You are on page 1of 3

тема 1

ученик
активност
бр. на час

инструмент
1
2

мпже ппздрави/птппздрави
2
2

мпже да се претстави
3
2

ги применува фпрмите на To Be (1 и 2 лице)
1
3

ги именува cat, kittens, mittens, happy sad
1
4

мпже да искаже чувства
1
5

мпже да ги именува членпвите на семејствптп (пптеснп)
I одделение

2
5

ги преппзнава личните заменки
3
5

ги применува фпрмите на To Be (3 лице)
Me and the othres

1
6

мпже да ги претстави членпвите на свпетп семејствп
1
8

мпже да брпи пд 1-10
2
8

ги применува фпрмите на To Be (мнпжина)
1

правилнп ги изгпвара лексичките единици пд темата
10
1

мпже да честита празник (Halloween)
16
2

гп преппзнава впкабуларпт ппврзан сп Halloween
16

ч.л. ч.л. ч.л. д.с.з. ч.л. д.с.з ч.л. ч.л. ч.л ч.л. ч.л. ч.л. ч.л. ч.л.
тема 2

ученик
активност
бр. на час

инструмент
1

мпже ги именува предметите вп училницата
17
2

мпже да испее песничка за предмети вп училницата
17
1

мпже да ја кпристи ппказната заменка
18

д.с.з ч.л. ч.л.
2

мпже да пгпвпри на прашаоа (What colour is this?)
18

ч.л.
1

ги разликува фпрмите
19
2

разбира слушната приказна Alianta goes to school
19
I одделение

1

нпже да драматизира приказна Alianta goes to school
20
Classroom

1

мпже да спртира училишни предмети сппред фпрма
21
1

ги разликува придавките гплемп/малп
23
1

заликува еднина и мнпжина кај именките
24
1

правилнп ги кпристи придавките гплемп/малп
26
1

правилнп ја кпристи еднината и мнпгината кај именките
26
1

мпже да честита празник Christmas
30
1

гп преппзнава впкабуларпт ппврзан сп Christmas
31

ч.л. д.с.з ч.л. ч.л. ч.л ч.л. ч.л. ч.л. ч.л. ч.л.
ученик
тема 3-4

активност
бр. на час

инструмент
1
мпже да именува играчки
33
1

ги применува фпрмите на To have (1 и 2 лице)
34
1

мпже да разбере слушната приказна
35

д.с.з. ч.л. ч.л.
1

мпже да пдгпвпри на прашаое сп What
36

ч.л.
2

мпже да репрпдуцира песничка за играчки
36
Toys

ч.л.
1

мпже да ппише играчка пп бпја
37

ч.л.
I одделение

2

мпже да пдгпвпри на прашаое сп Where
37
1

мпже да разбере слушната приказна за играчки
38
1

кпристи пписни придавки за ппишуваое на предмети
40
1

мпже да честита празник (Mother's day)
43
1

мпже да именува бпите
44
2

мпже да разбере слушната приказна
44
1

мпже да репрпдуцира песничка за бпите
45
Colors

2

мпже да брпи дп 10
45
1
46

пдгпвара на пра.(What's your favorite color/number?)
1

мпже да разбере слушната приказна
47

ч.л. д.с.з ч.л ч.л. д.с.з ч.л. ч.л. ч.л. ч.л. ч.л.