You are on page 1of 4

Conference schedule

October 12, 2018


Friday

14:00 – 15:00 Registration of presenters and participants, and conference materials pack pick up

15:00 – 15:30 Opening ceremony

15:30 – 17:00 Plenary Sessions:

Dr. Neil J Anderson, Professor English Language Teaching and Learning at Brigham
Young University, Hawaii, USA

Increasing Engagement in the Classroom

Dr. Norman Evans, Professor and Department Chair of Linguistics at Brigham Young
University, Utah, USA

Inproving Self – regulated Language Learning through Mental Contrasting

October 13, 2018


Saturday

08:30 – 09:00 Registration and conference pack pick up

09:00 – 13:15 Concurrent Sessions

13:15 – 14:00 Lunch break /Lingors/

13:15 – 16:35 Lingors /3rd floor /

14:00 – 16:35 Concurrent Sessions

October 14, 2018


Sunday

09:30 – 13:15 Concurrent Sessions

13:25 – 14:00 Lunch break

13:25 – 15:00 Lingors /3rd floor of the School of the Humanities and Social Sciences, MNUE/

14:00 – 15:00 Poster Sessions

15:00 – 16:00 Closing Ceremony

We would like you to draw your attention to the following

1. Please wear your name badge at all times so people are able to identify you.
2. Please be on time for all sessions.
3. Turn please your mobile phones off or to a silent mode during sessions.
4. Opening, plenary sessions will be held on the 2nd, 3rd, 4th and 5th floor of the School of the
Humanities and Social Sciences, MNUE.
БАТЛАВ: ГҮЙЦЭТГЭХ ЗАХИРАЛ М. ОЮУНТУЯА

2018 оны 10 сарын 09 өдөр

Монголын Англи хэлний багш нарын 2018 оны 10 сарын 12-14


хооронд зохиогдох хуралдаанд оролцох "Лингорс"-ын бэлтгэл
ажлын төлөвлөгөө

Чуулга уулзалтын танилцуулга:

Монгол дахь Англи хэлний багш гарын холбооноос жил бүрийн 10 сард Улаанбаатар хотноо
зохион байгуулагддаг Үндэсний TEFL/ 8 дахь удаагийн TESOL олон улсын 12 хурал энэ жил
МУБИСургууль дээр явагдах гэж байна. Энэхүү хуралд Монгол Улсын аймаг, хотуудыг төлөөлөн
370 гаруй англи хэлний багш нар хамрагдах мэдээлэл байна. Мөн түүнчлэн АНУ, Хятад, Орос, Япон
улсад ажиллаж буй мэргэжилтэн багш нар ирж салбар хуралдаануудад оролцох, сонсох юм байна.

Хуралдааны үндсэн сэдэв: “Sustainable Learning and Teaching: Integrating Critical and Creative
Thinking”, “Тогтвортой Суралцах ба Суралцуулахад бүтээлчээр сэтгэх”

Уулзалтад оролцох зорилго: Англи хэлний багш нарыг тэргүүн туршлагаа хуваалцаж, өөрсдийн
мэргэжлийн харилцаа, хамтын ажиллагааг сайжруулахыг хөхүүлэн дэмжих

№ Хийх ажил Хугацаа Хариуцах эзэн


Видеонд оролцох багш, хамтрагч
байгууллатай ярилцан/утсаар 2018.10.09 Үл-Олдох
ярилцах/ уулзах цаг, өдрийг тохирох
Танилцуулга видео Видео хийх 2018.10.10 Даваадорж
1 хийх
Видеонд англи subtitle болон эвлүүлэг
хийн засварлаж бүрэн дуусгах
/Видеоны үргэлжлэх хугацаа 3 мин- 2018.10.11 Цогт, Даваадорж
1 хүний ярилцлагаас - 20 сек -ийн
бичлэгийг байршуулах /10 хүн/
Амаржаргал
Хуралдаанд багш нарт Багш нарын холбооны илтгэл 2018.10.10
багш
2 тавих илтгэл, демо
Хуралдаанаар багш нарт илтгэх демо Оюунтуяа
хичээлийн бэлтгэл 2018.10.10
хичээлийн бэлтгэл захирал
Сайн дурын ажилчдад мэдээлэл
Хуралдааны үеэр багш хүргүүлэн, танилцуулга хийх хүсэлтэй 2018.10.10 Даваажаргал
нарт байгууллагын 6 хүртэлх хүнийг сонгох
3
талаар танилцуулга
хийх ажлын баг Танилцуулгын агуулга болон хэрхэн Амаржаргал
2018.10.11
ярих талаар зөвлөгөө өгөх багш
Брошур болон самбарын агуулгыг
2018.10.10 Багаараа
ярилцах

Загварыг дизайнерын багт хүргүүлэн,


Хуралдаанд тавих 2018.10.10 Цогт
эх бэлтгэх хийлгэх
самбар болон багш
4
нарт өгөх брошур, Эх бэлтгэлийг хэвлэлийн компанид
тараах материалыг 2018.10.11 Үл-Олдох
өгөн, олшруулах
бэлтгэх
Багш нарт өгөх instructor-ын талаарх Оюунтуяа
2018.10.10
тараах материалыг бэлтгэх захирал

Тараах материалыг олшруулах 2018.10.11 Үл-Олдох


Амаржаргал
Үзэг, хавтасыг худалдаж авах 2018.10.09
багш
Багш нарт өгөх Lingors
Нэрийн бүтээгдэхүүнийг хуралдаааны
5 нэрийн бүтээгдэхүүний 2018.10.11 Үл-Олдох
ажлын багт хүлээлгэж өгөх
бэлтгэл
Хуралдааны бэлтгэлтэй танилцах,
2018.10.11 Үл-Олдох
өөрсдийн хэсгийг бэлдэх
Post session-д тавигдах материалын
2018.10.10 Багаараа
агуулга, загварын талаар ярилцах

6 Post session Post session-д тавигдах стенд хийлгэх 2018.10.13 Үл-Олдох

Танилцуулгыг үзүүлэх дэлгэц бэлтгэх 2018.10.11 Нямбилэг

7 Триал эрх бэлдэх Xreading–ээс триал эрх авах 2018.10.10 Үл-Олдох

8 Lingors-ын гишүүдийг тодотгох энгэрийн зүүлт хийх 2018.10.13 Үл-Олдох

Судалгааны материалыг олшруулах 2018.10.13 Үл-Олдох


9
Санамж бичиг, анкетийг олшруулах 2018.10.13 Үл-Олдох

Үйл ажиллагааны үеийн бэлтгэл ажил

№ Хийх ажил Цаг Өдөр Хариуцах эзэн


Цугларах:
МУБИС Хүмүүнлэг, Нийгмийн ухааны сургууль “Г 12:30 Үл-Олдох
байр” буюу IV байр 2 давхар 203 тоот
Хуралдаанд оролцох бэлтгэл хангах/триал эрх, Үл-Олдох,
12:30-15:00
танилцуулгыг шалгах/ Багаараа
Амаржаргал,
Workshop эхэлнэ 15:00-15:45
Оюунтуяа

Багш гарыг танхимд орох үед судалгаа өгнө 15:00 Багаараа

Workshop үед баримтжуулан бичлэг хийх 2018.10.13 Үл-Олдох


1
Workshop-ийн үйл ажиллагааг баримтжуулан
Нямбилэг
зураг авах 15:00-15:45
Workshop дуусан багш нарыг танхимаас гарах үед
Багаараа
бөглөсөн судалгааг хураан авах

Тухайн өдрийн үйл ажиллагаа дуусна.


Багаараа
Тухайн өдрийн үйл ажиллагаанд оролцсон байдлаа
16:35
дүгнэх
Lingors оролцсон үйл ажиллагааны талаарх
Нямбилэг
постийг группд нийтлэх
Цугларах:
МУБИС Хүмүүнлэг, Нийгмийн ухааны сургууль “Г Багаараа
байр” буюу IV байр 3 давхарт 12:30 2018.10.14
2
Хуралдаанд оролцох бэлтгэл хангах/танилцуулга
тавих ширээг бэлтгэх, танилцуулга видеог үзүүлэх Багаараа
дэлгэц болон стенд байршуулах /
Post session хэсэгт poster байршуулах Багаараа

Танилцуулах үйл ажиллагаа 13:25-15:00 Багаараа

Тухайн өдрийн үйл ажиллагаа дуусна.


Багаараа
Тухайн өдрийн үйл ажиллагаанд оролцсон байдлаа 16:00
дүгнэх
Lingors оролцсон үйл ажиллагааны талаарх
Нямбилэг
постийг группд нийтлэх

Үйл ажиллагааны үед баримтлах журам:

1. Цаг баримтлах
2. Ахлагчийн үүрэг, зөвлөгөөг дагах
3. Дааж авсан ажлаа хариуцлагатайгаар цагт нь гүйцэтгэх
4. Багийн ажиллагааг эрхэмлэх
5. Хэрвээ зайлшгүй шалтгаанаар ирэх боломжгүй болсон тохиолдолд заавал мэдэгдэх
6. Цагаан цамц, хар пиджак, хар өмд/юбка- хэт богино биш байх /-өөр ижилсэн жигдрэх
7. Мөн хуралдааны бусад журмыг баримтлах

Төлөвлөгө гаргасан:

“Lingors” ХХК-ийн ажилтан С. Үл-Олдох