου 1
μέχρι το διορισμό του διαδόχου του. του άρθρου 104 του Υπαλληλικού Κώδικα, όπως εκά−
γ. Ο Γενικός Γραμματέας Δημοσίων Εσόδων υποβάλλει στοτε ισχύει. Κατά την ίδια διαδικασία, ο Υπουργός
στη Βουλή μέσω του Υπουργού Οικονομικών ως το τέ− Οικονομικών μπορεί να εισηγηθεί την πρόωρη λήξη της
ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ) 5561

θητείας του Γενικού Γραμματέα Δημοσίων Εσόδων σε α) προκειμένου για τα τσιγάρα, αποτελείται από ένα
περίπτωση προφανούς απόκλισης από την επίτευξη των πάγιο στοιχείο (πάγιος φόρος) που ορίζεται σε ποσό
τεθέντων στην παράγραφο 4β του παρόντος άρθρου εκφρασμένο σε ευρώ ανά μονάδα προϊόντος και από
ποιοτικών και ποσοτικών στόχων, μετά την συμπλήρω− ένα αναλογικό στοιχείο (αναλογικός φόρος) που ορίζε−
ση δύο ετών από την τοποθέτησή του. Μετά τη λήξη ται σε ποσοστό επί της κατά μονάδα προϊόντος τιμής
της θητείας του Γενικού Γραμματέα Δημοσίων Εσόδων λιανικής πώλησης αυτών,
και μέχρι το διορισμό του διαδόχου του, καθώς και β) προκειμένου για το λεπτοκομμένο καπνό για την
σε περίπτωση προσωρινής αδυναμίας εκτέλεσης των κατασκευή χειροποίητων τσιγάρων και τα άλλα καπνά
καθηκόντων του, οι αρμοδιότητές του ασκούνται από για κάπνισμα ορίζεται σε ποσό εκφρασμένο σε ευρώ
τον Γενικό Διευθυντή που ορίζεται σύμφωνα με την ανά χιλιόγραμμο καθαρού βάρους και
περίπτωση 3 της παρούσας υποπαραγράφου. Τα ενδι− γ) προκειμένου για τα πούρα και τα πουράκια σε πο−
άμεσα αυτά διαστήματα δεν επιτρέπεται κατά κανόνα σοστό επί της κατά χιλιόγραμμο τιμής λιανικής πώλησης
να υπερβαίνουν τους δύο μήνες. αυτών.»
6. α. Κατά τη διάρκεια της θητείας του Γενικού β. Το άρθρο 97 αντικαθίσταται ως εξής:
Γραμματέα Δημοσίων Εσόδων αναστέλλεται η άσκηση «Άρθρο 97
οποιουδήποτε δημόσιου λειτουργήματος, καθώς και η Βάση υπολογισμού και συντελεστές του φόρου
άσκηση καθηκόντων σε οποιαδήποτε θέση στο Δημό−
σιο, Ο.Τ.Α., Ν.Π.Δ.Δ. και νομικά πρόσωπα του ευρύτε− Ο ειδικός φόρος κατανάλωσης που επιβάλλεται στα
ρου δημόσιου τομέα. Επίσης αναστέλλεται η άσκηση βιομηχανοποιημένα καπνά υπολογίζεται ως εξής:
οποιουδήποτε επαγγέλματος και ο ίδιος οφείλει, πριν 1. Στα τσιγάρα και τα προϊόντα που εξομοιώνονται
με αυτά ο ειδικός φόρος κατανάλωσης διαρθρώνεται:
την ανάληψη των καθηκόντων του, να παύσει οποιαδή−
α) σε ένα πάγιο φόρο ο οποίος επιβάλλεται ανά μο−
ποτε έννομη σχέση με εταιρεία, από την οποία μπορεί
νάδα προϊόντος, το ποσό του οποίου είναι 80 ευρώ ανά
να προκληθεί σύγκρουση συμφερόντων.
χίλια (1.000) τεμάχια τσιγάρων (1 φορολογική μονάδα)
β. Με κοινή απόφαση του Υπουργού Οικονομικών και
και είναι το ίδιο για όλες τις κατηγορίες τσιγάρων, και
του Υπουργού Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλε−
β) σε έναν αναλογικό φόρο, ο συντελεστής του οποίου
κτρονικής Διακυβέρνησης, η οποία δημοσιεύεται στην
είναι 20% και υπολογίζεται στην τιμή λιανικής πώλησης
Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, μπορεί να προβλέπεται
χιλίων (1.000) τεμαχίων τσιγάρων (1 φορολογική μονάδα)
ετήσια ειδική ανταμοιβή (bonus) του Γενικού Γραμματέα και είναι ο ίδιος για όλες τις κατηγορίες τσιγάρων.
Δημοσίων Εσόδων ως ποσοστό επί των εισπράξεων Το συνολικό ποσό του ειδικού φόρου κατανάλωσης
της Γενικής Γραμματείας που υπερβαίνουν τον ετήσιο που υπολογίζεται σύμφωνα με τις ανωτέρω περιπτώσεις
στόχο. α΄ και β΄ δεν μπορεί να είναι κατώτερο των 115 ευρώ ανά
ΥΠΟΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ Ε.3. ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ χίλια (1.000) τεμάχια τσιγάρων (1 φορολογική μονάδα).
ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΟΥ ΚΩΔΙΚΑ 2. Στα πούρα ή στα πουράκια ο συντελεστής του ει−
Στο ν. 2960/2001 «Εθνικός Τελωνειακός Κώδικας» (Α΄ δικού φόρου κατανάλωσης ορίζεται σε ποσοστό 34%
265) επέρχονται οι ακόλουθες τροποποιήσεις: επί της κατά χιλιόγραμμο τιμής λιανικής πώλησής τους.
1. α. Στην παράγραφο 1 του άρθρου 73, η περίπτωση 3. Στο λεπτοκομμένο καπνό, ο οποίος προορίζεται για
ιγ΄ αντικαθίσταται ως εξής: την κατασκευή χειροποίητων τσιγάρων, ο συντελεστής
«ΕΙΔΟΣ ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΟΣΟ ΦΟΡΟΥ ΜΟΝΑΔΑ του ειδικού φόρου κατανάλωσης ορίζεται στα 153 ευρώ
Σ.Ο. ΣΕ ΕΥΡΩ ΕΠΙΒΟΛΗΣ ανά χιλιόγραμμο καθαρού βάρους.
4. Στα άλλα καπνά για κάπνισμα, ο συντελεστής του
ιγ) Υγραέρια 2711 12 11 330 1.000 ειδικού φόρου κατανάλωσης ορίζεται στα 153 ευρώ ανά
(LPG) που χρη− έως και χιλιόγραμμα
χιλιόγραμμο καθαρού βάρους.
σιμοποιούνται 2711 19 00
ως καύσιμα κι−
5. Για τα τσιγάρα, τα πούρα και πουράκια που παράγο−
νητήρων νται κατόπιν ειδικής παραγγελίας και δεν προορίζονται
για εμπορία, καθώς και τα όμοια προϊόντα που διατίθε−
β. Τα δύο πρώτα εδάφια της παραγράφου 5 του άρ− νται δωρεάν για σκοπούς έρευνας αγοράς, ανεξάρτη−
θρου 78 αντικαθίστανται ως εξής: τα από την προέλευσή τους, συσκευασμένα σε λευκά
«5. Για το πετρέλαιο εσωτερικής καύσης (DIESEL) κι− πακέτα χωρίς ενδείξεις και τιμή λιανικής πώλησης, ο
νητήρων, της περίπτωσης στ΄ της παραγράφου 1 του ειδικός φόρος κατανάλωσης υπολογίζεται στην ανώτα−
άρθρου 73, το οποίο χρησιμοποιείται αποκλειστικά στη τη τιμή λιανικής πώλησης των ομοειδών προϊόντων της
γεωργία, ο συντελεστής Ειδικού Φόρου Κατανάλωσης επιχείρησης που τα παράγει ή τα διαθέτει στην αγορά,
(Ε.Φ.Κ.) ορίζεται σε εξήντα έξι (66) ευρώ ανά χιλιόλι− εκτός αν έχει συμφωνηθεί μεγαλύτερη τιμή.
τρο. Κατά τη θέση σε ανάλωση του ως άνω προϊόντος, 6. Για τα τσιγάρα, τα πούρα και πουράκια που αποτε−
εφαρμόζεται ο συντελεστής Ε.Φ.Κ. της περίπτωσης στ΄ λούν αντικείμενο λαθρεμπορίας και δεν έχει καθοριστεί
της παραγράφου 1 του άρθρου 73 και επιστρέφεται το η τιμή λιανικής πώλησης αυτών, σύμφωνα με το άρθρο
ποσό του Ε.Φ.Κ. που υπολογίζεται με βάση τη διαφορά 100 του παρόντα Κώδικα, ο ειδικός φόρος κατανάλω−
του συντελεστή της περίπτωσης στ΄ της παραγράφου 1 σης υπολογίζεται, προκειμένου για τσιγάρα στη σταθ−
του άρθρου 73 και του ως άνω οριζόμενου συντελεστή μισμένη μέση τιμή λιανικής πώλησης που καθορίζεται
των εξήντα έξι (66) ευρώ ανά χιλιόλιτρο.» σύμφωνα με την παράγραφο 8 και ισχύει κάθε φορά,
2. α. Η παράγραφος 1 του άρθρου 96 αντικαθίσταται προσαυξημένη κατά δέκα τοις εκατό (10%), και για τα
ως εξής: πούρα και τα πουράκια στην ανώτατη τιμή λιανικής
«1. Ο ειδικός φόρος κατανάλωσης των βιομηχανοποι− πώλησης των ομοειδών προϊόντων που κυκλοφορούν
ημένων καπνών: στο εσωτερικό της χώρας.
5562 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ)

7. Για τα τσιγάρα, τα πούρα και τα πουράκια που γονται στο καθεστώς του παρόντος άρθρου. Για την
διακινούνται υπό καθεστώς αναστολής και δεν έχει πραγματοποίηση της επιστροφής αυτής υποβάλλεται
καθοριστεί η τιμή λιανικής πώλησης αυτών, σύμφωνα δήλωση – αίτηση επιστροφής.
με το άρθρο 100 του παρόντα Κώδικα, ο ειδικός φόρος Ειδικά για πωλήσεις αγροτικών προϊόντων δικής τους
κατανάλωσης υπολογίζεται, για τους σκοπούς της πα− παραγωγής που πραγματοποιούνται από αγρότες του
ραγράφου 6 του άρθρου 112, προκειμένου για τσιγάρα παρόντος άρθρου από δικό τους κατάστημα ή από λαϊ−
στη σταθμισμένη μέση τιμή λιανικής πώλησης που κα− κές αγορές ή εξάγονται ή παραδίδονται σε άλλο κράτος
θορίζεται σύμφωνα με την παράγραφο 8 και ισχύει κάθε − μέλος της Ε.Ε., η επιστροφή πραγματοποιείται με την
φορά και για τα πούρα και τα πουράκια στην ανώτατη εφαρμογή κατ’ αποκοπή συντελεστή τρία τοις εκατό
τιμή λιανικής πώλησης των ομοειδών προϊόντων που (3%) στην αξία των εν λόγω πωλήσεων, όπως αυτή
κυκλοφορούν στο εσωτερικό της χώρας.» προκύπτει από το τηρούμενο βιβλίο εσόδων εξόδων.»
8. Η σταθμισμένη μέση τιμή λιανικής πώλησης των 2. Οι διατάξεις της παραγράφου 2 του άρθρου 41 του
τσιγάρων υπολογίζεται, σύμφωνα με τα στοιχεία φο− Κώδικα Φ.Π.Α., όπως τροποποιήθηκαν με τις διατάξεις
ρολογίας που είναι γνωστά κατά την 1η Ιανουαρίου της προηγούμενης περίπτωσης ισχύει για αιτήσεις επι−
κάθε έτους, με αναγωγή στη συνολική αξία όλων των στροφής που θα υποβληθούν από 1.1.2013 και μεταγενέ−
τσιγάρων που τίθενται σε ανάλωση, βάσει της λιανικής στερα, καθώς και για πωλήσεις αγροτικών προϊόντων
τιμής πώλησης, περιλαμβανομένων όλων των φόρων, δι− που θα πραγματοποιηθούν υπό το κανονικό καθεστώς
αιρούμενη δια της συνολικής ποσότητας των τσιγάρων από 1.1.2013.
που τίθενται σε ανάλωση. ΥΠΟΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ Ε.5. ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ
Η σταθμισμένη μέση τιμή λιανικής πώλησης των τσι− ΤΟΥ Ν.718/1977
γάρων καθορίζεται με απόφαση του Υπουργού Οικονο− 1. Το άρθρο 1 του ν. 718/1977 (Α΄ 304) αντικαθίσταται
μικών βάσει των δεδομένων που αφορούν τις συνολικές ως εξής:
ποσότητες που τέθηκαν σε ανάλωση κατά το προηγού− «Άρθρο 1
μενο ημερολογιακό έτος και η έναρξη εφαρμογής της Εκτελωνιστικές εργασίες –
ορίζεται μεταξύ 1ης και 31ης Ιανουαρίου κάθε έτους.» Τελωνειακός αντιπρόσωπος – Εξουσιοδότηση.
γ. Το άρθρο 98 αντικαθίσταται ως εξής:
1. Εκτελωνιστικές εργασίες είναι οι κατά τις κείμενες
«Άρθρο 98 διατάξεις και κανονισμούς απαιτούμενες πάσης φύσεως
Βάση υπολογισμού του φόρου μικροποσοτήτων διατυπώσεις ενώπιον των Τελωνειακών Αρχών προκει−
βιομηχανοποιημένων καπνών για ατομική χρήση μένου για την εισαγωγή και εξαγωγή εμπορευμάτων.
Στις εκτελωνιστικές εργασίες συμπεριλαμβάνονται
«1. Ο Ειδικός Φόρος Κατανάλωσης (Ε.Φ.Κ.) των βιομη−
και οι διαδικασίες για τη διακίνηση των υποκειμένων
χανοποιημένων καπνών που κατέχονται από ιδιώτες και
σε Ειδικό Φόρο Κατανάλωσης (Ε.Φ.Κ.) και Τέλους Τα−
εισάγονται από τρίτες χώρες, αποκλειστικά για ατομική
ξινόμησης κοινοτικών εμπορευμάτων, ως επίσης και οι
χρήση του προσώπου που τα κατέχει, σε ποσότητα με−
διαδικασίες για την καταβολή του Ε.Φ.Κ. και του Τέλους
γαλύτερη από εκείνη που επιτρέπεται ατελώς, σύμφωνα
Ταξινόμησης.
με τις κείμενες διατάξεις και η οποία δεν μπορεί να είναι Οι εκτελωνιστικές εργασίες μπορούν να διενεργούνται
μεγαλύτερη από χίλια (1.000) τεμάχια, προκειμένου για από φυσικά ή νομικά πρόσωπα, εγκαταστημένα σε κρά−
τσιγάρα ή 500 γραμμάρια μικτού βάρους, προκειμένου τος − μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης αρκεί να διαθέτουν
για τα λοιπά προϊόντα, υπολογίζεται για τα τσιγάρα ενεργό ελληνικό Αριθμό Φορολογικού Μητρώου (Α.Φ.Μ.)
και τα πούρα και πουράκια με βάση πλασματικές τιμές ή αριθμό καταχώρισης και αναγνώρισης οικονομικών
λιανικής πώλησης που καθορίζονται με αποφάσεις του φορέων EORI (Economic Operators’ Registration and
Υπουργού Οικονομικών. Identification System).
2. Με όμοιες αποφάσεις καθορίζονται οι πλασματικές 2. Κάθε πρόσωπο μπορεί να ορίσει τελωνειακό αντι−
τιμές λιανικής πώλησης για τα τσιγάρα, τα πούρα και πρόσωπο. Η εν λόγω αντιπροσώπευση μπορεί να είναι
τα πουράκια που παραλαμβάνονται στο εσωτερικό της είτε άμεση, οπότε ο τελωνειακός αντιπρόσωπος ενεργεί
χώρας με ταχυδρομικά δέματα, για αποκλειστική χρήση στο όνομα και για λογαριασμό του αντιπροσωπευόμε−
των παραληπτών τους και σε ποσότητες μέχρι αυτές νου, είτε έμμεση, οπότε ο τελωνειακός αντιπρόσωπος
που αναγράφονται στην πρώτη παράγραφο.» ενεργεί στο δικό του όνομα, αλλά για λογαριασμό του
3. Η ισχύς των διατάξεων της παρούσας υποπαρα− αντιπροσωπευόμενου.
γράφου Ε.3. αρχίζει από την κατάθεση του σχεδίου Ο τελωνειακός αντιπρόσωπος πρέπει να είναι εγκα−
νόμου στη Βουλή. τεστημένος στο τελωνειακό έδαφος του Ευρωπαϊκού
ΥΠΟΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ Ε.4. ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ Οικονομικού Χώρου (ΕΟΧ).
ΚΩΔΙΚΑ Φ.Π.Α. Κατά τις συναλλαγές του με τις τελωνειακές αρχές,
1. Τα δύο πρώτα εδάφια της παραγράφου 2 του άρ− ο τελωνειακός αντιπρόσωπος αναφέρει ότι ενεργεί στο
θρου 41 του Κώδικα Φ.Π.Α. (ν. 2859/2000), όπως ισχύουν, όνομα του αντιπροσωπευόμενου και διευκρινίζει ρητώς
αντικαθίστανται, ως εξής: κατά πόσον η αντιπροσώπευση είναι άμεση ή έμμεση.
«2. Η επιστροφή του φόρου ενεργείται από το Δημόσιο Το πρόσωπο που δεν δηλώνει ότι ενεργεί ως τελω−
με καταβολή στον αγρότη ποσού, το οποίο προκύπτει νειακός αντιπρόσωπος ή που δηλώνει ότι ενεργεί ως
με την εφαρμογή κατ’ αποκοπή συντελεστή έξι τοις τελωνειακός αντιπρόσωπος χωρίς να έχει σχετική έγ−
εκατό (6%), στην αξία των παραδιδόμενων αγροτικών γραφη εξουσιοδότηση, θεωρείται ότι ενεργεί στο δικό
προϊόντων και των παρεχόμενων αγροτικών υπηρεσι− του όνομα και για ίδιο λογαριασμό.
ών του Παραρτήματος IV του παρόντος προς άλλους 3. Οι τελωνειακές Αρχές μπορούν να ζητήσουν από
υποκείμενους στο φόρο, εκτός των αγροτών που υπά− οποιοδήποτε πρόσωπο, το οποίο δηλώνει ότι ενεργεί ως
ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ) 5563

τελωνειακός αντιπρόσωπος, να παρουσιάσει έγγραφη Ιθάκης, Κεφαλληνίας και Λευκάδας της Περιφέρειας
εξουσιοδότηση του προσώπου που αντιπροσωπεύει.» Ιονίων Νήσων.
2. Η παρ. 1 του άρθρου 2 του ν. 718/1977 αντικαθίσταται δ. Τελωνειακή Περιφέρεια Βόλου που έχει έδρα το
ως εξής: Βόλο, στη Διεύθυνση Τελωνείου Βόλου και περιλαμβάνει
«1. Οι κατά κύριο επάγγελμα εκτελωνιστικές εργασίες όλες τις Π.Ε. της Περιφέρειας Θεσσαλίας.
ασκούνται ελεύθερα υπό τις προϋποθέσεις του άρθρου ε. Τελωνειακή Περιφέρεια Καλαμάτας που έχει έδρα
3 του παρόντος.» την Καλαμάτα, στη Διεύθυνση Τελωνείου Καλαμάτας
3. Το άρθρο 3 του ν. 718/1977 αντικαθίσταται ως εξής: και περιλαμβάνει τις Π.Ε. Αρκαδίας, Λακωνίας και Μεσ−
«1. Οι εκτελωνιστικές εργασίες ενεργούνται: σηνίας της Περιφέρειας Πελοποννήσου.
α. Προκειμένου για εμπορεύματα που ανήκουν σε φυ− στ. Τελωνειακή Περιφέρεια Καβάλας που έχει έδρα
σικά πρόσωπα από τον δικαιούχο αυτών αυτοπροσώπως την Καβάλα, στη Διεύθυνση Τελωνείου Καβάλας και
ή από τρίτο πρόσωπο με εξουσιοδότηση. περιλαμβάνει τις Π.Ε. Δράμας Καβάλας και Ξάνθης της
β. Προκειμένου για εμπορεύματα που ανήκουν σε νο− Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας & Θράκης.
μικά πρόσωπα δημόσιου ή ιδιωτικού δικαίου, ημεδαπά ζ. Τελωνειακή Περιφέρεια Αλεξανδρούπολης που έχει
ή αλλοδαπά, από το νόμιμο εκπρόσωπο αυτών ή από έδρα την Αλεξανδρούπολη, στη Διεύθυνση Τελωνείου Αλε−
τρίτο πρόσωπο με εξουσιοδότηση. ξανδρούπολης και περιλαμβάνει τις Π.Ε. Έβρου και Ροδό−
2. Κατά τις διατάξεις του παρόντος νόμου: πης της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας & Θράκης.
α. Φυσικά πρόσωπα που ενεργούν κατά κύριο επάγ− η. Τελωνειακή Περιφέρεια Ηρακλείου που έχει έδρα το
γελμα εκτελωνιστικές εργασίες νοούνται ως εκτελω− Ηράκλειο Κρήτης, στη Διεύθυνση Τελωνείου Ηρακλείου
νιστές. Οι εκτελωνιστές υποχρεούνται στην απόκτηση και περιλαμβάνει όλες τις Π.Ε. της Περιφέρειας Κρήτης.
πιστοποίησης επάρκειας εκτελωνιστή. θ. Τελωνειακή Περιφέρεια Κέρκυρας που έχει έδρα
την Πόλη της Κέρκυρας, στη Διεύθυνση Τελωνείου Κερ−
β. Νομικά πρόσωπα που ενεργούν κατά κύρια δρα−
κύρας και περιλαμβάνει την Π.Ε. Κέρκυρας της Περιφέ−
στηριότητα εκτελωνιστικές εργασίες νοούνται ως
ρειας Ιονίων Νήσων και όλες τις Π.Ε. της Περιφέρειας
εκτελωνιστικές επιχειρήσεις. Στις εκτελωνιστικές επι−
Ηπείρου.
χειρήσεις υποχρεωτικά συμμετέχει ή απασχολείται με
ι. Τελωνειακή Περιφέρεια Ρόδου που έχει έδρα την
οποιαδήποτε σχέση απασχόλησης ένας τουλάχιστον
Πόλη της Ρόδου, στη Διεύθυνση Τελωνείου Ρόδου και
εκτελωνιστής.
περιλαμβάνει τις Π.Ε. Καλύμνου, Καρπάθου, Κω και Ρό−
3. Οι ανωτέρω διατάξεις δεν αποκλείουν κανένα φυ−
δου (τέως Νομό Δωδεκανήσου) της Περιφέρειας Νοτίου
σικό ή νομικό πρόσωπο ή ένωση προσώπων από τη
Αιγαίου.
διενέργεια με οποιαδήποτε συχνότητα εκτελωνιστικών ια. Τελωνειακή Περιφέρεια Μυτιλήνης που έχει έδρα
εργασιών.» τη Μυτιλήνη, στη Διεύθυνση Τελωνείου Μυτιλήνης και
4. Η παράγραφος 1 του άρθρου 5 του ν. 718/1977 αντι− περιλαμβάνει όλες τις Π.Ε. της Περιφέρειας Βορείου
καθίσταται ως εξής: Αιγαίου.
«1. Τα πρόσωπα που ενεργούν εκτελωνιστικές εργα− Με απόφαση του Υπουργού Οικονομικών μπορεί να
σίες μπορούν να δραστηριοποιούνται σε ολόκληρη την αυξάνεται ή να μειώνεται ο αριθμός των ανωτέρω Τε−
Ελληνική Επικράτεια, σε μία ή περισσότερες Τελωνεια− λωνειακών Περιφερειών ή να μεταβάλλονται τα όρια ή
κές Περιφέρειες της χώρας. η έδρα τούτων, όπως και να καθορίζεται κάθε σχετικό
Για τις ανάγκες της άσκησης της εποπτείας και της ζήτημα, κάθε διαδικαστικό θέμα ή αναγκαία λεπτομέ−
πειθαρχικής εξουσίας κάθε φυσικό ή νομικό πρόσωπο ρεια για την εφαρμογή της παρούσας παραγράφου.
που ασκεί εκτελωνιστικές εργασίες εγγράφεται στο Ο εκάστοτε επικαιροποιημένος κατάλογος των εκτε−
Μητρώο μόνον της Τελωνειακής Περιφέρειας, στην λωνιστών που εδρεύουν σε κάθε Τελωνειακή Περιφέ−
οποία εδρεύει. Η Επικράτεια διαιρείται στις ακόλουθες ρεια με πλήρη τα στοιχεία επικοινωνίας τους αναρτάται
Τελωνειακές Περιφέρειες: στο δικτυακό τόπο της Γενικής Διεύθυνσης Τελωνείων
α. Τελωνειακή Περιφέρεια Πειραιώς που έχει έδρα του Υπουργείου Οικονομικών. Την ευθύνη παροχής στο
τον Πειραιά, στη Διεύθυνση Τελωνείων Αττικής και πε− Υπουργείο των ορθών στοιχείων των εκτελωνιστών έχει
ριλαμβάνει την Περιφέρεια Αττικής, τις Περιφερειακές κάθε Τελωνειακή Περιφέρεια.».
Ενότητες (Π.Ε.) Αργολίδας και Κορινθίας της Περιφέ− 5. Οι παράγραφοι 3, 4 και 5 του άρθρου 5 του ν. 718/1977
ρειας Πελοποννήσου, τις Π.Ε. Βοιωτίας, Ευβοίας και καταργούνται.
Φθιώτιδας της Περιφέρειας Κεντρικής Ελλάδος και τις 6. Το άρθρο 7 του ν. 718/1977 τροποποιείται ως εξής:
Π.Ε. Άνδρου, Θήρας, Κέας − Κύθνου, Μήλου, Μυκόνου, α. Ο τίτλος του άρθρου 7 αντικαθίσταται με τον τίτλο
Νάξου, Πάρου, Σύρου και Τήνου (τέως Νομό Κυκλάδων) «Προσόντα − Διαγωνισμός για την απόκτηση πιστοποί−
της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου. ησης επάρκειας εκτελωνιστή».
β. Τελωνειακή Περιφέρεια Θεσσαλονίκης που έχει β. Η περίπτωση α΄ της παρ.  1 του άρθρου 7 του
έδρα τη Θεσσαλονίκη, στη Διεύθυνση Τελωνείων Θεσ− ν. 718/1977 αντικαθίσταται ως εξής:
σαλονίκης και περιλαμβάνει τη Μητροπολιτική Ενότητα «α) Να είναι έλληνες πολίτες ή πολίτες άλλου κράτους
Θεσσαλονίκης, τις Π.Ε. Ημαθίας, Κιλκίς, Πέλλας, Πιερίας, − μέλους του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.).»
Σερρών και Χαλκιδικής της Περιφέρειας Κεντρικής Μα− γ. Οι περιπτώσεις, γ΄ και δ΄ της παρ. 1 του άρθρου 7
κεδονίας και τις Π.Ε. Καστοριάς, Κοζάνης και Φλώρινας του ν. 718/1977 καταργούνται.
της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας. δ. Στο τέλος της παρ. 1 του άρθρου 7 του ν. 718/1977
γ. Τελωνειακή Περιφέρεια Πατρών που έχει έδρα την προστίθεται εδάφιο ως εξής:
Πάτρα, στη Διεύθυνση Τελωνείου Πατρών και περιλαμ− «Η συνδρομή των ανωτέρω υπό ε΄, στ΄ και ζ΄ προϋπο−
βάνει όλες τις Π.Ε. της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδος, θέσεων βεβαιώνεται με υπεύθυνη δήλωση του άρθρου
τις Π.Ε. Φωκίδας και Ευρυτανίας, τις Π.Ε. Ζακύνθου, 8 του ν. 1599/1986 του ενδιαφερομένου.»
5564 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ)

ε. Η παρ. 2 του άρθρου 7 του ν. 718/1977 καταργείται. «Τα πρόσωπα που διενεργούν εκτελωνιστικές εργα−
7. Το άρθρο 8 του ν. 718/1977 αντικαθίσταται ως εξής: σίες, σύμφωνα με το άρθρο 1 και 3 είναι εις ολόκληρον
υπόχρεοι μετά του δικαιούχου του εμπορεύματος έναντι
«Άρθρο 8 του Δημοσίου, ως ακολούθως:…..».
Διαγωνισμός – Απόκτηση πιστοποίησης γ. Η παρ. 2 του άρθρου 12 του ν. 718/1977 αντικαθί−
επάρκειας εκτελωνιστή σταται ως εξής:
1. Ο διαγωνισμός για την απόκτηση πιστοποίησης «Η προς καταβολή υποχρέωση των προσώπων που
επάρκειας εκτελωνιστή διενεργείται κάθε έτος, σε κάθε διενεργούν εκτελωνιστικές εργασίες κατά την προηγού−
Τελωνειακή Περιφέρεια, χωρίς κανέναν περιορισμό στον μενη παράγραφο υφίσταται εφόσον οι καταλογιστικές
αριθμό των αιτούντων συμμετοχή στο διαγωνισμό. Η πράξεις κοινοποιήθηκαν εντός τεσσάρων ετών από της
προκήρυξη του διαγωνισμού δημοσιεύεται, κατά τα ορι− αρχικής χρεώσεως και επί πλέον η κοινοποίηση αυτή
ζόμενα στην παράγραφο 2, τουλάχιστον εξήντα (60) πραγματοποιήθηκε σε αυτούς κατά τον ίδιο χρόνο με
ημέρες πριν από την διεξαγωγή του. την προς τους εντολείς αυτών, η δε εξόφληση από
2. Με απόφαση του Υπουργού Οικονομικών που εκ− τους εντολείς δεν συντελέσθηκε εντός εξαμήνου από
δίδεται εντός εξαμήνου από την δημοσίευση του πα− την κοινοποίηση.»
ρόντος και υπό την επιφύλαξη τήρησης των διατάξεων 12. Οι περιπτώσεις α΄, δ΄, ε΄, στ΄, ζ΄, θ΄, ιδ, ιε΄, ιστ΄, ιη,΄ κ΄,
του ν. 3919/2011 καθορίζονται: α) ο χρόνος, ο τόπος, ο κα΄, κγ΄ της παρ. 1 και οι παράγραφοι 2, 3, 4 και 5 του
τρόπος και τα όργανα διενέργειας των διαγωνισμών άρθρου 13 του ν. 718/1977 καταργούνται.
και εκδόσεων των αποτελεσμάτων, β) τα υποβλητέα 13. α. Η παρ. 2 του άρθρου 16 του ν. 718/1977 αντικα−
δικαιολογητικά και ο χρόνος υποβολής αυτών, γ) το θίσταται ως εξής:
ποσό των καταβλητέων εξέταστρων και ο τρόπος κα− «2. Την επί των εκτελωνιστών πειθαρχική εξουσία
τανομής αυτών, δ) τα εξεταστέα μαθήματα, η εξεταστέα ασκεί ο υπουργός Οικονομικών μέσω του κατά το άρ−
ύλη και ο τρόπος επιλογής των θεμάτων, ε) ο τύπος, θρο 20 Πειθαρχικού Συμβουλίου Εκτελωνιστών.»
ο τρόπος και ο χρόνος χορήγησης των πτυχίων και β. Η παρ. 3 του άρθρου 16 του ν. 718/1977 αντικαθί−
στ) κάθε αναγκαία λεπτομέρεια για την εφαρμογή του σταται ως εξής:
άρθρου αυτού.» «3. Η πειθαρχική δίωξη εκτελωνιστή ασκείται αυτε−
8. Το άρθρο 9 του ν. 718/1977 αντικαθίσταται ως εξής: παγγέλτως ή με εντολή του Υπουργού Οικονομικών ή
κατόπιν έγγραφης αναφοράς ή καταγγελίας των Επιθε−
«Άρθρο 9 ωρητών Τελωνείων και των Προϊσταμένων των Τελωνει−
Απόκτηση πιστοποίησης επάρκειας εκτελωνιστή ακών Περιφερειών και των τελωνειακών Αρχών, καθώς
Οι επιτυχόντες στον κατά το άρθρο 8 του παρόντος και κάθε τελωνειακού υπαλλήλου ή άλλης Δημόσιας
διαγωνισμού λαμβάνουν επίσημη πιστοποίηση επάρκει− Αρχής ή κατόπιν αίτησης του κυρίου του εμπορεύματος
ας για την κατά κύριο επάγγελμα διενέργεια εκτελωνι− και κάθε ιδιώτη που έχει έννομο συμφέρον.»
στικών εργασιών σε όλες τις Τελωνειακές Περιφέρειες γ. Η παράγραφος 4 του άρθρου 16 του ν. 718/1977
της χώρας.» αντικαθίσταται ως εξής:
9. α. Οι παράγραφοι 2 και 3 του άρθρου 10 του «4. Οι πειθαρχικές ποινές που επιβάλλονται είναι: α)
ν. 718/1977 αντικαθίστανται ως εξής: πρόστιμο μέχρι 50.000,00 ευρώ, β) προσωρινή ανάκληση
«2. Οι εκτελωνιστές κατά την εκτέλεση των εκτελω− της πιστοποίησης επάρκειας εκτελωνιστή για χρονικό
νιστικών εργασιών εκπροσωπούν τον εντολέα αυτών διάστημα μέχρι τέσσερα (4) έτη και γ) οριστική ανάκλη−
ενώπιων των τελωνειακών αρχών, με άμεση ή έμμεση ση της πιστοποίησης επάρκειας εκτελωνιστή.»
αντιπροσώπευση. δ. Η παρ. 10 του άρθρου 16 του ν. 718/1977 αντικαθί−
3. Όλα τα συντασσόμενα από τον εκτελωνιστή τελω− σταται ως εξής:
νειακά έγγραφα πρέπει απαραιτήτως, πέραν της υπο− «10. Τα επιβαλλόμενα πρόστιμα βεβαιώνονται και ει−
γραφής του, να φέρουν και σφραγίδα που θα αναγράφει σπράττονται ως έσοδα του Δημοσίου κατά τον Κώδικα
το ονοματεπώνυμο αυτού, τον Α.Φ.Μ. του, τα στοιχεία περί Εισπράξεως Δημοσίων Εσόδων (ΚΕΔΕ).»
επικοινωνίας αυτού (τουλάχιστον διεύθυνση κατοικίας ε. Οι παράγραφοι 5, 6, 7, 8, 9, 11 και 12 του άρθρου 16
ή έδρας, αριθμό τηλεφώνου και διεύθυνση ηλεκτρονικού του ν. 718/1977 καταργούνται.
ταχυδρομείου), καθώς και την επωνυμία της εταιρείας 14. α. Η περίπτωση α΄ της παρ. 1 του άρθρου 17 του
στην περίπτωση που μετέχει σε τέτοια.» ν. 718/1977 αντικαθίσταται ως εξής:
β. Η παρ. 4 του άρθρου 10 του ν. 718/1977 καταργείται. «α. Για διάπραξη ποινικώς κολασίμου αδικήματος που
10. α. Το τελευταίο εδάφιο της παρ. 1 του άρθρου 11 ανάγεται στην εκτέλεση του επαγγέλματος του εκτε−
του ν. 718/1977 τροποποιείται ως εξής: λωνιστή ή λόγω αυτής.»
«Ο εκτελωνιστής αποδέχεται με την υπογραφή του β. Η περίπτωση β΄ της παρ.  2 του άρθρου 17 του
την εντολή εκτελωνισμού πριν την κατάθεσή της στην ν. 718/1977 καταργείται.
οικεία Τελωνειακή Αρχή.» 15. Στο τέλος της παραγράφου 10 του άρθρου 20 του
β. Η παράγραφος 4 του άρθρου 11 του ν. 718/1977 κα− ν. 718/1977 προστίθεται παράγραφος 11 που έχει ως εξής:
ταργείται. «11. Για τη συμμετοχή των μελών στο Συμβούλιο δεν
11. α. Ο τίτλος του άρθρου 12 του ν. 718/1977, αντικαθί− προβλέπεται καμία πρόσθετη αμοιβή ή αποζημίωση.»
σταται μέχρι άνω και κάτω στιγμής (:) ως εξής: «Ευθύνη 16. α. Η παρ. 2 του άρθρου 21 του ν. 718/1977 αντικα−
έναντι του Δημοσίου». θίσταται ως εξής:
β. Το πρώτο εδάφιο της παρ. 1, του άρθρου 12 του «2. Προς εφαρμογή των διατάξεων της προηγουμένης
ν. 718/1977 αντικαθίσταται μέχρι άνω και κάτω στιγμής παραγράφου, οι εκτελωνιστές υποχρεούνται να υποβά−
ως εξής: λουν στην οικεία τους Τελωνειακή Περιφέρεια, εντός
ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ) 5565

του μηνός Ιανουαρίου κάθε έτους υπεύθυνη δήλωση αποκλειστικά από το Σώμα Ορκωτών Εκτιμητών. Επίσης,
του ν. 1599/1986 ότι δεν καταδικάσθηκαν, ούτε έχουν καταργείται οποιαδήποτε άλλη διάταξη, απόφαση ή
παραπεμφθεί στο ακροατήριο δικαστηρίου για αδική− πράξη κατά το μέρος που προβλέπει την παροχή συ−
ματα της παραγράφου 1 του παρόντος άρθρου και ότι γκεκριμένης εκτιμητικής υπηρεσίας υποχρεωτικά από
εξακολουθούν να συγκεντρώνουν όλα τα προσόντα που μέλος του Σώματος Ορκωτών Εκτιμητών ή από ομάδα
προβλέπονται από το άρθρο 7.» ή επιτροπή στην οποία συμμετέχει υποχρεωτικά μέλος
β. Η παρ. 3 του άρθρου 21 του ν. 718/1977 αντικαθί− του Σώματος Ορκωτών Εκτιμητών.
σταται ως εξής: ΥΠΟΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ Ε.7. ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ
«3. Όσοι εκτελωνιστές δεν υποβάλλουν εντός της ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΤΕΛΩΝ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ, ΤΟΝ ΕΛΕΓΧΟ ΟΦΕΙ−
τασσόμενης προθεσμίας την υπεύθυνη δήλωση, με ΛΩΝ ΑΠΟ ΤΕΛΗ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΜΕΤΑ−
απόφαση στερούνται αυτοδικαίως και προσωρινώς το ΒΙΒΑΣΗ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ
δικαίωμα άσκησης του επαγγέλματος του εκτελωνιστή 1. Η είσπραξη των τελών κυκλοφορίας αυτοκινήτων
μέχρι την προσκόμισή της αρμοδίως στην οικεία τους οχημάτων γίνεται σύμφωνα με τα οριζόμενα στις δια−
Τελωνειακή Περιφέρεια.» τάξεις του ν. 2362/1995 (Α΄ 247) «Περί Δημοσίου Λογι−
γ. Οι παράγραφοι 4 έως και 8 του άρθρου 21 του στικού, ελέγχου των δαπανών του Κράτους και άλλες
ν. 718/1977 καταργούνται. διατάξεις».
17. Η παρ. 2 του άρθρου 26 του ν. 718/1977 τροποποι− Τα τέλη κυκλοφορίας εισπράττονται κατά το χρονικό
είται ως εξής: διάστημα από την 1η Νοεμβρίου έως την 31η Δεκεμβρίου
α. Όπου στο ν. 718/1977 αναφέρεται ο όρος «Άδεια του προηγουμένου έτους εκείνου στο οποίο αφορούν.
Ασκήσεως επαγγέλματος εκτελωνιστή» ή «Πτυχίο» αυ− Εξαιρετικά για το πρώτο έτος εφαρμογής η καταβολή
τός αντικαθίσταται με τον όρο «Πιστοποίηση επάρκειας των τελών κυκλοφορίας θα αρχίσει την 15η Νοεμβρίου
εκτελωνιστή» και όπου αναφέρεται ο όρος «Επιτροπή», 2012.
αυτός αντικαθίσταται με τον όρο «Τελωνειακή Περι− Οι κάτοχοι των αυτοκινήτων οχημάτων είναι υπόχρεοι
φέρεια». στην καταβολή των τελών κυκλοφορίας, που προβλέ−
β. Στο τέλος της παρ. 2 του άρθρου 26 του ν. 718/1977 πονται από τις οικείες διατάξεις, χωρίς να απαιτείται
προστίθεται παράγραφος 3 ως εξής: προηγούμενη ενημέρωση αυτών.
«3. Η αρμοδιότητα για την οριστική διεκπεραίωση Ειδικά για τα οχήματα που τίθενται για πρώτη φορά
πειθαρχικών υποθέσεων εκτελωνιστών που εκκρεμούν σε κυκλοφορία, τα τέλη κυκλοφορίας καταβάλλονται
στις Επιτροπές του άρθρου 18 που καταργούνται, πε− πριν από τη χορήγηση της άδειας κυκλοφορίας.
ριέρχεται στο Πειθαρχικό Συμβούλιο Εκτελωνιστών.» Σε περίπτωση αλλαγής των χαρακτηριστικών οποιου−
18. Τα άρθρα 4, 15, 18, 19, 22, 23, 24, 25, 27, 28, 29, 30 και δήποτε οχήματος, βάσει της οποίας μεταβάλλεται το
31 του ν. 718/1977 καταργούνται. ύψος των τελών κυκλοφορίας, τα νέα τέλη οφείλονται
ΥΠΟΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ E.6. ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑ από το επόμενο ημερολογιακό έτος.
ΤΟΥ ΟΡΚΩΤΟΥ ΕΚΤΙΜΗΤΗ Σε περίπτωση εκπρόθεσμης καταβολής, μη καταβολής
1. Ως Ορκωτός Εκτιμητής μπορεί να οριστεί οποιοδή− ή καταβολής μειωμένων τελών κυκλοφορίας, με υπαιτι−
ποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο έχει την ιθαγένεια ή την ότητα του φορολογουμένου, καταβάλλεται αυτοτελές
έδρα του αντίστοιχα σε κράτος − μέλος της Ευρωπαϊκής πρόστιμο ίσο με τα τέλη κυκλοφορίας. Το πρόστιμο
Ένωσης. Ο αριθμός των ορκωτών εκτιμητών και των βο− αυτό μειώνεται στο ήμισυ των τελών κυκλοφορίας, προ−
ηθών ορκωτών εκτιμητών που δραστηριοποιούνται στην κειμένου για οχήματα των περιπτώσεων Α.γ, Α.δ, Β.α, Β.β,
Ελληνική Επικράτεια είναι απεριόριστος. Η παράγραφος Β.γ και Β.δ της παρ. 1 του άρθρου 20 του ν. 2948/2001 (Α΄
1 του άρθρου 7 του π.δ. 279/1979 (Α΄ 81) και η περίπτωση 242), όπως ισχύει. Σε κάθε περίπτωση, το πρόστιμο για
β΄ της παραγράφου 1 του άρθρου 3 του π.δ. 140/1990 μη καταβολή τελών κυκλοφορίας δεν μπορεί να είναι
(Α΄ 55), το οποίο αντικατέστησε τις παραγράφους 1 και κατώτερο των 30,00 ευρώ.
2 του άρθρου 6 του π. δ. 279/1979 (Α΄ 81), καταργούνται. Ο τρόπος, η διαδικασία, τα αρμόδια για την είσπραξη
2. Ο καθορισμός της αμοιβής για την παροχή εκτιμητι− όργανα και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια αναφο−
κών υπηρεσιών γίνεται ελεύθερα με κοινή συμφωνία των ρικά με την καταβολή των τελών κυκλοφορίας και των
μερών. Η παράγραφος 1 του άρθρου 11 του π.δ. 279/1979 τυχόν κατά περίπτωση οφειλομένων προστίμων και την
όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 1 του π.δ. 140/1990 εφαρμογή των διατάξεων της παρούσας περίπτωσης,
και η περίπτωση γ΄ της παραγράφου 4 του άρθρου 7 καθορίζονται με απόφαση του Υπουργού Οικονομικών.
του π.δ. 279/1979, όπως προστέθηκε με το άρθρο 3 του Με όμοια απόφαση είναι δυνατόν να παρατείνεται η
π.δ. 140/1990, το τρίτο εδάφιο της παραγράφου 4 του προβλεπόμενη στην παρούσα περίπτωση προθεσμία
αρ. 15 του ν. 820/1978 (Α΄ 174), όπως αντικαταστάθηκε με καταβολής των τελών κυκλοφορίας.
την παρ. 3 του άρθρου 4 του ν. 979/1979 (Α΄ 234), καθώς 2. Για τα ποσά των τελών κυκλοφορίας που δεν έχουν
και οποιαδήποτε άλλη νομοθετική διάταξη, απόφαση ή καταβληθεί έως την καταληκτική προθεσμία πληρωμής
πράξη περιέχει ρυθμίσεις αντίθετες προς τα ανωτέρω, τους, καθώς και για τα τυχόν οφειλόμενα πρόστιμα,
καταργούνται. Επίσης, καταργείται η παράγραφος 6 του δημιουργούνται χρηματικοί κατάλογοι από την Γ.Γ.Π.Σ.
άρθρου 39 του ν.1041/1980 (Α΄ 75) που προβλέπει την για λογαριασμό των αρμοδίων Δ.Ο.Υ. ή από τις αρμόδιες
απαλλαγή του Δημοσίου από την καταβολή δαπάνης Δ.Ο.Υ., κατά περίπτωση.
εκτιμήσεως. Αρμόδιος για τη βεβαίωση των οφειλομένων τελών
3. Η παράγραφος 3 του άρθρου 39 του ν.1041/1980 (Α΄ κυκλοφορίας και προστίμων είναι ο Προϊστάμενος της
75), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει, καθώς και το Δ.Ο.Υ. που, κατά το χρόνο βεβαίωσης αυτών, είναι αρ−
άρθρο 4 του π.δ. 140/1990 (Α΄ 55) καταργούνται, κατά το μόδια για τη φορολογία εισοδήματος του κατόχου του
μέρος που στις διατάξεις αυτές προβλέπεται εκτίμηση οχήματος.
5566 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ)

Τα οφειλόμενα ποσά τελών κυκλοφορίας του τρέχο− (ii) οι διατάξεις της παρ.  3 του άρθρου 36 του
ντος κάθε φορά έτους, καθώς και τα αντίστοιχα πρό− ν. 2093/1992 (Α΄ 181) όπως αντικαταστάθηκαν από την
στιμα βεβαιώνονται εφάπαξ. παρ. 2 του άρθρου 40 του ν. 2214/1994 και στη συνέχεια
Για την είσπραξη ή τη βεβαίωση των κατά περίπτωση από την παρ. 1 του άρθρου 115 του ν. 2362/1995, οι δια−
οφειλομένων προστίμων, δεν απαιτείται η έκδοση από− τάξεις της παρ. 5 του άρθρου 36 του ν. 2093/1992 όπως
φασης του Προϊσταμένου της αρμόδιας Δ.Ο.Υ.. ισχύουν με τις διατάξεις της παρ. 4 του άρθρου 40 του
Με απόφαση του Υπουργού Οικονομικών καθορίζεται ν. 2214/1994 και τις διατάξεις της παρ. 5 του άρθρου 16
ο τρόπος βεβαίωσης και καταβολής των οφειλομένων του ν. 2753/1999 ( Α΄ 249),
τελών κυκλοφορίας και προστίμων και κάθε άλλη λε− (iii) οι διατάξεις της παρ. 6 εδάφιο τρίτο του άρθρου
πτομέρεια για την εφαρμογή των διατάξεων της πα− 36 του ν. 2093/1992, όπως ισχύει,
ρούσας περίπτωσης. (iv) οι διατάξεις της παρ. 6 εδάφιο πέμπτο του άρθρου
3. Τα όργανα της Αστυνομικής Αρχής προβαίνουν σε 36 του ν. 2093/1992, όπως συμπληρώθηκαν με τις διατά−
έλεγχο των οφειλομένων τελών κυκλοφορίας, μέσω ξεις της παρ 12 του άρθρου 7 του ν. 2275/1994 (Α΄ 238),
εφαρμογών διαλειτουργικότητας με τα συστήματα της (v) οι διατάξεις της παρ.  2 του άρθρου 28 του
Γ.Γ.Π.Σ. Στις περιπτώσεις οφειλής τελών κυκλοφορίας ν. 2873/2000 (Α΄285), όπως συμπληρώθηκαν με τις διατά−
αφαιρούνται οι πινακίδες και η άδεια κυκλοφορίας του ξεις της παρ. 4 του άρθρου 31 του ν. 3697/2008 (Α΄ 194),
αυτοκινήτου οχήματος με πράξη της Αστυνομικής Αρ− (vi) οι διατάξεις της παρ.  5 του άρθρου 20 του
χής, από την οποία επιστρέφονται μόνο εάν ο ενδιαφε− ν. 2948/2001 (Α΄ 242),
ρόμενος προσκομίσει το αποδεικτικό καταβολής των (vii) οι διατάξεις του άρθρου 7, του άρθρου 9 παρ. 2
τελών κυκλοφορίας, καθώς και του οφειλομένου, κατά εδάφιο τρίτο και του άρθρου 12 παρ. 1, παρ. 2 περ α και
περίπτωση, προστίμου ή αποδεικτικό στοιχείο περί μη παρ. 3 του ν. 2523/1997 (Α΄ 179),
οφειλής τελών κυκλοφορίας. (viii) οι διατάξεις της παρ.  8 του άρθρου 12 του
Εφόσον τα αφαιρεθέντα στοιχεία κυκλοφορίας δεν ν. 3052/2002 (Α΄ 221) και
έχουν παραληφθεί από τους ενδιαφερομένους, μετά την (ix) οι διατάξεις των παραγράφων 1, περίπτωση Ζ και
παρέλευση εξαμήνου, αποστέλλονται από την αστυνο− 5 του άρθρου 35 του ν. 3986/2011 (Α΄ 152),
μική αρχή στις αρμόδιες Υπηρεσίες της οικείας Περι− (x) Οι διατάξεις της παρ.  5 του άρθρου 35 του
φέρειας με σχετική ενημέρωση των ενδιαφερομένων.
ν. 3986/2011.
Οι Υπηρεσίες αυτές δεν επιστρέφουν τα στοιχεία
γ. Καταργείται για τα τέλη κυκλοφορίας έτους 2013
κυκλοφορίας, εάν ο ενδιαφερόμενος δεν προσκομίσει
και επόμενων κάθε αναφορά διάταξης νόμου στο «ειδικό
τα προσδιοριζόμενα στο πρώτο εδάφιο αποδεικτικά
σήμα τελών κυκλοφορίας». Όπου αναγράφεται η φρά−
στοιχεία.
ση «προμήθεια ειδικού σήματος τελών κυκλοφορίας»,
Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και
αυτή αντικαθίσταται από τη φράση «καταβολή τελών
Προστασίας του Πολίτη μπορεί να καθορίζονται το
κυκλοφορίας».
ποσοστό επί του εισπραττομένου, κατά περίπτωση,
7. α. Δεν επέρχεται μεταβίβαση της κυριότητας αυ−
προστίμου, λόγω μη καταβολής τελών κυκλοφορίας, το
τοκινήτου οχήματος, εάν δεν καταβληθούν προηγουμέ−
οποίο αποδίδεται στα Ασφαλιστικά Ταμεία των αστυ−
νως τα τέλη κυκλοφορίας του έτους εντός του οποίου
νομικών, ο τρόπος απόδοσης, καθώς και κάθε άλλη
αναγκαία λεπτομέρεια σχετικά με τον τρόπο αφαίρε− λαμβάνει χώρα η μεταβίβαση και τα τέλη κυκλοφορίας
σης και επιστροφής των στοιχείων κυκλοφορίας των προηγουμένων ετών, τα οποία τυχόν οφείλονται για το
αυτοκινήτων οχημάτων. χρόνο που το όχημα βρισκόταν στην κατοχή του μετα−
Επίσης, ο Προϊστάμενος της αρμόδιας Δ.Ο.Υ., δύναται βιβάζοντος, συμπεριλαμβανομένων των προβλεπομένων
με έγγραφό του να ζητά να αφαιρούνται με πράξη των από τις εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις προστίμων.
Αστυνομικών Αρχών, οι πινακίδες και η άδεια κυκλοφο− β. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών
ρίας αυτοκινήτου οχήματος, σε περίπτωση κυκλοφορίας και Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μετα−
αυτοκινήτου οχήματος για το οποίο δεν έχουν κατα− φορών και Δικτύων, ορίζεται ο τρόπος ελέγχου και η
βληθεί τα οφειλόμενα τέλη κυκλοφορίας. διαδικασία καταβολής των τυχόν οφειλόμενων τελών
4. Το ποσό των τελών κυκλοφορίας των αυτοκινήτων κυκλοφορίας και προστίμων τρέχοντος και παρελθό−
οχημάτων που καταβάλλεται όπως ορίζεται με τις ισχύ− ντων ετών, κατά τη μεταβίβαση αυτοκινήτων οχημάτων,
ουσες περί τελών κυκλοφορίας διατάξεις αποτελεί στο καθώς και κάθε άλλη λεπτομέρεια για την εφαρμογή
σύνολό του έσοδο του Δημοσίου. των προηγούμενων υποπεριπτώσεων.
5. Το τέταρτο εδάφιο της παρ. 1 του άρθρου 36 του γ. Καταργείται η διάταξη της παρ. 3 του άρθρου 12
ν. 2093/1992 (A΄ 181), όπως ισχύει με την παρ. 1 του άρ− του ν. 2523/1997, καθώς και η περίπτωση δ΄ της παρ. 2
θρου 40 του ν. 2214/1994 (A΄ 75) αντικαθίσταται ως εξής: της αριθ. 1012568/120β/Τ.&Ε.Φ./10.2.2004 Κοινής Από−
«Η ακινησία δεν αίρεται εάν ο κάτοχος του οχήματος φασης των Υπουργών Οικονομίας και Οικονομικών,
δεν καταβάλλει τα τέλη κυκλοφορίας του έτους κατά Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης,
το οποίο γίνεται η άρση.» Μεταφορών και Επικοινωνιών (Β΄ 365), η οποία εκδό−
6. α. Οι διατάξεις της παρούσας παραγράφου αφορούν θηκε κατ’ εξουσιοδότηση των διατάξεων του άρθρου
στα τέλη κυκλοφορίας έτους 2013 και επομένων. 27 του ν. 3220/2004, κατά το μέρος που αφορά στην
β. Καταργούνται για τα τέλη κυκλοφορίας έτους 2013 υποχρέωση των Δ.Ο.Υ. για βεβαίωση καταβολής τελών
και επομένων: κυκλοφορίας των αυτοκινήτων οχημάτων κατά τη με−
(i) οι διατάξεις της παρ. 1 εδάφιο πέμπτο του άρθρου ταβίβαση αυτών.
36 του ν. 2093/1992, όπως ισχύει με την παρ. 1 του άρ− δ. Η ισχύς των διατάξεων της περίπτωσης 7 αρχίζει
θρου 40 του ν. 2214/1994 (Α΄ 75), την 1η Ιανουαρίου 2013.
ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ) 5567

8. α. Στο τέλος της περίπτωσης Α εδάφιο (ε) της παρ. 1 Γ) Καταργούνται οι θέσεις δημοσιογράφων στις Πε−
του άρθρου 20 του ν. 2948/2001 (Α΄ 242), όπως ισχύει, ριφέρειες, καθώς και θέσεις μετακλητών ιδιαιτέρων
προστίθενται οι λέξεις: γραμματέων Δημάρχων που έχουν συσταθεί με τους
«Ασθενοφόρα και νεκροφόρες: 300,00 ευρώ» Οργανισμούς Εσωτερικής Υπηρεσίας των Δήμων.
β. Καταργείται η περίπτωση Β. εδάφιο (ε) της παρ. 1 2. Από 1.1.2013 κάθε διάταξη που προβλέπει διαφορε−
του άρθρου 20 του ν. 2948/2001, όπως ισχύει. τικό αριθμό θέσεων ειδικών συνεργατών, ειδικών συμ−
γ. Οι διατάξεις της παρούσας περίπτωσης 8 ισχύουν βούλων, ειδικών επιστημόνων και δημοσιογράφων στους
για τα τέλη κυκλοφορίας έτους 2013 και επόμενων ετών. ΟΤΑ Α΄ και Β΄ Βαθμού καταργείται και τυχόν πλεονά−
9. Το εισιτήριο για την είσοδο στο χώρο των «μηχα− ζουσες συμβάσεις εργασίες που προβλέπονται από τις
νημάτων» ή των «τραπεζιών» των επιχειρήσεων καζίνο διατάξεις αυτές και δεν περιλαμβάνονται στις θέσεις
της χώρας, ορίζεται ενιαία, στο ποσό των έξι (6) ευρώ. της παραγράφου 1 του παρόντος λύονται αυτοδικαίως
Από τη συνολική αξία του εισιτηρίου παρακρατείται και αζημίως για το Ελληνικό Δημόσιο.
ποσοστό είκοσι τοις εκατό (20%) από την επιχείρηση Κατά τα λοιπά και αναφορικά με το καθεστώς, τη
− καζίνο, ως δικαίωμα διάθεσης και κάλυψης δαπανών, διαδικασία συνάψεως αλλά και λύσεως των συμβάσεων
στο οποίο εμπεριέχεται και ο αναλογών Φ.Π.Α., το υπό− εργασίας, την αμοιβή, τα καθήκοντα και τα προσόντα
λοιπο δε ποσό αποτελεί το δικαίωμα του Δημοσίου. των ειδικών συνεργατών, ειδικών συμβούλων, ειδικών
Με απόφαση του Υπουργού Οικονομικών μπορεί να επιστημόνων των ΟΤΑ Α΄ και Β΄ Βαθμού ισχύουν οι
ανακαθορίζεται η τιμή εισιτηρίου, το ποσοστό που θα διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας.
αποδίδεται στο Δημόσιο, καθώς και κάθε διαδικαστικό 3. Οι προσλήψεις και οι διορισμοί του μόνιμου προσω−
θέμα ή λεπτομέρεια εφαρμογής των προηγούμενων πικού και του προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού
εδαφίων. δικαίου αορίστου χρόνου των κατηγοριών ΥΕ και ΔΕ,
10. Από την έναρξη ισχύος του νόμου καταργούνται: όλων των κλάδων και ειδικοτήτων, των ΟΤΑ A΄ και B΄
αα. Οι διατάξεις της παρ.  10 του άρθρου 2 του βαθμού και των Ν.Π.Ι.Δ. αυτών αναστέλλονται έως την
ν. 2206/1994 (Α΄ 62) και της περίπτωσης ζ΄ της παρ. 1 31. 12.2016.
του άρθρου 1 του ν. 3139/2003 (Α΄ 100). Για τις προσλήψεις και τους διορισμούς του μόνιμου
ββ. Στο δεύτερο εδάφιο της περίπτωσης α΄ της παρ. 3 προσωπικού και του προσωπικού με σχέση εργασίας
του άρθρου 1 του ν. 3139/2003 διαγράφονται οι λέξεις ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου των κατηγοριών ΠΕ
«και το εισιτήριο στο καζίνο».
και ΤΕ, όλων των κλάδων και ειδικοτήτων, των ΟΤΑ α΄
γγ. Κάθε άλλη γενική ή ειδική διάταξη νόμου ή διοι−
και β΄ βαθμού και των Ν.Π.Ι.Δ. αυτών εφαρμόζονται οι
κητική κανονιστική πράξη που έχει εκδοθεί και ορίζει
διατάξεις του άρθρου 11 του ν. 3833/2010, όπως ισχύει.
την τιμή του εισιτηρίου εισόδου σε οποιοδήποτε καζίνο,
Οι προσλήψεις και οι διορισμοί τακτικού προσωπικού
σε άλλο ποσό.
σε νησιωτικούς δήμους δεν εμπίπτουν στον περιορισμό
γ. Η συμμετοχή του Ελληνικού Δημοσίου στα μικτά
των προσλήψεων του άρθρου 11 του ν. 3833/2010.
κέρδη παιγνίων, που καθορίζεται στην παρ. 8 του άρ−
ΣΤ.2. ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ
θρου 2 του ν. 2206/1994, στις περ. ε΄ της παρ. 1 και β΄
ΧΡΗΣΗΣ ΤΩΝ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΚΑΙ ΚΤΙΡΙΩΝ ΤΩΝ
της παραγράφου 3 του άρθρου 1 του ν. 3139/2003, όπως
ΟΤΑ ΚΑΙ ΤΩΝ Ν.Π.Δ.Δ. ΑΥΤΩΝ ΕΝΑΝΤΙ ΑΝΤΑΛΛΑΓΜΑΤΟΣ
αυτές έχουν διαμορφωθεί και ισχύουν για κάθε μία από
τις λειτουργούσες επιχειρήσεις καζίνο της χώρας, αυ− 1. Από την έναρξη ισχύος του παρόντος οι διατάξεις
ξάνεται κατά δύο (2) ποσοστιαίες μονάδες. των άρθρων 2 και 3 του ν. 3919/2011 (Α΄ 32) εφαρμόζονται
ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ ΣΤ.: ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΑΡΜΟΔΙΟ− και για την παραχώρηση, έναντι ανταλλάγματος, του
ΤΗΤΑΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙOY ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ δικαιώματος χρήσης των περιπτέρων του ν. 1044/1971,
ΥΠΟΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ ΣΤ.1. ΜΕΙΩΣΗ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ, ΣΥΝΕΡ− καθώς και των κυλικείων, καφενείων και κουρείων εντός
ΓΑΤΩΝ ΑΙΡΕΤΩΝ Ο.Τ.Α. ΚΑΙ ΑΝΑΣΤΟΛΗ ΠΡΟΣΛΗΨΕΩΝ κτιρίων του δημοσίου, των οργανισμών τοπικής αυτο−
ΚΑΙ ΔΙΟΡΙΣΜΩΝ ΣΤΟΥΣ Ο.Τ.Α. διοίκησης και των Ν.Π.Δ.Δ..
1. Από 1.1.2013 οι θέσεις ειδικών συνεργατών, επιστη− 2. Οι προθεσμίες των παραγράφων 3 και 4 του άρ−
μονικών συνεργατών, ειδικών συμβούλων στους ΟΤΑ Α΄ θρου 2 και των παραγράφων 1 και 2 του άρθρου 3 του
και Β΄ Βαθμού επανακαθορίζονται ως εξής: ν. 3919/2011 εκκινούν από τη δημοσίευση του παρόντος
Α) Σε Δήμους με αριθμό αντιδημάρχων έως δύο (2) στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
συνίσταται μια (1) θέση, έως τέσσερεις (4) συνιστώνται 3. Με απόφαση του δημοτικού συμβουλίου καθορί−
δύο (2) θέσεις, έως πέντε (5) συνιστώνται τρείς (3) θέ− ζονται οι θέσεις των περιπτέρων και αποτυπώνονται
σεις, έως έξι (6) συνιστώνται τέσσερεις (4) θέσεις, έως σε σχετικά τοπογραφικά διαγράμματα αρμόζουσας
(8) συνιστώνται πέντε (5) θέσεις, έως εννέα (9) συνιστώ− κλίμακας, στα οποία απεικονίζεται και ο κοινόχρηστος
νται έξι (6) θέσεις, έως δώδεκα (12) συνιστώνται επτά (7) περιβάλλων χώρος. Η ανωτέρω απόφαση εκδίδεται μετά
θέσεις ενώ από (13) και άνω συνιστώνται οκτώ (8) θέσεις. από γνώμη της οικείας δημοτικής ή τοπικής κοινότητας
Εξαιρούνται οι Δήμοι που με βάση την τελευταία απο− και εισήγηση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής, όπου αυτή
γραφή του 2011 έχουν νόμιμο πληθυσμό άνω των 150.000 λειτουργεί.
κατοίκων οι οποίοι και διατηρούν τον ίδιο αριθμό θέ− Για την έκδοση της ανωτέρω απόφασης απαιτείται
σεων ειδικών συνεργατών, επιστημονικών συνεργατών γνώμη της οικείας αστυνομικής αρχής, η οποία εξετάζει
και ειδικών συμβούλων που προβλέπεται στο άρθρο 163 την καταλληλότητα του χώρου από πλευράς ασφά−
του ν. 3584/2007 (Α΄ 143). λειας της κυκλοφορίας πεζών και των οχημάτων, μη
Β) Στις περιφέρειες συνιστώνται δύο (2) θέσεις ειδικών επιτρεπόμενου του καθορισμού θέσεων περιπτέρων σε
συμβούλων ή επιστημονικών ή ειδικών συνεργατών για περίπτωση αρνητικής γνώμης. Η γνώμη παρέχεται εντός
την κάλυψη των αναγκών του περιφερειάρχη και μία προθεσμίας είκοσι (20) ημερών από την ημερομηνία πα−
(1) για κάθε αντιπεριφερειάρχη που εκλέγεται άμεσα. ραλαβής του ερωτήματος του δήμου και παρερχομένης
5568 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ)

άπρακτης αυτής, τεκμαίρεται η θετική γνώμη αυτής γ) Σε κάθε περίπτωση παραχώρησης του δικαιώματος
ως προς την καταλληλότητα του χώρου από πλευράς χρήσης κοινόχρηστου χώρου, πέραν αυτού που κατα−
ασφάλειας. λαμβάνει η κατασκευή του περιπτέρου, εφαρμόζονται
Για τον καθορισμό των θέσεων περιπτέρων λαμβάνο− οι διατάξεις του άρθρου 3 του ν.1080/1980, όπως εκά−
νται υπόψη οι εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις που αφο− στοτε ισχύουν.
ρούν στην προστασία του φυσικού, πολιτιστικού και Με την απόφαση του δημοτικού συμβουλίου καθο−
αρχιτεκτονικού περιβάλλοντος, των δασικών περιοχών, ρίζεται ο χρόνος παραχώρησης του δικαιώματος χρή−
των αρχαιολογικών και ιστορικών τόπων, της δημόσιας σης των θέσεων των περιπτέρων, ο οποίος, σε κάθε
κυκλοφορίας, την αισθητική και λειτουργική φυσιογνω− περίπτωση, δεν μπορεί να υπερβαίνει τα δέκα (10) έτη.
μία του αστικού περιβάλλοντος, καθώς και την εν γένει Σύζυγος και ενήλικα τέκνα που καθίστανται κληρονόμοι
προστασία της κοινής χρήσης. των ανωτέρω προσώπων κατά το διάστημα αυτό υπει−
Το 30% των ανωτέρω θέσεων, οι οποίες προσδιορί− σέρχονται αυτοδίκαια στο ανωτέρω δικαίωμα, εφόσον
ζονται κατόπιν δημόσιας κλήρωσης, παραχωρούνται σε δηλώσουν την επιθυμία τους στην αρμόδια αρχή.
άτομα με ειδικές ανάγκες (Α.Μ.Ε.Α.) και πολύτεκνους, με Τα ανωτέρω εφαρμόζονται αναλόγως και από το δη−
βάση εισοδηματικά κριτήρια και εφόσον πληρούται η μόσιο, τους ΟΤΑ Β΄ βαθμού και τα νομικά πρόσωπα
προϋπόθεση του άρθρου 285 του ν. 3463/2006. Το ύψος δημοσίου δικαίου στους χώρους αρμοδιότητάς τους.
του τέλους καθορίζεται από το δημοτικό συμβούλιο, 4. Η παραχώρηση του δικαιώματος χρήσης των κυλι−
σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 3 του ν.1080/1980. κείων, καφενείων και κουρείων εντός κτιρίων του δη−
Για την παραχώρηση του δικαιώματος αυτού, υποβάλ− μοσίου, των ΟΤΑ και των νομικών προσώπων δημοσίου
λονται αιτήσεις από τους δικαιούχους, κατόπιν σχετικής δικαίου προς εξυπηρέτηση του προσωπικού αυτών και
προκήρυξης, στην οποία ορίζονται ιδίως οι θέσεις, το των συναλλασσομένων με αυτούς γίνεται με δημοπρα−
ετήσιο μίσθωμα και τα απαιτούμενα δικαιολογητικά. Οι σία, σύμφωνα με τις εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις περί
θέσεις παραχωρούνται στους δικαιούχους με δημόσια δημοπρασιών προς εκμίσθωση ακινήτων τους, αποκλει−
κλήρωση, στην οποία μπορούν να παρίστανται εκπρό− ομένης της δυνατότητας απευθείας παραχώρησης αυ−
σωποι των ενώσεών τους. τών. Κατά τα λοιπά εφαρμόζονται αναλόγως τα ανα−
Η παραχώρηση του δικαιώματος χρήσης των λοι− φερόμενα στην περίπτωση 3, περιλαμβανομένης της
πών θέσεων των περιπτέρων γίνεται με δημοπρασία, σχετικής πρόβλεψης για τα άτομα με ειδικές ανάγκες
σύμφωνα με τις εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις περί και τους πολύτεκνους.
δημοπρασιών προς εκμίσθωση δημοτικών ακινήτων, 5. Υφιστάμενες διοικητικές άδειες διατηρούνται σε
αποκλειομένης της δυνατότητας απευθείας παραχώ− ισχύ και δεν μεταβιβάζονται, ούτε κληρονομούνται. Από
ρησης αυτών. Η διακήρυξη, πέραν των οριζομένων στις 1.1.2014 οι δικαιούχοι αυτών υπόκεινται σε υποχρέω−
ανωτέρω διατάξεις, υποχρεωτικά περιλαμβάνει και τους ση καταβολής τέλους για τον κοινόχρηστο χώρο που
εξής όρους: καταλαμβάνει η κατασκευή του περιπτέρου, σύμφωνα
α) Απαγορεύεται η αναμίσθωση, η υπεκμίσθωση και με τις διατάξεις του άρθρου 3 του ν.1080/1980. Για τη
η εν γένει περαιτέρω παραχώρηση του δικαιώματος χρήση κοινόχρηστου χώρου, πέραν του προαναφερθέ−
χρήσης σε τρίτους. ντος, εφαρμόζονται οι ίδιες ως άνω διατάξεις από την
β) Για τη σύναψη της σύμβασης παραχώρησης απαι− έναρξη ισχύος του νόμου αυτού.
τείται η κατάθεση εγγύησης υπέρ του οικείου δήμου 6. Καταργείται κάθε ειδική ή γενική διάταξη που αντί−
για την εξασφάλιση της καλής εκτέλεσης των όρων κειται στις ρυθμίσεις της υποπαραγράφου ΣΤ. 3.
της σύμβασης που αφορούν στη χωροθέτηση της ΣΤ.3. ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΑΥΤΟΤΕΛΕΙΑΣ
κατασκευής του περιπτέρου. Το ποσό της εγγύησης ΤΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ
επιστρέφεται άτοκα, όταν διαπιστωθεί από το δήμο 1. Συνιστάται στο Υπουργείο Εσωτερικών Παρατηρη−
η τήρηση των ανωτέρω όρων και σε κάθε περίπτωση τήριο Οικονομικής Αυτοτέλειας των ΟΤΑ (εφεξής «Πα−
εντός αποκλειστικής προθεσμίας ενός μηνός από την ρατηρητήριο») με σκοπό τη συνεχή παρακολούθηση σε
ημερομηνία γνωστοποίησης σε αυτόν της ολοκλήρωσης μηνιαία βάση της εκτέλεσης του Προϋπολογισμού των
της κατασκευής του περιπτέρου. Παρερχομένης άπρα− ΟΤΑ και των νομικών τους προσώπων που εντάσσονται
κτης της προθεσμίας αυτής, η εγγύηση επιστρέφεται στο Μητρώο των Φορέων Γενικής Κυβέρνησης.
από το δήμο. Ο καθορισμός του ύψους της ανωτέρω Στόχος του Παρατηρητηρίου είναι η επίτευξη ισο−
εγγύησης, ο τρόπος καταβολής αυτής και κάθε άλλη σκελισμένων προϋπολογισμών, καθώς και απολογισμών
αναγκαία λεπτομέρεια καθορίζεται από το όργανο που και η ενίσχυση της οικονομικής αυτοτέλειας των Ο.Τ.Α.
έχει την αρμοδιότητα διεξαγωγής της δημοπρασίας και σύμφωνα με τις οδηγίες των Υπουργείων Εσωτερικών
αναφέρεται διακριτά στη σχετική διακήρυξη. Το ύψος και Οικονομικών και με τα οριζόμενα στην ισχύουσα
της εγγύησης ορίζεται σε ποσοστό 70% του κόστους δημοσιονομική νομοθεσία.
κατεδάφισης της κατασκευής του περιπτέρου και επα− 2. Το Παρατηρητήριο συγκροτείται με Απόφαση του
ναφοράς των πραγμάτων στην πρότερη κατάσταση της Υπουργού Εσωτερικών και αποτελείται από έναν Σύμ−
κατασκευής του. βουλο του Ελεγκτικού Συνεδρίου ως Πρόεδρο, ο οποίος
Για τον καθορισμό της τιμής εκκίνησης του κατα− ορίζεται σύμφωνα με τις διατάξεις του Κώδικα Δικα−
βλητέου μισθώματος, λαμβάνεται υπόψη κάθε στοιχείο στικών Λειτουργών, το Γενικό Διευθυντή Οικονομικών
προσδιοριστικό της αξίας της θέσης του περιπτέρου και Υπηρεσιών του Υπουργείου Εσωτερικών, τον αρμόδιο
ιδίως τα κυκλοφοριακά δεδομένα, η εμπορικότητα των Διευθυντή της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρε−
οδών και η δυνατότητα περαιτέρω παραχώρησης του σιών του Υπουργείου Εσωτερικών, έναν εκπρόσωπο της
περιβάλλοντος κοινόχρηστου χώρου για την ανάπτυξη Κεντρικής Ένωσης Δήμων Ελλάδας ο οποίος ορίζεται
της οικονομικής του δραστηριότητας. με απόφαση του Δ.Σ. της Κεντρικής Ένωσης Δήμων Ελ−
ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ) 5569

λάδας, προκειμένου για δήμους, ή έναν εκπρόσωπο της 6. Εφόσον η εκτέλεση του προϋπολογισμού του ΟΤΑ
Ένωσης Περιφερειών Ελλάδας, προκειμένου για περιφέ− εξακολουθεί να παρουσιάζει σημαντική απόκλιση σε
ρειες, και τον Γενικό Διευθυντή Θησαυροφυλακίου του σχέση με τους τιθέμενους στόχους και διαπιστώνεται η
Προϋπολογισμού του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους, μη λήψη υπόψη των επισημάνσεων του Παρατηρητηρίου,
η σύμφωνη γνώμη του οποίου απαιτείται για την έκδοση μετά την πάροδο 6 μηνών, με απόφαση του Υπουργού
απόφασης από το Παρατηρητήριο. Στο Παρατηρητήριο Εσωτερικών, που εκδίδεται ύστερα από αιτιολογημένη
δύνανται, με την ίδια Απόφαση, να ορίζονται μέχρι και εισήγηση του Παρατηρητηρίου, υπάγεται υποχρεωτικά
δύο εμπειρογνώμονες εγνωσμένου κύρους χωρίς δι− σε Πρόγραμμα Εξυγίανσης. Ο τρόπος υλοποίησης του
καίωμα ψήφου. Προγράμματος καθορίζεται από το Παρατηρητήριο, ενώ
3. Το Παρατηρητήριο υποστηρίζεται διοικητικά από τη η ένταξη στο ανωτέρω Πρόγραμμα συνεπάγεται την
Γενική Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών του Υπουρ− υποχρέωση εφαρμογής, κατά περίπτωση μέρους ή του
γείου Εσωτερικών, στην οποία δύναται να αποσπάται ή συνόλου, των κάτωθι παρεμβάσεων:
να μετατάσσεται εξειδικευμένο προσωπικό πανεπιστη− α) υποχρέωση λήψης κάθε μέτρου και πράξης που
μιακής εκπαίδευσης από το δημόσιο, τους ΟΤΑ, νομικά προβλέπεται από τη νομοθεσία προς διασφάλιση της
πρόσωπα δημοσίου δικαίου και φορείς του ευρύτερου είσπραξης των απαιτήσεων του ΟΤΑ και την αντιμετώ−
δημόσιου τομέα, με κοινή απόφαση του Υπουργού Εσω− πιση της φοροδιαφυγής,
τερικών και του κατά περίπτωση αρμόδιου Υπουργού, β) περιορισμό των προσλήψεων,
κατά παρέκκλιση κάθε άλλης γενικής ή ειδικής διάταξης. γ) επιβολή υποχρεωτικών μετατάξεων προσωπικού,
4. Αρμοδιότητα του Παρατηρητηρίου είναι ο έλεγχος δ) πρόσβαση στο Λογαριασμό Εξυγίανσης και Αλλη−
της ορθής εκτέλεσης του προϋπολογισμού και της εν λεγγύης της Αυτοδιοίκησης του άρθρου 263, οι πόροι
γένει πορείας των οικονομικών των ΟΤΑ, καθώς και του οποίου διατίθενται αποκλειστικά για τη χρηματο−
των νομικών τους προσώπων, όπως αυτές αποτυπώνο− δότηση του προγράμματος εξυγίανσης,
νται στον προϋπολογισμό τους, καθώς και στο ετήσιο ε) αύξηση των ιδίων εσόδων από φόρους, τέλη, δικαι−
πρόγραμμα δράσης και στο πενταετές επιχειρησιακό ώματα και εισφορές,
πρόγραμμά του κάθε Δήμου και Περιφέρειας που προ− στ) αύξηση του ανώτατου συντελεστή επιβολής του
βλέπονται στα άρθρα 266 και 268 του ν. 3852/2010. Τέλους Ακίνητης Περιουσίας για τα ακίνητα που βρίσκο−
5. Η αρμόδια για την εποπτεία του ΟΤΑ αρχή απο− νται στην εδαφική περιφέρεια του δήμου σε ποσοστό
στέλλει στο Παρατηρητήριο σε ηλεκτρονική μορφή τον
μέχρι και 3‰ και επιβολή του τέλους υποχρεωτικά από
εγκεκριμένο προϋπολογισμό του και το ετήσιο πρό−
το δήμο σύμφωνα με το ποσοστό αυτό μέχρι την οικο−
γραμμα δράσης του, τα οποία, μαζί με το πενταετές
νομική εξυγίανσή του. Ομοίως, αύξηση του συντελεστή
επιχειρησιακό του πρόγραμμα, αναρτώνται στην ιστο−
επιβολής του τέλους επί των ακαθαρίστων εσόδων και
σελίδα του Υπουργείου Εσωτερικών.
παρεπιδημούντων από 0,5% μέχρι και 2%.
Ο προϋπολογισμός πρέπει να περιλαμβάνει υποχρεω−
7. Κατά την άσκηση των καθηκόντων τους το Παρατη−
τικά μηνιαίους και τριμηνιαίους στόχους, τόσο ως προς
ρητήριο και η Γενική Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών
τα έσοδα όσο και ως προς τις δαπάνες. Το Παρατηρη−
έχουν πρόσβαση σε κάθε στοιχείο απαραίτητο για την
τήριο αξιολογεί τις προβλέψεις εσόδων που παρουσι−
άσκηση των αρμοδιοτήτων τους και για το σκοπό αυτό
άζουν οι Ο.Τ.Α. και κάνει προτάσεις περί μείωσης των
προβλεπόμενων εσόδων, όπου αυτό κρίνεται αναγκαίο. όλες οι δημόσιες αρχές και υπηρεσίες υποχρεούνται να
Το Παρατηρητήριο με βάση μηναία στοιχεία εκτέλε− διασφαλίζουν την ακώλυτη πρόσβασή τους σε αρχεία και
σης του προϋπολογισμού, που παρακολουθεί η Γενική βάσεις δεδομένων. Για τον ίδιο σκοπό, οι δημόσιες αρ−
Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών, με τα εργαλεία των χές και υπηρεσίες έχουν υποχρέωση να παρέχουν κάθε
Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών που έχει αναγκαία συνδρομή και παροχή στοιχείων στους ΟΤΑ.
στη διάθεσή της, καθώς και με πρόσθετα στοιχεία που 8. Η προθεσμία της παρ. 5 του πρώτου άρθρου της από
παρέχει ο ΟΤΑ, εφόσον του ζητηθεί, αξιολογεί και ελέγ− 30.4.2012 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου «Ρυθμίσεις
χει την πορεία της εκτέλεσης του προϋπολογισμού. Σε θεμάτων εφαρμογής των νόμων 3864/2010, 4021/2011,
περίπτωση που διαπιστώσει σοβαρή απόκλιση από τα 4046/2012, 4051/2012 και 4071/2012, που κυρώθηκε με το
έσοδα ή τις δαπάνες, επισημαίνει στον ΟΤΑ και στην άρθρο δεύτερο του ν. 4079/2012, παρατείνεται αφότου
αρμόδια για την εποπτεία του Αρχή στοιχεία από τα έληξε έως την 31.12.2012.
οποία προκύπτει η σοβαρή απόκλιση από τους στόχους, 9. Συμβάσεις κατασκευής δημοσίων έργων αποκλει−
παρέχοντας ταυτόχρονα οδηγίες και εισηγούμενο με− στικής αρμοδιότητας των Περιφερειών σύμφωνα με το
θόδους προς αποφυγή δημιουργίας ελλείμματος. ν. 3852/2010, οι οποίες είχαν συναφθεί από 1.1.2011 έως
Ο ΟΤΑ υποχρεούται να λάβει υπόψη του τις επιση− την ημερομηνία δημοσίευσης του παρόντος νόμου και
μάνσεις του Παρατηρητηρίου και τα αποτελέσματα της των οποίων το έγγραφο συμφωνητικό της παρ. 1 του
εφαρμογής τους λαμβάνονται υπόψη κατά τον τριμηνι− άρθρου 30 του ν. 3669/2008 (Α΄116) έχει υπογραφεί από
αίο έλεγχο του προϋπολογισμού του. τους προϊσταμένους των διευθυνουσών υπηρεσιών, θε−
Σε αυτό το πλαίσιο, ο ΟΤΑ δύναται να λάβει τα μέτρα ωρούνται νόμιμες.
που αναφέρονται στις περιπτώσεις της παραγράφου 6 Ζ. ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΥΠΟΥΡ−
του παρόντος, ενημερώνοντας το Παρατηρητήριο, και ΓΕΙOY ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟ−
να ζητήσει τη συνδρομή του Υπουργείου Εσωτερικών ΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ
και κάθε άλλης αρμόδιας αρχής για τη διασφάλιση της ΥΠΟΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ Ζ.1. ΜΕΤΑΤΑΞΗ – ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΠΡΟ−
άμεσης εφαρμογής των μέτρων αυτών. Όλες οι δημό− ΣΩΠΙΚΟΥ
σιες αρχές και υπηρεσίες υποχρεούνται να παρέχουν 1. Επιτρέπεται: α) η μετάταξη μόνιμων πολιτικών υπαλ−
άμεσα κάθε συνδρομή που τους ζητείται και να προβαί− λήλων και υπαλλήλων με σχέση εργασίας ιδιωτικού δι−
νουν στις αναγκαίες ενέργειες και διοικητικές πράξεις. καίου αορίστου χρόνου που υπηρετούν σε υπηρεσίες,
5570 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ)

κεντρικές και περιφερειακές, του Δημοσίου, των ανεξάρ− μετατάσσεται ή μεταφέρεται σε κατώτερη κατηγορία
τητων αρχών, των νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου σύμφωνα με το τελευταίο εδάφιο της περίπτωσης 1
(Ν.Π.Δ.Δ.) και των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης κατατάσσεται στο βαθμό και το μισθολογικό κλιμάκιο
(Ο.Τ.Α.) πρώτου και δεύτερου βαθμού, και β) η μεταφορά της νέας κατηγορίας με βάση το συνολικό χρόνο υπηρε−
υπαλλήλων των νομικών προσώπων ιδιωτικού δικαί− σίας του, χωρίς να διατηρεί τυχόν διαφορά αποδοχών.
ου (Ν.Π.Ι.Δ.) που ανήκουν στο δημόσιο τομέα σε άλλες Όποιος μεταφέρεται από νομικά πρόσωπα ιδιωτικού
υπηρεσίες του Δημοσίου, ανεξάρτητων αρχών, Ν.Π.Δ.Δ. δικαίου του δημόσιου τομέα κατατάσσεται σε βαθμό
και Ο.Τ.Α. πρώτου και δεύτερου βαθμού για την κάλυψη ανάλογα με το χρόνο υπηρεσίας του ο οποίος έχει δι−
υπηρεσιακών αναγκών, ιδίως στις περιπτώσεις που οι ανυθεί στο φορέα προέλευσης με τα τυπικά προσόντα
ανάγκες αυτές προκύπτουν λόγω μεταβολής των αρ− της κατηγορίας στην οποία μεταφέρεται, εφαρμοζομέ−
μοδιοτήτων των υπηρεσιών και των συναφών δραστη− νων κατά τα λοιπά αναλόγως για τη βαθμολογική και
ριοτήτων τους, όταν διαπιστώνεται μετά τη διενέργεια μισθολογική κατάταξή του των άρθρων 28 και 29 του
αξιολόγησης πλεονάζον προσωπικό ή για την καλύτερη ν. 4024/2011.
αξιοποίηση του ανθρώπινου δυναμικού. Προσωπικό με 4. Ο αρμόδιος Υπουργός ή τα όργανα διοίκησης των
σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου φορέων της περίπτωσης 1 που έχουν ανάγκη ενίσχυσης
μπορεί να μεταφέρεται για τον ίδιο λόγο σε Ν.Π.Ι.Δ. του με προσωπικό μπορεί να υποβάλλουν, στο τέλος κάθε
δημόσιου τομέα. Για την εφαρμογή της παρούσας υπο− ημερολογιακού τριμήνου, σχετικό αίτημα στο τριμελές
παραγράφου, ως δημόσιος τομέας νοείται αυτός που συμβούλιο του άρθρου 5 παρ. 3 του ν. 4024/2011. Μέχρι
έχει οριοθετηθεί με το άρθρο 1 παρ. 6 του ν. 1256/1982, 31.12.2012 αίτημα του προηγούμενου εδαφίου μπορεί
όπως ίσχυε πριν τη θέση σε ισχύ του άρθρου 51 του να υποβάλλεται οποτεδήποτε. Το αίτημα πρέπει να εί−
ν. 1892/1990, συμπεριλαμβανομένων όλων των φορέων ναι ειδικώς αιτιολογημένο ως προς τις ανάγκες του
που απαριθμούνται ειδικότερα στο άρθρο 14 παρ. 1 του φορέα σε προσωπικό, τον αριθμό του απαιτούμενου
ν. 2190/1994 και μη εξαιρουμένων των περιπτώσεων που προσωπικού κατά κλάδους και ειδικότητες και τους
απαριθμούνται στην παράγραφο 2 του ίδιου άρθρου, λόγους για τους οποίους ανέκυψαν οι σχετικές ανάγκες.
όπως ισχύει μετά την αντικατάστασή του με το άρθρο Το ανωτέρω συμβούλιο εκδίδει αιτιολογημένη γνώμη
1 του ν. 3812/2009. Τα νομικά πρόσωπα του Κεφαλαίου μέσα σε προθεσμία δεκαπέντε (15) ημερών σχετικά με
Β΄ όπως αυτά ορίζονται στην παρ. 5 του άρθρου 1 του τις υφιστάμενες ανάγκες σε προσωπικό των αιτούντων
ν. 3429/2005 δεν καταλαμβάνονται από τις διατάξεις φορέων, καθώς και με τους φορείς από τους οποίους,
της παρούσας υποπαραγράφου. με βάση τα διαθέσιμα στοιχεία των υπηρεσιών, υπάρ−
Η μετάταξη ή μεταφορά των υπαλλήλων της προηγού− χει δυνατότητα μετακίνησης προσωπικού. Ακολούθως
μενης περίπτωσης παραγράφου είναι υποχρεωτική και ο Υπουργός Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρο−
γίνεται χωρίς αίτησή τους σε υφιστάμενες κενές θέσεις νικής Διακυβέρνησης, εκδίδει σχετική ανακοίνωση, η
ή σε θέσεις που συστήνονται με την πράξη μετάτα− οποία δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως,
ξης ή μεταφοράς στον κλάδο ή στην ειδικότητα στους με την οποία καθορίζονται τα τυπικά προσόντα των
οποίους μετατάσσεται ή μεταφέρεται ο υπάλληλος. Οι υπαλλήλων που απαιτούνται για τους κλάδους ή τις
μετατασσόμενοι ή μεταφερόμενοι πρέπει να κατέχουν ειδικότητες στους οποίους πρόκειται να μεταταχθούν
τα τυπικά προσόντα του κλάδου ή της ειδικότητας των ή μεταφερθούν, η οποία αποστέλλεται στους φορείς
θέσεων στις οποίες μετατάσσονται ή μεταφέρονται. Η προέλευσης και υποδοχής. Με την ανακοίνωση ορίζε−
μετάταξη ή μεταφορά μπορεί να διενεργείται και σε ται αποκλειστική προθεσμία είκοσι (20) ημερών από τη
κενή ή συνιστώμενη θέση συναφούς ή παρεμφερούς δημοσίευσή της για την υποβολή δηλώσεων των υπαλ−
κλάδου ή ειδικότητας, της ίδιας ή ανώτερης κατηγορίας, λήλων των φορέων προέλευσης που ενδιαφέρονται να
εφόσον ο υπάλληλος κατέχει τα τυπικά προσόντα του μεταταχθούν ή να μεταφερθούν.
κλάδου ή της ειδικότητας στον οποίο μετατάσσεται ή Η ανάρτηση της ανακοίνωσης στον πίνακα ανακοινώ−
μεταφέρεται. Εφόσον ο υπάλληλος συναινεί, η μετά− σεων κάθε φορέα, καθώς και η ενημέρωση όλων των
ταξη ή μεταφορά του μπορεί να γίνεται και σε κλάδο υπηρεσιακών μονάδων όπου υπηρετούν υπάλληλοι του
κατώτερης κατηγορίας. φορέα, γίνεται με την ευθύνη του προϊσταμένου της
Σε περίπτωση μετάταξης ή μεταφοράς υπαλλήλων διεύθυνσης διοικητικού/προσωπικού και συντάσσεται
σε συνιστώμενες θέσεις και για όσο χρόνο υφίστανται σχετικό πρακτικό. Η προθεσμία του προηγούμενου
αυτές δεν πληρούται ίσος αριθμός θέσεων μόνιμου ή εδαφίου αρχίζει από την ανάρτηση της ανακοίνωσης
με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου στον πίνακα ανακοινώσεων κάθε φορέα, για την οποία
προσωπικού των οικείων φορέων υποδοχής. συντάσσεται σχετικό πρακτικό από υπάλληλο της αρ−
2. Με την πράξη μετάταξης ή μεταφοράς μπορεί να μόδιας μονάδας προσωπικού. Οι ενδιαφερόμενοι κα−
καταργείται η θέση που κατέχει ο μετατασσόμενος ή λούνται να απαντήσουν στο ερώτημα αν επιθυμούν να
μεταφερόμενος υπάλληλος, σύμφωνα με τις ανάγκες μεταταχθούν σε θέσεις κατώτερης κατηγορίας. Μέσα
της υπηρεσίας. στην ανωτέρω προθεσμία η αρμόδια μονάδα προσω−
3. Η μετάταξη ή μεταφορά κατά την περίπτωση 1 δεν πικού κάθε φορέα προέλευσης καταρτίζει πίνακα στον
καταλύει την υπηρεσιακή σχέση δημοσίου δικαίου ή οποίο περιλαμβάνονται οι υπάλληλοι που διαθέτουν τα
τη σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου του υπαλλήλου απαιτούμενα τυπικά προσόντα για μετάταξη ή μεταφο−
ούτε μεταβάλλει τη νομική φύση των σχέσεων αυτών ρά, ανεξαρτήτως αν έχουν υποβάλει σχετική δήλωση,
ή τις σχέσεις ασφάλισης, με τις οποίες υπηρετούσε ο συμπεριλαμβανομένων και των υπαλλήλων που βρίσκο−
υπάλληλος στο φορέα προέλευσής του. Η μετάταξη νται σε καθεστώς διαθεσιμότητας λόγω κατάργησης
γίνεται με το βαθμό και το μισθολογικό κλιμάκιο που των θεσεών τους κατά την επόμενη υποπαράγραφο. Ο
ο υπάλληλος κατείχε πριν τη μετάταξή του. Όποιος πίνακας κοινοποιείται εντός της ίδιας προθεσμίας στο
ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ) 5571

υπηρεσιακό συμβούλιο του φορέα προέλευσης, εφόσον σιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως μπορεί να
υπάρχει τέτοιο συμβούλιο. Το υπηρεσιακό συμβούλιο ρυθμίζονται τυχόν ειδικότερα ζητήματα που αφορούν τα
διατυπώνει απλή γνώμη εντός προθεσμίας δεκαπέντε κριτήρια που λαμβάνονται υπόψη για τον προσδιορισμό
(15) ημερών από την περιέλευση σε αυτό των ως άνω των προς μετάταξη ή μεταφορά υπαλλήλων, τη σχετική
στοιχείων, με την επιφύλαξη ειδικών διατάξεων σύμ− διαδικασία, καθώς και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια
φωνα με τις οποίες για τη μετάταξη των δικαστικών για την εφαρμογή της παρούσας υποπαραγράφου.
υπαλλήλων απαιτείται σύμφωνη γνώμη του οικείου ΥΠΟΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ Ζ.2. ΔΙΑΘΕΣΙΜΟΤΗΤΑ
υπηρεσιακού συμβουλίου. Η μη τήρηση της ανωτέρω 1. Μόνιμοι πολιτικοί υπάλληλοι του Δημοσίου, ανεξάρ−
προθεσμίας συνιστά σοβαρό πειθαρχικό παράπτωμα τητων αρχών, Ν.Π.Δ.Δ. και Ο.Τ.Α. πρώτου και δεύτερου
για το οποίο επιβάλλεται πειθαρχική ποινή τουλάχι− βαθμού οι θέσεις των οποίων καταργούνται, τίθενται
στον υποβιβασμού. Το υπηρεσιακό συμβούλιο καθορίζει σε διαθεσιμότητα. Αν καταργούνται ορισμένες μόνο
τη σειρά προτεραιότητας των υπαλλήλων που μπορεί θέσεις του ίδιου κλάδου, οι υπάλληλοι που τίθενται σε
να διατίθενται προς μετάταξη ή μεταφορά, λαμβάνο− διαθεσιμότητα προσδιορίζονται σύμφωνα με τις κείμε−
ντας υπόψη τα τυπικά και ουσιαστικά προσόντα τους, νες διατάξεις (άρθρο 154 παρ. 2 Υπαλληλικού Κώδικα,
την καταλληλότητά τους για τις θέσεις στις οποίες θα άρθρο 158 παρ. 2 Κώδικα Κατάστασης Δημοτικών και
μεταταχθούν ή μεταφερθούν, την οικογενειακή τους Κοινοτικών Υπαλλήλων). Οι υπάλληλοι αυτοί μπορεί
κατάσταση και τα βιοτικά τους συμφέροντα, καθώς και κατά την διάρκεια της διαθεσιμότητάς τους:
την τυχόν εκδηλωθείσα προτίμησή τους. α) Να μετατάσσονται εκουσίως, σύμφωνα με τις κεί−
Οι πίνακες που κατήρτισαν οι οργανικές μονάδες προ− μενες διατάξεις (άρθρο 154 παρ. 4 Υπαλληλικού Κώδικα,
σωπικού των φορέων προέλευσης μαζί με τις δηλώσεις άρθρο 158 παρ. 4 Κώδικα Κατάστασης Δημοτικών και
των υπαλλήλων που ενδιαφέρονται να μεταταχθούν ή Κοινοτικών Υπαλλήλων).
μεταφερθούν, καθώς και οι γνωμοδοτήσεις των υπηρε− β) Να μετατάσσονται υποχρεωτικά ή να μεταφέρονται
σιακών συμβουλίων των φορέων προέλευσης που έχουν με μεταβολή της υπηρεσιακής τους σχέσης σε σχέση
τέτοια συμβούλια, διαβιβάζονται εντός δύο (2) ημερών εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου κατά τη
από τις αρμόδιες υπηρεσίες προσωπικού των φορέων διαδικασία της προηγούμενης υποπαραγράφου για το
προέλευσης στο τριμελές συμβούλιο του άρθρου 5 του συμφέρον και τις ανάγκες της υπηρεσίας και ιδίως για
την καλύτερη αξιοποίηση του ανθρώπινου δυναμικού.
ν. 4024/2011, το οποίο γνωμοδοτεί, εντός προθεσμίας
Με την έκδοση της πράξης μετάταξης ή μεταφοράς και
ενός μηνός για τον αριθμό των προς μετάταξη υπαλλή−
μεταβολής της σχέσης εργασίας αίρεται αυτοδίκαια το
λων από κάθε φορέα προέλευσης και τη σειρά προτε−
καθεστώς της διαθεσιμότητας.
ραιότητάς τους, με βάση το συμφέρον και τις ανάγκες
γ) Να τοποθετούνται για την κάλυψη προσωρινών ανα−
της υπηρεσίας προέλευσης και υποδοχής.
γκών σε οποιαδήποτε υπηρεσία του Δημοσίου, Ν.Π.Δ.Δ.,
Για τη μετάταξη ή μεταφορά των υπαλλήλων εκδίδεται
Ο.Τ.Α. ή οποιουδήποτε φορέα του δημόσιου τομέα με
απόφαση του Υπουργού και Διοικητικής Μεταρρύθμι−
τη διαδικασία του άρθρου 5 του ν. 4024/2011. Οι πράξεις
σης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, που δημοσιεύεται
προσωρινής τοποθέτησης της περίπτωσης αυτής εκδί−
στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Με την ίδια απόφα−
δονται από τον Υπουργό Διοικητικής Μεταρρύθμισης και
ση συνιστώνται ή καταργούνται θέσεις σύμφωνα με τις
Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης. Σε περίπτωση μη εμφάνι−
περιπτώσεις 1 και 2 της παρούσας υποπαραγράφου. σης του υπαλλήλου εφαρμόζεται αναλόγως η διάταξη
5. Η μη εμφάνιση μόνιμου υπαλλήλου στην υπηρεσία της περίπτωσης 5 της προηγούμενης υποπαραγράφου.
στην οποία μετατάχθηκε για την ανάληψη των καθη− δ) Να υπάγονται σε ειδικά προγράμματα επαγγελμα−
κόντων του αποτελεί σοβαρό πειθαρχικό παράπτωμα, τικής επανεκπαίδευσης ή επανακατάρτισης.
για το οποίο επιβάλλεται πειθαρχική ποινή τουλάχιστον 2. Η διαθεσιμότητα της προηγούμενης περίπτωσης
υποβιβασμού. Αν πρόκειται για υπάλληλο που πριν τη διαρκεί ένα (1) έτος και στον υπάλληλο καταβάλλονται
μετάταξή του βρισκόταν σε καθεστώς διαθεσιμότητας τα τρία τέταρτα των αποδοχών του, σύμφωνα με τις
κατά το επόμενο άρθρο, εκδίδεται αμελλητί πράξη από− κείμενες διατάξεις.
λυσης του υπαλλήλου από το όργανο διοίκησης του 3. Οι ρυθμίσεις των περιπτώσεων 1 και 2 εφαρμόζο−
φορέα υποδοχής. Η μη εμφάνιση υπαλλήλου με σχέση νται αναλόγως στους υπαλλήλους με σχέση εργασίας
εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου στην υπη− ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου, καθώς και στους
ρεσία στην οποία έχει μεταταχθεί ή μεταφερθεί απο− υπαλλήλους των φορέων της υποπαραγράφου Ζ.1.1.β, οι
τελεί λόγο καταγγελίας της σχέσης εργασίας του, για θέσεις των οποίων καταργούνται.
την οποία εκδίδεται διαπιστωτική πράξη του οργάνου 4. Η υπηρεσιακή σχέση των μόνιμων υπαλλήλων που
διοίκησης του φορέα υποδοχής. βρίσκονται σε καθεστώς διαθεσιμότητας, καθώς και η
6. Η εφαρμογή των διατάξεων της παρούσας υποπα− σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου των
ραγράφου τελεί υπό την προϋπόθεση της τήρησης των υπαλλήλων της περίπτωσης 3, εφόσον δεν μεταταχθούν
περιορισμών που ισχύουν κάθε φορά σχετικά με τον ή μεταφερθούν, λύεται με τη λήξη του καθεστώτος της
αριθμό των ετήσιων προσλήψεων και διορισμών μόνι− διαθεσιμότητας.
μου προσωπικού και προσωπικού με σχέση εργασίας 5. Με απόφαση του Υπουργού Διοικητικής Μεταρ−
ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου. ρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης που δημο−
7. Για τις ρυθμίσεις της παρούσας υποπαραγράφου σιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως μπορεί να
δεν έχουν εφαρμογή οι διατάξεις της παρ. 5 του άρθρου ρυθμίζονται οι προϋποθέσεις, τα κριτήρια και τη διαδι−
71 του ν. 3528/2007 (Α΄ 26΄), όπως ισχύουν, και της παρ. 1 κασία υπαγωγής στα ανωτέρω προγράμματα επανεκ−
του άρθρου 68 του ν. 4002/2011. παίδευσης ή επανακατάρτισης, καθώς και κάθε άλλη
8. Με απόφαση του Υπουργού Διοικητικής Μεταρ− αναγκαία λεπτομέρεια για την εφαρμογή της παρούσας
ρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, που δημο− υποπαραγράφου.
5572 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ)

ΥΠΟΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ Ζ.3. ΑΡΓΙΑ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΠΕΙ− ή του επιβάλλει ποινή διαφορετική από την οριστική ή
ΘΑΡΧΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΟΙΝΙΚΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ προσωρινή παύση, ή μετά από σχετική βεβαίωση του
1. Το άρθρο 103 του Κώδικα Κατάστασης Δημοσί− προέδρου του οικείου δικαστικού σχηματισμού, και
ων Πολιτικών Διοικητικών Υπαλλήλων και Υπαλλήλων γ) μετά από απόφαση του πρωτοβάθμιου πειθαρχικού
Ν.Π.Δ.Δ. (Υπαλληλικός Κώδικας, ν.  3528/2007), όπως συμβουλίου με την οποία ο υπάλληλος απαλλάσσεται
αντικαταστάθηκε με το άρθρο πρώτο του ν. 4057/2012, από την πειθαρχική ευθύνη ή του επιβάλλεται πειθαρ−
αντικαθίσταται ως εξής: χική ποινή διαφορετική από την οριστική ή προσωρινή
«1. Τίθεται αυτοδίκαια σε αργία: παύση για πειθαρχικό παράπτωμα της περίπτωσης ε΄
α) ο υπάλληλος που στερήθηκε την προσωπική του της παραγράφου 1, ή μετά από σχετική βεβαίωση του
ελευθερία ύστερα από πρωτοβάθμια ή δευτεροβάθμια προέδρου του πρωτοβάθμιου πειθαρχικού συμβουλίου.
απόφαση ποινικού δικαστηρίου ή ένταλμα προσωρινής Ο υπάλληλος επανέρχεται στην υπηρεσία του από την
κράτησης, κοινοποίηση σε αυτόν της αντίστοιχης διαπιστωτικής
β) ο υπάλληλος κατά του οποίου εκδόθηκε ένταλμα πράξης.
προσωρινής κράτησης και στη συνέχεια ήρθη η προσω− Εφόσον έχει επιβληθεί αυτοδίκαιη αργία στις περι−
ρινή κράτησή του ή αντικαταστάθηκε με περιοριστικούς πτώσεις β΄, γ΄,δ΄ και ε΄ της παραγράφου 1, η οποία δεν
όρους, έχει αρθεί σύμφωνα με την παράγραφο 2, και δεν έχει
γ) ο υπάλληλος, ο οποίος παραπέμφθηκε αμετακλή− επιβληθεί στον υπάλληλο πειθαρχική ποινή οριστικής
τως ενώπιον του αρμοδίου δικαστηρίου για κακούργημα. παύσης, το πειθαρχικό συμβούλιο στο οποίο εκκρεμεί η
δ) ο υπάλληλος στον οποίο επιβλήθηκε η πειθαρχική υπόθεση γνωμοδοτεί μετά την πάροδο ενός έτους από
ποινή της οριστικής ή της προσωρινής παύσης, και τη θέση του υπαλλήλου σε αυτοδίκαιη αργία και κάθε
ε) ο υπάλληλος ο οποίος έχει παραπεμφθεί στο αρ− επόμενο έτος σχετικά με την τυχόν συνδρομή λόγων
μόδιο πειθαρχικό συμβούλιο για τα παραπτώματα των που καθιστούν μη αναγκαία τη συνέχισή της. Το όργα−
περιπτώσεων α΄, γ΄, δ΄, ε΄, θ΄, ι΄, ιδ΄, ιη΄, κγ΄, κδ΄, κζ΄ και νο που είναι αρμόδιο για το διορισμό του υπαλλήλου,
κθ΄ του άρθρου 107 ή αντίστοιχα παραπτώματα του εφόσον κρίνει, μετά την ανωτέρω γνωμοδότηση του
ίδιου άρθρου, όπως ίσχυε πριν την αντικατάστασή του πειθαρχικού συμβουλίου ή μετά από γνωμοδότηση του
με το άρθρο δεύτερο του ν. 4057/2012, ή αντίστοιχα ίδιου συμβουλίου που μπορεί να ζητηθεί οποτεδήποτε,
παραπτώματα του προϊσχύοντος Υπαλληλικού Κώδικα ότι με βάση τις ιδιαίτερες περιστάσεις της υπόθεσης
(ν. 2683/1999). δεν είναι αναγκαία η συνέχιση της αργίας, μπορεί να
2. Ο υπάλληλος επανέρχεται αυτοδίκαια στα καθήκο− διατάσσει την αναστολή της και την επάνοδο του υπαλ−
ντά του, εάν εκλείψει ο λόγος για τον οποίο έχει τεθεί λήλου στα καθήκοντά του ή τη μετακίνησή του σύμφωνα
σε αργία. Ειδικότερα: με το άρθρο 66. Για την προθεσμία εντός της οποίας
α. Υπάλληλος ο οποίος τέθηκε σε αργία στις περι− οφείλει να γνωμοδοτήσει το πειθαρχικό συμβούλιο και
πτώσεις α΄ έως γ΄ της παραγράφου 1 ασκεί εκ νέου τα τις συνέπειες της μη γνωμοδότησής του εντός της νό−
καθήκοντά του αν αθωωθεί με τελεσίδικη δικαστική μιμης προθεσμίας εφαρμόζεται αναλόγως η παράγρα−
απόφαση. φος 4 του επόμενου άρθρου. Η αναστολή της αργίας
β. Η αργία της περίπτωσης δ΄ της παραγράφου 1 αρ− μπορεί να διατάσσεται και για ορισμένο χρόνο και να
χίζει από την κοινοποίηση στον υπάλληλο της πειθαρ− ανακαλείται οποτεδήποτε, εφόσον επιβάλλεται από το
χικής απόφασης και λήγει με την έναρξη της εκτέλεσης συμφέρον της υπηρεσίας και ιδίως σε περίπτωση υπο−
της πειθαρχικής ποινής της οριστικής ή προσωρινής τροπής, που οφείλεται στην τέλεση οποιουδήποτε νέου
παύσης που του επιβλήθηκε ή με την έκδοση απόφασης παραπτώματος από τον υπάλληλο.»
σε δεύτερο βαθμό ή δικαστικής απόφασης που είτε 2. Το άρθρο 104 του Υπαλληλικού Κώδικα (ν. 3528/2007),
απαλλάσσει τον υπάλληλο από την πειθαρχική ευθύνη όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο πρώτο του
είτε του επιβάλλει ποινή διαφορετική από την οριστική ν. 4057/2012, αντικαθίσταται ως εξής:
ή προσωρινή παύση. «1. Αν συντρέχουν λόγοι δημόσιου συμφέροντος ή υπη−
γ. Η αργία της περίπτωσης ε΄ της παραγράφου 1 αρ− ρεσιακοί λόγοι μπορεί να τεθεί σε αργία ο υπάλληλος
χίζει από την κοινοποίηση στον υπάλληλο του παρα− κατά του οποίου:
πεμπτηρίου εγγράφου και λήγει με την έκδοση πρω− α) έχει ασκηθεί πειθαρχική δίωξη για οποιοδήποτε πει−
τοβάθμιας πειθαρχικής απόφασης που τον απαλλάσσει θαρχικό παράπτωμα, με την επιφύλαξη των περιπτώσε−
ή του επιβάλλει ποινή διαφορετική από την οριστική ων της παραγράφου 1 περίπτωση ε΄ του προηγούμενου
ή προσωρινή παύση. Αν του επιβληθεί κάποια από τις άρθρου, για τις οποίες επιβάλλεται αυτοδίκαιη αργία, ή
ποινές αυτές η αργία συνεχίζεται και λήγει σύμφωνα β) υπάρχουν σοβαρές ενδείξεις για άτακτη διαχείριση,
με την προηγούμενη περίπτωση. η οποία στηρίζεται σε έκθεση της προϊσταμένης αρχής
3. Η διαπιστωτική πράξη θέσης σε αργία εκδίδεται ή του αρμόδιου επιθεωρητή.
αμελλητί από το αρμόδιο για το διορισμό του υπαλλή− 2. Αρμόδιο όργανο για την έκδοση της πράξης με
λου όργανο. Η πράξη επανόδου του υπαλλήλου στην την οποία ο υπάλληλος τίθεται σε αργία είναι, κατά
υπηρεσία εκδίδεται από το ίδιο όργανο: περίπτωση, ο οικείος Υπουργός ή το ανώτατο μονομε−
α) μετά από τελεσίδικη αθωωτική απόφαση ποινικού λές όργανο διοίκησης ή ο πρόεδρος του συλλογικού
δικαστηρίου, οργάνου διοίκησης, αν δεν υπάρχει μονομελές όργανο
β) μετά από βεβαίωση της αρμόδιας μονάδας προσω− διοίκησης. Η πράξη εκδίδεται μετά από γνωμοδότηση
πικού ότι εκτελέστηκε η πειθαρχική ποινή της προσω− του πειθαρχικού συμβουλίου, σύμφωνα με τα οριζόμενα
ρινής παύσης που έχει επιβληθεί ή μετά από απόφαση στην παράγραφο 4.
του Δευτεροβάθμιου Πειθαρχικού Συμβουλίου ή του 3. Σε κατεπείγουσες περιπτώσεις και εφόσον διακυ−
αρμόδιου δικαστηρίου που απαλλάσσει τον υπάλληλο βεύεται το συμφέρον της υπηρεσίας, μπορεί να επι−
ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ) 5573

βληθεί στον υπάλληλο από τον άμεσο πειθαρχικώς α) ο υπάλληλος ο οποίος στερήθηκε την προσωπική
προϊστάμενό του το μέτρο της αναστολής άσκησης του ελευθερία ύστερα από πρωτοβάθμια ή δευτερο−
των καθηκόντων του, ακόμη και πριν επιληφθεί το πει− βάθμια απόφαση ποινικού δικαστηρίου ή ένταλμα προ−
θαρχικό συμβούλιο κατά την επόμενη παράγραφο. Σε σωρινής κράτησης,
περίπτωση παράλειψης του άμεσου πειθαρχικώς προ− β) ο υπάλληλος κατά του οποίου εκδόθηκε ένταλμα
ϊσταμένου του υπαλλήλου, το μέτρο της αναστολής προσωρινής κράτησης και στη συνέχεια ήρθη η προσω−
άσκησης των καθηκόντων μπορεί να επιβληθεί από κάθε ρινή κράτησή του ή αντικαταστάθηκε με περιοριστικούς
πειθαρχικώς προϊστάμενο ανώτερο από αυτόν. Η παρά− όρους,
λειψη πειθαρχικώς προϊσταμένου να επιβάλει το ως άνω γ) ο υπάλληλος, ο οποίος παραπέμφθηκε αμετακλή−
μέτρο ελέγχεται πειθαρχικά από κάθε πειθαρχικώς προ− τως ενώπιον του αρμοδίου δικαστηρίου για κακούργημα,
ϊστάμενό του. Κατά τη διάρκεια της αναστολής άσκησης δ) ο υπάλληλος στον οποίο επιβλήθηκε η πειθαρχική
των καθηκόντων του ο υπάλληλος δεν προσέρχεται ποινή της οριστικής ή της προσωρινής παύσης και
στην υπηρεσία. Η αναστολή άσκησης καθηκόντων του ε) ο υπάλληλος ο οποίος έχει παραπεμφθεί στο αρ−
υπαλλήλου αίρεται αυτοδικαίως, εάν το πειθαρχικό μόδιο πειθαρχικό συμβούλιο για τα παραπτώματα των
συμβούλιο δεν επιληφθεί εντός της προθεσμίας που περιπτώσεων α΄, β΄, δ΄, ε΄, ιβ΄, ιστ΄, ιζ΄, κα΄, κβ΄, κγ΄, κστ΄,
ορίζεται στην επόμενη παράγραφο. κζ΄ του άρθρου 111, ή για τα αντίστοιχα παραπτώματα
4. Εφόσον συντρέχει κάποια από τις περιπτώσεις της του προϊσχύοντος Κώδικα Κατάστασης Δημοτικών και
παραγράφου 1, το πειθαρχικό συμβούλιο συνέρχεται Κοινοτικών Υπαλλήλων (ν. 1188/1981).
αμελλητί και γνωμοδοτεί για τη θέση του υπαλλήλου σε 2. Ο υπάλληλος επανέρχεται αυτοδίκαια στα καθήκο−
αργία. Σε περίπτωση που έχει διαταχθεί το μέτρο της ντά του, εάν εκλείψει ο λόγος για τον οποίο έχει τεθεί
αναστολής των καθηκόντων του υπαλλήλου, το πειθαρ− σε αργία. Ειδικότερα:
χικό συμβούλιο συνέρχεται και γνωμοδοτεί το αργότερο α. Υπάλληλος ο οποίος τέθηκε σε αργία στις περι−
μέσα σε τριάντα (30) ημέρες από τη λήψη του μέτρου. πτώσεις α΄ έως γ΄ της παραγράφου 1 ασκεί εκ νέου τα
Το πειθαρχικό συμβούλιο γνωμοδοτεί μέσα σε προθε− καθήκοντά του αν αθωωθεί με τελεσίδικη δικαστική
σμία τριάντα (30) ημερών και σε κάθε περίπτωση που απόφαση.
ζητείται η γνώμη του από το όργανο που είναι αρμόδιο β. Η αργία της περίπτωσης δ΄ της παραγράφου 1 αρ−
για τη θέση του υπαλλήλου σε αργία. Η γνωμοδότηση χίζει από την κοινοποίηση στον υπάλληλο της πειθαρ−
εκδίδεται σε κάθε περίπτωση μετά από προηγούμενη χικής απόφασης και λήγει με την έναρξη της εκτέλεσης
κλήση του υπαλλήλου σε ακρόαση. Σε περίπτωση που της πειθαρχικής ποινής της οριστικής ή προσωρινής
το πειθαρχικό συμβούλιο δεν γνωμοδοτήσει μέσα στις παύσης που του επιβλήθηκε ή με την έκδοση απόφασης
ανωτέρω προθεσμίες, η απόφαση για τη θέση του υπαλ− σε δεύτερο βαθμό ή δικαστικής απόφασης που είτε
λήλου σε αργία εκδίδεται και χωρίς γνωμοδότηση. Στην απαλλάσσει τον υπάλληλο από την πειθαρχική ευθύνη
περίπτωση αυτή ο υπάλληλος καλείται σε ακρόαση από είτε του επιβάλλει ποινή διαφορετική από την οριστική
το αρμόδιο όργανο και οφείλει να υποβάλει εγγράφως ή προσωρινή παύση.
τις απόψεις του εντός προθεσμίας πέντε (5) ημερών γ. Η αργία της περίπτωσης ε΄ της παραγράφου 1 αρ−
από την κοινοποίηση της κλήσης. χίζει από την κοινοποίηση στον υπάλληλο του παρα−
5. Η αργία αρχίζει από την κοινοποίηση της σχετικής πεμπτηρίου εγγράφου και λήγει με την έκδοση πρω−
πράξης. Ο υπάλληλος επανέρχεται στα καθήκοντά του τοβάθμιας πειθαρχικής απόφασης που τον απαλλάσσει
αυτοδίκαια από την έκδοση πειθαρχικής απόφασης, η ή του επιβάλλει ποινή διαφορετική από την οριστική
οποία τον απαλλάσσει από την πειθαρχική ευθύνη ή ή προσωρινή παύση. Αν του επιβληθεί κάποια από τις
του επιβάλλει ποινή διαφορετική από την οριστική ή ποινές αυτές η αργία συνεχίζεται και λήγει σύμφωνα
προσωρινή παύση. με την προηγούμενη περίπτωση.
6. Μετά την πάροδο ενός έτους από τη θέση του υπαλ− 3. Η διαπιστωτική πράξη θέσης σε αργία εκδίδεται
λήλου σε αργία και κάθε επόμενο έτος το πειθαρχικό αμελλητί από το αρμόδιο για το διορισμό του υπαλλή−
συμβούλιο υποχρεούται να γνωμοδοτεί για τη συνέχιση λου όργανο. Η πράξη επανόδου του υπαλλήλου στην
ή μη της αργίας. Ο υπάλληλος επανέρχεται στα καθή− υπηρεσία εκδίδεται από το ίδιο όργανο:
κοντά του από την κοινοποίηση σχετικής απόφασης του α) μετά από τελεσίδικη αθωωτική απόφαση ποινικού
οργάνου που τον έθεσε σε αργία, η οποία εκδίδεται δικαστηρίου,
εφόσον έχουν εκλείψει οι λόγοι της παραγράφου 1. Η β) μετά από βεβαίωση της αρμόδιας μονάδας προσω−
απόφαση αυτή μπορεί να εκδίδεται από το αρμόδιο πικού ότι εκτελέστηκε η πειθαρχική ποινή της προσω−
όργανο οποτεδήποτε, ακόμη και χωρίς προηγούμενη ρινής παύσης που έχει επιβληθεί ή μετά από απόφαση
γνώμη του πειθαρχικού συμβουλίου. του Δευτεροβάθμιου Πειθαρχικού Συμβουλίου ή του
7. Το όργανο που είναι αρμόδιο για τη θέση υπαλ− αρμόδιου δικαστηρίου που απαλλάσσει τον υπάλληλο
λήλου σε δυνητική αργία μπορεί, εφόσον κρίνει ότι το ή του επιβάλλει ποινή διαφορετική από την οριστική ή
μέτρο της αργίας δεν είναι απαραίτητο να επιβληθεί ή προσωρινή παύση, ή μετά από σχετική βεβαίωση του
έχουν εκλείψει οι λόγοι για τους οποίους επιβλήθηκε, προέδρου του οικείου δικαστικού σχηματισμού, και
να διατάσσει για λόγους σχετικούς με το συμφέρον της γ) μετά από απόφαση του πρωτοβάθμιου πειθαρχικού
υπηρεσίας τη μετακίνηση του υπαλλήλου σύμφωνα με συμβουλίου με την οποία ο υπάλληλος απαλλάσσεται
το άρθρο 66.» από την πειθαρχική ευθύνη ή του επιβάλλεται πειθαρ−
3. Το άρθρο 107 του Κώδικα Κατάστασης Δημοτικών χική ποινή διαφορετική από την οριστική ή προσωρινή
και Κοινοτικών Υπαλλήλων (ν. 3584/2007), αντικαθίστα− παύση για πειθαρχικό παράπτωμα της περίπτωσης ε΄
ται ως εξής: της παραγράφου 1, ή μετά από σχετική βεβαίωση του
«1. Τίθεται αυτοδίκαια σε αργία: προέδρου του πρωτοβάθμιου πειθαρχικού συμβουλίου.
5574 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ)

Ο υπάλληλος επανέρχεται στην υπηρεσία του από την θεσμίας που ορίζεται στην επόμενη παράγραφο, χωρίς
κοινοποίηση σε αυτόν της αντίστοιχης διαπιστωτικής πάντως να κωλύεται να επιληφθεί και μετά την πάροδο
πράξης. της προθεσμίας αυτής.
4. Εφόσον έχει επιβληθεί αυτοδίκαιη αργία στις περι− 4. Εφόσον συντρέχει κάποια από τις περιπτώσεις της
πτώσεις β΄, γ΄, δ΄ και ε΄ της παραγράφου 1, η οποία δεν παραγράφου 1, το πειθαρχικό συμβούλιο συνέρχεται
έχει αρθεί σύμφωνα με την παράγραφο 2, και δεν έχει αμελλητί και γνωμοδοτεί για τη θέση του υπαλλήλου
επιβληθεί στον υπάλληλο πειθαρχική ποινή οριστικής σε αργία. Σε περίπτωση που έχει διαταχθεί το μέτρο
παύσης, το πειθαρχικό συμβούλιο στο οποίο εκκρεμεί η της αναστολής των καθηκόντων του υπαλλήλου, το
υπόθεση γνωμοδοτεί μετά την πάροδο ενός έτους από πειθαρχικό συμβούλιο συνέρχεται και γνωμοδοτεί το
τη θέση του υπαλλήλου σε αυτοδίκαιη αργία και κάθε αργότερο μέσα σε τριάντα (30) ημέρες από τη λήψη
επόμενο έτος σχετικά με την τυχόν συνδρομή λόγων του μέτρου.
που καθιστούν μη αναγκαία τη συνέχισή της. Το όργα− Το πειθαρχικό συμβούλιο γνωμοδοτεί μέσα σε προθε−
νο που είναι αρμόδιο για το διορισμό του υπαλλήλου, σμία τριάντα (30) ημερών και σε κάθε περίπτωση που
εφόσον κρίνει μετά την ανωτέρω γνωμοδότηση του ζητείται η γνώμη του από το όργανο που είναι αρμόδιο
πειθαρχικού συμβουλίου ή μετά από γνωμοδότηση του για τη θέση του υπαλλήλου σε αργία. Η γνωμοδότηση
ίδιου συμβουλίου που μπορεί να ζητηθεί οποτεδήποτε, εκδίδεται σε κάθε περίπτωση μετά από προηγούμενη
ότι με βάση τις ιδιαίτερες περιστάσεις της υπόθεσης κλήση του υπαλλήλου σε ακρόαση. Σε περίπτωση που
δεν είναι αναγκαία η συνέχιση της αργίας, μπορεί να το πειθαρχικό συμβούλιο δεν γνωμοδοτήσει μέσα στις
διατάσσει την αναστολή της και την επάνοδο του υπαλ− ανωτέρω προθεσμίες, η απόφαση για τη θέση του υπαλ−
λήλου στα καθήκοντά του ή τη μετακίνησή του σύμφωνα λήλου σε αργία εκδίδεται και χωρίς γνωμοδότηση. Στην
με το άρθρο 72. Για την προθεσμία εντός της οποίας περίπτωση αυτή ο υπάλληλος καλείται σε ακρόαση από
οφείλει να γνωμοδοτήσει το πειθαρχικό συμβούλιο και το αρμόδιο όργανο και οφείλει να υποβάλει εγγράφως
τις συνέπειες της μη γνωμοδότησής του εντός της νό− τις απόψεις του εντός προθεσμίας πέντε (5) ημερών
μιμης προθεσμίας εφαρμόζεται αναλόγως η παράγρα− από την κοινοποίηση της κλήσης.
φος 4 του επόμενου άρθρου. Η αναστολή της αργίας 5. Η αργία αρχίζει από την κοινοποίηση της σχετικής
μπορεί να διατάσσεται και για ορισμένο χρόνο και να πράξης. Ο υπάλληλος επανέρχεται στα καθήκοντά του
ανακαλείται οποτεδήποτε, εφόσον επιβάλλεται από το αυτοδίκαια από την έκδοση πειθαρχικής απόφασης, η
συμφέρον της υπηρεσίας και ιδίως σε περίπτωση υπο− οποία τον απαλλάσσει από την πειθαρχική ευθύνη ή
τροπής, που οφείλεται στην τέλεση οποιουδήποτε νέου του επιβάλλει ποινή διαφορετική από την οριστική ή
παραπτώματος από τον υπάλληλο.» προσωρινή παύση.
4. Το άρθρο 108 του Κώδικα Κατάστασης Δημοτικών 6. Μετά την πάροδο ενός έτους από τη θέση του υπαλ−
και Κοινοτικών Υπαλλήλων (ν. 3584/2007, A΄ 143), αντι− λήλου σε αργία και κάθε επόμενο έτος το πειθαρχικό
καθίσταται ως εξής: συμβούλιο υποχρεούται να γνωμοδοτεί για τη συνέχιση
«1. Αν συντρέχουν λόγοι δημόσιου συμφέροντος ή υπη− ή μη της αργίας. Ο υπάλληλος επανέρχεται στα καθή−
ρεσιακοί λόγοι μπορεί να τεθεί σε αργία ο υπάλληλος κοντά του από την κοινοποίηση σχετικής απόφασης του
κατά του οποίου: οργάνου που τον έθεσε σε αργία, η οποία εκδίδεται
α) έχει ασκηθεί πειθαρχική δίωξη για οποιοδήποτε εφόσον έχουν εκλείψει οι λόγοι της παραγράφου 1. Η
πειθαρχικό παράπτωμα, με την επιφύλαξη της παρα− απόφαση αυτή μπορεί να εκδίδεται από το αρμόδιο
γράφου 1 περίπτωση ε΄ του προηγούμενου άρθρου, για όργανο οποτεδήποτε, ακόμη και χωρίς προηγούμενη
τις οποίες επιβάλλεται αυτοδίκαιη αργία, ή γνώμη του πειθαρχικού συμβουλίου.
β) υπάρχουν σοβαρές ενδείξεις για άτακτη διαχείριση, 7. Το όργανο που είναι αρμόδιο για τη θέση του υπαλ−
η οποία στηρίζεται σε έκθεση της προϊσταμένης αρχής λήλου σε δυνητική αργία μπορεί, εφόσον κρίνει ότι το
ή του αρμόδιου επιθεωρητή. μέτρο της αργίας δεν είναι απαραίτητο να επιβληθεί ή
2. Αρμόδιο όργανο για την έκδοση της πράξης με την έχουν εκλείψει οι λόγοι για τους οποίους επιβλήθηκε,
οποία ο υπάλληλος τίθεται σε αργία είναι το αρμόδιο να διατάσσει για λόγους σχετικούς με το συμφέρον της
για το διορισμό του υπαλλήλου όργανο. Η πράξη εκ− υπηρεσίας τη μετακίνηση του υπαλλήλου σύμφωνα με
δίδεται μετά από γνωμοδότηση του πειθαρχικού συμ− το άρθρο 72.»
βουλίου, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παράγραφο 4. 5. Για την εφαρμογή των άρθρων 88 και 89 του Κώ−
3. Σε κατεπείγουσες περιπτώσεις και εφόσον διακυ− δικα Δικαστικών Υπαλλήλων (ν. 2812/2000), ως λόγοι
βεύεται το συμφέρον της υπηρεσίας, μπορεί να επι− θέσεως του υπαλλήλου σε αυτοδίκαιη ή δυνητική αργία
βληθεί στον υπάλληλο από το αρμόδιο για το διορισμό νοούνται αντίστοιχα αυτοί που αναφέρονται στα άρ−
του όργανο το μέτρο της αναστολής άσκησης των κα− θρα 103 παρ. 1 και 104 παρ. 1 του Υπαλληλικού Κώδικα,
θηκόντων του, ακόμη και πριν επιληφθεί το πειθαρχικό όπως αντικαθίστανται με τις περιπτώσεις 1 και 2 της
συμβούλιο κατά την επόμενη παράγραφο. Σε περίπτωση παρούσας υποπαραγράφου.
παράλειψης του ως άνω οργάνου, το μέτρο της αναστο− 6. Οι διατάξεις των άρθρων 103 και 104 του Υπαλ−
λής άσκησης των καθηκόντων μπορεί να επιβληθεί από ληλικού Κώδικα (ν. 3528/2007), 107 και 108 του Κώδικα
κάθε πειθαρχικώς προϊστάμενο του οργάνου αυτού. Η Κατάστασης Δημοτικών και Κοινοτικών Υπαλλήλων (ν.
παράλειψη επιβολής του ως άνω μέτρου από το αρμόδιο 3584/2007) και 88 και 89 του Κώδικα Δικαστικών Υπαλ−
όργανο ελέγχεται πειθαρχικά. Κατά τη διάρκεια της λήλων (ν. 2812/2000), όπως ισχύουν, έχουν εφαρμογή και
αναστολής άσκησης των καθηκόντων του ο υπάλληλος στο προσωπικό που εργάζεται με οποιαδήποτε σχέση
δεν προσέρχεται στην υπηρεσία. Η αναστολή άσκησης εργασίας ιδιωτικού δικαίου στις υπηρεσίες, οι υπάλλη−
καθηκόντων του υπαλλήλου αίρεται αυτοδικαίως, εάν λοι των οποίων διέπονται από τους ανωτέρω Κώδικες.
το πειθαρχικό συμβούλιο δεν επιληφθεί εντός της προ− Με την επιφύλαξη τυχόν αυστηρότερων διατάξεων, οι
ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ) 5575

διατάξεις των άρθρων 103, 104 και 105 του Υπαλληλι− Οι καταστάσεις που αποστέλλονται μεταγενεστέρως
κού Κώδικα, όπως ισχύουν, εφαρμόζονται αναλόγως, λαμβάνονται υπόψη για τυχόν συμπληρωματικές κλη−
ως προς τις ουσιαστικές προϋποθέσεις της θέσεως ρώσεις.
σε αυτοδίκαιη ή δυνητική αργία, καθώς και ως προς Στις ανωτέρω περιπτώσεις κατά τις οποίες δεν γίνεται
τις συνέπειές της, σε όλες τις πειθαρχικές διαδικασί− κλήρωση για το σύνολο των υπηρεσιών του πρώτου
ες, που διέπουν το κάθε φύσεως και με οποιαδήποτε εδαφίου, δεν ισχύουν τα οριζόμενα στο πέμπτο εδάφιο
υπηρεσιακή σχέση δημοσίου δικαίου ή σχέση εργασί− της παρούσας παραγράφου.
ας ιδιωτικού δικαίου προσωπικό του δημόσιου τομέα, Οι ως άνω διατάξεις καταλαμβάνουν και τις εκκρεμείς
όπως αυτός είχε οριοθετηθεί με το άρθρο 1 παρ. 6 του διαδικασίες.»
ν. 1256/1982 πριν τη θέση σε ισχύ του άρθρου 51 του ΥΠΟΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ Ζ.4. ΚΑΤΑΡΓΗΣΗ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΩΝ ΚΑΙ
ν. 1892/1990, συμπεριλαμβανομένων όλων των φορέων ΘΕΣΕΩΝ
που απαριθμούνται ειδικότερα στο άρθρο 14 παρ. 1 του 1. 1.Από την έναρξη της ισχύος του παρόντος νόμου
ν. 2190/1994 και μη εξαιρουμένων των περιπτώσεων που καταργούνται οι θέσεις στις υπηρεσίες ή στους φορείς
απαριθμούνται στην παράγραφο 2 του ίδιου άρθρου, που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής της υποπαραγρά−
όπως ισχύει μετά την αντικατάστασή του με το άρθρο φου Ζ.1.1., οι οποίες απαριθμούνται στη συνέχεια κατά
1 του ν. 3812/2009. κατηγορία, κλάδο και ειδικότητα:
7. Οι διατάξεις των περιπτώσεων 1 έως 6 της παρού− Οι θέσεις της κατηγορίας ΔΕ των ειδικοτήτων Διοικη−
σας υποπαραγράφου εφαρμόζονται και στις υποθέσεις τικού, Διοικητικού−Λογιστικού, Διοικητικού−Οικονομικού
που είναι εκκρεμείς κατά τη δημοσίευση του παρόντος και Διοικητικών Γραμματέων των υπαλλήλων με σχέση
νόμου στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου, οι οποίοι
8. Το αρμόδιο για την εκδίκαση αίτησης αναστολής δεν έχουν προσληφθεί με διαγωνισμό ή με διαδικασία
εκτελέσεως δικαστήριο, η οποία στρέφεται κατά πρά− επιλογής σύμφωνα με προκαθορισμένα και αντικειμε−
ξης με την οποία διαπιστώνεται η θέση υπαλλήλου σε νικά κριτήρια υπό τον έλεγχο ανεξάρτητης αρχής ή
κατάσταση αυτοδίκαιης αργίας ή με την οποία ο υπάλ− με ειδικές διαδικασίες επιλογής που περιβάλλονται με
ληλος τίθεται σε δυνητική αργία, μπορεί, εφόσον πιθα− αυξημένες εγγυήσεις διαφάνειας και αξιοκρατίας και
εφόσον ο αριθμός των υπαλλήλων αυτών: αα) είναι ίσος
νολογείται σοβαρά κίνδυνος βιοπορισμού του υπαλλή−
ή μεγαλύτερος των δέκα (10) ανά υπηρεσία ή φορέα
λου ή της οικογένειάς του, να διατάσσει, ως προσωρινό
και ββ) ανέρχεται σε ποσοστό μικρότερο του 25% του
μέτρο, την αύξηση των αποδοχών της αργίας μέχρι το
συνολικού αριθμού των υπαλλήλων των ως άνω κλάδων
75% των νόμιμων αποδοχών του υπαλλήλου.
και ειδικοτήτων ή το 10% του συνόλου του τακτικού
9. Στις περιπτώσεις αυτοδίκαιης αργίας της παραγρά−
προσωπικού που υπηρετούν στην οικεία υπηρεσία ή
φου 1 περίπτωση ε΄ του άρθρου 103 του Υπαλληλικού
φορέα. Στο συνολικό αριθμό των υπαλλήλων της υπη−
Κώδικα και της παραγράφου 1 περίπτωση ε΄ του άρθρου
ρεσίας ή του φορέα που λαμβάνεται ως μέγεθος ανα−
107 του Κώδικα Κατάστασης Δημοτικών και Κοινοτικών
φοράς υπολογίζονται οι μόνιμοι πολιτικοί υπάλληλοι
Υπαλλήλων, όπως αντικαθίστανται με τις περιπτώσεις
και οι υπάλληλοι με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου
1 και 3 της παρούσας υποπαραγράφου, οι αποδοχές αορίστου χρόνου, ανεξαρτήτως εκπαιδευτικής βαθμί−
της αργίας ορίζονται στο 75% των νομίμων αποδοχών δας. Από την εφαρμογή της διάταξης αυτής εξαιρού−
των υπαλλήλων. νται οι φορείς κοινωνικής ασφάλισης και φροντίδας,
10. Στο τέλος της παρ.  9 του άρθρου 146Β του ο Οργανισμός Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού, τα
ν. 3528/2007, όπως ισχύει μετά την αντικατάστασή του νοσοκομεία και η Γενική Γραμματεία Πολιτισμού του
με το άρθρο δεύτερο του ν. 4057/2012, προστίθενται Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων, Πολιτισμού
εδάφια ως ακολούθως: και Αθλητισμού.
«Εφόσον δεν έχει ολοκληρωθεί, μέχρι το τέλος 2. Οι υπάλληλοι των οποίων οι θέσεις καταργούνται
Οκτωβρίου κάθε άρτιου έτους, η διαδικασία σύστασης τίθενται σε διαθεσιμότητα σύμφωνα με την υποπαρά−
πειθαρχικών συμβουλίων στις υπηρεσίες του πρώτου γραφο Ζ.2 του παρόντος.
εδαφίου, η κλήρωση διενεργείται από τον Πρόεδρο του 3. Εντός πέντε (5) ημερών από τη δημοσίευση του
Δευτεροβαθμίου Πειθαρχικού Συμβουλίου για τα συστα− παρόντος, οι Διευθύνσεις προσωπικού των υπηρεσιών
θέντα πειθαρχικά συμβούλια των ανωτέρω υπηρεσιών, ή φορέων που καταλαμβάνονται από τις υποπαραγρά−
με βάση τις καταστάσεις των προϊσταμένων διευθύν− φους Ζ2 και Ζ3 αποστέλλουν στο Υπουργείο Διοικητικής
σεων που έχουν αποστείλει οι υπηρεσίες αυτές. Για τα Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης κατά−
λοιπά πειθαρχικά συμβούλια των ως άνω υπηρεσιών λογο των ονομάτων των υπαλλήλων οι οποίοι:
διενεργείται, μετά τη σύστασή τους, συμπληρωματική α) τίθενται σε διαθεσιμότητα λόγω κατάργησης της
κλήρωση με βάση τις καταστάσεις των προϊσταμένων θέσης τους,
διευθύνσεων της αρχικής κλήρωσης, στις οποίες δεν β) τίθενται σε αυτοδίκαιη αργία.
περιλαμβάνονται οι κληρωθέντες σε αυτή προϊστάμενοι 4. Εντός δέκα (10) ημερών από τη δημοσίευση του
διευθύνσεων. παρόντος, οι Διευθύνσεις προσωπικού των φορέων της
Σε περίπτωση κατά την οποία υπηρεσίες του πρώ− περίπτωσης 1 αποστέλλουν στο Υπουργείο Διοικητικής
του εδαφίου της παρούσας παραγράφου έχουν μεν Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης:
συστήσει πειθαρχικά συμβούλια, αλλά δεν έχουν απο− α. τον αριθμό των θέσεων που καταργούνται σύμφωνα
στείλει, μέχρι το τέλος Οκτωβρίου κάθε άρτιου έτους, με την προηγούμενη περίπτωση του παρόντος, καθώς
καταστάσεις προϊσταμένων διευθύνσεων η κλήρωση και αντίγραφα των ατομικών διοικητικών πράξεων θέ−
διενεργείται, για το σύνολο των υπηρεσιών για τις οποί− σης σε διαθεσιμότητα των υπαλλήλων που, κατά τη
ες έχουν συσταθεί πειθαρχικά συμβούλια, με βάση τις δημοσίευση του παρόντος, καταλαμβάνουν τις καταρ−
καταστάσεις που έχουν αποστείλει οι λοιπές υπηρεσίες. γούμενες οργανικές θέσεις,
5576 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ)

β. τις πράξεις με τις οποίες τίθενται, μετά την έναρ− «Υποβάλλουν τις απαραίτητες αιτήσεις και συμπληρώ−
ξη ισχύος του παρόντος νόμου, σε αυτοδίκαιη αργία νουν τα απαραίτητα έντυπα για τη χορήγηση αριθμού
υπάλληλοι, κατ’ εφαρμογή της υποπαραγράφου Ζ.3 του φορολογικού μητρώου.»
νόμου αυτού. 2. Η περίπτωση δ΄ της παραγράφου 2 του άρθρου 5
5. Η μη αποστολή των στοιχείων των περιπτώσεων 3 του ν. 3853/2010 αντικαθίσταται ως εξής:
και 4 εντός της ανωτέρω προθεσμίας αποτελεί σοβαρό «Μεριμνήσει για τη χορήγηση Α.Φ.Μ. στους εταίρους,
πειθαρχικό παράπτωμα για το οποίο επιβάλλεται πει− όπου απαιτείται, καθώς και για την έκδοση των απαι−
θαρχική ποινή προστίμου, η οποία ισούται με το ¼ των τούμενων πιστοποιητικών φορολογικής ενημερότητας.»
αποδοχών των υπαλλήλων. 3. Η περίπτωση στ΄ της παραγράφου 2 του άρθρου 5
ΥΠΟΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ Ζ.5. ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΙ ΠΡΟΣΛΗΨΕΩΝ του ν. 3853/2010 αντικαθίσταται ως εξής:
ΣΤΟ ΔΗΜΟΣΙΟ ΤΟΜΕΑ – ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΣ ΘΕΣΕΩΝ ΜΕ− «Μεριμνήσει, μέσω πρόσβασης στα οικεία ηλεκτρονι−
ΤΑΚΛΗΤΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ − ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΙΣΧΥΟΣ ΠΙΝΑΚΩΝ κά αρχεία, για την έκδοση Α.Φ.Μ. της εταιρίας, για την
ΑΣΕΠ αποστολή ανακοίνωσης για τη σύσταση της εταιρείας
1. Το πρώτο εδάφιο της παρ. 1 του άρθρου 11 του καθώς και για τα στοιχεία των εταίρων και διαχειρι−
ν. 3833/2010, όπως αντικαταστάθηκε με την παρ. 2 του στών αυτής στους οικείους οργανισμούς κοινωνικής
άρθρου 37 του ν. 3986/2011, αντικαθίσταται ως εξής: ασφάλισης.»
«1. Από την 1η Ιανουαρίου 2011 και μέχρι την 31η Δε− 4. Η περίπτωση ζ΄ της παραγράφου 1 του άρθρου 6
κεμβρίου 2016, ο αριθμός των ετήσιων προσλήψεων και του ν. 3853/2010 ) αντικαθίσταται ως εξής:
διορισμών του μόνιμου προσωπικού και του προσωπικού «Υποβάλλουν τις απαραίτητες αιτήσεις και συμπληρώ−
με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου νουν τα απαραίτητα έντυπα για τη χορήγηση αριθμού
στους φορείς της παρ. 1 του άρθρου 1 του ν. 3812/2009 φορολογικού μητρώου.»
δεν μπορεί να είναι μεγαλύτερος συνολικά από το λόγο 5. Η περίπτωση δ΄ της παραγράφου 2 του άρθρου 6
ένα προς πέντε (μία πρόσληψη ανά πέντε αποχωρήσεις), του ν. 3853/2010 αντικαθίσταται ως εξής:
στο σύνολο των φορέων.» «Μεριμνήσει για τη χορήγηση Α.Φ.Μ. στους εταίρους,
2. Το πρώτο εδάφιο της παρ. 3 του άρθρου 37 του όπου απαιτείται, καθώς και για την έκδοση των απαι−
ν.3986/2011 τροποποιείται ως εξής: τούμενων πιστοποιητικών φορολογικής ενημερότητας.»
«6. Οι εγκρίσεις πρόσληψης προσωπικού με σχέση 6. Η περίπτωση ζ΄ της παραγράφου 2 του άρθρου 6
εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου και συμ−
του ν. 3853/2010 αντικαθίσταται ως εξής:
βάσεων μίσθωσης έργου για το έτος 2011 περιορίζονται
«Μεριμνήσει, μέσω πρόσβασης στα οικεία ηλεκτρονικά
κατά ποσοστό πενήντα τοις εκατό (50%) σε σχέση με
αρχεία, για την έκδοση Α.Φ.Μ. της εταιρίας, καθώς και
τις αντίστοιχες εγκρίσεις του έτους 2010 και κατά δέκα
για την αποστολή ανακοίνωσης για τη σύσταση της
τοις εκατό (10%) επιπλέον το 2012. Για τα έτη 2013 και
εταιρείας και για τα στοιχεία των εταίρων, και διαχει−
2014 το ποσοστό προσδιορίζεται σε 20% σε σχέση με
ριστών αυτής στους οικείους οργανισμούς κοινωνικής
το προηγούμενο έτος και για τα έτη 2015 και 2016 σε
ασφάλισης.»
10% σε σχέση με το προηγούμενο έτος.»
7. Η περίπτωση ζ΄ της παραγράφου 1 του άρθρου 7
3. Οι θέσεις μετακλητών υπαλλήλων που έχουν συ−
του ν. 3853/2010 αντικαθίσταται ως εξής:
σταθεί έως σήμερα σε υπηρεσίες που καταλαμβάνονται
από το π.δ. 63/2005, καθώς και στις αποκεντρωμένες «Υποβάλλουν τις απαραίτητες αιτήσεις και συμπληρώ−
διοικήσεις περιορίζονται κατά 20%. Ο περιορισμός αφο− νουν τα απαραίτητα έντυπα για τη χορήγηση αριθμού
ρά συνολικά το προσωπικό που καταλαμάνεται από το φορολογικού μητρώου.»
π.δ. 63/2005 και εξειδικεύεται ανά υπηρεσία με απόφαση 8. Η περίπτωση δ΄ της παραγράφου 2 του άρθρου 7
του Πρωθυπουργού. του ν. 3853/2010 αντικαθίσταται ως εξής:
4. Η παράγραφος 11 του άρθρου 17 του ν.2190/1994, «Μεριμνήσει για τη χορήγηση Α.Φ.Μ. στους εταίρους,
όπως ισχύει, αντικαθίσταται ως εξής: όπου απαιτείται, καθώς και για την έκδοση των απαι−
«11. Οι πίνακες επιτυχίας ισχύουν μόνο για την πλήρω− τούμενων πιστοποιητικών φορολογικής ενημερότητας.»
ση των θέσεων που προκηρύχθηκαν. Από τους πίνακες 9. Η περίπτωση ζ΄ της παραγράφου 2 του άρθρου 7
επιτυχίας και με τη σειρά που έχουν οι υποψήφιοι σε του ν. 3853/2010 αντικαθίσταται ως εξής:
αυτούς, σε συνδυασμό πάντοτε και με τη δήλωση προ− «Μεριμνήσει, μέσω πρόσβασης στα οικεία ηλεκτρονικά
τίμησής τους, καταρτίζονται οι πίνακες διοριστέων, που αρχεία, για την έκδοση Α.Φ.Μ. της εταιρίας, καθώς και
περιλαμβάνουν αριθμό διοριστέων ίσο με τον αριθμό για την αποστολή ανακοίνωσης για τη σύσταση της
των θέσεων που προκηρύχθηκαν. Οι πίνακες διοριστέ− εταιρείας, και για τα στοιχεία των εταίρων, και διαχει−
ων δημοσιεύονται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως ριστών αυτής στους οικείους οργανισμούς κοινωνικής
(Τεύχος Προκηρύξεων Α.Σ.Ε.Π.) και ισχύουν για τρία έτη. ασφάλισης.»
Απαγορεύεται ο διορισμός άλλου υποψηφίου από τον 10. Το άρθρο 12 του ν. 3853/2010 αντικαθίσταται ως
πίνακα επιτυχίας, πέραν του αριθμού των θέσεων που εξής:
προκηρύχθηκαν και των θέσεων που κενούνται, όταν «Προτυποποιημένα καταστατικά»:
υποψήφιοι που διορίστηκαν παραιτήθηκαν εντός έτους 1. Για τη σύσταση των ομορρύθμων εταιριών, των
από του διορισμού τους.» ετερορρύθμων εταιριών (κάθε μορφής), των εταιριών
ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ Η: ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙ− περιορισμένης ευθύνης, των ιδιωτικών κεφαλαιουχικών
ΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ, ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ, εταιρειών και των ανωνύμων εταιριών, δύναται να γίνει
ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ χρήση προτυποποιημένου καταστατικού, το οποίο συ−
Η.1. ΓΕΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΜΗΤΡΩΟ (Γ.Ε.ΜΗ. ) μπληρώνεται από τους ιδρυτές, αν πρόκειται για ομόρ−
1. Η περίπτωση ζ΄ της παραγράφου 1 του άρθρου 5 ρυθμες εταιρίες, ιδιωτικές κεφαλαιουχικές εταιρίες και
του ν. 3853/2010 αντικαθίσταται ως εξής: απλές ετερόρρυθμες εταιρίες ή από την Υπηρεσία Μιας
ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ) 5577

Στάσης (συμβολαιογράφο), αν πρόκειται για εταιρία (24) μήνες πριν την έναρξη της απασχόλησής τους ως
ετερόρρυθμη κατά μετοχές, εταιρία περιορισμένης ευ− οδηγοί επιβατηγών ιδιωτικής χρήσης στις επιχειρήσεις
θύνης, ανώνυμη εταιρία και την Ιδιωτική Κεφαλαιουχική της περίπτωσης 1.
Εταιρεία, μόνο ως προς τα στοιχεία που διαφοροποιούν γ) Να είναι υγιείς με βάση τις ιατρικές εξετάσεις που
την εταιρεία από άλλες του ίδιου εταιρικού τύπου. καθορίζονται σύμφωνα με το εδάφιο ζ΄ της παραγράφου
Με κοινή απόφαση των Υπουργών Ανάπτυξης, Αντα− 2 του άρθρου 95 του ν. 4070/2012 (Α΄ 82).
γωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων και Για την απόδειξη της συνδρομής των ανωτέρω προϋ−
Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων ποθέσεων, οι επιχειρήσεις της περίπτωσης 1 υποχρεού−
ορίζεται το περιεχόμενο του προτυποποιημένου κατα− νται να τηρούν στο αρχείο τους και να επιδεικνύουν σε
στατικού. Το προτυποποιημένο καταστατικό κατατίθε− κάθε έλεγχο από τις αρμόδιες αρχές: για τη συνδρομή
ται στις Υπηρεσίες Μιας Στάσης της περίπτωσης αα΄ του εδαφίου α΄ πιστοποιητικό ποινικού μητρώου γενικής
της παρ. α του άρθρου 2 εάν πρόκειται για ομόρρυθμες χρήσης του οδηγού, για τη συνδρομή του εδαφίου β΄
εταιρίες και ετερόρρυθμες εταιρίες. Αν πρόκειται για επικυρωμένο αντίγραφο της άδειας οδήγησης και για
εταιρεία ετερόρρυθμη κατά μετοχές, εταιρία περιορι− τη συνδρομή του εδαφίου γ΄ ιατρικό πιστοποιητικό.
σμένης ευθύνης, ανώνυμη εταιρία και ιδιωτική κεφαλαι− 3. Τα επιβατηγά ιδιωτικής χρήσης οχήματα που εκμι−
ουχική εταιρεία, το καταστατικό αυτό συντάσσεται από σθώνονται σύμφωνα με τις διατάξεις της περίπτωσης
την Υπηρεσία Μιας Στάσης του άρθρου της περίπτωσης 1, φέρουν τα εξής χαρακτηριστικά:
ββ΄ της παρ. α του άρθρου 2. Οι Υπηρεσίες Μιας Στά− α) Είναι οχήματα άνω των 1.500 κ.εκ..
σης προβαίνουν στις ενέργειες που προβλέπονται στα β) Εμπίπτουν στην κατηγορία εκπομπών EURO V ή
άρθρα 5, 5 Α, 6, 7 του παρόντος προκειμένου να γίνει μεταγενέστερη.
καταχώρισή του στο Γ.Ε.ΜΗ.. γ) Έχουν μέγιστο χρόνο κυκλοφορίας τα επτά (7)
2. Το προτυποποιημένο καταστατικό εταιρίας: χρόνια από την ημερομηνία της πρώτης άδειας κυ−
α) Περιέχει τις απολύτως αναγκαίες σύμφωνα με τον κλοφορίας τους, εφόσον αυτή δεν διαφέρει από την
παρόντα νόμο διατάξεις και κατά τα λοιπά παραπέμπει ημερομηνία κατασκευής τους πάνω από ένα χρόνο, και
στις διατάξεις των οικείων νόμων. για τα ανοικτού τύπου τα εννέα (9) χρόνια από την
β) Το προτυποποιημένο καταστατικό εταιρίας για κυκλοφορία τους.
κάθε τύπο εταιρίας θα είναι προσπελάσιμο από το δι− 4. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Ανάπτυξης, Αντα−
αδικτυακό τόπο του Γ.Ε.ΜΗ.. γωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων και
3. Στο μέτρο που ακολουθείται το προτυποποιημένο Τουρισμού ορίζονται οι όροι και προϋποθέσεις σύστα−
καταστατικό, τεκμαίρεται η νομιμότητα των διατάξεών σης και λειτουργίας των επιχειρήσεων της περίπτωσης
του.» 1 ως προς την άσκηση της δραστηριότητας αυτής, τα
11. Καταργείται η περίπτωση γ΄ της παραγράφου 1 του προσόντα των οδηγών, καθώς και κάθε άλλη σχετική
άρθρου 197 του ν. 4072/2012 (Α΄ 86). λεπτομέρεια για την εφαρμογή του παρόντος.
12. Καταργείται η περίπτωση δ΄ της παραγράφου 2 5. Επιτρέπεται η μεταφορά άνευ κομίστρου πελατών
του άρθρου 198 του ν. 4072/2012 και η περίπτωση ε΄ κύριων ξενοδοχειακών καταλυμάτων, όπως ορίζονται
αναριθμείται σε δ΄ αντίστοιχα. στην περίπτωση Α΄ της παραγράφου 1 του άρθρου 2 του
13. Καταργείται το άρθρο 199 του άρθρου 4072/2012. ν. 2160/1993 (Α΄ 118) με επιβατηγά ιδιωτικής χρήσης οχή−
Η.2. ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ ΕΠΙΒΑΤΗΓΩΝ ΙΔΙΩΤΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ματα, είτε ιδιοκτησίας των καταλυμάτων, είτε κατόπιν
ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ, ΜΟΤΟΣΙΚΛΕΤΩΝ ΚΑΙ ΤΕΤΡΑΚΥΚΛΩΝ χρηματοδοτικής μίσθωσης κατά τις κείμενες διατάξεις,
ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΜΕ ΟΔΗΓΟ από τα σημεία αφίξεως ή αναχωρήσεως μέχρι τις εγκα−
1. Επιτρέπεται στα τουριστικά γραφεία και στα γρα− ταστάσεις των καταλυμάτων αυτών και αντίστροφα.
φεία ενοικιάσεως αυτοκινήτων, όπως ορίζονται στις Επιτρέπεται στις εταιρείες και τους συνεταιρισμούς
παραγράφους 4 και 5 του άρθρου 2 του ν.2160/1993 Επιβατηγών Δημόσιας Χρήσης αυτοκινήτων, που έχουν
(Α΄118), και σε εταιρείες και συνεταιρισμούς Επιβατηγών συσταθεί σύμφωνα με το άρθρο 6 του ν. 3109/2003 (Α΄
Δημόσιας Χρήσης αυτοκινήτων, που έχουν συσταθεί 38) και το άρθρο 87 του ν. 4070/2012 (Α΄ 82) να συνά−
σύμφωνα με το άρθρο 6 του ν. 3109/2003 (Α΄ 38) και το πτουν συμβάσεις με ολική ή μερική εκμίσθωση των ΕΔΧ
άρθρο 87 του ν. 4070/2012 (Α΄ 82), η ολική εκμίσθωση αυτοκινήτων, με οδηγό, με κύρια ξενοδοχειακά καταλύ−
με οδηγό μέσω προκρατήσεως με αντίστοιχη σύμβαση ματα, με κόμιστρο που διαμορφώνεται με συμφωνία των
ελαχίστου διάρκειας δώδεκα (12) ωρών, Επιβατηγών συμβαλλόμενων μερών για τη μεταφορά των πελατών
Ιδιωτικής Χρήσης (ΕΙΧ) αυτοκινήτων απαγορευομένης των κύριων ξενοδοχειακών καταλυμάτων από τα ση−
της μεταφοράς επιβατών με κόμιστρο με τα αυτοκίνητα μεία αφίξεως ή αναχωρήσεως μέχρι τις εγκαταστάσεις
αυτά. των καταλυμάτων και αντίστροφα. Με απόφαση του
2. Οι οδηγοί επιβατηγών ιδιωτικής χρήσης που απα− Υπουργού Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών,
σχολούνται σε επιχειρήσεις της περίπτωσης 1, πρέπει Μεταφορών και Δικτύων καθορίζονται διακριτικά γνω−
υποχρεωτικά: ρίσματα και λοιπά αποδεικτικά στοιχεία που φέρουν
α) Να μην έχουν καταδικαστεί αμετάκλητα για κα− τα ανωτέρω οχήματα, προκειμένου να πιστοποιείται η
κούργημα ή για κάποιο από τα πλημμελήματα της κλο− συνδρομή των προϋποθέσεων της περίπτωσης, καθώς
πής, υπεξαίρεσης, απάτης, εκβίασης, πλαστογραφίας, και άλλες σχετικές λεπτομέρειες για την εφαρμογή της
παραχάραξης, βαριάς σωματικής βλάβης, παράβασης περίπτωσης αυτής.
των διατάξεων περί ναρκωτικών ή των διατάξεων που 6. α) Για κάθε παράβαση των διατάξεων της περίπτω−
αναφέρονται στα ήθη. σης 2 επιβάλλεται πρόστιμο ύψους τριακοσίων (300)
β) Να είναι κάτοχοι άδειας οδήγησης αυτοκινήτου κα− ευρώ. Σε υποτροπή εντός τριετίας, επιβάλλεται πρόστι−
τηγορίας Β΄ σε ισχύ, για τουλάχιστον είκοσι τέσσερεις μο ύψους εξακοσίων (600) ευρώ, σε δεύτερη υποτροπή
5578 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ)

επιβάλλεται πρόστιμο ύψους εννιακοσίων (900) ευρώ 2. Το άρθρο 4 του π.δ. 340/1989 αντικαθίσταται ως
και σε κάθε επόμενη υποτροπή αφαιρείται το Ε.Σ.Λ. εξής:
της επιχείρησης για χρονικό διάστημα δύο (2) μηνών.
β) Για κάθε παράβαση των διατάξεων της περίπτω− «Άρθρο 4
σης 3 επιβάλλεται πρόστιμο ύψους χιλίων πεντακοσίων Χορήγηση επαγγελματικής ταυτότητας
(1.500) ευρώ. Σε υποτροπή εντός τριετίας, επιβάλλεται λογιστή − φοροτεχνικού
πρόστιμο ύψους τριών χιλιάδων (3.000) ευρώ και σε 1. Για την άσκηση του επαγγέλματος του λογιστή,
δεύτερη υποτροπή αφαιρείται το Ε.Σ.Λ. της επιχείρησης φοροτεχνικού και τη χορήγηση της σχετικής επαγγελ−
για χρονικό διάστημα έξι (6) μηνών. ματικής ταυτότητας υποβάλλεται στην Κεντρική Δι−
γ) Σε περίπτωση που σε διάστημα δύο (2) ετών έχει οίκηση του Οικονομικού Επιμελητηρίου της Ελλάδας
επιβληθεί δύο (2) φορές η κύρωση της αφαίρεσης του (ΟΕΕ) ή ανάλογα με τον τόπο της επαγγελματικής του
Ε.Σ.Λ., το Ε.Σ.Λ. αφαιρείται οριστικά. Με απόφαση των εγκατάστασης στην αρμόδια Τοπική Διοίκηση Περιφε−
Υπουργών Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, ρειακού Τμήματος του ΟΕΕ αναγγελία έναρξης άσκησης
Μεταφορών και Δικτύων και Τουρισμού δύνανται να επαγγέλματος.
τροποποιούνται τα ως άνω ποσά. 2. Στην αναγγελία έναρξης άσκησης επαγγέλματος
δ) Κατά των παραπάνω αποφάσεων επιτρέπεται προ− λογιστή − φοροτεχνικού αναφέρονται τα στοιχεία ταυ−
σφυγή ενώπιον της επιτροπής της περίπτωσης δ΄ της τότητας, μόνιμης κατοικίας, επαγγελματικής απασχόλη−
παραγράφου 6 του άρθρου 4 του ν. 3270/2004, όπως σης και οι τίτλοι σπουδών του ενδιαφερομένου.
ισχύει. 3. Η αναγγελία έναρξης άσκησης επαγγέλματος λο−
ε) Σε περίπτωση όπου αυτοκίνητο μισθωμένο κατά γιστή − φοροτεχνικού συνοδεύεται υποχρεωτικά από
τις διατάξεις της περίπτωσης 1 διενεργεί επιβατικές αντίγραφα των πτυχίων, των τίτλων σπουδών ημεδαπής
μεταφορές με κόμιστρο, επιβάλλονται στο νόμιμο εκ− ή αποφάσεων ΣΑΕΠ περί αναγνώρισης επαγγελματικών
πρόσωπο της επιχείρησης και στον οδηγό οι ποινές προσόντων, έγγραφο έναρξης δραστηριότητας από την
της παραγράφου 1 του άρθρου 18 του ν. 1903/1990 (Α΄ αρμόδια αρχή, αντίγραφο ποινικού μητρώου γενικής
167). Επιπλέον, ανακαλείται η άδεια κυκλοφορίας του χρήσης, το οποίο αναζητείται υπηρεσιακά, καθώς και
οχήματος για δύο (2) χρόνια. Για τις παραβάσεις της των απαιτουμένων εγγράφων για την απόδειξη της
παρούσας περίπτωσης εφαρμόζεται η συνοπτική διαδι− άσκησης επαγγέλματος από τον ενδιαφερόμενο, όπως
κασία των άρθρων 417 και επόμενα του Κώδικα Ποινικής ορίζεται στο άρθρο 15.
Δικονομίας. 4. Στην περίπτωση αίτησης για τη χορήγηση επαγ−
Η.3. ΔΙΑΘΕΣΗ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΜΑΤΩΝ ΠΡΩΤΗΣ ΒΡΕΦΙ− γελματικής ταυτότητας ανώτερης τάξης υποβάλλεται
ΚΗΣ ΗΛΙΚΙΑΣ από τον ενδιαφερόμενο, εκτός από τα απαιτούμενα δι−
1. Η διάθεση των παρασκευασμάτων για βρέφη, όπως καιολογητικά άσκησης του επαγγέλματος του λογιστή −
αυτά ορίζονται στην παρ. 2 του άρθρου 1 της Υ1/Γ.Π. φοροτεχνικού και αντίγραφο του προβλεπόμενου από
47815/2008 κοινής απόφασης των Υπουργών Οικονομίας την περίπτωση στ΄ της παραγράφου 2 του άρθρου 1 του
και Οικονομικών και Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης ν. 2515/1997, πιστοποιητικού παρακολούθησης επιμορ−
(Β΄ 1478), γίνεται από τα φαρμακεία και τα καταστήματα φωτικών σεμιναρίων και αξιολόγησης του υποψηφίου.
λιανικής πώλησης τροφίμων, ειδών παντοπωλείου και 5. Η επαγγελματική ταυτότητα λογιστή − φοροτεχνι−
ειδών μαζικής κατανάλωσης. Με κοινή απόφαση των κού χορηγείται με απόφαση της Κεντρικής Διοίκησης ή
Υπουργών Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, της αρμόδιας Τοπικής Διοίκησης Περιφερειακού Τμήμα−
Μεταφορών και Δικτύων και Υγείας δύναται να ρυθμί− τος του Ο.Ε.Ε. εάν πληρούνται οι νόμιμες προϋποθέσεις.
ζεται ο τρόπος διάθεσης στον τελικό καταναλωτή των 6. Η απόφαση της Κεντρικής Διοίκησης ή της αρμόδιας
ανωτέρω παρασκευασμάτων στα σημεία του προηγού− Τοπικής Διοίκησης Περιφερειακού Τμήματος του ΟΕΕ
μενου εδαφίου. για τη χορήγηση της επαγγελματικής ταυτότητας ή για
2. Η παρ. 2 του άρθρου 2 της Υ1/Γ.Π. 47815/2008 κοινής την απαγόρευση της άσκησης του επαγγέλματος του
απόφασης των Υπουργών Οικονομίας και Οικονομικών λογιστή φοροτεχνικού εκδίδεται εντός τριών (3) μηνών
και Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης καταργείται. από την ημερομηνία της αναγγελίας και της πλήρους
Η.4. ΑΡΣΗ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΩΝ ΣΤΗ ΔΙΑΘΕΣΗ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ υποβολής των προβλεπομένων νομίμων δικαιολογητι−
ΚΑΠΝΟΥ κών. Αν παρέλθει άπρακτη η προθεσμία τριών (3) μηνών
Στο άρθρο 2 του ν. 3730/2008 (Α΄ 262) προστίθεται από την ημερομηνία της αναγγελίας και της πλήρους
παράγραφος 6 ως εξής: υποβολής των προβλεπομένων νομίμων δικαιολογητι−
«Ειδικά στις υπεραγορές τροφίμων η τοποθέτηση κών, η ταυτότητα εκδίδεται αυτόματα. Σε περίπτωση
προϊόντων καπνού είναι επιτρεπτή σε κλειστές προ− απαγόρευσης της άσκησης του επαγγέλματος λογι−
θήκες ευρισκόμενες εντός του καταστήματος μετά το στή − φοροτεχνικού, το Ο.Ε.Ε. ενημερώνει εγγράφως
χώρο των ταμείων, στις οποίες παρέχεται πρόσβαση τον ενδιαφερόμενο, γνωστοποιώντας τους λόγους της
με τη μεσολάβηση προσωπικού του καταστήματος, τη− απαγόρευσης. Το Ο.Ε.Ε. μπορεί οποτεδήποτε, ακόμη
ρουμένων των διατάξεων της κοινοτικής νομοθεσίας.» και μετά την παρέλευση τριμήνου από την αναγγελία,
Η.5. ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΣΤΟ Π.Δ. 340/1998 «ΠΕΡΙ ΤΟΥ να απαγορεύσει την άσκηση του επαγγέλματος και
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΟΣ ΛΟΓΙΣΤΗ − ΦΟΡΟΤΕΧΝΙΚΟΥ − ΑΔΕΙΑΣ να προβεί στην αφαίρεση της επαγγελματικής ταυτό−
ΑΣΚΗΣΕΩΣ» τητας, αν διαπιστώσει ότι δεν πληρούνται οι νόμιμες
1. Όπου στο κείμενο ή στον τίτλο του π.δ. 340/1989 (Α΄ προϋποθέσεις για την άσκηση του επαγγέλματος του
228) αναφέρονται οι φράσεις «άδεια ασκήσεως», «ειδική λογιστή − φοροτεχνικού.
7. Ο λογιστής − φοροτεχνικός υποχρεούται να υποβά−
άδεια ασκήσεως επαγγέλματος», «άδεια» ή «άδεια ασκή−
λει στο Ο.Ε.Ε., εντός του πρώτου διμήνου κάθε έτους,
σεως επαγγέλματος» αντικαθίστανται από τη φράση
υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 8 του ν. 1599/1986, στην
«επαγγελματική ταυτότητα».
ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ) 5579

οποία θα δηλώνει ότι ασκεί το επάγγελμα του λογιστή − ροτεχνικού κατά τάξεις, το οποίο ενημερώνεται κάθε
φοροτεχνικού, ότι δεν έχει καταδικασθεί αμετακλήτως έτος μετά την υποβολή της υπεύθυνης δήλωσης της
για τα αδικήματα που αναφέρονται στο άρθρο 14 του παραγράφου 7 του άρθρου 4, καθώς και μητρώο των
π.δ. 340/1998, ότι δεν έχει υποπέσει σε πειθαρχικό παρά− νομικών προσώπων παροχής λογιστικών και φοροτεχνι−
πτωμα σύμφωνα με τον Κώδικα Δεοντολογίας λογιστών κών υπηρεσιών, με μνεία του αριθμού βεβαίωσης που
− φοροτεχνικών και ότι έχει παρακολουθήσει όλη την τους έχει χορηγηθεί και των στοιχείων του άρθρου 10.
αναγκαία εκπαίδευση που αντιστοιχεί στο επίπεδο της 2. Τα Μητρώα Λογιστών − Φοροτεχνικών και Νομι−
επαγγελματικής του κατάταξης, η οποία παρέχεται από κών Προσώπων Παροχής Λογιστικών και Φοροτεχνικών
το Ο.Ε.Ε.. Αν ο λογιστής − φοροτεχνικός δεν καταθέσει Υπηρεσιών του Ο.Ε.Ε. διασυνδέονται με τα αρχεία των
την υπεύθυνη δήλωση εντός του πρώτου διμήνου, δεν λογιστών που μπορούν να υποβάλουν ηλεκτρονικά δη−
εντάσσεται στο Μητρώο λογιστών − φοροτεχνικών του λώσεις στα συστήματα του Υπουργείου Οικονομικών.»
Ο.Ε.Ε. του άρθρου 11. Η πρόσβαση στο συγκεκριμένο 5. Στην περίπτωση α΄ της παραγράφου 1 του άρθρου
αρχείο θα αποκαθίσταται με την κατάθεση της υπεύ− 14 του π.δ. 340/1998 μετά τη λέξη πλαστογραφία προστί−
θυνης δήλωσης. Το Ο.Ε.Ε. ελέγχει το περιεχόμενο της θενται οι λέξεις «υφαρπαγή ψευδούς βεβαίωσης, χρήση
εν λόγω δήλωσης, ενημερώνει αυτόματα το Μητρώο υφαρπαχθείσης ψευδούς βεβαίωσης».
Λογιστών − Φοροτεχνικών και εκδίδει ειδική πράξη σε 6. Το άρθρο 16 του π.δ. 340/1998 καταργείται μετά
όσους αυτοδίκαια έχουν εκπέσει λόγω της μη τήρησης
την παρέλευση ενός (1) έτους από τη δημοσίευση του
της προβλεπόμενης διαδικασίας.
παρόντος. Οι άδειες ασκήσεως επαγγέλματος λογιστή −
8. Επαγγελματική ταυτότητα λογιστή − φοροτεχνικού
φοροτεχνικού εκδοθείσες που εκδόθηκαν με το άρθρο
δεν χορηγείται σε όσους έχουν καταδικαστεί αμετά−
16 π.δ. 340/1998 εξακολουθούν να ισχύουν.
κλητα για αδικήματα που αναφέρονται στην παρ. 1. του
άρθρου 14. Η.6. ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ ΤΩΝ ΝΟΜΩΝ 1906/1990,
9. Η επαγγελματική ταυτότητα χορηγείται μόνο σε 3614/2007 ΚΑΙ 4070/2012
φυσικά πρόσωπα. 1. α. H υποπαράγραφος α΄ της παραγράφου 4 του άρ−
10. Για την έκδοση της επαγγελματικής ταυτότητας και θρου 10 του ν. 1906/1990 (Α΄ 157) αντικαθίσταται ως εξής:
την υποβολή της υπεύθυνης δήλωσης απαιτείται η κατα− «α. Οι υφιστάμενες διεθνείς τακτικές λεωφορειακές
βολή δικαιωμάτων υπέρ του Ο.Ε.Ε, το ύψος των οποίων γραμμές μεταξύ Ελλάδας και χωρών που δεν είναι
καθορίζεται με κοινή απόφαση των Υπουργών Ανάπτυξης, μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης διατηρούνται έως τις
Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων 30.6.2013. Ειδικά οι διεθνείς τακτικές λεωφορειακές
και Οικονομικών. Η ιδιότητα του μέλους του Ο.Ε.Ε. δεν γραμμές μεταξύ Ελλάδας και Αλβανίας διατηρούνται
αποτελεί προϋπόθεση για την άσκηση του επαγγέλματος έως τις 31.12.2012.»
του λογιστή − φοροτεχνικού μετά την 1.1.2015.» β. Οι άδειες που έχουν εκδοθεί ή τροποποιηθεί μετά
3. Το άρθρο 10 του π.δ. 340/1998 αντικαθίσταται ως τη θέση σε ισχύ της παραγράφου 15 του άρθρου 185
εξής: του ν. 4070/2012 (Α΄ 82) για τις διεθνείς τακτικές λε−
ωφορειακές γραμμές μεταξύ Ελλάδας και χωρών που
«Άρθρο 10
δεν είναι μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης διατηρούνται
Νομικά πρόσωπα παροχής λογιστικών
σε ισχύ μέχρι τις 30.6.2013. Ειδικά οι άδειες για διεθνείς
και φοροτεχνικών υπηρεσιών − Αντιπρόσωποι
λεωφορειακές γραμμές μεταξύ Ελλάδας και Αλβανίας
1. Για τη λειτουργία νομικών προσώπων παροχής λο− διατηρούνται έως τις 31.12.2012.
γιστικών και φοροτεχνικών υπηρεσιών απαιτείται βεβαί− γ. Οι διατάξεις των ανωτέρω υποπεριπτώσεων α΄ και
ωση αναγγελίας έναρξης λογιστικών και φοροτεχνικών β΄ ισχύουν αναδρομικά από 10.10.2012.
εργασιών, η οποία χορηγείται από το Ο.Ε.Ε.. 2. α. Το εδάφιο β΄ της παραγράφου 10 του άρθρου
2. Για τη χορήγηση της βεβαίωσης αναγγελίας της 25 του ν. 3614/2007 (Α΄ 267), που προστέθηκε με την
παραγράφου 1 υποβάλλεται από τον νόμιμο εκπρόσωπο παρ. 3 του άρθρου 242 του ν. 4072/2012, αντικαθίσταται
του νομικού προσώπου αναγγελία έναρξης λειτουργί− ως εξής:
ας επιχείρησης παροχής λογιστικών και φοροτεχνι− «β. Στις συγχρηματοδοτούμενες συμβάσεις δημοσίων
κών υπηρεσιών, η οποία συνοδεύεται από επικυρωμένα
έργων που έχουν προκηρυχθεί χωρίς πρόβλεψη χορή−
αντίγραφα των εγγράφων ή πιστοποιητικών, από τα
γησης προκαταβολής στη διακήρυξη ή με πρόβλεψη
οποία προκύπτουν η νόμιμη σύσταση, λειτουργία και
προκαταβολής μικρότερης του δέκα τοις εκατό (10%),
εκπροσώπηση του νομικού προσώπου.
δύναται να χορηγείται στον ανάδοχο προκαταβολή,
3. Φυσικά πρόσωπα που συνδέονται με οποιαδήπο−
κατά παρέκκλιση των διατάξεων της παραγράφου 1
τε σχέση με τα παραπάνω νομικά πρόσωπα και είναι
εξουσιοδοτημένα να υπογράφουν για λογαριασμό αυ− του άρθρου 51 του ν. 3669/2008, η οποία δεν μπορεί να
τών πράξεις που ανάγονται στο αντικείμενο εργασιών υπερβαίνει ποσοστό δέκα τοις εκατό (10%) του ολικού
του λογιστή φοροτεχνικού απαιτείται να είναι κάτοχοι ποσού της σύμβασης (χωρίς αναθεωρήσεις και ΦΠΑ),
επαγγελματικής ταυτότητας λογιστή − φοροτεχνικού.» έναντι ισόποσης εγγυητικής επιστολής.»
4. Το άρθρο 11 του π.δ. 340/1998 αντικαθίσταται ως β. Στο τέλος της παραγράφου 10 του άρθρου 25 του
εξής: ν. 3614/2007 προστίθεται εδάφιο γ΄ ως ακολούθως:
«γ. Τα ανωτέρω εδάφια α΄ και β΄ αφορούν και τα συγ−
«Άρθρο 11 χρηματοδοτούμενα έργα που ανατίθενται από τους
Μητρώο Λογιστών − Φοροτεχνικών ΟΤΑ α΄ βαθμού και τα νομικά τους πρόσωπα και κατι−
και Νομικών Προσώπων Παροχής Λογιστικών σχύουν κάθε άλλης γενικής ή ειδικής διάταξης για τους
και Φοροτεχνικών Υπηρεσιών φορείς αυτούς.»
1. Στο Ο.Ε.Ε. τηρείται μητρώο φυσικών προσώπων 3. Το άρθρο 141 του ν. 4070/2012 αντικαθίσταται ως
κατόχων επαγγελματικής ταυτότητας λογιστή − φο− εξής:
5580 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ)

«Άρθρο 141 β. Το στοιχείο δ΄ της παραγράφου 10 και η παρ. 14 του
Οι βεβαιώσεις εγγραφής των εγγεγραμμένων επι− άρθρου 9 του ν. 3848/2010 καταργούνται.
χειρήσεων στις τάξεις 3η έως και 7η του Μητρώου 2. Το στοιχείο α΄ της παρ. 1 του Κεφαλαίου β΄ του
Εργοληπτικών Επιχειρήσεων (Μ.Ε.ΕΠ.) της Γενικής Γραμ− άρθρου 16 του ν. 1566/1985 αντικαθίσταται ως εξής:
ματείας Δημοσίων Έργων του Υπουργείου Ανάπτυξης, «(α) Για το συμφέρον της εθνικής οικονομίας και την
Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών και Δι− ποιότητα του εκπαιδευτικού συστήματος και με δαπάνη
κτύων, οι οποίες έχουν ημερομηνία λήξης από 1.7.2012 του Δημοσίου από Διεύθυνση σε Διεύθυνση Εκπαίδευ−
έως 30.6.2013 ή έχουν πάρει παράταση, σύμφωνα με το σης, από σχολείο σε σχολείο σε όλη την επικράτεια ανε−
άρθρο 141 του ν. 4070/2012 έως τις 31.12.2012, παρατείνο− ξαρτήτως βαθμίδας εκπαίδευσης και οργανικής θέσης
νται μέχρι 30.6.2013, εφόσον οι επιχειρήσεις υποβάλλουν με απόφαση του Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων,
σχετικό αίτημα έως και εξήντα (60) ημέρες μετά τη Πολιτισμού και Αθλητισμού σε περιπτώσεις υπεραριθ−
δημοσίευση του παρόντος νόμου ή έχουν υποβάλει στην μίας. Με προεδρικό διάταγμα, που εκδίδεται μετά από
Υπηρεσία τήρησης του Μ.Ε.ΕΠ. αίτηση αναθεώρησης. Η πρόταση του Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων,
υπηρεσία τήρησης του Μ.Ε.ΕΠ. θέτει σημείωση επί της Πολιτισμού και Αθλητισμού, ορίζονται η διαδικασία και
βεβαίωσης εγγραφής της εταιρείας για τη χορηγηθεί− τα κριτήρια, μεταξύ των οποίων περιλαμβάνονται τα
σα παράταση. Βεβαιώσεις εγγραφής χωρίς τη σχετική έτη προϋπηρεσίας, η οικογενειακή κατάσταση και άλλα,
σημείωση λήγουν κατά τις ισχύουσες διατάξεις.» καθώς και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια για τη δι−
4. Οι εισφορές που από την ισχύουσα νομοθεσία ενέργεια των μεταθέσεων.»
υπολογίζονταν σε ποσοστό δύο τοις εκατό (2%) επί 3. Διατηρείται η εγγραφή σε επετηρίδα ιδιωτικών εκ−
της συνομολογούμενης ή της νομίμου αμοιβής των μη− παιδευτικών για τα σχολεία πρωτοβάθμιας και δευτερο−
χανικών δεν εισπράττονται εφεξής υπέρ του Τεχνικού βάθμιας εκπαίδευσης, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην
Επιμελητηρίου Ελλάδας (Τ.Ε.Ε.). Επίσης, ποσοστό δύο παρ. 1 του άρθρου 28 του ν. 682/1977 (Α΄ 244).
επί τοις χιλίοις (2‰) εκ των καταβαλλόμενων ποσών Θ.3. ΑΔΕΙΑ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΚΑΙ
στους αναδόχους για την εκτέλεση δημοσίων έργων, ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ, ΚΟΛΛΕΓΙΟΥ, ΦΡΟ−
όπως προβλέπεται από την ισχύουσα νομοθεσία παύει ΝΤΙΣΗΡΙΟΥ ΚΑΙ ΚΕΝΤΡΟΥ ΞΕΝΩΝ ΓΛΩΣΣΩΝ, ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ
να αποτελεί πόρο του Τ.Ε.Ε.. Κάθε άλλη αντίθετη γενική ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟΥ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ (Ι.Ι.Ε.Κ.),
ή ειδική διάταξη παύει να ισχύει. ΚΕΝΤΡΟΥ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΕΠΙΠΕΔΟΥ ΕΝΑ ΚΑΙ ΚΕ−
Θ. ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ
ΝΤΡΟΥ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΕΠΙΠΕΔΟΥ ΔΥΟ.
ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ
1. Άδεια ιδιωτικού σχολείου Πρωτοβάθμιας και Δευτε−
Θ.1. ΘΕΜΑΤΑ ΑΝΩΤΑΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΙΔΡΥΜΑ−
ροβάθμιας εκπαίδευσης, Κολλεγίου και Ιδιωτικού Ινστι−
ΤΩΝ
τούτου Επαγγελματικής Κατάρτισης (Ι.Ι.Ε.Κ.), χορηγεί−
1. Στο τέλος της παρ. 2 του άρθρου 7 του π.δ. 432/1981
ται σε φυσικά πρόσωπα, νομικά πρόσωπα και ενώσεις
(Α΄ 118) προστίθεται εδάφιο ως εξής:
προσώπων, με απόφαση του Υπουργού Παιδείας και
«Η Επιτροπή Ερευνών μετά από έγκριση της Συγκλή−
Θρησκευμάτων, Πολιτισμού και Αθλητισμού, η οποία
του του Πανεπιστημίου ή της Συνέλευσης του Τ.Ε.Ι. δύ−
δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
ναται να αποδίδει στον προϋπολογισμό του αντίστοιχου
2. α) Άδεια Κέντρου Δια Βίου Μάθησης Επιπέδου Ένα
Α.Ε.Ι. ποσοστό έως σαράντα τοις εκατό (40%) του αδιά−
θετου αποθεματικού για την κάλυψη των λειτουργικών και Κέντρου Δια Βίου Μάθησης Επιπέδου Δύο, Φροντι−
του αναγκών.» στηρίου και Κέντρου Ξένων Γλωσσών χορηγείται σε
2.α. Η παράγραφος 2 του άρθρου μόνου του ν.δ. φυσικά πρόσωπα, νομικά πρόσωπα, ενώσεις προσώπων
3883/1958 (Α΄ 181) «Περί μειώσεως της προσθέτου φορο− και νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου (Ν.Π.Δ.Δ.) με από−
λογίας του άρθρου 8 του Α.Ν. 788/1948 και επεκτάσεως φαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Εθνικού Οργα−
ταύτης επί πάντων των εκ του εξωτερικού εισαγομένων νισμού Πιστοποίησης Προσόντων και Επαγγελματικού
εις την χώραν εμπορευμάτων», αντικαθίσταται ως εξής: Προσανατολισμού (Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π.), η οποία δημοσιεύεται
«2. Τα εκ της κατά την παράγραφο 1 έσοδα φορολο− στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
γίας αποδίδονται στον Κρατικό Προϋπολογισμό.» β) Το πρώτο εδάφιο του στοιχείου 1 της παραγράφου
β. Η ισχύς της παρ.  2 του άρθρου μόνου του ν.δ. 6 του άρθρου 10 του ν. 3879/2010 (Α΄ 163), αντικαθίσταται
3883/1958, όπως αντικαταστάθηκε με την προηγούμενη ως εξής:
υποπερίπτωση, αρχίζει από την 1η Ιουλίου 2012. «Φυσικά πρόσωπα, νομικά πρόσωπα, ενώσεις προσώ−
Θ.2. ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥ− πων και νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου (Ν.Π.Δ.Δ.)
ΤΙΚΟΥΣ, ΜΕΤΑΘΕΣΕΙΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΠΕΤΗΡΙΔΑ παρέχουν υπηρεσίες μη τυπικής εκπαίδευσης και κα−
ΙΔΙΩΤΙΚΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ τάρτισης ως Κέντρα Δια Βίου Μάθησης.»
1.α. Η παρ. 1 του άρθρου 2 του ν. 3848/2010 ( Α΄ 71) με γ) Τα Κέντρα Δια Βίου Μάθησης διακρίνονται σε Κέ−
τίτλο «Αναβάθμιση του ρόλου του εκπαιδευτικού – καθι− ντρα Δια Βίου Μάθησης Επιπέδου Ένα και Κέντρα Δια
έρωση κανόνων αξιολόγησης και αξιοκρατίας στην εκ− Βίου Μάθησης Επιπέδου Δύο, του επιπέδου εξαρτώμε−
παίδευση και λοιπές διατάξεις», τροποποιείται ως εξής: νου από την κτηριολογική υποδομή.
«1. Το Α.Σ.Ε.Π. προκηρύσσει και διενεργεί κάθε τρία (3) 3. Οι ανωτέρω άδειες χορηγούνται εντός τεσσάρων (4)
έτη διαγωνισμό για την κατάρτιση πίνακα κατάταξης μηνών από την ημερομηνία υποβολής της αίτησης και η
εκπαιδευτικών κατά κλάδο και ειδικότητα με σκοπό το λειτουργία των μονάδων εκπαίδευσης και κατάρτισης
διορισμό ή την πρόσληψή τους στην πρωτοβάθμια και αρχίζει το επόμενο σχολικό έτος.
δευτεροβάθμια εκπαίδευση, ύστερα από αίτημα του 4. Σε φυσικό πρόσωπο χορηγείται άδεια ιδιωτικού
Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων, Πολιτισμού σχολείου Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας εκπαίδευ−
και Αθλητισμού, το οποίο διαμορφώνεται ανάλογα με σης, Κολλεγίου, Ιδιωτικού Ινστιτούτου Επαγγελματικής
τις εκπαιδευτικές ανάγκες.» Κατάρτισης (Ι.Ι.Ε.Κ), Κέντρου Δια Βίου Μάθησης Επιπέ−
ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ) 5581

δου Ένα και Κέντρου Δια Βίου Μάθησης Επιπέδου Δύο, 8. Για την κτιριολογική υποδομή των ιδιωτικών σχο−
Φροντιστηρίου και Κέντρου Ξένων Γλωσσών, εφόσον λείων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης,
συντρέχουν σωρευτικά οι κατωτέρω προϋποθέσεις: των Κολλεγίων, των ιδιωτικών Ινστιτούτων Επαγγελμα−
(α) έχει συμπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας του, τικής Κατάρτισης (Ι.Ι.Ε.Κ.), των Κέντρων Δια Βίου Μάθη−
(β) έχει μόνιμη εγκατάσταση σε κράτος − μέλος της σης Επιπέδου Δύο ανά κτιριολογική μονάδα (αυτοτελές
Ευρωπαϊκής Ένωσης, κτήριο ή όροφος σε πολυώροφο κτήριο), απαιτείται:
(γ) δεν έχει την ιδιότητα του δημοσίου υπαλλήλου, α) το κτίριο να έχει ισχύουσα πολεοδομική άδεια χρή−
υπαλλήλου Ν.Π.Δ.Δ. και Ο.Τ.Α. και κληρικού, σης εκπαιδευτηρίου,
(δ) είναι ασφαλιστικά και φορολογικά ενήμερο, β) επαρκής και ομοιόμορφος τεχνητός φωτισμός και
(ε) δεν έχει κηρυχθεί σε κατάσταση πτώχευσης και εξαερισμός στις περιπτώσεις υπόγειων χώρων που χρη−
δεν έχει καταθέσει αίτηση για κήρυξή του σε κατάσταση σιμοποιούνται για βοηθητικοί χώροι, καθώς και χώροι
πτώχευσης, εργαστηρίων και βιβλιοθηκών,
(στ) δεν έχει καταδικαστεί ή παραπεμφθεί με τελε− γ) ελάχιστο εμβαδόν αίθουσας διδασκαλίας δεκαπέ−
σίδικο βούλευμα σύμφωνα με τα άρθρα 8 και 9 του ντε (15) τετραγωνικά μέτρα και ενάμιση (1,5) τετραγωνικό
Υπαλληλικού Κώδικα (ν. 3528/2007, Α΄ 26), όπως τροπο− μέτρο ανά εκπαιδευόμενο στις αίθουσες διδασκαλίας,
ποιήθηκε και ισχύει, δ) δύο (2) τετραγωνικά μέτρα ανά εκπαιδευόμενο
(ζ) δεν έχει απολυθεί από θέση δημόσιου υπαλλήλου ή στους αύλειους χώρους. Στον αύλειο χώρο συνυπολο−
ιδιωτικού εκπαιδευτικού ή διδάσκοντος στα φροντιστή− γίζονται τα υπόστεγα και οι ανοιχτοί διάδρομοι, αλλά
ρια ή κέντρα ξένων γλωσσών, για λόγους πειθαρχικούς όχι τα δώματα,
ή για ανεπάρκεια στην εκτέλεση των καθηκόντων του, ε) πυροπροστασία για χρήση εκπαιδευτηρίου σύμφω−
(η) δεν του έχει επιβληθεί η διοικητική κύρωση της να με τις ισχύουσες διατάξεις,
ανάκλησης της άδειας ίδρυσης ή της άδειας λειτουρ− στ) δυνατότητα πρόσβασης σε Άτομα με Ειδικές Ανά−
γίας για ίδιο ή άλλο ιδιωτικό φορέα εκπαίδευσης και γκες σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία, τουλάχιστον
κατάρτισης την τελευταία δεκαετία. σε μία κτιριολογική μονάδα (κτήριο ή όροφο),
5. Σε νομικό πρόσωπο και Ν.Π.Δ.Δ. χορηγείται άδεια ζ) στα Νηπιαγωγεία που έχουν δυναμικότητα έως
ιδιωτικού σχολείου Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθ− εξήντα (60) νήπια δεν έχει εφαρμογή το στοιχείο α΄
μιας εκπαίδευσης, Κολλεγίου, Ιδιωτικού Ινστιτούτου και το στοιχείο δ΄ της παρούσης. Το κτίριο στο οποίο
Επαγγελματικής Κατάρτισης (Ι.Ι.Ε.Κ.), Κέντρου Δια Βίου στεγάζονται πρέπει να διαθέτει ισχύουσα οικοδομική
Μάθησης Επιπέδου Ένα και Κέντρου Δια Βίου Μάθη−
άδεια και την πυροπροστασία όπως αυτή ρυθμίζεται
σης Επιπέδου Δύο, Φροντιστηρίου και Κέντρου Ξένων
από τις σχετικές διατάξεις.
Γλωσσών, εφόσον συντρέχουν σωρευτικά οι κατωτέρω
Στην παρούσα ρύθμιση εντάσσονται και τα Κέντρα
προϋποθέσεις:
Δια Βίου Μάθησης Επιπέδου Ένα, τα Φροντιστήρια και
(α) η καταστατική έδρα του βρίσκεται σε χώρα κρά−
τα Κέντρα Ξένων Γλωσσών τα οποία δεν υπάγονται
τος − μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης,
στην περίπτωση 10 της παρούσας υποπαραγράφου.
(β) ο σκοπός του, σύμφωνα με το καταστατικό του,
9. Κατά παρέκκλιση του στοιχείου α΄ της προηγού−
αφορά και στην παροχή υπηρεσιών εκπαίδευσης και
μενης περίπτωσης 8, αυτοτελή κτίρια που διαθέτουν
κατάρτισης,
ισχύουσα οικοδομική άδεια για άλλη χρήση, δεν χρη−
(γ) οι μέτοχοι ή εταίροι του δεν έχουν την ιδιότητα
του δημοσίου υπαλλήλου, υπαλλήλου Ν.Π.Δ.Δ. και Ο.Τ.Α. σιμοποιούνται ως αίθουσες διδασκαλίας ή εργαστήρια.
και κληρικού, 10. Για την κτιριολογική υποδομή του Κέντρου Δια Βίου
(δ) είναι ασφαλιστικά και φορολογικά ενήμερο, Μάθησης Επιπέδου Ένα, των Φροντιστηρίων και των
(ε) δεν έχει κηρυχθεί σε κατάσταση πτώχευσης και Κέντρων Ξένων Γλωσσών απαιτείται ανά κτιριολογική
δεν έχει καταθέσει αίτηση για κήρυξή του σε κατάσταση μονάδα (αυτοτελές κτήριο ή όροφος σε πολυώροφο
πτώχευσης, κτήριο):
(στ) δεν του έχει επιβληθεί η διοικητική κύρωση της α) ισχύουσα οικοδομική άδεια,
ανάκλησης της άδειας ίδρυσης ή της άδειας λειτουρ− β) πιστοποιητικό πυροπροστασίας σύμφωνα με τις
γίας για ίδιο ή άλλο ιδιωτικό φορέα εκπαίδευσης και ισχύουσες διατάξεις,
κατάρτισης την τελευταία δεκαετία, γ) ο συνολικός αριθμός εκπαιδευομένων ανά ώρα να
(ζ) ο νόμιμος εκπρόσωπος του νομικού προσώπου πρέ− μην υπερβαίνει την αναλογία ενός ατόμου ανά τρία (3)
πει να πληροί τις προϋποθέσεις των στοιχείων γ΄, δ΄, ε΄, τετραγωνικά μέτρα στο συνολικό εμβαδόν του φορέα
στ΄, ζ΄ και η΄ της παραγράφου 4 του παρόντος άρθρου. και τον αριθμό των εβδομήντα πέντε (75) εκπαιδευό−
6. Άδεια ιδιωτικού σχολείου Πρωτοβάθμιας και Δευ− μενων,
τεροβάθμιας εκπαίδευσης, Κολλεγίου, Ιδιωτικού Ινστι− δ) ενάμισι (1,5) τετραγωνικό μέτρο ανά εκπαιδευόμενο
τούτου Επαγγελματικής Κατάρτισης (Ι.Ι.Ε.Κ.), Κέντρου στις αίθουσες διδασκαλίας,
Δια Βίου Μάθησης Επιπέδου Ένα και Κέντρου Δια Βίου ε) επαρκής και άμεσος φυσικός φωτισμός και αερι−
Μάθησης Επιπέδου Δύο και Φροντιστηρίου και Κέντρου σμός,
Ξένων Γλωσσών χορηγείται σε ενώσεις προσώπων, εφό− στ) ένα (1) WC ανά τριάντα (30) εκπαιδευόμενους,
σον για τα φυσικά πρόσωπα συντρέχουν οι προϋποθέ− ζ) ελάχιστο εμβαδό αίθουσας διδασκαλίας δώδεκα
σεις της παραγράφου 4 και για τα νομικά πρόσωπα οι (12) τετραγωνικά μέτρα και
προϋποθέσεις της παραγράφου 5 του παρόντος άρθρου. η) βεβαίωση δύο μηχανικών περί της στατικής επάρ−
7. Η ένωση προσώπων ορίζει υπεύθυνο κατά νόμο στο κειας του κτηρίου ως προς το μέγιστο προβλεπόμενο
πρόσωπο του οποίου πρέπει να συντρέχουν οι προϋπο− πληθυσμό.»
θέσεις των στοιχείων α΄, β΄, γ΄, δ΄, ε΄, στ΄, ζ΄ και η΄ της 11. Η άδεια ιδιωτικού σχολείου Πρωτοβάθμιας και
περίπτωσης 4 της παρούσας υποπαραγράφου. Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, Κολλεγίου, Ιδιωτικού
5582 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ)

Ινστιτούτου Επαγγελματικής Κατάρτισης (Ι.Ι.Ε.Κ.), Κέ− δου Ένα, Κέντρου Δια Βίου Μάθησης Επιπέδου Δύο και
ντρου Δια Βίου Μάθησης Επιπέδου Ένα και Κέντρου Φροντιστηρίου και Κέντρου Ξένων Γλωσσών σε φυσικά,
Δια Βίου Μάθησης Επιπέδου Δύο και Φροντιστηρίου νομικά πρόσωπα, ενώσεις προσώπων και Ν.Π.Δ.Δ. και
και Κέντρου Ξένων Γλωσσών τροποποιείται μετά από ρυθμίζεται κάθε σχετικό θέμα.
αίτηση, σύμφωνα με τη διαδικασία που απαιτείται για 16. Κατά την υποβολή της αίτησης για τη χορήγηση
τη χορήγηση αυτής. της άδειας Κολλεγίου, Ιδιωτικού Ινστιτούτου Επαγ−
Αιτήσεις για τροποποίηση της άδειας υποβάλλονται γελματικής Κατάρτισης (Ι.Ι.Ε.Κ.), Κέντρου Δια Βίου Μά−
άπαξ ετησίως έως την 30ή Απριλίου εκάστου έτους για θησης Επιπέδου Ένα και Κέντρου Δια Βίου Μάθησης
το επόμενο διδακτικό έτος. Επιπέδου Δύο και Φροντιστηρίου και Κέντρου Ξένων
12. Οι ανωτέρω φορείς εκπαίδευσης υποχρεούνται, Γλωσσών υποβάλλονται και τα προγράμματα σπου−
επί ποινή ανάκλησης αυτής της άδειας, να ενημερώνουν δών προς έγκριση. Η διαδικασία της εγκρίσεως των
εγγράφως την αρχή που χορηγεί την άδεια ιδιωτικού προγραμμάτων σπουδών καθορίζεται με απόφαση του
σχολείου Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας εκπαίδευ− Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων, Πολιτισμού και
σης, Κολλεγίου, Ιδιωτικού Ινστιτούτου Επαγγελματικής Αθλητισμού.
Κατάρτισης (Ι.Ι.Ε.Κ.), Κέντρου Δια Βίου Μάθησης Επιπέ− 17. Αναπόσπαστο στοιχείο όλων των ανωτέρω αδειών
δου Ένα και Κέντρου Δια Βίου Μάθησης Επιπέδου Δύο αποτελεί και ο διακριτικός τίτλος.
και Φροντιστηρίου και Κέντρου Ξένων Γλωσσών, για 18. Για τη χορήγηση άδειας σε φυσικά, νομικά πρόσω−
κάθε μεταβολή των προϋποθέσεων χορήγησής της ή πα, ενώσεις προσώπων και Ν.Π.Δ.Δ. την τροποποίηση
συνδρομής ασυμβίβαστων ιδιοτήτων. και την επικαιροποίηση αυτής απαιτείται παράβολο −ή
13. Για τη χορήγηση της άδειας ιδιωτικού σχολεί− χρηματικό ποσό για τους φορείς που αδειοδοτούνται
ου Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, από τον Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π.− το ποσό του οποίου καθορίζεται
Κολλεγίου, Ιδιωτικού Ινστιτούτου Επαγγελματικής Κα− με απόφαση των Υπουργών Παιδείας και Θρησκευμά−
τάρτισης (Ι.Ι.Ε.Κ.), ο Εθνικός Οργανισμός Πιστοποίησης των, Πολιτισμού και Αθλητισμού και Οικονομικών που
Προσόντων και Επαγγελματικού Προσανατολισμού δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
(Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π.) διατυπώνει γνώμη προς τον Υπουργό Παι− Θ.4. ΑΝΑΚΛΗΣΗ ΑΔΕΙΑΣ
δείας και Θρησκευμάτων, Πολιτισμού και Αθλητισμού, 1. Η άδεια ιδιωτικού σχολείου Πρωτοβάθμιας και Δευ−
ως προς τη συνδρομή των προϋποθέσεων του ισχύο− τεροβάθμιας εκπαίδευσης, Κολλεγίου, Ιδιωτικού Ινστι−
ντος Οικοδομικού Κανονισμού. Εφόσον διαπιστωθούν τούτου Επαγγελματικής Κατάρτισης (Ι.Ι.Ε.Κ.), Κέντρου
κτιριολογικές διαφοροποιήσεις, ο Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. τις γνω− Δια Βίου Μάθησης Επιπέδου Ένα και Κέντρου Δια Βίου
στοποιεί στον ιδιοκτήτη, ο οποίος εντός τριάντα (30) Μάθησης Επιπέδου Δύο και Φροντιστηρίου και Κέντρου
ημερών οφείλει να συμμορφωθεί. Για τη διατύπωση Ξένων Γλωσσών, ανακαλείται με απόφαση της αρχής
γνώμης κατατίθεται χρηματικό ποσό υπέρ του Εθνικού που εκδίδει την άδεια στις ακόλουθες περιπτώσεις:
Οργανισμού Πιστοποίησης Προσόντων και Επαγγελ− (α) αν έπαυσαν να συντρέχουν οι προϋποθέσεις χορή−
ματικού Προσανατολισμού (Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π.), το ύψος του γησής της ή συντρέξουν οι ασυμβίβαστες ιδιότητες που
οποίου καθορίζεται με απόφαση των Υπουργών Παιδεί− προβλέπονται από τις διατάξεις του παρόντος νόμου,
ας και Θρησκευμάτων, Πολιτισμού και Αθλητισμού και (β) εάν συντρέξει παραβίαση των όρων της χορηγη−
Οικονομικών της παραγράφου 18 του παρόντος. θείσας άδειας ή παράβαση των διατάξεων που διέπουν
14. α. Οι άδειες των περιπτώσεων 1 και 2 επικαιροποι− τη λειτουργία των εκπαιδευτικών φορέων των περιπτώ−
ούνται ετησίως με τη διαδικασία της αναγγελίας του σεων 1 και 2 του παρόντος, ακόμα και αν πρόκειται για
δεύτερου και τρίτου εδαφίου της παραγράφου 1 του αβλεψία ή παράλειψη κατά τη διαδικασία του ελέγχου
άρθρου 3 του ν. 3919/2011 (Α΄ 32), με την προσκόμιση για τη χορήγηση της άδειας,
των κάτωθι: (γ) με αίτηση του κατόχου της άδειας. Στην περίπτωση
i) Δήλωση του ν. 1599/1986 (Α΄ 75) περί μη μεταβολής αυτή η άδεια ανακαλείται μετά το πέρας του διδακτι−
των προϋποθέσεων χορήγησης της άδειας των παρα− κού έτους ή του εξαμήνου εκπαίδευσης ή κατάρτισης,
γράφων 4, 5 και 6 και των κτιριολογικών προδιαγραφών ανάλογα με τη διάρθρωση του προγράμματος σπουδών
των παραγράφων 8, 9 και 10 του παρόντος. Εφόσον του φορέα.
έχουν επέλθει μεταβολές στις προϋποθέσεις χορήγησης 2. Χορηγηθείσα άδεια ιδιωτικού σχολείου Πρωτοβάθ−
της άδειας με την αναγγελία κατατίθεται όλη η σχετική μιας και Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, Κολλεγίου, Ιδιω−
τεκμηρίωση. τικού Ινστιτούτου Επαγγελματικής Κατάρτισης (Ι.Ι.Ε.Κ.),
ii) Φορολογική και ασφαλιστική ενημερότητα, όπου Κέντρου Διά Βίου Μάθησης Επιπέδου Ένα και Κέντρου
αυτή απαιτείται για την έκδοση της άδειας. Δια Βίου Μάθησης Επιπέδου Δύο και Φροντιστηρίου
iii) Πιστοποιητικό περί μη πτώχευσης ή περί μη υπο− και Κέντρου Ξένων Γλωσσών, ανακαλείται αυτοδικαίως
βολής αίτησης για κήρυξη σε κατάσταση πτώχευσης, εφόσον ο εκπαιδευτικός φορέας δεν λειτουργήσει εντός
όπου αυτή απαιτείται για την έκδοση της άδειας. δύο (2) ημερολογιακών ετών.
β. Η αναγγελία υποβάλλεται έως την 31η Μαΐου εκά− 3. Στο φυσικό πρόσωπο, νομικό πρόσωπο, ένωση προ−
στου έτους. σώπων ή Ν.Π.Δ.Δ. η άδεια των οποίων ανακαλείται ως
15. Με απόφαση του Υπουργού Παιδείας και Θρη− διοικητική κύρωση, δεν χορηγείται εκ νέου άδεια για
σκευμάτων, Πολιτισμού και Αθλητισμού, καθορίζονται φορέα εκπαίδευσης των περιπτώσεων 1 και 2 της υπο−
τα απαιτούμενα δικαιολογητικά για τη χορήγηση, την παραγράφου Θ.1. της παρούσας παραγράφου ή άλλης
τροποποίηση και την επικαιροποίηση άδειας ιδιωτικού μορφής για χρονικό διάστημα δέκα (10) ετών.
σχολείου Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας εκπαίδευ− Θ.5. ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗ ΑΔΕΙΩΝ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ
σης, Κολλεγίου, Ιδιωτικού Ινστιτούτου Επαγγελματικής ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΚΑΙ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ,
Κατάρτισης (Ι.Ι.Ε.Κ.), Κέντρου Δια Βίου Μάθησης Επιπέ− ΚΟΛΛΕΓΙΟΥ, ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΟΥ ΚΑΙ ΚΕΝΤΡΟΥ ΞΕΝΩΝ
ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ) 5583

ΓΛΩΣΣΩΝ, ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟΥ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙ− Θ.7. ΚΟΛΛΕΓΙΑ
ΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ (Ι.Ι.Ε.Κ.), ΚΕΝΤΡΟΥ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗ− 1. Η παρ. 1 του άρθρου 1 του ν. 3696/2008 (Α΄177), όπως
ΣΗΣ ΕΠΙΠΕΔΟΥ ΕΝΑ ΚΑΙ ΚΕΝΤΡΟΥ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ τροποποιήθηκε με το άρθρο 45 του ν. 3848/2010 (Α΄71),
ΕΠΙΠΕΔΟΥ ΔΥΟ αντικαθίσταται ως εξής:
1. Επιτρέπεται η μεταβίβαση της άδειας ιδιωτικού σχο− «1. Τα κολλέγια είναι πάροχοι υπηρεσιών μη τυπικής
λείου Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, μεταλυκειακής εκπαίδευσης και κατάρτισης που παρέ−
Κολλεγίου, Φροντιστηρίου και Κέντρου Ξένων Γλωσ− χουν κατ’ αποκλειστικότητα σπουδές βάσει συμφωνιών
σών, Ιδιωτικού Ινστιτούτου Επαγγελματικής Κατάρτισης πιστοποίησης (validation), δικαιόχρησης (franchising) με
(Ι.Ι.Ε.Κ.), Κέντρου Δια Βίου Μάθησης Επιπέδου Ένα και ανώτατα εκπαιδευτικά ιδρύματα της αλλοδαπής, ανα−
Κέντρου Δια Βίου Μάθησης Επιπέδου Δύο εφόσον τόσο γνωρισμένα από τις αρμόδιες αρχές στη χώρα που
το φυσικό ή το νομικό πρόσωπο, η ένωση προσώπων εδρεύουν, οι οποίες οδηγούν σε πρώτο πτυχίο(bachelor)
ή το Ν.Π.Δ.Δ. που μεταβιβάζει την άδεια, όσο και το τουλάχιστον τριετούς διάρκειας σπουδών και φοίτησης,
φυσικό ή νομικό πρόσωπο ή η ένωση προσώπων ή το ή μεταπτυχιακό τίτλο σπουδών. Επίσης, περιλαμβάνο−
Ν.Π.Δ.Δ. όπου μεταβιβάζεται η άδεια, −έχει τις κατά νόμο νται στη συγκεκριμένη κατηγορία (κολλέγια) πάροχοι
προϋποθέσεις χορήγησης της άδειας. υπηρεσιών μη τυπικής μεταλυκειακής εκπαίδευσης
2. Η μεταβίβαση εγκρίνεται από το αρμόδιο για τη χο− και κατάρτισης, τα προγράμματα σπουδών των οποί−
ρήγηση της άδειας όργανο. Για την έγκριση της μεταβί− ων οδηγούν σε μεταπτυχιακό τίτλο σπουδών, εφόσον
βασης απαιτείται η υποβολή σχετικής αίτησης, συνοδευ− αυτά τα συγκεκριμένα προγράμματα σπουδών έχουν
όμενη από τη σύμβαση μεταβίβασης, και τον τελευταίο πιστοποίηση (accreditation) από διεθνείς οργανισμούς
ισολογισμό του μεταβιβάζοντος και του αποκτώντος πιστοποίησης. Τα ανωτέρω πτυχία και τίτλοι, καθώς και
την άδεια, καθώς και κάθε άλλο απαραίτητο έγγραφο οι βεβαιώσεις, τα πιστοποιητικά σπουδών και οποιασ−
που αποδεικνύει την πλήρωση, των προϋποθέσεων της δήποτε άλλης ονομασίας βεβαίωση που χορηγούν τα
περίπτωσης 1 της παρούσας υποπαραγράφου. κολλέγια δεν είναι ισότιμες με τους τίτλους που χορη−
3. Κατά τη διαδικασία μεταβίβασης διατυπώνεται γνώ− γούνται στο πλαίσιο του ελληνικού συστήματος τυπικής
μη από τον Εθνικό Οργανισμό Πιστοποίησης Προσόντων εκπαίδευσης.»
και Επαγγελματικού Προσανατολισμού (Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π.), 2. Η παράγραφος 3 του άρθρου 1 του ν. 3696/2008,
όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 45 του ν. 3848/2010,
όπου απαιτείται, της περίπτωσης 13 της υποπαραγρά−
αντικαθίσταται ως εξής:
φου Θ.5. της παρούσας παραγράφου.
«3. Συνιστάται στο Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευ−
4. Η ως άνω αίτηση για έγκριση μεταβίβασης, συνοδεύ−
μάτων, Πολιτισμού και Αθλητισμού Τμήμα Κολλεγίων,
εται από παράβολο ή χρηματικό ποσό για τους φορείς
το οποίο υπάγεται στη Διεύθυνση Ευρωπαϊκής Ένωσης
που αδειοδοτούνται από τον Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π., το ποσό του
του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων, Πολιτι−
οποίου καθορίζεται με απόφαση των Υπουργών Παι−
σμού και Αθλητισμού και έχει τις αρμοδιότητες που
δείας και Θρησκευμάτων, Πολιτισμού και Αθλητισμού
ορίζονται στην παράγραφο 1 του άρθρου 12 του πα−
και Οικονομικών.
ρόντος. Του Τμήματος αυτού προΐσταται υπάλληλος
5. Απαγορεύεται ρητά η εκμίσθωση των αδειών των
κλάδου ΠΕ1 Διοικητικού της Κεντρικής Υπηρεσίας του
περιπτώσεων 1 και 2 της υποπαραγράφου Θ.15 της πα−
Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων, Πολιτισμού
ρούσας παραγράφου από τον ιδιοκτήτη ή τους κληρο− και Αθλητισμού.»
νόμους αυτού. 3. Η παράγραφος 1 του άρθρου 10 του ν. 3696/2008,
6. Με απόφαση του Υπουργού Παιδείας και Θρησκευ− όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 45 του ν. 3848/2010,
μάτων, Πολιτισμού και Αθλητισμού, καθορίζονται τα δι− αντικαθίσταται ως εξής:
καιολογητικά που απαιτούνται να συνυποβάλονται για «1. Αποκλειστικά και μόνο Κολλέγια που έχουν ισχύου−
τη μεταβίβαση και ρυθμίζεται κάθε σχετικό θέμα. σα άδεια μπορούν να παρέχουν υπηρεσίες εκπαίδευσης
Θ.6. ΣΥΣΤΕΓΑΣΗ ΜΟΝΑΔΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑ− και κατάρτισης της παραγράφου 1 του άρθρου 1 του
ΤΑΡΤΙΣΗΣ παρόντος.»
1. Η συστέγαση, καθώς και η από κοινού προβολή, 4. Στο άρθρο 10 του ν. 3696/2008, όπως τροποποι−
αναγγελία, γνωστοποίηση, διαφήμιση ή επιγραφή των ήθηκε με το άρθρο 45 του ν. 3848/2010, προστίθεται
μονάδων εκπαίδευσης και κατάρτισης που αδειοδο− παράγραφος 4 ως εξής:
τούνται σύμφωνα με τα ανωτέρω, δεν επιτρέπεται εάν «4. Με απόφαση του Υπουργού Παιδείας και Θρησκευ−
προκαλείται σύγχυση ή κίνδυνος σύγχυσης ή παραπλά− μάτων, Πολιτισμού και Αθλητισμού ρυθμίζονται θέματα
νηση των καταναλωτών σχετικά με τον πάροχο των που αφορούν στην παροχή προγραμμάτων σπουδών
επί μέρους εκπαιδευτικών υπηρεσιών και το είδος, το από τα Κολλέγια.»
επίπεδο και τον απονεμόμενο τίτλο των παρεχόμενων 5. Το πρώτο εδάφιο του άρθρου 16 του ν. 3696/2008
σπουδών. αντικαθίσταται ως εξής:
2. Οι κτηριακές εγκαταστάσεις και το σύνολο των λοι− «Ο ιδιοκτήτης ή ο νόμιμος εκπρόσωπος του νομικού
πών υποδομών των ιδιωτικών σχολείων Πρωτοβάθμιας προσώπου ή ο κατά νόμο υπεύθυνος της ένωσης προσώ−
και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, των Κολλεγίων, των πων και ο Διευθυντής του Κολλεγίου είναι υποχρεωμέ−
Κέντρων Δια Βίου Μάθησης Επιπέδου Ένα, των Κέντρων νοι να παρέχουν στο Τμήμα Κολλεγίων του Υπουργείου
Δια Βίου Μάθησης Επιπέδου Δύο και των Ιδιωτικών Παιδείας και Θρησκευμάτων, Πολιτισμού και Αθλητισμού
Ινστιτούτων Επαγγελματικής Κατάρτισης (Ι.Ι.Ε.Κ.), δύνα− κάθε στοιχείο ή πληροφορία που ζητείται στο πλαίσιο
ται να χρησιμοποιούνται σε χρόνους εκτός διδακτικού της άσκησης των αρμοδιοτήτων του.»
ωραρίου για την παροχή άλλων υπηρεσιών εκπαίδευσης 6. Η παράγραφος 1 του άρθρου 22 του ν. 3696/2008
και κατάρτισης. αντικαθίσταται ως εξής:
5584 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ)

«1. Οι διοικητικές κυρώσεις για παράβαση των διατάξε− Θ.9. ΔΙΔΑΣΚΟΝΤΕΣ ΣΤΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ
ων του παρόντος νόμου επιβάλλονται με απόφαση του ΣΠΟΥΔΩΝ
Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων, Πολιτισμού και Το τρίτο εδάφιο της παρ. 2 του άρθρου 4 της Υ.Α.
Αθλητισμού στον ιδιοκτήτη ή στο νόμιμο εκπρόσωπο ή 19780/16.2.2011 (Β΄ 472) «Προϋποθέσεις και διαδικασία
στον υπεύθυνο κατά νόμο του Κολλεγίου.» χορήγησης άδειας λειτουργίας σε Εργαστήρια Ελευ−
7. Το στοιχείο (iv) της περίπτωσης α΄ της παραγρά− θέρων Σπουδών», αντικαθίσταται ως εξής:
φου 2 του άρθρου 22 του ν.3696/2008 αντικαθίσταται «Η συνάφεια του τίτλου σπουδών προς το γνωστικό
ως εξής: αντικείμενο διδασκαλίας του προηγούμενου εδαφίου
«(iv) για την παράβαση των υποχρεώσεων σχετικά με μπορεί να αντικαθίσταται από τετραετή αποδεδειγμένη
τις κτιριολογικές υποδομές, τους όρους λειτουργίας και συναφή επαγγελματική εμπειρία ή με πιστοποιητικό
τις συνθήκες υγιεινής περιλαμβανομένης της απαγόρευ− εκπαιδευτή συναφούς ειδικότητας χορηγούμενο από
σης της συστέγασης και της συλλειτουργίας πρόστιμο Φορέα Πιστοποίησης αναγνωρισμένο από το Ελληνικό
από 30.000 έως 50.000 ευρώ». Κράτος ή από Φορέα Πιστοποίησης αναγνωρισμένο από
8. Το στοιχείο (iv) της περίπτωσης γ΄ της παραγρά− τις αρμόδιες αρχές άλλου κράτους − μέλους.»
φου 2 του άρθρου 22 του ν. 3696/2008 αντικαθίσταται Θ.10. ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ ΙΕΚ
ως εξής: Το στοιχείο β΄ της παρ.  2 του άρθρου 10 της Υ.Α.
«(iv) για την παράβαση των υποχρεώσεων σχετικά με Ζ/3378/1993 (Β΄ 722) «Τροποποίηση της Απόφασης Υπουρ−
τις κτιριολογικές υποδομές, τους όρους λειτουργίας και γού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων Ζ/3378/1993
τις συνθήκες υγιεινής πρόστιμο περιλαμβανομένης της «Προϋποθέσεις, όροι και διαδικασία χορήγησης άδειας
απαγόρευσης της συστέγασης και της συλλειτουργίας ίδρυσης και λειτουργίας Ινστιτούτων Επαγγελματικής
από 20.000 έως 30.000 ευρώ ανά περίπτωση». Κατάρτισης (Ι.Ε.Κ.) από Νομικά Πρόσωπα Ιδιωτικού Δι−
9. Όπου στις διατάξεις του ν. 3696/2008, αναφέρε− καίου ή Ιδιώτες», όπως τροποποιήθηκε, συμπληρώθηκε
ται «ίδρυμα της αλλοδαπής», νοείται «ανώτατο εκπαι− και ισχύει, καταργείται.
δευτικό ίδρυμα της αλλοδαπής» και όπου αναφέρεται Θ.11. ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΕΝΤΡΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛ−
«άδεια ίδρυσης Κέντρου Μεταλυκειακής Εκπαίδευσης» ΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ
και «Άδεια Λειτουργίας Κέντρου Μεταλυκειακής Εκπαί− Η υπ’ αριθμ. 9.16031/Οικ. 3.2815/10.9.2009 (Β΄ 1999) «Σύ−
δευσης» νοείται «Άδεια Κολλεγίου». στημα Πιστοποίησης Κέντρων Επαγγελματικής Κατάρ−
Θ.8. ΔΙΔΙΑΣΚΟΝΤΕΣ ΣΕ ΚΟΛΛΕΓΙΑ τισης (ΚΕΚ)» κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομίας
Το άρθρο 15 του ν. 3696/2008 αντικαθίσταται ως εξής: και Οικονομικών και Απασχόλησης και Κοινωνικής Προ−
«Άρθρο 15 στασίας, ισχύει έως την 30ή Αυγούστου 2013.
Θ.12. ΑΔΕΙΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΣΕ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ, ΚΕΝΤΡΑ
1. Το διδακτικό προσωπικό των Κολλεγίων εγγράφεται
ΞΕΝΩΝ ΓΛΩΣΣΩΝ ΚΑΙ ΑΔΕΙΑ ΚΑΤ’ ΟΙΚΟΝ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ
με αίτησή του σε Μητρώο Διδασκόντων, το οποίο τη−
1. Η άδεια διδασκαλίας σε Φροντιστήρια και Κέντρων
ρείται στο Τμήμα Κολλεγίων του Υπουργείου Παιδείας
Ξένων Γλωσσών, και η άδεια κατ’ οίκον διδασκαλίας
και Θρησκευμάτων, Πολιτισμού και Αθλητισμού, που
όπως ορίζονται στην παρ. 5 του άρθρου 70 και στην
εκδίδει και τη σχετική βεβαίωση εγγραφής. Το διδακτικό
παρ. 2 του άρθρου 75 του α.ν. 2545/1940 (Α΄ 287) αντίστοι−
προσωπικό των Κολλεγίων επιλέγεται από τους ιδιοκτή−
χα αντικαθίστανται με αναγγελία έναρξης ασκήσεως
τες τους ή τον νόμιμο εκπρόσωπό τους υποχρεωτικώς
του επαγγέλματος που προβλέπεται στο δεύτερο και
μεταξύ αυτών που είναι εγγεγραμμένοι στο Μητρώο
Διδασκόντων. τρίτο εδάφιο της παρ. 1 του άρθρου 3 του ν. 3919/2011.
2. Στην αίτησή τους για εγγραφή οι υποψήφιοι διδά− Η αναγγελία έναρξης ασκήσεως του επαγγέλματος
σκοντες υποβάλλουν τα εξής δικαιολογητικά: συνοδεύεται από όλα τα νόμιμα δικαιολογητικά που
(α) Αντίγραφο πτυχίου ανωτάτου εκπαιδευτικού ιδρύ− απαιτούνται για τη χορήγηση της άδειας.
ματος ή μεταπτυχιακού ή διδακτορικού τίτλου σπουδών 2. Όπου στις κείμενες διατάξεις προβλέπεται άδεια
της ημεδαπής ή ισοτίμου της αλλοδαπής. διδασκαλίας σε Φροντιστήρια και Κέντρα Ξένων Γλωσ−
(β) Παράβολο, το ποσό του οποίου καθορίζεται με σών και άδεια κατ’ οίκον διδασκαλίας, εφεξής νοείται
Απόφαση των Υπουργών Παιδείας και Θρησκευμάτων, η ως άνω αναγγελία.
Πολιτισμού και Αθλητισμού και Οικονομικών. 3. Με απόφαση του Υπουργού Παιδείας και Θρη−
(γ) Βεβαίωση του συμπράττοντος ανωτάτου εκπαιδευ− σκευμάτων, Πολιτισμού και Αθλητισμού, καθορίζονται
τικού ιδρύματος του στοιχείου β΄ της παραγράφου 2 τα δικαιολογητικά που απαιτείται να υποβάλλονται με
του άρθρου 10 εφόσον δεν κατατίθεται πράξη ισοτιμίας την αναγγελία έναρξης ασκήσεως της διδασκαλίας σε
του στοιχείου α΄ του παρόντος. Φροντιστήρια και Κέντρα Ξένων Γλωσσών και της κατ’
(δ) Δήλωση του ν. 1599/1986 περί μη καταδίκης για οίκον διδασκαλίας και ρυθμίζεται κάθε σχετικό θέμα.
οποιοδήποτε αδίκημα που αποτελεί κώλυμα διορισμού 4. Η αναγγελία ενάρξεως ασκήσεως του επαγγέλμα−
σε δημόσια θέση. τος συνοδεύεται από παράβολο, το ποσό του οποίου κα−
3. Οι διδάσκοντες κατά τη διαδικασία πρόσληψής τους θορίζεται με κοινή υπουργική απόφαση των Υπουργών
στα Κολλέγια υποβάλλουν τα εξής: Παιδείας και Θρησκευμάτων, Πολιτισμού και Αθλητισμού
(α) Πιστοποιητικό Πρωτοβάθμιας Υγειονομικής Επιτρο− και Οικονομικών.
πής, που τηρείται στο Κολλέγιο που προσλαμβάνονται Θ.13. ΑΝΑΝΕΩΣΗ ΤΗΣ ΑΔΕΙΑΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΣΕ ΦΡΟ−
και ΝΤΙΣΤΗΡΙΑ ΚΑΙ ΚΕΝΤΡΑ ΞΕΝΩΝ ΓΛΩΣΣΩΝ
(β) Ποινικό Μητρώο Δικαστικής Χρήσης. α. Η ανανέωση της άδειας διδασκαλίας σε Φροντιστή−
4. Το τρίτο εδάφιο του στοιχείου δ΄ της παραγράφου ρια και Κέντρα Ξένων Γλωσσών της παρ. 6 του άρθρου
2 του άρθρου 6 του ν. 3696/2008, όπως τροποποιήθηκε 70 του α.ν. 2545/1940 καταργείται. Η επικαιροποίηση του
με το άρθρο 9 του ν. 4076/2012, διατηρείται σε ισχύ. φακέλου του εκπαιδευτικού σε περίπτωση μεταβολής
ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ) 5585

των στοιχείων και των απαιτούμενων εκ του νόμου δι− 5. Όπου στις κείμενες διατάξεις αναφέρονται Εργα−
καιολογητικών με βάση τα οποία ο εκπαιδευτικός έκανε στήρια Ελευθέρων Σπουδών νοούνται Κέντρα Δια Βίου
την αναγγελία του προηγούμενου άρθρου, περιλαμβάνει Μάθησης Επιπέδου Ένα. Όπου στις κείμενες διατάξεις
ετήσια αυτεπάγγελτη αναζήτηση ποινικού μητρώου δι− αναφέρονται Κέντρα Επαγγελματικής Κατάρτισης (ΚΕΚ)
καστικής χρήσης εκ μέρους της αρμόδιας υπηρεσίας. νοούνται Κέντρα Δια Βίου Μάθησης Επιπέδου Δύο.»
β. Σε περίπτωση μεταβολής των στοιχείων και δικαιο− Θ.16. ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ Π.Δ. 38/2010
λογητικών που έχουν κατατεθεί σύμφωνα με την προη− Το προεδρικό διάταγμα 38/2010 «Προσαρμογή της
γούμενη υποπαράγραφο, ο ενδιαφερόμενος οφείλει να ελληνικής νομοθεσίας στην Οδηγία 2005/36/ΕΚ του Ευ−
ενημερώνει αμελλητί την αρμόδια υπηρεσία, επί ποινή ρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 7ης Σε−
απαγόρευσης της άσκησης του επαγγέλματος της διδα− πτεμβρίου 2005, σχετικά με την αναγνώριση των επαγ−
σκαλίας σε Φροντιστήρια και Κέντρα Ξένων Γλωσσών. γελματικών προσόντων» (Α΄ 78) τροποποιείται ως εξής:
Θ.14. ΑΝΑΝΕΩΣΗ ΤΗΣ ΑΔΕΙΑΣ ΚΑΤ’ ΟΙΚΟΝ ΔΙΔΑΣ− 1. Το άρθρο 1 αντικαθίσταται ως εξής:
ΚΑΛΙΑΣ «Άρθρο 1
1. α. Η ανανέωση της άδειας κατ’ οίκον διδασκαλίας
της παρ. 5 του άρθρου 75 του α.ν. 2545/1940 καταργείται. Με το παρόν διάταγμα:
Η επικαιροποίηση του φακέλου του εκπαιδευτικού σε 1. Εναρμονίζεται η εθνική νομοθεσία προς:
περίπτωση μεταβολής των στοιχείων και των απαιτού− α) την Οδηγία 2005/36/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβου−
μενων εκ του νόμου δικαιολογητικών με βάση τα οποία λίου και του Συμβουλίου της 7ης Σεπτεμβρίου 2005
ο εκπαιδευτικός έκανε την αναγγελία του άρθρου 24, «σχετικά με την αναγνώριση των επαγγελματικών προ−
περιλαμβάνει ετήσια αυτεπάγγελτη αναζήτηση ποινικού σόντων», (Ε.Ε.αριθ.L 255/30.9.2005 σελ. 22) και θεσπίζο−
μητρώου δικαστικής χρήσης εκ μέρους της αρμόδιας νται οι κανόνες, σύμφωνα με τους οποίους αναγνωρί−
υπηρεσίας. ζονται, για την ανάληψη και την άσκηση νομοθετικά
β. Σε περίπτωση μεταβολής των στοιχείων και δι− ρυθμιζόμενου επαγγέλματος, τα επαγγελματικά προσό−
καιολογητικών που έχουν κατατεθεί σύμφωνα με την ντα που έχουν αποκτηθεί σε ένα ή περισσότερα άλλα
υποπαράγραφο Θ.12., ο ενδιαφερόμενος οφείλει να κράτη − μέλη (στο εξής αναφερόμενα ως «κράτη − μέλη
ενημερώνει αμελλητί την αρμόδια υπηρεσία, επί ποινή καταγωγής») και δίνουν στον κάτοχό τους το δικαίωμα,
απαγόρευσης της άσκησης του επαγγέλματος της κατ’ να ασκεί αυτό το επάγγελμα.
β) Την Οδηγία 2006/100/ΕΚ του Συμβουλίου της 20ης
οίκον διδασκαλίας
Νοεμβρίου 2006 «για την προσαρμογή ορισμένων οδη−
Θ.15. ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ
γιών στον τομέα της ελεύθερης κυκλοφορίας των προ−
1. Το πρώτο εδάφιο της παραγράφου 1 του άρθρου 12
σώπων, λόγω της προσχώρησης της Βουλγαρίας και της
του ν. 3879/2010 αντικαθίσταται ως εξής:
Ρουμανίας», (Ε.Ε. αριθ. L 363/20.12.2006 σελ.141), κατά το
«1. Τα Ι.Ε.Κ. έχουν σκοπό την παροχή υπηρεσιών αρ−
μέρος που αυτή τροποποιεί την Οδηγία 2005/36/ΕΚ.
χικής ή και συμπληρωματικής επαγγελματικής κατάρ−
2. Ρυθμίζονται οι προϋποθέσεις και η διαδικασία της
τισης.»
αναγνώρισης επαγγελματικής ισοδυναμίας τίτλων τυ−
2. Τα δημόσια Ι.Ε.Κ. που υπάγονται στη Γενική Γραμ−
πικής ανώτατης εκπαίδευσης, τουλάχιστον τριετούς
ματεία Δια Βίου Μάθησης, ως σύνολο αρμοδιοτήτων,
διάρκειας σπουδών και φοίτησης, άλλων κρατών − μελών
θέσεων, προσωπικού και υλικοτεχνικής υποδομής μετα− της Ευρωπαϊκής ΄Ενωσης, οι οποίοι δεν πληρούν τις
φέρονται στις Περιφέρειες στις οποίες έχουν την έδρα προϋποθέσεις της Οδηγίας 2005/36/ΕΚ σχετικά με την
τους από τις 30.6.2013 και αποτελούν εφεξής υπηρεσίες αναγνώριση των επαγγελματικών προσόντων.»
τους. Η αρμοδιότητα της οργάνωσης και λειτουργίας 2. Το άρθρο 2 αντικαθίσταται ως εξής:
των Ι.Ε.Κ. αυτών ανήκει στις Περιφέρειες και η αρμοδι−
ότητα διαμόρφωσης και εποπτείας του εκπαιδευτικού «Άρθρο 2
πλαισίου τους ανήκει στη Γενική Γραμματεία Δια Βίου 1. Οι διατάξεις περί αναγνώρισης επαγγελματικών
Μάθησης. Στις Περιφέρειες μεταφέρονται και οι προ− προσόντων βάσει της Οδηγίας 2005/36/ΕΚ του παρό−
βλεπόμενοι πόροι του κρατικού προϋπολογισμού για ντος εφαρμόζονται σε κάθε υπήκοο κράτους − μέλους
τη λειτουργία τους. ο οποίος επιθυμεί να ασκήσει νομοθετικά ρυθμιζόμενο
3. Η παράγραφος 5 του άρθρου 12 του ν. 3879/2010 επάγγελμα στην Ελλάδα έχοντας αποκτήσει τα επαγ−
αντικαθίσταται ως εξής: γελματικά του προσόντα σε άλλο κράτος − μέλος είτε
«5. Με απόφαση του κατά περίπτωση αρμόδιου Υπουρ− ως αυτοαπασχολούμενος είτε ως μισθωτός, συμπερι−
γού και του Υπουργού Οικονομικών, μπορεί να ιδρύο− λαμβανομένων των ασκούντων ελευθέρια επαγγέλματα.
νται, μετατρέπονται, συγχωνεύονται και καταργούνται 2. Όταν για ένα συγκεκριμένο νομοθετικά ρυθμιζόμε−
δημόσια Ι.Ε.Κ. από Υπουργεία ή από Περιφέρειες ή από νο επάγγελμα έχουν θεσπισθεί, με χωριστή κοινοτική
νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου. Η αρμοδιότητα της νομοθετική πράξη, άλλες ειδικές ρυθμίσεις που σχετί−
οργάνωσης και λειτουργίας των Ι.Ε.Κ. αυτών ανήκει στο ζονται άμεσα με την αναγνώριση των επαγγελματικών
Υπουργείο ή την Περιφέρεια ή το νομικό πρόσωπο δη− προσόντων, δεν εφαρμόζονται οι αντίστοιχες διατάξεις
μοσίου δικαίου που τα συστήνει και η αρμοδιότητα δι− του παρόντος διατάγματος.
αμόρφωσης και εποπτείας του εκπαιδευτικού πλαισίου 3. Οι διατάξεις περί αναγνώρισης επαγγελματικής ισο−
τους ανήκει στη Γενική Γραμματεία Δια Βίου Μάθησης.» δυναμίας σύμφωνα με την παράγραφο 2 του άρθρου
4. Με απόφαση των Υπουργών Παιδείας και Θρησκευ− 1 του παρόντος διατάγματος εφαρμόζονται σε κάθε
μάτων, Πολιτισμού και Αθλητισμού και Οικονομικών κα− υπήκοο κράτους − μέλους ο οποίος, έχοντας αποκτήσει
θορίζεται το σύστημα πιστοποίησης της αρχικής επαγ− τίτλο τυπικής ανώτατης εκπαίδευσης άλλου κράτους
γελματικής κατάρτισης των Ι.Ε.Κ. το οποίο εφαρμόζεται μέλους, δεν πληροί τις προϋποθέσεις εφαρμογής της
από τον Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π.. παραγράφου 1 του παρόντος άρθρου.
5586 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ)

4. Εξαιρούνται της εφαρμογής των διατάξεων περί 11. Στην παράγραφο 2 του άρθρου 20 οι λέξεις «ο
αναγνώρισης επαγγελματικής ισοδυναμίας της παρα− Νομάρχης της νομαρχιακής αυτοδιοίκησης» αντικαθί−
γράφου 3 του παρόντος άρθρου τα επαγγέλματα του στανται ως εξής:«ο Περιφερειάρχης της Περιφέρειας».
Κεφαλαίου ΙΙΙ του Τίτλου ΙΙΙ για τα οποία, όταν δεν πλη− 12. Προστίθεται άρθρο 20Α ως εξής:
ρούνται οι προϋποθέσεις του Κεφαλαίου ΙΙΙ του Τίτλου
ΙΙΙ (αναγνώριση βάσει του συντονισμού των ελάχιστων «Άρθρο 20Α
προϋποθέσεων εκπαίδευσης), εφαρμόζονται αποκλειστι− Οι διατάξεις του παρόντος Κεφαλαίου (άρθρα 16 έως
κά οι διατάξεις του Κεφαλαίου Ι του Τίτλου ΙΙΙ περί Γενι− 20) δεν εφαρμόζονται στις περιπτώσεις που υπάγονται
κού συστήματος αναγνώρισης των τίτλων εκπαίδευσης.» στην παράγραφο 3 του άρθρου 2 του παρόντος δια−
3. Στο άρθρο 3 προστίθεται παράγραφος 4 ως εξής: τάγματος.»
«4. Οι παράγραφοι 2 και 3 δεν έχουν εφαρμογή στις 13. Στην παράγραφο 1 του άρθρου 30 οι λέξεις «Η
περιπτώσεις που υπάγονται στην παράγραφο 3 του Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση» αντικαθίστανται ως εξής:
άρθρου 2.» «Η Περιφέρεια».
4. Στο άρθρο 3 προστίθεται παράγραφος 5 ως εξής: 14. Στο άρθρο 50 προστίθεται παράγραφος 5 ως εξής:
«5. Για τους σκοπούς της παραγράφου 3 του άρθρου «5. Οι παράγραφοι 1, 3 και 4 έχουν εφαρμογή και στις
2 νοείται ως «τίτλος τυπικής ανώτατης εκπαίδευσης» ο περιπτώσεις που υπάγονται στην παράγραφο 3 του
αναγνωρισμένος τίτλος τουλάχιστον τριετούς διάρκειας άρθρου 2 και σε περίπτωση δικαιολογημένων αμφιβο−
σπουδών και φοίτησης, που απονέμεται από ίδρυμα λιών οι αρμόδιες ελληνικές αρχές απαιτούν από τις
τυπικής ανώτατης εκπαίδευσης, σύμφωνα με την εθνική αρμόδιες αρχές άλλου κράτους − μέλους επιβεβαίωση
νομοθεσία κράτους μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης.» του γνησίου των βεβαιώσεων και πιστοποιητικών και
5. Στο άρθρο 4 προστίθενται παράγραφοι 3 και 4 των τίτλων εκπαίδευσης που χορηγούνται σε αυτό το
ως εξής: κράτος − μέλος.»
«3. Η αναγνώριση επαγγελματικής ισοδυναμίας τίτ− 15. Στο άρθρο 52 προστίθεται τρίτο εδάφιο ως εξής:
λου τυπικής ανώτατης εκπαίδευσης κράτους − μέλους «Το παρόν άρθρο έχει εφαρμογή και στις περιπτώσεις
της Ευρωπαϊκής Ένωσης με αυτόν που απονέμεται στο που υπάγονται στην παράγραφο 3 του άρθρου 2.»
πλαίσιο του ημεδαπού εκπαιδευτικού συστήματος, σύμ− 16. Στο άρθρο 53 προστίθεται τρίτο εδάφιο ως εξής:
φωνα με την παράγραφο 3 του άρθρου 2 του παρόντος, «Το παρόν άρθρο έχει εφαρμογή και στις περιπτώσεις
παρέχει στο δικαιούχο τη δυνατότητα να αποκτήσει
που υπάγονται στην παράγραφο 3 του άρθρου 2.»
στην Ελλάδα πρόσβαση σε συγκεκριμένη οικονομική
17. Η παράγραφος 1 του άρθρου 54 αντικαθίσταται
δραστηριότητα ως μισθωτός ή αυτοαπασχολούμενος με
ως εξής:
τις ίδιες προϋποθέσεις με τους κατόχους συγκρίσιμων
«1. Αρμόδια αρχή για να δέχεται τις αιτήσεις των εν−
τίτλων του ημεδαπού εκπαιδευτικού συστήματος, εκτός
διαφερομένων και να εκδίδει: α) τις αποφάσεις ανα−
των περιπτώσεων που απαιτούνται αυξημένα ακαδη−
γνώρισης των επαγγελματικών προσόντων σύμφωνα
μαϊκά προσόντα και ιδίως για θέσεις καθηγητών Α.Ε.Ι.,
με τις διατάξεις του παρόντος διατάγματος, είτε επί τη
ερευνητών και ειδικού επιστημονικού προσωπικού.
βάσει του γενικού συστήματος αναγνώρισης των τίτλων
4. Για τους σκοπούς της ανωτέρω παραγράφου, η
εκπαίδευσης (Τίτλος ΙΙΙ, Κεφάλαιο Ι), είτε επί τη βάσει
οικονομική δραστηριότητα στην οποία επιθυμεί να έχει
πρόσβαση ο αιτών στην Ελλάδα είναι η ίδια με εκείνη της αναγνώρισης της επαγγελματικής πείρας (Τίτλος
για την οποία διαθέτει τις γνώσεις και δεξιότητες στο ΙΙΙ, Κεφάλαιο ΙΙ) και β) τις αποφάσεις αναγνώρισης της
κράτος μέλος καταγωγής, εφόσον οι καλυπτόμενες επαγγελματικής ισοδυναμίας των τίτλων τυπικής ανώ−
δραστηριότητες είναι αντίστοιχες.» τατης εκπαίδευσης της παραγράφου 3 του άρθρου 2
6. Στο π.δ. 38/2010 προστίθεται άρθρο 9Α ως εξής: είναι το Συμβούλιο Αναγνωρίσεως Επαγγελματικών
Προσόντων (Σ.Α.Ε.Π.).»
«Άρθρο 9Α 18. Στην παράγραφο 3 του άρθρου 54 οι λέξεις «Νο−
Οι διατάξεις του παρόντος Τίτλου (άρθρα 5 έως 9) δεν μαρχιακής Αυτοδιοίκησης» αντικαθίστανται ως εξής:
εφαρμόζονται στις περιπτώσεις που υπάγονται στην πα− «Περιφέρειας».
ράγραφο 3 του άρθρου 2 του παρόντος διατάγματος.» 19. Η παράγραφος 5 του άρθρου 54 καταργείται.
7.α. Στην αρχή του πρώτου εδαφίου του άρθρου 10 20. Το άρθρο 55 αντικαθίστανται ως εξής:
προστίθεται αρίθμηση παραγράφου ως εξής: «1.». «Άρθρο 55
β. Προστίθεται παράγραφος 2 στο άρθρο 10 ως εξής:
«2. Η παράγραφος 1 δεν έχει εφαρμογή στις περιπτώ− 1. Συνιστάται στο Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμά−
σεις που υπάγονται στην παράγραφο 3 του άρθρου 2.» των, Πολιτισμού και Αθλητισμού συλλογικό όργανο με
8. Στο άρθρο 12 προστίθεται παράγραφος 3 ως εξής: την ονομασία «Συμβούλιο Αναγνωρίσεως Επαγγελμα−
«3. Οι παράγραφοι 1 και 2 δεν έχουν εφαρμογή στις τικών Προσόντων», το οποίο λαμβάνει αποφάσεις για:
περιπτώσεις που υπάγονται στην παράγραφο 3 του α) την αναγνώριση των επαγγελματικών προσόντων
άρθρου 2.» σύμφωνα με τους όρους των Κεφαλαίων Ι και ΙΙ του
9. Στο άρθρο 13 προστίθεται παράγραφος 4 ως εξής: Τίτλου ΙΙΙ, καθώς και του Τμήματος 5 του Κεφαλαίου
«4. Οι παράγραφοι 1 έως 3 δεν έχουν εφαρμογή στις ΙΙΙ του Τίτλου ΙΙΙ του παρόντος διατάγματος και β) την
περιπτώσεις που υπάγονται στην παράγραφο 3 του αναγνώριση της επαγγελματικής ισοδυναμίας των τίτ−
άρθρου 2.» λων τυπικής ανώτατης εκπαίδευσης της παραγράφου
10. Στο άρθρο 14 προστίθεται παράγραφος 8 ως εξής: 3 του άρθρου 2 του παρόντος διατάγματος.
«8. Οι παράγραφοι 1 έως 7 δεν έχουν εφαρμογή στις 2. Στις αρμοδιότητες του Συμβουλίου ανήκουν ιδίως:
περιπτώσεις που υπάγονται στην παράγραφο 3 του α) Η κατάρτιση εσωτερικού κανονισμού για τη ρύθμιση
άρθρου 2.» του τρόπου λειτουργίας του και εξέτασης των αιτήσεων
ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ) 5587

για αναγνώριση επαγγελματικών προσόντων και επαγ− β) Ένας εκπρόσωπος του Διοικητικού Συμβουλίου του
γελματικής ισοδυναμίας, σύμφωνα με τους όρους του Διεπιστημονικού Οργανισμού Αναγνώρισης Τίτλων Ακα−
παρόντος διατάγματος. δημαϊκών και Πληροφόρησης (Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π.), με τον ανα−
β) Η κρίση κάθε θέματος κρίσιμου για την αναγνώριση πληρωτή του, οριζόμενοι με απόφαση του Διοικητικού
επαγγελματικών προσόντων και ιδίως του ζητήματος αν Συμβουλίου του οργανισμού αυτού.
απαιτείται η πραγματοποίηση πρακτικής άσκησης προ− γ) Ο προϊστάμενος της Διεύθυνσης Ευρωπαϊκής Ένω−
σαρμογής στην Ελλάδα ή η υποβολή του αιτούντος σε σης του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων, Πολι−
δοκιμασία επάρκειας, καθώς και το περιεχόμενο αυτής, τισμού και Αθλητισμού, με αναπληρωτή του υπάλληλο
στο πλαίσιο του άρθρου 14 του παρόντος διατάγματος. της ίδιας Διεύθυνσης.
γ) Η έκδοση απόφασης: i) για την αναγνώριση ή μη δ) Ένας εκπρόσωπος του κατά περίπτωση αρμόδιου
των επαγγελματικών προσόντων επί τη βάσει των προ− Υπουργείου, που ορίζεται με τον αναπληρωτή του από
σκομιζομένων τίτλων ή της κεκτημένης επαγγελματικής τον οικείο Υπουργό, για θέματα νομοθετικά ρυθμιζόμε−
πείρας, σύμφωνα με τους όρους του παρόντος διατάγ− νων στην Ελλάδα επαγγελμάτων.
ματος (Τίτλος ΙΙΙ, Κεφάλαια Ι, ΙΙ, ΙΙΙ Τμήμα 5) και ii) για την ε) Ένας εκπρόσωπος της κατά περίπτωση οικείας ή
αναγνώριση ή μη της επαγγελματικής ισοδυναμίας των συγγενούς αντιπροσωπευτικής επαγγελματικής οργά−
γνώσεων και των προσόντων που πιστοποιούνται από νωσης, οριζόμενος με τον αναπληρωτή του από την
τίτλο κράτους − μέλους της Ευρωπαϊκής ΄Ενωσης τυ− επαγγελματική οργάνωση, για θέματα νομοθετικά ρυθ−
πικής ανώτατης εκπαίδευσης προς τα πιστοποιούμενα μιζόμενων στην Ελλάδα επαγγελμάτων.
με τίτλο που απονέμεται στο πλαίσιο του ημεδαπού στ) Ο Εθνικός Συντονιστής που ορίζεται σύμφωνα με
εκπαιδευτικού συστήματος σύμφωνα με την παράγραφο το άρθρο 56 παρ. 4 της Οδηγίας 2005/36/ΕΚ ή ειδικός
3 του άρθρου 2. επιστήμονας με εμπειρία στο χειρισμό θεμάτων αναγνώ−
δ) Ο έλεγχος της έγκαιρης και ορθής εκτέλεσης από ρισης επαγγελματικών προσόντων και επαγγελματικής
το αρμόδιο όργανο των αποφάσεών του στις περι− ισοδυναμίας οριζόμενος από τον Υπουργό Παιδείας και
πτώσεις επιβολής δοκιμασίας επάρκειας ή πρακτικής Θρησκευμάτων, Πολιτισμού και Αθλητισμού, με ανα−
άσκησης προσαρμογής ή γραπτής δοκιμασίας επαγ− πληρωτή του άλλον ειδικό επιστήμονα με εμπειρία στο
γελματικής ισοδυναμίας. χειρισμό των ως άνω θεμάτων.
ε) Η γνωμοδότηση επί θεμάτων αναγνώρισης τίτλων ζ) Ο προϊστάμενος της υπηρεσίας του άρθρου 59 του
επαγγελματικής εκπαίδευσης του Τίτλου ΙΙΙ − Κεφάλαιο παρόντος διατάγματος με αναπληρωτή του υπάλληλο
ΙΙΙ του παρόντος διατάγματος, όταν αυτό ζητηθεί από της ίδιας υπηρεσίας.
την αρμόδια αρχή.
Οι υπό στοιχεία δ΄και ε΄ εκπρόσωποι καλούνται κάθε
στ) Ο έλεγχος των επαγγελματικών προσόντων του
φορά από τον Πρόεδρο και μετέχουν στο Συμβούλιο
παρόχου υπηρεσιών, όταν συντρέχουν οι προϋποθέσεις
κατά περίπτωση ανάλογα με την εξεταζόμενη υπόθεση.
του άρθρου 7 παράγραφος 5 του παρόντος διατάγμα−
6. Το Τμήμα Β΄ του Συμβουλίου αποτελούν:
τος, εφόσον τούτο ζητηθεί από την αρμόδια αρχή του
α) Πάρεδρος του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους
άρθρου 7 παράγραφος 6 του παρόντος διατάγματος.»
(Ν.Σ.Κ.) στο Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων, Πο−
21. Το άρθρο 56 αντικαθίσταται ως εξής:
λιτισμού και Αθλητισμού, ως Πρόεδρος, με αναπληρωτή
«Άρθρο 56 του άλλο Πάρεδρο του ίδιου Υπουργείου οριζόμενο με
απόφαση του Προέδρου του Ν.Σ.Κ..
1. Το Συμβούλιο Αναγνωρίσεως Επαγγελματικών Προ−
σόντων λειτουργεί σε δύο Τμήματα ως εξής: Τμήμα Α΄ β) Ο προϊστάμενος της Διεύθυνσης Ευρωπαϊκής Ένω−
και Τμήμα Β΄. σης του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων, Πολι−
2. Ο εσωτερικός κανονισμός του Συμβουλίου εγκρί− τισμού και Αθλητισμού, με αναπληρωτή του υπάλληλο
νεται από τα Τμήματα Α΄και Β΄, κατόπιν εισήγησης της της ίδιας Διεύθυνσης.
υπηρεσίας του άρθρου 59 του παρόντος διατάγματος. γ) Ένας εκπρόσωπος του Εθνικού Οργανισμού Πιστο−
Σε περίπτωση μη σύμπτωσης των αποφάσεων των Τμη− ποίησης Προσόντων και Επαγγελματικού Προσανατολι−
μάτων, υπερισχύει η απόφαση του Προέδρου. σμού (Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π.), οριζόμενος με τον αναπληρωτή του
3. Το Τμήμα Α΄ αποφαίνεται: α) επί αιτήσεων ανα− από τον Πρόεδρο του Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π..
γνωρίσεως επαγγελματικών προσόντων, βάσει της δ) Ένας εκπρόσωπος του κατά περίπτωση αρμόδιου
Οδηγίας 2005/36/ΕΚ, επιπέδου αντιστοίχου προς τα Υπουργείου που ορίζεται με τον αναπληρωτή του από
οριζόμενα υπό στοιχεία δ΄ και ε΄ του άρθρου 11 του τον οικείο Υπουργό για θέματα νομοθετικά ρυθμιζόμε−
παρόντος διατάγματος και β) επί αιτήσεων αναγνω− νων στην Ελλάδα επαγγελμάτων.
ρίσεως επαγγελματικής ισοδυναμίας τίτλων τυπικής ε) Ένας εκπρόσωπος της κατά περίπτωση οικείας ή
ανώτατης εκπαίδευσης της παραγράφου 3 του άρθρου συγγενούς αντιπροσωπευτικής επαγγελματικής οργά−
2 του παρόντος διατάγματος. νωσης, οριζόμενος με τον αναπληρωτή του από την
4. Το Τμήμα Β΄ αποφαίνεται επί των λοιπών αιτήσεων επαγγελματική οργάνωση για θέματα νομοθετικά ρυθ−
αναγνωρίσεως επαγγελματικών προσόντων, εφόσον μιζόμενων στην Ελλάδα επαγγελμάτων.
συντρέχει αρμοδιότητα του Συμβουλίου σύμφωνα με στ) Ο Εθνικός Συντονιστής που ορίζεται σύμφωνα με
το άρθρο 55 του παρόντος διατάγματος. το άρθρο 56 παρ. 4 της Οδηγίας 2005/36/ΕΚ ή ειδικός
5. Το Τμήμα Α΄ του Συμβουλίου αποτελούν: επιστήμονας με εμπειρία στο χειρισμό θεμάτων αναγνώ−
α) Πάρεδρος του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους ρισης επαγγελματικών προσόντων και επαγγελματικής
(Ν.Σ.Κ.) στο Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων, Πο− ισοδυναμίας οριζόμενος από τον Υπουργό Παιδείας και
λιτισμού και Αθλητισμού, ως Πρόεδρος, με αναπληρωτή Θρησκευμάτων, Πολιτισμού και Αθλητισμού, με ανα−
του άλλο Πάρεδρο του ιδίου Υπουργείου οριζόμενο με πληρωτή του άλλον ειδικό επιστήμονα με εμπειρία στο
απόφαση του Προέδρου του Ν.Σ.Κ.. χειρισμό των ως άνω θεμάτων.
5588 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ)

ζ) Ο προϊστάμενος της υπηρεσίας του άρθρου 59 του β) έναν εκπρόσωπο της κατά περίπτωση οικείας επαγ−
παρόντος διατάγματος με αναπληρωτή του υπάλληλο γελματικής οργάνωσης με τον αναπληρωτή του, προ−
του ίδιου τμήματος. τεινόμενους από την επαγγελματική οργάνωση,
Οι υπό στοιχεία δ΄και ε΄ εκπρόσωποι καλούνται κάθε γ) έναν υπάλληλο της υπηρεσίας του οικείου Υπουρ−
φορά από τον Πρόεδρο και μετέχουν στο Συμβούλιο γείου η οποία είναι αρμόδια για θέματα άδειας άσκη−
κατά περίπτωση ανάλογα με την εξεταζόμενη υπόθεση. σης του επαγγέλματος που προτείνεται από τον οικείο
7. Το Συμβούλιο συγκροτείται με απόφαση του Υπουρ− Υπουργό, με τον αναπληρωτή του ή
γού Παιδείας και Θρησκευμάτων, Πολιτισμού και Αθλη− ii) να ζητά, όταν το κρίνει αναγκαίο, τον ορισμό, κατό−
τισμού. Με την ίδια απόφαση ορίζονται οι γραμματείς πιν απόφασης του Γενικού Γραμματέα του Υπουργείου
των Τμημάτων του Συμβουλίου, με τους αναπληρωτές Παιδείας και Θρησκευμάτων, Πολιτισμού και Αθλητι−
τους από τους υπαλλήλους της Υπηρεσίας του άρθρου σμού, κατά περίπτωση ειδικού επιστήμονα από καθηγη−
59 του παρόντος διατάγματος. τές όλων των βαθμίδων των Ανώτατων Εκπαιδευτικών
8. Εάν οι οικείες αρχές και επαγγελματικές οργανώ− Ιδρυμάτων ή από οικεία επαγγελματική οργάνωση για
σεις δεν υποδείξουν τον εκπρόσωπό τους εντός ενός την υποβολή σε αυτό έγγραφης γνωμοδότησης.
μηνός από τη λήψη του σχετικού αιτήματος ή εάν δεν Τα μέλη των τριμελών επιτροπών και ο ειδικός επι−
υπάρχουν αντίστοιχες επαγγελματικές οργανώσεις, το στήμονας δεν δύνανται να μετέχουν στο Συμβούλιο
Συμβούλιο μπορεί να συγκροτηθεί και χωρίς τους εκ− Αναγνωρίσεως Επαγγελματικών Προσόντων.
προσώπους τους. Εάν ο Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π., οι οικείες επαγγελματικές οργα−
9. Η θητεία των μελών του Συμβουλίου είναι διετής. νώσεις και το οικείο Υπουργείο δεν υποδείξουν τον
Σε περίπτωση αντικατάστασης μέλους του Συμβουλίου εκπρόσωπό τους εντός δέκα (10) ημερών από τη λήψη
το νέο μέλος διανύει τον υπόλοιπο χρόνο της θητείας του σχετικού αιτήματος, ο Υπουργός Παιδείας και Θρη−
του μέλους που αντικαταστάθηκε. Ο Υπουργός Παιδείας σκευμάτων, Πολιτισμού και Αθλητισμού δύναται να υπο−
και Θρησκευμάτων, Πολιτισμού και Αθλητισμού δύναται δείξει εκπρόσωπο δικής του επιλογής.
να αντικαθιστά οποιοδήποτε μέλος του Συμβουλίου με Στις εργασίες των τριμελών επιτροπών παρίσταται
αιτιολογημένη απόφασή του. άνευ ψήφου ο εισηγητής της υποθέσεως.
10. Κάθε Τμήμα του Συμβουλίου ευρίσκεται σε απαρ− 17. Έργο των τριμελών επιτροπών και του κατά πε−
τία, όταν είναι παρούσα η πλειοψηφία των μελών του ρίπτωση ειδικού επιστήμονα της παραγράφου 16 του
μεταξύ των οποίων ο Πρόεδρος ή ο αναπληρωτής του. παρόντος άρθρου είναι η διατύπωση γνώμης επί της
Οι αποφάσεις λαμβάνονται με την απόλυτη πλειοψηφία αιτήσεως ως προς την ανάγκη υποβολής του αιτούντος
των παρόντων μελών. Σε περίπτωση ισοψηφίας υπερι− κατά περίπτωση σε διαδικασία αντιστάθμισης ή σε γρα−
σχύει η ψήφος του Προέδρου. πτή δοκιμασία επαγγελματικής ισοδυναμίας, καθώς και
11. Κάθε Τμήμα συνεδριάζει μετά από έγγραφη πρό− ως προς το περιεχόμενο αυτής. Η διατύπωση γνώμης
σκληση των μελών του από τον Πρόεδρο, ο οποίος ολοκληρώνεται εντός ενός μηνός από της έκδοσης της
συντάσσει την ημερήσια διάταξη και τη γνωστοποιεί αποφάσεως του Συμβουλίου για τη συγκρότηση της
πριν από τη συνεδρίαση στα μέλη του Συμβουλίου. τριμελούς επιτροπής ή της αποφάσεως του Γενικού
12. Εισηγητής ενώπιον του Τμήματος ορίζεται από τον Γραμματέα για τον ορισμό του κατά περίπτωση ειδικού
προϊστάμενο της Υπηρεσίας του άρθρου 59 ένας υπάλ− επιστήμονα. Η εν λόγω γνωμοδότηση εισάγεται από τον
ληλος της υπηρεσίας αυτής, ο οποίος αναπτύσσει την εισηγητή στο Συμβούλιο.
εισήγησή του και αποχωρεί πριν από την ψηφοφορία. Σε 18. Η αποζημίωση του Προέδρου, των μελών και του
περίπτωση που έχει γνωμοδοτήσει η Επιτροπή ή ο κατά γραμματέα του Συμβουλίου, καθορίζεται με απόφαση
περίπτωση ειδικός επιστήμονας της παραγράφου 16 των Υπουργών Παιδείας και Θρησκευμάτων, Πολιτισμού
του παρόντος άρθρου, ο εισηγητής αναπτύσσει και τις και Αθλητισμού, και Οικονομικών σύμφωνα με τις ισχύ−
γνώμες που διατυπώθηκαν στη σχετική γνωμοδότηση. ουσες διατάξεις.
13. Το Συμβούλιο και ο εισηγητής δύνανται να ζητούν 19. Λοιπά θέματα οργάνωσης και λειτουργίας του Συμ−
πληροφορίες από τον αιτούντα ή τις αρμόδιες αρχές βουλίου διέπονται από τις διατάξεις του Κώδικα Διοι−
της ημεδαπής ή της αλλοδαπής. κητικής Διαδικασίας (άρθρα 13 έως 15 του ν. 2690/1999,
14. Στις συνεδριάσεις του Συμβουλίου, κατά την κρίση 45 Α΄) και του Εσωτερικού Κανονισμού του Συμβουλίου.»
του Προέδρου ή κατόπιν αποφάσεως του Συμβουλίου, 22. Οι παράγραφοι 1 και 2 του άρθρου 57 αντικαθί−
δύνανται να καλούνται εμπειρογνώμονες ή άλλοι ειδικοί στανται ως εξής:
προκειμένου να παράσχουν σχετικές πληροφορίες. Οι «1. Η αναγνώριση του δικαιώματος ασκήσεως ορισμέ−
ανωτέρω αποχωρούν πριν από την ψηφοφορία. Στις νου επαγγέλματος, σύμφωνα με την Οδηγία 2005/36/ΕΚ,
ανωτέρω συνεδριάσεις μπορεί να καλείται επίσης ο γίνεται με ειδικώς αιτιολογημένη απόφαση του Συμβου−
ενδιαφερόμενος να υποβάλει γραπτώς ή προφορικώς λίου Αναγνωρίσεως Επαγγελματικών Προσόντων ή μιας
τις απόψεις του. των λοιπών αρμόδιων προς τούτο αρχών σύμφωνα με
15. Ο Γραμματέας του Τμήματος τηρεί τα πρακτικά τις διατάξεις του άρθρου 54 του παρόντος.
των συνεδριάσεων που υπογράφονται από τον ίδιο και 2. Η αίτηση αναγνώρισης επαγγελματικών προσόντων
τον Πρόεδρο και μεριμνά για τη σύνταξη της αποφά− υποβάλλεται στην υπηρεσία του άρθρου 59 του παρό−
σεως του Συμβουλίου. ντος και καταχωρείται σε ειδικό βιβλίο. Με την αίτηση
16. Προς υποβοήθηση του έργου του το Συμβούλιο υποβάλλονται και τα έγγραφα και πιστοποιητικά του
δύναται: i) να συνιστά, όταν το κρίνει αναγκαίο, τριμελείς παραρτήματος VII του παρόντος διατάγματος σε επί−
επιτροπές, αποτελούμενες από: σημη μετάφραση στην ελληνική γλώσσα και ορίζεται
α) έναν εκπρόσωπο του Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π. με τον αναπλη− τυχόν αντίκλητος του αιτούντος, ο οποίος πρέπει να
ρωτή του, είναι κάτοικος Αθηνών. Η ίδια Υπηρεσία βεβαιώνει την
ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ) 5589

παραλαβή του φακέλου εντός ενός μηνός από την πα− χρήσιμη πληροφορία για την προβλεπόμενη στο παρόν
ραλαβή και ενημερώνει τον αιτούντα για τυχόν ελλεί− διάταγμα αναγνώριση επαγγελματικών προσόντων και
ποντα έγγραφα.» επαγγελματικής ισοδυναμίας και ιδίως σχετικά με την
23. Στο άρθρο 57 προστίθενται παράγραφοι 7, 8 και εθνική νομοθεσία που διέπει τα επαγγέλματα και την
9 ως εξής: άσκησή τους, συμπεριλαμβανομένης της κοινωνικής νο−
«7. Τα οριζόμενα στην παράγραφο 5 εφαρμόζονται μοθεσίας, καθώς και των κανόνων δεοντολογίας, όπου
αποκλειστικά στις περιπτώσεις της Οδηγίας 2005/36/ΕΚ. υπάρχουν.
8. Ο ενδιαφερόμενος δύναται να ασκήσει άπαξ ενδι− Συνδράμει τους πολίτες στην άσκηση των δικαιω−
κοφανή διοικητική προσφυγή ενώπιον του Συμβουλίου μάτων που παρέχει το παρόν διάταγμα και μέσω της
Αναγνωρίσεως Επαγγελματικών Προσόντων και να ζη− συνεργασίας με τα άλλα «σημεία επαφής» και τις λοιπές
τήσει την ακύρωση ή την τροποποίηση της απόφασης αρμόδιες διοικητικές υπηρεσίες της Ελλάδας.
της παραγράφου 1 του παρόντος άρθρου εντός απο− γ) Εκδίδει, κατόπιν αιτήσεως, βεβαιώσεις περί υπαγω−
κλειστικής προθεσμίας τριάντα (30) ημερών από την γής στην Οδηγία 2005/36/ΕΚ σε ευρωπαίους υπηκόους
κοινοποίησή της. Η προσφυγή συνοδεύεται από παρά− κατόχους επαγγελματικών προσόντων ημεδαπής που
βολο υπέρ του Δημοσίου ύψους εκατό (100) ευρώ. Το επιθυμούν επαγγελματική μετακίνηση και εγκατάσταση
Συμβούλιο Αναγνωρίσεως Επαγγελματικών Προσόντων σε άλλες χώρες εφαρμογής της εν λόγω Οδηγίας. Η
γνωστοποιεί στον προσφεύγοντα την απόφασή του το αίτηση συνοδεύεται από παράβολο υπέρ του Δημοσί−
αργότερο μέσα σε τρεις (3) μήνες. ου ύψους πενήντα (50) ευρώ. Το ύψος του παραβόλου
9. Οι ανωτέρω παράγραφοι 1 έως 6 και 8 έχουν εφαρ− αυτού μπορεί να αναπροσαρμόζεται με απόφαση των
μογή και στις περιπτώσεις που υπάγονται στην παρά− Υπουργών Οικονομικών και Παιδείας και Θρησκευμάτων,
γραφο 3 του άρθρου 2 στις οποίες αρμόδιο όργανο για Πολιτισμού και Αθλητισμού.
την υποβολή και την εξέταση της αίτησης αναγνώρισης δ) Αιτήσει της Επιτροπής της Ευρωπαϊκής Ένωσης,
επαγγελματικής ισοδυναμίας είναι το Συμβούλιο Ανα− το Κεντρικό Σημείο Επαφής την ενημερώνει για την
γνώρισης Επαγγελματικών Προσόντων.» κατάληξη των υποθέσεων που χειρίζεται δυνάμει του
24. Προστίθεται άρθρο 57Α ως εξής: προηγούμενου εδαφίου, εντός δύο μηνών από την ημε−
ρομηνία κατά την οποία επιλαμβάνονται των εν λόγω
«Άρθρο 57Α
υποθέσεων.»
Γραπτή δοκιμασία επαγγελματικής ισοδυναμίας
27. Η παρούσα σύνθεση του Συμβουλίου Αναγνώρι−
1. Στο πλαίσιο της διαδικασίας της παραγράφου 3 του
σης Επαγγελματικών Προσόντων του άρθρου 56 του
άρθρου 2 του παρόντος το Συμβούλιο δύναται να απαι−
π.δ. 38/2010 καταργείται και το Συμβούλιο επανασυ−
τεί την υποβολή του αιτούντος σε γραπτή δοκιμασία
στήνεται σύμφωνα με τις διατάξεις της περίπτωσης 21.
εφόσον η εκπαίδευση που έχει λάβει αφορά ουσιωδώς
Θ.17. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΗΣ ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΥ Θ΄
διαφορετικά γνωστικά αντικείμενα από εκείνα που καλύ−
1. Οι άδειες ίδρυσης και λειτουργίας που έχουν ήδη
πτονται από τους τίτλους που απονέμονται στο πλαίσιο
χορηγηθεί παύουν να ισχύουν την 31η Αυγούστου 2013.
του ημεδαπού εκπαιδευτικού συστήματος ή/και εφόσον
Ιδιωτικά σχολεία Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας
η διάρκεια της εκπαίδευσής του υπολείπεται χρονικά
εκπαίδευσης, Κολλέγια, ιδιωτικά Ινστιτούτα Επαγγελ−
από εκείνη που απαιτείται στην Ελλάδα. ματικής Κατάρτισης (Ι.Ι.Ε.Κ.), Φροντιστήρια και Κέντρα
2. Με απόφαση του Υπουργού Παιδείας και Θρησκευ− Ξένων Γλωσσών προκειμένου να συνεχίσουν τη λει−
μάτων, Πολιτισμού και Αθλητισμού καθορίζονται οι όροι, τουργία τους μετά την 31η Αυγούστου 2013 οφείλουν
οι προϋποθέσεις και κάθε άλλη απαραίτητη λεπτομέ− να έχουν αδειοδοτηθεί σύμφωνα με τις διατάξεις του
ρεια αναφορικά με τη πραγματοποίηση της γραπτής παρόντος κεφαλαίου. Ειδικά, ως προς τα Κέντρα Δια
δοκιμασίας.» Βίου Μάθησης Επιπέδου Ένα και Κέντρα Δια Βίου Μά−
25. Στο άρθρο 58 προστίθεται παράγραφος 4 ως εξής: θησης Επιπέδου Δύο η ανωτέρω ημερομηνία καθίσταται
«4. Οι παράγραφοι 1 έως 3 έχουν εφαρμογή και στις η 31η Δεκεμβρίου 2013.
περιπτώσεις που υπάγονται στην παράγραφο 3 του 2. Ιδιωτικά σχολεία Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμι−
άρθρου 2.» ας εκπαίδευσης, Κέντρα Μεταλυκειακής Εκπαίδευσης
26. Η παράγραφος 1 του άρθρου 59 αντικαθίσταται (ΚΕ.Μ.Ε.), ιδιωτικά Ινστιτούτα Επαγγελματικής Κατάρ−
ως εξής: τισης (Ι.Ι.Ε.Κ.), Εργαστήρια Ελευθέρων Σπουδών (Ε.Ε.Σ.),
«1. Το Τμήμα που συστάθηκε με την παράγραφο 1 του Κέντρα Επαγγελματικής Κατάρτισης (Κ.Ε.Κ.) και Φρο−
άρθρου 12 του π.δ. 165/2000 συνεχίζει να υφίσταται και ντιστήρια και Κέντρα Ξένων Γλωσσών των οποίων η
έχει τις εξής αρμοδιότητες: άδεια λειτουργίας ή η ισχύς των δικαιολογητικών που
α) Παρέχει γραμματειακή υποστήριξη στο Συμβούλιο έχουν υποβάλει για την έκδοση των αδειών έχει λήξει,
Αναγνωρίσεως Επαγγελματικών Προσόντων και ιδίως θεωρούνται ότι λειτουργούν νομίμως έως την 31η Αυ−
δέχεται τις αιτήσεις των ενδιαφερομένων για αναγνώ− γούστου 2013 ή την 31η Δεκεμβρίου κατά τα ανωτέρω.
ριση επαγγελματικών προσόντων και επαγγελματικής Η ως άνω επέκταση της ισχύος δεν αφορά στις περι−
ισοδυναμίας, τις επεξεργάζεται, προετοιμάζει τους φα− πτώσεις που έχει επέλθει ή θα επέλθει έως την ως άνω
κέλους των αιτούντων και τους εισάγει στο Συμβούλιο προθεσμία άρση ή ανάκληση άδειας λόγω επιβολής
Αναγνωρίσεως Επαγγελματικών Προσόντων για την διοικητικής κύρωσης.
έκδοση της απόφασης. 3. Η ισχύς των υποπαραγράφων Θ.3 έως και Θ.6. και
β) Λειτουργεί ως «Κεντρικό Σημείο Επαφής» για τους οι περιπτώσεις 4 έως και 8 της υποπαραγράφου Θ.7.
ενδιαφερομένους και ιδίως: και η υποπαράγραφος Θ.8. της παρούσας παραγράφου
Παρέχει στους Έλληνες και τους πολίτες των λοιπών αρχίζει την 1η Μαίου 2013.
κρατών − μελών, καθώς και στα σημεία επαφής των 4. Προγράμματα σπουδών τα οποία λειτουργούν νο−
λοιπών κρατών − μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, κάθε μίμως στο πλαίσιο αδειών λειτουργίας Κέντρου Μετα−
5590 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ)

λυκειακής Εκπαίδευσης (Κ.Ε.Μ.Ε) και δεν εντάσσονται θ. Η παράγραφος 1 του άρθρου 68 του α.ν. 2545/1940.
στην περίπτωση 1 της υποπαραγράφου Θ.13 της πα− ι. Κάθε άλλη γενική ή ειδική διάταξη που ρυθμίζει
ρούσας παραγράφου, συνεχίζουν να παρέχονται έως θέματα της παρούσας παραγράφου Θ΄.
την ολοκλήρωση του προγράμματος σπουδών, οπότε ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ Ι: ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ
και καταργούνται. ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑ−
5. Στους φορείς εκπαίδευσης και κατάρτισης των ΓΗΣ
περιπτώσεων 1 και 2 της υποπαραγράφου Θ.3 της πα− Ι.1. ΚΑΤΑΡΓΗΣΗ ΕΛΑΧΙΣΤΩΝ ΝΟΜΙΜΩΝ ΑΜΟΙΒΩΝ
ρούσας παραγράφου που διαθέτουν ισχύουσα άδεια H αμοιβή για η διενέργεια ενεργειακής επιθεώρησης
ίδρυσης και λειτουργίας, ο έλεγχος της περίπτωσης 13 κτιρίων, λεβήτων και εγκαταστάσεων θέρμανσης και
της υποπαραγράφου Θ.3. της παρούσας παραγράφου εγκαταστάσεων κλιματισμού καθορίζεται ελεύθερα
αντικαθίσταται από δήλωση του ν. 1599/1986 του ιδιο− με έγγραφη συμφωνία των συμβαλλόμενων μερών. Οι
κτήτη ή του νομίμου εκπροσώπου ή του κατά νόμο υπευ− προβλεπόμενες στο π.δ. 100/2010 (Α΄ 177) ως ελάχιστες
θύνου ότι δεν έχουν επέλθει μεταβολές στα κτίρια που νόμιμες αμοιβές καταργούνται. Οι εισφορές και τα δικαι−
ελέγχθηκαν ή αδειοδοτήθηκαν με την ισχύουσα άδεια. ώματα που προβλέπονται από την ισχύουσα νομοθεσία,
Θ.18. ΚΑΤΑΡΓΟΥΜΕΝΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ υπολογίζονται εφεξής επί της συμβατικής αμοιβής.
1. Από την 30ή Απριλίου 2013 καταργούνται: Ι.2. ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΑΠΕ ΚΑΙ ΣΗΘΥΑ
α. Τα άρθρα 2, 3, 4, 5, 6, 7, και 8, τα στοιχεία α΄, β΄ και 1. Επιβάλλεται έκτακτη ειδική εισφορά αλληλεγγύης
δ΄ της παραγράφου 2 του άρθρου 12, και τα άρθρα 19 και στους παραγωγούς ηλεκτρικής ενέργειας από σταθμούς
20 του ν. 3696/2008 όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο ΑΠΕ και ΣΗΘΥΑ, η οποία υπολογίζεται επί του τιμήματος
45 του ν. 3848/2010 (Α΄ 71), το άρθρο 31 του ν. 4027/2011 των πωλήσεων ηλεκτρικής ενέργειας που λαμβάνουν
(Α΄ 233) και το άρθρο 9 του ν. 4076/2012 (Α΄ 159). χώρα κατά το χρονικό διάστημα από 1.7.2012 έως και
β. Το δεύτερο εδάφιο του στοιχείου 1 και τα στοιχεία 30.6.2014 και αφορά τους λειτουργούντες σταθμούς,
3 και 4 της παραγράφου 6 του άρθρου 10 και η παρά− καθώς και όσους σταθμούς τεθούν σε δοκιμαστική λει−
γραφος 6 του άρθρου 12 του ν. 3879/2010 (Α΄ 163). τουργία ή ενεργοποιηθεί η σύνδεσή τους εφεξής.
γ. Οι παράγραφοι 1 του άρθρου 5, το άρθρο 7 και Η ειδική εισφορά αλληλεγγύης υπολογίζεται ως
οι παράγραφοι 1, 2, 3, 4, 6 και 7 του άρθρου 8 του εκατοστιαίο ποσοστό επί του, προ Φ.Π.Α., τιμήματος
ν. 682/1977 (Α΄ 244). πώλησης ηλεκτρικής ενέργειας, που εγχέεται από τον
Παραγωγό στο Σύστημα ή το Διασυνδεδεμένο Δίκτυο
δ. Το άρθρο 65 του α.ν. 2545/1940, όπως τροποποιή−
ή στα ηλεκτρικά συστήματα των Μη Διασυνδεδεμένων
θηκε από το άρθρο 45 παρ. 1 του ν. 3907/2011.
Νησιών, και ανέρχεται:
ε. Οι παράγραφοι 2, 3, 4 και 5 του άρθρου 68 του α.ν.
α) Σε είκοσι πέντε τοις εκατό (25%) για τους φωτο−
2545/1940 όπως τροποποιήθηκε από το άρθρο 45 παρ. 1
βολταϊκούς σταθμούς που τέθηκαν σε δοκιμαστική λει−
του ν. 3907/2011.
τουργία ή ενεργοποιήθηκε η σύνδεσή τους έως 31.12.2011.
2. Από την έναρξη ισχύος του παρόντος καταργούνται:
β) Σε τριάντα τοις εκατό (30%) για τους φωτοβολταϊ−
α. Το δεύτερο εδάφιο της παραγράφου 2 του άρθρου
κούς σταθμούς που τέθηκαν σε δοκιμαστική λειτουργία
1 ν. 3696/2008, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 45 του
ή ενεργοποιήθηκε η σύνδεσή τους μετά την 1.1.2012 και η
ν. 3848/2010, το άρθρο 31 του ν. 4027/2011 και το άρθρο
αποζημίωση της παραγόμενης ενέργειας υπολογίζεται
9 του ν. 4076/2012.
βάσει της τιμής αναφοράς του πίνακα του άρθρου 27Α
β. Το στοιχείο γ΄ της παραγράφου 3 του άρθρου 3 του ν. 3734/2009, όπως κάθε φορά ισχύει, που αντι−
του ν. 3879/2010 κατά το μέρος που αφορά στα Κέντρα στοιχεί σε μήνα προγενέστερο του Φεβρουαρίου 2012.
Μεταλυκειακής Εκπαίδευσης. γ) Σε είκοσι επτά τοις εκατό (27%) για τους φωτο−
γ. Οι παράγραφοι 2 και 7 του άρθρου 5, το άρθρο 6, βολταϊκούς σταθμούς που τέθηκαν σε δοκιμαστική λει−
η παρ. 5 του άρθρου 8 και οι παράγραφοι 1 έως και 3 τουργία ή ενεργοποιήθηκε η σύνδεσή τους μετά την
του άρθρου 12 του ν. 682/1977. 1.1.2012 και η αποζημίωση της παραγόμενης ενέργειας
δ. Οι παράγραφοι 2 και 3 του άρθρου 11 και το άρθρο υπολογίζεται βάσει της τιμής αναφοράς του πίνακα του
66 του α.ν. 2545/1940,, όπως τροποποιήθηκε από το άρ− άρθρου 27Α του ν. 3734/2009, όπως κάθε φορά ισχύει,
θρο 45 παρ. 1 του ν. 3907/2011. που αντιστοιχεί στο διάστημα μεταξύ Φεβρουαρίου 2012
ε. Το άρθρο 13 του ν. 3879/2010. και 9 Αυγούστου 2012.
στ. Η απόφαση με αρ. 916031/Οικ.3.2815/10.9.2009 δ) Σε δέκα τοις εκατό (10%) για τους λοιπούς σταθ−
(Β΄1999) «Σύστημα Πιστοποίησης Κέντρων Επαγγελμα− μούς ΑΠΕ και τους σταθμούς ΣΗΘΥΑ.
τικής Κατάρτισης (ΚΕΚ)» ισχύει έως την 30ή Αυγούστου Με απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος, Ενέργει−
2013. ας και Κλιματικής Αλλαγής δύναται να παραταθεί για
ζ. Οι παράγραφοι 1 και 3 του άρθρου 8 της υ.α. ένα ακόμη έτος η υποχρέωση καταβολής της ανωτέρω
Ζ/3378/1993 (Β΄ 722) «Τροποποίηση της Απόφασης Υπουρ− εισφοράς.
γού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων Ζ/3378/1993 Η ανωτέρω εισφορά δεν επιβάλλεται στους φωτοβολ−
«Προϋποθέσεις, όροι και διαδικασία χορήγησης άδειας ταϊκούς σταθμούς για τους οποίους η αποζημίωση της
ίδρυσης και λειτουργίας Ινστιτούτων Επαγγελματικής παραγόμενης ενέργειας υπολογίζεται βάσει της τιμής
Κατάρτισης (Ι.Ε.Κ.) από Νομικά Πρόσωπα Ιδιωτικού Δι− αναφοράς του πίνακα του άρθρου 27Α του ν. 3734/2009,
καίου ή Ιδιώτες», όπως τροποποιήθηκε, συμπληρώθηκε που αντιστοιχεί σε ημερομηνία μεταγενέστερη της 9
και ισχύει. Αυγούστου 2012, καθώς και για τους φωτοβολταϊκούς
η. Η με αρ. ΣΤ/17029/22.7.2012 σχετικά με «Τροποποί− σταθμούς του Ειδικού Προγράμματος Ανάπτυξης Φω−
ηση της υ.α. Ζ/3378/93 (Β΄ 356) όπως τροποποιήθηκε, τοβολταϊκών Συστημάτων σε κτιριακές εγκαταστάσεις.
συμπληρώθηκε και ισχύει (Β΄ 722). Οι παράγραφοι 2, 3, Τα ποσά που αντιστοιχούν στην ανωτέρω εισφορά
4 και 5 του άρθρου 68 του α.ν. 2545/1940. υπολογίζονται και παρακρατούνται σε κάθε εκκαθά−
ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ) 5591

ριση από τη ΛΑΓΗΕ ΑΕ και, για την περίπτωση των ση, εάν ο διαχειριστής ανταποκριθεί στην υποχρέωσή
Μη Διασυνδεδεμένων Νησιών, από τη ΔΕΔΔΗΕ ΑΕ και του εντός διαστήματος τεσσάρων (4) μηνών από την
αποτελούν έσοδο του ειδικού λογαριασμού του άρθρου υποβολή του αρχικού αιτήματος ή β) με το σύνολο του
40 του ν. 2773/1999. Για τον υπολογισμό της εισφο− κόστους των έργων σύνδεσης σε κάθε άλλη περίπτωση.
ράς εκδίδεται εκκαθαριστικό σημείωμα, αντίγραφο του Σε περίπτωση αδυναμίας σύνδεσης του σταθμού για
οποίου αποστέλλεται στον υπόχρεο. λόγους οφειλόμενους σε υπαιτιότητα του ενδιαφερο−
Με απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος, Ενέργειας μένου, η οποία διαπιστώνεται από τον διαχειριστή και
και Κλιματικής Αλλαγής ρυθμίζεται κάθε αναγκαίο θέμα γνωστοποιείται εγγράφως προς τον Λειτουργό της
για την εφαρμογή των διατάξεων του παρόντος άρθρου. Αγοράς ή τον διαχειριστή για τα Μη Διασυνδεδεμένα
2. Η παράγραφος 5α) του άρθρου 27Α του ν. 3734/2009 Νησιά κατά περίπτωση, ιδίως σε περίπτωση ανακρίβειας
(Α΄ 8), όπως τροποποιήθηκε με την παράγραφο 1 του της δήλωσης περί ετοιμότητας του δεύτερου εδαφίου,
άρθρου 186 του ν. 4001/2011 (Α΄ 179), αντικαθίσταται το αίτημα απορρίπτεται και ο ενδιαφερόμενος οφεί−
ως εξής: λει να υποβάλει εκ νέου αίτημα για θέση του φωτο−
«5.α) Η σύμβαση πώλησης ηλεκτρικής ενέργειας από βολταϊκού σταθμού σε δοκιμαστική λειτουργία ή, εάν
φωτοβολταϊκό σταθμό συνάπτεται για είκοσι έτη, συ− δεν προβλέπεται περίοδος δοκιμαστικής λειτουργίας,
νομολογείται με την τιμή αναφοράς που αναγράφεται για ενεργοποίηση της σύνδεσής του, αφού παρέλθουν
στον ανωτέρω πίνακα και αντιστοιχεί στην τιμή που τουλάχιστον έξι (6) μήνες από την υποβολή του προη−
ισχύει κατά την ημερομηνία έναρξης της δοκιμαστικής γούμενου αιτήματός του.»
λειτουργίας ή, αν δεν προβλέπεται περίοδος δοκιμα− 3. Για τους φωτοβολταϊκούς σταθμούς για τους οποί−
στικής λειτουργίας, κατά την ημερομηνία της ενεργο− ους έως την έναρξη ισχύος του παρόντος νόμου έχει
ποίησης της σύνδεσης του φωτοβολταϊκού σταθμού. συναφθεί σύμβαση πώλησης ηλεκτρικής ενέργειας ή
Ο αρμόδιος διαχειριστής υποχρεούται στη θέση του έχει υποβληθεί αίτηση με πλήρη φάκελο για σύναψη
φωτοβολταϊκού σταθμού σε δοκιμαστική λειτουργία ή, σύμβασης πώλησης ηλεκτρικής ενέργειας, ως τιμή ανα−
εάν δεν προβλέπεται περίοδος δοκιμαστικής λειτουρ− φοράς λαμβάνεται η τιμή που ίσχυε κατά την ημερο−
γίας, στην ενεργοποίηση της σύνδεσής του, εντός προ− μηνία σύναψης της σύμβασης ή υποβολής της αίτησης
θεσμίας ενός μήνα από τότε που ο ενδιαφερόμενος με πλήρη φάκελο, υπό την προϋπόθεση ότι η έναρξη
θα δηλώσει την ετοιμότητα του σταθμού για έναρξη δοκιμαστικής λειτουργίας ή, εάν δεν προβλέπεται πε−
της δοκιμαστικής λειτουργίας ή για ενεργοποίηση της ρίοδος δοκιμαστικής λειτουργίας, η ενεργοποίηση της
σύνδεσης, εφόσον, κατά την ημερομηνία υποβολής του σύνδεσής τους, θα λάβει χώρα:
σχετικού αιτήματος, έχουν ήδη ολοκληρωθεί τα προβλε− α. Για τους σταθμούς ισχύος έως και 10 MW, εντός
πόμενα στην οικεία σύμβαση σύνδεσης έργα επέκτασης απώτατου χρονικού διαστήματος τεσσάρων (4) μηνών
για σύνδεση ή έχει παρέλθει ο συνομολογημένος στην από τη δημοσίευση του παρόντος ή ενωρίτερα, όποτε
σύμβαση σύνδεσης χρόνος υλοποίησης των εν λόγω συμπληρωθούν δεκαοκτώ (18) μήνες από την υπογραφή
έργων. της σύμβασης, της παραγράφου 5α) του άρθρου 27Α
Εάν παρέλθει άπρακτο το ανωτέρω διάστημα του του ν. 3734/2009, όπως ίσχυε πριν την αντικατάστασή
ενός μήνα για λόγους οφειλόμενους σε υπαιτιότητα του της με τον παρόντα νόμο.
διαχειριστή, που διαπιστώνεται από τον ίδιο και γνω− β. Για τους σταθμούς ισχύος μεγαλύτερης από 10MW
στοποιείται εγγράφως προς τον Λειτουργό της Αγοράς καθώς και για τους σταθμούς ισχύος μικρότερης των
ή τον διαχειριστή για τα Μη Διασυνδεδεμένα Νησιά 10MW, σε περίπτωση που για τη σύνδεσή τους τα ανα−
κατά περίπτωση, ως τιμή αναφοράς λαμβάνεται η τιμή γκαία νέα έργα σύνδεσης απαιτούν την κατασκευή ενός
που αναγράφεται στον ανωτέρω πίνακα και αντιστοιχεί τουλάχιστον νέου Υποσταθμού YT/MT, εντός απώτατου
στην τιμή που ίσχυε κατά την ημερομηνία παρέλευσης χρονικού διαστήματος δώδεκα (12) μηνών από τη δη−
της ανωτέρω προθεσμίας του ενός μήνα. Η ανωτέρω μοσίευση του παρόντος ή ενωρίτερα, όποτε συμπλη−
έγγραφη γνωστοποίηση παρέχεται μόνον από ειδικώς ρωθούν τριάντα έξι (36) μήνες από την υπογραφή της
εντεταλμένα προς τούτο όργανα του αρμόδιου διαχει− σύμβασης, της παραγράφου 5(α) του άρθρου 27Α του
ριστή, που ανακοινώνονται στον Λειτουργό της Αγοράς ν. 3734/2009, όπως ίσχυε πριν την αντικατάστασή της
τη ΡΑΕ και την Υπηρεσία Εξυπηρέτησης Επενδυτών για με τον παρόντα νόμο.
έργα Α.Π.Ε. του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας Εάν η έναρξη της δοκιμαστικής λειτουργίας, ή εάν
και Κλιματικής Αλλαγής. δεν προβλέπεται περίοδος δοκιμαστικής λειτουργίας, η
Σε κάθε περίπτωση η θέση του φωτοβολταϊκού σταθ− ενεργοποίηση της σύνδεσης των ανωτέρω σταθμών δεν
μού σε δοκιμαστική λειτουργία ή, εάν δεν προβλέπεται λάβει χώρα εντός των ανωτέρω προθεσμιών, ως τιμή
περίοδος δοκιμαστικής λειτουργίας, η ενεργοποίηση αναφοράς λαμβάνεται η τιμή που αναγράφεται στον
της σύνδεσής του, θα πρέπει να λάβει χώρα εντός προ− πίνακα του άρθρου 27Α του ν. 3734/2009, όπως κάθε
θεσμίας τριών (3) μηνών από την υποβολή σχετικού φορά ισχύει, και αντιστοιχεί στην τιμή που ισχύει κατά
αιτήματος, εφόσον, κατά την ημερομηνία υποβολής την ημερομηνία έναρξης της δοκιμαστικής λειτουργίας
του σχετικού αιτήματος, έχουν ήδη ολοκληρωθεί τα ή της ενεργοποίησης της σύνδεσης του φωτοβολταϊκού
προβλεπόμενα στην οικεία σύμβαση σύνδεσης έργα σταθμού κατά περίπτωση.
επέκτασης για σύνδεση ή έχει παρέλθει ο συνομολογη− 4. Στο τέλος της παραγράφου 4 του άρθρου 11 του
μένος στη σύμβαση σύνδεσης χρόνος υλοποίησης των ν. 3468/2006 προστίθενται νέα εδάφια ως εξής:
εν λόγω έργων. Εάν παρέλθει άπρακτη η προθεσμία του «Η σύμβαση σύνδεσης συνάπτεται εντός διαστήματος
προηγούμενου εδαφίου ο διαχειριστής αποζημιώνει τον τριών (3) μηνών από την υποβολή του σχετικού αιτήμα−
ενδιαφερόμενο: α) με το μισό του κόστους των έργων τος με πλήρη φάκελο για σταθμούς ηλεκτρικής ενέργει−
σύνδεσης, όπως αυτό αναγράφεται στη σχετική σύμβα− ας από ΑΠΕ ή ΣΗΘΥΑ που, σύμφωνα με την παράγραφο
5592 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ)

1 του άρθρου 4, εξαιρούνται από την υποχρέωση λήψης κατόχων άδειας Διάθεσης Βιοκαυσίμων πρέπει να φέ−
άδειας παραγωγής, και εντός έξι (6) μηνών για τους ρουν εμφανώς, κατά περίπτωση, το εμπορικό σήμα του
σταθμούς του άρθρου 3. Οι Διαχειριστές υλοποιούν τα κατόχου της άδειας Διάθεσης Βιοκαυσίμων, σύμφωνα
έργα σύνδεσης που αναλαμβάνουν συμβατικά σε διά− με τα στοιχεία της άδειάς του, ή το εμπορικό σήμα
στημα που δεν μπορεί να υπερβαίνει από την υπογραφή του μεταφορέα με τον οποίο έχει συναφθεί σύμβαση
της σύμβασης σύνδεσης: α) τους δώδεκα (12) μήνες μεταφοράς, σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος
για σταθμούς που συνδέονται στο Δίκτυο, εφόσον δεν νόμου. Η δαπάνη εγκατάστασης του σήματος αυτού
απαιτούνται εργασίες σε υποσταθμούς ΥΤ/ΜΤ, β) τους βαρύνει τον ιδιοκτήτη του μεταφορικού μέσου, ενώ σε
δεκαοκτώ (18) μήνες για σταθμούς που συνδέονται στο περίπτωση χρηματοδοτικής μίσθωσης ή αγοράς με πα−
Δίκτυο εφόσον απαιτούνται εργασίες σε υποσταθμούς ρακράτηση κυριότητας, η δαπάνη βαρύνει τον μισθωτή
ΥΤ/ΜΤ και γ) τους είκοσι τέσσερις (24) μήνες για τους ή τον αγοραστή του μεταφορικού μέσου, αντίστοιχα. Με
σταθμούς που συνδέονται στο Σύστημα. Με ειδικά αιτι− απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότη−
ολογημένη απόφασή τους, που κοινοποιείται στη ΡΑΕ, τας, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων καθορίζονται οι
οι διαχειριστές μπορούν σε συγκεκριμένες περιπτώ− λεπτομέρειες εφαρμογής της σήμανσης των ανωτέρω
σεις να θέτουν μεγαλύτερα χρονικά περιθώρια για την μεταφορικών μέσων.»
υλοποίηση των έργων σύνδεσης, λαμβάνοντας υπόψη 4. Η περίπτωση γ΄ της παραγράφου 5 του άρθρου 6
το βαθμό δυσκολίας κατασκευής των έργων αυτών. Η του ν. 3054/2002 αντικαθίσταται ως εξής:
υποχρέωση των Διαχειριστών για υλοποίηση των έργων «γ. Διαθεσιμότητα μεταφορικών μέσων (βυτιοφόρων
σύνδεσης εντός των ανωτέρω προθεσμιών δεν ισχύ− οχημάτων ή πλωτών εφοδιαστικών μέσων) που να
ει για: α) συγκροτήματα αιολικών πάρκων συνολικής μπορούν να εξασφαλίσουν την ομαλή τροφοδοσία της
ισχύος μεγαλύτερης από εκατόν πενήντα (150) MW, β) αγοράς και την ομαλή και συνεχή διακίνηση των προϊ−
αιολικά πάρκα που συνδέονται με το Σύστημα μέσω όντων που εμπορεύεται ο κάτοχος της άδειας Εμπορί−
ειδικού προς τούτο υποθαλάσσιου καλωδίου και γ) άλλα ας, λαμβάνοντας υπόψη τις υποχρεώσεις τροφοδοσίας
αναλόγου μεγέθους σύνθετα έργα.» γεωγραφικών περιοχών που μπορεί να έχουν επιβληθεί
Ι.3. ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ ΤΟΥ Ν. 3054/2002 στον κάτοχο της άδειας, σύμφωνα με το άρθρο 14 παρ. 2
1. Η παράγραφος 7 του άρθρου 3 του ν. 3054/2002 (Α΄ του νόμου αυτού.
230) αντικαθίσταται ως εξής: Τα μεταφορικά μέσα, βυτιοφόρα (Φ.Ι.Χ. και Φ.Δ.Χ.) και
«7. Μεταφορέας: Το φυσικό ή νομικό πρόσωπο που πλωτά εφοδιαστικά (όπως δεξαμενόπλοια ή σλέπια), ιδι−
εκτελεί μεταφορά πετρελαιοειδών προϊόντων με ένα όκτητα και μισθωμένα, πρέπει να φέρουν εμφανώς, κατά
από τα προβλεπόμενα μέσα στην παράγραφο 6.» περίπτωση, το εμπορικό σήμα του κατόχου της άδειας
2. Η παράγραφος 8 του άρθρου 4 του ν. 3054/2002 Εμπορίας, σύμφωνα με τα στοιχεία της άδειάς του, ή
αντικαθίσταται ως εξής: το εμπορικό σήμα του μεταφορέα με τον οποίο έχει
«8. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Περιβάλλοντος, συναφθεί σύμβαση μεταφοράς, σύμφωνα με τις διατά−
Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής, Ανάπτυξης, Αντα− ξεις του παρόντος νόμου. Τα ανωτέρω μεταφορικά μέσα
γωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων των εταιρειών Εμπορίας κατηγορίας Β1 και Β2 πρέπει
και Οικονομικών καθορίζονται λεπτομέρειες για την να φέρουν επιπλέον ειδικά σήματα. Η δαπάνη εγκατά−
διακίνηση των πετρελαιοειδών προϊόντων από τους στασης των ανωτέρω σημάτων βαρύνει τον ιδιοκτήτη
κατόχους αδειών του παρόντος νόμου.» του μεταφορικού μέσου, ενώ σε περίπτωση χρηματοδο−
3. Στο άρθρο 5Α του ν. 3054/2002 προστίθεται παρά− τικής μίσθωσης ή αγοράς με παρακράτηση κυριότητας,
γραφος 4 ως εξής: η δαπάνη βαρύνει τον μισθωτή ή τον αγοραστή του
«4. Η μεταφορά των βιοκαυσίμων και βιορευστών που μεταφορικού μέσου, αντίστοιχα. Με κοινή απόφαση των
διαθέτουν οι κάτοχοι άδειας Διάθεσης Βιοκαυσίμων Υπουργών Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών,
πραγματοποιείται με βυτιοφόρα (Φ.Ι.Χ. και Φ.Δ.Χ.), ιδι− Μεταφορών και Δικτύων και Οικονομικών, καθώς και
όκτητα ή μισθωμένα. Με την επιφύλαξη των σχετικών Ναυτιλίας και Αιγαίου όπου απαιτείται, καθορίζονται οι
αγορανομικών διατάξεων, o εκάστοτε κύριος του προ− λεπτομέρειες εφαρμογής της σήμανσης των ανωτέρω
ϊόντος φέρει την αποκλειστική ευθύνη για την ποιότη− μεταφορικών μέσων και οι τεχνικές λεπτομέρειες ανά
τα και την ποσότητα των προϊόντων που διακινεί και είδος καυσίμου.»
διαθέτει στους τελικούς καταναλωτές, σύμφωνα με τις 5. Η παράγραφος 7 του άρθρου 6 του ν. 3054/2002
διατάξεις του άρθρου 17. αντικαθίσταται ως εξής:
Οι κάτοχοι άδειας Διάθεσης Βιοκαυσίμων, μπορούν «7. Ο κάτοχος άδειας Εμπορίας έχει, σύμφωνα με τους
να χρησιμοποιούν για τη μεταφορά των βιοκαυσίμων όρους αυτής, την υποχρέωση της ομαλούς και συνεχούς
και βιορευστών τις υπηρεσίες τρίτων (μεταφορέων), μη τροφοδοσίας της αγοράς και φέρει την ευθύνη, σύμ−
κατόχων άδειας κατά το νόμο αυτόν, και στους οποίους φωνα με τις διατάξεις του άρθρου 17, για τη διακίνηση
δεν πραγματοποιείται μεταβίβαση της κυριότητας των των προϊόντων που εμπορεύεται. Με την επιφύλαξη των
μεταφερόμενων προϊόντων. Η μεταφορά και η πώληση σχετικών αγορανομικών διατάξεων, ο εκάστοτε κύριος
των προϊόντων γίνεται με παραστατικά των κατόχων του προϊόντος φέρει την αποκλειστική ευθύνη για την
άδειας Διάθεσης Βιοκαυσίμων, οι οποίοι φέρουν την ποιότητα και την ποσότητα των προϊόντων που διακινεί
αποκλειστική ευθύνη, κατά τις διατάξεις του άρθρου και διαθέτει στους τελικούς καταναλωτές, σύμφωνα με
17, για την ποιότητα και ποσότητα των προϊόντων που τις διατάξεις του άρθρου 17.»
διακινούν και διαθέτουν, με την επιφύλαξη των σχετικών 6. Η παράγραφος 8 του άρθρου 6 του ν. 3054/2002
αγορανομικών διατάξεων. αντικαθίσταται ως εξής:
Τα ανωτέρω μεταφορικά μέσα που χρησιμοποιούνται «8. Οι κάτοχοι άδειας Εμπορίας μπορούν να χρησιμο−
για τη διάθεση των βιοκαυσίμων και βιορευστών των ποιούν για τη μεταφορά των πετρελαιοειδών προϊόντων
ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ) 5593

τις υπηρεσίες τρίτων (μεταφορέων) μη κατόχων άδειας μεταφοράς, σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος
κατά το νόμο αυτό, και στους οποίους δεν πραγμα− νόμου. Η δαπάνη εγκατάστασης του σήματος αυτού
τοποιείται μεταβίβαση της κυριότητας των μεταφε− βαρύνει τον ιδιοκτήτη του μεταφορικού μέσου, ενώ σε
ρόμενων προϊόντων. Η μεταφορά και η πώληση των περίπτωση χρηματοδοτικής μίσθωσης ή αγοράς με πα−
πετρελαιοειδών προϊόντων γίνεται με παραστατικά ρακράτηση κυριότητας, η δαπάνη βαρύνει τον μισθωτή
των κατόχων άδειας Εμπορίας, οι οποίοι φέρουν την ή τον αγοραστή του μεταφορικού μέσου, αντίστοιχα. Με
αποκλειστική ευθύνη, κατά τις διατάξεις του άρθρου 17, απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότη−
για την ποιότητα και ποσότητα των προϊόντων που δι− τας, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων καθορίζονται οι
ακινούν και διαθέτουν στους τελικούς καταναλωτές, με λεπτομέρειες εφαρμογής της σήμανσης των ανωτέρω
την επιφύλαξη των σχετικών αγορανομικών διατάξεων.» μεταφορικών μέσων.»
7. Η παράγραφος 2 του άρθρου 7 του ν. 3054/2002 8. Η παράγραφος 8 του άρθρου 15 του ν. 3054/2002
αντικαθίσταται ως εξής: αντικαθίσταται ως εξής:
«2. Οι κάτοχοι άδειας Λιανικής Εμπορίας προμηθεύ− «8.α. Δεν επιτρέπεται η διακίνηση πετρελαιοειδών
ονται πετρελαιοειδή προϊόντα από κατόχους άδειας προϊόντων από πρόσωπα που δεν είναι κάτοχοι άδειας
Εμπορίας. Οι κάτοχοι άδειας Λιανικής Εμπορίας των που έχει χορηγηθεί σύμφωνα με το άρθρο 4 του νόμου
κατηγοριών με τα στοιχεία α΄ και β΄ της παραγράφου αυτού ή από μεταφορείς που δεν έχουν συνάψει σύμ−
3 που δεν προμηθεύονται πετρελαιοειδή προϊόντα από βαση μεταφοράς πετρελαιοειδών προϊόντων με κατό−
κάτοχο άδειας Εμπορίας με βάση αποκλειστική σύμβαση χους αδειών του ίδιου άρθρου. Επίσης, δεν επιτρέπεται
και δεν φέρουν στο πρατήριό τους το εμπορικό σήμα η διακίνηση πετρελαιοειδών προϊόντων από και προς
αυτού («Ανεξάρτητα Πρατήρια») μπορούν να προμηθεύ− εγκαταστάσεις για τις οποίες δεν έχει χορηγηθεί άδεια
ονται πετρελαιοειδή προϊόντα και από κατόχους άδειας λειτουργίας ή δεν λειτουργούν νόμιμα. Στα παραστα−
Διύλισης, αποκλειστικά για τα πρατήριά τους, σύμφωνα τικά διακίνησης πρέπει να αναγράφεται και ο αριθμός
με τα προβλεπόμενα στην παράγραφο 2 του άρθρου 5. άδειας λειτουργίας της εγκατάστασης προς την οποία
Οι κάτοχοι άδειας Λιανικής Εμπορίας του προηγούμενου πρόκειται να γίνει η παράδοση.
εδαφίου υποχρεούνται να προβαίνουν στον εκτελωνι− β. Στις περιπτώσεις του άρθρου 5Α παράγραφος 4,
σμό των ανωτέρω πετρελαιοειδών προϊόντων. του άρθρου 6 παράγραφοι 7 και 8 και του άρθρου 7
Η μεταφορά των πετρελαιοειδών προϊόντων που δι− παράγραφος 2, με την επιφύλαξη των σχετικών αγο−
ακινούν οι κάτοχοι άδειας Λιανικής Εμπορίας, κατά τα ρανομικών διατάξεων, ο μεταφορέας, στον οποίον ο
ανωτέρω, πραγματοποιείται με βυτιοφόρα (Φ.Ι.Χ. και εκάστοτε κύριος του προϊόντος και κάτοχος της αντί−
Φ.Δ.Χ.), ιδιόκτητα ή μισθωμένα. Με την επιφύλαξη των στοιχης άδειας αναθέτει με σύμβαση τη μεταφορά του
σχετικών αγορανομικών διατάξεων, o εκάστοτε κύριος προϊόντος, έχει την αποκλειστική ευθύνη για την ποι−
του προϊόντος φέρει την αποκλειστική ευθύνη για την ότητα και την ποσότητα του προϊόντος που διακινεί
ποιότητα και την ποσότητα των προϊόντων που διακινεί κατά το στάδιο της μεταφοράς.»
και διαθέτει στους τελικούς καταναλωτές, σύμφωνα με 9. Η παράγραφος 8α του άρθρου 15 του ν. 3054/2002
τις διατάξεις του άρθρου 17. αντικαθίσταται ως εξής:
Οι κάτοχοι άδειας Λιανικής Εμπορίας των κατηγοριών «8α. Δεν επιτρέπεται η διακίνηση πετρελαιοειδών προ−
με τα στοιχεία α΄, β΄ και γ΄ της παραγράφου 3, συμπερι− ϊόντων από κατόχους άδειας Εμπορίας, Λιανικής Εμπο−
λαμβανομένων των «Ανεξάρτητων Πρατηρίων», μπορούν ρίας και Διάθεσης Βιοκαυσίμων, με μεταφορικά μέσα,
να χρησιμοποιούν για τη μεταφορά των πετρελαιοειδών βυτιοφόρα (Φ.Ι.Χ. ή Φ.Δ.Χ.) ή πλωτά εφοδιαστικά (όπως
προϊόντων τις υπηρεσίες τρίτων (μεταφορέων), μη κα− δεξαμενόπλοια και σλέπια), ιδιόκτητα ή μισθωμένα, τα
τόχων άδειας κατά το νόμο αυτό, και στους οποίους οποία δεν φέρουν:
δεν πραγματοποιείται μεταβίβαση της κυριότητας των αα) σε εμφανές σημείο, κατά περίπτωση, το εμπορικό
μεταφερόμενων προϊόντων. Η μεταφορά και η πώληση σήμα του κατόχου άδειας Εμπορίας, άδειας Λιανικής
των πετρελαιοειδών προϊόντων γίνεται με παραστατι− Εμπορίας ή Συνεταιρισμού ή Κοινοπραξίας αυτών, ή
κά των κατόχων άδειας Λιανικής Εμπορίας, οι οποίοι άδειας Διάθεσης Βιοκαυσίμων, ή το εμπορικό σήμα του
φέρουν την αποκλειστική ευθύνη, κατά τις διατάξεις μεταφορέα με τον οποίο έχουν συνάψει σύμβαση μετα−
του άρθρου 17, για την ποιότητα και ποσότητα των φοράς, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 6 παρ. 5γ
προϊόντων που διακινούν και διαθέτουν στους τελικούς και 8, του άρθρου 7 παρ. 2 και του άρθρου 5Α παρ. 4
καταναλωτές, με την επιφύλαξη των σχετικών αγορα− του νόμου αυτού, καθώς και των κατ’ εξουσιοδότηση
νομικών διατάξεων. αυτών εκδοθεισών κανονιστικών πράξεων, και
Τα ανωτέρω μεταφορικά μέσα που χρησιμοποιούνται ββ) ηλεκτρονικό σύστημα γεωγραφικού εντοπισμού
για τη διακίνηση των πετρελαιοειδών προϊόντων των (GPS). Η δαπάνη εγκατάστασης του συστήματος αυτού
κατόχων άδειας Λιανικής Εμπορίας των κατηγοριών βαρύνει τον ιδιοκτήτη του μεταφορικού μέσου, ενώ σε
με τα στοιχεία α΄, β΄ και γ΄ της παραγράφου 3, πρέ− περίπτωση χρηματοδοτικής μίσθωσης ή αγοράς με πα−
πει να φέρουν εμφανώς, κατά περίπτωση, το εμπορικό ρακράτηση κυριότητας, η δαπάνη βαρύνει τον μισθωτή
σήμα του κατόχου της άδειας Εμπορίας, εφόσον προ− ή τον αγοραστή του μεταφορικού μέσου, αντίστοιχα.
μηθεύονται πετρελαιοειδή προϊόντα από κάτοχο άδειας Με κοινή απόφαση των Υπουργών Ανάπτυξης, Ανταγω−
Εμπορίας με βάση αποκλειστική σύμβαση και φέρουν νιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων και
στο πρατήριό τους το εμπορικό σήμα αυτού, άλλως, Οικονομικών, καθώς και Ναυτιλίας και Αιγαίου όπου
κατά περίπτωση, το εμπορικό σήμα του κατόχου της απαιτείται, καθορίζονται οι προδιαγραφές, η διαδικασία
Άδειας Λιανικής Εμπορίας, του Συνεταιρισμού ή της και οι όροι εγκατάστασης του ανωτέρω συστήματος, το
Κοινοπραξίας στην οποία ανήκουν, ή το εμπορικό σήμα ακριβές χρονοδιάγραμμα εφαρμογής, οι συγκεκριμένες
του μεταφορέα με τον οποίο έχει συναφθεί σύμβαση κατηγορίες βυτιοφόρων (Φ.Ι.Χ. και Φ.Δ.Χ.) και πλωτών
5594 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ)

εφοδιαστικών μέσων που υπάγονται στην ανωτέρω ρύθ− κυκλοφορίας, γ) η διαδικασία έκδοσης των αδειών, δ)
μιση, καθώς και κάθε αναγκαία λεπτομέρεια. Με όμοια οι αρμόδιες για την έκδοση αρχές και τα υποβαλλόμε−
απόφαση καθορίζονται οι προδιαγραφές, η διαδικασία να ενώπιον τους δικαιολογητικά και ε) οι μεταβατικές
και κάθε αναγκαία λεπτομέρεια για την υλοποίηση του ρυθμίσεις για της ήδη διαθέτουσες άδειες κυκλοφορίας
συστήματος με το οποίο θα αντλούνται και θα αξιοποι− εταιρείες.»
ούνται οι πληροφορίες από το ηλεκτρονικό σύστημα 10. Η παράγραφος 11 του άρθρου 15 του ν. 3054/2002,
γεωγραφικού προσδιορισμού (GPS) των μεταφορικών που προστέθηκε με την παράγραφο 3 του άρθρου 320
μέσων. του ν. 4072/2012 (Α΄ 86), αναριθμείται σε 12 και αντικα−
β. Δεν επιτρέπεται η διακίνηση πετρελαιοειδών προϊ− θίσταται ως εξής:
όντων με βυτιοφόρα (Φ.Ι.Χ. ή Φ.Δ.Χ.), ιδιόκτητα ή μισθω− «12. Τα υγρά καύσιμα που διατίθενται στην κατανάλω−
μένα, τα οποία δεν φέρουν: ση ή διακινούνται ή αποθηκεύονται εντός της Ελληνικής
αα) πιστοποιητικό ADR του βυτιοφόρου και του Επικράτειας, ιχνηθετούνται με μοριακής τεχνολογίας
οδηγού αυτού, σύμφωνα με τις διατάξεις της Υ.Α. ιχνηθέτες. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονο−
35043/2524/1.9.2010 (Β΄ 1385) όπως ισχύει, καθώς και μικών και Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών,
ββ) ηλεκτρονικά αναγνώσιμο σήμα ψηφιακής ταυτό− Μεταφορών και Δικτύων καθορίζονται τα συγκεκριμένα
τητας του βυτιοφόρου και των ρυμουλκούμενων αυτού, είδη υγρών καυσίμων που υπάγονται στην ανωτέρω
εφόσον υπάρχουν. Η δαπάνη εγκατάστασης του σή− ρύθμιση και ρυθμίζονται τεχνικά ζητήματα για την εφαρ−
ματος αυτού βαρύνει τον ιδιοκτήτη του μεταφορικού μογή της παρούσας παραγράφου ανά είδος καυσίμου,
μέσου, ενώ σε περίπτωση χρηματοδοτικής μίσθωσης καθώς και κάθε αναγκαία λεπτομέρεια.
ή αγοράς με παρακράτηση κυριότητας, η δαπάνη βα− Υγρά καύσιμα που καταναλώθηκαν, διακινήθηκαν ή
ρύνει τον μισθωτή ή τον αγοραστή του μεταφορικού αποθηκεύτηκαν κατά τα ανωτέρω και δεν ανιχνεύεται
μέσου, αντίστοιχα. Με απόφαση του Υπουργού Ανάπτυ− η σήμανσή τους με μοριακής τεχνολογίας ιχνηθέτες,
ξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών και θεωρούνται παράνομα, έστω κι αν διαθέτουν σχετικά
Δικτύων καθορίζονται οι προδιαγραφές, η διαδικασία παραστατικά.»
και οι όροι εγκατάστασης του ανωτέρω σήματος, το 11. Η παράγραφος 1 του άρθρου 16 του ν. 3054/2002
ακριβές χρονοδιάγραμμα εφαρμογής, οι συγκεκριμένες αντικαθίσταται ως εξής:
κατηγορίες βυτιοφόρων (Φ.Ι.Χ. και Φ.Δ.Χ.) που υπάγο− «1. Όποιος χωρίς νόμιμη άδεια ή κατά παράβαση των
νται στην ανωτέρω ρύθμιση, καθώς και κάθε αναγκαία διατάξεων του άρθρου 15 παράγραφος 8α περίπτωση
λεπτομέρεια. α΄ του νόμου αυτού διυλίζει, αποθηκεύει, εμπορεύεται,
γ. Στα μεταφορικά μέσα, βυτιοφόρα (Φ.Ι.Χ. ή Φ.Δ.Χ.) ή διακινεί, παραδίδει, προμηθεύει, εφοδιάζει, εμφιαλώνει ή
πλωτά εφοδιαστικά (όπως δεξαμενόπλοια και σλέπια), πωλεί αργό πετρέλαιο ή πετρελαιοειδή ή άλλα ενεργει−
ιδιόκτητα ή μισθωμένα, των κατόχων άδειας Εμπορίας, ακά προϊόντα υπό την έννοια του παρόντος νόμου και με
Λιανικής Εμπορίας και Διάθεσης Βιοκαυσίμων, δύναται την επιφύλαξη των περί λαθρεμπορίας διατάξεων του
να εγκατασταθούν ηλεκτρονικά συστήματα διασφάλι− Εθνικού Τελωνειακού Κώδικα, τιμωρείται με φυλάκιση
σης της ποσοτικής και ποιοτικής ακεραιότητας κατά τουλάχιστον τριών (3) ετών και χρηματική ποινή δέκα
τη διακίνηση προμετρημένων ποσοτήτων καυσίμου, χιλιάδων (10.000) μέχρι πενήντα χιλιάδων (50.000) ευρώ.»
μέσω σφράγισης των διαμερισμάτων, με δυνατότητα Ι.4. ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ ΤΟΥ
τηλεματικής μεταφοράς δεδομένων, σχετικών με την Ν.4001/2011
οποιαδήποτε παρέμβαση κατά τη διακίνηση. Η δαπά− Ο ν. 4001/2011 (Α΄ 179) τροποποιείται ως εξής:
νη εγκατάστασης του συστήματος αυτού βαρύνει τον 1. Η παράγραφος 2 του άρθρου 14 αντικαθίσταται
ιδιοκτήτη του μεταφορικού μέσου, ενώ σε περίπτωση ως εξής:
χρηματοδοτικής μίσθωσης ή αγοράς με παρακράτηση «2. Σε περίπτωση που έργα, τα οποία εντάσσονται στο
κυριότητας, η δαπάνη βαρύνει τον μισθωτή ή τον αγο− Πρόγραμμα Ανάπτυξης, δεν υλοποιούνται για λόγους
ραστή του μεταφορικού μέσου, αντίστοιχα. Με κοινή οφειλόμενους σε πταίσμα του αρμόδιου Ανεξάρτητου
απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Ανάπτυξης, Διαχειριστή Μεταφοράς, η ΡΑΕ ενεργεί σύμφωνα με
Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών και Δι− τα οριζόμενα στο άρθρο 63Θ εφόσον πρόκειται για το
κτύων, καθώς και Ναυτιλίας και Αιγαίου όπου απαιτεί− ΕΣΦΑ ή το άρθρο 108 εφόσον πρόκειται για το Σύστημα
ται, καθορίζονται οι προδιαγραφές, η διαδικασία και Μεταφοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας.»
οι όροι εγκατάστασης των ανωτέρω συστημάτων, το 2. Η παράγραφος 4 του άρθρου 18 αντικαθίσταται
ακριβές χρονοδιάγραμμα εφαρμογής, οι συγκεκριμένες ως εξής:
κατηγορίες βυτιοφόρων (Φ.Ι.Χ. και Φ.Δ.Χ.) που υπάγο− «4. Με απόφαση της ΡΑΕ, δύναται να ανατίθενται σε
νται στην ανωτέρω ρύθμιση, καθώς και κάθε αναγκαία Ανεξάρτητο Διαχειριστή Συστήματος, κατά τα προ−
λεπτομέρεια. βλεπόμενα στα άρθρα 63Ι ή 111 του παρόντος νόμου,
δ. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Ανάπτυξης, Αντα− όλες ή συγκεκριμένες αρμοδιότητες του διαχειριστή
γωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων του ΕΣΦΑ ή του Συστήματος Μεταφοράς Ηλεκτρικής
και Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής Ενέργειας, όπως αυτές καθορίζονται με τα άρθρα 68
ρυθμίζονται τα σχετικά με τη χορήγηση αδειών κυ− και 94 αντίστοιχα, σε περίπτωση διαρκούς παραβίασης
κλοφορίας Φ.Ι.Χ. βυτιοφόρων αυτοκινήτων που δύναται εκ μέρους του αντίστοιχου Ανεξάρτητου Διαχειριστή
να έχουν στη κατοχή τους οι εταιρείες που διαθέτουν Μεταφοράς των υποχρεώσεων που υπέχει από την εθνι−
άδεια Εμπορίας, Λιανικής Εμπορίας και Διάθεσης Βι− κή και ευρωπαϊκή νομοθεσία, και, ιδίως, σε περίπτωση
οκαυσίμων και ιδίως: α) οι προϋποθέσεις χορήγησης κατ’ εξακολούθηση μεροληπτικής συμπεριφοράς προς
αδειών κυκλοφορίας, β) οι όροι και οι περιορισμοί ασκή− όφελος της Κάθετα Ολοκληρωμένης Επιχείρησης στην
σεως των δικαιωμάτων που παρέχονται με τις άδειες οποία ανήκουν».
ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ) 5595

3. Η παράγραφος 1 του άρθρου 20 αντικαθίσταται να συμμετέχει στην κοινοπραξία, εκτός εάν έχει εγκρι−
ως εξής: θεί σύμφωνα με το άρθρο 14 της Οδηγίας 2009/73/ΕΚ
«1. Η τοποθέτηση ή η απομάκρυνση του Υπευθύνου ως ανεξάρτητος διαχειριστής συστήματος ή αν έχει
Συμμόρφωσης Ανεξάρτητων Διαχειριστών Μεταφοράς, πιστοποιηθεί ως ανεξάρτητος διαχειριστής μεταφοράς
σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 63Η και 107, για τους σκοπούς του Κεφαλαίου IV της ίδιας Οδηγίας.
καθώς και οι όροι της σχετικής εντολής που αυτοί λαμ− 4. Για την εφαρμογή του παρόντος άρθρου, εφόσον το
βάνουν από το Εποπτικό Συμβούλιο του Ανεξάρτητου πρόσωπο που αναφέρεται στην παράγραφο 2, στοιχεία
Διαχειριστή Μεταφοράς, υπόκεινται σε προηγούμενη α΄, β΄ και γ΄, είναι το Ελληνικό Δημόσιο ή άλλος φορέας,
έγκριση της ΡΑΕ.» οργανισμός ή κρατικός λειτουργός του Δημόσιου Τομέα,
4. Το άρθρο 62 αντικαθίσταται ως εξής: τότε δύο διαφορετικοί φορείς του Δημόσιου Τομέα που
ασκούν Έλεγχο αφ’ ενός στο διαχειριστή Συστήματος
«Άρθρο 62 Μεταφοράς Φυσικού Αερίου ή σε Σύστημα Μεταφοράς
1. Για την άσκηση των αρμοδιοτήτων Διαχειριστή Συ− Φυσικού Αερίου και αφ’ ετέρου σε επιχείρηση που ασκεί
στήματος Μεταφοράς Φυσικού Αερίου, θα πρέπει να οποιαδήποτε από τις δραστηριότητες παραγωγής ή
πληρούνται σωρευτικά οι κάτωθι προϋποθέσεις: προμήθειας ηλεκτρικής ενέργειας ή Φυσικού Αερίου δεν
(α) Το ίδιο ή τα ίδια πρόσωπα δεν δικαιούνται: θεωρούνται ότι είναι το ίδιο ή τα ίδια πρόσωπα, εφόσον
(αα) να ασκούν άμεσα ή έμμεσα Έλεγχο επί επιχεί− δεν βρίσκονται υπό τον έλεγχο του ίδιου τρίτου φορέα
ρησης που εκτελεί οποιαδήποτε από τις δραστηριό− του Δημόσιου Τομέα.
τητες παραγωγής ή προμήθειας ηλεκτρικής ενέργειας 5. Οι Διαχειριστές Συστημάτων Μεταφοράς Φυσικού
ή φυσικού αερίου και συγχρόνως να ασκούν άμεσα ή Αερίου και το προσωπικό τους υπόκεινται στις υποχρε−
έμμεσα Έλεγχο ή να ασκούν οποιοδήποτε δικαίωμα σε ώσεις εχεμύθειας σύμφωνα με το άρθρο 66 του παρό−
διαχειριστή Συστήματος Μεταφοράς Φυσικού Αερίου ή ντος ως προς τις εμπορικά ευαίσθητες πληροφορίες, οι
οποίες περιέρχονται σε γνώση τους κατά την εκτέλεση
ηλεκτρικής ενέργειας ή σε Σύστημα Μεταφοράς Φυσι−
των καθηκόντων τους. Οι εν λόγω πληροφορίες δεν
κού Αερίου ή ηλεκτρικής ενέργειας, ούτε
διαβιβάζονται σε επιχειρήσεις που ασκούν οποιαδήπο−
(ββ) να ασκούν άμεσα ή έμμεσα Έλεγχο επί Διαχειριστή
τε από τις δραστηριότητες παραγωγής ή προμήθειας
Συστήματος Μεταφοράς Φυσικού Αερίου ή ηλεκτρικής
ηλεκτρικής ενέργειας ή Φυσικού Αερίου.
ενέργειας ή επί Συστήματος Μεταφοράς Φυσικού Αε−
6. Οι επιχειρήσεις που ασκούν δραστηριότητες παρα−
ρίου ή ηλεκτρικής ενέργειας και συγχρόνως να ασκούν
γωγής ή προμήθειας ηλεκτρικής ενέργειας ή Φυσικού
άμεσα ή έμμεσα Έλεγχο ή να ασκούν οποιοδήποτε δι−
Αερίου δεν δικαιούνται σε καμία περίπτωση να απο−
καίωμα σε επιχείρηση που εκτελεί οποιαδήποτε από τις
κτούν τον Έλεγχο ή να ασκούν οποιοδήποτε δικαίω−
δραστηριότητες παραγωγής ή προμήθειας ηλεκτρικής μα άμεσα ή έμμεσα επί διαχωρισμένων Διαχειριστών
ενέργειας ή Φυσικού Αερίου. Συστημάτων Μεταφοράς Φυσικού Αερίου της χώρας ή
(β) Το ίδιο ή τα ίδια πρόσωπα δεν δικαιούνται να διο− άλλων κρατών − μελών, σύμφωνα με τις διατάξεις του
ρίζουν μέλη του διοικητικού συμβουλίου ή οργάνων με παρόντος άρθρου.
εκπροσωπευτική εξουσία σε Διαχειριστή Συστήματος 7. Κάθετα ολοκληρωμένη επιχείρηση που έχει στην
Μεταφοράς Φυσικού Αερίου ή σε Σύστημα Μεταφοράς κυριότητά της σύστημα μεταφοράς σε καμία περίπτωση
Φυσικού Αερίου και να ασκούν άμεσα ή έμμεσα Έλεγχο ή δεν επιτρέπεται να παρεμποδίζεται να λάβει μέτρα για
να ασκούν οποιοδήποτε δικαίωμα σε επιχείρηση που εκτε− τη συμμόρφωσή της με τις διατάξεις του παρόντος.»
λεί οποιαδήποτε από τις δραστηριότητες παραγωγής ή 5. Μετά το άρθρο 63 προστίθενται άρθρα 63Α έως
προμήθειας ηλεκτρικής ενέργειας και Φυσικού Αερίου και 63Ι, ως εξής:
(γ) Το ίδιο πρόσωπο δεν δικαιούται να είναι μέλος του
διοικητικού συμβουλίου ή οργάνων με εκπροσωπευτική «Άρθρο 63Α
εξουσία τόσο σε επιχείρηση που ασκεί οποιαδήποτε Ειδικές διατάξεις για τον ΔΕΣΦΑ Α.Ε.
από τις δραστηριότητες παραγωγής ή προμήθειας 1. Ειδικώς όσον αφορά στον ΔΕΣΦΑ Α.Ε., ο οποίος
ηλεκτρικής ενέργειας ή Φυσικού Αερίου όσο και σε Δι− συστάθηκε με το π.δ. 33/2007 (Α΄ 31) κατ’ εξουσιοδότηση
αχειριστή Συστήματος Μεταφοράς Φυσικού Αερίου ή των διατάξεων του άρθρου 7 του ν. 3428/2005 (Α΄ 313),
Σύστημα Μεταφοράς Φυσικού Αερίου. δεν εφαρμόζονται οι διατάξεις των άρθρων 62 και 63
2. Τα δικαιώματα που αναφέρονται στην παράγραφο για τους Διαχωρισμένους Διαχειριστές Συστημάτων
1 στοιχεία α΄ και β΄, περιλαμβάνουν ειδικότερα: Μεταφοράς Φυσικού Αερίου, εφόσον η ΔΕΠΑ Α.Ε. εξα−
(α) την εξουσία άσκησης δικαιωμάτων ψήφου, κολουθεί να συμμετέχει στο μετοχικό του κεφάλαιο.
(β) την εξουσία διορισμού μελών του διοικητικού συμ− Στην περίπτωση αυτή στον ΔΕΣΦΑ Α.Ε. εφαρμόζονται
βουλίου ή των οργάνων που εκπροσωπούν νόμιμα την οι διατάξεις των άρθρων 63Β ως και 63Θ και η παρά−
επιχείρηση ή γραφος 4 του άρθρου 63Ι.
(γ) την κατοχή πλειοψηφικού μεριδίου στο μετοχικό ή 2. Η ΔΕΠΑ Α.Ε. δικαιούται ανά πάσα στιγμή να μετα−
εταιρικό κεφάλαιο της επιχείρησης ή του Διαχειριστή βιβάσει τις μετοχές του ΔΕΣΦΑ Α.Ε. που της ανήκουν.
Συστήματος Μεταφοράς Φυσικού Αερίου. Στην περίπτωση αυτή εφαρμόζονται και στον ΔΕΣΦΑ
3. Η υποχρέωση που ορίζεται στην παράγραφο 1 του Α.Ε. οι διατάξεις των άρθρων 62 και 63.
άρθρου 61 θεωρείται ότι πληρούται όταν δύο ή περισ−
Άρθρο 63Β
σότερες επιχειρήσεις που έχουν στην κυριότητά τους
Πάγια στοιχεία, εξοπλισμός, προσωπικό και ταυτότη−
Συστήματα Μεταφοράς Φυσικού Αερίου έχουν συστήσει
τα του ΔΕΣΦΑ ΑΕ και σχέσεις του με τη ΔΕΠΑ ΑΕ
κοινοπραξία, η οποία ενεργεί ως Διαχειριστής Συστήμα−
(Άρθρο 17 της Οδηγίας 2009/73/ΕΚ)
τος Μεταφοράς Φυσικού Αερίου σε δύο ή περισσότερα
κράτη − μέλη για τα εν λόγω Συστήματα Μεταφοράς 1. Ο ΔΕΣΦΑ ΑΕ στελεχώνεται με όλο το ανθρώπινο
Φυσικού Αερίου. Ουδεμία άλλη επιχείρηση επιτρέπεται δυναμικό και εξοπλίζεται με όλους τους τεχνικούς, υλι−
5596 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ)

κούς και οικονομικούς πόρους που είναι απαραίτητοι που αφορούν στους πόρους που είναι αναγκαίοι για τη
για την εκπλήρωση των υποχρεώσεών του στο πλαίσιο λειτουργία, τη συντήρηση και την ανάπτυξη του ΕΣΦΑ
του παρόντος νόμου και για την άσκηση της δραστη− συμπεριλαμβανομένης της άντλησης κεφαλαίων στη
ριότητας της Μεταφοράς Φυσικού Αερίου. Ειδικότερα: χρηματαγορά, ιδίως μέσω δανεισμού και αύξησης του
(α) Τα πάγια στοιχεία που είναι απαραίτητα για την μετοχικού κεφαλαίου του.
άσκηση της δραστηριότητας της Μεταφοράς Φυσικού 2. Ο ΔΕΣΦΑ ΑΕ ενεργεί πάντα κατά τρόπο που να
Αερίου, συμπεριλαμβανομένου του Συστήματος Μετα− διασφαλίζει ότι διαθέτει τους πόρους που χρειάζεται για
φοράς, είναι ιδιοκτησία του, όπως ορίζεται με το άρθρο την ομαλή και αποτελεσματική διενέργεια της δραστη−
7 του ν. 3428/2005 (Α΄ 313). ριότητας της Μεταφοράς Φυσικού Αερίου και για την
(β) Το προσωπικό που είναι απαραίτητο για την ανάπτυξη και διατήρηση αποτελεσματικού, ασφαλούς
άσκηση της δραστηριότητας της Μεταφοράς Φυσικού και οικονομικού ΕΣΦΑ.
Αερίου, συμπεριλαμβανομένης της άσκησης όλων των 3. Τυχόν θυγατρικές επιχειρήσεις της ΔΕΠΑ ΑΕ που
εταιρικών καθηκόντων, πέραν του προσωπικού που έχει εκτελούν δραστηριότητες παραγωγής ή προμήθειας
ήδη μεταφερθεί στον ΔΕΣΦΑ ΑΕ με το π.δ. 34/2007 (Α΄ Φυσικού Αερίου, απαγορεύεται να αποκτήσουν άμεση
31) κατ’ εξουσιοδότηση του άρθρου 7 του ν. 3428/2005, ή έμμεση συμμετοχή στον ΔΕΣΦΑ ΑΕ. Ο ΔΕΣΦΑ ΑΕ δεν
προσλαμβάνεται αποκλειστικά από τον ΔΕΣΦΑ ΑΕ. έχει ούτε άμεση ούτε έμμεση συμμετοχή σε θυγατρι−
(γ) Η εκμίσθωση προσωπικού και η παροχή υπηρεσιών κές επιχειρήσεις της ΔΕΠΑ ΑΕ που δραστηριοποιούνται
προς οποιοδήποτε και από οποιοδήποτε άλλο τμήμα στους τομείς της παραγωγής και της προμήθειας Φυσι−
ή κλάδο ή άλλη Συνδεδεμένη Επιχείρηση της ΔΕΠΑ κού Αερίου ούτε λαμβάνει μερίσματα ή άλλο οικονομικό
ΑΕ απαγορεύεται. Ωστόσο, ο ΔΕΣΦΑ ΑΕ δικαιούται να όφελος από τις επιχειρήσεις αυτές.
παρέχει υπηρεσίες στη ΔΕΠΑ ΑΕ, εφόσον πληρούνται 4. Η συνολική οργανωτική δομή και το καταστατικό
σωρευτικά οι κάτωθι προϋποθέσεις: του ΔΕΣΦΑ ΑΕ διασφαλίζουν την ουσιαστική ανεξαρ−
(αα) η παροχή των υπηρεσιών αυτών δεν οδηγεί σε τησία του σύμφωνα με το παρόν κεφάλαιο. Η ΔΕΠΑ
διακρίσεις εις βάρος άλλων Χρηστών του ΕΣΦΑ, ΑΕ απαγορεύεται να ορίζει άμεσα ή έμμεσα την αντα−
(ββ) διατίθεται σε όλους τους Χρήστες υπό τους γωνιστική συμπεριφορά του ΔΕΣΦΑ ΑΕ σε σχέση με
ίδιους όρους και προϋποθέσεις, τις καθημερινές δραστηριότητές του και τη διαχείριση
(γγ) δεν περιορίζει, στρεβλώνει ή παρεμποδίζει τον του ΕΣΦΑ, ή σε σχέση με τις δραστηριότητες που είναι
ανταγωνισμό κατά την παραγωγή ή προμήθεια ηλεκτρι− απαραίτητες για την προετοιμασία του Προγράμματος
κής ενέργειας ή φυσικού αερίου, και Ανάπτυξης του ΕΣΦΑ, το οποίο αναπτύσσεται σύμφωνα
(δδ) οι όροι και οι προϋποθέσεις παροχής των εν λόγω με το άρθρο 63Θ του παρόντος.
υπηρεσιών έχουν προηγουμένως εγκριθεί από τη ΡΑΕ. 5. Κατά την εκτέλεση των καθηκόντων του σύμφωνα
2. Με την επιφύλαξη των αποφάσεων του Εποπτικού με τους όρους του παρόντος νόμου και σύμφωνα με
Συμβουλίου δυνάμει του άρθρου 63Ε του παρόντος, οι τα άρθρα 13 παράγραφος 1, 14 παράγραφος 1 στοιχείο
κατάλληλοι οικονομικοί πόροι για μελλοντικά επενδυ− (α), 16 παράγραφοι 2, 3 και 5, 18 παράγραφος 6 και 21
τικά σχέδια ή/και για την αντικατάσταση των υφιστά− παράγραφος 1 του Κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 715/2009, ο
μενων πάγιων στοιχείων του ΕΣΦΑ παρέχονται στον ΔΕΣΦΑ ΑΕ δεν προβαίνει σε διακρίσεις κατά προσώπων
ΔΕΣΦΑ ΑΕ σε εύθετο χρόνο από τη ΔΕΠΑ ΑΕ, κατόπιν ή φορέων και δεν περιορίζει, στρεβλώνει ή παρεμπο−
σχετικού αιτήματός του. δίζει τον ανταγωνισμό στον τομέα της παραγωγής ή
3. Ο ΔΕΣΦΑ ΑΕ απαγορεύεται: προμήθειας Φυσικού Αερίου.
(α) Να δημιουργεί σύγχυση με την ταυτότητα, τις 6. Όλες οι εμπορικές και οικονομικές σχέσεις μεταξύ
ανακοινώσεις, τα σήματα και τις εγκαταστάσεις του, των μερών της ΔΕΠΑ ΑΕ και του ΔΕΣΦΑ ΑΕ, συμπερι−
όσον αφορά την ιδιαίτερη ταυτότητα της ΔΕΠΑ ΑΕ ή λαμβανομένης της χορήγησης δανείων προς τη ΔΕΠΑ
οιουδήποτε μέρους της. ΑΕ, θα πρέπει να είναι σύμφωνες με τις συνθήκες της
(β) Να μοιράζεται συστήματα πληροφορικής ή εξοπλι− αγοράς. Ο ΔΕΣΦΑ ΑΕ υποχρεούται να διατηρεί λεπτο−
σμό, χώρους και συστήματα ασφαλείας με οποιοδήποτε μερή αρχεία των εν λόγω εμπορικών και οικονομικών
τμήμα της ΔΕΠΑ ΑΕ ή να συνεργάζεται με τους ίδιους σχέσεων και να τα θέτει στη διάθεση της ΡΑΕ κατόπιν
συμβούλους ή εξωτερικούς εργολάβους για τα συστή− αιτήσεώς της.
ματα πληροφορικής ή τον εξοπλισμό και τα συστήματα 7. Ο ΔΕΣΦΑ ΑΕ υποβάλλει προς έγκριση στη ΡΑΕ όλες
ασφαλείας του. τις εμπορικές και οικονομικές συμφωνίες με τη ΔΕΠΑ
(γ) Να αναθέτει τον έλεγχο των λογαριασμών του σε ΑΕ, οι οποίες θεωρούνται ως εγκριθείσες σιωπηρώς, αν
ελεγκτή που ελέγχει τους λογαριασμούς της ΔΕΠΑ ΑΕ η ΡΑΕ δεν φέρει αντιρρήσεις εντός προθεσμίας τριάντα
ή άλλου τμήματος ή κλάδου αυτής. (30) ημερών από την υποβολή των συμφωνιών προς
4. Είναι δυνατή η τροποποίηση της επωνυμίας του έγκριση.
ΔΕΣΦΑ ΑΕ σύμφωνα με τις διατάξεις του κ.ν. 2190/1920, 8. Ο ΔΕΣΦΑ ΑΕ ενημερώνει τη ΡΑΕ για τους οικο−
εφόσον τούτο δεν συνεπάγεται παράβαση των διατά− νομικούς πόρους που αναφέρονται στην παράγραφο
ξεων της παραγράφου 3. 2 του παρόντος και είναι διαθέσιμοι για μελλοντικά
επενδυτικά σχέδια ή/και για την αντικατάσταση των
Άρθρο 63Γ παρόντων παγίων στοιχείων του ΕΣΦΑ.
Μέτρα ανεξαρτησίας του ΔΕΣΦΑ ΑΕ 9. Η ΔΕΠΑ ΑΕ απαγορεύεται:
(Άρθρο 18 της Οδηγίας 2009/73/ΕΚ) (α) να προβαίνει σε πράξεις που παρεμποδίζουν ή
1. Με την επιφύλαξη των διατάξεων των άρθρων 63Ε, επηρεάζουν τον ΔΕΣΦΑ ΑΕ κατά τη συμμόρφωσή του
63Θ παράγραφοι 9 και 10 και 63Ι, ο ΔΕΣΦΑ ΑΕ έχει προς τις υποχρεώσεις που αυτός υπέχει σύμφωνα με
την αποκλειστική αρμοδιότητα να λαμβάνει αποφάσεις το παρόν κεφάλαιο,
ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ) 5597

(β) να απαιτεί από τον ΔΕΣΦΑ ΑΕ να ζητά έγκριση της ΑΕ ή άλλου συλλογικού οργάνου με εκτελεστικές αρ−
ΔΕΠΑ ΑΕ για την εκπλήρωση των υποχρεώσεων αυτών. μοδιότητες που δεν υπόκεινται στον περιορισμό του
10. Οι υποχρεώσεις πληροφόρησης των μετόχων προηγούμενου εδαφίου δεν πρέπει να έχουν ασκήσει
σύμφωνα με τις διατάξεις του κ.ν. 2190/1920 σε καμία δραστηριότητα διαχείρισης ή άλλη σχετική δραστηρι−
περίπτωση δεν επιτρέπεται να συνεπάγονται την κοινο− ότητα στη ΔΕΠΑ ΑΕ για περίοδο τουλάχιστον έξι (6)
ποίηση εκ μέρους του ΔΕΣΦΑ ΑΕ εμπορικά ευαίσθητων μηνών πριν από το διορισμό τους.
πληροφοριών στη ΔΕΠΑ ΑΕ. Αποφάσεις της Γενικής 4. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ή άλλου συλ−
Συνέλευσης ή του Εποπτικού Συμβουλίου ή του Διοι− λογικού οργάνου με εκτελεστικές αρμοδιότητες, καθώς
κητικού Συμβουλίου του ΔΕΣΦΑ ΑΕ, οι οποίες έρχονται και το προσωπικό του ΔΕΣΦΑ ΑΕ δεν πρέπει να έχουν
σε αντίθεση με τις ρυθμίσεις του παρόντος κεφαλαίου, άλλη επαγγελματική θέση ή ευθύνη, συμφέρον ή επιχει−
είναι αυτοδικαίως άκυρες. Η προβολή της ακυρότητας ρηματική σχέση, άμεσα ή έμμεσα, που να συνδέεται με
δεν υπόκειται σε προθεσμία, κατά παρέκκλιση των ρυθ− οποιοδήποτε άλλο τμήμα ή κλάδο της ΔΕΠΑ ΑΕ ή με
μίσεων του άρθρου 35β του κ.ν. 2190/1920. Η ακυρότητα άλλη Συνδεδεμένη Επιχείρησή ή με τους μετόχους που
μπορεί να προβληθεί από κάθε μέτοχο ή τρίτο που έχει ασκούν τον Έλεγχό της. Κατά τη διάρκεια της θητείας
έννομο συμφέρον, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου τους τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ή άλλου συλ−
35β του κ.ν. 2190/1920. λογικού οργάνου με εκτελεστικές αρμοδιότητες και το
προσωπικό του ΔΕΣΦΑ ΑΕ απαγορεύεται να κατέχουν
Άρθρο 63Δ εταιρικά μερίδια ή μετοχές ή άλλες κινητές αξίες στη
Ανεξαρτησία του προσωπικού και διοίκηση ΔΕΠΑ ΑΕ ή σε οποιοδήποτε άλλο τμήμα ή κλάδο της
του ΔΕΣΦΑ ΑΕ κι εν γένει να κατέχουν άμεσα ή έμμεσα συμμετοχή ή
(Άρθρο 19 της Οδηγίας 2009/73/ΕΚ) δικαιώματα ψήφου στο μετοχικό ή εταιρικό κεφάλαιο
1. Οι αποφάσεις σχετικά με το διορισμό, την ανανέωση των επιχειρήσεων αυτών. Στην απαγόρευση του αμέσως
και τους όρους εργασίας, συμπεριλαμβανομένης της προηγούμενου εδαφίου δεν εμπίπτει η έμμεση κατοχή
αμοιβής και της διάρκειας της περιόδου απασχόλησης τέτοιων εταιρικών μεριδίων ή κινητών αξιών μέσω κα−
των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου του ΔΕΣΦΑ ΑΕ, τοχής μεριδίων αμοιβαίων κεφαλαίων σύμφωνα με τις
λαμβάνονται από το Εποπτικό Συμβούλιο του ΔΕΣΦΑ ΑΕ διατάξεις του ν. 3283/2004 (Α΄ 210) ή μέσω συμμετο−
που διορίζεται σύμφωνα με το άρθρο 67 του παρόντος χής σε άλλα σύνθετα επενδυτικά προϊόντα για ιδιώτες
και καθίστανται δεσμευτικές, σύμφωνα με τους όρους επενδυτές, όπως οι δομημένες τραπεζικές προθεσμια−
της παραγράφου 2. κές καταθέσεις ή οι ασφαλίσεις ζωής συνδεδεμένες με
2. Η ταυτότητα και οι όροι που διέπουν τη διάρκεια, επενδύσεις, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 13γ
την ανανέωση και τη λήξη της θητείας των προσώ− παράγραφος Α του ν.δ. 400/1970 (Α΄ 10), όπως ισχύει, ή
πων που διορίζονται από το Εποπτικό Συμβούλιο ως μέσω συμμετοχής σε ομαδικά προγράμματα ιδιωτικής
μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου του ΔΕΣΦΑ ΑΕ, και ασφάλισης του κλάδου VIII του ν.δ. 400/1970, ή σε ασφα−
οι λόγοι κάθε προτεινόμενης απόφασης λήξης της πε− λιστικούς φορείς εποπτευόμενους από το Υπουργείο
ριόδου απασχόλησης, κοινοποιούνται στη ΡΑΕ. Οι όροι Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης.
αυτοί καθίστανται δεσμευτικοί μόνον εάν, εντός τριών 5. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ή άλλου συλ−
(3) εβδομάδων από την κοινοποίησή τους, η ΡΑΕ δεν λογικού οργάνου με εκτελεστικές αρμοδιότητες, καθώς
εγείρει αντιρρήσεις. Η ΡΑΕ μπορεί να εγείρει αντιρρή− και το προσωπικό του ΔΕΣΦΑ ΑΕ δεν πρέπει να έχουν
σεις ως προς τις αποφάσεις που αναφέρονται στην κανένα συμφέρον ούτε να λαμβάνουν οικονομικό όφε−
παράγραφο 1 του παρόντος άρθρου: λος, άμεσα ή έμμεσα, που να συνδέεται με οποιοδήποτε
(α) εφόσον προκύψουν αμφιβολίες αναφορικά με την τμήμα ή κλάδο ή άλλη Συνδεδεμένη Επιχείρηση της
επαγγελματική ανεξαρτησία του προτεινόμενου προ− ΔΕΠΑ ΑΕ. Η αμοιβή τους δεν εξαρτάται από τις δρα−
σώπου, ή/και στηριότητες ή τα αποτελέσματα της ΔΕΠΑ ΑΕ πέραν
(β) στην περίπτωση πρόωρης λήξης περιόδου απα− των δραστηριοτήτων ή των αποτελεσμάτων του ΔΕΣΦΑ
σχόλησης, εάν υπάρχουν αμφιβολίες σχετικά με την ΑΕ. Δεν συνιστά παράνομο οικονομικό όφελος για τους
αιτιολόγηση της πρόωρης λήξης. σκοπούς του παρόντος η έμμεση κατοχή εταιρικών με−
3. Τα μισά πλέον ενός των μελών του Διοικητικού Συμ− ριδίων ή κινητών αξιών κατά την έννοια του τελευταίου
βουλίου του ΔΕΣΦΑ ΑΕ ή άλλου συλλογικού οργάνου εδαφίου της προηγούμενης παραγράφου 4.
με εκτελεστικές αρμοδιότητες και, σε κάθε περίπτωση 6. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου του ΔΕΣΦΑ
όλα τα πρόσωπα που ασκούν τη διοίκηση ή λαμβάνουν ΑΕ ή άλλου συλλογικού οργάνου με εκτελεστικές αρ−
αποφάσεις καθημερινής διαχείρισης του ΕΣΦΑ και όσοι μοδιότητες δύνανται να καταγγείλουν στη ΡΑΕ, σύμφω−
αναφέρονται απευθείας στα πρόσωπα αυτά για ζητή− να με τις διατάξεις του άρθρου 34 του παρόντος, την
ματα που αφορούν στη λειτουργία, τη συντήρηση ή την πρόωρη λήξη της απασχόλησής τους, ώστε η ΡΑΕ να
ανάπτυξη του ΕΣΦΑ, δεν πρέπει να κατέχουν επαγγελ− ενεργήσει σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου
ματική θέση ή ευθύνη, συμφέρον ή επιχειρηματική σχέ− 2 του παρόντος.
ση, άμεσα ή έμμεσα, η οποία να συνδέεται με τη ΔΕΠΑ 7. Μετά τη λήξη της περιόδου απασχόλησής τους στον
ΑΕ ή με οποιοδήποτε άλλο τμήμα ή κλάδο ή άλλη Συν− ΔΕΣΦΑ ΑΕ, τα μέλη του Διοικητικού του Συμβουλίου ή
δεδεμένη Επιχείρησή της, πέραν του ΔΕΣΦΑ ΑΕ, ούτε άλλου συλλογικού οργάνου με εκτελεστικές αρμοδιό−
με τους μετόχους που ασκούν τον Έλεγχο της ΔΕΠΑ τητες υποχρεούνται να μην έχουν επαγγελματική θέση
ΑΕ, με εξαίρεση τους υπόλοιπους φορείς, οργανισμούς ή ευθύνη, συμφέρον ή επιχειρηματική σχέση που να
ή κρατικούς λειτουργούς του Ελληνικού Δημοσίου, για συνδέεται με οποιοδήποτε τμήμα ή κλάδο ή άλλη Συν−
χρονικό διάστημα τριών (3) ετών πριν από το διορισμό δεδεμένη Επιχείρηση της ΔΕΠΑ ΑΕ ή με τους μετόχους
τους. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου του ΔΕΣΦΑ που ασκούν τον Έλεγχό της για διάστημα τεσσάρων (4)
5598 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ)

ετών. Ομοίως απαγορεύεται στη ΔΕΠΑ ΑΕ να απασχολεί τερματισμό της απασχόλησης των μελών του Εποπτικού
μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ή άλλου συλλογικού Συμβουλίου, με επιμέλεια των προσώπων που έχουν
οργάνου με εκτελεστικές αρμοδιότητες του ΔΕΣΦΑ ΑΕ δικαίωμα διορισμού ή του ΔΕΣΦΑ ΑΕ. Η ΡΑΕ δύναται
σε οποιαδήποτε επαγγελματική θέση ή ευθύνη ή επι− να προβάλει αιτιολογημένες αντιρρήσεις εντός τριών
χειρηματική σχέση που να συνδέεται με οποιοδήποτε (3) εβδομάδων από την κοινοποίηση των προτεινόμενων
τμήμα ή κλάδο ή άλλη Συνδεδεμένη Επιχείρηση της μελών, εφόσον δεν πληρούνται τα κριτήρια της επόμε−
ΔΕΠΑ ΑΕ ή με τους μετόχους που ασκούν τον Έλεγχό νης παραγράφου 4.
της για διάστημα τεσσάρων (4) ετών από τη λήξη της 4. Η σύνθεση του Εποπτικού Συμβουλίου θα πρέπει σε
απασχόλησής τους. κάθε περίπτωση να εξασφαλίζει ότι τουλάχιστον τέσσε−
8. Οι παράγραφοι 4 έως και 7 εφαρμόζονται σε όλα ρα (4) εκ των επτά (7) μελών του Εποπτικού Συμβουλίου:
τα διευθυντικά στελέχη ή/και τα πρόσωπα που ασκούν (α) δεν κατείχαν καμία επαγγελματική θέση ή ευθύνη,
διοίκηση ή λαμβάνουν αποφάσεις καθημερινής διαχεί− συμφέρον ή επιχειρηματική σχέση, άμεσα ή έμμεσα, που
ρισης του ΕΣΦΑ και όσους αναφέρονται απευθείας στα να συνδέεται με τη ΔΕΠΑ ΑΕ ή με οποιοδήποτε άλλο
πρόσωπα αυτά για ζητήματα που αφορούν στη λειτουρ− τμήμα ή κλάδο ή άλλη Συνδεδεμένη Επιχείρησή της,
γία, τη συντήρηση ή την ανάπτυξη του ΕΣΦΑ. πέραν του ΔΕΣΦΑ ΑΕ, ή με τους μετόχους που ασκούν
9. Στους παραβάτες των διατάξεων των παραγράφων τον Έλεγχό της, με εξαίρεση τους υπόλοιπους φορείς
3 έως 8 του παρόντος επιβάλλεται με απόφαση της του Ελληνικού Δημοσίου, για χρονικό διάστημα τριών
ΡΑΕ πρόστιμο, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου (3) ετών πριν από το διορισμό τους, και
36 του παρόντος. (β) συμμορφώνονται με τις διατάξεις των παραγράφων
4 ως 7 του άρθρου 63Δ του παρόντος.
Άρθρο 63Ε 5. Η απόφαση για την πρόωρη λήξη της απασχόλη−
Σύνθεση και αρμοδιότητες του Εποπτικού σης οποιουδήποτε μέλους του Εποπτικού Συμβουλίου
Συμβουλίου του ΔΕΣΦΑ ΑΕ κοινοποιείται στη ΡΑΕ και εγκρίνεται μόνον εάν, εντός
(Άρθρο 20 της Οδηγίας 2009/73/ΕΚ) τριών (3) εβδομάδων από την ως άνω κοινοποίηση, η
1. Με την επιφύλαξη των διατάξεων της παραγράφου ΡΑΕ δεν έχει εγείρει αντιρρήσεις βάσει αμφιβολιών ως
4 του άρθρου 72 και κατά παρέκκλιση των διατάξεων προς την αιτιολόγηση της πρόωρης λήξης της απασχό−
του κ.ν. 2190/1920, το Εποπτικό Συμβούλιο είναι υπεύθυνο λησης του μέλους.
για τη λήψη των αποφάσεων που μπορεί να έχουν ση− 6. Ο διορισμός με τα στοιχεία ταυτότητας των μελών
μαντική επίπτωση στην αξία των πάγιων στοιχείων των του Εποπτικού Συμβουλίου και η για οποιονδήποτε λόγο
μετόχων του ΔΕΣΦΑ ΑΕ, ειδικότερα των αποφάσεων παύση τους υπόκεινται στις διατυπώσεις δημοσιότη−
σχετικά με την έγκριση των ετησίων και μακροπρόθε− τας σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 7β του κ.ν.
σμων σχεδίων χρηματοδότησης, τις δανειακές υποχρε− 2190/1920, όπως κάθε φορά ισχύει.
ώσεις του ΔΕΣΦΑ ΑΕ και το ύψος των μερισμάτων που 7. Οι διατάξεις του άρθρου 23α του κ.ν. 2190/1920
διανέμονται στους μετόχους του. Από τις αποφάσεις εφαρμόζονται κατ’ αναλογία και για τα μέλη του Επο−
που εμπίπτουν στην αρμοδιότητα του Εποπτικού Συμ− πτικού Συμβουλίου.
βουλίου εξαιρούνται όσες σχετίζονται με τις καθημε− 8. Με απόφαση της ΡΑΕ είναι δυνατόν να εξειδικεύ−
ρινές δραστηριότητες του ΕΣΦΑ, με τη διαχείριση του ονται οι λεπτομέρειες της διαδικασίας κοινοποίησης
ΕΣΦΑ και με τις δραστηριότητες που είναι απαραίτητες των προτεινόμενων μελών του Εποπτικού Συμβουλίου
για την κατάρτιση του Προγράμματος Ανάπτυξης του και τα κριτήρια αξιολόγησης της πλήρωσης των προ−
ΕΣΦΑ, το οποίο αναπτύσσεται σύμφωνα με το άρθρο ϋποθέσεων του παρόντος ως προς τη νόμιμη σύνθεση
71 του παρόντος. των μελών του Εποπτικού Συμβουλίου.
2. Το Εποπτικό Συμβούλιο αποτελείται από επτά (7)
μέλη τα οποία διαθέτουν εξειδικευμένη εμπειρία στον Άρθρο 63ΣΤ
τομέα της ενέργειας. Η σύνθεση των μελών του Επο− Συνεδρίαση και λήψη αποφάσεων
πτικού Συμβουλίου έχει ως εξής: του Εποπτικού Συμβουλίου
(α) τέσσερα (4) μέλη διορίζονται από τη Γενική Συνέ− 1. Το Εποπτικό Συμβούλιο συγκροτείται σε σώμα εντός
λευση του ΔΕΣΦΑ ΑΕ, τριών (3) ημερών από το διορισμό των μελών του σύμ−
(β) δύο (2) μέλη διορίζονται από το Ελληνικό Δημόσιο, φωνα με τις διατάξεις του άρθρου 63Ε και εκλέγει με−
και ταξύ των μελών του τον Πρόεδρό του. Το Εποπτικό
(γ) ένα (1) μέλος διορίζεται από το πλέον αντιπροσω− Συμβούλιο υποχρεούται να συνεδριάζει στην έδρα του
πευτικό συνδικαλιστικό όργανο του προσωπικού του ΔΕΣΦΑ ΑΕ τουλάχιστον μία (1) φορά ανά εταιρική χρή−
ΔΕΣΦΑ ΑΕ. ση και εκτάκτως όποτε απαιτείται από τις εταιρικές
Ο κατά τα ανωτέρω διορισμός των μελών του Εποπτι− ανάγκες, μετά από πρόσκληση που γνωστοποιείται με
κού Συμβουλίου τελεί υπό την έγκριση της ΡΑΕ, η οποία επιμέλεια του Προέδρου του στα μέλη του Εποπτικού
τεκμαίρεται ότι έχει παρασχεθεί σιωπηρά, εφόσον η Συμβουλίου και τον Υπεύθυνο Συμμόρφωσης τουλάχι−
ΡΑΕ δεν προβάλει αντιρρήσεις εντός της προθεσμίας στον επτά (7) εργάσιμες ημέρες πριν από την τακτική
της παραγράφου 3 του παρόντος. ή έκτακτη συνεδρίαση. Η πρόσκληση θα πρέπει να ανα−
3. Η ταυτότητα και οι όροι που διέπουν τη θητεία, γράφει με σαφήνεια τα θέματα της ημερήσιας διάταξης.
τη διάρκεια και τη λήξη της περιόδου απασχόλησης ή Στην πρόσκληση επισυνάπτεται έκθεση του Διοικητικού
ανανέωσης, και οι λόγοι κάθε προτεινόμενης απόφασης Συμβουλίου του ΔΕΣΦΑ ΑΕ που παρέχει τις απαραίτη−
τερματισμού της περιόδου απασχόλησης των μελών του τες πληροφορίες για τις υποθέσεις της εταιρείας, στο
Εποπτικού Συμβουλίου, κοινοποιούνται στη ΡΑΕ εντός μέτρο που αυτές είναι χρήσιμες για την πραγματική
δέκα (10) ημερών από το διορισμό, την ανανέωση ή τον εκτίμηση των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης. Κατά
ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ) 5599

τη συνεδρίαση του Εποπτικού Συμβουλίου παρίσταται εφόσον έχει παραστεί κατά τη συνεδρίαση. Αντίγραφα
χωρίς δικαίωμα ψήφου ο Υπεύθυνος Συμμόρφωσης, σύμ− των πρακτικών εκδίδονται επισήμως από τον Πρόεδρο
φωνα με τις διατάξεις της παραγράφου 8 του άρθρου του Διοικητικού Συμβουλίου του ΔΕΣΦΑ ΑΕ ή άλλο πρό−
63Η του παρόντος. σωπο που ορίζεται προς τούτο από το καταστατικό,
2. Το Εποπτικό Συμβούλιο δύνανται να συγκαλέσουν χωρίς να απαιτείται άλλη επικύρωσή τους. Ο ΔΕΣΦΑ
και δύο (2) εκ των μελών του ή ο Υπεύθυνος Συμμόρφω− ΑΕ υποχρεούται να χορηγεί στους μετόχους του αντί−
σης με πρόσκληση που κοινοποιείται τουλάχιστον επτά γραφα των πρακτικών του Εποπτικού Συμβουλίου.
(7) εργάσιμες ημέρες πριν από την τακτική ή έκτακτη 7. Η κατάρτιση και υπογραφή πρακτικού από όλα τα
συνεδρίαση στα μέλη του Εποπτικού Συμβουλίου και τον μέλη του Εποπτικού Συμβουλίου ή τους αντιπροσώπους
Υπεύθυνο Συμμόρφωσης, εφόσον δεν είναι αυτός που τους και τον Υπεύθυνο Συμμόρφωσης, εφόσον η παρου−
συγκαλεί τη συνεδρίαση. Η πρόσκληση θα πρέπει να σία του κατά τη συνεδρίαση του Εποπτικού Συμβουλίου
αναγράφει με σαφήνεια τα θέματα της ημερήσιας διά− απαιτείται σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου
ταξης και κοινοποιείται εντός της ως άνω προθεσμίας 8 του άρθρου 63Η του παρόντος, ισοδυναμεί με από−
στο Διοικητικό Συμβούλιο του ΔΕΣΦΑ ΑΕ και στη ΡΑΕ. φαση του Εποπτικού Συμβουλίου, ακόμη και αν δεν έχει
Το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να κοινοποιήσει προηγηθεί συνεδρίαση.
στα μέλη του Εποπτικού Συμβουλίου και τον Υπεύθυνο 8. Οι αποφάσεις του Εποπτικού Συμβουλίου κοινο−
Συμμόρφωσης την αναφερόμενη στο δεύτερο εδάφιο ποιούνται εντός πέντε (5) ημερών από τη λήψη τους
της παραγράφου 1 του παρόντος έκθεση εντός προ− στη ΡΑΕ. Αποφάσεις του Εποπτικού Συμβουλίου που
θεσμίας τριών (3) ημερών από την ως άνω κοινοποίηση υπάγονται στις πράξεις και τα στοιχεία που υποβάλ−
της πρόσκλησης. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να λονται σε δημοσιότητα, σύμφωνα με τις διατάξεις του
αρνηθεί την παροχή των πληροφοριών για σπουδαίο άρθρου 7α του κ.ν. 2190/1920, όπως κάθε φορά ισχύει,
λόγο, ο οποίος αναγράφεται στα πρακτικά. καταχωρούνται στο μητρώο ανωνύμων εταιρειών της
3. Με αίτηση τουλάχιστον δύο (2) εκ των μελών του αρμόδιας αρχής και δημοσιεύονται στην Εφημερίδα της
Εποπτικού Συμβουλίου που κοινοποιείται στα υπόλοι− Κυβερνήσεως, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 7β
πα μέλη του, τον Υπεύθυνο Συμμόρφωσης και το Διοι− του κ.ν. 2190/1920.
κητικό Συμβούλιο του ΔΕΣΦΑ ΑΕ τουλάχιστον δύο (2) 9. Οι διατάξεις των παραγράφων 4 και 7 του παρόντος
εργάσιμες ημέρες πριν από την προγραμματισθείσα εφαρμόζονται κατ’ αναλογία και για τις αποφάσεις του
σύμφωνα με τις διατάξεις των παραγράφων 1 και 2 του Διοικητικού Συμβουλίου και των Γενικών Συνελεύσεων
παρόντος συνεδρίαση, αναβάλλεται μια μόνο φορά η του ΔΕΣΦΑ ΑΕ, εφόσον η συμμετοχή του Υπευθύνου
λήψη αποφάσεων από το Εποπτικό Συμβούλιο για όλα ή Συμμόρφωσης σε αυτές είναι υποχρεωτική, σύμφωνα
ορισμένα θέματα της ημερήσιας διάταξης. Η αίτηση θα με τις διατάξεις της παραγράφου 8 του άρθρου 63Η
πρέπει να ορίζει την ημέρα συνέχισης της συνεδρίασης του παρόντος.
των μελών του Εποπτικού Συμβουλίου, η οποία όμως 10. Το καταστατικό δύναται να ορίζει και συντομό−
δεν μπορεί να απέχει περισσότερο από επτά (7) ημέρες τερες προθεσμίες σύγκλησης του Εποπτικού Συμβου−
από τη χρονολογία της αναβολής. Η μετά από αναβολή λίου, καθώς και τη δυνατότητά σύγκλησής του από
συνέλευση των μελών του Εποπτικού Συμβουλίου απο− τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου του ΔΕΣΦΑ
τελεί συνέχιση της προηγούμενης. ΑΕ ή/και από μετόχους εκπροσωπούντες το 1/20 του
4. Σε κάθε περίπτωση, το Εποπτικό Συμβούλιο συ− καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου του ΔΕΣΦΑ ΑΕ.
νεδριάζει έγκυρα και χωρίς την τήρηση των ως άνω
διατυπώσεων, εφόσον παρίστανται όλα τα μέλη του Άρθρο 63Ζ
και ο Υπεύθυνος Συμμόρφωσης και κανείς δεν αντιλέγει Ακυρωσία και ακυρότητα των αποφάσεων
στη λήψη αποφάσεων. του Εποπτικού Συμβουλίου
5. Το Εποπτικό Συμβούλιο βρίσκεται σε απαρτία και 1. Οι διατάξεις του δεύτερου και του τρίτου εδαφί−
συνεδριάζει έγκυρα, όταν παρίστανται ή αντιπροσω− ου της παραγράφου 3 και των παραγράφων 5 έως 11
πεύονται τουλάχιστον τέσσερα (4) εκ των μελών του. του άρθρου 35α, καθώς και των άρθρων 35β και 35γ
Οι αποφάσεις του Εποπτικού Συμβουλίου λαμβάνονται του κ.ν. 2190/1920, όπως κάθε φορά ισχύει, ισχύουν κατ’
έγκυρα με απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων και αναλογική εφαρμογή για τις αποφάσεις του Εποπτικού
αντιπροσωπευόμενων μελών. Κάθε μέλος δύναται να Συμβουλίου του ΔΕΣΦΑ ΑΕ.
αντιπροσωπεύσει έγκυρα μόνο ένα άλλο μέλος. Η αντι−
προσώπευση αποδεικνύεται μόνο με έγγραφο που έχει Άρθρο 63Η
τη θεωρημένη υπογραφή του αντιπροσωπευόμενου μέ− Πρόγραμμα συμμόρφωσης και
λους και το οποίο επισυνάπτεται στο ειδικό βιβλίο που Υπεύθυνος Συμμόρφωσης
τηρείται σύμφωνα με την αμέσως επόμενη παράγραφο. (Άρθρο 21 της Οδηγίας 2009/73/ΕΚ)
Η αντιπροσώπευση δεν δύναται να ανατεθεί σε πρόσω− 1. Ο ΔΕΣΦΑ ΑΕ υποχρεούται να καταρτίσει και να θέ−
πα άλλα εκτός των μελών του Εποπτικού Συμβουλίου. σει σε εφαρμογή πρόγραμμα συμμόρφωσης στο οποίο
6. Οι συζητήσεις και αποφάσεις του Εποπτικού Συμ− αναφέρονται τα μέτρα που λαμβάνονται προκειμένου να
βουλίου καταχωρούνται περιληπτικά σε ειδικό βιβλίο αποκλείεται η διακριτική συμπεριφορά και να διασφαλί−
που μπορεί να τηρείται και κατά το μηχανογραφικό ζεται η κατάλληλη παρακολούθηση της συμμόρφωσής
σύστημα. Στο βιβλίο αυτό καταχωρείται επίσης κατάλο− του προς το εν λόγω πρόγραμμα. Στο πρόγραμμα συμ−
γος των παραστάντων ή αντιπροσωπευθέντων, κατά τη μόρφωσης καθορίζονται οι συγκεκριμένες υποχρεώσεις
συνεδρίαση, μελών του Εποπτικού Συμβουλίου. Τα πρα− των εργαζομένων του ΔΕΣΦΑ ΑΕ για την επίτευξη των
κτικά υπογράφονται από τα μέλη που παραστάθηκαν εν λόγω στόχων. Το πρόγραμμα αυτό υπόκειται στην
κατά τη συνεδρίαση και τον Υπεύθυνο Συμμόρφωσης, έγκριση της ΡΑΕ, η οποία τεκμαίρεται ότι έχει παρα−
5600 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ)

σχεθεί σιωπηρά, εφόσον η ΡΑΕ δεν φέρει αντιρρήσεις 7. Ο Υπεύθυνος Συμμόρφωσης υποβάλλει τακτικά
εντός τριών (3) εβδομάδων από την υποβολή του προ− έκθεση, είτε προφορικώς είτε γραπτώς, προς τη ΡΑΕ
γράμματος προς έγκριση. Το εγκεκριμένο πρόγραμμα και έχει το δικαίωμα να υποβάλει τακτικά έκθεση, είτε
συμμόρφωσης αναρτάται στην ιστοσελίδα του ΔΕΣΦΑ προφορικώς είτε γραπτώς, στο Εποπτικό Συμβούλιο
ΑΕ εντός πέντε (5) ημερών από την έγκρισή του. Υπό του ΔΕΣΦΑ ΑΕ. Σε κάθε περίπτωση, ο Υπεύθυνος Συμ−
την επιφύλαξη των αρμοδιοτήτων της ΡΑΕ, όπως αυ− μόρφωσης υποβάλλει εγγράφως στη ΡΑΕ μέχρι και την
τές προσδιορίζονται με το άρθρο 20 του παρόντος, η 31η Μαρτίου εκάστου έτους, ετήσια έκθεση στην οποία
συμμόρφωση προς το πρόγραμμα υπόκειται στον ανε− περιγράφονται τα μέτρα που έχουν ληφθεί σχετικά με
ξάρτητο έλεγχο του Υπεύθυνου Συμμόρφωσης. την τήρηση του προγράμματος συμμόρφωσης, η οποία
2. Ο Υπεύθυνος Συμμόρφωσης διορίζεται από το δημοσιεύεται στην ιστοσελίδα του ΔΕΣΦΑ ΑΕ εντός
Εποπτικό Συμβούλιο, με την επιφύλαξη της έγκρισης πέντε (5) ημερών από την υποβολή της στη ΡΑΕ. Με
της ΡΑΕ, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 20 του βάση τις εκθέσεις του Υπευθύνου Συμμόρφωσης, η ΡΑΕ
παρόντος. Ο Υπεύθυνος Συμμόρφωσης μπορεί να είναι αξιολογεί κάθε έτος την ανεξαρτησία του ΔΕΣΦΑ ΑΕ και
και νομικό πρόσωπο, οπότε υποχρεούται να ορίσει ένα μπορεί με απόφασή της να επιβάλει την τροποποίηση
φυσικό πρόσωπο για την άσκηση των εξουσιών του του προγράμματος συμμόρφωσης, ώστε να διασφα−
νομικού προσώπου ως Υπευθύνου Συμμόρφωσης. Οι λίζεται η ανεξαρτησία και η αμεροληψία του ΔΕΣΦΑ
παράγραφοι 2 ως 7 του άρθρου 63Δ του παρόντος ΑΕ, υποδεικνύοντας για το σκοπό αυτόν τα κατάλληλα
εφαρμόζονται αναλογικά και για τον Υπεύθυνο Συμ− μέτρα. Ο ΔΕΣΦΑ ΑΕ υποχρεούται να συμμορφωθεί με
μόρφωσης. τις υποδείξεις της ΡΑΕ και να υποβάλει προς έγκριση,
3. Ο Υπεύθυνος Συμμόρφωσης είναι αρμόδιος για: σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου 1, νέο πρό−
(α) την παρακολούθηση της εκτέλεσης του προγράμ− γραμμα συμμόρφωσης εντός προθεσμίας δεκαπέντε (15)
ματος συμμόρφωσης, εργάσιμων ημερών από την κοινοποίηση της απόφασης
(β) την εκπόνηση ετήσιας έκθεσης στην οποία καθο− της ΡΑΕ. Η ΡΑΕ δημοσιεύει στην ιστοσελίδα της έκθε−
ρίζονται τα μέτρα που λαμβάνονται για την εκτέλεση ση αξιολόγησης του προγράμματος συμμόρφωσης του
του προγράμματος συμμόρφωσης και την υποβολή της ΔΕΣΦΑ ΑΕ μέχρι και την 30ή Απριλίου έκαστου έτους.
8. Ο Υπεύθυνος Συμμόρφωσης μπορεί να συμμετέχει
στη ΡΑΕ,
χωρίς δικαίωμα ψήφου σε όλες τις συνεδριάσεις του
(γ) την υποβολή έκθεσης στο Εποπτικό Συμβούλιο
Διοικητικού Συμβουλίου, του Εποπτικού Συμβουλίου και
και την έκδοση συστάσεων σχετικά με το πρόγραμμα
της γενικής συνέλευσης του ΔΕΣΦΑ ΑΕ. Σε κάθε πε−
συμμόρφωσης και την εκτέλεσή του,
ρίπτωση, ο Υπεύθυνος Συμμόρφωσης υποχρεούται να
(δ) την κοινοποίηση προς τη ΡΑΕ κάθε ουσιαστικής
συμμετέχει σε όλες τις συνεδριάσεις που εξετάζουν τα
παράβασης ως προς την εφαρμογή του προγράμματος
ακόλουθα θέματα:
συμμόρφωσης, και
(α) τους όρους πρόσβασης στο ΕΣΦΑ, όπως καθορί−
(ε) την υποβολή έκθεσης στη ΡΑΕ για όλες τις εμπο−
ζονται στον Κανονισμό (ΕΚ) 715/2009, ειδικότερα όσον
ρικές και οικονομικές σχέσεις μεταξύ της ΔΕΠΑ ΑΕ και
αφορά στα τιμολόγια, τις υπηρεσίες πρόσβασης τρί−
του ΔΕΣΦΑ ΑΕ.
των, την κατανομή δυναμικού και τη διαχείριση της
4. Ο Υπεύθυνος Συμμόρφωσης υποβάλλει στη ΡΑΕ τις συμφόρησης, τη διαφάνεια, την εξισορρόπηση και τις
αποφάσεις που προτείνονται σχετικά με το επενδυτικό δευτερογενείς αγορές,
πρόγραμμα ή με μεμονωμένες επενδύσεις στο ΕΣΦΑ. (β) έργα που αναλαμβάνονται για τη λειτουργία, τη
Καταληκτική ημερομηνία για την υποβολή είναι η ημε− συντήρηση και την ανάπτυξη του ΕΣΦΑ, συμπεριλαμ−
ρομηνία υποβολής του προγράμματος από το Διοικητικό βανομένων των επενδύσεων διασύνδεσης και σύνδεσης
Συμβούλιο του ΔΕΣΦΑ ΑΕ στο Εποπτικό Συμβούλιο. για το ΕΣΦΑ και των επενδύσεων σε νέες συνδέσεις
5. Εάν η ΔΕΠΑ ΑΕ στη γενική συνέλευση ή με την μεταφοράς, στην επέκταση του δυναμικού και στη βελ−
ψηφοφορία των μελών του Εποπτικού Συμβουλίου που τιστοποίηση του υπάρχοντος δυναμικού για το ΕΣΦΑ,
έχει διορίσει εμποδίζει τη λήψη απόφασης με συνέπεια (γ) αγορές ή πωλήσεις ηλεκτρικής ενέργειας ή φυσι−
να παρεμποδίζονται ή να καθυστερούν οι επενδύσεις κού αερίου απαραίτητες για τη λειτουργία του ΕΣΦΑ.
που βάσει του Προγράμματος Ανάπτυξης του ΕΣΦΑ Η μη συμμετοχή του Υπευθύνου Συμμόρφωσης στις
επρόκειτο να εκτελεστούν στα επόμενα τρία (3) χρόνια, συνεδριάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου, του Εποπτι−
ο Υπεύθυνος Συμμόρφωσης υποχρεούται να το αναφέ− κού Συμβουλίου και της γενικής συνέλευσης του ΔΕΣΦΑ
ρει στη ΡΑΕ, η οποία στη συνέχεια ενεργεί σύμφωνα ΑΕ δεν συνεπάγεται ακυρότητα των σχετικών αποφά−
με την παράγραφο 9 του άρθρου 63Θ του παρόντος. σεων παρά μόνον εάν δεν έχει λάβει χώρα η νομότυπη
6. Οι όροι που διέπουν την εντολή ή οι όροι απασχό− και εμπρόθεσμη κλήση του Υπευθύνου Συμμόρφωσης.
λησης του Υπευθύνου Συμμόρφωσης, περιλαμβανομένης 9. Ο Υπεύθυνος Συμμόρφωσης παρακολουθεί τη συμ−
και της διάρκειας της εντολής του, υπόκεινται στην προ− μόρφωση του ΔΕΣΦΑ ΑΕ με το άρθρο 66 του παρόντος.
ηγούμενη έγκριση της ΡΑΕ. Σε κάθε περίπτωση, οι ως 10. Ο Υπεύθυνος Συμμόρφωσης έχει πρόσβαση σε όλα
άνω όροι εξασφαλίζουν την ανεξαρτησία του Υπευθύ− τα σχετικά δεδομένα και στα γραφεία του ΔΕΣΦΑ ΑΕ,
νου Συμμόρφωσης, συμπεριλαμβανομένης της παροχής καθώς και σε όλα τα πληροφοριακά στοιχεία που είναι
όλων των πόρων που απαιτούνται για την εκπλήρωση απαραίτητα για την εκπλήρωση των καθηκόντων του,
των καθηκόντων του. Κατά τη διάρκεια της εντολής του, χωρίς προηγούμενη αναγγελία.
ο Υπεύθυνος Συμμόρφωσης δεν επιτρέπεται να κατέχει 11. Μετά από προηγούμενη έγκριση της ΡΑΕ, το Επο−
άλλη επαγγελματική θέση, ευθύνη ή συμφέρον, άμεσα πτικό Συμβούλιο μπορεί να παύσει τον Υπεύθυνο Συμ−
ή έμμεσα, στη ΔΕΠΑ ΑΕ ή σε οποιονδήποτε κλάδο ή μόρφωσης. Η ΡΑΕ με απόφασή της παύει τον Υπεύθυνο
τμήμα της ή άλλη Συνδεδεμένη Επιχείρησή της ή στους Συμμόρφωσης για λόγους έλλειψης ανεξαρτησίας ή
ελέγχοντες μετόχους της. επαγγελματικής επάρκειας.
ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ) 5601

12. Σε περίπτωση παρακώλυσης της δυνατότητας πρό− Χρηστών ΕΣΦΑ και κάθε ενδιαφερόμενος που τεκμηρι−
σβασης του Υπευθύνου Συμμόρφωσης στα αρχεία και ώνει έννομο συμφέρον. Τα αποτελέσματα της δημόσιας
τις εγκαταστάσεις του ΔΕΣΦΑ ΑΕ, επιβάλλεται πρόστι− διαβούλευσης και ιδίως οι πιθανές ανάγκες νέων επεν−
μο ύψους από 20.000 ευρώ ως 100.000 ευρώ, χωρίς να δύσεων που προέκυψαν από τη δημόσια διαβούλευση,
αποκλείεται και η επιβολή άλλων διοικητικών κυρώσεων δημοσιεύονται από τη ΡΑΕ στην ιστοσελίδα της.
σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 36 του παρόντος. 6. Η ΡΑΕ δύναται να αποφασίσει σχετικά με τροποποί−
13. Η ΡΑΕ με απόφασή της μπορεί να παρέχει κατευθυ− ηση του υποβληθέντος Προγράμματος Ανάπτυξης ΕΣΦΑ,
ντήριες γραμμές ως προς την εφαρμογή των διατάξεων σύμφωνα με τη διαδικασία που προβλέπεται στον Κώδικα
του παρόντος. Διαχείρισης του ΕΣΦΑ, λαμβάνοντας υπόψη ιδίως:
(α) Πιθανές επενδυτικές ανάγκες που προέκυψαν από
Άρθρο 63Θ τη δημόσια διαβούλευση.
Ανάπτυξη του ΕΣΦΑ και εξουσία λήψης αποφάσεων (β) Τη συνέπεια του Προγράμματος με το διακοινοτικό
για επενδύσεις πρόγραμμα ανάπτυξης και τα περιφερειακά επενδυτικά
(Άρθρο 22 της Οδηγίας 2009/73/ΕΚ) προγράμματα σύμφωνα με τις διατάξεις του στοιχείου
1. Κάθε έτος, κατά τα προβλεπόμενα στον Κώδικα Δια− β΄ της παραγράφου 3 του άρθρου 8 και της παραγρά−
χείρισης του ΕΣΦΑ, ο ΔΕΣΦΑ ΑΕ καταρτίζει και θέτει σε φου 1 του άρθρου 12 του Κανονισμού (ΕΚ) 715/2009. Σε
δημόσια διαβούλευση σχέδιο Προγράμματος Ανάπτυξης περίπτωση αμφιβολίας σχετικά με τη συμβατότητα του
ΕΣΦΑ για τα επόμενα δέκα (10) έτη. προγράμματος Ανάπτυξης ΕΣΦΑ με το διακοινοτικό ή
2. Στο σχέδιο Προγράμματος Ανάπτυξης ΕΣΦΑ κα− τα περιφερειακά προγράμματα, η ΡΑΕ δύναται να απευ−
θορίζονται τα έργα της ανάπτυξης, της ενίσχυσης και θύνει σχετικό ερώτημα στον Οργανισμό Συνεργασίας
της διασύνδεσης του ΕΣΦΑ, τα οποία απαιτείται να των Ρυθμιστικών Αρχών Ενέργειας.
εκτελεσθούν κατά τα επόμενα δέκα (10) έτη από τη 7. Η ΡΑΕ, με την ολοκλήρωση των προβλεπομένων
θέσπιση του ανωτέρω Προγράμματος, το χρονοδιά− στις παραγράφους 5 και 6, εγκρίνει και αναρτά στην
γραμμα και ο τρόπος κατασκευής των έργων αυτών, ιστοσελίδα της το Πρόγραμμα Ανάπτυξης του ΕΣΦΑ
καθώς και το προϋπολογιζόμενο κόστος τους. Στο σχέ− και το κοινοποιεί στον Οργανισμό Συνεργασίας των
διο Προγράμματος Ανάπτυξης ΕΣΦΑ περιλαμβάνεται Ρυθμιστικών Αρχών Ενέργειας. Ο ΔΕΣΦΑ ΑΕ υποχρεού−
διακριτή αναφορά σε έργα ανάπτυξης, ενίσχυσης και ται να αναρτήσει στην ιστοσελίδα του το εγκεκριμένο
Πρόγραμμα Ανάπτυξης ΕΣΦΑ και να το κοινοποιήσει
διασύνδεσης του ΕΣΦΑ για τα οποία έχει ληφθεί η
στο Ευρωπαϊκό Δίκτυο Διαχειριστών Συστημάτων Με−
απόφαση εκτέλεσης, καθώς και σε νέα έργα ανάπτυξης,
ταφοράς Φυσικού Αερίου.
ενίσχυσης και διασύνδεσης του ΕΣΦΑ, η εκτέλεση των
8. Η ΡΑΕ παρακολουθεί και αξιολογεί την εφαρμογή
οποίων απαιτείται να ξεκινήσει εντός των επόμενων
του Προγράμματος Ανάπτυξης ΕΣΦΑ.
τριών (3) ετών.
9. Σε περίπτωση που ο ΔΕΣΦΑ ΑΕ δεν εκτελέσει μία
3. Κατά την κατάρτιση του Προγράμματος Ανάπτυξης
επένδυση που σύμφωνα με το Πρόγραμμα Ανάπτυξης
του ΕΣΦΑ, ο ΔΕΣΦΑ ΑΕ οφείλει να λάβει υπόψη:
ΕΣΦΑ, όπως κάθε φορά ισχύει, ήταν προγραμματισμέ−
(α) Στοιχεία της υφιστάμενης και της προβλεπόμενης
νη να εκτελεσθεί κατά τα επόμενα τρία (3) έτη, εκτός
προσφοράς και ζήτησης φυσικού αερίου.
εάν συντρέχουν λόγοι πέραν του ελέγχου του, η ΡΑΕ
(β) Την εκπλήρωση των υποχρεώσεων παροχής υπη− δύναται να λάβει τουλάχιστον ένα από τα ακόλουθα
ρεσιών κοινής ωφελείας και την ασφάλεια εφοδιασμού μέτρα προκειμένου να εξασφαλίσει την εκτέλεση της
με φυσικό αέριο, κατά τρόπο αξιόπιστο. επένδυσης, εφόσον αυτή εξακολουθεί να έχει λόγο
(γ) Τη βελτίωση της επάρκειας και της αποδοτικό− ύπαρξης βάσει του πλέον πρόσφατου Προγράμματος
τητας του ΕΣΦΑ και τη διασφάλιση της εύρυθμης λει− Ανάπτυξης ΕΣΦΑ:
τουργίας του, με στόχο την πρόληψη συμφορήσεων, (α) Να απαιτήσει από τον ΔΕΣΦΑ ΑΕ να εκτελέσει την
καταστάσεων έκτακτης ανάγκης, άρνησης πρόσβασης εν λόγω επένδυση.
ή απαγόρευσης διαμετακόμισης. (β) Να διοργανώσει διαδικασία πρόσκλησης προς υπο−
(δ) Την τροφοδοσία νέων περιοχών με φυσικό αέριο βολή προσφορών, ανοικτή σε κάθε επενδυτή για την
με στόχο την περιφερειακή ανάπτυξη και τη διασφάλιση εν λόγω επένδυση.
της δυνατότητας πρόσβασης νέων Χρηστών. (γ) Να υποχρεώσει τον ΔΕΣΦΑ ΑΕ να δεχθεί αύξηση
(ε) Την προστασία του περιβάλλοντος. κεφαλαίου προκειμένου να χρηματοδοτηθούν οι απα−
(στ) Το διακοινοτικό πρόγραμμα ανάπτυξης και τα ραίτητες επενδύσεις και να επιτραπεί σε ανεξάρτητους
περιφερειακά επενδυτικά προγράμματα σύμφωνα με επενδυτές να συμμετάσχουν στο κεφάλαιό του.
τις διατάξεις του στοιχείου β΄ της παραγράφου 3 του 10. Σε περίπτωση που η ΡΑΕ λάβει τα μέτρα τα οποία
άρθρου 8 και της παραγράφου 1 του άρθρου 12 του περιγράφονται στην περίπτωση β΄ της παραγράφου 9,
Κανονισμού (ΕΚ) αριθμ. 715/2009. δύναται να υποχρεώσει τον ΔΕΣΦΑ ΑΕ να δεχθεί ένα
(ζ) Τη βιωσιμότητα των έργων που εντάσσονται στο ή περισσότερα από τα εξής:
Πρόγραμμα και τη δυνατότητα χρηματοδότησής τους, (α) Τη χρηματοδότηση της επένδυσης από οποιον−
εκτός του πλαισίου του Προγράμματος Ανάπτυξης. δήποτε τρίτο.
4. O ΔΕΣΦΑ ΑΕ οριστικοποιεί το Πρόγραμμα Ανά− (β) Την κατασκευή του έργου από οποιονδήποτε τρίτο.
πτυξης ΕΣΦΑ λαμβάνοντας υπόψη τα αποτελέσματα (γ) Την οικοδόμηση των νέων πάγιων στοιχείων που
της δημόσιας διαβούλευσης και το υποβάλλει στη ΡΑΕ. τον αφορούν.
5. Η ΡΑΕ θέτει το υποβληθέν Πρόγραμμα Ανάπτυξης (δ) Τη λειτουργία των νέων πάγιων στοιχείων που
ΕΣΦΑ σε δημόσια διαβούλευση με τους υφιστάμενους τον αφορούν.
και δυνητικούς Χρήστες. Δικαίωμα συμμετοχής στη δη− Στις ανωτέρω περιπτώσεις, ο ΔΕΣΦΑ ΑΕ παρέχει
μόσια διαβούλευση έχουν οι εγγεγραμμένοι στο Μητρώο στους επενδυτές όλες τις πληροφορίες που απαιτού−
5602 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ)

νται για να πραγματοποιήσουν την επένδυση, συνδέει συμμορφωθεί με τις υποχρεώσεις που υπέχει, σύμφωνα
τα νέα πάγια στοιχεία με το ΕΣΦΑ και καταβάλλει εν με τον Κανονισμό (ΕΚ) 715/2009, συμπεριλαμβανομένης
γένει κάθε προσπάθεια προκειμένου να διευκολύνει την της συνεργασίας με διαχειριστές συστημάτων μετα−
εφαρμογή του επενδυτικού σχεδίου. Οι σχετικοί χρη− φοράς Φυσικού Αερίου σε ευρωπαϊκό και περιφερειακό
ματοοικονομικοί διακανονισμοί υπόκεινται στην προη− επίπεδο.
γούμενη έγκριση της ΡΑΕ. 3. Εφόσον ο υποψήφιος Ανεξάρτητος Διαχειριστής
11. Σε περίπτωση που η ΡΑΕ λάβει τα μέτρα που περι− Συστήματος Φυσικού Αερίου πληροί τις προϋποθέσεις
γράφονται στην παράγραφο 9, το κόστος των εν λόγω της αμέσως προηγούμενης παραγράφου 2 ή του άρθρου
επενδύσεων καλύπτεται από τα τιμολόγια που καθορί− 74 του παρόντος, εφαρμόζεται η διαδικασία πιστοποίη−
ζονται σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 98. σης είτε του άρθρου 73 του παρόντος και του άρθρου
12. Ο ΔΕΣΦΑ ΑΕ υποχρεούται να εκτελεί το Πρόγραμ− 3 του Κανονισμού (ΕΚ) 715/2009 είτε του άρθρου 74 του
μα Ανάπτυξης του ΕΣΦΑ με βάση τους εγκεκριμένους παρόντος νόμου.
Κανονισμούς Προμηθειών και Έργων του ΔΕΣΦΑ ΑΕ, 3. Κάθε Ανεξάρτητος Διαχειριστής Συστήματος Φυ−
οι οποίοι εκδίδονται με απόφαση του Υπουργού Πε− σικού Αερίου που διορίζεται σύμφωνα με τις διατάξεις
ριβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής. Με του παρόντος άρθρου είναι υπεύθυνος για τη χορήγηση
απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του ΔΕΣΦΑ ΑΕ και τη διαχείριση της πρόσβασης τρίτων, συμπεριλαμ−
προσαρμόζονται οι διατάξεις των Κανονισμών αυτών βανομένης της είσπραξης τελών πρόσβασης και επι−
στην εταιρική οργάνωση και στο σκοπό του ΔΕΣΦΑ ΑΕ, βαρύνσεων συμφόρησης, καθώς και για τη λειτουργία,
στις περιπτώσεις που απαιτείται. τη συντήρηση και την ανάπτυξη του ΕΣΦΑ και για τη
Άρθρο 63Ι διασφάλιση της μακροπρόθεσμης ικανότητας του ΕΣΦΑ
Διορισμός Ανεξάρτητου Διαχειριστή Συστήματος να ανταποκρίνεται στην εύλογη ζήτηση με προγραμ−
Φυσικού Αερίου ματισμό επενδύσεων. Για την ανάπτυξη του ΕΣΦΑ, ο
(Άρθρα 14 και 15 της Οδηγίας 2009/73/ΕΚ) Ανεξάρτητος Διαχειριστής Συστήματος Φυσικού Αερίου
είναι υπεύθυνος για τον προγραμματισμό (συμπεριλαμ−
1. Σε περίπτωση συστηματικής παράβασης από τον βανομένης της διαδικασίας αδειοδότησης), την κατα−
ΔΕΣΦΑ ΑΕ των υποχρεώσεων που υπέχει σύμφωνα με σκευή και την έναρξη λειτουργίας κάθε νέας υποδομής.
τις διατάξεις του παρόντος νόμου, ιδίως σε περίπτωση
Για το σκοπό αυτόν, ο Ανεξάρτητος Διαχειριστής Συ−
κατ’ εξακολούθηση μεροληπτικής συμπεριφοράς προς
στήματος ενεργεί ως διαχειριστής του ΕΣΦΑ σύμφωνα
όφελος της Κάθετα Ολοκληρωμένης Επιχείρησης ΔΕΠΑ
με τις διατάξεις του παρόντος νόμου. Ο ΔΕΣΦΑ ΑΕ
ΑΕ, η ΡΑΕ δύναται με αιτιολογημένη απόφασή της που
δεν μπορεί να ορίζεται ως υπεύθυνος για τη χορήγηση
λαμβάνεται κατόπιν προηγούμενης ακρόασης του ΔΕΣ−
και τη διαχείριση πρόσβασης τρίτων ούτε και για τον
ΦΑ ΑΕ να διορίσει τρίτο πρόσωπο ως Διαχειριστή του
προγραμματισμό των επενδύσεων.
ΕΣΜΦΑ, ο οποίος οργανώνεται και λειτουργεί ως Ανε−
4. Σε περίπτωση διορισμού Ανεξάρτητου Διαχειριστή
ξάρτητος Διαχειριστής Συστήματος κατά τα προβλε−
Συστήματος Φυσικού Αερίου σύμφωνα με τις διατάξεις
πόμενα στην Οδηγία 2009/73/ΕΚ, ιδίως στο άρθρο 14
του παρόντος άρθρου, ο ΔΕΣΦΑ ΑΕ ως κύριος των
αυτής. Στην περίπτωση αυτή ο ΔΕΣΦΑ ΑΕ διατηρεί την
παγίων του ΕΣΦΑ υποχρεούται:
κυριότητα του συνόλου των στοιχείων που απαρτίζουν
το ΕΣΦΑ. (α) να παρέχει κάθε σχετική συνεργασία και στήρι−
2. Στην ίδια ως άνω απόφαση της ΡΑΕ θα πρέπει να ξη στον Ανεξάρτητο Διαχειριστή Συστήματος Φυσι−
τεκμηριώνεται η συνδρομή των ακόλουθων προϋπο− κού Αερίου για την εκπλήρωση των καθηκόντων του,
θέσεων: συμπεριλαμβανομένων ιδιαίτερα όλων των συναφών
(α) ο υποψήφιος Ανεξάρτητος Διαχειριστής Συστήμα− πληροφοριών,
τος Φυσικού Αερίου έχει αποδείξει ότι συμμορφώνεται (β) να χρηματοδοτεί τις επενδύσεις τις οποίες αποφα−
προς τις απαιτήσεις του άρθρου 62 παράγραφος 1 στοι− σίζει ο Ανεξάρτητος Διαχειριστής Συστήματος Φυσικού
χεία α΄, β΄ και γ΄ του παρόντος, Αερίου και εγκρίνει η ΡΑΕ ή να συμφωνεί στη χρηματο−
(β) ο υποψήφιος Ανεξάρτητος Διαχειριστής Συστήμα− δότησή τους από οποιονδήποτε ενδιαφερόμενο τρίτο,
τος Φυσικού Αερίου έχει αποδείξει ότι διαθέτει τους συμπεριλαμβανομένου του Ανεξάρτητου Διαχειριστή
απαιτούμενους οικονομικούς, τεχνικούς, υλικούς και Συστήματος Φυσικού Αερίου. Οι σχετικοί διακανονισμοί
ανθρώπινους πόρους για την εκτέλεση των καθηκό− χρηματοδότησης υπόκεινται στην έγκριση της ΡΑΕ. Πριν
ντων του ΔΕΣΦΑ ΑΕ δυνάμει του άρθρου 77, και του από την έγκριση αυτή, η ΡΑΕ διαβουλεύεται με τον
εγκεκριμένου σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 71 ΔΕΣΦΑ ΑΕ και με τους Χρήστες του ΕΣΦΑ, σύμφωνα
του παρόντος Προγράμματος Ανάπτυξης του ΕΣΦΑ, με τις διατάξεις του άρθρου 29 του παρόντος,
(γ) ο υποψήφιος Ανεξάρτητος Διαχειριστής Συστήμα− (γ) να μεριμνά για την κάλυψη της ευθύνης που αφορά
τος Φυσικού Αερίου έχει αναλάβει εγγράφως να συμ− στα πάγια στοιχεία του ΕΣΦΑ, με εξαίρεση το μέρος
μορφωθεί προς το εγκεκριμένο Πρόγραμμα Ανάπτυξης της ευθύνης που αφορά τα καθήκοντα του Ανεξάρτητου
του ΕΣΦΑ υπό την παρακολούθηση της ΡΑΕ, Διαχειριστή Συστήματος Φυσικού Αερίου, και
(δ) ο ΔΕΣΦΑ ΑΕ έχει αποδείξει την ικανότητά του (δ) να παρέχει εγγυήσεις για τη διευκόλυνση της χρη−
να συμμορφωθεί με τις υποχρεώσεις που υπέχει από ματοδότησης των επεκτάσεων του ΕΣΦΑ, με εξαίρεση
την παράγραφο 5 του παρόντος άρθρου. Για το σκοπό τις επενδύσεις για τις οποίες, σύμφωνα με το στοιχείο
αυτόν, ο ΔΕΣΦΑ ΑΕ υποχρεώνεται να παράσχει όλα τα β΄, συμφώνησε να χρηματοδοτηθούν από οποιοδήπο−
σχέδια συμβατικών ρυθμίσεων με την υποψήφια επιχεί− τε ενδιαφερόμενο μέρος, συμπεριλαμβανομένου του
ρηση και κάθε άλλη συναφή οντότητα, και Ανεξάρτητου Διαχειριστή Συστήματος Φυσικού Αερίου.
(ε) ο υποψήφιος Ανεξάρτητος Διαχειριστής Συστήμα− 5. Η ΡΑΕ εποπτεύει την εκπλήρωση των υποχρεώσεων
τος Φυσικού Αερίου έχει αποδείξει την ικανότητά του να του ΔΕΣΦΑ ΑΕ ως κυρίου του ΕΣΦΑ και λαμβάνει κάθε
ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ) 5603

σχετικό μέτρο σε στενή συνεργασία με την Επιτροπή − Οι παράγραφοι 2 και 3 του άρθρου 1, καθώς και το
Ανταγωνισμού για τη συμμόρφωση του ΔΕΣΦΑ ΑΕ προς άρθρο 2 του ν. 3667/2008 (Α΄ 114).
τις υποχρεώσεις που υπέχει με την παράγραφο 4 του − Το άρθρο 3 του ν. 3717/2008 (Α΄ 239).
παρόντος. − Το άρθρο 75 του ν. 3746/2009 (Α΄ 27).
6. Ο διορισμός Ανεξάρτητου Διαχειριστή Συστήματος − Το άρθρο 32 του ν. 3762/2009 (Α΄ 75).
σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος, δεν απαλλάσ− −Οι παράγραφοι 4, 5 και 6 του άρθρου 74 του
σει τον ΔΕΣΦΑ ΑΕ από τις υποχρεώσεις που υπέχει ν. 3996/2011 (Α΄ 170).
σύμφωνα με τα άρθρα 63Β ως και 63Η του παρόντος.» 2. Οι επιδοτούμενοι την 31.12.2012, με βάση τις παρα−
Ι.5. ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ ΤΟΥ Ν.4001/2011 πάνω καταργούμενες διατάξεις, συνεχίζουν από 1.1.2013
1. Εντός ενός μήνα από την έναρξη ισχύος του πα− να επιδοτούνται με βάση τις κοινές περί ανεργίας δι−
ρόντος, ο ΔΕΣΦΑ ΑΕ υποχρεούται να τροποποιήσει το ατάξεις και να λαμβάνουν το βασικό μηνιαίο επίδομα
καταστατικό του, προκειμένου αυτό να εναρμονισθεί με ανεργίας για χρονικό διάστημα 12 μηνών, σύμφωνα με
τις διατάξεις των άρθρων 63Α έως 63Θ του ν. 4001/2011. τις διατάξεις του άρθρου 21 του ν.δ. 2961/1954 (Α΄ 197),
2. Εντός της προθεσμίας της παραγράφου 1 ο ΔΕΣΦΑ όπως ισχύουν.
ΑΕ υποχρεούται να καταρτίσει και να θέσει σε εφαρμο− 3. Επιδοτούμενοι την 31.12.2012, των οποίων η επιδό−
γή το πρόγραμμα συμμόρφωσης που προβλέπεται στην τηση με βάση τις παραπάνω καταργούμενες διατάξεις
παράγραφο 1 του άρθρου 63Η του ν. 4001/2011. λήγει πριν την 31.12.2013, συνεχίζουν από 1.1.2013 να
3. Εντός δύο μηνών από την έναρξη ισχύος του πα− επιδοτούνται με βάση τις κοινές περί ανεργίας δια−
ρόντος, ο ΔΕΣΦΑ ΑΕ υποχρεούται να υποβάλει αίτημα τάξεις και να λαμβάνουν το βασικό μηνιαίο επίδομα
πιστοποίησης στη ΡΑΕ, σύμφωνα με τις διατάξεις των ανεργίας, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 21 του
άρθρων 64 ή 65. Μέχρι την πιστοποίησή του, ο ΔΕΣΦΑ ν.δ. 2961/1954 (Α΄ 197) μέχρι την ημερομηνία λήξης της
ΑΕ ασκεί τις δραστηριότητες του Διαχειριστή του ΕΣΦΑ, επιδότησης, όπως αυτή έχει προσδιοριστεί με βάση τις
σύμφωνα με τη διάταξη του άρθρου 67 του ν. 4001/2011. καταργούμενες διατάξεις.
4. Η διάταξη της παραγράφου 9 του άρθρου 196 του 4. Σε κάθε περίπτωση ουδείς άνεργος επιδοτούμενος
ν. 4001/2011 καταργείται. μπορεί να συνεχίσει να επιδοτείται μετά την 31.12.2012
5. Η προβλεπόμενη στο άρθρο 53 του ν. 4001/2012 με βάση τις παραπάνω καταργούμενες διατάξεις.
προθεσμία για την έκδοση των αποφάσεων του Υπουρ− 5. Σε κάθε περίπτωση ουδείς άνεργος επιδοτούμενος,
γού Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής, με βάση τις παραπάνω παραγράφους 2 και 3, μπορεί να
καθώς και των κοινών αποφάσεων του Υπουργού Πε− συνεχίσει να επιδοτείται μετά την 31.12.2013.
ριβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής και II) Καταργούμενες διατάξεις που αφορούν στην επι−
των καθ’ ύλην συναρμόδιων Υπουργών, με τις οποίες δότηση λόγω ανεργίας απολυμένων μισθωτών λόγω
καθορίζονται τα κατάλληλα μέτρα για την αντιμετώπιση συγχώνευσης – μεταφοράς – συνένωσης επιχειρήσεων
της Ενεργειακής Πενίας, όπως ιδίως τα εθνικά Σχέδια 1. Από 1.1.2013 καταργούνται οι ακόλουθες διατάξεις
Δράσης, παρατείνεται έως την 31.7.2013. νόμων, όπως ισχύουν σήμερα:
ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ ΙΑ: ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΟΑΕΔ − ΑΣΦΑ− − Το άρθρο 6 του ν. 435/1976 ( Α΄ 251).
ΛΙΣΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΑΡΜΟΔΙ− − Το άρθρο 4 του ν. 3302/2004 (Α΄ 267).
ΟΤΗΤΑΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑ− 2. Επιδοτούμενοι την 31.12.2012, των οποίων η επιδό−
ΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ τηση με βάση τις παραπάνω καταργούμενες διατάξεις
IA.1. ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΟΑΕΔ λήγει πριν την 31.12.2013, συνεχίζουν από 1.1.2013 να επι−
I) Καταργούμενες διατάξεις που αφορούν σε ειδικές δοτούνται με βάση τις κοινές περί ανεργίας διατάξεις
επιδοτήσεις ανεργίας και ειδικές εισοδηματικές ενι− και να λαμβάνουν το βασικό μηνιαίο επίδομα ανεργί−
σχύσεις ανεργίας ας, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 21 του ν.δ.
1. Από 1.1.2013 καταργούνται οι ακόλουθες διατάξεις 2961/1954 (Α΄ 197) όπως ισχύουν, μέχρι την ημερομηνία
νόμων, όπως ισχύουν σήμερα κατά το μέρος που αφο− λήξης της επιδότησης, όπως αυτή έχει προσδιοριστεί
ρούν σε ειδικές επιδοτήσεις ανεργίας και ειδικές εισο− με βάση τις καταργούμενες διατάξεις.
δηματικές ενισχύσεις ανεργίας, καθώς οι κανονιστικές 3.α. Σε κάθε περίπτωση ουδείς άνεργος επιδοτού−
και οι διοικητικές πράξεις, που εκδόθηκαν κατ’ εξουσι− μενος μπορεί να συνεχίσει να επιδοτείται μετά την
οδότησή τους: 31.12.2012, με βάση τις παραπάνω καταργούμενες δι−
− Το άρθρο 43 του ν. 2778/1999 (Α΄ 295) με εξαίρεση ατάξεις.
την παράγραφο 5. β. Σε κάθε περίπτωση ουδείς άνεργος επιδοτούμενος
− Το άρθρο 7 του ν. 2941/2001 (Α΄ 201) με εξαίρεση την μπορεί να συνεχίσει να επιδοτείται μετά την 31.12.2013,
παράγραφο 8. με βάση τις παραπάνω υποπεριπτώσεις ΙΑ.1.ΙΙ.1 και ΙΑ.1.ΙΙ.2..
− Οι παράγραφοι 2 και 3 του άρθρου 15 του ν. 3144/2003 III) Μέτρα Κοινωνικής Πολιτικής Μακροχρονίων Ανέρ−
(Α΄ 111). γων
− Η παρ. 4 του άρθρου 14 του ν. 3385/2005 (Α΄ 210). 1. Από 1.1.2014 Έλληνες υπήκοοι και υπήκοοι κρατών−
− Τα άρθρα 10 και 11 του ν. 3408/2005 (Α΄ 272) με εξαί− μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, οι οποίοι είναι ασφα−
ρεση την παράγραφο 4 του άρθρου 11. λισμένοι κατά της ανεργίας και ευρίσκονται σε διαρκή
− Το άρθρο 13 του ν. 3460/2006 (Α΄ 105), όπως αντι− κατάσταση ανεργίας για χρονικό διάστημα μεγαλύτερο
καταστάθηκε από το άρθρο 11 του ν. 3660/2008 (Α΄ 78). από δώδεκα (12) μήνες, δικαιούνται επίδομα μακροχρο−
− Οι παράγραφοι 4 και 5 του άρθρου 69 του ν. 3518/2006 νίως ανέργου, εφόσον έχουν εξαντλήσει το δικαίωμα
(Α΄ 272). τακτικής επιδότησης ανεργίας και το ετήσιο οικογε−
− Το άρθρο 23 του ν. 3526/2007 (Α΄ 24), με εξαίρεση νειακό εισόδημά τους δεν ξεπερνά το ποσό των δέκα
τις παραγράφους 10 και 11. χιλιάδων (10.000) ευρώ. Το όριο αυτό του εισοδήματος
5604 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ)

προσαυξάνεται κατά πεντακόσια ογδόντα έξι ευρώ και Ως κλίμακα ισοδυναμίας ορίζεται το σταθμισμένο
οκτώ λεπτά (586,08) ευρώ για κάθε ανήλικο τέκνο της άθροισμα των μελών της οικογένειας. Ο πρώτος γονέ−
οικογένειας. ας έχει στάθμιση 1, ο δεύτερος γονέας έχει στάθμιση
2. Το ύψος του επιδόματος μακροχρονίως ανέργου 1/3 και κάθε εξαρτώμενο τέκνο έχει στάθμιση 1/6. Ως
δεν μπορεί να υπερβεί μηνιαίως το ποσό των διακοσίων ισοδύναμο εισόδημα ορίζεται το καθαρό, ετήσιο, οικο−
(200) ευρώ και καταβάλλεται για όσο χρονικό διάστημα γενειακό εισόδημα (φορολογητέο εισόδημα) διαιρεμένο
οι δικαιούχοι παραμένουν άνεργοι και ουδέποτε πέραν με την κλίμακα ισοδυναμίας.
των δώδεκα (12) μηνών. Οι οικογένειες που δικαιούνται το ενιαίο επίδομα στή−
3. Το προαναφερόμενο επίδομα, καθώς και τα επιδό− ριξης τέκνων διαιρούνται αναλόγως του ισοδυνάμου
ματα ανεργίας, ασθένειας και μητρότητας δεν λαμβά− εισοδήματος σε τέσσερις εισοδηματικές κατηγορίες, ως
νονται υπόψη για τον κατά περίπτωση προσδιορισμό εξής: (Α) έως έξι χιλιάδες (6.000) ευρώ που λαμβάνουν
του ετήσιου οικογενειακού εισοδήματος με βάση το το πλήρες επίδομα, (Β) από έξι χιλιάδες και ένα (6.001)
οποίο χορηγείται αυτό. ευρώ έως δώδεκα χιλιάδες (12.000) ευρώ που λαμβάνουν
τα 2/3 του επιδόματος, (Γ) από δώδεκα χιλιάδες και ένα
4. Με απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Εργα−
(12.001) ευρώ έως δεκαοκτώ χιλιάδες (18.000) ευρώ που
σίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας καθορίζονται
λαμβάνουν το 1/3 του επιδόματος.
και εξειδικεύονται:
Το ενιαίο επίδομα στήριξης τέκνων υπολογίζεται ανά−
α) τα όρια ηλικίας των δικαιούχων, τα οποία δεν μπο−
λογα με τον αριθμό των εξαρτώμενων τέκνων ως εξής:
ρούν να είναι μικρότερα των είκοσι (20) και μεγαλύτερα
σαράντα (40) ευρώ ανά μήνα για ένα εξαρτώμενο τέκνο,
των εξήντα έξι (66) ετών και τα κριτήρια που απαιτού− ογδόντα (80) ευρώ ανά μήνα για δύο εξαρτώμενα τέκνα,
νται για την απόκτηση της ιδιότητας του δικαιούχου, εκατόν τριάντα (130) ευρώ ανά μήνα για τρία εξαρτώ−
καθώς και η διαδικασία χορήγησης των παροχών αυτών, μενα τέκνα και εκατόν ογδόντα (180) ευρώ ανά μήνα
β) το ύψος της προαναφερόμενης παροχής, καθώς για τέσσερα εξαρτώμενα τέκνα. Για κάθε εξαρτώμενο
και η διαδικασία, ο τόπος, ο τρόπος και ο χρόνος κα− τέκνο πέραν του τετάρτου, καταβάλλεται, πέραν των
ταβολής της, ανωτέρω, μηνιαίο επίδομα εξήντα (60) ευρώ.
γ) τα απαιτούμενα δικαιολογητικά για την απόδειξη Για τον υπολογισμό της εισοδηματικής κατηγορίας
της συνδρομής των όρων και προϋποθέσεων χορήγησης λαμβάνεται υπόψη το εισόδημα που αναφέρεται στο
της προαναφερόμενης παροχής, καθώς και τα δικαιολο− εκκαθαριστικό του τρέχοντος οικονομικού έτους.
γητικά που απαιτούνται για την καταβολή της, 3. Tο ενιαίο επίδομα στήριξης τέκνων καταβάλλεται
δ) οι όροι, οι προϋποθέσεις και η διαδικασία για την για τέκνα προερχόμενα από γάμο, φυσικά, θετά ή ανα−
αναστολή ή τη διακοπή της παροχής και γνωρισθέντα, εφόσον είναι άγαμα και δεν υπερβαίνουν
ε) κάθε άλλο θέμα σχετικό με την παροχή. το 18ο έτος της ηλικίας του ή το 19ο έτος εφόσον
5. Με όμοιες αποφάσεις δύνανται να αναπροσαρμό− φοιτούν στη μέση εκπαίδευση. Ειδικά, για τα τέκνα που
ζονται το ύψος του προαναφερόμενου επιδόματος, τα φοιτούν στην ανώτερη ή ανώτατη εκπαίδευση, καθώς
όρια ηλικίας των δικαιούχων και το ύψος των εισοδη− και σε Ινστιτούτα Επαγγελματικής Κατάρτισης (Ι.Ε.Κ.),
ματικών ορίων. το επίδομα καταβάλλεται μόνο κατά το χρόνο φοί−
6. Το παραπάνω επίδομα καταβάλλεται από τον τησής τους που προβλέπεται από τον οργανισμό της
Ο.Α.Ε.Δ., με διάθεση των αναγκαίων κονδυλίων από τον κάθε σχολής και σε καμία περίπτωση πέρα από τη συ−
Κρατικό Προϋπολογισμό. μπλήρωση του 24ου έτους της ηλικίας τους. Επιπλέον,
7. Ως ετήσιο οικογενειακό εισόδημα, για την εφαρμο− ως εξαρτώμενα τέκνα για θεμελίωση του δικαιώματος
γή του παρόντος, νοείται το συνολικό ετήσιο φορολο− λήψης του επιδόματος, λαμβάνονται υπόψη τα τέκνα
γούμενο πραγματικό, καθώς και το απαλλασσόμενο ή με ποσοστό αναπηρίας 67% και άνω, καθώς και το
φορολογούμενο με ειδικό τρόπο, εισόδημα του φορολο− απορφανισθέν τέκνο ή τα απορφανισθέντα τέκνα που
γούμενου, της συζύγου του και των ανήλικων τέκνων του αποτελούν ιδία οικογένεια και επήλθε θάνατος και των
από κάθε πηγή, με εξαίρεση τις αποζημιώσεις απόλυσης. δύο γονέων.
4. Σε περίπτωση θανάτου του δικαιούχου ή υπαίτιας
8. Οι παραπάνω εισοδηματικές ενισχύσεις δεν λαμβά−
εγκατάλειψης των τέκνων του και οριστικής διακοπής
νονται υπόψη για τον κατά περίπτωση προσδιορισμό
της συγκατοίκησης ή διαζυγίου, το επίδομα καταβάλ−
του ετήσιου οικογενειακού εισοδήματος με βάση το
λεται σε όποιον έχει την κύρια ή αποκλειστική ευθύνη
οποίο χορηγούνται αυτές.
διατροφής των τέκνων. Το επίδομα καταβάλλεται με
9. Η διάταξη της παραγράφου 1 του άρθρου 27 του
τους ίδιους όρους και προϋποθέσεις και στον πατέρα,
ν. 3016/2002 παύει να ισχύει από 1.1.2014 εκτός του τε− ο οποίος έχει ένα ή περισσότερα ζώντα τέκνα από
λευταίου εδαφίου της που έχει ως εξής: «στο άρθρο 1 διαφορετικούς γάμους, καθώς και τα νομίμως αναγνωρι−
του π.δ. 179/1986 (Α΄ 69) προστίθεται εδάφιο ιστ΄ ως εξής: σθέντα ή υιοθετηθέντα από τον ίδιο, εφόσον όμως έχει
«ιστ) Τα επιδόματα μακροχρονίως ανέργων»». την αποκλειστική ευθύνη διατροφής τους και η μητέρα
IA.2. ΕΝΙΑΙΟ ΕΠΙΔΟΜΑ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΕΚΩΝ δεν επιδοτείται για τα παιδιά της αυτά.
1. Θεσπίζεται ενιαίο επίδομα στήριξης τέκνων, το 5. Το ενιαίο επίδομα στήριξης τέκνων χορηγείται κα−
οποίο αντικαθιστά τα καταργούμενα με τις υποπερι− τόπιν αίτησης και καταβάλλεται από την 1η του επόμε−
πτώσεις 12 και 14 της παρούσας διάταξης οικογενειακά νου μήνα υποβολής της. Για τη διακοπή του επιδόματος,
επιδόματα. λόγω συμπλήρωσης των οριζομένων στην παράγραφο 3,
2. Το ενιαίο επίδομα στήριξης τέκνων καταβάλλεται κατά περίπτωση, ορίων, ως ημέρα γέννησης των τέκνων
λαμβάνοντας υπόψη τον αριθμό των εξαρτώμενων τέ− θεωρείται η 31η Δεκεμβρίου τους έτους γέννησής τους
κνων, την κλίμακα ισοδυναμίας, το ισοδύναμο εισόδημα και, προκειμένου περί φοιτητών ή σπουδαστών, η λήξη
και την εισοδηματική κατηγορία. του ακαδημαϊκού ή σπουδαστικού έτους.
ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ) 5605

6. Το ενιαίο επίδομα στήριξης τέκνων χορηγείται στις 14. Το άρθρο 63 του ν. 1892/1990, η παράγραφος 1 του
ακόλουθες κατηγορίες προσώπων εφόσον έχουν μόνιμη άρθρου 1 του ν. 3454/2006, το άρθρο 6 του ν. 3631/2008,
και συνεχή δεκαετή διαμονή στην Ελλάδα και τα εξαρ− τα άρθρα 42 και 43 του ν. 3918/2011, όπως τροποποιή−
τώμενα τέκνα τους ευρίσκονται στην Ελλάδα: θηκαν και ισχύουν, παύουν να ισχύουν από την έναρξη
α) Έλληνες πολίτες που διαμένουν μόνιμα στην Ελ− εφαρμογής της παρούσας διάταξης, όσο αφορά στη
λάδα, χορήγηση και καταβολή των προϋφιστάμενων οικογε−
β) ομογενείς αλλοδαπούς που διαμένουν μόνιμα στην νειακών επιδομάτων. Ομοίως καταργούνται και οι κατ’
Ελλάδα και διαθέτουν δελτίο ομογενούς, εξουσιοδότηση των ανωτέρω υπουργικές αποφάσεις
γ) πολίτες κρατών−μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης και κάθε άλλη απόφαση με την οποία ρυθμίζεται η
που διαμένουν μόνιμα στην Ελλάδα, καταβολή των επιδομάτων που αντικαθίστανται με το
δ) πολίτες των χωρών που ανήκουν στον Ευρωπαϊκό ενιαίο επίδομα στήριξης τέκνων.
Οικονομικό Χώρο (Νορβηγία, Ισλανδία και Λιχτενστά− 15. Κάθε διάταξη που αντίκειται στις διατάξεις της
ιν) και Ελβετούς πολίτες που διαμένουν μόνιμα στην παρούσας υποπαραγράφου παύει να ισχύει από την
Ελλάδα, έναρξη εφαρμογής της, όσο αφορά στη χορήγηση και
ε) αναγνωρισμένους πρόσφυγες που διαμένουν μόνιμα καταβολή των προϋφιστάμενων οικογενειακών επιδο−
στην Ελλάδα, των οποίων το καθεστώς παραμονής στην μάτων. Το αφορολόγητο ποσό της παρ. 2 του άρθρου
Ελλάδα διέπεται από τις διατάξεις της Σύμβασης του 9 του ν. 2238/1994 (Α΄151) αντικαθίσταται από το προ−
1951 για το Καθεστώς των Προσφύγων (ν.δ. 3989/1959, βλεπόμενο σε αυτή την υποπαράγραφο επίδομα από
Α΄201), όπως τροποποιήθηκε από το Πρωτόκολλο της 1ης Ιανουαρίου 2013.
Νέας Υόρκης του 1967 για το Καθεστώς των Προσφύγων 16. Η εφαρμογή των διατάξεων της παρούσας υποπα−
(α.ν. 389/1968, Α΄125), ραγράφου άρχεται την 1.1.2013 εκτός αν ορίζεται άλλως
στ) ανιθαγενείς, των οποίων το καθεστώς παραμονής στις προηγούμενες παραγράφους.
στην Ελλάδα διέπεται από τις διατάξεις της Σύμβασης ΥΠΟΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ ΙΑ.3. ΠΙΛΟΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΛΑ−
του 1954 για το Καθεστώς των Ανιθαγενών (ν. 139/1975, ΧΙΣΤΟΥ ΕΓΓΥΗΜΕΝΟΥ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ
Α΄ 176), 1. Τίθεται σε πιλοτική εφαρμογή πρόγραμμα ελάχιστου
ζ) δικαιούχους του ανθρωπιστικού καθεστώτος, εγγυημένου εισοδήματος σε δύο περιοχές της Επικρά−
η) πολίτες άλλων κρατών που διαμένουν νόμιμα και τειας με διαφορετικά κοινωνικοοικονομικά χαρακτηρι−
μόνιμα στην Ελλάδα και είναι γονείς τέκνων ελληνικής στικά, οι οποίες θα οριστούν με την κοινή υπουργική
υπηκοότητας. απόφαση της περίπτωσης 3 της παρούσας υποπαρα−
7. Το επίδομα της παρούσας υποπαραγράφου δεν γράφου.
προσμετράται στο καθαρό, ετήσιο, οικογενειακό εισό− 2. Το πρόγραμμα απευθύνεται σε άτομα και οικο−
δημα και απαλλάσσεται από κάθε φόρο, τέλος, εισφορά γένειες που διαβιούν σε συνθήκες ακραίας φτώχειας,
ή κράτηση υπέρ του Δημοσίου ή τρίτου. παρέχοντας στους δικαιούχους ενίσχυση εισοδήματος
8. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και συνδυαζόμενη με δράσεις κοινωνικής επανένταξης. Το
Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας ρυθμίζο− πρόγραμμα λειτουργεί συμπληρωματικά με τις εκάστο−
νται τα θέματα διαδικασίας χορήγησης και καταβολής τε εφαρμοζόμενες πολιτικές για την καταπολέμηση της
του επιδόματος και ο φορέας καταβολής του. Με όμοιες φτώχειας και του κοινωνικού αποκλεισμού.
αποφάσεις δύναται να επανακαθοριστεί η εντεταλμένη 3. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και
αρχή καταβολής και να αναπροσαρμοστεί το ύψος των Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας, η οποία
επιδομάτων της παρούσας διάταξης. δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, καθο−
9. Με απόφαση του Υπουργού Εργασίας, Κοινωνικής ρίζονται οι όροι και οι προϋποθέσεις εφαρμογής της
Ασφάλισης και Πρόνοιας ρυθμίζεται και κάθε θέμα σχε− παρούσας υποπαραγράφου, ιδίως δε:
τικό με την εφαρμογή της παρούσας υποπαραγράφου. α. Οι δικαιούχοι για ένταξη στο πρόγραμμα.
10. Οι σχετικές πιστώσεις εγγράφονται στον προϋπο− β. Η βάση υπολογισμού και το ύψος του ελάχιστου
λογισμό του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφά− εγγυημένου εισοδήματος για κάθε άτομο ή οικογένεια.
λισης και Πρόνοιας. γ. Οι διαδικασίες ένταξης στο πρόγραμμα και κατα−
11. Το εισοδηματικό κριτήριο της παραγράφου 22 του βολής της παροχής ως διαφοράς μεταξύ του πραγ−
άρθρου 27 του ν. 4052/2012 αναφέρεται στο καθαρό, ματικού εισοδήματος και του ελάχιστου εγγυημένου
ετήσιο, οικογενειακό εισόδημα (φορολογητέο εισόδημα) εισοδήματος.
του έτους 2011, όπως αυτό δηλώθηκε στη φορολογική δ. Οι αρμόδιες υπηρεσίες για την εφαρμογή του προ