You are on page 1of 19

Mo'tto

:
KoTdf ilov6k se rocli svo[rrrtlr,tr,
o piece vSude ripi v okovo, lr.
li svrhnout svoin i,rrrn,,,
. . . m02e
fJ$rnrHr vEorcxA KNtZNtcA v pnesove mnohem l6pe udinf, svrhne'li io.
SPoletonskt'r 'rrrl" 'v '

S19nttura同
ё
R/D真カ
私■ i:enj, v
Po nibieZi ieky Seiny kr6del stary tnttZ, olrli'
prosti m65t'ansk1i 5at. I{onednd se zastavil u Novt"lr,
斃 ′′3y
PHr lslo:レ
mostu. Dnes si vlak nevliml majestitni krSsy p:ri'ilslii'1r,,
clrr6mn Matky lloLi, kter! se tydil po jeho prav6 struri'
temnlimi, tupfmi v6Zemi do modr6 oblohy, ani rnasivni u;'r
dhery kr6lovsk6ho pa16ce Louvru a svEZi ze1eu6 zahr';rrl
Tuileries a Poli elysejslifch. Pohl6dl na archy, kter6 tlr'7,'l
ve chv6jici se ruce. 13yly hust6 popsSny.
,,KaZd6mu Francouzi, kterf miiuje spravedlnost . . . -Jt:rtrr
Jacques Rousseau. . ." slabikoval vzruBen6 prvni slova.
,,Jsi blizen, starj, brachu, obr5til ses k lidu, aby ses ospr';r
vedlnil, abys ukizal Spatnost svlfch nepiitel. Psal jsi 11,1q1
,,Ob6Zniky lidu francouzsk6mu" v b15hov6 nad6ji, Ze najrlt':;
ndkoho, kdo je bude dist. Rozn55etr jsi je shrn uliccrli, rr;r
bizel jsi je lidem a sklidil jsi jen nepochopeui a vfsrrri't'lr
Coi. jii. -
zristaned navLdy znetvoien mezi lidmi, coi 1\). rc
rralezneS u nich svoje St6sti ! ?"
Rousseau se naklonil pies zibradli a dival se tt:t li;tltt,,tt
lrladinu Seiny, atry unikl tiLivj,m my5lenkim. l'o lir;'rll'i'rrr
vniti'nim boji roztrhal svoje ,,ObdZniky" a hoclil jc tl,, i, l' I
(llrvili je ztrnnle sledoval, nei ma zmizeli s oi'i, ;r:rk sr' vi'.t1.
rrirlrlc crbritil a zamiill izk mi ulidkarni l< l,tlct trrl,rrr',1 ,

z;rlrr-atli. Ale ani tam ho nezaujala n6Zrrh j:tr-rri ztl, ii "lt,'t,rtt
;r lit'iii, ani neslylel zpdv ptil<fi, l<teri: t:rl< tttil,v;rl ('ilrl 1' rr
nchlidn6 buSeni sv6ho srdce, pieplnEn6ho hoihosti a Zenou-
ciho jej stSle d61, do star6 latinsk6 6tvrti, kde bydlil v pod-
vlztr;irri. (.tiruitil list;, :r jr.lr,, ,1.11 ., .r I rr rl ,, | ! , ,i,
st ni lrce .
krovnirn byt6 v ulici Piitridre. Konednd dorazil k cili. T6mdi
vb6h1 do domu a pak t6Zce
,,Ad t'oulreni poslcrlnilro s,,rr,lr z.rrrri l,,lr l.,,lr. I r
pEtaSedesitiletf vystupoval l,lr,1,,
- a hoikost jako -by v nEm po- s totlto knihou v rtlce, ;rlr1,c[, q
do dtvrt6ho poschodi. Uzkost ,,y..l,,'*lrrrr1,,1 ,,r,.,1 1;, ;1 rlr,,
s,udce. iiel.:n, hlasitd: ljlc, co js,,r,, ,,, ; ,.rrr rrrr lil
vo1i1a, kdyZ vkrotil do uzk| piedsin6, odkud nafi djrchla r,,1,:.1,,1,
tirrr jsem byl. Rikal jserrr stcjnri ulriir,rrr,.rh,l,r,: r l, ,,,
vfin6 su5enlfich bylin.
zanrli'el jscnr nic ipatn6ho, nic jsi,nr rrr.;,iirl;rl ,1,,t,r,.1r,,..r
Zena, kter| seddla u stolu a spravovala pr6dlo, vzhl6dla jcstlilc se pi-ece jen stalo a ulil jscnr ni,.jll,l.lr,r ,l.r.r .l,
li n6mu. by'lo to jcn proto, abych zaphril uihorlrri
rrr

,,Co je, pi'ihodilo se n6co?" zeplala se, kdyi spatiila jeho 1,r.;i,r,lrr,,, .. 1,u,.,,
lrctr6 rlou panrdti. lJlillzal jsem sc 1aliovyrrr,l,,l,
neklidnf vj,raz. 1,,,, j,,,,,,r l,r l,
hrltlrfm opr:vrZcui a rlr-zkjiu, li<lyl jscrn jin 1,1 I; ,l,,l,rr rrr,
Rousseau jen povzdyc,hl a pokusil se o slabf rism6v. Jeho
ilcchetny,r, vz,eicn1i,r, bi,l-li jsc,r i.l.rrj,,,: ,, llr:rlrl j., r,,
ItrStkozrak6 odi zahoiely podivnfm i,b"rem, jenZ dodal jeho
svc,jc nitro, jal< jsi jevirldla ty, )dejvyisi Ilj,to:;ri. l.ilrr,,rrr,r ,tr
star6, vpadl6 tv|ii zvl56tni poutavosti. Potom usedl ke stolu,
lir.rlcur rnnc vcllif zlistup mnd poclobny..:ir, lr I rr;r:;l.rrr lr.r;r

゛        ︱       一
pokryt6mu p'apiry, knihami a notami, jejichZ opisovinim
nr6nru vyznluri, ai st6naji pod tihou nrj.ch hurcl,rro::ti, .rr. .,
se Zivil.
CoZ mu ,,oni" nedopi-eji l<lidu ani zde, v tomto star6m
rdiji nad mou birlou. Nechd potom oclhali lrrirli ; rrr, Ir
svoje srdcc pi-ed tvlirn trrinem slejn6 upiirr-rntI ;r1.,, j,r ,,
dom6, ltde sc uzaviel v prostidk6m byt6 pied vlemi lidmi, f
rrcclrti jeciinj-z nich i-ckne, odvii.i-li se tolio: li1,l
ba i pied pi'iteli ? Jc Spehovin se viech stran, lid6 na ulici .i.:,.,,, 1, ,,
nr:.i. onen mtt:2."
se nari divaji podeziivav6, obchodnici a sluhov6 jsou nair
Itousseau sc ponllitrclrrklicliil. A tu lr uIrnrr 1rr.,rrrrLI,, r,,
ttpozornEni. NemriZe dostat, co by si cht6l koupit. ,,Oni,,
pustil6 dinrdarSni vrabcri, ktci-i pi-il6tali pr.o rlr.olr1_1, rr,r rilr
k n6mu posilaji vyzvEdade, piestrojen6 za sluhy a i.ebritky. r-rlina.
rr

Siii o ndm, Ze je Spatnf dlov6k, i,e je zbyralec, ie mA. na Itou,sseaua zalila pi-ijemnj. vLta, jeZ vyvi., I;r ,,,Jl,rr,l
sv6domi mnoho zlodinfi. A on se nemriZe dobie br6nit, nebod r

z hlubin jcho nitra, tam, Iide se s,:houlily rrcjl,rir,,,,,
nezni i.alobce a nevi tak6 piesn6, co o n6m kdo iik6. Zkritka
iitky.jcho.ddtstvi. I,lyly st61e na cln6 jehri rluit.
1,, ,

,,oni" komplot, filosofov6, jeho nepiStel6, jejichZ vrid- i;rl,r ,;,,,,111
t<in, divajici barvu a tvar ccl6mrr jclio Zivotrr. |..1r ,,
cem je- Choiseul, ministr Ludvika XV., Sifi o n6m nejoSkli- I \,
toieni vla5tovel< a otcriv zahanbenf lrlrrs: .,1,,,t,1'r rr, ri
v6jIi pomluvy. jsem vice dit6tem nei. ty !,, A neby.l,, rlir r,, r . ,l\ 1r
Zena se op6t sklonila nad pridlo a nepromluvita jii.. r, rrrrrr
otec probddl nad knihou celou noc.
Znala ho a neruSila ho v jeho myllenk6ch.
Ach ano! Takovf byl jcho olcc, Ll,,ri rr,., 111, ,1 q,tr,,
,,?ady ibude moje nejlepSi odpov6d," zamrmlal Rousseau ientesla, svfch milovanlir-h hodirr, ;rl,r :, rn, , , rl I ,,1,,
a s6hl na tlustf svazek rukopisu. Konfese ! To bude jeho L{atl<u neznitT, jeho nar.r,:zcrii ji st:i 1,, ,.i,,,1, .,, rl r,,i. I ,

4
i,ilrr s otcctn vehni 5tastn6. Jeho rodide mu zanechali ze Jan Jakub zfistal u sv6llr stlyt't: llt,r'rr;r rrl,r, Llt.rr ;,,; ,l,rl
vit:r:lr clarfi, kter;fch se jim dostaio, jen citliv6 srdce; jim
i se svfm synem na vychovlini I< plrslorrr l,lrrrrlrt,tt ir,rrrvl
na venkov. Vnimavf a citlivlyi hoch,byl oliorrzlt,rr h'i'rsr )u lrll
vytvoiilo 5t6sti, jemu vlechno neSt6sti . . .
rody a prostlfm venkovskfm Zivotenr. 'l';rrrr vilrk 1xr,,ilil
Narodil se 28. dervna r. 1712. Dokud Zil v otcov6 dom6,
i prvni kiivdu, kter6 se hluboce vryia do jelro tlrrit,, 7i.j ir i
dostrd jen liskou. Byl obvindn, i.ezlimal hi-cbcn, a rr;r i;irlor;l
obltlopen jeho p66i a l6skou sv6 tety, knihami z knihovny
pastorovu jej strfc Rernard straSn6 zbii. 'l'o byl lrlvni ilr.lr
rnatky a jejiho uden6ho otce, Zenevsk6ho pastora Bernarda,
jcho Zivot byl kr5"snf. LSska a ndha mu hn6tla srdce v cit-
riisili a prvni kiivda, proti niZ bojoval potom cclj, livot.
Konedn6 byl din Jan Jakub na udeni. Avialt ani pis;rist vi
livou a m6kkou schrinku pro jeho sny a taLhy, kter6 roz-
ani rytectvi ho nezaujalo, zvl6.5t6 kdyZ jeho mistr s rrirrr
n6coval jeit6 vzory Plutarchovfch hrdinfi, nebot Plutar- jednal hrub6, ba 1irut6. A tu se mu znovu stala knihlr rrt,j
clrovi ,,Slavni muLov6" byli v t6 dob6 jeho nejobliben6jii
lep5im piitelem; detl v15niv6, tajn6, aby ur1L1 slirlivi.rrru
tet ou.
zraku mistrovu, kterf mt jii. n6kolik knih spSlil. 'l':rlr s,,
Tak se v n6m zirhy vytvoiil protiklad sv6ta snri a svEta
rnu stal sv6t snfi, sv6t, jejZ vykouzlila jeho bujni fant;rsit',
skutedn6ho, kterf vtiskl tragickf rys jeho dalSimu Livotu.
LivenS" bohatstvim citu a neklidem smyslfi, n6hradorr zrr
Neobydejn6 kriLsnf byl i kraj, v nlni, vyrristal, cel;f ten
viedni sv6t tvrd6 skutednosti. Stal se plachfm a zai:al st,
Svfcarskf kout s jeho rodnfm m6stem Zenevou, s vysokfmi
vyfuli:bat lidem. Zamiloval si samotu, kde se mohl odrl;ivrrl
horami v pozadi, vrhajicimi sv6 stiny do 5irok6 hladiny
neru5en6 sv6mu sndni.
jezerni. AvSak co bylo nejcenn6jii, to bylo svobodn6 ovzduii
,,Tak jsem dosihl sv6ho Sestnict6ho roku," detl vc svi:rrr
mal6 Svfcarsk6 republi'ky, jei, Jan Jakub ssil do sebe od
ru,kopisu, ,,neklidnf, nespokojen;i se viim, i sSm sc sclrorr,
sv6ho nejritlejliho ml6di se sm6lfmi myilenkami sv;fch knih.
bez l5sky ke sv6mu povolini, sZirirn nejasnfn-ri touhrrrrri,
V ZenevE. Lila jii. dlouho Rousseauova rodina. Jeho otec pliltebez piidiny, vzdychaje, nevdcla prod; obiral jscrrr st,
Izi'k Rousseau byl potomkem star6 hugenotsk6 paiiisk6 jen svfmi kiehkfmi sny a nevid6l kolern sebe nit:, r',, l,y
rodiny knihkupeck6, kter6 se uchflila pi'ed ndrboZenskym
m6lo cenu."
pronSsledov6nim do Zenevy jii. v prvnl, polovici Sestn6ct6h<-r
stoleti. Tam, na rozhrani tii n6rodri, francouzsk6ho, ital-
sl<6ho a lvfcalsk6ho, vyrostli lid6 pracoviti a v55niv6 mi-
A tu se piihodilo Rousseauovi ndco, co rozhotllo o
Iujici svobodu.
dalSim iivot\. Jan Jakub miloval toulky v r.rltoli rrri,st;r,
chodil v ned6li odpoledne se svfmi kamar';irl.y. Vr,
Av5ak tento idytickf, Livot byl n6hle zniden h6dkou, ktcr':i
trl<rrttzlcni piirodou zapominal na nirvr:rt rl.rrrri .r l.rl.
vznikia mezi jeho otcem a jednim francouzsk;im dfrstoj
7r' rlvalirirt piiiel I' m6stsl<6 brirui, It I r.r';i j i ,, I r l,
nilcem. Jeho otec, adkoliv nevinen, mdl bft uv6zndn. A lrr
, r

l\lrrsrl pi-cnocovat i s ltantarr'ltly nrinro rrri:r.t,,, ,rr .rl
rad6ji odeiel ze Zenevy a usadil se ve francouzslt(:ttt ttti'r'
rlrrt' lr1'l zle pi'ivitl'rn svym nristrt'rrr. Nt':t';r,,trr,r l,r rlr,,,lr ',,
tci:'ku Nyons.

6
opakovala jeit6 po ti'eti. 'lehdy vlak Itousseau piisahal pied ro<li jalto ztlir't'l v .i,'ii ;,ril,,trttt,,,lr 1,1.r, lr,, I r ,,
<livr-rclr,
zavi'err,ou lranclu, i.e se jii, nevrirti k
sv6mu uristrovi t,rl-rratnost a hovoi'il s tti lriir,rzt'rti ;t :; ,lttrr'r.rr, l.rl,, L,lr .r
-
a svotl piisahu splnil. A neunikl jen trestu tnistrovu, unikl se svfm otcern ii tctou. l'ltlti tlt: W;rt,'rr:; :,( . r\, ,,r1rlr.rlr
i blahobytn6 pohocld a klidu m65dansk6ho Livotal oosutl sv6ho sv6i'ertce,netiroltl:t lro v:;rrl. t.,lrt,'l t ,r'1,,', rrr 1,, 't
Vz,.dominaje na onu dobu, p,ovzdychl si takto: ,,13y1 bych mladf Rousseau byl posllLn c1o 'l'ttt'irr;t, k,lt' :,, r' 1,.Lr .t, r,
vecil v ltin6 sv6ho niboZenstvi, sv6 vlasti, sv6 rodiny a m61o dokondit jeho obriccni na liatolit:kou vir rt.
svfch piStel Zivot klidnj- a pi-ijcmny, takovf, jak6ho by bylo V kllritei'e ynzr,al prizdootu a mravni bitlu svi,lr
tieba m6 povaze, uirrosti'cd jeilnotvhrn6 pr5ce, kteri y byla ridfi a dasto i pokrytecl<ou horlivost nrisiorr;iiir.
poclle m6 chuti, a ve spoletnosti, jak ji Zlidalo moje srrlce. i'aclech, spojenlich s jeho obr6cenim na virtt, optrslil
Ilyl bych bfval clobrfnr ki-est'anem, dobrym obdanem, do- a toulal se n6jaky tas m6stem, dol<ud vystacil s
brfm otcem rodiny, dobrfm piitelem, dobrlfm pracovnikenr Proill i n6kolik milostnli,ch dobrodruZstvi, ktcu't
a dlovdkern v kaZd6rn sm6ru. Byl bych miloval svoje povo- zklamala, a nakonec skondil jako lo{<aj u stati:
lini. A kdybych byl proZil takto Zivot neznlm!, a prostj,, de Vercellis. Z tohoho pokoi'ujiciho postayeni ho
avSak vyt-,ovnanj, a pi'ijemnli, byl bych zcmiel v nhrudi svfch dila jeji smrt. JeSt6 jednou byl nucen plijmout
<lrahfch. Brzy bych by1 zapomcnul, ale byli by rn6 bez- misto, ale jeho touha po volnosti zvitdzila, a tali sc
pochylry viii:lrni lclcli tal< rllouho, clokud l>y byli lla mrlc dne vydal na cestu do l"rancie; jeho kroky miiily
vzllotrr inali." nccy k pani de \,Varens.
liorrsscrrrr prrlovrrl s rrrisla rlr nristo. l'o lir.;'rtk6m pobyt.rr
-
Srdce n'ru prnclcc ibuiilo, lrilyZ sc pi-iblilov;ri I< jt iirrrrr
rt:r Ivyc:rrsliirrr vcnliovi: pi-cliroi'il Irarrcouzsl<6 lrranicc a dornu. Jakmile uslyiel jeji hlas, ccly se zachvil, vllrl s,' ii
rlost:rl sc rrrr li;rlolicli(: frzt:nri v Conliguonu. 't'am ho pi-ijal Ir nohim a v raclostn6rn nadieni ji libai ruce. I'ztri rlt' W;rr,'rr',
1ri-:'Ltclslty fari'ri" <lc I),ontvcrrc, kterlf si uminil, L,e ziski ho plivitala velmi laskav6. Dala n'ru pol<ojili s lir;istr,,rr r r
Rousseana pro l<atolicko,u viru. Poslai ho proto do mdsteika hlidl<otr a Rousseau se tt ni ubytoval jal<o ck.inrl. l\'l t'zi olri'rrr:r
Annecy k pani de Warens, kteri pomihala kn6Zim v misio- se vytvr-,ii1 dtiv6rny, srdecny ponrir. Ona ttrtt i'il<:rl;r .,rrr.r
niri'sk6m dile. Ilousseau odekival, Ze se setklL se starou po- Iiil<f" a on ji ,,n.ramiulta". Snaiil sc ji zavtlii'i1, v\ 1,,,rrr,i lr.rl
boZnristkiLikou, zatim se viak octl pied mladou Zenou, asi ji v drobn;fch pt'acich, zvlhitd ve vd'tobi lirl(ir. \/ i, ii t,rit,,rrr
osmadvacetiletou, plnou pfivabu, s laskavfm pohledem morl- nosti se citil r'rejidastncjiirr tloviliern n;t svili' ,,/ tl 1 ' 'tt
rfch odi, kteri h,o okouzlila na prvni pohled. Bylo to vlastrri. v pi-ijernn6m klidu, radujc se z ndceho, ;rrri7 i,,'rrr r,,1, I

prvni jeho setkini s tak kr6snou Lenou. Jeho srdce zatoti)|t z ieho. Byl bych takto proZii cclf svirj 7il.l, l,,r | \,,,, 1

po n6Zn6 l5sce, kter6 m61 tolik v dEtstvi a ktcrir, nru lr.),1;r ;rnii bych se jen chvili nudil."
odepiena jii. dloth| LEla, a jeho smysiy, jitien6 tloslriv;irrirrr 'l'alt6 spoltt itli knihy a llottsscatt si lrl,,l, l ,l,,1,lrrrl r,,;
a iivou fantasii, rozechvEly ho neznSmou touhou. ( )rr, rr,. vzrii'll'rrri.'l'ehrlyrnupi'iilarloruliott ;rrrrri l.rulr.r \,,11 rrr,,r r

znal;f svdta, uzavieny ve sv6 sny, ancb() ltjici vt vrlrrl' ;,i i llt'rrri;rrla, o:r'lavri lrirrcr tt;r lt'lii-:rl,,ilr,r:r .r,,1,,,1,,1,i lrr, lr,,

8

C》
naddje, proudilo jalto svitt'lrrri it'k;r j,'lr, ',t,1, ,'ttt, l, lrti' lrtt
krilc Jirrdiicha IV. Tal< se seznimil alespori nepiimo s Vol-
byl jti, Silo opovrienim ke kaZd6nrtl [rtisltrr ;t l:isk,,rt lrt' l',tzrlrl vrl
trrircnr, l<ter;i -- starSi o 18 let neZ Rousseau
prosluly sqimi liter5rnimi a spoledensklimi fsp6chy.
- nosti. Nebot' jeho srdce nebylo jcn citlivlr lit'l't';isr' 1rtitr,l1',
ILousseau se zadai udit i 1atin6, aby se piipravil na kn6,i.- sviralo se bolesti nad bidou, ktcrott vitli'l l<ollrrr r,r'lrr', tt,trl
bidou lidu, ripiciho v irtisku, uad zttlroZcrryrtt l't;ttt, ottr:,1. ( lt
skou drihu, ale k prici mu chybEla trp6livost. S velkou
sedl6kem, zmudenlim tvrdou praci. Jal< slllrilivir 1rr;tv,liv,'
liskou pEstoval hudbu; zpival na kriru a hr61 na fl6tnu.
Hudba ho dokonce piiv6bila do Lyonu, kde se v ni hodlal mu znlla slova slavn6ho rnoralisty La Ilruyi'r'rr: ,,.f ;rl','r',r
zdokonalit. KdyZ vSak jeho uditel dostal silnf zichvat pa-
divoki zviiata obojiho pohlavi, 6erni a ttntaz;trt:i, 1,iil,r,tt
doucnice, utekl od n6ho a vritil se zp6t do Annecy. Ale tani kpfid6, ryji ji avzdll|vaji ji ve slunetnirrr iriltt s rr,'
pani de Warens tam nezastihl, nebod odjela mezitim do trmdtr6vajici vytrvalosti ; maji jaklisi artikttlt-rv;trri lrl:ts, ;t
PaiiZe. Rozhodl se tedy, Ze se vydi za ni. Cestou se zastavil kdyZ se napiimi, ukaztji lidskou tvii."
u sv6ho otce, kterf se oZenil po druh6, a potom putoval dile V Charntr6ry pani de Warens oblivala starf rlfirrr s v.1'
Svj,carskem. 'lam se setkal s francouzskfm vyslancem de hlidkou do irzk6 ulidky. Piivitala dvacetilet6ho Iiorrssr';rr:r
Llonac a ten mu opatiil misto vychovatele v PaiiLi. Rousseatt velmi srdednd. J,eji hospodiistvi vedl bodrf Sv;icar ()l;rtrrl,'
si ve sv6 bujn6 fantasii piedstavovalPaiii. jako pohidkov6 Anet, kterf zasthval i irlohu dobr6ho man:zela. I{ousst'rrtt
rndsto, a proto ho Ipinav6 pi-edm6stsk6 ulice siln6 zklamaly. se vdnoval studiim, zvl6it6 matematice, kresleni, s Attt'lt'tn,
V I'aiiii dostal tak6 z.priwu, :ze tam jiZ jcho ,,ntaminl<a" znalcem bylin, se udil botanice a s pani de Warens clrt'rrrii
neni a Ze pi'esidlila do Chamtj6ry, nedaleko Anrlecy. Opustil a fysice. Aviak jeho nejmilejii zSlibou byla stilc htrrllr;r.
tedy svoje misto vychovatele a vydal se op6t na cestu do V6iil, Ze se narodil pro t,oto um6ni, protoi,e si je zanrilov;rl
jiZ od d6tstvi.
malebn6ho Savojska. Jak6 to bylo nldhern6 putovSni ! Sim,
uprostied kr6sn6 piirody, ul6hal veder pod hvdzdnatlfm Zanechal proto pisaistvi, kterfrn se Zivil, a vyui'ov;rl
nebem a probouzel se rSno s pohledem do 5irok6 krajiny, hudb6. Dival hodiny divkSm z piednich rodin v nri'sli';
zr.lit6 sluncem, a citil se nevfslovn6 Sfasten. viudc byl r5d vid6n a marninky i dcery mu lichotily. Iiotts
seatr byl totiZ p6kn6 urostlf, ikdyi. menli postavy, rrri'l rr,'
,,Nikdy jsem tolik nemyslil, tolik neZil, tolik nebyl shnr
se sebou, mohu-li tak iici, jako na cest6ch, kter6 jsem l<onal nucen6 vzezieni, tvii oduievn6lou, tista mal5, brvy l vl;rs\
s6m, p65ky. Ch&ze mi v sob6 cosi, co rozn6cuje a oZivujt: tern6 a oti jiskiici ohndm. Jan Jalcub se viak citil rrciil';r;l
moje mySlenky; nemohu t6m6i ani myslit, jsem-li na jctl n6jiim u sv6 ,,maman", kter6 pozorovala s neklirlcrrr frslri'r lr1
nom mist6," volal Rousseau nad5en6. sv6ho ,,malidk6ho" v d5msk6 spolednosti. A tclrtly rrrtt s;rnr;r
Citil se pinem, ovlSdajicim celou piirodu; jeho srrlt'r' nabidla svoji l5sku. Takto Zil Rousseau veclle Arrt'l;r, ;rv',,r1'
bloudilo s pi.edm6tu na pi'edmEt, splfval,o s nin.ti, olrlilopo rrciirrlil na n6ho;maman je dovedla oba svott l;'rsh.tt r,;,, ,;tl
valo se okouzlujicimi vidinami, napljelo sc vzrtt'it'trilri v rri:Zr.r6 piitelstvi. KdyZ Claude Anet ltrt.5, 1,,,11' r,'rrrr, l,
city. Zpod jeho poutnick6 hole trysl<alo svi:tlo ttt'ritttittt,l l(orrsscau ho rrpiimnd le1cl.

10
il
︱︱I L
′t6dobこ Rousseau onen16cnё l zvlitttni chOrobo.u.Trpё
ヽ l

vlclく lou horeこ kou,dech se inu kritil,srdce llllu silnё tlouklo lloussealta do Iiraucotrzsltt rtkatIerrrit', hrlt' lintl,sr,,rrr r r,ll
a plival krev. HoFel podivnou liskou ke vも enl, ktera ho sv,ojepojednini o notich. Mnozi uru lrl;rlropirili, ;rvr,;rl. jr,lrl
vellni vysilovala. syst6m byl nakonec uzn|n za neprakticl<y.
Pani deヽ Varens najala proto na okraji mё sta Юzbも nJ Y Paiii,i Roussean naySzal detn6 znl'rrrrosti s rrrrri,lr r ,r
domek, zvany ,,Les Charmettes``, s terasovitou zahradou, spisovateli, zvl55t6 s Diderotem a l)'Alcn.rbcrtcrrr, osvir.t,rry
s vinici a ovocnチ m Sadem.Tam Rousseau ponё kud okFil. rrli filosofy, kteii vydivali naudn;f slovnil<, L zv. ,,1,)rrr.-),l.lrr
POdnikal s rllaman v′ lcty d0 0koll,studoval,pracoval v za― p6die". Tento slovnik m61 podat souhrn veil<crilro vt:rli.rri,
hradё a pё stoval dile hudbu. PFedevも illn si vttak udё lal po― zaloien\ho na rozLtrnov|,m poznSni, a z|royei mi:l rozsiiil
Fidek v neurovnan6n■ lnno2stvi vё domosti,kter6 si nahro― toto v6d6ni do Sirokj,ch vrstev lidovfch, aby rozunrov(' v1
madil za sv6ho dobrodruを n6hoを ivota,a prohloubil a doplnil jasn6ni vlech v6ci daio kaZd6mu dlovdku osviccni jt,lr,r
svoje vzdё 16nf. du5evniho obzoru. Proto se nazyvaji tito encyhlopt:rlisti,
Horl市 ёtak6こ etl i 16kaFsk6 knihy a pOd dOimem t6to osvicenlimi filosofy a doba, kter|nayazuje na jejich srr;rlr.1.'
さctby si pFisoudil postupnこ vも echny nemOci, kter6 v nich a usiluje o povzneselti lidr-r, je zv6na osvicenskorl. Il,ousst':rrr
byly popsiny. Odebral sc prOto na slavnou 16kaFskou fa― rovndZ piisp6l do siovniku dlSnky o hudb6, avSak na litcnilrri
kultu dO Ⅳlontpellicr, aby se dal 16こ it z domnこ 16 choroby. dr6hu dosud nepomf5lel. Jeho ctiiidosti byl,o clivarllo ;r
Vルlontpellier vyhlcdival RotissCau VCselou spoleこ l■ ost lnc― hudba, kde m61 n6kolik irsp6ch&. Zvlalt! jeho opera ,,Vt.s;
(liki,zvliさ tё lく dyを 1lo 16kaFi ujistili,芝 c lllu nic nelll.Spoko― nickf v65tec" byla iasto hr5na, dokonce rolcu 1752 i pit.rl
ien Se Vracel k panf deヽ Varens,ale tam ho tckalo rozё aro―
samfm lirAlem a krilovnou.
vinio Sprivcem jej〔 ho dOmu se stal zatim hollこ Vintzenric(1, Proniknout v PaiiZi nebylo ov5em talt snadn6, zvliiti.
kter′ ZiSkal tak6 jeii pFizei.A tu se zklamallチ Rousseall to nebylo snadn6 Rousseauovi, neboC risp6ch zarui'ov;rl;r
rozhodl,2e pijde hledat ζtё sti jinam. piedeviim piizeh Zen. On, samot6i- a ilov6k piili( citlivy,
Proを 1l u pani deヽ ヽ
rarens pln′ Ch devё t ict,nejも ぜ
astllこ jlicll irzkostliv6 sledujici kaZdf svrij pohyb, kaZd6 sv6 slovo, lrll
let sv6ho を ivota, u ni prottcl citovou vチ chOVOu a′ (10si)き │
v urozen6 spolednosti neobratnli. A je5t6 k tomu tr'1ri'l ,rl
v muを e,kter′ se s velkチ mi nadё jemi vypra宙 l za tttさ still:(│() malidka potii,emi m,o6ov6ho m6chlfie, coZ ho tinilo rrrczi
hlavnihO mё sta. lidmi nejistfm. AvSak nebylo vyhnuti. I{usel i orr rr;rslorrlrrl
tuto cestu Zenskfch rozmarfr., nebot i jeho znirrrr! .jt'srril;r
V rlev6tadvaceti letech, s patniLcti louistlory v li:r1rrr','r 1.,, Castel mu ji doporudoval: ,,P,on6vadZ hudebnit'i ;r vii,l, i n,'
mcclii Narcis, a zviirit[ s novfm syst6lxcnl ,rn:r( ('ni ,',1 zpivaji po,dle vaii noty, zmEfite strunu a vyhk:tl;ivcil,. ),'rrl
l<ter;irt-r si doufal zislral sllvu i penizc, v1'rl;rl ';, lr'r,rr",r rl Y PaiiLi lze n6deho dos6hnout jedin6 s ponr.t i )r'tt l',r'tt
r. l74l tkr Pai-iZc. kiivkami, jejichi, asymptotami jsou udcrrt:i ; lrliii rit irrl n,'
Sl'rm siavnl. ilsilt Iit'.'lrrtrtttr, r,\'tt;ilL':r, i' lr'lrlrrrrr, trr rr,,,ll ust61e, aniL, se jich v5ak kdy dotknou."
Jeho podivinstvi, plachost a t6Zliop;'Lrlrrosl vi,;rl. l,rl,,rl,r
lil

L
1(.1:1`
で クcny, pFcsycen6 galantni uhlazenOsti nluを ti. Zvliζ tё liousseau se stitt.rl tt'l', i,'ztl \,ltttl 1,,, lrr, ,.r.r, | ',lrr trt t,' l'i I
si ll()oblibila pani Dupin,v ielim2 dOmё se schizela aristo―
nilidlr cillievlri odd;irr, ic.i it lr sv;rz,'l' l,\ | 1,,'\ tr\ .r rrl,rlrrr,
1く ■
〔tcie rodem i duchem.ヽ ″
livn6 2eny mu tak6 opatFily lllistO
Z tohoto svitzlill se jilrr tt;ttorlil,r 1rr'l ,l, li \ trr 1,', 'l' 1 r

t〔 liCnlnika u francOuzsk6hO vyslance v Bcnitkich, avも ak ar.itor ,,I1uri1a", vclk6ho vlt'ltovlrlt'l:rl'rilr,, ,lil,r, ,,lrrtr" ' tr' lr"
v tonlto tFadё vydrを el ien ieden rOk a zase se vritil do evangeiia ditdtc", svoje dati ttcvl't'lr,,vlv;rl,l,;r ,l;rl l, \ ,,,Irl\
PaFiを e.Ubytoval se v hotelu nedaleko university Sorbonny do r-ralezince. A Tereza sc jch<l 1'oz-ll()(lrlllli 1,,,, l1,rlrl.r, .r' l "lrr
a zaこ al seを i宙 t"isOvinim not,aby se stal svチ m pinem. tirn jalio nratl(a trp6la.
Tain pFi spoleё n,ch Obё dech poznal pradlenu Terezu Levas_ lionsscau sc viali obhval, Zc by nrrr 'l't't..';r;t, ;t ltl,tr tr, 1' ,,
matka a piibuzni zkazili cl(tt, ,,ic b1' z rriL lr ttrli'l;rlr Ir"l"r
seurovou. '

stvfiry". Rad6ji je sv6iil stiltu ttl tlt:l 11'lo lllr,ll rr.rrl'
"Kdy夕 isem u宙
dё l po prv6 tuto divku u stolu,bylisem Za_ -
ujat ieifm skromnチ m chOvinim a ieも tё ViCe lelim老 市フ ma vyk16- aby sc---bezejmcnn6- staly i-:'Lrlrrirrri i, trr''lrriI r
ne:z aby se honily za St6stim jako on. Iiotlss,';ttt, .i, rr; l'r
mё kkチ m pOhledem,jak′ iSem pFed tim ne宙 dё l.U stolu ji
I

もk`dlili,jaisem ji obhajOval.Ihned padaly ismё も pi-eph-r6n llskou 1< 6lov6liu, velmi tim trl;il. ,,N'l rrit virr:, l'r l ,

kyina mne.
Vidё l isem,】 e citi moli OChranu.A jeji pOhledy,oウ iven` tdZliS," piic pln bolcsti,,,byla neodpustitelil:r, ale l r-\ l;r l, t t r,' ;' t

vdё ёnostF,kterOu se neodvム をila vyslovit isty,staly se iCtttё
jedini vi11a a t6ice jsern za ni pylial."
tklivこ jζ imi.Byla velice bizlivi a ji tak6.Spojeni,iemuを JakA tragedie pro lidi, liteii se cele rlirvaji litlslvrr, l,rl '''
toto podobn6 z湖 oクcni povah mdoけ t zdん J市 Ou pFekttkou,
jim pro n6 a pro jejich nejbliZii jii nic nezbl vri'
stalo sc vclllli ryclllc.“
1` crcza neumこ la aniこ ist ani psit, a ani nepoznala,kollk Jedrrr-,lro letnihr.r dne r. 1749 Rottsseau 3cl navitir, il :,v, 1r,,

je hodino CastO Fikala prav′ Opak toho,cO zam′ も
lela.Avも ak
pi'itelc Diderota, l<tery byl v6zndn ve Vinceuttcs tt l';u i ,

byla dobr`ho srdce, znali domidch praci, a co lllavnё ――
pro narirZkl, na ndl<ter6 vlivn6 osoby v ,,I,isti o slr'1r, i, lr"
milovala Rousscaua z ce16hO srdce a neopustila ho ani tehdy, Vzal si s scbou dasopis lVlcrcttre de I"ranct', ;r .i;rl' :,r 1, I

kdyを bylも tvin po ce16 Francii,Svチ Carsku a Angl五 .Po― cestou prohliZel, viiml si olizl<y,Iitclou prtloiil;r i\l';t,l, rrrr'
tFeboval Zenu, kteri by ho Oζ etFovala, neboぜ jeho chor01)a v Dijonu: ,,Pi'isp61 pokrok v6t1 a umEni I'c zl';'r z. r,l"'
se horも ila. POtFeboval divku z lidu, kteri by byla clludi
k zuilecht6ni mravfi?"
a byla mu zavizina vdこ こnosti, kteri, by ze sebe ncdさ 1:11:、 I{e z,klz-e ! byla jeho vzrulcnl odpovdrL.
iemnOu a rOzmazlenOu,pFed niを by se nemusel ani sty(│さ 1
,,Sotva jsern to piedetl, vicldl jsem jin-f svi'l ;r 'l.rl 1 , r,
za sv6 tё lesn6 itrapy ani za svOu muを skOu slabost〔 1 1く 1(ヽ │ム
se i jinlirn 61ov6l<em. .. Moje city stoupal-1' rr( "r'\ tt.tl, ltt,,rt
by ntu vё nOvala p`ё i i v nejchOulostivё jζ ich vさ c(.(ヽ 11.
rychlosti pocile t6nu mfch myilenek."
PrOtO si vyvolll Terezu. I)al se ihned do pr5ce. V6dy a un.ri:tri l.;tu i ttrt.tr t i r rtr
Neも tё stim vttak byla pro nё t,k‖ i!││

n;'rtodov6 se uchovali z:dravfmi ltrt'tvt: 1rtolr,, ,, l,t lr rr'
jeji matka,kl(ヽ 1囁

hovala. Ta さastO podnё covala ′cr(ヽ z‖ │)│('li v,.:tlomi, Vid-r, povstirvaji z naiiclr v;rrl : ;t',lt,rt,,t t, t,
nastё │`
nt'‖ ‖ 1・

││
14
︱IL


v6rdivosti, ietnictvi ze ctiiSdostivosti, nettlLvisti, lichocprri 1r,L l.ttrtt l,ttrt , r t rlrl ,,1,,
ttti:,l.;r, I'rlc lr1'l pirjlrl s v,'ll'irrri I

a lLi; geometrie z lakomstvi, fysika zc zbytetn|. zvd.da' [tprr..rtestarrlisrntt,alrl'st'rtt,,lrl:;l.il,'rr,r,lrtrt,,l,,.rtr,rrr
vosti a vribec vlechny, ba i mor5lka, z lidsk6 ctiZ6dosti. Ccstott do Zenevy se liotts:rt';ttt z;t ,{.tt tl 1 ('lr,ttll,, | \ r rr r

-
Pies to, Ze odpovdd byla ziporn|, Rousseauovo pojedn6ni vitivil po dlouhj,ch letcch si,oj i,,rrr;rnr,rrr",I,,rrt ,1, \\ rr,r,
bylo odmdnEno cenou. Nariz se stal slavnlim. A tento prvni tta kterr.ru stile vzpominal. Parti tlt !\1rrr1'11'; 11,,,111, ' I rtl r

risp6ch ho obr6til na drihu literirni, tak osudnou cel6mu tr ztratila svou krisu i svfij trajctcli. Zt' v:;,', lt,1,, rI rr 1r 1,, I

dalSimu jeho Zivotu. jcn jeden prstcn, ktery darovala'l'ert'2,'tt;t 1,:rtrr.'r ll,rr li,'rr
Tii l6ta pot6 vypsala tlii Akademie cenu na spis: ,,Jak6 scatr ji travrhl, aby Llla s nin'ri spolci'rti', rrvi;;tl' r,r,r ,,ilrrll,r
jsou piidiny nerovnosti mezi lidmi?" A tak ji alespr-rir vypomohl n6jal<ymi pt'rrizi.
Rousseau op6t odpov6d6l a jeho pojednAni zprisobilo je5t6 'lal<ov;r1 byl kouec jeho prvni velli6 l;islil'.
vice hluku neZli prvni. V t6 dob6 sc tak6 usadil v Zenevi p,r rll,,ttlri,lr l, 1,,1,
DvEma skoky Rousseau dohonil Voltaira, ktery m61 v t6 cxiiu Voltaire, jehoL obdivovateletl ir Z;ik,.'rrr l,r I r li,,rr'
dob6 nejvice sl6vy ze viech filosoffi. seau. Aviak ZlLk se stal jiZ mistt'cnt, a to lriilir. :;\rit.t tt\ rrr

色■■
I zde rozvijel Rousseau svoji prvni myilenku. Dokud ba protichfidnym.
t1ov6k iil ve stavu pi'iroclnim, Zil 5tastn6. AIe tento stav se Voltaire hli.sal, Ze piiiinou bidy iitlstvrr jc tr, rr rl,rtrr,, I

zmdnil, kdyZ kdosi i'cl<l : toto jc mojc, a l<<lyi, se na5li lid6, ;r povira, Rottsseau vinil ze z!<|zy mravii vi',1,1 ,r tr.r( rl

J 砂
l<tei'i mu uvliili. A to byl zai:h,tclt vclkcr6ho neltdsti. Kaidi, Jediuj,m l6kem na viechna zla je Piirocl:r, i'lovi'l' ttttt',i 1,t,,1,,
se snaiil zatrrat pro sc{-re co nejvice, aby byl bohat5i, a tim zp6t k prost6mu Zivotu.
i vice vlrZcn, Potom trohati piiili na myllenku, aby si zabez- Voltaire mu odpovddil ta jeho spisy s iitrtr,,tt rr,,rrrr, rr' I

pcdili, co maji, zikonem, kterf by byl z|vaznj, pro viechny. riclinndj{i to svotl zbrani:
Tak se tak6 vytvoiily spoledensk6 celky, kde se slabSi d6vali ,,Dostal jsem, pane, Vaii novori litrilrrr 1,r,lt lr,l l, rrrrr
v ochranu siln6j5im. Vedly se v51ky, aby jedni uchvStili roclu a d6kuji Y(rm za ni. Nikclo dostttl tt,';,,,1r,'il t,,lrl ,lrr
druhfm pridu. Lid6 si zvolili nidelnika. Nastala nerovnost vtipu, aby sc pokusii ud61:rt z nis zvii;rl;r. l.',11 ' 1 ,,tt \ t ,

mezi vlSdcem a lidmi a tak6 mezi jednotlivci. Tato ne'rov- linihu pietetl, zmocnila se m6 tottlt;t t'lr,,,lil ;,,, ' ti r' ' lr
nost nenr6la tedy svfij zSklad v piirod6, ni,bri.byla v6dom6 Pon6vadZ jsen:r neprovidEl taltovotr vi' ir ' ' l' rl lr t

vytvoiena lidmi. Panovnik pov1i5il sv6 piiznivce na Slech- citim, Lc je mi nemoZno, abych s(' () lr, 1"'1"'rr ' l l"'r"
tice, penize se staly v5emohoucimi a mnozi se t65i1i z bo- chlrv/Lnr tedy tento plitozenj' z1'rris.l' t lt"'' ttt I' rrr l'1" 1 ""
hatstvi jen tehdy, byli-li jini chudi. Takto 1id6 pozbyli svo- li tonru zpfisobilejii neili Vy i ji Nir trrr rr' r rl \ ""'
body a museji poslouchat jako otroci. souhlasim, Ze literatura a vdtll' lr-1'11 rr, l.'11 1'rr' rrr"rr urrr"lr I

Rozpravu o nerovnosti vEnoval Rousseau rad6 m6sta z1a. Nepi6tel6 Tassovi ui'irlili z i,lr,' .'tr"l t t r'ltt rirrl",i
Zenevy a Zenevskym obdanfim. Vypravil se do lodn6ho nepi-hte16 slavn6ho Galilt'lr zlrii:;r,l'ilr. ' "lrr"[' 'r'l' I rr1 I

t6
1
\, \( , ( ri lrl()t{), /c olrjcvil, lc sc zcmc toci, lt ct,r b1'lo hanclr prchl pi"ed clov6kem, nybri aby sc titlir I' tti'ttrtt ,l',,l,rl lrlr,',"
rr, 1,i, rl,rttttili ho, alty oclvolal. Jeho opravdovi sila rostla jen talll, v lilirlrr, ;r ort , iltl, u,'
'/,,1;i. Yitt't ostat116 litcratura 11cp(lslou;i1a, zatiur co jstt jedin6 tato sila je v n6m dobri. 'lam jeho lil,pici ;r lr.1':;1.;r.i i, i
1,r oli rti psal ?" sila milovala vlechno, co se podobi 6ist6 lidslitl tv;iii. Vi,l,'1,
A litlyZ vypuklo zcmiti-escrli v I,isairotri roliu l755, ie jen v piirod6, daleko od ruchu mdst a lirtltttllri s;,,,1,',
j;rlty to byl argurncnt proti Idtlt-tssc:rttovi ! Rotisscattova nosti, mohl dosihnout nejvy65iho stupn6 svi:lro livolrrilt"
rlolrrl f iiroda scla bidu 'a zkAzu llzt z.ctni. Avialt Iiousscatt rozmachu.
nczaliolisal. Citil sprivnost sv6hr:.r myilcni, nebof r.rivratcn.r Tehdy se seznlmil s pani d'Epinay, ktelou nav(tivil v lt1l,1
l.: piiroc16, li prost6nru a iist'irnu Zivotu, nenryslii nlLvlat r.1755 na jejim zamkrt Chevrettes u Montn-iorency. Z;irrrt'lt
k prinritivismu. \roltairovy nov6 ilehy ho jcn vicc to;rtrpiiiy srozsihlfm parkem, sousedicim s lesem, byl zasazet v li r.l'r:;
proti ndmu. 'lah sc ctrva ncjv6ti;i clucLrov6 XVII1 rltoleti n6m okoli. Rousseaua zaujal osam6i;f dflm v ovocnirtrt s;trlii.
iozciii ; a Voltaire ncvylrecLral po cel,v svfij iivot nit--, i:iin by fo by bylo ideSlni misto pro n6ho. A pani d'Epinay, l<lt'rri
mohl sv6ho protivnika. citeln6 zrantt. se touiila st6t mecen,iSkou, jak to bylo v m6d6, nabidl;t rrrrr
Ve1k6 utrpeni ptisobil Rousseauovi tak6 rozpor mezi
jeho
s radosti tuto,,poustevnu".
Zivotem a ide61y, kter6 h15sa1' ,,Mfij milj.medv6de," praviia roztomile, ,,zde jc v;ii
Zda:z se n6jak liiii ;rpfisobcm sv6ho iivr-rta oci f rivohri irtulek. S6m jste si ho zvolil, piStelstvi vim jej raltiz.i.
paiiisk6 spolednosti? Satil sc jal;o jcji piisluinici, piijimal Douf6m, i.e vim vezme krutj, irmy5l vzdiiit se ode ntrtt'."
td ni 1ic1-rotky a sarm ji lichoti1. '['o ho tcdy trhpilo, i:c nclryl Rousseau se tedy roz.hodl, Ze opusti Pai'ii.. Jeho piitcltr,
ruruiem sv6 tht:r.rrlc. ktei'i nem6li v sob6 nic z jeho prost6 venkovsk6 duir, rrt'
,,I{cl1 b1'cli snril tlillr1, co lryclr chti1, anil
b1'ch n.ruscl porozum6li jeho ,,vrtochu", pokouieli se ho zadrZet, avi;rl.
di1at, crr b1'c1i nechti'l, byl l.r1'ch i;1'astcn," pc'rvzclcchl si trPCe' svym chovinim ho jen podrSidili.
byl 1;cvni odhodlin prov6st rlfislecLrott
Av!a1< tcntol<rlLt A tak v dubnu r. 1756 se Rousseau nast6hoval tlo lrorr
zminu ve sv6m zivotd. l'icdcviim zmdnil svoje chovilri ; stevny, ,,Ir'Ermitage", se spinetem i se svfmi linih:rrrri. S rrirl
zatai v6st livot podestnj' a skromni' Zvrt\ll si proslj' :ll1 piijela Tereza i jeji matka. Bylo tehdy nidhcnri' i:rr,, ;r
a c1al si narfrst voLrs. Zil jako d61nil<, vycldlivaje si na iivrr Rousseau, Zijici dlouho ve ve1kom6st6, byl jitrt ,i;rr,,r',irr
byti opisovinim not. Pracoval podle chuti v zahradl, av5ak nejvicc rttilov:rl l,trll' t
'l'6Zii vialt byio unikrrr-rut piitelfim filosofirr.n :t ilt'' lr v sousednim montmorencysk6m lese, ktttr-y lto tt, ltt',t, ,,r',tl
ticklfm piiznivcfim. I'aiiZ sv;im n/Lr"odn1'nr a ltt 't.t'irtt;rl i trr skrytlfmi cestidkami, pasekami a houilirrrrrri, .l;rl. i 1,, l,r I
iivotem piilii zotroiovala svobodn6ho clttt:lr:r li t'1ls:;'';t t"r't t
1n<livtrhodnli sv6t stromfi, kv6tin a zvii'tl . . . t,

Ne, jeho dule tu1/rl<a, rozvijciici sc pocl iirirrr rr' lrr'rrr Irlrrrr -[cho it6sti vlak netrvalo dlottho, ttt'lr,,l' 1,;ttti ,l'l'l,rrr.tt
sti-ed voln6 pi-irody, nebi'1a jeiti zc1ol;ill:t vr'1'r;rlrlr trr 'r lrlrt' rrrilovala sv6ho rncdvicla a chti:la ho rrril lrto r;r'lr' l,t, ,tl.t lt,,
ny,ri-r vclliom6stern. Zatoul.il 1lo sallloli' 11il."lrr 1rr"l", rl't vyrttiovirt, Jirlyl l;y lryl rrcjr':rtli'ji zrisl;rl rr,'ttrt, 1,,,',tl rl'r 1,t'

lli t',
vi'liaz lirlrr, zlurit'ctti'lt,,1rr',r s1,r';rvt,lltr.',1 I rrrirrrl'r. , rrr r

litl vyclrovat 1< prav6 svolrorli' :r li 1,r:rvirrrrr ,t,',lr l't,,1,,
psal Novotl IIcloisu ([,a Notrvt'llt' lJi'l,rr:,, ), i11,,,1,,,11',1 rrrr
smlouvtl (I,e Contrat social) rr l')rrril;r ( l,'l')rrril,')
Iran de Luxembourg jctlnal s li,,ll:r:rr';tll, ttt j,rl., trrt trt
s rovnim.'I'cnto dvoian, ktcry lryl Irr;rli;il, rrr l,rr,llil.,.r \ \
a iil stiiie v dvorsk6m ovzduii povyierri' ilt't lrlr :r I r t r,,l rri, lr
Zen, dovedl si zachovat ve sv6t11 slrlci Iirlsli,,sl. ilrr;r,'rl '.,'
vlemoZni, aby mu zpiijernnil pobyt. lltiusst'ltt, l. l,'r i' 1,r ,,. r1

v Zivot6 tolik bicly a zakusil tolik po1<oi'crri, lrjv;rl ;rz. l, r,l.'.rlr
tiojat, ltdyZ mu nejvybrandjii spolcdtrost lrot'lrlr'lr,t,tl,t ,r
tleskala jeho ostrlfm vj.rol<ftm, irtotir:inr vlaslrri'rr;r ',ll I.r'l
jeji existence, nebo kdyZ dimy objinraly 'l'('tt'ztt, tt;tl,i,', lt' r

jim jahody se smetanorl.
,,I'ane marSirlliu," zvolal Roussean polrrrrrlt-'. .,rrr'rr.ir r,l, I

jsem velmoZc, nezli jsem vis pozual, a n1'ni j,'rr, rr,ivr,li,r
jeltd vice, l<dyZ mi ukazujete, jak by jinr b1.lo srr:rrlrr,r zi ,l ,rl
si irctu a obdiv."
lrani rnar5lrlo v it pov zbrz-c:vala Ilou sseaLra v t v o ll,il r r l.i r, L
; r r

si orl n6ho pi-cclditat rukopis Nov6 Ileloisy, litcr.:i st. ji r, lr,r
libiia. Novh He loisa vyila r. 17(tl ajcji iispiclr 1,.1 i ,lrr ,,rrrttt
flousseatt piinesl tomuto stoleti skepticli6rnrr ;r ;,i',,:,1 , ( ni rrrr
prostopiSnym i:ivotem novf iclclil, icle;'rl irlrrl,,,l,i'. ;r rl'rrur,
llisky, jclouci al za hrob; hl1Lsal, Zc nranlt,l:.lvi j, r, ll ,,rr
r-rtlilostivZivot6, i.e jemoi,nlr krlisnf a tlisli,)i1,rl rr1,,,, 11,,1
pi'irocly, clalel<o od zkaZenosti nr[sta, ;r lrl;rvrri r, rl i , ,,,r,
Zit srclcem, nikoli rozumem.
'l.'a1<oviL byla i l6ska hrdinky tohoto r', r rr;'r rr rr I r, I 1, I r,r
r r I r r

vychovateli Saint-Preux. Jen proti sv/' rirlr , t,,,,.,1,1, ,

pana de Woluar, aviak marrZclslvi. i I.,lr 1,,,, ,rl,r ,,,
il'astni:, vn'rtilo ji klid, nclrot' jej i nur; 1,1 l trg,, Irr r r l , L
Julir: ltttchopila vl'rZnost rrr;rrit'l:;lvi, rr, , Irt, I r 1, 1, I r,,,i

20
劇目!
︱L
nev6rou. VEiila, ie ctnost, l<terl ji rozloudila s pi-itelem a 'l'akov6 l-r1,1o Parrr,rvl'Lrri l,rrrlviliii, Lr;ilrr ,,., ll..,r rrrrlr,lr
vychovatelem na zemi, sp<iji jc opdt v Zivot6 v6dn6m. hlaveneli niLdhera, avlal< lrotl rri lrirlrr ;r r .z r, t ;rl
Tento romin se detl ve vi;cch salonecl-r, dokonce v p&jdov- A prlv6 tak cluti znil i donryilivy vir,,l' l,rr,lvil.,r '' l\
nich byt zari poplatel< tlvanrit't sotts za hodinu, v6tii tedy ,,St/rt jscm jir.",,Stit je licl," odpovi<lil lnrr () nr'L,,lrl. ,1,',it, I

ne:z za kon(.. 1et pozcl6ji Jlousscau svou l<ni1'rcrr,,Spolci','t rsl' ;'t :,t tt l.t t t .r

Dimy dojetim plalraly ; v ti' rlolri sc hodn6 plakalo, jako Jedin6 1id m1t privo vytvoiit stlt vzljt'trtt,,u rlrrlrr,, l,,tt
by slzy mdly zn.rirrrit srrcltosl It:lrliovir-r'rj,ch srtlci. JestliZe Aviak despotov6 lidstvo zotrotili, ovlhdli jcruisilirrr. ,\ g,t,,1,,
Novir I-[cloisa vzlrurlilrr rrrrlsctri u vlila Zivouci rnizu do vy- lid mfiZc svojc tyrany i stcjnym prltvenr svr.lnt,ttl S1,,,1,
pr-ahljch rozrtnrli'ir :r lrovt'clrnich rnilovnikfi smysiovfch t1enslij i-iicl ncvzlikir tedy pi'irozen(rl privcnr r:islli, ril,r
rozlioi;i, Spolcder-rslill surlouva a Emil vyilehly jal<o blesky, <lobrovoluott smiottvtltt litlrr. Nltrod se stiv;i tlzrtvi.trirrr
aby phlily viechuo, co bylo v tehdejii spolednosti zptrchi'e16. srr.rlouvy liiLnem r.rad sebou sarnj,rr-r. linver6nt'rrr jt' lr',lr r rrl,
olrecnir, to je:;t vtilc, nesottci se k slcjn6rnu 1r1;tlrtr ;r I)r():,1)( ( lrl
Jaki byla spoletnost XViII. stolcti ? viech obianfi.
lirancie l"udvika XV. byla tiLivlm odkazem jeho velk6ho () 26l<onech se rrsn/Lii cclj, nlrod na vei-ejn!c1r slrr,,rrr,l ,'

piedchfidce Kr5le-Slunce, I,udvika XlV. T'ento ve1lij, kr/rl rlinich. I-,icl si tak6 stanovi zlLkonem, jal<ott clrcc rrril rr.r,l
vedl nejn.ldhern6jii clvfir, ktery svott oliizalosti a vfstied- selrou moc vl,1rdri. Vlailai'i ii vlaclai-frm uclili nirt'orl j('n nr,rr
rrosti pieddil i poh:ldliovy Or-icnt. Vl1Ldi neon-rezeni, i-ic16 se rlltt, neuzaviri s ninr Zirdn6 srrr1olrr,,y. Vladai'i jsorr r'rit,lrril r
raclami jesuitfi a bojc sc tolilro pcltla. Slcchta mlla sicc nlroda, nil<oii jeho pfury; vlhrl-rott-li, vyl<onILv:t ji .i.rr ',r,
sti-edov6liir privilcgia, ale jcji politicliy vliv byl potlai:en. povinnosti obdansk6.
Jejim rikolem bylo lichotit litlli a poi-1Ldat radovinky. I(rh1- Soul;romf rnajctcli jest tak6 n-rajetkcm cellru :r .i.rr ;,r,i, ,

Slunce touZil jen po tom, aby jeho zLie sahala co nejcl6le. tipreviruje jeho bezpcdn6 vlastnictvi.
eim vice vlak st6rl, tirn vice zapadalo slunce a v6lka za I,fnozi sice uZ psali poclobn6 jal<o llousscarr,;rvi;rl, rril.,l,,
villiotr pi-ivedla krilovstvi na pokraj zkizy. Za I,udvika XV. z nich nepronii<l tali lrluboko l<c l<oicnfrr.u stilrr, Ltr,rr: 1 rrrr
se pomdry ve Iirancii je5td zhoriily. Kril L1l rozmairlynt v srdci nirroda, nil<clo tak jasni ncclol<hzal r;il,rlr, , rrrr t,
Zivotem, misto n6ho v16dl ministr Choiseul a krSlova milen- co je v jcho moci a tim sc mfiZc stlt. Vieclrrrlr rn, 1,,,, 1,, r

l<a Madame de Pompadour. Ce1,6 biemeno platfi bylo nalo- jeir z iiclrr a lid musi bj't t6to rloci hoclcn a rrcsrrri , ;, rrl ,l
:teno na nejniZii stav mdstskf a selsk1i. N6kdy uprostiecl
zpronev6i-it.
radovSnek, kdyi se stin piehnal pies krilovu tvii', oclehnal ,,Spoledcnski smlottva" vyila v Aulslt'r'r,, I;rlr, I ,lr
jej nTSvnutim ruky a i'ekl 1hostejn6: vial< dostala po lodi z:'rsilka t6to l<rrilr.t n.r lr rrr,, rr I , ,

,,Iro moji dobu to vydi1, ale lituji sv6ho vnul<a." pfidn, balil< byl zttrlrien a rndl b1't l<ottlt:,l ,,i,rtr I ,, r,,
,,A 1ro nhs potopa," z-asm|la se v odpov6tll krhstr:i N'{ rtrl;trrrt' lrrol< vlivn6 osobnosti byl posiin z1,i't.
rlt' I'onrp:rrlorrr-. Coi to nepronesl jiZ sr'rrn l<r'il I I'Iorii ostril stiirl lltihu ,,1')rrril i'ili , \\r lr,,r, I l, ,l r,
,ll
Itousscau reformu ce16 spolednosti, musel dojit k vfchov6, selruahltrkasv6tlo.'l'opi'ijel zvl;iilrri ;ro:,r.1 .rl1,rnr,,,('r,rrtrlr,,
pondvadi ta zatini s 61ov6kem v titl6m v6ku, schopn6m sc zprfvott, ie btrcle piiltiho rlrrc vl.rl;irr 1rr,li rr,,rrrrr ;.r11 1 ,1,
zmdn. ltousseau ihrred odkvapil k prrni ;r l):lrrrr rlt. l,rrrr.rrrl,,,1;1;,
Zailoill piedevSim na vfchovu jesuitskou, kter6 vid6la S t6lklynr srdccm se rozhodl, Ze orlcjrlc, rrlry .i,, lr(,1\,rrl)r,i
v dit6ti dlov6ka zkai.enlho dddidnfm hiichem. Proto bylo mitoval. Jlylo to tdZl;6 loudeni.
tieba podle tohoto nizoru vychovivat tresty, tvrdou k6zni Objirnajc Terezu ve chvili rozchorlrr, Irl l vt,lrrri rl, j,rt ,r
a odiikinim; nebod dlovEk je od piirody 21i,. A Rousseau ickl ji v podivn6m prorock6rn vytrlcrri : ,,1)r.;rlr;i, rrur:i.. ,,,
prohl5sil opak hned prvni v6tou: ,,Viechno je dobr6, co vy- ozl'trojit rlrlvahou. Sdilcla jsi se nrnorr pohorlrr l<risrrj,.lr ,lni
chizi z rukou Tvfirce vEci; vie se kazi v rukou d1ov6ka." Zlti,vi ti, pon6vaclZ totru tal< clrcei, sclilct i rrrojr, rrr,,;tr.,,ti
elovdk je tedy od piirody dobrf a vfchova m6 jen umoLnit Ud6l, jak;f za(inl <lncinim <1ncm, lrnrle nrI lrrorr;isl,,,l,,r.rr
rozvoj v5ech vloh dit6te od piirody dobr6ho a udinit ai c1o posledni hodiny."
z nlho dlov6ka svobodn6ho, nikoiiv otroka spole6nosti' '.['erczil nrdla zfistat s nibytkcm a l<nihami, tLrl,rrrl l,y, j,,ii
Oviern vfchovu lze uskutetnit jen ve voln6 piirod6 pod dmh rrerraiel nEkcle trvalejii irtotiiti.
vedenim moudr6ho a citliv6ho vychovatele, kterf dopieje Sitm nrarli.l byl pii loutcui vclni <lojat. N;tlritll li,rrr,
ditEti co rTejvice svobody a samostatnosti a kterf bude dbit sertuovi svirj lioclhr a ncldastnf filosof pi-cd 1;olcrlrrr,rrr v1 i,,l
pi'etlevlim poti'eb <lit6tc, nil<oliv poZa<lavl<tr dospdl6ho dlo- Za Montmorency minuli l<odir se dtyi-rni ierrrt-: ,,1,1,.,,,
vdlra. I nhbo2cnstvi sc n1lt mit poclirvat pi'irozen6, nikoliv rrfmi rnrrZi, ktei'i ho pozdravili s tismivern. liyli to, irrl, r,rl
zjcven6. 1o 'l'ercza pozd6ji i'elila, policejni fi-cdnici, l<tci-i jt,j pi il,.lr
,,fimilem" popu(li1 .ltousseau proti sob6 pieclcvlim clucho- zatknout. I3ylo ziejrn6, Zc policie dala Roussclrur.,vi y,iil,.lr
vcnstvo, kter6 mdlo v rukou vfchovu mlildei.e. tost k irt6l<u. Na cestd do vyhnanstvi projel 1,ri-i1,l.rlr. lr,,
,,Zata| se ozfvat tlumenf hukot, jakj, blvi pied bouii, prrzdravili jeho znlmi, avial< on nriiil dilc li ivjt';rrslilrl
a vlichni 1id6 trochu pronikavi vid61i, Ze se tvoii kolem m6 hranicim.
lcnihy a kolem mne sam6ho jak6si spiknuti, kter6 zaktitl<o 1'arlamcnt clal ,,Iiniila" spirlit na schodiiti 1ri-r.,1 l,rr,l,,r,,l
propukne." r zal;12a1 jej prodiLvat.
Rousseau se necitil nikde jist, ani ve sv6m dom6. easto
naiel nepoiidek ve svfch papirech. A neni divu, vZdyf 1500 14. dervria l7(t2 dorazil l{orrsseau na ivyt.;rr.sl,,,r l,u,lu
veiejnlich policistri a 30 000 tajnfch a vSech jejich pomoc- Iiyl velmi pohnut. Dal zastavit, sestotrpil s v()/u, lil,,rl lr,r
nikfi uZ ndco vysiidilo ! t'rrttcn6 zen-i a volal zanicen6: ,,Ncbcsa, l<tt.r.:i ,,, lrr,rrrrr;, t,
Sim policejni dfistojnik I,enoir iekl kdysi jednonru litc- ctttost, vzdiv|m vim chv5lu! Dotylri'rrrr st, 1,ii,lr, I ,1, t,
r5tu, kterli mluvil v kavSrn6 piili5 sm6le: ,,M6jte na rtysli, svollotla."
'I(oucdnE
l,e viucle, kde jste ti'i, jsem ji mezi v/rmi." pi'ijel doYverdunu, kde lr,1.l lriii;rt r,,.lrrrr I r I rr,
Dne 9. c:ervna r.. 1762 kritce po pfilnoci prolrrrrlil Ilous- Iio11s5111.'1 sc trlrrlil rravr:'rtit do svi,lr,r r,r,Jr,rlr,, rrr, rr ,1 ,

24
==1
lL
Zenevy. Avlak tam protestantSti pastoii vystoupili proti
arcibiskup liliitoI cic l]cittttnotrl. rr z,ir,,\'t'n r.rl,,.rl l,r,,lr
n6mu jeit6 ostieji neZli katolictr<i cirkev. ,,Emil" byli v Ze-
spisku ,,T,isti psa116 z vcnl<ova", jci. v1 il1 rr;r l, ,lrrr, L/('tr.v
nev6 odsouzen a katcm spilen a Rousseauovr byl zakLzin
sk6 rady, ,,I,isty psan6 z hor". V rrit lr lr,i1l ;,t,,1,'r",irrr
pod piisnfm trestem piistup na Zenevskou pfidu. Odpor
svobodu pi'esv6cldcni, tak jak ji hlisal i 1,r,,l, ,l.rrrll rrrtr',
proti Rousseauovi sc zaial iii'it i v mistd jeho pobytu, a tak
.,Respektuje-li kdo celou bibli a sho<lujc li s, :, rri v lrl,rr rri, lr
byl nucen odjet do vesnice l\{otiers v hrabstvi Neuchitel, bodech, Zije podle evangelick6 reforn.urct'."
kde mu pani Boy de la 'l'our nabidla k obfvSni svfij dfim.
UvILdi:I, ie kai.dy ml prirvo a povirurrrsl lrlt,l,rt 1,r,r\,ll
To bylo jiZ izemi prusli6ho kr5le Rediicha II., ktery rnu v bibli sirm a iidit se ji tak, jak ji pozrr;rl. \'rril.rl ,l,rl,
byl piStelsky naklon6n. Rousseauovi se vSak stal nejlepii plrstoritr-n, ie o nich nikdo nevi, 6emu vi'i-i ;r ( ( rrr r, \, rl
oporou guvern6r Neuchitelsk6ho hrabstvi, skotsky marSilek
,,Ba rrikclo ani trevi, demu pi'edstiraji,:ze vi'i'i. .f ,'ii, lr 1,,lrrrr
lord Keith, jeni.byl ve sluZbich prusk6ho kr51e.
zpfisob, jal<jrl ultazuji svoji viru, je, le rr:r1,:r,l;rii iirr, "
Po prvnim del5im odlou6eni piijela za nim do Motiers Rottsseau se dile dotfl<al i vnitinich pomirff it'rrcvsl.,l r, 1,rr
'flerez,a s knihami a papiry a oba si zaiidrli op6t pohodlnlft
bliky. Upozornil, :ze bohati tiida roste stilc vi,',' rr;r irl.,,r
rodinnf :tivot. Zde pokradoval Rousseau ve svj,ch studiich chud6ho obdanstva, kter6mu ukl5di velk6 cland.'l';r l, 1,,, l,'r r r,,
lrotanicltfch, sbiral rostliny :r pistoval hudbu. Pomihal
kracie sl<on6i v oligarchii, nebod ndkoiili jctlrrolliv, ii ',,'
clrurllirrr, jll< rrtohl, :r v totrrto prostictli sc pomalu ul<lidnil.
zmocni veiker6 n-roci, zv115td soudnictvi. V ttbci r);rsl;unu
Zrlc laktl zai'lrl lro lrlvrl vcit'j rri' rrosil rrrrrrcuslif I;rt, lta:[tan,,
vnitini boje, kter6 daji zlminku cizi mocnosti, uby z;rkr,,, il,r
s1;ricrr! lrist'rrr,;r l<ttlalott lioiiiiittovou i't'pici..llyl t<l oblel<,
ve svfij prosp6ch.
lilely rrrrr ttiil trrr rrcrrsli;i'lilcjrli jil v Morrtntorcrri:y. Svfrj
Podivnou sho<lou ol<olnosti se,,T,isty zl:or" octi,1'v l':r
rczvyltly itlror oruL rtr v:rl rohorlhrost i, z.vliili: pi'i oirct i'ovitni
ii:zi na jcdn6 hranici s ,,Filosoiiclij'il slovrtil;1111" \1,ll,u
r
;

sv6lro ncurocn6lro tila. V tomto iatd chodil liousscau po ulici,
rovjm. 'I'akto sc tcdy seili opdt oba sokov6.
nrr sv6 botanick6 vfpravy, do kostela, dol<oncc tak6 i na
Stvani proti Rousseauovi vyvrcholilo. Nic rrt'zrn,,lrli .,rrr
nhvStdvu k marS6lku Keithovi. Pozd6ji byl takto i portrc- jcho pi'1rte16. Dokonce rozv65n6n6 obyvatclstvo rr:r;r:rrllrr
tov5n. Y zim6. ve volnfch chvilich d61a1 krajky a d/Lval jc
v noci jeho dfim a vytloulilo okna. V ziti:i r.l7(r.5 rr;r;l,,rl,rl
divkSm jako svatebni dirky, oviem s podminkou, Ze budou
tecly Rousseau dalSi pout' svdtem. Hi'irnl'LIri p;tsl,r.ii i, i lrrr,rl,,
samy kojit svoje ditky, jak to h15sa1 v Emilu. Tato pohoda
s mista na misto. A tu se domnival, Zc l<orrlirri; trr., I ttl,,
Rousseauova Livotabyla znidena odjezdem mar5ilka Keitha
ii5t6 na tich6m ostrfivku jezera bicuslitllro, ;rr',,,1 1,, ;,, I ,

do Anglie. Tehdy zalali jeho nepi5tel6 brojit proti n6mu
rada vydala proti n6mu zat,.rl*a(. a rozli;iz;rl.r, .rl,\ r, lrr,r
stSle ostieji, vytl1?kali mu jeho spo1e6nj, Zivot s Terezott, ,
opustil. Koncetl iijna odjel clo I'iasilt'it';t ,,, lltt,l ,l 1tr
hlavnd jim vSak vadily jeho n6boZensk6 nizory.
burhu.
Rousseau se musei brinit na v5echny strany. Odpovidal
Rousseau tr"pdl ncsrnirni: tilcsrri'irltti,,'r'rr, lr,,l ,,rr , ,, ,l
na pastfiskf list, kterf proti jeho ,,Emiiu" vydal paiiZskf
podcziivat i svojc pi'irtclc, ic st's1,,,iilr I 1,, 1,r,,r" rrrl

.Z
LV
o:'lt"^ "Kdo md nemiluje objimal ho a v plii:i volal: ,,Nt', rrt', I );rr irl llrrrrr,. rrr.rri
zr6.tlce; neni-li nejiepiint ze vicclr lirli, 1,;rl, l,r' rrrrr,.rl l,i I
Rozlroidena napsat.:."1::'y".' rrejierrri'jii duJi."
Rousseauovo lilenstvi propukalo stlilc silrril jr. \ rll,,rrlrrrrrr

:ityt:I::l\ii,fi#i:ffii:tffi THI{jH dopise vytfkal I{umovi, prot novirry o rri:rrr n( l,i .r i.rl.r,
di-ive, Ze mu zadriuje jeho penizc, a Zc i rrr;rlii, l. l,.ri rr,r
podzemni ainnos.t'
),\iofl^\";^-.^;
stl'rf a d11c1nt t,ay
brdc ---'
vclkou opofou mu I{ururiv podndt namaloval Rousseaua, <l:rl jclro lv.irr ,, li ,r
nropadal Silenstvi zarrradenf vyraz.
'" ii1i- f.,.o, yy[ lwolis prosti Zena, av5ak svlm zdravi,n
ke skutednosti, kdyZ chorobni Svfm jedninim Rousseauurazrl Iluma rr tt'n s rrirrr ;,r,.
Urr, flr"^ Blla^stirgseaua ru5il styky.
Ro.urbo mysl temnvm i piedstavami'
;;;;;", y1ssel a
rozhodl' ze pojede d, Jedinou Rousseanovctu irtdchou zfistala jclro lilr,r,ir rri
;;;;;;; ;rrl,irou^1a,117"1se Rousseau
"il;r;;;";ch pio'rienala i pry Zivot Voltairfiv. V PaiiZi price, Na popud sv6ho atisterodzrrnsk6ho nalilirtlulclt, |i,.1,.
podal psit svrij Zivotopis, svoje ,,I(onfese" (l,cs (',rrl,,:,

*tlt m:,',5 iff ,:,lT;::T P:l""Jl.:T.H: T:l;;, :,i:il sions). Jimi chtil uklazat sv6tu svoji pravoLl tvii-, ol rlr;i jir
svoji dest a odhalit lstivost a Spatnost komplotu, naurii-t,rrt,lro
r: T IJ'x,r.'.*? il:.
;: *i*:i:* li Ii;n;:;\:HldRousseaua
proti sob6.

a pozornosti. a Jeho Silenstvi uZ propukovalo zjevn6. TiebaZe na svolr,r Ii.,
il;;;iii.li rtLtc-" 7,lhrnovalo.
psal anglick6mu karrcl6ii,-aby ho propustil z. vdzcri,li;rru s,.
pr;f dostal na popud Flumriv, a nakonec promluvil l< liilrr.
*u-,t*L'l'1.,:llf ;-t'txtti"'J*,:#,ffi i,:fi J:*1: dovolirvaje se jeho pohostinstvi a lirsl'y k svobodc.

il,*:y**:;\ii:,*,:1ff #:ff !ili?y"lx*ff i:""I..i; Nic ho uZ ncmohlo udrZet v Anglii a tak se v l<vi.rrrrr
duverovat 1 t-l1lmovr' r.1767 vritil op6t do lirancie. Piijalpozv{tni prirrcc Corrtilr,,
rreclfrtkliv'f a ttesfittiTestal rr ubytoval se na jeho zlamku'l'rye, nedalel<o l'ai-iic. 'l';rrrr
;i,l*:ltl?;"''!";l'Iltr'i1ffi ;'1^,:!; pobyl v klidu rok, pokraduje v pr5ci na svycir p:rrni.lr.t.lr
"+:iqi;:ffi
anglick6. a francouzsk6' I'rr roce vlak odjel do Lyonu, odtud do Bourgoinu t7. i.,.t
f"".t"f"fr"',tysrriP,l'
--"- rpolednosti
pro- ve uce r. 1770 piijel konedn6 do Paii:ze, kde se rrsatlil v 1rr,,l
il;|} oilryi;1ol1sseauovi: ,,V3 s.vich zpfisobech
styku je skuted- l<rovnim bytE v ulici PlAtridre. . .
ffi"" 5ri1- oT,"r1ostotu,.v-obydejn6m
,r"nf
'J'akovy byl tedy Zivot tohoto podivuhodn6lro rrrrr),,, l, t,,rr
il*kt*:r;!':!'i;;;x*j;1,',Hl':il;'l;6;"',',t*r'
iiii' t'*t<'lidroval pronikaqi' pohled Humriv' 1;rl< tlZce zilpasil o svoji vlastni svobodu, lttcr.li v:;rl, 1,r ,,;,,
;: it, ;;;;;? m
k osvobozeni lidstva ze stiedovEli6ho rrt,volrrir tvi . rnrr. ,
I

,

'?,'"'i,l;'li l. lt,r'j, sc nestaral o svoje d6ti, l<ter1i virrli svjrrr vyr lr,,r.rtr I

zaPudil tttto "'
"*";-*ir,:t'ilii?;,::,'ili3J11"1,-'iff
hned

28
slrjm dilem tak pronilrav6 zasihl do moderni vj,chovy; 11inl<tt vcilic cii;tati-lii \1r-,ltairovjt:lr. 'l'lli lt',:i rrrrrrii,'rri r,,ll,'
mu:ze, ktery tolik touZil po 16sce, kterf vlak vSechny od sebe scbe clvzr muzi XVIIL stolcti, l(tcii, i Iirlr I r rrzrri rrr
ncjvitii
zapuzoval, dokonce i svoje pi'itele a obdivovatele. zpftsobetn, vyvcclli lidzbitly a trcvitlrno:-rli l. :;r,,,1,,,,Ii.
Posledni chvile sv6ho Livota strivil Rousseau v ripln6m Aviali myslcnky Rousseauovy ily jc:;tt: tlil. rr,')li , rrrr
itstrani, kde svoje sn6ni, rivatry a rozmluvy se sebou samj'm Irancouzs116 revolttce, ltter/r osvobodila i'loi,il,;r :;ir r' 1r,,lr
uzaviral do sv6ho posledniho dila: ,,Sn6ni prochizejiciho ticlty, nil.roliv viak sociirln6. l.trcodstranil;L vl;rslrrr, lr i, r,'
se samotife" (Les Il6veries d'un Promeneur solitaire). zru5ila pi-epych a poiitel< bcz pr-hcc, j:rk to clrli'l ii,, Ii,,rr,,
1'oto dilo jiZ nedokondil. Tereza totiZ onemocn6la a Rous- seau. Sv6t nrusrl jciti dlorrho rirl<at a tiili,rri l,r ,ji 1,r,,1it,
seaLl se octl ve ve1k6 tisni. Nabidl proto v5echen svfij majc- neZ ckrspil 1r dneinimrr strtpni osvolrozt--rri il,,r'il1.:r ; l,i,lv
telr tomu, kdo by mu poskytl byt a,r!ri.ivn. Tehdy se ho ujal sor:i:ilni.
jeden z jeho pi6te1, pan Girardin, jeniz ho pozval na svfij
statek do Errnenonviile, v okoli Paiii.e. Rousseau se 1< n6r:nu
nast6hoval i s Terezou r. 1778. Ale net6Sii se dlouho klidu.
Zemi-cl nihle 2. tervence t6hoZ roliu. Jeho zmui:er-r6 dule
rlriila liorrcini ltlitlu na ostl'l"rvl(t1 llprostl:ecl jczera, ve stillll Literatul'a:
vysol<yt'1r lopolii, vllr;rjicIclr rllottlri: stirty rr:r liclrott vrlilrri
lrlrrrlirru. I)ilo kllturniLo li,lslr'.r
J. J. Rousscaua se stalo nrajetl.rerrr vieho
Icho 1ro1iticl<6 a
lrerlagogicl<6 spisy rozviiily v1ny, rra niclr) ir,,l,
i rlnes siojime. Byla napsina nepi'ehledni literatura o tonrlo lrrrlir rr
rrryilcrrliy iily dhlc, kiisily
lirittsst'lru zt:rtri-t:1, :rvi;rli jclro lrririu6r.r.r mr-rZi. A tak6 i nii nirrocl, Lojujici po dlouhlL lil:t z;r sr,,l
liclu, jitiily stolct6 bolesti.
rrrrirl<r.rtrrr.ru tul.rost zlridovan6lro svolrorlu, Ietpal silu z:nteni lto'.rsseauova;zejnr6rra sc jirrr irr,r1,ir,,
Uplynulci sotva dcsct lct od jeho smrti, kdyZ lid povstal vrLlo naie oslicenstvi a t'evoluini linuti v r. 18.18.
a chopil se zbrani, aby svrhl svoje tyrany. R. 1789 zadun6ly It. 1871 lryla prYcloiena jtho ,,5'tnlout,a slrole iLn.;L(t" Ii;r'li'rrr r\,l,lrrr
l.rttrr, l<tet'f k ni napsal rrarlienou pi-cdrnlnvu. A nclry'li lr-r'r'lr,,rrr rr.r
v pai-iZskfch ulicich vj,sti'ely. r()(lcm lionrcnsk6ho, kdylrychom sc nczalrj,vali i jrho 1rr',llrtri,,1ii, l. i rrrr
Svoboda, rovnost, bratrstvi, hodnoty, za n6:z Rousseau r;yris.y. 'J'ak Ltousscaua s hlediska r.j'cl'ror.niho zlrorlrrolil 1,i,,1, r i ,,
bojoval celf svfij Zivot, stal1, se heslem francouzsk6 revo- lrro[. I)r Otakar I(idnel r,e svich ,,DiiintiL:h fcdogorlil,,.yl';1 rr.]rrr, ,rr
luce. A jeho lid zvit\zil; ten lid, jen:z v jeho dob6 jeitl lrrrr[. I)r Jarosl:rv Novr'L]<, jeni napsal h pi'cklatlrr ,,lintLl,r itlt ,' , :
,/r,r;,rY" oLsihlou studii o lil,otd, nizorcclt ar spist'clr 1..1 . ll,,r , ,r.r
nevid6l velikost sv6ho objevitele a netulil svoji silu. y ,,Knihot,ni l,trlrr,t,,,ri, L v, l, L t,,
'f':Llo l<rtiha vylla 1. fttazc t. 7970
Padla Bastilla, symbol feudSlni krutosti. ril'rl" nAklaclerr-r ,,Dddictvi Kometrskdh,o". 'l'arr l;rliri rr.r1,l, , t, rr rr
Na nivrh Robespiegrriv byly Rousseauovy ostatky za l,oluttorr litcratultt o iivoti a <lile J. J. I{ousst:rrr:r.
hul<otu d1l, za zvukfi trub a viieni bubnfi, za nadlcni'lr,r Nt jlr'piirn a nejolrsihlcjiirn pranrt'ncrr lrt)/)\1:tti u ir,,1,r I I 1 ,,
vollni lidu pi'eneseny z Dlmenonville do chr:irntr vclkyt'lr ',r';ttt:t jsott viah jeho ,,liottt't'.t/', jcjiclrl lriclil;r,l ,,,1 l, I r I. I,
r ticl rr:il<latlttrr -1. A11rcr-t:l r. 7()2(), ir lo rt rlr.rr r,r , r, lr t, |
muZfi, do Pantheonu, kde byly uloZeny li vli'rr('rrrtt orl1,,r n' ,,l//,i,/r"' it ,,/t; ltn.\' t:ttr.':rt.i,.lt
',,
'' 1, 1".

30
7?

Napsal Antonin Dostil
I. vydini v kvEtnu I9t[7
Vydalo nakladatelstvi Orbis, Praha
Pismem Ronaldeon vytiskla
v nikladu 15:000 viriEkfi
lcnihtiskirna Orbis, Praha XII, Stalinova 46
Cena 6 KEc

Sbirhu - KDO lE - iidi Jarmila Kroltoai s redukltinr

︱ ll L 一
︱ 一
MH″ ガ′22 寓
│ミ
│`
KDO JE

t〓 Ц

﹁︱ll1lIIllIlll■︱1
Vynikajici osobnosti cel6ho svtlta ?d ricclr oLorir. r,lrrnz
jcjieh iiv*ra ryliznanr jejich prric*r


MIM0 0)N〕 ち 1)A


!
l ll
\,r "t' I li K il sR PiIPRAvIJ"1)
Artles Krawぐ 五ι l{tdettohoIckd
Berrda. Lanna 五 `J σ I(rajsrin.0
Ruri(in Iilmil inn` l′ Fα":θ
l・ ?`贅 ),, Kruif
.Illrrian Ka|el Ⅳletldё leje、 お αss Rilheli,k
Ceconi Pllll BJα夕
ιν′ Lenin
Cdzanne ヽluka Bcθ ol,θ 伸 Mafdk
eecli*v rヾ acII:!nov おoグ Jt●
`λ o Iffi${rr 3/k
eerxrdk N Okrasoヾ β′ Muslbel;
Dickens Neruda J Bω`r,tsorrl
ιι θcl Ntmtriti.
Dvoidk.Ant. Newtol、 βttrわ`π
α%み N dxnaouli
l-ibich OstrovsklJ θ4れ , P,altrcki)
ffran.":B Pagtninl Oo● ,cF Papon.in,
tr'ri(


A. P,iI=● 42,s P1.?'klJnl

l1 1 ■ ■ ︱ ■ l l l l l l i l l l l ︲
C,・
f'rie J. J. RadiSacv (y● 2・ tF/11物 o Itdpin
l$'lig n er Roosevolt■ ` σ Jん ot,s71・ R,ietter'
G alilel ltousscau II.」 D`b%ss7/
“ `ノ Rollantl
Galsworth5, Ryba J.J. ル●れ● ● Roezl
Gerstner ml. Sal■ 1‐ 」t,st Doわ o,● たj
,` Sandouti
Gilbre th Senlnolweis F`:o(′ rsん を
メ SIao{}e}r
S'こ dk● llskV rJι ィllん ク Swtctanut
Sl,vlk (70``デ Stertket tort
Strobacl: Gグtb`J夕 4o● Seaa{k
sar■ ,lk 2c,"む I .{ ltr rsrr
Saloull 〃 olll i ?'+is iu
Verdi ″ or, 'l'a1,tilil
WeIIs II● │● z`0゛ :α ャ T r e il)i.tl|i.li
、vinan Jα 71`deF・・ tlnd,sol.a1\i

osF・
,′
2,sん イ V*lk P'trrd.
ノ│グ ん Vlrtsult:ts
Jπ ″σれαlt“
`,′ V r(th,l,i kri
CTENAft E PBOSIME, wpa*nr- К lVcis
`:″ =`Zol,d
鷹● ●rrroヮ 1(〕 W'irsor
ndte sunti, o /ronr lrr3.sfe w cht{li 護 γα 4● 7.,7`ド tukrtt:sl:ii

■■J
υ

doxddit, podle moLruosti ryhauhne
,ぼ
louss口


Cens jcrlrrot ii !:f(:h $sazeekfi {j }lrlr

NAKLADATEIメ

ll
STVi 01tBIs, 1)itA H A

` ′
`り '`″ イ ,へ
〃″ │ヽ 1).ド 1111
"``:ィ
(,‖ il l i, 1'::A
`"