You are on page 1of 1

Name ________________________________

HALLOWEEN-ДЕН НА ВЕШТЕРКИТЕ
Заокружи ги симболите за Денот на вештерките,а потоа обој ги!