You are on page 1of 2

aginaldo ng mga mago

Si Jim Dillingham Young at ang kaniyang kasama sa buhay na babaeng si Della


ay isang nakababatang mag-asawang may labis na pag-ibig sa bawat isa,
subalit hindi nila halos maabot ang halaga ng arkila para sa kanilang
apartamentong may iisang silid lamang dahil sa labis na kalagayang
pangkabuhayan. Isa itong tirahang katabi ng nakaangat na riles ng tren. Para
sa Pasko, nagpasya si Della na ibili si Jim ng isang tanikala para pinahahalagan
nitong orasang pambulsa na bigay pa ng ama nito. Nagkakahalaga ng
dalamwampung dolyar ang tanikala. Para makalikom ng salaping may
ganoong halaga, ipinaputol ni Della at ipinagbili ang kaniyang
pinahahalagahang mahabang buhok na umaabot sa kaniyang tuhod.
Ibinenta niya ito sa tagagupit para magawang peluka ng ibang tao.
Samantala, nagpasya naman si Jim na ipagbili ang kaniyang orasan para
maibili si Della ng magandang mga pangkat ng suklay na yari pa sa mga
kabibe ng pawikan, para magamit ni Della sa kaniyang mahabang
kayumangging buhok. Bagaman kapwa sila nalungkot dahil nawalan ng saysay
ang kanilang mga alay para sa isa't isa, nakuntento namang ang bawat isa sa
mga natanggap nilang mga handog, dahil kumakatawan ang mga ito
kanilang pagmamahalan bilang mag-asawa. Mas nakahihigit ang kanilang 'di-
makasariling pag-ibig sa isa't isa kaysa kanilang mga ari-arian.
BUOD NG ROMEO AT JULIETA

Sa ganitong paraan nagsimula ang kwento, si Romeo, na anak nina Senyor Montesco at
SenyoraMontesco, ay naaantig sa angking kagandahan ni Rosalina, isang dalaga na may
panantang magingdalaga habang siya ay nabubuhay pa na kaya’t hindi nito.

Sa pagnanais ng kanyang pinsang si Benvolio atkaibigang si Mercutio na maaliw ito, inaya nila
ito sa isang sayawan sa bahay ng mga Capulleto. Pumayagnaman si Romeo nang mapag-alaman
nitong ddalo rin si Rosalina. Sa naganap na sayawan sa bahay ngmga Capuletto, nakita ni Romeo
si Julieta na anak ng kaaway ng kanilang angkan, na sila Senyor atSenyora Capuletto.

Sa unang araw ng kanilang pagkikita ay nahulog na sila sa isa’t isa. Kapwa nila batidna sila ay
mga anak ng magkaaway na pamilya, ngunit nagkaunawaan pa rin sila. At dahil ditonagkasundo
silang magpakasal kinabukasan, sa tulong ni Fray Lozenzo, ang padre kumpesor ni Romeo.

Pagkatapos ng kanilang pag-iisang dibdib, sina Tybalt at Mercutio ay naglaban at dahil dito ay
nasawi siMercutio. Nalaman ni Romeo ang pagkamatay ni Mercutio at naging dahilan ng
kanyang paghihiganti,dahil sa kanyang paghihiganti. Napatay ni Romeo si Tybalt,
nagmamakaawa ang mga magulang Romeongunit ang naging hatol ni Prinsipe Escalo sa kanya
ay ipatapon sa labas ng Verona.

Sa pamamagitan ngkasa-kasama ni Julieta ay muli silang nagkita at nangyari ang unang gabi nila
bilang mag-asawa. Ngunitsa gabi ring iyon ay ipinagkasundo nina Senyor at Senyora Capuletto
si Julieta kay Konde Paris upang silaay mapag-isang dibdib. Tutolsi Julieta dito kung kaya’t
humingi siya ng tulong kay Fray Lozenzo upanghindi matuloy ang nasabing kasalan. Binigyan ni
Fray Lorenzo si Julieta ng likidong pampatulog upangang naghihinagpis na binibi ay
magmimistulang bangkay sa loob ng apatnapung oras.

Naipabalita kayRomeo na si Julieta ay isa nang bangkay, sa tulong ni Baltazar. Dahil dito bumili
si Romeo sa isangmatandang albularyo ng mabagsik na lason na siyang kikitil sa kanyang buhay
at bumalik sa Verona.Ngunit sa kasamaang-palad, hindi naihatid ni Fray Juan ang liham ni Fray
Lorenzo na nagsasabing hindipatay si Julieta. Nang mabili ni Romeo ang lason, agad siyang
nagtungo sa puntod ni Julieta at nangmakita ni Romeo ang inaakalang bangkay ni Julieta ay
ininom niya agad ang lason. At bago nangyari angpagpanaw ni Romeo ay nagising si Julieta at
natunghayan niya ang pagpanaw ni Romeo.

Sapaghihinagpis ni Julieta ay dumating si Fray Lorenzo, ngunit hindi na niya naabutang buhay si
Romeoupang sabihin ang katotohanan. Pilit na isinasama ni Fray Lorenzo si Julieta dahil may
mga tanod napaparating, ngunit hindi niya magawang iwan si Romeo. Bago pa man dumating
ang mga tanod aynakakita si Julieta ng isang balaraw at siya ay nagpakamatay.