You are on page 1of 3

POLS 381 AFTER MIDTERM

ÖRGÜTLER VE İŞLEVLERİ
- Örgütleri diğer topluluklardan ayıran en önemli özellik Maddi Temelleri
olmasıdır. Yazılı kuralları vardır.
- Siyasi Partiler, Sendikalar, Bürokraside bu örgüt tanımı içine girer.  Modern
toplum ürünlerindedir.
 Blown ; Maddi Dayanak
- Örgütlerde roller belirlenmiştir. Kimin ne görev yapacağı bellidir. Bunlar belli
olmazsa örgüt sıkıntı yaşar.
- Her grup örgütü oluşturamaz, resmi kurallar lazımdır.
- Örgütler modern sanayi toplumu ürünüdür.
* Hiyerarşik Model :
- Mikels “Oligarşinin Demirden Pençesi”  Örgütlerde yönetim fiilen bir
oligarşinin (yönetim belli bir grubun elinde) elinde ve örgütün en altından en
üstüne kadar belirleyici oluyor. (Oligarşinin Tunçtan Yasası).
- Siyasi patilerimizde parti içi demokrasi yoktur.
- İktidar yarışı sadece partiler için değildir. Ayni zamanda parti içi iktidar yarışı
da vardır. Hızlı şehirleşme sonucu alt kimliklerle (mezhep, inanç, hemşerilik)
yönetimi ele alma çabası vardır.
- Hemşericilik, alt kimlik rant değeri var. Yerel yönetimlerde ranta dayalı, alt
kimliğe dayalı örgütlenmeler oluştu. Parti içlerinde de bu oluştu. Hemşericiliğe
göre listeler hazırlanıyor.
- Siyasal partilerin örgütlenmesi de demokratik olmalıdır. Siyasal partiler
demokrasinin unsurudur.
- Siyasal partilerde ön seçimde iki üyeden birisi hiçbir ideoloji hakkında bilgi
sahibi olmamasına rağmen kendi hemşerilerini partiye üye yaptığında o seçimi
kazanabilir. Bu da görünürde demokratik gözüküyor.
- Siyasal partilerde zaman içinde bu tür modern olan kurumları feodalleştirdiler.
- Partiler kim yönetime gelirse gelsin o kendi ekibini, örgütünü oluşturur. Eğer
demokratik yolla olsun derse, kendi örgütünü oluşturmazsa diğer gruplar
örgütlenir ve diğeri kaybeder.
- Örgütlerde yönetime gelebilmek için yoğun ekipleşme lazım. Parti içi
muhalefete düşen parti içinde iktidarda olanı kötülemeye, ifşa etmeye başlıyor.
Kazanan veya kaybeden oligarşinin çıkarı parti çıkarlarından daha üstün hale
geliyor ve partiye yabancılaşıyor. Bu rekabet medyaya da yansıdığında olumsuz
karşılanıyor.
- Tek liste çıksa da bir yabancılaşmadır. Bu da sözde adı parti olarak kalır. Emir
komuta zinciri içinde hareket eder. Bir çok liste olması kaybedenin, kazananı
tebrik etmeli ona yardımcı olmalı ve onla çalışması gerekir. Rekabet elbette
olacaktır, bu bitince de birlikte çalışmalıdır. Yoksa örgüt olmaz. İdeolojik
ayrımdan çok çıkarları sonucu farklı partiler kuruyorlar.
- Siyasal partiler kurumsallaşmalıdır. Herkese aynı yaklaşmalıdır.
- Örgüt içi tavsiye, yönetime gelenler parti içinde tasfiye yaparlar.
- Bu sorunlar sendikalar içinde geçerlidir. Örneğin ayni adam 40 yıl sendikanın
başındadır. Bu da sendikanın da rant kapısı olduğunu gösterir.
- Örgütsel faaliyetler için zaman ve para gerekir.
- Örgütler içindeki klikler (gruplar) belirleyici oluyor. (Partizan Kadrolaşma).
- Bürokraside de yabancılaşma oluyor. Bazı partilere yakın olma hissi
duyuluyor. Liyakatli çok partililik öne çıkıyor.
- Örgüt zaman içinde hizmet verdiği kitleden, yapılardan uzaklaşıyor. Örgüt
ayrıklaşıyor. Kendi hedefleriyle, tabanıyla, hedef kitlesiyle çelişir hale geliyor.
Zamanını daha çok ayıran örgütü yönlendirmeye, maniple etmeye başlıyor (eğer
yeterince kurumsallaşmadıysa).

BÜROKRASİ :
Max Weber  Çeşitli meşruiyet kavramları var. 
- Karizmatik  (Tanrının vergisi bilimsel bir tanımı yok) siyasi karizma,
toplumun taleplerini iyi dillendirebilmeleri gibi çeşitli nedenle olabiliyor.
- Geleneksel  (Geleneksel tarım toplumlarında)
- Bürokratik  (Determinizm, modern toplumdakidir) çünkü bürokrasi tarafı
rasyoneldir. Kuralları bellidir.
- Bürokrasiye bir takım değerler atfedilmektedir. Bürokraside sadece klinkler
değil particilik değil ayni zamanda alt kültürlerde etkilidir. Görünmeyen yapılar
(hemşericilik, mezhep dayanışması gibi) da etkilidir. Bürokratlar partili olamıyor
fakat eğilimleri belli oluyor. Müsteşar çok önemlidir, işleyişi bilir, mevzuatı
bilir.
- Bürokrasiye hakimim diyen iktidar bile bürokrasi tarafından maniple
edilmiştir. (bürokrasi, kırtasiyecilik ve e-devlet).
-- (Weber : Rasyoneldir, toplumun taleplerine göre oluşmuştur) Her zaman
mükemmel işliyor demek zordur. Prosedürü çok fazladır.
- İhalelerde bile örgütlenmeler var. İki taraf anlaşıp daha çok kazanıyorlar.
- Hazine arazisi kavramı olduğu sürece TR’de hep yolsuzluk olur. Bu araziler
kim vurduya gidiyor. Bu tarz yerleri özelleştirmek gerek. Sürekli rant meselesi
vardır.
(Dış ilişkilere bakıldığında parizan kadrolaşma zor fakat diplomatlarla aran iyi
olmalı).
- Talepleri yerine getirdiğin sürece başarılı olursun. Seçmen kendi çıkarlarına
bakar. Bireysel, grupsal veya ulusal çıkara mı önem veriyorlar bu önemli.
- Kuvvetler Birliği ; Yasama, Yürütme, (aynı elde) Yargı  1924 Anayasası.
- 1961 de Kuvvetler ayrılığı olması gereken bir şey fakat gerçekte ne kadar
uygulanıyor o önemli. Anayasa mahkemesi olması gereklidir. Bu sistemi
denetleyen kurumlar gereklidir.
- 82 de Yürütme çok güçlendi.

13/12/2011
TOPLUMSAL İŞLEVLER.
- Toplumsal yapıda Her örgüt ayni zamanda bir alt sistemdir.
- Sistem; düzenin örgütlenmiş biçimidir. Sistem işlevini yerine getiriyorsa iyi
işliyordur.
- Örgütler hep maddi bir temele dayalıdır.  işlevini yerine getirememesi veya
başka bir yöne kayması olumsuz yanlarıdır.
- Sistem organları görünür fakat sistem görünmez.  organların işlevini yerine
getirip getirmediğine bakılır. (Bir organ çalışmazsa sistem çöker).
- Siyasal partinin belli görevleri var  sokaktaki insan, partiden aldığı öğreti ile
siyasal bir insan olur.
- Beklenen işlevler ve işlev bozuklukları örgütlerde olur fakat işlev bozukluğu
örgütü yok eder.
- Örgütün içinde, örgütsel kültür ve ortak bir dil olmalı. Ortak algılamalar
zamanla sağlanır.
- Örgütte rol alan insanlardan beklenen şeyler vardır ve onlardan görevlerini
yerine getirmeleri beklenir.
- Demokrasi bir sistemse, üzerine düşeni yapabiliyor mu?. Demokrasi sadece
siyasal partiler aracılığı ile değil sivil toplum organları ile de yayılabilir.
- Örgütlerin açık ve gizli işlevleri olabilir. Örgütlerin amaçları dışında hareket
etmeleri işlev bozukluğuna yol açar.
* Örgütlerden Beklenenler;
1) Çevreye Uyma Davranışı
2) Amaçlarına Ulaşma
3) Üyelerini Birleştirme  Yurttaşlık, Ulus birliği ile olur.
4) Kurallar ve Normlarda kararlılık
* Siyaset Sosyolojisinde İşlevsel Çözümleme;
- İşlevsel Gereklilik (İşlevsel Ön Koşullar)
1) Her sistem onu çevreleyen sisteme uymak zorundadır (Alt-Üst ilişkisi). Uyma
davranışı göstermek zorunda yoksa dışlanır.
2) Kendine özgü bir amacı olacak (Amaç birlikteliği).
3) Üyelerin bütünleşmesini sağlamak. (bazen karizmatik liderle olur  (Max
Weber karizmatik meşruiyet) Disiplin mekanizmaları işleyecek, ve motivasyon
gereklidir bu da parti amaçlıdır.
4) Norm Kararlılığı (kurallar ve kararlılık)
- Örgüt içerisinde haberleşme olmalıdır, ortak amaçların ortaya konması,
mekanizmaların ortaya konması, sosyalleşme – toplumsallaşma  davranışlar
üzerinde bir sapma olursa etkili bir disiplin mekanizması olmalı.
* Almond  Sistemin taleplere cevap verme kabiliyetini önemser.