KEMENTERIAN PENDIDIKAN MALAYSIA KURIKULUM BERSEPADU SEKOLAH MENENGAH HURAIAN SUKATAN PELAJARAN

REKA CIPTA
TINGKATAN LIMA 2002

PUSAT PERKEMBANGAN KURIKULUM KEMENTERIAN PENDIDIKAN MALAYSIA KUALA LUMPUR

Huraian Sukatan Pelajaran Reka Cipta KBSM

Tingkatan Lima

Kementerian Pendidikan Malaysia

HURAIAN SUKATAN PELAJARAN REKA CIPTA

TINGKATAN LIMA 2002

Pusat Perkembangan Kurikulum

Huraian Sukatan Pelajaran Reka Cipta KBSM

Tingkatan Lima

ISBN

Diusahakan oleh Pusat Perkembangan Kurikulum Kementerian Pendidikan Malaysia

Cetakan Pertama 2000 ©Kementerian Pendidikan Malaysia

Hak cipta terpelihara. Tidak dibenarkan mengeluar ulang mana-mana bahagian artikel, ilustrasi, dan isi kandungan buku ini dalam apa juga bentuk dan dengan cara apa jua sama ada secara elektronik, fotokopi, mekanik, rakaman, atau cara lain sebelum mendapat izin bertulis daripada Kementerian Pendidikan Malaysia. Perundingan tertakluk kepada perkiraan royalti atau honorarium.

i

Huraian Sukatan Pelajaran Reka Cipta KBSM

Tingkatan Lima

RUKUN NEGARA

BAHAWASANYA negara kita Malaysia mendukung cita-cita hendak mencapai perpaduan yang lebih erat di kalangan seluruh masyarakatnya; memelihara satu cara hidup demokratik; mencipta masyarakat yang adil di mana kemakmuran negara akan dapat dinikmati bersama secara adil dan saksama; menjamin satu cara yang liberal terhadap tradisi-tradisi kebudayaannya yang kaya dan berbagai-bagai corak; membina satu masyarakat progresif yang akan menggunakan sains dan teknologi moden; MAKA KAMI, rakyat Malaysia, berikrar akan menumpukan seluruh tenaga dan usaha kami untuk mencapai cita-cita tersebut berdasarkan atas prinsip-prinsip berikut:-

KEPERCAYAAN KEPADA TUHAN KESETIAAN KEPADA RAJA DAN NEGARA KELUHURAN PERLEMBAGAAN KEDAULATAN UNDANG-UNDANG KESOPANAN DAN KESUSILAAN

ii

Huraian Sukatan Pelajaran Reka Cipta KBSM

Tingkatan Lima

FALSAFAH PENDIDIKAN KEBANGSAAN

Pendidikan di Malaysia adalah suatu usaha berterusan ke arah lebih memperkembangkan potensi individu secara menyeluruh dan bersepadu untuk melahirkan insan yang seimbang dan harmonis dari segi intelek, rohani, emosi dan jasmani, berdasarkan kepercayaan dan kepatuhan kepada Tuhan. Usaha ini adalah bertujuan untuk melahirkan warganegara Malaysia yang berilmu pengetahuan, berketerampilan, berakhlak mulia, bertanggungjawab dan berkeupayaan mencapai kesejahteraan diri serta memberikan sumbangan terhadap keharmonian dan kemakmuran keluarga, masyarakat dan negara.

iii

Huraian Sukatan Pelajaran Reka Cipta KBSM

Tingkatan Lima

KATA PENGANTAR

Para 1 (kosong

Huraian Sukatan Pelajaran disediakan untuk membantu guru merancang aktiviti dan bahan pengajaran dan pembelajaran yang sesuai dengan tahap kematangan murid selaras dengan kehendak Sukatan Pelajaran Reka Cipta. Buku ini juga menyediakan penerangan bagi membantu guru melaksanakan Reka Cipta dalam bengkel serta bilik darjah. Guru diharap dapat merancang strategi yang lebih sesuai dengan kebolehan, minat, dan persekitaran murid supaya pengajaran dan pembelajaran menjadi lebih bermakna.

Para 3 (kosong)

Dr. SHARIFAH MAIMUNAH BT. SYED ZIN Pengarah Pusat Perkembangan Kurikulum Kementerian Pendidikan Malaysia

iv

Huraian Sukatan Pelajaran Reka Cipta KBSM

Tingkatan Lima

Huraian Kurikulum Reka Cipta Tingkatan 5

Pengetahuan dan Kemahiran 1. 2. 3. 4. 5. Mengaplikasi sistem dan proses teknologi pembuatan Mengaplikasi teknologi komputer dalam pembuatan Membina, mengubahsuai, menguji dan membaiki model berfungsi atau prototaip Menggunakan Reka Bentuk Bantuan Komputer (CAD) untuk menghasilkan lukisan projek Menyimpan dan menguruskan maklumat melalui pendokumentasian

Kemahiran Berfikir 1. 2. 3. 4. Membuat keputusan dan penyelesaian masalah berkaitan Merancang jadual kerja Membanding, menilai dan memilih Mengenal pasti sebab dan akibat

Nilai dan Sikap 1. 2. 3. 4. 5. Merancang dan mengamalkan kerja yang bersistem dan selamat Berimaginasi tinggi dalam penyelesaian masalah dan kerja-kerja rekaan Berkeyakinan pada diri sendiri Bekerjasama dengan orang lain dalam satu pasukan Menghargai kepakaran dan sumbangsaran orang lain

v

Huraian Sukatan Pelajaran Reka Cipta KBSM

Tingkatan Lima

BIDANG PEMBELAJARAN/UNIT PEMBELAJARAN 2.3 Sistem (Cadangan peruntukan waktu ialah 5 minggu) a. Pengenalan

HASIL PEMBELAJARAN

CADANGAN AKTIVITI PEMBELAJARAN

Aras 1 Menyatakan pengertian sistem

Sistem ialah gabungan elemen atau komponen yang beroperasi mengikut fungsi untuk melakukan kerja Contoh sistem ialah mekanikal, elektrik, elektronik dan kawalan Maklumat internet Menggunakan kit robot Peta minda

Menyenaraikan beberapa jenis sistem

b. Sistem mekanikal

Aras 1 Menyenaraikan beberapa komponen yang terdapat dalam satu sistem mekanikal Contoh komponen yang terdapat dalam sistem mekanikal ialah gear, takal, aci, gandar dan tali sawat Model sistem mekanikal Peta minda Mengkaji sistem yang ada pada basikal bergear dan kit robot Pengenalan fungsi komponen yang terdapat dalam sistem pneumatik dan hidraulik Perisian simulasi dan kit digunakan

Menerangkan secara ringkas bagaimana satu sistem mekanikal mudah beroperasi
Menerangkan secara ringkas bagaimana sistem hidraulik dan sistem pneumetik beroperasi

1

Huraian Sukatan Pelajaran Reka Cipta KBSM

Tingkatan Lima

BIDANG PEMBELAJARAN/UNIT PEMBELAJARAN Aras 2

HASIL PEMBELAJARAN

CADANGAN AKTIVITI PEMBELAJARAN

Mengenal pasti beberapa komponen yang terdapat dalam sistem mekanikal Memasang dan menerangkan satu sistem mekanikal mudah Aras 3
Merancang pembinaan satu sistem mekanikal mudah untuk mengatasi masalah

Kajian sistem mekanikal yang terdapat pada gerudi tangan Kit robot Memasang sistem mekanikal mudah dengan menggunakan komponen seperti gear, takal, aci, gandar dan tali sawat Contoh sistem mekanikal ringkas seperti pengupas kelapa

c. Sistem Elektrik

Aras 1 Menyenaraikan beberapa komponen yang terdapat dalam sistem elektrik Menerangkan secara ringkas bagaimana satu sistem elektrik berfungsi Menyenaraikan sumber tenaga elektrik Aras 2 Mengenal pasti spesifikasi beberapa komponen elektrik

Contoh komponen elektrik seperti suis, wayar, motor, mentol dan reostat Peta minda Penerangan sistem elektrik pada peralatan elektrik seperti seterika elektrik

Sumber tenaga yang boleh diperolehi daripada angin, hidro, solar dan gas Sumbangsaran

Membincangkan spesifikasi berbagai komponen seperti suis, wayar, motor, mentol dan reostat dari aspek beban kerja, kuasa dan had kemampuan

2

Huraian Sukatan Pelajaran Reka Cipta KBSM

Tingkatan Lima

BIDANG PEMBELAJARAN/UNIT PEMBELAJARAN

HASIL PEMBELAJARAN Menguji kefungsian beberapa komponen elektrik Memasang dan menerangkan secara ringkas satu sistem elektrik mudah

CADANGAN AKTIVITI PEMBELAJARAN Menguji kefungsian suis, wayar, motor, mentol dan reostat Memasang satu sistem elektrik menggunakan bateri, suis, wayar, fius dan motor seperti kipas elektrik Sumbangsaran tentang komponen elektronik seperti transistor, IC, kapasitor, perintang, diod, LED, buzzer, sensor dan papan litar Tunjukcara membaca lembaran data(data shit) tentang spesifikasi transistor, IC, kapasitor, perintang, diod, LED, buzzer, sensor Maklumat internet Contoh komponen elektronik seperti transistor, IC, kapasitor, perintang, diod, LED, buzzer, sensor Perbincangan dan tunjukcara menggunakan kit elektronik

d. Sistem elektronik

Aras 1 Menyenaraikan beberapa komponen yang terdapat dalam satu sistem elektronik

Mengenal pasti spesifikasi beberapa komponen elektronik

Memahami kefungsian beberapa komponen elektronik

Menerangkan secara ringkas bagaimana satu sistem elektronik berfungsi Aras 2 Memasang satu sistem elektronik mudah

Memasang model kit robot

3

Huraian Sukatan Pelajaran Reka Cipta KBSM

Tingkatan Lima

BIDANG PEMBELAJARAN/UNIT PEMBELAJARAN Aras 3

HASIL PEMBELAJARAN

CADANGAN AKTIVITI PEMBELAJARAN

Merancang pembinaan satu sistem elektronik

Membuat perancangan pemasangan dan pengujian ke atas satu sistem elektronik mudah seperti penyiram automatik, penggera banjir dan pintu automatik

e. Sistem kawalan

Aras 1 Menerangkan pengertian sistem kawalan Menerangkan secara ringkas fungsi setiap peringkat yang terdapat dalam sistem kawalan Sistem kawalan terdiri daripada 3 peringkat:Input (contoh suis,sensor dan papan kekunci) Pemproses (contoh geganti, pemasa, pembilang, PLC dan mikropemproses) Output (contoh mentol - cahaya, buzzer bunyi, pembesar suara – bunyi, siren – bunyi dan skrin - paparan) Perbincangan Kit robot

Menyenaraikan beberapa komponen yang terdapat dalam satu sistem kawalan mudah Menerangkan secara ringkas bagaimana satu sistem kawalan beroperasi Aras 2 Memasang dan menerangkan secara ringkas satu sistem kawalan mudah

Memerhati dan mengenal pasti komponen kit robot yang boleh diaturcarakan (program)

Memerhati dan mengenalpasti komponen kit robot ,kit elektronik, kit hidraulik, kit pneumatik, alat elektronik dan elektrik kegunaan harian Demonstrasi sistem kawalan mudah mekatronik

4

Huraian Sukatan Pelajaran Reka Cipta KBSM

Tingkatan Lima

BIDANG PEMBELAJARAN/UNIT PEMBELAJARAN

HASIL PEMBELAJARAN Membuat atur cara mudah pengawal logik boleh atur cara (PLC)

CADANGAN AKTIVITI PEMBELAJARAN Memperkenalkan konsep dan pengendalian PLC dengan menggunakan kit PLC (Programmable Logic Control) Sumbangsaran Percambahan idea Peta minda Aspek yang perlu dipertimbangkan ialah seperti kos, kesesuaian, keselamatan, ketahanan, saiz dan kecekapan

Menyatakan beberapa pertimbangan yang perlu diambil kira semasa memilih sistem

Aras 3 Mengkaji sistem kawalan yang terdapat dalam satu produk kegunaan harian

Demonstrasi sistem kawalan yang terdapat dalam produk kegunaan harian seperti mesin basuh automatik, alat pengisar, mesin ‘laminating’

1.2 Proses Reka Cipta (Cadangan peruntuk masa ialah 15 minggu) d. Pemilihan reka bentuk Aras 1 Membentang lakaran terperinci Sambungan proses reka cipta dari Tingkatan 4 Percambahan idea , sesi pembentangan dan kritik Perbincangan dan bimbingan guru. Tinjauan potensi pasaran

Mengenal pasti kriteria pemilihan reka bentuk berdasarkan kedapatan bahan, masa kitaran pengeluaran, keselamatan produk, ergonomik dan nilai estetika

5

Huraian Sukatan Pelajaran Reka Cipta KBSM

Tingkatan Lima

BIDANG PEMBELAJARAN/UNIT PEMBELAJARAN Aras 2

HASIL PEMBELAJARAN

CADANGAN AKTIVITI PEMBELAJARAN

Memilih fungsi dan sistem yang berpotensi dan bersesuaian dengan reka bentuk Menilai dan memilih reka bentuk akhir berdasarkan kriteria yang ditentukan e. Perancangan pembinaan model berfungsi atau prototaip i. Penyediaan lukisan kerja

Sesi perbincangan , percambahan idea dan kritik

Aras 1 Merancang jadual kerja pembinaan model berfungsi atau prototaip Perbincangan penyediaan carta alir Rekod kerja

Menyediakan lukisan kerja dan lukisan akhir berdasarkan reka bentuk yang dipilih

Menyediakan lukisan susun atur dan pemasangan ii. ‘Mock-up’ Aras 1 Menerangkan maksud ‘mock-up’

Penjelasan tentang contoh lukisan yang digunakan Lukisan ortografik Lukisan isometri Lukisan oblik Lukisan diametri Lukisan perspektif Lukisan susun atur Lukisan pemasangan Lukisan susun atur Lukisan pemasangan

Penerangan maksud ‘mock-up’, model perolokan yang tidak berasaskan skala

6

Huraian Sukatan Pelajaran Reka Cipta KBSM

Tingkatan Lima

BIDANG PEMBELAJARAN/UNIT PEMBELAJARAN

HASIL PEMBELAJARAN Aras 2 Membanding beza di antara ‘mock-up’ model dan prototaip Menyediakan ‘mock-up’ untuk pembinaan model berfungsi atau prototaip Menganalisis reka bentuk akhir ‘mockup’

CADANGAN AKTIVITI PEMBELAJARAN Penjelasan ciri-ciri ‘mock-up’, model dan prototaip Merujuk kepada lukisan ortografik dan perspektif

Pengubahsuaian lukisan 3D berdasarkan pembetulan pada ‘mock-up’

f.

Pembinaan model berfungsi atau prototaip i. Perancangan Kerja Aras 1 Menyenaraikan bahan dan komponen berdasarkan lukisan kerja Menyediakan anggaran kos berdasarkan bahan dan komponen yang dipilih ii. Penyediaan dan pembinaan Aras 1 Menyediakan bahan dan komponen yang dipilih Aras 1 Memeriksa dan menguji bahagian dan komponen untuk pemasangan Memasang bahagian dan komponen

Perbincangan Sumbangsaran Maklumat internet Lawatan

iii.

Pemasangan

7

Huraian Sukatan Pelajaran Reka Cipta KBSM

Tingkatan Lima

BIDANG PEMBELAJARAN/UNIT PEMBELAJARAN iv. Kemasan

HASIL PEMBELAJARAN Aras 1 Menyatakan bahan dan teknik kemasan Aras 2 Membuat kemasan

CADANGAN AKTIVITI PEMBELAJARAN Perbincangan Percambahan idea

g.

Pengujian dan penilaian model berfungsi atau prototaip i. Pengujian Aras 1 Menyatakan kaedah pengujian

Perbincangan kaedah pengujian Ujian parameter dan ujian makmal

Aras 2 Menguji kefungsian, keselamatan, ketahanan dan had kemampuan ii. Penilaian Aras 2 Menilai model atau prototaip dari aspek ergonomik dan estetika Aras 3 Menilai keupayaan model atau prototaip berdasarkan spesifikasi Mengenal pasti kelemahan dan kecacatan berdasarkan pengujian dan kelemahan Mencatat kelemahan dan kecacatan yang dikenal pasti berdasarkan pengujian dan penilaian

Perbincangan Demonstrasi produk

8

Huraian Sukatan Pelajaran Reka Cipta KBSM

Tingkatan Lima

BIDANG PEMBELAJARAN/UNIT PEMBELAJARAN h. Pengubahsuaian model berfungsi atau prototaip i. Pembaikan

HASIL PEMBELAJARAN

CADANGAN AKTIVITI PEMBELAJARAN

Aras 1 Mencadangkan pengubahsuaian berdasarkan pengujian dan penilaian Aras 2 Membuat pembaikan kerosakan prototaip Menguji dan menilai semula model berfungsi atau prototaip yang telah dibaik pulih Mengesyorkan bahan dan proses yang lebih sesuai

ii.

Kemasan

Aras 3 Membuat kemasan akhir

1.4 Reka bentuk bantuan komputer (Cadangan peruntukan waktu ialah 7 minggu) b. Aplikasi CAD i. Reka bentuk Aras 3 Menggunakan perisian CAD untuk mendapatkan reka bentuk terakhir Menghasilkan lukisan kerja dengan menggunakan CAD

9

Huraian Sukatan Pelajaran Reka Cipta KBSM

Tingkatan Lima

BIDANG PEMBELAJARAN/UNIT PEMBELAJARAN ii. Ubah suai

HASIL PEMBELAJARAN Aras 3

CADANGAN AKTIVITI PEMBELAJARAN Lakaran projek reka cipta dirujuk

Menggunakan perisian CAD untuk mengubahsuai reka bentuk projek Menghasilkan lukisan projek menggunakan perisian CAD tertentu
3. Strategi Pemasaran

(Cadangan peruntukan masa ialah minggu)
3.1 Produk a. Jenis dan klasifikasi produk Aras 1 Mengenal pasti jenis produk Jenis produk yang dikenal pasti ialah idea, barang dan perkhidmatan Perbincangan Sumbangsaran Peta minda Lawatan Maklumat internet Klasifikasi produk: Produk pengguna Produk industri Kaitkan produk dengan keperluan kandungan dalam buku folio Sumbangsaran memilih jenama yang sesuai Panduan memilih jenama: Pendek serta mudah dikenali dan diingati, senang disebut dan sebutan yang menarik, sesuai untuk semua bahasa dan tidak menimbulkan interpritasi negatif

Aras 2 Mengklasifikasi produk

b. Jenama produk

Aras 1 Mengenal pasti ciri jenama Memilih jenama

10

Huraian Sukatan Pelajaran Reka Cipta KBSM

Tingkatan Lima

BIDANG PEMBELAJARAN/UNIT PEMBELAJARAN c. Slogan produk

HASIL PEMBELAJARAN Aras 1 Mengenalpasti ciri-ciri slogan Aras 2 Membuat slogan produk

CADANGAN AKTIVITI PEMBELAJARAN Ciri slogan Perbincangan Perbincangan mengenai slogan , mutu produk dan keistimewaan produk Contoh slogan produk yang sedia ada Percambahan idea

3.2 Harga a. Objektif penentuan harga Aras 1 Menerangkan objektif penentuan harga Aras 1 Mengenal pasti kaedah menentukan kos pengeluaran produk Mengenal pasti cara menetapkan harga jualan produk 3.3 Promosi a. Objektif promosi Aras 1 Menyenaraikan tujuan promosi Sumbangsaran Perbincangan tujuan promosi: Memberitahu Memberi kesedaran Menarik minat Memberi peluang menilai dan mencuba Mengekalkan produk Objektif penentuan harga antaranya adalah: Pulangan atas pelaburan, keberterusan, syer pasaran Cara menentukan kos pengeluaran produk: Kos pengeluaran produk = kos bahan + kos overhed + kos upah Cara menetapkan harga jualan: Menetapkan peratus margin keuntungan Menetapkan harga jualan lebih tinggi daripada kos pembinaan (mark-up price)

b. Kaedah penentuan harga

11

Huraian Sukatan Pelajaran Reka Cipta KBSM

Tingkatan Lima

BIDANG PEMBELAJARAN/UNIT PEMBELAJARAN b. Campuran promosi

HASIL PEMBELAJARAN Menyatakan objektif promosi Aras 1 Menyenaraikan kaedah promosi

CADANGAN AKTIVITI PEMBELAJARAN Objektif promosi: memasarkan produk Membincangkan kaeadah promosi: Pengiklanan Jualan persendirian (jualan langsung dan pesanan) Publisiti Promosi jualan Sumbangsaran

c. Pemilihan promosi

Aras 1

Menyenaraikan kriteria pemilihan kaedah promosi
Aras 2 Memilih kaedah promosi 3.4 Tempat a. Saluran agihan Aras 1 Menyatakan maksud saluran agihan

Perbincangan Sumbangsaran Rujukan bahan pembelajaran Maklumat internet Nota: Saluran agihan Saluran agihan: Pengeluaran pengguna Pengeluar peniaga pengguna Pengeluar pemborong peniaga pengguna Pengeluar ejen pemborong peruncit Pengguna

Menyatakan jenis-jenis saluran agihan Mengenal pasti setiap jenis saluran agihan

12

Huraian Sukatan Pelajaran Reka Cipta KBSM

Tingkatan Lima

BIDANG PEMBELAJARAN/UNIT PEMBELAJARAN

HASIL PEMBELAJARAN Aras 2 Memilih saluran agihan Menjustifikasi sebab-sebab pemilihan saluran agihan Aras 1 Menyatakan kriteria pemilihan tempat Aras 2 Memilih tempat Menjustifikasikan sebab pemilihan tempat

CADANGAN AKTIVITI PEMBELAJARAN Perbincangan Sumbangsaran

b. Pemilihan tempat

Perbincangan

Lawatan Sumbangsaran

4. Harta Intelek (Cadangan peruntukan masa ialah 2 minggu) 4.1 Pengenalan dan Jenis a. Pengertian harta intelek Aras 1 Menyatakan maksud harta intelek Perbincangan Rujukan - internet Risalah dari Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Hal Ehwal Pengguna mengenai Akta Paten. SIRIM

Aras 2

Menjelaskan perbezaan di antara hak cipta dan harta industri

13

Huraian Sukatan Pelajaran Reka Cipta KBSM

Tingkatan Lima

BIDANG PEMBELAJARAN/UNIT PEMBELAJARAN b. Jenis harta intelek

HASIL PEMBELAJARAN

CADANGAN AKTIVITI PEMBELAJARAN

Aras 1 Menyatakan jenis-jenis harta intelek Aras 2 Membezakan jenis harta intelek

Harta intelek - hak cipta, cap dagangan, reka bentuk industri

Lawatan, ceramah dan khidmat nasihat dari pihak kerajaan dan badan swasta yang berkaitan bagi menjelaskan maksud jenis harta intelek

Perlindungan Reka Cipta a. Jenis perlindungan Aras 1 Menyatakan jenis perlindungan untuk reka cipta, paten dan utiliti inovasi

Sumbangsaran Perbincangan Jenis-jenis perlindungan di bawah Akta Harta Intelek

b.

Permohonan perlindungan

Aras 1 Menghuraikan prosedur untuk permohonan perlindungan reka cipta Aras 1 Mengenal pasti perkara yang boleh dipatenkan dan yang tidak boleh dipatenkan Menyatakan hak seorang pemilik paten

Nota: Akta Hak Cipta 1987 Akta Dagangan 1976 (Akta 1975)

c.

Paten

Perbincangan Akta Paten Malaysia 1983 (Akta 291) dan Peraturan Paten 1986 Nota: Hak pemilik paten – Akta Harta Intelek.

14

Huraian Sukatan Pelajaran Reka Cipta KBSM

Tingkatan Lima

BIDANG PEMBELAJARAN/UNIT PEMBELAJARAN

HASIL PEMBELAJARAN Mengenal pasti prosedur untuk perlindungan bagi Cap Dagangan(logo) Aras 2 Menghubungkait perkara yang perlu diberi perhatian dalam sesuatu permohonan untuk perlindungan reka cipta

CADANGAN AKTIVITI PEMBELAJARAN Perbincangan Rujukan internet

Nota: Perlindungan reka cipta , penyerahan tidak sah, masa perantaraan , reka cipta tempatan dan tuntutan keutamaan. Sumber maklumat dari agensi seperti Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Hal Ehwal Pengguna, SIRIM Bhd, MINDS Mereka cipta logo Percambahan idea Prosedur mendapatkan perlindungan cap dagangan

Mereka bentuk logo untuk hasil projek reka cipta pelajar 5. Pendokumentasian (Cadangan peruntukan masa ialah 3 minggu) 5.1 Pengenalan a. Pengertian pendokumentasian Aras 1 Menerangkan maksud pendokumentasian dalam reka cipta b. Penyediaan dokumentasi Aras 1 Mengenal pasti kandungan dan cara mendokumentasi

Contoh dokumentasi reka cipta

Perbincangan mengenai kandungan dan cara mendokumentasi Sumbangsaran

15

Huraian Sukatan Pelajaran Reka Cipta KBSM

Tingkatan Lima

BIDANG PEMBELAJARAN/UNIT PEMBELAJARAN Aras 2

HASIL PEMBELAJARAN

CADANGAN AKTIVITI PEMBELAJARAN

Menyediakan perancangan proses pendokumentasian 5.2 Format a. Susunan hasil projek Aras 1 Mengenal pasti format dokumentasian Nota: Format Dokumentasi Tajuk projek Maklumat Murid Sinopsis atau Diskripsi Proses Reka Cipta

Aras 2 Menghasilkan dokumen mengikut format

Proses Reka Cipta Cadangan: Bagaimana memperbaiki hasil reka cipta Potensi pemasaran Rujukan/Bibliografi Lampiran

b.

Kemasan

Aras 1 Membuat kemasan akhir Contoh dokumentasi reka cipta

16

Related Interests