You are on page 1of 1

DOA SEMPENA HARI ANUGERAH KECEMERLANGAN

ِ‫الر ِحي ِْم‬
َّ ِ‫ن‬ ِِ ‫الر ْح َم‬ َّ ِِِ‫بِس ِِْمِللا‬
‫علَىِآ ِل ِِه‬ َ ِ‫علَى‬
َ ‫سيِ ِدنَاِم َح َّمدِِ َو‬ َ ِِ‫سالَم‬
َّ ‫صالَةِ َوال‬ َّ ‫ِ َوالعَاقِبَةِ ِل ْلمت َّ ِقيْنَِِ َوال‬,َِِ‫بِالعَالَ ِميْن‬ ِ ِِ‫ا َ ْل َح ْمد‬
ِِ ‫للِِ َر‬
َِ‫ص َحا ِب ِِهِأ َ ْج َم ِعيْن‬
ْ َ ‫َوأ‬
Ya Allah Ya Karim Ya Wadud
Kami memanjatkan kesyukuran kepada-Mu kerana mengizinkan kami untuk mengadakan
dan berada dalam
Majlis Anugerah Kecemerlangan . Sekolah (Nama Sekolah)
Ya Allah Ya Fa’aalullimaayurid
Kami memohon kepada-Mu , agar Eangkau berkati majlis ini dengan limpahan rahman dan
rahim-Mu, semoga segala usaha kami dalam menjayakan majlis ini mendapat keredhaan
dan hidayah-Mu. Tidak juga lupa kepada para pendidik yang telah lama menyumbang
khidmat dan menabur bakti mereka di sekolah yang bertuah ini .
Disaat ini juga kami rafa’kan tangan kehambaan mengharapkan ihsan-Mu agar Engkau
teruskan dan lanjutkan kecemerlangan yang sudah kami capai samada dalam bidang
akademik mahupun aspek pembinaan sahsiah insan dan seterusnya menganugerahkan
kepada kami kecemerlangan demi kecemerlangan yang lebih bermakna dalam pelbagai
bidang pada masa-masa akan datang.
Ya Allah , Ya Ghaniyyu Ya Hamid ,
Jadikanlah pelajar-pelajar yang menerima hadiah dan sijil penghargaan pada hari ini sebagai
pelajar-pelajar yang bersyukur di atas pengiktirafan ini. Dalam erti kata lain, jadikanlah
mereka pelajar-pelajar yang akan sentiasa berusaha dengan gigih dan tekun untuk
meningkatkan potensi dan prestasi mereka dalam bidang akademik mahupun ketrampilan
peribadi yang luhur. Malah kami memohon daripada-Mu Ya Allah dengan penuh ketaakulan
agar majlis anugerah ini akan menjadi pemangkin dan sumber inspirasi kepada pelajar-
pelajar lain supaya mereka sama-sama mengerah keringat dan menggembleng tenaga
untuk mencapai kecemerlangan demi mengharumkan nama sekolah ini.

ِ،ِ‫نِ َب ْع ِدِِهِتَفَ ُّرقِا ًِ َم ْعص ْو ًما‬ ِْ ‫ِ َوتَفَ ُّرقَـَنَاِ ِم‬،ِ‫لِ َج ْم َعنَاِ َه َذاِ َج ْمعًاِ َم ْرح ْو ًما‬ ِْ ‫اج َع‬ْ ِ‫اَللَّه َِّم‬
‫لَِ َم ْحر ْو ًما‬ ِ ‫طر ْودًاِ َو‬ ْ ‫لَِ َم‬ ِ ‫ش ِقيًّاِ َو‬َ ِ‫نِيَتْبَعنَا‬ ِْ ‫لَِ َم‬ ِ ‫لِاللَّه َِّمِفِ ْينَاِ َو‬
ِ ‫لَِ َم َعنَاِ َو‬ ِِ ‫لَِت َ ْج َع‬ِ ‫ َو‬.
‫اكِفِ ْي ِِه‬َِ َ‫َّامنَاِ َي ْو َِمِ ْألق‬
ِ ‫ْرِأي‬ َِ ‫ْرِأ َ ْع َما ِلنَاِخ ََواتِمهِِ َو َخي‬ َِ ‫اخرهِِ َو َخي‬ ِ ‫ارنَاِ َء‬ ِ ‫ْرِأ َ ْع َم‬َِ ‫لِ َخي‬ ْ ِ‫اللَّه َِّم‬
ِْ َ‫اجع‬
ِ‫ان‬
ِِ ‫اإل ْي َم‬ِ ‫س َبق ْونَاِ ِب‬ َ َِِ‫اللَّه َِّمِا ْغ ِف ْرلَنَاِذن ْو َبنَاِ َو ِإل ْخ َوا ِننَاِالَّ ِذيْن‬
ِ‫كِ َرء ْوفِِ َر ِحيْم‬ َِ َّ‫الًِّ ِللَّ ِذيْنَِِ َءا َمن ْواِ َربَّنَاإن‬
ِ ‫يِقـل ْوبِنَاِ ِغ‬ ِْ ِ‫لِف‬ ِْ ‫لَِت َ ْج َع‬ِ ‫َو‬
ِِ‫ابِالنَّار‬َِ ‫ع َذ‬ َ ِ‫سنَةًِ َوقِنَا‬ َ ‫األخ َرةِِِ َح‬ِ ِ‫سنَةًِِ َوفِي‬ َ ‫َربَّنَاِ َءا ِتنَاِفِيِال ُّد ْنيَاِ َح‬
َِ‫بِال َعالَ ِميْن‬ َِِّ ِ ‫ِ َو ْال َح ْمد‬،ِ‫سلَّ َِم‬
ِِ ‫لِلِ َر‬ َ ‫علَىِ َءا ِل ِِهِ َو‬
َ ‫ص ْح ِب ِِهِ َو‬ َ ‫ع َلىِم َح َّمدِِ َو‬ َ ِِ‫صلَّىِللا‬ َ ‫َو‬