BIULETYN INFORMACYJNY NR 1/2007

-

22 MARCA 2007

Jak zamieszka! we Wroc"awiu?
Sprawozdanie z drugiej Konferencji !Mieszkanie dla Studenta i Absolwenta"

Bankier News
Czym jest MKNB Bankier?
Mi$dzywydzia"owe Ko"o Na u ko w e B a n ko w o ' c i % B A N K I E R& j e s t g r u p * s t u d e n t ( w, k t ( r z y c h c * aktywnie sp$dzi! czas anga,uj*c si$ w dzia"alno'! maj*c* na celu osobisty rozw(j n a u ko w y i p o p u l a r y z a c j $ zagadnie) zwi*zanych z bankowo'ci*. Nasze Ko"o dzia"a przy dw(ch Wydzia"ach Akademii E ko n o m i c z n e j i m O s k a r a Langego we Wroc"awiu: przy K a t e d r z e B a n ko w o ' c i z Wy d z i a " u Z a r z * d z a n i a i Informatyki oraz Katedrze Finans(w z Wydzia"u Nauk Ekonomicznych. Patronem medialnym i merytorycznym Ko " a j e s t Po l s k i Po r t a l Finansowy Bankier.pl S.A. Je s t e ' m y j e d n y m z najm"odszych, a za razem najdynamiczniej rozwijaj*cych si$ k(" naukowych na naszej uczelni. Organizowane przez nas konferencje, spotkania otwarte oraz badania, kt(re prowadzimy s* tego najlepszym dowodem.

W dniach 21#22 marca 2007 na Akademii Ekonomicznej im. Oskara Langego we Wroc"awiu odby"a si$ dr uga konferencja %Mieszkanie dla studenta i absolwenta& zorganizowana przez Mi$dzywydzia"owe Ko " o Na u ko w e B a n k o w o ' c i BANKIER. Starania student(w zosta"y uwie)czone sukcesem, bowiem podobnie jak w zesz"ym roku, przyby"o na prezentacje ponad p(" tysi*ca os(b. Ko n f e r e n c j $ otworzyli: Wi c e p r e z y d e n t Miasta Wroc"awia Adam Grehl oraz

Prorektor ds. Rozwoju i Promocji Uczelni, prof. Marek +yszczak. Podczas pierwszego dnia uczestnicy uzyskali wiedz$ o wroc"awskim r ynku nieruchomo'ci, kredycie mieszkaniowym oraz sposobach bezpiecznego kupna i wynajmu m i e s z k a n i a . Zaproszeni eksperci odpowiadali r(wnie, na liczne pytania s"uchaczy. Najwi$cej pyta) dotyczy"o przysz"o'ci rozwoju Wroc"awia. Drugiego d n i a ko n f e r e n c j i por uszone zosta"y tematy dotycz*ce finansowania rynku nieruchomo'ci oraz inwestycji w

Zarz#d Ko$a nieruchomo'ci na r ynkach wschodz*cych. By"a to r(wnie, okazja dla cz"onk(w Ko"a do zaprezentowania swoich bada) oraz zainteresowa) naukowych. Du,ym zainteresowaniem w'r(d uczestnik(w cieszy"o si$ wyst*pienie uchylaj*ce r*bka tajemnicy funkcjonowania funduszy inwestycyjnych zarabiaj*cych na wzro'cie cen nieruchomo'ci przygotowane przez doktora Grzegorza Mielcarka # dyrektora zarz*dzaj*cego TFI Investors.

-

STRONA 1

BIULETYN INFORMACYJNY NR 1/2007DZIE. PIERWSZY Uroczyste otwarcie konferencji mia"o miejsce o godzinie 11:00. Zebranych go'ci w imieniu w"adz uczelni powita" Prorektor ds Promocji, prof. Marek +yszczak. Nast$pnie g"os zaj*" Wiceprezydent Miasta Wroc"awia, pan Adam Grehl, kt(ry m(wi" m.in. o strategii rozwoju miasta oraz perspektywach lokalizacji Europejskiego Instytutu Technologicznego we Wroc"awiu. Nast$pnie pan +ukasz Madej, analityk portalu tabelaofert.pl, przedstawi" bie,*c* sytuacj$ na r ynku mieszkaniowym w stolicy Dolnego /l*ska. Druga po"owa pierwszej cz$'ci konferencji to prezentacja pana Toma sza Gondka z Agencji Rozwoju Aglomeracji Wroc"awskiej o tym, jak w najbli,szych l a t a c h b $ d z i e z m i e n i a " s i $ Wr o c " a w. Na zako)czenie g"os zabra" przedstawiciel 0rmy Verity Development, g"(wnego sponsora konferencji, by opowiedzie! o firmie, kt(ra w spektakularny s p o s ( b w " * c z a s i $ w k s z t a " to w a n i e r y n k u nieruchomo'ci w Polsce. O zainteresowaniu tym zagadnieniem w'r(d s"uchaczy 'wiadczy"a, obok pe"nej sali, liczba zadanych pyta). W czasie drugiego panelu uczestnicy konferencji mogli pog"$bi! swoj* wiedz$ o kredycie hipotecznym. Pan Piotr Cegielski # ekspert w kwestii wyceny nieruchomo'ci przedstawi" to, w jaki spos(b nale,y postrzega!1nieruchomo'! jako zabezpieczenie kredytu hipotecznego. Nast$pnie DZIE. DRUGI Dr ugi dzie) na Konferencji przede wszystkim by" okazj* do prezentacji n a u ko w y c h przygotowanych przez cz"onk(w naszego Ko"a. Pierwszy panel konferencji by" moderowany p r z e z d r Ma r t $ Ma c i e j a s z # /wi*tkiewicz z Uniwersytetu Opolskiego. Te m a t e m przewodnim tej cz$'ci

22 MARCA 2007

dr Bogus"aw P("torak przedstawi" bie,*c* sytuacj$ na rynku kredyt(w hipotecznych oraz prognoz$ jego rozwoju w najbli,szym czasie. Innowacyjne podej'cie do zaci*gania kredytu, oparte na obserwacjach rynk(w USA i Wielkiej Brytanii, zaproponowa" dr Micha" Kisiel # analityk 0nansowy portalu Bankier.pl. Wyst*pienia z trzeciej cz$'ci konferencji mia"y charakter bardzo praktyczny. Zaproszeni prelegenci om(wili wyznaczniki, jakimi powinno si$ kierowa! przy wyborze dewelopera, jak bezpiecznie wynajmowa! mieszkanie, na co zwr(ci! szczeg(ln* uwag$ przy kupnie mieszkania na rynku wt(rnym oraz na jakie zapisy w umowach nie powinni'my si$ godzi!.

konferencji by"o finansowanie rynku nieruchomo'ci. Drugi panel moderowa" dr Bogus"aw P("torak # opiekun n a u ko w y n a s z e g o Ko " a . Pr e z e n t a c j e w t e j c z $ ' c i ko n c e n t r o w a " y s i $ p r z e d e wszystkim wok("1tematu inwestowania w nieruchomo'ci na rynkach wschodz*cych.

Na uwa g$ za s"uguje wysoki p o z i o m p r a c n a u ko w y c h przedstawianych przez student(w oraz ciekawe p r e z e n t a c j e p r a k t y k ( w. Z ,yczliwo'ci* s"uchaczy spotka"a si$ formula tego dnia, gdzie obok wyst*pie) specjalist(w i praktyk(w umo,liwiono prezentacj$ prac naukowych studentom.

PODZI2KOWANIA Dzi$kujemy wszystkim, kt(rzy w jakikolwiek spos(b przyczynili si$ do sukcesu naszej inicjatywy. Mam tu na my'li przede wszystkim w"adze naszej uczelni, w"adze miasta, prelegent(w oraz 0rm$ Verity Development # g"(wnego sponsora Konferencji. % Komitet Organizacyjny Konferencji

-

STRONA 2

BIULETYN INFORMACYJNY NR 1/2007INNE PROJEKTY KO+A BADANIA NAUKOWE
Cech* wyr(,niaj*c* cz"onk(w Ko"a Bankier jest ch$! wyj'cia poza ramy zwyk"ych zaj$! akademickich i bli,szy kontakt z nauk*. Pierwsi absolwenci Ko"a rozpoczynaj* ju, prace w kierunku doktoryzacji.
Zakres badawczy Bank dla M!odych

22 MARCA 2007

Kalendarium
5 pa!dziernik 2005 Pocz!tek dzia"alno#ci Ko"a 8 grudnia 2005 Oficjalna rejestracja Ko"a 10 marca 2006 Udzia" cz"onków Ko"a w roadshow uczelni wroc"awskich - imprezie zach$caj!cej do podj$cia studiów we Wroc"awiu. 29 marca 2006 I Konferencja “Mieszkanie dla Studenta i Absolwenta: Czyli jak zamieszka% we Wroc"awiu?” 10 grudnia 2006 Przeprowadzenie pierwszych zaj$% w liceach w ramach projektu Bank dla M"odych

Je s t n a s z y m p i e r w s z y m projektem, na kt(rego przeprowadzenie pozyskali'my 'rodki 0nansowe z Narodowego Banku Polskiego, a poparcie dla niego wyrazi"o Dolno'l*skie Ku r a to r i u m O ' w i a t y. Gr u p * docelow* dla naszych dzia"a) w ramach tego projektu s* uczniowie szk(" 'rednich. Staramy si$ przekaza! im podstawow* wiedz$ z zakresu bankowo'ci i 0nans(w osobistych w mo,liwie obiektywny i przyst$pny spos(b. Przygotowany przez na s program obejmuje cz$'!1teoretyczn* oraz praktyczn*. Na pocz*tku przekazujemy podstawowe wiadomo'ci o bankowo'ci. T"umaczymy w jaki spos(b funkcjonuj* banki oraz jakie s* zale,no'ci mi$dzy nimi. Wszystkie informacje popieramy praktycznymi odwo"aniami do Polskiego sektora bankowego. Wyja'niamy tak,e, co jest istot* poszczeg(lnych produkt(w 0nansowych, w jaki spos(b nale,y je por(wnywa! oraz jak m*drze z nich korzysta!. Odpowiadamy na pytania dotycz*ce bie,*cych w y d a r z e ) e ko n o m i c z n y c h i 0nansowych. W cz$'ci praktycznej pokazujemy jak poradzi! sobie w konkretnych, zaczerpni$tych z ,ycia sytuacjach. Pokazujemy jak wybra! najkorzystniejsz* ofert$, jak sprawdzi! ile w rzeczywisto'ci kosztuje kredyt oraz jak m*drze zaspakaja! swoje potrzeby 0nansowe.

Jak sama nazwa wskazuje, w ramach Ko"a staramy si$ zg"$bia! i rozwija! nauk$ bankowo'ci oraz wszystko, co jest z ni* zwi*zane, poczynaj*c od ekonomii, przez szeroko poj$te rynki 0nansowe, na psychologii ko)cz*c.
Stosowane metody

W naszych badaniach dbamy o rzetelno'!, obiektywno'! oraz, o ile to mo,liwe, mo,liwo'! p r a k t y c z n e g o w y ko r z y s t a n i a wynik(w. Za"o,enia konsultujemy z p r a c o w n i k a m i n a u ko w y m i Akademii Ekonomicznej. Jako baz$ informacyjn* wykorzystujemy obszerne zbior y bibliotek wroc"awskich uczelni, elektroniczne bazy danych oraz zasoby internetu. Cz$sto ko r z y s t a m y r(wnie, z zaawansowanych metod statystycznych.
Badanie postaw m!odych osób na rynku nieruchomo!ci

Contributors
PIOTR +YSZCZAK
Absolwent naszej uczelni i cz"onek za"o,yciel n a s z e g o Ko " a . Po m y s " o d a wc a ko n f e r e n c j i , s p e c j a l i s t a w zakresie 0nans(w osobistych oraz rynku nieruchomo'ci.

By"o to badanie ankietowe przeprowadzone w'r(d uczestnik(w pierwszej konferencji 3M i e s z k a n i e d l a S t u d e n t a i Ab s o l w e n t a & . Z e b r a l i ' m y i przetworzyli'my ponad 800 ankiet. Na podstawie tego badania zosta"y opublikowane 3 artyku"y w k w a r t a l n i k u 3 Fi n a n s o w a n i e Nieruchomo'ci&, kt(re spotka"y si$ z du,ym zainteresowaniem ze strony podmiot(w dzia"aj*cych na rynku nieruchomo'ci.
Porównanie ofert bankowych kierowanych do studentów

DR BOGUS+AW P4+TORAK
Inspiruje nas do pracy naukowej. Ekspert w kwestiach finansowania r ynku nie# ruchomo'ci oraz sekurytyzacji.

DOMINIK /WIATOWY
Ko o r d y n a to r ostatniej edycji kon f e re n c ji . Cz"onek Ko"a, do niedawna ko o r d y n a t o r p r o j e k t ( w n a u ko w y c h . Re d a k t o r techniczny wydawnictw przygotowywanych przez Ko"o.

Dla u"atwienia wyboru najkorzystniejszej oferty konta dla studenta zebrali'my informacje o wszystkich dost$pnych na rynku ko n t a c h b a n ko w y c h i por(wnali'my je, oceniaj*c wg kryteri(w wygody i oszcz$dno'ci dopasowanych dla student(w naszej uczelni.

-

STRONA 3