ZUP ASTI PRENOSNICI

Zup asti prenosnici su mehani ki prenosnici kod kojih se optere enje sa jednog vratila na drugo prenosi pomo u zubaca u neposrednom dodirivanju. Zup asti prenosni parovi odlikuju se: ‡ ta nim prenosnim odnosom, ‡ malim gabaritima u odnosu na optere enje koje prenose, ‡ visokim stepenom iskori enja, ‡ visokom izdr ljivo u i trajno u. Zup asti prenosnici predstavljaju najrasprostranjeniju i najva niju grupu mehani kih prenosnika. Oblast primene im je vrlo iroka ± od mehanizama kod asovnika do transmisije kod helikoptera i drugih mehani kih sistema. Podela zup anika ostvaruje se prema: ‡ polo aju kinematskih povr ina, ‡ pravcu zubaca, ‡ obliku profila zubaca, ‡ principu sprezanja i sl.

Polo aj osa vratila pogonskog i gonjenog zup anika

Paralelne ose ± cilindri ni zup anici

Ose se seku ± Konusni zup anici

Mimoilazne ose ± hiperboloidni

Cilindri ni zup asti parovi

Spolja nji

Ravni

Unutra nji

Cilindri ni zup asti parovi

Pravozubi parovi

Kosozubi parovi

Strelasti parovi

Konusni zup anici

Pravozubi

Kosozubi

Spiroidni

Hiperboloidni zup anici

Pu asti parovi

Hipoidni

Zavojni 

Zup anik ini telo zup anika i zup asti venac. venac. Telo zup anika omogu uje stabilan polo aj zup astog venca, spajanje i oslanjanje na vratilo, preno enje obrtnog momenta i sila koje deluju na zupce i sl. Zup asti venac ine zupci, medjuzublja i prsten (venac) ispod podno nog cilindra. Zupci su po visini ograni eni temenom i podno nom povr inom, a u aksijalnom pravcu eonom povr inom. 

Temena povr ina je definisana temenim cilindrom pre nika da, podno na da, povr ina ± podno nim cilindrom df. df. Prostor izme u dva susedna zubca je me uzublje. uzublje. Zupci i me uzublja su ograni eni levim i desnim bo nim povr inama. Sprezanje zubaca se vr i preko bo nih povr ina. Profil zupca je presek bo ne povr ine zupca i ravni upravne na osu obrtanja zup anika 

Zupci su podeonim cilindrom podeljeni na temeni deo (glavu zupca) visine ha i na podno ni deo (nogu zupca) visine hf. zupca) Korak profila je lu no rastojanje istoimenih profila dvaju susednih zubaca, na odre enom krugu, pa tako obuhvata jedan zubac i jedno me uzublje. Da bi se omogu ilo kontinualno preno enje obrtnog kretanja sa jednog zup anika na drugi, svaki zup anik ima zupce po celom obimu. Broj zubaca z je va na karakteristika zup anika 

Obim podeonog kruga, jednog zup anika, pre nika d sastoji se od onoliko koraka (podeoni korak - p) koliko taj zup anik ima zubaca, odnosno:

gde je: m - modul zup anika u eonoj ravni. To je osnovni geometrijski parametar veli ine zubaca i zup anika kao celine, na osnovu kojeg se odredjuju sve druge dimenzije zup anika. Zbog alata za izradu zup anika, modul je parametar koji je standardizovan u tri stepena prioriteta. Zup anici koji ine zup asti par (spregnuti zup anici) imaju isti modul i isti korak. Podeoni korak p je jednak zbiru lu ne debljine zupca s i lu ne irine me uzublja e.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful