You are on page 1of 31

https://akapnistas.blogspot.

com

Ελληνική νομοθεσία περί καπνικών προϊόντων


(περιλαμβάνει και κωδικοποιημένη έκδοση της αντικαπνιστικής νομοθεσίας)1
έκδοση 2019-04-04

1. NOMOΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘ. 3420/2005: Κύρωση της Σύμβασης Πλαίσιο του Παγκόσμιου Οργανισμού
Υγείας για τον έλεγχο του καπνού2. Σχετικά με την απαγόρευση της διαφήμισης, προώθησης και
προβολής των προϊόντων καπνού βλέπε και τις εγκυκλίους 22671.16-03-2018, 38000.16-05-2018
και 39190.22-05-2018 του Υπουργού Υγείας.

2. ΝΟΜΟΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘM. 3730/20083 «Προστασία ανηλίκων από τον καπνό και τα αλκοολούχα ποτά
και άλλες διατάξεις» όπως έχει τροποποιηθεί με τους νόμους 3868/2010, 3896/2010, 3918/2011,
3986/2011, 4254/2014, 4472/2017 και 4600/2019. Επισυνάπτεται κωδικοποιημένη έκδοση
Σελίδα 2).

3. Οδηγία 2014/40/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 3 ης Απριλίου 2014
για την προσέγγιση των νομοθετικών, κανονιστικών και διοικητικών διατάξεων των κρατών
μελών σχετικά με την κατασκευή, την παρουσίαση και την πώληση προϊόντων καπνού και
συναφών προϊόντων και την κατάργηση της οδηγίας 2001/37/ΕΚ που έχει ενσωματωθεί στην
ελληνική νομοθεσία με το άρθρο 10 παράγραφος 1 στοιχείο β) του Ν. 4419/20164. Έχει όπως
τροποποιηθεί με το νόμο 4600/2019. Επισυνάπτεται κωδικοποιημένη έκδοση των
τροποποιούμενων άρθρων (Σελίδα 19).

1
Όλα τα ΦΕΚ διατίθενται στις ιστοσελίδες του Εθνικού Τυπογραφείου (www.et.gr).
2
ΦΕΚ 298/Α, 6 Δεκεμβρίου 2005.
3
ΦΕΚ 262/Α, 23 Δεκεμβρίου 2008.
4
ΦΕΚ 174/Α, 20 Σεπτεμβρίου 2016.
Διεύθυνση ηλε-ταχυδρομείου: akapnistas@gmail.com, ΑΦΜ: 996944349 ΔΟΥ Χανίων
Τραπεζικός λογαριασμός: GR73 0690 0010 0000 0019 2740 001 Συνεταιριστική Τράπεζα Χανίων (BIC STXAGRA1]
1. Κωδικοποιημένη έκδοση νόμου 3730/2008

ΝΟΜΟΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘM. 37305


Προστασία ανηλίκων από τον καπνό και τα αλκοολούχα ποτά και άλλες διατάξεις.

Όπως έχει τροποποιηθεί με τους νόμους 3868/2010, 3896/2010, 3918/2011, 3986/2011, 4254/2014 και
4472/2017 και 4600/2019

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Εκδίδομε τον ακόλουθο νόμο που ψήφισε η Βουλή:

Άρθρο 1
Προστασία ανηλίκων
1. Η προστασία των ανηλίκων από τη χρήση προϊόντων καπνού και την κατανάλωση αλκοόλ ανήκει
στην αρμοδιότητα του Υπουργείου Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και ασκείται από τη
Διεύθυνση Εξαρτήσεων της Γενικής Διευθύνσεως Δημόσιας Υγείας6, που προβλέπεται στην
παράγραφο 1 του άρθρου 5 του παρόντος.
2. Κατά την έννοια του παρόντος νόμου:
α) προϊόντα καπνού είναι όσα παρασκευάζονται εξ ολοκλήρου ή εν μέρει από φύλλα καπνού ως
πρώτη ύλη και προορίζονται για χρήση μέσω εισπνοής, μύζησης ή μάσησης,
β) ανήλικοι είναι όποιοι δεν έχουν συμπληρώσει το δέκατο όγδοο έτος της ηλικίας τους.

Άρθρο 2
Ρυθμίσεις για τα προϊόντα καπνού
1. Από τη δημοσίευση του παρόντος απαγορεύεται:
α) η πώληση προϊόντων καπνού σε ανηλίκους και από ανηλίκους,
β) η τοποθέτηση προϊόντων καπνού σε προθήκες επιχειρήσεων μαζικής εστίασης και επιχειρήσεων
αναψυχής7,
γ) η κατασκευή, η προβολή, η εμπορία και η πώληση αντικειμένων που έχουν την εξωτερική μορφή
προϊόντων καπνού και συναφών προϊόντων, όπως ορίζονται στο άρθρο 2 του ν. 4419/20168.
δ) η διαφήμιση και πώληση προϊόντων καπνού σε χώρους Υπηρεσιών Υγείας και εκπαιδευτικών
ιδρυμάτων όλων των βαθμίδων Δημοσίου και Ιδιωτικού Δικαίου, καθώς και στα κυλικεία των
Ιδρυμάτων και των Υπηρεσιών αυτών,
ε) η πώληση προϊόντων καπνού και το κάπνισμα σε χώρους παροχής υπηρεσιών διαδικτύου και
παιχνιδιών τεχνητής νοημοσύνης και
στ) η κατανάλωση προϊόντων καπνού σε κλειστούς χώρους διεξαγωγής αθλοπαιδιών, ομαδικών
αθλημάτων και αθλητικών εκδηλώσεων.
ζ) Η κάθε είδους διαφήμιση και προώθηση προϊόντων καπνού σε όλους τους εξωτερικούς,
υπαίθριους και εσωτερικούς χώρους. Εξαιρούνται οι εσωτερικοί χώροι των σημείων πώλησης
προϊόντων καπνού. Ως εξωτερικός χώρος νοείται και η πρόσοψη και λοιπές πλευρές του
κουβουκλίου, οι τέντες και ο περιβάλλων χώρος του περιπτέρου. Οι υπαίθριοι χώροι λογίζονται
κατά την έννοια του άρθρου 1 του ν. 2946/2001 (ΦΕΚ 224 Α'). Στους εσωτερικούς χώρους
περιλαμβάνονται ενδεικτικά οι κινηματογράφοι, τα θέατρα, οι στρατιωτικές μονάδες, τα
Δικαστήρια, όλα τα καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος, τα ξενοδοχεία και πάσης φύσεως
τουριστικά καταλύματα, καθώς και τα εμπορικά καταστήματα.
η) Απαγορεύεται η προβολή διαφημιστικών μηνυμάτων προϊόντων καπνού στους
κινηματογράφους9.
2. Απαγορεύεται, πλην όσων υπόκεινται σε διαδικασία αδειοδότησης βάσει της
Δ.ΥΓ3α/Γ.Π.32221/2013 (Β΄ 1049)10 κοινής απόφασης των Υπουργών Ανάπτυξης,
5
ΦΕΚ 262/Α, 23 Δεκεμβρίου 2008.
6
NOMOΣ ΥΠ’ΑΡΙΘ. 3868 (ΦΕΚ 129/Α, 3 Αυγούστου 2010, άρθρο 17 παρ. 2)
7
NOMOΣ ΥΠ’ΑΡΙΘ. 4472 (ΦΕΚ 74/Α, 19 Μαΐου 2017, άρθρο 96 παρ. 1)
8
ΝΟΜΟΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘ. 4600 (ΦΕΚ 43/Α, 9 Μαρτίου 2019, άρθρο 97 παρ. 1)
9
NOMOΣ ΥΠ’ΑΡΙΘ. 3868 (ΦΕΚ 129/Α, 3 Αυγούστου 2010, άρθρο 17 παρ. 3)

Σελίδα 2 από 31 σελίδες


Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών και Δικτύων και Υγείας ή στις απαιτήσεις της
ΔΥ8δ/Γ.Π./οικ.130648/2009 κοινής απόφασης των Υπουργών Οικονομίας και Οικονομικών,
Ανάπτυξης, Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης (Β΄ 2198)11, η κυκλοφορία προϊόντων, που
διατίθενται για τη διακοπή της χρήσης προϊόντων καπνού και συναφών προϊόντων. Απαγορεύεται
κάθε συνοδευτική ένδειξη σε συσκευασίες προϊόντων καπνού ή συναφών προϊόντων, καθώς και
κάθε μορφή διαφημιστικής προβολής ή καταχώρισης, σύμφωνα με τις οποίες η χρήση αυτών
εμφανίζει μειωμένο κίνδυνο για την υγεία.12
3. Μετά την πάροδο έτους από τη δημοσίευση του παρόντος απαγορεύεται η πώληση προϊόντων
καπνού με μηχανήματα αυτόματης πώλησης, καθώς και η πώληση μεμονωμένων σιγαρέτων ή
σιγαρέτων σε συσκευασία μικρότερη των είκοσι τεμαχίων.
4. Απαγορεύεται η δωρεάν διανομή προϊόντων καπνού.
5. Στους χώρους πώλησης προϊόντων καπνού αναρτάται σε εμφανές σημείο ένδειξη σχετικά με την
απαγόρευση πώλησης προϊόντων καπνού σε ανηλίκους.
6. Η τοποθέτηση προϊόντων καπνού είναι επιτρεπτή σε προθήκες οι οποίες βρίσκονται εντός του
καταστήματος μετά το χώρο των ταμείων και στις οποίες παρέχεται πρόσβαση με τη μεσολάβηση
προσωπικού του καταστήματος, τηρουμένων των διατάξεων της εθνικής και κοινοτικής
νομοθεσίας. Εξαιρούνται τα καταστήματα αφορολόγητων ειδών, τα περίπτερα και τα
καταστήματα που πωλούν αποκλειστικά προϊόντα καπνού13.

Άρθρο 3
Απαγόρευση χρήσης προϊόντων καπνού14
1. Εκτός από όσες απαγορευτικές ή περιοριστικές διατάξεις ισχύουν και εφαρμόζονται ήδη,
απαγορεύεται πλήρως, το κάπνισμα και η κατανάλωση προϊόντων καπνού στους ακόλουθους
χώρους:
(α) σε όλους τους δημόσιους ή ιδιωτικούς χώρους, κλειστούς ή στεγασμένους, που
χρησιμοποιούνται για την παροχή εργασίας, εξαιρουμένων15, 16 των χώρων που
χρησιμοποιούνται για την παρασκευή προϊόντων καπνού,
(β) σε όλα τα καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος, ιδίως τα καταστήματα παρασκευής
και προσφοράς φαγητών, ποτών, γλυκισμάτων, κάθε είδους παρασκευασμάτων γάλακτος,
μικτών καταστημάτων και κέντρων διασκέδασης κατά την έννοια των διατάξεων των
άρθρων 5, 37, 38, 39, 40 και 41 της υπ’ αριθμ. Α1β/8577/1983 Υγειονομικής Διάταξης
(ΦΕΚ 526 Β΄), εξαιρουμένων των εξωτερικών τους χώρων, σε περίπτωση που είναι
περιμετρικά ανοικτοί σε δύο πλευρές τουλάχιστον. Ως «εσωτερικός χώρος»17, για την
εφαρμογή του παρόντος, νοείται και το αίθριο ή ο χώρος με συρόμενη ή αποσπώμενη οροφή,
όπως και κάθε χώρος, με σκέπαστρο και ταυτόχρονα κλεισμένος με οποιονδήποτε τρόπο
περιμετρικά18.
(γ) στους παντός είδους κλειστούς χώρους αναμονής,
(δ) στα αεροδρόμια, εξαιρουμένων των χώρων που ειδικά θα προσδιοριστούν για τους
καπνιστές,
(ε) στους σταθμούς μεταφορικών μέσων και επιβατικών σταθμών λιμένων,
(στ) στα παντός είδους κυλικεία,
(ζ) στα παντός είδους μέσα μαζικής μεταφοράς συμπεριλαμβανομένων των επιβατηγών
δημόσιας χρήσης αυτοκινήτων, με μετρητή (ταξί) και αγοραίων.

10
Εναρμόνιση της ελληνικής νομοθεσίας προς την αντίστοιχη νομοθεσία της Ε.Ε. στον τομέα της παραγωγής
και της κυκλοφορίας φαρμάκων που προορίζονται για ανθρώπινη χρήση, σε συμμόρφωση με την υπ’ αριθμ.
2001/83/ΕΚ Οδηγία «περί κοινοτικού κώδικα για τα φάρμακα που προορίζονται για ανθρώπινη χρήση» (L
311/28.11.2001), όπως ισχύει και όπως τροποποιήθηκε με την Οδηγία 2011/62/ΕΕ, όσον αφορά την
πρόληψη της εισόδου ψευδεπίγραφων φαρμάκων στη νόμιμη αλυσίδα εφοδιασμού (L 174/1.7.2011).
11
Περί ιατροτεχνολογικών προϊόντων
12
ΝΟΜΟΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘ. 4600 (ΦΕΚ 43/Α, 9 Μαρτίου 2019, άρθρο 97 παρ. 2)
13
NOMOΣ ΥΠ’ΑΡΙΘ. 4472 (ΦΕΚ 74/Α, 19 Μαΐου 2017, άρθρο 96 παρ. 2)
14
NOMOΣ ΥΠ’ΑΡΙΘ. 3868 (ΦΕΚ 129/Α, 3 Αυγούστου 2010, άρθρο 32 παρ. 5, 6)
15
NOMOΣ ΥΠ’ΑΡΙΘ. 3868 (ΦΕΚ 129/Α, 3 Αυγούστου 2010, άρθρο 17 παρ. 4)
16
NOMOΣ ΥΠ’ΑΡΙΘ. 3918 (ΦΕΚ 31/Α, 2 Μαρτίου 2011, άρθρο 65 παρ. 2)
17
Βλέπε και επεξηγηματικό σκαρίφημα στη σελίδα 7 του παρόντος.
18
NOMOΣ ΥΠ’ΑΡΙΘ. 3868 (ΦΕΚ 129/Α, 3 Αυγούστου 2010, άρθρο 17 παρ. 5)

Σελίδα 3 από 31 σελίδες


η) Στα πάσης φύσεως αυτοκίνητα, ιδιωτικής και δημοσίας χρήσης, όταν επιβαίνουν ανήλικοι
κάτω των 12 ετών. Για την ως άνω παράβαση επιβάλλεται διοικητικό πρόστιμο ποσού 1.500
ευρώ στον επιβαίνοντα που καπνίζει ανεξάρτητα αν είναι οδηγός, ενώ διπλασιάζεται το
πρόστιμο στο ποσό των 3.000 ευρώ, αν αυτός που καπνίζει οδηγεί αυτοκίνητο δημοσίας
χρήσης. Επιπλέον στους οδηγούς των οχημάτων αυτών επιβάλλεται η αφαίρεση της άδειας
ικανότητος οδήγησης για διάστημα ενός (1) μηνός για κάθε παράβαση έστω και αν δεν
διέπραξαν οι ίδιοι την παράβαση, αλλά πρόσωπο που επιβαίνει στο αυτοκίνητο. Η διαπίστωση
της παράβασης και η επιβολή των προαναφερόμενων διοικητικών ποινών γίνεται από τα
αστυνομικά όργανα. Για τη διαδικασία είσπραξης των προστίμων και τη διάθεση των εσόδων
εφαρμόζονται οι διατάξεις της κοινής υπουργικής απόφασης, που εκδίδεται κατ’
εξουσιοδότηση της παρ. 6 του άρθρου 6 του ν. 3730/2008, όπως τροποποιήθηκε με το ν.
3868/2010 (ΦΕΚ 129 Α΄)19.
Με απόφαση του Υπουργού Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης δύναται να υπάγονται και άλλοι
χώροι στην απαγόρευση του παρόντος άρθρου.
2. Η απαγόρευση του καπνίσματος, σύμφωνα με την παράγραφο 1 του παρόντος άρθρου ισχύει από
1.9.201020 Κατ’ εξαίρεση των ανωτέρω διατάξεων, στα καζίνο και στα κέντρα διασκέδασης με
ζωντανή μουσική εμβαδού άνω των 300 τ.μ. και στα καταστήματα όπου νομίμως διεξάγονται τυχερά
παίγνια, μπορούν να δημιουργούνται χώροι καπνιζόντων, οι οποίοι δεν επιτρέπεται να υπερβαίνουν
το ένα δεύτερο (1/2) του συνολικού εμβαδού του καταστήματος. Για τη δημιουργία τέτοιων χώρων
καταβάλλεται ετήσιο τέλος ποσού διακοσίων (200) ευρώ ανά τετραγωνικό μέτρο. Με κοινή
απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Υγείας καθορίζονται οι ειδικότεροι όροι και
προϋποθέσεις λειτουργίας των χώρων καπνιζόντων, ο χρόνος καταβολής και η διαδικασία
είσπραξης του ετήσιου τέλους και κάθε άλλο αναγκαίο θέμα για την εφαρμογή των ανωτέρω
διατάξεων21, 22, 23.

Άρθρο 4
Ρύθμιση για τα αλκοολούχα ποτά
Απαγορεύεται σε ανηλίκους η είσοδος και παραμονή, καθώς και η οποιασδήποτε μορφής
απασχόληση σε κέντρα διασκεδάσεως και αμιγή μπαρ, καθώς και η κατανάλωση αλκοολούχων ποτών
σε όλα τα δημόσια κέντρα, εξαιρουμένων των περιπτώσεων ιδιωτικών εκδηλώσεων.

Άρθρο 5
Φορείς προστασίας και ελέγχου για τη χρήση καπνού και αλκοόλ
1. Στο Υπουργείο Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης αρμόδια για θέματα καπνού και αλκοόλ είναι η
Διεύθυνση Εξαρτήσεων της Γενικής Διεύθυνσης Δημόσιας Υγείας24.
2. Η Διεύθυνση Εξαρτήσεων25, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα από τη Σύμβαση Πλαίσιο του
Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας για τον έλεγχο του καπνού, που κυρώθηκε με το ν. 3420/2005
(ΦΕΚ 298 Α΄) είναι αρμόδια για:
α) την ανάπτυξη της εθνικής έρευνας και το συντονισμό των ερευνητικών προγραμμάτων στον
τομέα του ελέγχου του καπνού και του αλκοόλ,
β) την προώθηση, ενθάρρυνση και ανάπτυξη της έρευνας αναφορικά με τους καθοριστικούς
παράγοντες και τις συνέπειες της κατανάλωσης καπνού και αλκοόλ, της έκθεσης σε καπνό,
καθώς και της έρευνας για τον εντοπισμό εναλλακτικών καλλιεργειών,
γ) την εκπαίδευση και υποστήριξη όλων όσων εμπλέκονται σε δραστηριότητες ελέγχου του
καπνού και του αλκοόλ, συμπεριλαμβανομένης της έρευνας, της εφαρμογής και της
αξιολόγησης,
δ) την καθιέρωση, σε συνεργασία με το Κέντρο Ελέγχου και Πρόληψης Νοσημάτων
(ΚΕΛΠΝΟ), ενός εθνικού συστήματος επιδημιολογικής παρακολούθησης της κατανάλωσης

19
NOMOΣ ΥΠ’ΑΡΙΘ. 3896 (ΦΕΚ 207/Α, 8 Δεκεμβρίου 2010, άρθρο 35 όπου η διόρθωση αναφέρεται
εσφαλμένα στον νόμο 3780/2008 ο οποίος δεν υπάρχει)
20
NOMOΣ ΥΠ’ΑΡΙΘ. 3868 (ΦΕΚ 129/Α, 3 Αυγούστου 2010, άρθρο 17 παρ. 6)
21
NOMOΣ ΥΠ’ΑΡΙΘ. 3986 (ΦΕΚ 152/Α, 1 Ιουλίου 2011, άρθρο 45)
22
NOMOΣ ΥΠ’ΑΡΙΘ. 4254 (ΦΕΚ 85/Α, 7 Απριλίου 2014, άρθρο 1, Υποπαράγραφος Ι.6)
23
Βλέπε ΚΥΑ Γ.Π. / Δ2β/ οικ. 2986/14.1.2019 (ΦΕΚ 103/Β, 24 Ιανουαρίου 2019). Σημειώνεται ότι η
προηγούμενη σχετική ΚΥΑ ακυρώθηκε από το Συμβούλιο την Επικρατείας (Απόφαση 551/2019)
24
NOMOΣ ΥΠ’ΑΡΙΘ. 3868 (ΦΕΚ 129/Α, 3 Αυγούστου 2010, άρθρο 17 παρ. 7)
25
NOMOΣ ΥΠ’ΑΡΙΘ. 3868 (ΦΕΚ 129/Α, 3 Αυγούστου 2010, άρθρο 17 παρ. 8)

Σελίδα 4 από 31 σελίδες


καπνού και αλκοόλ, καθώς και των σχετικών κοινωνικών και οικονομικών δεικτών και
δεικτών υγείας,
ε) τη συγκρότηση και την ενημέρωση βάσης δεδομένων με αντικείμενο τη νομοθεσία και τους
κανονισμούς ελέγχου, πληροφορίες αναφορικά με την εφαρμογή τους και τη σχετική
νομολογία,
στ) τη συνεργασία με τα κατά περίπτωση αρμόδια όργανα άλλων χωρών, καθώς και με διεθνείς
ή περιφερειακούς οργανισμούς, για την υλοποίηση των σκοπών και δράσεων τους και για
την ανάπτυξη προγραμμάτων περιφερειακού και παγκόσμιου ελέγχου του καπνού,
ζ) τη διατύπωση γνώμης ή τη διαχείριση, κατόπιν σχετικής αποφάσεως του Υπουργού Υγείας
και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, κάθε άλλου ζητήματος που αφορά τον καπνό, το αλκοόλ και
τα προϊόντα τους και
η) τη δημιουργία, σε συνεργασία με τον ΟΚΑΝΑ και το ΚΕΘΕΑ, ενός εθνικού σχεδίου
πρόληψης, που καθορίζεται με απόφαση του Υπουργού Υγείας και Κοινωνικής
Αλληλεγγύης, σε θέματα καπνού και αλκοόλ.
Τα όργανα ελέγχου της εφαρμογής της νομοθεσίας για την απαγόρευση του καπνίσματος
υποχρεούνται να υποβάλουν εξαμηνιαίες αναφορές και στατιστικά στοιχεία στη Διεύθυνση
Εξαρτήσεων της Γενικής Διεύθυνσης Δημόσιας Υγείας του Υπουργείου Υγείας και Κοινωνικής
Αλληλεγγύης. Με βάση τις αναφορές και τα στοιχεία αυτά συντάσσεται ετήσια έκθεση, η οποία
υποβάλλεται στον Υπουργό Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης26.
3. Στο Σώμα Επιθεωρητών Υπηρεσιών Υγείας και Πρόνοιας (Σ.Ε.Υ.Υ.Π.), συνιστάται Τομέας Ελέγχου
Καπνού και Αλκοόλ, ο οποίος είναι αρμόδιος για τον έλεγχο της εφαρμογής του παρόντος, καθώς
και της κείμενης νομοθεσίας, κοινοτικής και εθνικής, για την προστασία από τον καπνό και το
αλκοόλ και διαχειρίζεται σχετικές καταγγελίες παραβάσεων του νόμου. Ο Τομέας Ελέγχου
στελεχώνεται, με την επιφύλαξη των διατάξεων του ν. 2920/2001 (ΦΕΚ 131 Α΄), με υπαλλήλους του
Υπουργείου Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, καθώς και δημόσιων φορέων και Ν.Π.Δ.Δ. που
εποπτεύονται από το Υπουργείο Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης.
Για τη συγκρότηση του Τομέα Ελέγχου Καπνού και Αλκοόλ που συστήθηκε στο Σ.Ε.Υ.Υ.Π.,
συνιστώνται οι πιο κάτω οργανικές θέσεις:
α) μια (1) θέση Βοηθού Γενικού Επιθεωρητή,
β) σαράντα (40) θέσεις Διοικητικών-Οικονομικών και Υγειονομικών Επιθεωρητών, εκ των
οποίων οι πέντε (5) για το Περιφερειακό Γραφείο Σ.Ε.Υ.Υ.Π. Μακεδονίας-Θράκης,
γ) δεκαπέντε (15) θέσεις Βοηθών Επιθεωρητών, εκ των οποίων οι πέντε (5) για το
Περιφερειακό Γραφείο Σ.Ε.Υ.Υ.Π. Μακεδονίας – Θράκης.
Το θεσμικό ελεγκτικό αντικείμενο του τομέα αναφέρεται στη Δημόσια Υγεία, την Ψυχική Υγεία και
τη Διατροφή.
Ο Τομέας Ελέγχου Καπνού και Αλκοόλ στελεχώνεται με αποσπάσεις μονίμων υπαλλήλων του
Υπουργείου Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, καθώς και φορέων Ν.Π.Δ.Δ. που εποπτεύονται
από αυτό. Ειδικότερα:
1. Για τις θέσεις Διοικητικών-Οικονομικών Επιθεωρητών αποσπώνται μόνιμοι δημόσιοι
υπάλληλοι με βαθμό Α΄ των κλάδων ΠΕ Διοικητικού-Οικονομικού ή ΠΕ Διοικητικού ή ΠΕ
Οικονομικού ή απόφοιτοι της Εθνικής Σχολής Δημόσιας Διοίκησης (Ε.Σ.Δ.Δ.) με διετή
τουλάχιστον υπηρεσία, οι οποίοι έχουν διακριθεί για την επαγγελματική κατάρτιση, την
υπηρεσιακή επίδοση και το ήθος τους.
2. Για τις θέσεις Υγειονομικών Επιθεωρητών αποσπώνται μόνιμοι δημόσιοι υπάλληλοι με
βαθμό Α΄ των κλάδων ΠΕ Ιατρών, ΠΕ Ιατρών Ειδικοτήτων, ΠΕ Κοινωνικής Ιατρικής και
Υγιεινολόγων, ΠΕ Υγιεινολόγων Μηχανικών, ΠΕ Μηχανικών, ΠΕ Φαρμακοποιών, ΠΕ
Χημικών, ΠΕ Βιολόγων, ΠΕ Ψυχιάτρων, ΠΕ Διαιτολόγων και ΠΕ Τ.Ε.Φ.Α.Α.. Επίσης,
μπορούν να αποσπώνται ιατροί Δημόσιας Υγείας ΕΣΥ και ιατροί κλάδου ΕΣΥ με βαθμό
Διευθυντή ή Επιμελητή Α΄.
3. Για τις θέσεις Βοηθών Επιθεωρητών αποσπώνται μόνιμοι υπάλληλοι των κλάδων ΤΕ
Εποπτών Δημόσιας Υγιεινής, ΤΕ Τεχνολόγων Τροφίμων, ΤΕ Διοικητικού-Λογιστικού και ΤΕ
Πληροφορικής με βαθμό τουλάχιστον Β΄.
4. Για τη γραμματειακή υποστήριξη του Τομέα Ελέγχου Καπνού και Αλκοόλ του Σ.Ε.Υ.Υ.Π.
συνίσταται αντίστοιχο Τμήμα Γραμματείας στη Διεύθυνση Γραμματείας του Σ.Ε.Υ.Υ.Π., με

26
NOMOΣ ΥΠ’ΑΡΙΘ. 3868 (ΦΕΚ 129/Α, 3 Αυγούστου 2010, άρθρο 17 παρ. 9)

Σελίδα 5 από 31 σελίδες


δύο (2) θέσεις ΠΕ Διοικητικού και τρεις (3) θέσεις ΤΕ ή ΔΕ Διοικητικού, εκ των οποίων η
μία (1) θέση για το Σ.Ε.Υ.Υ.Π. Βορείου Ελλάδος.
Κατά τη διενέργεια του ελέγχου για την εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 17 του ν. 3868/2010,
οι ελεγκτές του Τομέα Ελέγχου καπνού και αλκοόλ δύνανται να βεβαιώνουν παραβάσεις του νόμου
και να επιβάλλουν πρόστιμα κατά τα προβλεπόμενα στο ν. 3868/2010 και την κοινή υπουργική
απόφαση με αριθμό Γ.Π. οικ.104720/25.8.2010 (ΦΕΚ 1315 Β΄). Οι κατά τόπο συναρμόδιες για την
επιβολή του νόμου αρχές υποχρεούνται να συνεργάζονται και να παρέχουν άμεση συνδρομή
κατόπιν αιτήματος του Τομέα Ελέγχου Καπνού και Αλκοόλ.

Αρμόδιες αρχές για τον έλεγχο εφαρμογής του παρόντος, τη βεβαίωση των παραβάσεων και την
επιβολή κυρώσεων είναι οι Διευθύνσεις Δημόσιας Υγείας της Τοπικής Αυτοδιοίκησης β΄ βαθμού, η
Δημοτική Αστυνομία27, οι υπάλληλοι επιθεωρητές της Διεύθυνσης Επιθεώρησης Ε.Ο.Τ. του
Υπουργείου Πολιτισμού και Τουρισμού, οι επιθεωρητές εργασίας του Σώματος Επιθεωρητών
Εργασίας (Σ.Ε.Π.Ε.) του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης, ο Τομέας Ελέγχου
Καπνού και Αλκοόλ του Σώματος Επιθεωρητών Υπηρεσιών Υγείας και Πρόνοιας (Σ.Ε.Υ.Υ.Π.), οι
ιατροί και οδοντίατροι Δημόσιας Υγείας του κλάδου ΕΣΥ και οι επόπτες δημόσιας υγείας της
κεντρικής υπηρεσίας του Υπουργείου Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, καθώς και οι λιμενικές
αρχές28.

Άρθρο 6
Διοικητικές κυρώσεις29
1. Η παράβαση των διατάξεων για την απαγόρευση του καπνίσματος από τους δημόσιους λειτουργούς,
τους δημόσιους υπαλλήλους, τους υπαλλήλους των νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου και τους
υπαλλήλους του δημόσιου τομέα, στους χώρους όπου είναι εγκατεστημένες οι υπηρεσίες τους,
αποτελεί πειθαρχικό παράπτωμα και τιμωρείται σύμφωνα με τις διατάξεις που διέπουν την
πειθαρχική ευθύνη τους.
2. Σε όσους καπνίζουν ή καταναλώνουν προϊόντα καπνού κατά παράβαση του άρθρου 3 επιβάλλεται
πρόστιμο πενήντα (50) έως πεντακόσια (500) ευρώ. Η υποτροπή λαμβάνεται υπόψη για το ύψος του
επιβαλλόμενου προστίμου.
3. Σε κάθε υπεύθυνο διαχείρισης και λειτουργίας των χώρων της πρώτης παραγράφου του άρθρου 3,
που ανέχεται την παραβίαση της διατάξεων του άρθρου 3, επιβάλλεται πρόστιμο από πεντακόσια
(500) έως δέκα χιλιάδες (10.000) ευρώ. Η υποτροπή λαμβάνεται υπόψη για το ύψος του
επιβαλλόμενου προστίμου. Στην τέταρτη υποτροπή ανακαλείται προσωρινά η άδεια λειτουργίας του
καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος με απόφαση της αρχής, η οποία τη χορήγησε, για
χρονικό διάστημα δέκα (10) ημερών. Στην πέμπτη υποτροπή ανακαλείται οριστικά η άδεια
λειτουργίας με απόφαση της αρχής, η οποία τη χορήγησε.
4. Σε όσους πωλούν προϊόντα καπνού και αλκοόλ σε ανηλίκους ή ανέχονται παραβίαση της σχετικής
διάταξης του παρόντος επιβάλλεται πρόστιμο από πεντακόσια (500) έως δέκα χιλιάδες (10.000)
ευρώ. Η υποτροπή λαμβάνεται υπόψη για το ύψος του επιβαλλόμενου προστίμου. Στην τέταρτη
υποτροπή ανακαλείται προσωρινά η άδεια λειτουργίας με απόφαση της αρχής, η οποία τη χορήγησε,

27
Επισημαίνεται ότι με το άρθρο 81 του νόμου 4172/2013 καταργήθηκε η δημοτική αστυνομία, οι υπάλληλοι
που υπηρετούσαν σε αυτήν εντάχθηκαν στο πρόγραμμα κινητικότητας και οι αρμοδιότητές μεταφέρθηκαν
στην Ελληνική Αστυνομία. Με το άρθρο 19 του νόμου 4325/2015 η δημοτική αστυνομία επανασυστάθηκε
αλλά δόθηκε «η δυνατότητα στα Δημοτικά Συμβούλια με απόφασή τους να καθορίζουν τις αρμοδιότητες που
έχουν σχέση με την εύρυθμη λειτουργία της πόλης τους (κατάληψη πεζοδρομίων, εφαρμογή κανονιστικών
αποφάσεων Δημοτικού Συμβουλίου κ.λπ.) και δεν θα ασκούνται από την Ελληνική Αστυνομία, τις Διευθύνσεις
και τους επιφορτιζόμενους διοικητικούς υπαλλήλους που θα τις ασκούν, με ταυτόχρονη αποτύπωσή τους στους
Εσωτερικούς Οργανισμούς Λειτουργίας των δήμων». Το αποτέλεσμα ήταν πολλοί Δήμοι να μην αναθέσουν
στους δημοτικούς αστυνομικούς την αρμοδιότητα ελέγχου της νομοθεσίας απαγόρευσης του καπνίσματος σε
κλειστούς δημόσιους χώρους.
28
NOMOΣ ΥΠ’ΑΡΙΘ. 3918 (ΦΕΚ 31/Α, 2 Μαρτίου 2011, άρθρο 65 παρ. 1)
29
Οι πρακτικές λεπτομέρειες εφαρμογής καθορίζονται στην ΚΥΑ αριθ. 104720/25-8-2010 (ΦΕΚ 1315/Β, 25
Αυγούστου 2010) Καθορισμός των οργάνων, της διαδικασίας ελέγχου πιστοποίησης των παραβάσεων και
επιβολής των προβλεπόμενων κυρώσεων, καθώς και των κριτηρίων προσδιορισμού του ύψους του
προστίμου, της διαδικασίας είσπραξης των προστίμων καθώς και κάθε άλλης αναγκαίας λεπτομέρειας για
την εφαρμογή του Νόμου 3868/2010 (επισυνάπτεται στο τέλος της παρούσας κωδικοποίησης μετά τη σελίδα
8).

Σελίδα 6 από 31 σελίδες


για χρονικό διάστημα δέκα (10} ημερών. Στην πέμπτη υποτροπή ανακαλείται οριστικά η άδεια
λειτουργίας με απόφαση της αρχής, η οποία τη χορήγησε.
5. Σε όσους παραβιάζουν τις διατάξεις του παρόντος σχετικά με τη διαφήμιση προϊόντων καπνού
επιβάλλεται πρόστιμο από πεντακόσια (500) έως δέκα χιλιάδες (10.000) ευρώ. Η υποτροπή
λαμβάνεται υπόψη για το ύψος του επιβαλλόμενου προστίμου. Πέραν των ανωτέρω, κυρώσεις που
προβλέπονται από άλλους νόμους διατηρούνται.
6. Με απόφαση των Υπουργών Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, Οικονομικών, Εσωτερικών,
Προστασίας του Πολίτη και άλλων συναρμόδιων Υπουργών καθορίζονται τα όργανα, η διαδικασία
ελέγχου, πιστοποίησης των παραβάσεων και επιβολής των πιο πάνω προστίμων, το ύψος των
προστίμων, τα κριτήρια επιμέτρησης του ύψους του προστίμου, η διαδικασία είσπραξης των
προστίμων, όπως και η διάθεση των εσόδων και κάθε άλλο σχετικό θέμα30.

Σημειώσεις:
1. Το άρθρο 76 της απόφασης 91354 του Υπουργού Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας με τίτλο
«Κωδικοποίηση Κανόνων Διακίνησης και Εμπορίας Προϊόντων και Παροχής Υπηρεσιών (Κανόνες
ΔΙ.Ε.Π.Π.Υ.)» (ΦΕΚ 2983/Β, 30 Αυγούστου 2017) προβλέπει την Υποχρέωση τήρησης δελτίου παραπόνων
πελατών από τα κέντρα και καταστήματα εστίασης, αναψυχής και διασκέδασης. Στους παραβάτες
επιβάλλεται διοικητικό πρόστιμο πεντακοσίων ευρώ (500€).
2. Σχετικά με την εφαρμογή της κωδικοποιημένης έκδοσης του Νόμου 3730/2008 βλέπε και την Εγκύκλιο
8809.31-01-2018 του Υπουργού Υγείας με τίτλο «Απαγόρευση του καπνίσματος - Εφαρμογή της
αντικαπνιστικής νομοθεσίας».

30
NOMOΣ ΥΠ’ΑΡΙΘ. 3868 (ΦΕΚ 129/Α, 3 Αυγούστου 2010, άρθρο 17 παρ. 11).

Σελίδα 7 από 31 σελίδες


Σελίδα 8 από 31 σελίδες
17627

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ


ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1315
25 Αυγούστου 2010

10. Τις διατάξεις του ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87) «Νέα αρχι−


ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ τεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης
Αριθμ. Γ.Π. οικ. 104720 Διοίκησης – Πρόγραμμα «ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗΣ»
Καθορισμός των οργάνων, της διαδικασίας ελέγχου πι− 11. Το π.δ. 284/1988 (ΦΕΚ Α/14.6.1988) «Οργανισμός
στοποίησης των παραβάσεων και επιβολής των προ− Υπουργείου Οικονομίας».
βλεπόμενων κυρώσεων, καθώς και των κριτηρίων 12. Τα άρθρα 159, 169 του Π.Δ. 141/91 «Αρμοδιότητες των
προσδιορισμού του ύψους του προστίμου, της δια− οργάνων και υπηρεσιακές ενέργειες του προσωπικού
δικασίας είσπραξης των προστίμων καθώς και κάθε Δημοσίας Τάξης και θέματα οργάνωσης υπηρεσιών».
άλλης αναγκαίας λεπτομέρειας για την εφαρμογή 13. Το Π.Δ. 95/2000 (ΦΕΚ 76Α/2000) «Οργανισμός του
του Νόμου 3868/2010 (ΦΕΚ 129Α΄ /3.8.2010). Υπουργείου Υγείας και Πρόνοιας».
14. Το π.δ. 63/2005 (ΦΕΚ Α 98/22.4.2005) «Κωδικοποίηση
ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ της Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά
ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ
όργανα»
ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ − ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ − ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ
15. Την Α1β/8577/83 (ΦΕΚ 526Β) Υγειονομική Διάταξη
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ − ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ
περί Υγειονομικού Ελέγχου και Αδειών Ίδρυσης και Λει−
ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ − ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ −
τουργίας εγκαταστάσεων υγειονομικού ενδιαφέροντος,
ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ
όπως έχει τροποποιηθεί με την αριθμ. 94643/3.8.2007
Έχοντας υπόψη: (ΦΕΚ 1384Β).
1. Τις διατάξεις του ν. 3868/2010 (ΦΕΚ 129Α/3.8.2010) 16. Την Υ1/ΓΠ/οικ.76017/2002 (ΦΕΚ 1001Β) Υγειονομική
«Αναβάθμιση του Ε.Σ.Υ. και λοιπές διατάξεις αρμοδιότη− Διάταξη «περί απαγόρευσης καπνίσματος»
τας του Υπουργείου Υγείας και Κοιν. Αλληλεγγύης». 17. Την Υ1/ΓΠ/οικ.82942/2003 (ΦΕΚ 1292Β) Υγειονομική
2. Το ν. 356/1974 «Περί Κώδικος Εισπράξεως Δημοσίων Διάταξη «περί απαγόρευσης του καπνίσματος σε δη−
Εσόδων» (ΦΕΚ Α΄90) μόσιους και ιδιωτικούς χώρους, μεταφορικά μέσα και
3. Το ν. 2362/1995 (ΦΕΚΑ΄247) «Περί Δημοσίου Λογιστικού, μονάδες παροχής υπηρεσιών υγείας».
Ελέγχου των Δαπανών του Κράτους και άλλες διατάξεις». 18. Την επιτακτική ανάγκη δημιουργίας πλαισίου προ−
4. Τις διατάξεις του ν. 2920/2001 (ΦΕΚ 131Α/27.6.2001) στασίας και προαγωγής της υγείας του πληθυσμού από
«Σώμα Επιθεωρητών Υπηρεσιών Υγείας και Πρόνοιας τον καπνό.
(Σ.Ε.Υ.Υ.Π.) και άλλες διατάξεις». 19. Το γεγονός ότι από την παρούσα δεν δημιουργεί−
5. Τις διατάξεις του ν. 3370/2005(ΦΕΚ 176Α/11.7.2005) ται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού Προϋπολογισμού,
«Οργάνωση και λειτουργία των υπηρεσιών δημόσιας αποφασίζουμε:
υγείας και λοιπές διατάξεις».
Άρθρο 1
6. Τις διατάξεις του ν. 3420/05 (ΦΕΚ 298Α/6−12−2005)
Αρμόδιες Αρχές και Όργανα Ελέγχου
«Κύρωση της Σύμβασης Πλάισιο του Παγκοσμίου Οργα−
νισμού Υγείας για τον έλεγχο του Καπνού» (FCTC−W.H.O. Την εποπτεία για την εφαρμογή του κεφ. Ζ άρθρα 17
for tobacco control). και 32 του Ν. 3868/2010 περί ολικής απαγόρευσης του
7. Τις διατάξεις του ν. 3528/2007 περί κύρωσης του καπνίσματος στους δημόσιους χώρους και σε όλους
Κώδικα Κατάστασης Δημοσίων Πολιτικών Διοικητικών τους χώρους παροχής εργασίας, ασκεί το Υπουργείο
Υπαλλήλων και Υπαλλήλων Ν.Π.Δ.Δ. Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης μέσω της Δ/νσης
8. Τις διατάξεις του ν. 3730/2008(ΦΕΚ 262Α/23.12.2008) Εξαρτήσεων. Μέχρι την συγκρότηση της ανωτέρω Δ/
«Προστασία ανηλίκων από τον καπνό και τα αλκοολούχα νσης στα τμήματα που προβλέπει ο Ν. 3868/2010 η αρ−
ποτά και άλλες διατάξεις» μοδιότητα ασκείται από τη Δ/νση Δημόσιας Υγιεινής,
9. Τις διατάξεις του ν. 3731/2008 (ΦΕΚ 263Α /23.12.2008) τμήματα Β΄ και Γ΄.
«Αναδιοργάνωση της δημοτικής αστυνομίας και ρυθμί− 1.α) Αρμόδιες Αρχές για τον έλεγχο εφαρμογής του
σεις λοιπών θεμάτων αρμοδιότητας Υπουργείου Εσω− Νόμου 3868/2010 καθώς και για τον έλεγχο εφαρμογής
τερικών». της κείμενης νομοθεσίας κοινοτικής και εθνικής, τη βε−
17628 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ)

βαίωση των παραβάσεων και την επιβολή κυρώσεων, των παραβατών και τα ποσοστά μείωσης των καπνι−
ορίζονται οι Υγειονομικές Υπηρεσίες των Οργανισμών στών στη Χώρα μας. Τα συγκεντρωμένα στατιστικά
Περιφερειακής και Τοπικής Αυτοδιοίκησης Α΄ και Β΄ αυτά στοιχεία θα αποτελούν το περιεχόμενο ετήσιας
βαθμού, η δημοτική αστυνομία, καθώς και οι λιμενικές έκθεσης της Διεύθυνσης Εξαρτήσεων, που θα υποβάλ−
αρχές στην περιοχή της ευθύνης τους. λεται στον Υπουργό Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης
β) Όργανα ελέγχου αποτελούν τα αρμόδια υγειονο− και θα δημοσιεύεται.
μικά όργανα των Υγειονομικών Υπηρεσιών των Οργα− 6. Ο κάθε ελεγκτικός μηχανισμός αυτοβούλως ή μετά
νισμών Περιφερειακής και Τοπικής Αυτοδιοίκησης Α΄ από καταγγελία διενεργεί ελέγχους στην περιοχή ευθύ−
και Β΄ βαθμού, το ένστολο προσωπικό της Δημοτικής νης του. Όπου κρίνεται σκόπιμο, με Πράξη του Προϊστα−
Αστυνομίας και το ένστολο προσωπικό των λιμενικών μένου της Αρμόδιας Υγειονομικής Αρχής της Περιφε−
αρχών. ρειακής Αυτοδιοίκησης, δημιουργούνται κοινά κλιμάκια
2. Ο Τομέας Ελέγχου Καπνού και Αλκοόλ του Σώ− από ένα υγειονομικό όργανο, ένα όργανο της δημοτικής
ματος Επιθεωρητών Υπηρεσιών Υγείας και Πρόνοιας αστυνομίας ή του λιμενικού, συνεπικουρούμενα, εφό−
(Σ.Ε.Υ.Υ.Π.), διερευνά τις σχετικές καταγγελίες παρα− σον παραστεί ανάγκη, από ένα αστυνομικό όργανο ή
βάσεων του νόμου και συνεργάζεται σύμφωνα με τις ένα στέλεχος των ελεγκτικών υπηρεσιών του Ελληνι−
αρμοδιότητες του με τις άλλες ελεγκτικές αρχές για κού Οργανισμού Τουρισμού ή επιθεωρητές εργασίας,
την ορθή εφαρμογή του νόμου. Σε περιπτώσεις επανα− όπως ειδικότερα καθορίζονται με την εκάστοτε Πράξη
λαμβανόμενων καταγγελιών το Σ.Ε.Υ.Υ.Π. επιλαμβάνεται συγκρότησης του κλιμακίου. Προκειμένου να αντιμε−
και διενεργεί το ίδιο τον έλεγχο, ενώ διαπιστωθείσης τωπισθεί αποτελεσματικότερα το ζήτημα του ελέγχου
της παράβασης μπορεί να ζητήσει την επιβολή προστί− των επαναλαμβανομένων παραβάσεων σε δημόσιους
μων και κυρώσεων κατά των παραβατών από τις κατά χώρους και καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος
τόπο Αρμόδιες Αρχές. θα δημιουργηθεί πλήρες μηχανογραφημένο ηλεκτρονι−
3. Τα όργανα ελέγχου κατά την εκτέλεση του έργου κό σύστημα καταγραφής των παραβάσεων.
τους και κατόπιν αιτήματός τους συνεπικουρούνται από 7. Η διαδικασία ελέγχου, ασκείται όπως προβλέπεται
τις κατά τόπους αστυνομικές και λοιπές αρχές, μεταξύ στους Οργανισμούς λειτουργίας των αρμοδίων ελεγκτι−
άλλων και των ελεγκτικών Υπηρεσιών του Ελληνικού κών Αρχών και όπως ορίζεται στην παρούσα.
Οργανισμού Τουρισμού (Ε.Ο.Τ) και του Σώματος Επιθε− 8. Τα εντεταλμένα αρμόδια ελεγκτικά όργανα φέρουν
ώρησης Εργασίας (Σ.ΕΠ.Ε.), οι οποίες υποχρεούνται να και επιδεικνύουν κατά τη διάρκεια των ελέγχων την
ανταποκριθούν. ταυτότητα της υπηρεσίας τους.
4. α) Τα ανωτέρω όργανα ελέγχου διενεργούν τα−
Άρθρο 2
κτικούς ελέγχους, έκτακτους ελέγχους και ελέγχους
Διαδικασίες Ελέγχων – Πιστοποίηση παραβάσεων
κατόπιν καταγγελίας και ενημερώνουν εγγράφως την
Προϊσταμένη τους Αρχή. 1. Σύμφωνα με το άρθρο 1 της παρούσας οι αρμόδιες
β) Τα όργανα ελέγχου συντάσσουν μηνιαίες εκθέσεις. Αρχές και τα Όργανα ελέγχου διενεργούν ελέγχους
Οι εκθέσεις αυτές περιλαμβάνουν αναλυτικά στοιχεία για τη διαπίστωση παραβάσεων των διατάξεων των
σχετικά με τα αποτελέσματα των ελέγχων από τις άρθρων 2, 3, 4 του ν. 3730/2008 (ΦΕΚ 262, τΑ΄), όπως
αρμόδιες αρχές και τη διαπίστωση των παραβάσεων, έχει τροποποιηθεί με το ν. 3868/2010 και ισχύει.
όπως: η ημεροχρονολογία της εκάστοτε παράβασης, τα 2. Οι ανωτέρω αρμόδιες Αρχές και τα Όργανα ελέγχου
στοιχεία ταυτότητας του παραβαίνοντος, όταν πρόκει− παρεμβαίνουν στους δημόσιους και ιδιωτικούς χώρους,
ται για παράβαση φυσικού προσώπου και τα στοιχεία όπως αυτοί περιγράφονται αναλυτικά στα άρθρα 2 και
της επιχείρησης, όταν η παράβαση αφορά κατάστημα 3 του Ν. 3730/2008 και στις Υγειονομικές Διατάξεις Υ1/
υγειονομικού ενδιαφέροντος, ο Α.Φ.Μ. και η ΔΟΥ του ΓΠ/οικ.76017/2002 (ΦΕΚ 1001Β) και Υ1/ΓΠ/οικ.82942/2003
παραβαίνοντος, ο αύξων αριθμός της Πράξης Επιβο− (ΦΕΚ 1292Β) «περί απαγόρευσης του καπνίσματος σε
λής Προστίμου κτλ. Οι εκθέσεις αυτές θα διαβιβάζονται δημόσιους και ιδιωτικούς χώρους, μεταφορικά μέσα και
αντίστοιχα στην αρμόδια υπηρεσία του Υπουργείου μονάδες παροχής υπηρεσιών υγείας».
Οικονομικών και στην αρμόδια για την αδειοδότηση των 3. Τακτικοί έλεγχοι κατά το άρθρο 1, παρ. 4 της παρού−
καταστημάτων υγειονομικού ενδιαφέροντος Υπηρεσία σης διεξάγονται σε μηνιαία, ή διμηνιαία βάση ανάλογα:
της Τοπικής Αυτοδιοίκησης, ώστε να ελέγχονται τυχόν α) με τον αριθμό των διαπιστωθεισών παραβάσεων και
επαναλαμβανόμενες παραβάσεις χώρων υγειονομικού β) το εύρος της περιοχής ελέγχου.
ενδιαφέροντος και να προβαίνει η υπηρεσία σε ανά− Έκτακτοι έλεγχοι διενεργούνται οποιαδήποτε ώρα της
κληση της άδειας λειτουργίας του καταστήματος, σε ημέρας ή της νύχτας, ανάλογα με το ωράριο λειτουρ−
περίπτωση μη συμμόρφωσης. γίας του ελεγχόμενου χώρου, δίνοντας προτεραιότη−
5. Παράλληλα, ο Προϊστάμενος της κατά τόπον αρμόδι− τα σε χώρους στους οποίους έχουν ήδη διαπιστωθεί
ας Υγειονομικής Υπηρεσίας υποχρεούται να συγκεντρώ− παραβάσεις.
νει στοιχεία και συνοπτικές αναφορές των ανωτέρω Σε περίπτωση καταγγελίας κινητοποιείται η διαδικα−
(υπό 4.) εκθέσεων από όλα τα όργανα που διενεργούν σία έκτακτου ελέγχου.
ελέγχους στην Περιφέρειά του για την εφαρμογή του ν. 4. Σε περίπτωση που διαπιστωθεί παράβαση, συντάσ−
3868/2010 και να συντάσσει εξαμηνιαίες αναφορές, που σεται από τα ελεγκτικά όργανα Πράξη Επιβολής Προ−
θα υποβληθούν στο Τμήμα Αντιμετώπισης Αλκοολισμού στίμου, βάσει του υποδείγματος του Παραρτήματος Β
– Κατάχρησης Ουσιών της Διεύθυνσης Εξαρτήσεων της που επισυνάπτεται στην παρούσα και αποτελεί αναπό−
Γενικής Διεύθυνσης Δημόσιας Υγείας του Υ.Υ.Κ.Α., προ− σπαστο μέρος της, στην οποία περιγράφεται συνοπτικά
κειμένου να εκδοθούν περιοδικά στατιστικά στοιχεία η διαπιστωθείσα παράβαση και αιτιολογείται το ύψος
για την πορεία των ελέγχων, τα ποσοστά συμμόρφωσης του επιβαλλόμενου προστίμου, στο πλαίσιο του άρθρου
ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 17629

6 του ν. 3730/2008, όπως έχει αντικατασταθεί από τον • νοσηλευτικά ιδρύματα όλων των ειδών και των βαθ−
Ν. 3868/2010 και ισχύει. Αντίτυπο της Πράξης αυτής επι− μίδων,
δίδεται στον παραβάτη επιτόπου ή κοινοποιείται στον • εκπαιδευτικά ιδρύματα κατά προτεραιότητα: παιδι−
αρμόδιο υπεύθυνο του χώρου ή θυροκολλείται σε πε− κοί σταθμοί και νηπιαγωγεία, δημοτικά σχολεία, ειδικά
ρίπτωση άρνησης παραλαβής του από τους παραβάτες σχολεία, δευτεροβάθμια εκπαίδευση όλων των τύπων,
ή τους προστιθέντες αυτών. Εντός προθεσμίας δέκα Πανεπιστημιακά Ιδρύματα, Εκπαιδευτικά Ιδρύματα τρι−
(10) εργάσιμων ημερών από την επίδοση της Πράξης τοβάθμιας εκπαίδευσης, χώροι παροχής κάθε είδους
Επιβολής Προστίμου, ο ελεγχόμενος δύναται να διατυ− τεχνικής εκπαίδευσης, χώροι παροχής παντός τύπου
πώσει γραπτώς τις αντιρρήσεις του στον Προϊστάμενο ιδιωτικής εκπαίδευσης,
της υπηρεσίας στην οποία ανήκει το όργανο το οποίο • χώροι αθλητικών εγκαταστάσεων,
διαπίστωσε την παράβαση. Σε περίπτωση που παρέλ− • καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος,
θει άπρακτη αυτή η προθεσμία, το επιβληθέν πρόστι− • κέντρα διασκέδασης, κλπ.,
μο οριστικοποιείται. Σε περίπτωση που ο παραβάτης Β. η μη λήψη μέτρων για την αποτροπή των παρα−
προβάλλει επαρκείς αντιρρήσεις, κατά την έγγραφη βάσεων, όπως ενδεικτικά η μη απομάκρυνση των στα−
αιτιολογημένη κρίση του Προϊσταμένου της υπηρεσίας χτοδοχείων,
στην οποία ανήκει το όργανο το οποίο διαπίστωσε την Γ. η μη ανάρτηση σήματος για την απαγόρευση του
παράβαση, το πρόστιμο μειώνεται ή διαγράφεται. καπνίσματος. Οι υπεύθυνοι των χώρων εργασίας ή υγει−
5. Η επιβολή πειθαρχικών κυρώσεων για την παράβαση ονομικού ενδιαφέροντος ή κάθε αρμόδιος θα πρέπει να
των διατάξεων απαγόρευσης του καπνίσματος στους φροντίζει για την ανάρτηση απαγορευτικού σήματος
δημόσιους λειτουργούς, τους δημόσιους υπαλλήλους, στο χώρο ευθύνης του και μάλιστα σε εμφανή σημεία
τους υπαλλήλους ΟΤΑ, τους υπαλλήλους των νομικών αυτού και να επαναλαμβάνει τη σήμανση για κάθε δε−
προσώπων δημοσίου δικαίου, τους υπαλλήλους των νο− καπέντε τετραγωνικά μέτρα του χώρου.
μικών προσώπων ιδιωτικού δικαίου και τους υπαλλήλους Δ. η μη ανταπόκριση του υπεύθυνου λειτουργίας του
του ευρύτερου δημόσιου τομέα, στους χώρους που είναι καταστήματος σε διαμαρτυρία για την πραγματοποίηση
εγκατεστημένες οι υπηρεσίες τους, συνίσταται σε επί− της παράβασης και η μη κλήση των αρμοδίων οργάνων
πληξη ή οποία καταγράφεται επιτόπου στον προσωπικό καθώς και η μη πραγματοποίηση συστάσεων στους
υπηρεσιακό φάκελο του υπαλλήλου και επιβάλλεται παραβάτες,
και πρόστιμο ανάλογου ύψους με το διοικητικό που Ε. η μη συνεργασία του υπεύθυνου της επιχείρησης με
επισύρει η ίδια παράβαση. Κάθε επαναλαμβανόμενη τα αρμόδια όργανα κατά τη διεξαγωγή του ελέγχου
παράβαση του ιδίου υπαλλήλου στον ίδιο ή άλλο χώρο ή ΣΤ. η υποτροπή, ήτοι η επανάληψη της παράβασης
αντίστοιχα επαναλαμβανόμενη παράβαση σε χώρο αρ− στον ίδιο χώρο.
μοδιότητας του ιδίου Προϊσταμένου υπαλλήλου επισύρει Ειδικότερα, για τα καταστήματα υγειονομικού ενδι−
διπλασιασμό του αμέσως προηγούμενου επιβληθέντος αφέροντος που αναπτύσσουν τραπεζοκαθίσματα, τα
προστίμου έως το ανώτερο εκ του νόμου 3868/2010 πρόστιμα συναρτώνται με τον αριθμό των κατοίκων του
προβλεπόμενο ποσό. δημοτικού διαμερίσματος, όπως ειδικότερα κατά παρά−
Σε ειδικές περιπτώσεις υπαλλήλων που, εξαντληθέ− βαση αναλύεται στο Παράρτημα Α΄ της παρούσας.
ντων όλων των ηπιότερων πειθαρχικών ποινών, από 7. Για την παρούσα ως επαναλαμβανόμενη παράβαση
εξαιρετική δυστροπία αρνούνται να συμμορφωθούν ή υποτροπή νοείται η πλέον της μίας παράβαση των
ή Προϊσταμένων που παρά των επαναλαμβανόμενων διατάξεων του Ν. 3868/2010, που βεβαιώνεται από τις
παραβάσεων αρνούνται επιδεικτικώς να λάβουν μέτρα αρμόδιες αρχές στον ίδιο δημόσιο χώρο ή στο ίδιο
στην Υπηρεσία τους δεν αποκλείεται επιβολή έτι αυ− κατάστημα υγειονομικού ενδιαφέροντος.
στηρότερων πειθαρχικών ποινών, κατά την κρίση του 8. Τυχόν κυρώσεις που προβλέπονται από άλλους νό−
αρμόδιου Υπηρεσιακού−Πειθαρχικού Συμβουλίου. μους δεν θίγονται από τις διατάξεις της παραγράφου
Το ύψος των πειθαρχικών προστίμων είναι ανάλογο 2 του παρόντος άρθρου.
των διοικητικών που επισύρει η ίδια παράβαση, όπως
Άρθρο 3
ορίζονται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α΄, παρ. 12: ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΡΟ−
Επιβολή προστίμων
ΣΤΙΜΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ. Για κάθε παράβα−
ση που διαπιστώνεται σε χώρο δημόσιας υπηρεσίας 1. Τα πρόστιμα που επιβάλλονται ανά περίπτωση εί−
όπως αυτό ορίζεται στην παρ. 11 του άρθρου 17 του ν. ναι:
3868/2010, προβλέπονται συγκεκριμένα πρόστιμα. Α. Σε όσους καπνίζουν ή καταναλώνουν προϊόντα κα−
Τα επιβαλλόμενα πρόστιμα δεν μπορεί να είναι κα− πνού κατά παράβαση του άρθρου 3 του ν. 3730/2008,
τώτερα των αναφερόμενων στον συγκεκριμένο (υπό επιβάλλεται πρόστιμο, το ύψος του οποίου κυμαίνεται
12. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α΄) πίνακα. Σε περίπτωση επανάληψης από 50 έως 500 ευρώ για κάθε παράβαση, όπως εξει−
της παράβασης το Πειθαρχικό συμβούλιο οφείλει να δικεύεται στο Παράρτημα Α΄ ΠΙΝΑΚΑΣ 1, που επισυ−
διπλασιάσει το επιβαλλόμενο πρόστιμο. νάπτεται στην παρούσα και αποτελεί αναπόσπαστο
Το Πειθαρχικό Συμβούλιο οφείλει να συγκαλείται τα− μέρος της.
χύτατα προκειμένου να επιληφθεί των συγκεκριμένων Β. Σε κάθε υπεύθυνο διαχείρισης και λειτουργίας των
παραβάσεων. χώρων της πρώτης παραγράφου του άρθρου 3 του ν.
6. Για το πρόστιμο κριτήρια αποτελούν: 3730/2008, ή σε όποιον παραβιάζει τις διατάξεις άρθρου
Α. ο χώρος εντός του οποίου διαπιστώνεται η πα− 2 του ν. 3730/2008, όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν
ράβαση, με το Ν. 3868/2010, επιβάλλεται πρόστιμο, το ύψος του
Για την εφαρμογή του νόμου ορίζεται η ακόλουθη οποίου είναι από 500 έως 10.000 ευρώ για κάθε παρά−
σειρά προτεραιότητας: βαση, όπως εξειδικεύεται στο Παράρτημα Α΄ ΠΙΝΑΚΑΣ
17630 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ)

1, που επισυνάπτεται στην παρούσα και αποτελεί ανα− ρών την Πράξη διαπίστωσης παράβασης στον Τομέα
πόσπαστο μέρος της. Ελέγχου Καπνού του ΣΕΥΥΠ και στις αρχές της Τοπικής
Γ. Σε όσους πωλούν προϊόντα καπνού και αλκοόλ σε Αυτοδιοίκησης, που είναι αρμόδιες για την έκδοση της
ανηλίκους κατά παράβαση των άρθρων 2 και 4 του Ν. άδειας λειτουργίας του καταστήματος, οι οποίες με
3730/2008 ή ανέχονται παραβίαση της σχετικής διά− σχετική απόφασή τους, εντός διαστήματος δέκα (10)
ταξης του παρόντος επιβάλλεται πρόστιμο από 500 εργάσιμων ημερών από τη μέρα που θα επιληφθούν,
έως 10.000 ευρώ για κάθε παράβαση, το ύψος οποίου προβαίνουν σε οριστική ανάκληση της άδειας λειτουρ−
εξειδικεύεται στο Παράρτημα Α΄, ΠΙΝΑΚΑΣ 2, που επι− γίας και οριστική σφράγιση του καταστήματος.
συνάπτεται στην παρούσα και αποτελεί αναπόσπαστο 3. Ο παραβάτης υποχρεούται να δώσει στον ελεγκτή
μέρος της. οποιοδήποτε από τα προσωπικά του στοιχεία ή τα
Δ. Σε όσους παραβιάζουν τις διατάξεις του Ν. 3868/2010 στοιχεία της επιχείρησης θα ζητηθούν, όπως: ονομα−
σχετικά με τη διαφήμιση προϊόντων καπνού επιβάλλεται τεπώνυμο, Α.Φ.Μ., ΑΦΜ επιχείρησης, Αριθμός Δελτίου
πρόστιμο από 500 έως 10.000 ευρώ για κάθε παράβαση, Ταυτότητας (Α.Δ.Τ.), Δ.Ο.Υ., διεύθυνση κατοικίας, και να
το ύψος οποίου εξειδικεύεται στο Παράρτημα Α΄, ΠΙΝΑ− προσκομίσει στα πλαίσια του ελέγχου, αν πρόκειται
ΚΑΣ 3, που επισυνάπτεται στην παρούσα και αποτελεί για κατάστημα υγειονομικού ενδιαφέροντος, την άδεια
αναπόσπαστο μέρος της. λειτουργίας του καταστήματος.
2. Η παράβαση βεβαιώνεται σε «Βιβλίο Αναφοράς του Σε περίπτωση που ο παραβάτης αρνηθεί να δώσει
Ν. 3868/2010», το οποίο οφείλει να προμηθευτεί ο υπό− οποιοδήποτε από τα προαναφερθέντα στοιχεία, τότε
χρεος. Πρόκειται για κοινό 100φυλλο βιβλίο αναφορών ο ελεγκτής δύναται να ζητήσει άμεσα τη συνδρομή της
με χοντρό εξώφυλλο και με αριθμημένες σελίδες, ριγέ, αστυνομίας.
μεγέθους Α4, θεωρημένο από την αδειοδοτούσα αρχή. Οι αστυνομικές αρχές υποχρεούνται να παρέχουν
Επιπροσθέτως, η παράβαση καταχωρείται σε ειδικό τρι−
άμεσα τη συνδρομή τους προκειμένου να συμπληρωθεί
πλότυπο έντυπο, που τιτλοφορείται «ΠΡΑΞΗ ΕΠΙΒΟΛΗΣ
άρτια η Πράξη Επιβολής Προστίμου.
ΠΡΟΣΤΙΜΟΥ». Ο τύπος και το περιεχόμενο του εντύπου
4. Σε κάθε περίπτωση η άμεση καταβολή του ποσού
της Πράξης Επιβολής Προστίμου ορίζονται με βάση το
του προστίμου εντός δεκαπέντε (15) ημερών από την
υπόδειγμα του Παραρτήματος Β, που επισυνάπτεται και
επίδοση, κοινοποίηση ή θυροκόλληση της Πράξης Επιβο−
αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της παρούσας.
λής του, συνεπάγεται μείωση του ποσού του προστίμου
Η παράβαση καταχωρείται στο ανωτέρω τριπλότυ−
σε ποσοστό 50%.
πο έντυπο, ένα αντίγραφο του οποίου επιδίδεται στον
5. Τα επιβαλλόμενα πρόστιμα του Παραρτήματος Α΄
παραβάτη, ένα παραμένει ως στέλεχος και ένα διαβι−
δεν μπορούν να υπερβούν τα οριζόμενα κατά περίπτωση
βάζεται στην ΔΟΥ του παραβάτη και ακολουθούνται οι
προβλεπόμενες διαδικασίες περί βεβαίωσης και είσπρα− ανώτερα ποσά.
ξης προστίμων του άρθρου 4 της παρούσας. Το ειδικό Άρθρο 4
τριπλότυπο έντυπο θα εκδίδεται και θα διαβιβάζεται Βεβαίωση και Είσπραξη προστίμων
από και με ευθύνη του Υ.Υ.Κ.Α. προς όλες τις ελεγκτικές
1. Τα επιβαλλόμενα κατά τις διατάξεις της παρούσας
αρχές. Θα φέρει ανάγλυφο το έμβλημα του Υπουργείου
κοινής υπουργικής απόφασης πρόστιμα αποστέλλονται
Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης σε κάθε αριθμημένο
για βεβαίωση στις αρμόδιες Δημόσιες Οικονομικές Υπη−
φύλλο του προκειμένου να εξασφαλίζεται η γνησιότητά
ρεσίες (Δ.Ο.Υ.) σε βάρος των υπόχρεων καταβολής τους,
του. Μέχρι να ολοκληρωθεί η αποστολή του ειδικού τρι−
ως δημόσια έσοδα (ν. δ. 356/1974).
πλότυπου εντύπου, η παράβαση βεβαιώνεται στο «Βιβλίο
2. Οι τίτλοι είσπραξης πρέπει να περιέχουν τα στοι−
Αναφοράς του Ν. 3868/2010». Για τις βεβαιωθείσες πα−
χεία που ορίζουν οι διατάξεις του άρθρου 55 του Π.Δ.
ραβάσεις επιβάλλονται τα πρόστιμα που αναλογούν.
Σε περίπτωση που διαπιστώνεται υποτροπή σε επανέ− 16/ 1989 (κανονισμός Λειτουργίας των Δ.Ο.Υ.) σε συνδυ−
λεγχο, το πρόστιμο διπλασιάζεται για κάθε παράβαση, ασμό με τις διατάξεις του Κώδικα Είσπραξης Δημοσί−
βάσει του αμέσως προηγούμενου επιβληθέντος προστί− ων Εσόδων (ΚΕΔΕ), προκειμένου να εισπράττονται ως
μου στον ίδιο χώρο ή στην ίδια επιχείρηση. δημόσια έσοδα.
Σε περίπτωση διαπίστωσης τέταρτης παράβασης 3. Τα βεβαιωθέντα πρόστιμα τα οποία εισπράττονται
σε χώρο ή κατάστημα, κατόπιν διενέργειας τακτικού ή ως δημόσια έσοδα κατανέμονται σε ποσοστό 20% στον
έκτακτου ελέγχου ή και ελέγχου κατόπιν καταγγελίας υπ’ αριθμ. ΚΑΕ 5117 Φ 210 Κωδικό Καπνού του Υ.Υ.Κ.Α.
από τα αρμόδια ελεγκτικά όργανα, η αρμόδια ελεγκτι− για την κάλυψη προγραμμάτων δημόσιας υγείας και
κή αρχή πέραν του νέου προστίμου που θα επιβάλλει, σε ποσοστό 80% στον υπ’ αριθμ. Φορέα 07120 ΚΑΕ
κοινοποιεί εντός δέκα (10) εργάσιμων ημερών την Πράξη 2229 Κωδικό του Υπ. Εσωτερικών για την ανταποδοτική
διαπίστωσης παράβασης στον Τομέα Ελέγχου Καπνού υποστήριξη και την ανατροφοδότηση του ελεγκτικού
του ΣΕΥΥΠ και στις αρχές της Τοπικής Αυτοδιοίκη− μηχανισμού της παρούσης κοινής υπουργικής απόφασης
σης, που είναι αρμόδιες για την έκδοση της άδειας Τα εισπραχθέντα ποσά από τα βεβαιωθέντα πρόστιμα
λειτουργίας του καταστήματος, οι οποίες με σχετική αποδίδονται στις αρμόδιες Αυτοδιοικητικές Αρχές.
απόφασή τους, εντός διαστήματος δέκα (10) εργάσιμων 4. Το Υπουργείο Οικονομικών αντιπαραβάλλει τα
ημερών από τη μέρα που θα ενημερωθούν, προβαίνουν στοιχεία επιβολής και είσπραξης των προστίμων ανά
σε προσωρινή σφράγιση του καταστήματος για χρονικό δίμηνο και μεριμνά προκειμένου να εισπραχθούν από
διάστημα δέκα (10) ημερών. τις αρμόδιες ΔΟΥ τα μη εισπραχθέντα πρόστιμα.
Σε περίπτωση διαπίστωσης πέμπτης παράβασης, η 5. Ο κωδικός καπνού του Υ.Υ.Κ.Α. πιστώνεται το αργό−
αρμόδια ελεγκτική αρχή πέραν του προστίμου, που θα τερο ανά δίμηνο από το Υπ. Οικονομικών και λίστα των
επιβάλλει, κοινοποιεί εντός δέκα (10) εργάσιμων ημε− εισπραχθέντων προστίμων διαβιβάζεται στο Υ.Υ.Κ.Α.
ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 17631

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α’
1 . Πίνακας Επιβαλλόμενων Προστίμων ανά παράβαση σύμφωνα με το ν. 3868/2010.

ΠΟΣΟ
ΠΑΡΑΒΑΣΕΙΣ ΠΟΣΟ
ΠΑΡΑΒΑΣΗΣ
ΠΑΡΑΒΑΣΗ ΥΠΕΥΘΥΝΩΝ ΠΑΡΑΒΑΣΗΣ
(ΥΠΕΥΘΥΝΩΝ
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ (ΚΑΠΝΙΣΤΩΝ)
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ)
1. Κάπνισμα στους κλειστούς • Ανοχή ή μη επέμβαση του Υπευ− 500 € για κάθε 100 € για κάθε
χώρους των νοσηλευτικών θύνου παράβαση παράβαση
ιδρυμάτων και των φορέων • Μη πραγματοποίηση συστάσεων
παροχής υπηρεσιών υγείας στους παραβάτες
και πρόνοιας • Μη λήψη μέτρων για την αποτρο−
πή των παραβάσεων
• Μη Ανάρτηση της σήμανσης των
Παραρτημά−των Γ’ και Δ’
• Μη ανταπόκριση του υπευθύνου
σε διαμαρτυρία για την πραγματο
ποίηση της παράβασης
• Μη κλήση των αρμοδίων οργάνων
• Μη συνεργασία του υπευθύνου με
τα αρμόδια όργανα κατά τη διεξα−
γωγή του ελέγχου.

2 Κάπνισμα στους χώρους νηπι− • Ανοχή ή μη επέμβαση του Υπευ− 500 € για κάθε 100 € για κάθε
αγωγείων, παιδικών σταθμών, θύνου παράβαση παράβαση
βρεφονηπιακών σταθμώνπαι− • Μη πραγματοποίηση συστάσεων
δοτόπων κλειστών και υπαί− στους παραβάτες
θριων και όλων των ιδρυμά− • Μη λήψη μέτρων για την αποτρο−
των Α’βάθμιας, Β΄βάθμιας και πή των παραβάσεων
Γ΄βάθμιας εκπαίδευσης, δημό− • Μη ανάρτηση απαγορευτικού σή−
σιων και ιδιωτικών ματος
• Μη ανταπόκριση του υπευθύνου
σε διαμαρτυρία για την πραγματο−
ποίηση της παράβασης.
• Μη κλήση των αρμοδίων οργάνων
• Μη συνεργασία του υπευθύνου με
τα αρμόδια όργανα κατά τη διεξα−
γωγή του ελέγχου

3. Κάπνισμα σε κλειστούς χώ− • Ανοχή ή μη επέμβαση του Υπευ− 500 € για κάθε 50 € για κάθε
ρους διεξαγωγής αθλοπαιδι− θύνου παράβαση παράβαση
ών, ομαδικών αθλημάτων και • Μη πραγματοποίηση συστάσεων
αθλητικών εκδηλώσεων. στους παραβάτες.
• Μη λήψη μέτρων για την αποτρο−
πή των παραβάσεων
• Μη ανάρτηση απαγορευτικού σή−
ματος
• Μη συνεργασία του υπευθύνου με
τα αρμόδια όργανα κατά τη διεξα−
γωγή του ελέγχου.
17632 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ)

4. Κάπνισμα σε κλειστούς ιδιωτι− • Ανοχή ή μη επέμβαση του Υπευ− 500 € για κάθε 50 € για κάθε
κούς χώρους εργασίας. θύνου παράβαση παράβαση
• Μη πραγματοποίηση συστάσεων
στους παραβάτες
• Μη λήψη μέτρων για την αποτρο−
πή των παραβάσεων.
• Μη ανάρτηση απαγορευτικού σή−
ματος
• Μη ανταπόκριση του υπευθύνου
σε διαμαρτυρία για την πραγματο−
ποίηση της παράβασης
• Μη συνεργασία του υπευθύνου με
τα αρμόδια όργανα κατά τη διεξα−
γωγή του ελέγχου.
5. Κάπνισμα στους κλειστούς ή • Ανοχή ή μη επέμβαση του Υπευ− 500 € για κάθε 50 € για κάθε
στεγασμένους χώρους των θύνου παράβαση παράβαση
καταστημάτων υγειονομικού • Μη πραγματοποίηση συστάσεων Ειδικότερα στα
ενδιαφέροντος (κ.υ.ε.) συμπε− στους παραβάτες κυε όπου ανα−
ριλαμβανομένων και των χώ− • Μη λήψη μέτρων για την αποτρο− πτύσσονται τρα−
ρων παροχής υπηρεσιών δια− πή των παραβάσεων πεζοκαθίσματα
δικτύου. • Μη ανάρτηση απαγορευτικού σή− στον εσωτερικό
ματος τους χώρο
• Μη ανταπόκριση του υπευθύνου • σε δημοτικά δι−
σε διαμαρτυρία για την πραγματο− αμερίσματα κάτω
ποίηση της παράβασης των 2000 κατοί−
• Μη συνεργασία του υπευθύνου με κων το πρόστιμο
τα αρμόδια όργανα κατά τη διεξα− είναι 500 €
γωγή του ελέγχου • σε δημοτικά δι−
αμερίσματα άνω
των 2000 κατοί−
κων το πρόστιμο
είναι 600 €
6. Κάπνισμα στους παντός εί− • Ανοχή ή μη επέμβαση του Υπευ− 500 € για κάθε 50 € για κάθε
δους κλειστούς χώρους ανα− θύνου παράβαση παράβαση
μονής. • Μη πραγματοποίηση συστάσεων
στους παραβάτες
• Μη λήψη μέτρων για την αποτρο−
πή των παραβάσεων.
• Μη ανάρτηση απαγορευτικού σή−
ματος
• Μη ανταπόκριση του υπευθύνου
σε διαμαρτυρία για την πραγματο−
ποίηση της παράβασης
• Μη συνεργασία του υπευθύνου με
τα αρμόδια όργανα κατά τη διεξα−
γωγή του ελέγχου.
7. Κάπνισμα στα αεροδρόμια, • Ανοχή ή μη επέμβαση του Υπευ− 500 € για κάθε 50 € για κάθε
εκτός των χώρων καπνιστών θύνου παράβαση παράβαση
• Μη πραγματοποίηση συστάσεων
στους παραβάτες
• Μη λήψη μέτρων για την αποτρο−
πή των παραβάσεων.
• Μη ανάρτηση απαγορευτικού σή−
ματος
• Μη ανταπόκριση του υπευθύνου
σε διαμαρτυρία για την πραγματο−
ποίηση της παράβασης
• Ανοχή ή μη επέμβαση του Υπευ−
θύνου
• Μη συνεργασία του υπευθύνου με
τα αρμόδια όργανα κατά τη διεξα−
γωγή του ελέγχου.
ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 17633

8. Κάπνισμα στους σταθμούς με− • Ανοχή ή μη επέμβαση του Υπευ− 500 € για κάθε 50 € για κάθε
ταφορικών μέσων και επιβατι− θύνου παράβαση παράβαση
κών σταθμών λιμένων • Μη πραγματοποίηση συστάσεων
στους παραβάτες
• Μη λήψη μέτρων για την αποτρο−
πή των παραβάσεων.
• Μη ανάρτηση απαγορευτικού σή−
ματος
• Μη ανταπόκριση του υπευθύνου
σε διαμαρτυρία για την πραγματο−
ποίηση της παράβασης
• Μη συνεργασία του υπευθύνου με
τα αρμόδια όργανα κατά τη διεξα−
γωγή του ελέγχου.
9. Κάπνισμα στα παντός είδους • Ανοχή ή μη επέμβαση του Υπευ− 500 € για κάθε 50 € για κάθε
κυλικεία θύνου παράβαση παράβαση
• Μη πραγματοποίηση συστάσεων
στους παραβάτες
• Μη λήψη μέτρων για την αποτρο−
πή των παραβάσεων.
• Μη ανάρτηση απαγορευτικού σή−
ματος
• Μη ανταπόκριση του υπευθύνου
σε διαμαρτυρία για την πραγματο−
ποίηση της παράβασης.
• Μη συνεργασία του υπευθύνου με
τα αρμόδια όργανα κατά τη διεξα−
γωγή του ελέγχου.
10. Κάπνισμα στα παντός είδους • Μη ανάρτηση απαγορευτικού σή− 500 € για κάθε 50 € για κάθε
μέσα μαζικής μεταφοράς συ− ματος παράβαση παράβαση
μπεριλαμβανομένων των επι− • Ανοχή ή μη επέμβαση του Υπευ−
βατηγών δημόσιας χρήσης θύνου
αυτοκινήτων, με μετρητή • Μη ανταπόκριση του υπευθύνου
(ταξί) και αγοραίων. σε διαμαρτυρία για την πραγματο−
ποίηση της παράβασης
• Μη πραγματοποίηση συστάσεων
στους παραβάτες.
• Μη συνεργασία του υπευθύνου με
τα αρμόδια όργανα κατά τη διεξα−
γωγή του ελέγχου.
11. Σε κάθε περίπτωση από τις προαναφερθείσες η επανάληψη της παράβασης διπλασιάζει το αμέσως προη−
γούμενο επιβληθέν πρόστιμο (γεωμετρική αύξηση προστίμων).
12. Ειδικά για τους δημοσίους λειτουργούς, δημοσίους υπαλλήλους, υπαλλήλους ΟΤΑ, υπαλλήλους Ν.Π.Δ.Δ.,
Ν.Π.Ι.Δ. και υπαλλήλους του δημοσίου τομέα στους χώρους όπου είναι εγκατεστημένες οι υπηρεσίες τους, το ύψος
των πειθαρχικών προστίμων είναι αντίστοιχο των διοικητικών που επισύρει η ίδια παράβαση, ήτοι: 4. Κάπνισμα
σε χώρους εργασίας, 6. Κάπνισμα σε χώρους αναμονής, 9. Κάπνισμα στα κυλικεία. Αναλυτικά:
ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΡΟΣΤΙΜΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ

1. Κάπνισμα σε δημόσιους χώ− Στον Προϊστάμενο επιβάλλεται Στον καπνίζοντα επιβάλλεται πρόστιμο
ρους εργασίας πρόστιμο 500 € για κάθε παρά− 50€ για κάθε παράβαση
2. Κάπνισμα σε χώρους αναμο− βαση
νής δημοσίων υπηρεσιών.
3. Κάπνισμα στα κυλικεία δημο−
σίων υπηρεσιών.
2. ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΠΙΒΑΛΛΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΤΙΜΩΝ στους υπευθύνους των καταστημάτων, των περιπτέρων κτλ.
για Παραβάσεις που αφορούν την πώληση προϊόντων καπνού και αλκοόλ σε ανηλίκους, την εργασία ανηλί−
κων σε χώρους υγειονομικού ενδιαφέροντος και λοιπές σχετικές παραβάσεις σύμφωνα με το ν.3868/2010.

1. Πώληση προϊόντων καπνού από και προς ανηλίκους 1000 € για κάθε παράβαση
2. Πώληση προϊόντων καπνού ή αλκοολούχων ποτών σε ανηλίκους από επιχεί− 1000 € για κάθε παράβαση
ρηση που δεν πωλεί προϊόντα καπνού ή αλκοολούχα ποτά
17634 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ)

3. Πώληση προϊόντων καπνού σε χώρους παροχής υπηρεσιών διαδικτύου. 1000 € για κάθε παράβαση

4. Κατασκευή, προβολή, εμπορία, πώληση αντικειμένων που έχουν την εξωτερι− 1000 € για κάθε παράβαση
κή μορφή προϊόντων καπνού.
5. Κατασκευή, προβολή, εμπορία, πώληση του προϊόντος ηλεκτρονικού τσιγά− 1000 € για κάθε παράβαση
ρου (εκτός της περίπτωσης έγκρισης αυτού με βάση την Κ.Υ.Α. περί προϋπο−
θέσεων και διαδικασίας για τη χορήγηση της έγκρισης).
6. Κυκλοφορία προϊόντων που διατίθενται για τη διακοπή του καπνίσματος 1000 € για κάθε παράβαση
(εκτός των περιπτώσεων έγκρισης αυτών με βάση την Κ.Υ.Α. περί προϋποθέ−
σεων και διαδικασίας για τη χορήγηση της έγκρισης).
7. Πώληση προϊόντων καπνού με μηχανήματα αυτόματης πώλησης ή πώληση 1000 € για κάθε παράβαση
μεμονωμένων σιγαρέτων ή σιγαρέτων σε συσκευασία μικρότερη των είκο−
σι τεμαχίων.
8. Μη ανάρτηση σε εμφανές σημείο στους χώρους πώλησης των προϊόντων κα− 500 € για κάθε παράβαση
πνού, της ένδειξης σχετικά με την απαγόρευση πώλησης προϊόντων καπνού
σε ανηλίκους.
9. Είσοδος ανηλίκων σε μπαρ και κάθε είδους κέντρο διασκέδασης, όπου πωλεί− 1000 € για κάθε παράβαση
ται αλκοόλ, εξαιρουμένων των περιπτώσεων ιδιωτικών εκδηλώσεων.
10. Παραμονή ανηλίκων σε μπαρ καθώς και κατανάλωση αλκοολούχων ποτών 1000 € για κάθε παράβαση
από ανηλίκους σε όλους τους χώρους διασκέδασης, εξαιρουμένων των περι−
πτώσεων ιδιωτικών εκδηλώσεων
3. ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΠΙΒΑΛΛΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΤΙΜΩΝ στους διαφημιστές και διαφημιζόμενους
για παράβαση των διατάξεων του Ν 3868/2010 περί απαγόρευσης της διαφήμισης προϊόντων καπνού.

1. Διαφήμιση και προώθηση κάθε μορφής (κινητή διαφήμιση, προωθητικές ενέρ− 2000 € για κάθε παράβαση
γειες κτλ.) προϊόντων καπνού στους παντός είδους εξωτερικούς και υπαίθρι− και για κάθε παραβάτη
ους χώρους. Όπως ορίζονται οι εξωτερικοί χώροι και οι υπαίθριοι κατά την
παρ.3 του άρθρ.17 του ν. 3868/2010
2. Διαφήμιση και προώθηση κάθε μορφής προϊόντων καπνού στους εσωτερι− 2000 € για κάθε παράβαση
κούς χώρους, εξαιρουμένων των εσωτερικών χώρων των σημείων πώλησης
της παρ. 3 του άρθ. 17 του Ν.3868/2010
3. Τοποθέτηση προϊόντων καπνού σε προθήκες, (εκτός των καταστημάτων αφο− 1500 € για κάθε παράβαση
ρολογήτων ειδών, περιπτέρων και καταστημάτων που πωλούν αποκλειστι−
κά προϊόντα καπνού).
4. Διαφήμιση, πώληση προϊόντων καπνού σε χώρους Υπηρεσιών Υγείας, σε χώ− 1500 € για κάθε παράβαση
ρους εκπαιδευτικών ιδρυμάτων όλων των βαθμίδων δημοσίου και ιδιωτικού
δικαίου, καθώς και στα κυλικεία των ιδρυμάτων και των υπηρεσιών αυτών.
5. Κάθε μορφής συνοδευτική ένδειξη σε συσκευασίες προϊόντων καπνού, κάθε 5000 € για κάθε παράβαση
μορφής διαφημιστική προβολή ή καταχώρηση, σύμφωνα με τις οποίες η χρή−
ση προϊόντων καπνού εμφανίζει μειωμένο κίνδυνο για την υγεία
6. Δωρεάν διανομή προϊόντων καπνού. 2000 € για κάθε παράβαση

*02013152508100012*
ΦΕΚ 1315 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 17635
17636 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ)

Άρθρο 5
Έναρξη ισχύος
Η ισχύς της παρούσης αρχίζει από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 25 Αυγούστου 2010
ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ

ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ
ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΙΩΑΝΝΗΣ ΡΑΓΚΟΥΣΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ

ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ


ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ
ΑΝΔΡΕΑΣ ΛΟΒΕΡΔΟΣ ΜΑΡ. − ΕΛ. ΞΕΝΟΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΥ

ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ


ΜΙΧΑΗΛ ΧΡΥΣΟΧΟΪΔΗΣ ΠΑΥΛΟΣ ΓΕΡΟΥΛΑΝΟΣ
2. Κωδικοποιημένη έκδοση ορισμένων άρθρων του νόμου 4419/2016

Άρθρο 2
Ορισμοί
(Άρθρο 2 της Οδηγίας 2014/40)
Για τους σκοπούς του παρόντος νόμου ισχύουν οι ακόλουθοι ορισμοί:
1) «καπνός»: φύλλα και άλλα φυσικά, επεξεργασμένα
ή ανεπεξέργαστα τμήματα φυτών καπνού, συμπεριλαμβανομένου του διογκωμένου και του
ανακατεργασμένου καπνού,
2) «καπνός πίπας»: καπνός που μπορεί να καταναλωθεί μέσω διαδικασίας καύσης και που
προορίζεται αποκλειστικά για χρήση σε πίπα,
3) «καπνός για στριφτά τσιγάρα»: καπνός που μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την κατασκευή
τσιγάρων από καταναλωτές ή από καταστήματα λιανικής πώλησης,
4) «προϊόντα καπνού» ή «καπνικά προϊόντα»: προϊόντα που μπορούν να καταναλωθούν και
τα οποία αποτελούνται, έστω και εν μέρει, από καπνό, είτε γενετικά τροποποιημένο είτε όχι,
5) «μη καπνιζόμενο προϊόν καπνού»: προϊόν καπνού που καταναλώνεται χωρίς διαδικασία
καύσης, συμπεριλαμβανομένου του καπνού μάσησης, του καπνού που λαμβάνεται από τη
μύτη και του καπνού που λαμβάνεται από το στόμα,
6) «καπνός μάσησης»: μη καπνιζόμενο προϊόν καπνού που προορίζεται αποκλειστικά για
μάσηση, χωρίς διαδικασία καύσης, συμπεριλαμβανομένου του καπνού μάσησης, του καπνού
που λαμβάνεται από τη μύτη και του καπνού που λαμβάνεται από το στόμα,
7) «καπνός που λαμβάνεται από τη μύτη»: μη καπνιζόμενο προϊόν καπνού που μπορεί να
καταναλωθεί μέσω της μύτης,
8) «προϊόντα καπνού που λαμβάνονται από το στόμα»: όλα τα προϊόντα καπνού που
λαμβάνονται από το στόμα, εκτός από εκείνα που προορίζονται για εισπνοή ή μάσηση, και τα
οποία κατασκευάζονται εξ ολοκλήρου ή εν μέρει από καπνό, σε σκόνη ή σε μορφή
σωματιδίων ή σε οποιονδήποτε συνδυασμό αυτών των μορφών, και ιδίως τα προϊόντα που
συσκευάζονται σε φακελάκια μίας δόσης ή σε πορώδη φακελάκια,
9) «προϊόντα καπνού για κάπνισμα»: προϊόντα καπνού διαφορετικά από τα μη καπνιζόμενα
προϊόντα καπνού,
10) «τσιγάρο»: α) οι κύλινδροι καπνού που μπορούν να καπνίζονται ως έχουν και οι οποίοι
δεν είναι πούρα ή πουράκια, β) οι κύλινδροι καπνού, οι οποίοι με απλό μη βιομηχανικό
χειρισμό γλιστρούν μέσα σε σωλήνες τσιγάρων, γ) οι κύλινδροι καπνού, οι οποίοι με απλό μη
βιομηχανικό χειρισμό περιτυλίγονται σε τσιγαρόχαρτα,
11) «πούρο»: α) οι κύλινδροι καπνού με εξωτερικό περίβλημα από φυσικό καπνό, β) οι
κύλινδροι καπνού με τεμαχισμένο μείγμα καπνού και με εξωτερικό περιτύλιγμα στο σύνηθες
χρώμα του πούρου, από ανασυσταθέντα καπνό, που καλύπτει πλήρως το προϊόν και όπου
χρειάζεται και το φίλτρο, όχι όμως και το επιστόμιο στην περίπτωση προϊόντων με επιστόμιο,
όπου το βάρος ανά μονάδα, μη περιλαμβανομένου του φίλτρου ή του επιστομίου, δεν είναι
μικρότερο από 2,3 γραμμάρια ούτε μεγαλύτερο από 10 γραμμάρια και η περίμετρος στο ένα
τρίτο τουλάχιστον του μήκους δεν είναι μικρότερη από 34 χιλιοστά,
12) «πουράκι»: πούρο μέγιστου βάρους 3 γραμμαρίων, 13) «καπνός για ναργιλέ»: προϊόν
καπνού που μπορεί να καταναλωθεί μέσω ναργιλέ. Για τους σκοπούς του παρόντος νόμου, ο
καπνός για ναργιλέ θεωρείται προϊόν καπνού που προορίζεται για κάπνισμα. Εάν ένα προϊόν
μπορεί να χρησιμοποιηθεί τόσο μέσω ναργιλέ όσο και σε καπνό για στριφτά τσιγάρα,
θεωρείται καπνός για στριφτά τσιγάρα,
14) «νέο προϊόν καπνού»: προϊόν καπνού το οποίο: α) δεν ανήκει σε καμία από τις ακόλουθες
κατηγορίες: τσιγάρο, καπνός για στριφτά τσιγάρα, καπνός πίπας, καπνός για ναργιλέ, πούρο,
πουράκι, καπνός μάσησης, καπνός που λαμβάνεται από τη μύτη και καπνός που λαμβάνεται
από το στόμα και β) κυκλοφορεί στην αγορά μετά τις 19 Μαΐου 2014,

Σελίδα 19 από 31 σελίδες


Με απόφαση του Υπουργού Υγείας μπορεί στην παραπάνω έννοια να συμπεριλαμβάνονται και
οι συσκευές η χρήση των οποίων αποτελεί προϋπόθεση και συνδέεται αποκλειστικά με τη χρήση
των νέων προϊόντων καπνού και να ορίζονται ειδικότερα οι όροι και οι προϋποθέσεις
προώθησης και διάθεσης αυτών.31
15) «φυτικό προϊόν για κάπνισμα»: προϊόν με βάση φυτά, βότανα ή φρούτα, που δεν περιέχει
καπνό και που μπορεί να καταναλωθεί μέσω διαδικασίας καύσης,
16) «ηλεκτρονικό τσιγάρο»: προϊόν που μπορεί να χρησιμοποιηθεί για κατανάλωση ατμού που
περιέχει νικοτίνη ή ατμού που δεν περιέχει νικοτίνη με επιστόμιο ή στοιχείο του εν λόγω
προϊόντος, συμπεριλαμβανομένου του περιέκτη, του δοχείου και της συσκευής χωρίς περιέκτη ή
δοχείο. Τα ηλεκτρονικά τσιγάρα μπορούν να είναι επαναπληρώσιμα μέσω περιέκτη
επαναπλήρωσης και δοχείου ή επαναπληρώσιμα με περιέκτες μίας χρήσης,32
17) «περιέκτης επαναπλήρωσης»: δοχείο που περιέχει υγρό, ανεξαρτήτως αν σε αυτό περιέχεται
ή όχι νικοτίνη, το οποίο μπορεί να επαναχρησιμοποιηθεί για να επαναπληρώσει ηλεκτρονικό
τσιγάρο,33
17α. «νικοτινούχο υγρό»: υγρό που περιέχει νικοτίνη και προορίζεται για το άτμισμά του μέσω
ηλεκτρονικού τσιγάρου,
17β. «μη νικοτινούχο υγρό»: υγρό που δεν περιέχει νικοτίνη και προορίζεται για το άτμισμά του
μέσω ηλεκτρονικού τσιγάρου, 34
18) «συστατικό»: καπνός, πρόσθετο, καθώς και κάθε ουσία ή στοιχείο που είναι παρόντα στο
τελικό προϊόν καπνού ή σε συναφή προϊόντα, συμπεριλαμβανομένων του χαρτιού, του
φίλτρου, των μελανών, των καψουλών και των συγκολλητικών υλών,
19) «νικοτίνη»: τα νικοτινικά αλκαλοειδή,
20) «πίσσα»: το ακατέργαστο άνυδρο μη νικοτινούχο συμπύκνωμα καπνού,
21) «εκπομπές»: ουσίες που εκλύονται όταν ένα προϊόν καπνού ή συναφές προϊόν
χρησιμοποιείται σύμφωνα με τον προορισμό του, όπως οι ουσίες που βρίσκονται στον
εκλυόμενο καπνό ή ουσίες που εκλύονται κατά τη διαδικασία χρήσης μη καπνιζόμενων
προϊόντων καπνού,
22) «μέγιστο επίπεδο» ή «μέγιστο επίπεδο εκπομπών»: η μέγιστη περιεκτικότητα ή εκπομπή,
συμπεριλαμβανομένου του μηδενός, μιας ουσίας σε ένα προϊόν καπνού, μετρούμενη σε
χιλιοστόγραμμα,
23) «πρόσθετο» ή «πρόσθετη ουσία»: κάθε ουσία, με εξαίρεση τον καπνό, που προστίθεται
σε προϊόν καπνού, σε μονάδα συσκευασίας του ή σε κάθε εξωτερική συσκευασία,
24) «αρωματικό»: πρόσθετο που προσδίδει μυρωδιά και/ή γεύση,
25) «χαρακτηριστικό άρωμα/γεύση»: σαφώς αντιληπτή μυρωδιά ή γεύση, διαφορετική από το
άρωμα και τη γεύση του καπνού, που προκύπτει από πρόσθετο ή από συνδυασμό προσθέτων,
που περιλαμβάνουν, αλλά δεν περιορίζονται σε αυτά, τα φρούτα, τα μπαχαρικά, τα
αρωματικά φυτά, την αλκοόλη, την καραμέλα, τη μινθόλη ή τη βανίλια, και η οποία είναι
αισθητή πριν ή κατά την κατανάλωση του προϊόντος καπνού,
26) «εθιστικότητα»: η φαρμακολογική ικανότητα μιας ουσίας να προκαλεί εθισμό,
κατάσταση η οποία επηρεάζει την ικανότητα ενός ατόμου να ελέγχει τη συμπεριφορά του,
συνήθως μέσω μιας αίσθησης ανταμοιβής ή ανακούφισης από συμπτώματα στέρησης ή και
τα δύο,
27) «τοξικότητα»: ο βαθμός στον οποίο μια ουσία μπορεί να προκαλέσει βλαβερές
επιδράσεις στον ανθρώπινο οργανισμό, συμπεριλαμβανομένων των επιδράσεων που
εμφανίζονται με την πάροδο του χρόνου, συνήθως μέσω επανειλημμένης ή συνεχούς
κατανάλωσης ή έκθεσης,
28) «ουσιαστική μεταβολή των συνθηκών»: αύξηση του όγκου πωλήσεων ανά κατηγορία
προϊόντος κατά τουλάχιστον 10% σε τουλάχιστον πέντε κράτη – μέλη με βάση τα στοιχεία

31
ΝΟΜΟΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘ. 4600 (ΦΕΚ 43/Α, 9 Μαρτίου 2019, άρθρο 96 παρ. 1)
32
ΝΟΜΟΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘ. 4600 (ΦΕΚ 43/Α, 9 Μαρτίου 2019, άρθρο 96 παρ. 2)
33
ΝΟΜΟΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘ. 4600 (ΦΕΚ 43/Α, 9 Μαρτίου 2019, άρθρο 96 παρ. 3)
34
ΝΟΜΟΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘ. 4600 (ΦΕΚ 43/Α, 9 Μαρτίου 2019, άρθρο 96 παρ. 4)

Σελίδα 20 από 31 σελίδες


για τις πωλήσεις που διαβιβάζονται σύμφωνα με την παράγραφο 5 του άρθρου 5 ή αύξηση
του επιπέδου επιπολασμού της χρήσης στην ομάδα καταναλωτών ηλικίας κάτω των 25 ετών
κατά τουλάχιστον πέντε εκατοστιαίες μονάδες σε τουλάχιστον πέντε κράτη - μέλη για την
αντίστοιχη κατηγορία προϊόντος με βάση την Ειδική Έκθεση 385 του Ευρωβαρομέτρου του
Μαΐου του 2012 ή ισοδύναμες μελέτες επιπολασμού· σε κάθε περίπτωση, θεωρείται ότι δεν
σημειώθηκε ουσιαστική μεταβολή των συνθηκών όταν ο όγκος των πωλήσεων της
κατηγορίας προϊόντος σε επίπεδο λιανικής δεν υπερέβη το 2,5 % των συνολικών πωλήσεων
των προϊόντων καπνού σε επίπεδο Ένωσης,
29) «εξωτερική συσκευασία»: κάθε συσκευασία με την οποία διατίθενται προϊόντα καπνού ή
συναφή προϊόντα στην αγορά και η οποία περιλαμβάνει μια μονάδα συσκευασίας ή μια
ομάδα μονάδων συσκευασίας· τα διαφανή περιτυλίγματα δεν θεωρούνται εξωτερική
συσκευασία,
30) «μονάδα συσκευασίας»: η μικρότερη ατομική συσκευασία ενός προϊόντος καπνού ή
συναφούς προϊόντος που διατίθεται στην αγορά,
31) «σακουλάκι»: μονάδα συσκευασίας καπνού για στριφτά τσιγάρα είτε υπό τη μορφή
ορθογώνιας θήκης με καπάκι που καλύπτει το άνοιγμα ή υπό τη μορφή σακούλας με επίπεδο
πάτο,
32) «προειδοποίηση για την υγεία»: προειδοποίηση που αφορά τις αρνητικές επιπτώσεις στην
ανθρώπινη υγεία ενός προϊόντος ή άλλες ανεπιθύμητες παρενέργειες της χρήσης του,
συμπεριλαμβανομένων των λεκτικών προειδοποιήσεων, των συνδυασμένων
προειδοποιήσεων για την υγεία, των γενικών προειδοποιήσεων και των ενημερωτικών
μηνυμάτων, όπως προβλέπονται στον παρόντα νόμο,
33) «συνδυασμένη προειδοποίηση για την υγεία»: προειδοποίηση για την υγεία που
αποτελείται από συνδυασμό λεκτικής προειδοποίησης και αντίστοιχης φωτογραφίας ή
εικόνας, όπως προβλέπεται στον παρόντα νόμο,
34) «διασυνοριακές εξ’ αποστάσεως πωλήσεις»: πώληση προϊόντων εξ αποστάσεως σε
καταναλωτές, στο πλαίσιο της οποίας ο καταναλωτής, όταν παραγγέλλει το προϊόν από
κατάστημα λιανικής πώλησης, βρίσκεται σε κράτος - μέλος διαφορετικό από το κράτος –
μέλος ή την τρίτη χώρα όπου είναι εγκατεστημένο το εν λόγω κατάστημα λιανικής πώλησης·
το κατάστημα λιανικής πώλησης θεωρείται ότι είναι εγκατεστημένο σε κράτος - μέλος: α) σε
περίπτωση φυσικού προσώπου: αν αυτό το φυσικό πρόσωπο έχει την επιχειρηματική έδρα
του στο εν λόγω κράτος - μέλος, β) στις άλλες περιπτώσεις: αν το κατάστημα λιανικής
πώλησης έχει στο εν λόγω κράτος - μέλος την καταστατική του έδρα, την κεντρική του
διοίκηση ή τον τόπο άσκησης των δραστηριοτήτων του, συμπεριλαμβανομένου ενός
υποκαταστήματος, αντιπροσωπείας ή οποιασδήποτε άλλης εγκατάστασης,
35) «καταναλωτής»: κάθε φυσικό πρόσωπο που ενεργεί για σκοπούς άσχετους με την
εμπορική, επιχειρηματική, βιοτεχνική ή επαγγελματική του δραστηριότητα,
36) «σύστημα επαλήθευσης ηλικίας»: υπολογιστικό σύστημα που επιβεβαιώνει ηλεκτρονικά
με αναμφισβήτητο τρόπο την ηλικία του καταναλωτή σύμφωνα με τις εθνικές απαιτήσεις,
37) «κατασκευαστής»: κάθε φυσικό ή νομικό πρόσωπο που κατασκευάζει προϊόν ή το οποίο
δίνει εντολή να σχεδιαστεί ή να κατασκευαστεί ένα προϊόν και διαθέτει το προϊόν αυτό στην
αγορά υπό την ονομασία ή το εμπορικό σήμα του,
38) «εισαγωγή προϊόντων καπνού ή συναφών προϊόντων»: η είσοδος των εν λόγω προϊόντων
στο έδαφος της Ένωσης, εκτός αν τα προϊόντα τίθενται σε τελωνειακή διαδικασία ή
καθεστώς αναστολής κατά την είσοδό τους στην Ένωση, καθώς και η αποδέσμευσή τους από
τελωνειακή διαδικασία ή καθεστώς αναστολής,
39) «εισαγωγέας προϊόντων καπνού ή συναφών προϊόντων»: το πρόσωπο που έχει την
κυριότητα ή δικαίωμα διάθεσης επί προϊόντων καπνού ή συναφών προϊόντων που έχουν
εισαχθεί στο έδαφος της Ένωσης,
40) «διάθεση στην αγορά»: η διάθεση προϊόντων, ανεξαρτήτως του τόπου παρασκευής τους,
σε καταναλωτές που βρίσκονται στην Ένωση, με ή χωρίς πληρωμή, συμπεριλαμβανομένης
της εξ αποστάσεως πώλησης· σε περιπτώσεις διασυνοριακών εξ αποστάσεως πωλήσεων, το

Σελίδα 21 από 31 σελίδες


προϊόν θεωρείται ότι εισάγεται στην αγορά στο κράτος - μέλος στο οποίο βρίσκεται ο
καταναλωτής,
41) «κατάστημα λιανικής πώλησης»: κάθε κατάστημα που διαθέτει στην αγορά προϊόντα
καπνού, συμπεριλαμβανομένης της διάθεσης των προϊόντων από φυσικό πρόσωπο.
42) «υποκατάστατο καπνού»: κάθε προϊόν που δεν περιέχει καπνό, δεν αποτελεί φυτικό προϊόν
για κάπνισμα ή ηλεκτρονικό τσιγάρο και μπορεί να προσομοιάζει ως προς τη σκοπούμενη
χρήση με αυτά, 35
43) «συναφή προϊόντα»: τα υποκατάστατα καπνού, το ηλεκτρονικό τσιγάρο, το φυτικό προϊόν
για κάπνισμα, καθώς και κάθε προϊόν η χρήση του οποίου συνδέεται με την κατ’
αποκλειστικότητα χρήση ενός από τα παραπάνω. 36

Άρθρο 3
Μέγιστα επίπεδα εκπομπών για πίσσα, νικοτίνη, μονοξείδιο του άνθρακα και άλλες
ουσίες
(Άρθρο 3 της Οδηγίας 2014/40)
Τα μέγιστα επίπεδα εκπομπών των τσιγάρων που διατίθενται στην ελληνική αγορά ή
κατασκευάζονται στην Ελλάδα 37 («μέγιστα επίπεδα εκπομπών») δεν υπερβαίνουν:
α) τα 10 mg πίσσας ανά τσιγάρο,
β) το 1 mg νικοτίνης ανά τσιγάρο,
γ) τα 10 mg μονοξειδίου του άνθρακα ανά τσιγάρο.

Άρθρο 4
Μέθοδοι μέτρησης
(Άρθρο 4 της Οδηγίας 2014/40)
1. Οι εκπομπές πίσσας, νικοτίνης και μονοξειδίου του άνθρακα των τσιγάρων μετρούνται
βάσει του προτύπου ISO 4387 για την πίσσα, του προτύπου ISO 10315 για τη νικοτίνη και
του προτύπου ISO 8454 για το μονοξείδιο του άνθρακα. Η ακρίβεια των μετρήσεων όσον
αφορά την πίσσα, τη νικοτίνη και το μονοξείδιο του άνθρακα προσδιορίζεται σύμφωνα με το
πρότυπο ISO 8243.
2. Οι κατά την παράγραφο 1 μετρήσεις επαληθεύονται από το διαπιστευμένο εργαστήριο του
Γενικού Χημείου του Κράτους ή άλλα εργαστήρια, τα οποία διαπιστεύονται από την
Αυτοτελή Λειτουργική Μονάδα Διαπίστευσης του Εθνικού Συστήματος Υποδομών
Ποιότητας (Ε.Σ.Υ.Π.) του άρθρου 6 του ν. 4109/2013 (Α΄ 16). Τα εν λόγω εργαστήρια πρέπει
να πληρούν τα εξής κριτήρια:
α. πρέπει να είναι εγκατεστημένα εντός της ελληνικής επικράτειας,
β. πρέπει να μην ανήκουν ή να μην ελέγχονται άμεσα ή έμμεσα από την καπνοβιομηχανία,
γ. πρέπει να διαθέτουν Πιστοποιητικό Διαπίστευσης σε ισχύ σε σχέση με τις μεθόδους που
καλύπτουν τις απαιτήσεις του παρόντος νόμου και το οποίο θα πρέπει να βασίζεται στο
σχετικό εναρμονισμένο πρότυπο που αφορά στη διαπίστευση εργαστηρίων, ΕΛΟΤΕΝ
ISO/IEC17025 στα πεδία εφαρμογής των ανωτέρω μετρήσεων. Τα ως άνω κριτήρια δύνανται
να τροποποιηθούν προκειμένου να πληρούν την εκάστοτε ισχύουσα εθνική και ενωσιακή
νομοθεσία.
3. Τα διαπιστευμένα εργαστήρια γνωστοποιούν στο Τμήμα Παραγόντων Κινδύνου,
Κοινωνικών Παραγόντων για την Υγεία και Εξαρτήσεων της Διεύθυνσης Ψυχικής Υγείας
του Υπουργείου Υγείας το Πιστοποιητικό Διαπίστευσής τους, μετά την έκδοσή του από την
Αυτοτελή Λειτουργική Μονάδα Διαπίστευσης (Ε.ΣΥ.Δ.) και καταχωρούνται σε κατάλογο
διαπιστευμένων εργαστηρίων, τον οποίο τηρεί το Υπουργείο Υγείας. Κάθε διαπιστευμένο
εργαστήριο οφείλει να ενημερώνει άμεσα το Υπουργείο Υγείας σε περίπτωση αναστολής ή
ανάκλησης της διαπίστευσής του από την Αυτοτελή Λειτουργική Μονάδα Διαπίστευσης

35
ΝΟΜΟΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘ. 4600 (ΦΕΚ 43/Α, 9 Μαρτίου 2019, άρθρο 96 παρ. 5)
36
ΝΟΜΟΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘ. 4600 (ΦΕΚ 43/Α, 9 Μαρτίου 2019, άρθρο 96 παρ. 6)
37
ΝΟΜΟΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘ. 4600 (ΦΕΚ 43/Α, 9 Μαρτίου 2019, άρθρο 96 παρ. 7)

Σελίδα 22 από 31 σελίδες


(Ε.ΣΥ.Δ.). Σε περίπτωση που κάποιο εργαστήριο παραλείψει να ενημερώσει άμεσα το
Υπουργείο Υγείας, τότε το εργαστήριο αυτό αποκλείεται από κάθε μελλοντική αξιολόγηση
για τη συμπερίληψή του στον κατάλογο των διαπιστευμένων εργαστηρίων. Το Υπουργείο
Υγείας γνωστοποιεί την απόφαση περί αποκλεισμού του εργαστηρίου από τον κατάλογο των
διαπιστευμένων εργαστηρίων στους κατασκευαστές και εισαγωγείς προϊόντων καπνού. Στο
Υπουργείο Υγείας τηρείται κατάλογος διαπιστευμένων εργαστηρίων. Ο κατάλογος αυτός,
καθώς και οι τροποποιήσεις του κοινοποιούνται στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Ομοίως
κοινοποιούνται στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή οι μέθοδοι μέτρησης που χρησιμοποιούνται για τις
εκπομπές τσιγάρων, πλην των εκπομπών πίσσας, νικοτίνης και μονοξειδίου του άνθρακα και
για τις εκπομπές προϊόντων καπνού πλην των τσιγάρων.
4. Για την επαλήθευση των μετρήσεων της παραγράφου 1 που διενεργείται στα
διαπιστευμένα εργαστήρια του Γενικού Χημείου του Κράτους οι κατασκευαστές και οι
εισαγωγείς προϊόντων καπνού προκαταβάλλουν αποζημίωση, σύμφωνα με την
3002640/1552/6.2.2002 απόφαση του Υφυπουργού Οικονομικών (Β΄ 161).
5. Οι μετρήσεις του παρόντος άρθρου είναι δυνατό να πραγματοποιούνται και από εργαστήρια
που εδρεύουν στην επικράτεια άλλων κρατών-μελών της Ένωσης, υπό την προϋπόθεση ότι αυτά
έχουν εγκριθεί κι εποπτεύονται αντιστοίχως από τις αρμόδιες Εθνικές Αρχές των κρατών αυτών
και δεν ανήκουν ή ελέγχονται άμεσα ή έμμεσα από την καπνοβιομηχανία.38

Άρθρο 15
Καπνός που λαμβάνεται από το στόμα
(Άρθρο 17 της Οδηγίας 2014/40/ΕΕ)
1 Απαγορεύεται η κυκλοφορία στην αγορά του καπνού που λαμβάνεται από το στόμα.
2 Απαγορεύεται η κυκλοφορία στην αγορά του καπνού μάσησης, του καπνού που λαμβάνεται
από τη μύτη και των υποκατάστατων καπνού.39

Άρθρο 17
Κοινοποίηση – αδειοδότηση νέων προϊόντων καπνού
(Άρθρο 19 της Οδηγίας 2014/40/ΕΕ)
1. Οι κατασκευαστές και οι εισαγωγείς νέων προϊόντων καπνού υποχρεούνται να υποβάλλουν
κοινοποίηση στο Υπουργείο Υγείας για κάθε τέτοιο προϊόν που προτίθενται να διαθέσουν
στην ελληνική αγορά. Η κοινοποίηση υποβάλλεται σε ηλεκτρονική μορφή έξι (6) μήνες πριν
από την προβλεπόμενη διάθεση στην αγορά και συνοδεύεται από λεπτομερή περιγραφή του
σχετικού νέου προϊόντος καπνού, καθώς και από τις οδηγίες χρήσης του και τις πληροφορίες
που προβλέπονται από το άρθρο 6 όσον αφορά τα συστατικά και τις εκπομπές. Οι
κατασκευαστές και οι εισαγωγείς που υποβάλλουν κοινοποίηση για ένα νέο προϊόν καπνού
παρέχουν επίσης:
α) τις διαθέσιμες επιστημονικές μελέτες για την τοξικότητα, τον κίνδυνο εθισμού και την
ελκυστικότητα του νέου προϊόντος καπνού, ιδίως όσον αφορά τα συστατικά και τις εκπομπές
του,
β) τις διαθέσιμες μελέτες, τις συνοπτικές περιγραφές τους και τις έρευνες αγοράς σχετικά με
τις προτιμήσεις διάφορων ομάδων καταναλωτών, συμπεριλαμβανομένων των νέων και των
σημερινών καπνιστών,
γ) άλλες διαθέσιμες και σχετικές πληροφορίες, μεταξύ των οποίων και ανάλυση
κινδύνου/οφέλους του προϊόντος, τις αναμενόμενες συνέπειές του στην παύση της
κατανάλωσης καπνού, τις αναμενόμενες συνέπειές του στην έναρξη της κατανάλωσης
καπνού και προβλεπόμενες επιδράσεις στους καταναλωτές.

38
ΝΟΜΟΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘ. 4600 (ΦΕΚ 43/Α, 9 Μαρτίου 2019, άρθρο 96 παρ. 8)
39
ΝΟΜΟΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘ. 4600 (ΦΕΚ 43/Α, 9 Μαρτίου 2019, άρθρο 96 παρ. 9). Αρχίζει να ισχύει στις 6
Σεπτεμβρίου 2019 (άρθρο 96 παρ. 22).

Σελίδα 23 από 31 σελίδες


Η κοινοποίηση των συσκευών των νέων προϊόντων καπνού πραγματοποιείται με βάση τις
υφιστάμενες κάθε φορά εκτελεστικές πράξεις της Επιτροπής, σύμφωνα με την παρ. 5 του
άρθρου 5 της Οδηγίας 2014/40/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 3ης
Απριλίου 2014.40
2. Οι κατασκευαστές και οι εισαγωγείς νέων προϊόντων καπνού υποχρεούνται να διαβιβάζουν
κάθε νέα ή επικαιροποιημένη πληροφορία σχετικά με τις μελέτες, την έρευνα και άλλες
πληροφορίες που αναφέρονται στα στοιχεία α΄ έως γ΄ της παραγράφου 1. Το Υπουργείο
Υγείας μπορεί να απαιτεί από τους κατασκευαστές ή τους εισαγωγείς νέων προϊόντων
καπνού να πραγματοποιούν πρόσθετες δοκιμές ή να υποβάλουν συμπληρωματικές
πληροφορίες. Το Υπουργείο Υγείας θέτει στη διάθεση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής όλες τις
πληροφορίες που λαμβάνονται δυνάμει του παρόντος άρθρου.
3. Συνιστάται στο Υπουργείο Υγείας πενταμελής Επιτροπή αξιολόγησης νέων προϊόντων
καπνού, η οποία αποτελείται από έναν (1) εκπρόσωπο του Υπουργείου Υγείας και τον
αναπληρωτή του, έναν (1) εκπρόσωπο του Υπουργείου Οικονομικών και τον αναπληρωτή
του, έναν (1) εκπρόσωπο του Υπουργείου Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού και τον
αναπληρωτή του, έναν (1) εκπρόσωπο του ΕΟΦ και τον αναπληρωτή του και έναν (1)
εκπρόσωπο της Ελληνικής Πνευμονολογικής Εταιρείας και τον αναπληρωτή του.
Προκειμένου να συγκροτηθεί η Επιτροπή, το Υπουργείο Οικονομικών, το Υπουργείο
Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού, ο ΕΟΦ και η Ελληνική Πνευμονολογική Εταιρεία
ορίζουν τους εκπροσώπους τους με έγγραφό τους προς τον Υπουργό Υγείας. Ο Υπουργός
Υγείας, αφού ορίσει και τους εκπροσώπους του δικού του Υπουργείου, συγκροτεί με
απόφασή του την Επιτροπή. Σε περίπτωση που ο Ε.Ο.Φ. και η Ελληνική Πνευμονολογική
Εταιρεία δεν ορίσουν εκπροσώπους τότε ο Υπουργός Υγείας ορίζει δύο επιπλέον πρόσωπα,
ήτοι έναν υπάλληλο του Ε.Ο.Φ. και έναν πνευμονολόγο Διευθυντή του Ε.Σ.Υ. ή έναν
πνευμονολόγο-μέλος Δ.Ε.Π. Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου. Η θητεία των μελών της
Επιτροπής είναι διετής.
4. Οι κατασκευαστές και οι εισαγωγείς νέων προϊόντων καπνού υποχρεούνται, τουλάχιστον
τέσσερις (4) μήνες πριν τεθεί σε κυκλοφορία ένα νέο προϊόν καπνού, να καταθέσουν τεχνικό
φάκελο στην Επιτροπή της παραγράφου 3 ή, σε περίπτωση που δεν έχει συγκροτηθεί η
Επιτροπή της παραγράφου 3, στον Υπουργό Υγείας. Ο φάκελος κατατίθεται εγγράφως και
ηλεκτρονικώς και περιλαμβάνει τα εξής:
α) τα αναφερόμενα στην παράγραφο 1,
β) αποδεικτικά πλήρους συμμόρφωσης όλων των συστατικών και των ηλεκτρονικών
στοιχείων με τα σχετικά πρότυπα ασφαλείας και διατήρηση όλων των σχετικών κανονιστικών
απαιτήσεων,
γ) πλήρη ποιοτική και ποσοτική καταγραφή όλων των συστατικών και των εκπομπών τους,
δ) περιγραφή των τεχνικών χαρακτηριστικών των συσκευών ή των ηλεκτρονικών τους
στοιχείων,
ε) σχέδιο οδηγιών χρήσης και επισήμανσης,
στ) τοξικολογικές μελέτες και φυσικοχημικές δοκιμές που αφορούν τα συστατικά των νέων
προϊόντων καπνού και τις εκπομπές τους, σύμφωνα με τις οποίες οι ουσίες που περιέχονται,
καθώς και οι ουσίες που απελευθερώνονται κατά τη λειτουργία των προϊόντων που εμπίπτουν
στο πεδίο εφαρμογής του παρόντος νόμου δεν παρουσιάζουν κίνδυνο για την υγεία κατά την
έννοια των κανονισμών (ΕΚ) 1907/2006 και 1272/2008. Οι τοξικολογικές μελέτες
διεξάγονται σύμφωνα με τις Αρχές της Ορθής Εργαστηριακής Πρακτικής (ΟΕΠ) και
σύμφωνα με τον Κανονισμό (ΕΚ) 440/2008 (EEL 142/). Τα εργαστήρια, όπου διεξάγονται οι
τοξικολογικές μελέτες, είναι διαπιστευμένα σύμφωνα με τις Αρχές της Ορθής Εργαστηριακής
Πρακτικής και τα εργαστήρια, όπου διεξάγονται οι φυσικοχημικές δοκιμές, είναι
διαπιστευμένα κατά το πρότυπο EN ISO 17025,

40
ΝΟΜΟΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘ. 4600 (ΦΕΚ 43/Α, 9 Μαρτίου 2019, άρθρο 96 παρ. 10)

Σελίδα 24 από 31 σελίδες


ζ) περιγραφή της παραγωγικής διαδικασίας και των μέτρων διασφάλισης της ποιότητας, τα
οποία πρέπει να λαμβάνονται,
η) έκθεση εκτίμησης της ασφάλειας των συσκευών, από τις οποίες αποτελείται το προϊόν και
αντίστοιχο πιστοποιητικό ασφαλείας,
θ) υπεύθυνη δήλωση συμμόρφωσης προς τις προδιαγραφές του παρόντος νόμου είτε
πρόκειται για νέο προϊόν καπνού που εμπίπτει στον ορισμό του μη καπνιζόμενου προϊόντος
καπνού είτε στον ορισμό του προϊόντος καπνού για κάπνισμα,
ι) επιδημιολογικές ή/και κλινικές μελέτες που έχουν εκπονηθεί σύμφωνα με τις αρχές της
ορθής κλινικής πρακτικής, εφόσον αφορούν το υπό αδειοδότηση προϊόν, ια) απόδειξη
καταβολής παραβόλου 1.000 ευρώ για την εξέταση του τεχνικού φακέλου, όπως καθορίζεται
στο άρθρο 25. Τα επιστημονικά στοιχεία τα οποία κοινοποιούνται με τον τεχνικό φάκελο
καλύπτονται από το βιομηχανικό και εμπορικό απόρρητο.
5. Αν, εντός τριάντα (30) ημερών από την υποβολή του τεχνικού φακέλου, η Επιτροπή
διαπιστώσει, ότι ο τεχνικός φάκελος δεν είναι πλήρης ή ότι από τα υποβληθέντα στοιχεία δεν
προκύπτει ότι πληρούνται οι νόμιμες προϋποθέσεις αδειοδότησης, καλεί τον ενδιαφερόμενο
προς συμπλήρωση ή διόρθωση των στοιχείων του φακέλου τάσσοντας σε αυτόν σχετική
προθεσμία.
6. Κάθε μέλος της Επιτροπής εξετάζει τα στοιχεία του φακέλου που εμπίπτουν στην
αρμοδιότητα του Υπουργείου που εκπροσωπεί και συντάσσει μαζί με τα λοιπά μέλη της
Επιτροπής κοινή γνωμοδότηση (σύμφωνη γνώμη) προς τον Υπουργό Υγείας περί
αδειοδότησης ή μη του προϊόντος, εντός προθεσμίας τριών (3) μηνών από την κατάθεση του
φακέλου σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παράγραφο 4 του παρόντος. Για την αποδοχή ή την
απόρριψη του αιτήματος αδειοδότησης εκδίδεται απόφαση του Υπουργού Υγείας, ο οποίος
λαμβάνει υπόψιν του τη σύμφωνη γνώμη της Επιτροπής.
7. Αν η Επιτροπή γνωμοδοτήσει υπέρ της απόρριψης του αιτήματος λόγω άπρακτης παρόδου
της προθεσμίας της παραγράφου 5, το αίτημα αδειοδότησης απορρίπτεται υποχρεωτικώς.
8. Αν δεν συνταχθεί γνωμοδότηση εντός της τρίμηνης προθεσμίας της παραγράφου 6, η
Επιτροπή υποχρεούται να αιτιολογήσει ειδικώς και εμπεριστατωμένως με έγγραφό της που
απευθύνεται προς τον Υπουργό Υγείας την αδυναμία της να ασκήσει τη γνωμοδοτική της
αρμοδιότητα. Ο Υπουργός Υγείας, εφόσον θεωρήσει εύλογη την αιτιολογία της Επιτροπής,
δύναται να παρατείνει την προθεσμία γνωμοδότησης για ένα (1) ακόμη μήνα. Σε περίπτωση
που και η τελευταία αυτή προθεσμία παρέλθει άπρακτη, τότε το νέο προϊόν καπνού τίθεται,
νομίμως σε κυκλοφορία χωρίς τη σχετική άδεια. Αν, εκ των υστέρων, συνταχθεί αρνητική
γνωμοδότηση, ο Υπουργός Υγείας υποχρεούται με απόφασή του να απαγορεύσει την
κυκλοφορία του προϊόντος.
9. Η αδειοδότηση αφορά αποκλειστικά το προϊόν, όπως αυτό περιγράφεται στον
υποβληθέντα τεχνικό φάκελο και καλύπτει μόνο τον κατασκευαστή και τον εισαγωγέα, στον
οποίο χορηγήθηκε. Οποιαδήποτε σχεδιαζόμενη τροποποίηση στο αδειοδοτούμενο προϊόν
πρέπει να κοινοποιείται στην Επιτροπή της παραγράφου
3. Η τελευταία αποφαίνεται για το αν οι σχεδιαζόμενες τροποποιήσεις είναι τόσο ουσιώδεις,
ώστε να απαιτείται εκ νέου αξιολόγηση και αδειοδότηση του νέου προϊόντος.
10. Αν, κατά τον έλεγχο, επιθεώρηση ή δειγματοληψία που διενεργούν οι αρχές εποπτείας
διαπιστωθούν ουσιώδεις τροποποιήσεις στο αδειοδοτηθέν προϊόν, για τις οποίες δεν
ενημερώθηκε το Υπουργείο Υγείας, σύμφωνα με την παράγραφο 9, η άδεια κυκλοφορίας
μπορεί να ανακληθεί.
11. Ο κατασκευαστής και ο εισαγωγέας ήδη αδειοδοτηθέντος νέου προϊόντος καπνού
υποχρεούνται να ενημερώνουν αμέσως το Υπουργείο Υγείας σε περίπτωση εμφάνισης
ανεπιθύμητου περιστατικού σε χρήστη των προϊόντων τους. Στην περίπτωση αυτή
επιλαμβάνεται αμέσως η Επιτροπή της παραγράφου 3 και ενεργοποιείται άμεσα η διαδικασία
των παραγράφων 3 έως 9, η οποία εφαρμόζεται αναλόγως.
12. Τα νέα προϊόντα καπνού που διατίθενται στην αγορά οφείλουν να τηρούν τις
προδιαγραφές του παρόντος νόμου. Η υπαγωγή των προϊόντων αυτών στις διατάξεις του

Σελίδα 25 από 31 σελίδες


παρόντος εξαρτάται από το κατά πόσο τα εν λόγω προϊόντα εμπίπτουν στον ορισμό του μη
καπνιζόμενου προϊόντος καπνού ή του προϊόντος καπνού για κάπνισμα.
13. Ως προς τη συσκευασία των συσκευών των νέων προϊόντων καπνού, εκτός αν διατίθενται
σε κοινή συσκευασία με τα ίδια τα προϊόντα:
α) ισχύουν οι διατάξεις των υποπεριπτώσεων αα΄ και στστ΄ της περίπτωσης α΄ της παραγράφου
4 του άρθρου 18,
β) αυτή περιλαμβάνει σύσταση στα ελληνικά να φυλάσσεται το προϊόν μακριά από παιδιά,
γ) δεν περιλαμβάνει στοιχεία ή χαρακτηριστικά που αναφέρονται στο άρθρο 13.
Αν η συσκευή διατίθεται στην αγορά σε κοινή συσκευασία με το ίδιο το προϊόν, αυτή νοείται ως
συσκευασία του προϊόντος.41

Άρθρο 18
Ηλεκτρονικά τσιγάρα
(Άρθρο 20 της Οδηγίας 2014/40/ΕΕ)
1. Τα ηλεκτρονικά τσιγάρα και οι περιέκτες επαναπλήρωσης διατίθενται στην αγορά μόνο
εφόσον τηρούν τις διατάξεις του παρόντος και τις λοιπές διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας.
Ο παρών νόμος δεν εφαρμόζεται στα ηλεκτρονικά τσιγάρα και στους περιέκτες επαναπλήρωσης
που υπόκεινται σε απαίτηση αδειοδότησης βάσει της υπ’ αριθμόν 31637/2004 κοινής απόφασης
των Υπουργών Οικονομίας και Οικονομικών, Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης (Β΄1176) ή
στις απαιτήσεις της ΔΥ8δ/Γ.Π./οικ.130648/2009 κοινής απόφασης των Υπουργών Οικονομίας
και Οικονομικών, Ανάπτυξης, Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης (Β΄2198). 42
2. Οι κατασκευαστές και οι εισαγωγείς ηλεκτρονικών τσιγάρων και περιεκτών
επαναπλήρωσης υποβάλλουν κοινοποίηση στο Τμήμα Παραγόντων Κινδύνου, Κοινωνικών
Παραγόντων για την Υγεία και Εξαρτήσεων της Διεύθυνσης Ψυχικής Υγείας του Υπουργείου
Υγείας για τυχόν σχετικά προϊόντα που προτίθενται να θέσουν στην αγορά. Η κοινοποίηση
υποβάλλεται ηλεκτρονικά έξι (6) μήνες πριν από την προβλεπόμενη διάθεση στην αγορά σε
κοινό μορφότυπο, όπως καθορίζεται από την 2015/2183 εκτελεστική απόφαση της
Ευρωπαϊκής Επιτροπής της 24ης Νοεμβρίου 2015, όπως αυτή αποτυπώνεται στο Παράρτημα
VΙ του παρόντος νόμου. Όσον αφορά τα ηλεκτρονικά τσιγάρα και στους περιέκτες
επαναπλήρωσης που ήδη κυκλοφορούν στην αγορά κατά την έναρξη ισχύος του παρόντος
νόμου, η κοινοποίηση υποβάλλεται εντός έξι (6) μηνών από την έναρξη ισχύος του παρόντος
νόμου. Υποβάλλεται νέα κοινοποίηση για κάθε ουσιαστική τροποποίηση του προϊόντος.
Ανάλογα με το αν το προϊόν είναι ηλεκτρονικό τσιγάρο ή περιέκτης επαναπλήρωσης, η
κοινοποίηση περιέχει τις ακόλουθες πληροφορίες: α) την επωνυμία και τα στοιχεία
επικοινωνίας του κατασκευαστή, του υπεύθυνου νομικού ή φυσικού προσώπου εντός της
Ένωσης και, κατά περίπτωση, του εισαγωγέα στην Ένωση, β) κατάλογο όλων των
συστατικών που περιέχονται στο προϊόν και όλων των εκπομπών από τη χρήση του, ανά
μάρκα και τύπο, συμπεριλαμβανομένων των ποσοτήτων αυτών, γ) τοξικολογικά δεδομένα
που αφορούν τα εν λόγω συστατικά και εκπομπές των προϊόντων, μεταξύ άλλων όταν
θερμαίνονται, αναφέροντας συγκεκριμένα τις επιπτώσεις τους στην υγεία των καταναλωτών
όταν εισπνέονται, και συνεκτιμώντας, μεταξύ άλλων, τυχόν επιπτώσεις εθισμού, δ) για τα
ηλεκτρονικά τσιγάρα και περιέκτες επαναπλήρωσης με νικοτινούχο υγρό, πληροφορίες σχετικά
με τη δοσολογία και την πρόσληψη νικοτίνης, όταν το προϊόν καταναλώνεται υπό κανονικές ή
εύλογα προβλέψιμες συνθήκες,43 ε) περιγραφή των συστατικών του προϊόντος,
συμπεριλαμβανομένου, κατά περίπτωση, του μηχανισμού ανοίγματος και επαναπλήρωσης
του ηλεκτρονικού τσιγάρου ή του περιέκτη επαναπλήρωσης, στ) περιγραφή της διαδικασίας
παραγωγής, μεταξύ άλλων εάν περιλαμβάνει την εν σειρά παραγωγή, και δήλωση ότι η
διαδικασία παραγωγής πληροί τις απαιτήσεις του παρόντος άρθρου, ζ) δήλωση ότι ο

41
ΝΟΜΟΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘ. 4600 (ΦΕΚ 43/Α, 9 Μαρτίου 2019, άρθρο 96 παρ. 11). Αρχίζει να ισχύει στις 6
Σεπτεμβρίου 2019 (άρθρο 96 παρ. 22)
42
ΝΟΜΟΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘ. 4600 (ΦΕΚ 43/Α, 9 Μαρτίου 2019, άρθρο 96 παρ. 12)
43
ΝΟΜΟΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘ. 4600 (ΦΕΚ 43/Α, 9 Μαρτίου 2019, άρθρο 96 παρ. 13)

Σελίδα 26 από 31 σελίδες


κατασκευαστής και ο εισαγωγέας φέρουν την πλήρη ευθύνη για την ποιότητα και την
ασφάλεια του προϊόντος, όταν διατίθεται στην αγορά και χρησιμοποιείται υπό κανονικές ή
ευλόγως προβλέψιμες συνθήκες. Όταν θεωρείται ότι οι πληροφορίες που υποβάλλονται είναι
ελλιπείς, μπορεί να αιτηθεί η συμπλήρωση των σχετικών πληροφοριών από το αρμόδιο
Τμήμα Παραγόντων Κινδύνου, Κοινωνικών Παραγόντων για την Υγεία και Εξαρτήσεων της
Διεύθυνσης Ψυχικής Υγείας του Υπουργείου Υγείας.
3. Τα ηλεκτρονικά τσιγάρα και οι περιέκτες επαναπλήρωσης πρέπει να πληρούν και τις εξής
προδιαγραφές: α) το υγρό που περιέχει νικοτίνη διατίθεται στην αγορά μόνο σε ειδικούς
περιέκτες επαναπλήρωσης, ο όγκος των οποίων δεν υπερβαίνει τα 10 ml, σε αναλώσιμα
ηλεκτρονικά τσιγάρα ή φιαλίδια μίας χρήσης και ο όγκος των φιαλιδίων ή των δοχείων δεν
υπερβαίνει τα 2 ml, β) το υγρό που περιέχει νικοτίνη δεν περιέχει νικοτίνη που υπερβαίνει τα
20 mg/ml, γ) το υγρό που περιέχει νικοτίνη δεν περιέχει τα πρόσθετα που παρατίθενται στην
παράγραφο 4 του άρθρου 7, δ) για την κατασκευή του υγρού που περιέχει νικοτίνη
χρησιμοποιούνται μόνο υψηλής καθαρότητας συστατικά. Ουσίες διαφορετικές των
συστατικών του στοιχείου β΄ του πέμπτου εδαφίου της παραγράφου 2 υπάρχουν μόνο σε
επίπεδο ιχνών στο υγρό που περιέχει νικοτίνη, εφόσον τα ίχνη αυτά δεν μπορούν να
αποφευχθούν τεχνικά κατά την κατασκευή, ε) εξαιρουμένης της νικοτίνης, στο υγρό που
περιέχει νικοτίνη χρησιμοποιούνται μόνο συστατικά που δεν είναι επικίνδυνα για την
ανθρώπινη υγεία σε θερμαινόμενη ή μη μορφή, στ) τα ηλεκτρονικά τσιγάρα χορηγούν τις
δόσεις νικοτίνης σε σταθερά επίπεδα υπό φυσιολογικές συνθήκες χρήσης, ζ) τα ηλεκτρονικά
τσιγάρα και οι περιέκτες επαναπλήρωσης είναι προστατευμένα από τα παιδιά και
απαραβίαστα, προστατεύονται από τη θραύση και τη διαρροή και διαθέτουν μηχανισμό που
εξασφαλίζει την επαναπλήρωση χωρίς διαρροή.
4. Τα ηλεκτρονικά τσιγάρα και οι περιέκτες επαναπλήρωσης πρέπει να πληρούν και τις εξής
προδιαγραφές:
α) Οι μονάδες συσκευασίας ηλεκτρονικών τσιγάρων και περιεκτών επαναπλήρωσης
περιέχουν ενημερωτικό φυλλάδιο (και στα ελληνικά) με πληροφορίες όσον αφορά: αα) τις
οδηγίες χρήσης και αποθήκευσης του προϊόντος, καθώς επίσης και μνεία ότι η χρήση του
προϊόντος δεν συνιστάται σε νέους και μη καπνιστές, ββ) τις αντενδείξεις, γγ) τις
προειδοποιήσεις για συγκεκριμένες ομάδες κινδύνου, δδ) τυχόν βλαβερές συνέπειες, εε) τον
κίνδυνο εθισμού και την τοξικότητα, και στστ) τα στοιχεία επικοινωνίας του κατασκευαστή ή
του εισαγωγέα και του νομικού ή φυσικού προσώπου επαφής εντός της Ένωσης,
β) οι μονάδες συσκευασίας και όλες οι εξωτερικές συσκευασίες ηλεκτρονικών τσιγάρων και
περιεκτών επαναπλήρωσης: αα) περιλαμβάνουν κατάλογο όλων των συστατικών που
περιέχονται στο προϊόν σε φθίνουσα σειρά βάρους και αναφέρουν το περιεχόμενο σε νικοτίνη
του προϊόντος και τη χορήγηση ανά δόση, τον αριθμό της παρτίδας παραλαβής και σύσταση
στα ελληνικά να φυλάσσεται το προϊόν μακριά από παιδιά, ββ) με την επιφύλαξη του
σημείου αα) του παρόντος στοιχείου, δεν περιλαμβάνουν στοιχεία ή χαρακτηριστικά που
αναφέρονται στο άρθρο 13, εξαιρουμένων των στοιχείων α΄ και γ΄ της παραγράφου 1 του
άρθρου 13 σχετικά με τις πληροφορίες όσον αφορά την περιεκτικότητα σε νικοτίνη και όσον
αφορά τις αρωματικές ύλες, και γγ) φέρουν την ακόλουθη προειδοποίηση για την υγεία: «Το
προϊόν αυτό περιέχει νικοτίνη, η οποία είναι εξαιρετικά εθιστική ουσία», γ) οι
προειδοποιήσεις για την υγεία τηρούν τις απαιτήσεις που καθορίζονται στην παράγραφο 2
του άρθρου 12.
5. Σε σχέση με τα ηλεκτρονικά τσιγάρα και τους περιέκτες επαναπλήρωσης ισχύουν οι εξής
απαγορεύσεις: α) απαγορεύονται οι εμπορικές επικοινωνίες στο διαδίκτυο, στον τύπο και σε
άλλα έντυπα, με σκοπό ή άμεσο ή έμμεσο αποτέλεσμα την προώθηση ηλεκτρονικών
τσιγάρων και περιεκτών επαναπλήρωσης, εξαιρουμένων των εντύπων που προορίζονται
αποκλειστικά για επαγγελματίες του εμπορίου ηλεκτρονικών τσιγάρων ή περιεκτών
επαναπλήρωσης και των εντύπων που τυπώνονται και κυκλοφορούν σε τρίτες χώρες, όπου τα
εν λόγω έντυπα δεν προορίζονται πρωτίστως για την αγορά της Ένωσης, β) απαγορεύονται οι
εμπορικές επικοινωνίες στην τηλεόραση και στο ραδιόφωνο με σκοπό ή άμεσο ή έμμεσο

Σελίδα 27 από 31 σελίδες


αποτέλεσμα την προώθηση ηλεκτρονικών τσιγάρων και περιεκτών επαναπλήρωσης, γ)
απαγορεύεται κάθε μορφή δημόσιας ή ιδιωτικής συνεισφοράς σε ραδιοφωνικά και
τηλεοπτικά προγράμματα με σκοπό ή άμεσο ή έμμεσο αποτέλεσμα την προώθηση
ηλεκτρονικών τσιγάρων και περιεκτών επαναπλήρωσης, δ) απαγορεύεται κάθε μορφή
δημόσιας ή ιδιωτικής συνεισφοράς σε οποιαδήποτε εκδήλωση, δραστηριότητα ή πρόσωπο με
σκοπό ή άμεσο ή έμμεσο αποτέλεσμα την προώθηση των ηλεκτρονικών τσιγάρων και
περιεκτών επαναπλήρωσης, η οποία πραγματοποιείται σε περισσότερα του ενός κράτη - μέλη
ή στην οποία συμμετέχουν περισσότερα του ενός κράτη - μέλη ή έχει κατ’ άλλο τρόπο
διασυνοριακές επιπτώσεις, ε) απαγορεύονται για τα ηλεκτρονικά τσιγάρα και τους περιέκτες
επαναπλήρωσης οι οπτικοακουστικές εμπορικές επικοινωνίες στις οποίες εφαρμόζεται το
Π.δ. 109/2010 (Α΄190).
6. Οι κατασκευαστές και οι εισαγωγείς ηλεκτρονικών τσιγάρων και περιεκτών
επαναπλήρωσης υποβάλλουν στο Τμήμα Παραγόντων Κινδύνου, Κοινωνικών Παραγόντων
για την Υγεία και Εξαρτήσεων της Διεύθυνσης Ψυχικής Υγείας του Υπουργείου Υγείας και
στο Υπουργείο Οικονομικών ετησίως: α) συνολικά δεδομένα για τους όγκους των πωλήσεων,
ανά μάρκα και τύπο του προϊόντος, β) πληροφορίες για τις προτιμήσεις διάφορων ομάδων
καταναλωτών, συμπεριλαμβανομένων των νέων, των μη καπνιστών και των κυριότερων
ειδών των σημερινών χρηστών, γ) τον τρόπο πώλησης των προϊόντων, και δ) συνοπτικές
περιγραφές τυχόν ερευνών αγοράς που πραγματοποιούνται σχετικά με τα ανωτέρω,
συμπεριλαμβανομένης της μετάφρασής τους στα αγγλικά. Το Υπουργείο Υγείας παρακολουθεί
τις εξελίξεις της αγοράς σχετικά με τα ηλεκτρονικά τσιγάρα, καθώς και τους περιέκτες
επαναπλήρωσης, συμπεριλαμβανομένων στοιχείων που αποδεικνύουν ότι, όσον αφορά τα
νικοτινούχα υγρά, η χρήση τους από νέους και μη καπνιστές οδηγεί στον εθισμό στη νικοτίνη
και τελικά στην παραδοσιακή κατανάλωση καπνού. 44
7. Σε ιστότοπο της ιστοσελίδας του Υπουργείου Υγείας δημοσιεύονται οι πληροφορίες που
έχουν ληφθεί σύμφωνα με την παράγραφο 2, τηρουμένων των διατάξεων περί εμπορικού
απορρήτου. Το Υπουργείο Υγείας, αναφορικά με τα ηλεκτρονικά τσιγάρα και τους περιέκτες
επαναπλήρωσης με νικοτινούχο υγρό, ύστερα από αίτημα, θέτει όλες τις πληροφορίες οι οποίες
έχουν ληφθεί, σύμφωνα με το παρόν στη διάθεση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και των λοιπών
κρατών-μελών.45 Το Υπουργείο Υγείας εξασφαλίζει τον εμπιστευτικό χειρισμό του
εμπορικού απορρήτου και των άλλων εμπιστευτικών πληροφοριών.
8. Οι κατασκευαστές, οι εισαγωγείς και οι διανομείς ηλεκτρονικών τσιγάρων και περιεκτών
επαναπλήρωσης δημιουργούν και διατηρούν σύστημα συλλογής πληροφοριών σχετικά με
όλες τις πιθανές βλαβερές για την ανθρώπινη υγεία συνέπειες των προϊόντων αυτών. Εάν
οποιοσδήποτε από τους εν λόγω οικονομικούς φορείς θεωρεί ή ευλόγως κρίνει ότι τα
ηλεκτρονικά τσιγάρα ή οι περιέκτες επαναπλήρωσης, που βρίσκονται στην κατοχή του και
προορίζονται για διάθεση στην αγορά ή διατίθενται στην αγορά, δεν είναι ασφαλή ή καλής
ποιότητας ή δεν συμμορφώνονται κατ’ άλλο τρόπο προς τις διατάξεις του παρόντος νόμου, ο
εν λόγω οικονομικός φορέας λαμβάνει αμέσως τα απαραίτητα διορθωτικά μέτρα για τη
συμμόρφωση προς τις διατάξεις του παρόντος, την απόσυρση ή την ανάκληση του προϊόντος,
κατά περίπτωση. Σε αυτές τις περιπτώσεις, ο οικονομικός φορέας υποχρεούται να ενημερώνει
αμέσως τις αρχές εποπτείας της αγοράς, όπως αυτές ορίζονται στο άρθρο 23, κατά
περίπτωση. Επίσης, ο οικονομικός φορέας υποχρεούται να ενημερώνει τις αρχές εποπτείας
των κρατών - μελών, στα οποία διατίθεται ή προορίζεται να διατεθεί το προϊόν, δίνοντας
συγκεκριμένα στοιχεία, σχετικά με τον κίνδυνο για την ανθρώπινη υγεία και ασφάλεια,
οποιοδήποτε διορθωτικό μέτρο έχει ληφθεί και τα αποτελέσματα των εν λόγω μέτρων. Το
Υπουργείο Υγείας μπορεί επίσης να ζητεί πρόσθετες πληροφορίες από τον οικονομικό φορέα,
ιδίως σχετικά με τις πτυχές ασφάλειας και ποιότητας ή σχετικά με τυχόν βλαβερές συνέπειες
των ηλεκτρονικών τσιγάρων ή των περιεκτών επαναπλήρωσης.

44
ΝΟΜΟΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘ. 4600 (ΦΕΚ 43/Α, 9 Μαρτίου 2019, άρθρο 96 παρ. 14)
45
ΝΟΜΟΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘ. 4600 (ΦΕΚ 43/Α, 9 Μαρτίου 2019, άρθρο 96 παρ. 15)

Σελίδα 28 από 31 σελίδες


9. Όσον αφορά τα ηλεκτρονικά τσιγάρα και τους περιέκτες επαναπλήρωσης που πληρούν τις
απαιτήσεις του παρόντος άρθρου, όταν το Υπουργείο Υγείας διαπιστώνει ή έχει βάσιμους
λόγους να πιστεύει ότι συγκεκριμένα ηλεκτρονικά τσιγάρα ή περιέκτες επαναπλήρωσης ή
ένας τύπος ηλεκτρονικών τσιγάρων ή περιεκτών επαναπλήρωσης ενδέχεται να αποτελέσουν
σοβαρό κίνδυνο για την ανθρώπινη υγεία, μπορεί, με απόφαση του Υπουργού Υγείας να
απαγορευτεί προσωρινά η διάθεσή του στην αγορά. Το Υπουργείο Υγείας ενημερώνει
αμελλητί την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και τις αρμόδιες αρχές των λοιπών κρατών - μελών
σχετικά με τα μέτρα που έχουν ληφθεί και κοινοποιεί τυχόν υποστηρικτικά δεδομένα για το
προσωρινό μέτρο. Ως προς τα ηλεκτρονικά τσιγάρα και τους περιέκτες επαναπλήρωσης με
νικοτινούχο υγρό, το Υπουργείο Υγείας ενημερώνει αμελλητί την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και τις
αρμόδιες αρχές των λοιπών κρατών μελών σχετικά με τα μέτρα που έχουν ληφθεί και
κοινοποιεί υποστηρικτικά δεδομένα για το προσωρινό μέτρο.46

Άρθρο 18a47
Ρυθμίσεις επί συστατικών και συσκευασιών των ηλεκτρονικών τσιγάρων και περιεκτών
επαναπλήρωσης με μη νικοτινούχο υγρό
Για τα ηλεκτρονικά τσιγάρα και τους περιέκτες επαναπλήρωσης με μη νικοτινούχο υγρό
ισχύουν:
α) οι διατάξεις της παραγράφου 2 του άρθρου 18,
β) οι διατάξεις των περιπτώσεων γ΄, δ΄, ε, ΄ και ζ ΄ της παραγράφου 3 του άρθρου 18,
γ) οι διατάξεις της παραγράφου 4 του άρθρου 18, πλην της υποπερίπτωσης γγ΄ της περίπτωσης
β΄,
δ) οι μονάδες συσκευασίας και όλες οι εξωτερικές συσκευασίες ηλεκτρονικών τσιγάρων και
περιεκτών επαναπλήρωσης φέρουν την εξής προειδοποίηση για την υγεία: «Το προϊόν αυτό
ενδέχεται να είναι βλαπτικό για την υγεία».
Οι προειδοποιήσεις για την υγεία τηρούν τις απαιτήσεις που καθορίζονται στην παράγραφο 2
του άρθρου 12.

Άρθρο 18β 48
Ρυθμίσεις κυκλοφορίας των ηλεκτρονικών τσιγάρων και περιεκτών επαναπλήρωσης
με μη νικοτινούχο υγρό
1. Για τα ηλεκτρονικά τσιγάρα και περιέκτες επαναπλήρωσης με μη νικοτινούχο υγρό ισχύουν
οι διατάξεις των παραγράφων 5, 8 και 9 του άρθρου 18, καθώς και το άρθρο 16.
2. α) Το μη νικοτινούχο υγρό διατίθεται στην αγορά μόνο σε ειδικούς περιέκτες επαναπλήρωσης
και σε αναλώσιμα ηλεκτρονικά τσιγάρα ή φιαλίδια μίας χρήσης.
β) Απαγορεύεται η χωριστή πώληση και διάθεση στον τελικό καταναλωτή συστατικών,
συμπεριλαμβανομένων και αρωμάτων, που προορίζονται για την ιδιοκατασκευή υγρών
επαναπλήρωσης ηλεκτρονικού τσιγάρου. Από την ανωτέρω απαγόρευση εξαιρούνται τα
συστατικά εκείνα που διατίθενται προς χρήση άλλη πλην της κατανάλωσης υγρού
επαναπλήρωσης ηλεκτρονικού τσιγάρου.
γ) Ηλεκτρονικά τσιγάρα και περιέκτες επαναπλήρωσης με μη νικοτινούχο υγρό που δεν τηρούν
τις προδιαγραφές της παραγράφου 1 απαγορεύεται να διατίθενται στην αγορά.

Άρθρο 24
Κυρώσεις
(Άρθρο 23 της Οδηγίας 2014/40/ΕΕ)
1. Για την πώληση και διαφήμιση προϊόντων καπνού, νέων προϊόντων καπνού, ηλεκτρονικού
τσιγάρου και φυτικών προϊόντων για κάπνισμα εφαρμόζονται οι διατάξεις του άρθρου 2 του

46
ΝΟΜΟΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘ. 4600 (ΦΕΚ 43/Α, 9 Μαρτίου 2019, άρθρο 96 παρ. 16)
47
ΝΟΜΟΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘ. 4600 (ΦΕΚ 43/Α, 9 Μαρτίου 2019, άρθρο 96 παρ. 17)
48
ΝΟΜΟΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘ. 4600 (ΦΕΚ 43/Α, 9 Μαρτίου 2019, άρθρο 96 παρ. 18). Αρχίζει να ισχύει στις 6
Σεπτεμβρίου 2019 (άρθρο 96 παρ. 22)

Σελίδα 29 από 31 σελίδες


ν. 3730/2008 (Α΄262) και οι διατάξεις του άρθρου 3 της υπ’ αριθμ. Γ.Π. οικ. 104720/2010
απόφασης των Υπουργών Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης,
Οικονομικών, Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης, Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης,
Προστασίας του Πολίτη, Πολιτισμού και Τουρισμού (Β΄315). Επίσης, έχουν εφαρμογή στα
προϊόντα καπνού, στα νέα προϊόντα καπνού, στο ηλεκτρονικό τσιγάρο και στα φυτικά
προϊόντα για κάπνισμα και οι διατάξεις της υπ’ αριθμ. Υ1/Γ.Π.οικ. 81348/2005 απόφασης
των Υπουργών Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης, Οικονομίας και
Οικονομικών, Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, Επικρατείας (Β΄1075).
2. Για τη χρήση προϊόντων καπνού, νέων προϊόντων καπνού, ηλεκτρονικού τσιγάρου και
φυτικών προϊόντων για κάπνισμα εφαρμόζονται οι διατάξεις του άρθρου 3 του Ν. 3730/2008
(Α΄262) και οι διατάξεις του άρθρου 3 της υπ’ αριθμόν Γ.Π. οικ. 104720/2010 απόφασης των
Υπουργών Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, Οικονομικών,
Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης, Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, Προστασίας του
Πολίτη, Πολιτισμού και Τουρισμού (Β΄1315). Επίσης, έχουν εφαρμογή στα προϊόντα
καπνού, στα νέα προϊόντα καπνού, στο ηλεκτρονικό τσιγάρο και στα φυτικά προϊόντα για
κάπνισμα και οι διατάξεις της υπ’ αριθμ. Υ1/Γ.Π./οικ.76017/2002 απόφασης του Υπουργού
Υγείας και Πρόνοιας (Β΄001) και οι διατάξεις της υπ’ αριθμόν Υ1/Γ.Π/οικ 93828/2011
απόφασης των Υπουργών Οικονομικών, Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης (Β΄2026).
3. Σε περίπτωση μη τήρησης της υποχρέωσης κοινοποίησης, καθώς και σε περίπτωση ελλιπούς
κοινοποίησης ή ψευδούς κοινοποίησης κατά παράβαση των άρθρων 5, 6 και 7 και του άρθρου
20 παράγραφος 1 με απόφαση του Υπουργού Υγείας επιβάλλεται πρόστιμο τετρακοσίων (400)
ευρώ ανά προϊόν. 49
Με κοινή υπουργική απόφαση των Υπουργών Υγείας και Οικονομικών τα ποσά των
ανωτέρω προστίμων είναι δυνατόν να αναπροσαρμόζονται. Τα εν λόγω πρόστιμα
εισπράττονται σύμφωνα με τον Κώδικα Είσπραξης Δημοσίων Εσόδων (Κ.Ε.Δ.Ε., ν.δ
354/1974, Α΄90) και αποτελούν έσοδα του Κρατικού Προϋπολογισμού, από τα οποία δύναται
να καλυφθούν δαπάνες για την υλοποίηση προγραμμάτων δημόσιας υγείας και ειδικότερα
προγραμμάτων διαχείρισης της χρήσης προϊόντων καπνού και άλλων συναφών προϊόντων
και εν γένει των εξαρτήσεων. Τα ανωτέρω ποσά μετά την εμφάνισή τους στα έσοδα του
Κρατικού Προϋπολογισμού εγγράφονται ως πιστώσεις στον προϋπολογισμό του Υπουργείου
Υγείας (ΚΑΕ 5117 ΕΦ 15-210). Ο Υπουργός Υγείας, σε περίπτωση παράβασης των
διατάξεων του παρόντος, λαμβάνοντας υπόψη τη φύση και τη βαρύτητα της παράβασης,
καθώς και τις συνέπειές της στη δημόσια υγεία, μπορεί να δημοσιοποιεί, δια των έντυπων και
ηλεκτρονικών μέσων ενημέρωσης και του διαδικτύου ή με οποιοδήποτε άλλο πρόσφορο
τρόπο, τις τυχόν κυρώσεις που επιβάλλονται.
4. Σε περίπτωση παράβασης των υποχρεώσεων των άρθρων 8 έως 16, του άρθρου 17
παράγραφοι 1, 2, 11 και 13, του άρθρου 18 παράγραφοι 1 έως 6 και παράγραφος 8, των
άρθρων 18 α και 18 β, καθώς και των άρθρων 19 και 21, τα πρόστιμα που προβλέπονται στην
περίπτωση Δ΄ της παρ. 1 του άρθρου 3 της Γ.Π. οικ. 104720/2010 κοινής απόφασης των
Υπουργών Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, Οικονομικών,
Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης, Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, Προστασίας του
Πολίτη, Πολιτισμού και Τουρισμού (Β΄ 1315) επιβάλλονται με απόφαση του Υπουργού Υγείας.50
5. Σε περίπτωση που το ηλεκτρολογικό ή ηλεκτρικό υλικό του ηλεκτρονικού τσιγάρου δεν
συμμορφώνεται προς τις απαιτήσεις της τεχνικής βιομηχανικής νομοθεσίας σύμφωνα με τα
άρθρα 22 έως 31 του Ν. 4072/2012 (Α΄86) και με το Παράρτημα IV του ν. 4072/2012 (Α΄
86), εφαρμόζονται οι διατάξεις του άρθρου 32 του ν. 4072/ 2012 (Α΄86). Σε περίπτωση που
το ηλεκτρολογικό υλικό του ηλεκτρονικού τσιγάρου δεν συμμορφώνεται προς τις διατάξεις
της υπ’ αριθμ. Οικ. 51157/ΔΤΒΝ 1129/ 20.5.2016 απόφασης των Υπουργών Οικονομίας,
Ανάπτυξης και Τουρισμού – Περιβάλλοντος και Ενέργειας (B΄1425) σχετικά με τη
διαθεσιμότητα στην αγορά ηλεκτρολογικού υλικού που προορίζεται να χρησιμοποιηθεί εντός
49
ΝΟΜΟΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘ. 4600 (ΦΕΚ 43/Α, 9 Μαρτίου 2019, άρθρο 96 παρ. 20)
50
ΝΟΜΟΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘ. 4600 (ΦΕΚ 43/Α, 9 Μαρτίου 2019, άρθρο 96 παρ. 19)

Σελίδα 30 από 31 σελίδες


ορισμένων ορίων τάσης, εφαρμόζονται οι διατάξεις του άρθρου 23 της υπ’ αριθμ. Οικ.
51157/ΔΤΒΝ 1129/ 20.5.2016 απόφασης των Υπουργών Οικονομίας, Ανάπτυξης και
Τουρισμού – Περιβάλλοντος και Ενέργειας (B΄1425).

Άρθρο 25
Παράβολα - Αναλογικά Τέλη
(Άρθρα 5, 6, 7, 19, 20 της Οδηγίας 2014/40/ΕΕ)
1. Για την παραλαβή, την αποθήκευση, τον χειρισμό, την ανάλυση και τη δημοσίευση των
πληροφοριών που υποβάλλονται σύμφωνα με το άρθρο 5 και την παράγραφο 2 του άρθρου
18 καθορίζεται παράβολο ύψους 50 ευρώ ανά προϊόν στους κατασκευαστές και εισαγωγείς.
Τα εν λόγω παράβολα εισπράττονται σύμφωνα με τον Κώδικα Είσπραξης Δημοσίων Εσόδων
(Κ.Ε.Δ.Ε., ν.δ. 354/ 1974, Α΄ 90) και αποτελούν έσοδα του Κρατικού Προϋπολογισμού, από
τα οποία δύναται να καλυφθούν δαπάνες για την υλοποίηση προγραμμάτων δημόσιας υγείας
και ειδικότερα προγραμμάτων διαχείρισης της χρήσης προϊόντων καπνού και άλλων
συναφών προϊόντων και εν γένει των εξαρτήσεων. Τα ανωτέρω ποσά μετά την εμφάνισή τους
στα έσοδα του κρατικού προϋπολογισμού εγγράφονται ως πιστώσεις στον προϋπολογισμό
του Υπουργείου Υγείας (ΚΑΕ 5117 ΕΦ 15-210).
2. Για την αξιολόγηση των εκθέσεων των κατασκευαστών ή εισαγωγέων μέσω της
διεξαγωγής συγκριτικής ανάλυσης των εκθέσεων αυτών από ανεξάρτητο επιστημονικό φορέα
σύμφωνα με την παράγραφο 4 του άρθρου 6, καθώς και για την εκτίμηση κατά πόσον ένα
προϊόν καπνού έχει χαρακτηριστικό άρωμα/γεύση, κατά πόσον χρησιμοποιούνται
απαγορευμένα πρόσθετα ή αρωματικές ουσίες και κατά πόσον ένα προϊόν καπνού περιέχει
πρόσθετα σε ποσότητες που αυξάνουν σε σημαντικό και μετρήσιμο βαθμό την τοξική ή
εθιστική επίδραση ή τις ιδιότητες ΚΜΤ του σχετικού προϊόντος καπνού, σύμφωνα με την
παράγραφο 9 του άρθρου 7, οι κατασκευαστές και οι εισαγωγείς του εν λόγω προϊόντος
καταβάλλουν παράβολο που το ύψος του και η διαδικασία είσπραξης και απόδοσής του,
καθώς και η τυχόν αναπροσαρμογή του καθορίζεται με αποφάσεις του Υπουργού Υγείας.
3. Το παράβολο της περίπτωσης ια΄ της παραγράφου 4 του άρθρου 17 του παρόντος
εισπράττεται στον κωδικό είσπραξης ΚΑΕ 3741 (Παράβολα από κάθε αιτία).
4. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Υγείας και Οικονομικών αναπροσαρμόζεται το ύψος των
παραβόλων των παραγράφων 1 και 2 και ρυθμίζεται κάθε άλλο θέμα σχετικό με τον τρόπο
υπολογισμού αυτών και τον τρόπο καταβολής τους. 51

51
ΝΟΜΟΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘ. 4600 (ΦΕΚ 43/Α, 9 Μαρτίου 2019, άρθρο 96 παρ. 21)

Σελίδα 31 από 31 σελίδες