You are on page 1of 5

School: Grade Level: I

GRADES 1 to 12 Teacher: Learning Area: ALL SUBJECTS
DAILY LESSON LOG Teaching Dates and
Time: SEPTEMBER 17 - 21, 2018 (WEEK 6-DAY5) Quarter: 2ND QUARTER

EDUKASYON SA MOTHER TONGUE- FILIPINO ARALING MATEMATIKA MAPEH
PAGPAPAKATAO BASED PANLIPUNAN
I. LAYUNIN
A. Pamantayang Pangnilalaman Naipamamalas ang pag- Nakikilala ang letra mula sa PS: Naipamamalas ang Ang mga mag-aaral ay The learner . . . The learner . . .
unawa sa kahalagahan ng ibinigay na salita kakayahan at tatas sa naipamamalas ang pag demonstrates demonstrates
wastong pakikitungo sa Nabibigkas ang tamang tunog pagsasalita at pagpa- unawa at pagpapahalaga understanding of addition understanding ofspace
ibang kasapi ng pamilya at ng alpabeto – Hh/Ww pahayag ng sariling ideya, sa sariling pamilya at mga and subtraction of whole awareness in
kapwa tulad ng pagkilos at Nakikilala ang pagkakaiba ng kaisipan, karanasan at kasapi nito at bahaging numbers up to 100 preparation for
pagsasalita ng may titik sa salita. damdamin ginagampanan ng bawat including money participation in physical
paggalang at pagsasabi ng Nababasa ang mga salita, PN: Naipamamalas ang isa activities.
katotohanan para sa parirala, pangungusap at kakayahan sa mapanuring
kabutihan ng nakararami kwento na ginagamit ang tunog pakikinig at pag-unawa sa
ng mga titik. napakinggan

B. Pamantayan sa Pagganap Naisasabuhay ang pagiging MT1PWR-IIa-i-1.1 Give the Nababasa ang usapan, Ang mga mag-aaral ay The learner . . . The learner . . .
magalang sa kilos at name and sound of each letter. tula, talata, kuwento nang buong pagmamalaking is able to apply addition performs movement
pananalita MT1PWR-IIa-i-2.1 Identify may tamang bilis, diin, nakapagsasaad ng kwento and subtraction of whole skills in a given space
upper and lower case letters. tono, antala at ekspresyon ng sariling pamilya at numbers up to 100 with coordination.
bahaging ginagampanan including money in
ng bawat kasapi nito sa mathematical problems
malikhaing and real- life situations.
pamamamaraan.

C. Mga Kasanayan sa Pagkatuto EsP1P- IIe-f– 4 MT1PWR-IIa-i-3.1 Write the • F1PS-IIc-3 Naiuulat nang Written Summative Test M1NS-IIf-24 PE1BM-IIf-h-7
Isulat ang code ng bawat kasanayan. upper and lower case letters pasalita ang mga illustrates subtraction as
Nakapagpapakita ng legibly, observing proper naobserbahang pangyayari “taking away” or executes locomotor
paggalang sa sequence of strokes. sa paaralan (o mula sa “comparing” elements of skills while moving in
pamilya at sa kapwa sariling karanasan) sets. different directions at
• F1PN-IIf-8 different spatial levels
Napagsusunod-sunod ang
mga pangyayari sa
napakinggang
kuwento sa tulong ng mga
larawan
II. NILALAMAN

KAGAMITANG PANTURO
A. Sanggunian
1. Mga pahina sa Gabay ng Guro MTB-MLE Teaching Guide pp. CG p8. TG (Basa Pilipinas)
Curriculum Guide p. 17 238-258 p. 125-127 Curriculum Guide p. 16 Curriculum Guide p. 13

2. Mga pahina sa Kagamitang
Pang-mag-aaral
3. Mga pahina sa Teksbuk
4. Karagdagang Kagamitan mula LRMDS
sa portal ng Learning Resource larawan, video clips,tsart
B. Iba pang Kagamitang Panturo tsart larawan ng may simulang
tunog na Hh /Ww plaskard
Tsart ng kwento
III. PAMAMARAAN
A. Balik-Aral sa nakaraang aralin at/o Bakit ginaya ni Uwak Ilagay sa tamang hanay Awitin ang kantang 1. Balik-aral: Pag-awit ng may kilos
pagsisimula ng bagong aralin. ang agila? ang mga salita sa pocket chart. “Sampung mga Daliri.” Ano ang minuend? Sampung mga Daliri;
/Hh/ Hikayatin ang mga Subtrahend? Difference? Kung Ikaw ay Masaya
/Ww/ mag-aaral sa sumali sa Pamuklaw –siglang
Ipabasa sa plaskard ang pagkanta. GawainPag-awit ng mga
mga titik na napag-aralan na. bata ng may aksyon
Mm Aa Ss Ii Oo Ee
Bb Uu Tt
Kk Ll Yy Nn Gg
Rr Pp Ngng Dd Hh Ww
B. Paghahabi sa layunin ng aralin Nakapanoond na ba Gamit ang plaskard, Paunang Pagtataya
kayo ng patimpalak o magdaos ng isang Sa unang awit natin ;
paligsahan sa Kagandahan? paligsahan sa pagbibigay umalis ba tayo sa
Beauty Contest ang tawag ng sagot sa subtraction. sariling lugar? Sa
doon. ikalawang awit ?

C. Pag-uugnay ng mga halimbawa sa Ano ang tunog ng titik Iugnay ang awit sa tema Awit: Math is Easy Original File Submitted
bagong aralin. Hh? Ww para sa linggong ito—ang (Tune: Are You Sleeping?) and Formatted by
pangangalaga sa katawan Math is easy DepEd Club Member -
at kalusugan. Tanungin Math is helpful visit depedclub.com for
ang mga mag-aaral kung In our lives (2x) more
ano ang Let us count the numbers
mga bagay na dapat nilang (2x)
gawin upang maging Ding – dong-ding (2x)
malinis o malusog ang
kanilang mga daliri, mga
mata, mga tainga, ilong, o
ngipin. Tumawag ng ilang
mag-aaral upang maglahad
ng kanilang sagot sa buong
klase.
D. Pagtalakay ng bagong konsepto at Iparinig ang kwentong Ipabasa sa mga bata ang mga Ipabasa ang isang word Lalabas tayo ng isa-
paglalahad ng bagong kasanayan , “Snow White” sa tagalong nabuong pantig, parirala, problem isa at lalakad sa
#1 version. pangungusap at kwento gamit Namitas ng mangga si panlahatang lugar nang
ang mga titik na Hh at Ww. Mang Bert. 15 mangga ang hindi magkakabangaan.
napitas niya. Ibinigay niya Sa hudyat; gumawa ng
ang 7 sa kanyang ibat- ibang kilos sa
kapitbahay. Ilang mangga pamamagitan ng inyong
ang natira sa kanya? paa; kamay at buong
katawan. Pakinggan
muna ang mga dapat
tandaan upang
maiwasan ang
masamang maaring
mangyari.
Sundin ang panuto ng
guro.
E. Pagtalakay ng bagong konsepto at Bakit nais ipapatay si Ipabasa ang talata: Sa pagtatapos ng pagbasa, Sino ang namitas ng Anu- ano ang mga
paglalahad ng bagong kasanayan Snow White ng kanyang Watawat ang isa sa sagisag n tingnan kung natandaan mangga? nagawa ninyo nang
#2 pangalawang ina? gating bansa. ng mga Ilan ang napitas niya? umalis sa lugar?
Anong katangian Pula puti at bughaw ang kulay mag-aaral ang mga Ilan ang natira sa kanya? Ipakikita ng ilang bata at
mayroon si Snow White at nito. pangyayari sa loob ng (Maaring ipagamit ang sasabihin :
labis na naiinggit sa kanya May tatlong bituin ito. isang linggo. Maaaring counters para matuos ng
ang madrasta niya? May araw ito na may walong balikan at ipakita ang mga mga bata ng wasto ang Paglakad
sinag. akmang bahagi ng libro word problem) Pagtakbo
Alagaan natin an gating upang Paglukso/ Paglundag
watawat. matulungan ang mga bata
- Ano ang mga sumasagisag sa sa pagsagot.
ating bansa? See TG Basa Pilipinas pp.
- Anu-ano ang kulay ng 105
watawat?
- Ilan ang sinag ng araw sa
watawat?
- Paano mo ipakikita ang
paggalang sa ating
pambansang watawat?
- Kailan itinataas ang watawat ng
Pilipinas?
- Bakit dapat igalang ang
watawat ng Pilipinas?

F. Paglinang sa Kabihasaan Ibigay ang simulang Gawin ang pagsasanay: Gawin ang kasanayan sa
(Tungo sa Formative Assessment) tunog. Pagsunud-sunod ng mga pagpapayaman at
___tawat ___laman larawan ayon sa kasanayan sa pagkabisa
__tis ___ri ___lo pangyayari sa kwento.
See Basa Pilipinas pp. 126

G. Paglalapat ng aralin sa pang-araw- Dula-dulaan sa Laro: Bring Me Game Wala bang
araw na buhay mahalagang tagpo sa Dalhin ang salitang aking Pangkatang Gawain: nagkabanggaan sa inyo
narinig o nabasang kwento bibigkasin. Magbigay ng mga bilang ?
nang pangkatan. Piliin ito mula sa paskilan para sa minuends ng: Ano ang napansin
17 16 15 14 ninyo habang kayo ay
13 12 nagsagawa ng kilos ?

H. Paglalahat ng Aralin Anong masamang Anong letra ang pinag- Anu-ano ang bahagi Anong kilos lokomotor
ugali ang hindi natin dapat aralan natin nagayon? ng subtraction sentence? ang isinagawa natin
taglayin sa ating kapwa? Ano ang tunog ng Ww? Tandaan: ngayon?
Hh? Ang minuend ay ang
Tandaan: bilang na binabawasan.
Masamang ugali ang Ang subtrahend ay
maging mainggitin. Dapat ang bilang na ibinabawas
natin itong iwasang sa minuend.
taglayin sa ating mga puso. Ang difference ay ang
tawag sa sagot sa
subtraction.

I. Pagtataya ng Aralin Sagutin: Tama o Mali Sabihin ang pangalan ng Gawin ang bahagi ng Sagutin: Sabihin at ipakita
1. Masaya ang taong bawat larawan. Guhitan ng pagtataya 1. 14 – 8 ang wastong kilos sa
mainggitin. puso ang simulang letra ng See Basa Pilipinas pp. 126- 2. 16 – 9 bawat gawain.
2. Ang pagiging mainggitin ang larawan. 127 3. 12 – 4 1.Pagbubukas ng pinto
nagtutulak sa tao na 4. 11 – 9 (paglakad; paglukso )
maging masama. 5. 18 – 6 2.Pagsalubong sa nanay
3. Dapat tayong maging masaya1. Walo na galing sa palengke
sa tagumpay ng iba. (paglundag; pagtakbo)
4. Mabuting siraan mo ang 3. Pagbaba mula sa
taong mas nakahihigit sa mataas na
iyo ang mga katangian at 2. Hikaw sanga.(paglundag)
abilidad. 4. Paglalaro ng habulan
5. Ang taong mainggitin ay (pagtakbo;paglakad )
hindi pagpapalain. 5.Pagpasok sa silid-
3. Walis aralan
(pagtakbo;paglakad )

4. Halaman

5. Watawat
J. Karagdagang Gawain para sa Lutasin: Isulat ang malaki at maliit na Ipagpatuloy ang Gumawa ng sariling
takdang-aralin at remediation Sa magkakapatid na 3 letrang Hh at Ww sa notbuk . pagpraktis sa pagtukoy ng plaskard para sa
babae ang ate ni Rica ang mga tunog ng salita at subtraction sentence na
palaging nasasali sa pagbubuo ng mga may minuend hanggang
paligsahan sa kagandahan salita gamit ang mga kard 18.
dahil talaga naming ng letra na ginawa para sa
maganda ito. Hindi masaya inyo ng isang kapamilya.
si Rica para sa kanyang ate.
Tama ba iyon?
Anong ugali ang nasa
puso niya?
Paano kaya niya ito
dapat labanan?

IV. Mga Tala
V. PAGNINILAY
A. Bilang ng mag-aaral na nakakuha
ng 80% sa pagtataya.
B. Bilang ng mag-aaral na
nangangailangan ng iba pang
gawain para sa remediation.
C. Nakatulong ba ang remedial?
Bilang ng mag-aaral na nakaunawa
sa aralin.
D. Bilang ng mga mag-aaral na
magpapatuloy sa remediation.
E. Alin sa mga istratehiyang pagtuturo
nakatulong ng lubos? Paano ito
nakatulong?
F. Anong suliranin ang aking
naranasan na solusyunan sa tulong
ng aking punungguro at
superbisor?
G. Anong kagamitang panturo ang
aking nadibuho na nais kong
ibahagi sa mga kapwa ko guro?

File Submitted by DepEd Club Member - depedclub.com
Credits to our DepEd Club Contributor