You are on page 1of 6

Wästlunds logopedmottagning Slussenkliniken i Karlstad/Stockholm

Helena Forne-Wastlund, leg. 2018-10-18


Logoped , Verksamhetschef Volym 1, utgåva 1
Hagagatan 16A 652 20 Karlstad

Kluring: Om ett ord i en


ordlista är felstavat,
hur kan vi veta det?

Läs-och skrivutredningar i Karlstad–


ny mottagning med en veckas väntetid nära Dig.

INFORMATION TILL FÖRÄLDRAR OCH


VÅRDNADSHAVARE TILL SKOLELEVER I
KARLSTADS KOMMUN OCH ÖVRIGA
VÄRMLAND
• Det är mer än två års kö till utredning till landstingets logopedenhet och
längre köer även i Stockholm till läs-och skrivutredningar

• Därför flyttar jag mottagningen hem till Karlstad, där behoven är som
störst. I DEN HÄR UTGÅVAN

Så går utredningen till .............................. 2


• Hjälper Värmland att korta köerna .
Vad händer sedan? .................................... 2

• Fortsätter göra utredningarna med samma kvalitet som vårdval Stockholm Uppföljning med skolan ........................... 3
Specialpedagogen viktig ........................... 3
• Utredningarnas standard följer Dyslexiföreningen, logopedutbildningarna Patientlag är primärvård……………………..4

och Svenska logopedförbundets krav på bra utredningar. Språksvaga barn…………………………….…...4


Koncentrationssvårigheter ....................... 4
• Utredningen kostar 4300 kronor, momsbefriat, vilket motsvarar den kost- Att knäcka läskoden .................................. 4
nad du som förälder behöver betala för resa, kost och logi i Stockholm. Att läsa utan att läsa .................................. 5
Stimulera till läsning…………………………..5
• Om skolan och landstinget—Region Värmland är lika snälla och hyggliga Konsten att bygga broar……………..……….6
som gullebror Norge, betalar de tillbaka dina utlägg. Om Primärvårdslogopeden…………………..6

• Utredningen görs på Wästlunds logopedmottagning Hagagatan 16 A i


Karlstad.

• Du behöver ingen remiss.


INTRESSANT ATT VETA
• Ring och boka tid 070-339 65 08
• Beskriv artikeln kortfattat här.

• Ladda ner förfrågningsunderlaget och be skolans lärare, mentor fylla i. • Beskriv artikeln kortfattat här.

• Beskriv artikeln kortfattat här.


• Ta med det till besöket.
• Beskriv artikeln kortfattat här.

WWW.PRIMÄRVÅRDSLOGOPEDEN.SE 070-3396508
SÅ HÄR GÅR UTREDNINGEN TILL
• Utredningen tar cirka 4 timmar • Sedan sammanställer jag resul-
• Du som förälder är med den taten. Det tar 2-3 dagar.
första halvtimmen, och svarar • Resultaten för varje del bygger
på frågor runt ditt barns utveckl- på Stanineskalan, en 9-gradig
ing och läs-och skrivutveckling. skala som mäter hur ditt barn
• Sedan börjar själva testningar- klarat uppgiften.
na, och då kan du förälder välja •
att sitta i köket och ta med dig
eget arbete, eller komma till-
baka när vi är klara.
• Det är ditt barn som avgör.
• Prata inte i mobilen, det stör!
• Vi kommer att testa språk,
språklig medvetenhet (fonologi)
arbetsminne, avkodning, läshas-
tighet, fri skrivning och stavning.

”De elever som inte har tillgång till specialpedagogresurs på skolan ska
få rätt till likvärdig utredning. Där är frågeformuläret från Stockholm
en hjälp till skolorna att slippa ha krav på sig att utreda innan remiss för
utredning vilket gör att skolan slipper dubbelarbete. ”.

VARFÖR UTREDA DYSLEXI?


VAD HÄNDER SEN?

• När utredningen är klar går vi igenom den tillsammans.

• Vi kompletterar den med det stöd ditt barn behöver i sko-


lan, tex tekniska läs-och skrivhjälpmedel och anpassningar i
undervisningen.

• Om du och skolan önskar få genomgång av utredningen för


den pedagogiska handlingsplanen, ordnar vi det.

Ditt barn kanske har ett toppenbra lärare, som


stöttar både i undervisningen och med hjälpmedel.
• Då anordnar vi ett möte via Wire (krypterad tjänst) eller
Men saker kan förändras, läraren byter jobb eller Skype.
klassen delas. Nya lärare kommer och går. Ni
kanske själva flyttar till en annan ort, där det inte
finns tillgång till bra lärare och specialpedagoger på
samma sätt. • Det är du som förälder och ditt barn som bestämmer vilka
En dyslexiutredning hos logopeden ger diagnos,
kontakter som ska tas med skolan för att ditt barn ska få rätt
vilket gör att ditt barn får lagstadgade rättigheter att
få den hjälp hen behöver för att klara skolan trots
stöd i undervisningen.
sin dyslexi.

En dyslexiutredning kanske också visar att ditt barn


inte har dyslexi, och kan då förklara om det finns
andra orsaker till ditt barns svårigheter i skolan.
Det kan vara språksvaghet, som logopeden diagnos-
tiserar , koncentrationssvårigheter eller Neuropsy-
kiatriska funktionsvariationer som behöver utredas
vidare av psykolog,

Rätten till diagnos handlar om lagstadgad rätt till


hjälp , anpassningar och hjälpmedel i undervisning-
en för att ditt barn ska kunna visa vad hen kan i
skolan, och få rättvisande betyg. Då följer rättighet-
erna med ditt barn oavsett om ni flyttar till annan
kommun, eller att den bra läraren slutar.

2
ELEVHÄLSAN VIKTIG
RESURS & REMISSER
På elevhälsan vid de flesta skolor finns
det tillgång till skolläkare, skolsköterska,
specialpedagog och kurator. I det bästa av
världar finns det också en skolpsykolog
kopplad till elevhälsan.

Några få kommuner i Sverige (Stockholm,


Halland, Västra Götaland) har också
skollogopeder anställda, för att stötta
elevhälsan med utredningar och behand-
ling av språksvaga barn.

Elevhälsan ser till att ditt barn får rätt


hjälp för att klara skolan. De skickar
remiss till logoped– och psykologutred-
ningar efter samråd med dig som föräl-
der. Om väntetiderna är långa får du
remiss till logoped i Stockholm. Du får då
betala för resa och uppehälle själv.

Väljer du att betala för ditt barns utred-


ning hos en privatpraktiserande logoped,
kan du i vissa fall få återbetalning från
kommunen för dina utlägg.

Det är ofta krångligt och tidsödande, inte


värt besväret, då kommunen inte har
skyldighet att betala.
Gå till biblioteket: Bibliotekarierna ger massor av bra tips på lättlästa roliga böcker och de
inläsningstjänster kommunen har. Se också projektet Värmland läser 2.0 Den lösning min mottagning erbjuder är
www.värmlandläser.se Kontakt: asa.ranung@regionvarmland.se ett humant pris, som inte blir dyrare än
dina utlägg för Stockholm.

Dessutom blir det billigare för kommunen


UPPFÖLJNING MED SKOLAN PÅ SAMMA VILLKOR och landstinget/region Värmland att
direktupphandla lokalt för ditt barns
räkning än att betala notan från Region
Värmland är full av gränser, öppna och slutna, mellan offentligt och privat, mellan kommun
Stockholm.
och landsting, mellan privatvård och landsting, uppdelning offentliga och privata vårdgi-
vare, vilket hindrar bra samarbeten och fördubblar vårdköer. Vi får hoppas att det nya Reg- Det är därför jag väljer att jobba privat
här på hemmaplan istället för fortsatt
ion Värmland blir lösningen, då de får ansvar att hantera våra skattepengar för att stötta
pendling till Stockholm.
både näringslivet, Vård, skola och omsorg. Det är stora frågor varken du eller jag kan lösa.
Halland har löst det, och har den bästa och mest tillgängliga vården i hela landet. Där har Konkurrens på lika villkor vinner alla på.
Då jobbar vi tillsammans bort köerna till
alltid Regionen och kommunerna samverkat med det lokala näringslivet. logoped. Dessutom får kommunen och
landstinget/regionen in skattemedlen
Tack och lov så är det staten, Universiteten som utbildar, examinerar och legitimerar både från oss företagare. Det lönar sig.
lärare och logopeder.

Här är det ämneskunskaper och yrkesfärdigheter


som ger kvalitén på utredningen.

Logopeder har samma utbildning och gör bra utred-


ningar över lag. Det har inget att göra med om logo-
peden arbetar inom landstinget eller privat.

Utredningen håller samma kvalitet ändå, och följer


de moment en utredning ska innehålla för att konstatera om ditt barn har läs-och skrivsvå-
righeter, eller enbart lässvårigheter eller stavningssvårigheter.

Varför behöver det sägas? För att motverka fördomar med rätt information.

Ditt barn ska ha samma rätt till stöd i skolan, oavsett om utredningen gjorts av landstingets
eller en privatpraktiserande logoped med legitimation.

På samma sätt som...

Ditt barn ska ha samma rätt till stöd i skolan, oavsett om hen går i en kommunal eller privat
skola.

Det säger Sveriges rikes lag och FN-stadgan, FN:s barnkonvention för mänskliga rättighet-
er. Vi är alla lika inför lagen.

§
3
Patientlagen ska ge alla rätt att
välja vård. Varje landsting och SPRÅKSVAGA BARN
region ska erbjuda invånare Det är viktigt att fånga upp de språksvaga barnen tidigt, förskolebarn behöver för att vid 5 –5,6 års ålder komma
möjlighet att välja vårdgivare. eftersom svårigheter med språkljuden ger problem vid läs ikapp sina jämnåriga, utveckla alla språkljud? Mellan 15-
Lagen om vårdval. -och skrivinlärningen, specifikt att kunna koppla ljud och 25 gånger under förskoletiden beroende på barnets
bokstav och ljuda ihop. svårigheter. Standard 1999-2000 innan neddragningar
logopedi, då direkt behandling minimerades och succes-
Det kräver att det finns tillgång Vid 3 till 4 års ålder är de flesta barn mogna att kunna ta sivt försvann inom Landstingsvården i Värmland. Med
till alla olika vårdyrken inom till sig behandling hos logopeden. Avvakta inte behand- det nya förhållningssättet att inget göra har troligen
ling! Det är särskilt viktigt för de barn som börjat
Primärvården, vilket kan bli andelen språksvaga barn och ungdomar med dyslexi ökat.
stamma, att de fångas upp i tid och får regelbunden I dagsläget är det att anlita logoped privat som gäller, för
möjligt först när Landstinget ger behandling för att få ett flytande tal. Det finns en stark att ditt barn ska få rätt hjälp. Vi får fixa det tillsammans.
alla yrkesgrupper rätt att eta- koppling mellan grav stamning och senare utveckling av
dyslexi.
blera sig inom primärvården, på
egna landstingsdrivna och pri- De barn som har svårt att göra sig förstådda med talet,
ska också få regelbunden behandling så tidigt som möj-
vata Vårdcentraler. ligt, vid 3-4 års ålder för att ljudsystemet ska vara på
plats inför förskoleklass. Det finns vissa riktlinjer, praxis
I Värmland har landstingsled- som bygger på forskning, som rekommenderar behand-
ningen organiserat alla logope- lingar som stöttar barnets språkliga medvetenhet, och
förbereder barnet för att lära sig knäcka läskoden och att
der under samma tak, som sjuk- stava. En metod som lite fallit i glömska vill jag flagga för:
hus-specialistvård. Det gör att Metafonmetoden—en systematisk och roligt tränings-
de bara utreder barn. Medan jag form, som lär barnet att först höra in skillnaden mellan
till exempel främre ljud—mellan P, T och K. Sedan uttala
som primärvårdslogoped be- skillnaden först som enstaka ljud och sedan i ord. Meto-
handlar barn som man gjorde den bygger upp barnets förmåga att förstå skillnaden
mellan ljud och bokstäver, mellan ord och stavelser.
förr. Inga primärvårdsavtal för
logopeder är privatvård. Det går Finns det några riktlinjer för hur många behandlingar ett
Läs högt för dina barn!
alltså utmärkt att ge barnet
behandling på primärvårdsmot-
SVÅRT ATT KONCENTRERA SIG?
tagningen, och med jämna mel-
lanrum 2 gånger per år gå på
Har ditt barn ”spring i benen”, svårt att koncentrera sig? Kom ihåg hur du själv var i samma ålder. Vi har olika tempo. Vissa av oss
kontrollbesök hos Logopeden- springer fort, andra lite långsammare, vissa kan ha flera saker på gång samtidigt och andra vill göra klart varje sak innan man börjar med
heten som komplement. Ett bra nästa. Oftast är det ett familjedrag.

argument för att komma privat När det påverkar skolarbetet, att det blir svårt för ditt barn att lyssna, förstå och slutföra uppgifter blir det ett problem. Om det blir svårt
att hejda impulser, då ditt barn gör saker som hen inte borde, som stör kontakten med andra, kan det bli problematiskt.
är att få behandlingen gjord och
Kontakta då elevhälsan på skolan och skolpsykolog, som kan hjälpa er till remiss till psykolog som utreder ditt barns svårigheter,
slippa allt krångel.
Om ditt barn också har läs-och skrivsvårigheter, dyslexi är utredningen ofta en väg för att få psykologutredning lite snabbare.
Boka in ditt besök online på de
Psykologen hjälper till med de anpassningar som behövs i skolan, så att ditt barn kan följa undervisningen. Specialpedagogen och
tider som passar dig. Du vet väl specialläraren brukar ha god kunskap om de anpassningar som behöver göras.
också, att det går bra med be- Bra information finns att hämta på intresseorganisationen Attentions hemsida. https://attention.se/
handling digitalt via Wire. Med
Där finns en skolportal med tips och råd. Få det att funka i skolan för elever med NPF https://attention.se/npf/skolportal/
dig som bisittare får ditt barn
behandling hemifrån. Det fun-
gerar bra både i Genève och
Gunnarskog.

ATT KNÄCKA LÄSKODEN


Det var bättre förr .. Stämmer det? Njae inte allt… men kanske kunskaperna om hur man lär barn att
läsa. Ofta har de äldre lärarna kvar de gamla kunskaperna, som för de flesta barn fungerade riktigt
bra. När jag lärde mig läsa, sådär på dinosauriernas tid på 60-talet, fick vi förutom att ljuda och skriva
varje bokstav, också dela in ord i stavelser och läsa ihop. Ibland kunde det vara stavelser som inte var
riktiga ord. Mitt första skrivminne var en regning höstdag, då jag klättrade upp i vårt gamla skafferi,
och plockade fram mammas kryddburkar och skrev av varje etikett—Ground nutmeg helt obegripligt.
Men skriva och läsa ut på Svengelska kunde jag! Kommer du ihåg hur du själv knäckte läskoden?

Många år senare som ung logoped på 80-talet hade jag en kollega som berättade om fenomenet Speci-
alpedagogen Maja Witting. Hon hade fått förmånen att gå på kurs för Maja. Vi läste, diskuterade och
Hälsar Primärvårdslogopeden. prövade hennes metod på flera barn. Långa listor med stavelser på nonsensord som barnen fick läsa
ut. Bara avkoda och ljuda. Hennes metod är en riktig guldgruva för alla som möter barn som har svårt
att lära sig läsa och stava. Hennes metod rekommenderas varmt!

Mer om metoden: Gå till Wittingföreningens hemsida. Där finns kurser i metodiken. Ominlärning.

http://wittingforeningen.se/

4
ATT LÄSA UTAN ATT LÄSA. GÅR DET?
JA! Med den digitala utvecklingen och ljudböckernas frammarsch är det för allt fler det normala
sättet att läsa på. För barn och vuxna med dyslexi gäller både bok och inläsning. Att följa med i tex-
ten är A och O för att förbättra läsförmågan. Bra smidiga läslinjaler finns på inläsningstjänst. Att slå
upp svåra ord för att förbättra ordförrådet och läsförståelsen.

Vill du få din pocketbok individanpassad med textstorlek och radavstånd. Tips gå till abibo https://
abibo.se/.

Behöver du få böcker inlästa? Gå till inläsningstjänst. https://www.inlasningstjanst.se/tjanster-for-


larare/inlasta-laromedel-lattlast/

Hör också med lärarna och specialpedagogerna, IKT pedagogerna på din skola om de olika läshjälp-
medel som finns.

Och… skrivhjälpmedel, stavningshjälpmedel och språkstöd


Oribi hjälper dig att stava rätt. https://oribisoftware.com/sv/

Det här är bara några saker. Det kommer fler och fler smarta läs-och skrivhjälpmedel på marknaden.

”Tänk dig att du har tränat inför Vasaloppet, och när du står där i start-
fållan får du reda på att just du ska åka de 9 milen till Mora utan stavar.
Det är så vi dyslektiker har det som inte får ha tillgång till hjälpmedel i
skolan”. Prins Carl-Philip.

STIMULERA TILL LÄSNING: TITTA LYSSNA


OCH FÖRSTÅ.
Läsupplevelsen är viktig. Att läsa högt för 2015 startade Region Värmland i samar-
Ditt barn kan du göra högt upp i åldrarna. bete med statens kulturråd kampanjen
Låt ditt barn välja den bok som hen tycker Värmland läser. Kampanjen tas upp i
om. På biblioteket finns det tips på bra repris under hösten. ”Bakgrunden till
böcker. kampanjen är att undersökningar visar att
läsförståelsen sjunker. Framför allt
Gör högläsningen till en mysig stund, där
unga läser allt mindre. Värmland läser vill
ni stannar upp och kommenterar berättel-
bidra till ökad läslust och få fler att upp-
sen. Ju mindre barn, eller ju svårare det
täcka litteraturens värld, men också upp-
har att läsa, desto fler bilder.
märksamma att det finns många olika
Kan vi läsa serier? Ja, självklart! former av berättande. Att utveckla Värm-
lands starka berättartradition är en av
Lättlästa böcker och lite svårare böcker. utgångspunkterna för kampanjen.”
Läs högt för era barn! uppmanar Ingvar Region Värmland samordnar kampanjen,
Lundberg: ”En högläsningsstund innebär och planerar bland annat att utse läsam-
mycket mer än att förmedla bokens inne- bassadörer och ordna konferenser för att
håll. Under högläsningsstunden får bar- inspirera. För mer information: Kontakta
nen lära känna orden, hur de hör ihop projektledare Åsa Ranung
med andra och lära sig hur berättelser är asa.ranung@regionvarmland.se
uppbyggda. Det säger Ingvar Lundberg,
professor emeritus i psykologi, och skap- I samband med kampanjen erbjuder min
are av den framgångsrika Bornholmsmo- mottagning 10% rabatt för läs-och skrivut-
dellen.” /www.kodknackarna.se/ redningar. 3870 kr istället för 4300 kr .

Känner du dig ovan vid att läsa högt? Se www.prosodi.se


Upplevde du högläsningen som en pina
när du själv gick i skolan? Det var då det.
Du duger precis som du är. Du väljer själv
hur lässtunden blir en mysig stund ni
gillar. Det är aldrig för sent att börja.
5
PRIMÄRVÅRDSLOGOPEDEN:
WÄSTLUNDS ERBJUDANDE: DYSLEXIUTREDNINGAR KARLSTAD
LOGOPEDMOTTAGNING 10% RABATT FÖRE JUL.
Är ett litet vårdföretag i logopedi som startade hemma vid
köksbordet i Örebro av två eldsjälar en kall marskväll 1994. Vi
Till föräldrar, elever, lärare, specialpedagoger och kollegor på logopedenheten.
ville hjälpa människor att få logopedbehandling, eftersom det
inte fanns logopeder inom primärvården: Framförallt var det
barn och vuxna med stamningsproblem och även avvikande
Nu hjälps vi åt att korta köerna! Nu kör vi! Jag erbjuder 20 bokningsbara tider för utredningar före
språkutveckling och dyslexi. Under årens lopp har företaget med jul till 10% rabatt: 3870 kronor istället för 4300 kronor.
stort engagemang hankat sig fram i en tuff värld av konkurrens
från en ofta stelbent offentlig sektor. Det har varit en spännande
resa med roliga uppdrag allt ifrån forskning, assistenttjänstgö- Stockholm är också vackert, har vårdavtal för logopeder, men det ligger en bit bort och blir dyrt att
ring för avhandlingsprojekt Hällsboskolan, FoU , klinisk
prövning och utredningar för bland annat Post-och telestyrelsen, pendla till. Landstinget i Värmland får betala minst 4800 kronor enligt Stockholms läns landstings
Hjälpmedelsinstitutet, Stamningsförbundet, Allmänna
arvsfonden och utredningar i arbetsmiljö för Norrköpings nya taxa, när logopedmottagning och elevhälsa remitterar till logopedmottagningarna där. Dess-
kommun. Stamningsprojekt ledde ut som föreläsare runt om i
Sverige, och även Europa och Kanada. Kärnan har alltid varit att utom måste föräldrar betala för resa och uppehälle själva. Detta för samma standard av utredning.
ge behandling och utreda barn, ungdomar och vuxna med röst-
tal och språkbehandling. Det ledde mig till anställning vid
Gällivare Sjukhus—en oförglömlig upplevelse med ansvar för alla Det är faktiskt tokigt, och slöseri med både tid och våra skattemedel, när hjälp finns att få nu när
dyslexiutredningar och stamningsbehandlingar inom en radie på
60 mil.
primärvårdslogopeden flyttat hem igen.
Syftet är att hjälpa människor till tillgänglig logopedvård, genom
att jobba utåt primärvården och utveckla digitala vårdtjänster.
Välkomna att boka in tider för era barn, ungdomar, elever (patienter): För lediga tider och bokning-
Det ledde mig till Vårdval logopedi i Stockholm. Från 2015 och ar gå till:
ännu idag tillåts inte logopeder inom Vårdvalet att använda
digitala vårdlösningar. Det har varit en intressant tid att sätta sig
in i Primärvårdslogopedin i Stockholm som egen företagare. Att www.prosodi.se med länk till bokadirekt Karlstad.
veckopendla under tre års tid blir tröttande. Helt och hållet
släpper jag dock inte Stockholm. Vem vet, om något år kanske
SLL tillåter Digitala Vårdbesök för logopeder inom Vårdvalet?
Nu ger mottagningen Digitala Vårdbesök som privatvård till
Stockholmare hemifrån Karlstad, och det fungerar otroligt bra.
Jag njuter av att kunna sitta hemma vid Stenbron i Haga och Att gå över ån efter vatten är
onödigt. Men att riva murar
koppla upp mig till Bagarmossen, Kiruna, Örebro, Paris och
Dubrovnik. Världen väntar bara några knapptryck bort, medan
kaffet puttrar härhemma i köket. Därefter en läs-och skrivutred-
ning med allt material tillgängligt. Och slippa pendla. för att bygga broar av ste-
Helena Forne-Wästlund, leg logoped. Verksamhetschef
Primärvårdslogopeden.se och prosodi.se Karlstad/Stockholm
narna är en klok idé. Det
visste man på 1700—talet
—upplysningstiden.
Då behöver alla hjälpas åt.
God service och samarbete
är ekonomiskt och klimat-
smart för ett hållbart sam-
hälle.

Wästlunds logopedmottagning
Slussenkliniken Karlstad: SÄTT
FRIMÄRKE
Hagagatan 16 A HÄR

652 20 Karlstad
tel: 070-339 65 08
Slussenkliniken Stockholm:
Ringvägen 100E 9 tr
118 60 Stockholm info@prosodi.se
www.primärvårdslogopeden.se
www.prosodi.se.
Medlem i Dyslexiförbundet https://
www.dyslexi.org/