You are on page 1of 2

UDK 902/904 ISSN 0352-177X

HRVATSKO ARHEOLOŠKO DRUŠTVO


SOCIETAS ARCHAEOLOGICA CROATICA
utemeljeno - founded 1878.

OBAVIJESTI
GODINA XXXI · BROJ 2.

svibanj · kolovoz

ZAGREB 1999.
Obavijesti, br. 2, god. :XX:X:I/99.

Najmanji broj uzoraka (MNI) po vrstama jest ovaj: sedam jedinki pragoveda (Bus
primigenius Boj.), šest običnog goveda (Bu.1 taums L.) i četiri miješana oblika (Bos sp.).
Zastupljene dobne skupine su juvenilna (četiri jedinke) i adultna (deset jedinki).

S. KUŽIR (Zagreb) - A DURMAN (Zagreb) - T. TRBOJEVIĆ (Zagreb) -


D. MIHELIĆ (Zagreb) - K. BABIĆ (Zagreb)

MEHANIČKI UZROKOVANI TRAGOVI NA POVRŠINI KOSTIJU I


ROGOVA

Odlomci životinjskih kostiju i rogova razmatrani u ovom prikazu potječu s arheološkog


lokaliteta Vučedol, a predstavljaju vučedolsku kulturu koja se, prema termoluminiscent-
noj i CH dataciji kostiju istog lokaliteta, protezala u razdoblju od 3000. do 2200. pr. Kr.
Istraživani odlomci iskopani su godine 1984./85. pri terenskim istraživanjima Muzeja grada
Vukovara i Odjela za arheologiju Filozofskog fakulteta iz Zagreba.
Prilikom laboratorijske obrade oko 15000 odlomaka kostiju i rogova, na površini
pojedinih ulomaka zamijećeni su različiti, mehanički uzrokovani, tragovi. Prvotno su razlučeni
tragovi oruđa nastali prilikom samog iskopavanja arheološkog lokaliteta od onih nastalih
u vrijeme vučedolske kulture. Skupina uzoraka s tragovima iz razdoblja vučedolske kul-
ture podijeljena je prema postanku na one nastale učinkom čovjeka i na one uzrokova-
ne drugim tafonomskim čimbenicima kao što su tragovi zuba malih mesojeda i procesi
sedimentacije. Tragovi na kostima i rogovima nastali djelovanjem pripadnika vučedolske
kulture zatim su razlučeni u tragove oruđa nastali prilikom ubijanja i klanja životinja, te
one nastale naknadno prilikom izrade drugog oruđa, oružja i ukrasa. Posebna pozornost
posvećena je specifičnim, vrlo uskim i relativno plitkim, polukružnim usjecima koji su
proučeni i snimljeni stereolupom. Namjera je prikaza obrazložiti način i okolnosti te pribor
za navedenu obradu kostiju i rogova. Takva studija pružit će veću mogućnost konstrukcije
odnosa čovjeka i životinja, kao i načina života u vučedolskom razdoblju.

T. TRBOJEVIĆ (Zagreb) - S. KUŽIR (Zagreb) - D. MIHELIĆ (Zagreb) -


K. BABIĆ (Zagreb) - Z. HIN CAK (Zagreb) - T. TUŠEK (Križevci)

VAŽNOST ANIMALNOG OSTEOLOŠKOG MATERIJALA U


ISTRAŽIVANJIMA LOKALITETA "VUČEDOLSKOG KOMPLEKSA:'

Arheozoologija, kao interdisciplinarna disciplina, bavi se istraživanjem animalnog


materijala iz nalaza arheoloških iskopavanja. U Zavodu za anatomiju, histologiju i em-
briologiju Veterinarskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu osnovan je 1995. Laboratorij za
arheozoologiju, a prvi istraživani materijal potjecao je s Vučedola, s iskopavanja iz godi-

22