You are on page 1of 6

EXPRESSING OPINION

as I see it véleményem szerint

basically alapjában véve

generally speaking általánosságba véve

how shall I put it hogyan is mondjam

to be of the opinion azon a véleményen van

as yet eddig, mostanáig

as it turned out amint kiderült

for that matter ami azt illeti

whereas amíg (ti. ezzel ellentétben)

in theory elméletben, elméletileg

in practice gyakorlatban, gyakorlatilag

nonetheless mindazonáltal

unlike eltérően vmitől/vkitől

as a result (of sg) ennek eredményeképpen

consequently következésképpen

in any case akárhogyan is van, mindenesetre

why not miért ne

what I mean is úgy értem, hogy

as a rule általában, törvényszerűen

on the whole összességében

in reality valóságban

it looks like úgy néz ki, hogy

how come hogy lehet

without a doubt kétségkívül

by the way mellesleg

to my mind véleményem szerint

make sure nézd meg/bizonyosodj meg, hogy

accordingly eszerint/következésképpen

as a consequence következésképpen

and besides ráadásul, mindemellett


EXPRESSING OPINION

Tárgyalás/Fő szöveg - Egyetértés


Általában beszélve egyetértek vele, mert...
Broadly speaking, I agree with… because…
Valaki más nézetével való általános egyetértés
Hajlamos egyetértésre a ....-val/vel, mert....
One is very much inclined to agree with… because…
Valaki más nézetével való általános egyetértés
Értem, amit mond.
I can see his/her point.
Amikor hiszed, hogy valaki nézete valós, de nem értesz vele egyet teljes mértékben
Teljes mértékben egyetértek azzal, hogy...
I entirely agree that…
Amikor teljes mértékben egyetértesz valaki nézetével
Teljes szívvel egyetértek azzal a véleménnyel, hogy....
I endorse wholeheartedly the opinion that…
Amikor teljes mértékben egyetértesz valaki nézetével

Tárgyalás/Fő szöveg - Egyet nem értés


Általánosan nem értek vele egyet, mert....
Broadly speaking, I disagree with… because…
Általános egyet nem értés valaki nézetével
Nem hajlandó egyetérteni, mert....
One is very much inclined to disagree with… because…
Általános egyet nem értés valaki nézetével
Értem amit mond, de nem értek vele teljes mértékben egyet.
I can see his point, but disagree with it entirely.
Amikor érted valaki nézetét, de egyáltalán nem értesz vele egyet
Határozottan nem értek vele egyet, mert....
I strongly disagree that…
Abszolút egyet nem értés valaki nézetével
Határozottan ellenzem az ötletet, hogy...
I am firmly opposed to the idea that…
Abszolút egyet nem értés valaki nézetével

Tárgyalás/Fő szöveg - Összehasonlítások


.... és ..... hasonlóak/különbözőek abból a szempontból, hogy....
…and…are similar/different as regards to…
Nem hivatalos mód két dolog közötti hasonlóságok és különbségek megállapítására
Elllentétben .....-val/vel, .....mutatja, hogy.....
In contrast to…, …shows…
Amikor két dolog közötti különbségen van a hangsúly
....-val/vel ellentétben, a .......
…by contrast with… is/are…
Amikor két dolog közötti különbségen van a hangsúly
....hasonló ....-hoz/höz abból a szempontból, hogy...
EXPRESSING OPINION
…is similar to… in respect of…
Két dolog közötti hasonlóság kihangsúlyzásakor és magyarázatakor használandó
... és .... eltérnek abból a szempontból, hogy ...
…and… differ in terms of...
Két dolog közötti hasonlóság kihangsúlyzásakor és magyarázatakor használandó
Az első ... a másodikkal .... ellentétben
The first…, by contrast, the second…
Amikor két dolog közötti különbségen van a hangsúly
Az egyik legnagyobb hasonlóság/eltérés .... és .... között az, hogy ...
One of the main similarities/differences between… and… is that…
Amikor két dolog közötti hasonlóságokat vagy összehasonlításokat állapítunk meg
Eltérés ... és ... között, hogy ...., mivel ...
One difference between… and… is that…, whereas…
Amikor kiemelünk egy különbséget két dolog között, lehet egy hosszú lista az eltérésekről

Tárgyalás/Fő szöveg - Vélemények


Azt mondanám, hogy ...
I would say that…
Amikor olyan véleményt nyilvánítasz ki, amivel kapcsolatban nem vagy teljes mértékben
határozott
Nekem úgy tűnik, hogy ...
It seems to me that…
Amikor olyan véleményt nyilvánítasz ki, amivel kapcsolatban nem vagy teljes mértékben
határozott
Véleményem szerint ...
In my opinion…
Személyes vélemény kinyilvánításakor
Véleményem szerint ...
From my point of view…
Személyes vélemény kinyilvánításakor
Azon a véleményen vagyok, hogy ...
I am of the opinion that…
Személyes vélemény kinyilvánításakor
Úgy hiszem, hogy számos érv szól mellette. Először is, .... . Másodszor ....
I believe that there are several reasons. Firstly,… Secondly…
Amikor számos érvet sorolunk fel valami mellett
Én abban hiszek, hogy ..., mivel ....
It is my belief that… because…
Személyes vélemény és annak magyarázatakor használandó

Tárgyalás/Fő szöveg - Összekötő elemek


Most pedig elemezzük/térjünk át/vizsgáljuk meg a ....
Let us now analyze/turn to/examine…
Amikor témát váltasz és új bekezdést kezdesz
Most már egyértelmű, hogy ... . Tehát fordítsuk a figyelmet a ...
It is now clear that… . Let us turn our attention to…
Amikor témát váltasz és új bekezdést kezdesz
Ezen felül, egy ezzel szembeni érvet nem lehet figyelmen kívül hagyni: ....
Moreover, one argument against this cannot be ignored: …
EXPRESSING OPINION
Amikor kiegészítő információt adsz egy már felépített érveléshez
Hozzátéve ...., de ....
Admittedly…, but…
Amikor engedsz az ellenérvnek, de szeretnél további saját javaslatokat tenni
Az igaz, hogy..., de az a tény marad, hogy ...
It is true that…, yet the fact remains that…
Amikor engedsz az ellenérvnek, de szeretnél további saját javaslatokat tenni
Adott, hogy ...., mindazonáltal ...
Granted, …, nevertheless…
Amikor engedsz az ellenérvnek, de szeretnél további saját javaslatokat tenni
Ezzel ellentétben ....
On the contrary, …
Téves meggyőződés kijavításakor használandó, miután az adott meggyőződés megállapításra
került
Másrészt viszont ....
On the one hand…
Az érvelés egyik oldalának bemutatásakor
Másrészt ...
On the other hand…
Az érvelés másik oldalának bemutatásakor. Mindig a "másrészt" után használandó
Ellentében a ....-val/vel, a ....
In spite of…
Amikor egy bizonyos adattal vagy meggyőződéssel ellentétes érvet hozunk fel
Azzal a ténnyel ellentétben, hogy ...
Despite the fact that…
Amikor egy bizonyos adattal vagy meggyőződéssel ellentétes érvet hozunk fel
Tudományosan/történelmileg ...
Scientifically/Historically speaking…
Amikor tudományos vagy múltbeli történelmi eseményekre utalunk
Mellékesen....
Incidentally…
Amikor egy kiegészítés hozzáadhat az elemzésedhez
Továbbá ....
Furthermore…
Amikor az adott témát már mélyen kielemezted
EXPRESSING OPINION

In my opinion, in my view, it seems to me that ...,

to be honest

,Personally I don't like,

I completely disagree with this idea,

Well, it depends,

On the one hand ..., on the other hand,

Apart from that,

What's more,

In a way I agree,

First of all,

Well, I haven't thought about it,

When this topic comes up, most people think that ...,

I see your point, but ...,

I agree with you to some extent,

I entirely disagree I'm afraid,

I see things rather differently,

The main problem with housing estates is that ...,

I'm sorry I didn't quite get that,

Let me put it in another way,

What I'm trying to say is that ...,

What I mean is ...,

as I mentioned,

Not exactly,

I'd rather accept this statement,

That's not exactly what I meant,

To conclude,

We shouldn't forget,

If I'm right,

I'm not convinced that ..,

I doubt that ...,


EXPRESSING OPINION