You are on page 1of 1

Περίληψη Διπλωματικήσ Διατριβήσ Μεταπτυχιακοφ Διπλϊματοσ με θζμα :

Τακτικζσ χαρτογράφηςησ ςτην Αγ. Τριάδα Ηρακλείου: το περπάτημα ωσ εργαλείο διερεφνηςησ


του αςτικοφ τοπίου

Στθν παροφςα διπλωματικι εργαςία, διερευνώνται οι πρακτικζσ του περπατιματοσ ωσ


μεκοδολογικό εργαλείο ανάγνωςθσ του χώρου τθσ πόλθσ και οι χαρτογραφιςεισ που προκφπτουν
από αυτζσ τισ τακτικζσ καταγραφισ. Με γνώμονα κεωριςεισ για το αςτικό τοπίο που
αναπτφχκθκαν κατά τα μζςα του 20ου αιώνα και οι οποίεσ κζτουν τον άνκρωπο ωσ ςυντάκτθ μιασ
νζασ γεωγραφικισ ςυνκικθσ για τθν πόλθ, επιχειρείται θ ςυγκρότθςθ μιασ μεκοδολογίασ
χαρτογράφθςθσ χωρικών ποιοτιτων που αφοροφν ςε αυτι.

Ωσ πεδίο ζρευνασ, θ παροφςα εργαςία εςτιάηει ςτθν περιοχι τθσ Αγίασ Τριάδασ, εντόσ των τειχών
τθσ πόλθσ του Ηρακλείου, όπου μζςω επιλεγμζνων διαδρομών ςτο χώρο, προκφπτει μια ςειρά από
προςωπικζσ χαρτογραφιςεισ. Στόχοσ είναι θ ανάδειξθ και θ προβολι κραυςμάτων ατμοςφαιρών
του ςυγκεκριμζνου αςτικοφ τοπίου που εκλείπουν από τουσ ιςχφοντεσ γεωγραφικοφσ και
πολεοδομικοφσ χάρτεσ, ώςτε να διαμορφωκεί μια χαρτογραφικι ςυνκικθ ςυςχετιηόμενθ με μια
αφαιρετικι ερμθνεία για το χώρο. Οι χάρτεσ που προκφπτουν είναι ανοικτοί ςε πολλαπλζσ
ερμθνείεσ και αναγνώςεισ, με ςκοπό τθν ςφνταξθ ενόσ εγχειριδίου νοθματοδότθςθσ του χώρου
που ενδεχομζνωσ να μπορεί να αποτελζςει υπόβακρο ι/και ςυμπλιρωμα ςτισ μελλοντικζσ
ςχεδιαςτικζσ πρακτικζσ με επίκεντρο τθν περιοχι.