You are on page 1of 328

1

ArmCAD 2005
program za izradu detalja armiranja

uputstvo za rad sa programom

Copyright (c) Radimpex * http://www.radimpex.co.yu * e-mail:radimpex@eunet.yu * Tel 011 3809-158
2

1. UVOD
1.1 Potrebna konfiguracija računara
Kako program ‘ArmCAD 2005’ radi u okruženju programa ‘AutoCAD’, to je za
njegovo pokretanje neophodno da na Vašem računaru bude ispravno instaliran operativni
sistem ‘Windows’, kao i sam program ‘AutoCAD’ (verzija ‘2004’, ‘2005’ ili novija). Što se tiče
minimalne konfiguracije računara, ona je određena zahtevima ‘Windows’ operativnog sistema i
programa ‘AutoCAD’, pa ako ove aplikacije mogu da rade na Vašem računaru, onda će sigurno
i ‘ArmCAD 2005’ raditi ispravno.

Ukoliko vaša jezička verzija programa zahteva i specijalne znakove, kao što su recimo ćirilična
slova, za njihvo ispravno prikazivanje u programu, neophodno je da na nivou ‘Windows’-a, u
okviru naredbe ‘Control Panel ► Regional Options’, postavite odgovarajuće podatke.
Ukoliko se to ne uradi program će raditi u ‘lokalizovanom’ ASCII režimu, tj. svi slovni znakovi
biće pretvoreni u najpogodniji ASCII znak (engleski alfabet).

Podešavanje podataka u okviru naredbe
‘Regional Options’, za ‘Windows 2000’

Copyright (c) Radimpex * http://www.radimpex.co.yu * e-mail:radimpex@eunet.yu * Tel 011 3809-158
3

Podešavanje podataka u okviru naredbe
‘Regional and Language Options’,
za ‘Windows XP’

1.2 Instalacija programa
Za ispravnu instalaciju programa neophodno je da imate instalacioni CD i odgovarajući
hardlock. Kako postoje i pojedinačne i mrežne verzije naših programa, a i različiti tipovi
hardlock-ova (pojedinačni, mrežni, vremenski ograničeni), to morate znati i serijski broj
instalacije. Uloga ovog serijskog broja je da sa univerzalnog instalacionog CD-a pripremi
instalaciju za Vaš hardlock.

Svaki korisnik ima jedinstven serijski broj instalacije i on određuje kako tip instalacije, tako i
režim rada programa. U slučaju da naknadno dokupite neki od modula programa, dobićete
novi serijski broj, pri čemu stari više neće važiti.

Program možete instalirati samo ako posedujete pravo instaliranja programa, a to znači da
morate imati pravo pristupa sistemu ‘Power User’ ili ‘Administrator’ ako je na računaru
instaliran ‘Windows 2000’, odnosno ‘Administrator’ ako je na računaru instaliran ‘Windows XP’.
Za razliku od instalacije, za korišćenje programa nema ograničenja.

Pre instalacije programa ‘ArmCAD 2005’, neophodno je da program ‘AutoCAD’ bude bar
jednom startovan, u suprotnom instalacija neće biti izvršena.

Važno:
Kako ‘Windows’ ima poseban tretman prema USB uređajima, u slučaju da ste uz program
dobili USB hardlock, nemojte ga stavljati na računar pre nego što ‘ArmCAD’-ov instalacioni
program to bude zahtevao od Vas. Ako to ipak greškom uradite, odmah prekinite Windows-ovu
automatsku proceduru instalacije drajvera. Ovo upozorenje se svakako odnosi samo na prvo
postavljanje USB hradlock-a na računar. Nakon prve instalacije programa ‘ArmCAD 2005’,
USB hardlock možete slobodno postavljati i skidati sa datog računara.

Copyright (c) Radimpex * http://www.radimpex.co.yu * e-mail:radimpex@eunet.yu * Tel 011 3809-158
4

1.2.1 Pojedinačna instalacija programa
Sa instalacionog CD-a pokrenete program ‘\ArmCAD 2005\Setup.exe’, nakon
čega će program prvo proveriti da li je ranije već instaliran drajver za hardlock, i ako nije
automatski će ga instalirati. Nakon instalacije drajvera, program će izdati sledeću poruku:

Kako je u toku instalacije neophodno prisutvo odgovarajućeg hardlock-a, ovom porukom,
program Vas obaveštava da proverite prisustvo hardlock-a na računaru.

U zavisnosti od tipa hardlock-a koji posedujete, možete ga priključiti ili na paralelni (LPT), ili
pak na USB port Vašeg računara. Ukoliko posedujete hardlock za paralelni port, vodite računa
da ga postavljate i skidate sa računara samo kada je računar isključen, u suprotnom može doći
do njegovog oštećenja od strujnog udara. Hardlock za paralelni port, na svojoj zadnjoj strani
ima i ‘ženski’ deo, koji omogućava priključenje printera iza njega.

Postavljanje LPT hardlock-a na paralelni port računara

U slučaju da imate USB hardlock, i da ste ga greškom, pre instalcije programa priključili na
računar, neophodno je da ga prvo izvučete, a odmah zatim ponovo postavite na USB port
(resetovanje porta).

Copyright (c) Radimpex * http://www.radimpex.co.yu * e-mail:radimpex@eunet.yu * Tel 011 3809-158
5

Upaljena lampica na USB hardlock-u označiće njegovo
ispravno postavljanje

Kada ste postavili hardlock, aktivirajte komandno polje ‘OK’, nakon čega će otpočeti
instalacija. U slučaju da se ne radi o prvoj instalaciji programa na dati računar, program će
preskočiti prethodno opisanu proceduru i odmah otpočeti sa instalacijom programa. Na ekranu
će se pojaviti dijalog box sledećeg izgleda.

Iz zatvorene liste, izaberite jezik instalacije, i nakon toga aktivirajte komandno polje ‘OK’.

Copyright (c) Radimpex * http://www.radimpex.co.yu * e-mail:radimpex@eunet.yu * Tel 011 3809-158
6

Za nastavak instalacije, aktivirajte komandno polje ‘Next’.

U centralnom delu dijalog box-a, nalazi se ugovor koji propisuje uslove korišćenja programa.
Dobro ga proučite, i samo u slučaju da se slažete sa njim, postavite na uključeno stanje
prekidač ‘Slažem se sa ugovorom’. Nakon toga, biće dostupno i komandno polje ‘Next’,
čijim aktiviranjem će procedura instalacije biti nastavljena.

Copyright (c) Radimpex * http://www.radimpex.co.yu * e-mail:radimpex@eunet.yu * Tel 011 3809-158
7

U ovom dijalog box-u, određuje se da li se radi o pojedinačnoj ili pak mrežnoj instalaciji
programa. Klikom miša na ikonu ‘Pojedinačna’, postavite ovaj tip instalacije za tekući, i
aktivirajte komandno polje ‘Next’.

U slučaju da na Vašem računaru nije instaliran program ‘AutoCAD’, pojaviće se odgovarajuće
obaveštenje, nakon čega će procedura instaliranja programa ‘ArmCAD 2005’ biti prekinuta.

Ukoliko je na vašem računaru instalirano više verzija programa ‘AutoCAD’, otvoriće se dijalog
box sledećeg izgleda.

U prikazanom dijalog box-u se vrši izbor verzije programa koju želite da instalirate.
Napomenućemo da se aktiviranjem komandnog polja ‘Back’, u bilo kom dijalog box-u, možete
vratiti na prethodni korak instalacije, dok pomoću komandnog polja ‘Cancel’, možete odustati
od cele procedure instalacije programa. Za nastavak instalacije, postavljanjem na uključeno

Copyright (c) Radimpex * http://www.radimpex.co.yu * e-mail:radimpex@eunet.yu * Tel 011 3809-158
8

stanje odgovarajućeg prekidača, izaberite željenu verziju ‘AutoCAD’ -a i aktivirajte komandno
polje ‘Next’.

U edit box-u ‘Vlasnik licence’ upišite tačan naziv Vaše firme, obzirom da će se taj podataka
ispisivati u dnu svake strane hartije Vašeg projekta. Napomenućemo da ste se ugovorom
prethodno obavezali da napišete ispravno ime korisnika licence.

U edit box-u ‘Registracioni broj’ pažljivo zadajte tačan serijski broj insatalacije, koji ste
dobili od Vašeg distributera. Nakon ovoga, aktivirajte komandno polje ‘Next’.

U ovom dijalog box-u se zadaje mesto na disku na kome je potrebno instalirati program. Ako
niste zadovoljni ponuđenom putanjom, imate mogućnost ili da u edit box-u ‘Instalacioni
direktorijum’ zadate potpuno proizvoljno mesto na disku, ili da klikom na komandno polje,
koje se nalazi sa desne strane ovog edit box-a, odaberete željenu putanju. Kada ste odredili
mesto na disku, za nastavak instalacije aktivirajte komandno polje ‘Next’.

U slučaju da je u zadatom direktorijumu za instalaciju, već ranije instaliran program, program
će izdati upozorenje i omogućiti Vam, ili da zadržite postojeće datoteke, ili da ih zamenite sa
novim.

Copyright (c) Radimpex * http://www.radimpex.co.yu * e-mail:radimpex@eunet.yu * Tel 011 3809-158
9

Da biste se lakše odlučili za jednu od programom predviđenih akcija, navešćemo listu datoteka
u kojima se čuvaju podaci koji su dostupni za promenu u toku rada sa programom:

ArmCAD4.$bto Baza tipskih oplata
ArmCAD4.$bts Baza tipskih šipki
ArmCAD4.$btm Baza tipskih mreža
ArmCAD4.$bk Baza tipskih komentara
ArmCAD4.$bpd Baza podupirača
ArmCAD4.$bp Baza propisa (podaci koji se zadaju u okviru naredbe ‘Propisi’)
ArmCAD4.$har Baza tipskih hartija koje se koriste pri kreiranju izveštaja (specifikacija,
rekapitulacija)
ArmCAD4.$eds Konfiguraciona datoteka koja se kreira pomoću naredbe ‘Parametri’.
ArmCAD4.$sks Stil kotiranja šipki u podužnom izgledu
ArmCAD4.$skp Stil kotiranja šipki u poprečnom preseku
ArmCAD4.$skso Stil kotiranja serija u osnovi
ArmCAD4.$sksd Stil kotiranja serija u podužnom preseku
ArmCAD4.$sksp Stil kotiranja serija u poprečnom preseku
ArmCAD4.$skm Stil kotiranja mreža
ArmCAD4.$skf Stil kotiranja specifikatora

Ako ste u toku ranijeg rada sa programom, sve baze prilagodili svojim potrebama,
preporučujemo da aktivirate komandno polje ‘Yes’, što će dovesti samo do inoviranja izvršnih
programa, dok će konfiguracione datoteke ostati nepromenjene.

Program sada prikazuje sve parametre koje ste u toku instalacije postavili, i ako ste zadovoljni
njima, potrebno je da mišem kliknete na komandno polje ‘Finish’, nakon čega će otpočeti sam
proces instalacije programa. Ubrzo, na ekranu će se pojaviti informacija o uspešno
sprovedenoj instalaciji.

Copyright (c) Radimpex * http://www.radimpex.co.yu * e-mail:radimpex@eunet.yu * Tel 011 3809-158
10

Aktiviranjem komandnog polja ‘OK’, instalacioni program će završiti svoj rad.

U slučaju da hardlock nije priključen na računar, program će obustaviti postupak instalacije i
izdaće odgovarajuće upozorenje.

Ako je pak hardlock priključen na računar, a pogrešili ste pri zadavanju registracionog broja,
komandno polje ‘Finish’ će biti nedostupno za aktiviranje. U samom dijalog box-u, program će
napisati informaciju da je zadat pogrešan registracioni broj.

U ovom slučaju Vam preostaje, da se pomoću komandnog polja ‘Back’, vratite na dijalog box
za zadavanje registracionog broja, i da ga zadate ispravno.

Copyright (c) Radimpex * http://www.radimpex.co.yu * e-mail:radimpex@eunet.yu * Tel 011 3809-158
11

1.2.2 Mrežna instalacija
Da bi program mogao da radi na svim računarima u mreži, neophodno je da među
njima bude uspostavljen barem jedan od protokola: TCP/IP, NETBIOS ili IPX. Sam postupak
mrežne instalacije, odvija se u dva koraka. U prvom se na disk servera instalira serverska
instalacija, a u drugom se sa diska servera vrši klijentska instalacija, na svim terminalima na
kojima je potrebno izvršavati program. Pored toga, na serveru mora biti stalno podignut
(aktivan) ‘HASP License Manager’, program koji kontroliše rad mrežnog hardlock-a.

Kako server služi samo za postavljanje hardlock-a, i smeštanje izvršnih programa, to
performanse servera uopšte ne utiču na brzinu rada programa. Mnogo je važnije da sama
mreža bude dovoljno brza, kako bi se provera prisustva hardlock-a što brže odvijala.

Serverska instalacija

Kako performanse servera ne utiču na brzinu rada programa, to za server možete proglasiti
bilo koji računar u mreži. Znači, bitno je da na njemu bude izvršena serverska instalacija
programa, prikačen mrežni hardlock i podignut ‘HASP License Manager’. Obzirom da pri
instalaciji, program u ‘Registry’ upisuje niz podataka koji su neophodni za rad izvršnog
programa, to je potrebno da se na server ‘log’-ujete kao ‘Administrator’.

Na serveru, sa instalacionog CD-a pokrenite program ‘\ArmCAD 2005\Setup.exe’, i
sprovedite potpuno isti postupak kao i kod pojedinačne instalacije (vidi poglavlje ‘1.2.1’). Sve
ranije opisano za postavljanje USB hardlock-ova važi i ovde. Svakako da je u ovom slučaju, za
tip instalacije potrebno odabrati ikonu ‘Mrežna’.

Instalacija ‘HASP License Manager’-a

Nakon završene serverske instalacije programa, potrebno je na serveru instalirati program
‘HASP License Manager’. Sa instalacionog CD-a pokrenite program
‘\Hasp\LMSETUP.EXE’.

Copyright (c) Radimpex * http://www.radimpex.co.yu * e-mail:radimpex@eunet.yu * Tel 011 3809-158
12

Aktiviranjem komandnog polja ‘Next’, otvara se sledeći dijalog box:

Ponuđena su dva načina instalacije – ‘Application (nhsrvw32.exe)’ koja će instalirati ‘HASP
License Manager’ kao Windows aplikaciju i ‘Service (nhsrvice.exe)’ koja će instalirati ‘HASP
License Manager’ kao Windows servis.

Instalacija ‘HASP License Manager’-a kao Windows aplikacije

Ukoliko se izabere način instalacije ‘Application (nhsrvw32.exe)’ i aktivira komandno polje
‘Next’, pojaviće se dijalog box u kome se može podesiti (ili prihvatiti predloženi) instalacioni
direktorijum ‘HASP License Manager’-a.

Copyright (c) Radimpex * http://www.radimpex.co.yu * e-mail:radimpex@eunet.yu * Tel 011 3809-158
13

Izborom komandnog polja ‘Next’, otvoriće se dijalog box u kome se može izabrati da se
program stavi u ‘Startup Folder’ i automatski startuje pri svakom pokretanju Windowsa (a
nakon ‘Login’-a). Ukoliko se to ne izabere, onda se ‘HASP License Manager’ mora svaki put
startovati preko: ‘Start ► Programs ► HASP License Manager ► HASP License
Manager’.

Izborom komandnog polja ‘Next’, u ovom ali i u nekoliko narednih dijalog box-ova, doći će se
do kraja instalacije ‘HASP License Manager’-a.

Instalacija ‘HASP License Manager’-a kao Windows servisa

Ovaj način instalacije omogućava automatsko startovanje ‘HASP License Manager’-a pri
svakom podizanju (restartu) računara i to pre ‘Login’ procedure. Ovaj način je naročito
pogodan za prave servere jer eliminiše potrebu za bilo kakvom administracijom.

Rad sa ‘HASP License Manager’-om

Znak da je ‘HASP License Manager’ aktivan je postojanje ikone u Taskbar-u:

Copyright (c) Radimpex * http://www.radimpex.co.yu * e-mail:radimpex@eunet.yu * Tel 011 3809-158
14

Crvena ikona označava da je
‘HASP License Manager’ aktivan

Duplim klikom miša preko ove ikone, pojaviće se maksimizovani prozor ‘HASP License
Manager’-a.

Izborom naredbe ‘Exit’, prozor ‘HASP License Manager’-a možete opet minimizovati. U slučaju
da ovaj program nije stratovan na serveru, nećete moći da pristupite mrežnom hardlock-u ni
sa jednog od povezanih računara u mreži, čime će biti onemogućen i sam rad izvršnog
programa.

Napomenućemo da ukoliko želite da program izvršavate i na serveru, morate i na njemu
izvršiti klijentsku instalaciju programa, na potpuno isti način kao i na ostalim računarima na
mreži.

Klijentska instalacija

Sa računara na kome želite da radite sa programom potrebno je da se pozicionirate na disk
servera, i iz direktorijuma gde je prethodno izvršena serverska instalacija pokrenete
instalacioni program ‘Setup.exe’. Znači klijentska instalacija se ne vrši sa instalacionog CD-a,
već sa diska servera, i to iz direktorijuma gde je izvršena serverska instalacija. Ako niste
menjali default putanju koju je instalacioni program ponudio pri serverskoj instalaciji, onda se
ona nalazi na disku servera u direktorijumu ‘C:\ArmCAD 2005 Server\’.

Copyright (c) Radimpex * http://www.radimpex.co.yu * e-mail:radimpex@eunet.yu * Tel 011 3809-158
15

Za nastavak klijentske instalacije, aktivirajte komandno polje ‘Next’.

U ovom dijalog box-u se vrši izbor vrste klijentske instalacije. U slučaju da se izabere
‘Klijentska instalacija bez kopiranja izvršnih fajlova sa servera na radnu stanicu’, na
klijentsku mašinu se neće kopirati ni jedan izvršni fajl. Umesto toga program će se startovati
pozivanjem izvršnih fajlova direktno sa servera. Ova varijanta je pogodna za male, brze i slabo
opterećene mreže i prednost joj je u tome što je moguće neuporedivo lakše ažuriranje i
instalacija novih verzija programa. Naime, instalacijom nove verzije programa na serveru, svi
klijenti automatski dobijaju novu verziju.

U slučaju da se izabere ‘Klijentska instalacija sa kopiranjem izvršnih fajlova sa servera
na radnu stanicu’, tada će se svi izvršni fajlovi iskopirati na klijentsku mašinu. Ova varijanta
je pogodna za mreže sa većim brojem korisnika, mreže koje su opterećenije ili mreže koje
imaju manju propusnu moć. Prednost joj je što ne izaziva povećanje mrežnog saobraćaja i
zagušenje servera pri startovanju, a samim tim se program brže startuje. Da bi se instalirala
novija verzija, potrebno je posle serverske instalacije ponovo izvršiti klijentsku instalaciju na
svakom računaru.

Nakon izbora vrste klijentske instalacije, aktivirajte komandno polje ‘Next’.

U slučaju da na Vašem računaru nije instaliran program ‘AutoCAD’, pojaviće se odgovarajuće
obaveštenje, nakon čega će procedura instaliranja programa ‘ArmCAD 2005’ biti prekinuta.

Ukoliko je na vašem računaru instalirano više verzija programa ‘AutoCAD’, otvoriće se dijalog
box sledećeg izgleda.

Copyright (c) Radimpex * http://www.radimpex.co.yu * e-mail:radimpex@eunet.yu * Tel 011 3809-158
16

I ovde je, isto kao i kod pojedinačne instalacije programa, potrebno odabrati verziju programa
koju želite da instalirate. Nakon izbora željene verzije, aktivirajte komandno polje ‘Next’.

U ovom dijalog box-u potrebno je zadati mesto na disku, gde će biti instalirana klijentska
instalacija, i aktivirati komandno polje ‘Next’.

Copyright (c) Radimpex * http://www.radimpex.co.yu * e-mail:radimpex@eunet.yu * Tel 011 3809-158
17

Program sada prikazuje sve parametre koje ste u toku klijentske instalacije postavili, i ako ste
zadovoljni njima, potrebno je da mišem kliknete na komandno polje ‘Finish’, nakon čega će
otpočeti sam proces instalacije programa. Ubrzo, na ekranu će se pojaviti informacija o
uspešno sprovedenoj klijentskoj instalaciji.

Prethodno opisani postupak klijentske instalacije sprovedite i na ostalim računarima u mreži,
na kojim želite da koristite program.

Copyright (c) Radimpex * http://www.radimpex.co.yu * e-mail:radimpex@eunet.yu * Tel 011 3809-158
18

1.3 De-instalacija programa
U slučaju da želite da poništite instalaciju programa, tada je potrebno da iz ‘Start’
menija aktivirate opciju ‘Settings ► Control Panel’.

U otvorenom prozoru, duplim klikom miša aktivirajte ikonu ‘Add or Remove Programs’, i
otvoriće se dijalog box sledećeg izgleda.

U prikazanoj listi svih instaliranih programa, selektujte program ‘ArmCAD 2005’, i aktivirajte
komandno polje ‘Change/Remove’. U slučaju da želite da uklonite serversku instalaciju,
selektujte program ‘ArmCAD 2005 Server’, a u slučaju klijentske instalacije, program
‘ArmCAD 2005 Client’.

Kako je ovo destruktivna akcija, to će program zahtevati njenu potvrdu.

Copyright (c) Radimpex * http://www.radimpex.co.yu * e-mail:radimpex@eunet.yu * Tel 011 3809-158
19

Aktiviranjem komadnog polja ‘Yes’, otpočeće postupak de-instalacije, a na ekranu će se ubrzo
pojaviti informacija o uspešnom deinstaliranju programa.

Aktiviranjem komandnog polja ‘OK’, program ‘ArmCAD 2005’ će biti definitivno uklonjen sa
računara, a Windows će se vratiti na osnovni izgled dijalog box-a za de-instalaciju ranije
instaliranih programa.

1.4 Pokretanje programa
Kako program u svom radu stalno proverava prisustvo hardlock-a, to ga pre samog
pokretanja programa obavezno stavite na LPT, odnosno USB port vašeg računara. Sam
program se pokreće iz ‘Start’ menija izborom opcije ‘Programs ► Radimpex ► ArmCAD
2005’. U slučaju klijentske instalacije, potrebno je odabrati opciju ‘Programs ► Radimpex ►
ArmCAD 2005 Client’.

U oba slučaja, na ekranu će se ubrzo pojaviti prvo ulazna maska, a potom i sam izgled
programa ‘ArmCAD 2005’.

Copyright (c) Radimpex * http://www.radimpex.co.yu * e-mail:radimpex@eunet.yu * Tel 011 3809-158
20

Sada je potrebno da zadate glavnu razmeru crteža, na način koji je opisan u poglavlju ‘11.5
Podešavanje razmere crteža’.

Prilikom prvog startovanja programa, Toolbar-ovi sa ikonama svih ‘ArmCAD’-ovih naredbi su
postavljeni na crtačkoj površini ‘AutoCAD’-a i potrebno ih je rasporediti po obodu –
povlačenjem mišem. Dodatne operacije sa Toolbar-ovima (isključivanje, uključivanje,
pravljenje novih ili modifikacija postojećih) odvijaju se pomoću ‘AutoCAD’-ove naredbe ‘Tools
► Customize ► Toolbars…’, čije je funkcionisanje objašnjeno u dokumentaciji programa
‘AutoCAD’.

Copyright (c) Radimpex * http://www.radimpex.co.yu * e-mail:radimpex@eunet.yu * Tel 011 3809-158
21

1.5 Osnovna koncepcija programa
Kako je program ‘ArmCAD 2005’ pisan u programskom jeziku ‘C++’ i pomoću
biblioteke ‘Object ARX’ vezan za ‘AutoCAD’, to on ne može da radi samostalno, već isključivo u
okruženju programskog paketa ‘AutoCAD’ (verzija ‘2004’, ‘2005’ i novije). Ovakva koncepcija
omogućava potpunu kompatibilnost ovih programa i mogućnost njihove direktne komunikacije.
To praktično znači da je ‘ArmCAD 2005’, ‘AutoCAD’-ov pod-program koji je specijalizovan za
iscrtavanje detalja armature po svim crtačkim pravilima koja važe u okruženju samog
programa ‘AutoCAD’.

‘ArmCAD’-ove naredbe su smeštene u padajućem meniju ‘ArmCAD’, i mogu se ravnopravno
pozivati kako iz ovog padajućeg menija, tako i pomoću ikona koje su smeštene u ‘ArmCAD’-
ovom ‘Toolbar’-u.

Armatura koja se iscrtava u programu, načinom pozicioniranja je jasno razdvojena na običnu i
mrežastu armaturu. Entiteti kreirani pomoću programa ‘ArmCAD 2005’, u sebi sadrže i sve
neophodne numeričke podatke, tako da se u svakom trenutku rada sa programom može
automatski kreirati tablica specifikacije i rekapitulacije armature koja odgovara trenutnom
stanju na crtežu.

Pored velike lakoće kojom se detalji armature i odgovarajuće specifikacije mogu kreirati, jedna
od glavnih prednosti ovog programa je mogućnost učitavanja eksportovanih datoteka iz
‘Radimpex’-ovog programa za statički proračun: ‘Tower 5’. Naime, usvojenu armaturu u
ovom programu, ‘ArmCAD 2005’ je u stanju da izpozicionira i kreira kako planove oplate,
tako i prave detalje armiranja. Malim izmenama na ovako eksportovanim crtežima (statički
modeli obično ne odgovaraju potpuno arhitektonskim podlogama), na najbrži mogući način se
mogu kreirati definitivni izvođački projekti.

Iako smo već na početku ovog poglavlja rekli da je program ‘ArmCAD 2005’ potpuno
kompatibilan sa programom ‘AutoCAD’, i da sve ‘AutoCAD’-ove naredbe rade na potpuno isti
način kao i kada se ovaj program koristi bez dodatka za crtanje armature, u daljem tekstu
ćemo ipak staviti akcenat na neke najvažnije stvari koje se tiču njihove kompatibilnosti:

- Kako je format ‘ArmCAD’-ovih i ‘AutoCAD’-ovih datoteka potpuno isti (*.dwg), to znači da
se za iscrtavanje armature kao podloga može koristiti bilo koja od ranije kreiranih
‘AutoCAD’-ovih datoteka (pomoću naredbe ‘File ► Open’ se učita neka od postojećih
datoteka), ili se pak pomoću naredbe ‘File ► New’ može otvoriti potpuno prazan crtež.
Takođe, to znači i da se ‘ArmCAD’-ovi crteži mogu otvarati u samom ‘AutoCAD’-u, kod
koga nije instaliran program ‘ArmCAD 2005’. Tada svakako nećete moći da intervenišete
nad kreiranom armaturom, ali ćete takve datoteke moći recimo da štampate ili da ih kao
podlogu koristite za druge namene.

- Isto kao i u ‘AutoCAD’-u, sve se crta u ‘AutoCAD’-ovim crtačkim jedinicama, pri čemu se u
okviru naredbe ‘Razmera’, za svaki crtež posebno, definiše čemu odgovara jedna ‘AutoCAD’-
ova jedinica. Uzećemo za primer da želite da jedna ‘AutoCAD’-ova jedinica treba da
predstavlja jedan santimetar. Prema tome, ako koristite gotove ‘AutoCAD’-ove crteže kod
kojih jedna crtačka jedinica ne odgovara jednom santimetru, tada je neophodno da pre
samog crtanja armature, pomoću naredbe ‘Modify ► Scale’ uspostavite ovaj odnos. Ako
su pojedini delovi ‘AutoCAD’-ovog crteža crtani u različitim razmerama, tada ih sve
iskalirajte tako da na svim delovima crteža bude uspostavljen ovaj odnos.

- Kako se svi ‘ArmCAD’-ovi entiteti prema pravilima ‘AutoCAD’-a smeštaju na tekući ‘layer’,
to je na korisniku da eventualno pomoću naredbe ‘Format ► Layer’ otvori potpuno novi
‘layer’ i postavi ga za tekući pre nego što krene sa postavljanjem armature na crtež.
Odabrana boja tog ‘layer’-a neće imati nikakav uticaj na ‘ArmCAD’-ove entitete, obzirom

Copyright (c) Radimpex * http://www.radimpex.co.yu * e-mail:radimpex@eunet.yu * Tel 011 3809-158
22

da je programom, pomoću naredbe ‘ArmCAD ► Podešavanja ► Parametri’ (vidi
poglavlje ‘11.1’), omogućeno potpuno proizvoljno postavljanje boja za sve entitete na
crtežu koji predstavljaju armaturu. Ovakva koncepcija daje niz prednosti u radu sa
programom, obzirom da otvaranjem proizvoljnog broja ‘layer’-a za crtanje, armaturu
možete grupisati u određene celine a da pri tome ne pokvarite osnovnu konfiguraciju boja
koja će se koristiti pri štampanju crteža. Kao tipičan primer, navešćemo recimo slučaj kada
zbog jedinstvene specifikacije želite da na istom crtežu prikažete armaturu i u gornjoj i u
donjoj zoni ploče. Postavljanjem armature iz donje zone u jedan, a gornje u drugi layer,
njihovim naizmeničnim ukidanjem vidljivosti dobićete za štampu dva znatno preglednija
crteža, pri čemu će lista pozicija armature biti jedinstvena za obe zone.

- Pri svakoj promeni svojih entiteta, program ‘ArmCAD 2005’ čita potrebne podatke iz samih
entiteta. Ukoliko je ‘layer’, na kome se nalaze ‘ArmCAD’-ovi entiteti koji se menjaju,
zaključan, program će automatski izvršiti otključavanje datog ‘layer’-a i ispisaće
odgovarajuće obaveštenje na komandnoj liniji.

- Kako se veličina tekstova u kotama ‘ArmCAD’-ovih entiteta zadaje u milimetrima na
hartiji pri štampi, to je važno da pre samog crtanja pomoću naredbe ‘ArmCAD ►
Podešavanja ► Razmera’ odaberete glavnu razmeru na crtežu (vidi poglavlje ‘11.5’). Na
osnovu zadate razmere i zadate veličine tekstova na hartiji pri štampi, program će svim
tekstovima preračunati odgovarajuću veličinu u ‘AutoCAD’-ovim crtačkim jedinicama.

- Gotovo sve ‘AutoCAD’-ove naredbe za manipulaciju sa elementima crteža (‘Erase’,
‘Copy’, ‘Mirror’, ‘Move’, ‘Rotate’, ...), imaju potpuno isto dejstvo i kada se selektuju
‘ArmCAD’-ovi entiteti. Pored toga, ‘ArmCAD’-ovi entiteti imaju ugrađene i specifične ‘grip’-
ove, čijim razvlačenjem se može lako uticati na geometriju armature. Program će svakako
voditi računa da se promena geometrije na jednoj poziciji armature automatski odrazi i na
ostale šipke iste pozicije koje se nalaze na drugim mestima na crtežu. Uopšte uzevši, pri
svim intervencijama program će stalno ažurirati i kontrolisati validnost trenutnog stanja
crteža.

- Kako se u građevinskoj praksi često javljaju potpuno isti ili slični elementi konstrukcije, to
su ‘AutoCAD’-ove naredbe za rad sa blokovima crteža dostupne i kada se u njihovom
sadržaju nalazi armatura. Pri kreiranju bloka sa armaturom, program u njega snima i sve
neophodne numeričke podatke (redni broj pozicije, prečnik, broj komada, naziv pozicije
oplate kojoj ta armatura pripada, itd.), kako bi pri kasnijem ubacivanju bloka u novi ili isti
crtež, mogao da kreira potpuno regularno stanje na crtežu. Naime, pri ubacivanju bloka na
crtež, program za svaki entitet iz bloka koji predstavlja armaturu, vrši sledeću analizu. Prvo
proverava da li pridruženi naziv pozicije oplate za datu armaturu postoji u sastavu tekućeg
crteža i ako ne postoji, otvara novu poziciju oplate na crtežu i datu poziciju armature
smešta sa ostalim nepromenjenim podacima u nju. Ako u sastavu crteža postoji isti takav
naziv pozicije oplate, tada program vrši analizu da li je dati redni broj pozicije armature
slobodan i ako jeste, smešta je pod datim rednim brojem. Armatura će biti smeštena pod
istim rednim brojem i ako ta pozicija armature nije slobodna, ali samo pod uslovom da je
potpuno ista i po pitanju geometrije i po pitanju numeričkih podataka kao i pozicija na
crtežu. Ako je dati redni broj pozicije zauzet i geometrija te pozicije ne odgovara geometriji
pozicije iz bloka, tada program pretražuje da li takva pozicija armature postoji pod nekim
drugim rednim brojem ili ne. Ako postoji, onda poziciji armature iz bloka program dodeljuje
taj redni broj, a ako ne postoji onda pozicija armature iz bloka dobija prvi slobodan redni
broj pozicije u listi pozicije oplate na crtežu. Isto važi i za naredbe ‘Cut’ i ‘Copy’, pomoću
kojih se selektovani deo crteža prvo snima u ‘clipboard’, a potom pomoću naredbe ‘Paste’
proizvoljan broj puta ubacuje u sastav crteža. Napomenućemo da se ubačeni blokovi
obavezno moraju explodirati pomoću AutoCAD-ove naredbe ‘Modify ► Explode’, jer će u
protivnom oni biti nedostupni za selektovanje pomoću ‘ArmCAD’-ovih naredbi.

Copyright (c) Radimpex * http://www.radimpex.co.yu * e-mail:radimpex@eunet.yu * Tel 011 3809-158
23

2. CRTANJE OPLATE
2.1 Rad sa listom pozicija oplata (POZICIJE
OPLATA)
Izborom naredbe ‘Pozicije oplata’, iz padajućeg menija ‘ArmCAD ► Oplata’ ili
klikom miša na ikonu , otvara se dijalog box sledećeg izgleda.

Izgled dijalog box-a za definisanje
pozicija oplata

U centralnom delu dijalog box-a se nalazi lista svih pozicija oplata koje se nalaze u sastavu
crteža. Ovde se pod pojmom ‘Pozicija oplate’, podrazumeva naziv konstruktivnog elementa
(ram, greda, stepenište, međuspratna konstrukcija itd.) kome će se pridružiti armatura koja se
kasnije bude iscrtavala. Ovakva organizacija podataka Vam omogućava, da na jednom crtežu
imate proizvoljan broj nezavisnih konstruktivnih elemenata, i da za svaki od njih kasnije
dobijete posebnu specifikaciju armature (u okviru jedinstvene tablice specifikacije, pozicije
armature će biti jasno razdvojene zadatim nazivima pozicija oplata). Pozicija oplate se na
crtežu ne vidi (fizički nije opipljiva), već je njena uloga samo da armaturu koja se iscrtava na
crtežu grupiše u određene celine. Za svaku od definisanih pozicija oplate, numeracija pozicija
šipki armature kreće od rednog broja 1 pa nadalje.

Pri otvaranju novog crteža, program automatski kreira jednu poziciju oplate i po ‘default’-u joj
dodeljuje naziv ‘noname’. Pored proizvoljnog naziva, poziciji oplate se može pridružiti i podatak
o količini. Naime, pri izradi specifikacije, program će sve količine upotrebljene armature u datoj
poziciji oplate pomnožiti sa ovde zadatim brojem. Ako se neka greda recimo ponavlja u nekom
objektu 5 puta, tada se armatura na crtežu postavlja za jednu gredu, a u poziciji oplate se
definiše količina 5. Na ovaj način će u specifikaciji armature sve količine dobiti 5 puta veće
vrednosti i odgovaraće potrebnoj armaturi za sve ovakve grede u konstrukciji.

Dodavanje nove pozicije oplate u listu odvija se aktiviranjem komandnog polja ‘Dodaj’. Nova
pozicija oplate će biti dodata u listu odmah ispod pozicije oplate koja je bila selektovana
neposredno pre aktiviranja komandnog polja ‘Dodaj’. Selekcija pozicije oplate se vrši klikom
miša, a selektovana pozicija je jasno naznačena u listi.

Copyright (c) Radimpex * http://www.radimpex.co.yu * e-mail:radimpex@eunet.yu * Tel 011 3809-158
24

Naziv pozicije oplate i podatak o količini se unose direktno u list box-u, tako što se mišem
obeleži polje u koloni ‘Naziv’ (‘Količna’) i sa tastature se unese naziv pozicije (podatak o
količini). Na isti način se može promeniti naziv i podatak o količini, bilo koje pozicije oplate
koja se nalazi u listi bez ikakvih posledica na sam crtež.

Uklanjanje pozicije oplate iz liste se vrši aktiviranjem komandnog polja ‘Briši’. Kako se u
sastavu crteža mora nalaziti barem jedna pozicija oplate, to će ova naredba biti neaktivna ako
se u listi nalazi samo jedna pozicija oplate. Sa leve strane naziva pozicije oplate, nalazi se
marker koji označava da li je datoj poziciji oplate već pridružena neka armatura ili nije. Simbol
‘X’ označava da je oplata prazna, dok simbol ‘√’ označava da je datoj poziciji oplate pridružena
neka od armatura. Ako se komandno polje ‘Briši’ aktivira kada je selektovana neka od pozicija
oplata koja već u sebi sadrži armaturu, program će izdati sledeće upozorenje.

Izbor komadnog polja ‘Da’ će selektovanu poziciju oplate ukloniti iz liste, a ujedno će i sva
armatura, koja je ranije pridružena datoj poziciji oplate, biti uklonjena sa crteža.

Komandna polja ‘Gore’ i ‘Dole’ će biti aktivna jedino ako se u listi oplata nalazi više od jedne
oplate, i pomoću njih se trenutno selektovanoj poziciji oplate vrši promena položaja u listi, na
gore, odnosno na dole.

Izborom komandnog polja ‘OK’ dijalog box će biti zatvoren, a trenutno selektovana pozicija
oplate u listi će postati tekuća, odnosno sva armatura koja se nadalje bude iscrtavala, biće
pridružena tako postavljenoj tekućoj poziciji oplate.

Napomenućemo da se tekuća pozicija oplate može menjati i u okviru naredbi za postavljanje i
editovanje armature, o kojima će biti više reči kasnije.

Copyright (c) Radimpex * http://www.radimpex.co.yu * e-mail:radimpex@eunet.yu * Tel 011 3809-158
25

2.2 Crtanje tipskih oplata (TIPSKA OPLATA)
Pomoću naredbe ‘Tipska oplata’ imate mogućnost da brzo kreirate plan oplate za
neke od ranije definisanih oblika konstrukcija. Izborom ove naredbe, iz padajućeg menija
‘ArmCAD ► Oplata’ ili klikom miša na ikonu , otvara se dijalog box sledećeg izgleda:

Izgled dijalog box-a za izbor tipskih oplata

U gornjem delu dijalog box-a su prikazani svi oblici oplata koji se trenutno nalaze u bazi, a
aktiviranjem komandnih polja ‘▲’ i ‘▼’, vrši se promena tekuće strane, odnosno listanje gore i
dole, u slučaju da je u bazu ubačeno toliko tipskih oplata da se one ne mogu sve istovremeno
prikazati. Izbor oplate iz baze tipskih oplata se vrši dvostrukim klikom miša na sliku željene
oplate.

U centralnom delu dijalog box-a se nalazi slika oplate koja je prethodno odabrana iz baze
tipskih oplata. Kako oplate mogu biti potpuno proizvoljnih oblika, omogućeno je zumiranje i
pomeranje prikaza izgleda oplate.

Zumiranje je moguće izvršiti okretanjem točkića miša ili pomoću nekoliko posebnih komandi:

- CTRL+ levo dugme miša = Zum prozor. Dok je pritisnut taster ‘CTRL’ klik na levo
dugme miša će odabranu tačku obeležiti kao prvi ugao pravougaone oblasti koju treba
uvećati, a sledeći klik na levo dugme miša će odabranu tačku protumačiti kao suprotni
ugao pravougaone oblasti i uvećanje će biti izvršeno.
- CTRL+ srednje dugme miša = Zum sve.
- CTRL+ desno dugme miša = Zum prethodni.
- Pomeranje prikaza izgleda oplate se izvršava klikom na srednje dugme miša i
pomeranjem istog.

Na ovaj način se mogu zumirati i pomerati i svi oblici oplata koji su prikazani u gornjem delu
dijalog box-a.

Copyright (c) Radimpex * http://www.radimpex.co.yu * e-mail:radimpex@eunet.yu * Tel 011 3809-158
26

Check box-ovi ‘Rotacija oko X ose’ i ‘Rotacija oko Y ose’, služe za osno preslikavanje
oplate u odnosu na X i Y osu. Ove check box-ove možete simultano postavljati na uključeno i
isključeno stanje u zavisnosti od trenutnih potreba na crtežu.

Check box-ovi za osno preslikavanje odabrane oplate

Kako je programom predviđena mogućnost automatskog kotiranja izabrane oplate, iznad
komandnog polja ‘OK’ se nalazi zatvorena lista ‘Stil kotiranja’ koja sadrži sve stilove kotiranja
definisane u ‘AutoCAD’-u, pomoću naredbe ‘Format ► Dimension Style’. Postavljanjem za
tekući nekog od ovih stilova, definiše se stil kotiranja izabrane oplate na crtežu.

Zatvorena lista za izbor tekućeg stila kotiranja
koji je definisan na nivou ‘AutoCAD’-a

Copyright (c) Radimpex * http://www.radimpex.co.yu * e-mail:radimpex@eunet.yu * Tel 011 3809-158
27

U svim prelomnim tačkama oplate, program postavlja mrežu horizontalnih i vertikalnih linija i
njihova međusobna rastojanja parametrizuje, odnosno označava ih slovima abecede. Pored
toga, program po ‘default’-u u donji levi ugao mreže postavlja crvenu kružnu, a u gornji desni
ugao mreže crvenu kvadratnu tačku. Kružnu tačku ćemo nadalje zvati ‘Tačka 1’ a kvadratnu
‘Tačka 2’. Ove dve tačke formiraju pravougaonu oblast pomoću koje se definiše geometrija
oplate na crtežu. Naime, aktiviranjem komandnog polja ‘OK’, program će zatvoriti dijalog box i
sa komandne linije zahtevati da odredite prvo položaj tačke 1 na crtežu.

Tačka 1:

Nakon izbora ove tačke, program će zahtevati da zadate i tačku koja određuje ugao cele oplate
u odnosu na horizontalu.

Tačka koja određuje ugao:

Kada je definisan i ugao nagiba oplate u odnosu na horizontalu, program će zahtevati da
zadate tačku 2.

Tačka 2:

Kako oplata može biti potpuno proizvoljnog oblika, nakon izbora tačke 2 program zahteva
unošenje tačaka koje će definisati dimenzije oplate koje nisu tačno određene izborom tačake 1
i tačke 2.

Unutrašnja tačka:

Broj unutrašnjih tačaka zavisi od kompleksnosti geometrije izabrane oplate. Tokom unošenja
ovih tačaka program prikazuje izgled oplate u drag modu. Crvena boja linija oplate u drag
modu znači da izabranu tačku nije moguće uneti, odnosno da ona ne određuje traženu
dimenziju oplate. Žutom bojom je prikazana pomoćna linija koja pokazuje koje unutrašnje
dimenzije oplate određuje tražena tačka. Kada zadate sve unutrašnje tačke, program će
zahtevati da zadate i tačku koja određuje udaljenost kota od ivica oplate.

Položaj kota (Kraj) <Kraj>:

Nakon izbora ove tačke program kotira postavljenu oplatu i završava naredbu, dok izbor
podopcije ‘Kraj’ sa komandne linije označava kraj naredbe bez kotiranja oplate.

Copyright (c) Radimpex * http://www.radimpex.co.yu * e-mail:radimpex@eunet.yu * Tel 011 3809-158
28

Prikaz iskotirane oplate

Obzirom da ponuđene tačke ne moraju odgovarati vašim konkretnim potrebama, to je
programom omogućeno i da sami odaberete koje će dve tačke biti referentne za definisanje
geometrije oplate. Naime, u samom dijalog box-u, dovođenjem miša u okolinu neke od
presečnih tačaka, desnim klikom miša postavljate tačku 1, a pritiskom na taster ‘Shift’ i
desnim klikom miša tačku 2.

Promenjen položaj tečaka 1 i 2

Pri izboru tačke 1 nema nikakvog ograničenja, odnosno možete je postaviti u bilo koju
presečnu ili srednju tačku mreže koju formiraju horizontalne i vertikalne linije provučene kroz
sve prelomne tačke oplate. Odabrani položaj tačke 1, ujedno će odrediti i sve moguće položaje
tačke 2. Naime, kod oplata koje imaju gabarit u oba pravca, za položaj tačke 2 ćete moći da
izaberete samo tačke koje nisu kolinearne sa tačkom 1. Da bismo Vam olakšali ovaj izbor,

Copyright (c) Radimpex * http://www.radimpex.co.yu * e-mail:radimpex@eunet.yu * Tel 011 3809-158
29

dovođenjem miša u okolinu svake od tačaka sa mreže, ili srednje tačke mreže, program datu
tačku markira ili kružnim ili pravougaonim simbolom, u zavisnosti od toga koju je tačku
moguće na tom mestu postaviti.

Kao što smo već na početku rekli, sva međusobna horizontalna i vertikalna rastojanja
prelomnih tačaka oplate su parametrizovana i označena slovima abecede. Klikom miša preko
bilo kog od ovih slova, aktivan postaje i edit box koji se nalazi iznad zatvorene liste sa
stilovima kotiranja, te u njemu selektovanom rastojanju možete zadati tačnu numeričku
vrednost ili neko drugo slovo abecede.

Edit box za definisanje dužine trenutno selektovanog
segmenta ‘D’

Nakon zadavanja vrednosti u edit box-u, na crtežu će se umesto datog slova pojaviti zadata
numerička vrednost, odnosno zadato slovo abecede.

Copyright (c) Radimpex * http://www.radimpex.co.yu * e-mail:radimpex@eunet.yu * Tel 011 3809-158
30

Za dužinu segmenta ‘D’ je zadata vrednost 40

Dimenzija segmenta ‘D’ je određena tako da ona
predstavlja 40% od dimenzije ‘C’

Ako želite da zadatu vrednost poništite, odnosno da dato rastojanje nema tačnu dužinu, tada
je potrebno da u edit box-u tom rastojanju pridružite neko slovo abecede.

Klikom miša na bilo koju horizontalnu ili vertikalnu ivicu oplate, aktivan postaje isti edit box
kao da ste kliknuli na neko od slova na crtežu. Ako je izabrana ivica oplate određena sa 2
prelomne tačke, uneta numerička vrednost će zameniti slovo abecede kojim je označeno
rastojanje između tih tačaka. U slučaju da se na izabranoj ivici oplate nalazi više od 2
prelomne tačke, ispred edit box-a će pisati ‘Dužina=’, a uneta numerička vrednost biće
raspodeljena između svih slova kojima su označena rastojanja prelomnih tačaka, u
međusobnom odnosu koji je zadat pri ubacivanju oplate u bazu tipskih oplata.

Copyright (c) Radimpex * http://www.radimpex.co.yu * e-mail:radimpex@eunet.yu * Tel 011 3809-158
31

Klikom miša je selektovana ivica oplate koje se sastoji
od zbira segmenta A+B+A

Zadavanjem dužine od 100, vrednosti segmenata ‘A’ i ‘B’
su proračunate prema njihovom međusobnom odnosu

Klikom miša na kosu ivicu oplate, ispred edit box-a će pisati ‘Ugao=’, a uneta numerička
vrednost će odrediti nagib ivice oplate u odnosu na horizontalu.

Copyright (c) Radimpex * http://www.radimpex.co.yu * e-mail:radimpex@eunet.yu * Tel 011 3809-158
32

Selektovana je kosa ivice oplate za promenu ugla
njenog nagiba

Selektovanoj kosoj ivici je zadat nagib od 45°

U zavisnosti od zadatih numeričkih vrednosti parametrima tipske oplate, pri njenom
postavljanju na crtež razlikujemo tri osnovna slučaja:

Oplate kojima su sve dimenzije segmenata poznate

U ovom slučaju možete izabrati samo položaj tačke 1 (obzirom da su sve dimenzije oplate
poznate, tačka 2 nema nikakvog smisla), a pri postavljanju oplate na crtež program zahteva
da zadate samo tačku 1 i tačku koja određuje ugao nagiba cele oplate u odnosu na
horizontalu.

Copyright (c) Radimpex * http://www.radimpex.co.yu * e-mail:radimpex@eunet.yu * Tel 011 3809-158
33

Oplate kojima su u jednom od dva moguća pravca poznate dužine projekcija svih segmenata

Pri izboru tačke 1 nema nikakvog ograničenja, dok za tačku 2 možete izabrati neku od tačaka
koje se nalaze na duži kojoj pripada tačka 1, a istovremeno je normalna na pravac za koji su
sve dimenzije poznate. Pri postavljanju oplate na crtež program neće zahtevati da zadate
tačku koja određuje ugao nagiba cele oplate u odnosu na horizontalu, zato što je taj ugao u
ovom slučaju određen zadavanjem tačaka 1 i 2. Nakon zadavanja tačke 2 program će
zahtevati da unesete unutrašnje tačke. Izuzetak predstavlja slučaj kada je nepoznata
dimenzija samo jednog segmenta, te će ona biti određena zadavanjem tačke 2.

Oplate kod kojih nisu poznate dužine projekcija svih segmenata, ni za jedan od dva moguća
pravca

Ni u ovom slučaju pri izboru tačke 1 nema nikakvog ograničenja, dok izbor tačke 2, kao i
zahtev za zadavanje unutrašnjih tačaka pri postavljanju oplate na crtež, zavisi od broja
segmenata sa nepoznatim dimenzijama.

Na kraju ćemo napomenuti, da će ovako kreirana tipska oplata biti smeštena na tekući ‘Layer’,
a njegova boja će ujedno odrediti i boju u kojoj će oplata biti prikazana.

Copyright (c) Radimpex * http://www.radimpex.co.yu * e-mail:radimpex@eunet.yu * Tel 011 3809-158
34

3. CRTANJE ŠIPKI U PODUŽNOM
IZGLEDU
U okviru padajućeg menija ‘ArmCAD ► Šipka’, nalazi se niz naredbi za postavljanje
pojedinačnih šipki armature. Pre nego što krenemo na same naredbe, objasnićemo osnovnu
koncepciju programa. Kako svaka od iscrtanih šipki na crtežu mora biti vezana za određeni
redni broj pozicije, to se mogu javiti dva osnovna slučaja, i to, ili da se definiše potpuno nova
pozicija armature, ili da se već definisana pozicija armature postavi na neko drugo mesto na
crtežu. Za iscrtavanje geometrije nove pozicije nude se dve mogućnosti. Ili da se iz baze
preuzme neki od već definisanih oblika i postavi na crtež, ili da se geometrija nove pozicije
definiše iscrtavanjem njenih prelomnih tačaka na samom crtežu. Kako se u praksi često javlja
potreba za predstavljanjem armature u nekom drugom obliku od stvarnog, to i pri postavljanju
postojeće pozicije šipke na crtež mogu nastupiti dva slučaja. Ili da se postojeća pozicija na
crtežu predstavi u već definisanom stvarnom obliku, ili da se predstavi na crtežu potpuno
drugačijom geometrijom.

Pomoću sledeće četiri naredbe se iscrtavaju nove i stare pozicije armature:

‘Proizvoljna’ na crtež se postavlja nova pozicija armature, iscrtavanjem njenih prelomnih
tačaka na samom crtežu.

‘Tipska’ na crtež se postavlja nova pozicija armature čija geometrija odgovara
predefinisanom obliku iz kreirane baze tipskih šipki.

‘Postojeća’ na crtež se postavlja postojeća pozicija armature čija je geometrija već ranije
definisana.

‘Reprezent’ na crtež se postavlja postojeća pozicija armature, ali sada sa drugačijom
geometrijom od ranije definisane.

Sada ćemo pojasniti i tretman programa prema pozicijama armature. Naime, kada se kreira
nova pozicija armature, ona se smešta u bazu pozicija tekuće oplate, a iscrtana šipka na
samom crtežu se proglašava za ‘instancu’ date pozicije. To praktično znači da se brisanjem
instanci sa crteža, pozicija armature ne uklanja iz projekta već samo sa crteža, dok u bazi
pozicija tekuće oplate ostaje netaknuta. Ova logika omogućava i definisanje pozicija armature
koje se ne moraju nigde nalaziti na samom crtežu. Uklanjanje cele pozicije armature iz baze
pozicija se vrši u okviru naredbe ‘Baza pozicija’, o kojoj će kasnije biti više reči.

3.1 Nova pozicija - proizvoljna šipka
(PROIZVOLJNA)
Izborom naredbe ‘Proizvoljna’, iz padajućeg menija ‘ArmCAD ► Šipka’ ili klikom
miša na ikonu , ulazi se u proceduru iscrtavanja proizvoljne polilinije koja će odrediti
geometriju šipke, pa komandna linija dobija sledeći izgled:

Prva tačka (Polilinija/Krug/Spirala):

Program sada očekuje ili da zadate prvu tačku polilinije, ili da se izborom jedne od ponuđenih
podopcija odlučite za dodatne mogućnosti koje Vam program nudi. Naime, izborom podopcije

Copyright (c) Radimpex * http://www.radimpex.co.yu * e-mail:radimpex@eunet.yu * Tel 011 3809-158
35

‘Polilinija’, umesto slobodnog crtanja imate mogućnost da geometriju šipke definišete
selektovanjem proizvoljne polilinije sa crteža, dok su podopcije ‘Krug’ i ‘Spirala’ predviđene
za definisanje specijalnih oblika proizvoljne šipke, o čemu će biti više reči na kraju ovog
poglavlja.

Ako ste se odlučili da geometriju šipke odredite crtanjem proizvoljne polilinije, nakon izbora
prve tačke, na komandnoj liniji će se pojaviti nova poruka:

Sledeća tačka (Luk/Nazad):

Podopcija ‘Nazad’ služi za poništavanje izbora poslednje tačke, dok je podopcija ‘Luk’
predviđena za definisanje lučnih segmenata polilinije. Izborom ove podopcije, program će prvo
zahtevati da odredite tačku sa luka, a potom i krajnju tačku luka.

Tačka sa luka:

Krajnja tačka:

Već nakon definisanja geometrije prvog segmenta polilinije, na komandnoj liniji se pojavljuje i
podopcija ‘Kraj’.

Sledeća tačka (Luk/Nazad/Kraj) <Kraj>:

Izborom ove podopcije označavate kraj procedure definisanja geometrije šipke, i ulazite u
proceduru definisanja numeričkih podataka.

Izgled dijalog box-a za definisanje numeričkih podataka o šipci

U centralnom delu dijalog box-a, prikazuje se prethodno definisana geometrija šipke.
Primetićete da je na prikazu šipke jedan njen segment uvek markiran crvenom bojom. Ovako
naznačeni segment šipke nazivamo ‘tekući’. Promena tekućeg segmenta se vrši jednostavnim
klikom miša na željeni segment šipke. Pored tekućeg segmenta na prikazu šipke je crvenim
kružićem naznačena i njena početna tačka. Kako geometrija šipke može biti potpuno
proizvoljna a prostor rezervisan za prikaz njenog izgleda je fiksan, omogućeno je zumiranje i
pomeranje prikaza geometrije šipke.

Zumiranje je moguće izvršiti okretanjem točkića miša ili pomoću nekoliko posebnih komandi :

- CTRL+ levo dugme miša = Zum prozor. Dok je pritisnut taster ‘CTRL’ klik na levo
dugme miša će odabranu tačku obeležiti kao prvi ugao pravougaone oblasti koju treba

Copyright (c) Radimpex * http://www.radimpex.co.yu * e-mail:radimpex@eunet.yu * Tel 011 3809-158
36

uvećati, a sledeći klik na levo dugme miša će odabranu tačku protumačiti kao suprotni
ugao pravougaone oblasti i uvećanje će biti izvršeno.
- CTRL+ srednje dugme miša = Zum sve.
- CTRL+ desno dugme miša = Zum prethodni.
- Pomeranje prikaza izgleda oplate se izvršava klikom na srednje dugme miša i
pomeranjem istog.

U gornjem levom uglu dijalog box-a se prikazuje sadržaj kote koji odgovara trenutnom stanju
zadatih parametara.

Deo dijalog box-a rezervisan sa prikaz sadržaja kote

Prikazani parametri u dijalog box-u imaju sledeću namenu i značenje:

- Iz zatvorene liste ‘Kota’, za tekući se može postaviti bilo koji od ranije definisanih stilova
kotiranja. Način kreiranja stilova kotiranja biće naknadno objašnjen (vidi poglavlje ‘11.2’).

- Iz zatvorene liste ‘Oplata’, za tekuću se može postaviti bilo koja od ranije definisanih
pozicija oplata.

- U zatvorenoj listi ‘Pozicija’ se prikazuju sve slobodne pozicije koje odgovaraju
postavljenoj tekućoj poziciji oplate. Bilo koja od pozicija iz liste se može postaviti za
tekuću.

- U edit box-u ‘Količina’, zadaje se broj komada date pozicije armature koji će biti
pridružen iscrtanoj instanci na crtežu. Znači, ovaj broj komada se odnosi isključivo na
mesto gde je postavljena prethodno iscrtana šipka.

- U edit box-u ‘Komentar’ imate mogućnost da u koti zadate proizvoljan komentar (donja
zona, gornja zona, /10, /20, ...). Pored mogućnosti zadavanja proizvoljnih komentara,
klikom miša na strelicu koja se nalazi na kraju ovog edit box-a, možete iz zatvorene liste
odabrati neki od ranije definisanih tipskih komentara. Način kreiranja baze tipskih
komentara biće naknadno objašnjen (vidi poglavlje ‘10.4’).

- Pomoću check box-a ‘Obostrano’, imate mogućnost da u sadržaj kote postavite simbol
‘±’ (ili neki drugi simbol definisan u stilu kotiranja), koji će označiti da je na mestu
iscrtane instance armatura postavljena u obe zone. Ako je ovaj check box postavljen na
uključeno stanje, pri izradi specifikacije, program će zadatu količinu armature na tom
mestu udvostručiti).

Copyright (c) Radimpex * http://www.radimpex.co.yu * e-mail:radimpex@eunet.yu * Tel 011 3809-158
37

- Pomoću check box-a ‘Uzengija’ se određuje da li je iscrtana šipka uzengija ili ne, što
utiče na izbor pravila za savijanje šipke. Pravila za savijanje obične šipke i uzengije su
različita i zavise od tekućeg propisa (vidi poglavlje ‘11.3’). Kada je ovaj check box
uključen, u tekstu kote se ispisuje simbol za uzengiju, ako je njegovo postavljanje
predviđeno tekućim stilom kotiranja (vidi poglavlje ‘11.2’).

- Pomoću check box-a ‘Specifikacija’, određuje se da li šipka ide u specifikaciju ili ne.

- U delu dijalog box-a ‘Tip armature’ se vrši izbor prečnika i vrste armature.

Ispod prozora rezervisanog za prikaz geometrije same šipke, u delu dijalog box-a ‘Krajevi’,
nalaze se dve zatvorene liste i dva komandna polja koja rade kao prekidači.

Deo dijalog box-a u kome se definiše početak i kraj šipke po pitanju kuka

Jedna lista i jedan prekidač se odnose na početak, a druga lista i drugi prekidač na kraj
iscrtane šipke. Iz sadržaja zatvorene liste se može videti da se na kraju šipke može postaviti ili
kuka ili pokazivač, ili se pak ona može završiti slobodno. Pokazivač ima oblik crtice koja u
slučaju preklapanja dve šipke određuje dužinu prostiranja šipke u podužnom smislu.
Napomenućemo da je pokazivač samo grafički simbol na crtežu koji ne utiče na samu
geometriju šipke pri izradi specifikacije armature. Promena položaja kuka i pokazivača se vrši
postavljanjem odgovarajućih prekidača u jedan od moguća dva položaja. Program može da
automatski, u zavisnosti od izabranog tipa armature, na krajevima šipke postavlja kuke ili
slobodne krajeve. Ova opcija se definiše u propisima i biće naknadno objašnjena (vidi poglavlje
‘11.3’).

U delu dijalog box-a ‘Polilinija’, nalaze se edit box-ovi pomoću kojih je moguće vršiti
ofsetovanje početka, kraja i svih segmenata šipke u odnosu na njenu zadatu geometriju.

Copyright (c) Radimpex * http://www.radimpex.co.yu * e-mail:radimpex@eunet.yu * Tel 011 3809-158
38

Deo dijalog box-a za ofsetovanje polilinije, kojom je određena geometrija šipke

Obzirom da je geometrija armature najčešće određena oblikom oplate, a njen položaj
potrebnim udaljenjem od ivice oplate (veličina zaštitnog sloja + 1/2 prečnika same šipke),
najlakši način postavljnja šipke je da se prilikom njenog crtanja, kao prelomne tačke koriste
tačke sa oplata, a zatim da se pomoću ovih edit box-ova izvrši ofsetovanje geometrije šipke u
odnosu na oplatu.

‘a =’ Kada unesete neku numeričku vrednost u ovaj edit box, program će ofsetovati
početak, kraj i sve segmente šipke za tu vrednost. Ukoliko je uneta vrednost
pozitivna, početni i krajnji segment šipke biće skraćeni, a svi segmenti šipke
ofsetovani za tu vrednost prema centru gabarita šipke (ka unutra). Ako je uneta
vrednost negativna, početni i krajnji segment šipke biće produženi, a svi segmenti
šipke ofsetovani za tu vrednost od centra gabarita šipke (ka spolja).

‘a poč =’ Kada unesete neku numeričku vrednost u ovaj edit box, program će početni
segment šipke skratiti za unetu vrednost ako je ona pozitivna, odnosno produžiti
ako je uneta vrednost negativna.

‘a kraj =’ Kada unesete neku numeričku vrednost u ovaj edit box, program će krajnji
segment šipke skratiti za unetu vrednost ako je ona pozitivna, odnosno produžiti
ako je uneta vrednost negativna.

‘a seg =’ Kada unesete neku numeričku vrednost u ovaj edit box, program će tekući
segment ofsetovati za unetu vrednost prema centru gabarita šipke ako je ona
pozitivna, odnosno od centra gabarita šipke ako je uneta vrednost negativna
(tekući segment je označen crvenom bojom).

‘L seg =’ U ovom edit box-u je prikazana dužina tekućeg segmenta šipke. Zadavanjem
nove vrednosti u ovom edit box-u, imate mogućnost da promenite dužinu prvom i
poslednjem segmentu šipke, dok promena dužine ostalih segmenata nije
dozvoljena. Pri promeni dužine segmenta, sve prelomne tačke šipke su
nepomerljive, odnosno menja se samo položaj tačke koja se nalazi na njegovom
slobodnom kraju. Specijalni slučaj predstavlja jednosegmentna šipka (oba kraja
šipke su slobodna), i tada je nepomerljiva početna tačka šipke.

Copyright (c) Radimpex * http://www.radimpex.co.yu * e-mail:radimpex@eunet.yu * Tel 011 3809-158
39

Naknadna promena dužine prvog segmenta šipke

Ova mogućnost programa se koristi kod šipki za koje je poznata dužina krajnjih segmenta, a
sa crteža nije moguće izabrati tačan položaj početne, odnosno krajnje tačke šipke. Tada se za
početnu, odnosno krajnju tačku šipke bira proizvoljna tačka sa prave na kojoj se nalazi
segment, a zatim se u edit box-u zadaje tačna vrednost dužine segmenta. Obzirom da se
zadavanjem ofseta menja dužina segmentima šipke, preporučujemo da prvo unesete vrednosti
svih ofseta, a da dužine krajnjih sgmenata zadate na kraju procedure definisanja geometrije
šipke.

Sa desne strane edit box-ova ‘a poč=’ i ‘a kraj=’, nalaze se komandna polja pomoću kojih se
može sidriti početak, odnosno kraj šipke.

Komandna polja za sidrenje početka, odnosno kraja šipke

Izborom nekog od ovih komandnih polja, otvara se dijalog box za sidrenje odgovarajućeg kraja
šipke.

Copyright (c) Radimpex * http://www.radimpex.co.yu * e-mail:radimpex@eunet.yu * Tel 011 3809-158
40

Izgled dijalog box-a za sidrenje
krajeva šipke

Ovaj dijalog box radi na gotovo isti način kao i u okviru naredbe ‘Sidrenje armature’, te ga
ovde nećemo detaljno objašnjavati (vidi poglavlje ‘7.5’). Znači, na osnovu prethodno zadate
vrste i prečnika armature, izborom tipa sidrenja i jedne od moguće dve dužine (‘ls1’-veće ili
‘ls2’-manje), program će iz podataka koji su definisani u okviru naredbe ‘Propisi’ (vidi poglavlje
‘11.3’), sam odrediti potrebnu dužinu sidrenja. Aktiviranjem komandnog polja ‘OK’, ovaj
dijalog box će biti zatvoren, a početak, odnosno kraj šipke, će biti produžen za odabranu
dužinu sidrenja.

U edit box-u ‘a kraj=’, postavljena je negativna vrednost prethodno odabrane
dužine sidrenja

Napomenućemo da prilikom crtanja trodimenzionalnih šipki, zadavanje ofseta nije dozvoljeno,
zato što bi bilo veoma teško odrediti na koju se ravan zadati ofset odnosi. Da bi se stekao bolji
uvid u geometriju trodimenzionalne šipke, u ovom dijalog box-u je omogućena prostorna
rotacija prikaza geometrije šipke (3D Orbit).

Copyright (c) Radimpex * http://www.radimpex.co.yu * e-mail:radimpex@eunet.yu * Tel 011 3809-158
41

Deo dijalog box-a predviđen za rotaciju položaja šipke u prostoru

Da bi ste izvršili rotaciju potrebno je da pokazivač miša dovedete iznad ove površi, a zatim da
uz pritisnuto levo dugme pomerate miša. Pomeranjem miša unutar prstena koji obrazuju
unutrašnji krug i krug kojim je ova površ ograničena, prikaz šipke se rotira oko Z ose. Rotacija
prikaza šipke oko X ose se vrši pomeranjem miša iznad oblasti koja je ograničena unutrašnjim
krugom u pravcu Y ose, dok se rotacija oko Y ose vrši pomeranjem miša iznad iste oblasti u
pravcu X ose.

Zarotirani prikaz 3D šipke

Desnim klikom miša preko kružne površine, predviđene za prostornu rotaciju prikaza
geometrije šipke, otvara se padajući meni u kome se nalazi nekoliko programom definisanih
pogleda.

Copyright (c) Radimpex * http://www.radimpex.co.yu * e-mail:radimpex@eunet.yu * Tel 011 3809-158
42

Padajući meni za izbor pogleda

Izborom jednog od pogleda ‘Top’, ‘Left’ ili ‘Front’, omogućen je pogled na geometriju pozicije
sa različitih strana, dok je izborom pogleda ‘Izometrija’ omogućen izometrijski prikaz
geometrije pozicije.

Aktiviranjem komandnog polja ‘OK’, dijalog box će biti zatvoren, a svi zadati numerički podaci
će biti pridruženi iscrtanoj poliliniji, kojom je određena geometrija zadate pozicije armature.
Pored toga, program će iscrtanu poliliniju proglasiti za ‘instancu’, a u bazu pozicija tekuće
oplate će ubaciti kreiranu poziciju armature, koja ima iste numeričke podatke i geometriju kao
i instanca. Nakon zatvaranja dijalog box-a, program će ili završiti naredbu, ili će pak ući u
proceduru kotiranja. Da li će program ući u proceduru kotiranja ili ne, zavisi od stanja
parametara u okviru naredbe ‘Funkcionalnost’ (vidi poglavlje ‘11.4’).

Selektovanje polilinije

Nakon aktiviranja naredbe ‘Proizvoljna’, izborom podopcije ‘Polilinija’ sa komandne linije,
imate mogućnost da Vašoj poziciji armature pridružite geometriju polilinije koju selektujete.
Nakon izbora ove podopcije, na komandnoj liniji se javlja sledeća poruka:

Selektujte poliliniju (Izlaz):

Iako se ova podopcija zove ‘Polilinija’, ovom procedurom je omogućeno i selektovanje niza
običnih linija, pri čemu je jedini uslov da selektovani segmenti budu povezani, odnosno da se
kasnije mogu zameniti jednom polilinijom koja će odrediti geometriju šipke koja se kreira. Kraj
procedure selektovanja se označava izborom podopcije ‘Izlaz’, nakon čega će program otvoriti
dijalog box za definisanje numeričkih podataka o novoj poziciji armature. Dalji postupak je u
svemu isti kao i prethodno opisani, a jedina razlika je znači u načinu definisanja geometrije
šipke.

Kružna šipka

Druga podopcija koja se javlja na komandnoj liniji, nakon aktiviranja naredbe ‘Proizvoljna’,
služi za definisanje šipke kružnog oblika. Naime, nakon izbora podopcije ‘Krug’, program će
prvo sa komandne linije zahtevati da zadate centar kruga, a potom i tačku sa kruga koja će
odrediti njegov poluprečnik.

Centar:

Tačka sa kruga:

Copyright (c) Radimpex * http://www.radimpex.co.yu * e-mail:radimpex@eunet.yu * Tel 011 3809-158
43

Napomenućemo da će odabrana tačka sa kruga, ujedno odrediti i mesto na kome će program
postaviti preklop. Kako je na ovaj način geometrija šipke potpuno određena, program će
otvoriti dijalog box za definisanje numeričkih podataka o poziciji armature koja je upravo
kreirana.

Izgled dijalog box-a za definisanje numeričkih podataka o kružnoj šipci

Deo dijalog box-a koji je rezervisan za zadavanje ofseta, sada se sastoji od dva edit box-a:

‘a =’ Ako u ovaj edit box unesete pozitivnu numeričku vrednost, program će
ofsetovati šipku ka centru kruga (smanjiće poluprečnik) za unetu vrednost,
odnosno od centra kruga (povećaće poluprečnik) ako je uneta vrednost
negativna.

‘Preklop =’ U ovaj edit box se unosi veličina preklopa. Obzirom da veličina preklopa
isključivo zavisi od odabranog prečnika armature, program automatski postavlja
vrednost od 30 ∅, a Vama je omogućeno da ovu vrednost promenite.

Značenje ostalih parametara u dijalog box-u je potpuno isto kao i kada se geometrija šipke
definiše slobodnim crtanjem.

Spiralna uzengija

Nakon aktiviranja naredbe ‘Proizvoljna’, izborom podopcije ‘Spirala’ sa komandne linije, ulazi
se u proceduru definisanja spiralne uzengije u podužnom izgledu. Sa komandne linije program
će zahtevati da odredite položaj tačaka 1, 2 i 3.

Copyright (c) Radimpex * http://www.radimpex.co.yu * e-mail:radimpex@eunet.yu * Tel 011 3809-158
44

Šematski prikaz tačaka koje određuju konturu spiralne uzengije

Položaj tačaka 1 i 2 određuje kako dužinu na kojoj se prostire spiralna uzengija (L), tako i
ugao njenog nagiba, a rastojanje tačaka 2 i 3 određuje prečnik (R) spiralne uzengije. Na kraju,
program će zahtevati da sa tastature, ili izborom tačke na crtežu, zadate i hod spirale (t),
nakon čega će geometrija spiralne uzengije biti potpuno određena, a program će otvoriti
dijalog box za definisanje numeričkih podataka o poziciji armature koja je upravo kreirana.

Izgled dijalog box-a za definisanje numeričkih podataka o spiralnoj uzengiji

Deo dijalog box-a koji je rezervisan za zadavanje ofseta, sastoji se od tri edit box-a:

‘aR =’ Ako unesete pozitivnu vrednost u ovaj edit box, program će umanjiti prečnik spirale
(R) za unetu vrednost, i to simetrično sa obe strane, u odnosu na osu spirale. Ako
je uneta negativna vrednost, prečnik će biti uvećan.

‘a poč =’ Ako unesete pozitivnu vrednost u ovaj edit box, program će umanjiti dužinu spirale
(L), odnosno ofsetovaće tačku 1 za unetu vrednost ka centru gabarita spirale. Za
unetu negativnu vrednost dužina spirale (L) biće uvećana za tu vrednost.

Copyright (c) Radimpex * http://www.radimpex.co.yu * e-mail:radimpex@eunet.yu * Tel 011 3809-158
45

‘a kraj =’ Ako unesete pozitivnu vrednost u ovaj edit box, program će umanjiti dužinu spirale
(L), odnosno ofsetovaće tačku 2 za unetu vrednost ka centru gabarita spirale. Za
unetu negativnu vrednost dužina spirale (L) biće uvećana za tu vrednost.

Značenje ostalih parametara u dijalog box-u je potpuno isto kao i kada se geometrija šipke
definiše slobodnim crtanjem, s tim što će određeni parametri biti nedostupni za promenu,
obzirom na specifičnost ovakve pozicije armature.

Kako se spiralna uzengija u programu prikazuje samo u podužnom izgledu, to se za njeno
eventualno prikazivanje u poprečnom preseku, morate poslužiti naredbom ‘Reprezent’ i
njenom podopcijom ‘Krug’ (vidi poglavlje ‘3.4’).

3.2 Nova pozicija - tipska šipka (TIPSKA)
Pomoću naredbe ‘Tipska’, imate mogućnost da izborom jednog od ranije definisanih
oblika iz baze tipskih šipki, brzo kreirate novu poziciju armature. Izborom ove naredbe, iz
padajućeg menija ‘ArmCAD ► Šipka’ ili klikom miša na ikonu , otvara se dijalog box
sledećeg izgleda:

Izgled dijalog box-a u okviru naredbe ‘Tipska’

U gornjem delu dijalog box-a su prikazani svi oblici šipki koji se trenutno nalaze u bazi, a
aktiviranjem komandnih polja ‘▲’ i ‘▼’ se vrši promena tekuće strane, odnosno listanje gore i
dole, u slučaju da je u bazu ubačeno toliko tipskih šipki da se one ne mogu sve istovremeno
prikazati. Izbor šipke iz baze tipskih šipki se vrši dvostrukim klikom miša na sliku željene
šipke.

Copyright (c) Radimpex * http://www.radimpex.co.yu * e-mail:radimpex@eunet.yu * Tel 011 3809-158
46

Duplim klikom miša je za tekući postavljen željeni oblik šipke

U centralnom delu dijalog box-a se nalazi prikaz geometrije šipke koja je prethodno odabrana
iz baze tipskih šipki. I ovde važe potpuno ista pravila za zumiranje i pomeranje prikaza kao
kod prethodno opisanih naredbi.

Parametri koji se nalaze levo i ispod prikaza geometrije šipke, imaju isto značenje kao kod
naredbe ‘Proizvoljna’ (vidi poglavlje ‘3.1’) , tako da ih ovde nećemo ponovo objašnjavati.

Check box-ovi ‘Rotacija oko X ose’ i ‘Rotacija oko Y ose’, služe za osno preslikavanje
geometrije šipke u odnosu na X i Y osu. Ove check box-ove možete simultano postavljati na
uključeno i isključeno stanje u zavisnosti od trenutnih potreba na crtežu.

Check box-ovi za osno preslikavanje geometrije šipke

Copyright (c) Radimpex * http://www.radimpex.co.yu * e-mail:radimpex@eunet.yu * Tel 011 3809-158
47

I kod ove naredbe je omogućeno zadavanje ofseta, ali se sada ofset ne odnosi na pojedinačne
segmente šipke (kao kod naredbe ‘Proizvoljna’), već na pravougaonu oblast u koju je
smeštena kompletna geometrija šipke.

Deo dijalog box-a za ofsetovanje gabarita šipke

‘a =’ Globalni ofset. Ako se u ovaj check box unese neka numerička vrednost program
će ofsetovati sve stranice pravougaone oblasti za tu vrednost.

‘a gore =’ Ofset gornje stranice pravougaone oblasti.

‘a dole =’ Ofset donje stranice pravougaone oblasti.

‘a levo =’ Ofset leve stranice pravougaone oblasti.

‘a desno =’ Ofset desne stranice pravougaone oblasti.

Napomenućemo da uneta numerička vrednost ofseta može biti i negativna.

Sa desne strane ovih edit box-ova, nalaze se i komandna polja za sidrenje odgovarajućeg
kraja gabarita šipke. Njihovim izborom, otvara se dijalog box potpuno istog izgleda kao i kod
naredbe ‘Proizvoljna’ (vidi poglavlje ‘3.1’).

Copyright (c) Radimpex * http://www.radimpex.co.yu * e-mail:radimpex@eunet.yu * Tel 011 3809-158
48

Dijalog box za sidrenje krajeva šipke

Aktiviranjem komandnog polja ‘OK’, ovaj dijalog box će biti zatvoren, a odgovarajuća strana
gabarita šipke će biti produžena za odabranu dužinu sidrenja.

U edit box-u ‘a levo=’, postavljena je negativna vrednost prethodno
odabrane dužine sidrenja

U svim prelomnim tačkama šipke, program postavlja mrežu horizontalnih i vertikalnih linija i
njihova međusobna rastojanja parametrizuje, odnosno označava ih slovima abecede. Način
rada sa parametrizovanim vrednostima kao i izbor referentnih tačaka je potpuno isti kao i pri
postavljanju tipskih oplata, tako da ga ovde nećemo ponavljati (vidi poglavlje ‘2.2’).
Napomenućemo samo da se presečne tačke linija dobijenih ofsetom mogu izabrati za
referentne tačke, čime je postavljanje šipke na željeno mesto na crtežu značajno
pojednostavljeno.

Kada ste zadali sve potrebne numeričke podatke, aktivirajte komandno polje ‘OK’, nakon čega
će program sa komandne linije zahtevati da odredite prvo položaj tačke 1 na crtežu.

Copyright (c) Radimpex * http://www.radimpex.co.yu * e-mail:radimpex@eunet.yu * Tel 011 3809-158
49

Tačka 1:

Nakon izbora ove tačke (crvena kružna tačka u dijalog box-u), program će zahtevati da zadate
i tačku koja određuje ugao cele šipke u odnosu na horizontalu.

Tačka koja određuje ugao:

Kada je definisan i ugao nagiba šipke u odnosu na horizontalu, na komandnoj liniji će se
pojaviti poruka:

Tačka 2:

Kako šipka može biti potpuno proizvoljnog oblika, nakon izbora tačke 2 (crvena kvadratna
tačka u dijalog box-u), program zahteva unošenje tačaka koje će definisati dimenzije šipke
koje nisu tačno određene izborom tačke 1 i tačke 2.

Unutrašnja tačka:

Broj unutrašnjih tačaka zavisi od kompleksnosti geometrije izabrane šipke. Tokom unošenja
ovih tačaka program prikazuje izgled šipke u drag modu. Crvena boja linija šipke u drag modu
znači da izabranu tačku nije moguće uneti, odnosno da ona ne određuje traženu dimenziju
šipke. Žutom bojom je prikazana pomoćna linija koja pokazuje koje unutrašnje dimenzije šipke
određuje tražena tačka.

U zavisnosti od vrednosti koje su eventualno pridružene parametrizovanim dimenzijama šipke
u dijalog box-u, isto kao i kod tipskih oplata možemo razlikovati tri osnovna slučaja:

Šipke kojima su sve dimenzije segmenata poznate

Pri postavljanju ovakve šipke na crtež, program zahteva da zadate samo tačku 1 (crvena
kružna tačka u dijalog box-u) i tačku koja određuje ugao nagiba cele šipke u odnosu na
horizontalu.

Šipke kojima su u jednom od dva moguća pravca poznate dužine projekcija svih segmenata

Pri izboru tačke 1 (crvena kružna tačka u dijalog box-u), nema nikakvog ograničenja, dok za
tačku 2 (crvena kvadratna tačka u dijalog box-u), možete izabrati neku od tačaka koje se
nalaze na duži kojoj pripada tačka 1, a istovremeno je normalna na pravac za koji su sve
dimenzije poznate. Pri postavljanju šipke na crtež program neće zahtevati da zadate tačku
koja određuje ugao nagiba cele šipke u odnosu na horizontalu, jer je taj ugao u ovom slučaju
određen zadavanjem tačaka 1 i 2. Nakon zadavanja tačke 2 program će zahtevati da unesete
unutrašnje tačke. Izuzetak predstavlja slučaj kada je nepoznata dimenzija samo jednog
segment i ona će biti određena zadavanjem tačke 2.

Šipke kod kojih nisu poznate dužine projekcija svih segmenata, ni za jedan od dva moguća
pravca

Ni u ovom slučaju pri izboru tačke 1 (crvena kružna tačka u dijalog box-u), nema nikakvog
ograničenja, dok izbor tačke 2 (crvena kvadratna tačka u dijalog box-u), kao i zahtev za
zadavanje unutrašnjih tačaka pri postavljanju šipke na crtež, zavisi od broja segmenata kojima
su dimenzije nepoznate.

Kada su unete sve potrebne unutrašnje tačke, isto kao i kod naredbe ‘Proizvoljna’, program će
postavljenu šipku na crtežu proglasiti za instancu, a u bazu pozicija tekuće oplate će ubaciti
kreiranu poziciju armature koja ima iste numeričke podatke i geometriju kao i instanca.

Copyright (c) Radimpex * http://www.radimpex.co.yu * e-mail:radimpex@eunet.yu * Tel 011 3809-158
50

3.3 Postojeća pozicija – ista geometrija
(POSTOJEĆA)
Naredba ‘Postojeća’ se koristi kada je ranije kreiranu poziciju armature potrebno
postaviti na neko drugo mesto na crtežu. Izborom ove naredbe, iz padajućeg menija ‘ArmCAD
► Šipka’ ili klikom miša na ikonu , otvara se dijalog box sledećeg izgleda:

Izgled dijalog box-a za izbor postojeće pozicije armature

U levom delu dijalog box-a je prikazana lista sa svim do tada definisanim pozicijama armature
u okviru tekuće pozicije oplate. Izuzetak su jedino varijabilne pozicije, obzirom da je njihova
geometrija određena isključivo njihovim položajem unutar kreirane promenljive serije šipki, o
čemu će biti više reči u poglavljima ‘4.4’, ‘4.5’ i ‘4.6’. U koloni ‘N°’ se ispisuje redni broj
pozicije i postavlja simbol koji ukazuje na karakter date pozicije armature. Možemo razlikovati
sledeće tipove pozicija armatura:

šipka

uzengija

varijabilna pozicija - šipka čija je geometrija definisana promenljivom serijom

Primetićete da su ovi simboli prikazani ili crnom ili sivom bojom, a da kod nekih pozicija uopšte
nisu postavljeni. Postoje 4 pravila od kojih zavisi prikaz ovih simbola:

1. Ako pozicija armature ima bar jednu instancu na crtežu, a broj komada šipki je različit od
nule simbol je crne boje.
2. Ako pozicija armature ima bar jednu instancu na crtežu, a broj komada šipki je nula simbol
je sive boje.
3. Ako pozicija armature nema ni jednu instancu na crtežu, a broj komada šipki je različit od
nule simbol je crne boje.
4. Ako pozicija armature nema ni jednu instancu na crtežu, a broj komada šipki je nula
simbol se ne postavlja.

Copyright (c) Radimpex * http://www.radimpex.co.yu * e-mail:radimpex@eunet.yu * Tel 011 3809-158
51

U koloni ‘Oblik’ se prikazuje oblik date pozicije armature, u koloni ‘Arm’ se prikazuje vrsta
čelika a u koloni ‘ Ø ’ prečnik šipke.

Iz zatvorene liste ‘Oplata’, može se za tekuću postaviti bilo koja od ranije definisanih pozicija
oplata, pri čemu će lista pozicija armatura promeniti svoj sadržaj i odgovarati postavljenoj
tekućoj oplati.

Zatvorena lista za promenu tekuće pozicije oplate

Iz zatvorene liste ‘Kota’, može se za tekući postaviti bilo koji od ranije definisanih stilova
kotiranja, dok se u gornjem levom uglu dijalog box-a, prikazuje sadržaj kote koji odgovara
trenutnom stanju zadatih parametara.

U centralnom delu dijalog box-a se nalazi prozor rezervisan za prikaz geometrije selektovane
pozicije armature (u listi je uvek jedan red markiran, što označava da je ta pozicija armature
selektovana).

Deo dijalog box-a rezervisan za prikaz geometrije selektovane
pozicije armature

Copyright (c) Radimpex * http://www.radimpex.co.yu * e-mail:radimpex@eunet.yu * Tel 011 3809-158
52

Kako crteži mogu biti dosta složeni, a pozicije armature su najčešće sličnog oblika, to u praksi
verovatno nije baš lako, iz liste odabrati željenu poziciju, samo po njenom obliku i rednom
broju pozicije. Iz tog razloga se iznad prozora predviđenog za prikaz nalazi zatvorena lista, iz
koje se za tekući može postaviti jedan od tri predviđena načina prikaza izgleda selektovane
pozicije.

Zatvorena lista za promenu vrste prikaza u dijalog box-u

‘Geometrija pozicije’ Prikazana je samo geometrija selektovane pozicije armature.

‘Šipke iz izabrane oplate’ Prikazane su instance svih pozicija armature iz tekuće oplate, a
položaj instanci selektovane pozicije je jasno naznačen.

‘Sve šipke’ Prikazane su instance svih pozicija armature iz svih pozicija
oplate, a položaj instanci selektovane pozicije je jasno
naznačen.

Desnim klikom miša preko prostora predviđenog za prikaz, kada je za tekući postavljen prikaz
‘Šipke iz izabrane oplate’ ili prikaz ‘Sve šipke’, otvara se padajući meni sa naredbom ‘Prikaz
pozadinskog crteža’.

Padajući meni koji se otvara desnim klikom miša

Copyright (c) Radimpex * http://www.radimpex.co.yu * e-mail:radimpex@eunet.yu * Tel 011 3809-158
53

Izborom ove naredbe, u prozoru za prikaz se, pored prikaza geometrije pozicija, prikazuju i svi
AutoCAD-ovi entiteti koje se nalaze na crtežu.

Rezultat rada naredbe ‘Prikaz pozadinskog crteža’

Ova naredba se može koristiti u svim dijalog box-ovima u kojima je omogućena promena vrste
prikaza geometrije pozicije.

Kako se pomoću naredbe ‘Postojeća’, kreira instanca date pozicije armature na crtežu, to za
šipke koje imaju kuke na krajevima, program neće dozvoliti njihovo obrtanje, jer bi ono
narušilo geometriju ranije kreirane pozicije armature. Jedino je za šipke sa slobodnim
krajevima moguće eventualno postavljati pokazivače i vršiti slobodnu promenu njihovog
položaja.

U delu dijalog box-a ‘Polilinija’, nalaze se edit box-ovi koji služe za zadavanje ofseta.

Deo dijalog box-a za ofsetovanje geometrije šipke

Copyright (c) Radimpex * http://www.radimpex.co.yu * e-mail:radimpex@eunet.yu * Tel 011 3809-158
54

‘a =’ Globalni ofset. Ako se u ovaj edit box unese neka numerička vrednost, program
će postaviti pomoćne linije na zadatom rastojanju od početka i kraja šipke, kao i
paralelno sa svakim segmentom šipke, sa obe njegove strane.

‘a poč =’ Ofset početka šipke. Ako se u ovaj edit box unese neka numerička vrednost,
program će na početku šipke postaviti pomoćnu liniju, čija je dužina jednaka
zadatoj vrednosti.

‘a kraj =’ Ofset kraja šipke. Ako se u ovaj edit box unese neka numerička vrednost,
program će na kraju šipke postaviti pomoćnu liniju, čija je dužina jednaka
zadatoj vrednosti.

‘a seg =’ Ofset tekućeg segmenta šipke (tekući segment je na prikazu geometrije šipke
označen crvenom bojom). Ako se u ovaj edit box unese neka numerička
vrednost, program će na zadatom rastojanju postaviti pomoćne linije paralelno
sa tekućim segmentom šipke, sa obe njegove strane.

Obzirom da jedna pozicija armature može imati više instanci, koje mogu da zauzimaju različite
položaje na crtežu, pomoću komandnog polja ‘Ugao’ imate mogućnost da izaberete položaj
bilo koje instance sa crteža ili da izaberete segment šipke koji će biti poravnat sa X osom.
Naime, svakim klikom na ovo polje, prikaz pozicije će zauzeti položaj sledeće instanci sa
crteža, ili će se zarotirati za ugao potreban da se sledeći segment šipke poravna sa X osom.

Položaj šipke je zarotiran pomoću komandnog polja ‘Ugao’

Check box-ovi ‘Rotacija oko X ose’ i ‘Rotacija oko Y ose’, služe za osno preslikavanje
prikaza pozicije u odnosu na X i Y osu. Ove check box-ove možete simultano postavljati na
uključeno i isključeno stanje u zavisnosti od trenutnih potreba na crtežu.

Copyright (c) Radimpex * http://www.radimpex.co.yu * e-mail:radimpex@eunet.yu * Tel 011 3809-158
55

Check box-ovi za osno preslikavanje geometrije šipke

Na slici je crvenim simbolom označena referentna tačka, odnosno tačka čijim ćete izborom
odrediti položaj šipke na samom crtežu. Desnim klikom miša u okolinu bilo koje od prelomnih
tačaka, ili na srednju tačku bilo kog segmenta šipke, možete promeniti položaj referentne
tačke. Za referentnu tačku se svakako može izabrati i bilo koja presečna, odnosno srednja
tačka, linija dobijenih ofsetom.

Desnim klikom miša je promenjen položaj referentne tačke

Kada odaberete željenu poziciju armature, u edit box-u ‘Količina’ možete da zadate broj
komada koji će biti pridružen datoj instanci. Check box-ovi ‘Obostrano’ i ‘Specifikacija’, kao
i edit box ‘Komentar’ imaju isto značenje kao i kod naredbi ‘Proizvoljna’ i ‘Tipska’, i takođe će
biti pridruženi instanci odabrane pozicije na crtežu.

Copyright (c) Radimpex * http://www.radimpex.co.yu * e-mail:radimpex@eunet.yu * Tel 011 3809-158
56

Deo dijalog box-a za definisanje numeričkih podataka o poziciji armature

Nakon aktiviranja komandnog polja ‘OK’, program će zatvoriti dijalog box i sa komandne linije
zahtevati da odredite položaj referentne tačke na crtežu.

Referentna tačka:

Nakon određivanja položaja referentne tačke, potrebno je zadati i ugao nagiba cele šipke u
odnosu na horizontalu.

Ugao:

Ugao možete odrediti ili zadavanjem numeričke vrednosti sa tastature, ili izborom tačke koja
će sa prethodno zadatom referentnom tačkom odrediti taj ugao.

3.4 Postojeća pozicija – nova geometrija
(REPREZENT)
Često se u praksi javlja potreba, da se pozicija armature na samom crtežu, ne
predstavlja svojom pravom geometrijom. U tom slučaju je, pomoću naredbi ‘Proizvoljna’ ili
‘Tipska’, potrebno prvo kreirati novu poziciju sa stvarnom geometrijom. Ako se pozicija
armature nigde na crtežu ne pojavljuje u svom pravom izgledu, onda je potrebno nacrtanu
instancu takve pozicije jednostavno ukloniti sa crteža.

Izborom naredbe ‘Reprezent’, iz padajućeg menija ‘ArmCAD ► Šipka’ ili klikom miša na
ikonu , na komandnoj liniji se javlja ista poruka kao i kod naredbe ‘Proizvoljna’.

Prva tačka (Polilinija/Krug/Spirala):

Način iscrtavanja proizvoljne polilinije, kao i značenje svih ponuđenih podopcija na komandnoj
liniji je potpuno isto kao i kod već opisane naredbe ‘Proizvoljna’ (vidi poglavlje ‘3.1’). Po
završetku definisanja geometrije reprezenta, program će otvoriti dijalog box sledećeg izgleda:

Copyright (c) Radimpex * http://www.radimpex.co.yu * e-mail:radimpex@eunet.yu * Tel 011 3809-158
57

Izgled dijalog box-a za kreiranje reprezenta postojeće pozicije

Ovaj dijalog box je gotovo identičan kao i kod naredbe ‘Postojeća’, pa sve rečeno u
prethodnom poglavlju, važi i ovde. Jedina razlika je u proceduri definisanja ofseta prethodno
nacrtane polilinije. Naime, ovde je primenjena potpuno ista logika kao kod naredbe
‘Proizvoljna’.

Deo dijalog box-a za ofsetovanje polilinije kojom je određena
geometrija reprezenta

Za lakši izbor pozicije armature, za koju se kreira reprezent, pored prikaza geometrije
reprezenta, iz zatvorene liste možete odabrati i sve ostale vrste prikaza, koji su dostupni u
okviru naredbe ‘Postojeća’.

Copyright (c) Radimpex * http://www.radimpex.co.yu * e-mail:radimpex@eunet.yu * Tel 011 3809-158
58

Zatvorena lista za promenu tekućeg prikaza

Napomenućemo da će edit box ‘Količina’ i check box ‘Specifikacija’, biti neaktivni ako se iz
liste pozicija, za tekuću postavi pozicija, od koje je kreirana promenljiva serija. Znači,
reprezentu od varijabilne pozicije, nećete moći da pridružite broj komada šipki, obzirom da je
stvarna geometrija ovakve pozicije određena tačnim položajem svake od šipki unutar kreirane
promenljive serije, pa zadavanje broja komada nema nikakvog smisla.

Aktiviranjem komandnog polja ‘OK’ program će zatvoriti dijalog box, a svi zadati podaci će biti
pridruženi iscrtanoj poliliniji kojom je određena geometrija reprezenta.

Na kraju ćemo još jednom napomenuti da geometrija reprezenta ne mora da ima nikakve veze
sa geometrijom pozicije koju on predstavlja na crtežu, ali pri izradi specifikacije armature
program neće uzimati geometriju iz reprezenta već iz pozicije koju on predstavlja.

Copyright (c) Radimpex * http://www.radimpex.co.yu * e-mail:radimpex@eunet.yu * Tel 011 3809-158
59

4. CRTANJE ŠIPKI U SERIJI
Pored mogućnosti pojedinačnog iscrtavanja šipki armature, program omogućava i
kreiranje serija šipki, koje se prostiru na proizvoljno zadatom intervalu. U zavisnosti od
projekcije u kojoj se serija šipki želi prikazati, programom su predviđena tri osnovna tipa
serija:

- serija u osnovi
- serija u podužnom preseku
- serija u poprečnom preseku

Kako postavljene šipke unutar serije mogu imati i promenljivu geometriju, to svaka od
navedenih serija može biti konstantna i promenljiva. Naredbe za kreiranje konstantnih i
promenljivih serija se nalaze u okviru padajućeg menija ‘ArmCAD ► Serija’, i u ovom delu
uputstva će biti detaljno objašnjen način rada sa njima.

4.1 Konstantna serija u osnovi
Nakon izbora ove naredbe, iz padajućeg menija ‘ArmCAD ► Serija’ ili klikom miša na
ikonu , program će sa komandne linije zahtevati da selektujete instancu pozicije za koju
želite da kreirate seriju u osnovi.

Selektovanje šipke:

U ovoj proceduri, moći ćete da selektujete bilo koju instancu pozicije armature izuzev: spiralne
uzengije, kružne šipke i reprezenta od varijabilne pozicije. Nakon selektovanja željene
instance, program će zahtevati da prvo odredite početnu tačku,

Prva tačka (Krug):

a potom i krajnju tačku intervala na kome se serija rasprostire (linije serije).

Krajnja tačka (Luk/Nazad):

Copyright (c) Radimpex * http://www.radimpex.co.yu * e-mail:radimpex@eunet.yu * Tel 011 3809-158
60

Tačkom ‘1’ je određena početna, a tačkom ‘2’ krajnja tačka
linije serije.

Napomenućemo da zadata linija serije mora preseći selektovanu instancu, jer će u protivnom
procedura definisanja serije u osnovi biti poništena.

Izborom podopcije ‘Nazad’, poništava se unos prve tačke linije serije, dok podopcije ‘Luk’ i
‘Krug’ služe za definisanje krivolinijskog zakona po kome se serija u osnovi rasprostire.

Izborom podopcije ‘Luk’, program će prvo sa komandne linije zahtevati da odredite tačku sa
luka,

Tačka sa luka:

a potom i krajnju tačku luka.

Krajnja tačka:

Copyright (c) Radimpex * http://www.radimpex.co.yu * e-mail:radimpex@eunet.yu * Tel 011 3809-158
61

Izborom tačaka ‘1’, ‘2’ i ‘3’, određena je lučna geometrija serije
u osnovi.

Izborom podopcije ‘Krug’, program će umesto početne tačke serije, sa komandne linije
zahtevati da prvo odredite centar,

Centar:

a potom i poluprečnik kruga.

Tačka sa kruga:

Zadata tačka sa kruga će ujedno odrediti i početak serije, dok će kraj biti na rastojanju koje
odgovara kasnije zadatom međusobnom razmaku između šipki u seriji.

Copyright (c) Radimpex * http://www.radimpex.co.yu * e-mail:radimpex@eunet.yu * Tel 011 3809-158
62

Izborom tačke ‘1’ je određen centar, a izborom tačke ‘2’ poluprečnik
i početak kružne serije.

Sa slike se vidi da je kružna serija praktično specijalan oblik lučne, odnosno da se ona može
definisati i lukom, ako bi se kraj luka postavio na razmaku od početka koji odgovara jednom
međusobnom rastojanju šipki unutar serije. Kružna serija, kao specijalan oblik lučne, uvedena
je zato što se njena geometrija mnogo lakše može definisati preko kruga nego preko luka (ne
mora se voditi računa o međusobnom rastojanju šipki unutar serije, a i sama lučna geometrija
se određuje umesto sa tri tačke, zadavanjem samo centra i poluprečnika kruga).

Bez obzira da li je linija serije prava ili je kružnog, odnosno lučnog oblika, program će nakon
definisanja njenog položaja, sa komandne linije zahtevati da eventualno definišete segmente
na kojima se šipke postavljaju na različitim rastojanjima.

Granica između segmenata (Nazad/Kraj) <Kraj>:

Kako ćete i u dijalog box-u za definisanje numeričkih podataka, moći naknadno da dodajete
segmente i zadajete im tačne dužine, zadavanje segmenata izborom tačaka sa crteža nije
obavezno. Izbor podopcije ‘Kraj’ sa komandne linije, označiće kraj procedure definisanja
geometrije serije na crtežu, te će program otvoriti dijalog box za zadavanje numeričkih
podataka.

Copyright (c) Radimpex * http://www.radimpex.co.yu * e-mail:radimpex@eunet.yu * Tel 011 3809-158
63

Izgled dijalog box-a za definisanje numeričkih podataka
o konstantnoj seriji u osnovi

U gornjem desnom delu dijalog box-a je prikazan izgled kreirane serije sa sadržajem kote.
Ovaj prikaz odgovara trenutnom stanju parametara u dijalog box-u, tako da u svakom
trenutku možete videti kako će kreirana serija izgledati na crtežu. Slovima ‘S’ i ‘E’ su označene
početna, odnosno krajnja tačka linije serije, dok je crvenim kružićem obeležena nepomerljiva
tačka.

Deo dijalog box-a rezervisan za prikaz izgleda serije
na crtežu

Copyright (c) Radimpex * http://www.radimpex.co.yu * e-mail:radimpex@eunet.yu * Tel 011 3809-158
64

U gornjem levom delu dijalog box-a je prikazan podatak o rednom broju pozicije armature i
nazivu pozicije oplate kojoj ona pripada. Kako se serija kreira za prethodno selektovanu šipku,
to promena ovih podataka nije moguća.

Podaci o rednom broju pozicije šipke i nazivu pozicije
oplate kojoj ona pripada.

Iz zatvorene liste ‘Kota’, za tekući se može postaviti bilo koji od ranije definisanih stilova
kotiranja, a u edit box ‘Komentar’ možete uneti proizvoljan komentar, ili pak možete iz
zatvorene liste odabrati neki od tipskih komentara, koje ste ranije kreirali pomoću naredbe
‘Baza komentara’ (vidi poglavlje ‘10.4’).

Check box ‘Specifikacija’ je po ‘default’-u postavljen na uključeno stanje, što znači da će
zadati broj komada šipki ući u ukupan broj komada date pozicije pri izradi specifikacije
armature. Ako datu seriju šipki predstavljate i u nekoj drugoj projekciji, sa nekim drugim
tipom serije, tada je potrebno da ovaj check box postavite na isključeno stanje‚ kako se broj
komada šipki date pozicije ne bi duplirao.

Postavljanjem check box-a ‘Obostrano’ na uključeno stanje, u sadržaju teksta kote se ispisuje
simbol ‘±’ (ili neki drugi simbol definisan u stilu kotiranja), koji označava da se šipke u datoj
seriji postavljaju obostrano, odnosno istovremeno i u gornjoj i u donjoj zoni. Samim tim će i
pri izradi specifikacije, jasno ako je i check box ‘Specifikacija’ postavljen na uključeno stanje,
zadati broj komada šipki biti pomnožen sa brojem 2.

Check box ‘Radijalno’ će biti aktivan jedino ako se radi o lučnoj seriji koja ima centralni ugao
manji ili jednak 180°, dok je za prave serije (‘Fn=0’), on neaktivan i postavljen na isključeno
stanje. Postavljanje ovog check box-a na uključeno stanje, kod lučnih serija će dovesti do
postavljanja šipki u radijalnom smeru, odnosno sve šipke serije će umesto zadatog, dobiti
usmerenje ka centru datog lučnog intervala. Za kružne serije, ovaj check box je zamrznut i
postavljen na uključeno stanje.

Programom je predviđena i mogućnost da se pravi izgled šipke u seriji zameni pravom linijom.
To se postiže postavljanjem check box-a ‘Reprezent’ na uključeno stanje.

Copyright (c) Radimpex * http://www.radimpex.co.yu * e-mail:radimpex@eunet.yu * Tel 011 3809-158
65

Kod komplikovanih crteža, kada bi pravi izgled šipke
opteretio crtež, ova opcija može biti zgodna.

Pomoću check box-a ‘Pun prikaz’, reguliše se način prikaza kreirane serije na crtežu. Naime,
njegovim postavljanjem na uključeno stanje, program će na zadatom rastojanju iscrtati
simbole koji jasno ukazuju na položaj svake od šipki unutar kreirane serije.

Pun prikaz serije u osnovi

U praksi se često javlja potreba da se na crtežu prikaže projekcija serije koja se u stvarnosti
prostire pod nekim uglom u odnosu na ravan crteža (na primer pri izradi nacrta armature
stepeništa, kosih krovova itd.). U tom slučaju se sa crteža bira prva, odnosno krajnja tačka

Copyright (c) Radimpex * http://www.radimpex.co.yu * e-mail:radimpex@eunet.yu * Tel 011 3809-158
66

projekcije linije serije, a u edit box ‘Nagib ravni pokrivanja’ se unosi ugao nagiba ravni
serije u odnosu na ravan crteža. Na osnovu zadatog ugla program će izračunati pravu dužinu
linije serije i nju će koristiti pri proračunu broja šipki, odnosno razmaka između šipki u seriji.

Zadat je nagib ravni serije od 30°

U centralnom delu dijalog box-a je prikazan izgled linije serije, na kojoj je crvenom tačkom
obeležena nepomerljiva tačka. Nepomerljivu tačku program po ‘default-u’ postavlja na početku
linije serije, a njen položaj se može promeniti desnim klikom miša na bilo koju krajnju ili
srednju tačku segmenata serije. Izborom ove tačke, defininiše se koja će tačka na crtežu biti
nepomerljiva pri promeni dužine linije serije i njenih segmenata.

Prikaz linije pružanja serije

Copyright (c) Radimpex * http://www.radimpex.co.yu * e-mail:radimpex@eunet.yu * Tel 011 3809-158
67

Ispod ove slike, nalaze se edit box-ovi koji numerički određuju geometriju linije serije i oni su
podeljeni u tri celine.

Segmenti serije

Deo dijalog box-a za editovanje međusegmenata
serije

Pomoću komandnog polja ‘Dodaj’ se vrši dodavanje segmenta, tako što se tekući segment
podeli na dva dela.

Aktiviranjem komandnog polja ‘Briši’, tekući segment se briše, a njegova dužina se u
zavisnosti od položaja nepomerljive tačke, dodaje dužini jednog, ili oba susedna segmenata.

Pomoću komandnog polja ‘Dodaj’, dodata su još
dva međusegmenta

Copyright (c) Radimpex * http://www.radimpex.co.yu * e-mail:radimpex@eunet.yu * Tel 011 3809-158
68

Na crtežu linije serije, zadati segmenti unutar kojih se šipke postavljaju na različitim
rastojanjima su jasno razdvojeni, a trenutno aktivni, odnosno tekući segment je obeležen
crvenom bojom. Promena tekućeg segmenta se vrši jednostavnim klikom miša unutar bilo kog
od prikazanih segmenata, a vrednosti u edit box-ovima, u delu dijalog box-a ‘Segmenti
serije’, uvek se odnose na tekući segment i imaju sledeće značenje:

‘L =’ dužina segmenta. Ako je check box ‘Procentualno’, koji se nalazi pored ovog edit
box-a, postavljen na isključeno stanje, dužina segmenta se izražava u ‘AutoCAD-ovim’
jedinicama, a ako je postavljen na uključeno stanje, tada prikazana vrednost
predstavlja procenat u odnosu na ukupnu zadatu dužinu serije.

Zadato je da dužine krajnjih segmenata budu 20% od
ukupne dužine serije

Napomenućemo da promenom dužine tekućeg segmenta nije moguće promeniti
ukupnu dužinu serije. To znači da se pri promeni dužine prvog i poslednjeg segmenta
uvek pomera njihova unutrašnja granica, dok za unutrašnje segmente položaj
nepomerljive tačke određuje koja će granica biti pomerena. Izuzetak predstavlja slučaj
jednosegmentne linije serije, i tada se ovaj edit box ponaša na isti način kao i edit box
‘ΣL=’, u delu dijalog box-a ‘Linija serije’. Sa desne strane ovog edit box-a, nalazi se
komandno polje ‘!’, čijim se aktiviranjem izlazi na crtež. Izbor dve tačke sa crteža će
odrediti njihovo međusobno rastojanje i ta vrednost će biti smeštena u edit box.

‘e =’ razmak šipki unutar tekućeg segmenta.

‘n =’ broj komada šipki unutar tekućeg segmenta

Edit box-ovi ‘e=’ i ‘n=’ rade vezano, odnosno za zadati razmak ‘e=’, proračunava se potreban
broj komada šipki ‘n=’, i obrnuto.

Copyright (c) Radimpex * http://www.radimpex.co.yu * e-mail:radimpex@eunet.yu * Tel 011 3809-158
69

Na srednjem segmentu serije je zadat razmak šipki
od 20 cm

U produžetku edit box-a ‘e=’, između zagrada se ispisuje stvarna vrednost tog razmaka
‘e=L/n’. Znači, kao ulazni podatak možete zadati ili razmak šipki, ili broj komada šipki unutar
tekućeg segmenta. Obzirom da se na spojevima segmenata nalaze šipke koje mogu pripadati
ili jednom ili drugom segmentu, broj ‘n=’ u stvari predstavlja broj podela uvećan za jedan.
Kako je u programu uvedeno pravilo da se šipke na granici između dva segmenta uvek
pridružuju onom, unutar koga je zadat manji međusobni razmak šipki, to se tačan broj
komada šipki unutar datog segmenta (broj koji će biti ispisan u sadržaju kote datog
segmenta), može proračunati kada se od prikazane vrednosti u edit box-u ‘n=’ oduzme broj
koji je sa negativnim predznakom ispisan u njegovom produžetku. Ako u produžetku ovog edit
box-a nije ništa ispisano, onda to znači da će datom segmentu za broj komada biti pridružena
upravo ta vrednost.

Copyright (c) Radimpex * http://www.radimpex.co.yu * e-mail:radimpex@eunet.yu * Tel 011 3809-158
70

Linija serije

Deo dijalog box-a ‘Linija serije’

‘ΣL =’ zbir normalnih rastojanja između šipki u seriji. Promenom vrednosti ovog podatka,
menja se dužina linije serije. Ako se linija serije sastoji od jednog segmenta, a
nepomerljiva tačka se nalazi na njenom početku, promena dužine serije će se vršiti
pomeranjem njene krajnje tačke, dok će u slučaju nepomerljive krajnje tačke doći
do pomeranja početne tačke. Ako se nepomerljiva tačka nalazi na sredini linije
serije, zadata promena će se vršiti simetrično, pomeranjem i početne i krajnje
tačke linije serije. Kada se nepomerljiva tačka višesegmentne serije nalazi na kraju
linije serije, menjaće se samo dužina prvog segmenta, dok će se za sve ostale
položaje nepomerljive tačke menjati dužina njenog krajnjeg segmenta.

‘Fn =’ dužina strele luka, odnosno rastojanje od sredine sečice do srednje tačke luka (za
prave serije ovaj podatak ima vrednost ‘Fn=0’). U slučaju da ste kreirali kružnu
seriju, umesto edit box-a ‘Fn=’, pojaviće se edit box ‘R krug=’ u kome će biti
smeštena vrednost koja određuje poluprečnik kreirane kružne serije. Sa desne
strane ovog edit box-a, nalazi se komandno polje ‘!’, čijim se aktiviranjem izlazi na
crtež. Izbor dve tačke sa crteža će odrediti njihovo međusobno rastojanje i ta
vrednost će biti smeštena u edit box. Napomenućemo da će očitano rastojanje uvek
imati pozitivnu vrednost, te pri definisanju strele lučnog segmenta morate sami u
edit box-u zadati odgovarajući pozitivan ili negativan predznak.

‘Ugao =’ pomoću ovog edit box-a se reguliše nagib instance u odnosu na zadatu liniju serije.
Napomenućemo da za lučne radijalne i kružne serije, ovaj ugao može imati samo
dve vrednosti, i to ili 90º ili 270º. Za oba ugla instanca će biti usmerena ka centru
luka, odnosno kruga, a naizmenično će zauzimati jedan od moguća dva položaja,
koji se dobijaju njenim osnim preslikavanjem u odnosu na presečnu tačku sa
zadatom linijom serije.

Copyright (c) Radimpex * http://www.radimpex.co.yu * e-mail:radimpex@eunet.yu * Tel 011 3809-158
71

Ofset

Deo dijalog box-a za ofsetovanje početka i kraja serije

Ova opcija je jako zgodna, jer imate mogućnost da prilikom zadavanja dužine serije, birate
tačke direktno sa oplate.

‘a poč =’ ofset početka serije (početak serije je obeležen slovom ‘S’ na prikazu serije)

‘a kraj =’ ofset kraja serije (kraj serije je obeležen slovom ‘E’ na prikazu serije)

Ukoliko je uneta vrednost ofseta pozitivna, prva, odnosno poslednja šipka u seriji, će biti
pomerena prema centru gabarita serije, a podatak ‘ΣL=’ će biti umanjen za tu vrednost. U
slučaju da je uneta vrednost ofseta negativna, prva, odnosno poslednja šipka u seriji, će biti
pomerena od centra gabarita serije, a podatak ‘ΣL=’ će biti uvećan za tu vrednost. Pri
kreiranju kružnih serija ova dva edit box-a su zamrznuta. Napomenućemo još, da se pri
crtanju nagnutih serija, ofset koji je unet pre zadavanja ugla u edit box ‘Nagib ravni
pokrivanja’, pri zadavanju ovog podatka primenjuje na projektovanu dužinu serije, dok se
ofset koji je unet posle zadavanja ovog ugla, primenjuje na pravu dužinu serije. Znači,
neophodno je da obratite pažnju na redosled zadavanja podataka.

Izborom komandnog polja ‘OK’, dijalog box će biti zatvoren, a program će ili završiti naredbu,
ili će pak ući u proceduru kotiranja. Da li će program ući u proceduru kotiranja ili ne, zavisi od
stanja parametara u okviru naredbe ‘Funkcionalnost’ (vidi poglavlje ‘11.4’).

Na presečnoj tački između instance i linije serije, program će postaviti simbol koji će
uspostaviti vezu između ova dva elementa na crtežu, a samu instancu će pretvoriti u simbol
koji je direktno vezan sa kreiranom serijom. Ako je data instanca, pre kreiranja serije sadržala
i broj komada šipki, on će pri kreiranju specifikacije biti ignorisan.

Selektovanjem kreirane serije, na osnovu postavljenih ‘grip’-ova, jasno se vidi da linija serije,
međukota i instanca koja je pretvorena u simbol, predstavljaju jednu celinu, dok se kota
selektuje posebno.

Copyright (c) Radimpex * http://www.radimpex.co.yu * e-mail:radimpex@eunet.yu * Tel 011 3809-158
72

‘Grip’-ovi na konstantnoj seriji u osnovi

‘Grip’-ovi koji su postavljeni na krajevima linije serije (‘grip’-ovi ‘1’ i ‘2’), mogu se pomerati u
proizvoljnom pravcu i pomoću njih se menja nagib i dužina serije, s tim što nagib šipki unutar
serije ostaje nepromenjen. Za promenu dužine međusegmenata, predviđeni su ‘grip’-ovi koji
su postavljeni na njihovim granicama (‘grip’-ovi ‘3’ i ‘4’), i oni se mogu pomerati samo duž
linije serije. Simbol instance takođe možete pomoću ‘grip’-ova pomerati samo duž zadate linije
serije (‘grip’-ovi ‘5’ i ‘6’), odnosno linija serije i simbol instance moraju uvek imati jednu
presečnu tačku. U slučaju da se radi o lučnoj seriji, program postavlja ‘grip’ i na sredini luka,
čijim pomeranjem se određuje zakrivljenost luka. Kod kružnih serija, ‘grip’-ovi se postavljaju u
centru kruga i na tački sa kruga koja određuje njegov poluprečnik. Pomoću ‘grip’-ova se može
menjati i položaj teksta međukote (‘grip’-ovi ‘7’, ‘8’ i ‘9’), kao i položaj kote ako se i ona
selektuje.

4.2 Konstantna serija u podužnom preseku
Pomoću ove naredbe se najčešće prikazuju serije uzengija u gredama i stubovima.
Njenim izborom iz padajućeg menija ‘ArmCAD ► Serija’ ili klikom miša na ikonu , na
komandnoj liniji se javlja poruka kojom se zahteva određivanje prve tačke linije serije.

Prva tačka (Krug):

Nakon određivanja prve tačke, program će zahtevati da odredite i krajnju tačku linije
rasprostiranja serije.

Krajnja tačka (Luk/Nazad):

Izborom podopcije ‘Nazad’, poništava se unos prve tačke linije serije, dok podopcije ‘Luk’ i
‘Krug’ služe za definisanje krivolinijskog zakona po kome se serija u podužnom preseku
rasprostire. Način rada sa ovim podopcijama je potpuno isti kao i kod kreiranja serije u osnovi
(vidi poglavlje ‘4.1’).

Copyright (c) Radimpex * http://www.radimpex.co.yu * e-mail:radimpex@eunet.yu * Tel 011 3809-158
73

Kada je određena linija rasprostiranja serije, bez obzira da li je ona prava, lučna ili kružna,
program će zahtevati da odredite i visinu serije.

Visina serije (Nazad):

Na prikazanoj slici, tačkama ‘1’ i ‘2’ je određen pravac i dužina linije
na kojoj se pruža serija, a tačkom ‘3’ njena visina.

Zadata visina i njen pravac jasno će odrediti i konturu serije u podužnom preseku. Kod pravih
serija, sve šipke se postavljaju paralelno sa zadatim pravcem visine, dok se za lučne serije kod
kojih je centralni ugao manji ili jednak 180º, mogu postavljati i paralelno i radijalno. Za kružne
i lučne serije kod kojih je centralni ugao veći od 180º, sve šipke se postavljaju isključivo
radijalno, odnosno imaju usmerenje prema centru kruga, odnosno luka.

Kada ste odredili konturu serije u podužnom preseku, program će sa komandne linije zahtevati
da eventualno definišete segmente na kojima se šipke postavljaju na različitim rastojanjima.

Granica između segmenata (Nazad/Kraj) <Kraj>:

Kako ćete i u dijalog box-u za definisanje numeričkih podataka, moći naknadno da dodajete
segmente i zadajete im tačne dužine, zadavanje segmenata izborom tačaka sa crteža nije
obavezno. Izbor podopcije ‘Kraj’ sa komandne linije, označiće kraj procedure definisanja
geometrije serije na crtežu, te će program otvoriti dijalog box za zadavanje numeričkih
podataka.

Copyright (c) Radimpex * http://www.radimpex.co.yu * e-mail:radimpex@eunet.yu * Tel 011 3809-158
74

Izgled dijalog box-a za definisanje numeričkih podataka o
konstantnoj seriji u podužnom preseku

Kako se kreirana serija u podužnom preseku može pridružiti proizvoljnoj poziciji, to se u
gornjem levom delu dijalog box-a, nalazi lista pozicija armature čiji sadržaj odgovara
odabranoj poziciji oplate, iz zatvorene liste ‘Oplata’. Napomenućemo du su izuzetak jedino
varijabilne pozicije i spiralne uzengije, i one se neće ni prikazivati u listi pozicija armature.

Lista za izbor pozicije armature za koju se serije kreira

Pored opcije izbora, neke od postojećih pozicija iz liste, program omogućava i definisanje
potpuno nove pozicije armature. Naime, ispod liste pozicija armature, nalazi se komandno

Copyright (c) Radimpex * http://www.radimpex.co.yu * e-mail:radimpex@eunet.yu * Tel 011 3809-158
75

polje ‘Tipska šipka’, čijim se aktiviranjem otvara potpuno isti dijalog box kao kod naredbe
‘Tipska’, (vidi poglavlje ‘3.2’).

Izgled dijalog box-a za kreiranje nove pozicije armature (‘Tipska šipka’)

Obzirom da se na ovaj način kreira nova pozicija armature bez izlaska na crtež, neki podaci u
dijalog box-u su zamrznuti, i ne mogu se menjati. Komandno polje ‘OK’ će postati dostupno,
tek kada selektovanoj tipskoj šipci definišete dužine svih segmenata. Njegovim aktiviranjem,
program se vraća u dijalog box za zadavanje numeričkih podataka o seriji u podužnom
preseku, i u listi pozicija dodaje ovako kreiranu poziciju armature.

U listi pozicija je dodata novo krerana pozicija armature broj ‘8’

Copyright (c) Radimpex * http://www.radimpex.co.yu * e-mail:radimpex@eunet.yu * Tel 011 3809-158
76

Kako biste lakše odabrali željenu poziciju armature, sa desne strane liste se nalazi prozor u
kome je prikazana geometrija trenutno selektovane pozicije.

Deo dijalog box-a u kome se prikazuje izgled trenutno
selektovane pozicije

U delu dijalog box-a, gde se prikazuje izgled odabrane pozicije iz liste, postavljene su i strelice
koje jasno ukazuju na smer gledanja šipke u seriji, odnosno koja strana šipke se poklapa sa
nacrtanom konturom serije. Izborom komandnog polja ‘Ugao’, imate mogućnost da poziciju
šipke postavite u željeni položaj, ako on po ‘default’-u nije dobro određen.

Pomoću komandnog polja ‘Ugao’, uzengija je postavljena
u položen položaj

Copyright (c) Radimpex * http://www.radimpex.co.yu * e-mail:radimpex@eunet.yu * Tel 011 3809-158
77

Ispravna orijentacija šipki unutar serije, biće od pomoći pri kasnijem, eventualnom vađenju
preseka (vidi poglavlje ‘5.4’). Izborom iz zatvorene liste, koja se nalazi iznad ovog prozora, za
tekući prikaz se može postaviti:

‘Geometrija pozicije’ Prikazuje se iskotirana geometrija selektovane pozicije iz liste
pozicija.

‘Prikaz serije’ Prikazuje se iskotirani izgled serije, onakav kakav će se dobiti i
na samom crtežu.

‘3D Prikaz serije’ Prikazuje se 3D izgled serije i on služi za vizelnu kontrolu
ispravnosti orijentacije šipki unutar serije.

‘Šipke iz izabrane oplate’ Prikazuju se instance svih pozicija armature iz tekuće oplate, a
položaj instanci selektovane pozicije je jasno naznačen.

‘Sve šipke’ Prikazuju se instance svih pozicija armature, iz svih pozicija
oplata, a položaj instanci selektovane pozicije je jasno
naznačen.

3D prikaz geometrije serije

Kada ste iz liste odabrali željenu poziciju armaturu, i pomoću 3D prikaza proverili njenu
ispravnu orijentaciju unutar serije, preporučujemo da za tekući prikaz postavite prikaz serije,
kako bi imali što bolji uvid u ispravnost zadavanja ostalih parametara u ovom dijalog box-u.

Copyright (c) Radimpex * http://www.radimpex.co.yu * e-mail:radimpex@eunet.yu * Tel 011 3809-158
78

Iz liste prikaza je odabran ‘Prikaz serije’

Iz zatvorene liste ‘Kota’, koja se nalazi ispod ovog prozora, za tekući se može postaviti bilo
koji od ranije definisanih stilova kotiranja, a u edit box-u ‘Komentar’ možete uneti proizvoljan
komentar koji će biti ispisan u tekstu kote.

Pomoću check box-a ‘Specifikacija’ se određuje da li će broj komada šipki iz kreirane serije
biti pridružen ukupnom broju šipki date pozicije pri izradi specifikacije. Program po default-u
ovaj check box postavlja na uključeno stanje.

Postavljanjem check box-a ‘Obostrano’ na uključeno stanje, u sadržaju teksta kote se ispisuje
simbol ‘±’ (ili neki drugi simbol definisan u stilu kotiranja), koji označava da se šipke u datoj
seriji postavljaju obostrano. Samim tim će pri izradi specifikacije, jasno ako je i check box
‘Specifikacija’ postavljen na uključeno stanje, zadati broj komada šipki biti pomnožen sa
brojem 2.

Check box ‘Radijalno’ će biti aktivan jedino ako se radi o lučnoj seriji koja ima centralni ugao
manji ili jednak 180°, dok je za prave serije on neaktivan i postavljen na isključeno stanje.
Postavljanje ovog check box-a na uključeno stanje, kod lučnih serija će dovesti do postavljanja
šipki u radijalnom smeru, odnosno sve šipke serije će dobiti usmerenje ka centru luka. Za
kružne serije, ovaj check box je postavljen na uključeno stanje i zamrznut.

Ispod komandnog polja ‘Tipska šipka’ je prikazan izgled linije serije, na kojoj je crvenom
tačkom obeležena nepomerljiva tačka. Nepomerljivu tačku program po ‘default-u’ postavlja u
početnu tačku linije serije, a njen položaj se može promeniti desnim klikom miša na bilo koju
krajnju ili srednju tačku segmenata serije. Izborom ove tačke se defininiše koja će tačka na
crtežu biti nepomerljiva pri menjanju dužine linije serije i njenih segmenata.

Copyright (c) Radimpex * http://www.radimpex.co.yu * e-mail:radimpex@eunet.yu * Tel 011 3809-158
79

Deo dijalog box-a u kome se prikazuje izgled linije serije

U donjem delu dijalog box-a, nalaze se edit box-ovi koji numerički određuju geometriju serije,
i oni su podeljeni u tri celine.

Segmenti serije

Značenje ponuđenih parametara u ovom delu dijalog box-a je potpuno isto kao kod serije u
osnovi, tako da ih ovde nećemo ponovo objašnjavati.

Pomoću komandnog polja ‘Dodaj’, dodata su još dva
međusegmenta, a za tekući je postavljen srednji

Copyright (c) Radimpex * http://www.radimpex.co.yu * e-mail:radimpex@eunet.yu * Tel 011 3809-158
80

Linija serije

Deo dijalog box-a ‘Linija serije’

‘ΣL =’ zbir normalnih rastojanja između šipki serije. Promenom vrednosti ovog podatka se
menja dužina linije serije. Način promene dužine linije serije zavisi od položaja
nepomerljive tačke i odvija se po istim pravilima kao kod serije u osnovi.

‘Fn =’ dužina strele luka, odnosno rastojanje od sredine sečice do srednje tačke luka (za
prave serije ovaj podatak ima vrednost ‘Fn=0’). U slučaju da ste kreirali kružnu seriju,
umesto edit box-a ‘Fn=’, pojaviće se edit box ‘R krug=’ u kome će biti smeštena
vrednost koja određuje poluprečnik kreirane kružne serije.

‘α1 =’ ugao koji visina serije zaklapa sa zadatim pravcem pružanja serije (kod lučnih serija
ovo je ugao u odnosu na sečicu luka).

‘h1 =’ visina serije.

Sa desne strane ovih edit box-ova, nalaze se komandna polja ‘!’, čijim se aktiviranjem izlazi na
crtež. Izbor dve tačke sa crteža će odrediti njihovo međusobno rastojanje i ta vrednost će biti
smeštena u odgovarajući edit box.

Copyright (c) Radimpex * http://www.radimpex.co.yu * e-mail:radimpex@eunet.yu * Tel 011 3809-158
81

Ofset

Deo dijalog box-a za ofsetovanje konture serije

‘Le =’ ofset leve stranice konture serije (stranica obeležena slovima ‘Le’ – Levo, na prikazu
izgleda serije)

‘De =’ ofset desne stranice konture serije (stranica obeležena slovima ‘De’ – Desno, na
prikazu izgleda serije)

‘Go =’ ofset gornje stranice konture serije (stranica obeležena slovima ‘Go’ - Gore, na prikazu
izgleda serije)

‘Do =’ ofset donje stranice konture serije (stranica obeležena slovima ‘Do’ – Dole, na prikazu
izgleda serije)

Centralni edit box, koji nije označen nijednim slovom, služi za zadavanje globalnog ofseta.
Kada se unese vrednost u ovaj edit box, biće ofsetovane sve stranice konture serije za zadatu
vrednost.

Nakon unosa vrednosti ofseta u ovim edit box-ovima, odgovarajuće stranice konture serije se
ofsetuju ka centru konture, ako je uneta vrednost pozitivna, odnosno od centra konture ako je
uneta vrednost negativna. Istovremeno program na prikazu izgleda serije iscrtava pomoćne
linije na stranicama orginalne konture serije (konture zadate izborom tačaka sa crteža), tako
da u svakom trenutku imate jasnu sliku značenja unetog ofseta.

Pri crtanju kružne serije, a u zavisnosti od izabranih tačaka sa crteža, dva edit box-a za
zadavanje ofseta će biti zamrznuta, a pomoću preostala dva se ofsetuje spoljašnja, odnosno
unutrašnja stranica konture serije.

Aktiviranjem komandnog polja ‘OK’, dijalog box će biti zatvoren, a program će sa komandne
linije zahtevati da odredite položaj linije koja određuje pravac pružanja serije.

Položaj linije serije:

Copyright (c) Radimpex * http://www.radimpex.co.yu * e-mail:radimpex@eunet.yu * Tel 011 3809-158
82

Položaj linije serije se određuje izborom tačke sa crteža, čime će naredba ili biti završena, ili će
pak biti nastavljena procedurom kotiranja. Da li će program ući u proceduru kotiranja ili ne,
zavisi od stanja parametera u okviru naredbe ‘Funkcionalnost’ (vidi poglavlje ‘11.4’).

Selektovanjem kreirane serije, na osnovu postavljenih ‘grip’-ova, može se videti da cela serija,
zajedno sa linijom serije i međukotom predstavlja jednu celinu.

‘Grip’-ovi na konstantnoj seriji u podužnom preseku

Na početnoj i krajnjoj šipci serije, postavljena su po tri ‘grip’-a, dok je na granicama
segmenata postavljen po jedan. ‘Grip’-ovi označeni na slici brojem ‘1’, mogu se pomerati samo
u pravcu pružanja serije i pomoću njih se vrši promena dužine segmenata serije. ‘Grip’-ovi
označeni na slici brojem ‘2’, mogu se pomerati u proizvoljnom pravcu i pomoću njih se menja
nagib i dužina serije, s tim što nagib šipki unutar serije ostaje nepromenjen. Za promenu
nagiba šipki unutar serije, kao i njene visine, predviđeni su ‘grip’-ovi označeni brojem ‘3’.
Pomeranjem ‘grip’-a označenog na slici brojem ‘4’, može se slobodno menjati položaj cele linije
serije, dok su ‘grip’-ovi označeni brojem ‘5’ predviđeni za pomeranje teksta međukote.

U slučaju da se radi o lučnoj seriji, program postavlja ‘grip’-ove i na sredini luka, a njihovim
pomeranjem se određuje zakrivljenost luka.

Kod kružnih serija, ‘grip’-ovi se postavljaju na prvoj šipci serije (njihovim pomeranjem se
menja visina i poluprečnik serije), na granicama segmenata (menja se dužina segmenata) i u
centru kruga (pomeranjem ovog ‘grip’-a se pomera kompletna serija).

Copyright (c) Radimpex * http://www.radimpex.co.yu * e-mail:radimpex@eunet.yu * Tel 011 3809-158
83

4.3 Konstantna serija u poprečnom preseku
Izborom ove naredbe iz padajućeg menija ‘ArmCAD ► Serija’ ili klikom miša na
ikonu , program će sa komandne linije zahtevati da prvo odredite početnu,

Prva tačka (Krug):

a zatim i krajnju tačku linije rasprostiranja serije u poprečnom preseku.

Krajnja tačka (Luk/Nazad):

Način definisanja linije serije, kao i značenje svih podopcija sa komandne linije je potpuno isto
kao i kod prethodno opisanih konstantnih serija u osnovi i podužnom preseku.

Nakon izbora krajnje tačke linije serije, program će sa komandne linije ponuditi i opciju
zadavanje serije u dva reda.

Položaj drugog reda (Nazad/Kraj) <Kraj>:

Izbor tačke sa crteža će označiti položaj šipki u drugom redu, dok izborom podopcije ‘Kraj’
možete preskočiti ovu dodatnu mogućnost.

Tačkama ‘1’ i ‘2’ je određen pravac i dužina linije na kojoj se pruža
serija, a tačkom ‘3’ položaj drugog reda.

U oba slučaja, bez obzira da li se serija u poprečnom preseku postavlja u jednom ili u dva
reda, program će sada uću u proceduru određivanja segmenata na kojima se šipke postavljaju
na različitim rastojanjima.

Granica između segmenata (Nazad/Kraj) <Kraj>:

I ovde se, isto kao i kod serija u osnovi i podužnom preseku, možete odlučiti ili za definisanje
ovih granica na samom crtežu, ili ih možete, ako su uopšte i potrebne, postaviti naknadno u
dijalog box-u za definisanje numeričkih podataka. U svakom slučaju, izbor podopcije ‘Kraj’ će

Copyright (c) Radimpex * http://www.radimpex.co.yu * e-mail:radimpex@eunet.yu * Tel 011 3809-158
84

označiti kraj procedure definisanja segmenata, nakon čega će program otvoriti dijalog box za
zadavanje numeričkih podataka.

Izgled dijalog box-a za definisanje numeričkih podataka
o konstantnoj seriji u poprečnom preseku

Značenje ponuđenih parametara je potpuno isto kao i u dijalog box-u za definisanje
numeričkih podataka za serije u podužnom preseku, pa se ovde nećemo upuštati u ponovno
objašnjavanje načina rada sa ovim dijalog box-om.

Jedina razlika je u prikazu izgleda same serije i u check box-u ‘Otvorena uzengija’, koji se
sada pojavljuje umesto check box-a ‘Obostrano’.

Chack box ‘Otvorena uzengija’

Copyright (c) Radimpex * http://www.radimpex.co.yu * e-mail:radimpex@eunet.yu * Tel 011 3809-158
85

Stanje chack box-a ‘Otvorena uzengija’ će biti dostupno za promenu jedino kada se kreiraju
serije u dva reda. Naime, ako je ovaj check box postavljen na isključeno stanje, tada će
program u sastavu kote postaviti simbol ‘±’, koji označava da se data pozicija postavlja
istovremeno u obe zone, te će broj komada pri izradi specifikacije biti udvostručen. Međutim,
kada se serijom u poprečnom preseku prikazuje pozicija armature koja ima oblik otvorene
uzengije, broj komada šipki ne treba da se duplira pri izradi specifikacije. U ovim slučajevima
je potrebno check box ‘Otvorena uzengija’ postaviti na uključeno stanje, i tada će program iz
kote izbaciti simbol ‘±’, a broj komada šipki pri izradi specifikacije neće biti dupliran.

Napomenućemo i da podatak u edit box-u ‘h1=’, sada predstavlja rastojanje šipki iz drugog
reda u odnosu na zadatu liniju po kojoj se pružaju šipke iz prvog reda. Ako se serija u
poprečnom preseku postavlja samo u jednom redu (‘h1=0’), tada će edit box ‘α1=’ biti
neaktivan, odnosno zamrznut.

Izborom komandnog polja ‘OK’, dijalog box će biti zatvoren a program će ući u potpuno istu
proceduru za postavljanje linije serije, kao i kod serije u podužnom preseku.

Položaj linije serije:

Položaj linije serije se određuje izborom tačke sa crteža, čime će naredba ili biti završena, ili će
pak biti nastavljena procedurom kotiranja. Da li će program ući u proceduru kotiranja ili ne,
zavisi od stanja parametara u okviru naredbe ‘Funkcionalnost’ (vidi poglavlje ‘11.4’).

Selektovanjem kreirane serije u poprečnom preseku, program će postaviti ‘grip’-ove čijim
pomeranjem možete lako editovati geometriju serije na samom crtežu.

‘Grip.-ovi na konstantnoj seriji u podužnom preseku (jedan red)

‘Grip’-ovi označeni brojem ‘1’, se mogu pomerati samo duž zadate linije pružanja serije, i oni
određuju dužine segmenata, dok se pomeranjem ‘grip’-ova označenih brojem ‘2’, pored
dužine, može menjati i nagib serije. Pomeranjem ‘grip’-a označenog na slici brojem ‘3’, može
se slobodno menjati položaj cele linije serije, dok su ‘grip’-ovi označeni brojem ‘4’ predviđeni
za pomeranje teksta međukote.

Copyright (c) Radimpex * http://www.radimpex.co.yu * e-mail:radimpex@eunet.yu * Tel 011 3809-158
86

Kod serija koje imaju šipke u dva reda, raspored ‘grip’-ova je potpuno isti kao i kod serija u
podužnom preseku.

‘Grip’-ovi na konstantnoj seriji u poprečnom preseku (dva reda)

Na početnim i krajnjim šipkama serije postavljena su po tri ‘grip’-a, dok je na granicama
segmenata postavljen po jedan. ‘Grip’-ovi označeni na slici brojem ‘1’, mogu se pomerati samo
u pravcu pružanja serije i pomoću njih se vrši promena dužine segmenata serije. ‘Grip’-ovi
označeni na slici brojem ‘2’, mogu se pomerati u proizvoljnom pravcu i pomoću njih se menja
nagib i dužina serije. Za promenu nagiba šipki unutar serije, kao i njene visine, predviđeni su
‘grip’-ovi označeni brojem ‘3’. Pomeranjem ‘grip’-a označenog na slici brojem ‘4’, može se
slobodno menjati položaj cele linije serije, dok su ‘grip’-ovi označeni brojem ‘5’ predviđeni za
pomeranje teksta međukote.

U slučaju da se radi o lučnoj seriji, program postavlja ‘grip’-ove i na sredini luka, a njihovim
pomeranjem se određuje zakrivljenost luka. Kod kružnih serija se ‘grip’-ovi postavljaju na
prvoj šipci serije (njihovim pomeranjem se menja visina i poluprečnik serije), na granicama
segmenata (menja se dužina segmenata) i u centru kruga (pomeranjem ovog ‘grip’-a se
pomera kompletna serija).

4.4 Promenljiva serija u osnovi
Suštinska razlika između ove naredbe i naredbe za kreiranje konstantne serije u
osnovi, je u tome što se sada ne zahteva selektovanje šipke od koje se kreira promenljiva
serija u osnovi. Znači, prisustvo instance date pozicije armature na crtežu nije potrebno.
Obzirom da u samom dijalog box-u ove naredbe postoji komandno polje ‘Tipska šipka’, to ni
postojanje same pozicije armature nije neophodno.

Nakon izbora naredbe ‘Promenljiva serija u osnovi’, iz padajućeg menija ‘ArmCAD ►
Serija’ ili klikom miša na ikonu , na komandnoj liniji se postavlja niz zahteva za izbor
tačaka koje će odrediti geometriju promenljive serije u osnovi.

Prva tačka:

Copyright (c) Radimpex * http://www.radimpex.co.yu * e-mail:radimpex@eunet.yu * Tel 011 3809-158
87

U opštem slučaju, šema za izbor tačaka koje određuju geometriju serije izgleda ovako:

Opšti oblik konture promenljive serije

Napomenućemo da redosled zadavanja tačaka nije bitan, odnosno da bilo koja od četiri tačke
koje su obeležene na slici, može biti prva tačka konture.

Nakon izbora prve tačke konture, na komandnoj liniji će se javiti nova poruka.

Druga tačka (Luk/Nazad):

Ako promena nije lučna, potrebno je sa crteža izabrati položaj sledeće tačke, a ako je lučna,
tada je potrebno sa komandne linije odabrati podopciju ‘Luk’, a zatim klikom miša sa crteža
izabrati položaj tačke sa luka i krajnje tačke luka.

Kao što se sa crteža vidi, susedne linije konture serije ne mogu obe da budu lukovi, tako da
sadržaj teksta poruke za izbor sledeće tačke direktno zavisi od oblika prethodno zadate linije
konture serije. To znači da u slučaju lučne promene prethodno zadate linije konture, poruka za
izbor sledeće tačke neće imati podopciju ‘Luk’.

Treća tačka (Nazad):

Nakon izbora treće, potrebno je zadati i četvrtu tačku konture serije.

Četvrta tačka (Luk/Nazad):

Ukoliko je linija konture serije zadata izborom četvrte tačke luk, program će povezati četvrtu i
prvu tačku konture, čime će njeno definisanje biti završeno. Ako je linija konture serije zadata
izborom četvrte tačke duž, komandna linija dobija sledeći izgled:

Tačka sa luka (Poveži/Nazad) <Poveži>:

Izborom tačke sa luka, poslednjoj liniji konture serije se zadaje lučna promena, dok se izborom
podopcije ‘Poveži’, četvrta i prva tačka konture povezuju crtanjem duži.

Copyright (c) Radimpex * http://www.radimpex.co.yu * e-mail:radimpex@eunet.yu * Tel 011 3809-158
88

Pravac pružanja serije je definisan oblikom njene konture. Naime, ako kontura serije sadrži
lučnu promenu, serija se pruža između dve naspramne prave linije konture. Ako su ove linije
paralelne, linija serije je prava, a šipke u seriji se postavljaju pod uglom od 90° u odnosu na
nju. U suprotnom, linija serije će biti luk, a šipke u njoj će se postavljati radijalno.

Prava linija serije

Lučna linija serije

U slučaju da kontura serije nema lučnu promenu, serija se pruža između paralelnih linija
konture, ukoliko ih ima, i tada je linija serije prava, a šipke u seriji se postavljaju pod uglom od
90° u odnosu na nju. Ako nema paralelnih linija konture, serija se pruža između druge i
poslednje linije konture, a linija serije je lučna, što znači da se šipke u seriji postavljaju
radijalno.

Copyright (c) Radimpex * http://www.radimpex.co.yu * e-mail:radimpex@eunet.yu * Tel 011 3809-158
89

Prava linija serije

Lučna linija serije

Napomenućemo da se pravac pružanja serija koje nemaju lučnu promenu, može menjati kako
sa komandne linije, izborom podopcije ‘Zamena mesta’, tako i naknadno u dijalog box-u za
definisanje numeričkih podataka.

Kada ste odredili konturu promenljive serije u osnovi, program će sa komandne linije zahtevati
da duž linije pružanja serije eventualno definišete segmente na kojima se šipke postavljaju na
različitim rastojanjima.

Granica između segmenata (Nazad/Zamena mesta/Kraj) <Kraj>:

Copyright (c) Radimpex * http://www.radimpex.co.yu * e-mail:radimpex@eunet.yu * Tel 011 3809-158
90

I ovde se možete odlučiti ili za definisanje ovih granica na samom crtežu, ili ih možete, ako su
uopšte i potrebne, postaviti naknadno u dijalog box-u za definisanje numeričkih podataka. U
svakom slučaju, izbor podopcije ‘Kraj’ će označiti kraj procedure definisanja segmenata,
nakon čega će program otvoriti dijalog box za zadavanje numeričkih podataka.

Izgled dijalog box-a za definisanje numeričkih podataka o promenljivoj
seriji u osnovi

Kako se kreirana promenljiva serija u osnovi može pridružiti proizvoljnoj poziciji, to se u
gornjem levom delu dijalog box-a nalazi lista pozicija armature, čiji sadržaj odgovara
odabranoj poziciji oplate iz zatvorene liste ‘Oplata’. Napomenućemo du su izuzetak jedino
pozicije od kružnih šipki i spiralnih uzengija, kao i pozicije kojima je pridružena neka
konstantna serija, i one se neće ni prikazivati u listi pozicija armature.

Ispod liste pozicija armature, nalazi se komandno polje ‘Tipska šipka’ koje funkcioniše na
potpuno isti način kao kod konstantnih serija u podužnom i poprečnom preseku.

Copyright (c) Radimpex * http://www.radimpex.co.yu * e-mail:radimpex@eunet.yu * Tel 011 3809-158
91

Komandno polje za definisanje nove pozicije

Sa desne strane liste pozicija armature, nalazi se prozor u kome je prikazana geometrija
selektovane pozicije.

Pozicija šipke se uvek postavlja u položaj koji odgovara jednom od
mogućih položaja unutar serije

Izborom iz zatvorene liste, koja se nalazi iznad ovog prozora, pored prikaza geometrije
selektovane pozicije (‘Geometrija pozicije’), za tekući se može postaviti prikaz izgleda
kreirane serije (‘Prikaz serije’), kao i 3D prikaz serije (‘3D prikaz’).

Copyright (c) Radimpex * http://www.radimpex.co.yu * e-mail:radimpex@eunet.yu * Tel 011 3809-158
92

Iz liste prikaza je odabran ‘Prikaz serije’

‘Prikaz serije’ odgovara trenutnom stanju parametara u dijalog box-u, tako da u svakom
trenutku možete videti kako će kreirana serija izgledati na crtežu. Radi lakšeg snalaženja pri
zadavanju ofseta, na ovom prikazu su obeležene strane konture serije. Takođe, na crtežu
serije, crvenom tačkom je označen njen početak. Ova informacija će Vam biti od značaja ako
se odlučite za ‘ručno’ definisanje promene diemenzija segmenata, o čemu će biti reči malo
kasnije.

Položaj crvene tačke označava početak linije pružanja serije

Copyright (c) Radimpex * http://www.radimpex.co.yu * e-mail:radimpex@eunet.yu * Tel 011 3809-158
93

‘3D prikaz’ služi za vizuelnu kontrolu zadatih parametara serije, i njegovim izborom se pored
prozora za prikaz pojavljuje i površ ‘3D orbit’. Rad sa ‘3D orbit’-om je isti kao i u ostalim
dijalog box-ovim u kojima se on pojavljuje (vidi poglavlje ‘3.1’).

Iz liste prikaza je odabran ‘3D prikaz’

Kako šipke unutar ovako kreirane serije imaju promenljivu geometriju, to se sa desne strane
prozora za prikaz, nalaze četiri edit box-a pomoću kojih se definiše promena geometrije šipke
duž intervala pružanja serije (ovi edit box-ovi će biti aktivni samo ako ste za tekući prikaz
odabrali prikaz ‘Geometrija pozicije’).

Edit box-ovi za ‘ručno’ definisanje promene segmenata šipke unutar serije

Copyright (c) Radimpex * http://www.radimpex.co.yu * e-mail:radimpex@eunet.yu * Tel 011 3809-158
94

Podaci u edit box-ovima uvek odgovaraju tekućem segmentu šipke, odnosno segmentu koji je
na prikazu geometrije šipke jasno naglašen crvenom bojom. Promena tekućeg segmenta šipke
se vrši jednostavnim klikom miša preko željenog segmenta. Edit box-ovi pomoću kojih se
definiše promena geometrija svakog od segmenata šipke, imaju sledeće značenje:

‘Dsp =’ dužina tekućeg segmenta šipke na početku intervala serije

‘Dsk =’ dužina tekućeg segmenta šipke na kraju intervala serije

‘Fna =’ dužina gornje strele (zadaje se samo za promenu geometrije po lučnom zakonu)

‘Fnb =’ dužina donje strele (zadaje se samo za promenu geometrije po lučnom zakonu)

Opšti oblik promene dužine segmenta šipke

Gde se nalazi početak, a gde kraj serije, označeno je crvenom tačkom na prikazu serije (vidi
prethodni deo uputstva za tekući prikaz ‘Prikaz serije’).

Program po default-u svim segmentima šipke postavlja konstantnu vrednost (Dsp=Dsk,
Fna=Fnb=0), pa sada imate mogućnost da željenim segmentima šipke, zadavanjem potrebnih
podataka u edit box-ovima, definišete promenu duž zadatog intervala serije.

Sa desne strane ovih edit box-ova, nalaze se komandna polja ‘!’, čijim se aktiviranjem izlazi na
crtež. Izbor dve tačke sa crteža će odrediti njihovo međusobno rastojanje i ta vrednost će biti
smeštena u odgovarajući edit box.

Vodite računa da funkcija promene geometrije cele šipke, duž pravca pružanja serije, odgovara
zadatoj konturi serije, jer će u protivnom komandno polje ‘OK’ biti neaktivno.

Ispod ovih edit box-ova, nalazi se check box ‘Preuzmi sa crteža’. Kada se ovaj check box
postavi na uključeno stanje, program na tekućem segmentu šipke postavlja crvenu tačku, a
edit box-ovi za definisanje njegove promene postaju neaktivni.

Copyright (c) Radimpex * http://www.radimpex.co.yu * e-mail:radimpex@eunet.yu * Tel 011 3809-158
95

Check box, pomoću koga je dimenzija segmenta šipke određena
zadatom konturom serije

Postavljeni simbol crvene tačke, označava da će dimenzija datog segmenta biti proračunata
tako, što će za svaki položaj šipke unutar serije, njegova dužina odgovarati dužini cele šipke,
koja je umanjena za dužine projekcija svih ostalih segmenata šipke, poznatih dimenzija. Znači,
suma projekcija svih konstantnih i promenljivih dužina segmenata mora odgovarati širini serije
na tom mestu. Iz ovoga proizilazi i jasan zaključak, da samo jedan segment šipke može imati
osobinu ‘Preuzmi sa crteža’. Ovo je svakako mnogo lakši način za definisanje promene, od
prethodno opisanog ‘ručnog’ podešavanja.

Napomenućemo da preuzimanje promene sa crteža, za segmente koji su normalni na pravac
linije serije, nije moguće. Preuzmanje promene sa crteža neće biti moguće ni kada je na
početku, odnosno kraju serije, zbir dužina projekcija svih segmenata šipke osim tekućeg,
jednak ili veći od širine serije na njenom početku, odnosno kraju. U takvim slučajevima, na
pokušaj postavljanja check box-a ‘Preuzmi sa crteža’ na uključeno stanje, program će postaviti
prazan crveni krug, čime će jasno ukazati da se ovakva promena ne može zadati.

Copyright (c) Radimpex * http://www.radimpex.co.yu * e-mail:radimpex@eunet.yu * Tel 011 3809-158
96

Postavljeni crveni krug na tekućem segmentu šipke, ukazuje da je suma
projekcija svih ostalih segmenata šipke veća od najmanje širine serije

Pored osobine ‘Prezumi sa crteža’, segmentima šipke se može zadati i osobina ‘Procenat od
Dp’. Dimenzije ovih segmenta će takođe imati promenljive dimenzije, ali će one biti u funkciji
od dužine cele šipke na datom mestu unutar serije. Postavljanjem ovog check box-a na
uključeno stanje, u edit box-u ‘Ds=L x’, potrebno je zadati odnos dužine segmenta šipke
prema ukupnoj širini serije.

Tekućem segmentu šipke je zadato, da za svaki položaj šipke unutar serije,
njegova dužina iznosi 20% od ukupne širine serije na tom mestu

Za kontrolu ispravnosti unetih podataka, zahtevaćemo od programa 3D prikaz serije.

Copyright (c) Radimpex * http://www.radimpex.co.yu * e-mail:radimpex@eunet.yu * Tel 011 3809-158
97

Iz 3D prikaza se jasno vidi efikasnost prethodno zadatih parametara

U delu dijalog box-a koji se zove ‘Podešavanje’, nalaze se dva check box-a i dva komandna
polja pomoću kojih se vrši podešavanje položaja šipke unutar serije. Da biste bolje sagledali
dejstvo ovih parametara, potrebno je da za tekući prikaz postavite ‘Prikaz serije’.

Deo dijalog box-a za promenu položaja šipke unutar serije

- Kada se check box ‘Obrtanje šipke oko podužne ose’ postavi na uključeno stanje, šipka
se osno preslikava u odnosu na podužnu osu, dok se postavljanjem na uključeno stanje
check box-a ‘Obrtanje šipke oko poprečne ose’, vrši osno preslikavanje geometrije šipke
u odnosu na poprečnu osu.

Copyright (c) Radimpex * http://www.radimpex.co.yu * e-mail:radimpex@eunet.yu * Tel 011 3809-158
98

- Pomoću komandnog polja ‘Ugao’, vrši se izbor segmenta šipke koji će biti poravnat sa
pravcem koji je upravan na pravac pružanja serije.

- Komandno polje ‘Zamena mesta’ će biti aktivno samo kod serija koje nemaju lučnu
promenu. Njegovim aktiranjem, pravac pružanje serije i šipke, međusobno menjaju mesta.

Napomenućemo, da u slučaju aktiviranja komandnih polja ‘Zamena mesta’ i ‘Ugao’,
značenje termina ‘podužna’ i ‘poprečna’ osa, u nazivu check box-ova za obrtanje šipke oko
svoje ose, može biti zamenjeno. Odnosno, na zahtev za obrtanje oko podužne ose, program
može šipku obrnuti oko poprečne ose, i obrnuto. Ovaj tehnički problem neće predstvaljati
prepreku u radu, obzirom da se nakon svake akcije, na prikazu serije može videti kako je
program odreagovao.

Ako ste prethodno definisali način promene dužine segmenata, promena položaja šipke unutar
serije pomoću komandnog polja ‘Ugao’, dovešće do gubitka ovih podataka. Znači, poželjno je
da prvo podesite željeni položaj šipke unutar serije, pa tek onda da definišete zakon promene
dužina pojedinih segmenata.

Promena položaja šipke, pomoću komandnog polja ‘Ugao’, dovela je do
gubitka prethodno definisanog zakona promene dužine šipke

Deo dijalog box-a za ofsetovanje konture serije, radi na potpuno isti našin kao i kod
konstantne serije u podužnom preseku (vidi poglavlje ‘4.2’), pa ga ovde nećemo ponovo
objašnjavati.

Copyright (c) Radimpex * http://www.radimpex.co.yu * e-mail:radimpex@eunet.yu * Tel 011 3809-158
99

Deo dijalog box-a za ofsetovanje konture serije

Ostali ponuđeni parametri u ovom dijalog box-u, imaju potpuno isto značenje kao i kod
konstantnih serija u osnovi (vidi poglavlje ‘4.1’), te ih takođe, nećemo ponovo objašnjavati.

Parametri koji imaju poptuno isto značenje kao i kod konstantne
serije u osnovi

Napomenućemo jedino, da se dužina linije serije može naknadno menjati samo na crtežu
pomoću grip tačaka, tako da njena promena u dijalog box-u nije moguća. Iz tog razloga je kod
jednosegmentnih serija edit box ‘L=’, u delu dijalog box-a ‘Segmenti serije’, zamrznut,
odnosno nedostupan za promenu.

Copyright (c) Radimpex * http://www.radimpex.co.yu * e-mail:radimpex@eunet.yu * Tel 011 3809-158
100

Komandno polje ‘OK’ će biti aktivno kada je za jedan od segmenata šipke, check box ‘Preuzmi
sa crteža’ postavljen na uključeno stanje, ili kada funkcija promene geometrije cele šipke, duž
pravca pružanja serije, odgovara zadatoj konturi serije. Izborom komandnog polja ‘OK’, dijalog
box će biti zatvoren, a program će ili završiti naredbu, ili će pak ući u proceduru kotiranja. Da li
će program ući u proceduru kotiranja ili ne, zavisi od stanja parametara u okviru naredbe
‘Funkcionalnost’ (vidi poglavlje ‘11.4’).

Selektovanjem kreirane serije, na osnovu postavljenih ‘grip’-ova, jasno se vidi da linija serije,
međukota i simbol šipke predstavljaju jednu celinu, dok se kota selektuje posebno.

‘Grip’-ovi na promenljivoj seriji u osnovi

‘Grip’-ovi označeni na slici brojem ‘1’, služe za promenu konture oblasti unutar koje se serija
rasprostire. Pomeranjem ‘grip’-a koji je postavljen na preseku simbola šipke i linije serije (grip
označen brojem ‘2’), menja se položaj kako samog simbola šipke tako i linije duž koje se pruža
serija. ‘Grip’-ovi označeni na slici brojem ‘3’, služe za promenu međusobnog odnosa dužina
međusegmenata, dok su za promenu položaja teksta međukote predviđeni ‘grip’-ovi označen
na slici brojem ‘4’.

Napomena:
Obzirom da geometrija pozicije od koje je kreirana promenljiva serija u osnovi, zavisi isključivo
od njenog položaja unutar serije, program će sve ostale instance date pozicije, ako ih ima na
crtežu, pretvoriti u reprezente i poništiće im zadati broj komada.

Napomena:
U slučaju da ste za kreiranje promenljive serije u osnovi selektovali varijabilnu poziciju, tada će
edit box-ovi za definisanje promene geometrije selektovanog segmenta šipke, kao i check box-
ovi ‘Preuzmi sa crteža’ i ‘Specifikacija’ biti zamrznuti i nedostupni za promenu, što znači da će
program pri izradi specifikacije ignorisati podatke iz ove serije. Naime, program će pri izradi
specifikacije sve potrebne podatke za ovu varijabilnu poziciju uzimati iz promenljive serije
kojom je pozicija armature i prebačena iz konstantne u varijabilnu poziciju. Tipičan primer je
kada ste crtanjem promenljive serije u poprečnom ili podužnom preseku kreirali varijabilnu
poziciju i sada želite da tu seriju prikažete i u osnovi. Sve ovde rečeno važi i kada se kreiraju
promenljive serije u podužnom i poprečnom preseku od varijabilnih pozicija.

Copyright (c) Radimpex * http://www.radimpex.co.yu * e-mail:radimpex@eunet.yu * Tel 011 3809-158
101

4.5 Promenljiva serija u podužnom preseku
Nakon izbora ove naredbe iz padajućeg menija ‘ArmCAD ► Serija’ ili klikom miša na
ikonu , na komandnoj liniji se postavlja niz zahteva za izbor tačaka koje će odrediti
geometriju promenljive serije u podužnom preseku.

Prva tačka:

U opštem slučaju šema za izbor tačaka koje određuju geometriju serije je potpuno ista kao i
šema za izbor tačaka kod promenljive serije u osnovi.

Opšti oblik konture promenljive serije

Samim tim i poruke koje se javljaju na komandnoj liniji, u potpunosti odgovaraju datim
objašnjenjima u prethodnom poglavlju.

Nakon izbora tačaka koje definišu konturu promenljive serije u podužnom preseku, program će
sa komandne linije zahtevati da eventualno odredite segmente unutar kojih se šipke
postavljaju na različitim rastojanjima.

Granica između segmenata (Nazad/Zamena mesta/Kraj) <Kraj>:

I ovde se možete odlučiti ili za definisanje ovih granica na samom crtežu, ili ih možete, ako su
uopšte i potrebne, postaviti naknadno u dijalog box-u za definisanje numeričkih podataka. U
svakom slučaju, izbor podopcije ‘Kraj’ će označiti kraj procedure definisanja segmenata,
nakon čega će program otvoriti dijalog box za zadavanje numeričkih podataka o kreiranoj
seriji.

Copyright (c) Radimpex * http://www.radimpex.co.yu * e-mail:radimpex@eunet.yu * Tel 011 3809-158
102

Izgled dijalog box-a za definisanje numeričkih podataka o promenljivoj
seriji u podužnom preseku

U delu dijalog box-a gde se prikazuje izgled odabrane pozicije iz liste, postavljene su i strelice
koje jasno ukazuju na smer gledanja šipke u seriji, odnosno koja strana šipke se poklapa sa
nacrtanom konturom serije.

Prikazane strelice jasno ukazuju na smer gledanja šipki u seriji

Ovo je vrlo važna informacija, kako promenu ne bi zadali pogrešnim segmentima šipke.

Copyright (c) Radimpex * http://www.radimpex.co.yu * e-mail:radimpex@eunet.yu * Tel 011 3809-158
103

Pomoću check box-a ‘Preuzmi sa crteža’, bočnim stranama uzengije je
zadato da preuzmu nacrtanu promenu sa konture serije

Značenje ostalih ponuđenih parametara je potpuno isto kao i u dijalog box-u za definisanje
numeričkih podataka promenljivih serija u osnovi, tako da ih ovde nećemo ponovo
objašnjavati. Jedina razlika je u prikazu izgleda same serije.

Iz liste prikaza je odabran ‘Prikaz serije’

Copyright (c) Radimpex * http://www.radimpex.co.yu * e-mail:radimpex@eunet.yu * Tel 011 3809-158
104

Iz liste prikaza je odabran ‘3D Prikaz’

Aktiviranjem komandnog polja ‘OK’, dijalog box će biti zatvoren a program će sa komandne
linije zahtevati da odredite položaj linije koja određuje pravac pružanja serije.

Položaj linije serije:

Položaj linije serije se određuje izborom tačke sa crteža, čime će komanda ili biti završena, ili
će pak biti nastavljena procedurom kotiranja. Da li će program ući u proceduru kotiranja ili ne,
zavisi od stanja parametara u okviru naredbe ‘Funkcionalnost’ (vidi poglavlje ‘11.4’).

Položaj ‘grip’-ova koji se postavljaju pri selektovanju kreirane serije je potpuno isti kao i kod
konstantne serije u podužnom preseku, s tim što se sada pojavljuju i dva dodatna ‘grip’-a
pomoću kojih se direktno na crtežu zadaje lučna promena odgovarajućim stranicama konture.

Copyright (c) Radimpex * http://www.radimpex.co.yu * e-mail:radimpex@eunet.yu * Tel 011 3809-158
105

‘Grip’-ovi na promenljivoj seriji u podužnom preseku

Na početnoj i krajnjoj šipci serije postavljena su po tri ‘grip’-a, dok je na granicama segmenata
postavljen po jedan. ‘Grip’-ovi označeni na slici brojem ‘1’, mogu se pomerati samo u pravcu
pružanja serije i pomoću njih se vrši promena dužine segmenata serije. ‘Grip’-ovi označeni na
slici brojem ‘2’, mogu se pomerati u proizvoljnom pravcu i pomoću njih se menja nagib i
dužina serije, s tim što nagib šipki unutar serije ostaje nepromenjen. Za promenu nagiba šipki
unutar serije, kao i njene visine, predviđeni su ‘grip’-ovi označeni brojem ‘3’. Pomeranjem
‘grip’-a označenog na slici brojem ‘4’, može se slobodno menjati položaj cele linije serije, dok
su ‘grip’-ovi označeni brojem ‘5’ predviđeni za pomeranje teksta međukote. Pomeranjem ‘grip’-
ova označenih na crtežu bojem ‘6’, direktno se zadaje lučna promena odgovarajućim
stranicama konture.

Copyright (c) Radimpex * http://www.radimpex.co.yu * e-mail:radimpex@eunet.yu * Tel 011 3809-158
106

4.6 Promenljiva serija u poprečnom preseku
Izborom ove naredbe iz padajućeg menija ‘ArmCAD ► Serija’ ili klikom miša na
ikonu , ulazi se u potpuno istu proceduru određivanja geometrije serije na crtežu, kao i kada
se kreira konstantna serija u poprečnom preseku. Jedina razlika je u izgledu dijalog box-a za
definisanje numeričkih podataka o seriji.

Izgled dijalog box-a za definisanje numeričkih podataka
o promenljivoj seriji u poprečnom preseku

Svi prisutni parametri imaju isto značenje kao i parametri u dijalog box-u konstantne serije u
poprečnom preseku, s tim što se sa desne strane prostora predviđenog za prikaz, sada nalaze i
edit box-ovi kojima se za selektovani segment šipke reguliše promena geometrije duž serije.

Deo dijalog box-a u kome se reguliše funkcija promene
tekućeg segmenta

Copyright (c) Radimpex * http://www.radimpex.co.yu * e-mail:radimpex@eunet.yu * Tel 011 3809-158
107

Isto kao i kod promenljivih serija u osnovi i podužnom preseku, u listi pozicija se mogu naći i
varijabilne pozicije, ali će postavljanjem varijabilne pozicije za tekuću, ovi edit box-ovi, kao i
check box ‘Specifikacija’ biti nedostupni za editovanje.

Aktiviranjem komandnog polja ‘OK’, dijalog box će biti zatvoren a program će sa komandne
linije zahtevati da odredite položaj linije serije, čime će naredba biti završena.

Položaj i uloga ‘grip’-ova je potpuno ista kao kod konstantne serije u poprečnom preseku.

‘Grip’-ovi na promenljivoj seriji u poprečnom preseku

Copyright (c) Radimpex * http://www.radimpex.co.yu * e-mail:radimpex@eunet.yu * Tel 011 3809-158
108

5. CRTANJE ŠIPKI U POPREČNOM
PRESEKU
U okviru padajućeg menija ‘Poprečni presek’, programom je predviđeno više naredbi
pomoću kojih se pozicije armature mogu prikazati u poprečnom preseku. Koju ćete od njih
koristiti zavisi isključivo od trenutnih potreba i zahteva na crtežu.

5.1 Pojedinačno postavljanje šipki u poprečnom
preseku (POJEDINAČNO)
Pomoću naredbe ‘Pojedinačno’, imate mogućnost da proizvoljan broj šipki odabrane
pozicije armature postavite na željeno mesto u poprečnom preseku. Njenim aktiviranjem iz
padajućeg menija ‘ArmCAD ► Poprečni presek’ ili klikom miša na ikonu , otvara se
dijalog box za izbor željene pozicije armature.

Izgled dijalog box-a u okviru naredbe ‘Pojedinačno’

U levom delu dijalog box-a se nalazi lista sa svim pozicijama armature koje sadrži tekuća
pozicija oplate, (promena tekuće oplate se vrši izborom iz zatvorene liste ‘Oplata’), dok je u
desnom delu prikazan izgled trenutno selektovane pozicije armature. Da bi se olakšao izbor
željene pozicije armature iz liste, i u ovom dijalog box-u se iz zatvorene liste koja se nalazi
iznad prozora za prikaz, za tekući može postaviti jedan od tri programom predviđena prikaza
selektovane pozicije.

Copyright (c) Radimpex * http://www.radimpex.co.yu * e-mail:radimpex@eunet.yu * Tel 011 3809-158
109

Zatvorena lista za promenu tekućeg prikaza

Iz zatvorene liste ‘Kota’ se za tekući može postaviti bilo koji od ranije kreiranih stilova
kotiranja pomoću naredbe ‘Stilovi kotiranja’ (vidi poglavlje ‘11.2’), a iznad ove liste je prikazan
i sadržaj kote koji odgovara trenutnom stanju zadatih parametara u dijalog box-u.

Zatvorena lista za promenu tekućeg stila kotiranja

Obzirom da se pomoću ove naredbe instance selektovane pozicije na crtež postavljaju
pojedinačno, zadavanje njihovog broja u okviru dijalog box-a ne bi imalo smisla, tako da je
edit box ‘Količina’ zamrznut, a njegova namena će biti objašnjena u okviru naredbe za
editovanje šipki u poprečnom preseku (vidi poglavlje ‘7.2.3’).

Copyright (c) Radimpex * http://www.radimpex.co.yu * e-mail:radimpex@eunet.yu * Tel 011 3809-158
110

U edit box-u ‘Komentar’, imate mogućnost da u koti zadate prizvoljan komentar, dok iz
zatvorene liste ‘Tip kotiranja’ možete odabrati jedan od programom predviđenih tipova
kotiranja.

Zatvorena lista za promenu tipa kotiranja

Check box ‘Specifikacija’ je po ‘default’-u postavljen na isključeno stanje, što označava da se
instance odabrane pozicije, koje se prikazuju poprečnom preseku, neće uračunavati u ukupnu
količinu šipki pri izradi specifikacije. Svakako da u slučaju potrebe, recimo kada se podužne
šipke serklaža prikazuju samo kroz poprečni presek, ovaj check box možete postaviti i na
uključeno stanje. Ako za prikazivanje u poprečnom preseku odaberete neku od varijabilnih
pozicija armature, onda će check box ‘Specifikacija’ biti neaktivan i automatski postavljen na
isključeno stanje.

Kako se u jednom koraku postavljaju samo šipke iste pozicije, to je znači iz liste potrebno
izabrati željenu poziciju armature, i aktivirati komandno polje ‘OK’. Program će zatvoriti
dijalog box i sa komandne linije zahtevati da odredite položaj prve šipke u poprečnom preseku.

Položaj poprečnog preseka šipke:

Program će stalno biti u proceduri postavljanja šipki, i u drag modu će iscrtavati mali krug čiji
prečnik odgovara prečniku odabrane pozicije. Nakon unosa prve pozicije šipke, na komandnoj
liniji će se pojaviti i dve nove podopcije.

Položaj poprečnog preseka šipke (Nazad/Kraj) <Kraj>:

Izbor podopcije ‘Nazad’ će dovesti do poništavanja prethodno određenog položaja šipke, dok
će izbor ‘default’ podopcije ‘Kraj’, označiti kraj procedure određivanja položaja šipki u
poprečnom preseku, nakon čega će program sa komandne linije zahtevati da odredite položaj
kote.

Početna tačka kotne linije (Zvezdasto/Paralelno/pOjedinačno/Nepovezano) <Zvezdasto>:

Copyright (c) Radimpex * http://www.radimpex.co.yu * e-mail:radimpex@eunet.yu * Tel 011 3809-158
111

Ponuđene podopcije na komandnoj liniji omogućavaju izbor jednog od programom predviđenih
tipova kotiranja.

Programom predviđeni tipovi kotiranja

Nakon izbora početne tačke kotne linije, program će zahtevati da zadate i tačku koja određuje,
kako početnu tačku oznake, tako i smer ispisa.

Početna tačka oznake (Zvezdasto/Paralelno/pOjedinačno/Nepovezano) <Zvezdasto>:

Napomenućemo da je izbor načina kotiranja omogućen i pri zadavanju početne tačke oznake,
što će dovesti do poništavanja prethodno unete početne tačke kote i povratka na početak
procedure kotiranja šipki u poprečnom preseku.

U slučaju da ste za tip kotiranja odabrali ‘Pojedinačno’, tada će program zahtevati da
odredite položaj rednih brojeva pozicije za svaku od postavljenih šipki u poprečnom preseku.

Selektovanjem kreiranog poprečnog preseka, na osnovu postavljenih ‘grip’-ova, jasno se vidi
da sve postavljene šipke i kota koja ih opisuje predstavljaju jednu celinu.

Copyright (c) Radimpex * http://www.radimpex.co.yu * e-mail:radimpex@eunet.yu * Tel 011 3809-158
112

‘Grip’-ovi na postavljenim šipkama u poprečnom preseku

Pomeranjem ‘grip’-ova možete uticati kako na raspored šipki u poprečnom preseku, tako i na
položaj same kote.

5.2 Grupno postavljanje šipki duž zadate linije (DUŽ
LINIJE)
Izborom naredbe ‘Duž linije’, iz padajućeg menija ‘ArmCAD ► Poprečni presek’ ili
klikom miša na ikonu , ulazi se u proceduru iscrtavanja proizvoljne linije duž koje će se
postavljati šipke u poprečnom preseku, pa komandna linija dobija sledeći izgled:

Prva tačka (Polilinija/Krug):

Program sada očekuje ili da zadate prvu tačku linije, ili da se izborom jedne od ponuđenih
podopcija odlučite za dodatne mogućnosti koje Vam program nudi. Naime, izborom podopcije
‘Polilinija’, umesto slobodnog crtanja imate mogućnost da geometriju linije definišete
selektovanjem proizvoljne polilinije sa crteža, na potpuno isti način kao kod naredbe
‘Proizvoljna’ (vidi poglavlje ‘3.1’), dok će podopcija ‘Krug’ biti objašnjena na kraju ovog
poglavlja.

Nakon izbora prve tačke linije, na komandnoj liniji će se pojaviti nova poruka.

Sledeća tačka (Luk/Nazad):

Podopcija ‘Nazad’ služi za poništavanje izbora poslednje tačke, dok je podopcija ‘Luk’
predviđena za definisanje lučnih segmenata linije. Izborom ove podopcije, program će prvo
zahtevati da odredite tačku sa luka, a potom i krajnju tačku luka.

Tačka sa luka:

Krajnja tačka:

Copyright (c) Radimpex * http://www.radimpex.co.yu * e-mail:radimpex@eunet.yu * Tel 011 3809-158
113

Već nakon definisanja geometrije prvog segmenta linije, na komandnoj liniji se pojavljuje i
podopcija ‘Kraj’.

Sledeća tačka (Luk/Nazad/Kraj) <Kraj>:

Izbor ove podopcije označava kraj procedure definisanja geometrije linije, i program otvara
dijalog box za definisanje parametara šipki koje se duž nje postavljaju.

Izgled dijalog box-a za postavljanje šipki u poprečnom preseku duž linije

U centralnom delu dijalog boxa je prikazana prethodno definisana geometrija linije, dok se u
levom delu nalazi lista sa svim pozicijama armature koje pripadaju tekućoj poziciji oplate.
Izbor iz liste pozicije armature, čije se instance postavljaju duž linije, vrši se jednostavnim
klikom miša preko nje. Da bi se olakšao izbor željene pozicije armature, i u ovom dijalog box-u
se iz zatvorene liste, koja se nalazi iznad prozora za prikaz, pored prikaza geometrije linije
(‘Geometrija linije’), za tekući može postaviti jedan od tri programom predviđena prikaza
selektovane pozicije.

Zatvorena lista za promenu tekućeg prikaza

Copyright (c) Radimpex * http://www.radimpex.co.yu * e-mail:radimpex@eunet.yu * Tel 011 3809-158
114

Na prikazu geometrije linije, crvenom bojom je markiran njen tekući segment, dok je
kružićima prikazan položaj instanci selektovane pozicije armature, u skladu sa zadatim
parametrima. Promena tekućeg segmenta se vrši klikom miša preko željenog segmenta linije,
a položaj instanci selektovane pozicije armature duž tekućeg segmenta sa definiše pomoću edit
box-ova koji se nalaze sa desne strane prozora za prikaz.

Edit box-ovi za definisanje broja i razmaka šipki duž trenutno aktivnog
segmenta linije

U edit box ‘n=’ se unosi broj komada, dok se u edit box ‘e=’ unosi razmak između šipki koje
se postavljaju duž tekućeg segmenta. Ovi edit box-ovi rade vezano, odnosno za zadati razmak
‘e’, proračunava se potreban broj komada šipki, i obrnuto. U produžetku edit box-a ‘e=’,
između zagrada se ispisuje stvarna vrednost tog razmaka ‘e=dužina tekućeg segmenta/n’.
Znači kao ulazni podatak možete zadati ili razmak šipki, ili broj komada šipki duž tekućeg
segmenta. Obzirom da se na spojevima segmenata nalaze šipke koje mogu pripadati ili jednom
ili drugom segmentu, programom je uvedeno pravilo da se one pridružuju svakom drugom
segmentu linije. Tačan broj šipki duž segmenta (broj koji će biti ispisan u sadržaju kote datog
segmenta) se dobija kada se od prikazane vrednosti u edit box-u ‘n=’, oduzme broj koji je sa
negativnim predznakom ispisan u njegovom produžetku. Ako u produžetku ovog edit box-a
nije ništa ispisano, onda to znači da će datom segmentu za broj komada biti pridružena upravo
ta vrednost.

Edit box-ovi koji se nalaze iznad prethodno opisanih edit box-ova ‘e=’ i ‘n=’ služe za zadavanje
ofseta, odnosno udaljenosti na kojoj će se šipke postavljati u odnosu na zadatu geometriju
linije. Način rada sa ovim edit box-ovima je potpuno isti kao kod naredbe ‘Proizvoljna’ (vidi
poglavlje ‘3.1’).

Copyright (c) Radimpex * http://www.radimpex.co.yu * e-mail:radimpex@eunet.yu * Tel 011 3809-158
115

Deo dijalog box-a rezervisan za ofsetovanje linije duž koje se postavljaju šipke
u poprečnom preseku

U gornjem levom uglu dijalog box-a se prikazuje sadržaj kote koji odgovara trenutnom stanju
zadatih parametara. Iz zatvorene liste ‘Kota’, za tekući se može postaviti bilo koji od ranije
definisanih stilova kotiranja, dok se iz zatvorene liste ‘Oplata’ vrši izbor tekuće oplate.

U edit box-u ‘Komentar’, imate mogućnost da u koti zadate prizvoljan komentar, dok iz
zatvorene liste ‘Tip kotiranja’ možete odabrati jedan od programom predviđenih tipova
kotiranja.

Zatvorena lista za promenu tipa kotiranja

Check box ‘Specifikacija’ je po ‘default’-u postavljen na isključeno stanje i pomoću njega se
određuje da li će pri izradi specifikacije, šipke postavljene ovom naredbom, ući u ukupan broj
komada šipki date pozicije. Ako za prikazivanje u poprečnom preseku odaberete neku od
varijabilnih pozicija armature, onda će check box ‘Specifikacija’ biti neaktivan i automatski
postavljen na isključeno stanje.

Copyright (c) Radimpex * http://www.radimpex.co.yu * e-mail:radimpex@eunet.yu * Tel 011 3809-158
116

Kada aktivirate komandno polje ‘OK’, program zatvara dijalog box i ulazi u proceduru
postavljanja kota, koja je potpuno ista kao kod prethodno opisane naredbe ‘Pojedinačno’ (vidi
poglavlje ‘5.1’).

Selektovanjem neke šipke iz kreiranog poprečnog preseka, na osnovu postavljenih ‘grip’-ova,
jasno se vidi da sve šipke postavljene duž jednog segmenta linije i kota koja ih opisuje
predstavljaju jednu celinu.

‘Grip’-ovi na postavljenim šipkama u poprečnom preseku duž linije

Pomeranjem postavljenih ‘grip’-ova možete uticati kako na raspored šipki u poprečnom
preseku tako i na položaj same kote.

Ako ste nakon aktiviranja naredbe ‘Duž linije’ izabrali njenu podopciju ‘Krug’, program će sa
komandne linije zahtevati da prvo zadate centar, a zatim i tačku sa kruga koja će odrediti
njegov poluprečnik.

Centar:

Tačka sa kruga:

Odabrana tačka sa kruga će ujedno odrediti i položaj prve od šipki koje se postavljaju duž
kreirane kružnice. Program sada otvara dijalog box za definisanje parametara šipki koje se
postavljaju u poprečnom preseku.

Copyright (c) Radimpex * http://www.radimpex.co.yu * e-mail:radimpex@eunet.yu * Tel 011 3809-158
117

Izgled dijalog box-a za postavljanje šipki u poprečnom preseku po obimu kruga

Značenje svih parametara u dijalog box-u je potpuno isto kao da ste geometriju linije definisali
slobodnim crtanjem. Jedina razlika je u delu za zadavanje ofseta koji sada sadrži samo edit
box ‘a=’.

Edit box za ofsetovanje kruga

Program pomera sve šipke prema centru kruga, ako je zadata vrednost pozitivna, odnosno od
centra kruga, ako je negativna.

Copyright (c) Radimpex * http://www.radimpex.co.yu * e-mail:radimpex@eunet.yu * Tel 011 3809-158
118

5.3 Grupno postavljanje šipki u poprečnom preseku
(CEO PRESEK)
Pomoću ove naredbe imate mogućnost da odjedanput definišete položaj svih pozicija
armature unutar poprečnog preseka. Pored toga, na crtež možete postaviti i iskotiranu oplatu
sa tačnim položajem pozicija šipki unutar nje. Izborom naredbe ‘Ceo presek’, iz padajućeg
menija ‘ArmCAD ► Poprečni presek’ ili klikom miša na ikonu , otvara se dijalog box
sledećeg izgleda.

Izgled dijalog box-a u okviru naredbe ‘Ceo presek’

Kako se poprečni presek može kreirati od proizvoljne pozicije, u gornjem levom delu dijalog
box-a se nalazi lista pozicija armature čiji sadržaj odgovara odabranoj poziciji oplate iz
zatvorene liste ‘Oplata’. Napomenućemo du su izuzetak jedino varijabilne pozicije i spiralne
uzengije, i one se neće ni prikazivati u listi pozicija armature.

Copyright (c) Radimpex * http://www.radimpex.co.yu * e-mail:radimpex@eunet.yu * Tel 011 3809-158
119

Lista za izbor pozicije uzengije koja će odrediti geometriju
poprečnog preseka

Ispod liste pozicija armature, nalazi se komandno polje ‘Tipska šipka’ koje funkcioniše na
potpuno isti način kao kod konstantne serije u podužnom preseku (vidi poglavlje ‘4.2’).

Sa desne strane liste se nalazi prozor rezervisan za prikaz poprečnog preseka koji se kreira, i
njegov izgled zavisi od geometrije trenutno selektovane pozicije armature. Da bi se olakšao
izbor željene pozicije, izborom iz zatvorene liste koja se nalazi iznad ovog prozora, za tekući se
može postaviti i jedan od tri programom predviđena prikaza selektovane pozicije.

Zatvorena lista za promenu tekućeg prikaza

Copyright (c) Radimpex * http://www.radimpex.co.yu * e-mail:radimpex@eunet.yu * Tel 011 3809-158
120

Selektovana pozicija se u poprečnom preseku prikazuje svojom pravom geometrijom, a da bi
smo je razlikovali od šipki koje se u poprečnom preseku prikazuju kružnim simbolom u daljem
tekstu ćemo je nazivati uzengijom, bez obzira što se iz liste može izabrati proizvoljna pozicija.

Sigurno ste primetili da se u uglovima selektovane uzengije nalaze crveni krstovi koji
praktično određuju mogući položaj šipki u poprečnom preseku. Sada je potrebno da iz liste
koja se nalazi ispod prozora za prikaz, izaberete poziciju armature koju želite da prikažete u
poprečnom preseku.

Lita za izbor pozicija armature koja će se prikazati u
poprečnom preseku

Napomenućemo da ova lista sadrži sve pozicije armature koje su do tada pridružene tekućoj
poziciji oplate, uključujući varijabilne pozicije i spiralne uzengije. Da bi ste selektovanu šipku
postavili u poprečnom preseku potrebno je da mišem kliknete preko crvenog krsta, tako da se
na njegovom mestu pojavi mali krug čiji će prečnik na crtežu odgovarati prečniku odabrane
pozicije.

Copyright (c) Radimpex * http://www.radimpex.co.yu * e-mail:radimpex@eunet.yu * Tel 011 3809-158
121

U gornjoj zoni su postavljene dve šipke pozicije 1

Postupak uklanjanja pogrešno postavljene šipke je potpuno isti, odnosno klik miša u okolini
već postavljene šipke će dovesti do njenog uklanjanja iz poprečnog preseka, a na tom mestu
će se ponovo pojaviti crveni krst. Program po ‘default’-u krstiće postavlja u uglove uzengije, s
tim što svakako možete i sami uticati na njihov raspored. Naime, duž svakog od segmenta
uzengije možete postaviti proizvoljan broj međukrstića. To se radi tako što se mišem klikne na
željeni segment uzengije tako da on postane crvene boje, a u edit box-u ‘n=’, u delu dijalog
box-a ‘Segment’, se zada željeni broj krstića. Nakon pritska na taster ‘Enter’ ili ‘Tab’, program
će prihvatiti zadati broj i tačno toliko krstića postaviti duž prethodno selektovanog segmenta
uzengije.

Na gornjem segmentu uzengije su dodata još dva međukrstića

Copyright (c) Radimpex * http://www.radimpex.co.yu * e-mail:radimpex@eunet.yu * Tel 011 3809-158
122

Svi krstići će biti postavljeni na jednakom međusobnom rastojanju, a ako želite da šipke duž
datog segmenta uzengije postavite nesimetrično, potrebno je da zadate veći broj podela, a pri
samom postavljanju šipki, postavićete ih samo preko krstića koji odgovaraju željenom
položaju.

U slučaju da je potrebno usvojiti toliko armature da ona ne može stati u jedan red, omogućeno
je postavljanje armature u više redova. Za ovu namenu su predviđeni edit box-ovi ‘Redovi=’ i
‘e=’. Naime, u edit box-u ‘Redovi=’ je potrebno zadati broj željenih redova armature i unos
potvrditi pritiskom na taster ‘Enter’ ili ‘Tab’. U tom trenutku će za editovanje biti dostupan i
edit box ‘e=’ u kome možete zadati osovinsko rastojanje između redova armature, a na slici
poprečnog preseka će se pojaviti i drugi red krstića koji u podužnom smislu odgovara
rasporedu iz prvog reda.

Na gornjem segmentu uzengije je dodat još jedan red krstića
na osovinskom rastojanju od 4.5 cm

Pri zadavanju više redova armiranja, postavlja se pitanje kom segmentu uzengije će pripasti
ugaone šipke, odnosno ugaoni krstići. Naime, program po ‘default’-u krstić na uglovima
uzengije pridružuje jednom od segmenata, a postavljanjem check box-a ‘Promena ose
glavne armature’ na uključeno stanje, imate mogućnost da to ‘default’ ponašanje promenite.

Copyright (c) Radimpex * http://www.radimpex.co.yu * e-mail:radimpex@eunet.yu * Tel 011 3809-158
123

Postavljanjem ovog check box-a na uključeno stanje, ugaone
šipke su sada pridružene bočnim stranama uzengije.

Napomenućemo da se kod tipskih uzengija, izuzev pravougaone, armatura može postavljati u
više redova samo na segmentima uzengija koji nose glavnu armaturu, dok je na bočnim
stranama uzengija predviđeno armiranje samo u jednom redu. Kod pravougaonih uzengija i
šipki proizvoljne geometrije omogućeno je postavljanje armature u više redova na svim
segmentima.

Obzirom da je pri usvajanju armature najčešće potreban podatak koji prečnik i koliki broj
komada neke armature odgovara potrebnoj površini armature, to se izborom komandnog polja
‘Proračun’ otvara dijalog box u kome možete dobiti odgovor na ovako postavljeno pitanje.

U edit box-u ‘Fa=’ zadajte potrebnu površinu armature, i potom u jednom od edit box-ova
zadajte ili prečnik ili broj komada šipki. Ako u edit box-u ‘∅=’, kao ulazni podatak zadate
prečnik šipki, tada će program u koloni ‘Potrebno’ ispisati broj komada šipki zadatog prečnika
koji je potreban da bi se pokrila zadata ukupna količina armature.

Ako u edit box-u ‘n=’, kao ulazni podatak zadate željeni broj komada šipki, tada će program u
koloni ‘Potrebno’ ispisati prečnik koji je potreban da bi se sa zadatim brojem šipki pokrila
zadata ukupna površina armature. U dnu kolone ‘Usvojeno’ ispisuje se površina armature

Copyright (c) Radimpex * http://www.radimpex.co.yu * e-mail:radimpex@eunet.yu * Tel 011 3809-158
124

‘Fa=’, koja uvek odgovara zadatom prečniku i broju komada šipki, i po pravilu je veća od
zadate potrebne površine armature. Aktiviranjem komandnog polja ‘OK’, program će Vas
vratiti na osnovni izgled dijalog box-a za postavljanje armature u celom poprečnom preseku.

Ispod prethodno opisanog komandnog polja ‘Proračun’ nalazi se i komandno polje ‘Ukloni
sve’, čijim se izborom iz poprečnog preseka uklanjaju sve postavljene pozicije armature.
Postavljene pozicije armature će biti uklonjene iz preseka i ako iz liste pozicija, koja se nalazi u
gornjem levom delu dijalog box-a, selektujete neku drugu poziciju. Kako je ovo destruktivna
akcija, odnosno dovodi do promene oblika celog poprečnog preseka, program će u tom slučaju
izdati odgovarajuće upozorenje.

Potvrdni odgovor će dovesti do promene poprečnog preseka koji se kreira i program će ukloniti
sve šipke koje su ranije postavljene u njemu, dok će negativan odgovor dovesti do odustajanja
od ove destruktivne naredbe.

U slučaju da imate simetrično armiranje, odnosno da je potrebno postaviti istu armaturu na
segmentima uzengije koji se nalaze jedan naspram drugog, dovoljno je da prvo postavite
armaturu duž jednog od tih segmenata, a nakon toga da je automatski preslikate na suprotni
segment uzengije. Ovaj postupak se sprovodi tako što se mišem selektuje segment uzengije
duž koga je već postavljena armatura, tako da on postane crven, a zatim se klikne na desni
taster miša.

Opcija za simetrično postavljanje armature u preseku

Iz ovako otvorenog padajućeg menija treba aktivirati naredbu ‘Simetrično’ i program će
automatski osno preslikati ranije postavljenu armaturu, na odgovarajući naspramni segment
uzengije.

Copyright (c) Radimpex * http://www.radimpex.co.yu * e-mail:radimpex@eunet.yu * Tel 011 3809-158
125

Osno preslikana armatura iz gornje zone

Kako se na crtežu poprečnog preseka u dijalog box-u ne kotiraju postavljene šipke, a sigurno
je od interesa da u toku rada u svakom trenutku znate koji ste prečnik i poziciju armature na
kom mestu postavili, to je razvijena procedura identifikacije postavljenih šipki. Naime,
dovoljno je da mišem dođete u okolinu šipke čiji Vas prečnik i redni broj pozicije interesuje, i
ispod slike poprečnog preseka pojaviće se informacija, koja nedvosmisleno ukazuje na redni
broj pozicije i njen prečnik.

Prostor rezervisan za identifikaciju postavljenih šipki
u poprečnom preseku

Copyright (c) Radimpex * http://www.radimpex.co.yu * e-mail:radimpex@eunet.yu * Tel 011 3809-158
126

Obzirom da se poprečni preseci najčešće crtaju u razmeri koja je krupnija od razmere celog
crteža, zadavanjem vrednosti u edit box-u ‘Razmera’ sa tastature, ili izborom iz zatvorene
liste koja se nalazi u njegovom produžetku, neke od programom definisanih razmera, možete
odmah odabrati razmeru u kojoj želite da prikažete poprečni presek, čime se izbegava njena
naknadna promena.

Značenje check box-a ‘Specifikacija’, kao i zatvorenih lista ‘Tip kotiranja’ i ‘Kota’ , je isto
kao i u dijalog box-u za pojedinačno postavljanje šipki u poprečnom preseku (vidi poglavlje
‘5.1’)

Postavljanjem check box-a ‘Grupiši iste pozicije’ na uključeno stanje imate mogućnost da
sve šipke iste pozicije, bez obzira na njihov položaj u poprečnom preseku, kotirate sa samo
jednom kotom. U suprotnom, kada je ovaj check box isključen, šipke iste pozicije koje su
postavljene duž različitih segmenata uzengije biće kotirane sa različitim kotama.

Levi poprečni presek je postavljen sa uključenim, a desni sa
isključenim check box-om ‘Grupiši iste pozicije’

Pomoću parametara koji se nalaze u delu dijalog box-a ‘Oplata’, imate mogućnost da kreirate
oplatu za dati poprečni presek. Naime, postavljanjem na uključeno stanje check box-a
‘Oplata’, za promenu postaju dostupni edit box ‘a=’, kao i check box-ovi ‘Kote’ i ‘Ploča’. U
edit box ‘a=’ se unosi vrednost zaštitnog sloja na osnovu koje program iscrtava ivice oplate.
Napomenućemo da se ivice oplate crtaju na zadatom rastojanju od osa segmenata uzengije,
tako da ova vrednost u stvari predstavlja zaštitni sloj betona uvećan za polovinu prečnika
uzengije. Ako mišem kliknete preko neke ivice oplate, za editovanje će postati dostupan i edit
box ‘a seg=’, a program će datu ivicu markirati crvenom bojom. Ovako markirana ivica oplate
se naziva tekućom, a promenom vrednosti u edit box-u ‘a seg=’ imate mogućnost da zadate
različite zaštitne slojeve za različite ivice oplate.

Copyright (c) Radimpex * http://www.radimpex.co.yu * e-mail:radimpex@eunet.yu * Tel 011 3809-158
127

Deo dijalog box-a za definisanje oplate i zaštitnih slojeva

Znači, zadata vrednost u edit box-u ‘a=’, biće pridružena svim segmentima uzengije, a zadata
vrednost u edit box-u ‘a seg=’ samo tekućem segmentu uzengije.

Pomoću check box-a ‘Kote’ se određuje da li će oplata poprečnog preseka biti iskotirana, dok
se iz zatvorene liste koja se nalazi ispod njega bira stil kotiranja oplate. Ova zatvorena lista
sadrži sve ranije kreirane ‘AutoCAD’-ove stilove kotiranja.

Deo dijalog box-a za izbor stila kotiranja oplate

Kako se u praksi često javljaju slučajevi kada se greda nalazi u ploči, pomoću ove naredbe je
pored crtanja oplate grede za koju se kreira poprečni presek, predviđena i mogućnost

Copyright (c) Radimpex * http://www.radimpex.co.yu * e-mail:radimpex@eunet.yu * Tel 011 3809-158
128

iscrtavanja oplate ploče u kojoj se ona nalazi. Naime, postavljanjem na uključeno stanje check
box-a ‘Ploča’, za promenu postaju dostupni edit box ‘Dpl’, u kome se zadaje debljina ploče,
kao i radio button-i koji služe za određivanje njenog položaja.

Grupa prekidača pomoću kojih se definiše položaj ploče
u odnosu na poprečni presek

Grupa prekidača pomoću kojih se definiše sa koje strane
se pruža ploča

Kada ste definisali sve podatke u dijalog box-u aktivirajte komandno polje ‘OK’, nakon čega će
program zatvoriti dijalog box i zahtevati da odredite položaj upravo kreiranog poprečnog
preseka na crtežu.

Copyright (c) Radimpex * http://www.radimpex.co.yu * e-mail:radimpex@eunet.yu * Tel 011 3809-158
129

Referentna tačka:

Nakon zadavanja referentne tačke (za referentnu tačku program uvek usvaja donji levi ugao
uzengije), potrebno je da izborom tačke sa crteža, ili unošenjem numeričke vrednosti sa
tastature, definišete i zaokrenutost celog poprečnog preseka u odnosu na horizontalu.

Ugao:

Ako ste u dijalog box-u postavili na uključeno stanje check box ‘Kote’, nakon zadavanja ugla,
program će zahtevati da izborom tačke sa crteža odredite položaj kota oplate.

Položaj kota (Kraj) <Kraj>:

Podopcija ‘Kraj’ ima isto značenje kao da je check box ‘Kote’ postavljen na isključeno stanje,
odnosno njenim izborom se postavljanje kota oplate preskače.

Sada je još preostalo da definišete i položaj kota za sve upotrebljene pozicije armatura.
Procedura kotiranja se odvija na potpuno isti način kao i kod prethodno opisane naredbe
‘Pojedinačno’ (vidi poglavlje ‘5.1’), s tim što će program seriju pitanja o početnoj tački kotne
linije i početnoj tački oznake, postaviti onoliko puta koliko ima i različitih pozicija armature u
datom poprečnom preseku.

Pored kotiranja šipki podužne armature, koje je obavezno zato što šipke i njihova kota čine
jednu celinu, program može automatski da uđe i u proceduru kotiranja uzengije. Ova
mogućnost programa se definiše pomoću posebne naredbe ‘Funkcionalnost’ (vidi poglavlje
11.4), a sama procedura kotiranja je potpuno ista kao kod prethodno objašnjenih naredbi za
crtanje armature u podužnom izgledu.

Poprečni presek dobijen pomoću naredbe ‘Ceo presek’

Iako se pomoću ove naredbe sve odabrane pozicije armature postavljaju odjedanput, one će
se u programu tretirati kao odvojene celine. Naime, rezultat rada ove naredbe je isti kao i da
smo svaku od pozicija armature uvrstili u sastav poprečnog preseka pomoću naredbe
‘Pojediničano’.

Copyright (c) Radimpex * http://www.radimpex.co.yu * e-mail:radimpex@eunet.yu * Tel 011 3809-158
130

Prednost ove naredbe je u lakšem određivanju položaja šipki u odnosu na geometriju uzengije
i mogućnost postavljanja kako uzengija tako i iskotirane oplate. Napomenućemo da će iscrtana
oplata i njene kote biti smešteni na tekući ‘Layer’, znači na isti kao i armatura, s tim što će
boja oplate biti preuzeta iz definisane boje tekućeg ‘Layer’-a, a kote će imati i oblik i boju koja
je definisana izabranim ‘AutoCAD’-ovim stilom kotiranja.

5.4 Vađenje preseka
Ova naredba ima dvostruko dejstvo, u zavisnosti od toga da li želite da kreirate izgled
armature u poprečnom preseku na osnovu ranije definisanog izgleda podužnog preseka, što je
slučaj kod grednih elemenata konstrukcije, ili na osnovu definisanog izgleda armature u
osnovi, što je najčešće slučaj kod ploča. Izborom naredbe ‘Vađenje preseka’, iz padajućeg
menija ‘ArmCAD ► Poprečni presek’ ili klikom miša na ikonu , na komandnoj liniji se
javlja poruka kojom se od korisnika zahteva da odredi početnu tačku linije preseka.

Prva tačka:

Nakon izbora prve tačke, program će zahtevati da odredite i krajnju tačku linije preseka.

Krajnja tačka:

U zavisnosti od toga šta ste zadatom linijom presekli, komanda se deli na dve nezavisne
procedure. Program prvo ispituje da li je zadatom linijom presečena serija u podužnom
izgledu, i bez obzira da li se radi o konstantnoj ili promenljivoj seriji, nastavlja proceduru za
kreiranje sadržaja poprečnog preseka na osnovu ranije definisanog podužnog izgleda
armature. Ako linijom preseka nije presečena serija u podužnom izgledu, program proverava
da li je presečena serija u osnovi. Ako jeste, tada ulazi u proceduru određivanja sadržaja
poprečnog preseka na osnovu ranije definisanog izgleda armature u osnovi, a ako nije ni ova
serija presečena, tada znači da je presek pogrešno zadat i program završava ovu naredbu.

Kreiranje poprečnog preseka greda
Pomoću ove naredbe imate mogućnost da kreirate poprečni presek na osnovu podužnog
izgleda armature koji je definisan sa jednom ili sa više serija u podužnom preseku. Da bi
kreiranje poprečnog preseka od više serija u podužnom preseku uopšte bilo moguće, one
moraju da imaju isti pravac pružanja i moraju da se preklapaju, ili bar da se dodiruju jednom
svojom stranicom. Takođe, sve presečene serije moraju da budu ili radijalne ili neradijalne.
Kod neradijalnih serija, šipke unutar serije treba da imaju isti nagib u odnosu na liniju
pružanja, dok radijalne serije moraju da imaju isti centar armature. Napomenućemo još da je
dozvoljena kombinacija promenljiviih i konstantnih serija, naravno ako zadovoljavaju
prethodno navedene uslove.

Ako ste zadatom linijom presekli više serija u podužnom preseku, otvoriće se dijalog box
sledećeg izgleda:

Copyright (c) Radimpex * http://www.radimpex.co.yu * e-mail:radimpex@eunet.yu * Tel 011 3809-158
131

Dijalog box za ravnanje više presečenih serija uzengija

U centralnom delu dijalog box-a su prikazane uzengije od kojih su kreirane presečene serije u
podužnom preseku. Program automatski, na osnovu zadate linije preseka određuje pozicije
uzengija kao i njihov međusobni položaj, a u slučaju da je presečena i promenljiva serija,
zadata linije preseka će ujedno odrediti i dimenzije uzengije na datom mestu. Jasno je da
prikazani međusobni položaj neće uvek odgovarati trenutnim potrebama na crtežu, tako da u
okviru ovog dijalog box-a imate mogućnost da uzengije presložite prema vašim potrebama.

Mehanizam za ravnanje radi tako što se levim klikom miša obeleži kraj ili sredina segmenta
jedne uzengije (crvena tačka na crtežu), a potom desnim klikom miša odabere tačka sa druge
uzengije, koja treba da se poklopi sa prethodno selektovanom.

Ako bi ova greda trebalo da bude recimo G-preseka (ploča stoji u desno), tada bi levim klikom
miša selektovali prvo gornji levi ćošak uspravne uzengije, a potom desnim klikom miša gornji
levi ćošak položene uznegije. Rezultat rada programa bi bio kao na sledećoj slici.

Poravnate uzengije su formirale oblik G-preseka

Ako bismo pak želeli da dobijemo oblik simetričnog T-preseka, tada bismo prvo levim klikom
miša selektovali sredinu gornjeg segmenta uspravne uzengije, a potom desnim klikom miša
sredinu gornjeg segmeta položene uzengije. Sada ćemo dobiti ovakav način ravnanja.

Copyright (c) Radimpex * http://www.radimpex.co.yu * e-mail:radimpex@eunet.yu * Tel 011 3809-158
132

Poravnate uzengije su formirale oblik simetričnog
T-preseka

Zadavanjem vrednosti u edit box-u ‘Xp=’, odnosno ‘Yp=’, imate mogućnost da uzengiju na
kojoj se nalazi referentna tačka pomerite za zadatu vrednost duž X, odnosno duž Y ose.

Check box-ovi ‘Rotacija oko X ose’ i ‘Rotacija oko Y ose’, služe za osno preslikavanje
uzengije na kojoj se nalazi referentna tačka u odnosu na X i Y osu. Ove check box-ove možete
simultano postavljati na uključeno i isključeno stanje u zavisnosti od trenutnih potreba na
crtežu.

Kada poprečni presek preuredite prema svojim potrebama, aktivirajte komandno polje ‘OK’,
nakon čega će program otvoriti novi dijalog box sledećeg izgleda.

Izgled dijalog box-a u okviru naredbe za vađenje poprečnog preseka
u gredama

Ovaj dijalog box je potpuno isti kao i dijalog box koji bi se otvorio da je zadatom linijom
presečena samo jedna serija u podužnom preseku.

Program sada, na osnovu zadate linije preseka, određuje i položaj šipki podužne armature i
tako kreirani poprečni presek prikazuje u desnom delu dijalog box-a.

Copyright (c) Radimpex * http://www.radimpex.co.yu * e-mail:radimpex@eunet.yu * Tel 011 3809-158
133

Da bi presečene šipke podužne armature ušle u sastav poprečnog preseka koji se kreira, uslov
je da se one moraju nalaziti unutar gabarita presečenih serija uzengija. Kako bi se izbegle
negativne posledice usled eventualnog netačnog crtanja, program raspolaže i sa programski
usvojenom tolerancijom, te pri kreiranju poprečnog preseka koriguje eventualno loše zadati
položaj armature u podužnom izgledu. Vrednost ove tolerancije možete sami podesiti u okviru
naredbe ‘Funkcionalnost’ (vidi poglavlje ‘11.4’).

Raspored armature po širini je određen brojem komada koji je pridružen svakoj od presečenih
instanci, i uslovom da one budu simetrično postavljene u poprečnom preseku. U slučaju da se
više presečenih instanci u podužnom izgledu preklapa, program u uglove uzengija smešta one
sa dužim gabaritom, a ostale na jednakom razmaku unutar uzengija.

Napomenućemo da u slučaju presečene serije kružnih i spiralnih uzengija program podužne
šipke raspoređuje ravnomernu po obimu, pri čemu presečenu spiralnu uzengiju prikazuje
pomoću automatski kreiranog kružnog reprezenta.

Značenje ostalih ponuđenih parametara u ovom dijalog box-u je potpuno isto kao i u okviru
naredbe ‘Ceo presek’ (vidi prethodno poglavlje ‘5.3’).

Kada ste definisali sve podatke u dijalog box-u aktivirajte komandno polje ‘OK’, nakon čega će
program zatvoriti dijalog box i zahtevati da odredite položaj upravo kreiranog poprečnog
preseka na crtežu.

Referentna tačka:

Dalji tok naredbe je poptuno isti kao i kod naredbe ‘Ceo presek’ (vidi poglavlje ‘5.3’), pa ga
nećemo ponovo objašnjavati.

Poprečni presek dobijen pomoću naredbe ‘Vađenje preseka’

Copyright (c) Radimpex * http://www.radimpex.co.yu * e-mail:radimpex@eunet.yu * Tel 011 3809-158
134

Kreiranje poprečnog preseka ploča
U slučaju da ste zadatom linijom presekli barem jednu seriju u osnovi ili seriju mreža, program
će otvoriti dijalog box sledećeg izgleda:

Izgled dijalog box-a u okviru naredbe za vađenje poprečnog
preseka u pločama

U gornjem delu dijalog box-a se nalaze liste u kojima su prikazane pozicije svih presečenih
serija u osnovi i svih serija mreža. U listi ‘Paralelni preseci’, nalaze se sve pozicije kojima je
zadatom linijom presečen simbol koji označava interval rasprostiranja serije (linija serije), a u
listi ‘Upravni preseci’, sve pozicije kojima je zadatom linijom presečen simbol instance.

Liste u kojima su prikazane pozicije svih presečenih
serija u osnovi

Copyright (c) Radimpex * http://www.radimpex.co.yu * e-mail:radimpex@eunet.yu * Tel 011 3809-158
135

Sa desne strane ovih lista se nalazi lista ‘Mreže’, u kojoj su prikazane sve presečene pozicije
mrežaste armature.

Lista u kojoj su prikazane pozicije svih presečenih serija mreža

Pozicije iz liste ‘Paralelni preseci’ se prikazuju kao instance sa svojom pravom geometrijom,
pozicije iz liste ‘Upravni preseci’ kao serije u poprečnom preseku, a pozicije mrežaste armature
se prikazuju simbolom mreža u poprečnom preseku. Prema tome, ako na crtežu gornju i donju
zonu prikazujete na odvojenim ‘Layer’-ima, što je u paksi najčešći slučaj, potrebno je da oba
ova ‘Layer’-a pre aktiviranja naredbe ‘Vađenje preseka’ postavite za vidljive.

U donjem levom uglu dijalog box-a se nalazi crtež na kome su prikazane sve presečene
pozicije armature, a isprekidanom linijom je naznačen pložaj zadate linije poprečnog preseka.

Deo dijalog box-a rezervisan za prikaz armature presečene
zadatom linijom preseka

Copyright (c) Radimpex * http://www.radimpex.co.yu * e-mail:radimpex@eunet.yu * Tel 011 3809-158
136

Uloga ovog crteža je da olakša izbor željene pozicije armature iz listi i određivanje njenog
položaja u odnosu na zadatu liniju preseka. Pored vrste prikaza ‘Armatura zahvaćena
presekom’, izborom iz zatvorene liste koja se nalazi iznad ovog prozora, za tekući možete
postaviti prikaz ‘Sve’, i tada će biti prikazane sve pozicije armature koje se nalaze na crtežu.

Zatvorena lista za izbor vrste prikaza

U centralnom delu dijalog box-a se nalazi crtež poprečnog preseka koji se kreira, i njegov
izgled zavisi od trenutnog stanja parametara u dijalog box-u. Klikom miša preko željene
pozicije u listi ona postaje trenutno aktivna i njen položaj se jasno označava na oba crteža u
dijalog box-u.

Deo dijalog box-a rezervisan za prikaz poprečnog preseka
koji se kreira

Kako se pri kreiranju pozicije armature ne zadaje podatak o tome da li ona pripada gornjoj ili
donjoj zoni, to je jedna od osnovnih uloga ovog dijalog box-a određivanje zone kojoj pripadaju

Copyright (c) Radimpex * http://www.radimpex.co.yu * e-mail:radimpex@eunet.yu * Tel 011 3809-158
137

pozicije armature presečene zadatom linijom preseka. Naime, u koloni ‘Zona’ program svakoj
poziciji iz listi automatski pridružuje parametar koji određuje kojoj zoni ta pozicija pripada.

Parametri koji određuju kojoj zoni koja pozicije armature
pripada

Desnim klikom miša preko pozicije u listi, parametar ‘gornja/donja’ naizmenično dobija
suprotnu vrednost, što se automatski odražava na izgled poprečnog preseka. U slučaju da je
zadatom linijom presečena serija u osnovi ili serija mreža koja se istovremeno postavlja u obe
zone, tada će u koloni ‘Zona’ stajati parametar ‘Obostrano’ i njega desnim klikom miša
nećete moći da promenite.

Ako ste armaturu gornje i donje zone crtali na odvojenim ‘Layer’-ima, onda imate mogućnost
da iz zatvorenih lista, koje se nalaze u delu dijalog box-a ‘Layer’, odredite na kom ‘Layer’-u se
nalazi armatura koja pripada gornjoj, a na kom ‘Layer’-u armatura koja pripada donjoj zoni.

Copyright (c) Radimpex * http://www.radimpex.co.yu * e-mail:radimpex@eunet.yu * Tel 011 3809-158
138

Liste pomoću kojih se, izborom ‘Layer’-a, definiše zona
kojoj armatura crtana na tom ‘Layer’-u pripada

Nakon izbora ‘Layer’-a iz ovih lista, program će svim presečenim pozicijama armature pridružiti
odgovarajući parametar ‘gornja’ odnosno ‘donja’, a crtež poprečnog preseka će prepraviti tako
da odgovara zadatim parametrima. U slučaju da se radi o crtežu koji je eksportovan iz naših
statičkih programa, na osnovu programski zadatih imena ‘Layer’-a: ‘A4_DZ’ i ‘A4_GZ’, program
će znati da presečene pozicije automatski, pri aktiviranju naredbe smesti u gornju odnosno
donju zonu.

Serije u osnovi, odnosno serije mreža, koje su zadatom linijom preseka samo delimično
presečene, program u poprečnom preseku prikazuje sa njihovim pravim gabaritom (kao da je
zadatom linijom preseka presečena cela serija). Postavljanjem na uključeno stanje check box-a
‘Parcijalni presek’, imate mogućnost da od programa zahtevate kreiranje poprečnog preseka
samo od onih delova serija koji su zahvaćeni zadatom linijom preseka.

Check box za kreiranje parcijalnog poprečnog preseka ploče

Copyright (c) Radimpex * http://www.radimpex.co.yu * e-mail:radimpex@eunet.yu * Tel 011 3809-158
139

Pomoću parametara koji se nalaze u delu dijalog box-a ‘Oplata’, imate mogućnost da
definišete oplatu za kreirani poprečni presek ploče.

Deo dijalog box-a za definisanje oplate

Postavljanjem na uključeno stanje check box-a ‘Oplata’, za promenu postaju dostupni edit
box-ovi za zadavanje zaštitnih slojeva, kao i check box ‘Kote’. Edit box-ovi za zadavanje
zaštitnih slojeva imaju sledeće značenje:

‘a =’ Globalni zaštitni sloj. Zadavanjem vrednosti u ovom edit box-u definiše se
zaštitni sloj za sve ivice oplate.

‘a levo =’ Zaštitni sloj od leve ivice oplate

‘a desno =’ Zaštitni sloj od desne ivice oplate

‘a gore =’ Zaštitni sloj od gornje ivice oplate

‘a dole =’ Zaštitni sloj od donje ivice oplate

Podatak o debljini ploče, program po default-u sam određuje na osnovu zadatih vrednosti
zaštitnih slojeva i vertikalnog gabarita presečenih pozicija koje se u poprečnom preseku vide
kao instance, i prikazuje ga u edit box-u ‘Dpl=’. Svakako da zadavanjem željene vrednosti
direktno u edit box-u ‘Dpl=’, možete da promenite ovako proračunatu debljinu ploče.

Copyright (c) Radimpex * http://www.radimpex.co.yu * e-mail:radimpex@eunet.yu * Tel 011 3809-158
140

Edit box za definisanje debljine ploče

Pomoću check box-a ‘Kote’ se određuje da li će oplata poprečnog preseka biti iskotirana, dok
se iz zatvorene liste koja se nalazi ispod njega bira stil kotiranja oplate. Ova zatvorena lista
sadrži sve ranije kreirane ‘AutoCAD’-ove stilove kotiranja.

Deo dijalog box-a za izbor stila kotiranja oplate

Pozicije armature iz liste ‘Upravni preseci’ se uvek prikazuju kao podeona armatura, odnosno
kao armatura koja je udaljenija od odgovarajuće ivice oplate. Ako to nije slučaj, pomoću check
box-a koji se nalaze u kloni ‘Glav.’, imate mogućnost da željenu poziciju armaturu prikažete
kao glavnu, odnosno da je postavite tako da bude udaljena od ivice oplate za zadatu veličinu
odgovarajućeg zaštitinog sloja. Postavljanje ovog check box-a na uključeno stanje će
automatski dovesti i do promene debljine ploče.

Copyright (c) Radimpex * http://www.radimpex.co.yu * e-mail:radimpex@eunet.yu * Tel 011 3809-158
141

Check box-ovi za definisanje glavne armature

Zadavanjem vrednosti u edit box ‘Razmera’ sa tastature, ili izborom iz zatvorene liste koja se
nalazi u njegovom produžetku neke od programom definisanih razmera, možete odmah
odabrati razmeru u kojoj želite da prikažete kreirani poprečni presek.

Deo dijalog box-a za definisanje razmere poprečnog preseka

Kada ste zadali sve podatke u dijalog box-u aktivirajte komandno polje ‘OK’, nakon čega će
program zatvoriti dijalog box i zahtevati da odredite položaj upravo kreiranog poprečnog
preseka na crtežu, položaj kota oplate i položaj kota za sve upotrebljene pozicije armatura.

Copyright (c) Radimpex * http://www.radimpex.co.yu * e-mail:radimpex@eunet.yu * Tel 011 3809-158
142

Poprečni presek ploče dobijen pomoću naredbe ‘Vađenje preseka’

5.5 Skaliranje razmere poprečnog preseka
(PROMENA RAZMERE)
Kako se u praksi često javlja potreba da se pojedini delovi crteža prikažu u različitim
razmerama, razvijena je naredba pomoću koje imate mogućnost da proizvoljno selektovanim
objektima sa crteža naknadno promenite razmeru. Naime, izborom naredbe ‘Promena
Razmere’, iz padajućeg menija ‘ArmCAD’ ili klikom miša na ikonu , na komandnoj liniji se
javlja poruka kojom se od korisnika zahteva da sa crteža selektuje sve entitete kojima želi da
promeni razmeru.

Selektovanje entiteta za promenu razmere:

Ova poruka će stajati na komandnoj liniji sve dok pritiskom na taster ‘Enter’ ili klikom na desni
taster miša ne označite kraj procedure selektovanja, nakon čega će program zahtevati da
odredite tačku u odnosu na koju će selektovani objekti biti skalirani.

Položaj bazne tačke skaliranja:

Nakon izbora bazne tačke sa crteža, program će otvoriti dijalog box za postavljanje nove
razmere.

Copyright (c) Radimpex * http://www.radimpex.co.yu * e-mail:radimpex@eunet.yu * Tel 011 3809-158
143

Izgled dijalog box-a za promenu razmere

U delu dijalog box-a ‘Globalna razmera celog crteža’ je ispisan podatak o postavljenoj
glavnoj razmeri koja važi na nivou celog crteža (vidi poglavlje ‘11.5’), dok je u edit box-u
‘Razmera selektovanih entiteta’ prikazana trenutna razmera selektovanih ‘ArmCAD’-ovih
entiteta. Promena razmere se vrši zadavanjem nove vrednosti u edit box-u sa tastature, ili
izborom iz zatvorene liste neke od ponuđenih razmera. Aktiviranjem komandnog polja ‘OK’
dijalog box će biti zatvoren, a program će skalirati sve selektovane elemente crteža sa
faktorom koji predstavlja relativno uvećanje ili umanjenje u odnosu na glavnu razmeru crteža.
U proceduri skaliranja program jedino tekstovima neće menjati veličinu, ali će zato promeniti
njihov relativan položaj u odnosu na skalirane elemente crteža. Na ovaj način će svi tekstovi
na crtežu, i na skaliranim i na neskaliranim delovima, imati istu veličinu u ‘AutoCAD’-ovim
crtačkim jedinicama, a ona će za postavljenu glavnu razmeru odgovarati zadatoj veličini u
milimetrima na hartiji pri štampi.

Da bi program bio u stanju da pri izradi specifikacije pozicijama armature pridruži i prave
dimenzije, to se za svaki od entiteta na crtežu pamti i podatak o eventualnom zadatom faktoru
skaliranja (ako entiteti nisu skalirani faktor skaliranja ima ‘default’ vrednost ‘1.0’). Kako je ovo
jedinstven podatak za svaki od entiteta, to u jednoj proceduri promene razmere nećete moći
da selektujete entitete koji za ovaj podatak nemaju istu vrednost. U ovom slučaju program će
izdati odgovarjuće upozorenje i poništiće prethodno izvršenu selekciju.

Napomenućemo da program prepoznaje promenu faktora skaliranja i kada se ona zadaje
pomoću ‘AutoCAD’-ove naredbe ‘Scale’. Za ‘ArmCAD 2005’ to je potpuno regularna operacija
kao i kada dejstvuje naredba ‘Promena razmere’, te će promenjeni faktor skaliranja upamtiti i
pridružiti svim selektovanim elementima crteža. Iz ovoga proizilazi i zaključak da pomoću
‘AutoCAD’-ove naredbe ‘Scale’ ne možete uticati na promenu dimenzija selektovanih
‘ArmCAD’-ovih entiteta, već samo na promenu njihove razmere.

Prednost naredbe ‘Promena razmere’ u odnosu na AutoCAD’-ovu naredbu ‘Scale’ je u tome što
se u okviru njenog dijalog box-a ispisuje podatak o trenutnoj razmeri selektovanih ‘ArmCAD’-
ovih entiteta, a promena se vrši zadavanjem željene razmere, a ne faktora skaliranja. Pored
toga, veoma bitna razlika je u promeni razmere selektovanih kota oplate. Naime, kotne linije
će pri promeni razmere promeniti svoje dimenzije, ali će se u tekstu kote i dalje prikazivati
orginalna, neskalirana vrednost, dok će se pri skaliranju pomoću AutoCAD’-ove naredbu ‘Scale’
u tekstu kote prikazivati skalirane dimenzije. Ovu razliku ćemo prikazati na jednostavnom
primeru pravougaonog poprečnog preseka dimenzija 30x40 cm koji je nacrtan u razmeri 1:50
(crtež br. 1 na sledećoj slici).

Copyright (c) Radimpex * http://www.radimpex.co.yu * e-mail:radimpex@eunet.yu * Tel 011 3809-158
144

Datom poprečnom preseku smo prvo promenili razmeru u 1:25 pomoću naredbe ‘Promena
razmere’ (crtež br. 2), a zatim i pomoću AutoCAD’-ove naredbu ‘Scale’ (crtež br. 3). Sa slike
se jasno vidi da su prvom slučaju vrednosti u tekstu kote ostale nepromenjene (30/40 cm),
dok su u drugom slučaju pomnožene sa zadatim faktorom skaliranja i sada su 60/80 cm, što
svakako nismo želeli.

Copyright (c) Radimpex * http://www.radimpex.co.yu * e-mail:radimpex@eunet.yu * Tel 011 3809-158
145

6. KOTIRANJE ŠIPKI
6.1 Kotiranje šipki (KOTA)
Pomoću naredbe ‘Kota’, imate mogućnost da na proizvoljno odabranoj instanci
postavite kotu koja će na crtežu jasno odrediti o kojoj se poziciji armature radi. U okviru ove
naredbe, kote je moguće postavljati na šipkama u podužnom izgledu, svim tipovima serija, i
mrežama koje su prikazane u popečnom preseku. Svi ovi entiteti mogu biti bez kote, ili pak
mogu imati jednu ili više kota. Procedura postavljanja kota za sve ove entitete je manje više
ista, te ćemo se za ilustraciju poslužiti primerom kotiranja šipki u podužnom izgledu.

Izborom naredbe ‘Kota’, iz padajućeg menija ‘ArmCAD ► Referenca’ ili klikom miša na
ikonu , komandna linija dobija sledeći izgled.

Početna tačka kote (Set/Izlaz) <Izlaz>:

Program sada očekuje da izborom tačke sa instance koju kotirate, odredite početnu tačku kote,
ili da izaberete jednu od ponuđenih podopcija.

Izborom podopcije ‘Izlaz’ naredba se prekida, dok se izborom podopcije ‘Set’ otvara dijalog
box sledećeg izgleda:

Izgled dijalog box-a za postavljanje tekućeg stila kotiranja

Ovo je standardan dijalog box za izbor stila kotiranja. Obzirom da kote za različite tipovi
armature (šipke, serije, mreže itd.) nemaju isti oblik, u dijalog box-u se za svaki tip armature
nalazi prozor predviđen za prikaz ‘preview’-a tekućeg stila kotiranja, kao i zatvorena lista koja
sadrži sve ranije kreirane stilove kotiranja. Kada iz zatvorene liste za tip armature koji kotirate
izaberete željeni stil kotiranja, aktivirajte komandno polje ‘OK’. Program će zatvoriti dijalog
box i vratiće se u naredbu za postavljanje kote.

Nakon izbora početne tačke kote, program zahteva da klikom miša odredite položaj teksta
kote.

Copyright (c) Radimpex * http://www.radimpex.co.yu * e-mail:radimpex@eunet.yu * Tel 011 3809-158
146

Pozicija teksta (Set/Izlaz) <Izlaz>:

Na kraju program zahteva da izborom tačke sa crteža, ili unošenjem numeričke vrednosti sa
tastature odredite ugao nagiba teksta u koti.

Ugao teksta:

Program će iz instance pročitati sve ranije pridružene numeričke podatke, i u zavisnosti od
izabranog stila kotiranja kreirati izgled kote.

Za početnu tačku kote je odabrana tačka koja pripada samo jednoj
instanci (kota je postavljena izborom tačaka 1,2 i 3)

Ako se na mestu koje ste zadali kao početnu tačku kote, umesto jedne nalazi više preklopljenih
instanci, program će u tekstu kote prikazati podatke za sve selektovane instance.

Copyright (c) Radimpex * http://www.radimpex.co.yu * e-mail:radimpex@eunet.yu * Tel 011 3809-158
147

Za početnu tačku kote je odabrana tačka koja pripada dvema prekopljenim
instancama (kota je postavljena izborom tačaka 1,2 i 3)

Pomoću naredbi ‘Vidljivost’ i ‘Sakrivanje’ (vidi poglavlje ‘9.1’ i ‘9.2’), imate mogućnost da
izbegnete ovakve slučajeve, odnosno da ukidanjem vidljivosti pojedinih pozicija pre procedure
kotiranja, sami odredite koje instance će se naći u sadržaju kote.

Ako pri određivanju početne tačke kote, umesto u okolinu instance, mišem klikne na prazan
deo crteža, program će isto kao i kod prethodno opisane procedure kada se selektuje tačka sa
instance, zahtevati da odredite poziciju teksta, s tim što će se sada u sadržaju kote naći podaci
za sve instance koje su presečene sa ovako zadatom kotnom linijom.

Za početnu tačku kote je odabrana tačka koja ne pripada ni jednoj instanci
(kota je postavljena izborom tačaka 1,2 i 3)

Copyright (c) Radimpex * http://www.radimpex.co.yu * e-mail:radimpex@eunet.yu * Tel 011 3809-158
148

Napomenućemo da će broj redova u ovako kreiranoj koti odgovarati broju presečnih tačaka
između kotne linije i instanci na crtežu, a njihov položaj po visini će jasno odrediti na koju se
instancu odnosi data kota. Ovakvim načinom kotiranja se praktično odjedanput kreira više
nezavisnih kota kojima se preklapaju kotne linije duž zadate linije preseka.

Izuzetak predstavlja slučaj kada se linijom koja je određena početnom tačkom kote i pozicijom
teksta preseče više instanci iste pozicije. U takvim slučajevima, imate mogućnost da od
programa zahtevate da za sve instance iste pozicije kreira kotu u jednom redu. Da li će kota, u
ovakvom specijalnom slučaju, biti postavljena u jednom ili više redova, definisano je u okviru
naredbe ‘Funkcionalnost’ (vidi poglavlje ‘11.4’).

Zajednička kota u jednom redu za više instanci iste pozicije
(kota je postavljena izborom tačaka 1,2 i 3)

Na kraju ćemo još jedanput napomenuti da procedura kotiranja svih tipova serija kao i mreža
u poprečnom preseku, u potunosti odgovara opisanoj proceduri pojedinačnog kotiranja šipki u
podužnom izgledu.

6.2 Specifikator
Pomoću ove naredbe imate mogućnost da odabranu poziciju armature prikažete na
crtežu u formi kakva je predviđena u specifikaciji, sa iskotiranim dužinama segmenta i
podatkom o ukupnoj dužini šipke. Ovakav prikaz armature je od velike koristi kod
komplikovanijih crteža, a po nekim standardima je čak i obavezan. Nakon izbora naredbe
‘Specifikator’, iz padajućeg menija ‘ArmCAD ► Referenca’ ili klikom miša na ikonu ,
komandna linija dobija sledeći izgled:

Selektovanje objekta (Set/Izlaz):

Sada se od korisnika očekuje da selektuje šipku koju želi da prikaže na crtežu u formi
specifikacije, ili da izabere jednu od ponuđenih podopcija sa komandne linije. Izborom
podopcije ‘Izlaz’ naredba se prekida, dok podopcija ‘Set’ služi za izbor stila kotiranja
specifikatora.

Copyright (c) Radimpex * http://www.radimpex.co.yu * e-mail:radimpex@eunet.yu * Tel 011 3809-158
149

Napomenućemo da je u ovoj proceduri omogućeno selektovanje svih ‘ArmCAD’-ovih entiteta
pomoću kojih se jedna pozicija armature može prikazati na crtežu (instanci šipki, reprezenata,
svih vrsta serija, kao i šipki iz poprečnih preseka). Nakon izvršene selekcije program će sa
komandne linije zahtevati da odredite položaj specifikatora na crtežu.

Pozicija specifikatora (Set):

Izgled specifikatora na crtežu

Selektovanjem postavljenog specifikatora, program će postaviti ‘grip’-ove, kako na glavnoj
koti, tako i na svim tekstovima koji ukazuju na dužine segmenata date pozicije, tako da se
lako može izvršiti promena njihovog položaja.

‘Grip’-ovi na specifikatoru

Copyright (c) Radimpex * http://www.radimpex.co.yu * e-mail:radimpex@eunet.yu * Tel 011 3809-158
150

Sadržaj teksta kote specifikatora zavisi od izabranog stila kotiranja, koji se može promeniti
pomoću univerzalne naredbe ‘Edit entiteta’. Naime, ako nakon aktiviranja ove naredbe, na
zahtev sa komandne linije za selektovanje objekata odgovorite selektovanjem specifikatora,
otvoriće se dijalog box za izbor stila kotiranja u kome izborom iz zatvorene liste možete
promeniti stil kotiranja selektovanog specifikatora.

Napomenućemo da ispisani broj komada u koti specifikatora, pri izradi specifikacije neće ući u
ukupnu količinu šipki date pozicije.

6.3 Multi specifikator
U praksi se često javlja potreba da se sve pozicije armature nekog konstruktivnog
elementa prikažu na crtežu u formi kakva je predviđena u specifikaciji. Obzirom da se pomoću
naredbe ‘Specifikator’ selektuje i postavlja jedna po jedna pozicija armature, njeno korišćenje
u ovim slučajevima bi bilo prilično naporno. Iz tog razloga je osmišljena i naredba
‘Multispecifikator’, pomoću koje se zadavanjem linije istovremeno selektuju sve pozicije
armature koje zadata linija preseca. Nakon izbora ove naredbe iz padajućeg menija ‘ArmCAD
► Referenca’ ili klikom miša na ikonu , program će sa komandne linije zahtevati da zadate
prvu,

Prva tačka preseka (Set/Izlaz) <Izlaz>:

a zatim i drugu tačku linije preseka.

Druga tačka preseka (Set/Izlaz) <Izlaz>:

Značenje podopcija ‘Set’ i ‘Izlaz’, je potpuno isto kao kod prethodno opisane naredbe
‘Specifikator’ (vidi poglavlje ‘6.2’).

Nakon izbora druge tačke linije preseka program će zahtevati da na crtežu odredite položaj
specifikatora svake od selektovanih pozicija.

Pozicija specifikatora (Set/Izlaz) <Izlaz>:

Copyright (c) Radimpex * http://www.radimpex.co.yu * e-mail:radimpex@eunet.yu * Tel 011 3809-158
151

7. EDITOVANJE ŠIPKI
7.1 Rad sa bazom pozicija (BAZA POZICIJA)
Izborom naredbe ‘Baza pozicija’, iz padajućeg menija ‘ArmCAD ► Šipka’ ili klikom
miša na ikonu , otvara se dijalog box sledećeg izgleda:

Izgled dijalog box-a u okviru naredbe ‘Baza pozicija’

U levom delu dijalog box-a se prikazuje lista svih pozicija koje su do pokretanja ove naredbe
pridružene tekućoj poziciji oplate. Značenje svake kolone u listi je isto kao kod prethodno
objašnjene naredbe ‘Postojeća’, a tekuća oplata se može promenti izborom iz zatvorene liste
‘Oplata’.

Često se javlja potreba da se nekom podatku dodeli ista vrednost za više pozicija armature. Iz
tog razloga je u ovom dijalog box-u omogućena istovremena selekcija više pozicija iz liste.
Postoji nekoliko načina višestruke selekcije:

- Pomerite pokazivač miša na poziciju od koje želite da započnete selekciju, pritisnite levo
dugme i pomerite miša. Biće selektovane sve pozicije preko kojih ste prešli pokazivačem
miša pre puštanja levog dugmeta.

- Klikom miša obeležite poziciju od koje želite da započnete selekciju, a zatim pritisnite taster
‘Shift’ i kliknite na poziciju kojom želite da završite selekciju.

- Ako držite pritisnut taster ‘Ctrl’, biće selektovana svaka pozicija na koju kliknete mišem, dok
će klik miša na već selektovanu poziciju deselektovati istu.

Copyright (c) Radimpex * http://www.radimpex.co.yu * e-mail:radimpex@eunet.yu * Tel 011 3809-158
152

Iz liste su selektovane pozicije sa rednim brojevima 4,6,7 i 9

U centralnom delu dijalog box-a se nalazi prozor rezervisan za prikaz geometrije selektovanih
pozicija. Iz zatvorene liste iznad ovog prozora možete da izaberete jedan od tri programom
predviđena načina prikazivanja selektovanih pozicija. Pri višestrukoj selekciji pozicije mogu biti
prikazane kao ‘Šipke iz izabrane oplate’ (prikazane su instance svih pozicija iz tekuće
oplate, a položaj instanci selektovanih pozicija je jasno naznačen) ili kao ‘Sve šipke’
(prikazane su instance svih pozicija iz svih oplata, a položaj instanci selektovanih pozicija je
jasno naznačen), dok je vrsta prikaza ‘Geometrija pozicije’ predviđena za prikaz geometrije
samo jedne selektovane pozicije.

Zatvorena lista za promenu vrste prikaza u dijalog box-u

Iz zatvorenih lista u delu dijalog box-a ‘Tip armature’, možete selektvanim pozicijama
menjati kako vrstu tako i prečnik armature, dok pomoću check box-a ‘Uzengija’ možete
odrediti da li su selektovane pozicije uzengije ili ne.

Copyright (c) Radimpex * http://www.radimpex.co.yu * e-mail:radimpex@eunet.yu * Tel 011 3809-158
153

Deo dijalog box-a za izbor vrste i prečnika armature i check box ‘Uzengija’

Ispod prozora u kome je prikazan izgled selektovanih pozicija armature, nalaze se liste i
prekidači za postavljanje i obrtanje kuka. Kako se ove promene odnose na sve instance
selektovanih pozicija na crtežu, u listama se ne nudi mogućnost postavljanja pokazivača,
obzirom da su pokazivači samo grafički simboli koji se po potrebi postavljaju samo na
pojedinim instancama koje imaju slobodne krajeve.

Liste i prekidači za postavljanje i obrtanje kuka

U gornjem desnom uglu dijalog box-a se prikazuje ukupan broj komada šipki date pozicije
armature, koji je pridružen svim instancama na crtežu (u ovu količinu ulazi i broj komada šipki
iz svih serija i poprečnih preseka koji su kreirani za datu poziciju). Ispod ovog podatka se
nalazi edit box ‘Dodata količina’, u kome možete za datu poziciju armature zadati proizvoljan
broj dodatnih komada šipki koji nije prikazan na crtežu. Ovakvo definisanje dodatne količine
armature najčešće ima primenu kod konstruktivnih elemenata koji se na crtežu ne prikazuju u
podužnom već samo u poprečnom preseku. Ako za primer uzmemo serklaže koje obično
prikazujemo samo u poprečnom preseku, tada se broj komada uzengija nigde ne vidi na

Copyright (c) Radimpex * http://www.radimpex.co.yu * e-mail:radimpex@eunet.yu * Tel 011 3809-158
154

crtežu, pa se jedino pomoću ove opcije on može lako definisati. Svakako da ima još mnogo
primera u praksi kada je problem nemoguće rešiti bez ove dodatne mogućnosti koju program
nudi. Podatak ‘Ukupno’, koji se nalazi ispod edit box-a ‘Dodata količina’, predstavlja ukupnu
količinu šipki date pozicije armature koja će ući u specifikaciju.

Za dodatnu količinu selektovane pozicije je zadata vrednost 10

Napomenućemo da za dodatnu količinu možete po potrebi zadati i negativnu vrednost, ali sa
ograničenjem da podatak ‘Ukupno’ ne može dobiti negativan znak. Ako ste selektovali više
pozicija koje imaju različit broj komada šipki, podatke ‘Količina’ i ‘Ukupno’ program neće moći
da prikaže, ali će edit box ‘Dodata količina’ i dalje biti dostupan, a uneti broj dodatnih komada
šipki biće pridružen svim selektovanim pozicijama. Jedini izuzetak predstavljaju promenljive
pozicije. Obzirom da je geometrija svake šipke promenljive serije određena njenim položajem
u seriji, zadavanje dodatne količine ne bi imalo nikakvog smisla, tako da nije ni dozvoljeno.

Kada je za tekući postavljen prikaz ‘Geometrija pozicije’, selektovana pozicija je prikazana sa
iskotiranim dužinama svih segmenata, a jedan od njih je uvek markiran crvenom bojom.
Ovako naznačeni segment šipke nazivamo ‘tekući’. Sa desne strane prozora za prikaz se nalaze
edit box-ovi sa numeričkim podacima koji određuju geometriju tog segmenta.

Copyright (c) Radimpex * http://www.radimpex.co.yu * e-mail:radimpex@eunet.yu * Tel 011 3809-158
155

Deo dijalog box-a sa numeričkim podacima koji određuju geometriju
tekućeg segmenta

Promena tekućeg segmenta se vrši levim klikom miša preko željenog segmenta šipke, a
prikazani edit box-ovi imaju sledeće značenje:

‘Ds =’ dužina tekućeg segmenta

‘Dx =’ horizontalna projekcija tekućeg segmenta

‘Dy =’ vertikalna projekcija tekućeg segmenta

‘α =’ ugao nagiba tekućeg segmenta u odnosu na horizontalu

‘Fn =’ strela tekućeg lučnog segmenta (vrednost Fn=0 označava da je segment prav)

Na prikazu geometrije selektovane pozicije je crvenom kružnom tačkom obeležena
nepomerljiva tačka. Program ovu tačku po ‘default’-u postavlja u prvu tačku šipke, a promena
njenog položaja se vrši desnim klikom miša na bilo koju krajnju ili srednju tačku segmenata
šipke. Njenim izborom se defiiniše tačka koja pri promeni geometrije tekućeg segmenta neće
promeniti svoj položaj na crtežu. Na primer, ako za nepomerljivu tačku izaberete krajnju tačku
tekućeg segmenta, a zatim mu promenite dužinu, ni jedan segment šipke koji se nalazi na istoj
strani kao i nepomerljiva tačka, a u odnosu na tekući segment, pri zadatoj promeni neće
promeniti svoj položaj na crtežu.

Copyright (c) Radimpex * http://www.radimpex.co.yu * e-mail:radimpex@eunet.yu * Tel 011 3809-158
156

Promenjena je dužina tekućeg segmenta (Ds=300), sa zadatom nepomerljivom
tačkom na njegovom levom kraju, tako da vertikalni segment šipke ne menja
svoj položaj na crtežu

Pored mogućnosti zadavanja željene vrednosti direktno u svaki od edit box-ova kojima je
definisana geometrija tekućeg segmenta šipke, program omogućava i izlazak na crtež. Naime,
sa desne strane svakog od ovih edit box-ova se nalazi dugme ‘!’, čijim se aktiviranjem izlazi na
crtež i vrši izbor dve tačke čije će međusobno rastojanje odrediti potrebnu vrednost.

Prva tačka:

Druga tačka:

Nakon izbora druge tačke, program će se vratiti u dijalog box i očitanu vrednost smestiti u
odgovarajući edit box. Očitane vrednosti će uvek biti pozitivne, pa u slučaju da je u
konkretnom primeru potrebno zadati negativan broj, moraćete sami u edit box-u da postavite
negativan predznak.

Desnim klikom miša preko prostora predviđenog za prikaz izgleda tekuće pozicije, otvara se
padajući meni u kome se nalazi niz naredbi za rad sa tekućim segmentom šipke.

Copyright (c) Radimpex * http://www.radimpex.co.yu * e-mail:radimpex@eunet.yu * Tel 011 3809-158
157

Padajući meni koji se otvara desnim klikom miša

Ponuđene naredbe imaju sledeće značenje:

‘Sledeći segment’ vrši se promena tekućeg segmenta šipke unapred

‘Prethodni segment’ vrši se promena tekućeg segmenta šipke unazad

‘Novi segment - iza’ dodaje se novi segment, neposredno iza trenutno postavljenog
tekućeg

‘Novi segment - ispred’ dodaje se novi segment, neposredno pre trenutno postavljenog
tekućeg

‘Brisanje segmenta’ tekući segment šipke se uklanja

Napomenućemo da pri dodavanju i brisanju segmenta šipke zadati položaj nepomerljive tačke
određuje koja tačka, odnosno koji segmenti šipke neće promeniti svoj položaj na crtežu.

Iznad komandnog polja ‘OK’ se nalazi ‘3D Orbit’-a, pomoću koje se vrši prostorna rotacija
prikaza geometrije pozicije. Rad sa ‘3D Orbit’-om je potpuno isti kao kod naredbe ‘Proizvoljna’.

Obzirom da jedna pozicija armature može imati više instanci, koje mogu da zauzimaju različite
položaje na crtežu, pomoću komandnog polja ‘Ugao’ imate mogućnost da prikaz geometrije
selektovane pozicije dovedete u položaj bilo koje instance sa crteža, što u nekim slučajevima
znatno olakšava eventualnu promenu geometrije te pozicije. Pomoću ovog komandnog polja
prikaz geometrije selektovane pozicije možete dovesti i u ‘normalizovani’ položaj (položaj u
kome će selektovana pozicija biti prikazana u specifikaciji).

Copyright (c) Radimpex * http://www.radimpex.co.yu * e-mail:radimpex@eunet.yu * Tel 011 3809-158
158

Položaj šipke je promenjen pomoću komandnog polja ‘Ugao’

Kada je iz liste selektovana varijabilna pozicija, odnosno pozicija armature za koju je kreirana
promenljiva serija, u koti promenljivog segmenta je ispisana dužina datog segmenta za prvu i
poslednju šipku u seriji. Obzirom da je geometrija svake šipke određena njenim položajem
unutar serije, edit box-ovi koji služe za definisanje geometrije, kao i edit box ‘Dodata količina’,
su nedostupni za promenu.

Izgled kote promenljivih segmenata šipke

Drugi specijalan slučaj je kada se za tekuću poziciju postavi spiralna uzengija. Kako je njena
geometrija određena sa drugim tipom podataka, to će se umesto prethodno opisanih, pojaviti
tri nova edit box-a.

Copyright (c) Radimpex * http://www.radimpex.co.yu * e-mail:radimpex@eunet.yu * Tel 011 3809-158
159

Edit box-ovi sa numeričkim podacima koji određuju geometriju spiralne uzengije

Prikazani edit box-ovi imaju sledeće značenje:

‘L spir =’ dužina na kojoj se prostire spiralna uzengija

‘T spir =’ hod spirale

‘R spir =’ prečnik spiralne uzengije

Treći specijalan slučaj je kružna šipka. Postavljanjem ovakve pozicije za tekuću, pojaviće se
dva nova edit box-a koji određuju geometriju ovakve pozicije.

Edit box-ovi sa numeričkim podacima koji određuju geometriju kružne šipke

Prikazani edit box-ovi imaju sledeće značenje:

‘R krug =’ poluprečnik kružne šipke

Copyright (c) Radimpex * http://www.radimpex.co.yu * e-mail:radimpex@eunet.yu * Tel 011 3809-158
160

‘Preklop =’ dužina preklopa

Pored prethodno opisanih mogućnosti korekcije, kako numeričkih podataka tako i geometrije
same pozicije, ispod liste pozicija se nalazi šest komandnih polja koja nude dodatne
mogućnosti u radu sa pozicijama armature.

Komandna polja za rad sa pozicijama armature

Aktiviranjem komandnog polja ‘Dodaj’, na prvo slobodno mesto u listi se ubacuje nova
pozicija koja ima istu geometriju i iste numeričke podatke kao i pozicija koja je bila
selektovana u trenutku dodavanja. Primetićete da se pored rednog broja dodate pozicije ne
postavlja nikakav simbol, što znači da ona nema ni jednu instancu na crtežu i da joj je broj
komada jednak nuli (značenje svih simbola je objašnjeno u poglavlju ‘3.3’, naredba
‘Postojeća’).

Pomoću komandnog polja ‘Dodaj’, u listu je ubačena kopija pozicije sa
rednim brojem 1

Copyright (c) Radimpex * http://www.radimpex.co.yu * e-mail:radimpex@eunet.yu * Tel 011 3809-158
161

Pomoću već opisanih naredbi ‘Postojeća’ i ‘Reprezent’ možete da postavite instance ovako
dobijene pozicije na crtež, a korekcijom njene geometrije i numeričkih podataka veoma lako
možete kreirati poziciju koja ima sličnu geometriju kao već postojeća pozicija, što je i najčešća
primena ove naredbe.

Aktiviranjem komandnog polja ‘Briši’, možete sve selektovane pozicije armature potpuno
ukloniti iz projekta. Kako je ovo destruktivna naredba, program će uvek izdati upozorenje i
zahtevati potvrdu za njeno sprovođenje.

Izbor potvrdnog odgovora će dovesti do brisanja selektovanih pozicija iz liste, a sve njihove
instance biće uklonjene sa crteža, dok će izbor negativnog odgovora označiti odustajanje od
naredbe.

Komandna polja ‘▲’ i ‘▼’ će biti aktivna jedino ako se u listi pozicija armature nalazi više
pozicija, a selektovana je samo jedna od njih. Pomoću ovih komandnih polja se trenutno
selektovanoj poziciji armature vrši promena položaja u listi, na gore, odnosno na dole.

Izborom komandnog polja ‘Promeni’, otvara se novi dijalog box pomoću koga možete
promeniti kako redni broj pozicije armature, tako i poziciju oplate kojoj ona pripada.

Izgled dijalog box-a za promenu rednog
broja pozicije i pozicije oplate

U zatvorenoj listi ‘Pozicija’, se za odabranu poziciju oplate iz zatvorene liste ‘Oplata’,
prikazuju redni brojevi samo slobodih, odnosno nezauzetih pozicija armature. Na ovaj način
možete promeniti redni broj selektovane pozicije armature u okviru iste pozicije oplate, a
možete i poziciju armature prebaciti u drugu poziciju oplate. Ako ste selektovali više pozicija
armature, izabrani redni broj će biti pridružen selektovanoj poziciji sa najmanjim rednim
brojem, a svakoj sledećoj poziciji će biti pridružen prvi sledeći slobodan redni broj u okviru
izabrane oplate. U slučaju da polje ‘Pozicija’ ostavite praznim, selektovane pozicije će zadržati
svoje redne brojeve ako oni već nisu zauzeti u odabranoj poziciji oplate, a ako su zauzeti biće
im pridružen prvi slobodan redni broj pozicije u okviru nje. Izborom komandnog polja ‘OK’
program će se vratati na osnovni izgled dijalog box-a u ovoj naredbi i ažuriraće listu pozicija
armature prema novozadatim podacima.

Aktiviranjem komandnog polja ‘Sort’ otvara se dijalog box sledećeg izgleda:

Copyright (c) Radimpex * http://www.radimpex.co.yu * e-mail:radimpex@eunet.yu * Tel 011 3809-158
162

Izgled dijalog box-a za sortiranje pozicija armature

Ovaj dijalog box sadrži pet kriterijuma za sortiranje, pomoću kojih možete lako i brzo da
preuredite listu pozicija armature prema trenutnim potrebama na crtežu. Izbor željenog
kriterijuma se vrši klikom mišem na radio button ili na njegov naziv, a aktiviranjem
komandnog polja ‘OK’ program zatvara dijalog box i ažurira listu pozicija u skadu sa zadatim
kriterijumom sortiranja.

● ‘Izbaci prazne pozicije (n=0)’ Iz liste će biti uklonjene sve pozicije armature kojima je
broj komada jednak nuli (pozicije kod kojih je simbol tipa armature iscrtan sivom bojom ili
uopšte nije postavljen), dok će njihove instance (ukoliko ih ima) biti izbrisane sa crteža.

● ‘Spoji iste pozicije’ Sve pozicije koje imaju potpuno istu geometriju, tip i prečnik
armature biće spojene u jednu poziciju.

● ‘Uvećaj redni broj pozicija za’ Ovim kriterijumom je omogućena promena položaja
grupe pozicija u listi. U edit box-u ‘n1=’, odnosno ‘n2=’ se unosi redni broj početne,
odnosno krajnje pozicije, iz grupe pozicija kojima se menja položaj, dok se u edit box-u ‘=>
n1 =’ unosi nova vrednost rednog broja prve pozicije u grupi. Na ovaj način se u stvari vrši
pomeranje izabrane grupe pozicija u listi na položaj definisan novim rednim brojem prve
pozicije u grupi.

Promena rednih brojeva grupe pozicija od 4 do 7
u redne brojeve od 101 do 104

Ako su neke od pozicija u koje se pomera izabrana grupa već zauzete, program izdaje
obaveštenje, a zadato pomeranje neće biti izvršeno.

● ‘Uzengije stavi na kraj liste’ Sve uzengije u listi pozicija će biti pomerene na kraj liste.

Copyright (c) Radimpex * http://www.radimpex.co.yu * e-mail:radimpex@eunet.yu * Tel 011 3809-158
163

● ‘Označiti uzastopnim brojevima’ Obzirom da se pri radu često dešava da neki redni
brojevi u listi pozicija armature ostanu nezauzeti, odnosno da nema pozicija armature sa
tim rednim brojevima (brisanjem pozicija, izbacivanjem praznih pozicija itd.), pomoću ovog
kriterijuma možete ažurirati listu tako da pozicije iz izabrane grupe (u edit box ‘n1=’ se
unosi redni broj prve pozicije, dok se u edit box ‘n2=’ unosi redni broj poslednje pozicije iz
grupe) budu označene uzastopnim rednim brojevima.

Na kraju, napomenućemo još jednom da se sve izvršene izmene u dijalog box-u ‘Baza pozicija’
odnose na sve instance na crtežu koje imaju referencu na dati redni broj pozicije za koji je
vršena promena podataka. Izbor komandnog polja ‘OK’ će označiti prihvatanje svih
sprovedenih akcija u dijalog box-u, te će program prepraviti crtež tako da potpuno odgovara
svim izvršenim izmenama, dok je komandno polje ‘Cancel’ predviđeno za odustajanje.

7.2 Editovanje šipki (EDIT ENTITETA)
Naredba za editovanje šipki ima višestruko dejstvo, u zavisnosti od toga koji je entitet
sa crteža selektovan. Pomoću ove naredbe, naknadno se mogu menjati ranije pridruženi
podaci za sledeće tipove entiteta:

- Šipke u podužnom izgledu (šipke, uzengije, reprezenti)
- Serije u osnovi, podužnom i poprečnom preseku (konstantne i promenljive)
- Šipke u poprečnom preseku
- Kote za sve tipove entiteta (šipke, serije, specifikatori)

Sa ovom naredbom se mogu editovati i mreže i njihove kote, ali će o tome biti više reči u
poglavlju ‘8.7 Editovanje mreža’.

Izborom naredbe ‘Edit entiteta’, iz padajućeg menija ‘ArmCAD’ ili klikom miša na ikonu ,
na komandnoj liniji se javlja poruka kojom se od korisnika zahteva da selektuje entitete kojima
želi da promeni podatke.

Selektovanje objekata:

Kako se pomoću ove naredbe podaci mogu menjati i pojedinačno i grupno, to će program
nakon selektovanja prvog entiteta, sa komandne linije i dalje zahtevati selekciju, sve dok
pritiskom na taster ‘Enter’ ili klikom na desni taster miša ne označite kraj procedure
selektovanja. Obzirom da se naredbom ‘Edit entiteta’ mogu menjati podaci entitetima različitog
tipa, prilikom masovnog selektovanja se može desiti da budu selektovani različiti tipovi
entiteta. Da bi se ovo izbeglo, najbolje je da klikom miša na jedan entitet odredite tip objekta
na koji se selekcija odnosi, a zatim da zadavanjem pravougaone oblasti selektujete ostale
željene entitete.

7.2.1 Editovanje šipki u podužnom izgledu
Ako ste selektovali samo jednu instancu šipke, program će otvoriti dijalog box
potpuno istog izgleda kao i kod naredbe za crtanje šipki proizvoljne geometrije (vidi poglavlje
‘3.1’).

Copyright (c) Radimpex * http://www.radimpex.co.yu * e-mail:radimpex@eunet.yu * Tel 011 3809-158
164

Izgled dijalog box-a za pojedinačno editovanje podataka
o šipkama u podužnom izgledu

U ovom dijalog box-u možete slobodno menjati sve ranije zadate podatke, pri čemu će neki od
njih biti pridruženi samo selektovanoj instanci, a neki svim instancama date pozicije.

- Postavljanje kuke na slobodnom kraju šipke, kao i ukidanje ili promena položaja postojeće
kuke izaziva promenu geometrije kompletne pozicije armature. To znači da će se izvedena
promena odraziti na sve instance date pozicije armature, a ne samo na selektovanu.
Izuzetak od ovog pravila predstavlja reprezent. Obzirom da geometrija reprezenta ne mora
da ima nikakve veze sa geometrijom pozicije, promena stanja kuka će se odraziti samo na
selektovani reprezent, dok će geometrija pozicije ostati nepromenjena. Za razliku od kuka,
postavljanje pokazivača na slobodnom kraju šipke se odnosi samo na selektovanu instancu i
nema nikakvog uticaja na geometriju pozicije.

- Obzirom da jedna pozicija ne može da ima instance sa različitim tipom ili prečnikom
armature, promena ovih podataka u delu dijalog box-a ‘Tip armature’ će se odraziti na sve
instance pozicije armature kojoj pripada selektovana instanca.

- Stanje check box-a ‘Uzengija’ takođe utiče na geometriju pozicije kojoj pripada
selektovana instanca i odraziće se na sve instance date pozicije armature.

Promena svih ostalih podataka će se odnositi samo na selektovanu instancu.

U zatvorenoj listi ‘Pozicija’ se za odabranu poziciju oplate iz zatvorene liste ‘Oplata’,
prikazuju redni brojevi svih pozicija armature. Primetićete da se pored nekih rednih brojeva
pozicija u listi nalaze određeni simboli. Simbolom ‘→’ je označen redni broj pozicije kojoj
pripada selektovana instanca, simbolom ‘+’ su označeni redni brojevi svih zauzetih pozicija
armature, dok se pored rednih brojeva nezauzetih pozicija simbol ne postavlja. Ukoliko iz ove
liste izaberete redni broj nezauzete pozicije i aktivirate komandno polje ‘OK’, program će u bazi
pozicija armature kreirati novu poziciju armature, čija će geometrija biti određena geometrijom
selektovane instance, a pozicija koju je selektovana instanca prethodno nosila, ostaje u bazi
pozicija netaknuta. Ako iz zatvorene liste ‘Pozicija’ izaberete redni broj zauzete pozicije i
aktivirate komandno polje ‘OK’, tada će program izdati sledeće upozorenje.

Copyright (c) Radimpex * http://www.radimpex.co.yu * e-mail:radimpex@eunet.yu * Tel 011 3809-158
165

Izborom potvrdnog odgovora, selektovana instanca će biti prebačena u odabrani broj pozicije i
preuzeće njenu geometriju.

Grupna promena podataka

U slučaju da selektujete više instanci šipki u podužnom izgledu, program će otvoriti potpuno
isti dijalog box kao da je selektovana jedna instanca, s tim što podaci koji nisu isti za sve
selektovane instance neće biti prikazani (check box-ovi koji nemaju isto stanje za sve
selektovane instance biće posebno obeleženi).

Izgled dijalog box-a za grupno editovanje podataka
o šipkama u podužnom izgledu

Značenja svih parametara u dijalog box-u, kao i načini na koji se oni menjaju su isti kao kada
se selektuje jedna instanca armature. Jedino pri promeni pozicije oplate i rednog broja pozicije
armature postoje određene razlike, koje zavise od selektovanih instanci sa crteža. Ukoliko
selektujete instance koje pripadaju različitim pozicijama armature, ili pak različitim pozicijama
oplate, zatvorene liste ‘Oplata’ i ‘Pozicija’ će biti zamrznute, odnosno nedostupne za
promenu. U ovakvim slučejevima, za promenu ove vrste podataka, morate se poslužiti
naredbom ‘Promena pozicije’ (vidi poglavlje ‘7.3’).

Aktiviranjem komandnog polja ‘OK’, svim prethodno selektovanim instancama, biće pridruženi
samo oni podaci koji su jasno prikazani u dijalog box-u, dok će ostali (prazna i zamagljena
polja) ostati nepromenjeni.

Copyright (c) Radimpex * http://www.radimpex.co.yu * e-mail:radimpex@eunet.yu * Tel 011 3809-158
166

7.2.2 Editovanje serije šipki
Pored promene geometrije na samom crtežu, razvlačenjem postavljenih ‘grip’-ova,
svim kreiranim serijama je moguće naknadno promeniti i podatke koji se zadaju u okviru
dijalog box-ova pri njihovom kreiranju. Ako ste selektovali samo jednu seriju, program će u
zavisnosti od njenog tipa, otvoriti odgovarajući dijalog box u kome možete promeniti bilo koji
od ranije pridruženih numeričkih podataka.

Izgled dijalog box-a za pojedinačno editovanje podataka
o serijama šipki

Napomenućemo da će kod konstantnih serija u osnovi, za promenu biti dostupne i pozicija
oplate i pozicija armature (zatvorene liste ‘Oplata’ i ‘Pozicija’), što nije slučaj pri njihovom
kreiranju, obzirom da je na početku naredbe neophodno prvo selektovati instancu sa crteža za
koju se kreira data serija.

Ukoliko iz zatvorene liste ‘Pozicija’ izaberete redni broj nezauzete pozicije i aktivirate
komandno polje ‘OK’, program će u bazi pozicija armature kreirati novu poziciju armature, čija
će geometrija biti određena geometrijom pozicije koju je selektovana serija prethodno imala, a
pozicija koju je selektovana serija prethodno nosila ostaje u bazi pozicija netaknuta. Ako iz
zatvorene liste ‘Pozicija’ izaberete redni broj zauzete pozicije i aktivirate komandno polje ‘OK’,
tada će program izdati sledeće upozorenje.

Izborom potvrdnog odgovora, selektovana serija će biti prebačena u odabrani broj pozicije a
simbol serije će preuzeti njenu geometriju.

Copyright (c) Radimpex * http://www.radimpex.co.yu * e-mail:radimpex@eunet.yu * Tel 011 3809-158
167

Grupna promena podataka

Ako selektujete više serija istog tipa, program će ponovo otvoriti odgovarajući dijalog box, ali
će sada samo neki podaci u njemu biti dostupni za promenu.

Izgled dijalog box-a za grupno editovanje podataka o serijama šipki

Aktiviranjem komandnog polja ‘OK’, svim prethodno selektovanim serijama, biće pridruženi
samo oni podaci koji su jasno prikazani u dijalog box-u, dok će ostali (prazna i zamagljena
polja) ostati nepromenjeni.

Copyright (c) Radimpex * http://www.radimpex.co.yu * e-mail:radimpex@eunet.yu * Tel 011 3809-158
168

7.2.3 Editovanje šipki u poprečnom preseku
Ako ste sa crteža selektovali samo jednu šipku u poprečnom preseku ili više šipki
koje predstavljaju jednu celinu, bez obzira kojom je od programom predviđenih naredbi
poprečni presek kreiran, otvoriće se dijalog box potpuno istog izgleda kao i kod naredbe za
pojedinačno postavljanje šipki u poprečnom preseku (vidi poglavlje ‘5.1’).

Izgled dijalog box-a za pojedinačno editovanje podataka
o šipkama u poprečnom preseku

Jedina razlika je u tome što je u ovom dijalog box-u edit box ‘Količina’ dostupan za promenu,
tako da zadavanjem nove vrednosti možete promeniti broj komada šipki koji je postavljen pri
kreiranju poprečnog preseka. Pored broja komada možete promeniti i bilo koji od ostalih
podataka u ovom dijalog box-u (redni broj pozicije, tip kotiranja, itd.). Aktiviranjem
komandnog polja ‘OK’, program će zatvoriti dijalog box i sve nove podatke pridružiti
selektovanim šipkama u poprečnom preseku, nakon čega će ova naredba biti završena. Ako
ste izvršili i promenu broja komada šipki, program će ih rasporediti prema svom internom
pravilu, a korekciju njihovog položaja možete lako izvršiti pomeranjem ‘grip’-ova koji se pri
selektovanju šipki u poprečnom preseku postavljaju na svaku od njih.

Grupna promena podataka

Ako sa crteža selektujete više šipki ili više grupa šipki u poprečnom preseku, program će
otvoriti potpuno isti dijalog box kao da je selektovana jedna šipka, s tim što podaci koji nisu
isti za sve selektovane šipke neće biti prikazani (check box-ovi koji nemaju isto stanje za sve
selektovane šipke biće posebno obeleženi).

Copyright (c) Radimpex * http://www.radimpex.co.yu * e-mail:radimpex@eunet.yu * Tel 011 3809-158
169

Izgled dijalog box-a za grupno editovanje podataka
o šipkama u poprečnom preseku

U slučaju da su selektovane grupe šipki različitih pozicija, istovremena promena njihovih
pozicija, a samim tim i oplata kojima one pripadaju, pomoću ove naredbe nije moguća, već je
za tu namenu predviđena posebna naredba ‘Promena pozicije’ (vidi poglavlje ‘7.3’).

Aktiviranjem komandnog polja 'OK', svim prethodno selektovanim grupama šipki u poprečnom
preseku, biće pridruženi samo oni podaci koji su jasno prikazani u dijalog box-u, dok će ostali
(prazna i zamagljena polja) ostati nepromenjeni.

Copyright (c) Radimpex * http://www.radimpex.co.yu * e-mail:radimpex@eunet.yu * Tel 011 3809-158
170

7.2.4 Editovanje kota
Pomoću univerzalne naredbe ‘Edit entiteta’ se može menjati i stil kotiranja
selektovanih kota sa crteža. Bez obzira da li ste selektovali jednu ili više kota, program će uvek
otvoriti potpuno isti dijalog box.

Izgled dijalog box-a za promenu stila kotiranja

Ovaj dijalog box funkcioniše na potpuno isti način kao i dijalog box koji se otvara kada se u
okviru prethodno opisane naredbe ‘Kota’ (vidi poglavlje ‘6.1’) izabere njena podopcija ‘Set’.
Jedina razlika je u tome što je sada dozvoljena promena stilova kotiranja samo onih
‘ArmCAD’-ovih entiteta čije su kote selektovane sa crteža. Kada iz zatvorenih lista izaberete
željene stilove kotiranja, aktivirajte komandno polje ‘OK’, nakon čega će program zatvoriti
dijalog box, a sve selektovane kote će preurediti u skladu sa izabranim stilovima kotiranja.

7.3 Promena rednog broja pozicije (PROMENA
POZICIJE)
Pomoću ove naredbe imate mogućnost da selektovanim entitetima sa crteža naknadno
promenite kako redni broj pozicije, tako i poziciju oplate kojoj oni pripadaju. Podaci se mogu
menjati za sledeće tipove entiteta:

- Šipke u podužnom izgledu (šipke, uzengije, reprezenti)
- Serije u osnovi, podužnom i poprečnom preseku (konstantne i promenljive)
- Šipke u poprečnom preseku

Sa ovom naredbom se mogu menjati i redni brojevi pozicija mrežaste armature, ali će o tome
biti više reči u poglavlju ‘8.6 Promena rednog broja pozicije mrežaste armature’.

Da bi se omogućila što veća funkcionalnost ali i smanjila mogućnost zabune, ustanovljen je niz
pravila, a entiteti su podeljeni u dve kategorije. U prvu kategoriju spadaju entiteti koji mogu
da prenesu geometriju svoje pozicije u neku drugu poziciju i tu spadaju: šipka, sve konstantne
serije, poprečni presek i sve promenljive serije koje mogu da idu u specifikaciju. U drugu

Copyright (c) Radimpex * http://www.radimpex.co.yu * e-mail:radimpex@eunet.yu * Tel 011 3809-158
171

kategoriju spadaju entiteti koji prikazuju ‘lažnu’ geometriju i oni neće moći da prenesu
geometriju svoje pozicije u neku drugu poziciju ili naprave potpuno novu poziciju.

Pravila su sledeća:

1. entiteti prve kategorije mogu da se prebace u bilo koju nezauzetu poziciju.

2. entiteti prve kategorije mogu da se prebace u zauzetu poziciju i pri tome se od
korisnika zahteva da izabere koja od dve geometrije će da se pridruži ciljnoj poziciji.

3. entitet druge kategorije koji je selektovan zajedno sa bilo kojim entitetom prve
kategorije iz iste pozicije ponaša se kao entitet prve kategorije.

4. svi ostali entiteti druge kategorije mogu da se prebace samo u odgovarajuće postojeće
pozicije.

5. primenjuju se generalna pravila o serijama, kružnim i spiralnim šipkama i njihovoj
nekompatibilnosti.

Izborom naredbe ‘Promena pozicije’, iz padajućeg menija ‘ArmCAD’ ili klikom miša na ikonu
, na komandnoj liniji se javlja poruka kojom se od korisnika zahteva da sa crteža selektuje
entitet kome želi da promeni podatke:

Selektovanje objekta:

Kako se podaci mogu menjati i pojedinačno i grupno, to će program nakon selektovanja prvog
entiteta, sa komandne linije i dalje zahtevati da selektujete entitet, sve dok pritiskom na taster
‘Enter’ ili klikom na desno dugme miša ne označite kraj procedure selektovanja.

Ako ste sa crteža selektovali samo jedan entitet otvoriće se dijalog box sledećeg izgleda.

Izgled dijalog box-a za promenu rednog broja pozicije jednog entiteta

U levom delu dijalog box-a se nalazi prostor koji je rezervisan za prikaz selektovanog entiteta,
dok se iz zatvorene liste ‘Oplata’ za tekuću može postaviti bilo koja od ranije kreiranih pozicija
oplate.

Copyright (c) Radimpex * http://www.radimpex.co.yu * e-mail:radimpex@eunet.yu * Tel 011 3809-158
172

Zatvorena lista za promenu pozicije oplate selektovanog entiteta

Sadržaj zatvorene liste ‘Pozicija’ zavisi od tipa entiteta koji je selektovan i program ispod ove
liste ispisuje poruku koji se redni brojevi pozicija iz izabrane oplate u njoj nalaze, odnosno u
koje se pozicije može promenit redni broj pozicije selektovanog entiteta.

Zatvorena lista za izbor rednog broja pozicije

Pored rednih brojeva nekih pozicija u ovoj listi su postavljeni određeni simboli. Simbolom ‘→’
je označen redni broj pozicije kojoj pripada selektovana instanca, simbolom ‘+’ su označeni
redni brojevi svih zauzetih pozicija armature, dok se pored rednih brojeva nezauzetih pozicija
simbol ne postavlja.

Kada se iz zatvorene liste izabere redni broj slobodne pozicije, ovaj dijalog box funkcioniše na
potpuno isti način kao i kada se u okviru prethodno opisane naredbe ‘Baza pozicija’ (vidi
poglavlje ‘7.1’), aktivira komandno polje ‘Promeni’. Suštinska razlika je jedino u tome što se u
okviru ove naredbe redni broj pozicije, kao i oplata kojoj ona pripada, menja samo
selektovanom entitetu, a ne svim entitetima koje ta pozicija armature sadrži.

U slučaju da se iz zatvorene liste ‘Pozicija’ izabere redni broj postojeće pozicije, dijalog box će
promeniti svoj izgled. Kako selektovani entitet i izabrana pozicija armature najčešće imaju
različitu geometriju, izborom jednog od dva kriterijuma, koji se sada nalaze iznad komandnog

Copyright (c) Radimpex * http://www.radimpex.co.yu * e-mail:radimpex@eunet.yu * Tel 011 3809-158
173

polja ‘OK’, se definiše da li će pri zadatoj promeni entitet preuzeti, ili će promeniti geometriju
pozicije u koju se ubacuje.

Kriterijumi kojima se definiše način promene rednog broja pozicije
selektovanog entiteta u zauzetu poziciju

Izbor željenog kriterijuma se vrši klikom miša na radio button ili na njegov naziv, a
aktiviranjem komandnog polja ‘OK’ program zatvara dijalog box i ažurira crtež u skladu sa
zadatom promenom. Ako je selektovani entitet reprezent program neće nuditi ove kriterijume,
već će reprezentu automatski dodeliti geometriju izabrane pozicije, iz prostog razloga što
geometrija reprezenta nema nikakve veze sa geometrijom pozicije koju on predstavlja na
cretežu.

Grupna promena podataka

U slučaju da sa crteža selektujete više entiteta, program će otvoriti potpuno isti dijalog box
kao da je selektovan jedan entitet, s tim što podaci koji nisu isti za sve selektovane entitete
neće biti prikazani.

Izgled dijalog box-a za promenu rednog broja pozicije grupe entiteta

Copyright (c) Radimpex * http://www.radimpex.co.yu * e-mail:radimpex@eunet.yu * Tel 011 3809-158
174

Ako selektovani entiteti pripadaju različitim pozicijama oplate, zatvorena lista ‘Pozicija’ će biti
nedostupna za promenu sve dok iz zatvorene liste ‘Oplata’ ne izaberete željenu poziciju oplate.

Obzirom da za entitete različitih tipova armature pri promeni pozicije važe različita pravila,
sadržaj zatvorene liste ‘Pozicija’ sada odgovara preseku sadržaja odgovarajućih listi koji bi se
dobili pojedinačnim selektovanjem svakog od entiteta iz date grupe.

U određenim slučajevima se može desiti da istovremena promena pozicije svih selektovanih
entiteta nije moguća. Tada program neke entitete izuzima iz selekcije i u dijalog box-u ispisuje
odgovarajuće upozorenje. Takođe, program entitete koji su izuzeti iz selekcije u delu dijalog
box-a koji je rezervisan za prikaz selektovanih entiteta prikazuje posebnom bojom. To se na
primer dešava kada se sa crteža selektuju instance konstantnih i reprezenti varijabilnih
pozicija. Obzirom da se pozicije instanci mogu menjati u postojeće konstantne ili u slobodne
pozicije, a pozicije reprezenata varijabilnih pozicija samo u postojeće varijabilne pozicije,
zajednička promena nije moguća, tako da se jedna od ove dve vrste entiteta mora izostaviti iz
selekcije.

Reprezent varijabilne pozicije je izostavljen iz selekcije

Naredba ‘Promena pozicije’ se najčešće primenjuje kada se na istom crtežu nalaze dva slična
konstruktivna elementa koji pripadaju različitim pozicijama oplate. U tom slučaju treba da
armaturu koju ste kreirali za jedan konstruktivni element prvo kopirate, a zatim da pomoću
naredbe ‘Promena pozicije’ grupnim selektovanjem prebacite sve iskopirane instance u drugu
oplatu. Naknadnim izmenama možete lako da kreirate geometriju tog drugog konstruktivnog
elementa. Naravno, na sličan način možete kreirati konstruktivne elemente, ili pojedinačne
instance armature koje imaju sličnu geometriju sa postojećim i u okviru iste pozicije oplate.
Promena pozicije oplate za grupno selektovane instance imaće primenu i pri ubacivanju u
sastav crteža ranije kreiranih blokova sa armaturom.

Na kraju ćemo još jednom napomenuti da se pomoću ove naredbe menja redni broj pozicije
samo selektovanim entitima sa crteža, a ne svim entitetima koje date pozicije sadrže.

Copyright (c) Radimpex * http://www.radimpex.co.yu * e-mail:radimpex@eunet.yu * Tel 011 3809-158
175

7.4 Nastavljanje armature
Kako se pri eksportu usvojene armature u našim statičkim programima ne vodi računa
o maksimalnoj dužini šipki armature, koja je određena uslovima transporta, a svakako nismo
ni u mogućnosti da automatski odredimo optimalno mesto za nastavljanje armature (zona
najmanjih naprezanja), to smo u ‘ArmCAD’-u razvili naredbu pomoću koje se na proizvoljno
odabranom mestu, selektovana instanca ili cela pozicija armature kojoj ona pripada može
nastaviti na preklop. Svakako da će ova naredba imati primenu i kada se armatura iscrtava
samostalno u programu ‘ArmCAD’. Izborom naredbe ‘Nastavljanje armature’, iz padajućeg
menija ‘ArmCAD ► Šipka’ ili klikom miša na ikonu , na komandnoj liniji se javlja sledeća
poruka:

Referentna tačka (Više istih):

Sada se od korisnika očekuje da selektuje tačku sa instance u odnosu na koju će se izvršiti
nastavljanje armature, ili da sa komandne linije izabere podopciju ‘Više istih’. Pomoću ove
podopcije možete da izvršite nastavljanje jednosegmentne šipke, kreiranjem zadatog broja
šipki iste dužine i ona će biti objašnjena na kraju poglavlja.

Pomoću ove naredbe možete odabrati proizvoljnu tačku sa bilo koje instance pozicije armature
na crtežu i sa simbola serije u osnovi. Nastavljanje armature za reprezente, simbole šipki u
poprečnom preseku, kao i za serije u poprečnom i podužnom preseku nema smisla.
Napomenućemo da pri izboru tačke sa instance treba koristiti OSNAP kriterijume za precizno
pogađanje tačaka.

Nakon izbora referentne tačke program će otvoriti dijalog box sledećeg izgleda:

Izgled dijalog box-a za nastavljanje
armature

U gornjem delu dijalog box-a je prikazan redni broj pozicije, broj komada, prečnik i vrsta
armature instance sa koje je izabrana referentna tačka. Ispod ovih podatka se nalaze
prekidači, koji rade kao ‘radio button’-i, i pomoću njih se vrši izbor jednog od ponuđenih načina
zadavanja potrebne dužine nastavljanja armature. Naime, u zavisnosti od izabranog tipa
sidrenja iz zatvorene liste ‘Tip sidrenja’, program od tekućeg propisa preuzima ranije
definisanu dužinu sidrenja zategnute (‘ls1’), odnosno pritisnute armature (‘ls2’) (vidi poglavlje
‘11.3’) i prikazuje je u edit box-u ‘ls=’. Znači, ako je na uključeno stanje postavljen prekidač
‘ls=ls1’, tada će prikazana vrednost u edit box-u ‘ls=’ predstavljati potrebnu dužinu sidrenja

Copyright (c) Radimpex * http://www.radimpex.co.yu * e-mail:radimpex@eunet.yu * Tel 011 3809-158
176

zategnute armature, a ako je na uključeno stanje postavljen prekidač ‘ls=ls2’, tada će
prikazana vrednost predstavljati potrebnu dužinu sidrenja pritisnute armature.

U edit box-u ‘ls=’ je prikazana dužina
preklopa za pritisnutu armaturu
‘ls2’ i marku betona MB 30

Postavljanjem prekidača ‘ls=n x Ø’ na uključeno stanje, imate mogućnost da dužinu
nastavljanja armature izrazite u funkciji zadatog broja prečnika selektovane instance
armature. Naime, tada će za editovanje biti dostupan i edit box ‘n=’, te će u edit box-u ‘ls=’
program prikazati proračunatu dužinu preklopa koja predstavlja proizvod zadate konstante u
edit box-u ‘n=’ i prečnika selektovane šipke.

U edit box-u ‘ls=’ je prikazana dužina
preklopa u funkciji zadatog broja
prečnika selektovane instance
armature ‘ls=40x1.4’

Pored edit box-a ‘n=’, sada je za promenu dostupan i edit box ‘ls=’ i u njemu možete zadati
potpuno proizvoljnu vrednost za dužinu nastavljanja armature.

Copyright (c) Radimpex * http://www.radimpex.co.yu * e-mail:radimpex@eunet.yu * Tel 011 3809-158
177

Dužina preklopa je zadata direktno
u edit box-u ‘ls=’

Ako check box ‘Postavi za default’ postavite na uključeno stanje, program će zapamtiti
trenutne vrednosti svih parametara u dijalog box-u i u daljem radu će ih koristiti kao ‘default’
vrednosti. Pri promeni bilo kog podatka u dijalog box-u program će automatski isključiti ovaj
check box, tako da u svakom trenutku znate da li sadržaj dijalog box-a odgovara zapamćenom
‘default’ sadržaju. Obzirom da se ovaj dijalog box pojavljuje u okviru nekoliko naredbi
(‘Proizvoljna’, ‘Sidrenje armature’, ...), ‘default’ stanje zapamćeno kod jedne od njih će važiti i
za sve ostale.

Pomoću check box-a ‘Cela pozicija’ se definiše da li će se zadato nastavljanje izvršiti samo
nad selektovanom instancom, ili nad celom pozicijom armature kojoj ona pripada. Naime, kada
je ovaj check box postavljen na isključeno stanje nastavlja se samo selektovana instanca, a
kada je on postavljen na uključeno stanje nastavljaju se sve instance date pozicije armature.

Izbor komandnog polja ‘Cancel’ će označiti odustajanje od naredbe, dok će aktiviranjem
komandnog polja ‘OK’ ona biti završena. U slučaju da je za nastavljanje selektovana instanca
pozicije armature, tada će program kreirati dve nove instance koje se na zadatom mestu
nastavljaju preklapanjem za zadatu vrednost u dijalog box-u.

Copyright (c) Radimpex * http://www.radimpex.co.yu * e-mail:radimpex@eunet.yu * Tel 011 3809-158
178

Izgled nastavljene šipke

Ako je check box ‘Cela pozicija’ postavljen na isključeno stanje, a selektovana pozicija
armature ima instancu i na nekom drugom delu crteža tada će biti kreirane dve nove pozicije,
a ako je selektovana pozicija koja ima samo jednu instancu na crtežu tada će geometrija stare
pozicije biti prepravljena a program će kreirati samo jednu novu poziciju armature. Ako je
check box ‘Cela pozicija’ postavljen na uključeno stanje, geometrija stare pozicije i svih njenih
instanci će biti prepravljena a program će kreirati samo jednu novu poziciju armature

U slučaju da je za nastavljanje selektovan simbol konstantne serije u osnovi, program će
kreirati dve nove serije kod kojih su pravac i dužina rasprostiranja isti kao kod selektovane
serije, ali će geometrija pozicije biti prepravljena tako da zadovoljava zadate uslove
nastavljanja armature.

Izgled nastavljene serije u osnovi

Copyright (c) Radimpex * http://www.radimpex.co.yu * e-mail:radimpex@eunet.yu * Tel 011 3809-158
179

Više istih

Ako nakon aktiviranja naredbe ‘Nastavljanje armature’ izaberete podopciju ‘Više istih’, na
komandnoj liniji će se pojaviti nova poruka.

Selektujte jednosegmentnu šipku:

Sada se od korisnika očekuje da sa crteža selektuje jednosegmentnu šipku ili simbol serije u
osnovi koja je kreirana od jednosegmentne šipke. Nakon izvršene selekcije, otvoriće se dijalog
box sledećeg izgleda.

Izgled dijalog box-a za nastavljanje armature podopcijom ‘Više istih’

Levi deo dijalog box-a je potpuno isti kao i dijalog box koji se otvara kada se selektuje tačka
sa instance, dok je u desnom delu prikazana geometrija selektovane jednosegmentne šipke i
podatak o njenoj dužini (‘Dužina’).

U edit box-u ‘Broj delova’ se zadaje broj šipki iste dužine koje će program kreirati umesto
selektovane šipke, a koje se nastavljaju preklapanjem za zadatu vrednost u levom delu dijalog
box-a (‘ls’), dok se u edit box-u ‘Dužina jednog dela’ zadaje željena dužina jedne šipke. Ova
dva edit box-a rade vezano, odnosno za zadati broj delova se proračunava njihova dužina i
obrnuto.

Zadata je podela šipke na 3 dela iste dužine

Copyright (c) Radimpex * http://www.radimpex.co.yu * e-mail:radimpex@eunet.yu * Tel 011 3809-158
180

Prikaz šipke se pri menjanju ovih vrednosti osvežava, tako da uvek odgovara trenutnom stanju
parametara u dijalog box-u, a pored podatka o dužini selektovane šipke se ispisuje i efektivna
dužina preklopa (‘ls,ef=’) kreiranih šipki. Ako je nastavljanje izvršeno na osnovu zadatog
broja delova, efektivna dužina preklopa (‘ls,ef=’) je jednaka zadatoj dužini preklopa u levom
delu dijalog box-a (‘ls=’). Kada se nastavljanje vrši zadavanjem dužine jednog dela, jasno je
da efektivna dužina preklopa (‘ls,ef=’) ne može uvek da bude jednaka zadatoj dužini preklopa
(‘ls=’), i tada se broj delova računa tako da bude zadovoljen uslov da je ‘ls,ef’ >= ‘ls’.

Aktiviranjem komandnog polja ‘OK’, program zatvara dijalog i izvršava zadato nastavljanje.

Izgled nastavljene šipke

Ako je check box ‘Cela pozicija’ postavljen na isključeno stanje biće kreirana nova pozicija
armature sa geometrijom šipki koje su dobijene nastavljanjem, dok će se u slučaju da je ovaj
check box uključen prepraviti geometrija postojeće pozicije, odnosno izvršiće se nastavljanje
svih njenih instanci na crtežu.

U slučaju da je za nastavljanje selektovan simbol konstantne serije u osnovi koja je kreirana
od jednosegmentne šipke, program će kreirati zadati broj novih serija kod kojih su pravac i
dužina rasprostiranja isti kao kod selektovane serije, ali će geometrija pozicije biti prepravljena
tako da zadovoljava zadate uslove nastavljanja armature.

Copyright (c) Radimpex * http://www.radimpex.co.yu * e-mail:radimpex@eunet.yu * Tel 011 3809-158
181

Izgled nastavljene serije u osnovi

7.5 Sidrenje armature
Ako pri postavljanju armature niste vodili računa o njenom sidrenju, pomoću ove
naredbe imate mogućnost da armaturu naknadno produžite za potrebnu dužinu sidrenja.
Izborom naredbe ‘Sidrenje armature’, iz padajućeg menija ‘ArmCAD ► Šipka’ ili klikom
miša na ikonu , na komandnoj liniji se javlja sledeća poruka:

Selektovanje objekta:

Sada se od korisnika očekuje da selektuje instancu pozicije ili simbol serije u osnovi koji je
potrebno sidriti. Kako se u jednom koraku može sidriti samo jedan od krajeva šipke, to je u
proceduri selekcije potrebno odabrati tačku koja je bliža željenom kraju šipke koji je potrebno
produžiti. Nakon izvršene selekcije, otvoriće se dijalog box sledećeg izgleda:

Copyright (c) Radimpex * http://www.radimpex.co.yu * e-mail:radimpex@eunet.yu * Tel 011 3809-158
182

Izgled dijalog box-a za sidrenje armature

Značenje svih parametara u levom delu dijalog box-a je potpuno isto kao kod prethodno
opisane naredbe ‘Nastavljanje armature’, dok je desni deo dijalog box-a rezervisan za prikaz
selektovanog kraja šipke i na njemu je isprekidanom linijom iscrtan oblik sidrenja koji je
izabran iz zatvorene liste ‘Oblik sidrenja’.

Sadržaj liste za izbor oblika sidrenja

Komandno polje ‘ ’ služi za osno preslikavanje izabranog oblika sidrenja oko ose krajnjeg
segmenta selektovane šipke.

Copyright (c) Radimpex * http://www.radimpex.co.yu * e-mail:radimpex@eunet.yu * Tel 011 3809-158
183

Komandno polje za osno preslikavanje izabranog oblika sidrenja

Ako iz zatvorene liste ‘Oblik sidrenja’ izaberete oblik sidrenja koji se sastoji od dva segmenata,
u dijalog box-u će za promenu postati dostupan i edit box ‘d1’ u kome se zadaje dužina
odgovarajućeg segmenta, dok se dužina drugog segmenta računa po formuli ‘ls-d1’.

Edit box za definisanje dužine segmenata ‘d1’

Na sličan način se definiše i geometrija oblika sidrenja koji se sastoji od tri segmenta.

Aktiviranjem komandnog polja ‘OK’ program zatvara dijalog box, a selektovani kraj šipke sidri
u skladu sa zadatim parametrima.

Naredba za sidrenje armature će imati veliku primenu i pri korekciji importovane armature iz
programa za statički proračun u gonjoj zoni ploča, obzirom da postupak nije jednoznačan kao
kod usvajanja armature u donjoj zoni kada imamo jasno oivičene oblasti sa gredama i linijskim
osloncima. Znači pri zadavanju oblasti armiranja u gornjoj zoni pokrijte samo računski
potrebnu armaturu, a potom nakon importa ove armature u ‘ArmCAD’, pomoću naredbe
‘Sidrenje armature’ svaku od šipki iz kreiranih serija u gornjoj zoni produžite za potrebnu
dužinu sidrenja.

Copyright (c) Radimpex * http://www.radimpex.co.yu * e-mail:radimpex@eunet.yu * Tel 011 3809-158
184

Primenu ove naredbe ćemo pokazati na jednom jednostavnom primeru kada je u donjoj zoni
ploče potrebno postaviti seriju šipki u osnovi. U prvom koraku kreiraćemo geometriju šipke
tako da ide do unutrašnje ivice srednjeg oslonca ne vodeći računa o potrebnoj dužini sidrenja.

Aktiviranjem naredbe ‘Sidrenje armature’, lako ćemo postavljenu šipku prepustiti preko
srednjeg oslonca za zadatu dužinu sidrenja pritisnute armature.

Od ovako korigovane geometrije šipke kreiraćemo ispravnu seriju u osnovi. Svakako da smo
redosled poteza mogli i da obrnemo. Naime, mogli smo prvo da kreiramo seriju u osnovi od
prvobitno kreirane geometrije šipke, a da tek onda aktiviramo naredbu za sidrenje armature.

Copyright (c) Radimpex * http://www.radimpex.co.yu * e-mail:radimpex@eunet.yu * Tel 011 3809-158
185

7.6 Ubacivanje segmenta
Pomoću ove naredbe imate mogućnost da na proizvoljno selektovanom mestu na
instanci ubacite ‘grip-point’, čime se praktično jedan segment šipke deli na dva nova. Sličan
efekat se dobija i kada se okviru naredbe ‘Baza pozicija’, iz padajućeg menija koji se otvara na
desni klik miša preko tekućeg segmenta, aktivira jedna od ponuđenih naredbi ‘Novi segment -
iza’ ili ‘Novi segment - ispred’. Razlika je u tome što se u bazi pozicija ubacuje novi segment a
pomoću ove naredbe se postojeći deli na dva nova. Izborom naredbe ‘Ubacivanje
segmenta’, iz padajućeg menija ‘ArmCAD ► Šipka’ ili klikom miša na ikonu , program će
sa komandne linije zahtevati da selektujete mesto na željenoj instanci na kome je potrebno
ubaciti novi ‘grip-point’.

Referentna tačka:

1. LM

Izbor referentne tačke

Nakon izvršene selekcije, naredba će biti završena a na željenom mestu će biti ubačen ‘grip-
point’.

Copyright (c) Radimpex * http://www.radimpex.co.yu * e-mail:radimpex@eunet.yu * Tel 011 3809-158
186

Na izabranom mestu je ubačen novi ‘grip-point’

Razvlačenjem ovako postavljenog ‘grip-point’-a, sada lako možete prepraviti geometriju date
instance.

7.7 Izbacivanje segmenta
Ova naredba ima suprotno dejstvo od prethodno opisane naredbe ‘Ubacivanje
segmenta’. Naime, izborom naredbe ‘Izbacivanje segmenta’, iz padajućeg menija ‘ArmCAD
► Šipka’ ili klikom miša na ikonu , program će sa komandne linije zahtevati da selektujete
segment instance koji treba izbaciti.

Selektovanje objekta:

Copyright (c) Radimpex * http://www.radimpex.co.yu * e-mail:radimpex@eunet.yu * Tel 011 3809-158
187

1. LM

Selektovanje segmenta instance za brisanje

Nakon izvršene selekcije program prepravlja geometriju pozicije kojoj pripada data instanca,
uklanjanjem izabranog segmenta. To praktično znači da se na ovaj način izabrani segment
uklanja sa svih instanci date pozicije armature.

Selektovani segment je uklonjen

Ukoliko želite da promenite geometriju samo jedne instance, potrebno je da joj prvo promenite
redni broj pozicije pomoću naredbe ‘Promena pozicije’, a zatim da izvršite brisanje željenog
segmenta.

Isti efekat bi se dobio i kada bi se u okviru naredbe ‘Baza pozicija’, iz padajućeg menija koji se
otvara na desni klik miša preko tekućeg segmenta, aktivirala naredba ‘Brisanje segmenta’.

Copyright (c) Radimpex * http://www.radimpex.co.yu * e-mail:radimpex@eunet.yu * Tel 011 3809-158
188

8. CRTANJE MREŽASTE ARMATURE
Mreže predstavljaju posebnu celinu u programu i sve naredbe za rad sa mrežastom
armaturom se nalaze u padajućem meniju ‘Mreže’, a pri izradi specifikacije se kreiraju
posebne tablice u kojima se prikazuju samo podaci koji se odnose na mrežastu armaturu. Ako
na jednom crtežu imate i običnu i mrežastu armaturu, za preporuku je da zbog preglednosti
crteža i eventualno odvojenog štampanja na hartiji, pre postavljanja mreža, za tekući postavite
‘Layer’ koji je rezervisan samo za prikaz mreža.

U osnovi postoje dva načina za postavljenje mreža. Jedan je pojedinačan, kada se jedna po
jedna tabla mreža postavlja na željeno mesto na crtežu, a drugi je serijsko postavljanje više
mreža unutar zadate konture. U serijskom načinu postavljanja mreža, definiše se kontura
oblasti unutar koje je potrebno postaviti jednu istu poziciju mrežaste armature, a program ih
sam raspoređuje na osnovu zadatih dimenzija mreža, preklopa i zadatog načina postavljanja.
Postoji i treći način a to je kada se mreže prikazuju simbolom isprekidane linije u poprečnom
preseku.

8.1 Pojedinačno postavljanje mreža (POJEDINAČNO
POSTAVLJANJE)
Pomoću naredbe ‘Pojedinačno postavljanje’, vrši se pojedinačno postavljanje jedne
po jedne cele table mreže na željeno mesto na crtežu. Njenim izborom iz padajućeg menija
‘ArmCAD ► Mreža’ ili klikom miša na ikonu , otvara se dijalog box sledećeg izgleda.

Izgled dijalog box-a u okviru naredbe ‘Pojedinačno postavljanje’

U desnom delu dijalog box-a se nalazi prostor rezervisan za prikaz izgleda cele table mreže
koja se postavlja ovom naredbom, dok je u levom gornjem uglu prikazan sadržaj kote koji
odgovara trenutnom stanju zadatih parametara u dijalog box-u.

Copyright (c) Radimpex * http://www.radimpex.co.yu * e-mail:radimpex@eunet.yu * Tel 011 3809-158
189

Deo dijalog box-a rezervisan sa prikaz sadržaja kote

Iz zatvorene liste ‘Kota’ za tekući se može postaviti bilo koji od ranije definisanih stilova
kotiranja, dok u edit box-u ‘Komentar’ imate mogućnost da u koti zadate prizvoljan komentar
(donja zona, gornja zona, ... ). Pored mogućnosti zadavanja proizvoljnih komentara, klikom
miša na strelicu koja se nalazi na kraju ovog edit box-a, možete iz zatvorene liste odabrati neki
od ranije definisanih tipskih komentara.

Iz zatvorene liste ‘Oplata’, za tekuću se može postaviti bilo koja od ranije definisanih pozicija
oplata, dok se u zatvorenoj listi ‘Pozicija’ prikazuju sve, kako slobodne tako i zauzete pozicije,
koje odgovaraju postavljenoj tekućoj poziciji oplate. U listi je svaka zauzeta pozicija jasno
naznačene simbolom ‘+’ koji se nalazi ispred njenog rednog broja, te se i pri pojedinačnom i
pri serijskom postavljanju mreža, iz liste može potpuno ravnopravno odabrati i slobodna i
zauzeta pozicija armature. Kod obične armature to nije slučaj, već postoje odvojene naredbe
za postavljanje novih pozicija i ranije definisanih postojećih pozicija. Razlog je u tome, što kod
obične armature svaka različita geometrija šipke, bez obzira što ima isti prečnik, mora biti
označena drugim rednim brojem pozicije, dok kod pozicioniranja mreža promenu rednog broja
pozicija ne uslovljavaju njene različite dimenzije na crtežu, već samo odabrani tip mreže.

Kako je programom predviđeno da se jedna pozicija mrežaste armature može sastojati od
proizvoljnog broja preklopljenih mreža, ali od maksimalno tri različita tipa mreža, to se u delu
dijalog box-a ‘Tip mreže’ nalaze tri zatvorene liste (‘M1’, ‘M2’, ‘M3’) i tri edit box-a (‘n1=’,
‘n2=’, ‘n3=’), pomoću kojih se definiše sastav pozicije mrežaste armature.

Deo dijalog box-a za definisanje sastava pozicije mrežaste armature

Copyright (c) Radimpex * http://www.radimpex.co.yu * e-mail:radimpex@eunet.yu * Tel 011 3809-158
190

Iz zatvorenih listi se bira jedan od ponuđenih tipova mreža, dok se u odgovarajućem edit box-
u zadaje broj komada istih tabli odabrane mreže koje se postavljaju jedna preko druge.
Sadržaj liste sa ponuđenim vrstama mrežaste armature možete sami definisati i prilagoditi
svojim potrebama pomođu naredbe ‘Baza tipskih mreža’ (vidi poglavlje ‘10.3’). Na početku
zatvorenih listi ‘M2’ i ‘M3’ se nalazi prazno polje, koje označava da nije odabrana ni jedna
mreža iz liste i u tom slučaju će odgovarajući edit box-ovi ‘n2=’, odnosno ‘n3=’, biti nedostupni
za editovanje. Znači, ako se pozicija sastoji samo od jednog tipa mreža, tada je potrebno iz
zatvorene liste ‘M1’ odabrati željenu mrežu i eventualno u edit box-u ‘n1=’ zadati broj komada
tog tipa mreže koji se postavlja jedan preko drugog, dok u listama ‘M2’ i ‘M3’ treba da stoji
prazno polje. Ako se pak pozicija armature sastoji recimo od dva različita tipa mreža, tada i iz
liste ‘M2’ treba odabrati željeni tip mreže i u edit box-u ‘n2=’ zadati eventualno veći broj od
‘default’ ponuđene vrednosti ‘1’. Napomenućemo da će podaci o trećem tipu mreže ‘M3’ i ‘n3=’
biti nedostupni za editovanje sve dok u listi ‘M2’ stoji prazno polje.

Dimenzije cele table i preklopa, koji će važiti za datu poziciju mrežaste armature, određeni su
vrednostima u sledećim edit box-ovima:

‘B =’ širina cele table mreže
‘L =’ dužina cele table mreže
‘dB =’ veličina preklopa u pravcu širine table
‘dL =’ veličina preklopa u pravcu dužine table

Edit box-ovi za definisanje dimenzija cele table i preklopa

Program po ‘default’-u za dimenzije table i preklopa usvaja vrednosti koje su u bazi tipskih
mreža pridružene odabranom tipu mreže iz liste ‘M1’, ali ih svakako možete promeniti
zadavanjem novih vrednosti u odgovarajućim edit box-ovima. Napomenućemo da ako se
pozicija sastoji od različitih tipova mreža, one će sve imati iste dimenzije i odgovaraće
postavljenim vrednostima u edit box-ovima ‘B=’, ‘L=’, ‘dB’ i ‘dL’.

Pored mogućnosti zadavanja željenih vrednosti u svakom od ovih edit box-ova, program
omogućava i izlaz na crtež. Naime, sa desne strane svakog od ovih edit box-ova se nalazi
komandno polje ‘!’, čijim se aktiviranjem izlazi na crtež i vrši izbor dve tačke čije će
međusobno rastojanje odrediti potrebnu vrednost.

Copyright (c) Radimpex * http://www.radimpex.co.yu * e-mail:radimpex@eunet.yu * Tel 011 3809-158
191

Komandna polja za izlazak na crtež

Edit box ‘α=’ i radio button-i ‘B’ i ‘L’, koji se nalaze u delu dijalog box-a ‘Nagib mreže’, su
predviđeni za crtanje projekcije mreže koja se u konstrukciji postavlja pod nekim uglom u
odnosu na ravan crteža (na pr. pri izradi nacrta armature stepeništa). U tim slučajevima se u
edit box-u ‘α=’ unosi ugao nagiba mreže u konstrukciji, a izborom jednog od dva ponuđena
radio button-a se definiše da li je mreža nagnuta po širini (‘B’) ili po dužini (‘L’). Na osnovu
zadatih podataka program računa dimenzije projekcije mreže koju postavlja na crtež.
Napomenućemo da će se u tekstu kote, kao i pri izradi specifikacije koristiti prave dimenzije
date mreže, a ne dimenzije projekcije.

Deo dijalog box-a za definisanje nagiba mreže (zadat je nagib mreže od 30°
u pravcu širine cele table)

Pomoću check box-a ‘Obostrano’ imate mogućnost da u sadržaj kote mreža koje postavljate,
postavite simbol ‘±’ (ili neki drugi simbol definisan tekućim stilom kotiranja) koji će označiti da
se na datom mestu mreže istovremeno postavljaju u obe zone (pri izradi specifikacije program
će zadatu količinu mreža udvostručiti).

Check box ‘Specifikacija’ je po ‘default‘-u postavljen na uključeno stanje, što znači da će
zadati broj komada odabranih tipova mreža, pri izradi specifikacije armature ući u ukupan broj
komada odabranih tipova mreža za datu poziciju.

Komandno polje ‘Dijagonala’, koje se nalazi ispod prikaza table mreže, je predviđeno za izbor
jednog od moguća dva položaja dijagonale na kojoj se ispisuje sadržaj kote na crtežu.

Copyright (c) Radimpex * http://www.radimpex.co.yu * e-mail:radimpex@eunet.yu * Tel 011 3809-158
192

Komandno polje za izbor položaja dijagonale

Napomenućemo da ako iz liste pozicija odaberete neku od zauzetih pozicija, nećete moći da
menjate dimenzinije table, odabrane tipove mreža kao ni njihovu količinu, jer bi se promenom
ovih podataka promenio i karakter ranije definisane pozicije mrežaste armature. Svi ostali
podaci u dijalog box-u biće dostupni za editovanje i možete ih slobodno menjati prema
trenutnim potrebama na crtežu.

Izborom komandnog polja ‘OK’, dijalog box će biti zatvoren a program će sa komandne linije
zahtevati da odredite položaj mreže na crtežu.

Referentna tačka (Nazad) <Nazad>:

U toku procedure definasanja položaja mreže na crtežu, program će sa komandne linije uvek
nuditi i podopciju ‘Nazad’, čijim se izborom poslednji korak u proceduri poništava.

Nakon zadavanja položaja referentne tačke, (po ‘default’-u se za referentnu tačku uvek usvaja
donji levi ugao uspravne table), program će sa komandne linije zahtevati da odredite i tačku
koja definiše zaokrenutost uspravne table u odnosu na horizontalu.

Tačka koja određuje ugao (Nazad) <Nazad>:

Kako usvojeni uspravan položaj mreže i proglašavanje njenog donjeg levog ugla za referentni,
ne mora uvek da odgovara realnim potrebama na crtežu, to će program sa komandne linije
zahtevati da izborom treće tačke, odredite orijentaciju postavljanja date mreže.

Orijentacija (Nazad) <Nazad>:

U zavisnosti od trenutnog položaja miša, program će u ‘Drag’ modu iscrtavati jedan od
mogućih osam položaja koje mreža može zauzeti na crtežu.

Copyright (c) Radimpex * http://www.radimpex.co.yu * e-mail:radimpex@eunet.yu * Tel 011 3809-158
193

Mogući položaji mreže koja se postavlja u horizontalnom pravcu

Na prethodnim slikama su prikazni mogući položaji za mrežu koja se postavlja u horizontalnom
pravcu, s tim što potpuno ista pravila važe i kada je ona zarotirana u odnosu na horizontalu.
Brojem ‘1’ je obeležena ‘Referentna tačka’, brojem ‘2’ ‘Tačka koja određuje ugao’, dok je
brojem ‘3’ obeležena tačka koja određuje orjentaciju date mreže. Iz svega prethodno rečenog
sledi zaključak, da se pri izboru prve dve tačke ne treba obazirati na uspravan izgled mreže
koji je program po ‘default’-u usvojio, već je samo bitno da odabrana referentna tačka na

Copyright (c) Radimpex * http://www.radimpex.co.yu * e-mail:radimpex@eunet.yu * Tel 011 3809-158
194

crtežu predstavlja jedno teme mreže, a tačka koja određuje njenu nagnutost u
odnosu na horizontalu, prati nagnutost jedne od njenih ivica. Naknadnim izborom
orijentacije, mreža će lako zauzeti željeni položaj.

Selektovanjem postavljene mreže sa crteža, na osnovu postavljenih ‘grip’-ova jasno se vidi da
je kontura mreže zajedno sa kotom vezana u jednu celinu.

‘Grip’-ovi na celoj tabli mreže

Pomeranjem ‘grip’-ova, dimenzije postavljene mreže se mogu i povećavati i smanjivati, a
položaj kote lako menjati. U slučaju da konturu postavljene mreže povećate, program će
unutar nove geometrije dodati nove table mreže sa istom oznakom pozicije, te ćete dobiti isti
efekat kao da ste koristili naredbu za serijsko postavljanje mreža.

Kreiranje serije mreža pomeranjem ‘grip’-ova cele table

Copyright (c) Radimpex * http://www.radimpex.co.yu * e-mail:radimpex@eunet.yu * Tel 011 3809-158
195

Za veličinu preklopa program će koristiti podatke koji su pridruženi mreži koja se ‘grip’-uje, a
redosled i ugao slaganja će biti određen njenim položajem na crtežu. Praktično, pojedinačnim
postavljanjem mreže, takođe se kreira serija koja u svom specijalnom obliku po geometriji
potpuno odgovara dimenzijama jedne cele table odabrane pozicije mrežaste armature.

Ako je potrebno postaviti jedno parče mreže koje ima manje dimenzije od cele table, tada je
mnogo lakše pomoću naredbe ‘Serija mreža’, o kojoj će biti više reči u sledećem poglavlju,
zadati konturu čija je geometrija određena dimenzijama datog parčeta mreže.

8.2 Serijsko postavljanje mreža unutar zadate
konture (SERIJA MREŽA)
Pomoću naredbe ‘Serija mreža’ se unutar proizvoljno zadate konture mogu
automatski postaviti mreže jedne pozicije. Izborom ove naredbe iz padajućeg menija
‘ArmCAD ► Mreža’ ili klikom na ikonu , ulazi se u proceduru iscrtavanja proizvoljne
polilinije koja će odrediti geometriju konture, pa komandna linija dobija sledeći izgled:

Prva tačka (Pravougaonik/Krug):

Program sada očekuje da zadate prvu tačku polilinije, ili da sa komandne linije izaberete jednu
od ponuđenih podopcija koje služe za lakše definisanje kontura koje se često javljaju u
inženjerskoj praksi.

Procedura definisanja polilinije koja određuje geometriju konture (kao i podopcija ‘Krug’) je
potpuno ista kao i kada se kreira geometrija proizvolje šipke (vidi poglavlje ‘3.1’), s tim što se
ovde već nakon izbora druge tačke na komandnoj liniji pojavljuje i podopcija ‘Zatvori’.

Sledeća tačka (Luk/Nazad/Zatvori) <Zatvori>:

Izborom ove podopcije se povezuju poslednja zadata tačka i prva tačka polilinije, a samim tim
se i definisanje geometrije konture završava.

Napomenućemo da pomoću ove naredbe nije dozvoljeno postavljanje mreža unutar kontura čiji
se segmenti presecaju, tako da u proceduri zadavanja prelomnih tačaka polilinije program
neće dozvoliti izbor tačke koja bi dovela do presecanja segmenata date polilinije. U slučaju da
povezivanje poslednje zadate i prve tačke polilinije, pri izboru podopcije ‘Zatvori’, dovodi do
presecanja nekog segmenata polilinije naredba se prekida.

Izborom podopcije ‘Pravougaonik’, program će sa komandne linije zahtevati da odredite prvi
ugao pravougaone oblasti.

Prvi ugao (Centar/Traka):

Nakon izbora ove tačke, potrebno je da zadate i suprotan ugao pravougaone oblasti unatar
koje se postavljaju mreže.

Suprotni ugao:

Pri pomeranju pokazivača, program će stalno u DRAG-modu iscrtavati pravougaonik čija je
dijagonala određena trenutnim položajem pokazivača. Izborom drugog temena pravougaonika,
kontura će biti potpuno određena.

Copyright (c) Radimpex * http://www.radimpex.co.yu * e-mail:radimpex@eunet.yu * Tel 011 3809-158
196

Svakako ste primetili da se nakon izbora podopcije ‘Pravougaonik’ na komandnoj liniji
pojavljuje i podopcija ‘Centar’. Ovo je zgodan način za definisanje proizvoljnog pravougaonika
kada želimo da se njegova srednja tačka (presek dijagonala), nađe na određenom položaju na
crtežu. Izborom ove podopcije, program sa komandne linije zahteva da se odredi tačka u kojoj
će se nalaziti presek dijagonala pravougaonika.

Centar pravougaonika:

Nakon izbora centra pravougaonika, potrebno je zadati tačku koja određuje jedno njegovo
teme.

Ugao:

I u ovom slučaju, program u DRAG-modu iscrtava pravougaonik čija geometrija odgovara
trenutnom položaju pokazivača.

Za crtanje pravougaonika, programom je predviđen još jedan način. Naime, kada se izborom
podopcije ‘Pravougaonik’ uđe u proceduru crtanja pravougaonika, na komandnoj liniji se pored
podopcije ‘Centar’ javlja i podopcija ‘Traka’. Njenim aktiviranjem program će sa komandne
linije zahtevati da zadate prvo početnu,

Prva tačka:

a potom i krajnju tačku srednje linije pravougaonika.

Druga tačka:

Kada ste odredili srednju liniju pravougaonika, program će u DRAG modu iscrtavati
pravougaonik čija geometrija odgovara trenutnom položaju pokazivača, a sa komandne linije
ća zahtevati ili da izaberete tačku na crtežu koja određuje širinu trake, ili da izborom podopcije
‘Širina’ sa tastature zadate željenu vrednost.

Treća tačka (Širina):

Ovaj način zadavanja pravougaone oblasti se najčešće koristi kada se mreže postavljaju u
gonjoj zoni, iznad zida ili grede čiji položaj određuje srednju liniju pravougaone oblasti.

Bez obzira na koji ste od prethodno opisanih načina odredili konturu oblasti, po njenom
zatvaranju program će automatski otvoriti dijalog box za definisanje numeričkih podataka o
seriji mreža.

Copyright (c) Radimpex * http://www.radimpex.co.yu * e-mail:radimpex@eunet.yu * Tel 011 3809-158
197

Izgled dijalog box-a za definisanje numeričkih podataka o seriji mreža

Većina prikazanih parametara ima potpuno isto značenje kao i parametri u dijalog box-u
prethodno opisane naredbe ‘Pojedinačno postavljanje’, pomoću koje se mreže postavljaju
pojedinačno, s tim što su ovde dodati još i podaci koji su neophodni za ispravno kreiranje
serije mreža iste pozicije. Napomenućemo da se i ovde iz liste pozicija mogu odabrati i
slobodne i zauzete pozicije, jer kako smo to već naglasili ranije, redni broj pozicije nije određen
dimenzijom datog parčeta mreže na crtežu, već isključivo tipom mreže i dimenzijom cele table
iz koje se može iskrojiti dato parče.

Kako se pri postavljanju mreža mora zadovoljiti uslov njihovog međusobnog preklapanja u oba
pravca, to se ispod edit box-ova kojima se reguliše veličina cele table nalaze i dva edit box-a
‘dB=’ i ‘dL=’ u kojima se zadaje veličina preklopa u pravcu širine i u pravcu dužine cele table.
Program po ‘default’-u za veličinu preklopa usvaja vrednosti koje su pridružene odabranom
tipu mreže iz liste ‘M1’, ali ih svakako možete promeniti zadavanjem novih vrednosti u
odgovarajućim edit box-ovima.

Edit box-ovi za definisanje preklopa

Copyright (c) Radimpex * http://www.radimpex.co.yu * e-mail:radimpex@eunet.yu * Tel 011 3809-158
198

U produžetku svakog od ovih edit box-ova se nalazi komandno polje za izlaz na crtež (‘!’), kao
i komandno polje ‘n’, pomoću koga se vrednost preklopa računa na osnovu zadatog broja celih
tabli koje program postavlja u pravcu odgovarajuće dimenzije referentne table.

Komandna polja za zadavanje broja celih tabli

Aktiviranjem komandnog polja ‘n’, koje se nalazi u produžetku edit box-a ‘dB=’, otvara se novi
dijalog box sledećeg izgleda.

Izgled dijalog box-a za zadavanje
broja celih tabli

U edit box-u ‘nB=’ se zadaje broj celih tabli, dok se u zamrznutom edit box-u ‘dB=’ prikazuje
proračunata vrednost preklopa za uneti broj tabli. U produžetku edit boxa ‘nB=’ se prikazuju
brojevi celih tabli sa kojima je moguće izvršiti popločavanje u pravcu širine referentne table,
dok se u produžetku edit boxa ‘dB=’ prikazuje vrednost preklopa koja je pridružena
odabranom tipu mreže iz liste ‘M1’.

Aktiviranjem komandnog polja ‘OK’ se tekući dijalog box zatvara, a u edit box-u ‘dB=’,
osnovnog dijalog box-a za definisanje numeričkih podataka serije mreža, se prikazuje
proračunata vrednost preklopa.

Napomenućemo da će se u slučaju aktiviranja komandnog polja ‘n’, koje se nalazi u
produžetku edit box-a ‘dL=’, otvoriti potpuno isti dijalog box, ali će se u njemu umesto edit
box-ova ‘nB=’ i ‘dB=’ nalaziti edit box-ovi ‘nL=’ i ‘dL=’.

U slučaju da popločavanje ranije zadate konture nije moguće izvršiti sa celim brojem tabli u
željenom pravcu, pri aktiviranju komandnog polja ‘n’ program izdaje sledeće obaveštenje.

Copyright (c) Radimpex * http://www.radimpex.co.yu * e-mail:radimpex@eunet.yu * Tel 011 3809-158
199

U prostoru rezervisanom za prikaz izgleda serije mreža, kreirana kontura se popunjava
odabranom pozicijom mreže i to prema pravilima koja su određena zadatim parametrima u
ovom dijalog box-u. Kako algoritam za popločavanje zadate konture nije baš jednostavan i
zahteva neko vreme, to se pri promeni bilo kog od parametara koji utiču na način postavljanja
mreža unutar zadate konture, sa crteža uklanjaju postavljene mreže, a ažuriranje njihovog
novog položaja se vrši tek na zahtev korisnika aktiviranjem komandnog polja ‘Popločaj’.

Komandno polje za ažuriranje položaja mreža

Primetićete da je na crtežu serije mreža jedna tabla uvek markirana drugom bojom, što
označava da je program tu tablu usvojio za referentnu. Na osnovu položaja ove table program
postavlja mreže unutar serije.

Copyright (c) Radimpex * http://www.radimpex.co.yu * e-mail:radimpex@eunet.yu * Tel 011 3809-158
200

Položaj referentne table je jasno naznačen

Kako po ‘default’-u odabarni položaj referentne table mreže najčešće neće zadovoljiti
konkretne potrebe na crtežu, izborom komandnog polja ‘Ref. tabla <’, program dozvoljava
izlazak na crtež i izbor potpuno proizvoljnog položaja referentne table.

Referentna tačka:

Sama procedura definisanja položaja referentne table u potpunosti odgovara već opisanoj
proceduri određivanja položaja table mreže pomoću naredbe ‘Pojedinačno postavljanje’ (vidi
poglavlje ‘8.1’). Po povratku u dijalog box, aktiviranjem komandnog polja ‘Popločaj’, program
će mreže presložiti, poštujući novi položaj referentne table.

Komandno polje ‘Dijagonala’ je isto kao i kod pojedinačnog postavljanja mreža, predviđeno
za promenu položaja dijagonale.

U delu dijalog box-a ‘Ofset’ se nalaze dva edit box-a koji služe za zadavanje ofseta.

Deo dijalog box-a za ofsetovanje polilinije kojom je određena
kontura oblasti

Copyright (c) Radimpex * http://www.radimpex.co.yu * e-mail:radimpex@eunet.yu * Tel 011 3809-158
201

U edit box-u ‘a=’ se zadaje globalni ofset i tada program ofsetuje kompletnu poliliniju kojom
je definisana oblast popločavanja, dok edit box ‘a seg=’ služi za zadavanje ofseta tekućeg
segmenta polilinije. Tekući segment je na prikazu izgleda serije mreža jasno naznačen
crvenom bojom, a njegova promena se vrši jednostavnim klikom miša preko željenog
segmenta polilinije.

Zadavanje ofseta tekućeg segmenta polilinije

Napomenućemo da se segmenti polilinije ofsetuju ka unutrašnjosti oblasti popločavanja, ako
su zadate vrednosti ofseta pozitivne, odnosno od unutrašnjosti ako su zadate vrednosti
negativne.

Pored svih prethodno opisanih parametara, na izgled serije možete uticati i podešavanjem
parametara koji se nalaze u delu dijalog box-a ‘Popločavanje’.

Kako smo već rekli da se zadata kontura automatski popločava mrežama striktno poštujući
zadate veličine preklopa, to su posledica ovakvog načina slaganja parčići mreža koji se
postavljaju uz ivicu konture i predstavljaju neki deo cele table mreže. Kako ovi parčići mogu
biti jako mali, to se zadavanjem određene vrednosti u edit box-u ‘Tolerancija’, od programa
može zahtevati da kada ivica cele mreže dođe do ivice konture na rastojanje koje je manje ili
jednako zadatom parametru ‘Tolerancija’, ne postavlja tako malo parče mreže. U tom slučaju
program će smanjiti poslednji preklop za potrebnu veličinu kako bi se ivica date mreže
poklopila sa zadatom konturom na tom mestu. Napomenućemo da se iz tog razloga za
toleranciju ne može zadati vrednost koja je veća od polovine manje vrednosti definisanih
preklopa.

Copyright (c) Radimpex * http://www.radimpex.co.yu * e-mail:radimpex@eunet.yu * Tel 011 3809-158
202

Edit box za zadavanje tolerancije

Primenu ovog parametra ćemo pokazati na primeru jedne uspravne table mreže dimenzija
215x455 cm, a koju želimo da postavimo na konturu dimenzija 215x840 cm. Namerno smo
izabrali da širina pravougaone konture odgovara širini cele table mreže kako bismo lakše
analizirali ponašanje samo u jednom pravcu. Naravno da isto važi i za drugi pravac i za kose
ivice. Takođe smo zbog očiglednosti demonstracije, u oba slučaja za početnu tačku slaganja
usvojili donji levi ugao pravougaone konture.

Primer primene parametra ‘Tolerancija’

U prvom slučaju je parametar ‘Tolerancija’ bio postavljen na nulu, što je dovelo do ubacivanja
parčeta mreže od 80 cm (zadat je preklop od 75 cm), zbog rastojanja od 5 cm do ivice
konture. U drugom slučaju parametar ‘Tolerancija’ je postavljen na vrednost od 7.5 cm pa
parče nije ubačeno, već je poslednja mreža pomerena tako da je veličina poslednjeg preklopa
umesto zadatih 75 cm postavljena na vrednost od 70 cm. Za vrednost parametra ‘Tolerancija’
mogla je biti postavljena i vrednost od 5cm, što takođe ne bi dovelo do ubacivanja malog
parčeta mreže.

Copyright (c) Radimpex * http://www.radimpex.co.yu * e-mail:radimpex@eunet.yu * Tel 011 3809-158
203

Pomoću check box-a ‘Auto’, imate mogućnost da proizvoljne dimenzije parčića mreža, koji se
postavljaju uz ivice zadate konture, svedete na izabrani deo dimenzija cele table, a na račun
povećanja poslednjeg preklopa. Postavljanjem ovog check box-a na uključeno stanje za
promenu postaju dostupne i zatvorene liste ‘B’ i ‘L’, iz kojih za tekuću možete postaviti jednu
od sledećih vrednosti: ‘1’, ‘1/2’, ‘1/3’, ‘1/4’, ‘1/3;1/2’, ‘1/4;1/3’. Izabrana vrednost iz
zatvorene liste ‘B’ predstavlja deo širine, dok izabrana vrednost iz zatvorene liste ‘L’
predstavlja deo dužine cele table mreže. Ponuđene vrednosti nisu jednoznačne, već samo
ukazuju na koje će cele delove date dimenzije table program pokušati da svede odgovarajuću
dimenziju parčića mreže. Naime, ako na pr. iz zatvorene liste ‘L’ izaberete 1/4, program će za
svako parče pojedinačno proveriti da li njegovu dužinu može da svede na ‘1/4’, ‘2/4’ ili na ‘3/4’
dužine cele table, a izabraće najmanju moguću od ovih vrednosti. Ukoliko ni jedna od ovih
verednosti nije moguća, za dužinu datog parčeta će biti usvojena dužina cele table. Pored
ponuđenih vrednosti, na početku zatvorenih listi ‘B’ i ‘L’ se nalazi prazno polje čijim se izborom
od programa zahteva da ne menja datu dimenziju parčića mreže.

Parametar ‘Auto’

U slučaju da se parametar ‘Auto’ postavi na uključeno stanje, a za toleranciju zada vrednost
‘0’, kontura iz prethodnog primera bila bi popločana na sledeći način:

Copyright (c) Radimpex * http://www.radimpex.co.yu * e-mail:radimpex@eunet.yu * Tel 011 3809-158
204

Primer primene parametra ‘Auto’

U prvom slučaju je iz zatvorene liste ‘L’ izabrana ‘1/4’, tako da je umesto parčeta mreže
215x80 cm ubačeno parče dimenzija 215x114 cm (114 cm je jedna četvrtina dužine table).
Ovo zaokruživanje veličine parčeta mreže je urađeno na račun preklopa koji je sada 109 cm
(114 - 5=109). U drugom slučaju je iz zatvorene liste ‘L’ izabrana ‘1/3;1/2’, tako da je sada
umesto parčeta mreže 215x80 cm ubačeno parče dimenzija 215x152 cm (152 cm je jedna
trećina dužine table), a dužina preklopa je 147 cm.

Postavljanje check box-a ‘Cik-cak’ na uključeno stanje dovodi do smicanja svake druge
mreže, tako da se mreže slažu po šemi koja je uobičajena kod zidanja zidova od opeke.
Uključivanjem ovog check box-a postaju dostupni i radio button-i ‘B’ i ‘L’, koji se nalaze u
njegovom produžetku i pomoću njih se vrši izbor pravca smicanja. Naime, izborom radio
button-a ‘B’, mreže se smiču u pravcu širine, dok se izborom radio button-a ‘L’ mreže smiču u
pravcu dužine referentne table, tako da bude zadovoljen uslov da se preklopi koji su
postavljeni u suprotnom pravcu od izabranog pravca smicanja ne preklapaju.

Copyright (c) Radimpex * http://www.radimpex.co.yu * e-mail:radimpex@eunet.yu * Tel 011 3809-158
205

Parametar ‘Cik-cak’

Aktiviranjem komandnog polja ‘OK’ dijalog box će biti zatvoren, a zadata kontura će biti
popločana odabranom pozicijom mreža, na potpuno isti način kako je to prikazano i na slici u
dijalog box-u.

Izgled serije mreža

Napomenućemo da se za dimenzije parčića mreža nepravilne geometrije, u sadržaju kote
ispisuju dimenzije odgovarajućeg pravougaonika iz koga se krojenjem na licu mesta može
dobiti tražena geometrija. Pored toga, program sve parčiće mreža koji imaju dimenzije manje
od cele table označava i dodatnim indeksima, pri čemu parčići istih dimenzija dobijaju i istu
oznaku indeksa.

Copyright (c) Radimpex * http://www.radimpex.co.yu * e-mail:radimpex@eunet.yu * Tel 011 3809-158
206

Obeležavanje parčića mreža

Ova indeksacija je veoma važna, obzirom da se pri izradi specifikacije programa izrađuje i plan
sečenja mreža, te se na osnovu postavljenih indeksa lako može odrediti položaj svakog
parčeta mreža u konstruciji.

Selektovanjem ovako kreirane serije mreža, ‘grip’-ovi će biti postavljeni na svim uglovima
konture i na srednjim tačkama svake od kota, što znači da se cela serija u programu tretira
kao jedna celina.

‘Grip’-ovi na seriji mreža

Razvlačenjem postavljenih ‘grip’-ova možete menjati konturu oblasti, a program će stalno
korigovati položaj složenih mreža unutar nje tako da zadovolji sve zadate parametre pri

Copyright (c) Radimpex * http://www.radimpex.co.yu * e-mail:radimpex@eunet.yu * Tel 011 3809-158
207

njenom kreiranju. Znači selektovanjem serije, nećete moći da sprovedete bilo koju od
programom predviđenih akcija samo nad jednom mrežom unutar serije. Recimo nećete moći
da obrišete ili iskopirate samo jednu mrežu koja pripada seriji. Ako se u radu pokaže potreba i
za ovakvom akcijom, tada je prvo potrebno da iz padajućeg menija ‘Mreža’ aktivirate naredbu
‘Extract’, koja je baš za ovu namenu i napravljena (vidi poglavlje ‘8.8’).

8.3 Postavljanje mreža u poprečnom preseku
(MREŽA U POPREČNOM PRESEKU)
Pomoću ove naredbe imate mogućnost da prikažete položaj ranije definisane pozicije
mrežaste armature u poprečnom preseku. Naime, izborom naredbe ‘Mreža u poprečnom
preseku’, iz padajućeg menija ‘ArmCAD ► Mreža’ ili klikom na ikonu , ulazi se u
proceduru iscrtavanja proizvoljne polilinije kojom će odabrana pozicija mrežaste armature biti
predstavljena u poprečnom preseku.

Prva tačka (Polilinija/Krug):

Način iscrtavanja polilinije je potpuno isti kao i kod definisanja geometrije proizvoljne šipke
(vidi poglavlje ‘3.1’), tako da ga ovde nećemo ponovo objašnjavati. Nakon unosa poslednje
tačke polilinije program otvara dijalog box sledećeg izgleda:

Izgled dijalog box-a u okviru naredbe ‘Mreža u poprečnom preseku’

U centralnom delu dijalog box-a je prikazana geometrija prethodno kreirane polilinije, dok se u
levom delu nalazi lista sa svim pozicijama mrežaste armature koje su ranije pridružene tekućoj
poziciji oplate. Promena tekuće pozicije oplate se vrši izborom iz zatvorene liste ‘Oplata’, dok
se izbor pozicije, koju će prethodno kreirana polilinija predstavljati na crtežu, vrši
jednostavnim klikom miša preko željene pozicije u listi. Da bi se olakšao izbor pozicije iz liste,
pored prikaza ‘Geometrija mreže u preseku’, za tekući možete postaviti prikaz ‘Mreže iz
izabrane oplate’, kao i prikaz ‘Sve mreže’.

Copyright (c) Radimpex * http://www.radimpex.co.yu * e-mail:radimpex@eunet.yu * Tel 011 3809-158
208

Zatvorena lista za promenu tekućeg prikaza

Edit box-ovi, koji se nalaze u delu dijalog box-a ‘Polilinija’, služe za zadavanje ofseta, a način
rada sa njima je potpuno isti kao kod naredbe ‘Proizvoljna’ (vidi poglavlje 3.1).

Deo dijalog box-a za ofsetovanje polilinije, kojom je određena
geometrija mreže u poprečnom preseku

Izborom iz zatvorene liste ‘Kota’, za tekući možete postaviti bilo koji od ranije kreiranih stilova
kotiranja. Sadržaj kote je prikazan u gornjem levom uglu dijalog box-a.

U edit box-u ‘Komentar’ imate mogućnost da u koti zadate prizvoljan komentar (donja zona,
gornja zona, ... ). Pored mogućnosti zadavanja proizvoljnih komentara, klikom miša na strelicu
koja se nalazi na kraju ovog edit box-a, možete iz zatvorene liste odabrati neki od ranije
definisanih tipskih komentara.

Aktiviranjem komandnog polja ‘OK’ program zatvara dijalog box, a kreiranoj poliliniji
pridružuje sve podatke koji su u njemu zadati.

Copyright (c) Radimpex * http://www.radimpex.co.yu * e-mail:radimpex@eunet.yu * Tel 011 3809-158
209

Nakon zatvaranja dijalog box-a, program će ili završiti naredbu, ili će pak ući u proceduru
kotiranja simbola mreže u poprečnom preseku, što zavisi od zadatih parametara u okviru
naredbe ‘Funkcionalnost’ (vidi poglavlje ‘11.4’). Mreže u poprečnom preseku možete i
naknadno kotirati pomoću naredbe ‘Kota’ (vidi poglavlje ‘6.1’), a sama procedura kotiranja je
potpuno ista kao i procedura kotiranja šipki podužne armature.

Mreža u poprečnom preseku

8.4 Postavljanje otvora u mrežama (OTVOR MREŽE)
Kako se često u praksi u pločama i zidovima nalaze i otvori koji mogu imati potpuno
proizvoljnu geometriju, to smo za naknadnu korekciju ranije iscrtane konture koja je
popločana mrežama, predvideli naredbu ‘Otvor mreže’. Znači, ako se unutar površine koja se
popločava mrežama iste pozicije nalazi i otvor (jedan ili više njih), tada se u prvom koraku
definiše kontura, tako što se mreže postavljaju i preko otvora, a potom se pomoću ove
naredbe naknadno uklanjaju delovi mreža koji su višak. Izborom ove naredbe iz padajućeg
menija ‘ArmCAD ► Mreža’ ili klikom na ikonu , ulazi se u proceduru definisanja potpuno
proizvoljne polilinije koja će odrediti geometriju otvora koji se postavlja.

Prva tačka (Pravougaonik/Krug/Brisanje):

Način definisanja geometrije otvora je potpuno isti kao i kada se definiše kontura u okviru
naredbe za serijsko postavljanje mreža, tako da ga ovde nećemo ponovo objašnjavati, dok će
podopcija ‘Brisanje’ biti objašnjena na kraju ovog poglavlja.

Kako se mreže u pločama i zidovima nikada ne postavljaju do samih ivica otvora, već se od
njih udaljuju za neku vrednost zaštitnog sloja, u okviru ove naredbe je omogućeno i
ofsetovanje polililinije kojom je određena kontura otvora. Naime, nakon unosa poslednje tačke
polilinije, program ne završava naredbu, već automatski ulazi u proceduru zadavanja zaštitnog
sloja, pa komandna linija dobija sledeći oblik.

Dužina ofseta:

Copyright (c) Radimpex * http://www.radimpex.co.yu * e-mail:radimpex@eunet.yu * Tel 011 3809-158
210

Sada se od korisnika očekuje da zada željenu vrednost ofseta ili da desnim klikom miša označi
kraj naredbe. Ofset možete da zadate unošenjem vrednosti direktno sa tastature, ili izborom
dve tačke sa crteža čije će međusobno rastojanje odrediti potrebnu vrednost. Ukoliko se
odlučite za ovu drugu mogućnost, nakon izbora prve tačke program će sa komandne linije
zahtevati da zadate i drugu tačku.

Dužina ofseta: Specify second point:

Nakon zadavanja vrednosti, potrebno je da izborom tačke sa crteža odredite i stranu na koju
će se ranije definisana kontura otvora ofsetovati, što će ujedno označiti i kraj naredbe.

Strana ofseta:

Program će prepraviti postavljenu seriju mreža tako što će ukloniti sve delove koji se
preklapaju sa zadatom geometrijom otvora.

Izgled kreiranog otvora

Selektovanjem ovako prepravljene serije mreža, videćete da program postavlja ‘grip’-ove i na
tačkama koje određuju geometriju otvora.

Copyright (c) Radimpex * http://www.radimpex.co.yu * e-mail:radimpex@eunet.yu * Tel 011 3809-158
211

‘Grip’-ovi na seriji mreža sa otvorom

Promenom položaja novo postavljenih ‘grip’-ova svakako možete naknadno uticati i na
geometriju samog otvora. Napomenućemo još da se otvori mogu postavljati i na celim
mrežama koje su postavljene pomoću naredbe ‘Pojedinačno postavljanje’.

Brisanje otvora u mrežama

Pomoću podopcije ‘Brisanje’, koja se javlja na komandnoj liniji nakon aktiviranja naredbe
‘Otvor mreže’, imate mogućnost da ranije kreirane otvore unutar oblasti koja je prekrivena
mrežama uklonite sa crteža.

Prva tačka (Pravougaonik/Krug/Brisanje):

Nakon izbora ove podopcije komandna linija dobija sledeći oblik:

Selektujte rupu mreže:

Program sada očekuje da klikom miša sa crteža selektujete otvor koji želite da uklonite.

Copyright (c) Radimpex * http://www.radimpex.co.yu * e-mail:radimpex@eunet.yu * Tel 011 3809-158
212

1. LM

Selekcija otvora u seriji mreža za brisanje

Po završenoj selekciji program će otvor ukloniti sa crteža, odnosno prepraviće seriju mreža
tako da izgleda potpuno isto kao i pre postavljanja izbrisanog otvora.

Izgled serije mreža posle uklanjanja otvora

Copyright (c) Radimpex * http://www.radimpex.co.yu * e-mail:radimpex@eunet.yu * Tel 011 3809-158
213

8.5 Baza pozicija mrežaste armature (BAZA
POZICIJA MREŽA)
Izborom naredbe ‘Baza pozicija mreža’, iz padajućeg menija ‘ArmCAD ► Mreža’ ili
klikom miša na ikonu , otvara se dijalog box sledećeg izgleda.

Izgled dijalog box-a u okviru naredbe ‘Baza pozicija mreža’

U levom delu dijalog box-a se prikazuje lista svih pozicija mreža, koje su do pokretanja ove
naredbe pridružene tekućoj poziciji oplate. Način rada sa listom pozicija mreža, kao i sa
komandnim poljima koji se nalaze ispod nje, je potpuno isti kao kod naredbe ‘Baza pozicija’
obične armature (vidi poglavlje ‘7.1’).

U desnom delu dijalog box-a se prikazuje izgled selektovane pozicije mreža iz liste, a u donjem
delu svi numerički podaci koji su joj ranije pridruženi. U cilju lakšeg prepoznavanja određenih
pozicija i u ovom dijalog box-u se iznad prozora za prikaz nalazi zatvorena lista iz koje možete
da izaberete jedan od tri programom predviđena načina prikazivanja selektovanih pozicija.

U edit box-ovima ‘B=’ i ‘L=’ se prikazuju dimenzije cele table, a u zatvorenim listama ‘M1’,
‘M2’, ‘M3’ i edit box-ovima ‘n1=’, ‘n2=’, ‘n3=’ sastav tekuće pozicije mrežaste armature.
Način rada sa ovim parametrima je potpuno isti kao kod prethodno opisane naredbe
‘Pojedinačno postavljanje’ (vidi poglavlje ‘8.1’).

Iznad komandnog polja ‘OK’ se nalazi edit box ‘Dodata količina’, u kome možete za datu
poziciju mreža zadati proizvoljan broj dodatnih komada celih tabli, koji nije prikazan na crtežu.
Ovakvo definisanje dodatne količine najčešće ima primenu kod konstruktivnih elemenata koji
se na crtežu ne prikazuju u osnovi, već samo u podužnom, odnosno poprečnom preseku. Tada
je pomoću naredbe ‘Pojedinačno postavljanje’ potrebno na proizvoljno mesto na crtežu
postaviti datu poziciju mreža i odmah potom je obrisati sa crteža. Položaj ovako kreirane
pozicije mreža u konstrukciji prikažite pomoću naredbe ‘Mreža u poprečnom preseku’,
simbolom koji je predviđen programom, a potom zadavanjem dodatne količine u ovom dijalog
box-u regulišite potreban broj komada celih tabli mreža kako bi se pri izradi specifikacije dobili
korektni podaci.

Copyright (c) Radimpex * http://www.radimpex.co.yu * e-mail:radimpex@eunet.yu * Tel 011 3809-158
214

Edit box za zadavanje dodatne količine

Izbor komadnog polja ‘OK’ će označiti prihvatanje svih sprovedenih akcija u dijalog box-u, te
će program prepraviti crtež tako da potpuno odgovara izvršenim izmenama, dok je komandno
polje ‘Cancel’ predviđeno za odustajanje.

8.6 Promena rednog broja pozicije mrežaste
armature (PROMENA POZICIJE)
Za promenu rednog broja pozicije mrežaste armature se koristi potpuno ista naredba
kao i za promenu rednog broja obične armature. Naime, izborom naredbe ‘Promena
pozicije’, iz padajućeg menija ‘ArmCAD’ ili klikom miša na ikonu , na komandnoj liniji se
javlja poruka kojom se od korisnika zahteva da sa crteža selektuje entitet kome želi da
promeni redni broj pozicije.

Selektovanje objekta:

Kako se pomoću ove naredbe podaci mogu menjati i pojedinačno i grupno, to će program
nakon selektovanja prve mreže, sa komandne linije i dalje zahtevati da selektujete mrežu, sve
dok pritiskom na taster ‘Enter’ ili klikom na desni taster miša ne označite kraj procedure
selektovanja.

Ako ste sa crteža selektovali samo jednu mrežu, otvoriće se dijalog box sledećeg izgleda:

Copyright (c) Radimpex * http://www.radimpex.co.yu * e-mail:radimpex@eunet.yu * Tel 011 3809-158
215

Izgled dijalog box-a za promenu rednog broja pozicije jedne mreže

U levom delu dijalog box-a se nalazi prostor koji je rezervisan za prikaz selektovane mreže,
dok se iz zatvorene liste ‘Oplata’, koja se nalazi u gornjem desnom uglu dijalog box-a, za
tekuću može postaviti bilo koja od ranije kreiranih pozicija oplate.

U zatvorenoj listi ‘Pozicija’ se, za odabranu poziciju oplate, prikazuju redni brojevi svih
slobodnih i zauzetih pozicija, tako da bilo koji od njih možete pridružiti selektovanoj mreži.
Izuzetak predstavlja slučaj kada je selektovana mreže u poprečnom preseku i tada se u ovoj
zatvorenoj listi prikazuju samo redni brojevi zauzetih pozicija.

Zatvorena lista za izbor rednog broja pozicije

Ako se iz liste pozicija odabere redni broj slobodne pozicije, aktiviranjem komandnog polja
‘OK’, program će u bazi pozicija mreža kreirati novu poziciju čiji će numerički podaci biti
određeni numeričkim podacima selektovane mreže, dok će u slučaju izbora zauzete pozicije
(pored rednih brojeva zauzetih pozicija u listi je postavljen simbol ‘+’) dijalog box promeniti
svoj izgled. Kako selektovana mreža i izabrana pozicija najčešće imaju različite numeričke
podatke, izborom jednog od dva kriterijuma, koji se sada nalaze iznad komandnog polja ‘OK’,
se definiše da li će pri zadatoj promeni selektovana mreža preuzeti, ili će promeniti numeričke
podatke pozicije kojoj se pridružuje.

Copyright (c) Radimpex * http://www.radimpex.co.yu * e-mail:radimpex@eunet.yu * Tel 011 3809-158
216

Kriterijumi kojima se definiše način promene rednog broja pozicije
selektovane mreže u zauzetu poziciju

Izbor željenog kriterijuma se vrši klikom mišem na radio button ili na njegov naziv, a
aktiviranjem komandnog polja ‘OK’ program zatvara dijalog box i ažurira crtež u skladu sa
zadatom promenom. Kada je selektovana samo mreže u poprečnom preseku, program neće
nuditi ove kriterijume, već će joj automatski dodeliti numeričke podatke izabrane pozicije.

Grupna promena podataka

U slučaju da sa crteža selektujete više mreža, program će otvoriti potpuno isti dijalog box kao
da je selektovana samo jedna mreža, s tim što podaci koji nisu isti za sve selektovane mreže
neće biti prikazani.

Izgled dijalog box-a za promenu rednog broja pozicije grupe mreža

Kada se u proceduri selektovanja odaberu mreže koje pripadaju različitim oplatama, zatvorena
lista ‘Pozicija’ će biti zamrznuta sve dok se iz zatvorene liste ‘Oplata’ ne izabere željena pozicija
oplate.

Copyright (c) Radimpex * http://www.radimpex.co.yu * e-mail:radimpex@eunet.yu * Tel 011 3809-158
217

Napomenućemo da se pomoću ove naredbe menja redni broj pozicija samo selektovanim
mrežama, a ne svim mrežama koje date pozicije sadrže, odnosno pozicije kojima su
selektovane mreže prethodno pripadale ostaju u bazi pozicija mreža netaknute.

8.7 Editovanje mreža (EDIT)
Pored promene geometrije na samom crtežu, razvlačenjem postavljenih ‘grip’-ova,
svim kreiranim mrežama je moguće naknadno promeniti i podatke koji se zadaju u okviru
dijalog box-ova pri njihovom kreiranju. Za ovu namenu je predviđena univerzalna naredba
‘Edit entiteta’, čijim se izborom iz osnovnog padajućeg menija ‘ArmCAD’ ili klikom na ikonu
, na komandnoj liniji javlja sledeća poruka:

Selektovanje objekata:

Kako se pomoću ove naredbe podaci mogu menjati i pojedinačno i grupno, to će program
nakon selektovanja prve mreže ili serije mreža, sa komandne linije i dalje zahtevati da
selektujete objekat, sve dok pritiskom na taster ‘Enter’ ili klikom na desni taster miša ne
označite kraj procedure selektovanja.

Obzirom da se pri pojedinčanom postavljanju mreža pomoću naredbe ‘Pojedinačno
postavljanje’, takođe kreira serija koja u svom specijalnom obliku ima geometriju koja u
potpunosti odgovara dimenzijama jedane table odabrane pozicije mreže, to se nakon
selektovanja mreža, bez obzira na način njihovog postavljanja, uvek otvara dijalog box za
promenu numeričkih podataka o seriji mreža.

Ako ste sa crteža selektovali samo jednu mrežu, otvoriće se dijalog box sledećeg izgleda:

Izgled dijalog box-a za pojedinačno editovanje podataka o mrežama

Ovaj dijalog box funkcioniše na potpuno isti način kao i dijalog box koji se otvara aktiviranjem
naredbe ‘Serija mreža’ (vidi poglavlje ‘8.2’), tako da rad sa njim nećemo ponovo objašnjavati.

Copyright (c) Radimpex * http://www.radimpex.co.yu * e-mail:radimpex@eunet.yu * Tel 011 3809-158
218

Grupna promena podataka

Ako sa crteža selektujete više mreža, program će otvoriti isti dijalog box kao da je selektovana
jedna mreža, s tim što podaci koji nisu isti za sve selektovane mreže neće biti prikazani (check
box-ovi koji nemaju isto stanje za sve selektovane mreže biće posebno obeleženi).

Izgled dijalog box-a za grupno editovanje podataka o mrežama

Pri grupnom editovanju podataka edit box-ovi za zadavanje ofseta, edit box ‘Tolerancija’, kao i
komandna polja ‘Ref. tabla’ i ‘n’ su nedostupni za promenu, dok promena pozicije oplate i
rednog broja pozicije armature zavise od selektovanih mreža sa crteža. Naime, ukoliko
selektujete mreže koje pripadaju različitim pozicijama armature, ili pak različitim pozicijama
oplate, zatvorene liste ‘Oplata’ i ‘Pozicija’ će biti zamrznute, odnosno nedostupne za
promenu. U ovakvim slučejevima, za promenu ove vrste podataka, morate se poslužiti
naredbom ‘Promena pozicije’ (vidi poglavlje ‘8.6’).

Aktiviranjem komandnog polja ‘OK’, svim prethodno selektovanim instancama, biće pridruženi
samo oni podaci koji su jasno prikazani u dijalog box-u, dok će ostali (prazna i zamagljena
polja) ostati nepromenjeni.

Editovanje mreža u poprečnom preseku

Kada se sa crteža selektuje simbol kojim je pozicija mrežaste armature prikazana u poprečnom
preseku, program će otvoriti dijalog box sledećeg izgleda:

Copyright (c) Radimpex * http://www.radimpex.co.yu * e-mail:radimpex@eunet.yu * Tel 011 3809-158
219

Izgled dijalog box-a za editovanje podataka o mrežama
u poprečnom preseku

Način rada sa ovim dijalog box-om je potpuno isti kao i sa dijalog box-om koji se otvara pri
kreiranju mreža u poprečnom preseku (vidi poglavlje ‘8.3’). Napomenućemo samo da pri
istovremenom editovanju više mreža u poprečnom preseku, koje pripadaju različitim
pozicijama, nećete moći da menjate redni broj pozicije, kao ni poziciju oplate kojoj selektovane
mreže pripadaju.

8.8 Prebacivanje serije mreža u pojedinačne mreže
(EXTRACT)
Kako su podaci za sve mreže unutar kreirane serije jedinstveni i vode se u okviru
jednog bloka, to će selektovanjem bilo koje od mreža unutar serije, automatski biti
selektovane i ostale mreže koje pripadaju toj seriji. To znači da će sve akcije koje su
predviđene programom biti sprovedene na celoj seriji mreža, te ako želite da iz kreirane serije
uklonite ili iskopirate samo neke od mreža, to nećete moći da uradite ako prethodno niste
pomoću ‘ArmCAD’-ove naredbe ‘Extract’ razgrupisali datu seriju. Nakon izbora ove naredbe,
iz padajućeg menija ‘ArmCAD ► Mreža’ ili klikom miša na ikonu , na komandnoj liniji se
javlja poruka kojom se od korisnika zahteva da izabere jednu od dve ponuđene opcije.

Extract tabli. Izaberite operaciju (Pojedinačno/Grupno):

Opcija ‘Pojedinačno’ služi za izdvajanje jedne po jedne table mreže iz date serije, dok se
pomoću opcije ‘Grupno’ iz serije izdvaja selektovana grupa mreža.

Pojedinačno

Nakon izbora opcije ‘Pojedinačno’, program će sa komandne linije zahtevati da selektujete
mrežu koju želite da izdvojite iz serije kojoj je do tada pripadala.

Selektujte tablu mreže:

Copyright (c) Radimpex * http://www.radimpex.co.yu * e-mail:radimpex@eunet.yu * Tel 011 3809-158
220

1. LM

Selektovanje mreže za ‘Extract’

Nakon selektovanja željene mreže, program će na njenom mestu unutar postojeće serije
postaviti rupu, a od selektovane mreže će kreirati novu seriju čija se geometrija poklapa sa
geometrijom selektovanog parčeta mreže. Program će i dalje biti u proceduri selektovanja, sve
dok pritiskom na taster ‘Enter’, ili klikom na desni taster miša ne označite kraj ove naredbe. Na
ovaj način se praktično svakim selektovanjem mreže uvek od jedne serije dobijaju dve nove.
Na crtežu nećete primetiti nikakve promene, s tim što klikom miša na neku od prethodno
selektovanih mreža, možete na osnovu postavljenih ‘grip’-ova jasno videti šta je program
uradio.

Nova serija mreža kreirana naredbom ‘Extract’

Copyright (c) Radimpex * http://www.radimpex.co.yu * e-mail:radimpex@eunet.yu * Tel 011 3809-158
221

Od svakog selektovanog parčeta mreža unutar prethodno kreirane serije, program je napravio
novu seriju koja po konturi potpuno odgovara datom parčetu mreže, te se njegovim
selektovanjem samo nad tom malom serijom mogu sprovesti sve akcije koje su programom
predviđene.

Grupno

Kao što je već rečeno, pomoću opcije ‘Grupno’ se iz date serije izdvaja selektovana grupa
mreža. Nakon njenog izbora komandna linija dobija sledeći izgled:

Prvi ugao (Centar/Traka):

Sada se od korisnika očekuje da zadavanjem pravougaone oblasti iz date serije selektuje
željenu grupu mreža. Sama procedura definisanja pravougaone oblasti je potpuno ista kao i
kada se kod naredbe ‘Serija Mreža’, sa komandne linije izabere podopcija ‘Pravougaonik’ (vidi
poglavlje ‘8.2’), tako da je ovde nećemo ponovo objašnjavati.

Zadavanjem pravougaone oblasti iz serije je selektovana grupa mreža

Program selektuje sve mreže koje se celim svojim gabaritom nalaze unutar zadate
pravougaone oblasti i od njih kreira novu seriju, a na njihovom mestu unutar postojeće serije
postavlja rupu. Program će i dalje biti u proceduri selektovanja, sve dok pritiskom na taster
‘Esc’ ne označite kraj ove naredbe. Klikom miša na neku od prethodno selektovanih mreža,
možete na osnovu postavljenih ‘grip’-ova jasno videti šta je program uradio.

Copyright (c) Radimpex * http://www.radimpex.co.yu * e-mail:radimpex@eunet.yu * Tel 011 3809-158
222

Nova serija mreža kreirana od selektovane grupe mreža

8.9 Grupisanje više serija mreža u jednu (SPAJANJE
KONTURA MREŽA)
Naredba ‘Spajanje kontura mreža’ ima suprotno dejstvo od prethodno opisane
naredbe ‘Extract’, odnosno pomoću ove naredbe imate mogućnost da grupišete više serija
mreža u jednu zajedničku seriju. Njenim izborom iz padajućeg menija ‘ArmCAD ► Mreža’ ili
klikom miša na ikonu , program sa komandne linije zahteva da selektujete serije mreža koje
želite da grupišete.

Selektovanje mreže:

Nakon selektovanja serije mreža program će i dalje biti u proceduri selektovanja sve dok
pritiskom na taster ‘Enter’, ili klikom na desni taster miša ne označite kraj ove naredbe. Kako
se mogu grupisati samo serije kojima se gabariti preklapaju, a kreirane su od iste pozicije
mreža, program će po završetku selekcije od kontura svih selektovanih serija koje
zadovoljavaju ove uslove kreirati novu konturu i popločaće je sa mrežama date pozicije.
Pravila za popločavanje (veličina preklopa, ‘Tolerancija’, ‘Auto’, …), kao i položaj referentne
table, program će preuzeti od serije mreža koja je prva selektovana. Klikom miša preko
prethodno selektovanih mreža, na osnovu postavljenih ‘grip’-ova možete videti koje su serije
grupisane u novu zajedničku seriju mreža.

8.10 Promena položaja dijagonale
Kako se položaj dijagonala na kojima se ispisuje sadržaj kote za celu seriju mreža
postavlja istovremeno, odnosno pri kreiranju i editovanje serije sve dijagonale imaju isti
pravac, to se može desiti slučaj da samo na pojedinom tablama, iz razloga preglednosti, imate
potrebu da promenite položaj dijagonala. Da ne biste samo iz ovog razloga morali da
razgupišete mreže pomoću naredbe ‘Extract’, to je razvijena naredba ‘Dijagonala’ koja
proizvoljno selektovanoj mreži, ili grupi mreža iz serije menja položaj dijagonale. Njenim

Copyright (c) Radimpex * http://www.radimpex.co.yu * e-mail:radimpex@eunet.yu * Tel 011 3809-158
223

izborom iz padajućeg menija ‘ArmCAD ► Mreža’ ili klikom miša na ikonu , na komandnoj
liniji se javlja poruka kojom se od korisnika zahteva da izabere jednu od dve ponuđene opcije.

Promena orijentacije dijagonale. Izaberite operaciju (Pojedinačno/Grupno):

Opcija ‘Pojedinačno’ služi za promenu položaja dijagonale jedne po jedne table mreže iz date
serije, dok se pomoću opcije ‘Grupno’ menja položaj dijagonale selektovanoj grupi mreža date
serije.

Pojedinačno

Nakon izbora opcije ‘Pojedinačno’, program sa komandne linije zahteva da selektujete tablu
mreže kojoj želite da promenite položaj dijagonale.

Selektujte tablu mreže:

1. LM

Selekcija table mreže

Nakon selektovanja željene table, program će joj automatski promeniti položaj dijagonale i
ostaće u proceduri selektovanja sve dok pritiskom na taster ‘Enter’ ili kikom na desni taster
miša ne označite kraj ove naredbe.

Copyright (c) Radimpex * http://www.radimpex.co.yu * e-mail:radimpex@eunet.yu * Tel 011 3809-158
224

Selektovanoj tabli je promenjen položaj dijagonale

Grupno

Pomoću opcije ‘Grupno’ se menja položaj dijagonale selektovanoj grupi mreža iz date serije.
Nakon njenog izbora komandna linija dobija sledeći izgled:

Prvi ugao (Centar/Traka):

Sada se od korisnika očekuje da zadavanjem pravougaone oblasti iz date serije selektuje
željenu grupu mreža. Sama procedura definisanja pravougaone oblasti je potpuno ista kao i
kada se kod naredbe ‘Serija Mreža’, sa komandne linije izabere podopcija ‘Pravougaonik’ (vidi
poglavlje ‘8.2’), tako da je ovde nećemo ponovo objašnjavati.

Selektovanje grupe mreža, zadavanjem pravougaone oblasti

Copyright (c) Radimpex * http://www.radimpex.co.yu * e-mail:radimpex@eunet.yu * Tel 011 3809-158
225

Program selektuje sve mreže koje se celim svojim gabaritom nalaze unutar zadate
pravougaone oblasti i menja im položaj dijagonale.

Selektovanim mrežama je promenjen položaj dijagonale

Ovim se naredba ne završava, već program ostaje u proceduri selektovanja, sve dok pritiskom
na taster ‘Esc’ ne označite kraj ove naredbe.

Napomenućemo da pomoću ove naredbe istovremeno, zadavanjem pravougaone oblasti,
možete promeniti položaj dijagonale mrežama iz različitih serija, pa čak i celim serijama
mreža.

8.11 Korekcija konture mreže
Jedan od načina za naknadnu promenu oblasti popločavanja serije mreža, jeste
razvlačenje ‘grip’-ova, koje program postavlja u svim prelomnim tačkama konture serije pri
njenom selektovanju sa crteža. Kako ovi ’grip’-ovi često nisu dovoljni za dobijanje željene
geometrije oblasti popločavanja, pomoću naredbe ‘Korekcija konture mreže’ imate
mogućnost da u proizvoljno izabranoj tački sa konture serije postavite novi ‘grip-point’. Pored
postavljanja novih, ova naredba nudi i mogućnost brisanja postojećih ‘grip’-ova. Njenim
izborom iz padajućeg menija ‘ArmCAD ► Mreža’ ili klikom miša na ikonu , na komandnoj
liniji se javlja poruka kojom se od korisnika zahteva da izabere jednu od dve ponuđene opcije.

Korekcija konture mreže. Izaberite vrstu operacije (Dodavanje/Brisanje):

Izborom opcije ‘Dodavanje’ se ulazi u proceduru dodavanja ‘grip-point’-a, a na komandnoj
liniji se javlja nova poruka kojom se od korisnika zahteva da sa konture serije izabere željenu
tačku.

Izaberite tačku (Kraj) <Kraj>:

Copyright (c) Radimpex * http://www.radimpex.co.yu * e-mail:radimpex@eunet.yu * Tel 011 3809-158
226

1. LM

Izbor tačke sa konture serije

Nakon izbora prve tačke program će i dalje zahtevati da zadate novu tačku, sve dok izborom
podopcije ‘Kraj’ ne označite kraj ove naredbe. U svim selektovanim tačkama sa konture serije
mreža program postavlja nove ‘grip’-ove, a njihovim razvlačenjem sada lako možete promeniti
geometriju oblasti popločavanja.

U izabranoj tački je postavljen novi ‘grip-point’

Ako sa komandne linije, nakon izbora naredbe ‘Korekcija konture mreže’, izaberete opciju
‘Brisanje’, program će zahtevati da sa konture serije selektujete neki od postojećih ‘grip’-ova.

Izaberite tačku (Kraj) <Kraj>:

Copyright (c) Radimpex * http://www.radimpex.co.yu * e-mail:radimpex@eunet.yu * Tel 011 3809-158
227

1. LM

Izbor ‘grip-point’-a za brisanje

Izabrani ‘grip-point’ program sada uklanja sa crteža, a konturu serije prepravlja povezivanjem
dva njemu susedna ‘grip-point’-a. Po završenoj korekciji program će sa komandne linije
ponovo zahtevati da selektujete ‘grip-point’, sve dok izborom podopcije ‘Kraj’ ne označite kraj
ove naredbe.

Izgled serije mreža posle brisanja ‘grip-point’-a

Na kraju ćemo još napomenuti da pri izboru tačaka sa konture serije treba koristiti OSNAP
kriterijume za precizno pogađanje tačaka.

Copyright (c) Radimpex * http://www.radimpex.co.yu * e-mail:radimpex@eunet.yu * Tel 011 3809-158
228

9. POMOĆNE NAREDBE ZA LAKŠE
CRTANJE
U ovom delu uputstva opisaćemo način rada sa pomoćnim naredbama koje su
predviđene programom ‘ArmCAD 2005’, a koje će sigurno biti od velike pomoći pri kreiranju
planova oplate i armature.

9.1 Podešavanje vidljivosti ‘ArmCAD’-ovih entiteta
(VIDLJIVOST)
Pomoću naredbe ‘Vidljivost’ imate mogućnost da selektivno postavljate i ukidate
vidljivost entitetima koji na crtežu predstavljaju armaturu. Ova naredba je transparentna,
odnosno može se aktivirati i u toku izvršenja neke druge naredbe. Njenim izborom iz
padajućeg menija ‘ArmCAD’ ili klikom miša na ikonu , otvara se dijalog box sledećeg
izgleda:

Izgled dijalog box-a u okviru naredbe ‘Vidljivost’

U gornjem levom delu dijalog box-a, prikazana je lista sa svim pozicijama oplate koje su
pridružene tekućem crtežu. Ispod ove liste se nalaze radio button-i ‘Šipke’ i ‘Mreže’, pomoću
kojih se određuje sadržaj liste, koja se nalazi u donjem levom uglu dijalog box-a. Naime, ako
je izabran radio button ‘Šipke’, u ovoj listi će se prikazivati sve pozicije armature koje
pripadaju selektovanoj poziciji oplati iz gornje liste.

Copyright (c) Radimpex * http://www.radimpex.co.yu * e-mail:radimpex@eunet.yu * Tel 011 3809-158
229

Izborom radio button-a ‘Šipke’, u listi su prikazane sve pozicije
armature koje pripadaju selektovanoj poziciji oplate

Kada je izabran radio button ‘Mreže’, u ovoj listi će se prikazivati sve pozicije mreža koje
pripadaju selektovanoj poziciji oplate iz gornje liste.

Izborom radio button-a ‘Mreže’, u listi su prikazane sve pozicije
mreža koje pripadaju selektovanoj poziciji oplate

Kako je u ovom dijalog box-u omogućena višestruka selekcija i pozicija oplata i pozicija
armature (višestruka selekcija se vrši na potpuno isti način kao kod naredbe ‘Baza pozicija’),
kada se u gornjoj listi selektuje više pozicija oplate, donja lista će biti prazna.

U produžetku naziva oplate, u koloni ‘Vidljivost’, nalazi se identifikator koji ukazuje da li je
data pozicija oplate vidljiva ili ne.

Copyright (c) Radimpex * http://www.radimpex.co.yu * e-mail:radimpex@eunet.yu * Tel 011 3809-158
230

Identifikator vidljivosti

Desnim klikom miša preko ovog identifikatora on naizmenično dobija potvrdan, odnosno
negativan odgovor. Znači, desni klik miša preko identifikatora će dovesti do postavljanja
suprotne vrednosti, a ona će se odnositi na poziciju oplate koja je prikazana u okviru datog
reda. Ako je iz liste selektovano više pozicija oplata, desnim klikom miša preko bilo kog
identifikatora u listi, promeniće se vrednost identifikatora svih selektovanih pozicija oplata.
Desnim klikom miša preko naziva kolone ‘Vidljivost’, menja se vrednost identifikatora svim
pozicijama oplata u listi.

Desnim klikom miša preko naziva kolone, promenjena je vidljivost
svim pozicijama oplata u listi

Isti postupak je predviđen i za postavljanje, odnosno ukidanje vidljivosti u listi pozicija
armature, odnosno pozicija mreža. Napomenućemo da je kriterijum za postavljanje vidljivosti
po pozicijama oplata stariji od kriterijuma za postavljanje vidljivosti po pojedinim pozicijama
armature. Naime, ako je za poziciju oplate postavljeno da je nevidljiva, onda će program sve
pozicije armature u okviru nje postaviti za nevidljive, bez obzira šta je za ovaj parametar
zadato u okviru liste pozicija armature. Selektivno postavljanje vidljivosti za pozicije armatura
će imati smisla jedino ako je za poziciju oplate kojoj pripada, armatura postavljena za vidljivu.

Copyright (c) Radimpex * http://www.radimpex.co.yu * e-mail:radimpex@eunet.yu * Tel 011 3809-158
231

U desnom delu dijalog box-a se nalazi prozor koji je rezervisan za prikaz pozicija armature.
Izborom iz zatvorene liste, koja se nalazi iznad ovog prozora, za tekući se može postaviti jedna
od 3 vrste prikaza: ‘Šipke iz izabrane oplate’, ‘Geometrija pozicije’ ili ‘Sve’.

Zatvorena lista za izbor vrste prikaza

Naglasićemo da izabrani prikaz pozicija armature nije ‘preview’ od stanja na crtežu koje će se
dobiti po izlasku iz dijalog box-a, već je njegova uloga isključivo da se iz liste lakše odabere
željena pozicija armature. Znači, izabrani prikaz pozicija armature će u dijalog box-u uvek
imati isti izgled, bez obzira na trenutno stanje vidljivosti koje je postavljeno u dijalog box-u.

Zbog brzine iscrtavanja, u prozoru za prikaz se prikazuju samo ‘ArmCAD’-ovi entiteti. Izborom
naredbe ‘Prikaz pozadinskog crteža’, iz menija koji se otvara desnim klikom miša preko ovog
prozora, možete dobiti prikaz i ostalih entiteta koji se nalaze na crtežu. Da bi ova mogućnost
programa bila dostupna, kao i kod ostalih naredbi, za tekući mora biti postavljen prikaz ‘Šipke
iz izabrane oplate’ ili ‘Sve’.

Kako će, nakon aktiviranja komadnog polja ‘OK’, program prepraviti stanje crteža, tako da
odgovara postavljenim parametrima u ovom dijalog box-u, to se može izvesti zaključak da je
prevashodna uloga ove naredbe da se ukidanjem vidljivosti pojedinim pozicijama armature
dobije pregledniji crtež. Uzećemo za primer slučaj koji se često dešava u praksi, kada se dve
različite pozicije armature jednim svojim delom potpuno ili delimično preklapaju. Ako želite da
baš na tom zajedničkom delu postavite kotu, u njenom sadržaju će se nakon selektovanja
uvek pojaviti podaci za obe pozicije armature. Ukidanjem vidljivosti jedne od pozicija koje se
preklapaju i selektovanjem na istom mestu, u sadržaju kote će se pojaviti podaci samo za
vidljivu poziciju armature.

Pored prethodno opisane namene, naredba ‘Vidljivost’ može služiti i za kontrolu tačnosti
kreiranog crteža. Naime, u donjem levom delu dijalog box-a je prikazana zatvorena lista u
kojoj se nalaze programom predviđeni filteri za dijagnostiku na crtežu, i oni će delovati
samo na pozicijama armature koje su u listi postavljene za vidljive.

Copyright (c) Radimpex * http://www.radimpex.co.yu * e-mail:radimpex@eunet.yu * Tel 011 3809-158
232

Zatvorena lista za izbor filtera za dijagnostiku

- None

Program će za vidljive postaviti sve pozicije armature kojima je postavljen identifikator ‘Da’,
bez ikakvih dodatnih kriterijuma.

- Samo instance koje ne idu u specifikaciju

Pomoću ovog filtera se može dobiti korisna informacija koji su entiteti prisutni na crtežu a
ne učestvuju u ukupnom broju komada date pozicije armature pri izradi specifikacije. Kod
instanci pozicija armature, to će biti one pozicije kojima je pridružen broj komada ‘0’ ili im
je pri kreiranju check box ‘Specifikacija’ postavljen na isključeno stanje, dok će kod serija,
šipki u poprečnom preseku i mreža biti vidljivi svi oni entiteti kojima je pri kreiranju check
box ‘Specifikacija’ postavljen na isključeno stanje. Na ovaj način možete lako uočiti
eventualno učinjene greške.

- Samo reprezenti

Kako su reprezenti specijalan tip šipki, čija se geometrija ne uzima u obzir pri izradi
specifikacije, to se postavljanjem ovog filtera, na crtežu lako mogu identifikovati ovakvi
entiteti.

- Samo varijabilne pozicije

Program će na crtežu za vidljive postaviti samo pozicije armature čija je geometrija
određena nekom od varijabilnih serija.

- Samo varijabilne pozicije sa svim konstantnim segmentima

Ovaj filter će biti još strožiji od prethodno opisanog, odnosno ukazaće na eventualno
učinjene grške pri kreiranju varijabilnih serija. Znači na crtežu će postati vidljive samo one
pozicije armature koje imaju konstantnu veličinu svih segmenata šipke, a prikazani su na
crtežu pomoću neke od programom predviđenih varijabilnih serija.

Copyright (c) Radimpex * http://www.radimpex.co.yu * e-mail:radimpex@eunet.yu * Tel 011 3809-158
233

- Samo serije

Program će ukinuti vidljivost svih entiteta izuzev onih koji predstavljaju serije, bez obzira na
to da li su one varijabilne ili ne.

- Sve izuzev serija

Ovaj filter ima obrnuti smisao od prethodnog. Naime svi entiteti će biti vidljivi izuzev
konstantnih i varijabilnih serija.

- Samo instance iz pozicija sa šipkama dužim od:

Kada se izabere ovaj filter, program za vidljive postavlja sve instance koje su duže od
zadate dužine u edit boxu, koji se sada pojavljuje u produžetku zatvorene liste.

Edit box za zadavanje željene dužine

Kako program ‘ArmCAD 2005’, pri kreiranju šipki ne vodi računa o njihovoj maksimalnoj
mogućoj dužini, koja je određena transportnim uslovima, pomoću ovog filtera lako možete
da identifikujete date šipke i da ih naknadno, pomoću naredbe ‘Nastavljanje armature’
podelite na više delova koji zadovoljavaju ovaj uslov.

Copyright (c) Radimpex * http://www.radimpex.co.yu * e-mail:radimpex@eunet.yu * Tel 011 3809-158
234

10. KREIRANJE BAZA KOJE
PROGRAM KORISTI U SVOM RADU
Pomoću grupe naredbi koja se nalazi u okviru padajućeg menija ‘ArmCAD ►
Baze’, imate mogućnost da utičete na sadržaj baza koje program koristi u svom radu.

10.1 Kreiranje baze tipskih šipki (BAZA TIPSKIH
ŠIPKI)
Izborom naredbe ‘Baza tipskih šipki’ iz padajućeg menija ‘ArmCAD ► Baze’ ili
klikom miša na ikonu , otvara se dijalog box sledećeg izgleda:

Izgled dijalog box-a u okviru naredbe ‘Baza tipskih šipki’

U dijalog box-u su prikazani svi oblici šipki koji se trenutno nalaze u bazi, a aktiviranjem
komandnih polja ‘▲’ i ‘▼’ se vrši promena tekuće strane, odnosno listanje gore i dole, u
slučaju da je u bazu ubačeno toliko tipskih šipki da se one ne mogu sve istovremeno prikazati.

Copyright (c) Radimpex * http://www.radimpex.co.yu * e-mail:radimpex@eunet.yu * Tel 011 3809-158
235

Komandna polja za promenu tekuće strane

Pomoću komandnih polja ‘Levo’ i ‘Desno’ se trenutno aktivnoj tipskoj šipci vrši promena
položaja u bazi, pomeranjem u levo, odnosno u desno. Klikom miša na prikaz bilo koje šipke u
bazi tipskih šipki, ona postaje aktivna, a njen položaj u bazi je jasno naznačen.

Komandna polja za promenu polažaja trenutno aktivne šipke u bazi

Pomoću komandnog polja ‘Dodaj’ u bazu tipskih šipki možete ubaciti potpuno novi oblik šipke.
Aktiviranjem ovog komandnog polja, program zatvara dijalog box i sa komandne linije zahteva
da sa crteža selektujete neku instancu armature.

Selektovanje šipke:

Znači, da biste u bazu tipskih šipki ubacili neki novi oblik šipke, neophodno je da prvo kreirate
regularnu poziciju armature sa takvom geometrijom. Nakon selektovanja instance željene
pozicije armature (u proceduri selektovanja nećete moći da selektujete jedino šipke koje u sebi
sadrže i lučne segmente), program ponovo otvara isti dijalog box, a selektovanu šipku ubacuje
u bazu iza šipke koja je bila tekuća u trenutku aktiviranja komandnog polja ‘Dodaj’.

Copyright (c) Radimpex * http://www.radimpex.co.yu * e-mail:radimpex@eunet.yu * Tel 011 3809-158
236

Pomoću komandnog polja ‘Dodaj’, u bazu tipskih šipki je ubačen novi
oblik šipke

Dvostrukim klikom miša preko neke šipke u bazi, ili aktivranjem komandnog polja ‘Edit’,
program otvara dijalog box za definisanje parametara selektovane tipske šipke.

Izgled dijalog box-a za definisanje parametara tipske šipke

U levom delu dijalog box-a se prikazuje geometrija selektovane špke, a u svim prelomnim
tačkama selektovane šipke program postavlja mrežu horizontalnih i vertikalnih linija i njihova
međusobna rastojanja parametrizuje, odnosno označava ih slovima abecede. Segmenti šipke
sa istim dimenzijama označavaju se istim slovom abecede, s tim što je ostavljena mogućnost
da proizvoljno selektovanom rastojanju promenite programski pridruženu oznaku zadavanjem
tačne numeričke vrednosti ili nekog drugog slova abecede. Program po ‘default’-u u donji levi
ugao mreže postavlja crvenu kružnu, a u gornji desni ugao mreže crvenu kvadratnu tačku.
Obzirom da ponuđene tačke ne moraju odgovarati vašim konkretnim potrebama, to je
programom omogućeno i da sami odaberete koje će dve tačke biti referentne. Način rada sa
parametrizovanim vrednostima, kao i izbor referentnih tačaka, je potpuno isti kao i pri
postavljanju tipskih oplata (vidi poglavlje ‘2.2’), pa ga ovde nećemo ponavljati.

Copyright (c) Radimpex * http://www.radimpex.co.yu * e-mail:radimpex@eunet.yu * Tel 011 3809-158
237

U edit box-u ‘Naziv’, imate mogućnost da selektovanoj šipci zadate proizvoljan naziv. Ovako
zadati naziv, biće prikazan iznad oblika šipke u bazi tipskih šipki i omogućiće vam lakši izbor
željene šipke.

Pomoću check box-a ‘Uzengija’ se određuje da li je selektovana tipska šipka uzengija ili ne.

Aktiviranjem komandnog polja ‘OK’ program zatvara tekući dijalog box, a sve zadate
parametre pridružuje selektovanoj tipskoj šipci. Parametri zadati na ovaj način biće prikazani
kao ‘default’ parametri pri izboru date tipske šipke iz baze u dijalog box-u naredbe ‘Tipska’
(vidi poglavlje ‘3.2’).

Izborom komandnog polja ‘Kopiraj’ program u bazu tipskih šipki ubacuje novu šipku
kopiranjem oblika trenutno aktivne šipke. Promenom parametara ovako dobijene šipke imate
mogućnost jednostavnog kreiranja tipske šipke koja ima veoma sličnu geometriju kao već
postojeća tipska šipka.

Pomoću komandnog polja ‘Kopiraj’, u bazu je ubačena kopija postojeće
tipske šipke

Aktiviranjem komandnog polja ‘Briši’ se trenutno aktivna tipska šipka uklanja iz baze.

Izborom komandnog polja ‘OK’ program zatvara dijalog box i sve zadate promene snima u
bazu, dok se aktiviranjem komandnog polja ‘Cancel’ zadate promene poništavaju.

10.2 Kreiranje baze tipskih oplata (BAZA TIPSKIH
OPLATA)
Naredba ‘Baza tipskih oplata’ funkcioniše na gotovo isti način kao i prethodno
opisana naredba za kreiranje baze tipskih šipki. Nakon izbora ove naredbe iz padajućeg menija
‘ArmCAD ► Baze’ ili klikom miša na ikonu , otvara se dijalog box sledećeg izgleda:

Copyright (c) Radimpex * http://www.radimpex.co.yu * e-mail:radimpex@eunet.yu * Tel 011 3809-158
238

Izgled dijalog box-a u okviru naredbe ‘Baza tipskih oplata’

U dijalog box-u su prikazani svi oblici oplata koji se trenutno nalaze u bazi, a aktiviranjem
komandnih polja ‘▲’ i ‘▼’ se vrši promena tekuće strane, odnosno listanje gore i dole, u
slučaju da je u bazu ubačeno toliko tipskih oplata da se one ne mogu sve istovremeno
prikazati.

Pomoću komandnog polja ‘Dodaj’ u bazu tipskih oplata možete ubaciti potpuno novi oblik
oplate. Naime, aktiviranjem ovog komandnog polja program zatvara dijalog box, a komandna
linija dobija sledeći izgled.

Selektovanje objekta:

Na zahtev sa komandne linije možete odgovoriti selektovanjem proizvoljnog broja entiteta koji
su kreirani pomoću ‘AutoCAD’-ovih naredbi ‘Line’ i ‘Polyline’ (izuzetak su lukovi i program će ih
ignorisati pri selekciji). Pored pojedinačne, programom je predviđena i selekcija u prozor.
Naime, ako na zahtev sa komandne linije za selektovanje objekata kliknete mišem u prazan
prostor, program će to protumačiti kao prvi ugao pravougaone oblasti za selektovanje i
zahtevaće da odredite i dijagonalno teme. Klik na desni taster miša će označiti kraj procedure
selektovanja, nakon čega program otvara isti dijalog box, a selektovane entitete ubacuje u
bazu iza oplate koja je bila aktivna u trenutku aktiviranja komandnog polja ‘Dodaj’.

Copyright (c) Radimpex * http://www.radimpex.co.yu * e-mail:radimpex@eunet.yu * Tel 011 3809-158
239

Pomoću komandnog polja ‘Dodaj’, u bazu tipskih oplata je ubačen
novi oblik oplate

Način rada sa ostalim komandnim poljima u dijalog box-u je potpuno isti kao i kod prethodno
opisane naredbe za kreiranje baze tipskih šipki (vidi poglavlje ‘10.1’).

10.3 Kreiranje baze tipskih mreža (BAZA TIPSKIH
MREŽA)
Izborom naredbe ‘Baza tipskih mreža’ iz padajućeg menija ‘ArmCAD ► Baze’ ili
klikom miša na ikonu , otvara se dijalog box za ažuriranje baze tipskih mreža koju program
koristiti u svom radu.

Izgled dijalog box-a za ažuriranje baze tipskih mreža

U ovom dijalog box-u je prikazana lista svih tipova mrežaste armature koji se trenutno nalaze
u bazi, a svaka od mreža u okviru liste je određena sledećom grupom podataka:

‘Naziv’ oznaka mreže, odnosno naziv koji bliže opisuje datu mrežu

‘Ø1 [mm]’ prečnik šipki koje se postavljaju u pravcu duže strane table (glavna armatura)

Copyright (c) Radimpex * http://www.radimpex.co.yu * e-mail:radimpex@eunet.yu * Tel 011 3809-158
240

‘e1 [cm]’ razmak šipki glavne armature

‘Ø2 [mm]’ prečnik šipki koje se postavljaju u pravcu kraće strane table (podeona armatura)

‘e2 [cm]’ razmak šipki podeone armature

‘B [cm]’ širina cele table mreže

‘L [cm]’ dužina cele table mreže

‘∆B [cm]’ veličina preklopa u pravcu širine table

‘∆L [cm]’ veličina preklopa u pravcu dužine table

‘g [kg/m2]’ težina mreže po m2 njene površine

Ubacivanje novog tipa mrežaste armature u listu se vrši aktiviranjem komandnog polja
‘Dodaj’, nakon čega program odmah ispod selektovanog ubacuje novi tip mreže koji ima
potpuno iste podatke kao i selektovani. Podaci dodatog, kao i bilo kog drugog tipa mrežaste
armature u listi se mogu promeniti tako što se prvo mišem obeleži polje podatka koji se
menja, a zatim se sa tastature unese željena vrednost.

Pomoću komandnog polja ‘Dodaj’, u listu je ubačen novi tip mreže

Za uklanjanje tipske mreže iz liste je predviđeno komandno polje ‘Briši’. Znači da bi ste
obrisali neki tip mreže iz liste, potrebno je da ga prvo klikom miša selektujete, a zatim da ga
aktiviranjem ovog komandnog polja uklonite iz liste.

Komandna polja ‘Gore’ i ‘Dole’ će biti aktivna jedino ako se u listi nalazi više od jednog tipa
mrežaste armature i pomoću njih se trenutno selektovanom tipu mreže vrši promena položaja
u listi na gore, odnosno na dole.

Obzirom da se u praksi javlja potreba za izborom tipskih mreža iz različitih baza, u okviru ove
naredbe je omogućeno kreiranje i učitavanje baza sa različitim podacima o tipskim mrežama.
Da bi ste kreirali novu bazu potrebno je da prvo pomoću komandnog polja ‘Snimi kao...’
napravite kopiju tekuće baze.

Copyright (c) Radimpex * http://www.radimpex.co.yu * e-mail:radimpex@eunet.yu * Tel 011 3809-158
241

Komandno polje ‘Snimi kao...’

Nakon aktiviranja komandnog polja ‘Snimi kao’, otvara se dijalog box sledećeg izgleda:

Izgled dijalog boxa za kreiranje nove baze

U edit box-u ‘Ime fajla’ zadajte novo ime baze i aktivirajte komandno polje ‘Snimi’. Po
povratku u osnovni dijalog box ove naredbe izvršite potrebne izmene podataka i dobićete
željeni sadržaj nove baze.

Za učitavanje neke od ranije kreiranih baza tipskih mreža je predviđeno komandno polje
‘Učitaj’.

Komandno polje ‘Učitaj’

Nakon aktiviranja ovog komandnog polja, program će otvoriti dijalog box sledećeg izgleda:

Copyright (c) Radimpex * http://www.radimpex.co.yu * e-mail:radimpex@eunet.yu * Tel 011 3809-158
242

Izgled dijalog box-a za učitavanje baze tipskih mreža

Sada je potrebno da izaberete neku od ranije kreiranih baza tipskih mreža, a zatim i da
aktivirate komandno polje ‘Učitaj’, nakon čega se program vraća u osnovni dijalog box ove
naredbe, a selektovanu bazu tipskih mreža postavlja za tekuću. Podatak o tome koja je baza
tipskih mreža tekuća se prikazuje u gornjem delu dijalog box-a

Podatak o tekućoj bazi tipskih mreža

Izbor komandnog polja ‘OK’ će označiti završetak rada ove naredbe sa prihvatanjem svih
sprovedenih akcija u dijalog box-u, dok je komandno polje ‘Cancel’ predviđeno za
odustajanje. U daljem radu, program će u listama za izbor tipskih mreža ponuditi sve mreže iz
postavljene tekuće baze.

10.4 Kreiranje baza tipskih komentara (BAZA
KOMENTARA)
Pomoću naredbe ‘Baza komentara’ imate mogućnost da kreirate listu tipskih
komentara, iz koje ćete po potrebi selektovati željeni komentar i pridružiti ga koti entiteta na
crtežu. Izborom ove naredbe iz padajućeg menija ‘ArmCAD ► Baze’ ili klikom miša na ikonu
, program otvara dijalog box sledećeg izgleda:

Copyright (c) Radimpex * http://www.radimpex.co.yu * e-mail:radimpex@eunet.yu * Tel 011 3809-158
243

Izgled dijalog box-a za ažuriranje baze
tipskih komentara

U centralnom delu dijalog box-a je prikazana lista svih komentara koje se nalaze u bazi. U
koloni ‘N°’ se ispisuje redni broj komentara, dok se u kolni ‘Komentar’ prikazuje uneti
komentar.

Dodavanje novog komentara u bazu se odvija aktiviranjem komandnog polja ‘Dodaj’, nakon
čega program u listu dodaje prazan list box, odmah ispod komentara koji je bio selektovan
neposredno pre aktiviranja komandnog polja ‘Dodaj’.

Pomoću komandnog polja ‘Dodaj’, u listu je
ubačen prazan list box

Komentar se unosi direktno u list box, tako što se mišem obeleži polje u koloni ‘Komentar’ i sa
tastature se unese željeni tekst. Na isti način se može promeniti tekst bilo kog komentara koji
se nalazi u listi.

Copyright (c) Radimpex * http://www.radimpex.co.yu * e-mail:radimpex@eunet.yu * Tel 011 3809-158
244

Unošenje komentara u list box

Za uklanjanje komentara iz liste je predviđeno komandno polje ‘Briši’. Da bi ste obrisali neki
komentar iz liste, potrebno je da ga prvo klikom miša selektujete, a zatim da ga aktiviranjem
ovog komandnog polja uklonite iz liste.

Komandna polja ‘Gore’ i ‘Dole’ će biti aktivna jedino ako se u listi nalazi više od jednog
komentara i pomoću njih se trenutno selektovanom komentaru vrši promena položaja u listi na
gore, odnosno na dole.

Izborom komandnog polja ‘OK’ dijalog box će biti zatvoren i naredba završena, a sadržaj
ovako uređene liste će se pojaviti u svim dijalog box-ovima u kojima je omogućeno da u tekstu
kote postavite proizvoljan tekstualni komentar.

Copyright (c) Radimpex * http://www.radimpex.co.yu * e-mail:radimpex@eunet.yu * Tel 011 3809-158
245

11. PODEŠAVANJE PARAMETARA
KOJE PROGRAM KORISTI U SVOM
RADU
U okviru padajućeg menija ‘ArmCAD ► Podešavanja’ se nalazi niz programom
predviđenih naredbi za podešavanje parametara koje će program koristiti u svom radu. U
daljem tekstu ovog poglavlja opisaćemo namenu i način funkcionisanja svake od njih.

11.1 Podešavanje boja i fontova za ArmCAD-ove
entitete (PARAMETRI)
Izborom naredbe ‘Parametri’ iz padajućeg menija ‘ArmCAD ► Podešavanja’ ili
klikom miša na ikonu , otvara se dijalog box za definisanje parametara pomoću kojih se
određuje način prikazivanja crteža na ekranu.

Izgled dijalog box-a u okviru naredbe ‘Parametri’

Stanje svih parametara koji se definišu u ovom dijalog box-u, može se trajno zapamtiti i
snimiti pod proizvoljno zadatim imenom pomoću komandnog polja ‘Snimi’.

Copyright (c) Radimpex * http://www.radimpex.co.yu * e-mail:radimpex@eunet.yu * Tel 011 3809-158
246

Komandno polje ‘Snimi’

Aktiviranjem ovog komandnog polja otvara se dijalog box sledećeg izgleda.

U edit box-u se zadaje željeno ime, a aktiviranjem komandnog polja ‘Ok’ program zatvara
tekući dijalag box i snima trenutno stanje parametara. U slučaju da zadato ime već postoji u
listi konfiguracija, program će izdati odgovarajuće upozorenje.

Potvrdan odgovor će dovesti do gubitka stanja parametara koji su prethodno bili pridruženi
odabranom imenu, dok će negativan odgovor dovesti do odustajanja od naredbe snimanja.

Ako menjate stanje parametara u dijalog box-u ove naredbe, a ne sprovedete prethodno
opisanu akciju snimanja podataka u konfiguracionu datoteku, po izlasku iz dijalog box-a
aktiviranjem komandnog polja ‘OK’, program će poštovati postavljene parametre, ali pri
ponovnom pokretanju programa oni će biti trajno izgubljeni.

U zatvorenoj listi koja se nalazi sa leve strane komandnog polja ‘Snimi’, nalaze se sve ranije
snimljene konfiguracije.

Copyright (c) Radimpex * http://www.radimpex.co.yu * e-mail:radimpex@eunet.yu * Tel 011 3809-158
247

Zatvorena lista za izbor neke od ranije snimljenih konfiguracija

Pored konfiguracija koje ste sami kreirali, u listi će uvek stajati i konfiguracija koja se
isporučuje uz program i koja se vodi pod imenom ‘Default’. Promena tekuće konfiguracije se
vrši tako što se klikom miša na strelicu koja se nalazi sa desne strane ove liste, prvo lista
otvori, a zatim se mišem u otvorenoj listi selektuje jedna od ponuđenih konfiguracija.
Aktiviranjem komandnog polja ‘OK’, dijalog box će biti zatvoren, a tekuću konfiguraciju
program će koristiti u svom radu sve dok ponovnim izborom naredbe ‘Parametri’, za tekuću ne
postavite neku drugu konfiguraciju.

Pomoću komandnog polja ‘Briši’ se vrši brisanje konfiguracije koja je postavljena za tekuću.
Znači, konfiguraciju koju želite trajno da uklonite iz konfiguracione datoteke, prvo morate
postaviti za tekuću a potom aktivirati komandno polje ‘Briši’. Pošto je ova naredba
destruktivna, program će zatražiti potvrdu ove akcije, i tek nakon potvrdnog odgovora obrisaće
selektovanu konfiguraciju.

Kako je u ovom dijalog box-u potrebno prikazati veliki broj podataka, to je on organizovan
putem razgranatog stabla. Na ovaj način se, isti prostor u dijalog box-u, koristi za unos
različitih grupa podataka.

Copyright (c) Radimpex * http://www.radimpex.co.yu * e-mail:radimpex@eunet.yu * Tel 011 3809-158
248

U gornjem levom uglu dijalog box-a se nalazi stablo razgranate strukture

Ispred nekih od naziva, na prvom nivou podele, nalazi se simbol ‘ + ’ koji označava da na
datom nivou postoji podpodela. Klik miša preko ovog simbola otvoriće stablo na dole, a na
njegovom mestu će se pojaviti novi simbol ‘ - ’ (klik miša preko ovog simbola zatvoriće datu
granu stabla).

Klikom miša preko simbola ‘+’, otvorena je grana ‘Šipka’

Efekat otvaranja, odnosno zatvaranja grane stabla, umesto klikom miša preko odgovarajućeg
grafičkog simbola, može se postići i duplim klikom miša direktno preko datog naslova.

Podnaslovi koji ispred svog naziva u stablu nemaju nikakav simbol predstavljaju kraj grane na
tom delu stabla, te se klikom miša preko naziva nekog od njih u centralnom delu dijalog box-a
pojavljuju parametri koji su vezani samo za selektovani podnaslov.

Copyright (c) Radimpex * http://www.radimpex.co.yu * e-mail:radimpex@eunet.yu * Tel 011 3809-158
249

U dijalog box-u su prikazani parametri za selektovani podnaslov ‘Boja’

Da bi ste imali bolji uvid u značenje ponuđenjih parametara, u desnom delu dijalog box-a se
prikazuje izgled trenutnog stanja parametara za tekuću stavku u stablu.

Šipka

U ovom delu stabla se nalaze parametri koji služe za definisanje načina prikazivanja šipki i
njihovih kota na ekranu.

Izborom podnaslova ‘Boja’, u centralnom delu dijalog box-a će se pojaviti komandna polja
pomoću kojih možete menjati boju različitih tipova šipki na crtežu.

Komandna polja za promenu boja različitih tipova šipki

Promena boje, bilo kog od ponuđenih tipova šipki, postiže se klikom miša na odgovarajuće
komandno polje sa bojom koja je trenutno važeća za njega, nakon čega se otvara dijalog box
za izbor željene boje datog tipa šipke.

Copyright (c) Radimpex * http://www.radimpex.co.yu * e-mail:radimpex@eunet.yu * Tel 011 3809-158
250

Izgled dijalog box-a za izbor boje

Sam izbor boje se odvija tako što se mišem klikne preko malog kvadrata popunjenog željenom
bojom i aktivira komandno polje ‘OK’.

U delu dijalog box-a ‘Pokazivač šipke’ se nalaze parametri za definisanje izgleda pokazivača
šipke.

Parametri za definisanje izgleda pokazivača šipke

U prikazanom edit box-u se zadaje veličina pokazivača u milimetrima na hartiji, dok se pomoću
check box-a, koji se nalazi produžetku, definiše boja pokazivača šipke. Naime, kada je ovaj
check box postavljen na isključeno stanje, pokazivač se iscrtava u istoj boji kao i šipka, a kada
je postavljen na uključeno stanje, za promenu je dostupno i komandno polje pomoću koga
pokazivaču možete zadati potpuno proizvoljnu boju.

Izborom podnaslova ‘Kotna linija’, za promenu postaju dostupni parametri pomoću kojih se
definiše izgled kotne linije šipke na crtežu.

Copyright (c) Radimpex * http://www.radimpex.co.yu * e-mail:radimpex@eunet.yu * Tel 011 3809-158
251

Izgled dijalog box-a za definisanje parametara kotne linije šipke

Pomoću komandnog polja ‘Boja’ se zadaje boja kotne linije šipke, dok se klikom na komandno
polje ‘Tip simbola’ otvara padajući meni za izbor jednog od programom predviđenih tipova
simbola, koji će biti postavljen u presečnoj tački šipke i njene kotne linije.

Padajući meni koji služi za izbor tipa simbola

U edit box-u ‘Veličina simbola’ se zadaje veličina izabranog simbola na hartiji u milimetrima.

Izborom podnaslova ‘Tekst kote’, za promenu postaju dostupni parametri kojima se definiše
izgled teksta kote šipke na crtežu.

Copyright (c) Radimpex * http://www.radimpex.co.yu * e-mail:radimpex@eunet.yu * Tel 011 3809-158
252

Izgled dijalog box-a za definisanje parametara teksta kote šipke

U delu dijalog box-a ‘Redni broj pozicije’ se nalaze parametri za definisanje izgleda rednog
broja pozicije špke. Iz zatvorene liste se vrši izbor fonta sa kojim će biti ispisan redni broj
pozicije, dok se u edit box-u, koji se nalazi u njenom produžetku, zadaje veličina fonta na
hartiji u milimetrima.

Zatvorena lista za izbor vrste i veličine fonta

Pored komandnog polja za izbor boje rednog broja pozicije, u ovom delu dijalog box-a se
nalaze i komandna polja koja rade kao prekidači, a pomoću kojih se zadaje podebljan, odnosno
zakošen ispis rednog broja pozicije.

Copyright (c) Radimpex * http://www.radimpex.co.yu * e-mail:radimpex@eunet.yu * Tel 011 3809-158
253

Komandna polja za definisanje podebljanog i zakošenog ispisa rednog
broja pozicije

Pomoću komandnog polja imate mogućnost da tekstovima kota svih ‘ArmCAD’-ovih
entiteta pridružite stanje parametara koje ste definisali u ovom delu dijalog box-a. Kako se na
ovaj način menja stanje velikom broju parametara, nakon njegovog aktiviranja program će
zahtevati potvrdu ove akcije.

Potvrdan odgovor će označiti prihvatanje zadate promene parametara, dok će negativan
odgovor označiti odustajanje.

Aktiviranjem komandnog polja ‘Tip simbola’, otvara se padajući meni za izbor jednog od
programom predviđenih tipova simbola u koji će biti upisan redni broj pozicije šipke.

Copyright (c) Radimpex * http://www.radimpex.co.yu * e-mail:radimpex@eunet.yu * Tel 011 3809-158
254

Padajući meni koji služi za izbor tipa simbola

Veličina izabranog simbola se zadaje u edit box-u ‘Relativna veličina simbola’, i to u
procentima zadate veličine rednog broja pozicije koji se u dati simbol upisuje.

Edit box za procentualno zadavanje veličine simbola

Pomoću check box-a ‘Rimski brojevi’ se definiše način ispisivanja rednih brojeva pozicija
šipki na crtežu. Ako je ovaj check box isključn redni brojevi pozicija šipki će se ispisivati
arapskim, a ako je uključen ispisivaće se rimskim brojevima.

Copyright (c) Radimpex * http://www.radimpex.co.yu * e-mail:radimpex@eunet.yu * Tel 011 3809-158
255

Check box za definisanje vrste rednih brojeva pozicija

Ova mogućnost programa se najčešće koristi da bi se obična armatura što jasnije odvojila od
mrežaste. Naime, u praksi se mreže najčešće pozicioniraju rimskim, a obična armatura
arapskim brojevima.

Parametri koji se nalaze u delu dijalog box-a ‘Tekst kote’ služe za definisanje izgleda teksta
koji se ispisuje u koti šipke. Način rada sa ovim parametrima je potpuno isti kao i sa
parametrima koji se naleze u delu dijalog box-a ‘Redni broj pozicije’.

Parametri koji služe za definisanje izgleda teksta kote

Izborom podnaslova ‘Specifikator’, za promenu postaju dostupni parametri kojima se definiše
izgled specifikatora šipki na crtežu.

Copyright (c) Radimpex * http://www.radimpex.co.yu * e-mail:radimpex@eunet.yu * Tel 011 3809-158
256

Izgled dijalog box-a za definisanje parametara specifikatora šipki

Parametri koji se nalaze u delu dijalog box-a ‘Dimenzije segmenata’ služe za definisanje
izgleda teksta koji se ispisuje u kotama segmenata specifikatora, dok se pomoću komandnih
polja ‘Boja specifikatora šipke’ i ‘Boja specifikatora uzengije’ vrši izbor boje
odgovarajućih specifikatora na crtežu.

Definisanje parametara ostalih ‘ArmCAD’-ovih entiteta se vrši na potpuno isti način kao i
definisanje prethodno objašnjenih parametara šipke (grana stabla sa naslovom ‘Šipka’), tako
da ih nećemo pojedinačno objašnjavati.

Copyright (c) Radimpex * http://www.radimpex.co.yu * e-mail:radimpex@eunet.yu * Tel 011 3809-158
257

11.2 Definisanje stilova kotiranja ‘ArmCAD’-ovih
entiteta (STILOVI KOTIRANJA)
Izborom naredbe ‘Stilovi kotiranja’ iz padajućeg menija ‘ArmCAD ►
Podešavanja’ ili klikom miša na ikonu , otvara se dijalog box za definisanje stilova
kotiranja ‘ArmCAD’-ovih entiteta.

Izgled dijalog box-a za definisanje stilova kotiranja

U delu dijalog box-a ‘Konfiguracija’ se prikazuje lista svih do tada definisanih stilova
kotiranja, za izabrani ‘ArmCAD’-ov entitet iz zatvorene liste ‘Entitet’.

Lista sa stilovima kotiranja ‘ArmCAD’-ovog entiteta ‘Šipka’

Copyright (c) Radimpex * http://www.radimpex.co.yu * e-mail:radimpex@eunet.yu * Tel 011 3809-158
258

Primetićete da su pored imena nekih stilova kotiranja u listi postavljeni određeni simboli i oni
imaju sledeće značenje:

Stil kotiranja je u upotrebi na tekućem crtežu.

Stil kotiranja ne postoji u bazi konfiguracija, već je učitan sa tekućim crtežom.

‘ * ’ Ovaj simbol program postavlja sa desne strane imena stila kotiranja kada se u bazi
konfiguracija izvrši neka promena. On ukazuje da izvršene promene nisu snimljene, a u
trenutku snimanja program ga automatski uklanja.

Aktiviranjem komandnog polja ‘Dodaj’ program na kraj liste ubacuje novi stil kotiranja, koji
ima iste parametre kao i stil kotiranja koji je bio selektovan neposredno pre aktiviranja ovog
komandnog polja. Obzirom da stilovi kotiranja u listi ne mogu imati isti naziv, program nazivu
ubačenog stila kotiranja dodaje prvi slobodan redni broj.

Pomoću komandnog polja ‘Dodaj’, u listu je ubačena kopija stila
kotiranja ‘PBAB’

Promenom parametara i naziva ovako dobijenog stila kotiranja, imate mogućnost da kreirate
potpuno novi stil kotiranja koji će odgovarati vašim potrebama.

Promena naziva dodatog, kao i bilo kog slobodnog stila kotiranja se vrši direktno u list box-u,
tako što se mišem obeleži željeni naziv, a zatim se sa tastature unese novi. Menjanje naziva
stila kotiranja koji je u upotrebi na tekućem crtežu, kao i stila kotiranja koji je učitan sa
tekućim crtežom nije dozvoljeno.

Komandno polje ‘Briši’ će biti aktivno samo kada se u bazi konfiguracija nalazi više od jednog
stila kotiranja i pomoću njega se trenutno selektovani stil kotiranja uklanja iz baze. Obzirom da
je ova naredba destruktivna, program će izdati odgovarajuće upozorenje.

Copyright (c) Radimpex * http://www.radimpex.co.yu * e-mail:radimpex@eunet.yu * Tel 011 3809-158
259

Potvrdan odgovor će dovesti do brisanja selektovane konfiguracije, dok će negativan odgovor
označiti odustajanje od naredbe.

Napomenućemo da brisanje stila kotiranja koji je u upotrebi na tekućem crtežu, kao i stila
kotiranja koji je učitan sa tekućim crtežom nije dozvoljeno.

Aktiviranjem komandnog polja ‘Snimi’, program u bazu konfiguracija snima sve promene koje
su izvršene nad stilovima kotiranja za tekući ‘ArmCAD’-ov entitet i izdaje odgovarajuće
obaveštenje.

Ukoliko želite da se u bazi konfiguracija trajno zapamti i stil kotiranja koji je učitan sa tekućim
crtežom, neophodno je da prvo pomoću komandnog polja ‘Dodaj’ napravite njegovu kopiju, a
zatim da izvršite snimanje baze konfiguracija.

Svi stilovi kotiranja koji su snimljeni u bazu konfiguracija pojaviće se u listama za izbor stila
kotiranja u svim dijalog box-ovima u kojima je ovaj izbor omogućen.

Ako menjate stanje parametara u dijalog box-u, a ne sprovedete prethodno opisanu akciju
snimanja podataka u bazu konfiguracija, po izlasku iz ovog dijalog box-a aktiviranjem
komandnog polja ‘OK’, program će poštovati postavljene parametre, ali pri ponovnom
pokretanju programa oni će biti trajno izgubljeni.

U centralnom delu dijalog box-a su prikazani parametri pomoću kojih se definiše selektovani
stil kotiranja. Napomenućemo da će za različite ‘ArmCAD’-ove entitete, izabrane iz zatvorene
liste ‘Entitet’, biti ponuđeni različiti parametri.

Copyright (c) Radimpex * http://www.radimpex.co.yu * e-mail:radimpex@eunet.yu * Tel 011 3809-158
260

Parametri pomoću kojih se definišu stilovi kotiranja

Da bi ste imali bolji uvid u značenje ponuđenjih parametara, u desnom delu dijalog box-a se
prikazuje izgled kota za trenutno stanje parametara selektovanog stila kotiranja.

Šipka

Kada iz zatvorene liste ‘Entitet’, za tekući postavite ‘ArmCAD’-ov entitet ‘Šipka’, dijalog box
dobija sledeći izgled.

Izgled dijalog box-a za definisanje stilova kotiranja šipke

U edit box-ovima, koji se nalaze u delu dijalog box-a ‘Kota’, se zadaju parametri koji definišu
sadržaj teksta kote šipke. Parametri zadati u gornjem edit box-u definišu sadržaj teksta kote
koji se ispisuje iznad kotne linije, dok parametri zadati u donjem edit box-u definišu sadržaj
teksta kote koji se ispisuje ispod kotne linije.

Copyright (c) Radimpex * http://www.radimpex.co.yu * e-mail:radimpex@eunet.yu * Tel 011 3809-158
261

Dijalog box-ovi za definisanje sadržaja teksta kote

Aktiviranjem komandnih polja, koja se nalaze u produžetku ovih edit box-ova, otvara se
padajući meni za izbor parametara koji se mogu prikazati u tekstu kote.

Padajući meni za izbor parametara koji se mogu prikazati u tekstu kote

U produžetku simbola svakog parametra se ispisuje kratak opis, koji jasno ukazuje šta dati
parametar predstavlja u tekstu kote. Izbor željenog parametra se vrši klikom miša, i tada
program zatvara padajući meni, a selektovani parametar postavlja u odgovarajući edit box.
Sve ove parametre možete da zadate i direktno u edit box-u, unošenjem njihovog simbola
pomoću tastature. Pomoću tastature takođe možete u edit box-u da unosite i proizvoljan tekst.
Ova mogućnost programa se najčešće koristi za opis određenog podatka u tekstu kote.
Jednostavan primer je ispisivanje dužine šipke u tekstu kote. Ako u edit box-u postavite simbol
koji predstavlja dužinu šipke ‘%L’, u tekstu kote biće ispisana samo dužina šipke (na pr. 192),
ali ako u edit box-u unesete ‘L=%L’, u tekste kote će pisati ‘L=192’, tako da u svakom
trenutku znate šta prikazana vrednost predstavlja.

Copyright (c) Radimpex * http://www.radimpex.co.yu * e-mail:radimpex@eunet.yu * Tel 011 3809-158
262

Unošenjem teksta ‘L=’ u edit box-u, opisano je značenje parametra ‘%L’

U delu dijalog box-a ‘Kota spirale’ se zadaju parametri koji definišu sadržaj teksta kote
spiralne uzengije. Zadavanje ovih parametra se vrši na isti način kao i zadavanje parametara
koji definišu sadržaj teksta kote šipke.

Program po ‘Default’-u u tekstu kote šipke koja se postavljaju u obe zone ispisuje simbol ‘±’.
Zadavanjem nekog drugog simbola ili proizvoljnog teksta u edit box-u ‘Oznaka za obostrano
(±)’ imate mogućnost da ovaj simbol promenite.

Edit box ‘Oznaka za obostrano (±)’

U delu dijalog box-a ‘Format za dužinu šipke’ se definiše izgled podatka o dužini šipke u
tekstu kote. Iz zatvorene liste se biraju jedinice (m, cm ili mm) u kojima će podatak o dužini
šipke biti prikazan, dok se pomoću check box-a koji se nalazi u njenom produžetku određuje
da li će se oznaka izabranih jedinica ispisivati iza podatka o dužini. U edit box-u se zadaje broj
decimala sa kojim će podatak o dužini šipke biti prikazan u tekstu kote.

Copyright (c) Radimpex * http://www.radimpex.co.yu * e-mail:radimpex@eunet.yu * Tel 011 3809-158
263

Deo dijalog box-a za definisanje formata dužine šipke

Kada se pri kotiranju šipki (naredba ‘Kota’, poglavlje 6.1), zadatom kotnom linijom preseče
više instanci iste pozicije, od programa se može zahtevate da za sve instance iste pozicije
kreira kote u jednom redu. Pomoću check box-a ‘Spajanje kota’ se definiše izgled ovako
kreirane kote. Naime, kada je ovaj check box postavljen na isključeno stanje program će za
svaku presečenu instancu kreirati zasebnu kotu.

Izgled kote kada je check box ‘Spajanje kota’ isključen

Ako je check box ‘Spajanje kota’ postavljen na uključeno stanje program će kote svih
presečenih instanci iste pozicije spojitu u jednu, zajedničku kotu.

Copyright (c) Radimpex * http://www.radimpex.co.yu * e-mail:radimpex@eunet.yu * Tel 011 3809-158
264

Izgled kote kada je check box ‘Spajanje kota’ uključen

Serija u osnovi

Kada iz zatvorene liste ‘Entitet’, za tekući postavite ‘ArmCAD’-ov entitet ‘Serija u osnovi’,
za promenu postaju dostupni parametri pomoću kojih se definišu stilovi kotiranja serija u
osnovi. Napomenućemo da se isti stilovi kotiranja koriste i za konstantne i za promenljive
serije u osnovi.

Izgled dijalog box-a za definisanje stilova kotiranja serija u osnovi

Način rada sa ponuđenim parametrima je potpuno isti kao i sa parametrima za definisanje
stilova kotiranja ‘ArmCAD’-ovog entiteta ‘Šipka’. Jedina bitna razlika je postojanje komandnog
polja ‘Stil označavanja’.

Copyright (c) Radimpex * http://www.radimpex.co.yu * e-mail:radimpex@eunet.yu * Tel 011 3809-158
265

Komandno polje ‘Stil označavanja’

Aktiviranjem ovog komandnog polja, za promenu postaju dostupni parametri pomoću kojih se
definiše izgled serije, linije serije, kao i način njenog povezivanja sa kotama i međukotama za
selektovani stil kotiranja iz liste.

Parametri za definisanje stila označavanja serije u osnovi

Prikazani parametri u dijalog box-u imaju sledeću namenu i značenje:

- Pomoću check box-a ‘Prikaz simbola šipke’ se određuje da li će simbol šipke od koje je
kreirana serija biti prikazan na crtežu

- Pomoću check box-a ‘Povezana kota’ se definiše izgled kote na crtežu. Kada je ovaj check
box isključen na crtežu se ispisuje samo tekst kote, bez kotne linije, a kada je uključen
iscrtava se i kotna linija.

Copyright (c) Radimpex * http://www.radimpex.co.yu * e-mail:radimpex@eunet.yu * Tel 011 3809-158
266

- Kada se check box-a ‘Međukota’ postavi na uključeno stanje, za promenu postaju dostupni
parametri kojima se definiše postavljanje međukota:

- Pomoću check box-a ‘Povezana međukota’ se definiše izgled međukote na crtežu. Kada
je ovaj check box isključen na crtežu se ispisuje samo tekst međukote, bez kotne linije, a
kada je uključen iscrtava se i kotna linija.

- Izborom jednog od ponuđenih radio button-a se definiše kada se postavlja međukota:

• ‘Uvek’ međukota se uvek postavlja
• ‘Samo za više segmenata’ međukota se postavlja samo kod višesegmentnih serija
• ‘Samo za jedan segment’ međukota se postavlja samo kod jednosegmentnih
serija

- Postavljanjem na uključeno stanje check box-a ‘Riblja kost’, program će duž linije serije na
zadatom rastojanju između šipki postaviti simbole koji jasno ukazuju na položaj svake od
šipki unutar serije. Izborom jednog od ponuđenih radio button-a se definiše način
povezivanja ovih simbola sa linijom serije.

• ‘Bez ičega’ oznaka za vezu se ne postavlja
• ‘Sa crticama’ simboli šipki i linija serije se povezuju kosim crticama
• ‘Sa kružićima’ simboli šipki i linija serije se povezuju kružićima

Na sličan način se definišu stilovi kotiranja i za ostale ‘ArmCAD’-ove entitete, tako da ih ovde
nećemo sve pojedinačno objašnjavati. Ukoliko vam značenje nekog parametra ne bude jasno,
promenite njegovo stanje, a na osnovu promene izgleda kote, koji je prikazan u desnom delu
dijalog box-a, lako ćete protumačiti njegovo značenje.

11.3 Propisi
Izborom naredbe ‘Propisi’, iz padajućeg menija ‘ArmCAD ► Podešavanja’ ili
klikom miša na ikonu , otvara se dijalog box za definisanje propisa koje program koristi u
svom radu.

Izgled dijalog box-a za definisanje propisa

Copyright (c) Radimpex * http://www.radimpex.co.yu * e-mail:radimpex@eunet.yu * Tel 011 3809-158
267

U levom delu dijalog box-a je prikazana lista sa svim propisima koji se trenutno nalaze u bazi.
Prvi propis u listi je tekući propis i ispred njegovog naziva je postavljen simbol ‘ ’.

Tekući propis

Komandno polje ‘Dodaj tekući u bazu’ će biti aktivno samo kada je selektovan tekući propis,
a njegovim aktiviranjem se u bazu ubacuje novi propis koji ima isto ime i parametre kao i
tekući. Na ovaj način možete u bazu da ubacite propis koji je učitan sa crtežom ili da snimite
promenu parametara tekućeg propisa.

Pomoću komandnog polja ‘Dodaj tekući u bazu’,
u bazu je ubačena kopija tekućeg propisa

Promena tekućeg propisa se vrši aktiviranjem komandnog polja ‘Postavi za tekući’. Ovo
komandno polje je aktivno kada se iz liste selektuje bilo koji propis izuzev tekućeg.

Copyright (c) Radimpex * http://www.radimpex.co.yu * e-mail:radimpex@eunet.yu * Tel 011 3809-158
268

Za tekući je postavljen propis ‘SNIP’

Dodavanje novog propisa u bazu se odvija aktiviranjem komandnog polja ‘Dodaj’. Ako je
check box ‘Sa kopiranjem’ postavljen na uključeno stanje, u bazu se dodaje kopija propisa
koji je bio selektovan u trenutku aktiviranja ovog komandnog polja.

Pomoću komandnog polja ‘Dodaj’, u bazu je ubačena
kopija propisa ‘SNIP’

Ako je check box ‘Sa kopiranjem’ postavljen na isključeno stanje, u bazu se ubacuje propis
kome program po default-u dodeljuje naziv ‘Novi propis’.

Copyright (c) Radimpex * http://www.radimpex.co.yu * e-mail:radimpex@eunet.yu * Tel 011 3809-158
269

Pomoću komandnog polja ‘Dodaj’, u listu je ubačen
‘Novi propis’

‘Novi propis’ je potpuno prazan, tako da je neophodno da mu sami zadate sve potrebne
parametre. Ukoliko neki od parametara nisu zadati, program će pri aktiviranju komandnog
polja ‘OK’ izdati odgovarajuće obaveštenje.

Naziv dodatog, kao i bilo kog drugog propisa u listi, može se promeniti tako što se prvo mišem
obeleži polje u koloni ‘Naziv’, a zatim se sa tastature unese željeni naziv.

Za uklanjanje selektovanog propisa iz baze je predviđeno komandno polje ‘Briši’. Obzirom da
je ova naredba destruktivna, program će izdati odgovarajuće upozorenje.

Potvrdan odgovor će dovesti do brisanja selektovanog propisa, dok će negativan odgovor
označiti odustajanje od naredbe.

Napomenućemo da brisanje tekućeg propisa nije dozvoljeno, odnosno kada se on selektuje
komandno polje ‘Briši’ postaje neaktivno.

Komandna polja ‘Gore’ i ‘Dole’ će biti aktivna jedino ako se u listi nalazi više od jednog
propisa, i pomoću njih se trenutno selektovanom propisu vrši promena položaja u listi na gore,
odnosno na dole.

Aktiviranjem komandnog polja ‘Čelik za armiranje’, otvara se novi dijalog box u kome imate
mogućnost da za propis koji je bio selektovan u trenutku aktiviranja ovog komandnog polja,
definišete vrste čelika koje ćete koristiti pri crtanju armature.

Copyright (c) Radimpex * http://www.radimpex.co.yu * e-mail:radimpex@eunet.yu * Tel 011 3809-158
270

Izgled dijalog box-a za definisanje vrsta čelika

U centralnom delu dijalog box-a se nalazi lista sa svim do tada definisanim vrstama čelika za
selektovani propis. U koloni ‘Naziv’ se prikazuje naziv vrste čelika, u koloni ‘σv [MN/m2]’
granica razvlačenja čelika, a u koloni ‘Oznaka u koti’ oznaka vrste čelika koja će biti
prikazana u tekstu kote.

Pomoću check box-a, koji se nalazi u koloni ‘Kuka’, definiše se ‘default’ stanje na krajevima
šipke za tu vrstu čelika. Ako je ovaj check box postavljen na uključeno stanje, program će pri
crtanju šipke od date vrste čelika, automatski da postavi kuke na njenim krajevima.

Check box za definisanje ‘default’ stanja na
krajevima šipke

U edit box-u ‘Oznaka za uzengiju’ se zadaje oznaka koju će program prikazati u tekstu kote
uzengije i ona je ista za sve vrste čelika.

Dodavanje nove vrste čelika se odvija aktiviranjem komandnog polja ‘Dodaj’. Ukoliko je check
box ‘Sa kopiranjem’ postavljen na uključeno stanje, u listu se dodaje kopija vrste čelika koja
je bila selektovana u trenutku aktiviranja ovog komandnog polja.

Copyright (c) Radimpex * http://www.radimpex.co.yu * e-mail:radimpex@eunet.yu * Tel 011 3809-158
271

Pomoću komandnog polja ‘Dodaj’, u listu je
ubačena kopija vrste čelika ‘GA’

Obzirom da imena vrsta čelika moraju biti jedinstvena, program ime kopije kreira tako što
imenu selektovane vrste čelika dodaje prvi slobodan redni broj. Svi ostali podaci u ovom
dijalog box-u, kao i pravila za oblikovanje armature i dužine sidrenja, za ove dve vrste čelika
su potpuno isti. Promenom željenih podataka, za iskopiranu vrstu čelika, veoma lako možete
kreirati novu vrstu čelika koja ima slične podatke sa već postojećom vrstom čelika.

Ukoliko je check box ‘Sa kopiranjem’ postavljen na isključeno stanje, program u listu ubacuje
novi red, odmah ispod vrste čelika koja je bila selektovana u trenutku aktiviranja komandnog
polja ‘Dodaj’.

Pomoću komandnog polja ‘Dodaj’, u listu je
ubačen novi red

Za ovako dodatu vrstu čelika morate sami da zadate sve potrebne podatke, kako u ovom
dijalog box-u, tako i u dijalog box-ovima za definisanje pravila za oblikovanje armature i za
definisanje dužina sidrenja, koji će naknadno biti objašnjeni. Ukoliko ne zadate sve potrebne
podatke za kreiranu vrstu čelika, program će pri aktiviranju komandnog polja ‘OK’ izdati

Copyright (c) Radimpex * http://www.radimpex.co.yu * e-mail:radimpex@eunet.yu * Tel 011 3809-158
272

odgovarajuće obaveštenje. Ovaj način dodavanja se koristi kada se kreira potpuno nova vrsta
čelika.

Naziv vrste čelika, ‘σv [MN/m2]’ i oznaka u koti se unose direktno u list box-u, tako što se prvo
mišem obeleži polje u odgovarajućoj koloni, a zatim se sa tastature unese željeni tekst. Na isti
način se mogu promeniti ovi parametri za bilo koju vrstu čelika koja se nalazi u listi, dok se
stanje check box-a u koloni ‘Kuka’ menja jednostavnim klikom miša.

Uklanjanje selektovane vrste čelika iz liste se vrši aktiviranjem komandnog polja ‘Briši’.

Komandna polja ‘Gore’ i ‘Dole’ će biti aktivna ako se u listi nalazi više od jedne vrste čelika, i
pomoću njih se trenutno selektovanoj vrsti čelika vrši promena položaja u listi na gore,
odnosno na dole.

Aktiviranje komandnog polja ‘OK’, program zatvara tekući dijalog, a sadržaj ovako uređene
liste pridružuje selektovanom propisu, dok se izborom komandnog polja ‘Cancel’ sve zadate
promene u ovom dijalog box-u poništavaju.

Aktiviranjem komandnog polja ‘Oblikovanje armature’, otvara se novi dijalog box u kome
imate mogućnost da za svaku vrstu čelika, selektovanog propisa, definišete prečnike i pravila
za povijanje armature.

Komandno polje ‘Oblikovanje armature’

Copyright (c) Radimpex * http://www.radimpex.co.yu * e-mail:radimpex@eunet.yu * Tel 011 3809-158
273

Izgled dijalog box-a u kome se definišu pravila za oblikovanja armature

U gornjem delu dijalog box-a se nalazi lista sa svim do tada definisanim prečnicima armature
za tekuću vrstu čelika selektovanog propisa. Naziv prethodno selektovanog propisa je prikazan
u levom gornjem uglu dijalog box-a, dok se tekuća vrsta čelika može promeniti izborom iz
zatvorene liste ‘Tip armature’. U ovoj listi se nalaze nazivi svih vrsta čelika koje su definisane
u dijalog box-u ‘Čelik za armiranje’.

Zatvorena lista za izbor vrste čelika

Copyright (c) Radimpex * http://www.radimpex.co.yu * e-mail:radimpex@eunet.yu * Tel 011 3809-158
274

U koloni ‘Naziv’ je prikazan naziv, koji će se pojaviti u zatvorenim listama za izbor prečnika
armature u svim dijalog box-ovima u kojima je ovaj izbor predviđen. U koloni ‘Ø [mm]’ je
prikazan prečnik armature, a u koloni ‘g [kg/m]’ masa armature po metru dužine. Obzirom
da su pravila za povijanje običnih šipki i uzengija različita za isti prečnik armature, u listi je
jasno naznačeno koji se parametri odnose na obične šipke, a koji na uzengije i oni imaju
sledeća značenja.

Šipke

α1 [°] Ugao povijanja kuka na krajevima podužne armature.

L1 [cm] Dodatna dužina šipke potrebna za pravilno oblikovanje kuke na njenom kraju.

R1 [cm] Prečnik povijanja kuka na krajevima podužne armature.

R2 [cm] Prečnik povijanja podužne armature.

Uzengije

α2 [°] Ugao povijanja kuka na krajevima uzengija.

L2 [cm] Dodatna dužina šipke potrebna za pravilno oblikovanje kuke na kraju uzengije.

R3 [cm] Prečnik povijanja uzengije i kuka na njenim krajevima.

U levom delu dijalog box-a je prikazana slika sa primerom povijanja obične šipke i uzengije na
kojoj su svi navedeni parametri jasno obeleženi.

Dodavanje novog prečnika armature u listu se vrši aktiviranjem komandnog polja ‘Dodaj’,
nakon čega se u listu, odmah ispod selektovanog prečnika armature, dodaje prečnik koji ima
potpuno iste parametre kao selektovani.

Copyright (c) Radimpex * http://www.radimpex.co.yu * e-mail:radimpex@eunet.yu * Tel 011 3809-158
275

Pomoću komandnog polja ‘Dodaj’, u listu je ubačena kopija selektovanog
prečnika

Parametri dodatog, kao i bilo kog drugog prečnika armature u listi se mogu promeniti, tako što
se prvo mišem obeleži polje parametra koji se menja, a zatim se sa tastature unese željena
vrednost.

Aktiviranjem komandnog polja ‘Briši’ se trenutno selektovani prečnik armature uklanja iz liste.

Komandna polja ‘Gore’ i ‘Dole’ će biti aktivna ako se u listi nalazi više od jednog prečnika
armature, i pomoću njih se trenutno selektovanom prečniku vrši promena položaja u listi na
gore, odnosno na dole.

Izborom komandnog polja ‘OK’ program zatvara tekući dijalog box, a ovako uređenu listu
prečnika armature pridružuje selektovanom propisu, dok se izborom komandnog polja
‘Cancel’ sve zadate promene u ovom dijalog box-u poništavaju.

Aktiviranjem komandnog polja ‘Sidrenje’, otvara se novi dijalog box u kome imate mogućnost
da za svaku vrstu čelika, selektovanog propisa, definišete tipove i dužine sidrenja.

Copyright (c) Radimpex * http://www.radimpex.co.yu * e-mail:radimpex@eunet.yu * Tel 011 3809-158
276

Komandno polje ‘Sidrenje’

Izgled dijalog box-a za definisanje dužina sidrenja

Izborom iz zatvorene liste ‘Čelik’ se za tekuću može postaviti bilo koja ranije definisana vrsta
armature selektovanog propisa. Naziv selektovanog propisa je prikazan u levom gornjem uglu
dijalog box-a.

Zatvorena lista za izbor vrste čelika

Izborom iz zatvorene liste ‘Tip sidrenja’, za tekući se može postaviti bilo koji od ranije
definisanih tipova sidrenja za tekuću vrstu čelika.

Copyright (c) Radimpex * http://www.radimpex.co.yu * e-mail:radimpex@eunet.yu * Tel 011 3809-158
277

Zatvorena lista za izbor tipa sidrenja

U levom delu dijalog box-a se nalazi lista sa svim prečnicima armature koji su prethodno
definisani za tekuću vrstu čelika. U koloni ‘ls1[cm]’ se prikazuju dužine sidrenja zategnute, a
u koloni ‘ls2[cm]’ dužine sidrenja pritisnute armature za izabrani tip sidrenja. Promena dužine
sidrenja se vrši direktno u list box-u, tako što se mišem obeleži polje sa dužinom sidrenja koja
se menja, a zatim se se tastature unese nova vrednost.

Za kreiranje novog tipa sidrenja, predviđeno je komandno polje ‘Dodaj’. Nakon aktiviranja
ovog komandnog polja otvara se dijalog box sledećeg izgleda.

Izgled dijalog box-a za dodavanje
tipa sidrenja

U edit boxu ‘Naziv’ se zadaje naziv tipa sidrenja koji se kreira.

Edit box za definisanje naziva tipa
sidrenja koji se kreira

Kada se check box ‘Sa kopiranjem’ postavi na uključeno stanje, program će kreirati novi tip
sidrenja sa podacima koji su isti kao i podaci tipa sidrenja koji je bio tekući u trenutku
aktiviranja komandnog polja ‘Dodaj’. U suprotnom, ako je ovaj check box postavljen na
isključeno stanje, za dužine sidrenja tipa sidrenja koji se kreira program će postaviti nule.

Copyright (c) Radimpex * http://www.radimpex.co.yu * e-mail:radimpex@eunet.yu * Tel 011 3809-158
278

Check box pomoću koga se kopira
sadržaj tekućeg tipa sidrenja

Kada se check box ‘Dodati na kraj liste’ postavi na uključeno stanje, program će novi tip
sidrenja ubaciti na kraj liste. U suprotnom, ako je ovaj check box postavljen na isključeno
stanje, program će novi tip sidrenja ubaciti u listu neposredno iza tipa sidrenja koji je bio
tekući u trenutku aktiviranja komandnog polja ‘Dodaj’.

Check box pomoću koga se određuje
položaj novog tipa sidrenja u listi

Aktiviranjem komandnog polja ‘OK’ novi tip sidrenja se ubacuje u listu i automatski postavlja
za tekući.

Pomoću komandnog polja ‘Dodaj’, u listu je ubačen novi tip sidrenja ‘Primer’

Sada je još potrebno da za dodati tip sidrenja zadate dužine sidrenja ‘ls1’ i ‘ls2’, čime će
njegovo kreiranje biti završeno.

Pomoću komandnog polja ‘Briši’ se vrši brisanje tipa sidrenja koji je postavljen za tekući.
Znači, tip sidrenja koji želite trajno da uklonite iz liste, prvo morate da postavite za tekući, a
zatim da aktivirate komandno polje ‘Briši’. Kako je ovo destruktivna akcija, program će izdati
odgovarajuće upozorenje.

Copyright (c) Radimpex * http://www.radimpex.co.yu * e-mail:radimpex@eunet.yu * Tel 011 3809-158
279

Potvrdan odgovor će dovesti do brisanja tekućeg tipa sidrenja, dok će negativan odgovor
označiti odustajanje od naredbe.

Aktiviranjem komandnog polja ‘OK’ program zatvara tekući dijalog box, a ovako uređenu listu
tipova sidrenja pridružuje selektovanom propisu, dok se izborom komandnog polja ‘Cancel’
sve zadate promene u ovom dijalog box-u poništavaju.

Ako promenite bilo koji podatak propisu koji ima isto ime kao tekući ili tekućem propisu, u listi
će se pored njegovog naziva pojaviti simbol ‘(*)’ koji označava da ova dva propisa imaju
različite podatke.

Simbol koji označava da tekući i istoimeni propis u listi
imaju različite podatke

Obzirom da svaki propis sadrži veliku količinu podataka, utvrđivanje razlika između tekućeg
propisa i nekog propisa iz liste bi bilo veoma komplikovano. Iz tog razloga je predviđeno
komandno polje ‘Poređenje sa tekućim’, čijim se aktiviranjem vrši poređenje selektovanog i
tekućeg propisa, a utvrđene razlike se prikazuju u dijalog box-u sledećeg izgleda:

Copyright (c) Radimpex * http://www.radimpex.co.yu * e-mail:radimpex@eunet.yu * Tel 011 3809-158
280

Dijalog box koji se otvara aktiviranjem komandnog polja
‘Poređenje sa tekućim’

U levoj koloni se prikazuju podaci tekućeg (u prvom redu ove kolone, pored imena propisa piše
‘(tekući propis)’), a u desnoj koloni podaci selektovanog propisa. Da bi ste stekli bolju uvid u
značenje prikazanih podataka oni su obeleženi različitim bojama:

- Podaci obeleženi žutom bojom se nalaze u oba propisa, ali imaju različite vrednosti.

- Podaci obeleženi zelenom bojom se nalaze samo u tekućem propisu, tako da se prikazuju
samo u levoj koloni.

- Podaci obeleženi crvenom bojom se nalaze samo u selektovanom propisu, tako da se
prikazuju samo u desnoj koloni.

Napomenućemo da se podaci koji su isti za oba propisa ne prikazuju u ovom dijalog box-u.

Ova mogućnost programa se najčešće koristi u slučajevima kada se sa crtežom učita propis
koji ima isto ime kao postojeći propis u bazi, ali ima različite podatke. Aktiviranjem komandnog
polja ‘Poređenje sa tekućim’, lako možete da utvrdite razlike između ova dva propisa. Takođe,
kada promenite podatke nekom propisu, pomoću ove naredbe lako možete da utvrdite da li ste
dobro uneli sve željene izmene. Napomenućemo da je u ovom slučaju neophodno, da pre
menjanja podataka, dati propis postavite za tekući.

Izborom komandnog polja ‘OK’, dijalog box se zatvara uz prihvatanje svih unetih promena. To
konkretno znači da će program u slučaju promene nekih parametara tekućeg propisa, svu
postojeću armaturu na crtežu pre-mapirati i oblikovati u skladu sa novim parametrima, koje će
poštovati i u okviru naredbi za postavljanje novih pozicija armature.

U slučaju da na crtežu postoji armatura, a u okviru naredbe ‘Propisi’ promenite tekući propis i
aktivirate komandno polje ‘OK’, otvoriće se dijalog box sledećeg izgleda:

Copyright (c) Radimpex * http://www.radimpex.co.yu * e-mail:radimpex@eunet.yu * Tel 011 3809-158
281

Izgled dijalog box-a za usaglašavanje
propisa

U levoj koloni su prikazane vrste čelika propisa sa kojim je postavljena armatura na crtežu,
dok su u desnoj koloni prikazane vrste čelika tekućeg propisa u koje se konvertuje armatura
koja je na crtežu postavljena sa vrstom čelika prikazanom u levoj koloni. Nazivi ovih propisa su
prikazani u prvom redu tabele. Izbor željene vrste čelika tekućeg propisa, se vrši iz zatvorenih
listi, koje se nalaze sa desne strane svakog reda prikazane tabele.

Zatvorene liste za izbor vrste čelika
tekućeg propisa

Pri promeni propisa, može se desiti da izabrana vrsta čelika tekućeg propisa, nema sve
prečnike armature koje ima odgovarajuća vrsta čelika propisa sa kojim je armatura
postavljena na crtež. Iz tog razloga, u delu dijalog box-a ‘Pravilo za oblikovanje armature’,
se nalaze radio button-i pomoću kojih se definiše na koji će način program vršiti izbor prečnika
armature.

Copyright (c) Radimpex * http://www.radimpex.co.yu * e-mail:radimpex@eunet.yu * Tel 011 3809-158
282

Radio button-i za definisanje načina
izbora prečnika armature

Kada izaberete radio button ‘Prvi veći’, sve šipke datog prečnika će biti iscrtane sa istim
prečnikom izabrane vrste čelika, ukoliko postoji, odnosno sa prvim većim prečnikom ako isti ne
postoji.

Kada izaberete radio button ‘Najsličniji’, sve šipke datog prečnika će biti iscrtane sa istim
prečnikom izabrane vrste čelika, ukoliko postoji, odnosno sa najbližim, većim ili manjim,
prečnikom ako isti ne postoji.

Izborom komandnog polja ‘OK’, program će završiti naredbu, a svu postojeću armaturu na
crtežu će pre-mapirati i oblikovati u skladu sa zadatim parametrima, koje će poštovati i u
okviru naredbi za postavljanje novih pozicija armature.

Copyright (c) Radimpex * http://www.radimpex.co.yu * e-mail:radimpex@eunet.yu * Tel 011 3809-158
283

11.4 Funkcionalnost
Pomoću naredbe ‘Funkcionalnost’ imate mogućnost da način funkcionisanja
programa prilagodite svojim potrebama. Izborom ove naredbe iz padajućeg menija ‘ArmCAD
► Podešavanja’ ili klikom miša na ikonu , otvara se dijalog box sledećeg izgleda:

Izgled dijalog box-a u okviru naredbe ‘Funkcionalnost’

Kako je u ovom dijalog box-u potrebno prikazati veliki broj podataka, to je on organizovan
putem stabla. Na ovaj način se, isti prostor u dijalog box-u, koristi za unos različitih grupa
podataka. U levom delu dijalog box-a je prikazano stablo sa nazivima grana koji jasno ukazuju
na koje se naredbe odnose parametri prikazani u desnom delu dijalog box-a. Promena tekuće
grane se vrši klikom miša preko njenog naziva, pri čemu se menja i sadržaj desnog dela
dijalog box-a.

Copyright (c) Radimpex * http://www.radimpex.co.yu * e-mail:radimpex@eunet.yu * Tel 011 3809-158
284

Generalno

Izgled dijalog box-a za selektovani naziv ‘Generalno’

U delu dijalog box-a ‘Izbor jezika’, nalaze se dve zatvorene liste iz kojih možete odabrati
jedan od programom predviđenih jezika. Iz zatvorene liste ‘Jezik aplikacije’, vrši se izbor
jezika koji će program koristiti pri samom radu. Znači, samo okruženje programa će biti na
odabranom jeziku. Koji će sve jezici biti podržani u ovoj listi, zavisi isključivo od licence
kupljenog programa.

Zatvorena lista za izbor jezika aplikacije

Nakon promene jezika aplikacije, i aktiviranjem komandnog polja ‘OK’, program će izdati
odgovrajuće obaveštenje.

Copyright (c) Radimpex * http://www.radimpex.co.yu * e-mail:radimpex@eunet.yu * Tel 011 3809-158
285

Iz sadržaja prikazane poruke, jasno se vidi da je za prihvatanje novog jezika, neophodno da
prvo izađete iz programa i da ga potom ponovo pokrenete.

Kako Vam se u praksi može desiti i slučaj da projekat radite za inostrano tržište, to bi svakako
bilo dobro da i projektna dokumentacija bude na datom jeziku. Izborom željenog jezika, iz
zatvorene liste ‘Jezik izveštaja’, svi nadalje generisani izveštaji biće ispisivani na odabranom
jeziku. U ovoj listi nema ograničenja po pitanju kupljene licence, te će na raspolaganju uvek
biti svi programom predviđeni jezici.

Zatvorena lista za izbor jezika izveštaja

Ako je check box ‘Otvoriti dijalog za razmeru’ postavljen na uključeno stanje, program će
pri svakom otvaranju novog crteža, automatski otvoriti potpuno isti dijalog box koji bi se
otvorio pri izboru naredbe ‘Razmera’ (vidi poglavlje 11.5). U suprotnom, ako je ovaj check box
postavljen na isključeno stanje, program će otvoriti novi crtež sa ‘default’ podacima za
razmeru (1:50) i jedinice (cm).

Copyright (c) Radimpex * http://www.radimpex.co.yu * e-mail:radimpex@eunet.yu * Tel 011 3809-158
286

Check box za definisanje ponašanja programa pri otvaranju novog crteža

Kada je check box ‘Prikaz tultipova entiteta’ postavljen na uključeno stanje, a pokazivač
miša dovedete iznad bilo kog ‘ArmCAD’-ovog entiteta na crtežu, program će prikazati tultip sa
sadržajem koji je potpuno isti kao i sadržaj teksta kote, koja bi bila postavljena za dati entitet
sa tekućim stilom kotiranja.

Prikaz tultipa šipke

Copyright (c) Radimpex * http://www.radimpex.co.yu * e-mail:radimpex@eunet.yu * Tel 011 3809-158
287

Šipka

Izgled dijalog box-a za selektovani naziv ‘Šipka’

Ako je check box ‘Izdati upozorenje kada se napravi pozicija koja već postoji’, koji se
nalazi u delu dijalog box-a ‘Šipka’, postavljen na uključeno stanje, pri kreiranju nove pozicije
armature pomoću naredbi ‘Proizvoljna’ ili ‘Tipska’, program vrši poređenje geometrije kreirane
i već postojećih pozicija. U slučaju da je geometrija kreirane pozicije potpuno ista kao i
geometrijom neke postojeće pozicije, otvoriće se dijalog box sledećeg izgleda:

Izborom potvrdnog odgovora šipka se pridružuje postojećoj poziciji, kao njena instanca na
crtežu, dok se izborom negativnog odgovora kreira nova pozicija armature.

Ako je check box ‘Izdati upozorenje kada se napravi pozicija koja već postoji’ isključen, kreira
se nova pozicija armature bez poređenja geometrije.

Pomoću parametara koji se nalaze u delu dijalog box-a ‘Kota’, se definiše način kotiranja
šipki. Kada je check box ‘Ući u proceduru kotiranja’ postavljen na uključeno stanje,
program pri kreiranju novih pozicija armature (naredbe ‘Proizvoljna’ i ‘Tipska’), kao i pri
postavljanju instanci postojećih pozicija (naredbe ‘Postojeća’ i ‘Reprezent’), automatski ulazi u
proceduru njihovog kotiranja. Pomoću radio button-a, koji se nalaze ispod ovog check box-a,
se vrši izbor jednog od dva programom predviđena načina kotiranja. Kada je selektovan radio
button ‘Izbor 3 tačke’, procedura kotiranja se odvija zadavanjem početne tačke kote, pozicije
teksta i ugla teksta kote. Kada je selektovan radio button ‘Izbor 2 tačke’, procedura kotiranja
se odvija zadavanjem pozicije teksta i ugla teksta kote, a program na osnovu zadate pozicije
teksta određuje i početnu tačku kote. Način određivanja početne tačke kote se definiše
izborom jednog od ponuđenih radio button-a. Kada je izabran radio button ‘kao najbliža
tačka’, program za početnu tačku kote usvaja tačku sa šipke koja je najbliža zadatoj poziciji
teksta. Ako je izabran radio button ‘kao ortogonalna tačka’, program će tačku koja određuje

Copyright (c) Radimpex * http://www.radimpex.co.yu * e-mail:radimpex@eunet.yu * Tel 011 3809-158
288

poziciju teksta povezati sa šipkom ortogonalnom kotnom linijom, a u slučaju da to nije moguće
za početnu tačku kote će usvojiti tačku sa šipke koja je najbliža zadatoj poziciji teksta.

Postavljanjem check box-a ‘Ući u proceduru kotiranja spirale’ na uključeno stanje, od
programa se zahteva da pri postavljanju spiralne uzengije na crtež automatski pokrene
proceduru njenog kotiranja.

Pomoću radio button-a, koji se nalaze u delu dijalog box-a ‘Višestruka kota’, definiše se
način kotiranja više instanci iste pozicije koje su presečene zadatom kotnom linijom naredbe
‘Kota’ (vidi poglavlje ‘6.1’). Naime, kada je izabran radio button ‘U jednom redu’, program će
kote svih presečenih instanci postaviti u jednom redu, a kada je izabran radio button ‘U više
redova’, program će za svaku instancu kreirati kotu u posebnom redu, kao da se radi o
instancama različitih pozicija.

Serija u osnovi

Izgled dijalog box-a za selektovani naziv ‘Serija u osnovi’

Parametri koji se nalaze u delu dijalog box-a ‘Kota’ imaju potpuno isto značenje kao i
istoimeni parametri koji se prikazuju kada je selektovan naziv ‘Šipka’, tako da ih ovde nećemo
ponovo objašnjavati.

Kada se kreira serija u osnovi program za zadati broj komada šipki unutar tekućeg segmenta
‘n=’, računa razmak između šipki i prikazuje ga u edit box-u ‘e=’ (vidi poglavlje 4.1).
Zadavanjem vrednosti u edit box-u ‘Razmak između šipki zaokružiti na’, program dobijeni
razmak ‘e=’ zaokružuje na najbližu vrednost koja je deljiva sa zadatom vrednošću u ovom edit
box-u. Ovako zaokružena vrednost razmaka između šipki se prikazuje u tekstu kote serije.
Napomenućemo da se razmak između šipki koji je unet direktno u edit box-u ‘e=’ neće
zaokruživati.

Značenje parametara koji se prikazuju u dijalog box-u kada se selektuju nazivi ‘Serija u
podužnom preseku’ i ‘Serija u poprečnom preseku’, je potpuno isto kao i značenje
prethodno objašnjenih parametara. Napomenućemo samo da je vrednost u edit box-u ‘Razmak
između šipki zaokružiti na’ ista za sve tipove serija. Naime, promena ove vrednosti dok je
selektovan jedan tip serija, će dovesti do njene promene i za ostale tipove serija.

Copyright (c) Radimpex * http://www.radimpex.co.yu * e-mail:radimpex@eunet.yu * Tel 011 3809-158
289

Poprečni presek

Izgled dijalog box-a za selektovani naziv ‘Poprečni presek’

Kada je check box ‘Kotirati i uzengije’ postavljen na uključeno stanje, program će pri
postavljanju šipki u poprečnom preseku pomoću naredbi ‘Ceo presek’ i ‘Vađenje preseka’,
automatski ući u proceduru kotiranja uzengije.

U edit box-u ‘Tolerancija za vađenje preseka’, se u procentima od ‘h’ zadaje tolerancija
koju program koristi za korekciju položaja presečenih šipki podužne armature kod naredbe
‘Vađenje preseka’ (vidi poglavlje 5.4). Kada se šipke podužne armature nalaze unutar gabarita
serije, za vrednost ‘h’ program usvaja visinu segmenta uzengije koji one presecaju, a u slučaju
da se presečene šipke podužne armature nalaze van gabarita serije, program za vrednost ‘h’
uzima visinu serije uzengija. Napomenućemo da se za visinu varijabilne serije usvaja visina
uzengije koja je najbliža zadatoj liniji preseka.

Copyright (c) Radimpex * http://www.radimpex.co.yu * e-mail:radimpex@eunet.yu * Tel 011 3809-158
290

Mreža

Izgled dijalog box-a za selektovani naziv ‘Mreža’

Kada je check box ‘Izdati upozorenje kada se napravi pozicija koja već postoji’
postavljen na uključeno stanje, program pri kreiranju nove pozicije mreža, pomoću naredbi
‘Pojedinačno postavljanje’ i ‘Serija mreža’, vrši njeno poređenje sa postojećim pozicijama. Ako
kreirana pozicija ima iste podatke kao i neka od postojećih pozicija, otvoriće se dijalog box
sledećeg izgleda.

Izborom potvrdnog odgovora, mreža se pridružuje postojećoj poziciji, dok se izborom
negativnog odgovora kreira nova pozicija mreža, sa rednim brojem koji je zadat u dijalog box-
u naredbe kojom je kreirana.

Copyright (c) Radimpex * http://www.radimpex.co.yu * e-mail:radimpex@eunet.yu * Tel 011 3809-158
291

Mreža u poprečnom preseku

Izgled dijalog box-a za selektovani naziv ‘Mreža u poprečnom preseku’

Parametri koji se nalaze u delu dijalog box-a ‘Kota’ imaju potpuno isto značenje kao i
istoimeni parametri koji se prikazuju kada je selektovan naziv ‘Šipka’, tako da ih ovde nećemo
ponovo objašnjavati.

Aktiviranjem komandnog polja ‘OK’ program zatvara dijalog box uz prihvatanje zadatih
promena, što konkretno znači da će program u daljem radu poštovati sve parametre zadate u
okviru ove naredbe.

11.5 Podešavanje razmere crteža (RAZMERA)
Izborom naredbe ‘Razmera’ iz padajućeg menija ‘ArmCAD ► Podešavanja’ ili
klikom miša na ikonu , otvara se dijalog box za definisanje razmere na crtežu.

Obzirom da se veličina tekstova u kotama ‘ArmCAD’-ovih entiteta zadaje u milimetrima na
hartiji, potrebno je uneti i razmeru u kojoj će crtež biti prenet na hartiju. Ova razmera se unosi
u levom delu dijalog box-a, koji se zove ‘Razmera’, zadavanjem vrednosti u edit box sa
tastature ili izborom iz zatvorene liste neke od programom definisanih razmera. Zadavanjem
željene razmere u kojoj će crtež biti prenet na hartiju, program će prepraviti veličinu svih kota
‘ArmCAD’-ovih entiteta, tako da njihova veličina u crtačkim jedinicama odgovara zadatoj
veličini u milimetrima na hartiji.

Copyright (c) Radimpex * http://www.radimpex.co.yu * e-mail:radimpex@eunet.yu * Tel 011 3809-158
292

U desnom delu dijalog box-a, koji se zove ‘AutoCAD-ova jedinica’, se nalazi zatvorena lista
iz koje se vrši izbor jedinica dužine (m,cm,mm,...), i edit box u koji se unosi vrednost koja
definiše koliko će izabranih jedinica da predstavlja jedna ‘AutoCAD’-ova jedinica (ACU) na
crtežu. Na ovaj način se uspostavlja veza između bezdimenzionih crtačkih ‘AutoCAD’-ovih
jedinica i stvarnih dužina ‘ArmCAD’-ovih entiteta.

Svi ‘AutoCAD’-ovi entiteti (pa samim tim i ‘ArmCAD’-ovi) svoju geometriju pamte i izražavaju
preko ‘AutoCAD’-ovih jedinica (ACU). To je bezdimenziona veličina i može predstavljati bilo
koju dužinu. Sa druge strane, ‘ArmCAD’-ovi entiteti (šipke, serije, mreže...) su konkretni
objekti koji moraju imati stvarne dimenzije.

Razmeru koju zadate na početku rada možete da promenite u bilo kom trenutku pomoću
naredbe ‘Razmera’ i to će uticati samo na iscrtavanje tekstova. Međutim, promenu podataka o
fizičkoj dužini ‘AutoCAD’-ove jedinice u principu treba izbegavati u toku rada. Ukoliko na crtežu
postoje neki ‘ArmCAD’-ovi entiteti, njihove dimenzije u ‘AutoCAD’-ovim jedinicama neće biti
promenjene – jedino će se promeniti način na koji se ACU jedinica pretvara u fizičku dužinu.

Primer: Ako je 1 ACU=1cm i ako je na crtežu nacrtana šipka dužine 200 cm (onda je njena
dužina 200 ACU). Kada se u komandi razmera promeni da je 1ACU=1mm tada će ta ista šipka
imati i dalje 200 ACU ali će tada njena fizička dužina biti 200 mm.

Iz ovoga se vidi da komanda može biti destruktivna ukoliko se primenjuje kada crtež već
sadrži neke ‘ArmCAD’-ove entitete i da je zato bitno da pre početka rada pravilno definišete
fizičku dužinu jedne ‘AutoCAD’-ove jedinice.

Napomenućemo još da će se dijalog box za definisanje razmere otvara automatski pri svakom
otvaranju novog crteža ali se ovo ponašanje može promeniti pomoću naredbe ‘Funkcionalnost’.
(videti poglavlje 11.4)

11.6 Definisanje načina prikaza šipki na crtežu
(IZGLED ENTITETA)
Kako se sve šipke na crtežu standardno iscrtavaju tankim linijama koje
predstavljaju njihove osovine, to se njihova debljina pri štampi određuje pomoću ‘AutoCAD’-
ove naredbe ‘Plot’, definisanjem debljine svih linija na crtežu koje se prikazuju datom bojom.
Na ovaj način će sve pozicije armature na hartiji imati istu debljinu, bez obzira na njihov
stvaran prečnik. Pomoću naredbe ‘Izgled entiteta’, imate mogućnost da selektovane šipke
prikažete na crtežu sa njihovom realnom debljinom (debljinom koja odgovara njihovom
prečniku). Takođe, pomoću ove naredbe možete da utičete na način iscrtavanja prelomnih
tačaka šipki, kao i na način prikazivanja serija u osnovi.

Izborom naredbe ‘Izgled entiteta’ iz padajućeg menija ‘ArmCAD’, ili klikom miša na ikonu ,
program će sa komandne linije zahtevati da selektujete sve entitete kojima želite da promenite
način prikaza na ekranu.

Selektovanje objekata:

Kako se pomoću ove naredbe podaci mogu menjati i pojedinačno i grupno, to će program
nakon selektovanja prvog entiteta, sa komandne linije i dalje zahtevati da selektujete entitet,
sve dok pritiskom na taster ‘Enter’ ili klikom na desni taster miša ne označite kraj procedure
selektovanja, nakon čega se otvara dijalog box sledećeg izgleda:

Copyright (c) Radimpex * http://www.radimpex.co.yu * e-mail:radimpex@eunet.yu * Tel 011 3809-158
293

Izgled dijalog box-a za definisanje načina
prikaza šipki na crtežu

Pomoću check box-a ‘Debljina linija’, reguliše se da li će selektovane pozicije armature na
crtežu biti prikazane u realnoj debljini ili ne, dok je uloga check box-a ‘Zaobljenost’ da odredi
da li će prelomne tačke na šipkama biti iscrtane oštrim ivicama ili zaobljeno, prema pravilima
za povijanje šipki koja važe za odabrani tekući propis. Check box ‘Pun prikaz’ će biti aktivan
samo kada je u selekciju uključena i serija u osnovi i pomoću njega se reguliše način prikaza
selektovane serije na crtežu. Naime, njegovim postavljanjem na uključeno stanje, program će
na zadatom rastojanju iscrtati simbole koji jasno ukazuju na položaj svake od šipki unutar
kreirane serije. Znači, ovaj check box ima potpuno isto značenje kao i istoimeni check box u
dijalog box-ovima za definisanje numeričkih podataka serija u osnovi.

Aktiviranjem komadnog polja ‘OK’ program će prepraviti crtež tako da selektovane pozicije
budu prikazane na način kako je to zadato u ovom dijalog box-u.

Copyright (c) Radimpex * http://www.radimpex.co.yu * e-mail:radimpex@eunet.yu * Tel 011 3809-158
294

12. IZVEŠTAJ
Ova naredba služi za automatsko generisanje svih vrsta izveštaja, kako specifikacije i
rekapitulacije šipki, tako i specifikacije, rekapitulacije i plana sečenja mreža. Sadržaj izveštaja
odgovara trenutnom stanju na crtežu. Istovremeno sa procesom generisanja, program prelazi
u poseban režim rada koji će omogućiti pregled, podešavanje i štampanje izveštaja. Izveštaj
se može:

- štampati
- eksportovati u AutoCAD crtež
- konvertovati u RTF (Rich Text Format - format kompatibilan sa mnogim tekst-procesorima).

Nakon izbora naredbe ‘Izveštaj’, iz padajućeg menija ‘ArmCAD’ ili klikom miša na ikonu ,
program iščitava trenutno stanje na crtežu i automatski generiše izveštaj za svu armaturu koja
se na njemu nalazi. Umesto grafičkog okruženja ‘AutoCAD’-a, sada se otvara prozor za rad sa
generisanim izveštajem.

Izgled prozora za rad sa izveštajem

U levom delu prozora, nalazi se razgranato stablo koje deli izveštaj na manje celine i
istovremeno predstavlja sadržaj izveštaja, a u desnom delu se prikazuje izgled trenutno
aktivne stranice izveštaja, baš onako kako će izgledati na papiru posle štampanja. U dnu
ekrana, na statusnoj liniji, ispisuje se informacija o nazivu trenutno prikazanog poglavlja
izveštaja, rednom broju tekuće strane i ukupnom broju strana izveštaja.

Copyright (c) Radimpex * http://www.radimpex.co.yu * e-mail:radimpex@eunet.yu * Tel 011 3809-158
295

12.1 Sadržaj izveštaja
Generisani izveštaj se sastoji od niza tabela, koje su na osnovu tipa armature
podeljene u dve osnovne grupe: ‘Šipke’ i ‘Mreže’. Organizacija ove podele je prikazana u
stablu koje se nalazi u levom delu prozora za rad sa izveštajem.

Struktura izveštaja

Za običnu armaturu je generisan niz izveštaja ‘Specifikacija’ (za svaku poziciju oplate po
jedan) i izveštaj ‘Rekapitulacija’. Ovi izveštaji su u stablu prikazani kao podnaslovi grane
‘Šipke’.

- Svaki izveštaj ‘Specifikacija’ sadrži detaljne podatke o upotrebljenim šipkama za datu
poziciju oplate. Podaci su razvrstani po pozicijama šipke.

- Izveštaj ‘Rekapitulacija’ sadrži zbirne podatke o upotrebljenim količinama armature na
celom crtežu. Podaci su razvrstani po prečnicima i to za svaku vrstu armature posebno.

Za mrežastu armaturu je generisan niz izveštaja ‘Specifikacija’ (za svaku poziciju oplate po
jedan), izveštaj ‘Rekapitulacija’ i niz izveštaja ‘Plan sečenja’ (za svaku poziciju oplate po
jedan). Ovi izveštaji su u stablu prikazani kao podnaslovi grane ‘Mreže’.

- Svaki izveštaj ‘Specifikacija’ sadrži detaljne podatke o mrežama upotrebljenim u datoj
poziciji oplate. Podaci su razvrstani po pozicijama i dimenzijama mreža.

- Izveštaj ‘Rekapitulacija’ sadrži zbirne podatke o svim upotrebljenim mrežama na crtežu.
Podaci su grupisani po tipovima mreža. (Tip mreže je definisan oznakom i dimenzijama).

- Svaki izveštaj ‘Plan sečenja’ sadrži grafičke šeme sečenja tabli mreže. Program pronalazi
optimalni plan sečenja celih tabli da bi se dobio minimalan broj potrebnih tabli.
Podrazumevani nivo uklapanja odnosi se na uklapanja pravougaonih parčića table koji

Copyright (c) Radimpex * http://www.radimpex.co.yu * e-mail:radimpex@eunet.yu * Tel 011 3809-158
296

obuhvataju stvarnu geometriju datog parčeta table. Podaci su grupisani prema pozicijama
oplata i prema tipovima mreža.

Kao što je već rečeno, program automatski pri aktiviranju naredbe kreira sve izveštaje. Ako
želite da se neki od izveštaja ne prikazuje, potrebno je da kliknete mišem (desni klik) na
stavku u stablu koja se odnosi na taj izveštaj, nakon čega će se otvoriti padajući meni sa
naredbama ‘Prikaži’ i ‘Sakrij’.

Padajući meni koji se otvara desnim klikom miša

Izborom naredbe ‘Sakrij’, selektovani izveštaj postaje nevidljiv, a njegov naziv u stablu se
ispisuje sivom bojom. Naredba ‘Prikaži’ će biti dostupna samo kada se izabere prethodno
sakriveni izveštaj i njenim aktiviranjem se dati izveštaj ponovo prikazuje. Na ovaj način može
se menjati vidljivost i celim granama ‘Šipke’ ili ‘Mreže’, kao i proizvoljnom broju zajednički
selektovanih izveštaja, tako što se nakon višestruke selekcije klikne mišem (desni klik) unutar
selektovane grupe.

Višestruka selekcija izveštaja u stablu se vrši po standardnim Windows pravilima:

- Ako držite pritisnut taster ‘Ctrl’, biće selektovani svi izveštaji na koje kliknete mišem, dok će
klik miša na već selektovani izveštaj dovesti do njegove deselektcije.

- Ako držite pritisnut taster ‘Shift’, pored izveštaja na koje kliknete mišem, biće selektovani i
svi izveštaji u stablu koji se nalaze između njih.

Copyright (c) Radimpex * http://www.radimpex.co.yu * e-mail:radimpex@eunet.yu * Tel 011 3809-158
297

12.2 Pregled i kretanje kroz izveštaj
U desnom delu prozora za rad sa izveštajem uvek se prikazuje izgled trenutno
aktivne stranice izveštaja, baš onako kako će izgledati na papiru posle štampanja. U dnu
ekrana, na statusnoj liniji, ispisuje se informacija o nazivu trenutno prikazanog poglavlja
izveštaja, rednom broju tekuće strane i ukupnom broju strana izveštaja.

Polja predviđena za ispis tekućeg poglavlja i tekuće strane izveštaja

Tekuće poglavlje izveštaja je u stablu uvek markirano posebnom bojom. Promena tekućeg
poglavlja se vrši jednostavnim klikom miša preko njegovog naziva u stablu, nakon čega se, u
desnom delu prozora, za trenutno aktivnu stranu izveštaja postavlja ona strana na kojoj
počinje selektovano poglavlje.

Copyright (c) Radimpex * http://www.radimpex.co.yu * e-mail:radimpex@eunet.yu * Tel 011 3809-158
298

Tekuće poglavlje je ‘Rekapitulacija’ u okviru grane ‘Šipka’

Na ovaj način, tekuće poglavlje u stablu je uvek usaglašeno sa prikazom tekuće strane
izveštaja, što omogućava lako pozicioniranje na željeni deo dokumenta. Promena tekućeg
poglavlja, može se vršiti i pomoću kursorskih strelica.

Promena tekuće strane izveštaja se može vršiti i sa tastature pomoću tastera ‘PgUp’ i
‘PgDn’, kao i izborom odgovarajućih ikona.

Izborom ove ikone, se strana koja prethodi trenutno aktivnoj postavlja za tekuću

Izborom ove ikone, se strana koja sledi trenutno aktivnu postavlja za tekuću

U slučaju da dokument sadrži veliki broj strana, za brzo postavljanje tekuće strane, može
poslužiti i scroll traka postavljena uz desnu ivicu ovog prozora.

Podrazumevani način prikazivanja stvarnog izgleda dokumenta je prikaz samo jedne strane.
Međutim, ponekad može biti od interesa da se istovremeno prikaže više strana izveštaja.

Izborom ove ikone vrši se prelazak na istovremeni prikaz više stranica izveštaja na
ekranu. Broj stranica koje će se istovremeno prikazivati vrši se izborom iz zatvorene
liste, koja se aktivira klikom miša na strelicu sa desne strane ikone. Programom je
ograničeno da se istovremeno može prikazati do 6 strana.

Copyright (c) Radimpex * http://www.radimpex.co.yu * e-mail:radimpex@eunet.yu * Tel 011 3809-158
299

Istovremeni prikaz dve stranica izveštaja

Izborom ove ikone vrši se povratak na prikaz samo jedne – tekuće strane izveštaja

Zumiranje je moguće izvršiti okretanjem točkića miša ili pomoću nekoliko posebnih komandi:

- CTRL+ levo dugme miša = Zum prozor. Dok je pritisnut taster ‘CTRL’ klik na levo dugme
miša će odabranu tačku obeležiti kao prvi ugao pravougaone oblasti koju treba uvećati, a
sledeći klik na levo dugme miša će odabranu tačku protumačiti kao suprotni ugao
pravougaone oblasti i uvećanje će biti izvršeno.
- CTRL+ srednje dugme miša = Zum sve.
- CTRL+ desno dugme miša = Zum prethodni.
- Pomeranje prikaza izgleda oplate se izvršava klikom na srednje dugme miša i pomeranjem
istog.

Takođe, naredbe za zumiranje se mogu aktivirati i izborom odgovarajuće ikone.

- Zum sve

- Zum prozor

- Zum prethodni

- Zum dinamički

- Zum pomeri

Copyright (c) Radimpex * http://www.radimpex.co.yu * e-mail:radimpex@eunet.yu * Tel 011 3809-158
300

12.3 Formatiranje izveštaja
Program ‘ArmCAD 2005’ omogućava podešavanje velikog broja parametara
vezanih za izgled i sadržaj projektne dokumentacije koja se kreira, a u cilju što boljeg
prilagođavanja različitim propisima, potrebama i navikama korisnika.

Sva podešavanja izgleda i sadržaja izveštaja odvijaju se u dijalogu koji se otvara aktiviranjem
komande ‘Formatiranje izveštaja’ pomoću ove ikone .

Izgled dijalog box-a za formatiranje izveštaja

Ovaj dijalog box je zbog velike količine podataka organizovan putem kartoteka.

Copyright (c) Radimpex * http://www.radimpex.co.yu * e-mail:radimpex@eunet.yu * Tel 011 3809-158
301

12.3.1 Format hartije
U kartoteci ‘Format hartije’ imate mogućnost da definišete veličinu stranice
dokumenta.

Izgled kartoteke ‘Format hartije’

U zavisnosti od izlaznog uređaja za štampu koji imate, iz zatvorene liste odaberite jedan od
ponuđenih formata hartije. U slučaju da u listi nije ponuđen željeni format, postavljanjem na
uključeno stanje prekidača ‘Proizvoljni format’, imaćete mogućnost da u edit box-ovima
‘Širina’ i ‘Visina’ zadate potpuno prozivoljne dimenzije papira. Svakako da je uslov, da vaš
izlazni uređaj za štampu podržava zadati format hartije.

Edit box-ovi za zadavanje prozivoljnih dimenzija hartije

Copyright (c) Radimpex * http://www.radimpex.co.yu * e-mail:radimpex@eunet.yu * Tel 011 3809-158
302

Postvaljanjem na uključeno stanje jednog od ponuđena dva prekidača, možete odabrati
orijentaciju hartije: ‘Uspravno’ ili ‘Položeno’.

12.3.2 Margine
U okviru kartoteke ‘Margine’ definiše se neto površina hartije za štampu.

Izgled kartoteke ‘Margine’

U centralnom delu dijalog box-a, prikazan je odabrani format hartije, a sa četiri edit box-a, sa
njegove gornje, donje, leve i desne strane imate mogućnost da definišete odgovarajuće
margine. Vodite računa pri zadavanju ovih vrednosti, obzirom da svaki izlazni uređaj ima
ograničenje po pitanju neto površine za štampu. U ovoj proceduri, program će dozvoliti
zadavanje potpuno proizvoljne vrednosti, ali se zato pri štampi dokumenta može desiti slučaj
da drajver ne može na tom delu ivičnog prostora da izvrši štampu. U ovakvim slučajevima,
nakon zahteva za štampu, program će izdati odgovarajuće upozorenje.

Jedino ograničenje pri zadavanju margina će biti u edit box-u ‘Dole’, obzirom da se u ‘futer’-u
svake hartije mora naći i potpis autora programa. Minimalna, programski ograničena vrednost,
za donju marginu je 8 mm.

U slučaju da svaka strana vašeg dokumenta treba da sadrži i zaglavlje, tada je potrebno u edit
box-u ‘Visina zaglavlja’, zadati njegovu dimenziju. Ako ne želite zaglavlje, tada u ovom edit
box-u zadajte vrednost ‘0’.

Copyright (c) Radimpex * http://www.radimpex.co.yu * e-mail:radimpex@eunet.yu * Tel 011 3809-158
303

12.3.3 Zaglavlje
U okviru kartoteke ‘Zaglavlje’ definiše se izgled zaglavlja koje će biti odštampano
u vrhu svake strane dokumenta.

Izgled kartoteke ‘Zaglavlje’

Default izgled zaglavlja koje se isporučuje uz program, predstavlja samo ugledni primer za
postupak njegovog formiranja. U gornjem delu dijalog box-a, prikazuje se trenutan izgled
kreiranog zaglavlja. Širina tablice zaglavlja je određena širinom papira koja je umanjena za
levu i desnu marginu, a visina zadatim podatkom u edit box-u ‘Visina zaglavlja’, u okviru
kartoteke ‘Margine’. Tablica zaglavlja je podeljena na niz ćelija (pravougaonih oblasti), i klikom
miša u okviru svake od njih, u donjem delu dijalog box-a se prikazuje sadržaj trenutno aktivne
ćelije.

Copyright (c) Radimpex * http://www.radimpex.co.yu * e-mail:radimpex@eunet.yu * Tel 011 3809-158
304

U donjem delu dijalog box-a je prikazan sadržaj trenutno
aktivne ćelije namenjene prikazu naslova projekta

U svaku od ćelija, može se uneti potpuno proizvoljan sadržaj. Postupak editovanja sadržaja
trenutno aktivne ćelije, u potpunosti odgovara postupku rada sa tekst procesorima, kakav je i
program ‘WordPad’. Izbor i veličina fonta se vrši iz zatvorenih lista koje se nalaze iznad polja
predviđenog za editovanje sadržaja trenutno aktivne ćelije.

Zatvorene liste za izbor vrste i veličine fonta

Pomoću sledeće grupe ikona, utiče sa na izgled i sadržaj trenutno aktivne ćelije.

Selektovani tekst se izbacuje iz ćelije i prebacuje u ‘clipboard’

Selektovani tekst se prebacuje u ‘clipboard’ bez izbacivanja iz ćelije

Copyright (c) Radimpex * http://www.radimpex.co.yu * e-mail:radimpex@eunet.yu * Tel 011 3809-158
305

Prethodno smešteni tekst u ‘clipboard’, ubacuje se u ćeliju, i to na mesto koje je
određeno trenutnim položajem kursora

Uključeno stanje ove ikone određuje zadebljani ispis selektovanog teksta

Uključeno stanje ove ikone određuje zakošeni ispis selektovanog teksta

Uključeno stanje ove ikone određuje podvučeni ispis selektovanog teksta

Izborom ove ikone otvara se padajuća lista za izbor boje koja će biti pridružena
selektovanom tekstu

Uključeno stanje ove ikone određuje levo ravnanje
selektovanog teksta

Uključeno stanje ove ikone određuje centralno ravnanje
selektovanog teksta

Uključeno stanje ove ikone određuje desno ravnanje
selektovanog teksta

Izbor ove ikone, selektovani tekst označava kao stavku u listi
niza podataka

Izborom ove ikone otvara se dijalog box za postavljanje okvira
oko ćelije.

Izgled dijalog box-a za postavljanje okvira oko ćelije

Postavljanjem na uključeno stanje ponuđenih prekidača, na odogvarajućoj strani ćelije se
postavlja linija okvira. Oznaka za uključeno stanje je uvučen izgled ikone, pri čemu se u
centralnom delu ovog dijalog box-a, na odgovarajućoj strani postavlja linija okvira.
Postavljanjem na uključeno stanje prekidača ‘Pridruži svima’, imate mogućnost da odabrane
strane za postavljanje okvira, pridružite i svim ostalim ćelijama u zaglavlju. Za najčešće
slučajeve u praksi, kada je potrebno postaviti okvir oko svih ćelija, sve ponuđene prekidače u
ovom dijalog box-u, postavite na uključeno stanje, što će dovesti do željenog efekta.

Izborom ove ikone otvara se dijalog box za učitavanje slika sa diska računara.

Copyright (c) Radimpex * http://www.radimpex.co.yu * e-mail:radimpex@eunet.yu * Tel 011 3809-158
306

Izgled dijalog box-a za ubacivanje slika
u ćeliju zaglavlja

Izborom jedne od ponuđenih opcija iz zatvoren liste ‘Tip fajla’, pored bitmapa, u ćeliju je
moguće ubaciti i sadržaj metafajlova (*.wmf i *.emf). Nakon selektovanja željenog fajla, i
aktiviranja komandnog polja ‘OK’, na poziciji kursora će se pojaviti sadržaj učitane slike. U
slučaju velikog formata slike, kliknite mišem na nju, i pomoću scrooll traka dovedite jedan od
njenih ćoškova u položaj da se vidi u prostoru predviđenom za prikaz ćelije.

Selektovanjem ubačene bit mape, u njenim uglovima i na
sredinama svake od strana, postavljaju se simboli malog
kvadrata pomoću kojih se vrši promena dimenzija slike.

Dovođenjem miša u pložaj da pokazuje na mali kvadrat postavljen u uglu slike, i njegovim
razvlačenjem ka unutra, dovedite veličinu slike na željenu dimenziju.

Copyright (c) Radimpex * http://www.radimpex.co.yu * e-mail:radimpex@eunet.yu * Tel 011 3809-158
307

Smanjena veličina učitane slike

Izborom ove ikone, otvara se padajući meni za automatsko ubacivanje programski
definsanih tekstova. Na raspolaganju su sledeći tekstovi:

#p - Redni broj tekuće strane
#n - Ukupan broj strana
#t - Trenutno vreme
#d - Tekući datum

Ubačeni programski definisani tekstovi, u ćeliji se označavaju simbolom ‘#’ i odgovarajućim
slovom.

Da biste definisali raspored ćelija koji odgovara Vašem zaglavlju, potrebno je da prvo zadate
željeni format hartije, odredite margine i visinu zaglavlja. Pored toga potrebno je i da
poništitite Default zaglavlje koje je isporučeno kao ugledni primer.

Klikom miša unutar bilo koje od ćelija, ona postaje trenutno aktivna, a u edit box-ovima
‘Širina’ i ‘Visina’, prikazuju se njene trenutne dimenzije.

Copyright (c) Radimpex * http://www.radimpex.co.yu * e-mail:radimpex@eunet.yu * Tel 011 3809-158
308

Edit box-ovi za numeričko zadavnje dimenzija
trenutno aktivne ćelije

Kako zaglavlje ima ograničnu, ranije zadatu dimenziju, to promena dimenzija jedne ćelije utiče
i na dimenzije ostalih ćelija. Usvojeno je da se promena dimenzija ćelija odvija sleva na desno,
i odzgo na dole. Iz tog razloga, selektovanjem jedne od ivičnih ćelija, odgovarajući edit box za
numeričko podešavanje dimenzija ćelije biće neaktivan.

Za selektovanu gornju desnu ćeliju, nije moguće
menjati širinu

Da bi ste poništili Default zaglavlje potrebno je da selektujete krajnju levu ćeliju i da joj za
dimenzije zadate maksimalne moguće vrednosti. Ako ne znate koje su dimenzije maksimalne,
dovoljno je da unesete vrednosti koje su sigurno veće od maksimalnih, a program će
automatski odrediti maksimalne dimenzije ćelije.

Copyright (c) Radimpex * http://www.radimpex.co.yu * e-mail:radimpex@eunet.yu * Tel 011 3809-158
309

Zadavanje maksimalnih dimenzija krajnjoj levoj
ćeliji zaglavlja

Na ovaj način dobićete da se zaglavlje sastoji samo od jedne ćelije.

Izgled zaglavlja koje se sastoje samo od jedne ćelije

Selektovanjem bitmape u donjem delu dijalog box-a, koji je predviđen za editovanje sadržaja
trenutno aktivne ćelije, i pritiskom na taster ‘Del’ izbacite ovu bitmapu iz sadržaja vašeg
zaglavlja.

Copyright (c) Radimpex * http://www.radimpex.co.yu * e-mail:radimpex@eunet.yu * Tel 011 3809-158
310

Potpuno prazan sadržaj zaglavlja

U donjem levom uglu svake od ćelija nalazi se mali uspravan pravougaonik, pomoću koga se
svaka od ćelija može podeliti na dve nove, po vertikali. Mali položeni pravougaonik u gornjem
desnom uglu svake od ćelija, služi za podelu ćelija po horizontali. Dovođenjem miša u položaj
da pokazuje na jedan od ova dva mala pravougaonika, kursor menja oblik u odgovarajući oblik
koji ujedno ukazuje i na smisao moguće akcije.

Pravougaonici za podelu ćelija na manje delove

Operacija podele ćelija se odvija tako što se mišem klikne na željeni mali pravougaonik, i ne
otpuštajući ga dovede u položaj željene vertikalne, odnosno horizontalne podele.

Copyright (c) Radimpex * http://www.radimpex.co.yu * e-mail:radimpex@eunet.yu * Tel 011 3809-158
311

Razvlačenjem gornjeg desnog pravougaonika
na dole, dobijena je nova ćelija

I na novododatoj ćeliji, u donjem levom i gornjem desnom uglu, nalaze se mali prvougaonici
za njenu eventualnu podelu na manje delove. U gornjem delu zaglavlja dodaćemo još jednu
ćeliju.

Razvlačenjem donjeg levog pravougaonika gornje
ćelije u desno, dobijena je nova ćelija

Ovaj postupak je potrebno ponavljati, sve dok ne dobijete željeni broj i raspored ćelija.
Dovođenjem miša u položaj da pokazuje na sredinu jednu od unutašnijh strana ćelije,
omogućena je naknadna promena dimenzija date ćelije.

Copyright (c) Radimpex * http://www.radimpex.co.yu * e-mail:radimpex@eunet.yu * Tel 011 3809-158
312

Unutrašnje strane ćelija koje se mogu razvlačiti

Kako se razvlačenjem pomoću miša ne može odrediti tačna dimenzija ćelije, željene dimenzije
možete zadati u edit box-ovima ‘Širina’ i ‘Visina’.

Kada ste podesili položaj i broj ćelija u zaglavlju, preostalo je još da u svakoj od njih zadate i
odgovarajući sadržaj, na način kako je to ranije opisano.

Copyright (c) Radimpex * http://www.radimpex.co.yu * e-mail:radimpex@eunet.yu * Tel 011 3809-158
313

12.3.4 Tekst
U okviru kartoteke ‘Tekst’, imate mogućnost da definišete sve podatke o vrsti, boji
i veličini tekstova koji se ispisuju na hartiji.

Izgled kartoteke ‘Tekst’

U delu dijaloga ‘Štampanje’, nalaze se parametri pomoću kojih se definiše izgled izveštaja pri
štampanju i konverziji u RTF format.

Prikazani parametri imaju sledeće značenje:

- ‘Tekst u tabeli’ odnosi se na sve tekstove u svim izveštajima. Moguće je izabrati font,
visinu, zadebljanost, zakošenost podvučenost i boju teksta.

- ‘Tekst na crtežima’ odnosi se na tekstove koji se nalaze na crtežima oblika šipke i plana
sečenja mreža. Takođe, za ove crteže moguće je definisati i boje i debljine linija svih
elemenata: ‘Šipka’, ‘Kota’, ‘Cela mreža’ i ‘Sečena mreža’.

U delu dijaloga ‘AutoCAD crtež’ mogu se definisati prethodno opisani parametri za izveštaj
koji se eksportuje na ‘AutoCAD’-ov crtež. Veličine tekstova se preračunavaju prema tekućoj
razmeri crteža (vidi poglavlje ‘11.5’). Boje tekstova i linija je moguće izabrati iz skupa
‘AutoCAD’-ovih predefinisanih boja.

Copyright (c) Radimpex * http://www.radimpex.co.yu * e-mail:radimpex@eunet.yu * Tel 011 3809-158
314

12.3.5 Šipke - specifikacija
U okviru kartoteke ‘Šipke - specifikacija’ moguće je definisati sve parametre
vezane za istoimeni izveštaj (tabelu).

Izgled kartoteke ‘Šipke - specifikacija’

U edit box-u ‘Naziv tabele’, omogućeno je zadavanje naslova koji će se ispisivati na početku
svake tabele. Položaj teksta naslova (u horizontalnom pravcu) moguće je podesiti izborom
jednog od tri načina ravnanja (levo, centar, desno).

Edit box za zadavanje naziva tabele i komandna polja
za njegovo ravnanje

Copyright (c) Radimpex * http://www.radimpex.co.yu * e-mail:radimpex@eunet.yu * Tel 011 3809-158
315

U gornjem levom delu dijaloga nalazi se lista koja određuje redosled i sadržaj kolona koje čine
ovaj izveštaj.

Lista koja određuje redosled i sadržaj kolona izveštaja

Ispod liste nalaze se komandna polja ‘Briši’ i ‘Dodaj’ kojim je moguće brisati ili dodavati
kolone i komandna polja ‘Gore’ i ‘Dole’ kojim je moguće promeniti redosled kolona u
izveštaju.

Pomoću komandnog polja ‘Dodaj’, u listu je ubačena
nova kolona

Sadržaj svake kolone može se podesiti izborom iz zatvorene liste koja se otvara klikom miša
na strelicu sa desne strane date kolone.

Copyright (c) Radimpex * http://www.radimpex.co.yu * e-mail:radimpex@eunet.yu * Tel 011 3809-158
316

Sadržaj zatvorene liste za izbor sadržaja kolone

Za svaku kolonu izveštaja moguće je definisati:

- tekst koji će se ispisivati u zaglavlju
- širinu kolone
- podatke specifične za tu kolonu.

U edit box-u ‘Naziv kolone’, unosi se tekst koji će se ispisivati u zaglavlju izabrane kolone.
Omogućeno je definisanje dva reda teksta. Zadavanje ravnanja (desno, gore, levo) se izvodi
kao što je već opisano za edit box ‘Naziv tabele’. Desno od polja za unos teksta nalazi se
komandno polje , čijim se aktiviranjem otvara padajući meni. Stavka u meniju ‘%%c –
oznaka za fi’ omogućava da se u tekstu pojavi specijalni znak Ø.

Deo dijalog box-a za definisanje naziva kolone

Copyright (c) Radimpex * http://www.radimpex.co.yu * e-mail:radimpex@eunet.yu * Tel 011 3809-158
317

U edit box-u ‘Širina kolone’ unosi se podatak o zahtevanoj širini kolone. Kolona može imati i
nepoznatu širinu. U tom slučaju se njena širina određuje tako da odgovara slobodnoj širini na
hartiji koja preostaje nakon oduzimanja širina kolona sa poznatom širinom. Ukoliko više kolona
ima nepoznatu širinu, slobodna širina hartije će biti ravnomerno raspoređena na svaku od njih.
Da li će neka kolona biti sa nepoznatom širinom određuje se se check box-om ‘Nepoznata’.

Deo dijalog box-a za definisanje širine kolone

U donjem delu dijaloga prikazan je izgled tabele koji odgovara trenutnom stanju parametara.

Ovaj izveštaj može da se kreira kao kombinacija sledećih kolona:

Redni broj pozicije - ispisuje redni broj pozicije šipke.

Izgled šipke – iscrtava crtež geometrije šipke sa iskotiranim dužinama segmenata. Specifični
podaci za ovu kolonu su:

‘Jedinice mera’ – za definisanje jedinice mera za prikaz dužine
‘Broj decimala’ – za definisanje maksimalnog broja decimala koji će se koristiti za ispisivanje.

Prečnik šipke – ispisuje podatak o prečniku šipke. (Zapravo, ovde se ispisuje naziv koji je
definisan u propisima za šipku određenog prečnika – videti poglavlje 11.3. S obzirom da se u
skoro svim propisima naziv šipke i prečnik šipke poklapaju zadržan je termin ‘Prečnik šipke’)

Prečnik šipke jedne vrste armature – u ovoj koloni biće ispisan podatak o prečniku šipke ali
samo ako vrsta armature pozicije šipke odgovara vrstama armature navedenim u edit box-u
‘Filter armature’. Desno od edit box-a za unos filtera nalazi se komandno polje , čijim se
aktiviranjem otvara padajući meni iz koga se može izabrati neka od vrsta armature. Moguće je
praviti i višestruki uslov stavljanjem znaka ‘+’ između imena vrsta armature. U slučaju da
uslov o vrsti armature nije ispunjen polje u tabeli će ostati prazno.

Napomena: Ukoliko se ovaj tip kolone koristi, obično se koristi u paru sa međusobno
disjunktnim uslovima. Time se dobija ispis prečnika šipki za sve pozicije ali u odgovarajućim
kolonama.

Copyright (c) Radimpex * http://www.radimpex.co.yu * e-mail:radimpex@eunet.yu * Tel 011 3809-158
318

Dužina šipke – dužina jedne šipke. Specifični podaci za ovu kolonu su:

‘Jedinice mera’ – za definisanje jedinice mera za prikaz dužine
‘Broj decimala’ – za definisanje maksimalnog broja decimala koji će se koristiti za ispisivanje.

Napomena:Ukoliko je pozicija šipke varijabilna, ispisaće se dve vrednosti – minimalna i
maksimalna dužina šipke u poziciji.

Broj komada – ukupan broj komada šipki u poziciji

Ukupna dužina pozicije – zbir dužina svih šipki u celoj poziciji. Specifični podaci za ovu kolonu
su:

‘Jedinice mera’ – za definisanje jedinice mera za prikaz dužine
‘Broj decimala’ – za definisanje maksimalnog broja decimala koji će se koristiti za ispisivanje.

Vrsta armature – naziv definisan u propisu za vrstu armature od koje je napravljena pozicija
šipke

Oznaka tipske šipke – ispis imena odgovarajuće šipke iz biblioteke tipskih šipki (geometrija
šipke odgovara geometriji tipske šipke)

Komentar – potpuno prazno polje, proizvoljne namene.

Jedinična težina – podatak o težini šipke jedinične dužine. Specificni podaci za ovu kolonu su:

‘Jedinice mera’ – za definisanje jedinice mera za prikaz jedinične težine
‘Broj decimala’ – za definisanje maksimalnog broja decimala koji će se koristiti za ispisivanje.

Copyright (c) Radimpex * http://www.radimpex.co.yu * e-mail:radimpex@eunet.yu * Tel 011 3809-158
319

12.3.6 Šipke - rekapitulacija
U okviru kartoteke ‘Šipke - rekapitulacija’ moguće je definisati sve parametre
vezane za istoimeni izveštaj.

Izgled kartoteke ‘Šipke - rekapitulacija’

Podaci vezani za ‘Naziv tabele’ kao i za opšte podatke svih kolona (‘Naziv kolone’ i ‘Širina
kolone’) potpuno su isti kao i u prethodno opisanoj kartoteci.

Izveštaj je grupisan prema vrstama armature. Unutar izveštaja o svakoj vrsti armature podaci
su grupisani po prečnicima armature. Moguće je dodatno podešavanje načina grupisanja i to:

- ukoliko se želi da prikaz rekapitulacije prikazuje tablicu sa svim prečnicima šipki treba
postaviti check box ‘Svi prečnici’ na uključeno. Inače, prikazivaće se tablica samo sa
upotrebljenim prečnicima šipki.

- ukoliko se želi poseban izveštaj za prave a poseban za povijene šipke check box ‘Posebno
prave i povijene’ trebe postaviti na uključeno.

- ukoliko se želi poseban izveštaj za šipke čiji je prečnik manji ili jednak nekom prečniku a
poseban za šipke većeg prečnika, treba postaviti chec box ‘Razdvojeno do Ø’ na uključeno
a u edit box-u ‘Ø=’ definisati granični prečnik šipke.

Ovaj izveštaj može da se kreira kao kombinacija sledećih kolona:

Prečnik šipke – ispisuje podatak o prečniku šipke. (Zapravo, ovde se ispisuje naziv koji je
definisan u propisima za šipku određenog prečnika – videti poglavlje 11.3. S obzirom da se u
skoro svim propisima naziv šipke i prečnik šipke poklapaju zadržan je termin ‘Prečnik šipke’)

Ukupna dužina – ukupna dužina šipki iz pozicija odgovarajućeg prečnika i vrste armature.
Specificni podaci za ovu kolonu su:

‘Jedinice mera’ – za definisanje jedinice mera za prikaz dužine
‘Broj decimala’ – za definisanje maksimalnog broja decimala koji će se koristiti za ispisivanje.

Copyright (c) Radimpex * http://www.radimpex.co.yu * e-mail:radimpex@eunet.yu * Tel 011 3809-158
320

Jedinična težina – težina šipke jedinične dužine. Specificni podaci za ovu kolonu su:

‘Jedinice mera’ – za definisanje jedinice mera za prikaz jedinične težine
‘Broj decimala’ – za definisanje maksimalnog broja decimala koji će se koristiti za ispisivanje.

Ukupna težina – ukupna težina svih šipki iz pozicija odgovarajuceg prečnika i vrste armature.
Specificni podaci za ovu kolonu su:

‘Jedinice mera’ – za definisanje jedinice mera za prikaz težine
‘Broj decimala’ – za definisanje maksimalnog broja decimala koji će se koristiti za ispisivanje.

Napomena: specifično za ovu kolonu je da se na kraju svake celine prikazuje zbir cele kolone.
U edit box-u ‘Tekst zbira’ može se definisati proizvoljan tekst koji će se prikazivati pored
zbira.

Komentar - potpuno prazno polje, proizvoljne namene.

12.3.7 Podupirači
U okviru kartoteke ‘Podupirači’ moguće je definisati sve parametre vezane za
tablicu proizvoljnog oblika i sadržaja. Tablica je sastavni deo izveštaja rekapitulacije za šipke.
Definisanje i prikazivanje ove tablice je opciono.

Izgled kartoteke ‘Podupirači’

Check-Box ‘Ulazi u izveštaj’ određuje da li će se ova tabela prikazivati.

U edit box-u ‘Naziv tabele’ može se postaviti proizvoljan tekst koji će se ispisivati kao naslov,
iznad tabele. Položaj teksta (u horizontalnom pravcu) moguće je podesiti izborom jednog od tri
načina ravnanja (levo, centar, desno).

Tabela može imati proizvoljan broj redova i kolona.

Copyright (c) Radimpex * http://www.radimpex.co.yu * e-mail:radimpex@eunet.yu * Tel 011 3809-158
321

Za rad sa kolonama tabele služe komandna polja u grupi ‘Kolone tabele’:

‘Dodaj’ – dodaje novu kolonu u tabelu na kraj. Sadržaj novododate kolone će biti iskopiran iz
do tada aktivne kolone
‘Briši’ – briše aktivnu kolonu
‘Levo’ – pomera aktivnu kolonu ulevo
‘Desno’ – pomera aktivnu kolonu udesno

Grupa parametara ‘Širina kolone’ služi za definisanje širine aktivne kolone. Kolona može
imati tačno zadatu širinu ili može imati nepoznatu širinu pri čemu se njena širina proračunava
tako da odgovara slobodnom prostoru na stranici. To se postiže uključivanjem check box-a
‘Nepoznata’.

Za rad sa redovima tebele služe komandna polja u grupi ‘Redovi tabele’:

‘Dodaj’ – dodaje novi red tabele na kraj. Sadržaj novododatog reda biće iskopiran iz do tada
aktivnog reda.
‘Briši’ – briše aktivan red
‘Gore’ – pomera aktivan red nagore.
‘Dole’ – pomera aktivan red nadole.

Neki od redova sa vrha tabele mogu dobiti poseban status – zaglavlje tabele. Broj redova sa
vrha tabele koji će biti proglašen za zaglavlje može se uneti u edit box-u ‘Broj redova u
zaglavlju’. Redovi koji imaju status zaglavlja su obeleženi na poseban način. Razlog za
uvođenje zaglavlja je u razdvajanju ćelija čiji se sadržaj retko menja (zaglavlje) od preostalog
dela tabele.

Pri aktiviranju komandnog polja ‘Snimi’, koje se nalazi u delu dijalog box-a ‘Baza
podupirača’, pojavljuje se dijalog u kome treba uneti naziv pod kojim će se trenutno
prikazana tabela snimiti.

Način snimanja tabele u bazu podupirača može se podešavati u grupi parametara ‘Snimanje’.
Ukoliko je izabrana opcija ‘Snimi celu tabelu’ biće snimljena tabela (sa svim redovima i
kolonama) a zajedno sa njom i sadržaj svih ćelija. Ukoliko je izabrana opcija ‘Snimi samo
zaglavlje’ biće snimljena tabela (sa svim redovima i kolonama) a zajedno sa njom sadržaj
ćelija iz zaglavlja. Ostale ćelije će biti snimljene kao prazne.

Iz zatvorene liste je moguće postaviti za aktivnu neku od prethodno snimljenih tabela. Takođe,
aktiviranjem komandnog polja ‘Briši’ briše se tablica sa imenom prikazanim u zatvorenoj listi.

Sadržaj svake ćelije tabele je moguće popuniti proizvoljnim tekstom. Ravnanje teksta u svakoj
ćeliji je moguće podesiti preko odgovarajućih komandnih polja u delu dijalog box-a ‘Ravnanje
kolone’.

Copyright (c) Radimpex * http://www.radimpex.co.yu * e-mail:radimpex@eunet.yu * Tel 011 3809-158
322

12.3.8 Mreže - specifikacija
U okviru kartoteke ‘Mreže - specifikacija’ moguće je podesiti sve parametre
vezane za istoimeni izveštaj.

Izgled kartoteke ‘Mreže - specifikacija’

Ovaj izveštaj može da se kreira kao kombinacija sledećih kolona:

Pozicija – oznaka pozicije. Za sečene mreže prikazuje i indeks sečenja – jedinstveni broj
dodeljen na osnovu dimenzija sečene table.

Oznaka mreže – oznaka (naziv) mreže

Širina B – dimenzije mreže u ‘B’ pravcu. Specifični podaci za ovu kolonu su:

‘Jedinice mera’ – za definisanje jedinice mera za prikaz dužine
‘Broj decimala’ – za definisanje maksimalnog broja decimala koji će se koristiti za ispisivanje.

Visina L – dimenzije mreže u ‘L’ pravcu. Specifični podaci za ovu kolonu su:

‘Jedinice mera’ – za definisanje jedinice mera za prikaz dužine
‘Broj decimala’ – za definisanje maksimalnog broja decimala koji će se koristiti za ispisivanje.

Broj komada – broj komada mreže

Jedinična težina – težina mreže jedinične površine. Specifični podaci za ovu kolonu su:

‘Jedinice mera’ – za definisanje jedinice mera za prikaz jedinične težine
‘Broj decimala’ – za definisanje maksimalnog broja decimala koji će se koristiti za ispisivanje.

Ukupna težina – ukupna težina mreža. Specifični podaci za ovu kolonu su:

‘Jedinice mera’ – za definisanje jedinice mera za prikaz težine
‘Broj decimala’ – za definisanje maksimalnog broja decimala koji će se koristiti za ispisivanje.

Copyright (c) Radimpex * http://www.radimpex.co.yu * e-mail:radimpex@eunet.yu * Tel 011 3809-158
323

Napomena: spečifično za ovu kolonu je da se na kraju svake celine prikazuje zbir cele kolone.
U edit box-u ‘Tekst zbira’ može se definisati proizvoljan tekst koji će se prikazivati pored
zbira.

Komentar - potpuno prazno polje, proizvoljne namene.

12.3.9 Mreže - rekapitulacija
U okviru kartoteke ‘Mreže - rekapitulacija’ moguće je podesiti sve parametre
vezane za istoimeni izveštaj.

Izgled kartoteke ‘Mreže - rekapitulacija’

Ovaj izveštaj može da se kreira kao kombinacija sledećih kolona:

Oznaka mreže – oznaka (naziv) mreže

Širina B – dimenzije mreže u ‘B’ pravcu. Specifični podaci za ovu kolonu su:

‘Jedinice mera’ – za definisanje jedinice mera za prikaz dužine
‘Broj decimala’ – za definisanje maksimalnog broja decimala koji će se koristiti za ispisivanje.

Visina L – dimenzije mreže u ‘L’ pravcu. Specifični podaci za ovu kolonu su:

‘Jedinice mera’ – za definisanje jedinice mera za prikaz dužine
‘Broj decimala’ – za definisanje maksimalnog broja decimala koji će se koristiti za ispisivanje.

Broj komada – broj komada mreže

Jedinična težina – težina mreže jedinične površine. Specifični podaci za ovu kolonu su:

‘Jedinice mera’ – za definisanje jedinice mera za jediničnu težinu
‘Broj decimala’ – za definisanje maksimalnog broja decimala koji će se koristiti za ispisivanje.

Copyright (c) Radimpex * http://www.radimpex.co.yu * e-mail:radimpex@eunet.yu * Tel 011 3809-158
324

Ukupna težina – ukupna težina mreža. Specifični podaci za ovu kolonu su:

‘Jedinice mera’ – za definisanje jedinice mera za prikaz težine
‘Broj decimala’ – za definisanje maksimalnog broja decimala koji će se koristiti za ispisivanje.

Napomena: specifično za ovu kolonu je da se na kraju svake celine prikazuje zbir cele kolone.
U edit box-u ‘Tekst zbira’ može se definisati proizvoljan tekst koji će se prikazivati pored
zbira.

Komentar - potpuno prazno polje, proizvoljne namene.

12.3.10 Mreže - plan sečenja
U okviru kartoteke ‘Mreže - plan sečenja’ moguće je podesiti sve parametre
vezane za istoimeni izveštaj.

Izgled kartoteke ‘Mreže - plan sečenja’

‘Naziv tabele’ ima istu funkciju kao i istoimeni edit box iz ranije opisanih kartoteka.

‘Broj kolona’ određuje koliki broj slika će biti smešten u jednom redu. Od ovog podatka će
zavisiti veličine slika.

‘Jedinice mera’ određuje jedinicu mere koja će se koristiti pri ispisu dimenzija u crtežima

‘Broj decimala’ određuje maksimalni broj decimala sa kojima će se ispisivati dimenzije

Copyright (c) Radimpex * http://www.radimpex.co.yu * e-mail:radimpex@eunet.yu * Tel 011 3809-158
325

12.3.11 Snimanje podataka o formatiranju izveštaja
Da bi svi podaci iz ovog dijaloga mogli da se koriste i u drugim crtežima
potrebno ih je snimiti u bazu. Izborom komandnog polja ‘Snimi’, koje se nalazi u donjem delu
dijaloga otvara se dijalog box sledećeg izgleda:

Sada je u edit box potrebno zadati tekstualni opis koji će asocirati na definisane podatke o
formatiranju izveštaja. U slučaju da ste zadali ime koje već postoji, program će izdati
odgovarajuću poruku.

Potvrdan odgovor će dovesti do gubitka stanja parametara koji su prethodno bili pridruženi
odabranom imenu, dok će negativan odgovor dovesti do odustajanja od naredbe snimanja.

Zatvorena lista koja se nalazi u donjem levom uglu dijalog box-a, predviđena je za izbor neke
od ranije snimljenih konfiguracija.

Napomena: Ako menjate stanje parametara u dijalog box-u ove naredbe, a ne sprovedete
prethodno opisanu akciju snimanja podataka u konfiguracionu datoteku, po izlasku iz dijalog
box-a aktiviranjem komandnog polja ‘OK’, program će ipak poštovati postavljene parametre.
Štaviše, postavljeni parametri će se u trenutku snimanja crteža snimiti zajdno sa njim i time će
se obezbediti da izveštaj bude formatiran na isti način i prilikom sledećeg otvaranja crteža.

Pomoću komandnog polja ‘Briši’ se vrši brisanje konfiguracije koja je postavljena za tekuću.
Znači, konfiguraciju koju želite trajno da uklonite iz konfiguracione datoteke, prvo morate
postaviti za tekuću a potom aktivirati komandno polje ‘Briši’. Pošto je ova naredba
destruktivna, program će zatražiti potvrdu ove akcije, i tek nakon potvrdnog odgovora obrisaće
selektovanu konfiguraciju.

Copyright (c) Radimpex * http://www.radimpex.co.yu * e-mail:radimpex@eunet.yu * Tel 011 3809-158
326

12.4 Štampanje izveštaja
Izborom ove ikone, otvara se dijalog box za unos parametara koji će regulisati
način štampe izveštaja.

Izgled dijalog box-a za štampanje dokumnta

U delu dijalog box-a ‘Print range’, definiše se da li će te da štampate ceo dokument ili samo
pojedine njegove strane. Postavljenjem prekidača ‘All’ na uključeno stanje, od programa se
zahteva štampanje celog dokumenta, dok se postavljanjem prekidača ‘Pages’ na uključeno
stanje, u edit box-ovima sa njegove desne strane može zadati redni broj početne i krajnje
strane koje određuju deo dokumenta koji treba odštampati.

U edit box-u ‘Number of copies’ imate mogućnost da zadate broj kopija za štampu, a
postavljanjem check box-a ‘Print to file’ na uključeno stanje, imate mogućnost da umesto
direktnog izlaza na štampač, kreirate datoteku koja se može odštampati i van okruženja
programa.

Aktiviranjem komandnog polja ‘OK’, otpočeće proces štampe.

Napomenućemo da pri štampanju izveštaja program poštuje sve parametre koji su zadati u
kartoteci ‘Tekst’, u delu dijalog box-a ‘Štampanje’ (vidi poglavlje 12.3.4).

Copyright (c) Radimpex * http://www.radimpex.co.yu * e-mail:radimpex@eunet.yu * Tel 011 3809-158
327

12.5 Eksport u RTF

Izborom naredbe ‘Eksport u RTF’, imate mogućnost da ceo izveštaj prebacite
u ‘*.rtf’ format, koji je čitljiv za gotovo sve Windows tekst procesore, kakav je i
‘Word’. Njenim aktiviranjem, otvara se dijalog box sledećeg izgleda:

Izgled dijalog box-a u okviru naredbe ‘Eksport u RTF’

U edit box-u ‘Datoteka’ se zadaje mesto na disku na kome želite da snimite ‘*.rtf’ datoteku
koju kreirate, kao i ime same datoteke. Pored zadavanja ovih podataka direktno u edit box-u,
imate mogućnost da aktiviranjem komandnog polja ‘Izbor...’ otvorite standardan ‘Windows’-
ov dijalog box za snimanje datoteka.

Komandno polje ‘Izbor’

Izgled dijalog box-a za snimanje datoteka

Nakon aktiviranja komandnog polja ‘Snimi’, program će zatvoriti tekući dijalog box, a podatke
zadate u okviru njega će prikazati u edit box-u ‘Datoteka’ osnovnog dijalog box-a ove naredbe.

Zadati podaci su prikazani u edit box-u ‘Datoteka’

Copyright (c) Radimpex * http://www.radimpex.co.yu * e-mail:radimpex@eunet.yu * Tel 011 3809-158
328

Proces eksporta započinje aktiviranjem komandnog polja ‘OK’, a dužina njegovog trajanja
zavisi isključivo od veličine izveštaja. Kasnijim učitavanjem u ‘Word’, ili pak neki drugi tekst
procesor, moći ćete potpuno slobodno da editujete sadržaj eksportovanog izveštaja. Ova
naredba ima primenu i kada želite da projektnu dokumentaciju šaljete svojim poslovnim
partnerima u digitalnom obliku.

Napomena:
Kako ne postoje tehničke mogućnosti da se sadržaj zaglavlja konvertuje u odgovarajuće
tekstove i tabele, to se zaglavlje eksportuje kao slika (‘meta file’). Negativna posledica ovoga
je nemogućnost ažuriranja eventualno postavljenog brojača strana u ‘ArmCAD’-ovom
zaglavlju. U takvim slučajevima je bolje da izgled tipskog zaglavlja kreirate u samom ‘Word’-u,
a da zaglavlje isključite iz ‘ArmCAD’-ovog izveštaja. Postoji još jedno rešenje, a to je da u
okviru ‘ArmCAD’-ovog zaglavlja ne ubacujete brojač strana već da to uradite u ‘Word’-u.

Napomena:
Vodite računa da zadate margine u ‘ArmCAD’-u budu usaglašene sa maksimalnom površinom
štampe koja je omogućena u ‘Word’-u, ili pak nekom drugom teskt procesoru, u koji ćete
kasnije učitavati eksportovani RTF fajl. Naime, ‘Word’, pogotovu starije verzije, ne može da
štampa na celoj površini hartije koja je definisana drajverom datog štampača, kao što može
‘ArmCAD’. Iz tog razloga, može Vam se desiti da kreirani RTF fajl, kada se štampa iz ‘Word’-a,
nema odštampane sve delove dokumenta po ivicima strane.

12.6 Eksport na crtež

Pomoću naredbe ‘Eksport na crtež’, imate mogućnost da sve tablice kreirane
u izveštaju postavite na sam ‘ArmCAD’-ov crtež. Naime, izborom ove naredbe
program izlazi na crtež i zahteva da za svaku od kreiranih tablica zadate
referentnu tačku, odnosno tačku koja će odrediti položaj gornjeg levog ugla
date tablice na crtežu.

Šipke - specifikacija:

Nakon zadavanja referentne tačke, program datu tablicu postavlja na crtež, a pri njenom
kreiranju poštuje sve parametre koji su zadati u kartoteci ‘Tekst’, u delu dijalog box-a
‘AutoCAD crtež’ (vidi poglavlje 12.3.4).

12.7 Povratak u prozor za crtanje

Aktiviranjem ove naredbe, vrši se povratak u prozor za crtanje.

Copyright (c) Radimpex * http://www.radimpex.co.yu * e-mail:radimpex@eunet.yu * Tel 011 3809-158